Bästa kund. Handböckerna hittar du på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bästa kund. Handböckerna hittar du på www.bang-olufsen.com/guides."

Transkript

1 BeoVision 7

2

3 Bästa kund Att komma igång innehåller grundläggande information om användning av din Bang & Olufsen-produkt och ansluten utrustning. Vi utgår ifrån att din återförsäljare levererar, installerar och ansluter din produkt. Din TV har fler funktioner än de som beskrivs i Att komma igång, till exempel timerfunktioner och funktioner för automatisk standby, ändring och namngivning av kanaler. Sådana funktioner beskrivs utförligt i produktens Handbok. Handböckerna hittar du på Alla DVB-funktioner beskrivs i separata handböcker. Handböckerna uppdateras om ny programvara blir tillgänglig om vi ändrar TV:ns funktioner. På kan du hitta mer information samt vanliga frågor och svar om din produkt. Vänd dig i första hand till din Bang & Olufsen-återförsäljare om du har servicefrågor. För att hitta närmaste butik besöker du vår webbplats Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning

4 VARNING: Utsätt inte enheten för regn fukt det kan ge upphov till brand elektriska stötar. Utsätt inte enheten för droppar stänk av vatten och se till att inga föremål fyllda med vätskor, t.ex. vaser, är placerade på utrustningen. För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå. Blixtsymbolen med pilformat huvud inuti en liksidig triangel används för att uppmärksamma användaren på att det finns oisolerad farlig spänning inuti produktens hölje som kan vara av tillräcklig styrka för att ge upphov till elstötar som innebär risk för personskada. Utropstecknet inuti en liksidig triangel används för att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga användnings- och underhållsinstruktioner (service) i den dokumentation som medföljer produkten. Viktigt! Se till att TV:n placeras, konfigureras och ansluts enligt anvisningarna i den här handboken. Använd endast stativ väggfästen som godkänts av Bang & Olufsen, för att förhindra skador! Placera TV:n på ett stadigt och plant underlag. Placera inga föremål ovanpå TV:n. Utsätt inte TV:n för regn, hög luftfuktighet värmekällor. TV:n är endast avsedd att användas inomhus i bostadsutrymmen. Använd vid temperaturer mellan 10 C och 40 C och inte på mer än m höjd. Placera inte TV:n i direkt solljus i direkt artificiellt ljus, t.ex. från en spotlight, eftersom detta kan minska känsligheten hos fjärrkontrollmottagaren. Om skärmen blir överhettad kan det dessutom uppstå svarta prickar i bilden. Prickarna försvinner när TV:n svalnat till normal temperatur. Lämna tillräckligt med utrymme runt TV:n för ventilationens skull. Anslut alla kablar innan du ansluter återansluter någon av produkterna i ditt system till elnätet. Föremål som avger öppen låga, till exempel värmeljus, får inte placeras på TV:n. Försök inte att öppna TV:n. Låt kvalificerad servicepersonal utföra sådana åtgärder. Låt inga hårda spetsiga föremål komma åt glaset. TV:n kan endast stängas av helt genom att den kopplas bort från vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå. Den medföljande nätkabeln och -kontakten är specialkonstruerade för TV:n. Om du byter kontakten om nätkabeln skadas på något sätt kan TV-bilden påverkas negativt.

5 Innehåll Daglig användning 6 Så här använder du din fjärrkontroll 8 Inledning 10 Titta på TV Daglig användning 12 Visa text-tv 14 Se på TV via DVB-modulen 16 Använda Blu-ray-spelaren 18 Ändra ljudtyp och bildformat 19 Använda Adaptive Sound Technology. Installation 22 Installera TV:n 23 Rengöring 24 Anslutningspaneler BeoVision Anslutningspaneler BeoVision Första inställningen av TV:n

6 6 Så här använder du din fjärrkontroll Användning med Beo5 Du kan styra TV:n med hjälp av fjärrkontrollen Beo5. TV Softtouch-knapp, tryck på displayen för att välja* 1. Aktivera en källa välj en funktion. Gå tillbaka i Beo5-displayer. Living Room TV V.MEM RADIO DTV N.MUSIC N.RADIO PC DVD CD + STOP Visa Scen-knappar, t.ex. Zoner Högtalare. Tryck igen för att återgå. Ta fram siffror för att välja kanal. Tryck igen för att återgå. Pausa och stoppa uppspelning inspelning. PLAY Starta uppspelning av en skiva inspelning. BACK Stega bakåt i menyerna. Håll in knappen för att lämna menysystemet helt. STOP PLAY Välj färgspecifika funktioner* 2. Tryck på volymhjulet intill färgen. Vrid för att justera volymen. För att stänga av ljudet, vrid snabbt moturs. BACK Mittknappen används för att välja alternativ och bekräfta. Navigeringsknapp för att flytta åt vänster, höger, uppåt nedåt tryck på knappen för att flytta markören i önskad riktning i menyerna. Spola, stega sök framåt bakåt. Stega mellan kanaler inspelningar. Håll in för att stega kontinuerligt. Standby. Viktigt mer information finns på: 1* Om knappar 2* Färgade knappar Aktuell zon Softtouch-knappar på Beo5 Ljusgrå knappar betyder att du ska trycka på ett alternativ på displayen. Mörkgrå knappar betyder att du ska trycka på en fysisk knapp. Tryck på hjulet intill färgen för att aktivera en färgad knapp. Indikerar den aktuella zonen på Beo5, med det namn som angavs vid installationen. Beroende på den aktiva källan visas olika softtouch-knappar på displayen. Aktivera funktionen genom att vidröra displayen.

7 7 Användning med Beo4 TV:n kan även styras med fjärrkontrollen Beo4. Om förfarandet med Beo4 är annorlunda jämfört med Beo5, beskrivs det separat. Daglig användning TV I Beo4-displayen visas den aktiva källan funktionen. TV Slå på TV:n* 3. DTV Slå på DVB-modulen och se på digital-tv. DVD Slå på Blu-ray-spelaren (tillval). TV LIGHT RADIO DTV DVD CD TEXT Sätt på text-tv. V.MEM TEXT A.MEM 0 9 Välj kanaler ange information på skärmmenyer LIST Visa extraknappar för funktioner källor på Beo4-displayen. Använd för att bläddra i listan MENU Visa den aktiva källans huvudmeny. LIST 0 MENU Stega mellan kanaler. Håll in för att stega kontinuerligt. Spola, stega sök framåt bakåt. Navigeringsknapp för att flytta åt vänster, höger, uppåt nedåt,, och tryck på knappen för att flytta markören i önskad riktning i menyerna. STOP PLAY Mittknappen används för att välja alternativ och bekräfta. BACK Välj färgspecifika funktioner. Justera volymen. För att stänga av ljudet, tryck på mitten av knappen. STOP PLAY BACK Pausa och stoppa uppspelning inspelning. Starta uppspelning av en skiva inspelning. Stega bakåt framåt genom menyer och Beo4-listan. Håll in knappen för att lämna menysystemet helt. Standby 3* Beo4-knappar Vissa knappar går att konfigurera om vid installationen. Mer information finns i handboken. OBS! Allmän information om hur du använder fjärrkontrollen finns i handboken till fjärrkontrollen.

8 8 Inledning Navigera i menyer och välja inställningar med fjärrkontrollen. Tryck på Meny för att visa menyn för den valda källan. Display och menyer Information om den valda källan visas till höger på TV-skärmen. I skärmmenyerna kan du justera olika inställningar. TV DVD Meny Välj TV-zonen Slå på TV:n Slå på Blu-ray-spelaren (tillval) Visa meny Menynamn Menyalternativ TV SETUP TUNING SLEEP TIMER PLAY TIMER OPTIONS STAND POSITIONS Informationsfält select Exempel på skärmmeny Viktig information Fjärrkontroll På de första sidorna i den här Att komma igång -guiden finns en översikt över knapparna på Beo5 och Beo4. Allmän information om hur du använder fjärrkontrollen finns i handboken till fjärrkontrollen. "Att komma igång" samt handboken beskriver hur funktioner utförs med menyn FJÄRRKONTROLL inställd på NAVIGERINGSKNAPP och fjärrkontrollen inställd på LÄGE 1. Ändra inte LÄGE medan enheten konfigureras för första gången eftersom detta avbryter sekvensen.

9 9 Navigera i menyer När en meny visas på skärmen kan du navigera bland menyalternativen, visa inställningar ange data. Välj alternativ/ inställning 0 9 BACK BACK Ange data Visa Välj alternativ undermeny/ spara inställning Stega bakåt i menyerna Håll ned för att lämna alla menyer Daglig användning Menyn FJÄRRKONTROLL I menyn ÖVRIGA MÖJLIGHETER kan du ta fram menyn FJÄRRKONTROLL. I denna meny måste TV:n konfigureras för styrning med utan navigeringsknapp. Kom ihåg att konfigurera Beo4 till rätt läge. Se Beo4-handboken kontakta din Bang & Olufsen-återförsäljare för mer information.

10 10 Titta på TV Välj en TV-kanal med hjälp av kanalnumret växla till en annan kanal. Justera ljudets volym och vrid TV:n. Användning med Beo5 Aktivera TV-källan för att använda de här funktionerna Slå på TV:n Kanalnamn Kanalnummer Välj en TV-kanal TV CHANNEL LIST CNN 1 2 DISCOVER 3 CWNBC 4 BBCWORLD SUPER CH 9 10 CRIME TV 11 CINEMA MOVIE NW Ta fram en kanallista Justera volymen more select Indikerar att det finns fler kanaler Vrid TV:n Om TV:n har ett motorstativ som tillval kan du vrida den med hjälp av fjärrkontrollen. Stänga av TV:n Tips 1 * TV-positioner Position 1 är positionen längst till vänster och Position 9 är positionen längst till höger. Position 5 är positionen i mitten.

11 11 TV Tryck på Användning med Beo4 TV Tryck på Daglig användning Föregående Välj Aktivera nummer Välj kanal Välj föregående kanal Välj Välj kanal Föregående kanal Håll in för visning av kanallista Välj sida Välj kanal Aktivera nummer Bekräfta Håll in för visning av kanallista Välj sida kanal och bekräfta Justera volymen. För att stänga av ljudet, vrid snabbt moturs Vrid åt valfritt håll för att sätta på ljudet igen Justera volymen uppåt nedåt Tryck i mitten för att stänga av ljudet Tryck i mitten för att slå på ljudet igen Position Stativ Vrid Vrid 1 9 LIST Tryck på Tryck på Vrid TV:n Position* 1 Tryck för att visa STAND 1 9 Välj STAND Vrid TV:n Välj position* 1 Tryck på Tryck på OBS! Stativet måste kalibreras innan du kan använda stativfunktionen. Se instruktionerna på sidan 29. För att förinställa positioner dit TV:n ska vridas se sidan 29.

12 12 Visa text-tv Du hanterar text-tv-tjänsten via menyraden överst på text-tv-sidan med pilknapparna på fjärrkontrollen. Användning med Beo5 Aktivera text-tv för att använda dessa funktioner Starta text-tv Öppna text-tv-startsidan. Aktuell sida Förstora text-tv-sidor Visa sida Visa valfria text-tv-sidor. PAGE MEMO1 POINT HALT LARGE SETUP P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34 Peka från en sida till en annan Navigera och peka i den aktuella föregående text-tv-sidan och visa en annan sida. Hindra undersidor från att bläddras fram Förstora text-tv-sida Avbryt bläddring till undersidor Pilen anger att det finns fler tillgängliga alternativ. Ange inställningar med STÄLL IN och visa dold text med VISA. MINNE-sidor MINNE visas bara om sidor har lagrats i minnet. Avsluta text-tv Tips PEKA MINNE-sidor Halvskärm VISA Tryck på BACK för att återgå till föregående sida. Peka-funktionen är endast tillgänglig om fjärrkontrollen har navigeringsknappen aktiverad. Text-TV-sidor som du vill komma åt snabbt kan du spara i minnet. Mer information finns i handboken. Genom att trycka på Text när text-tv är aktiverat växlar du mellan halvskärms- och helskärmsläge. Om du vill visa dold text på en text-tv-sida navigerar du till VISA och trycker på mittknappen.

13 13 Text Tryck upprepade gånger för att ändra skärmläge Användning med Beo4 TEXT Tryck på Daglig användning Stega uppåt nedåt i sidor Navigera till SIDA och välj Välj sida Gå till indexsidor (100, 200, 300 ) Stega uppåt nedåt i sidor Navigera till SIDA och välj Välj sida Flytta till PEKA Gå till aktuell sida Växla mellan sidhänvisningar Välj sida Flytta till Gå till sida PEKA Växla mellan sidhänvisningar och välj sida STOP Avbryt bläddring Navigera till STOPP Tryck på Välj undersida 0 9 Starta om bläddring STOP 0 9 Avbryt bläddring Välj undersida Starta om bläddring Navigera till STOR Tryck för att växla mellan övre/nedre halvan av sidan och normal visning Navigera till STOR Växla mellan övre/nedre halvan Tryck för att växla mellan MINNE-sidor Navigera till MINNE och växla mellan MINNE-sidor Växla mellan MINNE-sidor Navigera till MINNE och växla mellan sidor BACK Tryck på BACK Tryck på Text-TV-textning Timerprogrammering Spara sidan för text-tv-textning som MINNE-sida 9, om du vill att tillgänglig undertextning ska visas automatiskt för en viss kanal. För att kunna programmera en timer trycker du Inspelning Meny när text-tv är aktiverat. OBS! Om TV:n är länkad via en Master Link-kabel till en annan TV, delas inte lagrade MINNE-sidor mellan de länkade TV:arna. MINNE-sidor måste sparas manuellt på varje länkad TV.

14 14 Se på TV via DVB-modulen Om TV:n är försedd med en DVB-modul kan du, beroende på modulalternativen, ta emot digitala markbundna kanaler, kabelkanaler och satellitkanaler. Användning med Beo5 Aktivera DTV-källan för att använda de här funktionerna Slå på TV:n och DVB-modulen DVB-funktion Beo4-knapp Välja en DTV-kanal RADIO PROGRAMME GUIDE MENU INFORMATION CHANNEL GROUPS SUBTITLES LANGUAGE AUDIO LANGUAGE SETUP CHANNEL LIST CA UNITS Visa och använda menyöverlägget* 2 Växla mellan grupper Ta fram en kanal- stationslista Stänga av TV:n Tips DVB-handbok Utförlig, aktuell information finns i DVB-handboken på

15 15 DTV Tryck på Användning med Beo4 DTV Tryck på Daglig användning Välj Aktivera nummer och välj kanal Välj 0 9 Välj kanal Välj funktion MENU 0 9 Tryck på Aktivera önskad funktion Kanalgrupper+ Växla mellan grupper Kanalgrupper- Växla mellan grupper Håll in för visning av kanallista Välj sida Välj kanal Bekräfta Håll ned för att visa kanallista, välja sida välja kanal Bekräfta Tryck på Tryck på * 2 OBS! Tryck på Meny två gånger för att visa menyn TV-INSTÄLLNING

16 16 Använda Blu-ray-spelaren Om TV:n har en Blu-ray-spelare (tillval) kan du spela upp både Blu-ray-skivor och DVD-skivor. Med Blu-ray-skivor används blå färg i menyerna och med DVD-skivor används röd färg. Användning med Beo5 Aktivera källan för Blu-ray-spelaren för att använda dessa funktioner Slå på Blu-ray-spelaren Välj en funktion Visa olika menyer, t.ex. INFO, för att hoppa till en viss titel, ett visst kapitel en viss tidpunkt. Ändra ljud-/undertextningsspråk vinkel. INFO 1 DISC MENU 2 POPUP/TITLE 3 AUDIO 4 SUBTITLES 5 REPEAT 6 BONUS VIEW 7 DVD SETUP 8 Spela upp en skiva Pausa stoppa uppspelning Pausa stoppa uppspelning av en skiva. Alla Blu-ray-skivor har inte stöd för fortsättningsfunktionen. Långsam uppspelning Uppspelning i slowmotion.* 1 Tryck på utmatningsknappen under skärmen och lägg skivan i hållaren med etiketten vänd uppåt. Håll in utmatningsknappen för att starta uppspelningen automatiskt. Viktig information! Använd inte skivadaptrar. Byt kapitel spår Stega mellan kapitel/spår på en skiva. Stäng av Blu-ray-spelaren Tips Menyerna VINKEL och BONUS VIEW Menyn INSTÄLLNING 1 * Långsam uppspelning Menyerna VINKEL och BONUS VIEW visas om UTÖKAD anges för UPPSPELNINGSSTATUS i menyn INSTÄLLNING och om informationen är tillgänglig. Använd huvudmenyn för att göra egna inställningar för uppspelning. Det går inte att spela upp långsamt bakåt. OBS! Om du har en Beo4 utan navigeringsknapp trycker du först på den gula knappen för att aktivera Blu-ray-spelarens funktioner, t.ex. för att fortsätta en uppspelning.

17 17 DVD Tryck på Användning med Beo4 DVD Tryck på Daglig användning MENU LIST 1 8 Välj funktion Öppna Tryck för att visa SHIFT Välj menyöverlägg funktion PLAY Starta uppspelning PLAY Starta uppspelning STOP Tryck en gång för att pausa och två gånger för att stoppa. Tryck en tredje gång för att återgå till början av skivan. PLAY Fortsätt uppspelning STOP Tryck en gång för att pausa och två gånger för att stoppa. Tryck en tredje gång för att återgå till början av skivan. PLAY Fortsätt uppspelning STOP Pausa uppspelning Långsam uppspelning Stega mellan bildrutor PLAY Fortsätt uppspelning STOP Pausa uppspelning Långsam uppspelning stega mellan bildrutor PLAY Fortsätt uppspelning Stega mellan kapitel/spår Spola framåt/bakåt vid uppspelning PLAY Fortsätt uppspelning Stega spola PLAY Fortsätt uppspelning TV Tryck på TV Tryck på TV-meny Hantera skivor På Beo4 trycker du på MENU två gånger för att visa TV:ns huvudmeny, om DVD har valts som källa. Om du har satt i en skiva som inte känns igen, matas skivan ut och LADDA visas på displayen. Undersök om det finns fingeravtryck repor på skivan. Problemet kan också bero på att skivan inte har ett kompatibelt format. OBS! Om du använder Beo4 utan navigeringsknapp och blir ombedd att trycka på en färgad knapp, trycker du två gånger på den aktuella knappen.

18 18 Ändra ljudtyp och bildformat När du tittar på TV via TV-tunern, kan du anpassa bildformatet och växla mellan olika ljudtyper. Ändra ljudtyp språk Växla mellan tillgängliga ljudtyper och språk. Ljud Visa ljudtyp* 1 Ljud Tryck flera gånger för att växla mellan tillgängliga ljudtyper Välj bildformat När du väljer källa anpassas bilden automatiskt för visning på så stor skärmyta som möjligt, men du kan också välja ett format manuellt. Visa Scen-display på Välj Bilddisplay* 1 3 Beo5 1 Välj format* 2 Flytta bilden uppåt nedåt* 3 FORMAT 1 FORMAT 2 FORMAT 3 Standard* 4 För panoramavy 4:3-format Zoom Bilden justeras vertikalt Widescreen För en äkta 16:9 widescreen-bild Tips 3* 1 * Ljud och bild * Optimera Flytta bilden uppåt nedåt 4 * Alternativ 2 På Beo4 visar du SOUND för ljudtyper och FORMAT för bildformat via menyn LIST. För att kunna visa SOUND och FORMAT på Beo4 måste du först lägga till dem i listan med funktioner i Beo4. Bildformatet optimeras om du trycker på Optimera på Beo5. På Beo4 trycker du på mittknappen. Bilden kan endast flyttas uppåt nedåt i Standard och Zoom. I Standard kan du välja formatalternativ om du trycker Alternativ på Beo5. På Beo4 trycker du.

19 Använda Adaptive Sound Technology. 19 För att optimera ljudupplevelsen för en viss lyssnarposition kan du välja en anpassad förinställning och även vrida ljudet, så att det kommer från det håll som du är vänd mot. Daglig användning Välj anpassad förinställning När du tittar på TV lyssnar på musik kan du optimera ljudet för lyssnarpositionen genom att välja din egen förinställning. Du kan även vrida förinställningens ljud, så att det verkar komma framifrån i förhållande till din position. Adaptive Sound Technology måste vara aktiverad och konfigurerad. Mer information finns i handboken. Tryck på Förinställn. och/ Rotera Rotera Tryck på Välj förinställning Rotera ljud Fjärrkontroll Automatiskt val av anpassade förinställningar Den här inställningen har du bara nytta av om du har flera högtalare och en Beo5-fjärrkontroll. Om du har färre högtalare en Beo4-fjärrkontroll rekommenderas inte denna inställning. Du bör då välja inställningen utan Adaptive Sound Technology, som beskrivs i handboken. Ljudet växlar automatiskt till den förinställda inställningen för TV när du slår på TV:n. Du kan ställa in en AUDIOFÖRINST. i menyn JUSTERING för att automatiskt växla till en viss förinställning när du väljer en ljudkälla.

20 20

21 Innehåll Installation Installera TV:n 23 Rengöring 24 Anslutningspaneler BeoVision Anslutningspaneler BeoVision Första inställningen av TV:n Installation

22 22 Installera TV:n Följ anvisningarna på de följande sidorna för placering och anslutning. Flera stativ och väggfästen är tillgängliga från din återförsäljare. Placera TV:n När du bestämmer var TV:n ska placeras, tänk på att den inbyggda motorenheten kommer att vrida och luta TV:n till en förinställd position när du sätter på TV:n. Eftersom TV:n är tung får den bara flyttas/lyftas av kvalificerad personal som använder rätt utrustning. Ventilation För att säkerställa bra ventilation, se till att det finns fritt utrymme både ovanför och under skärmen. Täck inte för ventilerna. Om TV:n blir överhettad (standbyindikatorn blinkar och en varning visas på skärmen) sätter du TV:n i standbyläge stäng inte av den och låter den svalna. Under tiden kan du inte använda TV:n. Motordrivet stativ väggfäste Ställ in TV:ns maximala vridningsvinkel. Mer information finns i handboken. Om du har ett motordrivet stativ väggfäste måste du se till att det finns utrymme så att TV:n kan vridas och lutas fritt. Viktig information Luta/vrida Frontglas Med vissa golvstativ väggfästen kan du luta och vrida TV:n. Endast vissa stativ kan vridas och lutas med fjärrkontrollen. Andra stativ går bara att luta manuellt. Om skärmglaset spricker om det går flisor ur det, om det skadas på något annat sätt, måste det omedelbart bytas ut eftersom det kan orsaka personskada. Du kan beställa ett nytt frontglas hos en Bang & Olufsen-återförsäljare.

23 23 Översikt BeoVision 7-55 Ta reda på var anslutningspanelerna och andra viktiga delar är placerade Lucka för uttag för tillfälliga anslutningar, t.ex. kamera- och hörlursuttag. Tryck för att öppna, tryck igen för att stänga. 2 Lucka för kortläsare och en USB-port för programvaruuppdateringar (DVB-HD). Tryck för att öppna, tryck igen för att stänga. 3 Monteringsfäste för stativ väggfäste. 4 Lucka för anslutningspanelen. Här finns också uttaget för anslutning till elnätet. Dra utåt längst ned för att ta bort luckan. Installation Översikt BeoVision 7-40 Ta reda på var anslutningspanelerna och andra viktiga delar är placerade Skydd för kortläsare, en USB-port för programvaruuppdateringar (DVB-HD) och uttag för tillfällig anslutning, t.ex. kamera- och hörlursuttag. Tryck för att öppna, tryck igen för att stänga. 2 Monteringsfäste för stativ väggfäste. 3 Lucka för anslutningspanelen. Här finns också uttaget för anslutning till elnätet. Dra utåt längst ned för att ta bort luckan. Rengöring Underhåll Skärm Kabinett och kontroller Ingen rengöring med alkohollösningar Det ligger på användarens ansvar att utföra regelbundet underhåll, exempelvis rengöring. Använd ett milt fönsterputsmedel och rengör bildskärmen varsamt utan att några spår blir kvar på skärmen. Vissa mikrofiberdukar kan skada den optiska beläggningen på grund av sin slipeffekt. Rengör dammiga ytor med en mjuk och torr trasa. För att ta bort fläckar smuts, använd en mjuk och fuktig trasa och en vattenlösning med milt rengöringsmedel, t.ex. diskmedel. Använd aldrig alkohol andra lösningsmedel för att rengöra några delar av TV:n.

24 24 Anslutningspaneler BeoVision 7-55 All utrustning som ansluts till huvudanslutningspanelen måste registreras i menyn ANSLUTNINGAR. All utrustning som ansluts till sidoanslutningspanelen kan registreras i menyn ANSLUTNINGAR. Ethernet* 1 För anslutning till Internet. DVB-S AERIAL OUT DVB-T/C VGA IN LINK TV OUT CINEMA CONTROL DVB-T/C* 2 Antenningång för ett externt antenn- kabel- TV-nät. PROJECTOR OUT A B C D DVB-S* 2 Antenningång för digital satellitsignal. DVI-D OUT HDMI IN CENTRE 1 1 (SUB) AERIAL OUT Används inte. VIDEO IN L IN R IN AV 5 SPDIF PUC TTL RS232 PUC 1+2 IR-IN CONTROL 2 VGA IN Uttag för anslutning av en högupplöst (HD) videokälla en dator. AV 1 STAND AV 2 MASTER LINK POWER 3 LINK 4 LINK TV OUT Antennutgång för distribution av videosignaler till andra rum. SPDIF PUC Y Y Pb Pb Pr AV 3 Pr SPDIF SPDIF PUC PUC 5 CINEMA CONTROL För ett hemautomatiksystem. Analogue 6 PROJECTOR OUT (DVI-D OUT) Anslut en projektor. HDMI IN (A D) För HDMI-videokälla (High Definition Multimedia Interface) dator. Ett HDMI-uttag kan vara upptaget av inbyggd videoutrustning. Källorna kan registreras för någon av AV-uttagsgrupperna. Om du behöver fler HDMI-uttag kan du ansluta en HDMI-expander till HDMI C-uttaget. ~ Eluttag Anslutning till elnätet. AV1 AV-uttagsgrupp för anslutning av en primär inspelare set top-box. Du kan också ansluta annan videoutrustning. AV2 Uttagsgrupp för AV-anslutning av extra videoutrustning. AV3 Uttagsgrupp för AV-anslutning av extra videoutrustning. TV:n håller en signalväg öppen mellan en inspelare som är ansluten till AV1- uttaget och en inspelningsbar källa som är ansluten till AV3-uttaget. Tack vare detta kan du ställa in AV3-källan att sättas på automatiskt och konfigurera AV1-inspelaren för tidsinställd inspelning av AV3-källan, förutsatt att den anslutna utrustningen stödjer dessa funktioner. AV4 Reserverat uttag för anslutning av Blu-ray-spelaren (tillval). AV5 Uttagsgrupp för AV-anslutning av extra videoutrustning. AV6 (CAMERA) Uttagsgrupp för AV-anslutning av extra videoutrustning. Du kan också ansluta hörlurar, en kamera en videokamera. Denna uttagsgrupp är placerad i anslutningspanelen på sidan. Se illustrationerna på sidan 25. PUC (AV1 AV3, AV5 AV6) För IR-kontrollsignaler till extern utrustning som anslutits till ett AV-uttag. L-IN, R-IN (AV5 AV6) Höger och vänster linjeingång. AV6 är för ljudanslutning av t.ex. en kamera videokamera. Tips Nätkabel och kontakt Den medföljande nätkabeln och kontakten är specialkonstruerade för produkten. Ändra inte kontakten. Om det finns skador på nätkabeln måste du köpa en ny kabel hos en Bang & Olufsen-återförsäljare. Anslut ~ -uttaget på TV:ns huvudanslutningspanel till vägguttaget. IR-mottagaren lyser rött och TV:n är i standbyläge, klar för användning. 1 * OBS! Anslut bara till ett lokalt nätverk (LAN) inom lägenheten, huset byggnaden.

25 25 Vissa uttag på bilden av huvudanslutningspanelen kanske redan används för interna anslutningar. Dra inte ur kablarna från dessa uttag! VIDEO IN (AV5 AV6) För videosignal. Till AV6 kan du ansluta en kamera en videokamera. Y Pb Pr (AV2 AV3) För videosignaler från en extern källa, till exempel en HDTV-källa. Uttaget kan användas med ett AV-uttag ett digitalt audiouttag. SPDIF (AV1 AV3, AV5 AV6) Digital audioingång, till exempel för DVD-spelare. TTL/RS232 Används endast i hotellinstallationer. PUC 1+2 För en extern IR-sändare som används i hemmabiosystem en HDMI-expander. IR IN För en extra IR-mottagare om TV:n ansluts till en projektor. STAND För att ansluta ett motordrivet stativ. MASTER LINK För ett kompatibelt audio- videosystem från Bang & Olufsen. Uttaget används även för distribution av ljud och bild till olika rum via BeoLink. Analogue (ANT.) Antenningångar för ett externt antenn- kabel-tv-nät. POWER LINK 1 6 För anslutning av externa högtalare i ett surroundljudssystem. Mer information finns i handboken. 1 (SUB) För anslutning av upp till två Bang & Olufsensubwoofrar. Kabeldelare för sådana anslutningar finns hos din Bang & Olufsen-återförsäljare. S-VIDEO (AV6) För anslutning av till exempel en spelkonsol. PCMCIA Plats för kort och modul för tillgång till digitala satellitkanaler. Kontakta din Bang & Olufsenåterförsäljare för mer information om kompatibla kort- och modulkombinationer. SMARTCARD Plats för kort och modul för tillgång till digitala satellitkanaler. Kontakta din Bang & Olufsenåterförsäljare för mer information om kompatibla kort- och modulkombinationer. Uttagsgruppen AV6 är placerad i anslutningspanelen på sidan. S-VIDEO VIDEO IN SPDIF PHONES För anslutning av stereohörlurar. > För att stänga av högtalarljudet, vrid volymhjulet snabbt moturs. (Beo4: Tryck mitt på - knappen). > Vrid volymhjulet i valfri riktning för att justera volymen i hörlurarna. (Beo4: Tryck ). > För att återställa högtalarljudet, vrid volymhjulet snabbt moturs. (Beo4: Tryck på mitten av - knappen). OBS! Långvarig lyssning på hög volym kan orsaka hörselskador! USB-porten ( ) är endast avsedd för programvaruuppdateringar. Bara tillgänglig om du har en DVB-modul (tillval). För mer information, kontakta återförsäljaren. L IN R IN PUC PHONES Installation CENTRE 1 För anslutning av en centerhögtalare, t.ex. BeoLab 7. Mer information finns i handboken för högtalarna. 2 * DVB Antalet DVB-uttag och deras typ beror på den DVB-modul (tillval) som är installerad i TV:n. OBS! Videoinspelare kan bara anslutas till uttagsgrupperna AV1 AV2, eftersom de är de enda uttagsgrupperna för videoutgångar. Anslut den primära inspelaren till AV1 och den sekundära inspelaren till AV2.

26 26 Anslutningspaneler BeoVision 7-40 All utrustning som ansluts till huvudanslutningspanelen måste registreras i menyn ANSLUTNINGAR. All utrustning som ansluts till sidoanslutningspanelen kan registreras i menyn ANSLUTNINGAR. PROJECTOR OUT (DVI-D OUT) Anslut en projektor. HDMI IN (A D) För HDMI-videokälla (High Definition Multimedia Interface) dator. Ett HDMI-uttag kan vara upptaget av inbyggd videoutrustning. Källorna kan registreras för någon av AV-uttagsgrupperna. Om du behöver fler HDMI-uttag kan du ansluta en HDMI-expander till HDMI C-uttaget. AV1 AV-uttagsgrupp för anslutning av en primär inspelare set-top box. Du kan också ansluta annan videoutrustning. AV2 Uttagsgrupp för AV-anslutning av extra videoutrustning. AV3 Uttagsgrupp för AV-anslutning av extra videoutrustning. TV:n håller en signalväg öppen mellan en inspelare som är ansluten till AV1- uttaget och en inspelningsbar källa som är ansluten till AV3-uttaget. Tack vare detta kan du ställa in AV3-källan att sättas på automatiskt och konfigurera AV1-inspelaren för tidsinställd inspelning av AV3-källan, förutsatt att den anslutna utrustningen stödjer dessa funktioner. AV4 Reserverat uttag för anslutning av Blu-ray-spelaren (tillval). AV5 Uttagsgrupp för AV-anslutning av extra videoutrustning. AV6 (KAMERA) Uttagsgrupp för AV-anslutning av extra videoutrustning. Du kan också ansluta hörlurar, en kamera en videokamera. Denna uttagsgrupp är placerad i anslutningspanelen på sidan. Se illustrationerna på sidan 27. PROJECTOR OUT A B C D DVI-D OUT VIDEO IN L IN AV 1 SPDIF R IN AV 5 PUC SPDIF STAND AV 2 PUC (AV1 AV3, AV5 AV6) För IR-kontrollsignaler till extern utrustning som anslutits till ett AV-uttag. L-IN, R-IN (AV5 AV6) Höger och vänster linjeingång. AV6 är för ljudanslutning av t.ex. en kamera videokamera. MASTER LINK VIDEO IN (AV5 AV6) För videosignal. Till AV6 kan du ansluta en kamera en videokamera. Y Pb Pr (AV2 AV3) För videosignaler från en extern källa, till exempel en HDTV-källa. Uttaget kan användas med ett AVuttag ett digitalt audiouttag. PUC Y Y HDMI IN TTL RS232 PUC 1+2 IR-IN CONTROL Pb Pb Pr AV 3 Pr SPDIF SPDIF PUC PUC CINEMA CONTROL VGA IN SPDIF (AV1 AV3, AV5 AV6) Digital audioingång, till exempel för DVD-spelare. TTL/RS232 Används endast i hotellinstallationer. 1 DVB-T/C 3 ANT Analogue PUC 1+2 För en extern IR-sändare som används i hemmabiosystem en HDMI-expander. IR IN För en extra IR-mottagare om TV:n ansluts till en projektor. STAND För att ansluta ett motordrivet stativ. 2 DVB-S LINK TV OUT CENTRE 1 1 (SUB) 2 POWER 3 LINK Tips Nätkabel och kontakt Den medföljande nätkabeln och kontakten är specialkonstruerade för produkten. Ändra inte kontakten. Om det finns skador på nätkabeln måste du köpa en ny kabel hos en Bang & Olufsen-återförsäljare. Anslut ~ -uttaget på TV:ns huvudanslutningspanel till vägguttaget. IR-mottagaren lyser rött och TV:n är i standbyläge, klar för användning.

27 27 Vissa uttag på bilden av huvudanslutningspanelen kanske redan används för interna anslutningar. Dra inte ur kablarna från dessa uttag! MASTER LINK För ett kompatibelt audio- videosystem från Bang & Olufsen. Uttaget används även för distribution av ljud och bild till olika rum via BeoLink. CINEMA CONTROL För ett hemautomatiksystem. 1 (SUB) För anslutning av upp till två Bang & Olufsensubwoofrar. Kabeldelare för sådana anslutningar finns hos din Bang & Olufsen-återförsäljare. ~ Eluttag Anslutning till elnätet. SPDIF R IN L IN PHONES PUC VIDEO IN Ethernet* 1 För anslutning till Internet. S-VIDEO (AV6) För anslutning av till exempel en spelkonsol. S-VIDEO VGA IN Uttag för anslutning av en högupplöst (HD) videokälla en dator. ANT 1 (Analogue) Antenningångar för ett externt antenn- kabel-tv-nät. ANT 2 (DVB-T/C)* 2 Antenningång för ett externt antenn- kabel- TV-nät. ANT 3 (DVB-S)* 2 Antenningång för digital satellitsignal. LINK TV OUT Antennutgång för distribution av videosignaler till andra rum. CENTRE 1 För anslutning av en centerhögtalare, t.ex. BeoLab 7. Mer information finns i handboken för högtalarna. PCMCIA Plats för kort och modul för tillgång till digitala satellitkanaler. Kontakta din Bang & Olufsenåterförsäljare för mer information om kompatibla kort- och modulkombinationer. SMARTCARD Plats för kort och modul för tillgång till digitala satellitkanaler. Kontakta din Bang & Olufsenåterförsäljare för mer information om kompatibla kort- och modulkombinationer. Uttagsgruppen AV6 är placerad i anslutningspanelen på sidan. PHONES För anslutning av stereohörlurar. > För att stänga av högtalarljudet, vrid volymhjulet snabbt moturs. (Beo4: Tryck mitt på - knappen). > Vrid volymhjulet i valfri riktning för att justera volymen i hörlurarna. (Beo4: Tryck ). > För att återställa högtalarljudet, vrid volymhjulet snabbt moturs. (Beo4: Tryck på mitten av - knappen). OBS! Långvarig lyssning på hög volym kan orsaka hörselskador! USB-porten ( ) är endast avsedd för programvaruuppdateringar. Bara tillgänglig om du har en DVB-modul (tillval). För mer information, kontakta återförsäljaren. Installation POWER LINK 1 6 För anslutning av externa högtalare i ett surroundljudssystem. Mer information finns i handboken. 1 * Nätverk 2 * DVB Anslut bara till ett lokalt nätverk (LAN) inom lägenheten, huset byggnaden. Antalet DVB-uttag och deras typ beror på den DVB-modul (tillval) som är installerad i TV:n. OBS! Videoinspelare kan bara anslutas till uttagsgrupperna AV1 AV2, eftersom de är de enda uttagsgrupperna för videoutgångar. Anslut den primära inspelaren till AV1 och den sekundära inspelaren till AV2.

28 28 Första inställningen av TV:n Funktionen för förstagångsinställning aktiveras när TV:n ansluts till elnätet och slås på för första gången. Om du vill ändra inställningarna senare kan du komma åt samma menyer och uppdatera inställningarna. Slå på TV:n När du har startat TV:n tar det ca 20 sekunder innan den är klar för användning. TV Slå på Välj inställningar Bara när TV:n slås på för första gången blir du guidad genom följande inställningar.* 1 Menysekvensen beror dock på anslutningarna och de inställningar som anges. Välj inställning MENYSPRÅK FJÄRRKONTROLL TUNERINSTÄLLNINGAR ANSLUTNINGAR AUTOMATISK KANALINSTÄLLNING Bekräfta och navigera till nästa menypost Ange språk för skärmmenyer. Aktivera avaktivera navigeringsknappen på fjärrkontrollen* 2 Aktivera avaktivera intern TV-tuner DVB. Registrera ansluten utrustning. Ställ in TV-kanaler automatiskt. Alternativet är bara tillgängligt om TV-tunern har aktiverats. Mer information finns i handboken. Kalibrera högtalarna Konfigurera högtalarna för optimalt ljud för din lyssnar-/åskådarplats. För att utnyttja Adaptive Sound Technology krävs flera högtalare och en Beo5-fjärrkontroll. AST PÅ/AV AST PÅ: HÖGTALARINSTÄLLNING TV FÖRINSTÄLLNING CINEMA FÖRINSTÄLLNING Aktivera avaktivera Adaptive Sound Technology. AST AV: HÖGTALARTYP Inställningarna som anges första ROLLER FÖR TV-HÖGTALARE gången gäller bara högtalarna för HÖGTALARAVSTÅND TV-tittande. Mer information finns i HÖGTALARNIVÅ handboken. JUSTERING JUSTERING Justera volym, bas, diskant och ljudstyrka, och förkonfigurera två standardhögtalarkombinationer. LJUDINSTÄLLNING Göra inställningar för varje anpassad förinställning. Mer information finns i handboken. Information TV-tuner Anslutningar Menyn KANALINSTÄLLNING är endast tillgänglig om TV-tunern är aktiverad, se användarhandboken för mer information. Välj den typ av utrustning som du har anslutit till varje uttag, vilka uttag som används, produktnamn och namn på källan. 1 * OBS! När du ställer in TV:n första gången och har angett önskade inställningar i en viss meny, kanske du måste trycka på den gröna knappen för att fortsätta till nästa meny. Följ instruktionerna på skärmen.

29 29 Ställ in stativet Ställ in TV:ns maximala vridningsvinkel åt vänster och höger. TV:ns motordrivna rörelsefunktion fungerar inte förrän inställningsproceduren har fullföljts. STATIVJUSTERING Vid STÄLL IN MAX Vid STÄLL IN MAX HÖGER VÄNSTER vrid TV:n så långt vrid TV:n så långt till höger till vänster som du vill att som du vill att den ska vridas den ska vridas Vid STÄLL IN MAX UPP luta TV:n så långt upp som du vill att den ska lutas* 3 Vid STÄLL IN MAX NED luta TV:n så långt ned som du vill att den ska lutas* 3 Bekräfta* 1 Installation STATIVPOSITIONER Ange önskad förinställningsposition som TV:n ska vridas till när den slås på och av. Stativet måste kalibreras innan du kan använda den motoriserade funktionen. "Att komma igång" samt handboken beskriver hur funktioner utförs med menyn FJÄRRKONTROLL inställd på NAVIGERINGSKNAPP och fjärrkontrollen inställd på LÄGE 1. Ändra inte LÄGE medan enheten konfigureras för första gången eftersom detta avbryter sekvensen. 2 * Navigeringsknapp 3 * Lutning Om du har en Beo4 utan navigeringsknapp din Beo4 inte är inställd på rätt läge kan du inte aktivera navigeringsknappen. Se Beo4-handboken kontakta din Bang & Olufsen-återförsäljare för mer information. Om du har en Beo4 utan navigeringsknapp om navigeringsknappen är avaktiverad använder du den gröna knappen för att vrida TV:n uppåt och den röda knappen för att vrida den nedåt. OBS! Läs i användarhandboken för mer information om fjärrkontroller och första konfiguration.

30 30 Avfall som utgörs av innehåller elektriska elektroniska produkter (WEEE) Miljöskydd Elektriska och elektroniska produkter, delar och batterier försedda med den här symbolen får inte slängas med vanligt hushållsavfall. Alla elektriska och elektroniska produkter, delar och batterier måste samlas in och slängas separat. Genom att kassera elektriska och elektroniska produkter och batterier via de insamlingssystem som finns i ditt land skyddar du miljön och människors hälsa och bidrar till klok och förnuftig användning av naturresurser. Insamling av elektriska och elektroniska produkter, batterier och avfall minskar risken för nedsmutsning av naturen med skadliga ämnen som kan finnas i elektriska och elektroniska produkter och utrustning. Din Bang & Olufsen-återförsäljare kan ge dig råd om hur du gör dig av med uttjänta elektriska och elektroniska produkter i ditt land. Om en produkt är för liten för att förses med symbolen, visas den i handboken på förpackningen. Produkten är förenlig med bestämmelserna i direktiven 2004/108/EG och 2006/95/EG. DVD Video-logotypen är ett registrerat varumärke. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-d symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright Dolby Laboratories. All rights reserved. Blu-ray Disc och Blu-ray Disclogotypen är registrerade varumärken. BONUSVIEW är ett registrerat varumärke som tillhör Blu-ray Disc Association. Java Technology ett registrerat varumärke som tillhör Sun Microsystems. Manufactured under license under U.S. Patent # s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, DTS Digital Surround, ES, and Neo:6 are registered trademarks and the DTS logos, and Symbol are trademarks of DTS, Inc DTS, Inc. All Rights Reserved. U.S. Patent s 6,836,549; 6,381,747; 7,050,698; 6,516,132; and 5,583,936

31 31 Alla Bang & Olufsen-produkter följer tillämplig miljölagstiftning världen över. CLASS 1 LASER PRODUCT Etiketten på CD-spelaren fungerar som varning för att produkten innehåller ett lasersystem och är klassificerad som laserprodukt klass 1. Om du får problem med CD-spelaren kontaktar du din Bang & Olufsen-återförsäljare. Utrustningen får endast öppnas av kvalificerad servicepersonal. VIKTIGT: Andra kontroller, justeringar förfaranden än de som beskrivs här kan medföra exponering för skadlig strålning. Användningen av optiska instrument på denna produkt ökar risken för ögonskador. Laserstrålen i CD-/DVD-spelaren är skadlig för ögonen. Försök aldrig öppna höljet. All service ska utföras av kvalificerad servicepersonal. Laserstrålning förekommer när apparaten är öppen. Titta aldrig in i strålen. Den här etiketten sitter på spelarens baksida. This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited. HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

32

33

34

35

36

BeoVision Avant. BeoVision Avant 55 BeoVision Avant 75 BeoVision Avant 85

BeoVision Avant. BeoVision Avant 55 BeoVision Avant 75 BeoVision Avant 85 BeoVision Avant BeoVision Avant 55 BeoVision Avant 75 BeoVision Avant 85 Bästa kund Den här handledningen innehåller ytterligare information om grundfunktionerna hos din Bang & Olufsen-produkt och ansluten

Läs mer

BeoVision 10. Handbok

BeoVision 10. Handbok BeoVision 10 Handbok Innehåll Menyöversikt, 3 Här visas en översikt över alla skärmmenyer. Navigera i menyer, 4 Så här använder du de olika fjärrkontrollerna för menynavigering. Första inställningen, 5

Läs mer

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Bästa kund Den här handboken innehåller mer information om din produkt och beskriver vissa funktioner från Att komma igång-guiden mer utförligt.

Läs mer

BeoLink Wireless 1. Handledning

BeoLink Wireless 1. Handledning BeoLink Wireless 1 Handledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som

Läs mer

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå.

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå. BeoLab 11 Handbok VARNING: Utsätt inte enheten för regn eller fukt det kan ge upphov till brand eller elektriska stötar. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk av vatten och se till att inga föremål

Läs mer

BeoVision 4. Handbok

BeoVision 4. Handbok BeoVision 4 Handbok BeoVision 4 omfattar produkterna på bilden intill. De enskilda komponenterna kallas vid sina respektive namn i handboken och referensboken. BeoVision 4 är namnet för produkterna som

Läs mer

BeoSound 3200. Handbok

BeoSound 3200. Handbok BeoSound 3200 Handbok Innehåll 3 Lär känna musiksystemet från Bang & Olufsen, 4 Lär känna ditt musiksystem, se knapparnas placering på kontrollpanelen och lär dig tolka och ändra informationen på displayen.

Läs mer

Din manual PHILIPS 42PFL6067T http://sv.yourpdfguides.com/dref/4363580

Din manual PHILIPS 42PFL6067T http://sv.yourpdfguides.com/dref/4363580 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 42PFL6067T. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

AVR 760 AVR 660 AUDIO/VIDEO RECEIVER. ANVÄNDARHANDBOK Grundläggande funktioner

AVR 760 AVR 660 AUDIO/VIDEO RECEIVER. ANVÄNDARHANDBOK Grundläggande funktioner AVR 760 AVR 660 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK Grundläggande funktioner Säkerhetsinformation Viktiga säkerhets Instruktioner 1. 2. 3. 4. 5. 6. Läs igenom instruktionerna. Behåll instruktionerna.

Läs mer

Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4

Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4 HD PVR 102-CT Användarmanual Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4 Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla följande:

Läs mer

Digital HD PVR-Box för Satellit-TV

Digital HD PVR-Box för Satellit-TV Användarmanual HD PVR ST Digital HD PVR-Box för Satellit- MPEG / MPEG Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla

Läs mer

!"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56

!#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!#$%&%#'()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 Innehåll 7 7.1 7.2 Spel 52 Spela ett spel 52 Spel för två spelare 52 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 2.2

Läs mer

Svenska (Swedish) innehåll

Svenska (Swedish) innehåll Svenska (Swedish) innehåll Inledning Funktionsprinciperna Fjärrkontroll Gör musik tillgänglig Konvolutbilder Gör bilder tillgängliga Gör webbplatser tillgängliga Daglig användning av BeoPlayer Skapa och

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

Ett stort tack från People of Lava

Ett stort tack från People of Lava royal Sweden DEN kompromisslösa TV:n FÖR BILDCONNOISSEUREN Royal Sweden modeller:ld-40nlh-s, LD-40NLH-B, LD-46NLH-S, LD-46NLH-B, LD-55NLH-S, LD-55NLH-B Ett stort tack från People of Lava Tack! Vi på People

Läs mer

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 SVENSKA DANSK BD390 NORSK SUOMI Som en ENERGY STAR partner, har LG fastställt att denna produkt eller produkt-modeller uppfyller ENERGY STAR riktlinjerna

Läs mer

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn Draft 1.2-21/10/10 LU 253374178-A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 1 Jeudi, 21. octobre 2010 1:27 13 DT90 HD Boxer HD-digitalbox För TV via antenn RT90 HD Boxer Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk

Läs mer

Inspelningsbar HD-box 500 GB

Inspelningsbar HD-box 500 GB Användarhandbok HD PVR 5720-SX Inspelningsbar HD-box 500 GB MPEG2 / MPEG4 1 Innehåll 1. Kom igång med 3 steg...3 1 Anslutningar... 5 2 Installation... 6 3 Använda boxen... 6 2. Produktbeskrivning...7 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

DIGITAL SATELLITMOTTAGARE

DIGITAL SATELLITMOTTAGARE SMT-S5140 Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE SMT-S5140 SÄKERHETSANVISNINGAR Den här mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella säkerhetsstandarder. Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

BD-SP809. Innehåll BLU-RAY DISC PLAYER. Bruksanvisning. Introduktion... 5. Anslutningar... 15. Spela upp... 23. Funktionsinställning...

BD-SP809. Innehåll BLU-RAY DISC PLAYER. Bruksanvisning. Introduktion... 5. Anslutningar... 15. Spela upp... 23. Funktionsinställning... Innehåll BLU-RAY DISC PLAYER BD-SP809 Bruksanvisning Introduktion... 5 Anslutningar... 15 Spela upp... 23 Funktionsinställning... 37 Övrigt... 48 Tack för inköpet av en Onkyo BLU-RAY DISC - SPELARE. Läs

Läs mer

Digital HD-box MPEG2 / MPEG4. Användarhandbok HD 2850-ST

Digital HD-box MPEG2 / MPEG4. Användarhandbok HD 2850-ST Digital HD-box MPEG2 / MPEG4 Användarhandbok HD 2850-ST Innehåll 1. Kom igång 3 1 Anslutningar 5 2 Installation 6 3 Använda boxen 6 2. Produktbeskrivning 7 Säkerhetsinstruktioner 8 Produktbeskrivning 9

Läs mer

Innehåll. Svenska - 67 -

Innehåll. Svenska - 67 - Innehåll Funktioner... 69 Tillbehör... 69 Introduktion... 70 Förberedelser... 70 Försiktighetsåtgärder... 70 Översikt över fjärrkontroll (RC1186)... 72 Översikt över fjärrkontroll (RC1110)... 73 xx800

Läs mer

Användarhandbok HD 2840-C. Digital HD-box MPEG2 / MPEG4

Användarhandbok HD 2840-C. Digital HD-box MPEG2 / MPEG4 Användarhandbok HD 2840-C Digital HD-box MPEG2 / MPEG4 1 Innehåll 1. Kom igång med 3 steg... 3 1 Anslutningar...5 2 Installation...6 3 Använda boxen...6 2. Produktbeskrivning... 7 Säkerhetsinstruktioner...8

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T SV Användarhandbok Innehåll 1 Komma igång 3 TV-tur 3 Viktigt 6 Miljöarbete

Läs mer

Innehåll. Förberedelse. Avsedd användning. Säkerhetsföreskrifter. Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga.

Innehåll. Förberedelse. Avsedd användning. Säkerhetsföreskrifter. Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga. Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1 Miljöinformation... 3 Inkluderade tillbehör... 3 TV-funktioner... 3 Titta på TV... 4 TV:ns kontrollknappar och drift... 4 Fjärrkontrollen TV... 5 Använda en modul för

Läs mer