FLERBOSTADHUS VID BÄCKE- VÄGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FLERBOSTADHUS VID BÄCKE- VÄGEN"

Transkript

1 Datum Diarienummer 0166/11 Sida 1/10 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR FLERBOSTADHUS VID BÄCKE- VÄGEN ÖCKERÖ BJÖRKÖ 1:85 OCH 1:300 ÖCKERÖ KOMMUN

2 Datum Diarienummer 0166/11 Sida 2/10 ÖVERSIKTSKARTA Planområdet är beläget vid Bäckevägen, ca 0,5 km nordost om Skarviks hamn/björkö.

3 Datum Diarienummer 0166/11 Sida 3/10 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planförslaget ger möjlighet att uppföra ett flerbostadshus i två plan med fyra lägenheter. PLANHANDLINGAR Antagandehandlingarna består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning med genomförandebeskrivning (denna handling) övriga handlingar Illustrationsritning Grundkarta Granskningsutlåtande Fastighetsförteckning Geoteknisk undersökning Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. Till planen tillhör planbeskrivning med genomförandebeskrivning. Efter samråd har ett granskningsutlåtande över inkomna synpunkter sammanställts. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften som planen har. Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att den ska vara vägledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande sätt att den inte har någon egen rättsverkan. PLANFÖRFARANDE Förslaget är av begränsad betydelse, saknar allmänt intresse och är förenligt med kommunens översiktsplan. Planen har tagits fram genom enkelt planförfarande, vilket innebär att den granskats endast under samrådstiden och sedan antagits. Beslut om att inleda planarbete för Björkö 1:85 och Björkö 1:300 togs efter den 2 maj 2011 vilket innebär att det är plan- och bygglag (SFS 2010:900) som tillämpats. FÖRUTSÄTTNINGAR LÄGE Planområdet är beläget vid Bäckevägen, ca 0,5 km nordost om Skarviks hamn/björkö. AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN Planområdet omfattar cirka 1000 m² och ägs av MODULBYGGEN-NORMSTAHL AB PLANFÖRHÅLLANDEN Översiktsplan/Fördjupning av översiktsplanen Översiktsplan för Öckerö kommun (ÖP05) antagen 14 juni 2006 anger tätbebyggelse för bostäder.

4 Datum Diarienummer 0166/11 Sida 4/10 Detaljplan Innan denna detaljplan togs fram gällde Byggnadsplan för Björkö centrala delen, som vann laga kraft Planens genomförandetid har gått ut. Enligt byggnadsplanen omfattas området av villor och övriga delar i planen av villor och flerfamiljshus samt servicefunktioner. Program Bygglov har beviljats för ett parhus med mindre avvikelse från byggnadsplanen. Eftersom behovet är stort av mindre lägenheter har berörda grannar tillfrågats och har inte haft något att erinra mot att samma byggnad omvandlas till ett flerbostadhus i två plan med fyra mindre lägenheter. Denna förändring är samhällsbyggnadsnämnden positiv till men det har genom dessa handlingar prövats i ny plan. MARK OCH VEGETATION Planområdet ligger inom kvartersmark och sluttar från + 3,5 m i nordväst till ca + 2,7 m i sydost. Bebyggd fastighet i väster har en bergsklack på + 5,0 m samt vegetation mot tomtgräns. Planområdet har ingen vegetation, men föreslås planteras med träd och buskar. GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Under ett ytlager av mulljord finns ett lerlager på 1,4 6,5 m med sand och skalrester i botten ner till berg. Statens geotekniska institut har inkommit genom samrådsyttrande med information om att förutsättningar för ras och skred saknas inom planområdet. Med hänvisning till jordartskartans information ser Statens geotekniska institut att det är sannolikt att förhållandena är gynnsamma i området. Geogruppen har studerat dagsläget, där tomtmarken nu ligger på samma nivå som intilliggande vägar. Längs Västergårdsvägen går dock ett ca 1 meter brett och 0,3-05 meter djupt dike. Uppfyllnaden i anslutning till vägarna inom en zon av ca 3-5 meter har utförts med krossmaterial och inom den övriga delen med lättfyllning, som överlagras av jord. Byggnaden grundläggs på pålar och isoleras under till med lättklinker eller liknande. Inga ytterligare fyllnader planeras inom området. Geogruppen bedömer att det inte finns någon risk avseende stabiliteten. MARKRADON En preliminär radonriskbedömning har utförts 1993 inom delar av Öckerö kommun. Björkö har klassats som normalriskområde. FORNLÄMNINGAR OCH KULTURHISTORIA Enligt tidigare utförda inventeringar har området inga fornlämningar.

5 Datum Diarienummer 0166/11 Sida 5/10 BEFINTLIG BEBYGGELSE Planområdet har ett parhus med två lägenheter i två plan, som enligt detta planförslag föreslås omvandlas till flerfamiljshus med fyra mindre lägenheter med 2 resp. 3 r.o.k. SERVICE Björkö låg- och mellanstadieskola med gymnastikhall, slöjdsal och biblioteksfilial ligger ca 150m söder om planområdet. Intill skolan ligger en heltidsförskola. I anslutning till skolan ligger Björkö kyrka. Nordväst om skolan finns fritidslokaler i den gamla nedlagda skolan. Distriktssköterskemottagning är inrymd i en villa intill skolan. Öster om Bäckevägen ligger Björkö missionskyrka. På ön finns en livsmedelsaffär. Inom hamnområdet finns förutom Andelsföreningens butik, två föreningslokaler, brandstation, isfabrik, mekanisk verkstad, anläggning för båtutrustning och sjöbodar. Vid Skarvikshamnen finns även en restaurang, kiosk m.m. DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER Detaljplanen innebär att befintligt parhus med två större lägenheter kan byggas om till fyra mindre lägenheter (två 2 r.o.k. och två 3 r.o.k.) som bostadsrätter med gemensam parkering, uppvärmning och va-anläggning. Dessa bostäder är efterfrågade och utgör ett alternativ till de större bostäderna i omgivande villor. BEBYGGELSEOMRÅDEN Bostäder och övrig bebyggelse Enligt PBL 8 kap. 1 och 9 ska byggnader placeras och utformas med hänsyn till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärden på platsen. Byggnaderna ska ha form och färg som är estetiskt tilltalande och som ger en god helhetsverkan. Föreslagen byggnad har anpassats till befintlig terräng och fått en form och färgsättning, som smälter väl in i omgivande bebyggelse. Service Tillskottet av bostäder ger inte ytterligare behov av offentlig och kommersiell service. FRIYTOR Lek och rekreation Närlek kan anläggas inom planområdet. Öster om Bäckevägen finns en anlagd lekplats. I öster finns stora sammanhängande grönområden för rörligt friluftsliv. Bollplan finns inom skolans område. Naturmiljö Ingen vegetation röjs. Mindre sanka partier fylls ut och torrläggs. TRAFIK Biltrafik De föreslagna lägenheterna alstrar inte mer trafik än det tidigare beviljade parhuset.

6 Datum Diarienummer 0166/11 Sida 6/10 Kollektivtrafik Bäckevägen och Västergårdsvägen trafikeras av busslinje nr 297 från Gröneviks färjeläge i södra delen av Björkö till Skarviks hamn varje halvtimme fram till kl Busshållplatser ligger vid östra sidan av Bäckevägen. Parkering Inom planområdet anläggs sex parkeringsplatser för bilar. TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten och avlopp Kommunalt vatten och avlopp ansluts i hörnet av Bäckevägen och Västergårdsvägen. Dagvatten ansluts till kommunala ledningar i Bäckevägen. Värme Bostäderna värms upp med bergvärme med undercentral i särskilt teknikutrymme. El och tele Bostäderna ansluts till befintliga ledningar i Bäckevägen med mätare i teknikutrymme. Avfall Kommunal avfallshämtning ska anordnas för fastigheten. Sopkärl placeras vid Bäckevägen för källsortering. Grundläggning En geoteknisk undersökning har utförts av GEO-gruppen AB , som resulterat i ett PM angående markförhållanden och grundläggningsförutsättningar samt projekteringsunderlag. Friktionsjorden under leran bedöms vara erosionskänslig och flytbenägen i vattenmättat tillstånd. Sonderingar har utförts till 1,4 6,6 m under markytan, då stopp mot sten, block och berg registrerats. Byggnaden ska grundläggas på plintar/pålar nerförda till berg och fast botten. KONSEKVENSBESKRIVNING Vid utarbetande av denna detaljplan har samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och byggnadsenhet gjort en lämplighetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5 förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m. Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen berörs. Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan, ÖP05, som anger tätbebyggelse för bostäder. STÄLLNINGSTAGANDE TILL MILJÖKONSEKVENSER Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-förordningens bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda.

7 Datum Diarienummer 0166/11 Sida 7/10 Detaljplaneförslaget medger inte användning av detaljplaneområdet för ett av de ändamål som anges i PBL 5 kap. 18, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver särskilt beaktas. Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och byggnadsenhet har därmed bedömt att en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen och planförfarandet är avstämd med länsstyrelsen i tidigt samråd. Påverkan på luft Bostäderna påverkar ej luften med luftföroreningar Påverkan på vatten Kommunen tar emot dag- och spillvatten till sina reningsanläggningar. Buller Trafikbullret överstiger inte godkända riktvärden. Uteplatser i väster från Bäckevägen. Bostadshuset utformas så att det uppfyller kraven i byggnorm vad gäller inomhusvärden. Trygghet Balkonger, uteplatser, entréer och tak samt installationer utformas enligt byggnorm. Tillgänglighet Området har små marklutningar. Entréer och gångvägar utformas för god tillgänglighet. Varje lägenhet är i ett plan. För lägenheter på plan två finns plats för lyftplan vid entrébalkonger. Nollalternativ Om planen inte genomförs får inte området tillskott med fyra mindre lägenheter som bostadsrätter utan parhuset bibehålls med två stora lägenheter i två plan. Övrigt Bedömningen att använda enkelt planförfarande har diskuterats med länsstyrelsen i tidigt samråd. Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att föreslaget flerbostadhus är för stor avvikelse från gällande plan så att detta måste prövas i ny plan, men endast berör ett fåtal av grannar, som skriftligt ej har något att erinra mot förändringen. ORGANISATORISKA FRÅGOR TIDSPLAN För föreliggande plan gäller följande tidsplan: Enkelt planförfarande. Samråd Fjärde kvartalet 2011 Antagande Första kvartalet 2012 Laga kraft Andra kvartalet 2012

8 Datum Diarienummer 0166/11 Sida 8/10 GENOMFÖRANDETID Genomförandetiden går ut 5 år efter det datum då planen vunnit laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). ANSVARSFÖRDELNING INKLUSIVE HUVUDMANNASKAP Fastighetsägaren är huvudman för planområdet, som utgörs av kvartersmark och svarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av den. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR MARKÄGOFÖRHÅLLANEN Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen. INLÖSEN AV MARK Ingen mark behöver regleras. Gällande fastighetsgränser gäller. FASTIGHETSBILDNING Planområdet utgörs idag av två fastigheter Öckerö Björkö 1:85 och 1:300, som är fastighetsbildade. SERVITUT Officialservitut: Förmån för Öckerö Björkö 1:85 angående vatten och avlopp. DRIFT OCH UNDERHÅLL Föreningsstadgar reglerar drift och underhåll av såväl enskilda ytor som föreningens gemensamma anordningar och utrymmen som gårdsytor, parkeringsplatser, trädgård, bergvärmeanläggning, teknikutrymme samt soputrymme. LEDNINGSRÄTT Tillgänglighet till befintliga kommunala vatten- och avloppsledningar på tomtmark säkras som ett u-område i detaljplanen. TEKNISKA FRÅGOR BEHOV AV TEKNISKA UTREDNINGAR Erforderliga utredningar har i gällande plan utförts.

9 Datum Diarienummer 0166/11 Sida 9/10 REDOVISNING AV TEKNISKA UTREDNINGAR Geoteknisk utredning har utförts och grundförstärkning gjorts enligt denna. EKONOMISKA FRÅGOR PLANEKONOMI Plankostnader regleras enligt särskilt planavtal. FINANSIERING Fastighetsägaren bekostar ändring av detaljplanen. FÖLJDINVESTERINGAR Fastighetsägaren bekostar ändring av parhus till flerbostadshus. DRIFTKOSTNADER Fastighetsägaren bekostar driftskostnader. GATUKOSTNADER OCH ÖVRIGA AVGIFTER Gatukostnader utgår ej. Fastighetsägaren har betalat anslutningsavgift för vatten- och avloppsanslutning för parhuset, medan avgift för tillkommande två lägenheter samt lägenhetsavgift regleras enligt offert från VA-enheten. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Handläggare är planarkitekt Sofia Wiman vid samhällsbyggnadsförvaltningen på Öckerö kommun. Från Christer Svensson arkitektkontor har ark SAR/MSA Christer Svensson medverkat.. Sofia Wiman Planarkitekt Öckerö kommun. Bo Hultskär Samhällsbyggnadschef Öckerö kommun

10 Datum Diarienummer 0166/11 Sida 10/10

FÖRNYAD UTSTÄLLNING Diarienummer PBN 2012-105 214 (tidigare SBN 2007/0046 214)

FÖRNYAD UTSTÄLLNING Diarienummer PBN 2012-105 214 (tidigare SBN 2007/0046 214) FÖRNYAD UTSTÄLLNING Diarienummer PBN 2012-105 214 (tidigare SBN 2007/0046 214) Detaljplan för DEL AV KV ÄCKRELUND Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2007-03-12 reviderad 2007-11-09, 2008-05-12

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K 1 (3) Plan 1021 K Detaljplan för Del av Tylösand 2:230 och 2:1 Hotel Tylösand Strandhuset Utbyggnad/ombyggnad av hotell Söndrum - Vapnö, HALMSTAD Byggnadskontoret 19 augusti 2009 ÄRENDESAMMANFATTNING PLANENS

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

SAMRÅD Enkelt planförfarande

SAMRÅD Enkelt planförfarande 1 Planens beteckning R 34 Antagen av BMn 2010-08-11 Vunnit laga kraft 2010-09-09 Genomförandetidens slut 2015-09-09 Detaljplan för fastigheterna Ölmestad 28:27 och del av 28:1 ÖLMESTADSSKOLAN I Reftele

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Riksgränsen 1:144 och 1:145 samt del av Riksgränsen 1:6 Kiruna kommun Norrbottens län

Riksgränsen 1:144 och 1:145 samt del av Riksgränsen 1:6 Kiruna kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Angelika Marielund-Holmqvist, Klara Blommegård 2013-11-26 Vårt Dnr: P 2013-000014 Förslag till detaljplan för fastigheterna Riksgränsen 1:144 och 1:145 samt del av Riksgränsen 1:6 Kiruna

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

LAGA KRAFT PLANHANDLING

LAGA KRAFT PLANHANDLING Samhällsbyggnadsförvaltningen Planeringsavdelningen 2014-12-15 DETALJPLAN FÖR GAMLA RUNEMO SKOLA LAGA KRAFT PLANHANDLING Innehållande planbeskrivning, konsekvensbeskrivning och administrativa frågor. Som

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje

PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje Upprättad 2013-04-12 Reviderad 2013-05-28 Reviderad 2013-08-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(10) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för VÄPPEBY 6:21 OCH 6:52, LINDEGÅRD Håbo kommun, Uppsala län SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län.

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län. DALS-EDS KOMMUN Plan- och byggkontoret Diarienr. 2010/D0036.214 LAGAKRAFTBEVIS Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för i Dals-Eds kommun, Västra

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

Detaljplan för del av Kalvsvik 11:3 m.fl. Jordbro PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Normalt planförfarande 2014-08-19. Dnr 2011.

Detaljplan för del av Kalvsvik 11:3 m.fl. Jordbro PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Normalt planförfarande 2014-08-19. Dnr 2011. Detaljplan för del av Kalvsvik 11:3 m.fl. Jordbro PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Normalt planförfarande 2014-08-19 Dnr 2011.23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 7 FÖRÄNDRINGAR -

Läs mer

6530650 Planområdesgräns EDS-TORP 1:55>1 EDS-TORP 4:5>1

6530650 Planområdesgräns EDS-TORP 1:55>1 EDS-TORP 4:5>1 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten. 144 143

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Egelsta 2:8, del av, m.fl.

Egelsta 2:8, del av, m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (15) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-02-13 SBN/2011:226 1.21 Planavdelningen Yeneba King, 016-710 11 39 Samrådshandling Detaljplan för Egelsta 2:8, del

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län. GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23

Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län. GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23 Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23 Handlingar Plankarta med bestämmelser samt illustrationskarta

Läs mer

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING)

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING) (GRANSKNINGSHANDLING) Detaljplan för Slutarp 1:21 m.fl. Riktlinjer för hägnad - Plank, mur, staket, spaljé & pergola 0 INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 4 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling

Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling Karlsgatan Planområdet Gräsgatan Karlsgatan Detaljplan kv Krokusen m.fl Örebro kommun Enkelt planförfarande Samrådstid: 19/5 2014 30/6 2014 Handläggare:

Läs mer

Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun

Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun PLANKARTA OCH PLANBESTÄMMELSER OBS EJ SKALENLIG 2 3 Denna handling har utarbetats av plankonsult Börje Mathiasson, Formiloge AB, i samråd med kommunledningsförvaltningens

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

32/03. Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING

32/03. Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING 32/03 Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING Sammanfattning Inom planområdet föreslås 66 nya bostäder fördelat på 37 villor, 13 gruppbyggda småhus,

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för PBL (2010:900) Bålsta 50:2, Bålsta tätort DPL 420

Förslag till ändring av detaljplan för PBL (2010:900) Bålsta 50:2, Bålsta tätort DPL 420 1(9) ENKELT PLANFÖRFARANDE Förslag till ändring av detaljplan för PBL (2010:900) Bålsta 50:2, Bålsta tätort DPL 420 Håbo kommun, Uppsala län SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2015-06-02 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) KS/2013:142 Detaljplan för förskola Kullegården, Ugglum 4:204 m.fl.

PLANBESKRIVNING 2015-06-02 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) KS/2013:142 Detaljplan för förskola Kullegården, Ugglum 4:204 m.fl. PLANBESKRIVNING 2015-06-02 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) KS/2013:142 Detaljplan för förskola Kullegården, Ugglum 4:204 m.fl. Planbeskrivning Planering och byggande regleras av Plan- och Bygglagen

Läs mer