Avfallsplan. Bilaga 7 Synpunkter under framtagandet av avfallsplanen. Karlskoga kommun

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avfallsplan. Bilaga 7 Synpunkter under framtagandet av avfallsplanen. Karlskoga kommun"

Transkript

1 Avfallsplan Bilaga 7 Synpunkter under framtagandet av avfallsplanen Karlskoga kommun

2 Politisk referensgrupp Samtliga partier, som är representerade i kommunfullmäktige, har anmält en representant till den politiska referensgruppen rörande avfallsplanen. Ansvarig ledare för referensgruppens möten har varit samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Sammanlagt så hölls 2 st möten med referensgruppen. Referensgruppen var generellt positiva över förslaget till ny avfallsplan och inget parti hade synpunkter som gick emot föreslagna mål och åtgärder. Remiss Avfallsplanen inklusive föreskrifter och bilagor har varit på remiss till: Barn- och utbildningsnämnden, Folkhälsonämnden, Gymnasienämnden, Kultur- och föreningsnämnden, Myndighetsnämnden, Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Karlskoga Energi och Miljö AB och Länsstyrelsen i Örebro län. Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI) har vid ett samrådsmöte 9 december 2015 fått information om att en ny avfallsplan och tillhörande föreskrifter skulle ut på remiss. Synpunkter från remiss Yttrande från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen anser att förslaget till avfallsplan innehåller ambitiöst ställda mål och konkreta åtgärder för att målen ska kunna nås. De nationella miljömål som främst berörs är God bebyggd miljö och Giftfri miljö. Länsstyrelsen bedömer att planen och föreskrifterna innehåller de uppgifter som krävs enligt NFS 2006:6. Samhällsbyggnadsförvaltningens (SBF:s) kommentar: Yttrandet föranleder inga ändringar i planen. Yttrande från Karlskoga Energi & Miljö AB. Avfallsplan, Mål område A3:1 föreslaget mål Slammet från kommunens reningsverk har sådan kvalité att det kan REVAQ-certifieras kommer ej kunna uppnås. Förslag på nytt mål: Skapa och implementera system samt arbetssätt för att på sikt kunna uppnå sådan kvalité på slammet från kommunens reningsverk att det kan REVAQcertifieras. Avfallskriterier, 19 Komplettera text med Fastighetsägare ansvarar för att avfallskärlet placerar vid tomtgräns inför hämtningsdagar. Efter tömning återplaceras kärlet vid tomtgräns. Genom denna skrivesle lägger vi över ansvaret på fastighetsägaren om placering av kärl och tar bort dess påverkan på arbetsmiljön för avfallshämtarna. SBF:s kommentar: Bedömningen rörande målet A3:1 är att kvalitén på slammet redan i dagsläget uppfyller Karlskoga kommun

3 kvalitetskraven för att kunna REVAQ-certifieras (från uppföljningen av tidigare avfallsplan). Om det beslutas att slammet ska REVAQ-certifieras är det en lång process som kommer ställa ytterligare krav på rutiner och uppströmsarbete. Därför bedöms målet kunna vara kvar i nuvarande formulering eftersom det inte ställer krav på att slammet ska certifieras utan att det endast ska klara kvalitetskraven. Bedömningen rörande Avfallskriterier 19 är att detaljer rörande placering av avfallskärlen beskrivs i hämtningsanvisningarna. Förslaget kommer att tas med vid revideringen av hämtningsanvisningarna. Yttrande från Kultur och föreningsnämnden På uppdrag av min ordförande meddelar jag att kultur- och föreningsnämnden avstår från att svara på nämndremissen angående Avfallsplan. Anledningen är att nämnden inte är specifikt berörd, utan enbart i samma utstäckning som alla karlskogabor i allmänhet. Yttrande från Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra mot förslaget om ny Avfallsplan. Förslaget till plan och föreskrifter är väl genomarbetat och det ligger helt i linje med ett långsiktigt hållbart Karlskoga och Sverige. Vid en implementering kommer vissa förändringar och anpassningar behöva ske inom BUN s olika verksamheter utifrån de återvinnings- och avfallshanteringslösningar som tidigare har arbetats fram inom olika verksamheter i avsaknad av en kommungemensam plan. Vi reserverar oss dock vad gäller i förslaget okända förändringar av BUN s kostnader för återvinning och avfallshantering. SBF:s kommentar: Yttrandet föranleder inga ändringar i planen. Yttrande från Myndighetsnämnden Bygg- och miljökontoret anser att den nya avfallsplanen väl styr mot miljölagstiftningens avfallshierarki och uppfyller kraven i Naturvårdsverkets föreskrifter om avfallsplaner. Bygg- och miljökontoret anser dock att avfallsplanen kan kompletteras med följande förtydliganden. I Avfallsplan för Karlskoga kommun, under rubriken Vision och planens syfte kan med fördel nämnas vilket år visionen om 100% kretslopp avses vara uppfyllt. I Avfallsföreskrifterna skulle det inledningsvis kunna framgå tydligare för vilka föreskrifterna är tillämpliga. I Avfallsföreskrifterna under avsnitt Definitioner skulle det vara önskvärt om även begreppen Återvinningscentral, Återvinningsstation och Verksamheter definierades. 2

4 I Avfallsföreskrifterna, 48, meningen saknar avslut. I Avfallsföreskrifterna ser vi att man gärna lägger till ett avsnitt om Straffbestämmelser. SBF:s kommentar: Komplettering har skett med årtal när visionen ska vara uppnådd. Definitionerna har kompletterats med uppgifter om återvinningscentral, återvinningsstation samt verksamhet. Yttrande från Socialnämnden Om den remitterade versionen av kommunal avfallsplan också blir den antagna planen så är socialnämndens åtgärder med anledning av den nya planen begränsade till att uppdra åt socialförvaltningen att informera alla medarbetare om hur man sorterar och vilken nytta det gör. Socialförvaltningen anser att avfallsplanen är bra utarbetad och har inga ytterligare synpunkter. Förvaltningen föreslår därför att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna densamma. SBF:s kommentar: Yttrandet föranleder inga ändringar i planen. Yttrande från Gymnasienämnden Gymnasieförvaltningen står bakom avfallsplan för Karlskoga kommun och välkomnar en utveckling av kommunens avfallsarbete som föreslaget i avfallsplanen. Förslaget till plan och föreskrifter är utarbetat noggrant och innehåller en varaktig långsiktig planering för avfallshanteringen i Karlskoga kommun. SBF:s kommentar: Yttrandet föranleder inga ändringar i planen. Yttrande från Kommunstyrelsen Förslaget till ny avfallsplan bör kompletteras med en fördjupad analys av måluppfyllelsen i nuvarande avfallsplan inför att mål sätts i den nya planen. Det åtgärdsprogram för gamla deponier som finns bör redovisas i den nya avfallsplanen, så att det framgår att planerade åtgärder inte är orimligt omfattande. Utvecklingen och samverkan med andra kommuner och regionala aktörer bör belysas för att öka möjligheterna att nå uppsatta mål i kommens avfallsplan och även optimera användningen av redan gjorda investeringar i kommunens anläggningar till både kommunal och regional nytta. SBF:s kommentar: Uppföljningen av avfallsplanen har utökats med information om vilka gamla mål som inte förväntas återkomma i denna avfallsplan. 3

5 Åtgärdsprogrammet för gamla deponier är ett arbetsmaterial tillhörande Myndighetsnämnden. Tidsplan och åtgärder kan komma att revideras vid behov och därför anses det olämpligt att bifoga den i avfallsplanen. Beskrivningen av målområde har utökats med beskrivning av Karskogas goda tillgång till kommunala anläggningar inom avfallsområdet som kan komma till stor nytta i en utökad regional samverkan. Yttrande från Folkhälsonämnden Folkhälsonämnden ställer sig positiv till den nya avfallsplanen och att en avfallsplan skapas för att hanteringen av avfall förbättras. En plan för den kommunala verksamheten behöver vara realistisk, tydlig och skriven på ett sakligt sätt för att kunna följas. Detta förslag till avfallsplan behöver i vissa delar struktureras, justeras och förtydligas. Vissa av de åtgärder som föreslagits i avfallsplanen och dess bilagor innebär ekonomiska utgifter för att de ska kunna genomföras. Ansvar och kostnadsfördelning behöver tydliggöras för att omsätta åtgärderna. För vissa åtgärder behöver samverkan ske med berörda förvaltningar. Ett förtydligande behövs kring vilken typ av styrdokument avfallsplanen är, då det behöver vara tydligt vilken instans som beslutar om dokumentet och uppföljning av målen samt kring genomförande och ansvar. SBF:s kommentar: Under rubriken Varför en avfallsplan? har det kompletterats med uppgifter om att avfallsplanen antas av kommunfullmäktige. Under rubriken Uppföljning av mål och åtgärder står det förklarat att det är samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för uppföljningen av målen och åtgärderna i avfallsplanen. Vilka som ansvar för specifika mål står under rubriken Ansvar vid målen. Eventuella kostnader och fördelning och ansvar för dessa är inte specificerade i planen. Generellt gäller att den som ansvarar för verksamheten, där avfallet uppkommer, även ansvarar för kostnaderna som medföljer. Flera mål i planen kan tänkas sänka kostnaderna för avfallshantering för Karlskoga kommunen (exempelvis mål som rör minskad nedskräpning, ökad sortering, minskat matsvinn och ökat återbruk). Även för privatpersoner kan målen leda till minskade kostnader (exempelvis mål som rör lokalt omhändertagandet av latrin och delning av kärl). Specifika synpunkter Avfallsplan, Målområde A1, lokalt mål A1:1, sid.4 Ändra formulering av lokalt mål från nedskräpningen har minskat till minskad nedskräpning. SBF:s kommentar: Målet har ändrats till Minskad nedskräpning. 4

6 Avfallsplan, Målområde A1, lokalt mål, åtgärd & utvärdering A1:2, sid. 4 Målet är minskat matsvinn i kommunens verksamheter och föreslagen åtgärd är genomförande av nulägesanalys och framtagande av åtgärdsprogram. Utvärderingen föreslås sker via mätningar av matavfall. Folkhälsonämnden arbetar i dagsläget med att minska matsvinnet och genomför mätningar av matavfall. För detta arbete har analyser redan genomförts och åtgärdsprogram har tagits fram i nämndens verksamhetsområden. Istället för att genomföra nya nulägesanalyser och ta fram nya åtgärdsprogram bör redan gjorda analyser och befintliga åtgärdsprogram användas. SBF:s kommentar: Åtgärden är ändrad till Använda nya eller befintliga nulägesanalyser och åtgärdsprogram Avfallsplan, Målområde A1, lokalt mål A1:5, sid.4 Ändra formulering av åtgärd till informera om Återbruket och få fler inom kommunens verksamheter att använda tjänsten för att tydliggöra att det gäller verksamheterna. SBF:s kommentar: Formuleringen av åtgärden är ändrad enligt förslag. Avfallsplan, Målområde A3, lokalt mål A3:4, sid.6 Åtgärder för lokalt mål innebär införandet av system för källsortering där dessa inte finns inom förvaltningen. För att säkerställa att källsortering inte medför risk för lukt, smitta och skadedjur behöver speciella soprum tillhandahållas för att åtgärden ska kunna genomföras. Likformighet vad gäller utrymme och utrustning behöver besörjas för alla enheter. En översyn av källsortering och soprum måste därmed genomföras i samverkan med berörda förvaltningar. Införandet av system för källsortering innebär därmed en ekonomisk utgift och ansvar för detta behöver förtydligas. Den ökade kostnaden ska täckas av en ökad resurstilldelning för att åtgärden ska kunna genomföras. SBF:s kommentar: Källsortering av avfall har sedan länge varit lagstiftat och är inget som är frivilligt varken för kommunens verksamheter, privata verksamheter eller privatpersoner. Införandet av källsortering av avfallet samt val av system ansvarar respektive förvaltning för, detta för att säkerhetsställa att system och rutiner är väl anpassade till verksamheten och den typ av avfall som uppkommer. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan bistå med hjälp o stöd inför ett införande av källsortering. En effektiv avfallshantering med god utsortering och ett kontinuerligt arbete för att minska avfallet kan leda till minskade kostnader för avfallshanteringen. Avfallsplan, Målområde A3, lokalt mål A3:7, sid.6 Ändra formulering av lokalt mål från Fastighetsnära insamling bör finnas vid alla flerbostadshus till Fastighetsnära insamling bör finnas vid alla flerbostadshus och 5

7 kommunala verksamheter. Detta för att skapa ett enhetligt system för alla fastigheter och verksamheter inom kommunen. SBF:s kommentar: Målet rörande fastighetsnära insamling berör endast flerbostadshusen och inte kommunens egna verksamheter. Avfallsplan, Målområde A3, lokalt mål A3:9, sid.6 Lokalt mål anger införandet av system för källsortering av textilavfall men innebörden av textilavfall saknas. Förtydligande behöver göras av vad som räknas som textilavfall och därmed vad som ska källsorteras. Vid införande av eventuellt system för källsortering av textilavfall behöver denna sortering samordnas med redan införda system för källsortering. Införandet av system för källsortering av textilavfall innebär eventuellt en ekonomisk utgift och ansvar för detta behöver förtydligas. Den ökade kostnaden ska täckas av en ökad resurstilldelning för att åtgärden ska kunna genomföras. SBF:s kommentar: Målet rörande textilinsamling är tänkt att leda till att införa system för insamling av textilavfall exempelvis på Mosserruds avfallsanläggning och/eller på återvinningsstationerna för i första hand privatpersoner. Om någon kommunal verksamhet får mycket textilavfall så kan de troligen kunna använda tänkta insamlingssystem eller upprätta ett eget. Bilaga 1 Uppföljning av avfallsplan för Karlskoga kommun, sid Informationen som angetts i tabellen på sidan i bilagan är inte korrekt och behöver uppdateras för att överensstämma med verksamheternas nuläge. En översyn av detta måste genomföras i samverkan med berörda förvaltningar. SBF:s kommentar: Tabellen har uppdaterats efter kompletterande uppgifter från folkhälsoförvaltningen. Synpunkterna från remisserna har medfört diverse ändringar i avfallsplanen. Exempelvis har vissa mål och åtgärder omformulerats för att få ökad tydlighet, stavfel och liknande har rättats till och i övrigt har vissa delar av avfallsplanen ytterligare förtydligats. 6

8 Utställning Avfallsplanen med tillhörande föreskrifter och bilagor har varit utställda på Karlskoga bibliotek samt från och med 21 december 2015 till 24 januari Annonsering på samt i lokaltidningarna (Karlskoga tidning och Karlskoga Kuriren) har gjorts i samband med utställningen. Allmänheten och andra intresserade har på så vis beretts möjlighet att titta på avfallsplanen och komma med synpunkter Synpunkter från utställning Från allmänheten och andra intresserade inkom tre synpunkter från utställningen: - Jag vill sortera rätt mitt avfall för att kunna återvinna - Varför bara matavfallssortering på kommunens förskolor? Vart förvaras plast, kartong, plåt och glas på respektive förskola? - Bra att vi får ta hand om egen latrin vid vår sommarstuga. Bra att vi får ha varmkompost i vår trädgård. Dessa synpunkter föranleder inga direkta ändringar i avfallsplanen i dagsläget, men kommer att tas i beaktande vid fortsatt arbete med avfallsarbetet. 7

Avfallsplan. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS

Avfallsplan. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS Avfallsplan för Fastställd av: KF 96 2016-05-17 Diarienummer: KS. 2016.0099 Framtagen av: 29 2016-04-12 Diarienummer:. 2014.0080 Innehåll Innehåll... 1 Varför en avfallsplan?... 2 Utmaningar inom avfallsområdet...

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Populärversion Hudiksvall kommun Förenklad version som komplement till utställning Kommunstyrelsen har beslutat att ställa ut ett förslag till avfallsplan för granskning under fyra

Läs mer

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-07 Handläggare: Jan Paymer, tf. renhållningschef Telefon: 0176-716 97 E-post: jan.paymer@norrtalje.se Dnr: Till kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till antagande av ny avfallsplan

Läs mer

Datum. Antagen av Kommunfullmäktige Dokumentnamn: Policy för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun

Datum. Antagen av Kommunfullmäktige Dokumentnamn: Policy för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun Datum Policy för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun (utgör del av kommunens renhållningsordning - avfallsplan och renhållningsföreskrifter - enligt 15 kap 11 MB) Antagen av: Kommunfullmäktige 268

Läs mer

Yttrande Samhällsbyggnad Dnr: SBN 2018/00135

Yttrande Samhällsbyggnad Dnr: SBN 2018/00135 Yttrande Samhällsbyggnad 1(5) 2018-05-07 Dnr: SBN 2018/00135 Handläggare Enhetschef Planering, Paula Nyman Telefon 0522-69 63 75 paula.nyman@uddevalla.se Yttrande gällande remiss från Miljö-och Energidepartementet

Läs mer

Antagande av avfallsplan

Antagande av avfallsplan 2018-08-24 KS 18-1171 Sid 1 av 5 Handläggare: Mattias Andersson Till Titel: Projektledare Kommunstyrelsen E-post: Mattias.andersson@norrtalje.se Antagande av avfallsplan 2018-2021 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

KOMMUNAL AVFALLSPLAN FÖR ASKERSUND, HALLSBERG, LAXÅ, LEKEBERG

KOMMUNAL AVFALLSPLAN FÖR ASKERSUND, HALLSBERG, LAXÅ, LEKEBERG KOMMUNAL AVFALLSPLAN FÖR ASKERSUND, HALLSBERG, LAXÅ, LEKEBERG 2017-2020 FÖRORD Denna avfallsplan är framtagen av Sydnärkes kommunalförbund för alla medverkande kommuner i enlighet med 41 15 kap miljöbalken

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Malung-Sälens Kommun Gemensam avfallsplan 2014

Läs mer

Riktlinjer för hantering av internt avfall

Riktlinjer för hantering av internt avfall Riktlinjer för hantering av internt avfall Antaget av kommunstyrelsen 2018-12-17 Ska revideras senast 2020-12-31 Ansvarig tjänsteman: Hållbarhetsstrateg 1 Bakgrund Nybro kommun har fastställt följande

Läs mer

BILAGA 4 - UPPFÖLJNING TIDIGARE AVFALLSPLAN

BILAGA 4 - UPPFÖLJNING TIDIGARE AVFALLSPLAN Uppföljning av tidigare avfallsplan 2009 2016 Under år 2008 arbetade Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner fram en gemensam avfallsplan under ledning av Västblekinge Miljö AB (VMAB). Planen fastställdes

Läs mer

Bilaga 5 Miljöbedömning

Bilaga 5 Miljöbedömning Beslutad av: Dokumentansvarig: Renhållningsenheten Dokumenttyp: Välj i listan... Giltighetstid: Välj i listan... Gäller från: Diarienr: KS.2017.203 Ändringsförteckning Datum Ändring Bilaga 5 Miljöbedömning

Läs mer

Bilaga 3 Uppföljning av föregående avfallsplan

Bilaga 3 Uppföljning av föregående avfallsplan Grums, Kil, Hammarö och Forshaga kommuner Sida 1 av 5 Bilaga 3 Uppföljning av föregående avfallsplan 2009-2012 Mål 1: Minskade avfallsmängder Mängden säck- och kärl avfall till förbränning skall minska

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen till stor del styrs

Läs mer

Vad är DalaAvfall - Avfallsplanen - Ny lagstiftning - Vad händer med avfallet, varför sortera?

Vad är DalaAvfall - Avfallsplanen - Ny lagstiftning - Vad händer med avfallet, varför sortera? 2019-05-07 - Vad är DalaAvfall - Avfallsplanen - Ny lagstiftning - Vad händer med avfallet, varför sortera? DalaAvfall är ett samverkansorgan mellan kommunernas avfallsverksamheter med ansvar för hushållsavfall

Läs mer

Förslag till renhållningsordning för Stockholms kommun omfattande avfallsplan och föreskrifter

Förslag till renhållningsordning för Stockholms kommun omfattande avfallsplan och föreskrifter Amanda Bergvall Avfall 08-508 465 87 amanda.bergvall@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2007-10-23 Förslag till renhållningsordning för Stockholms kommun omfattande avfallsplan 2008-2012

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning. Åtgärdsprogram. Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen Dalarna 2012-10-12

Plan för ökad återvinning och resurshushållning. Åtgärdsprogram. Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen Dalarna 2012-10-12 Plan för ökad återvinning och resurshushållning Åtgärdsprogram Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen Dalarna 2012-10-12 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Malung-Sälens Kommun Gemensam avfallsplan 2014

Läs mer

Samrådsredogörelse. Nämnder Dnr KS 118/2017

Samrådsredogörelse. Nämnder Dnr KS 118/2017 2017-11-24 Dnr KS 118/2017 Samrådsredogörelse Följande synpunkter på avfallsplanen inkom under utställningstiden i oktober och november 2017. De inkomna yttrandena finns tillgängliga hos kommunstyrelsen.

Läs mer

BILAGA 1 HANDLINGSPLAN MED AKTIVITETER

BILAGA 1 HANDLINGSPLAN MED AKTIVITETER BILAGA 1 HANDLINGSPLAN MED AKTIVITETER I denna bilaga presenteras aktiviteter för att uppnå målen i avfallsplanen. Syftet med aktiviteterna är bland annat att minska mängden avfall och att omhändertagandet

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Om kommunal avfallsplanering. för dig som är politiskt förtroendevald eller förvaltningschef

Om kommunal avfallsplanering. för dig som är politiskt förtroendevald eller förvaltningschef Om kommunal avfallsplanering för dig som är politiskt förtroendevald eller förvaltningschef För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen

Läs mer

Bilaga 14 1(5) till Avfallsplan 2010-2017

Bilaga 14 1(5) till Avfallsplan 2010-2017 Bilaga 14 1(5) Sammanställning av utställningsyttranden Utställningen har genomförts under tiden 29 juni till 3 augusti på biblioteket i Kristinehamn och 30 juni till 7 september på framtidsrummet. Från

Läs mer

Avfallsplan

Avfallsplan Renhållningsordning Avfallsplan 2018-2022 Bilaga 1. Miljöbedömning Datum: 2018-04-20 1 Innehåll Bakgrund... 3 Bedömningsgrunder och avgränsning... 3 Alternativ... 5 Nollalternativ... 5 Planalternativ...

Läs mer

BORLÄNGE KOMMUN ÅTGÄRDSPROGRAM. Bilaga till avfallsplan. Beslutat i Kommunfullmäktige, 2007-03 - 29

BORLÄNGE KOMMUN ÅTGÄRDSPROGRAM. Bilaga till avfallsplan. Beslutat i Kommunfullmäktige, 2007-03 - 29 BORÄNE KOMMUN ÅTÄRDSPRORAM Bilaga till avfallsplan Beslutat i Kommunfullmäktige, 2007-03 - 29 Innehållsförteckning 1 Inledning och anvisningar 1 2 emensamma åtgärder i Dalarna 1 2.1 Farligt avfall från

Läs mer

Informationsmöte Renhållningsordning

Informationsmöte Renhållningsordning Informationsmöte Renhållningsordning Renhållningsordningen består av renhållningsföreskrifter och en avfallsplan Samrådstid: 1 september till 15 oktober Renhållningsordning Riksdagen har beslutat att varje

Läs mer

Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn

Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Dnr 2014-265 Version 2014-05-16 Kommunstyrelsen 160315 53 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11

Läs mer

Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Åtgärdsprogram Version

Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Åtgärdsprogram Version Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Åtgärdsprogram Version 2014-05-16 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Åtgärdsprogram 2014-10-13 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

Sammanställning av Medborgardialog om renhållningsordningen

Sammanställning av Medborgardialog om renhållningsordningen 1 (6) Visions- och utvecklingsnämnden för samhällets utveckling Anna Jandersson Utvecklingssekreterare 0302-52 12 20 Sammanställning av Medborgardialog om renhållningsordningen Under Bo- och energimässan

Läs mer

Strategi för avfall. - om förebyggande och hantering av avfall. Östersunds kommun

Strategi för avfall. - om förebyggande och hantering av avfall. Östersunds kommun Strategi för avfall - om förebyggande och hantering av avfall Östersunds kommun 2019-2022 Strategi för avfall - om förebyggande och hantering av avfall Östersunds kommun 2019-2022 Utformad med utgångspunkt

Läs mer

Avfallsplan. För stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda

Avfallsplan. För stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda Avfallsplan För stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda 2017-2019 Uppdrag En avfallsplan som är kopplad till stadsdelsnämndens mål i budget har tagits fram för att på ett mer strukturerat sätt arbeta med

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Naturvårdverkets sammanfattning av rapporten

Naturvårdverkets sammanfattning av rapporten Tekniska nämnden 2007 02 22 32 58 Tekniska nämndens arbetsutskott 2007 02 08 9 19 Kommunstyrelsen Naturvårdsverkets rapport om framtida producentansvar för förpackningar och tidningar Luleå kommun har

Läs mer

Uppföljning av mål och åtgärder i avfallsplan Sammanfattning

Uppföljning av mål och åtgärder i avfallsplan Sammanfattning Uppföljning av mål och åtgärder i avfallsplan 2014-2017 Sammanfattning Förklaring av symboler et är uppfyllt i nuvarande avfallsplan et är delvis uppnått i nuvarande avfallsplan et är inte uppnått i nuvarande

Läs mer

Beslutsärende Utställning och Remiss av Avfallsplan och Renhållningsföreskrifter för VafabMiljö Kommunalförbund

Beslutsärende Utställning och Remiss av Avfallsplan och Renhållningsföreskrifter för VafabMiljö Kommunalförbund Bilaga KS 2019/6/1 2018-12-19 Linda Gårdstam Kommunstyrelsen Sala Beslutsärende Utställning och Remiss av Avfallsplan 2020-2030 och Renhållningsföreskrifter för VafabMiljö Kommunalförbund Förslag till

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Avesta Kommun SAMRÅD 2012-06-20 FÖRORD För varje

Läs mer

Remiss: Förslag till renhållningsordning för Uppsala kommun

Remiss: Förslag till renhållningsordning för Uppsala kommun KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2013-08-15 UAN-2013-0399.73 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Remiss: Förslag till renhållningsordning för

Läs mer

Remissyttrande: Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper utveckling av producentansvaren-dnr M2018/00852/R

Remissyttrande: Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper utveckling av producentansvaren-dnr M2018/00852/R 1 (5) Helsingborg, 2018-05-18 Dnr: 18/0214 m.registrator@regeringskansliet.se Remissyttrande: Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper utveckling av producentansvaren-dnr M2018/00852/R

Läs mer

Besvarande av medborgarförslag om att sätta upp stängsel runt kommunens återvinningsstationer

Besvarande av medborgarförslag om att sätta upp stängsel runt kommunens återvinningsstationer Kommunfullmäktige 2017-10-16 170 Dnr 2016KS790 Besvarande av medborgarförslag om att sätta upp stängsel runt kommunens återvinningsstationer Kommunfullmäktige beslutade i 13/2017 till kommunstyrelsen remittera

Läs mer

Betänkande mot det hållbara samhället Resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56). Svar på remiss

Betänkande mot det hållbara samhället Resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56). Svar på remiss Anna Drakenberg Avfall 08-508 465 08 anna.drakenberg@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-11-22 Betänkande mot det hållbara samhället Resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56). Svar

Läs mer

Införande av obligatorisk matavfallsinsamling i Stockholm. Motion (2011:38). Svar på remiss

Införande av obligatorisk matavfallsinsamling i Stockholm. Motion (2011:38). Svar på remiss Lovisa Wassbäck Avfall 08-508 465 61 lovisa.wassback@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2011-10-19 Införande av obligatorisk matavfallsinsamling i Stockholm. Motion (2011:38). Svar på remiss

Läs mer

Kommunstyrelsen, Teknik - och fritidsnämnden

Kommunstyrelsen, Teknik - och fritidsnämnden KS/2014:149-450 Bilaga 2 Avfallsplan, 2014-02-11 Åtgärdsprogram Mätbara mål Åtgärd Ansvar Årtal 1.1 Mängden hushållsavfall (kärl- och säckavfall) per invånare ska år 2018 ha minskat med 5 % jämfört med

Läs mer

VafabMiljö - Våra anläggningar

VafabMiljö - Våra anläggningar VafabMiljö - Våra anläggningar Omhändertagna avfallsmängder Försäljning, Nm3/år (tusental) Biogas som fordonsbränsle!! 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Publikt Sopbilar Bussar 3 000 2 000 1 000

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Avfallsplan. Avfallsplan 1

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Avfallsplan. Avfallsplan 1 Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Avfallsplan Avfallsplan 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och

Läs mer

Nr 146. Motion av Maria Gardfjell (MP) om bättre återvinning i Uppsala (KSN )

Nr 146. Motion av Maria Gardfjell (MP) om bättre återvinning i Uppsala (KSN ) Ser. A Nr 146, 2011-10-31 Nr 146. Motion av Maria Gardfjell (MP) om bättre återvinning i Uppsala (KSN-2011-0148) Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Avfallsplan Bilaga 6 Grums, Kil, Hammarö och Forshaga kommuner Sida 1 av 14

Avfallsplan Bilaga 6 Grums, Kil, Hammarö och Forshaga kommuner Sida 1 av 14 Grums, Kil, Hammarö och Forshaga kommuner Sida 1 av 14 Bilaga 6 Redogörelse för samråd Innehåll Allmänt... 2 Samrådets genomförande... 2 Inkomna yttranden och synpunkter... 2 Ändringar som gjort i avfallsplanen

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Avfallsplan Gislaveds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Förord Gislavedskommunpåbörjadearbetetmeddennaavfallsplanunderhösten2009.Arbetet inleddesmedenbeskrivningochanalysavnulägetkommunensamtenuppföljningavden

Läs mer

Förslag till ny renhållningsordning Vellinge kommun

Förslag till ny renhållningsordning Vellinge kommun 1 (5) Tekniska förvaltningen Remiss Teknisk administratör Olsson, Anna Tfn 040-42 5182 Förslag till ny renhållningsordning Vellinge kommun Tekniska förvaltningen i Vellinge kommun har tagit fram ett förslag

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen 30 maj Diarienummer KS-2018/

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen 30 maj Diarienummer KS-2018/ KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 30 maj 2018 22 Paragraf Diarienummer KS-2018/729.109 Promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper

Läs mer

Beskrivning och konsekvensanalys av förslag till revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan

Beskrivning och konsekvensanalys av förslag till revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Catarina Östlund Tel: 08-698 10 47 catarina.ostlund@naturvardsverket.se Konsekvensanalys 2005-09-22 Dnr 641-4711-05 Beskrivning och konsekvensanalys av förslag

Läs mer

Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00. Hans Unander (S) ordförande Pär Kindlund (C) Lars-Erik Bech (V) Kristina Bäckman (M) Tom Martinsson (M)

Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00. Hans Unander (S) ordförande Pär Kindlund (C) Lars-Erik Bech (V) Kristina Bäckman (M) Tom Martinsson (M) G^> O Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Hans Unander (S) ordförande Pär Kindlund (C) Lars-Erik Bech (V) Kristina Bäckman (M) Tom

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Avfallsplan år 2017 2022 Säffle och Åmåls kommuner 1 Inledning Kommunens renhållningsordning omfattas av avfallsplan och renhållningsföreskrift. I avfallsplanen anges mål som kommunens renhållningsverksamhet

Läs mer

Avfallsplan för Eskilstuna kommun kortversion

Avfallsplan för Eskilstuna kommun kortversion Avfallsplan 2018-2022 för Eskilstuna kommun kortversion Beslutad av kommunfullmäktige 14 december 2017 Vår vision Året är 2022. I Eskilstuna arbetar vi aktivt med att minska mängden avfall. Begagnade produkter

Läs mer

Lokala miljömål för Älmhults kommun

Lokala miljömål för Älmhults kommun Lokala miljömål för Älmhults kommun Bilaga 6 1. Inledning... 2 2. Vision... 2 3. Översiktsplan... 3 4. Åtgärdsprogram för Älmhults kommun... 4 5. Regional klimat- och energistrategi 2009 för Kronobergs

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Kommunal Avfallsplan 2013-2017 Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Sammanfattning av förslag till Avfallsplan 2013 2017 Dalakommunerna Avesta Borlänge

Läs mer

Yttrande. Remiss från Miljö- och energidepartementet - Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet

Yttrande. Remiss från Miljö- och energidepartementet - Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet Malmö stad Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (6) Datum 2018-02-09 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2017-1402 Yttrande Till Miljö- och energidepartementet Remiss från Miljö- och energidepartementet

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Borlänge Kommun FÖRORD För varje kommun ska

Läs mer

Förslag till föreskrifter om avfallshantering för Danderyds kommun

Förslag till föreskrifter om avfallshantering för Danderyds kommun 1(6) Tekniska nämnden Förslag till föreskrifter om avfallshantering för Danderyds kommun Ärendet Enligt bestämmelserna i 15 kap. miljöbalken ska det i varje kommun finnas en renhållningsordning med föreskrifter

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Förslag till beslut om avfallstaxa

Förslag till beslut om avfallstaxa Tjänsteskrivelse 1 (2) 2018-03-02 SBN 2018.0018 Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Andreas Eriksson Förslag till beslut om avfallstaxa Sammanfattning Renhållningsbolaget i Mellansverige AB flaggade

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 122 Dnr KS/2017:27

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 122 Dnr KS/2017:27 Arbetsutskott 2017-08-14 1 (1) 122 Dnr KS/2017:27 Källsortering i form av fyrfackskärl - svar på medborgarförslag. Eva Pajala har 2017-01-13 lämnat in ett medborgarförslag gällande källsortering och lämnar

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Kommunstyrelsen Renhållning/Avfallshantering Miljö- och hälsoskydd Juridik. 2 (varav den första med två underbilagor)

Kommunstyrelsen Renhållning/Avfallshantering Miljö- och hälsoskydd Juridik. 2 (varav den första med två underbilagor) Cirkulärnr: 16:71 Diarienr: 16/06938 Handläggare: Avdelning: Extern medverkan: Anna Marcusson Avdelningen för juridik Avfall Sverige Datum: 2016-12-30 Mottagare: Kommunstyrelsen Renhållning/Avfallshantering

Läs mer

Askersunds kommuns avfallsplan ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN E-post: Askersund

Askersunds kommuns avfallsplan ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN E-post: Askersund s avfallsplan 2013-2016 ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN 2013-2016 s avfallsplan 2013-2016 FÖRORD Denna plan utgör s avfallsplan i enlighet med 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (12) Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 12 oktober 2016 kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L)

Läs mer

Avfallsplan. Söderhamns kommun Del 2 Åtgärder. Framtagen i samarbete mellan samtliga kommuner i Hälsingland.

Avfallsplan. Söderhamns kommun Del 2 Åtgärder. Framtagen i samarbete mellan samtliga kommuner i Hälsingland. Avfallsplan Söderhamns kommun 2015-2030 Framtagen i samarbete mellan samtliga kommuner i Hälsingland. Del 2 Åtgärder Antagen av kommunstyrelsen 2016-01-12 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap

Läs mer

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem AVFALLSPLAN Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Antagen av kommunfullmäktige: Haninge 2011-11-17 Huddinge 2011-11-07 Nynäshamn 2011-10-19 Salem 2011-11-24 Botkyrka 2011-09-29 Innehåll INLEDNING 4

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Bilaga 1. Handlingsplan med åtgärder

Bilaga 1. Handlingsplan med åtgärder Bilaga 1 Handlingsplan med åtgärder 1 HANDLINGSPLAN MED ÅTGÄRDER I denna bilaga presenteras övergripande åtgärder för att uppnå målen i avfallsplanen. Syftet med föreslagna åtgärder är bl.a. att minska

Läs mer

Datum 2013-02-27. Motion av Erik Pelling och Bedo Kaplan (båda S) om att göra det lätt att sortera rätt

Datum 2013-02-27. Motion av Erik Pelling och Bedo Kaplan (båda S) om att göra det lätt att sortera rätt KS 14 10 APRIL 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Oltner Jenny Datum 2013-02-27 Diarienummer KSN-2012-0953 Kommunstyrelsen Motion av Erik Pelling och Bedo Kaplan (båda S) om att göra det lätt att

Läs mer

90: Projektbeställning för Avfallsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering för Gävle kommun Delges:

90: Projektbeställning för Avfallsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering för Gävle kommun Delges: KS - Samhällsbyggnadsutskott Sammanträdesdatum 2018-12-18 90: Projektbeställning för Avfallsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering för Gävle kommun 2021-2024 Delges: Samtliga förvaltningar, bolag

Läs mer

Svar på motion 2011:01 om att införa viktbaserad avfallstaxa

Svar på motion 2011:01 om att införa viktbaserad avfallstaxa Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-05-20 Kommunstyrelsen Svar på motion 2011:01 om att införa viktbaserad avfallstaxa Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 ii sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 17 (24) 212 Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 Dnr 2013/293 INLEDNING Sala kommun har erbjudits möjlighet

Läs mer

Avfallstaxa för Karlskoga kommun. Gäller från och med Fastställd av: KF Diarienummer: KS.

Avfallstaxa för Karlskoga kommun. Gäller från och med Fastställd av: KF Diarienummer: KS. Avfallstaxa 2019 för Karlskoga kommun Gäller från och med 2019-01-01 Fastställd av: KF 153 2018-11-13 Diarienummer: KS. 2017-00402 Framtagen av: SBN 114 2018-10-09 Diarienummer: SBN. 2018.18 Karlskoga

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Anslut all kommunal verksamhet till Gröna linjen

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Anslut all kommunal verksamhet till Gröna linjen EMELIE HALLIN SID 1/4 UTREDARE/T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Anslut all kommunal verksamhet till Gröna linjen Förslag

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning; Utkom från trycket den 30

Läs mer

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 2 Privatpersoner...3 2.1 Vatten och avlopp...4 2.2 Slamtömning...5 2.3 Frågor om avfallshantering...5

Läs mer

Förslag om insamling av matavfall och minskning av matsvinn Motion den 16 november 2015 av Rolf Wasteson med flera (V)

Förslag om insamling av matavfall och minskning av matsvinn Motion den 16 november 2015 av Rolf Wasteson med flera (V) 2016-01-08 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/751-456 Kommunstyrelsen Förslag om insamling av matavfall och minskning av matsvinn Motion den 16 november 2015 av Rolf Wasteson med flera (V) Förslag till beslut

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Strategier och mål. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Strategier och mål. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27 Kommunal Avfallsplan 2016-2020 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora och mål 2015-04-27 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

AVFALLSPLAN

AVFALLSPLAN Laxå januari 2013 LAXÅ KOMMUN AVFALLSPLAN 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13, 7 Dnr KS 2012294-450 FÖRORD Denna plan utgör Laxå kommuns avfallsplan i enlighet med 11 15 kap miljöbalken och

Läs mer

OMVÄRLDSBEVAKNING OCH LAGSTIFTNING ATT FÖRHÅLLA SIG TILL I ARBETET MED KOMMUNAL AVFALLSPLAN FÖR BENGTSFORD, DALS-ED. FÄRGELANDA OCH MELLERUDS KOMMUNER

OMVÄRLDSBEVAKNING OCH LAGSTIFTNING ATT FÖRHÅLLA SIG TILL I ARBETET MED KOMMUNAL AVFALLSPLAN FÖR BENGTSFORD, DALS-ED. FÄRGELANDA OCH MELLERUDS KOMMUNER 2013-06-14 OMVÄRLDSBEVAKNING OCH LAGSTIFTNING ATT FÖRHÅLLA SIG TILL I ARBETET MED KOMMUNAL AVFALLSPLAN FÖR BENGTSFORD, DALS-ED. FÄRGELANDA OCH MELLERUDS KOMMUNER Bilaga 1 till avfallsplan för fyra Dalslandskommuner

Läs mer

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan Bilaga 11 1(8) Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Flerbostadshus och verksamhet. Avfallstaxa. Köping kommun

Flerbostadshus och verksamhet. Avfallstaxa. Köping kommun Flerbostadshus och verksamhet Avfallstaxa Köping kommun Avfallstaxa Köpings kommun Antagen av Köpings kommunfullmäktige Taxan gäller från och med 2018-05-01 Allmänt I den här avfallstaxan hittar du kostnader

Läs mer

Avfallstaxa Bollnäs kommun 2018

Avfallstaxa Bollnäs kommun 2018 Avfallstaxa Bollnäs kommun 2018 1 Vi är våra kommuners främsta miljöambassadörer, som driver frågor rörande återvinning och miljö. BORAB är ett kommunalt bolag som sköter avfallshanteringen i Bollnäs och

Läs mer

Avfallstaxa Ovanåkers kommun 2018

Avfallstaxa Ovanåkers kommun 2018 Avfallstaxa Ovanåkers kommun 2018 1 Vi är våra kommuners främsta miljöambassadörer, som driver frågor rörande återvinning och miljö. BORAB är ett kommunalt bolag som sköter avfallshanteringen i Bollnäs

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Hallstahammars kommun

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Hallstahammars kommun Småhus och fritidshus Avfallstaxa Hallstahammars kommun Avfallstaxa Hallstahammars kommun Antagen av Hallstahammars kommunfullmäktige. Gäller från 2018-05-01 Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21:

Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21: Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 28 oktober 2013 Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21: Synpunkter från Avfall Sverige 1. Generella kommentarer

Läs mer

Sammanställning av samråd och utställning Renhållningsordning för Hultsfred och Högsby kommuner

Sammanställning av samråd och utställning Renhållningsordning för Hultsfred och Högsby kommuner 1 (11) Sammanställning av samråd och utställning Renhållningsordning för Hultsfred och Högsby kommuner Allmänt Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK), Hultsfreds kommun och Högsby kommun har under

Läs mer

Flerbostadshus och verksamheter. Avfallstaxa. Heby kommun

Flerbostadshus och verksamheter. Avfallstaxa. Heby kommun Flerbostadshus och verksamheter Avfallstaxa Heby kommun Avfallstaxa Heby kommun Antagen av Heby kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01 I den här Avfallstaxan hittar du kostnader för de

Läs mer

KF Ärende 9 Avfallstaxa 2018

KF Ärende 9 Avfallstaxa 2018 KF Ärende 9 Avfallstaxa 2018 Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 2018-03-13 SBN 43 SBN 2018.0018 Avfallstaxa 2018 Sammanfattning Renhållningsbolaget i Mellansverige AB flaggade

Läs mer