Kommungruppernas verksamhetsberättelser 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommungruppernas verksamhetsberättelser 2014"

Transkript

1 Kommungruppernas verksamhetsberättelser 2014 Nybro kommungrupp LRF:s kommungrupp i Nybro har hållit 4 möten under året. I april träffade kommungruppen politiker från myndighetsnämnden och tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen i Nybro kommun. Ambitionen med träffen var att knyta kontakter och att få information om aktuella frågor i kommunen som kan komma att påverka företag inom de gröna näringarna i kommunen. Den enskilt största frågan för kommungruppen under 2014 har varit den föreslagna 400 kv luftledningen mellan Ekhyddan Nybro - Hemsjö. Kommungruppen har tagit en mängd olika kontakter och deltagit i flera aktiviteter kring projektet och var representerade vid de två informationsmöten som LRF sydost och Södra höll i Nybro kommun. Yttrande från kommungruppen, med krav på utredning av ett alternativ med nedgrävd likströmskabel har skickats till Svenska Kraftnät. Kommungruppen har också lämnat yttranden till Nybro kommun kring förslaget till Dricks och spillvattenplan för Nybro kommun och på förslaget till Vattenskyddsområde Gårdsryd. I augusti deltog kommungruppen och lokalavdelningarna med Bönder på stan i samband med att Nybro handel arrangerade Barnens dag. Under hösten har kommungruppen via LRF sydosts tjänstemän också lämnat ett yttrande kring förslaget till Utvidgat strandskydd vid sjöar i Nybro kommun. Hultsfreds kommungrupp Kommungruppen har haft fyra styrelsemöten under Vi ordnade inför valet en valraket i tre steg, där vi kontaktade politiker från de olika partierna. I steg ett fick man svara på ett antal frågor som vi sammanställt. Kontakt togs med pressen där politikerna fick ge svar. Steg två var en resa i kommunen där vi visade djurens vikt för att hålla lanskapet öppet. Vidare att vägarna på landet behöver ett bra underhåll. En tur längs Emån för att visa att lantbrukarna måste kunna få valla in sina åkraroch därmed minska översvämningsrisken. En skogsrunda gjordes där vi visade hur den enskilde skogsbrukaren sköter mångfalden i skogen. Dagen avslutades med lunch i det fria hos Kristin Pleijert som startat ett landsbygdsföretag med guidning och katering. Tredje steget var en debattkväll på skeppet Målilla där de olika partierna var representerade. Moderator var Anders Hermansson från LRF. Valraketen blev en mycket lyckad aktivitet. Även politikerna var riktigt nöjda. I december åt vi en jultallrik på Vena Wärdshus där vi även planerade kommande verksamhet. Per-Gunnar Solberg ordf.

2 Ljungby kommungrupp Kommunala frågor Vattenskyddsområde, nya miljötaxor och fiberutbyggnaden på landsbygden har åter igen varit de stora frågorna, så flera möten med politiker och tjänstemän har gjorts. Konsument och livsmedels aktiviteter Olika konsumentaktiviteter har genomförts lokalt i kommunen, där tyngdpunkten var Bonden i Stan i Ljungby centrum sista lördagen i augusti. Lokala matproducenter med provsmakning och försäljning fanns på plats, även djur som mjölkkor, hästar och smådjur fanns att se och lära känna. Även en mindre utställning av lantbruksmaskiner ingick vilket särskilt roade yngre besökare som gillade att provsitta dessa. Denna dag samordnades med delar av centrumföreningen i Ljungby. Utfrågningen av kommunpolitiker under dagen inför stundande val var mycket välbesökt och uppskattat. Politikeraktiviteter En studiedag i sann oförglömligmötesanda genomfördes för kommunpolitikerna, med ett besök på en mjölkgård med robot där deltagarna fick en inblick hur det strama läget för en yngre brukarfamilj är på ett sådant lantbruk. Hur viktigt det är för ett öppet landskap att dessa lantbruk kan leva kvar i bygden. Vidare informerades om hur användandet av antibiotika skiljer i olika länder, även diselskatt med m.m. diskuterades. Se även om politikerutfrågningen ovan i samband med Bonden i stan Övrigt Räddningstjänsten och kommungruppen har sedan några år ett samarbete när det gäller skogbränder, stormar och andra naturella olyckor vilket har uppdaterats under året och en större aktivitet under nästa år har planerats. Kommungruppen har medverkat vid ett par skogsdagar anordnade av Södra. Livsmedelsproduktionen är en ständig fråga inom kommungruppen och oron för att den ständigt minskar inom vårt område. // Ingmar Nilsson Ordf. Olofströms kommungrupp Har varit representerade vid samråd och utställning om Sydostlänken. Lämnat yttrande över den planerade kraftledningen. Varit på samråd på residenset om det öppna landskapet i länet. Även möte om Digital kommunikation Deltagit på vildsvinsmöte. Sitter med i vattenrådet för Skräbeån.

3 Uppvidinge kommungrupp Representanter har varit: Erik Johansson, Ingvald Törnqvist, Håkan Sjöstrand Sven-Olof Engstrand, Nils-Magnus Tover, Jenny Isacsson Kommunalråd Åke Carlsson inbjuden till ett möte 21/3-2014: Allmän information om kommunens utveckling. Vi diskuterade utfodring/åtling av vildsvin, vindkraftsutbyggnaden och att de gröna näringarna inte finns representerade i kommunens näringslivsråd. Uppvidinge kommun är pilotkommun i ett projekt LRF i skolan. Lärarna utbildas med bl.a. studiebesök på gård. Ska lättare få in tex funderingar om hållbar livsstil i skolarbetet. Uppföljning kommer att ske om vad detta ger Uppvidinge kommungrupp medverkade och var med som medarrangör till matmässa i Åseda 29/3. Eskil Erlandsson invigde mässan som var välbesökt och hölls på hotell Olov i Åseda, där man för dagen serverade närproducerat kött från Måketorps gård. Skogskväll anordnades tillsammans med Södra 27 maj. Tema gallring. Sven Bergman medverkade och diskuterade vargfrågan Inför valet Politikerträff , med gårdsbesök - där alla ledamöter i kommunfullmäktige var inbjudna. Frågor som diskuterades: Kommunal livsmedelsstrategi. Vilken mat vill vi servera i skola och omsorg? Närproducerat/Ekologiskt? Hur ska man tänka Vad kan man som politiker i Uppvidinge göra eller hjälpa till med för att öka tillväxten för de gröna näringarna Övriga frågor som diskuterats på våra möten: Alsterån Vargar, vildsvin, vindkraft Återkommande punkter är rapporter från avdelningarna och rapporter från andra föreningar i de gröna näringarna, samt om något år på gång i kommunen.

4 Kalmar kommungrupp LRFs Kommungrupp i Kalmar arbetar för att bevaka medlemmarnas intressen i kommunen. Kommungruppen är länken mellan medlemmarna och kommunen i frågor rörande bla ägandet och brukandet samt opinionsbildning. Styrelseledamöter 2014, Johan Wirblad, Staffan Ljungar, Jennie Juneberg, Roland Williamsson, Aron Cedergren, Cecilia Olsson, Henrik Jeansson, Jonas Adolfsson, Peter Ustrup. Styrelsen är uppdelad i olika arbetsgrupper. När det gäller vatten och kemikaliefrågor deltar även Lars Elfverson och Marcus Johansson. För Kalmar Kommungrupp har det under 2014 varit flera frågor av olika karaktär att engagera sig i. Nedan en kort sammanfattning som beskriver vårt arbete. Möten med miljökontoret angående tillsyn och kemikaliefrågor. Två inplanerade möten under året då miljöchef Ewa Janson med personal bla informerade om tillsynen och de aktuella projekten Miljöhänsyn i lantbruket samt Integrerat växtskydd ( IPM ) som från 2014 gällde vid bekämpning. När det gäller kemikalieförteckningen har miljökontoret arbetat vidare med de inkomna listorna från lantbruket och plockat ut 6 produkter klassade som riskminskningsämnen och används av flera lantbruk i kommunen. Kommungruppens uppgift är att företräda lantbrukarna i rätt riktning och när kemfirmorna ej heller presenterade några bättre ersättningspreparat vilar frågan för tillfället. Möten viltråd Kalmar kommun. Kommungruppen är representerades av Jan- Olof Engdahl i viltrådet där tätortsnära jakt av bla vildsvin och gäss samt trafikskador av vilt avhandlas tillsammans med kommunens jägare. Kommunforum Lantbruk. Två träffar under året med kommunstyrelsen och representanter från branchföretagen i området. Lantbruksnäringens möjligheter och hinder avhandlas tillsammans med Kommunens planer på byggnation och expansion. I maj var det träff på LRF Konsult och Bosse Johansson redovisade utdrag ur lantbruksbarometern samt framtida möjligheter för lantbruksnäringen. I december träffades vi hos Johan Persson i kommunhuset för att beröra aktuella frågor i respektive branch, huvuddelen berörde mjölkkrisen som slår hårt mot regionen. Nästa möte i april 2015 blir därför ett besök hos en expansiv mjölkföretagare på Öland. Kempolicy i vattenskyddsområden. Ett möte har genomförts med Kalmar kommuns politiker inför den nya kempolicyn där ersättningsfrågor och skyddsområdets nya eller kommande indelning diskuterats. Arbetsgruppen som representerar LRF/ markägare består av Aron Cedergren, Markus Johansson och Linda Hedlund. Förslag på utökad recipientkontroll i Ljungbyån. I februari var det ett möte på länsstyrelsen med representanter från LRF sydost, Södra samt Nybro och Kalmar kommungrupper. I slutet på mötet bestämde Landshövding Stefan Karlsson att ett omtag skulle göras i frågan med en mindre arbetsgrupp bestående av länsstyrelsen, Södra samt Håkan Lundgren och Linda Hedlund från LRF sydost.

5 Bonde i stan 11 oktober. Efter många års uppehåll kom så äntligen bönderna tillbaka på Kalmars gator och torg efter flera planeringsmöten. Kommungruppen hade ansvar för Djur och maskiner på Stortorget samt att anordna traktor och vagnåkningen mellan torgen. Kalvar, grisar och får från trakten samt flera traktorer och maskiner från närliggande gårdar var populära hos alla besökare. Planering inför 2015 startar under februari. Kommungruppen har under 2014 förutom ovan beskrivna möten haft två ordinarie styrelsemöten. Nya ledamöter under 2014 var Jonas Adolfsson och Peter Ustrup från Ryssby/ Åby. Vi hoppas att vårt arbete tillsammans med alla andra företrädare för näringen skapar goda kontakter som kommer till nytta för LRF medlemmarna i Kalmar kommun. Johan Wirblad Ordf. LRF Kalmar Kommungrupp Ronneby kommungrupp Vid mötet den 12 mars delade vi upp de olika ansvarsområdena och beslutade om verksamhetsplan Vid mötet den 24 april medverkade Anders Hermansson och vi planerade för politikerträffen i augusti. Vi gjorde också avstämning inför naturbruksdagarna. På naturbruksdagarna den 25 och 26 april var det som vanligt många intresserade. Den 22 maj hade vi träff tillsammans med kommungruppen i Tingsryd. Vi besökte ett hägn med ädellövskog i Raskamåla och fikade på Skomakartorpet där vi också fick höra hur det är att ha ett fik på landsbygden. Vi fick tips från tingsrydsgänget om deras kontakter med lokalpolitikerna. Vår träff med politikerna var hos Tage o Cilla Åkesson den 19 augusti. Det var en givande träff med bra uppslutning. Årets sista möte hade vi den 27 november. Carina Olsson med flera har representerat kommungruppen i olika sammanhang under året. Carina Olsson ordförande Hans-Olof Mattsson sekreterare Oskarshamns kommungrupp Oskarshamns LRF kommungrupp har haft fem styrelsemöten fördelade över året De arrangemang vi har drivit är en träff den 18 augusti där vi bjöd in kommunpolitiker och tjänstemän till en dag ute i verkligheten hos en mjölkproducent i kommunen. Gensvaret blev överraskande bra, och resulterade i bra och givande diskussioner om vad kommunen tillsammans med LRF kan samarbeta om i framtiden, tack vare bra hjälp av Anders Hermansson LRF

6 som moderator. Samtliga partier var representerade och vi var ca 25 deltagare samlade, med förhoppning att kommungruppen ska få till planerade möten med kommunpolitiker under kommande verksamhetsår. Temat för träffen var lokal livsmedelsproduktion och dess påverkan på arbetstillfällen och det öppna landskapet. Kommungruppen var medarangörer på Skog- och Miljödagen i Tjustgöl Misterhult. Arrangemanget samlade många besökare och även utställare. Den 11 oktober hade vi Traktorracet som kommungruppenen ordnade för 12 året i Döderhultsdalen. Besöksantalet växer lite varje år, och både nya och gamla utställare fanns på plats. Vi har haft träffar med Attraktiva Oskarshamn (en arbetsgrupp inom kommunen som stöttar vid olika arrangemang), speciellt inför traktorracet. LRFs kommungrupp i Oskarshamn den 7 januari 2015 Ordförande Roland Blixt Alvesta kommungrupp Alvesta kommungrupp har under året deltagit på välbesökt kosläpp, samt haft informationskväll med Miljö och hälsa där man fick mer kunskap om egenkontroll samt kontrollverksamhet som kommunen utför. Vi har deltagit i skyltkampanjen och monterat upp ett antal på strategiska platser. Mest iögonfallande blev den på den nystartade biogasanläggningen. Kretslopp på riktigt Har haft fyra sammanträden, samt två telemöte. Torsåsbygdens kommungrupp (och LRFavdelning) Styrelsen har haft följande sammansättning sedan årsmötet Ordförande Ralf Johansson, Vice ordförande Magnus Svensson, sekreterare Ingela Övgård, och kassör Mats Hultenius. Övriga Ledamöter Klern Bondesson, Germund Eriksson, Stefan Karlsson, Pär Larsson, Bjarne Renholdsson, Magnus Carlsson, Martin Aspernäs. Årsmötet hölls På restaurang Till Tobb och Fred där 50 medlemmar slöt upp. Vi lyssnade på föredrag om solel, solvärme och biogas. Vi har haft 5st styrelsemöte under året Aktiviteter under 2014 Medverkat i en workshop ang klimatet Bonde i butik Två djurskyddsträffar med länsstyrelsen Solenergiföreläsning tillsammans med kommunen Föredrag om lantbruket och skogen på kustmiljökonferensen i Bergkvara Skyltkampanjen inför valet Politikerträff i Övraby Skogsdag med gallringstävling

7 Möte med trafikverket ang ny dragning av E22 Biogasmöte i Blekinge & Mosekrog Medverkan i vattenrådet & vattenutbildningar Borgholms kommungrupp Borgholms kommungrupp har haft tre styrelsemöten, där vi diskuterat stenmurar, vatten, vildsvin, offentlig upphandling, 7:or och Borgholms Kommun. I juni hölls youngsters i Borgholm där kommungruppen var med, ett lilla Almedalen för politiker. LRF ungdomen var där med en monter, vi delade ut reklam om svensk mat och diskuterade med politiker och åskådare. Vildsvinsgruppen jobbar med en nolltolerans på Öland. Jaktledare har utbildats i höst och en grupp till våren. I år var det dags att fira allt jobb som Per Petersson och Tommy Petersson lagt ner i stenmursgruppen som resulterade i en lagändring om biotopsskydd. Firade gjorde vi i rungården i Runsten, två år efter det första mötet. Sista helgen i augusti var det Ölands bondemarknad på ICA supermarkets parkering i Borgholm, där tanken var att alla lokala leverantörer som levererar till butiken skulle vara på plats. Borgholms Kungsgård var där med kor och kalvar och presenterade det nya mejeriet. Helen från Äpplerum hade får, Håkan från Kolstad kom med gris och kulttingar. Kalmar Lantmän ställde ut tre traktorer. En hoppborg av halm fanns också. Vi delade upp det så att varje lokalavdelning stod två timmar var, informerade alla besökare och svarade på frågor. I tältet stod vi och sålde ost och delade ut reklam för svensk mat och öppna landskap. I oktober fick årskurs sju komma ut till en gård per klass. Fyra gårdar ställde upp. I februari har vi alltid ett möte med kommunledningen, samhällsbyggnadsnämnden och BEAB. I år planeras det för att de ska komma ut till en gård. /Carl-Johan Eriksson 2014 Emmaboda kommungrupp Emmaboda kommungrupp hade en monter när Skog och Traktormässan på Emmaboda-flygbana gick av stapeln i maj månad. Vi bjöd på björksav och svensk rökt picknickbog. Vårt fokus denna mässa var antibiotikaanvändningen i Sverige kontra vår omvärld. Även budskapet att Sverige är större än storstan tryckte vi hårt på. Det var en bra mässa med över 5000 besökare. Den 16 september var kommunstyrelsens ledamöter ute på studiebesök hos sex företag med anknytning till jord och skog. De var uppdelade i tre grupper som besökte två företag vardera. Vi lyckades förmedla mycket kunskap denna dag.

8 Kommungruppen är även en av deltegarna i Emmaboda kommuns näringslivsråd med representanter från näringsliv och kommunala förvaltningar samt politiker. Vi har även i år haft vårt populära lotteri på julskyltningen i Emmaboda sista söndagen i november. Våra vinster består till 100% av svenska råvaror till julbordet. Som vanligt var köplusten stor och våra 1000 lotter hade en strykande åtgång. Jim Henriksson Ordf Emmaboda kommungrupp Karlshamns kommungrupp Årsmötet hölls den 17 februari 2014 då Thomas Nilsson omvaldes som ordförande. På mötet delade vi upp våra ansvarsområden och diskuterade verksamhetsplan och aktiviteter för Dialogen mellan kommungrupp och kommunen har som vanligt varit mycket bra och vi har haft vägmöte både vår och höst angående enskilda vägar. Vi har varit delaktiga vid flera tillfällen i näringslivsrådet och i Karlshamns landsbygderåd, varit delaktiga i smakfestivalen i Asarum, Ringamåladagen samt Hällarydsdagen och haft en sammankomst tillsammans med Sparbanken Karlshamn angående upphandling av matvaror. Vi har även deltagit vid flera möten på Residenset Karlskrona för att diskuterade bredband - infrastruktur samt bevarande av betesmarkerna. I december hade vi ett kommungruppsmöte i Bräkne-Hoby då ämnet var reflektioner från valarbetet och Livsmedelsstrategi. Vi har diskuterat kring de skador som vildsvinen åsamkar på betes och jordbruksmarker. Lars-Ove Johansson och Anders Hermansson har medverkat vid ett tillfälle Med vänlig hälsning Sekreterare Elna Karlsson Karlskrona kommungrupp Årsmöte för kommungruppen på Lantmännen i Torskors Arbetsgrupp förebereder politikerträff inför valet under våren Politikerträff (kommunpolitiker)hos Arne Thörn , lyckad enligt de som deltog Kommungruppsmöte på Lantmännen i Torkors, medverkan av vår fadder Mikaela Johnsson från regionförbundstyrelsen Utöver ovanstående har vi deltagit på några träffar på residenset om lantbruket i Blekinge län.

9 Vimmerby kommungrupp Årsmöte hölls 27 februari i Roxx lokaler på Traktorgatan i Vimmerby då Eleonor Nilson, Flaka omvaldes som ordförande. Kommungruppen har därutöver haft fem protokollförda styrelsemöten, 9/1, 25/3, 19/5, 24/9, 25/11. Vilt Älgförvaltningsområdena diskuterades under året. Förvaltningsområdet: För Vimmerby har utsetts för markägarna Conny Josefsson, PerÅke Svensson. De sitter på treårsmandat. I viltförvaltningsdelegationen i Kalmar sitter Hans Johansson från Dövesta, han representerar LRF, fåravel-samt jordägarföreningen. Ersättare är Per-Åke Svensson. Vildsvin Har diskuterats i kommungruppen. Man ser hela tiden en ökning av skador på vall och skog eftersom antalet vildsvin ökar och breder ut sig. Även vargen diskuteras mycket, då vi i länet haft flera vargangrepp mot fårbesättningar, vilket är mycket beklagligt. Påverkan - Politik Näringslivsrådet i Vimmerby kommun Åke Hammarskjöld är kommungruppens representant i Näringslivsrådet. Svårt att få företag att flytta ut på landet, mycket sker centralt. Vi genomförde en politikerutfrågning i Tuna 20/8, utfrågning av Åke Hammarskjöld och Per-Ove Hemmingsson. 16/4 diskussion med Kristina Yngve, Per-Åke medverkade. Kristina Lindelöf har representerat kommungruppen i strategigruppen för turism och näringsliv. Årets företagare 2014 i Vimmerby utsågs på Vimmerbygalan 9/4 på Hotell Ronja. Där var kommungruppen representerad av ett antal personer och vi hade en monter och bjöd på närproducerade delikatesser. Vilket man inte fick njuta av på den smålänska buffen där fläskfilen b la kom från Chile. Skolmaten frågan om skolmaten har diskuterats under året. Det är väldigt mycket hel och halvfabrikat av varierande kvalitet och härkomst. Kommungruppen har träffat representanter från Vimmerby kommun för att försöka få till ett samarbete kring mer svenskt och närproducerat i kommunens kök. Ellen har varit på möte angående upphandling, mest allmän info. Skog och mark Skogsdag i Storebro 26/4 drygt 150 personer, samarbete med Södra, där vi informerade om medlemskap och svensk mat. Vi har gjort en skrivelse gällande nya regler när det gäller strandskyddet i Vimmerby kommun. Konsument

10 Öppen gård höll hos Torbjörn Svensson Näfstad 2/8 kl Där hade vi tipspromenad, enkätundersökning (bondgårdskollo), besök i ladugård, maskinvisning, fårvallning, försäljning av grillkorv från Håkan, fiskedamm, traktorkörning, ponnyridning mm. Kosläpp engagerar många i Råshult drog det ca 1500 pers. Kommungruppen deltog ej men eventet har diskuterats mycket när man pratar konsumentaktiviteter. Skolkontakt Vi har varit på en träff med Rose-Marie Winqvist angående skolkontaktgårdar. Där vi fick tips hur man kan göra för att få in mer jordbruk i skolan. Djurskydd och Miljö Mats Glindell är kommungruppsrepresentant i vattenrådet för Stångån, som består av fem arbetsgrupper. Han har deltagit på möten. Infrastruktur Fiberfrågan är en het potatis. Det fungerar bra på de ställen där man har någon eldsjäl som driver denna fråga, annars är det svårt att få igång det på landsbygden. Sociala aktiviteter Kommungruppen med respektive hade sommarmöte i Ingebo Hagar 28/7 där Kristina berättade om deras vision och vi tittade på gården och åt pizzabuffé. Kurser och konferenser Kommungruppsledamöter har deltagit i en del kurser och evenemang under året som gått. LRFstämman 20/5 hölls i Kalmar, många motioner, ca 50 st. Vi deltog också på kommungruppsträff i Högsby 27/11. Vad händer i LRF Sydost Eleonor har deltagit på de flesta telefonmöten där man går igenom sydoststyrelsens protokoll från deras möten och kan framföra synpunkter. Övrigt Under året har Karl-Magnus Waldner på LRf Konsult varit hos oss och informerat. Samt Carolina Gunnarsson från regionförbundet har informerat om arbetet med den nya livsmedelsstrategin. Under senhösten har vi diskuterat mycket runt de rådande mjölkpriserna. Det är högst beklagligt att bönderna inte kan få betalt för sin råvara, läget är snart ett katastrofläge med sjunkande mjölkpriser medan allt annat som foder, maskinkostnade, löner ska öka. Det är bara bönderna själva som inte kan ta ut lön för sina ibland 20 timmars långa arbetsdagar. Här måste LRF centralt gå in med krafttag nu annars är nog bönderna tyvärr en utdöende ras. /Caroline Hemmingsson Sekreterare

11 Västerviks kommungrupp 2014 Kommungruppen har under året haft årsmöte samt sju möten varav fyra protokollförda. Årets verksamhet började med att medlemmarna i gruppen startade upp jobbet med utmaningen Val 2014som mynnade ut i en politikerträff på Skramstad gård den 19 mars. Vi fokuserade då på vår möjlighet att hjälpas åt för att nå framgång inom kommunen med jobb, energi och livsmedel. En lyckad dag som vi nog kände oss ganska nöjda med. När det blev dags för Grönt Veckoslut på Gamleby gymnasiet som i år med LRF:s hjälp fått alla yngre skolelever I norra länsdelen inbjudna till, fick kommungruppen ta till sin konstnärliga ådra och spela teater för eleverna. Vi bjöd sedvanligt besökarna på mjölk och bullar i vår monter. Vi har varit på medieträningskurs och haft en kurs i förhandlingsteknik. En träff med kommunens livsmedelsupphandling och lokala producenter har genomförts. På årets Smaka på Tjust hade kommungruppen Öppen gård hos Daniel & Kicki på Totebo gård. Till vår traditionella Höstträff bjöd vi in Gunilla Aschan Chef Nordea Jord & Skog som gav oss sin bild av de gröna näringarna ur ett bankperspektiv. Älmhults kommungrupp Under året har 3 sammaträden hållits i kommungruppen. Inga aktiviteter har utförts under 2014 på grund av olika omständigheter. Planering av kommande aktiviteter har gjorts för genomförande under / Sven-Olof Trulsson, sekreterare Växjö kommungrupp Valet - politik påverkan Året har i mångt och mycket präglats av planering och genomförande av politiker träffar. Till första träffen den 9 april bjöds de politiska partierna in att delta med två representanter vardera till dialogmöte i Västra Nöbbele bygdegård. Kvällen inleddes med studiebesök på Orraryd Gård där mjölkproduktion med 400 kor bedrivs. Mötet var välbesökt och representanter från Mp,V, S, Fp, M, Kd, SD och C fanns med. Huvudtemat för kvällen var "Kommunal livsmedelsstrategi". Ytterligare en träff med de politiska partiernas representanter genomfördes 27 maj. Denna gång fördes dialog över frågeställningarna "Vad är skillnad mellan ekologiskt, konventionellt, närproducerat etc." och "vad vill ert parti göra för att öka tillväxten i de gröna näringarna"? Kvällen inleddes även denna gång med studiebesök. Holger och Vanja Linnebjörke visade sin ekologiska äggproduktion. Därefter följde dialogmöte i Dädesjö sockenstuga.

12 Vidare som ett led i påverkansarbetet har Anders vid ett flertal tillfällen besökt "Allmänhetens frågestund" vid kommunfullmäktiges sammanträden. Inför svaret på remissen om regeringens förslag angående EUs gemensamma jordbrukspolitik, CAP, har telefonmöte med alla kommungruppsordföranden i Sydost hållits där Stefan deltog. CAPreformen togs även upp till diskussion på kommungruppens årsmöte. Konsumentaktiviteter Medverkan tillsammans med branschorganisationer vid butiksaktivitet "Bondekampen" på Citygross samt medverkan vid "Mat 2014". LRF vill öka samarbetet med ICA. Kommungruppen har i december träffat ICA-handlare Håkan Seiborg på Maxi och diskuterat om kommande butiksaktivitet på ICA Maxi våren Vatten Träff med Ingrid Palmblad, Tekniska förvaltningen angående vattenskyddsområde i Åryd. Stefan, Anders och Christian deltog i träffen. Resultat uppnåddes genom att man fick en samstämmig syn på saken. Skog och vilt Vildsvinsproblematiken har diskuterats. Samrådsmöte med LRF och Växjö Norra jaktvårdskrets har genomförts. Göran har bidragit till detta. Informationsdag i Ör om Kometprogrammet där Camilla och Lena deltog. Komet är projektet där markägaren på eget initiativ kan ingå naturvårdsavtal för skydd av värdefull natur i skogsmark. Barn -och ungdom En viktig förutsättning vid barn -och ungdomsarbetet är att tillräckligt med gårdsvärdar finns. Träff om detta och planering av skolkontakten genomfördes. Träffen var förlagd till Centrumskolan i Växjö. Här deltog Stefan. Möten Årsmöte den 3/3 i Gemla. Mikaela Johnsson från regionstyrelsen tog med oss på en resa till Vietnam och Kambodja via bildvisning och berättade om arbetet i biståndsorganisationen We Effect. Sydoststämma 20/3 i Kalmar. Från vår kommun fick här Mellersta Kinnevalds lokalavdelning ta emot utmärkelsen "Årets lokalavdelning". Camilla Logarn fick Bernhard Ekström-stipendie. Anders Hermansson och Conny Berg erhöll Silvernålen. Kommungruppen har haft två möten med hela gruppen och tre möten med AU. Övrigt 26/2 Stefan, Lena och Christian var i V. Nöbbele när kommunen redovisade nya landsbygdsprogrammet. 2/10 Stödgruppsledarträff Eon. Stefan deltog. 22/10 Kugghjulsgala på residenset. Vår nominering Jens Ivarsson och Sandra Nilsson från Vederslöv fick utmärkelsen "Årets bonde".

13 25/11 Magnus, Birgitta, Stefan, Anders och Lena på kommungruppsmöte för länet i Alvesta Kronobergshed. Här gavs möjligheter för utbyte av erfarenheter och reflektioner från bl.a valarbetet. /Stefan Runesson ordf. Lena Stenemo sekr. Markaryds kommungrupp Södra Sunnebo lokalavd och Markaryds kommungrupp består av samma styrelse så vi har bara en verksamhetsberättelse. Styrelsen har under året haft tre sammanträden samt ett årsmöte. Aktiviteter: Fårsläpp på Sånna gård, 1 Maj som alltid är lika välbesökt. Uppsättning av skyltar ang LRF kampanj inför valet. Uppmärksammades i media, där vi hamnade på framsidan i Smålänningen. Bowling för medlemmar där vi bjöd på bowling och mat. Värt att nämna är att Lars Ove gjorde ett stopp i Södra Sunnebo när han hade jordbruksverket på rundresa ang LFA områdena. Då fick de se hur det kan fungera för en lantbrukare i skogsmark med många olika skiften på långa avstånd. /Lars Jonasson, Ordförande Södra Sunnebo Lokalavdelning Tingsryd kommungrupp Varje år kan vi se tillbaka på ett år av mycket engagemang och arbete inom kommungruppen. Men troligtvis är det bakomliggande året, det år som gruppen varit mer aktiv än någonsin. Händelser som krävt extra mycket förberedelse och arbete är de två träffar (gårdsbesök) gruppen haft med politiker/tjänstemän samt kostpersonal. Ett långsiktligt arbete för att uppmärksamma den Gröna näringen och inte minst vilka viktiga val alla kan göra (med kunskap i botten) för att välja mat/råvaror som är bra för såväl individen, djuren, marken, orten, Sverige osv osv. Gunilla och Henrik var med i förberedelserna för Tingsryds Företagsgalan som hölls den 14 nov. Priser delades ut till bl.a. Årets bonde och Vildsvinspriset (den som skjutit flest grisar under året). Utöver detta hade vi nominerat Årets bonde till Kugghjulsgalan på Residenset i Växjö, och även haft representanter från kommungruppen på plats. Utvecklingsråd kallas den grupp som träffar Tingsryds Kommun med jämna mellanrum. Detta för att bolla idéer, berätta vad som är på gång i kommunen mm. Ett mycket bra sätt för att öka förståelse för varandras verksamheter, minska riskerna att ta dåliga beslut mm. Årets matupplevelse var en resa till Daniel Berlins Krog i Skåne med 21 rätter och anpassat vinpaket till. Vilken höjdare, vilka smaker. Till en av efterrätterna serverades vi skummad råmjölk, spännande. Härligt med kockar som hittar nya användningsområden för våra råvaror, och inte minst, värdesätter det lokala och närproducerade (vetskapen om vad man tillagar/äter).

14 Mycket, mycket annat har hänt i kommungruppen under 2014, förteckningen över de olika händelserna kan ni läsa i tabellen här under. Datum Händelse Plats Notering 2 jan Arbetsmöte Skarmansmåla, hos Tobias och Frida 28 jan Kurs i media-träning Alvesta Planering inför utbildningsdag samt valarbete 4 feb Utvecklingsråd Kommunhuset, Tingsryd En representant från kommungruppen deltog 12 feb Årets kommungrupp - firande Kvarnen i Knällsberg 6 mars Styrelsemöte Länsförsäkringar, Tingsryd Förberedde politikerträff Besök av Rose-Marie Winqvist 17 mars Förberedelsemöte Skarmansmåla Inför politikerbesök 31 mars Politikerträff, valarbete Skarmansmåla, Hos Tobias och Frida Politiker och tjänstemän på gårdsbesök 8 april Utvecklingsråd Kommunhuset, Tingsryd En representant från kommungruppen deltog 16 april Styrelsemöte Väckelsång, Smålandsporten 22 maj Träff m. Ronneby kommungrupp Hos Hans-Olof Mattsson, Blekinge Besök av Bräkneåns vattenråd, ordf. Ann-Mari Lilja Skogstema Deltagit i Utbildningsråd Kommunhuset, Tingsryd Samarbete skola/näringsliv 2 sep Utvecklingsråd Kommunhuset, Tingsryd En representant från kommungruppen deltog 3 sep Överklagan inskickad till Svenskt Kraftnät 9 sep Styrelsemöte Flisehult, Hos Kent 6 okt Styrelsemöte Flisehult, hos Kent Besök av Rose- Marie Winqvist 22 okt Årets Bonde Residenset, Växjö Nominerade var Lotta och Daniel Johansson, Flålycke okt Kostpersonal-träff Skarmansmåla, hos Tobias och Frida 12 nov Matupplevelse Daniel Berlins Krog, Skåne Tranås Långsiktligt arbete för att öka kunskap hos oss förbrukarna av våra produkter 14 nov Företagsgala AMB, Tingsryd Årets Bonde Korrö Gård Vildsvinspriset- Ingmar Edvaldsson 2 dec Utvecklingsråd Kommunhuset, Tingsryd En representant från kommungruppen deltog 4-8 dec Studieresa Barcelona

15

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Anmälan till vattensamling 2012

Anmälan till vattensamling 2012 Anmälan till vattensamling 2012 B=Biotopvård för fisk SMÅ=Småskaliga åtgärder i diken UT=Utrustning och teknik för kustvård Namn Roll under dagen Organisation/ företag B/SMÅ/UT 1 Chatarina Holmgren Deltagare

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 3/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 16.30 18.00 Plats Närvarande Övriga Dömle Herrgård, Deje Patrik Ohlsson, ordförande Karl-Axel Ström Kikki Ahlstedt

Läs mer

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Du som tänker börja, eller har börjat och, träna bruks/ agility/rallylydnad/vallning,

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 15 augusti 2005 Plats: Lars Nilsson i Bräkne-Hoby, kl. 18.30

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 15 augusti 2005 Plats: Lars Nilsson i Bräkne-Hoby, kl. 18.30 Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 15 augusti 2005 Plats: Lars Nilsson i Bräkne-Hoby, kl. 18.30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Oddvar Myhr, Laila Myhr,

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland PROTOKOLL Protokoll nr 5/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 08.45 16.00 Plats Närvarande Signal & Andersson, Hulda Mellgrens gata 4, Västra Frölunda Paul Christensson,

Läs mer

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera:

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera: Plats: Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30 2010-04-16 1 (4) Beslutande medlemmar: FVO=fiskevårdsområde FVF=fiskevårdsförening Bromölla kommun (Åke Hammarstedt) CEJN AB (Ilpo Axenhus) Immelns

Läs mer

Verksamhets- berättelse

Verksamhets- berättelse Verksamhets- berättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2014. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Till ordförande för mötet väljs Roland Nilsson och till sekreterare väljs Eva Uggla.

3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Till ordförande för mötet väljs Roland Nilsson och till sekreterare väljs Eva Uggla. 1(2) www.sydostgis.se Protokoll från föreningen Sydost-GIS årsmöte 2011-03-02 1 Inledning Föreningens ordförande Roland Nilsson hälsar mötesdeltagarna välkomna till föreningens årsmöte på Linnéuniversitetet

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte

Kallelse till styrelsemöte Kallelse till styrelsemöte Tid: Torsdagen den 28 augusti 2014, klockan 18.00. Plats: Hos ordföranden John Bräutigam i dennes bostad i Båtastan. 14118 Mötets öppnande Föregående protokoll från - styrelsens

Läs mer

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras!

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! amtiden r f h c o n e t a M? Vart är vi på väg Susanne Gäre Gunnar Lyckhage Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! Sverige saknar en livsmedelsstrategi! Jordbrukarna

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

för styrelsemöte den 8 december 2013 med Dacke Scoutdistrikt Klockan: 11.00. Efter mötet åker vi till Ikea för att äta julbord. Scoutskjortan på!

för styrelsemöte den 8 december 2013 med Dacke Scoutdistrikt Klockan: 11.00. Efter mötet åker vi till Ikea för att äta julbord. Scoutskjortan på! Dagordning för styrelsemöte den 8 december 2013 med Dacke Scoutdistrikt Plats: Tallhagens scoutgård Klockan: 11.00. Efter mötet åker vi till Ikea för att äta julbord. Scoutskjortan på! 1. Mötet öppnas

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

En svala gör ingen sommar

En svala gör ingen sommar Inbjudan med program En svala gör ingen sommar Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2014 Foto: Johan Wallander När: 10 och 11 november 2014 Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7,

Läs mer

Lägesrapport motioner och skrivelser Regionstämma LRF Sydost 2014

Lägesrapport motioner och skrivelser Regionstämma LRF Sydost 2014 Lägesrapport motioner och skrivelser Regionstämma LRF Sydost 2014 Motion nr 1-4 Mörbylångadalen, Sydöstra Öland, Ottenby och Torslunda LRF Sakägare Regionstämmans beslut i att satser Status regionen Status

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Protokoll från Blekinges Motorcyklisters årsmöte Söndagen den 17 oktober 2004 Plats och tid: Galtsjön, Ronneby kl 14:00

Protokoll från Blekinges Motorcyklisters årsmöte Söndagen den 17 oktober 2004 Plats och tid: Galtsjön, Ronneby kl 14:00 Protokoll från Blekinges Motorcyklisters årsmöte Söndagen den 17 oktober 2004 Plats och tid: Galtsjön, Ronneby kl 14:00 1 Val av ordförande att leda mötets förhandlingar. Ulf Nelsén valdes. 2 Val av sekreterare

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval.

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval. SKRÄBEÅNS VATTENRÅD ARBETSPLAN 2014 Foto: Brodde Almer INLEDNING Skräbeåns vattenråd ökar successivt sin kunskap om avrinningsområdet och om vattenförvaltning i allmänhet. Ett utbyte med andra vattenråd

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 4 Plats: Norsjö kommun, Sammanträdesrum Renen Tid: 21 januari 2009, kl 15 - ca 17.30 Dagordning 52. Mötets öppnande 53. Val av justerare 54. Föregående protokoll 55. Verksamhetsledare

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Inkomna remisser januari december 2013

Inkomna remisser januari december 2013 Inkomna remisser januari december 2013 1. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Nacka kommun (511-39835-2012) 2. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland PROTOKOLL Protokoll nr 2/2015 Styrelsesammanträde Tid Kl 09.30-16.45 Plats Närvarande LRF, Kämpagatan 1, Skara Paul Christensson, ordförande Clara Holm Carl-Fredrik

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Tisdagen den 1 mars 2005 Plats: Hos vice sekreterare Ås-Marie Johnsson i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Oddvar

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga)

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Sockenråd 2015-04-15 Sida 1(3) fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Närvarande ur sockenstyrelsen:, Pia N. Svensson, Rolf Erlandsson, Örjan Riis

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson

Läs mer

Styrelsens sammansäsning 2012

Styrelsens sammansäsning 2012 Styrelsearbete 2012 Styrelsens sammansäsning 2012 Ordförande: Tomas Frisk Vice ordförande: Bo Kjellson Kassör Olle Larsson Sekreterare: Ewa Wikberg Ledamot: Thomas Lind Styrelsen har haa 8 protokollförda

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning Föreningen arbetar enligt fastställd Verksamhetsplan där huvuduppgiften är: Att främja utvecklingen av befintligt näringsliv i Falkenbergs kommun samtidigt som

Läs mer

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle PROPOSITIONER Riksstämma 2015 Gävle Centralstyrelsen Proposition 1 Centralstyrelsens proposition 1 till 2015 års Riksstämma Ändring av Svenska Blå Stjärnans stadgar antagna 2013 1A) Stadgar Blå Stjärnan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Landsbygdskonferensen 2009

Landsbygdskonferensen 2009 Inbjudan Landsbygdskonferensen 2009 21-22 Oktober Emmaboda Tema: De tre S:en för landsbygden Service - Småskalighet - Social ekonomi Göran Persson 21 Onsdag oktober Program dag 1 Onsdagen den 21 oktober

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

B e r ä t t e l s e ö v e r Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings verksamhet 2012-01-01 12-31.

B e r ä t t e l s e ö v e r Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings verksamhet 2012-01-01 12-31. B e r ä t t e l s e ö v e r Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings verksamhet 2012-01-01 12-31. 1 Aktiviteter under året. 2 Ordinarie Årsmöte Den 21 maj höll föreningen ordinarie föreningsstämma på Skogsstyrelsens

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13 Trekom Leader, ideell förening Föreningsstämma 2014-03-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens styrelse, som även är beslutsgrupp för leaderområdet Trekom Leader, har följande sammansättning: Roland

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-11 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 3 september 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Protokoll nr 442 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Närvarande: Lars-Ingmar Olsson (Ordf) Henrik Sandén (v ordf) Anna Åkesson Catarina Catta Svensson

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Projekttitel LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND. Projektägare. Projektledare. Projekttid. Målgrupp. 1. Projektidé och bakgrund PROJEKTBESKRIVNING

Projekttitel LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND. Projektägare. Projektledare. Projekttid. Målgrupp. 1. Projektidé och bakgrund PROJEKTBESKRIVNING LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND PROJEKTBESKRIVNING Projekttitel Matmarknad i Sydost Projektägare Lantbrukarnas Ekonomi AB / LRF Sydost Kontaktperson: Projektledare Ej utsedd Projekttid 2010-05-17 2010-12-31

Läs mer

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare.

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare. LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF SKÅNE PROTOKOLL Nr 1/2015 Valberedningen LRF Skåne Datum Tid 09.00-11.00 Plats Närvarande Förhinder LRF-kontoret Höör Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Äppelbo västra vvof 2011-06-12 ÅRSMÖTE

Äppelbo västra vvof 2011-06-12 ÅRSMÖTE Äppelbo västra vvof 2011-06-12 ÅRSMÖTE 1 Ordförande Nils-Erik Nilsson öppnade mötet genom att hälsa alla välkomna. Till stämmans ordförande valdes Nils-Erik Nilsson. Till sekreterare valdes Michael Vuorio.

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande EKERÖ KOMMUN 1(10) Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386 Beslutande Ledamöter Lennart Ljungblom (fp) ordf. Frida Tamker (m) 1: e vice ordf. Georg Gustafsson (s) 2: e vice

Läs mer

Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen

Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen Svenska Pudelklubben ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN SÖDRA AVDELNINGEN AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen Plats

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Cecilia Blomkvist, Lassegårdens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet Kansliavdelningen, Annika Lundgren 2005-06-14 FU 5/05 Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 14 juni kl. 9.00-15.00 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, Ledningsenheten,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

a) Samhällsbyggnadsnämndens föredragningslista innehåller inte något som behöver tas upp av styrelsen.

a) Samhällsbyggnadsnämndens föredragningslista innehåller inte något som behöver tas upp av styrelsen. PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I FIGEHOLMS SAMHÄLLSFÖRENING DEN 16 OKTOBER 2013 Närvarande: Kerstin Hemmingsson (ordf.), Disa Carlsson (suppl.), Lennart Ericsson (suppl.), Ingemar Johansson, Katarina

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Regionförbundet Dalarna

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Regionförbundet Dalarna LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Regionförbundet Dalarna PROTOKOLL REGIONFÖRBUNDSSTÄMMA Tid Kl. 10.00 Plats Närvarande Dalecarlia, Tällberg Fullmäktige från lokalavdelningar och LRF Ungdomen, Regionstyrelsens

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Forskning i GreenCharge Sydost: Elbussar

Forskning i GreenCharge Sydost: Elbussar Forskning i GreenCharge Sydost: Elbussar Sven Borén, doktorand BTH projekt GreenCharge http://www.barometern.se/kalmar/tysta-elbussar-imponerade-pa-passagerarna/ Foto: Stefan Nilsson Hållbarhetsutmaningen

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Inbjudan till Sydostkonferens 2015

Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Moderaterna i Östra Götaland har nöjet att inbjuda till årets stora evenemang i sydöstra Sverige Sydostkonferensen! Vi vänder oss i första hand till samtliga kommunal-

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första möte, och förklarar sammanträdet öppnat.

Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första möte, och förklarar sammanträdet öppnat. 1 Styrelsen för Protokoll Föreningen Kommunala miljöchefer 2003-11-21 Plats: Miljöförvaltningen i Stockholm Tid: 2003-11-21, Kl 10.00-14.00 Närvarande: Ann-Britt Svedberg, ordförande Christer Persson Högni

Läs mer