Rapport från Placeringsrådet för LiUS - Linköpings universitet samförvaltade stiftelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från Placeringsrådet för LiUS - Linköpings universitet samförvaltade stiftelser"

Transkript

1 BESLUT Dnr LiU (1) Rapport från Placeringsrådet för LiUS - Linköpings universitet samförvaltade stiftelser Universitetsstyrelsen beslutar i sin funktion som förvaltarstyrelse för LiUS att lägga rapporten från Placeringsrådet med godkännande till handlingarna. Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit ordföranden Anna Ekström, universitetets rektor Helen Dannetun och övriga ledamöterna, Sebastian Becker, Magnus Berggren, Carin Franzen, Magnus Hall, Paul Håkansson, Margareta Josefsson, Tobias Karlsson, Albin Mannerfelt, Helena Persson, Kerstin Wigzell, Jan-Erik Ögren och Karin Öllinger. Vidare har närvarit prorektor Karin Fälth-Magnusson, suppleanten Fredrik Lindeberg, personalföreträdarna Krzysztof Marciniak och Annika Stenberg, styrelsens sekreterare Jenny Ljung, tillträdande studeranderepresentanterna Maja Andersson, Karin lerner och Johan Wester, kommunikationsdirektören Mariethe Larsson, universitetsdirektören Kent Waltersson samt universitetsrådet Göran Hessling, den sistnämnde föredragande. Anna Ekström linköpings universitet Universitetsstyrelsen

2 Dnr LiU RAPPORT från Placeringsrådet för LiUS - Linköpings universitet samförvaltade stiftelser l Inrättande m m Universitetsstyrelsen har med avseende på sin roll som styrelse för LiUS den 18 februari 2013 inrättat ett placeringsråd, med uppgift att närmare ansvara för LiUS kapitalförvaltning med ledning av den placeringspolicy styrelsen beslutat. Rektor har den 23 september 2013 i samråd med universitetsstyrelsen ordförande förordnat Magnus Hall, ordförande, samt f d universitetsdirektör Curt Karlsson od1 tidigare bankdirektören Erik Träff att vara ledamöter i rådet. För rådet har rektor också fastställt en instruktion, se bilaga till denna rapport. De grundläggande förutsättningarna för rådets uppdrag genomfördes under sommaren 2013, då LiUS lämnade tidigare modell för kapitalförvaltning (s k diskretionär förvaltning, utförd av SEB Stiftelseförvaltning) till förmån för en särskilt upphandlad ordning, där rådet ansvarar för ett antal placeringsmandat 2 Rådets verksamhet Rådet inledde sin verksamhet den 7 november 2013 och har vidare haft ett möte den 23 april Nuvarande inriktning är att rådet ska mötas minst två gånger per verksamhetsår. Till stöd för rådets verksamhet finns en tjänstemannagrupp inom universitetsförvaltningen. Vid rådets hittillsvarande möten har följande frågor hanterats: Placeringsrådets uppdrag- mot bakgrund av LiUS stiftelseprojekt Presentation av företaget COIN som konsultstöd vad gäller månatlig rapportering och uppföljning av placeringsmandaten Presentation av placeringspolicyn Presentation av placeringsmandaten Formerna för månadsrapportering och uppföljning Manitorering och rebalansering Etiska placeringskrav- uppföljning Förslag till instruktion för placeringsrådet Verksamhetsstödet till placeringsrådet Exponering av LiUS och av placeringsrådet (avseende LiUs hemsida) 3 Placeringsmandaten och månadsrapporteringen Den av universitetsstyrelsen beslutade placeringspolicyn för LiUS från november 2012 ligger till grund för de krav som ställs på kapitalförvaltningen med beaktande av ställt avkastningskrav: "Utifrån åtagandet, givet Stiftelsemas nuvarande förutsättningar, bör avkastningskravet för Universitetets samförvaltning vara cirka 3 % per år i reala termer sett över en konjunkturcykel. Detta skall motsvara cirka 5 % i nominell Linköpings universitets samförvaltade stiftelser- LiUS

3 Dnr LiU avkastning sett över en konjunkturcykel". Till detta har universitetsstyrelsen vidare uttalat "De samlade stiftelsema har som mål att vara eviga. Mot bakgrund av detta har Universitetets förvaltning en långsiktig placeringshorisont". Enligt placeringspolicyn ska normalportföljen motsvara den portföljsammansättning som krävs för att den förväntade avkastningen skall motsvara avkastningskravet över tiden med följande ramvill kor: TILLGANGSSLAG ALLOKER ING Normal (%) Räntebärande värdepapper 65 Aktier 35 Allokeringen i portföljen tillåts avvika från normalportföljen enligt nedan. TILLGÄNGSSLAG Min Max (%) (%) Räntebärande värdepapper Aktier Jämförelseindex används för att löpande utvärdera hur väl förvaltning av LiUS står sig jämfört med en genomsnittlig utveckling på de marknader som ingår i portföljen. De jämförelseindex som används vid utvärdering av förvaltningen skall i rimlig omfattning täcka de marknader de skall representera. Den övergripande uppgiften för rådet är att tillse efterlevnaden av placeringspolicyn för LiUS och att avkastningskravet uppfylls. Den samlade stiftelseförmögenheten - i dagsläget uppgående till 51,1 Mkr - är i nu gällande ordning placerad enligt följande: l. Aktier, fördelat mellan svenska aktier (Öhmans Etisk Index Sverige) och utländska aktier (SEB Etisk Global Index). 2. Räntepapper fördelat mellan stats-och bostadsobligationer (Öhman obligationsfond och Öhman realobligationsfond), företagsobligationer (Nordea institutionella företagsfond och Nordea Institutional Cross Over Fund), och tillväxtmarknadsobligationer (Nordea Emerging Markets Debt). A v kastningen på den totala portföljen (nominellt efter avgifter) sedan starten juni 2013 och t o m den 30 april 2014 uppgår till 7,8 procent och överstiger avkastningskravet enligt p laceringspolicyn för motsvarande period. Linköpings universitets samförvaltade stiftelser - LiUS

4 Dnr LiU Sammanfattningsvis kan konstateras att LiUS kapitalförvaltning under den i sig begränsade tid som de nya placeringsmandaten har varit i kraft ligger väl i linje med avkastningskravet i placeringspolicyn. Placeringsrådet har dock, mot bakgrund av den nationella och internationella ekonomiska utvecklingen, inlett en diskussion om alternativ riskexponering och alternativa sätt att indexera. Diskussionen kan i förlängningen medföra förslag till förändringar av placeringspolicyn. 4 Organiseringen av verksamhetsstödet till LiUS Förslag har inom ramen för LiUS stiftelseprojekt den 20 mars 2014 lämnats till universitetsdirektören beträffande den framtida organiseringen av drift-, berednings- och verkställighetsstödet till LiUS. Placeringsrådet tillstyrker i väsentliga delar förslaget och förutsätter att rektor tillser att slutligt beslut fattas i frågan. 5 Avslutning Detta är den första rapport Placeringsrådet lämnar till universitetsstyrelsen som förvaltningsstyrelse för LiUS. Avsikten är att en rapport årligen ska lämnas till styrelsen i anslutning till boksluten i anknutna stiftelser. För Placeringsrådet Magnus Hall Ordförande Linköpings universitets samförvaltade stiftelser - LiUS

5 Dnr LiU INSTRUKTION för Placeringsrådet för LiUS - Linköpings universitet samförvaltade stiftelser l Inrättande Universitetsstyrelsen har med avseende på sin roll som styrelse för LiUS den 18 februari 2013 inrättat ett p laceringsråd, med uppgift att närmare ansvara för LiUS placeringspolicy, dess tillämpning och uppföljning i samverkan med valda kapitalförvaltare. 2 Rådets sammansättning Rådet ska bestå av tre - fem ledamöter, varav minst en tillika ska vara ledamot av universitetsstyrelsen. Till ordförande i rådet ska utses ledamot som ti llika är ledamot av universitetsstyrelsen. Rådet i övrigt ska utgöras av personer med erfarenhet av verksamheten i all männyttiga stiftelser och särskilt i fråga om långsiktigt placering av finansiella tillgångar. Beslut om förordnande av rådets ledamöter fattas av rektor i samråd med universitetsstyrelsens ordförande. 3 Rådets uppgifter Den övergripande uppgiften för rådet är att tillse efterlevnaden av p laceringspolicyn för LiUS och att avkastningskravet uppfylls. Rådet har vidare ett rapporteringsansvar i förhållande till universitetsstyrelsen samt i förekommande fall en skyldighet att ta initiativ till ändringar av eller tillägg till placeringspolicyn. Rådet har följande särskilda arbetsuppgifter: Besluta om rebalansering i enlighet med placeringspolicyn Besluta om val av ny kapitalförvaltare Besluta om en a ttestordning för placeringsverksamheten inom LiUS Besluta om anvisningar för LiUS löpande verksamhet med avseende på likvidhantering, kontakterna med va lda kapitalförvaltare och därmed sammanhängande frågor Besluta om redovisningar och förslag till universitetsstyrelsen rörande placeringspolicyn Besluta om förslag till rektor i fråga om rådets sammansättning 4 Rådets möten - arbetsordning Rådet ska genomföra möten vid behov, dock vid minst tre tillfällen under respektive verksamhetsår. Ordföranden är sammankallande till rådets möten. Protokoll ska föras vid rådets möten, med den tjänsteman rådet utser som sekreterare. Upprättade protokoll justeras av ordföranden. Kallelse till rådets möten ska tillsammans med dagordning och förekommande handlingar lämnas genom e-brev senast fem arbetsdagar före rådets möte. Protokoll ska vara upprättat och justerat senast tio arbetsdagar efter avslutat rådsmöte och tillställas rådets ledamöter. Linköpings universitets samförvaltade stiftelser- LiUS

6 Dnr LiU Rådet ska fortlöpande erhålla del av förekommande månadsrapportering. 5 Rapportering till universitetsstyrelsen Det ankommer på rådet att lämna en samlad rapportering till universitetsstyrelsen i samband med årsboksluten i stiftelserna. 6 Beredning- LIUS verksamhetsstöd Universitetsdirektören tillser att placeringsrådet har tillgång till verksamhetsstöd med ansvar för initiering, beredning och verkställighet av de ärenden som ankommer på placeringsrådet. Detma instruktion har fastställts av rektor den 13 maj Linköpings universitets samförvaltade stiftelser - LiUS

7 Årssammandrag 2013 SEB Private Banking Stiftelser

8 FÖRVAL TNINGSBERÄ TTELSE Linköpings universitets samförvaltade stiftelser får härmed avge årssammandrag för förvaltningen Donationsstiftelsernas förmögenhet är placerad gemensamt med syfte att uppnå bästa möjliga kapitalförva]tning. Donationsstiftelserna skall enligt stiftelsernas stadgar förvaltas av Linköpings universitet. Detta innebär enligt Stiftelselagen (1994:1220) att förvaltningen är anknuten. Den totala fondförvaltningen består av ,238 andelar. Förmögenheten i marknadsvärde gick vid verksamhetsårets utgång till kronor ( ). Marknadsvärdet på värdepappersportföljen uppgick per till kronor ( ). Beträffande stiftelsens resultat och ställning hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning med tillhörande noter. Under året har två nya stiftelser tillkommit: Bern t Järmarks Stiftelse Eva Olssons stiftelse för neuromedicinsk forskning De stiftelser som ingår i detta årssammandrag är; Stiftelsen Carl och Albert Molins minne Stiftelsen Folkskoleseminariet i Linköping Stiftelsen Bjärtfonden Tryggve Holms stiftelse Wala och Folke Danielssons stiftelse Astrid och Bengt Anderssons minnesfond Rut Wallensteen-Jaegers stiftelse Eleanora Demeroutis stiftelse Gunnar Troselis stiftelse Stiftelsen Sten Gustafssons professur i fordonselektronik vid Linköpings universitet Stiftelsen Östgötaregionens Cancerfond vid Linköpings universitet Bernt Järmarks Stiftelse Eva Olssons stiftelse för neuromedicinsk forskning 1(7) SED Private Banking s tiftelser

9 RESULTATRÄKNING Not (kr) (kr) stiftelsens intäkter Aktieutdelningar Räntor, obligationer Räntor, bank stiftelsens kostnader Förvaltningskostnader Externa kostnader, övrigt l Förvaltningsresultat l Realisa tiansvinster Realisa tiansförluster Å terförda nedskrivningar l Årets resultat (7} SEB Private Banking stiftelser

10 BALANSRÄKNING Not 2013 (kr) 2012 (kr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggnings tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGETKAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Beviljade, ej utbetalda anslag Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Inga Inga 3(7) SEB Private Banking stiftelser

11 NOTER REDOVISNINGS- OCH V ÄRDERINGSPRINCIPER Årssammandraget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. För att ge en mer rättvisande bild är resultaträkningens uppställningsform anpassad till stiftelsens verksamhet. Tillämpade principer är oförändrade från föregående år. Andelstal och andelsvärde Andelstalen baseras på andelsvärdet och används för att urskilja den enskilda stiftelsens andel av den gemensamma förmögenheten. Andelsvärdet fastställs en gång per år genom att det bundna kapitalet marknadsvärderas och justeras med eventuell uppskjuten skatt. Två andelsvärden beräknas, en köpkurs och en säljkurs. Köpkursen används vid kapitaltillskott och säljkursen vid uttag av kapital. Värdering av värdepapper Långfristiga värdepappersinnehav redovisas till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning och är kollektivt värderade då syftet med placeringarna är att uppnå riskspridning. I de fall marknadsvärdet understiger bokfört värde görs nedskrivning till det lägre värdet. Obligationer Obligationer, klassificerade som anläggningstillgång, redovisas till upplupet anskaffningsvärde d v s inklusive periodiserad över-/underkurs. Över-/underkurs i förhållande till nominellt värde periodiseras jämnt över kvarvarande löptid. Aktieindexobligationer Aktieindexobligationer redovisas till anskaffningsvärde. Garanterad avkastning redovisas som ränteintäkt. Vinst/förlust vid avyttring redovisas som realisationsresultat Räntefonder I de fall räntefonder är en del av den långsiktiga värdepappersportföljen klassificeras innehavet som anläggningstillgång. Är innehavet i stället en tillfällig kort placering klassificeras det som omsättningstillgång. Karaktären i form av genomsnittlig duration ska även vägas in vid bedömningen av klassificeringen. Räntefond klassificerad som anläggningstillgång redovisas till anskaffningsvärde. Vinst/ förlust vid avyttring redovisas som realisationsresultat Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Anslag Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital. Gåvor Inkomna gåvor har tillförts Bjärtfonden vid Linköpings universitet och Östgötaregionens Cancerfond, vilka ingår i samförvaltningen. Gåvor som har tillförts Bjärtfonden överförs till bundet kapital då gåvan överstiger 20 OOO. ~ronor. Enstaka gåvor som understiger kronor är disponibla för utdelning. Gåvor som tillförts Ostgötaregionens Cancerfond överförs till bundet kapital. 4(7) SEB Private Banking Stiftelser

12 Eget kapital Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av stiftelsekapital (ursprungligt donationskapital, senare donerat kapital samt ackumulerad kapitalisering) och ackumulerat realisationsresultat, som ej är tillgängligt för utdelning. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat. Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ -förlust samt eventuell nedskrivning omförs mot bundet eget kapital. Till bundet eget kapital förs även, i förekommande fall, det belopp som enligt stadgarna skall kapitaliseras. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning. Förmögenhet Samförvaltningens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde och övriga tillgångar upptagna till bokfört värde minskat med skulder och disponibla medel samt inkomna gåvor som påverkar andelstalen först nästkommande år. 5(7) SEB Private Banking Stiftelser

13 NOTER (kr) (kr) Not 1 Externa kostnader Övriga externa kostnader Not2 Långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärden Investeringar Försäljningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående nedskrivningar -l Återförda nedskrivningar l Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående bokfört värde Realisa tiansvinster Realisationsförluster Aktier, svenska Bokfört värde Marknadsvärde Fondandelar aktier, svenska Bokfört värde Marknadsvärde Fondandelar aktier, utländska Bokfört värde Marknadsvärde Fondandelar obligationer, svenska Bokfört värde Marknadsvär de Fondandelar obligationer, utländska Bokfört värde Marknadsvärde Summa bokfört värde Summa marknadsvärde SEB Private Banking 6(7) s tiftelser

14 NOTER2013 Not 3 Eget kapital (kr) Belopp vid årets ingång Beviljade anslag Årets resultat Stiftelsekapital Bundet eget kapital Ackumulerat realisa tionsresul ta t Fritt eget kapital Balanserade medel Omföring till/ från bundet kapital - årets kapitalisering -årets realisationsresultat kapitaltillskott nya stiftelser l Belopp vid årets utgång Summa bundet /fritt eget kapital \ "V- [ ( in köping ( /) - \ L Kent W altersson Revisionsberättelse har lämnats Michael Christensson Auktoriserad revisor 7(7) SfD Priv~le Danking Stiflclser

15 Bilaga Förmögenhet per Tillgångar Fondandelar aktier, svenska Fondandelar aktier, utländska Fondandelar obligationer, svenska Fondandelar obligationer, utländska Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bank Skulder Beviljade, ej utbetalda anslag Övriga kortfristiga skulder Disponibla medel Årets kapitalavsättning Totalt Antal andelar ,238 Värde per andel Säljkurs Köpkurs Årets värdeförändring i % 1195, ,96 6,98% SEB Kapitalförvaltning Institutioner & Stiftelser

16 Bilaga Förändring av andelar ,000 Stiftelse id BeloEE Andelar 8,432 0,284 13,246 6,202 4,591 2,473 4,621 28,903 15, , ,000 Händelse Kapitalisering Kapitalisering Kapitalisering Kapitalisering Kapitalisering K a pilalisering Kapitalisering Kapitalisering K a p i talisering Ny stiftelse Ny stiftelse l , ,238 Andelsvärde Köpkurs Säljkurs 1119, ,39 SEB Kapitalförvaltning Institutioner &: s tiftelser

17 Bilaga Förteckning över andelstal per ID Namn 101 Stiftelsen Carl och Albert Molins minne 102 Stiftelsen Folkskoleseminariet i Linköping 103 Stiftelsen Bjärtfonden 104 Tryggve Holms stiftelse 105 Wala och Folke Danielssons stiftelse 106 Astrid och Bengt Anderssons minnesfond 107 Rut Wallensteen-Jaegers stiftelse 108 Eleanora Demeroutis stiftelse 109 Gunnar Trosells stiftelse 110 Stiftelsen Sten Gustafssons professur i fordonselektronik 111 Stiftelsen Östgötaregionens Cancerfond vid Linköpings universitet 112 Bernt Järmarks Stiftelse 113 Eva Olssons stiftelse för neuromedicinsk forskning Andelstal 3 919, , , , , , , , , , , , , ,238 SEB Kapitalförvaltning Institutioner & stiftelser

18 SPECIFIKA TIONER 2013 Spec l Långfristiga värdepappersinnehav (kr) Aktier, svenska Eccenovo Europa AB Serie B Fondandelar aktier, svenska Öhman Etisk Index Sverige Fondandelar aktier, utländska SEB Etisk Global Indexfond Antal Antal ,4056 Bokfört värde Bokfört värde Bokfört värde Marknadsvärde Marknadsvärde Marknadsvärde Summa aktierelaterade värdepapper Fondandelar obligationer, svenska Institutionella Företags- Obligationsfonden Class Utd Öhman Obligationsfond Öhman Realobligationsfond Fondandelar obligationer, utländska Nordea l Sicav Emerging Market Local Debt Fund Class Ai-sek Nordea Dedicated In v Fund Sicav Sif Institutional Cross Over Pund Class Hai Antal , , ,6519 Antal 4 572, ,4610 Bokfört värde Bokfört värde Marknadsvärde Marknadsvärde Summa ränterelaterade värdepapper Summa värdepapper SEB Private Banking Stiftelser

19 SPECIFIKATIONER Spec 2 Övriga fordringar Fordran B Järmarks stiftelse Spec 3 Kassa och bank Postgiro, Linköping SEB Spec 4 Beviljade, ej utbetalda anslag stiftelsen Bjärtfonden Stiftelsen Carl och Albert Molins stiftelsen Östgötaregionen cancerfond Stiftelsen Astrid och Bengt Anderssons minnesfond Stiftelsen Eleanora Demeroutis fond Spec 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupet revisionsarvode Upplen länsstyrelseavgift 2013 (kr) l SEB Private Banking Stiftelser

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2010 2 Innehåll År 2010 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Förändringar

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Org nr 857204-2573 Inledning

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2011 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2011 AB ÅRSREDOVISNING 212 COELI PRIVATE EQUITY 211 AB ORGANISATIONSNUMMER 556825941 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JAN 212 31 DEC 212 PRIVATE EQUITY VD HAR ORDET 212 blev för riskkapitalbranschen överlag ett hyggligt år

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2013 2 Innehåll År 2013 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport över förändring av eget kapital 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE

INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Org nr 857204-2573 Förord

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2014 2 Innehåll År 2014 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 14 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Rapport över förändring av eget kapital 17 Kassaflödesanalys

Läs mer

Konsumentkooperationens pensionsstiftelse. Årsredovisning 2012

Konsumentkooperationens pensionsstiftelse. Årsredovisning 2012 Konsumentkooperationens pensionsstiftelse Årsredovisning 2012 Konsumentkoooperationens pensionsstiftelse är en gemensam pensionsstiftelse för företag och organisationer inom kooperationen och folkrörelserna.

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

KÅPAN PENSIONER. för statligt anställda. Årsredovisning. Försäkringsföreningen för det statliga området, FSO

KÅPAN PENSIONER. för statligt anställda. Årsredovisning. Försäkringsföreningen för det statliga området, FSO 1 KÅPAN PENSIONER för statligt anställda 2004 Årsredovisning Försäkringsföreningen för det statliga området, FSO 2 Innehåll År 2004 i korthet 1 Några ord från verkställande direktören 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för. Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003. Org nr 802423-8746. får härmed avge. Års redovisning

Styrelsen för. Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003. Org nr 802423-8746. får härmed avge. Års redovisning Styrelsen för Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003 får härmed avge Års redovisning för räkenskapsåret 1 januari 2011-31 december 2011 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning

Läs mer

Tillgångsslaget fastigheter omfattas inte av denna placeringspolicy.

Tillgångsslaget fastigheter omfattas inte av denna placeringspolicy. Placeringspolicy för kommunstyrelsens donationsfonder 11. INTRODUKTION 1.1 Bakgrund Norrköpings kommun - kommunen - förvaltar donationsmedel fördelat på två samförvaltande portföljer med ett sammanlagt

Läs mer

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 2013-12-02 Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 1.1 Bakgrund och omfattning...4 1.2 Syfte med placeringsreglementet...4 1.3 Uppdatering

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.21

Laholms kommuns författningssamling 6.21 Laholms kommuns författningssamling 6.21 Föreskrifter om förmögenhetsplacering för av kommunen förvaltade stiftelser; antagna av kommunstyrelsen den 23 augusti 2005 233 i. Laholms kommun föreskriver följande

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Årsredovisning 2008. Coeli Private Equity 2007 AB PRIVATE EQUITY

Årsredovisning 2008. Coeli Private Equity 2007 AB PRIVATE EQUITY C O E L I P R I V A T E E Q U I T Y 2 7 AB Årsredovisning 28 Coeli Private Equity 27 AB PRIVATE EQUITY C O E L I P R I V A T E E Q U I T Y 2 7 AB VD HAR ORDET Marknaden har under 28 varit mycket skakig

Läs mer

2012-12-04. Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna i Uppsala län. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

2012-12-04. Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna i Uppsala län. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDE SPROTOK Kommunstyrelsen 2012-12-04 Dnr Ks 2012. 512 1.3.6 Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna i Uppsala län Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Ägaranvisningar för Linköpings universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Linköpings universitet Holding AB 2011-12-05 BESLUT Dnr LiU-2011-01837 1(1) Ägaranvisningar för Linköpings universitet Holding AB Med hänvisning till föreliggande beslutsunderlag och kompletterande muntlig föredragning fastställer universitetsstyrelsen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 År 2011 i korthet VDs ord Sid 5 Våra uppdrag 2011 Sid 7 Sid 10 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 22 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Motion Display Scandinavia AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Sjunde AP-fonden År i

Sjunde AP-fonden År i Sjunde AP-fonden År 2000 i INNEHÅLL Årsberättelse för Premiesparfonden 1 Revisionsberättelse för Premiesparfonden 4 Årsberättelse för Premievalsfonden 5 Revisionsberättelse för Premievalsfonden 8 Årsredovisning

Läs mer

Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig

Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-23 Handläggare Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Reviderad placeringspolicy för Samförvaltade stiftelser STK-2014-533

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer

Conpharm Aktiebolag (publ) Org.nr 556229-2820

Conpharm Aktiebolag (publ) Org.nr 556229-2820 Org.nr 556229-2820 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Conpharm Aktiebolag (publ) avger härmed följande årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Desna-investeringen i Moskva, Ryssland. Årsredovisning 2013. 11 Real Asset Fund AB 11 Real Asset Fund Investors AB (publ)

Desna-investeringen i Moskva, Ryssland. Årsredovisning 2013. 11 Real Asset Fund AB 11 Real Asset Fund Investors AB (publ) Desna-investeringen i Moskva, Ryssland Årsredovisning 2013 11 Real Asset Fund AB 11 Real Asset Fund Investors AB (publ) Innehållsförteckning 2. Fonden i korthet 3. Rådgivarens kommentarer till året 2013

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2013. Förvaltningsberättelse 3. Bolagsstyrningsrapport 7. Styrelse 11. Resultaträkningar Koncernen 12

Innehåll. Årsredovisning 2013. Förvaltningsberättelse 3. Bolagsstyrningsrapport 7. Styrelse 11. Resultaträkningar Koncernen 12 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 2 8,,,,,,,,,, Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Bolagsstyrningsrapport 7 Styrelse 11 Resultaträkningar Koncernen 12 Balansräkningar Koncernen 13 Resultaträkningar

Läs mer