Kommungruppernas verksamhetsberättelser 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommungruppernas verksamhetsberättelser 2014"

Transkript

1 Kommungruppernas verksamhetsberättelser 2014 Nybro kommungrupp LRF:s kommungrupp i Nybro har hållit 4 möten under året. I april träffade kommungruppen politiker från myndighetsnämnden och tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen i Nybro kommun. Ambitionen med träffen var att knyta kontakter och att få information om aktuella frågor i kommunen som kan komma att påverka företag inom de gröna näringarna i kommunen. Den enskilt största frågan för kommungruppen under 2014 har varit den föreslagna 400 kv luftledningen mellan Ekhyddan Nybro - Hemsjö. Kommungruppen har tagit en mängd olika kontakter och deltagit i flera aktiviteter kring projektet och var representerade vid de två informationsmöten som LRF sydost och Södra höll i Nybro kommun. Yttrande från kommungruppen, med krav på utredning av ett alternativ med nedgrävd likströmskabel har skickats till Svenska Kraftnät. Kommungruppen har också lämnat yttranden till Nybro kommun kring förslaget till Dricks och spillvattenplan för Nybro kommun och på förslaget till Vattenskyddsområde Gårdsryd. I augusti deltog kommungruppen och lokalavdelningarna med Bönder på stan i samband med att Nybro handel arrangerade Barnens dag. Under hösten har kommungruppen via LRF sydosts tjänstemän också lämnat ett yttrande kring förslaget till Utvidgat strandskydd vid sjöar i Nybro kommun. Hultsfreds kommungrupp Kommungruppen har haft fyra styrelsemöten under Vi ordnade inför valet en valraket i tre steg, där vi kontaktade politiker från de olika partierna. I steg ett fick man svara på ett antal frågor som vi sammanställt. Kontakt togs med pressen där politikerna fick ge svar. Steg två var en resa i kommunen där vi visade djurens vikt för att hålla lanskapet öppet. Vidare att vägarna på landet behöver ett bra underhåll. En tur längs Emån för att visa att lantbrukarna måste kunna få valla in sina åkraroch därmed minska översvämningsrisken. En skogsrunda gjordes där vi visade hur den enskilde skogsbrukaren sköter mångfalden i skogen. Dagen avslutades med lunch i det fria hos Kristin Pleijert som startat ett landsbygdsföretag med guidning och katering. Tredje steget var en debattkväll på skeppet Målilla där de olika partierna var representerade. Moderator var Anders Hermansson från LRF. Valraketen blev en mycket lyckad aktivitet. Även politikerna var riktigt nöjda. I december åt vi en jultallrik på Vena Wärdshus där vi även planerade kommande verksamhet. Per-Gunnar Solberg ordf.

2 Ljungby kommungrupp Kommunala frågor Vattenskyddsområde, nya miljötaxor och fiberutbyggnaden på landsbygden har åter igen varit de stora frågorna, så flera möten med politiker och tjänstemän har gjorts. Konsument och livsmedels aktiviteter Olika konsumentaktiviteter har genomförts lokalt i kommunen, där tyngdpunkten var Bonden i Stan i Ljungby centrum sista lördagen i augusti. Lokala matproducenter med provsmakning och försäljning fanns på plats, även djur som mjölkkor, hästar och smådjur fanns att se och lära känna. Även en mindre utställning av lantbruksmaskiner ingick vilket särskilt roade yngre besökare som gillade att provsitta dessa. Denna dag samordnades med delar av centrumföreningen i Ljungby. Utfrågningen av kommunpolitiker under dagen inför stundande val var mycket välbesökt och uppskattat. Politikeraktiviteter En studiedag i sann oförglömligmötesanda genomfördes för kommunpolitikerna, med ett besök på en mjölkgård med robot där deltagarna fick en inblick hur det strama läget för en yngre brukarfamilj är på ett sådant lantbruk. Hur viktigt det är för ett öppet landskap att dessa lantbruk kan leva kvar i bygden. Vidare informerades om hur användandet av antibiotika skiljer i olika länder, även diselskatt med m.m. diskuterades. Se även om politikerutfrågningen ovan i samband med Bonden i stan Övrigt Räddningstjänsten och kommungruppen har sedan några år ett samarbete när det gäller skogbränder, stormar och andra naturella olyckor vilket har uppdaterats under året och en större aktivitet under nästa år har planerats. Kommungruppen har medverkat vid ett par skogsdagar anordnade av Södra. Livsmedelsproduktionen är en ständig fråga inom kommungruppen och oron för att den ständigt minskar inom vårt område. // Ingmar Nilsson Ordf. Olofströms kommungrupp Har varit representerade vid samråd och utställning om Sydostlänken. Lämnat yttrande över den planerade kraftledningen. Varit på samråd på residenset om det öppna landskapet i länet. Även möte om Digital kommunikation Deltagit på vildsvinsmöte. Sitter med i vattenrådet för Skräbeån.

3 Uppvidinge kommungrupp Representanter har varit: Erik Johansson, Ingvald Törnqvist, Håkan Sjöstrand Sven-Olof Engstrand, Nils-Magnus Tover, Jenny Isacsson Kommunalråd Åke Carlsson inbjuden till ett möte 21/3-2014: Allmän information om kommunens utveckling. Vi diskuterade utfodring/åtling av vildsvin, vindkraftsutbyggnaden och att de gröna näringarna inte finns representerade i kommunens näringslivsråd. Uppvidinge kommun är pilotkommun i ett projekt LRF i skolan. Lärarna utbildas med bl.a. studiebesök på gård. Ska lättare få in tex funderingar om hållbar livsstil i skolarbetet. Uppföljning kommer att ske om vad detta ger Uppvidinge kommungrupp medverkade och var med som medarrangör till matmässa i Åseda 29/3. Eskil Erlandsson invigde mässan som var välbesökt och hölls på hotell Olov i Åseda, där man för dagen serverade närproducerat kött från Måketorps gård. Skogskväll anordnades tillsammans med Södra 27 maj. Tema gallring. Sven Bergman medverkade och diskuterade vargfrågan Inför valet Politikerträff , med gårdsbesök - där alla ledamöter i kommunfullmäktige var inbjudna. Frågor som diskuterades: Kommunal livsmedelsstrategi. Vilken mat vill vi servera i skola och omsorg? Närproducerat/Ekologiskt? Hur ska man tänka Vad kan man som politiker i Uppvidinge göra eller hjälpa till med för att öka tillväxten för de gröna näringarna Övriga frågor som diskuterats på våra möten: Alsterån Vargar, vildsvin, vindkraft Återkommande punkter är rapporter från avdelningarna och rapporter från andra föreningar i de gröna näringarna, samt om något år på gång i kommunen.

4 Kalmar kommungrupp LRFs Kommungrupp i Kalmar arbetar för att bevaka medlemmarnas intressen i kommunen. Kommungruppen är länken mellan medlemmarna och kommunen i frågor rörande bla ägandet och brukandet samt opinionsbildning. Styrelseledamöter 2014, Johan Wirblad, Staffan Ljungar, Jennie Juneberg, Roland Williamsson, Aron Cedergren, Cecilia Olsson, Henrik Jeansson, Jonas Adolfsson, Peter Ustrup. Styrelsen är uppdelad i olika arbetsgrupper. När det gäller vatten och kemikaliefrågor deltar även Lars Elfverson och Marcus Johansson. För Kalmar Kommungrupp har det under 2014 varit flera frågor av olika karaktär att engagera sig i. Nedan en kort sammanfattning som beskriver vårt arbete. Möten med miljökontoret angående tillsyn och kemikaliefrågor. Två inplanerade möten under året då miljöchef Ewa Janson med personal bla informerade om tillsynen och de aktuella projekten Miljöhänsyn i lantbruket samt Integrerat växtskydd ( IPM ) som från 2014 gällde vid bekämpning. När det gäller kemikalieförteckningen har miljökontoret arbetat vidare med de inkomna listorna från lantbruket och plockat ut 6 produkter klassade som riskminskningsämnen och används av flera lantbruk i kommunen. Kommungruppens uppgift är att företräda lantbrukarna i rätt riktning och när kemfirmorna ej heller presenterade några bättre ersättningspreparat vilar frågan för tillfället. Möten viltråd Kalmar kommun. Kommungruppen är representerades av Jan- Olof Engdahl i viltrådet där tätortsnära jakt av bla vildsvin och gäss samt trafikskador av vilt avhandlas tillsammans med kommunens jägare. Kommunforum Lantbruk. Två träffar under året med kommunstyrelsen och representanter från branchföretagen i området. Lantbruksnäringens möjligheter och hinder avhandlas tillsammans med Kommunens planer på byggnation och expansion. I maj var det träff på LRF Konsult och Bosse Johansson redovisade utdrag ur lantbruksbarometern samt framtida möjligheter för lantbruksnäringen. I december träffades vi hos Johan Persson i kommunhuset för att beröra aktuella frågor i respektive branch, huvuddelen berörde mjölkkrisen som slår hårt mot regionen. Nästa möte i april 2015 blir därför ett besök hos en expansiv mjölkföretagare på Öland. Kempolicy i vattenskyddsområden. Ett möte har genomförts med Kalmar kommuns politiker inför den nya kempolicyn där ersättningsfrågor och skyddsområdets nya eller kommande indelning diskuterats. Arbetsgruppen som representerar LRF/ markägare består av Aron Cedergren, Markus Johansson och Linda Hedlund. Förslag på utökad recipientkontroll i Ljungbyån. I februari var det ett möte på länsstyrelsen med representanter från LRF sydost, Södra samt Nybro och Kalmar kommungrupper. I slutet på mötet bestämde Landshövding Stefan Karlsson att ett omtag skulle göras i frågan med en mindre arbetsgrupp bestående av länsstyrelsen, Södra samt Håkan Lundgren och Linda Hedlund från LRF sydost.

5 Bonde i stan 11 oktober. Efter många års uppehåll kom så äntligen bönderna tillbaka på Kalmars gator och torg efter flera planeringsmöten. Kommungruppen hade ansvar för Djur och maskiner på Stortorget samt att anordna traktor och vagnåkningen mellan torgen. Kalvar, grisar och får från trakten samt flera traktorer och maskiner från närliggande gårdar var populära hos alla besökare. Planering inför 2015 startar under februari. Kommungruppen har under 2014 förutom ovan beskrivna möten haft två ordinarie styrelsemöten. Nya ledamöter under 2014 var Jonas Adolfsson och Peter Ustrup från Ryssby/ Åby. Vi hoppas att vårt arbete tillsammans med alla andra företrädare för näringen skapar goda kontakter som kommer till nytta för LRF medlemmarna i Kalmar kommun. Johan Wirblad Ordf. LRF Kalmar Kommungrupp Ronneby kommungrupp Vid mötet den 12 mars delade vi upp de olika ansvarsområdena och beslutade om verksamhetsplan Vid mötet den 24 april medverkade Anders Hermansson och vi planerade för politikerträffen i augusti. Vi gjorde också avstämning inför naturbruksdagarna. På naturbruksdagarna den 25 och 26 april var det som vanligt många intresserade. Den 22 maj hade vi träff tillsammans med kommungruppen i Tingsryd. Vi besökte ett hägn med ädellövskog i Raskamåla och fikade på Skomakartorpet där vi också fick höra hur det är att ha ett fik på landsbygden. Vi fick tips från tingsrydsgänget om deras kontakter med lokalpolitikerna. Vår träff med politikerna var hos Tage o Cilla Åkesson den 19 augusti. Det var en givande träff med bra uppslutning. Årets sista möte hade vi den 27 november. Carina Olsson med flera har representerat kommungruppen i olika sammanhang under året. Carina Olsson ordförande Hans-Olof Mattsson sekreterare Oskarshamns kommungrupp Oskarshamns LRF kommungrupp har haft fem styrelsemöten fördelade över året De arrangemang vi har drivit är en träff den 18 augusti där vi bjöd in kommunpolitiker och tjänstemän till en dag ute i verkligheten hos en mjölkproducent i kommunen. Gensvaret blev överraskande bra, och resulterade i bra och givande diskussioner om vad kommunen tillsammans med LRF kan samarbeta om i framtiden, tack vare bra hjälp av Anders Hermansson LRF

6 som moderator. Samtliga partier var representerade och vi var ca 25 deltagare samlade, med förhoppning att kommungruppen ska få till planerade möten med kommunpolitiker under kommande verksamhetsår. Temat för träffen var lokal livsmedelsproduktion och dess påverkan på arbetstillfällen och det öppna landskapet. Kommungruppen var medarangörer på Skog- och Miljödagen i Tjustgöl Misterhult. Arrangemanget samlade många besökare och även utställare. Den 11 oktober hade vi Traktorracet som kommungruppenen ordnade för 12 året i Döderhultsdalen. Besöksantalet växer lite varje år, och både nya och gamla utställare fanns på plats. Vi har haft träffar med Attraktiva Oskarshamn (en arbetsgrupp inom kommunen som stöttar vid olika arrangemang), speciellt inför traktorracet. LRFs kommungrupp i Oskarshamn den 7 januari 2015 Ordförande Roland Blixt Alvesta kommungrupp Alvesta kommungrupp har under året deltagit på välbesökt kosläpp, samt haft informationskväll med Miljö och hälsa där man fick mer kunskap om egenkontroll samt kontrollverksamhet som kommunen utför. Vi har deltagit i skyltkampanjen och monterat upp ett antal på strategiska platser. Mest iögonfallande blev den på den nystartade biogasanläggningen. Kretslopp på riktigt Har haft fyra sammanträden, samt två telemöte. Torsåsbygdens kommungrupp (och LRFavdelning) Styrelsen har haft följande sammansättning sedan årsmötet Ordförande Ralf Johansson, Vice ordförande Magnus Svensson, sekreterare Ingela Övgård, och kassör Mats Hultenius. Övriga Ledamöter Klern Bondesson, Germund Eriksson, Stefan Karlsson, Pär Larsson, Bjarne Renholdsson, Magnus Carlsson, Martin Aspernäs. Årsmötet hölls På restaurang Till Tobb och Fred där 50 medlemmar slöt upp. Vi lyssnade på föredrag om solel, solvärme och biogas. Vi har haft 5st styrelsemöte under året Aktiviteter under 2014 Medverkat i en workshop ang klimatet Bonde i butik Två djurskyddsträffar med länsstyrelsen Solenergiföreläsning tillsammans med kommunen Föredrag om lantbruket och skogen på kustmiljökonferensen i Bergkvara Skyltkampanjen inför valet Politikerträff i Övraby Skogsdag med gallringstävling

7 Möte med trafikverket ang ny dragning av E22 Biogasmöte i Blekinge & Mosekrog Medverkan i vattenrådet & vattenutbildningar Borgholms kommungrupp Borgholms kommungrupp har haft tre styrelsemöten, där vi diskuterat stenmurar, vatten, vildsvin, offentlig upphandling, 7:or och Borgholms Kommun. I juni hölls youngsters i Borgholm där kommungruppen var med, ett lilla Almedalen för politiker. LRF ungdomen var där med en monter, vi delade ut reklam om svensk mat och diskuterade med politiker och åskådare. Vildsvinsgruppen jobbar med en nolltolerans på Öland. Jaktledare har utbildats i höst och en grupp till våren. I år var det dags att fira allt jobb som Per Petersson och Tommy Petersson lagt ner i stenmursgruppen som resulterade i en lagändring om biotopsskydd. Firade gjorde vi i rungården i Runsten, två år efter det första mötet. Sista helgen i augusti var det Ölands bondemarknad på ICA supermarkets parkering i Borgholm, där tanken var att alla lokala leverantörer som levererar till butiken skulle vara på plats. Borgholms Kungsgård var där med kor och kalvar och presenterade det nya mejeriet. Helen från Äpplerum hade får, Håkan från Kolstad kom med gris och kulttingar. Kalmar Lantmän ställde ut tre traktorer. En hoppborg av halm fanns också. Vi delade upp det så att varje lokalavdelning stod två timmar var, informerade alla besökare och svarade på frågor. I tältet stod vi och sålde ost och delade ut reklam för svensk mat och öppna landskap. I oktober fick årskurs sju komma ut till en gård per klass. Fyra gårdar ställde upp. I februari har vi alltid ett möte med kommunledningen, samhällsbyggnadsnämnden och BEAB. I år planeras det för att de ska komma ut till en gård. /Carl-Johan Eriksson 2014 Emmaboda kommungrupp Emmaboda kommungrupp hade en monter när Skog och Traktormässan på Emmaboda-flygbana gick av stapeln i maj månad. Vi bjöd på björksav och svensk rökt picknickbog. Vårt fokus denna mässa var antibiotikaanvändningen i Sverige kontra vår omvärld. Även budskapet att Sverige är större än storstan tryckte vi hårt på. Det var en bra mässa med över 5000 besökare. Den 16 september var kommunstyrelsens ledamöter ute på studiebesök hos sex företag med anknytning till jord och skog. De var uppdelade i tre grupper som besökte två företag vardera. Vi lyckades förmedla mycket kunskap denna dag.

8 Kommungruppen är även en av deltegarna i Emmaboda kommuns näringslivsråd med representanter från näringsliv och kommunala förvaltningar samt politiker. Vi har även i år haft vårt populära lotteri på julskyltningen i Emmaboda sista söndagen i november. Våra vinster består till 100% av svenska råvaror till julbordet. Som vanligt var köplusten stor och våra 1000 lotter hade en strykande åtgång. Jim Henriksson Ordf Emmaboda kommungrupp Karlshamns kommungrupp Årsmötet hölls den 17 februari 2014 då Thomas Nilsson omvaldes som ordförande. På mötet delade vi upp våra ansvarsområden och diskuterade verksamhetsplan och aktiviteter för Dialogen mellan kommungrupp och kommunen har som vanligt varit mycket bra och vi har haft vägmöte både vår och höst angående enskilda vägar. Vi har varit delaktiga vid flera tillfällen i näringslivsrådet och i Karlshamns landsbygderåd, varit delaktiga i smakfestivalen i Asarum, Ringamåladagen samt Hällarydsdagen och haft en sammankomst tillsammans med Sparbanken Karlshamn angående upphandling av matvaror. Vi har även deltagit vid flera möten på Residenset Karlskrona för att diskuterade bredband - infrastruktur samt bevarande av betesmarkerna. I december hade vi ett kommungruppsmöte i Bräkne-Hoby då ämnet var reflektioner från valarbetet och Livsmedelsstrategi. Vi har diskuterat kring de skador som vildsvinen åsamkar på betes och jordbruksmarker. Lars-Ove Johansson och Anders Hermansson har medverkat vid ett tillfälle Med vänlig hälsning Sekreterare Elna Karlsson Karlskrona kommungrupp Årsmöte för kommungruppen på Lantmännen i Torskors Arbetsgrupp förebereder politikerträff inför valet under våren Politikerträff (kommunpolitiker)hos Arne Thörn , lyckad enligt de som deltog Kommungruppsmöte på Lantmännen i Torkors, medverkan av vår fadder Mikaela Johnsson från regionförbundstyrelsen Utöver ovanstående har vi deltagit på några träffar på residenset om lantbruket i Blekinge län.

9 Vimmerby kommungrupp Årsmöte hölls 27 februari i Roxx lokaler på Traktorgatan i Vimmerby då Eleonor Nilson, Flaka omvaldes som ordförande. Kommungruppen har därutöver haft fem protokollförda styrelsemöten, 9/1, 25/3, 19/5, 24/9, 25/11. Vilt Älgförvaltningsområdena diskuterades under året. Förvaltningsområdet: För Vimmerby har utsetts för markägarna Conny Josefsson, PerÅke Svensson. De sitter på treårsmandat. I viltförvaltningsdelegationen i Kalmar sitter Hans Johansson från Dövesta, han representerar LRF, fåravel-samt jordägarföreningen. Ersättare är Per-Åke Svensson. Vildsvin Har diskuterats i kommungruppen. Man ser hela tiden en ökning av skador på vall och skog eftersom antalet vildsvin ökar och breder ut sig. Även vargen diskuteras mycket, då vi i länet haft flera vargangrepp mot fårbesättningar, vilket är mycket beklagligt. Påverkan - Politik Näringslivsrådet i Vimmerby kommun Åke Hammarskjöld är kommungruppens representant i Näringslivsrådet. Svårt att få företag att flytta ut på landet, mycket sker centralt. Vi genomförde en politikerutfrågning i Tuna 20/8, utfrågning av Åke Hammarskjöld och Per-Ove Hemmingsson. 16/4 diskussion med Kristina Yngve, Per-Åke medverkade. Kristina Lindelöf har representerat kommungruppen i strategigruppen för turism och näringsliv. Årets företagare 2014 i Vimmerby utsågs på Vimmerbygalan 9/4 på Hotell Ronja. Där var kommungruppen representerad av ett antal personer och vi hade en monter och bjöd på närproducerade delikatesser. Vilket man inte fick njuta av på den smålänska buffen där fläskfilen b la kom från Chile. Skolmaten frågan om skolmaten har diskuterats under året. Det är väldigt mycket hel och halvfabrikat av varierande kvalitet och härkomst. Kommungruppen har träffat representanter från Vimmerby kommun för att försöka få till ett samarbete kring mer svenskt och närproducerat i kommunens kök. Ellen har varit på möte angående upphandling, mest allmän info. Skog och mark Skogsdag i Storebro 26/4 drygt 150 personer, samarbete med Södra, där vi informerade om medlemskap och svensk mat. Vi har gjort en skrivelse gällande nya regler när det gäller strandskyddet i Vimmerby kommun. Konsument

10 Öppen gård höll hos Torbjörn Svensson Näfstad 2/8 kl Där hade vi tipspromenad, enkätundersökning (bondgårdskollo), besök i ladugård, maskinvisning, fårvallning, försäljning av grillkorv från Håkan, fiskedamm, traktorkörning, ponnyridning mm. Kosläpp engagerar många i Råshult drog det ca 1500 pers. Kommungruppen deltog ej men eventet har diskuterats mycket när man pratar konsumentaktiviteter. Skolkontakt Vi har varit på en träff med Rose-Marie Winqvist angående skolkontaktgårdar. Där vi fick tips hur man kan göra för att få in mer jordbruk i skolan. Djurskydd och Miljö Mats Glindell är kommungruppsrepresentant i vattenrådet för Stångån, som består av fem arbetsgrupper. Han har deltagit på möten. Infrastruktur Fiberfrågan är en het potatis. Det fungerar bra på de ställen där man har någon eldsjäl som driver denna fråga, annars är det svårt att få igång det på landsbygden. Sociala aktiviteter Kommungruppen med respektive hade sommarmöte i Ingebo Hagar 28/7 där Kristina berättade om deras vision och vi tittade på gården och åt pizzabuffé. Kurser och konferenser Kommungruppsledamöter har deltagit i en del kurser och evenemang under året som gått. LRFstämman 20/5 hölls i Kalmar, många motioner, ca 50 st. Vi deltog också på kommungruppsträff i Högsby 27/11. Vad händer i LRF Sydost Eleonor har deltagit på de flesta telefonmöten där man går igenom sydoststyrelsens protokoll från deras möten och kan framföra synpunkter. Övrigt Under året har Karl-Magnus Waldner på LRf Konsult varit hos oss och informerat. Samt Carolina Gunnarsson från regionförbundet har informerat om arbetet med den nya livsmedelsstrategin. Under senhösten har vi diskuterat mycket runt de rådande mjölkpriserna. Det är högst beklagligt att bönderna inte kan få betalt för sin råvara, läget är snart ett katastrofläge med sjunkande mjölkpriser medan allt annat som foder, maskinkostnade, löner ska öka. Det är bara bönderna själva som inte kan ta ut lön för sina ibland 20 timmars långa arbetsdagar. Här måste LRF centralt gå in med krafttag nu annars är nog bönderna tyvärr en utdöende ras. /Caroline Hemmingsson Sekreterare

11 Västerviks kommungrupp 2014 Kommungruppen har under året haft årsmöte samt sju möten varav fyra protokollförda. Årets verksamhet började med att medlemmarna i gruppen startade upp jobbet med utmaningen Val 2014som mynnade ut i en politikerträff på Skramstad gård den 19 mars. Vi fokuserade då på vår möjlighet att hjälpas åt för att nå framgång inom kommunen med jobb, energi och livsmedel. En lyckad dag som vi nog kände oss ganska nöjda med. När det blev dags för Grönt Veckoslut på Gamleby gymnasiet som i år med LRF:s hjälp fått alla yngre skolelever I norra länsdelen inbjudna till, fick kommungruppen ta till sin konstnärliga ådra och spela teater för eleverna. Vi bjöd sedvanligt besökarna på mjölk och bullar i vår monter. Vi har varit på medieträningskurs och haft en kurs i förhandlingsteknik. En träff med kommunens livsmedelsupphandling och lokala producenter har genomförts. På årets Smaka på Tjust hade kommungruppen Öppen gård hos Daniel & Kicki på Totebo gård. Till vår traditionella Höstträff bjöd vi in Gunilla Aschan Chef Nordea Jord & Skog som gav oss sin bild av de gröna näringarna ur ett bankperspektiv. Älmhults kommungrupp Under året har 3 sammaträden hållits i kommungruppen. Inga aktiviteter har utförts under 2014 på grund av olika omständigheter. Planering av kommande aktiviteter har gjorts för genomförande under / Sven-Olof Trulsson, sekreterare Växjö kommungrupp Valet - politik påverkan Året har i mångt och mycket präglats av planering och genomförande av politiker träffar. Till första träffen den 9 april bjöds de politiska partierna in att delta med två representanter vardera till dialogmöte i Västra Nöbbele bygdegård. Kvällen inleddes med studiebesök på Orraryd Gård där mjölkproduktion med 400 kor bedrivs. Mötet var välbesökt och representanter från Mp,V, S, Fp, M, Kd, SD och C fanns med. Huvudtemat för kvällen var "Kommunal livsmedelsstrategi". Ytterligare en träff med de politiska partiernas representanter genomfördes 27 maj. Denna gång fördes dialog över frågeställningarna "Vad är skillnad mellan ekologiskt, konventionellt, närproducerat etc." och "vad vill ert parti göra för att öka tillväxten i de gröna näringarna"? Kvällen inleddes även denna gång med studiebesök. Holger och Vanja Linnebjörke visade sin ekologiska äggproduktion. Därefter följde dialogmöte i Dädesjö sockenstuga.

12 Vidare som ett led i påverkansarbetet har Anders vid ett flertal tillfällen besökt "Allmänhetens frågestund" vid kommunfullmäktiges sammanträden. Inför svaret på remissen om regeringens förslag angående EUs gemensamma jordbrukspolitik, CAP, har telefonmöte med alla kommungruppsordföranden i Sydost hållits där Stefan deltog. CAPreformen togs även upp till diskussion på kommungruppens årsmöte. Konsumentaktiviteter Medverkan tillsammans med branschorganisationer vid butiksaktivitet "Bondekampen" på Citygross samt medverkan vid "Mat 2014". LRF vill öka samarbetet med ICA. Kommungruppen har i december träffat ICA-handlare Håkan Seiborg på Maxi och diskuterat om kommande butiksaktivitet på ICA Maxi våren Vatten Träff med Ingrid Palmblad, Tekniska förvaltningen angående vattenskyddsområde i Åryd. Stefan, Anders och Christian deltog i träffen. Resultat uppnåddes genom att man fick en samstämmig syn på saken. Skog och vilt Vildsvinsproblematiken har diskuterats. Samrådsmöte med LRF och Växjö Norra jaktvårdskrets har genomförts. Göran har bidragit till detta. Informationsdag i Ör om Kometprogrammet där Camilla och Lena deltog. Komet är projektet där markägaren på eget initiativ kan ingå naturvårdsavtal för skydd av värdefull natur i skogsmark. Barn -och ungdom En viktig förutsättning vid barn -och ungdomsarbetet är att tillräckligt med gårdsvärdar finns. Träff om detta och planering av skolkontakten genomfördes. Träffen var förlagd till Centrumskolan i Växjö. Här deltog Stefan. Möten Årsmöte den 3/3 i Gemla. Mikaela Johnsson från regionstyrelsen tog med oss på en resa till Vietnam och Kambodja via bildvisning och berättade om arbetet i biståndsorganisationen We Effect. Sydoststämma 20/3 i Kalmar. Från vår kommun fick här Mellersta Kinnevalds lokalavdelning ta emot utmärkelsen "Årets lokalavdelning". Camilla Logarn fick Bernhard Ekström-stipendie. Anders Hermansson och Conny Berg erhöll Silvernålen. Kommungruppen har haft två möten med hela gruppen och tre möten med AU. Övrigt 26/2 Stefan, Lena och Christian var i V. Nöbbele när kommunen redovisade nya landsbygdsprogrammet. 2/10 Stödgruppsledarträff Eon. Stefan deltog. 22/10 Kugghjulsgala på residenset. Vår nominering Jens Ivarsson och Sandra Nilsson från Vederslöv fick utmärkelsen "Årets bonde".

13 25/11 Magnus, Birgitta, Stefan, Anders och Lena på kommungruppsmöte för länet i Alvesta Kronobergshed. Här gavs möjligheter för utbyte av erfarenheter och reflektioner från bl.a valarbetet. /Stefan Runesson ordf. Lena Stenemo sekr. Markaryds kommungrupp Södra Sunnebo lokalavd och Markaryds kommungrupp består av samma styrelse så vi har bara en verksamhetsberättelse. Styrelsen har under året haft tre sammanträden samt ett årsmöte. Aktiviteter: Fårsläpp på Sånna gård, 1 Maj som alltid är lika välbesökt. Uppsättning av skyltar ang LRF kampanj inför valet. Uppmärksammades i media, där vi hamnade på framsidan i Smålänningen. Bowling för medlemmar där vi bjöd på bowling och mat. Värt att nämna är att Lars Ove gjorde ett stopp i Södra Sunnebo när han hade jordbruksverket på rundresa ang LFA områdena. Då fick de se hur det kan fungera för en lantbrukare i skogsmark med många olika skiften på långa avstånd. /Lars Jonasson, Ordförande Södra Sunnebo Lokalavdelning Tingsryd kommungrupp Varje år kan vi se tillbaka på ett år av mycket engagemang och arbete inom kommungruppen. Men troligtvis är det bakomliggande året, det år som gruppen varit mer aktiv än någonsin. Händelser som krävt extra mycket förberedelse och arbete är de två träffar (gårdsbesök) gruppen haft med politiker/tjänstemän samt kostpersonal. Ett långsiktligt arbete för att uppmärksamma den Gröna näringen och inte minst vilka viktiga val alla kan göra (med kunskap i botten) för att välja mat/råvaror som är bra för såväl individen, djuren, marken, orten, Sverige osv osv. Gunilla och Henrik var med i förberedelserna för Tingsryds Företagsgalan som hölls den 14 nov. Priser delades ut till bl.a. Årets bonde och Vildsvinspriset (den som skjutit flest grisar under året). Utöver detta hade vi nominerat Årets bonde till Kugghjulsgalan på Residenset i Växjö, och även haft representanter från kommungruppen på plats. Utvecklingsråd kallas den grupp som träffar Tingsryds Kommun med jämna mellanrum. Detta för att bolla idéer, berätta vad som är på gång i kommunen mm. Ett mycket bra sätt för att öka förståelse för varandras verksamheter, minska riskerna att ta dåliga beslut mm. Årets matupplevelse var en resa till Daniel Berlins Krog i Skåne med 21 rätter och anpassat vinpaket till. Vilken höjdare, vilka smaker. Till en av efterrätterna serverades vi skummad råmjölk, spännande. Härligt med kockar som hittar nya användningsområden för våra råvaror, och inte minst, värdesätter det lokala och närproducerade (vetskapen om vad man tillagar/äter).

14 Mycket, mycket annat har hänt i kommungruppen under 2014, förteckningen över de olika händelserna kan ni läsa i tabellen här under. Datum Händelse Plats Notering 2 jan Arbetsmöte Skarmansmåla, hos Tobias och Frida 28 jan Kurs i media-träning Alvesta Planering inför utbildningsdag samt valarbete 4 feb Utvecklingsråd Kommunhuset, Tingsryd En representant från kommungruppen deltog 12 feb Årets kommungrupp - firande Kvarnen i Knällsberg 6 mars Styrelsemöte Länsförsäkringar, Tingsryd Förberedde politikerträff Besök av Rose-Marie Winqvist 17 mars Förberedelsemöte Skarmansmåla Inför politikerbesök 31 mars Politikerträff, valarbete Skarmansmåla, Hos Tobias och Frida Politiker och tjänstemän på gårdsbesök 8 april Utvecklingsråd Kommunhuset, Tingsryd En representant från kommungruppen deltog 16 april Styrelsemöte Väckelsång, Smålandsporten 22 maj Träff m. Ronneby kommungrupp Hos Hans-Olof Mattsson, Blekinge Besök av Bräkneåns vattenråd, ordf. Ann-Mari Lilja Skogstema Deltagit i Utbildningsråd Kommunhuset, Tingsryd Samarbete skola/näringsliv 2 sep Utvecklingsråd Kommunhuset, Tingsryd En representant från kommungruppen deltog 3 sep Överklagan inskickad till Svenskt Kraftnät 9 sep Styrelsemöte Flisehult, Hos Kent 6 okt Styrelsemöte Flisehult, hos Kent Besök av Rose- Marie Winqvist 22 okt Årets Bonde Residenset, Växjö Nominerade var Lotta och Daniel Johansson, Flålycke okt Kostpersonal-träff Skarmansmåla, hos Tobias och Frida 12 nov Matupplevelse Daniel Berlins Krog, Skåne Tranås Långsiktligt arbete för att öka kunskap hos oss förbrukarna av våra produkter 14 nov Företagsgala AMB, Tingsryd Årets Bonde Korrö Gård Vildsvinspriset- Ingmar Edvaldsson 2 dec Utvecklingsråd Kommunhuset, Tingsryd En representant från kommungruppen deltog 4-8 dec Studieresa Barcelona

15

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby 1 LRF Ungdomen 2015 Förord Hjärtligt välkommen på en riksstämma utöver det vanliga. Varför? Jo, LRF Ungdomen fyller nämligen 25 år i år. För 25 år sedan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Lantbrukarnas Regionförbund i Värmland. Regionstämma 2014 LRF Värmland

ÅRSREDOVISNING. Lantbrukarnas Regionförbund i Värmland. Regionstämma 2014 LRF Värmland ÅRSREDOVISNING Lantbrukarnas Regionförbund i Värmland 2013 7 Bondeledaren har förordet: Ett varierande och stabilt LRF-år Växtodlingsåret 2013 var hyfsat med mycket lokala variationer. Under hösten så

Läs mer

Årsberättelse 2014. Bilden visar när Miljöpartiet fick kunskap från LRF Skåne om hur det är att köra dagens traktorer vid gärdsgårdar.

Årsberättelse 2014. Bilden visar när Miljöpartiet fick kunskap från LRF Skåne om hur det är att köra dagens traktorer vid gärdsgårdar. Årsberättelse 2014 Bilden visar när Miljöpartiet fick kunskap från LRF Skåne om hur det är att köra dagens traktorer vid gärdsgårdar. Innehåll Ordförande har ordet... 1 Verksamheten 2014... 2 Formalia:

Läs mer

STAD OCH LAND HAND I HAND

STAD OCH LAND HAND I HAND STAD OCH LAND HAND I HAND PROJEKTRAPPORT INSPIRATION & GUIDE TILL VIDARE ARBETE OCH UTVECKLING Stad och land - hand i hand projektrapport 2015 Den Goda Jorden www.dengodajorden.se ISBN: 978-91-979839-3-8

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 LRF VÄSTERNORRLAND Ordföranden har ordet Oftast så önskar vi mer än vad vi ser resultat av Lönsamheten är svag för många bönder, de livsmedelsproducenter som ju står i första

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Lantbrukarnas Regionförbund i Södermanland

ÅRSREDOVISNING. Lantbrukarnas Regionförbund i Södermanland ÅRSREDOVISNING Lantbrukarnas Regionförbund i Södermanland 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1. Årsstämma Länsförbundsstämma hölls den 12 mars på Prins Wilhelmgymnasiet i Flen. Till stämman hade det inkommit

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Stor, stark och omtyckt

Stor, stark och omtyckt Nyhetsbrev nr 14 Stor, stark sid 1/9 Vild höst på Stockholms krogar Svenska Jägareförbundet lanserar nu en viltmatkarta över några av de Stockholmskrogar som serverar vilt på menyn i höst. Viltmatskartan

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

POPULÄRA 2013. Varför regnar det guld ÖVER DESSA PERSONER? Läs om LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄNS ÅRSREDOVISNING

POPULÄRA 2013. Varför regnar det guld ÖVER DESSA PERSONER? Läs om LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄNS ÅRSREDOVISNING LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄNS POPULÄRA 2013 ÅRSREDOVISNING Varför regnar det guld ÖVER DESSA PERSONER? Läs om Landsbygdsprogrammets effekter Smart Housing Småland Natur och levande kulturhistoria Så

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 1 Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2012. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

Landsbygd i Centrum. Tema: Nya Landsbygdsprogrammet möjligheter och utmaningar. I detta nummer kan du bland annat läsa om: Nr 3 november 2014

Landsbygd i Centrum. Tema: Nya Landsbygdsprogrammet möjligheter och utmaningar. I detta nummer kan du bland annat läsa om: Nr 3 november 2014 Nr 3 november 2014 Landsbygd i Centrum Tema: Nya Landsbygdsprogrammet möjligheter och utmaningar Foto: Ylva Berry Länsstyrelsen i Stockholms län Hantverkargatan 29 Box 22067 104 22 Stockholm Tfn: 010-223

Läs mer

Underlag till regionala konferenser

Underlag till regionala konferenser LRF Ungdomens riksstämma 2015 Underlag till regionala konferenser INNEHÅLL Motioner och yttranden... sid. 2 Status på motioner från 2014... sid. 31 Remiss... sid. 32 Arbetsordning... sid. 33 Motion nr

Läs mer

DIALOG UNG: BERGA. Gärdesgårdar piffar upp rundlogen på Tinnerö 14 15. De reser till Sevilla 9 Världens bästa jobb 25

DIALOG UNG: BERGA. Gärdesgårdar piffar upp rundlogen på Tinnerö 14 15. De reser till Sevilla 9 Världens bästa jobb 25 UNG: DIALOG De reser till Sevilla 9 Världens bästa jobb 25 En tidning från Linköpings kommun Nummer 3 2011 Gärdesgårdar piffar upp rundlogen på Tinnerö 14 15 BERGA Hon bjuder in till matmässa 6 8 Nya gymnasieskolan

Läs mer

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007 Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning Slutrapport Januari 2007 Projektet finansieras med LBU-medel från EU och Svenska staten. Sammanfattning Hushållningssällskapens Förbund

Läs mer

En månadstidning. Lösnummer: 15 kr. Nr 3-2013

En månadstidning. Lösnummer: 15 kr. Nr 3-2013 En månadstidning Nr 3-2013 Lösnummer: 15 kr Sid 3 Satsningarna i Agunnarydsstiftelsen Sid 4-5 Utbygget av Agunnaryds service Sid 6-7 Brogård Sid 8-9 Trettondagsfirande och Kyndelsmäss Sid 10-11 Sportlovet

Läs mer

Kungälvsmat. Slutrapport. Jornalnummer: 2010-7842

Kungälvsmat. Slutrapport. Jornalnummer: 2010-7842 Kungälvsmat Slutrapport Jornalnummer: 2010-7842 Slutrapport Kungälvsmat Innehållsförteckning Slutrapport Kungälvsmat 2 1. Redovisning av projektet Kungälvsmat 3 1.1 Journalnummer 3 1.2 Stödmottagare 3

Läs mer

Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med!

Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med! Inledning Året 2014 var året då vi fortsatte att bygga på allt det som var nytt i vårt nya gemensamma! Under året skapade vi vårt gemensamma distriktsmärke och nya grafiska profil och vi genomförde Äventyret

Läs mer

Innehållsförteckning. Programmet för RÅM 2 8 januari 2011 5 Programmet i korthet 5 Programmet med beskrivningar och förklaringar 6 Storvik 8

Innehållsförteckning. Programmet för RÅM 2 8 januari 2011 5 Programmet i korthet 5 Programmet med beskrivningar och förklaringar 6 Storvik 8 VIKTIGA PAPPER Innehållsförteckning Programmet för RÅM 2 8 januari 2011 5 Programmet i korthet 5 Programmet med beskrivningar och förklaringar 6 Storvik 8 Årsredovisning för Fältbiologerna 9 Stora händelser

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

SMAKA PÅ SKÅNE. Om våra satsningar och erfarenheter av att utveckla en kulinarisk region

SMAKA PÅ SKÅNE. Om våra satsningar och erfarenheter av att utveckla en kulinarisk region SMAKA PÅ SKÅNE 2010 2015 Om våra satsningar och erfarenheter av att utveckla en kulinarisk region SMAKA PÅ SKÅNE 2015-09-18 VERSION 2.0 PRODUKTION: Smaka på Skåne, Livsmedelsakademin ANSVARIG UTGIVARE:

Läs mer

SMAKA PÅ SKÅNE. Om våra satsningar och erfarenheter av att utveckla en kulinarisk region

SMAKA PÅ SKÅNE. Om våra satsningar och erfarenheter av att utveckla en kulinarisk region SMAKA PÅ SKÅNE 2010 2015 Om våra satsningar och erfarenheter av att utveckla en kulinarisk region SMAKA PÅ SKÅNE 2015-09-18 VERSION 2.0 PRODUKTION: Smaka på Skåne, Livsmedelsakademin ANSVARIG UTGIVARE:

Läs mer

Fredrick Federley besökte Halland

Fredrick Federley besökte Halland Sid 4 Fredrick Federley besökte Halland Sid 11 Sid 5 NÄRODLAT i EUROPA VÄSTSVERIGES röst i europaparlamentet Sid 9 Hallands Eu-kandidat Per Johansson Sid 16 Kvinnoluncher i falkenberg Nr 2 2014 Hallandsbygden

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Alexander Brorsson ÅRGÅNG 28 NR2 2013 2012 Svensk häck-mästare inne o ute 2012 Smålandsrekord på 100m - 10,37 En av Europas största inomhushallar för friidrott, Invigd i Småland 2012!

Läs mer