Bästa kund. Handböckerna hittar du på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bästa kund. Handböckerna hittar du på www.bang-olufsen.com/guides."

Transkript

1 BeoVision 7

2

3 Bästa kund Att komma igång innehåller grundläggande information om användning av din Bang & Olufsen-produkt och ansluten utrustning. Vi utgår ifrån att din återförsäljare levererar, installerar och ansluter din produkt. Din TV har fler funktioner än de som beskrivs i Att komma igång, till exempel timerfunktioner och funktioner för automatisk standby, ändring och namngivning av kanaler. Sådana funktioner beskrivs utförligt i produktens Handbok. Handböckerna hittar du på Alla DVB-funktioner beskrivs i separata handböcker. Handböckerna uppdateras om ny programvara blir tillgänglig om vi ändrar TV:ns funktioner. På kan du hitta mer information samt vanliga frågor och svar om din produkt. Vänd dig i första hand till din Bang & Olufsen-återförsäljare om du har servicefrågor. För att hitta närmaste butik besöker du vår webbplats Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning

4 VARNING: Utsätt inte enheten för regn fukt det kan ge upphov till brand elektriska stötar. Utsätt inte enheten för droppar stänk av vatten och se till att inga föremål fyllda med vätskor, t.ex. vaser, är placerade på utrustningen. För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå. Blixtsymbolen med pilformat huvud inuti en liksidig triangel används för att uppmärksamma användaren på att det finns oisolerad farlig spänning inuti produktens hölje som kan vara av tillräcklig styrka för att ge upphov till elstötar som innebär risk för personskada. Utropstecknet inuti en liksidig triangel används för att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga användnings- och underhållsinstruktioner (service) i den dokumentation som medföljer produkten. Viktigt! Se till att TV:n placeras, konfigureras och ansluts enligt anvisningarna i den här handboken. Använd endast stativ väggfästen som godkänts av Bang & Olufsen, för att förhindra skador! Placera TV:n på ett stadigt och plant underlag. Placera inga föremål ovanpå TV:n. Utsätt inte TV:n för regn, hög luftfuktighet värmekällor. TV:n är endast avsedd att användas inomhus i bostadsutrymmen. Använd vid temperaturer mellan 10 C och 40 C och inte på mer än m höjd. Placera inte TV:n i direkt solljus i direkt artificiellt ljus, t.ex. från en spotlight, eftersom detta kan minska känsligheten hos fjärrkontrollmottagaren. Om skärmen blir överhettad kan det dessutom uppstå svarta prickar i bilden. Prickarna försvinner när TV:n svalnat till normal temperatur. Lämna tillräckligt med utrymme runt TV:n för ventilationens skull. Anslut alla kablar innan du ansluter återansluter någon av produkterna i ditt system till elnätet. Föremål som avger öppen låga, till exempel värmeljus, får inte placeras på TV:n. Försök inte att öppna TV:n. Låt kvalificerad servicepersonal utföra sådana åtgärder. Låt inga hårda spetsiga föremål komma åt glaset. TV:n kan endast stängas av helt genom att den kopplas bort från vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå. Den medföljande nätkabeln och -kontakten är specialkonstruerade för TV:n. Om du byter kontakten om nätkabeln skadas på något sätt kan TV-bilden påverkas negativt.

5 Innehåll Daglig användning 6 Så här använder du din fjärrkontroll 8 Inledning 10 Titta på TV Daglig användning 12 Visa text-tv 14 Se på TV via DVB-modulen 16 Använda Blu-ray-spelaren 18 Ändra ljudtyp och bildformat 19 Använda Adaptive Sound Technology. Installation 22 Installera TV:n 23 Rengöring 24 Anslutningspaneler BeoVision Anslutningspaneler BeoVision Första inställningen av TV:n

6 6 Så här använder du din fjärrkontroll Användning med Beo5 Du kan styra TV:n med hjälp av fjärrkontrollen Beo5. TV Softtouch-knapp, tryck på displayen för att välja* 1. Aktivera en källa välj en funktion. Gå tillbaka i Beo5-displayer. Living Room TV V.MEM RADIO DTV N.MUSIC N.RADIO PC DVD CD + STOP Visa Scen-knappar, t.ex. Zoner Högtalare. Tryck igen för att återgå. Ta fram siffror för att välja kanal. Tryck igen för att återgå. Pausa och stoppa uppspelning inspelning. PLAY Starta uppspelning av en skiva inspelning. BACK Stega bakåt i menyerna. Håll in knappen för att lämna menysystemet helt. STOP PLAY Välj färgspecifika funktioner* 2. Tryck på volymhjulet intill färgen. Vrid för att justera volymen. För att stänga av ljudet, vrid snabbt moturs. BACK Mittknappen används för att välja alternativ och bekräfta. Navigeringsknapp för att flytta åt vänster, höger, uppåt nedåt tryck på knappen för att flytta markören i önskad riktning i menyerna. Spola, stega sök framåt bakåt. Stega mellan kanaler inspelningar. Håll in för att stega kontinuerligt. Standby. Viktigt mer information finns på: 1* Om knappar 2* Färgade knappar Aktuell zon Softtouch-knappar på Beo5 Ljusgrå knappar betyder att du ska trycka på ett alternativ på displayen. Mörkgrå knappar betyder att du ska trycka på en fysisk knapp. Tryck på hjulet intill färgen för att aktivera en färgad knapp. Indikerar den aktuella zonen på Beo5, med det namn som angavs vid installationen. Beroende på den aktiva källan visas olika softtouch-knappar på displayen. Aktivera funktionen genom att vidröra displayen.

7 7 Användning med Beo4 TV:n kan även styras med fjärrkontrollen Beo4. Om förfarandet med Beo4 är annorlunda jämfört med Beo5, beskrivs det separat. Daglig användning TV I Beo4-displayen visas den aktiva källan funktionen. TV Slå på TV:n* 3. DTV Slå på DVB-modulen och se på digital-tv. DVD Slå på Blu-ray-spelaren (tillval). TV LIGHT RADIO DTV DVD CD TEXT Sätt på text-tv. V.MEM TEXT A.MEM 0 9 Välj kanaler ange information på skärmmenyer LIST Visa extraknappar för funktioner källor på Beo4-displayen. Använd för att bläddra i listan MENU Visa den aktiva källans huvudmeny. LIST 0 MENU Stega mellan kanaler. Håll in för att stega kontinuerligt. Spola, stega sök framåt bakåt. Navigeringsknapp för att flytta åt vänster, höger, uppåt nedåt,, och tryck på knappen för att flytta markören i önskad riktning i menyerna. STOP PLAY Mittknappen används för att välja alternativ och bekräfta. BACK Välj färgspecifika funktioner. Justera volymen. För att stänga av ljudet, tryck på mitten av knappen. STOP PLAY BACK Pausa och stoppa uppspelning inspelning. Starta uppspelning av en skiva inspelning. Stega bakåt framåt genom menyer och Beo4-listan. Håll in knappen för att lämna menysystemet helt. Standby 3* Beo4-knappar Vissa knappar går att konfigurera om vid installationen. Mer information finns i handboken. OBS! Allmän information om hur du använder fjärrkontrollen finns i handboken till fjärrkontrollen.

8 8 Inledning Navigera i menyer och välja inställningar med fjärrkontrollen. Tryck på Meny för att visa menyn för den valda källan. Display och menyer Information om den valda källan visas till höger på TV-skärmen. I skärmmenyerna kan du justera olika inställningar. TV DVD Meny Välj TV-zonen Slå på TV:n Slå på Blu-ray-spelaren (tillval) Visa meny Menynamn Menyalternativ TV SETUP TUNING SLEEP TIMER PLAY TIMER OPTIONS STAND POSITIONS Informationsfält select Exempel på skärmmeny Viktig information Fjärrkontroll På de första sidorna i den här Att komma igång -guiden finns en översikt över knapparna på Beo5 och Beo4. Allmän information om hur du använder fjärrkontrollen finns i handboken till fjärrkontrollen. "Att komma igång" samt handboken beskriver hur funktioner utförs med menyn FJÄRRKONTROLL inställd på NAVIGERINGSKNAPP och fjärrkontrollen inställd på LÄGE 1. Ändra inte LÄGE medan enheten konfigureras för första gången eftersom detta avbryter sekvensen.

9 9 Navigera i menyer När en meny visas på skärmen kan du navigera bland menyalternativen, visa inställningar ange data. Välj alternativ/ inställning 0 9 BACK BACK Ange data Visa Välj alternativ undermeny/ spara inställning Stega bakåt i menyerna Håll ned för att lämna alla menyer Daglig användning Menyn FJÄRRKONTROLL I menyn ÖVRIGA MÖJLIGHETER kan du ta fram menyn FJÄRRKONTROLL. I denna meny måste TV:n konfigureras för styrning med utan navigeringsknapp. Kom ihåg att konfigurera Beo4 till rätt läge. Se Beo4-handboken kontakta din Bang & Olufsen-återförsäljare för mer information.

10 10 Titta på TV Välj en TV-kanal med hjälp av kanalnumret växla till en annan kanal. Justera ljudets volym och vrid TV:n. Användning med Beo5 Aktivera TV-källan för att använda de här funktionerna Slå på TV:n Kanalnamn Kanalnummer Välj en TV-kanal TV CHANNEL LIST CNN 1 2 DISCOVER 3 CWNBC 4 BBCWORLD SUPER CH 9 10 CRIME TV 11 CINEMA MOVIE NW Ta fram en kanallista Justera volymen more select Indikerar att det finns fler kanaler Vrid TV:n Om TV:n har ett motorstativ som tillval kan du vrida den med hjälp av fjärrkontrollen. Stänga av TV:n Tips 1 * TV-positioner Position 1 är positionen längst till vänster och Position 9 är positionen längst till höger. Position 5 är positionen i mitten.

11 11 TV Tryck på Användning med Beo4 TV Tryck på Daglig användning Föregående Välj Aktivera nummer Välj kanal Välj föregående kanal Välj Välj kanal Föregående kanal Håll in för visning av kanallista Välj sida Välj kanal Aktivera nummer Bekräfta Håll in för visning av kanallista Välj sida kanal och bekräfta Justera volymen. För att stänga av ljudet, vrid snabbt moturs Vrid åt valfritt håll för att sätta på ljudet igen Justera volymen uppåt nedåt Tryck i mitten för att stänga av ljudet Tryck i mitten för att slå på ljudet igen Position Stativ Vrid Vrid 1 9 LIST Tryck på Tryck på Vrid TV:n Position* 1 Tryck för att visa STAND 1 9 Välj STAND Vrid TV:n Välj position* 1 Tryck på Tryck på OBS! Stativet måste kalibreras innan du kan använda stativfunktionen. Se instruktionerna på sidan 29. För att förinställa positioner dit TV:n ska vridas se sidan 29.

12 12 Visa text-tv Du hanterar text-tv-tjänsten via menyraden överst på text-tv-sidan med pilknapparna på fjärrkontrollen. Användning med Beo5 Aktivera text-tv för att använda dessa funktioner Starta text-tv Öppna text-tv-startsidan. Aktuell sida Förstora text-tv-sidor Visa sida Visa valfria text-tv-sidor. PAGE MEMO1 POINT HALT LARGE SETUP P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34 Peka från en sida till en annan Navigera och peka i den aktuella föregående text-tv-sidan och visa en annan sida. Hindra undersidor från att bläddras fram Förstora text-tv-sida Avbryt bläddring till undersidor Pilen anger att det finns fler tillgängliga alternativ. Ange inställningar med STÄLL IN och visa dold text med VISA. MINNE-sidor MINNE visas bara om sidor har lagrats i minnet. Avsluta text-tv Tips PEKA MINNE-sidor Halvskärm VISA Tryck på BACK för att återgå till föregående sida. Peka-funktionen är endast tillgänglig om fjärrkontrollen har navigeringsknappen aktiverad. Text-TV-sidor som du vill komma åt snabbt kan du spara i minnet. Mer information finns i handboken. Genom att trycka på Text när text-tv är aktiverat växlar du mellan halvskärms- och helskärmsläge. Om du vill visa dold text på en text-tv-sida navigerar du till VISA och trycker på mittknappen.

13 13 Text Tryck upprepade gånger för att ändra skärmläge Användning med Beo4 TEXT Tryck på Daglig användning Stega uppåt nedåt i sidor Navigera till SIDA och välj Välj sida Gå till indexsidor (100, 200, 300 ) Stega uppåt nedåt i sidor Navigera till SIDA och välj Välj sida Flytta till PEKA Gå till aktuell sida Växla mellan sidhänvisningar Välj sida Flytta till Gå till sida PEKA Växla mellan sidhänvisningar och välj sida STOP Avbryt bläddring Navigera till STOPP Tryck på Välj undersida 0 9 Starta om bläddring STOP 0 9 Avbryt bläddring Välj undersida Starta om bläddring Navigera till STOR Tryck för att växla mellan övre/nedre halvan av sidan och normal visning Navigera till STOR Växla mellan övre/nedre halvan Tryck för att växla mellan MINNE-sidor Navigera till MINNE och växla mellan MINNE-sidor Växla mellan MINNE-sidor Navigera till MINNE och växla mellan sidor BACK Tryck på BACK Tryck på Text-TV-textning Timerprogrammering Spara sidan för text-tv-textning som MINNE-sida 9, om du vill att tillgänglig undertextning ska visas automatiskt för en viss kanal. För att kunna programmera en timer trycker du Inspelning Meny när text-tv är aktiverat. OBS! Om TV:n är länkad via en Master Link-kabel till en annan TV, delas inte lagrade MINNE-sidor mellan de länkade TV:arna. MINNE-sidor måste sparas manuellt på varje länkad TV.

14 14 Se på TV via DVB-modulen Om TV:n är försedd med en DVB-modul kan du, beroende på modulalternativen, ta emot digitala markbundna kanaler, kabelkanaler och satellitkanaler. Användning med Beo5 Aktivera DTV-källan för att använda de här funktionerna Slå på TV:n och DVB-modulen DVB-funktion Beo4-knapp Välja en DTV-kanal RADIO PROGRAMME GUIDE MENU INFORMATION CHANNEL GROUPS SUBTITLES LANGUAGE AUDIO LANGUAGE SETUP CHANNEL LIST CA UNITS Visa och använda menyöverlägget* 2 Växla mellan grupper Ta fram en kanal- stationslista Stänga av TV:n Tips DVB-handbok Utförlig, aktuell information finns i DVB-handboken på

15 15 DTV Tryck på Användning med Beo4 DTV Tryck på Daglig användning Välj Aktivera nummer och välj kanal Välj 0 9 Välj kanal Välj funktion MENU 0 9 Tryck på Aktivera önskad funktion Kanalgrupper+ Växla mellan grupper Kanalgrupper- Växla mellan grupper Håll in för visning av kanallista Välj sida Välj kanal Bekräfta Håll ned för att visa kanallista, välja sida välja kanal Bekräfta Tryck på Tryck på * 2 OBS! Tryck på Meny två gånger för att visa menyn TV-INSTÄLLNING

16 16 Använda Blu-ray-spelaren Om TV:n har en Blu-ray-spelare (tillval) kan du spela upp både Blu-ray-skivor och DVD-skivor. Med Blu-ray-skivor används blå färg i menyerna och med DVD-skivor används röd färg. Användning med Beo5 Aktivera källan för Blu-ray-spelaren för att använda dessa funktioner Slå på Blu-ray-spelaren Välj en funktion Visa olika menyer, t.ex. INFO, för att hoppa till en viss titel, ett visst kapitel en viss tidpunkt. Ändra ljud-/undertextningsspråk vinkel. INFO 1 DISC MENU 2 POPUP/TITLE 3 AUDIO 4 SUBTITLES 5 REPEAT 6 BONUS VIEW 7 DVD SETUP 8 Spela upp en skiva Pausa stoppa uppspelning Pausa stoppa uppspelning av en skiva. Alla Blu-ray-skivor har inte stöd för fortsättningsfunktionen. Långsam uppspelning Uppspelning i slowmotion.* 1 Tryck på utmatningsknappen under skärmen och lägg skivan i hållaren med etiketten vänd uppåt. Håll in utmatningsknappen för att starta uppspelningen automatiskt. Viktig information! Använd inte skivadaptrar. Byt kapitel spår Stega mellan kapitel/spår på en skiva. Stäng av Blu-ray-spelaren Tips Menyerna VINKEL och BONUS VIEW Menyn INSTÄLLNING 1 * Långsam uppspelning Menyerna VINKEL och BONUS VIEW visas om UTÖKAD anges för UPPSPELNINGSSTATUS i menyn INSTÄLLNING och om informationen är tillgänglig. Använd huvudmenyn för att göra egna inställningar för uppspelning. Det går inte att spela upp långsamt bakåt. OBS! Om du har en Beo4 utan navigeringsknapp trycker du först på den gula knappen för att aktivera Blu-ray-spelarens funktioner, t.ex. för att fortsätta en uppspelning.

17 17 DVD Tryck på Användning med Beo4 DVD Tryck på Daglig användning MENU LIST 1 8 Välj funktion Öppna Tryck för att visa SHIFT Välj menyöverlägg funktion PLAY Starta uppspelning PLAY Starta uppspelning STOP Tryck en gång för att pausa och två gånger för att stoppa. Tryck en tredje gång för att återgå till början av skivan. PLAY Fortsätt uppspelning STOP Tryck en gång för att pausa och två gånger för att stoppa. Tryck en tredje gång för att återgå till början av skivan. PLAY Fortsätt uppspelning STOP Pausa uppspelning Långsam uppspelning Stega mellan bildrutor PLAY Fortsätt uppspelning STOP Pausa uppspelning Långsam uppspelning stega mellan bildrutor PLAY Fortsätt uppspelning Stega mellan kapitel/spår Spola framåt/bakåt vid uppspelning PLAY Fortsätt uppspelning Stega spola PLAY Fortsätt uppspelning TV Tryck på TV Tryck på TV-meny Hantera skivor På Beo4 trycker du på MENU två gånger för att visa TV:ns huvudmeny, om DVD har valts som källa. Om du har satt i en skiva som inte känns igen, matas skivan ut och LADDA visas på displayen. Undersök om det finns fingeravtryck repor på skivan. Problemet kan också bero på att skivan inte har ett kompatibelt format. OBS! Om du använder Beo4 utan navigeringsknapp och blir ombedd att trycka på en färgad knapp, trycker du två gånger på den aktuella knappen.

18 18 Ändra ljudtyp och bildformat När du tittar på TV via TV-tunern, kan du anpassa bildformatet och växla mellan olika ljudtyper. Ändra ljudtyp språk Växla mellan tillgängliga ljudtyper och språk. Ljud Visa ljudtyp* 1 Ljud Tryck flera gånger för att växla mellan tillgängliga ljudtyper Välj bildformat När du väljer källa anpassas bilden automatiskt för visning på så stor skärmyta som möjligt, men du kan också välja ett format manuellt. Visa Scen-display på Välj Bilddisplay* 1 3 Beo5 1 Välj format* 2 Flytta bilden uppåt nedåt* 3 FORMAT 1 FORMAT 2 FORMAT 3 Standard* 4 För panoramavy 4:3-format Zoom Bilden justeras vertikalt Widescreen För en äkta 16:9 widescreen-bild Tips 3* 1 * Ljud och bild * Optimera Flytta bilden uppåt nedåt 4 * Alternativ 2 På Beo4 visar du SOUND för ljudtyper och FORMAT för bildformat via menyn LIST. För att kunna visa SOUND och FORMAT på Beo4 måste du först lägga till dem i listan med funktioner i Beo4. Bildformatet optimeras om du trycker på Optimera på Beo5. På Beo4 trycker du på mittknappen. Bilden kan endast flyttas uppåt nedåt i Standard och Zoom. I Standard kan du välja formatalternativ om du trycker Alternativ på Beo5. På Beo4 trycker du.

19 Använda Adaptive Sound Technology. 19 För att optimera ljudupplevelsen för en viss lyssnarposition kan du välja en anpassad förinställning och även vrida ljudet, så att det kommer från det håll som du är vänd mot. Daglig användning Välj anpassad förinställning När du tittar på TV lyssnar på musik kan du optimera ljudet för lyssnarpositionen genom att välja din egen förinställning. Du kan även vrida förinställningens ljud, så att det verkar komma framifrån i förhållande till din position. Adaptive Sound Technology måste vara aktiverad och konfigurerad. Mer information finns i handboken. Tryck på Förinställn. och/ Rotera Rotera Tryck på Välj förinställning Rotera ljud Fjärrkontroll Automatiskt val av anpassade förinställningar Den här inställningen har du bara nytta av om du har flera högtalare och en Beo5-fjärrkontroll. Om du har färre högtalare en Beo4-fjärrkontroll rekommenderas inte denna inställning. Du bör då välja inställningen utan Adaptive Sound Technology, som beskrivs i handboken. Ljudet växlar automatiskt till den förinställda inställningen för TV när du slår på TV:n. Du kan ställa in en AUDIOFÖRINST. i menyn JUSTERING för att automatiskt växla till en viss förinställning när du väljer en ljudkälla.

20 20

21 Innehåll Installation Installera TV:n 23 Rengöring 24 Anslutningspaneler BeoVision Anslutningspaneler BeoVision Första inställningen av TV:n Installation

22 22 Installera TV:n Följ anvisningarna på de följande sidorna för placering och anslutning. Flera stativ och väggfästen är tillgängliga från din återförsäljare. Placera TV:n När du bestämmer var TV:n ska placeras, tänk på att den inbyggda motorenheten kommer att vrida och luta TV:n till en förinställd position när du sätter på TV:n. Eftersom TV:n är tung får den bara flyttas/lyftas av kvalificerad personal som använder rätt utrustning. Ventilation För att säkerställa bra ventilation, se till att det finns fritt utrymme både ovanför och under skärmen. Täck inte för ventilerna. Om TV:n blir överhettad (standbyindikatorn blinkar och en varning visas på skärmen) sätter du TV:n i standbyläge stäng inte av den och låter den svalna. Under tiden kan du inte använda TV:n. Motordrivet stativ väggfäste Ställ in TV:ns maximala vridningsvinkel. Mer information finns i handboken. Om du har ett motordrivet stativ väggfäste måste du se till att det finns utrymme så att TV:n kan vridas och lutas fritt. Viktig information Luta/vrida Frontglas Med vissa golvstativ väggfästen kan du luta och vrida TV:n. Endast vissa stativ kan vridas och lutas med fjärrkontrollen. Andra stativ går bara att luta manuellt. Om skärmglaset spricker om det går flisor ur det, om det skadas på något annat sätt, måste det omedelbart bytas ut eftersom det kan orsaka personskada. Du kan beställa ett nytt frontglas hos en Bang & Olufsen-återförsäljare.

23 23 Översikt BeoVision 7-55 Ta reda på var anslutningspanelerna och andra viktiga delar är placerade Lucka för uttag för tillfälliga anslutningar, t.ex. kamera- och hörlursuttag. Tryck för att öppna, tryck igen för att stänga. 2 Lucka för kortläsare och en USB-port för programvaruuppdateringar (DVB-HD). Tryck för att öppna, tryck igen för att stänga. 3 Monteringsfäste för stativ väggfäste. 4 Lucka för anslutningspanelen. Här finns också uttaget för anslutning till elnätet. Dra utåt längst ned för att ta bort luckan. Installation Översikt BeoVision 7-40 Ta reda på var anslutningspanelerna och andra viktiga delar är placerade Skydd för kortläsare, en USB-port för programvaruuppdateringar (DVB-HD) och uttag för tillfällig anslutning, t.ex. kamera- och hörlursuttag. Tryck för att öppna, tryck igen för att stänga. 2 Monteringsfäste för stativ väggfäste. 3 Lucka för anslutningspanelen. Här finns också uttaget för anslutning till elnätet. Dra utåt längst ned för att ta bort luckan. Rengöring Underhåll Skärm Kabinett och kontroller Ingen rengöring med alkohollösningar Det ligger på användarens ansvar att utföra regelbundet underhåll, exempelvis rengöring. Använd ett milt fönsterputsmedel och rengör bildskärmen varsamt utan att några spår blir kvar på skärmen. Vissa mikrofiberdukar kan skada den optiska beläggningen på grund av sin slipeffekt. Rengör dammiga ytor med en mjuk och torr trasa. För att ta bort fläckar smuts, använd en mjuk och fuktig trasa och en vattenlösning med milt rengöringsmedel, t.ex. diskmedel. Använd aldrig alkohol andra lösningsmedel för att rengöra några delar av TV:n.

24 24 Anslutningspaneler BeoVision 7-55 All utrustning som ansluts till huvudanslutningspanelen måste registreras i menyn ANSLUTNINGAR. All utrustning som ansluts till sidoanslutningspanelen kan registreras i menyn ANSLUTNINGAR. Ethernet* 1 För anslutning till Internet. DVB-S AERIAL OUT DVB-T/C VGA IN LINK TV OUT CINEMA CONTROL DVB-T/C* 2 Antenningång för ett externt antenn- kabel- TV-nät. PROJECTOR OUT A B C D DVB-S* 2 Antenningång för digital satellitsignal. DVI-D OUT HDMI IN CENTRE 1 1 (SUB) AERIAL OUT Används inte. VIDEO IN L IN R IN AV 5 SPDIF PUC TTL RS232 PUC 1+2 IR-IN CONTROL 2 VGA IN Uttag för anslutning av en högupplöst (HD) videokälla en dator. AV 1 STAND AV 2 MASTER LINK POWER 3 LINK 4 LINK TV OUT Antennutgång för distribution av videosignaler till andra rum. SPDIF PUC Y Y Pb Pb Pr AV 3 Pr SPDIF SPDIF PUC PUC 5 CINEMA CONTROL För ett hemautomatiksystem. Analogue 6 PROJECTOR OUT (DVI-D OUT) Anslut en projektor. HDMI IN (A D) För HDMI-videokälla (High Definition Multimedia Interface) dator. Ett HDMI-uttag kan vara upptaget av inbyggd videoutrustning. Källorna kan registreras för någon av AV-uttagsgrupperna. Om du behöver fler HDMI-uttag kan du ansluta en HDMI-expander till HDMI C-uttaget. ~ Eluttag Anslutning till elnätet. AV1 AV-uttagsgrupp för anslutning av en primär inspelare set top-box. Du kan också ansluta annan videoutrustning. AV2 Uttagsgrupp för AV-anslutning av extra videoutrustning. AV3 Uttagsgrupp för AV-anslutning av extra videoutrustning. TV:n håller en signalväg öppen mellan en inspelare som är ansluten till AV1- uttaget och en inspelningsbar källa som är ansluten till AV3-uttaget. Tack vare detta kan du ställa in AV3-källan att sättas på automatiskt och konfigurera AV1-inspelaren för tidsinställd inspelning av AV3-källan, förutsatt att den anslutna utrustningen stödjer dessa funktioner. AV4 Reserverat uttag för anslutning av Blu-ray-spelaren (tillval). AV5 Uttagsgrupp för AV-anslutning av extra videoutrustning. AV6 (CAMERA) Uttagsgrupp för AV-anslutning av extra videoutrustning. Du kan också ansluta hörlurar, en kamera en videokamera. Denna uttagsgrupp är placerad i anslutningspanelen på sidan. Se illustrationerna på sidan 25. PUC (AV1 AV3, AV5 AV6) För IR-kontrollsignaler till extern utrustning som anslutits till ett AV-uttag. L-IN, R-IN (AV5 AV6) Höger och vänster linjeingång. AV6 är för ljudanslutning av t.ex. en kamera videokamera. Tips Nätkabel och kontakt Den medföljande nätkabeln och kontakten är specialkonstruerade för produkten. Ändra inte kontakten. Om det finns skador på nätkabeln måste du köpa en ny kabel hos en Bang & Olufsen-återförsäljare. Anslut ~ -uttaget på TV:ns huvudanslutningspanel till vägguttaget. IR-mottagaren lyser rött och TV:n är i standbyläge, klar för användning. 1 * OBS! Anslut bara till ett lokalt nätverk (LAN) inom lägenheten, huset byggnaden.

25 25 Vissa uttag på bilden av huvudanslutningspanelen kanske redan används för interna anslutningar. Dra inte ur kablarna från dessa uttag! VIDEO IN (AV5 AV6) För videosignal. Till AV6 kan du ansluta en kamera en videokamera. Y Pb Pr (AV2 AV3) För videosignaler från en extern källa, till exempel en HDTV-källa. Uttaget kan användas med ett AV-uttag ett digitalt audiouttag. SPDIF (AV1 AV3, AV5 AV6) Digital audioingång, till exempel för DVD-spelare. TTL/RS232 Används endast i hotellinstallationer. PUC 1+2 För en extern IR-sändare som används i hemmabiosystem en HDMI-expander. IR IN För en extra IR-mottagare om TV:n ansluts till en projektor. STAND För att ansluta ett motordrivet stativ. MASTER LINK För ett kompatibelt audio- videosystem från Bang & Olufsen. Uttaget används även för distribution av ljud och bild till olika rum via BeoLink. Analogue (ANT.) Antenningångar för ett externt antenn- kabel-tv-nät. POWER LINK 1 6 För anslutning av externa högtalare i ett surroundljudssystem. Mer information finns i handboken. 1 (SUB) För anslutning av upp till två Bang & Olufsensubwoofrar. Kabeldelare för sådana anslutningar finns hos din Bang & Olufsen-återförsäljare. S-VIDEO (AV6) För anslutning av till exempel en spelkonsol. PCMCIA Plats för kort och modul för tillgång till digitala satellitkanaler. Kontakta din Bang & Olufsenåterförsäljare för mer information om kompatibla kort- och modulkombinationer. SMARTCARD Plats för kort och modul för tillgång till digitala satellitkanaler. Kontakta din Bang & Olufsenåterförsäljare för mer information om kompatibla kort- och modulkombinationer. Uttagsgruppen AV6 är placerad i anslutningspanelen på sidan. S-VIDEO VIDEO IN SPDIF PHONES För anslutning av stereohörlurar. > För att stänga av högtalarljudet, vrid volymhjulet snabbt moturs. (Beo4: Tryck mitt på - knappen). > Vrid volymhjulet i valfri riktning för att justera volymen i hörlurarna. (Beo4: Tryck ). > För att återställa högtalarljudet, vrid volymhjulet snabbt moturs. (Beo4: Tryck på mitten av - knappen). OBS! Långvarig lyssning på hög volym kan orsaka hörselskador! USB-porten ( ) är endast avsedd för programvaruuppdateringar. Bara tillgänglig om du har en DVB-modul (tillval). För mer information, kontakta återförsäljaren. L IN R IN PUC PHONES Installation CENTRE 1 För anslutning av en centerhögtalare, t.ex. BeoLab 7. Mer information finns i handboken för högtalarna. 2 * DVB Antalet DVB-uttag och deras typ beror på den DVB-modul (tillval) som är installerad i TV:n. OBS! Videoinspelare kan bara anslutas till uttagsgrupperna AV1 AV2, eftersom de är de enda uttagsgrupperna för videoutgångar. Anslut den primära inspelaren till AV1 och den sekundära inspelaren till AV2.

26 26 Anslutningspaneler BeoVision 7-40 All utrustning som ansluts till huvudanslutningspanelen måste registreras i menyn ANSLUTNINGAR. All utrustning som ansluts till sidoanslutningspanelen kan registreras i menyn ANSLUTNINGAR. PROJECTOR OUT (DVI-D OUT) Anslut en projektor. HDMI IN (A D) För HDMI-videokälla (High Definition Multimedia Interface) dator. Ett HDMI-uttag kan vara upptaget av inbyggd videoutrustning. Källorna kan registreras för någon av AV-uttagsgrupperna. Om du behöver fler HDMI-uttag kan du ansluta en HDMI-expander till HDMI C-uttaget. AV1 AV-uttagsgrupp för anslutning av en primär inspelare set-top box. Du kan också ansluta annan videoutrustning. AV2 Uttagsgrupp för AV-anslutning av extra videoutrustning. AV3 Uttagsgrupp för AV-anslutning av extra videoutrustning. TV:n håller en signalväg öppen mellan en inspelare som är ansluten till AV1- uttaget och en inspelningsbar källa som är ansluten till AV3-uttaget. Tack vare detta kan du ställa in AV3-källan att sättas på automatiskt och konfigurera AV1-inspelaren för tidsinställd inspelning av AV3-källan, förutsatt att den anslutna utrustningen stödjer dessa funktioner. AV4 Reserverat uttag för anslutning av Blu-ray-spelaren (tillval). AV5 Uttagsgrupp för AV-anslutning av extra videoutrustning. AV6 (KAMERA) Uttagsgrupp för AV-anslutning av extra videoutrustning. Du kan också ansluta hörlurar, en kamera en videokamera. Denna uttagsgrupp är placerad i anslutningspanelen på sidan. Se illustrationerna på sidan 27. PROJECTOR OUT A B C D DVI-D OUT VIDEO IN L IN AV 1 SPDIF R IN AV 5 PUC SPDIF STAND AV 2 PUC (AV1 AV3, AV5 AV6) För IR-kontrollsignaler till extern utrustning som anslutits till ett AV-uttag. L-IN, R-IN (AV5 AV6) Höger och vänster linjeingång. AV6 är för ljudanslutning av t.ex. en kamera videokamera. MASTER LINK VIDEO IN (AV5 AV6) För videosignal. Till AV6 kan du ansluta en kamera en videokamera. Y Pb Pr (AV2 AV3) För videosignaler från en extern källa, till exempel en HDTV-källa. Uttaget kan användas med ett AVuttag ett digitalt audiouttag. PUC Y Y HDMI IN TTL RS232 PUC 1+2 IR-IN CONTROL Pb Pb Pr AV 3 Pr SPDIF SPDIF PUC PUC CINEMA CONTROL VGA IN SPDIF (AV1 AV3, AV5 AV6) Digital audioingång, till exempel för DVD-spelare. TTL/RS232 Används endast i hotellinstallationer. 1 DVB-T/C 3 ANT Analogue PUC 1+2 För en extern IR-sändare som används i hemmabiosystem en HDMI-expander. IR IN För en extra IR-mottagare om TV:n ansluts till en projektor. STAND För att ansluta ett motordrivet stativ. 2 DVB-S LINK TV OUT CENTRE 1 1 (SUB) 2 POWER 3 LINK Tips Nätkabel och kontakt Den medföljande nätkabeln och kontakten är specialkonstruerade för produkten. Ändra inte kontakten. Om det finns skador på nätkabeln måste du köpa en ny kabel hos en Bang & Olufsen-återförsäljare. Anslut ~ -uttaget på TV:ns huvudanslutningspanel till vägguttaget. IR-mottagaren lyser rött och TV:n är i standbyläge, klar för användning.

27 27 Vissa uttag på bilden av huvudanslutningspanelen kanske redan används för interna anslutningar. Dra inte ur kablarna från dessa uttag! MASTER LINK För ett kompatibelt audio- videosystem från Bang & Olufsen. Uttaget används även för distribution av ljud och bild till olika rum via BeoLink. CINEMA CONTROL För ett hemautomatiksystem. 1 (SUB) För anslutning av upp till två Bang & Olufsensubwoofrar. Kabeldelare för sådana anslutningar finns hos din Bang & Olufsen-återförsäljare. ~ Eluttag Anslutning till elnätet. SPDIF R IN L IN PHONES PUC VIDEO IN Ethernet* 1 För anslutning till Internet. S-VIDEO (AV6) För anslutning av till exempel en spelkonsol. S-VIDEO VGA IN Uttag för anslutning av en högupplöst (HD) videokälla en dator. ANT 1 (Analogue) Antenningångar för ett externt antenn- kabel-tv-nät. ANT 2 (DVB-T/C)* 2 Antenningång för ett externt antenn- kabel- TV-nät. ANT 3 (DVB-S)* 2 Antenningång för digital satellitsignal. LINK TV OUT Antennutgång för distribution av videosignaler till andra rum. CENTRE 1 För anslutning av en centerhögtalare, t.ex. BeoLab 7. Mer information finns i handboken för högtalarna. PCMCIA Plats för kort och modul för tillgång till digitala satellitkanaler. Kontakta din Bang & Olufsenåterförsäljare för mer information om kompatibla kort- och modulkombinationer. SMARTCARD Plats för kort och modul för tillgång till digitala satellitkanaler. Kontakta din Bang & Olufsenåterförsäljare för mer information om kompatibla kort- och modulkombinationer. Uttagsgruppen AV6 är placerad i anslutningspanelen på sidan. PHONES För anslutning av stereohörlurar. > För att stänga av högtalarljudet, vrid volymhjulet snabbt moturs. (Beo4: Tryck mitt på - knappen). > Vrid volymhjulet i valfri riktning för att justera volymen i hörlurarna. (Beo4: Tryck ). > För att återställa högtalarljudet, vrid volymhjulet snabbt moturs. (Beo4: Tryck på mitten av - knappen). OBS! Långvarig lyssning på hög volym kan orsaka hörselskador! USB-porten ( ) är endast avsedd för programvaruuppdateringar. Bara tillgänglig om du har en DVB-modul (tillval). För mer information, kontakta återförsäljaren. Installation POWER LINK 1 6 För anslutning av externa högtalare i ett surroundljudssystem. Mer information finns i handboken. 1 * Nätverk 2 * DVB Anslut bara till ett lokalt nätverk (LAN) inom lägenheten, huset byggnaden. Antalet DVB-uttag och deras typ beror på den DVB-modul (tillval) som är installerad i TV:n. OBS! Videoinspelare kan bara anslutas till uttagsgrupperna AV1 AV2, eftersom de är de enda uttagsgrupperna för videoutgångar. Anslut den primära inspelaren till AV1 och den sekundära inspelaren till AV2.

28 28 Första inställningen av TV:n Funktionen för förstagångsinställning aktiveras när TV:n ansluts till elnätet och slås på för första gången. Om du vill ändra inställningarna senare kan du komma åt samma menyer och uppdatera inställningarna. Slå på TV:n När du har startat TV:n tar det ca 20 sekunder innan den är klar för användning. TV Slå på Välj inställningar Bara när TV:n slås på för första gången blir du guidad genom följande inställningar.* 1 Menysekvensen beror dock på anslutningarna och de inställningar som anges. Välj inställning MENYSPRÅK FJÄRRKONTROLL TUNERINSTÄLLNINGAR ANSLUTNINGAR AUTOMATISK KANALINSTÄLLNING Bekräfta och navigera till nästa menypost Ange språk för skärmmenyer. Aktivera avaktivera navigeringsknappen på fjärrkontrollen* 2 Aktivera avaktivera intern TV-tuner DVB. Registrera ansluten utrustning. Ställ in TV-kanaler automatiskt. Alternativet är bara tillgängligt om TV-tunern har aktiverats. Mer information finns i handboken. Kalibrera högtalarna Konfigurera högtalarna för optimalt ljud för din lyssnar-/åskådarplats. För att utnyttja Adaptive Sound Technology krävs flera högtalare och en Beo5-fjärrkontroll. AST PÅ/AV AST PÅ: HÖGTALARINSTÄLLNING TV FÖRINSTÄLLNING CINEMA FÖRINSTÄLLNING Aktivera avaktivera Adaptive Sound Technology. AST AV: HÖGTALARTYP Inställningarna som anges första ROLLER FÖR TV-HÖGTALARE gången gäller bara högtalarna för HÖGTALARAVSTÅND TV-tittande. Mer information finns i HÖGTALARNIVÅ handboken. JUSTERING JUSTERING Justera volym, bas, diskant och ljudstyrka, och förkonfigurera två standardhögtalarkombinationer. LJUDINSTÄLLNING Göra inställningar för varje anpassad förinställning. Mer information finns i handboken. Information TV-tuner Anslutningar Menyn KANALINSTÄLLNING är endast tillgänglig om TV-tunern är aktiverad, se användarhandboken för mer information. Välj den typ av utrustning som du har anslutit till varje uttag, vilka uttag som används, produktnamn och namn på källan. 1 * OBS! När du ställer in TV:n första gången och har angett önskade inställningar i en viss meny, kanske du måste trycka på den gröna knappen för att fortsätta till nästa meny. Följ instruktionerna på skärmen.

29 29 Ställ in stativet Ställ in TV:ns maximala vridningsvinkel åt vänster och höger. TV:ns motordrivna rörelsefunktion fungerar inte förrän inställningsproceduren har fullföljts. STATIVJUSTERING Vid STÄLL IN MAX Vid STÄLL IN MAX HÖGER VÄNSTER vrid TV:n så långt vrid TV:n så långt till höger till vänster som du vill att som du vill att den ska vridas den ska vridas Vid STÄLL IN MAX UPP luta TV:n så långt upp som du vill att den ska lutas* 3 Vid STÄLL IN MAX NED luta TV:n så långt ned som du vill att den ska lutas* 3 Bekräfta* 1 Installation STATIVPOSITIONER Ange önskad förinställningsposition som TV:n ska vridas till när den slås på och av. Stativet måste kalibreras innan du kan använda den motoriserade funktionen. "Att komma igång" samt handboken beskriver hur funktioner utförs med menyn FJÄRRKONTROLL inställd på NAVIGERINGSKNAPP och fjärrkontrollen inställd på LÄGE 1. Ändra inte LÄGE medan enheten konfigureras för första gången eftersom detta avbryter sekvensen. 2 * Navigeringsknapp 3 * Lutning Om du har en Beo4 utan navigeringsknapp din Beo4 inte är inställd på rätt läge kan du inte aktivera navigeringsknappen. Se Beo4-handboken kontakta din Bang & Olufsen-återförsäljare för mer information. Om du har en Beo4 utan navigeringsknapp om navigeringsknappen är avaktiverad använder du den gröna knappen för att vrida TV:n uppåt och den röda knappen för att vrida den nedåt. OBS! Läs i användarhandboken för mer information om fjärrkontroller och första konfiguration.

30 30 Avfall som utgörs av innehåller elektriska elektroniska produkter (WEEE) Miljöskydd Elektriska och elektroniska produkter, delar och batterier försedda med den här symbolen får inte slängas med vanligt hushållsavfall. Alla elektriska och elektroniska produkter, delar och batterier måste samlas in och slängas separat. Genom att kassera elektriska och elektroniska produkter och batterier via de insamlingssystem som finns i ditt land skyddar du miljön och människors hälsa och bidrar till klok och förnuftig användning av naturresurser. Insamling av elektriska och elektroniska produkter, batterier och avfall minskar risken för nedsmutsning av naturen med skadliga ämnen som kan finnas i elektriska och elektroniska produkter och utrustning. Din Bang & Olufsen-återförsäljare kan ge dig råd om hur du gör dig av med uttjänta elektriska och elektroniska produkter i ditt land. Om en produkt är för liten för att förses med symbolen, visas den i handboken på förpackningen. Produkten är förenlig med bestämmelserna i direktiven 2004/108/EG och 2006/95/EG. DVD Video-logotypen är ett registrerat varumärke. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-d symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright Dolby Laboratories. All rights reserved. Blu-ray Disc och Blu-ray Disclogotypen är registrerade varumärken. BONUSVIEW är ett registrerat varumärke som tillhör Blu-ray Disc Association. Java Technology ett registrerat varumärke som tillhör Sun Microsystems. Manufactured under license under U.S. Patent # s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, DTS Digital Surround, ES, and Neo:6 are registered trademarks and the DTS logos, and Symbol are trademarks of DTS, Inc DTS, Inc. All Rights Reserved. U.S. Patent s 6,836,549; 6,381,747; 7,050,698; 6,516,132; and 5,583,936

31 31 Alla Bang & Olufsen-produkter följer tillämplig miljölagstiftning världen över. CLASS 1 LASER PRODUCT Etiketten på CD-spelaren fungerar som varning för att produkten innehåller ett lasersystem och är klassificerad som laserprodukt klass 1. Om du får problem med CD-spelaren kontaktar du din Bang & Olufsen-återförsäljare. Utrustningen får endast öppnas av kvalificerad servicepersonal. VIKTIGT: Andra kontroller, justeringar förfaranden än de som beskrivs här kan medföra exponering för skadlig strålning. Användningen av optiska instrument på denna produkt ökar risken för ögonskador. Laserstrålen i CD-/DVD-spelaren är skadlig för ögonen. Försök aldrig öppna höljet. All service ska utföras av kvalificerad servicepersonal. Laserstrålning förekommer när apparaten är öppen. Titta aldrig in i strålen. Den här etiketten sitter på spelarens baksida. This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited. HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

32

33

34

35

36

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå.

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå. BeoLab 11 Handbok VARNING: Utsätt inte enheten för regn eller fukt det kan ge upphov till brand eller elektriska stötar. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk av vatten och se till att inga föremål

Läs mer

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 BEOPLAY V1 BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 Bästa kund Den här Att komma igång-handboken innehåller information om hur du installerar och använder din B&O PLAY-produkt och ansluten utrustning. Din TV har fler

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

BeoVision 10. Handbok

BeoVision 10. Handbok BeoVision 10 Handbok Innehåll Menyöversikt, 3 Här visas en översikt över alla skärmmenyer. Navigera i menyer, 4 Så här använder du de olika fjärrkontrollerna för menynavigering. Första inställningen, 5

Läs mer

BeoLink Wireless 1. Handledning

BeoLink Wireless 1. Handledning BeoLink Wireless 1 Handledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

BeoVision 4. Handbok

BeoVision 4. Handbok BeoVision 4 Handbok BeoVision 4 omfattar produkterna på bilden intill. De enskilda komponenterna kallas vid sina respektive namn i handboken och referensboken. BeoVision 4 är namnet för produkterna som

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9 Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

BeoVision Avant. BeoVision Avant 55 BeoVision Avant 75 BeoVision Avant 85

BeoVision Avant. BeoVision Avant 55 BeoVision Avant 75 BeoVision Avant 85 BeoVision Avant BeoVision Avant 55 BeoVision Avant 75 BeoVision Avant 85 Bästa kund Den här handledningen innehåller ytterligare information om grundfunktionerna hos din Bang & Olufsen-produkt och ansluten

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Bruksanvisning. Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension.

Bruksanvisning. Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension. B E O L I N K A C T I V E 1 Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension. Nu kan du spela vilken programkälla du vill (audio

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Bästa kund Den här handboken innehåller mer information om din produkt och beskriver vissa funktioner från Att komma igång-guiden mer utförligt.

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Välkommen till PlayStations värld. Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning. Svenska CUH-1004A

Välkommen till PlayStations värld. Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning. Svenska CUH-1004A Välkommen till PlayStations värld Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning Svenska CUH-1004A Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta PlayStation

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

BeoSound 3200. Handbok

BeoSound 3200. Handbok BeoSound 3200 Handbok Innehåll 3 Lär känna musiksystemet från Bang & Olufsen, 4 Lär känna ditt musiksystem, se knapparnas placering på kontrollpanelen och lär dig tolka och ändra informationen på displayen.

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL VIP1903

INSTALLATIONSMANUAL VIP1903 INSTALLATIONSMANUAL VIP1903 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt hushålls- eller företagsavfall. Återvinning av din Motorola-utrustning

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

VIKTIGT. VARNING För att minska risken för eldsvåda bör ingen öppen låga (exempelvis ett tänt stearinljus) placeras ovanpå apparaten.

VIKTIGT. VARNING För att minska risken för eldsvåda bör ingen öppen låga (exempelvis ett tänt stearinljus) placeras ovanpå apparaten. Tack för ditt val av denna Pioneer-produkt. Läs noggrant igenom denna bruksanvisning, så att du lär dig att använda apparaten på rätt sätt. Förvara därefter bruksanvisningen på lämplig plats. Blixtsymbolen

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Falck 5716 FjärrKontroll

Falck 5716 FjärrKontroll Bruksanvisning Falck 5716 FjärrKontroll Art.nr.: 538 080 Innehållsförteckning Exempel på användning... 2 Inledning... 3 Möjligheter... 3 Programmering... 4 Överföring av IR-signaler... 4 Illustration för

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION.

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. RCR-4650USMP Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film

Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film Tv Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband. Och

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Användarguide Stadsnäts-TV TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Förpackningen med din nya tv-box innehåller följande delar: IP

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IP Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IP Välkommen till Borderlight IP... 3 Vad är IP... 3 Vad är HD... 3 Vad behövs för IP... 4 Hur ser digital

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok Telia Digital-tv Använd tjänsterna i din tv Handbok Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband. Och självklart kan du surfa samtidigt

Läs mer

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Media Center with LAN. Denna enhet är en digital multimediaspelare

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Bruksanvisning Innehåll Tack!...3 Produktöversikt...3 ÖVERSIKT...4 Installation och inställningar...4 Daglig användning...5 Kontakta support...6 2 Tack! Tack för att du valde att köpa Jabra

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

CARDVD3 - Portabel DVD-spelare för bil Art 190033

CARDVD3 - Portabel DVD-spelare för bil Art 190033 CARDVD3 - Portabel DVD-spelare för bil Art 190033 1. Introduktion Ett stort tack för att du har valt CARDVD3 som din DVD-spelare! Läs noggrant manualen innan du packar upp och sätter igång produkten. Om

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

Trådlös enkelhet, musikalisk känsla. ADDON T-Series

Trådlös enkelhet, musikalisk känsla. ADDON T-Series Trådlös enkelhet, musikalisk känsla ADDON T-Series Spela all din musik trådlöst Spela vad du vill från var du vill. Det spelar ingen roll om du använder ios, Android, Windows Phone eller Mac/PC. Addon

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN!...3 Produktöversikt...3 Installation...4 anslutning...4 INSTÄLLNINGAR...4 samtalsfunktioner...4 Kontakta support...6 2 VÄLKOMMEN! Grattis

Läs mer

Owner s Manual Svenska. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Svenska. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Svenska Walkman not included / Walkman non inclus jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM viktiga säkerhetsföreskrifter Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3093 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Comfort Digisystem utprovningsväska

Comfort Digisystem utprovningsväska Comfort Digisystem utprovningsväska Utprovningsväskan innehåller ett urval av Comfort Digisystem som gör det möjligt att prova hörselprodukter i arbetet. I denna översikt återfinns ett antal situationer

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Svenska. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Svenska. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs AutoSet & Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs Welcome Guide Svenska Välkommen Tack för att du har valt en S9 AutoSet eller S9 Elite. Läs välkomst- och informationsguiderna helt och hållet innan du

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Powerbox 7 Innehåll PowerBox 7 Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Datorn Dator Anslutningar 9 Windows

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Nya Blu-ray -spelare och Blu-ray -hemmabiosystem

Nya Blu-ray -spelare och Blu-ray -hemmabiosystem Pressrelease 11 januari Enkel uppkoppling och underhållning i 3D Nya Blu-ray -spelare och Blu-ray -hemmabiosystem Snabb tillgång till underhållning online 3D-kompatibilitet * 3D-surroundljud ** (hemmabiosystemen)

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer