Rapport från Placeringsrådet för LiUS - Linköpings universitet samförvaltade stiftelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från Placeringsrådet för LiUS - Linköpings universitet samförvaltade stiftelser"

Transkript

1 BESLUT Dnr LiU (1) Rapport från Placeringsrådet för LiUS - Linköpings universitet samförvaltade stiftelser Universitetsstyrelsen beslutar i sin funktion som förvaltarstyrelse för LiUS att lägga rapporten från Placeringsrådet med godkännande till handlingarna. Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit ordföranden Anna Ekström, universitetets rektor Helen Dannetun och övriga ledamöterna, Sebastian Becker, Magnus Berggren, Carin Franzen, Magnus Hall, Paul Håkansson, Margareta Josefsson, Tobias Karlsson, Albin Mannerfelt, Helena Persson, Kerstin Wigzell, Jan-Erik Ögren och Karin Öllinger. Vidare har närvarit prorektor Karin Fälth-Magnusson, suppleanten Fredrik Lindeberg, personalföreträdarna Krzysztof Marciniak och Annika Stenberg, styrelsens sekreterare Jenny Ljung, tillträdande studeranderepresentanterna Maja Andersson, Karin lerner och Johan Wester, kommunikationsdirektören Mariethe Larsson, universitetsdirektören Kent Waltersson samt universitetsrådet Göran Hessling, den sistnämnde föredragande. Anna Ekström linköpings universitet Universitetsstyrelsen

2 Dnr LiU RAPPORT från Placeringsrådet för LiUS - Linköpings universitet samförvaltade stiftelser l Inrättande m m Universitetsstyrelsen har med avseende på sin roll som styrelse för LiUS den 18 februari 2013 inrättat ett placeringsråd, med uppgift att närmare ansvara för LiUS kapitalförvaltning med ledning av den placeringspolicy styrelsen beslutat. Rektor har den 23 september 2013 i samråd med universitetsstyrelsen ordförande förordnat Magnus Hall, ordförande, samt f d universitetsdirektör Curt Karlsson od1 tidigare bankdirektören Erik Träff att vara ledamöter i rådet. För rådet har rektor också fastställt en instruktion, se bilaga till denna rapport. De grundläggande förutsättningarna för rådets uppdrag genomfördes under sommaren 2013, då LiUS lämnade tidigare modell för kapitalförvaltning (s k diskretionär förvaltning, utförd av SEB Stiftelseförvaltning) till förmån för en särskilt upphandlad ordning, där rådet ansvarar för ett antal placeringsmandat 2 Rådets verksamhet Rådet inledde sin verksamhet den 7 november 2013 och har vidare haft ett möte den 23 april Nuvarande inriktning är att rådet ska mötas minst två gånger per verksamhetsår. Till stöd för rådets verksamhet finns en tjänstemannagrupp inom universitetsförvaltningen. Vid rådets hittillsvarande möten har följande frågor hanterats: Placeringsrådets uppdrag- mot bakgrund av LiUS stiftelseprojekt Presentation av företaget COIN som konsultstöd vad gäller månatlig rapportering och uppföljning av placeringsmandaten Presentation av placeringspolicyn Presentation av placeringsmandaten Formerna för månadsrapportering och uppföljning Manitorering och rebalansering Etiska placeringskrav- uppföljning Förslag till instruktion för placeringsrådet Verksamhetsstödet till placeringsrådet Exponering av LiUS och av placeringsrådet (avseende LiUs hemsida) 3 Placeringsmandaten och månadsrapporteringen Den av universitetsstyrelsen beslutade placeringspolicyn för LiUS från november 2012 ligger till grund för de krav som ställs på kapitalförvaltningen med beaktande av ställt avkastningskrav: "Utifrån åtagandet, givet Stiftelsemas nuvarande förutsättningar, bör avkastningskravet för Universitetets samförvaltning vara cirka 3 % per år i reala termer sett över en konjunkturcykel. Detta skall motsvara cirka 5 % i nominell Linköpings universitets samförvaltade stiftelser- LiUS

3 Dnr LiU avkastning sett över en konjunkturcykel". Till detta har universitetsstyrelsen vidare uttalat "De samlade stiftelsema har som mål att vara eviga. Mot bakgrund av detta har Universitetets förvaltning en långsiktig placeringshorisont". Enligt placeringspolicyn ska normalportföljen motsvara den portföljsammansättning som krävs för att den förväntade avkastningen skall motsvara avkastningskravet över tiden med följande ramvill kor: TILLGANGSSLAG ALLOKER ING Normal (%) Räntebärande värdepapper 65 Aktier 35 Allokeringen i portföljen tillåts avvika från normalportföljen enligt nedan. TILLGÄNGSSLAG Min Max (%) (%) Räntebärande värdepapper Aktier Jämförelseindex används för att löpande utvärdera hur väl förvaltning av LiUS står sig jämfört med en genomsnittlig utveckling på de marknader som ingår i portföljen. De jämförelseindex som används vid utvärdering av förvaltningen skall i rimlig omfattning täcka de marknader de skall representera. Den övergripande uppgiften för rådet är att tillse efterlevnaden av placeringspolicyn för LiUS och att avkastningskravet uppfylls. Den samlade stiftelseförmögenheten - i dagsläget uppgående till 51,1 Mkr - är i nu gällande ordning placerad enligt följande: l. Aktier, fördelat mellan svenska aktier (Öhmans Etisk Index Sverige) och utländska aktier (SEB Etisk Global Index). 2. Räntepapper fördelat mellan stats-och bostadsobligationer (Öhman obligationsfond och Öhman realobligationsfond), företagsobligationer (Nordea institutionella företagsfond och Nordea Institutional Cross Over Fund), och tillväxtmarknadsobligationer (Nordea Emerging Markets Debt). A v kastningen på den totala portföljen (nominellt efter avgifter) sedan starten juni 2013 och t o m den 30 april 2014 uppgår till 7,8 procent och överstiger avkastningskravet enligt p laceringspolicyn för motsvarande period. Linköpings universitets samförvaltade stiftelser - LiUS

4 Dnr LiU Sammanfattningsvis kan konstateras att LiUS kapitalförvaltning under den i sig begränsade tid som de nya placeringsmandaten har varit i kraft ligger väl i linje med avkastningskravet i placeringspolicyn. Placeringsrådet har dock, mot bakgrund av den nationella och internationella ekonomiska utvecklingen, inlett en diskussion om alternativ riskexponering och alternativa sätt att indexera. Diskussionen kan i förlängningen medföra förslag till förändringar av placeringspolicyn. 4 Organiseringen av verksamhetsstödet till LiUS Förslag har inom ramen för LiUS stiftelseprojekt den 20 mars 2014 lämnats till universitetsdirektören beträffande den framtida organiseringen av drift-, berednings- och verkställighetsstödet till LiUS. Placeringsrådet tillstyrker i väsentliga delar förslaget och förutsätter att rektor tillser att slutligt beslut fattas i frågan. 5 Avslutning Detta är den första rapport Placeringsrådet lämnar till universitetsstyrelsen som förvaltningsstyrelse för LiUS. Avsikten är att en rapport årligen ska lämnas till styrelsen i anslutning till boksluten i anknutna stiftelser. För Placeringsrådet Magnus Hall Ordförande Linköpings universitets samförvaltade stiftelser - LiUS

5 Dnr LiU INSTRUKTION för Placeringsrådet för LiUS - Linköpings universitet samförvaltade stiftelser l Inrättande Universitetsstyrelsen har med avseende på sin roll som styrelse för LiUS den 18 februari 2013 inrättat ett p laceringsråd, med uppgift att närmare ansvara för LiUS placeringspolicy, dess tillämpning och uppföljning i samverkan med valda kapitalförvaltare. 2 Rådets sammansättning Rådet ska bestå av tre - fem ledamöter, varav minst en tillika ska vara ledamot av universitetsstyrelsen. Till ordförande i rådet ska utses ledamot som ti llika är ledamot av universitetsstyrelsen. Rådet i övrigt ska utgöras av personer med erfarenhet av verksamheten i all männyttiga stiftelser och särskilt i fråga om långsiktigt placering av finansiella tillgångar. Beslut om förordnande av rådets ledamöter fattas av rektor i samråd med universitetsstyrelsens ordförande. 3 Rådets uppgifter Den övergripande uppgiften för rådet är att tillse efterlevnaden av p laceringspolicyn för LiUS och att avkastningskravet uppfylls. Rådet har vidare ett rapporteringsansvar i förhållande till universitetsstyrelsen samt i förekommande fall en skyldighet att ta initiativ till ändringar av eller tillägg till placeringspolicyn. Rådet har följande särskilda arbetsuppgifter: Besluta om rebalansering i enlighet med placeringspolicyn Besluta om val av ny kapitalförvaltare Besluta om en a ttestordning för placeringsverksamheten inom LiUS Besluta om anvisningar för LiUS löpande verksamhet med avseende på likvidhantering, kontakterna med va lda kapitalförvaltare och därmed sammanhängande frågor Besluta om redovisningar och förslag till universitetsstyrelsen rörande placeringspolicyn Besluta om förslag till rektor i fråga om rådets sammansättning 4 Rådets möten - arbetsordning Rådet ska genomföra möten vid behov, dock vid minst tre tillfällen under respektive verksamhetsår. Ordföranden är sammankallande till rådets möten. Protokoll ska föras vid rådets möten, med den tjänsteman rådet utser som sekreterare. Upprättade protokoll justeras av ordföranden. Kallelse till rådets möten ska tillsammans med dagordning och förekommande handlingar lämnas genom e-brev senast fem arbetsdagar före rådets möte. Protokoll ska vara upprättat och justerat senast tio arbetsdagar efter avslutat rådsmöte och tillställas rådets ledamöter. Linköpings universitets samförvaltade stiftelser- LiUS

6 Dnr LiU Rådet ska fortlöpande erhålla del av förekommande månadsrapportering. 5 Rapportering till universitetsstyrelsen Det ankommer på rådet att lämna en samlad rapportering till universitetsstyrelsen i samband med årsboksluten i stiftelserna. 6 Beredning- LIUS verksamhetsstöd Universitetsdirektören tillser att placeringsrådet har tillgång till verksamhetsstöd med ansvar för initiering, beredning och verkställighet av de ärenden som ankommer på placeringsrådet. Detma instruktion har fastställts av rektor den 13 maj Linköpings universitets samförvaltade stiftelser - LiUS

7 Årssammandrag 2013 SEB Private Banking Stiftelser

8 FÖRVAL TNINGSBERÄ TTELSE Linköpings universitets samförvaltade stiftelser får härmed avge årssammandrag för förvaltningen Donationsstiftelsernas förmögenhet är placerad gemensamt med syfte att uppnå bästa möjliga kapitalförva]tning. Donationsstiftelserna skall enligt stiftelsernas stadgar förvaltas av Linköpings universitet. Detta innebär enligt Stiftelselagen (1994:1220) att förvaltningen är anknuten. Den totala fondförvaltningen består av ,238 andelar. Förmögenheten i marknadsvärde gick vid verksamhetsårets utgång till kronor ( ). Marknadsvärdet på värdepappersportföljen uppgick per till kronor ( ). Beträffande stiftelsens resultat och ställning hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning med tillhörande noter. Under året har två nya stiftelser tillkommit: Bern t Järmarks Stiftelse Eva Olssons stiftelse för neuromedicinsk forskning De stiftelser som ingår i detta årssammandrag är; Stiftelsen Carl och Albert Molins minne Stiftelsen Folkskoleseminariet i Linköping Stiftelsen Bjärtfonden Tryggve Holms stiftelse Wala och Folke Danielssons stiftelse Astrid och Bengt Anderssons minnesfond Rut Wallensteen-Jaegers stiftelse Eleanora Demeroutis stiftelse Gunnar Troselis stiftelse Stiftelsen Sten Gustafssons professur i fordonselektronik vid Linköpings universitet Stiftelsen Östgötaregionens Cancerfond vid Linköpings universitet Bernt Järmarks Stiftelse Eva Olssons stiftelse för neuromedicinsk forskning 1(7) SED Private Banking s tiftelser

9 RESULTATRÄKNING Not (kr) (kr) stiftelsens intäkter Aktieutdelningar Räntor, obligationer Räntor, bank stiftelsens kostnader Förvaltningskostnader Externa kostnader, övrigt l Förvaltningsresultat l Realisa tiansvinster Realisa tiansförluster Å terförda nedskrivningar l Årets resultat (7} SEB Private Banking stiftelser

10 BALANSRÄKNING Not 2013 (kr) 2012 (kr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggnings tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGETKAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Beviljade, ej utbetalda anslag Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Inga Inga 3(7) SEB Private Banking stiftelser

11 NOTER REDOVISNINGS- OCH V ÄRDERINGSPRINCIPER Årssammandraget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. För att ge en mer rättvisande bild är resultaträkningens uppställningsform anpassad till stiftelsens verksamhet. Tillämpade principer är oförändrade från föregående år. Andelstal och andelsvärde Andelstalen baseras på andelsvärdet och används för att urskilja den enskilda stiftelsens andel av den gemensamma förmögenheten. Andelsvärdet fastställs en gång per år genom att det bundna kapitalet marknadsvärderas och justeras med eventuell uppskjuten skatt. Två andelsvärden beräknas, en köpkurs och en säljkurs. Köpkursen används vid kapitaltillskott och säljkursen vid uttag av kapital. Värdering av värdepapper Långfristiga värdepappersinnehav redovisas till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning och är kollektivt värderade då syftet med placeringarna är att uppnå riskspridning. I de fall marknadsvärdet understiger bokfört värde görs nedskrivning till det lägre värdet. Obligationer Obligationer, klassificerade som anläggningstillgång, redovisas till upplupet anskaffningsvärde d v s inklusive periodiserad över-/underkurs. Över-/underkurs i förhållande till nominellt värde periodiseras jämnt över kvarvarande löptid. Aktieindexobligationer Aktieindexobligationer redovisas till anskaffningsvärde. Garanterad avkastning redovisas som ränteintäkt. Vinst/förlust vid avyttring redovisas som realisationsresultat Räntefonder I de fall räntefonder är en del av den långsiktiga värdepappersportföljen klassificeras innehavet som anläggningstillgång. Är innehavet i stället en tillfällig kort placering klassificeras det som omsättningstillgång. Karaktären i form av genomsnittlig duration ska även vägas in vid bedömningen av klassificeringen. Räntefond klassificerad som anläggningstillgång redovisas till anskaffningsvärde. Vinst/ förlust vid avyttring redovisas som realisationsresultat Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Anslag Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital. Gåvor Inkomna gåvor har tillförts Bjärtfonden vid Linköpings universitet och Östgötaregionens Cancerfond, vilka ingår i samförvaltningen. Gåvor som har tillförts Bjärtfonden överförs till bundet kapital då gåvan överstiger 20 OOO. ~ronor. Enstaka gåvor som understiger kronor är disponibla för utdelning. Gåvor som tillförts Ostgötaregionens Cancerfond överförs till bundet kapital. 4(7) SEB Private Banking Stiftelser

12 Eget kapital Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av stiftelsekapital (ursprungligt donationskapital, senare donerat kapital samt ackumulerad kapitalisering) och ackumulerat realisationsresultat, som ej är tillgängligt för utdelning. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat. Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ -förlust samt eventuell nedskrivning omförs mot bundet eget kapital. Till bundet eget kapital förs även, i förekommande fall, det belopp som enligt stadgarna skall kapitaliseras. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning. Förmögenhet Samförvaltningens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde och övriga tillgångar upptagna till bokfört värde minskat med skulder och disponibla medel samt inkomna gåvor som påverkar andelstalen först nästkommande år. 5(7) SEB Private Banking Stiftelser

13 NOTER (kr) (kr) Not 1 Externa kostnader Övriga externa kostnader Not2 Långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärden Investeringar Försäljningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående nedskrivningar -l Återförda nedskrivningar l Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående bokfört värde Realisa tiansvinster Realisationsförluster Aktier, svenska Bokfört värde Marknadsvärde Fondandelar aktier, svenska Bokfört värde Marknadsvärde Fondandelar aktier, utländska Bokfört värde Marknadsvärde Fondandelar obligationer, svenska Bokfört värde Marknadsvär de Fondandelar obligationer, utländska Bokfört värde Marknadsvärde Summa bokfört värde Summa marknadsvärde SEB Private Banking 6(7) s tiftelser

14 NOTER2013 Not 3 Eget kapital (kr) Belopp vid årets ingång Beviljade anslag Årets resultat Stiftelsekapital Bundet eget kapital Ackumulerat realisa tionsresul ta t Fritt eget kapital Balanserade medel Omföring till/ från bundet kapital - årets kapitalisering -årets realisationsresultat kapitaltillskott nya stiftelser l Belopp vid årets utgång Summa bundet /fritt eget kapital \ "V- [ ( in köping ( /) - \ L Kent W altersson Revisionsberättelse har lämnats Michael Christensson Auktoriserad revisor 7(7) SfD Priv~le Danking Stiflclser

15 Bilaga Förmögenhet per Tillgångar Fondandelar aktier, svenska Fondandelar aktier, utländska Fondandelar obligationer, svenska Fondandelar obligationer, utländska Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bank Skulder Beviljade, ej utbetalda anslag Övriga kortfristiga skulder Disponibla medel Årets kapitalavsättning Totalt Antal andelar ,238 Värde per andel Säljkurs Köpkurs Årets värdeförändring i % 1195, ,96 6,98% SEB Kapitalförvaltning Institutioner & Stiftelser

16 Bilaga Förändring av andelar ,000 Stiftelse id BeloEE Andelar 8,432 0,284 13,246 6,202 4,591 2,473 4,621 28,903 15, , ,000 Händelse Kapitalisering Kapitalisering Kapitalisering Kapitalisering Kapitalisering K a pilalisering Kapitalisering Kapitalisering K a p i talisering Ny stiftelse Ny stiftelse l , ,238 Andelsvärde Köpkurs Säljkurs 1119, ,39 SEB Kapitalförvaltning Institutioner &: s tiftelser

17 Bilaga Förteckning över andelstal per ID Namn 101 Stiftelsen Carl och Albert Molins minne 102 Stiftelsen Folkskoleseminariet i Linköping 103 Stiftelsen Bjärtfonden 104 Tryggve Holms stiftelse 105 Wala och Folke Danielssons stiftelse 106 Astrid och Bengt Anderssons minnesfond 107 Rut Wallensteen-Jaegers stiftelse 108 Eleanora Demeroutis stiftelse 109 Gunnar Trosells stiftelse 110 Stiftelsen Sten Gustafssons professur i fordonselektronik 111 Stiftelsen Östgötaregionens Cancerfond vid Linköpings universitet 112 Bernt Järmarks Stiftelse 113 Eva Olssons stiftelse för neuromedicinsk forskning Andelstal 3 919, , , , , , , , , , , , , ,238 SEB Kapitalförvaltning Institutioner & stiftelser

18 SPECIFIKA TIONER 2013 Spec l Långfristiga värdepappersinnehav (kr) Aktier, svenska Eccenovo Europa AB Serie B Fondandelar aktier, svenska Öhman Etisk Index Sverige Fondandelar aktier, utländska SEB Etisk Global Indexfond Antal Antal ,4056 Bokfört värde Bokfört värde Bokfört värde Marknadsvärde Marknadsvärde Marknadsvärde Summa aktierelaterade värdepapper Fondandelar obligationer, svenska Institutionella Företags- Obligationsfonden Class Utd Öhman Obligationsfond Öhman Realobligationsfond Fondandelar obligationer, utländska Nordea l Sicav Emerging Market Local Debt Fund Class Ai-sek Nordea Dedicated In v Fund Sicav Sif Institutional Cross Over Pund Class Hai Antal , , ,6519 Antal 4 572, ,4610 Bokfört värde Bokfört värde Marknadsvärde Marknadsvärde Summa ränterelaterade värdepapper Summa värdepapper SEB Private Banking Stiftelser

19 SPECIFIKATIONER Spec 2 Övriga fordringar Fordran B Järmarks stiftelse Spec 3 Kassa och bank Postgiro, Linköping SEB Spec 4 Beviljade, ej utbetalda anslag stiftelsen Bjärtfonden Stiftelsen Carl och Albert Molins stiftelsen Östgötaregionen cancerfond Stiftelsen Astrid och Bengt Anderssons minnesfond Stiftelsen Eleanora Demeroutis fond Spec 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupet revisionsarvode Upplen länsstyrelseavgift 2013 (kr) l SEB Private Banking Stiftelser

Rapport från Placeringsrådet för LiUS Linköpings universitet samförvaltade stiftelser

Rapport från Placeringsrådet för LiUS Linköpings universitet samförvaltade stiftelser 2015-06-04 DNR LIU2015-01012 BESLUT 1(1) Rapport från Placeringsrådet för LiUS Linköpings universitet samförvaltade stiftelser Universitetsstyrelsen beslutar i sin funktion som förvaltarstyrelse för LiUS

Läs mer

Rapport från Placeringsrådet för LiUS Linköpings universitet samförvaltade stiftelser

Rapport från Placeringsrådet för LiUS Linköpings universitet samförvaltade stiftelser 2016-06-03 DNR LiU-2016-00274 BESLUT 1(1) Rapport från Placeringsrådet för LiUS Linköpings universitet samförvaltade stiftelser Universitetsstyrelsen beslutar i sin funktion som förvaltarstyrelse för LiUS

Läs mer

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning 845001-7283 Årsredovisning 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning får härmed avlämna

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(7) Parkinson Research Foundation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse Org nr 802424-7986 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 Innehåll: Sid 2-3 Sid 4 Sid 5 Sid 6-8 Sid 9 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond Årsredovisning för Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen

2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-06-08 LS 1105-0781 Ankom Stockholms läns landsting Dnr: 2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen l ANDSTIAtöSS f VRELSFN i»1-06-21 005 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för år 2015

Årsredovisning för år 2015 Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond organisationsnummer 823000-0534 Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond Organisationsnummer 823000-0534 Årsredovisning för år 2015 Förvaltaren för stiftelsen avger

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(8) Parkinson Research Foundation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING 2013/2014 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-01--2014-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

Stiftelsen Lidingö Blomsterfond

Stiftelsen Lidingö Blomsterfond Styrelsen för Stiftelsen Lidingö Blomsterfond 802425-9973 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Org.nr 802425-9973 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen Styrelsen består av Carl-Anders

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Årsredovisning för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Räkenskapsåret 2008 Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond 1(5) Styrelsen för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond får

Läs mer

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Årsredovisning 2015, Ljusnarsbergs kommuns Socialsamfond

Årsredovisning 2015, Ljusnarsbergs kommuns Socialsamfond ffl LJUSNARSBERGS W KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (24) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOITET 2016-05-11 Au 79 Dnr KS 0137 /2016 Årsredovisning 2015, Ljusnarsbergs kommuns Socialsamfond Ärendebeskrivning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Delårsrapport för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Perioden 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond Organisationsnummer: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2015

Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond Organisationsnummer: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2015 T..L Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond Organisationsnummer: 802403-4103 Årsredovisning för år 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2015 I stadgarna för stiftelsen Syskonen August och Viktoria

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Onsdagen den 23 april2014 kl Åsundasalen, Storgården, Rimforsa

Onsdagen den 23 april2014 kl Åsundasalen, Storgården, Rimforsa 1(6) Tid: Lokal: Onsdagen den 23 april2014 kl. 8.30-12.00 Åsundasalen, Storgården, Rimforsa Närvarande: Ledamöter: Anna Ekström Helen Dannetun Magnus Hall Paul Håkansson Margareta Josefsson Helena Persson

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2015

Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2015 2016-04-20 DNR LIU-2016-00657 BESLUT 1(2) Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2015 Riksrevisionen har i revisionsberättelse för Linköpings universitet avseende räkenskapsåret

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser

Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-17 l? Öster A AU 7:9 Dnr. KS 2015/0225 Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser Arbetsutskottets beslut Ärendet

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för BRF Fikonet. Org nr

Årsredovisning för BRF Fikonet. Org nr Årsredovisning för BRF Fikonet Org nr 769623-49 Styrelsen för BRF Fikonet får härmed avge årsredovisning för tiden 212-1-1-212-12-31, föreningens andra verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen äger fastigheten

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(7) Pan Asia Cooperation Society Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 -

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2004/2005 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2004-09-01-- 2005-08-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005.

Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kulla Scoutdistrikt Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 -

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret Å R S B O K S L U T för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 - tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Stiftelsen. DAVIDSONSKA DONATIONEN för jordbrukets främjande i Västbo härad, Broaryd. Org.nr Årsredovisning 2011

Stiftelsen. DAVIDSONSKA DONATIONEN för jordbrukets främjande i Västbo härad, Broaryd. Org.nr Årsredovisning 2011 Stiftelsen DAVIDSONSKA DONATIONEN för jordbrukets främjande i Västbo härad, Broaryd Org.nr. 828500-0314 Årsredovisning 2011 Johan Petter Davidsson 23.5.1852-30.1.1930 STIFTELSEN DAVIDSONSKA DONATIONEN

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Stockholms Köpmansklubb

Stockholms Köpmansklubb Verksamhetsberättelse Stockholms Köpmansklubb 2014-01-01-2014-12-31 Stockholms Köpmansklubb 1(6) VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms Köpmansklubbs Nämnd får härmed avgiva redogörelse

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2008-01-01-- 2008-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

STIFTELSEN GOODCAUSE

STIFTELSEN GOODCAUSE ÅRSREDOVISNING 2005 STIFTELSEN GOODCAUSE Styrelsen för Stiftelsen GoodCause får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2005-03-16-2005-12-31 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB (Org.nr )

EV Karlstad Ejendom Holding AB (Org.nr ) ÅRSREDOVISNING EV Karlstad Ejendom Holding AB (Org.nr. ) Räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31 ÅRSREDOVISNING Styrelsen får härmed avge följande redovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 -- 2011-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer