Rapport från Placeringsrådet för LiUS - Linköpings universitet samförvaltade stiftelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från Placeringsrådet för LiUS - Linköpings universitet samförvaltade stiftelser"

Transkript

1 BESLUT Dnr LiU (1) Rapport från Placeringsrådet för LiUS - Linköpings universitet samförvaltade stiftelser Universitetsstyrelsen beslutar i sin funktion som förvaltarstyrelse för LiUS att lägga rapporten från Placeringsrådet med godkännande till handlingarna. Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit ordföranden Anna Ekström, universitetets rektor Helen Dannetun och övriga ledamöterna, Sebastian Becker, Magnus Berggren, Carin Franzen, Magnus Hall, Paul Håkansson, Margareta Josefsson, Tobias Karlsson, Albin Mannerfelt, Helena Persson, Kerstin Wigzell, Jan-Erik Ögren och Karin Öllinger. Vidare har närvarit prorektor Karin Fälth-Magnusson, suppleanten Fredrik Lindeberg, personalföreträdarna Krzysztof Marciniak och Annika Stenberg, styrelsens sekreterare Jenny Ljung, tillträdande studeranderepresentanterna Maja Andersson, Karin lerner och Johan Wester, kommunikationsdirektören Mariethe Larsson, universitetsdirektören Kent Waltersson samt universitetsrådet Göran Hessling, den sistnämnde föredragande. Anna Ekström linköpings universitet Universitetsstyrelsen

2 Dnr LiU RAPPORT från Placeringsrådet för LiUS - Linköpings universitet samförvaltade stiftelser l Inrättande m m Universitetsstyrelsen har med avseende på sin roll som styrelse för LiUS den 18 februari 2013 inrättat ett placeringsråd, med uppgift att närmare ansvara för LiUS kapitalförvaltning med ledning av den placeringspolicy styrelsen beslutat. Rektor har den 23 september 2013 i samråd med universitetsstyrelsen ordförande förordnat Magnus Hall, ordförande, samt f d universitetsdirektör Curt Karlsson od1 tidigare bankdirektören Erik Träff att vara ledamöter i rådet. För rådet har rektor också fastställt en instruktion, se bilaga till denna rapport. De grundläggande förutsättningarna för rådets uppdrag genomfördes under sommaren 2013, då LiUS lämnade tidigare modell för kapitalförvaltning (s k diskretionär förvaltning, utförd av SEB Stiftelseförvaltning) till förmån för en särskilt upphandlad ordning, där rådet ansvarar för ett antal placeringsmandat 2 Rådets verksamhet Rådet inledde sin verksamhet den 7 november 2013 och har vidare haft ett möte den 23 april Nuvarande inriktning är att rådet ska mötas minst två gånger per verksamhetsår. Till stöd för rådets verksamhet finns en tjänstemannagrupp inom universitetsförvaltningen. Vid rådets hittillsvarande möten har följande frågor hanterats: Placeringsrådets uppdrag- mot bakgrund av LiUS stiftelseprojekt Presentation av företaget COIN som konsultstöd vad gäller månatlig rapportering och uppföljning av placeringsmandaten Presentation av placeringspolicyn Presentation av placeringsmandaten Formerna för månadsrapportering och uppföljning Manitorering och rebalansering Etiska placeringskrav- uppföljning Förslag till instruktion för placeringsrådet Verksamhetsstödet till placeringsrådet Exponering av LiUS och av placeringsrådet (avseende LiUs hemsida) 3 Placeringsmandaten och månadsrapporteringen Den av universitetsstyrelsen beslutade placeringspolicyn för LiUS från november 2012 ligger till grund för de krav som ställs på kapitalförvaltningen med beaktande av ställt avkastningskrav: "Utifrån åtagandet, givet Stiftelsemas nuvarande förutsättningar, bör avkastningskravet för Universitetets samförvaltning vara cirka 3 % per år i reala termer sett över en konjunkturcykel. Detta skall motsvara cirka 5 % i nominell Linköpings universitets samförvaltade stiftelser- LiUS

3 Dnr LiU avkastning sett över en konjunkturcykel". Till detta har universitetsstyrelsen vidare uttalat "De samlade stiftelsema har som mål att vara eviga. Mot bakgrund av detta har Universitetets förvaltning en långsiktig placeringshorisont". Enligt placeringspolicyn ska normalportföljen motsvara den portföljsammansättning som krävs för att den förväntade avkastningen skall motsvara avkastningskravet över tiden med följande ramvill kor: TILLGANGSSLAG ALLOKER ING Normal (%) Räntebärande värdepapper 65 Aktier 35 Allokeringen i portföljen tillåts avvika från normalportföljen enligt nedan. TILLGÄNGSSLAG Min Max (%) (%) Räntebärande värdepapper Aktier Jämförelseindex används för att löpande utvärdera hur väl förvaltning av LiUS står sig jämfört med en genomsnittlig utveckling på de marknader som ingår i portföljen. De jämförelseindex som används vid utvärdering av förvaltningen skall i rimlig omfattning täcka de marknader de skall representera. Den övergripande uppgiften för rådet är att tillse efterlevnaden av placeringspolicyn för LiUS och att avkastningskravet uppfylls. Den samlade stiftelseförmögenheten - i dagsläget uppgående till 51,1 Mkr - är i nu gällande ordning placerad enligt följande: l. Aktier, fördelat mellan svenska aktier (Öhmans Etisk Index Sverige) och utländska aktier (SEB Etisk Global Index). 2. Räntepapper fördelat mellan stats-och bostadsobligationer (Öhman obligationsfond och Öhman realobligationsfond), företagsobligationer (Nordea institutionella företagsfond och Nordea Institutional Cross Over Fund), och tillväxtmarknadsobligationer (Nordea Emerging Markets Debt). A v kastningen på den totala portföljen (nominellt efter avgifter) sedan starten juni 2013 och t o m den 30 april 2014 uppgår till 7,8 procent och överstiger avkastningskravet enligt p laceringspolicyn för motsvarande period. Linköpings universitets samförvaltade stiftelser - LiUS

4 Dnr LiU Sammanfattningsvis kan konstateras att LiUS kapitalförvaltning under den i sig begränsade tid som de nya placeringsmandaten har varit i kraft ligger väl i linje med avkastningskravet i placeringspolicyn. Placeringsrådet har dock, mot bakgrund av den nationella och internationella ekonomiska utvecklingen, inlett en diskussion om alternativ riskexponering och alternativa sätt att indexera. Diskussionen kan i förlängningen medföra förslag till förändringar av placeringspolicyn. 4 Organiseringen av verksamhetsstödet till LiUS Förslag har inom ramen för LiUS stiftelseprojekt den 20 mars 2014 lämnats till universitetsdirektören beträffande den framtida organiseringen av drift-, berednings- och verkställighetsstödet till LiUS. Placeringsrådet tillstyrker i väsentliga delar förslaget och förutsätter att rektor tillser att slutligt beslut fattas i frågan. 5 Avslutning Detta är den första rapport Placeringsrådet lämnar till universitetsstyrelsen som förvaltningsstyrelse för LiUS. Avsikten är att en rapport årligen ska lämnas till styrelsen i anslutning till boksluten i anknutna stiftelser. För Placeringsrådet Magnus Hall Ordförande Linköpings universitets samförvaltade stiftelser - LiUS

5 Dnr LiU INSTRUKTION för Placeringsrådet för LiUS - Linköpings universitet samförvaltade stiftelser l Inrättande Universitetsstyrelsen har med avseende på sin roll som styrelse för LiUS den 18 februari 2013 inrättat ett p laceringsråd, med uppgift att närmare ansvara för LiUS placeringspolicy, dess tillämpning och uppföljning i samverkan med valda kapitalförvaltare. 2 Rådets sammansättning Rådet ska bestå av tre - fem ledamöter, varav minst en tillika ska vara ledamot av universitetsstyrelsen. Till ordförande i rådet ska utses ledamot som ti llika är ledamot av universitetsstyrelsen. Rådet i övrigt ska utgöras av personer med erfarenhet av verksamheten i all männyttiga stiftelser och särskilt i fråga om långsiktigt placering av finansiella tillgångar. Beslut om förordnande av rådets ledamöter fattas av rektor i samråd med universitetsstyrelsens ordförande. 3 Rådets uppgifter Den övergripande uppgiften för rådet är att tillse efterlevnaden av p laceringspolicyn för LiUS och att avkastningskravet uppfylls. Rådet har vidare ett rapporteringsansvar i förhållande till universitetsstyrelsen samt i förekommande fall en skyldighet att ta initiativ till ändringar av eller tillägg till placeringspolicyn. Rådet har följande särskilda arbetsuppgifter: Besluta om rebalansering i enlighet med placeringspolicyn Besluta om val av ny kapitalförvaltare Besluta om en a ttestordning för placeringsverksamheten inom LiUS Besluta om anvisningar för LiUS löpande verksamhet med avseende på likvidhantering, kontakterna med va lda kapitalförvaltare och därmed sammanhängande frågor Besluta om redovisningar och förslag till universitetsstyrelsen rörande placeringspolicyn Besluta om förslag till rektor i fråga om rådets sammansättning 4 Rådets möten - arbetsordning Rådet ska genomföra möten vid behov, dock vid minst tre tillfällen under respektive verksamhetsår. Ordföranden är sammankallande till rådets möten. Protokoll ska föras vid rådets möten, med den tjänsteman rådet utser som sekreterare. Upprättade protokoll justeras av ordföranden. Kallelse till rådets möten ska tillsammans med dagordning och förekommande handlingar lämnas genom e-brev senast fem arbetsdagar före rådets möte. Protokoll ska vara upprättat och justerat senast tio arbetsdagar efter avslutat rådsmöte och tillställas rådets ledamöter. Linköpings universitets samförvaltade stiftelser- LiUS

6 Dnr LiU Rådet ska fortlöpande erhålla del av förekommande månadsrapportering. 5 Rapportering till universitetsstyrelsen Det ankommer på rådet att lämna en samlad rapportering till universitetsstyrelsen i samband med årsboksluten i stiftelserna. 6 Beredning- LIUS verksamhetsstöd Universitetsdirektören tillser att placeringsrådet har tillgång till verksamhetsstöd med ansvar för initiering, beredning och verkställighet av de ärenden som ankommer på placeringsrådet. Detma instruktion har fastställts av rektor den 13 maj Linköpings universitets samförvaltade stiftelser - LiUS

7 Årssammandrag 2013 SEB Private Banking Stiftelser

8 FÖRVAL TNINGSBERÄ TTELSE Linköpings universitets samförvaltade stiftelser får härmed avge årssammandrag för förvaltningen Donationsstiftelsernas förmögenhet är placerad gemensamt med syfte att uppnå bästa möjliga kapitalförva]tning. Donationsstiftelserna skall enligt stiftelsernas stadgar förvaltas av Linköpings universitet. Detta innebär enligt Stiftelselagen (1994:1220) att förvaltningen är anknuten. Den totala fondförvaltningen består av ,238 andelar. Förmögenheten i marknadsvärde gick vid verksamhetsårets utgång till kronor ( ). Marknadsvärdet på värdepappersportföljen uppgick per till kronor ( ). Beträffande stiftelsens resultat och ställning hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning med tillhörande noter. Under året har två nya stiftelser tillkommit: Bern t Järmarks Stiftelse Eva Olssons stiftelse för neuromedicinsk forskning De stiftelser som ingår i detta årssammandrag är; Stiftelsen Carl och Albert Molins minne Stiftelsen Folkskoleseminariet i Linköping Stiftelsen Bjärtfonden Tryggve Holms stiftelse Wala och Folke Danielssons stiftelse Astrid och Bengt Anderssons minnesfond Rut Wallensteen-Jaegers stiftelse Eleanora Demeroutis stiftelse Gunnar Troselis stiftelse Stiftelsen Sten Gustafssons professur i fordonselektronik vid Linköpings universitet Stiftelsen Östgötaregionens Cancerfond vid Linköpings universitet Bernt Järmarks Stiftelse Eva Olssons stiftelse för neuromedicinsk forskning 1(7) SED Private Banking s tiftelser

9 RESULTATRÄKNING Not (kr) (kr) stiftelsens intäkter Aktieutdelningar Räntor, obligationer Räntor, bank stiftelsens kostnader Förvaltningskostnader Externa kostnader, övrigt l Förvaltningsresultat l Realisa tiansvinster Realisa tiansförluster Å terförda nedskrivningar l Årets resultat (7} SEB Private Banking stiftelser

10 BALANSRÄKNING Not 2013 (kr) 2012 (kr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggnings tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGETKAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Beviljade, ej utbetalda anslag Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Inga Inga 3(7) SEB Private Banking stiftelser

11 NOTER REDOVISNINGS- OCH V ÄRDERINGSPRINCIPER Årssammandraget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. För att ge en mer rättvisande bild är resultaträkningens uppställningsform anpassad till stiftelsens verksamhet. Tillämpade principer är oförändrade från föregående år. Andelstal och andelsvärde Andelstalen baseras på andelsvärdet och används för att urskilja den enskilda stiftelsens andel av den gemensamma förmögenheten. Andelsvärdet fastställs en gång per år genom att det bundna kapitalet marknadsvärderas och justeras med eventuell uppskjuten skatt. Två andelsvärden beräknas, en köpkurs och en säljkurs. Köpkursen används vid kapitaltillskott och säljkursen vid uttag av kapital. Värdering av värdepapper Långfristiga värdepappersinnehav redovisas till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning och är kollektivt värderade då syftet med placeringarna är att uppnå riskspridning. I de fall marknadsvärdet understiger bokfört värde görs nedskrivning till det lägre värdet. Obligationer Obligationer, klassificerade som anläggningstillgång, redovisas till upplupet anskaffningsvärde d v s inklusive periodiserad över-/underkurs. Över-/underkurs i förhållande till nominellt värde periodiseras jämnt över kvarvarande löptid. Aktieindexobligationer Aktieindexobligationer redovisas till anskaffningsvärde. Garanterad avkastning redovisas som ränteintäkt. Vinst/förlust vid avyttring redovisas som realisationsresultat Räntefonder I de fall räntefonder är en del av den långsiktiga värdepappersportföljen klassificeras innehavet som anläggningstillgång. Är innehavet i stället en tillfällig kort placering klassificeras det som omsättningstillgång. Karaktären i form av genomsnittlig duration ska även vägas in vid bedömningen av klassificeringen. Räntefond klassificerad som anläggningstillgång redovisas till anskaffningsvärde. Vinst/ förlust vid avyttring redovisas som realisationsresultat Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Anslag Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital. Gåvor Inkomna gåvor har tillförts Bjärtfonden vid Linköpings universitet och Östgötaregionens Cancerfond, vilka ingår i samförvaltningen. Gåvor som har tillförts Bjärtfonden överförs till bundet kapital då gåvan överstiger 20 OOO. ~ronor. Enstaka gåvor som understiger kronor är disponibla för utdelning. Gåvor som tillförts Ostgötaregionens Cancerfond överförs till bundet kapital. 4(7) SEB Private Banking Stiftelser

12 Eget kapital Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av stiftelsekapital (ursprungligt donationskapital, senare donerat kapital samt ackumulerad kapitalisering) och ackumulerat realisationsresultat, som ej är tillgängligt för utdelning. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat. Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ -förlust samt eventuell nedskrivning omförs mot bundet eget kapital. Till bundet eget kapital förs även, i förekommande fall, det belopp som enligt stadgarna skall kapitaliseras. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning. Förmögenhet Samförvaltningens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde och övriga tillgångar upptagna till bokfört värde minskat med skulder och disponibla medel samt inkomna gåvor som påverkar andelstalen först nästkommande år. 5(7) SEB Private Banking Stiftelser

13 NOTER (kr) (kr) Not 1 Externa kostnader Övriga externa kostnader Not2 Långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärden Investeringar Försäljningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående nedskrivningar -l Återförda nedskrivningar l Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående bokfört värde Realisa tiansvinster Realisationsförluster Aktier, svenska Bokfört värde Marknadsvärde Fondandelar aktier, svenska Bokfört värde Marknadsvärde Fondandelar aktier, utländska Bokfört värde Marknadsvärde Fondandelar obligationer, svenska Bokfört värde Marknadsvär de Fondandelar obligationer, utländska Bokfört värde Marknadsvärde Summa bokfört värde Summa marknadsvärde SEB Private Banking 6(7) s tiftelser

14 NOTER2013 Not 3 Eget kapital (kr) Belopp vid årets ingång Beviljade anslag Årets resultat Stiftelsekapital Bundet eget kapital Ackumulerat realisa tionsresul ta t Fritt eget kapital Balanserade medel Omföring till/ från bundet kapital - årets kapitalisering -årets realisationsresultat kapitaltillskott nya stiftelser l Belopp vid årets utgång Summa bundet /fritt eget kapital \ "V- [ ( in köping ( /) - \ L Kent W altersson Revisionsberättelse har lämnats Michael Christensson Auktoriserad revisor 7(7) SfD Priv~le Danking Stiflclser

15 Bilaga Förmögenhet per Tillgångar Fondandelar aktier, svenska Fondandelar aktier, utländska Fondandelar obligationer, svenska Fondandelar obligationer, utländska Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bank Skulder Beviljade, ej utbetalda anslag Övriga kortfristiga skulder Disponibla medel Årets kapitalavsättning Totalt Antal andelar ,238 Värde per andel Säljkurs Köpkurs Årets värdeförändring i % 1195, ,96 6,98% SEB Kapitalförvaltning Institutioner & Stiftelser

16 Bilaga Förändring av andelar ,000 Stiftelse id BeloEE Andelar 8,432 0,284 13,246 6,202 4,591 2,473 4,621 28,903 15, , ,000 Händelse Kapitalisering Kapitalisering Kapitalisering Kapitalisering Kapitalisering K a pilalisering Kapitalisering Kapitalisering K a p i talisering Ny stiftelse Ny stiftelse l , ,238 Andelsvärde Köpkurs Säljkurs 1119, ,39 SEB Kapitalförvaltning Institutioner &: s tiftelser

17 Bilaga Förteckning över andelstal per ID Namn 101 Stiftelsen Carl och Albert Molins minne 102 Stiftelsen Folkskoleseminariet i Linköping 103 Stiftelsen Bjärtfonden 104 Tryggve Holms stiftelse 105 Wala och Folke Danielssons stiftelse 106 Astrid och Bengt Anderssons minnesfond 107 Rut Wallensteen-Jaegers stiftelse 108 Eleanora Demeroutis stiftelse 109 Gunnar Trosells stiftelse 110 Stiftelsen Sten Gustafssons professur i fordonselektronik 111 Stiftelsen Östgötaregionens Cancerfond vid Linköpings universitet 112 Bernt Järmarks Stiftelse 113 Eva Olssons stiftelse för neuromedicinsk forskning Andelstal 3 919, , , , , , , , , , , , , ,238 SEB Kapitalförvaltning Institutioner & stiftelser

18 SPECIFIKA TIONER 2013 Spec l Långfristiga värdepappersinnehav (kr) Aktier, svenska Eccenovo Europa AB Serie B Fondandelar aktier, svenska Öhman Etisk Index Sverige Fondandelar aktier, utländska SEB Etisk Global Indexfond Antal Antal ,4056 Bokfört värde Bokfört värde Bokfört värde Marknadsvärde Marknadsvärde Marknadsvärde Summa aktierelaterade värdepapper Fondandelar obligationer, svenska Institutionella Företags- Obligationsfonden Class Utd Öhman Obligationsfond Öhman Realobligationsfond Fondandelar obligationer, utländska Nordea l Sicav Emerging Market Local Debt Fund Class Ai-sek Nordea Dedicated In v Fund Sicav Sif Institutional Cross Over Pund Class Hai Antal , , ,6519 Antal 4 572, ,4610 Bokfört värde Bokfört värde Marknadsvärde Marknadsvärde Summa ränterelaterade värdepapper Summa värdepapper SEB Private Banking Stiftelser

19 SPECIFIKATIONER Spec 2 Övriga fordringar Fordran B Järmarks stiftelse Spec 3 Kassa och bank Postgiro, Linköping SEB Spec 4 Beviljade, ej utbetalda anslag stiftelsen Bjärtfonden Stiftelsen Carl och Albert Molins stiftelsen Östgötaregionen cancerfond Stiftelsen Astrid och Bengt Anderssons minnesfond Stiftelsen Eleanora Demeroutis fond Spec 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupet revisionsarvode Upplen länsstyrelseavgift 2013 (kr) l SEB Private Banking Stiftelser

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Postiljonen 4 får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och versamhet för perioden 2010-03-24 till 2010-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2006 Brf Rökeriet 1(10) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen äger

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(11) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne. Årsredovisning

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne. Årsredovisning Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne Årsredovisning 2011 Org. nr 802412-3393 Förvaltas av styrelsen för Besöksadress Postadress St Eriksgatan 44, 4 tr., Stockholm Box

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning org nr 802007-0028

Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning org nr 802007-0028 1(5) Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning org nr 802007-0028 Styrelsen för Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning får härmed avge årsredovisning för stiftelsens verksamhet

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Lille Hans avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LINDORMEN 2. Styrelsen får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LINDORMEN 2. Styrelsen får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. 1(11) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2007 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LINDORMEN 2 Styrelsen får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vid

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Sankta Thora Räkenskapsåret 2009-09-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och 5 ansvarsförbindelser

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Militärsällskapets Förlags AB 1(8) Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Org nr 566015-5226 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Militärsällskapets Förlags

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Herden 5 1(5) Org.nr. 769603-9788 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING. Brf Herden 5 1(5) Org.nr. 769603-9788 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Brf Herden 5 1(5) ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för bostadsrättsföreningen Herden 5 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 21/9-31/12 2010. Under våren

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer