T I D S ~ T FOR DEN B-NS- KVINNORORELSEN. I~G~NAVFRED~-B~-~RBZ~N 3C REDAIK.TÖR: ELLEN KCEWtAN X

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T I D S ~ T FOR DEN B-NS- KVINNORORELSEN. I~G~NAVFRED~-B~-~RBZ~N 3C REDAIK.TÖR: ELLEN KCEWtAN X"

Transkript

1 T I D S ~ T FOR DEN B-NS- KVINNORORELSEN I~G~NAVFRED~-B~-~RBZ~N 3C REDAIK.TÖR: ELLEN KCEWtAN X

2 ALLA DAMER BORA BEAKTA KAPPOR, DRAKTER OCH ULSTRAR KLXN M I NGAR i siisonplzs mest ~/:'lfizlln niorlcl?er. B n m - l, i n n e P rt r ur i finnsk krlnlifcfer och mönsfcr. j PAUL U. BERGCTRCJMS A.-B. i 74 DROTTNINGGATAN 74._.. DAMKONFEKTIONEN 1 tr. I R -. PASSFO MEN Si alla NK:s konfektionsvaror ar ss1 fulländad, att man med fördel köper dessa i stallet. för ckraddarsydda klader wn- NORD15K.A KOMPANIET, MATHILDA STAEL VON HOLSTEIN I ADVOIKAT 9 Iledanrot uv Sv. Atlrt. Sanrf. Tel. 244 R8 MALMTORGSGATAN 3 Tt1 I. Norr 244 I-, f&ircsimnden, fnstighetsförvnltning, famii'jerci'ttssnker, tt-shnrntcn, boutredningar, juridiska uppdrag av alla slag. Aven skrgtliga förf rågningar l~esonras.!! t I AV ROSTFRITT MATERIAL ! 1 MODELL DR. HYBINETTE - UTPROVAS o. INJUSTERAS I

3 , a. F. B. F:s k~u:bbhus[ D. et. var fest hos F.-B.-F :s Hälsingborgskrets hiåndagen den 22 ok-, tober - och festen hölls i e g'e t h LI s.. -II& åtminsto~~e så gott sam eget: i det ståtliga.gamla hus som dr'marthq son enn ni ng' ripplatit till förenings-. och -kl.ubbhus. for F.-B.-F.-kretsens inedieirnaf i ag al sing borg., : G a m l e g å r d e n har det döpts nv sin agare, o& det. är iiven för henne den gamla' f5deriicgarden. I tjugo års id' var'det he'nnei fars, konsul Nils Persson,.hus. Så gick gården till andra Rgare för -:att ar 1919 återförvarves av dr Henning., Med siorartad genero- Gamlegården övriga golv åter med?tsorterade vack.,. n.ekbräder: ' '.. ' Samtliga dörrar' +o gjord.? efter ' d+: förut befintliga. snickerierna 'i bygg: &iten, fönster, börpir, ' panelverk,. bib:- lioteksii~rednin~en ' n In.., ~.äro syre?%:-. handlade i en"rn8rkbr~m färgton s&?: ger interiören en 'gediget förnan1 prii:: gel. Tok och; väggjr habehandlats med'.kalkfarg. I detta ståtliga gamla hus förfogat nu F.-~.-l~.-kr~ts&~ över fyra serieringsrurn, kök och Iiall stimt ' ett kontor på nedra botten~iblioteke!s~ hyiior viinta blött på.' att fyllas uv böe,:, sitet latei 'hgn nu. redri rika- rem er- ker, szn~.lingsrnnim~n'. av lökenings:' ~örbll,~dkt göia. sig hemm&att i ~edlch&ir. ~Lsets förträffliga före- ' ~&.mleg~rden: ;. -: ståndarinna serverar kaffe och te med '. Men d&sfö.t&n& har det också vs- smörgåsar.eller kakor. rit Iion pn, med s+llsynt $sikt och '. 1% kväll&i den 22 okt. fylldes thn:.,.. pietet lgit.r.es&(rera det gamin huset men ay ett par huidratal 'rned!emrnorj' Från 1700-talet.. ' Med st& omsorg har och högtidligheten: inleddes med att exteriörens stil helt bevarats. fiu Gerda schillander framsade 'en b;', Inredningen Ater har. upptagit och frök;eh 'Signe '~osent~ist förfatiad pro: Ey1l.t alla niitide& anspral< på kom- log. När.därpå kretsens ord~förni~de,' fort, och d o c k ar den i stil.med hu- fröken Signe wemberg, efte; & t'ill: sets hela kiriilitiir.. H'ar finnas viirmie- bakablick p6 ' kretsens tfilko&st och 1ednj.n~?:.: b&.ci'r~iilerahde yarrnvatt&,. nu adertohåriga ' *bete och.q& hurii...\. rnodiirm~ biidk. &:ch toal'ettrum, kök och man -1ablorer.at med,. p{bl&et att serveringsriiiii. iiro.., I<aliel'bekliidd:a.,. i till stånd-.ett. ~ k~h<orrki~ &si,.'viin&.,,. cntréer, h.ziliar" 0th t'o~iletfavdeln.iiqpr sig tjll dr ~eiihi1i.g' &d ' ett. tack för iiro golven helagda med brun kalksten, Iiennes storartade gåva, kom festens

4 runde. %Genom Ert fina grepp att köpa åter Ert gamla yttrade bl. a. fröken W., 4terstalh allt 1 gammal anda ocli.dock ny;' genom.att.sa lämna d&nn klenod i fikdrilia-br& nler-förbundets ägo har pi på def vackraste satt sammjnbund'it forntid och nutid, givit den jäktade nutid'stviiihari ett hem, det hon krinske mest &hevei.%* '~itjkeii Wknnberg kom med dessa.oid- in till'ijiilua kärnan av dr Hen- niiigs Vannit generösa handling. E tt. hem ör det Iion velat 'e; framför allt - åt de irbetande kvinnorna, frlmf6r allt åt de många som inte ha inom i-dc'1ihh11 for sig en sådaan komfortens rofyllda hemvist som Gninlegår&en Ur. H.id.e ' Tredrilca Bremer ' trätt in har nu,' sade ''fröken. wennberg till sist', sliu'lle' 'hon viil gått r&kt frrami till Er, d~!.~&-&g, och tackat Er genom att :. -' ta 'Er i famn.. t m.. idf för anden. för Hälsingbo~gs F.-B.-F.-lirets överliiinnad~e 4 s.hället en p&itfull bukett av vita rosor.. Sjii1.v- talade dr Heiining d4irefter oin det gamla husets och den gamla g&- dens forna ägare. Om sen rike och iny~idi~e borgmästaren Petter Pihl den :sistnänkda på Linnes tid;' 1ne11 o&& om 3 tt en Jeppe S& ~ihl inneliaft den redan fråq mit- tqi < 7 ~ talet.. S& 1isd.e. gården gått..<.. Lil1,den betydmde ~öste&ikten. i.häl- s.k&rg,...,. så.. åter, tillbaka till pihkma,... b&:.en av 2essa, b ä %ffe;r pihk, född 170'4 och död: 2259, &$de ha varit det nuvarnpde. h*sets byggherre. ' Efter hans död kom ännu; en gång Cöstersläkten att aga. gården, tills den;.efter växlande öden, till sist år 1866 hade inköpts av konsul Nils Persson, För en stund1 d~ogo.ininneim genom det gainla hiiset. B-efolkades inte ruinmen av statliga gamla herrar, som myndigt bilrio upp".den' rikedomens förplilitel'se, soin vilade,på dem! Och l~red'vid dem skymtade den gamla tid'eiis dainer i all sin stass, bland dessa den kungliga prinsessan, Sofia 'Magdalena, som 1766.var husets gast. Och efter henne i rad' de mhga kungkiga personer soin togo till regel att ~indcir sina iippehåll' i Hiilsingborg ta in.i det rika huset vid Nsorra Storgafn11. Det iir efter all'a dessa dkt gamla husets ggare och gäster sm det tjugonde årh.iindrad:ets kvinnor ta'i arv Gbni- l.egårdens gästfrihet. Det är i sanning forntid och nutid som bundits saninlan, d-e rika gainla borgarslakterms representativa hus förenat me.d dr Ahrtl-ia' P:son Heiinings fri- Itostiga o-nisorg om var tids sjalvförsörjande loch för en idé' arbetande kvi linor. L6niekonsrni~6~is betänkande, som. i dagarna avläinn;i;ts, konmer att &ende behandlas i decem berh aftet.

5 I. Ehgland.bar.Sp,ergsrnaalet om. K~inders L0.n.fo~nylig. vaxet- behand- ; Dette Rciesonneinent..an.vee~desSSsSnnu af ' ' Ko;mmissionen meds Hensp kil Kab!, let i parlamentet. Det blev i 1920 derne,pm falgende Maade.:. ' ved denne. Lejlighed udtalt, at ~. En Mand paa 35. Aar.bet&es i.alvar sindet at. give.kviiider lige. Adgang iued M~nd till. Statens Embe-. der og at de ogsaa burde. have lige Lan,.og det resolveredes i 1921 af Underhuset, at,man aff Hensyn till mindelighed hoj.ere end en' Kvinde af samme Alder -.og Kommissionen iener, -at dette.ogsan er rigtigtbe:, rettigelsen heraf ligger.imiiklertid..i.kke. i. at.manden. h,zr stmre Forsmger-. ~iat'sfinmsernes ojeblikkelige Tilstand. byrde eller sterre m. v., men ikke kunde. binde sig til de foruige.de i, at han -paa det frie.~rbejdsmarked. Udgifter, - som vilde hlge af Gennemfarelsen overalt af Ligelsnspaincippet, men. at, Spersmaalet. skulde tages op til Behand-ling igen om hejst. 3 Am., Seneïe nedsattes - i Forbindelse med. de i.engll,wid sam overallt herskende,b.estmbelser for at spare - en I<oinniission, bes t.%en de af t r e Reprzsentanter for H0j.finans e 11 ())The Anderson Committee«) til at 0aervej.e Lsmings- og Ans&,- telsesforholdene $or den engelske Tjeneste~ina.ndsst,znd. Denne.Ko.rninissioii.hm i Ju1.i,.Mmr. ned.d. A. afgivii sin Bet~nkning, af hvilken et Afsnit nngczar Forl~cildet. nlellem Larmen for,mand.lig og kvin-. deligdrljejdsk,rafi. I Betxmkningen u d tal er K0.111missionen som sitt Gmndsyn, at.lmnen ik k e fortrinsyis bar. besteinmes efter ~nsvar, efter F~rs0rge~byrde eller efter. Levefod,.men efter, h ;ad Arb.e j d s-.giveren til. enhver Tid niaa,betale 'foar at fas og vedii.geholdea et,briigeli!gt Personale;.'. ;- kan faa mere fqr. sin: ' Arbejdskre, hvoraf f~lger,. at han. ogsaa i Statstj.en.esten bör have h~jere. L0n end en Kainde. Den private Arbejdsg.iver hetaler nemlig Manden hajere,.for& han tror, at Mandens Arbejde er mere vaerd end.kvi.ndens: Med Hensyn til. Statstjenesten. me-. ner Kommissionen, st det i Lzengden, vilde. vzre mest Bilfredsstillende fp saavel Arbejdsgi.veren som de ansatte Kvinder, at ~vindernes Arbejde vird- &ettes efter sanme Standard so.111 M~ndenes, saaledes. at inan giver baad.e Mand. og Kvinde saavel. -Pridegiet som Byrden af. den iakonomislce Selvstwdighed)>. Arbejdsgiveren skal alltscza overfor Kvinderne fme den samme Lsnpolitik, som Kommissionen anbefaler mvendt overfor. Mzndene. ' Derved skulde en sund og rigtig Fordeling af Arbe-jdet.opnaas. Hvis derefter en Mand ved et vist Arbej,d.egiver bedre Udbytte end - en.' Kvinde,n skulde. dette Arbejd.e efterhaanden re; serveres for.med - og amvendt..

6 .. t', I_.,. ~ommissione~ menhr, at-dette.,,. P$&. cip i. Laengden vil. $re det enesite tilfiedsstillende fof og- Kvinder; ' Arbejdsgivere og ansatte,. Producenter ' og ~orb&~eie. I : ~ai~onnementet pin 1nade1bg &f alt Arbejdh to Arter - een for Maend b - og een -. for. Kvinder - som jo teo - r e t isli synes 'saerdeles brugbart, lider af densvaghed,.at det i Praksis er uanvendeligt, saalaenge man ikke har fitndet den qbjektiva og ufejlbare Ma$ lestok til ~estemmelse af Vaerdien af alle mulige Arbejd~~rxstationer, og det dariner da heller ikke Grundlaget for Kommissionens ~fidstilling om Sagen.. Den idtaler nernlig felgende:.. ~Kvindeme ' er sigyndere i Virksomhederne, og der ' er 'iiigen Anledning.'til at tro, at.aldeles sarnie Arbejdsmaade, Arbejdsregkr eller Beskaeftigelser, som ' passer for Maend, vilde egne sig for Kvinder - det modsatte er. iandsynligere. Det er gjens'nligt, at 'en Kvinde i de farste Ans~ttelsesaar i et Arbejde, der krae- hed jaevnsides med Mzndenes. - +er laeigbre Tias uafbrudt ~j~nkste~- Af ovenciterede Bemarkninger vi1 delse, praesterer mindre end en Mand med samme Uddannelse, hun ber derman se, at de tre ~Repr~sentanter for Hejfinansen, argumenter udfra en foi: have. lairer; L?n. Udsigten til Forudsaetning, soni ikke. eksisterer, Bgteskab formindsker derhos Vaerdien af' hendes Ansaettelse saavel for hende selv som for 'hendes Arbejdsgiver. nemlig den, at Staten lenner efter, hvad den til enhver Tid er nadt i51 at betale for at opretholde en brug- ' Af disse Hensyn menei Kommissionen, at Kviiderne skal have lavere Begyndelselen. end ' Mamd, og den udtalkr - ophmiosk dette nip pe vi1 gere det vanskeligt for Staten.att faa Tilgang. af kvalificeret kvindefig m rh eja sk raft ' ' Endvidefe fiwtsaettkr Kommissionen: Naar ' K+iridernb bliver 'Lldre, og dre, saa skulde alha deres Arbejdsvkrdi stige i.forhold> til Maendenes. ~a det imidlertid endnu og indtil videre -. er et' Eksperiment at anvende Kvinder i hejere Statstjeneste, og da Kommissionen ikke har fundet nogen sterre Arbejdsgiver, som har ment, at Gennemsnitskvinderne, i Virksomheder, der krsver mere end blot Rutine, yder vzrdifuldere Przestatiori end Gennemsnitsmzndene, saa finder Kommissionen, at den Forskel, der allerede nu er til Stede mellem ds og Kvinders Len, saa nogenlunde svarer til, hvad der ' mas -. anses. for passende efter Situationen. Den stcnrste Tjeneste, Staten herefter kan gere Kvinderne, er derfor efter Kommissionens Opfattelse, at den tillader dem at forsege sig i saadant Arbejde, som. passer for dem, vise, at de har..initiativ og Evne til at bzere et Ansvar, og i praktisk Tjeneste aflaegge Preve paa deres Dygtig- bar Tjenestemandsstand. - Kun hermed begrund& prim~rt,, at Kvinder skal lennes lavere end Maend. Men efter dette Princip lmner Staten ingenlunde - ikke i Lande udenfor u ng land - og maaske allermindst i England. Staten lenner en bloc, ef- ter Ansvar, efter Uddannelse, efter, Forsergerbyrde, - efter Pristid, Sted,-

7 Kulde, Varme, Bepeantal, Bgtesk-ab., ' O.E.V.O.S..V. Saalaenge alle disse Faktorer er medbesteiiiniende for Tilmaalingen av Statslmningerne - og det vi1 de vedblive at vzre i uoverskuelige Tider -, saalmge er den engelske Kommissions prinisre Begrundelse for, at Kvinder skal lennes lavere end Mand, ganske uden Realitetsbetydning. Kommissionen synes derhos at have overset det nieget vaesentlige, at Lennen i de private Erliverv ganske overvejende tilmaales in divi du elt, mens de meget store Statsvirksomheder er nedt til at l~nae en bloc, - for en Gennemsnitsprzstation i et vist Arbejde, der kraever en vis forudgaaende social og faglig Uddannelse. Herved opstaar det Forhold, at en dygtig Kvinde i det private Erhverv har Mulighed for at gere sig gaeldende og tjene en L0n, der passer til hendes Arbejdspr,7estation, mens selv den dygtigste Kvinde, der er gaaet ind i Statstjenesten, aldrig naar blot den Len, der gives den udygtigste Mand. Dette dene viser det ganske uholdbare i at overfare eet enkelt Princip fra det private Arbejdsmarked til Statstjenesten, hvor ganske afvigende Principper ievrigt paa en Mangde Felter er og maa vzre gaddende, og hvor derfor det n y indfgrte Princip kommer til at virke paa en. gnnske anden Maade end i det private Erhverv, hvor Forhold, der ikke elrsiste-. rer i statst'jenesten, afbader en Del af Urimelighederne ved Princippets Konsekvenser. Det er glzdeligt at se, at Kommis- sionen i ~irkeli~lieden ikke kan komme ude'nom silve Ligelenspiincippet. Og de Begrundelser, med hvilke den til Slut kommer til det Resultat, at dette Princip dog ikke skal indferes, er da ogsaa saare angribelige og praegede af den private Arbejdsgivers ensidige Syn og Mangel paa Forstaaelse af Statstjenestens sarlige Forhold. Paastanden om, at Mamds Arbejdsmaade o. s. v. ikke passer for K&- der, tvertimod, - er for det fmste kun en Passtand, som det vi1 vaere vanskeligt at underbygge med Bevis, og for det andet er den slet ingen Begrundelse for, at den Arbejdsmaade o. s. v., som eventuelt passer for Kvinder (og ikke for Mznd), skal takseres til en lavere L0n - der er maaske snarere her Grund til at mene tvertimod! Udsigten til gteskab gm i Statstjenesten med dens Lgnsystem, Alderstillzg og Pensionsret Kvinderne, selv med Ligelon, til meget billig Arbejdskraft, i det de Kvinder, der gifter sig, soin almindelig Regel forlader Tjenesten i forholdsvis ung Alder, dtsaa efter en Aarrzekkes god Arbejdsydelse i de unge Aar, da Krzefterne er bedst, og uden at naa den hgjere Lm, der fdger den hgjere Alder, og uden Pension. Beniierkningen om, at Kvinderne prasterer mindre end Mrend med samnie Uddannelse er ganske ubeviselig, og Iagttagelsen hviler sikker paa et eensidigt af Maend afgivet Sksn, baseret paa en Sanimenstilling af Prastationen, der paa den ene Side ydes af Mand nied ordentlig Lm och Udsigt til ved forceret Ydelse at vinde - '

8 frem, og.paa den. anden Side.af de lavere larinede Kvinder, som i cf.ri-.tiden» ma& arbejde ved ~us~ernin~ fgr at faa Lmnen til at slaa til, mens Manden kan uddanne eller styrke sig, og som paa Forhamd er sat saa meget tilbage med Hensyn til Avancement,..at dette -Incitament i.kke kan paavirke hende tiln~rrnelsesvis saa meget som den unge M.and. Dc$ er derfor =nsk.e uretfardigt at istille en Sammenligning som denne, saalange de ' Betingelser, Mand og Kvinder arbejder 'under, er langt ugunktigere for Kvinder end for M.axid. Det Afsnit af Kommissionens Be- markninger, der sl~tte~ig.megaar Begrundelsen for, at Kvinder heller ikke, naar de. er aldre, og'- Hensy.net til Xgteskab er tradt i Baggrunden, skal have lige Lan med Mand, er heller ikke holdbar. At d,et' er «et Eksperiment r at anvende Kvinder,.er ingen Begrundelse for at vurdere deres Arbejde lavere, og at ingen stsrre ' Arbejdsgiver har ment, ' at Gennemsnitskvinden ikke yder v z r di f u l -. d er e Arbejde end Gennemsnitsman- :den, synes at vaxe et meget pouvert.bevis for, at Manden slsal hve mere i Lan ' rden sttrrste Tjeneste, Staten kan g0re Kvinderne~ er at stille dem lige.med Mandene i -Uddannelse, Adgang -tii Avancement og - selvfdgelig -.i Ltrn.., Kun- derved vii man kunne tilvejebringe et haderligt Grundlag for en Sammenligning af deres Prastationer, og ' kun ' derved vi1 iman give Kvinaderne ;fair play». Det har.de tre Reprzwentant.er for Hojfinapsen ik ke gjort med det af dem sti.lledci Forslag. Men formentlig Bar de engelske Kvinder icke - ligesaa lidt som andre Staters kvindelige ~or~ere - anmodet Staten om at, )agore' sig Tjenester», men kravet deres Ret til at a,rbej&e paa lige Fod med den mmd- Iige Borger. Denne Ret yder* man fgrst og fremmest ved at forlade alle nedarvede Forudsatninger om Kvinders ringere Evne, og ved at gaa bort fra Inddelingen af Arbejdere i to Kategorier efter K0n og derefter arbejde i den Opfnttelse, at sadige Egenskaber, man tillagger alle Mand, er mere vaxd ved Arbejdets vurdering, end de sarlige Egenskaber, man valger at gaa ud fra, at Kvinderne alle er i Besiddelse af. ANNA VSTESTERGAARD. UJp1der8iHUsbidrags utkrhande ph internationell väg. Fredrika- Bremer-Förbundet har liksom Sveiiska Kommittén for internationellt röstrattsarbete mottagit uppmaning frh Internationella I<viiinorösträttsall.isinsen att till svenska regeriiigen överlämna en skrivelse från alliansen med hemstallan att regeringen måtte viataga liimpliga åtgä~der i syfte att 'dömt underhållsbi.drag skall kunna. utkrävas pfi internationell vag i.det fall db und-erhållspliktig make eller fader avvikit.till annat hand..denna hemställan från den internationella föreningen.har.av de svenska sammanslutningarna.ingivits till Kungl. Maij:t och försetts me4 en. om- slagsskrivelse, vari påpekas att orn möjlighet kunde beredas för underhållsbidrags utkravande i annat -1a1iti

9 .,. 1-1 E 13' 1 ;r I 1 ':.H A.. 1.i~.._I- ' giltigheten härav icke blorde begrän- Läkpligast ms& fattigvirdsförbunsas till ådömt underhållsbidrag utan det van. att upptaga be handl jngavse jiiimviil lagligen avtalad bidrags-.e,n av,i e?' sart si~yl:i$igl?et samt iige ~.k.i,ld~.;~gs~tiftal.i.ng i saw alla kategorier av u~~~erhhlls'skyld~iga band me d b e$tgmmelser rör all de ochnllt~å aven i det mera sällsynta :~köllssjllkdomarllss bekämpande. fall då en moder, s0111 avrest till utri- Efter detta förslag uppdrages lin-.kes ort,. söker ruiadandmga sig sh bil i&li.i' f6i en rriti,onell behnndliq 'av.:d:r,agsskyl~d.igb1ep. de prostituerii$e wed ~i,tgång~,pu&t?v en förebyggyde verksamhet.ti!l be-...'poiitiva ruitllnj&.fik prostim ' av prostitufionen,.~öjan~e tutiimens bekampande.. me4 de 'helt. un'ga flickorna i sv&&a fattigviiidiförbundet har 'i '.&rsi%ldern, som 'borde omhiindeetagas.. sitt.till Kungl. Maj:t avgivna utlatan- av barnav%rdsniin~nderna, samt stracde om fattigv%rdslagstiftningskommit- kmde sig till ett system av positiva téns forslag till Iösdrivarel~g~ fram- räddningsmedel för de prostitiierade kommit med shviil direkt kritik som kvinnorna. P% den sistnämnda punknya positiva förslag med avseende p$, ten innebar förslaget att lämpligt kb den projekterade behandlingen av de bete ej. blott bör an visas de första s. k. helyrkesprostituerade kvinnorna gången. yamade, utan direkt beredas siisom lösdrivare. Själva Sarskiljan- dem, och att vederbörmde också. bordet av helyrkes- och halvyrkesprosti- de förvissa sig om att de vimiade $utionen utdijines för övrigt av fattig- ve+ligen %taga. sig arbitet; om så. ' ~årdsförbundet~ solp anser att detta ej' vore fall.et skulle han öva piivetför det första endast med största sv&- 'kan i denna riktning. - riglleter och därav foljmde niisstag I stallet for nu ådömt tvhngsiyl&ter sig göra och likaledes. fra.rnh$l-.bete.skulle vidare enskilda hen1 och. :de hygieniska vadorna av halv- Inr&ttn.i,ngar ist$indsättas för de föryrkes,prosl$utionen ej f& förbises samt bättringsmöjliga lwinnor~ia. Ar b ests-..att till denna kategosi räknade kvin- -sli6tor ffirksl5.s som det lämpliga nor föra ett leknadssatt mimt lika namnet, och där. skulle de intagna stötc~dë som de 'i den förra katego~ skyddslin.garna - p& ett personligt och rien kraggerade. Denna' artificiella förstkmde sätt övervakas, få lära sig indelning torde sfileiles av flera skäl arbeta och i övrigt solm vinnas for bortfalla. ett hederligt och ordnat liv:. A.v yt-.vidare framh5lles att prostitutionen tersta vikt Yore givetvis, framhiill'es i! vore en särskild företeelse till arten utta;lmdet, att som föreståndarinno. vida. skild fr&n lösdriveriets övriga för dessa hem v-unnks personer. som former. Av.denna grmd vore det genom längre tids Arbete. fatt erfamindre -1arnpligt att stä.lh de prosti- Genhet on1 de prostituerades karkktar tuerade miker allminna lagstiftnings- och. egenheter och förstodo sig p& best&nxt?elser ang-ende lösdrivare. yinixz derns -förtroende.,.. Härigenom fragkomme f6r övrigt en Den.gnindl~ggmde tgkegå&ei? i ojämnhet i 'behandlingen av de b5da förslag sin~nmnfdler som synes.pztrteri~a i p~~~~~t~~tion~företeelsen~~och i mycket med fru Ingrid Wis6,ris 'i lagen skuue uteslutande och med, syn-. dettd.okh.,före&~ende nummer ziv 'Hernerlig hwhet drabba den kvinnliga parten'

10 5 1.. b.; et gäll.er. nu, heter det, att - soka. f;.; ;. ~t1l.l sthd nya företag, så att en verklig Gkfëkti~ verksamhet. kan komma till +:t&d;. : att uhder olika f orme: hjäl ya :.Ilisdr.ivarna e1le.r dem s- äro på väg -att bli deti L. Kunná vi inte få.kuratorer, på det- ta omrade kom t. ex. inam barnavårds-.verksanilleten? På alla möjliga soci-.als områden ' 'har av båae enskilda, stif.telser och föreningar och andra sammanslutningar uträttats så mlycket, varför skulle vi.då inte också. kunna åstadkkmma något.av verklig betydelse på detta för oss kvinnor si 'speciella område - har kunna vi 1.. hå.hiinda i regel inte vänta hjälp av.biännen, här måste. vi själva taga ini-. tiativ och.handla.- jag tror vi behövde få en verklig sk yddsvärnsmyndig- 'het! Overste Petri. uttalade ock som sin önskan på C. S: A:s konferens i $toekholm tillsättandet av en de &vinnliga lösdrivarnas kurator i Stockholm, Göteborg. och Malhö. Veder- %Örand;e städer borde gälda dessa kil- {Fato-rs arbete - organisati6nen finge :en ytterst. grannlaga och mödosam,.men säkerligen rikt fruktbärande gär- '.ning. HSr behövs verkligt i n t r esis e r a de kvinnor, som uteslutande &ade detta arbete och kunde ägna d& hela sin tid.. och. kraft. De :skulle mo-. ta de'.frigivnd- vid stationin,* kura.t&rn skulle därefter ledsaga dem till' deras II. -dem Då ikulle de ej :åt&fal.lk -.I<vinmms plats ar överallt. dar hon lian vara till nytta- och här. miste 'a samhallsmoderligheten.. komma till sin rätt - här - på d1etta område behövde vi bilda en de kristna kvinnor-. nas Denhetsf rant.! "Vid tanken på de.många ungas sorgliga lott, vilka, födda i armod, frfin föraldrar ofta tagit.i arv endast dåliga föredömen och vanor, vilka sederme- -ra ofta till kropp och sjii1 svagt utvecklade vid tidig ålder lämnats att utan ledning och hjälp själva draga försorg om sig, och vilka, utsatta för.frestelser till dryckenskap, lattja och osedlighet, latt nog göra sig skyldiga. till lösdriveri, finner man nogsamt att för dessa kräves mera uppfostran Bn niipst. Det 5; företrädesvis hos de unga, nian kan hoppas en sedlig förbättring, och dessa böra i främsta runinict göras till föreinfil för en behandling, soin avser att bibringa dem den tukt och den sedliga kraft, 'e sakna. Andra, under barnaåren mindre övergivna, men saknande moralisk.kraft och fasthet, hava aven de icke alla ganger avsiktligt kommit på förfall. Allmännaste orsaken därtill har bostad och arbetsplats saunt 'övervaka * Varest de annars bli oinl~andertagna av sina cialiga bekantskaper, soiitcnörer, "hotellinaininor" h. fl., och redan sninma kväll Ater gå till det daliga liv de tidigare fört.

11 - a- varit hruk p av spritdrycker, s& -till vinning för. stat och' kommun allests des,'ti.llha.ndahåll&,~issb~-ulc av. sprit gr. "Alla dylika individ'ers belägenhet iir sorglig, men.därför att de själva.inte:förniå lyfta sig ur dyn, äro de ej straffvärda. Samhället självt. och :dess s ned le in mars obenägenhet att taga omsorg om sina likar, ha val ock.sin del i deras belägenhetdenna, lika val soni det allmännas basta Itravery att iie-svaga stödjas och de vilse-.komna on1 xnöjligt upprättas.. Detta låter sig ej ~&adl<ornma genom straffhehandlihg, det kan sl~endast genom liji-ilp 'därigenom, &t den lata hålles till.arhete o,ch genom vana, därvid bi- :bringas en viss.ai:betsfardighet. Eli- :.dast.. shedelst. kanden i dåliga va- -nor.förfallna - oriidanas.o.ch 'sattas. :i c-t!ilifiille att. försörja sig själv.. Att. 'för&i.sak& de flesta -straffa,en person, för vad som :ej :.stått i,. I.i h6nnes förniåga. 'att u~diika, fök& - righeterna att Atergå till ett ordentligt koinrner lika obilligt som ändamåls'- liv..'' '- Ar; en internerad begiven - på.*löst. Därför hir man. ock : velat, skilspsif,är''d$i,' &&fan liktydigt' ked, att ' ja, tv8ngsarbetsanstalteri~frå'n." fång- hon ej k&',skota'.sig i friheten: spi% varden; d!.,t: -..,.b,egiiret tái: &erhand med henne och Berövandet av en persons frihet :och'.: mågon plats ht henne ar. inte löntaatt hennes. insättande; i 'en tvångsarbets-..tänka på, förrän hon visat sig kunna. vara 1ielnyk.r -. och.hur många Iciinna det.? Och dock: vem kan våga döma och sagaatt hon aven denna anstalt måste.anses som. ett :tillrack-., Iigt straff, varför nian i.allt bor. söka :. latta för den internerade ' under.vistelsen i anstalten och laga så,: att :..' gåpg :m&,s t e falla?. Vem skall. våga hon har kanslan.av',. uppfostringsan- *' : tro på dem, ha tillit till dlen~, vågzihoppas och ha tålaniod att, bida, viss om att det - goda, skall segra till sist, om inte. vi. inom anstalten, som dagligen ha dem on1 oss, lära kanna dem och stalt och.hem mera an lav.'fangelse.': Eftersom det sägs. att.. de internerade'..ej' förut visat tecken till. förbättring., efter anstaltsvistelsen, iitan I' harare utkommit siinre an.de voro. vidin:+ l.. hålla av dem!. tagandet, Sr ju all anledning... söka. :. Oft-ast ta de -till spriten för att inrikta sig pa.andra nietoder, på': fri- %. glöiiiina lt+nslan av ensamhet, sorger are former och.liunlaiiare behandling m och bitterhet - "det iir enda sättet an vad hittills varit fallet." Men det s. ' att. glömnia", säga de..gr ju givet att de friare formerna,krä.- '. va mera nppiniirksamhet och vak-.. samhhet än inlåsningssystemet kräver - i annat fall övergår friheten.till sjiilvsvåld och tygellöshet? Strävandena måste allvarligt' inriktas på att anstalten blir en.verklig 'valfärdsanordnh~g från det a1l:mannas sida, vil- : ken sh långt det medgiver lij alper. dessa individer att göra dem till nyt- tiga samhallsmedl.emn~ar,.men redan i n.n a n en person intages Zi tvångsarbetsaiistalt q å s t e.sådana åtgärder vidtagas,. att möjlighet.anses u3 e.bs.1 ii-, ;.,.',.* '~kgn'fii verkligt intressonbe o~h yrkes- ~>i~d:ide arbetslederskor ' Skylle 11& - cträtt-~ ''. n mera,in en hel. st& av-'"iqkbftu&?: J.'

12 '1.38.t e ii att hon.kan "fö~biitit.r'a.s utan sådan anstaltsvis~else. Landskrona,bor vara den sista; iitviigem ty, :en gåag inko.mnnen inom.ansta.l%ens murar, är hon.dack.på.sal3 *o& vis märkt för &et och det fordras i.sanning karak- -tär;och kraft aft lana resa si.g 'igen och utplana d.eniia flack och kka det- ta ibriinnnlärke..ofta har det &isliemålet f ramställts -från de internerade at4 -bestämmelserna om an-mälningsskyldigheterna, med undantag av första gången efter HERTHA :f~igivningen,.måtte borttagas, der att å.tminslone. den frigivna -.måtte kimna få skriftligen euer pr :telefon an- -maka sin.bostad samt om.och var -hon '*har.arbete. 'En dylik gramstallning har.o& gjofts.av just?tieonibuds~nannen redan den 18 febr-uari och.eftersom.denna skyldighet så gott som alltid lämnas.utan beaktande - högst '.siillan efterleves - torde tidpunkten nu vara Inne att slopa -densamma, liksom en gång v,a:nfre,j.dst-raffet. Det -måste ju ock kännas synnerligen plågsamt för deni och vara som en black.om :foten på den, som verkligen vill -bryta m.ed det :gamla, dåliga livet, att under två 'hela 'ar jämt tänka.p& att anmäla sig hos polisen. Tvångsar-.beterskorna.anföra också ofta sj älva.anmälningsskyldigheten shsom orsak t31 -återfall Z ' lös-iveri. Anmiilningen kan ju ske, om sii &iste vara, ;till nagon kvinna, helst :till. liuratorn :eller polissystern, som sedan i sin tur.delger. pdismyndigheterna sina anteckningar härom. 'Kläderna borde f& medtagas till Landskrona,.sa kunna de ock lättare ibörj:a ett arbete vid frigivningen. Nu..måste de.fle:sta 'till Siockhol-m För att diir taga reda på sina kläder m. m,. Aven en annan sak: kunde inte poi lisen lata den adömda få.en dags f rist att 0:rdn.a med sina k2äder och övriga iei:1;lh,örigheter, innan.de hglcta 'henne, si man slipper h.öra deras ständiga klagan on1 liur de m &sta allt, hur.allt förko.mrner?'.medan de sitta inne" (och hur de ha sina insyl.ta& affärer att.ständigt tanka p& innanför mu-. rarna). S& skall det skrivas till polisen och -till bekanta till 'höger och viinster för att söka reda upp d.eras tillhörigheter. Efter frigivningen 'ar den största svarigheten den, att få den utskrivna på ratt plats Ute i livet. H ä r är det' svåraste arbetet, därför att de.s& ofta förstöra allt för sig själva. Men vi in å s t e - trots allt ' -. ha. mo4 oc'h lijärta att.hjälpa dem, att visa dem att vi atminstone v il j a hjälpa. Daliga kamrater, anotgångar, -,den egna sv.agheteri och karaktarslös- Iieten, de dåliga 'böjelserna, allt tyckes förena sig om att oemot- ståndligt draga ned. henne i det i, varur man arbetat på att fa henne loss. Det ar ingen överdrift att saga att alla goda krafter i samhället maste ena sig om att har göra allt, som kan göras. %$ter allt att döma gr man nu vid själva tvångsarbetets genomförande numera inne på vägar, soni kunna.bättre föra till må-. let. Frihetsberövandet verkar ju alltid avskräckande, det allvarliga arbeatet och den genomförda ordningen äro.naturligtvis.också. mdbfidrande.för

13 - 8. ' :.per soner,. som eljest. Töca ett lättje- Eiiillt och av,allla perscsnliga inskrgnlc- + ningar.obundkt. hmen..sj alvabefitinci1:ing~ri..,xid. an.statten har. börjat laggas så, att arbetet darstikdes kan omfiatt.as.. med intresse likaväl som lösdriverskan efter hand finner att ordningen och livet i övrigt inom anstalten. verkar välgörande på henne. S Det behöver. ej lner an antydas, Iiurii dika förhåll.and'ena äro. nu emot förr vid tiden oinkhng. sekelskiftet. A-llt har viisentligt förä.ndra.ts,förbatt-, rats. Musik och sang idkas. Språk inga.- i.. skolämnena. Högläsning,,föredrag samt aven en eller annan bioarafförestallning förkorti söndagarb: - Pa 'fritiaderna fa sy. At.. sig' själva o& årligen anordnas ett par utställningar av deras arbeten, d& pris utdelas för de bäst förfärggade; Mera 'old attande yrkesutbildning ar igångsatt sasom bokbinderi, vavnisg, inasltinsticltning. I<ostliållet har ock gegomgatt eli genomgripande' forändring och numera höres sällan knot vare iii over kvantitet eller kvalitet. ' 'Be allmänhygieniska ' förhållandena 'ha i. nianga lianseenden vgsentligt förbättrats. Ocli man kan nu även 'tala om att en ny anda Gr rådande inom anstalten. Med' det m5nniskomaterid man har.har att göra med, far man dock ej rakna med nfigra storarresultat, man får nöja sig med %:tt ka +imnit d e t, att' den värsta bitte~hdten mot!san&l.let fått vika, att -de i genomsnitt'vunnit hiilsa och krafter och- att de.därigenoni.till- 'föfits:en ökad!möjlighet att reda sig ' &e i' d.en fria Itiimptilivarbn, d.e sea ign,ace tid var.it avvanda JftSq al- '.:lm hd ;o.c h to,oi.c$iing samt!trana.ts ti.l l I sunt -arbete.-.,..a. '.... :.Men. :has. clå. sanih!a1111:et verkl.igm 'f ör- -pliktelser xno,t aenia.klass. av.mlann& -sl~or, dessa mången g&mg.:o symp&r'- ska hdivide,r;:!för vilka ;i.an;:hel.st :g&r ur viigeil? Ja, förvisso, och d,et..ma.sagas ifrån, att det är en slcam för. hela Sveriges land att det i stort sett finns så liten förståelse för just detta asbete,. så liten kärlek t,?ll dessa fallna och olyckligaste och så ringa möjlig-.lieter. för. -. dem.att erhålla. den hjälp de så v+ behöva och som skulie kunna,&$a.dem -till goda och laglydiga medborgare, till bärande i stället för lärande.grenar i samhället,. De &ro ofta. s.å velca och liänsliga, d& ha i. sitt -dj-upa $ninod, i sin fö.rh.ivllade beliiger&ei ändå kvar både stolthet och sjblvkänsln - de k u n n á verkligen arbeta - och de ha ej slappt taget i. livet - de vilja trots allt hålla sig uppe., 0-m. vi kunde starta något liknan- 'de "FängelsehJ alpen" i Danmark och "~o~sor~sfore~nin~erne" i Norge Så tror jag mangen skulle' kunna upprattas och hjälpas för framtiden genom. iirligt ~rbete., Någon har sagt: "Lyckan.. ar en skiild - kärleken betalar den" - s& ' låtom.oss d A i någon man börja med Guds fllies khverkli$ande ibland oss.. Men &all här 'kunna hjälpas m å s f r. 11cd.a folket väckas upp till kamp, kär-' lekens. brinimrrde, oförskrack~a, allt-. 'förs~liaride kamp för &tt rabda sina -barn -.Svkiigei bar; - de tusen o&

14 En bok av två författarinnor. ör'. nå& månader sedan förkun- F.nade. iidn&arna att M:A& Aursl anmälts som kandidat till Franska Ahdiinien, och 'det torde vara första :&ngen 'något dylikt hänt en frandi skkiftst&llarinna: 'I mångas tanke skul-. le M :me de ~o&!les framför alla and- 'iit'iarit sj&lvsk&en till en utniiirkelse s& 'denna, men det hindrade ej att ~i&e hrels namn var på allas Ep-. ' par. ~ak visste att hon var en avsiivärd. begåvning av finaste slipning, &h i deoyttersta av dessa dagar har ailtiihh&ten fått ett nytt prov på hennes egenartade alstring'i det verk hon skrivit tillsammans med M:lle de Willers. Det har utgivits på Monte-LtSnés' förlag. ' De bägge damerna upptrada omväxlande som författare till olika kapitel och 1t:am.e Aurel har tillägnat boken åt sin man, under det att de Villers helgat sina inlägg åt minnet av en kar onkel, vilken avled- medan hon var sysselsatt med nedskrivandet. ' Verkets kanske något långa titel Rr Le devoir d,e grace en amour.'och dess.motto lyder:. -.Latom- óss. uppfostra kvinnorna att fostra män, vilka ej endast äro det i krig. s '.Mannen har sina - vägledare ' i världsliga tings, utbrister M:me Aurel på bokens första sidakvinnorna ha ej haft sina. Vill ni ej,, spörjer hon sin syster i Apollo, satt vi båda söka draga upp linjerna till 'det kvinnliga medvetande, för vilket hjärtat ar det bestämmande? s '.Rena kvinnor.,, fortsätter M:me AUrel.»,Om jag valt dem till stadieföre- 'mål, ar -det därför att konsten försummar dem och gärna visar sjukliga och haltande kärleksförhålianden. Den kvinna, som ej går till själva kallorna, förinår icke allt i alskog. Under det att en kurs i rak linje mot det absoluta är i stånd till' allt., I karlek kan man icke halla länge på nagot annat an det abso1uta.s..jag villes, fortsätter hon Iangae fram i samspråk med sin medarbeterska, satt vi två skulle lära mannen rtt älska detta ena: ett ädelt kvinnoliv.. Konsten glömde -bort de kvinnor, som ej strävade efter annat an renhet under' en tystnad, full av höga han-

15 I.,..:.:,.,.j.,',, i l.' i..,..; r: 1 -r,. iiggt+; ;&i' g~oig~ ~ f i 1jrik-. r', jiai, de :ej ~j~!ua';;~,o;, aei.-.,.. '.:-. :.. ' J - '... : Fda.. kvi,nnoma. > i s&llet.för att tiga. inför' mannen. trotsa hans- missnöje; nldjjg..hans karlek. Må de; i stället. för att lirka sig 'fram i livét, säga ut vad de ha på h jartat och. göra det med : varme.» '. siikerligen. är det kioka, men kan- Ii,ä.nda 'understun~d~m fir1ign.,ord.' ~i finns det något, som man hällrer-&r ur vägen för än en' grälsjuk kvinna. hon ni& nu vara ung eller gammal, som alltid pockar på sin ratt, det vill säga på det ofelbara i sitt eget satt att $e saker -och ting?,, Också skärskådar M:&, :de%ll&s i ett följande kapitel det psykologiska problem M:me Aurel framkastade, +?i, hoii.hävdade akt vårt kön framför allt bör sopa rent för egna och andras'dö<rar. 'Att.hustrurm kiinna lyckliggöfa en nian utan att vara lyckliga själva.' finner hon utgöra ett slags meningslöshet. Ty den verkliga kärleken består snarare i ~ad.~niai~ ger 'an i.vad m2n tar ern,ot~aturli~tviss, säger 1M:lle. de Villers,.härrör. dessa kvinnors brist på tillfredsställelse därav att de så ofta inåste avstå från vad som ligger dem mest om hjärtat. Men om nu.till exempel den man, fö.r vilken de uppoffra sig, ar dem Överlägsen i mera än ett fall, vad ha de då att beklaga 'sig över? Genom' att skapa tillfredsställelse omkring sig ha :de själva blivit mora1i;kt. rikare och funnit utlopp för det oändliga i sitt eget kvinn- liga' väsen.. De bägge författarin$rna.s. verk 'Gr ' >>Jag hai varit lik havets,. uhister. hon,.vilket slår mot klipporna. och oupphorligt' ' sök'ei famna strandii ~&d samma styrka. 1 bkg$inelsen svävade Guds ande över 'vattnet, sager Skriften, och kvinnans sjäi är ' hk i$ bölja över- vjlken gudomligh&en äniiii dröjer, så Iange Iign ej förstört sin orsprungliga renhet. Det är därför hon kan älska och 1idx;"med ett.'djup;.vars bottenlöshet mannen' ej ' kan ' pejla. Han är kanske' starkare; större,...meii. aldrig- så,full av rörelse, som. hon..,.',.>>jag talar till ide~listerna., bel&- ner hennes medarbeterska. i nästa.. kapitel. :.Men en verklig kvinna är alltid idmealist. Materialismen tiakar : i$ henne. Se bara. på, det lätta behag, som itstrålar fran de sniå.arbeterskorna. i Paris. Piiv lmnrknaden i Saint- - C1:oud har jag sett. dein glöninl- alla nndr.::~ nöjen For att sätta. sig upp,på karusell&s trähästar vid sidan av &n ii~skade och. jaga efter vem- &t' vilken dröm,' vilkein. vingad glädje, vilket oupphinn&gt dl,. 'fördolda?... '.. ~&nnorná &o lpsykolo-' ger och sanningar av stor, finhet möta oss på bokens blad'.»'igik.leken är' en. hemlighet;, 'säger:?$me burel. '.?>An- '

16 v$g om. man trå-kar ut.hoimm, ty han has. d'e t.f iilaste. för stånd'och *kan. lätt bfi' otåli'g. Ovaigomma sinekningar, ovh1 kokni 'kyssar och manlig haftighet skrämma alskogen' hos en veyldig lcvi~~ria. Allt i boken handlar dock icke.om kai~slo~ av 'detta dag. Det finns ett kripitel. om förhilllandet mellan imanliga och kvinnliga förbttare, som är skrivet av Mtlle de Villers och: så sant att 14 le för att.icke kanna oss Erestade att grata : JANE GERNANDT-CLAINE. Från F.-B.-F.-kretsarna. Halmstadskretsen hacte den 8 okt. ett t aat besökt sammanträde,. varvid beslöts att anordna en soar6 i avsikt att dä.~ med f& in niedel till stipendiefonden för Hallands lw.lsirarinnan froken Maria Olde ' liöll därefter.ett.synnerligen intressant föredrag om förbundets arsmöte i Göteborg. Tio nya medlemmar vunno inkide. ~önkö~in~s.kretsen. hade den 22 okt. diskussionsmöte med följande samkvkm i Margaretaskolans. festviining. Diskussionen, som inleddes av kretsens sekreterare, fru Anna Ljungberg, rörde sig om fr;f;ga.n ''Kan gift. kvinna tfllfredsstiuande sköta bade offentligt arbete -och hemmets varv?u. och -blev shdeles livlig. Hiirph följde, en redogörelse. för F. B.;F.:s arsmöte i' Göteborg av ordföranden fru Thym Sc1ia.rtau,, kretsens ombud vid mötet. Tinder sanilw8.met exekverades shg och -musik och roande recitation förekom. Tjugutre nya medlemmar antecknades.. Fran kretsens.. verksamhet -sistlidne yar Aterstir iimu att 'namna att ett kretsmöte a.nordnades den 12 mars, d& bl. a. diskusston förekom över "Kvinnans behörighet till statstj%nstl' inledd- av frttkeu. Emina Aulin. En resolution, antogs, vari uttdades kretsens anshitning till lrungl. maj,:ts förslag i frågan, med' tillagg att lika lön för lika tjanst bör in& i förshget. Mötet avslutades med samkv8.m varvicl- shg och musik utfördes och ordf. fru Scli(zi.tau uppläste en berattelse av Fredrika Bremer. Den' 24 april anorhades ännu ett disliussionsmöte med' samkviim, dåfr&gan.'lika lön för -lika arbete': disimtoades. Hkpk skildrade fröken Elsa Pehrson sin vistelse som sjukslröterska i Grekland under ben. Shg, musik och recitation avslutade aftonen. Kristianstadskretsen ha.de den 16 okt.. möte %.Flic:lrliiroverkets aula. De till ett sextiotal uppgaende medlemmarna hiilsades v3lkonina av kretsens 01-clförande, fh Elisabet Sj övdl, varefter apotekare L. Gentz Mn Lund höll ett liingre -nied talrika ljusbilder belyst intressant föredrag om "Kemien och vårt dagliga arbete". Hiirpå följde sa.mkv3.m med musik och kaffeservering. Kretsen Lund nied omnejd hade den 3 okt. e. av ett hundratal, medlemnlar besökt sainrnantr8d'e B Grand Hotell. under. ordförandeskap av fiu Aba Herrlin. Sekïetermen, fru. Carolii Eklundli l%mn,zde en redogörelse för förbundets Arsmöte i (30- teborg, varp& konstniixen Ernst Norlind höll ett spirituellt föredrag oni "De intellektuellas stallning till Bidsfrågoi-naLL. Efter detta vidtog san~kviini. Malmökretsen hade den 20 okt. möte ii Frimurarelogens lokal, varvid ordf. fru E. Quensel framla.de en del föreningsiirenden och bl. a. erinrade on1 att förbiindets fullständiga tvilii-riga tridgå.rdsskola för kvinnor, Apelryd,' den första i sitt slag. i Skandinavien, den 1 instunda.nde november skulle börja sin verksamliet.

17 . Yida.ke gt$mde. ocdföxanden. nhgra inin:. nesord* over...kamri31; L.. Kieberg; som undler sommazen?ulidi;t; l anskends,till det.outtröttliga och uerksam.nia intress'e han.mder en. Ö,l~.~m~ ar %gnat:. kxetsen.hade. styrelsen samina dag latit nedl.iigga: en krans: p& bans. grav:,. Slutligen.gav. ordföranden.ens:tniman.- fattning av förhandlifignrna, vid förbundets ;n-smöte i' Göteborg den juni detta &r och. överlin~nade diirpt~ ordet M en av kretsens stipendiater, fabrikssystern i Hal.- singborg, frtiken Signe Holst, som redo- gjorde för."en f~briks~~sters eller personalkonsulents utbildning.och verlisanihet". Efter föredraget föl j de sa,i-iikaii,m med. shg och >nusik. av fiwa:i)nea Sigrid Danius ocli Agda Linddd, N y k ö p i n g s k rek s e n sainmaiztrii.dde den S okt: A Stora Hotellet under ordförandeskqi av frumai.ta Fant. Ett,av interimsstyrelsen för den ny bildade kretsen upp-.raattat stac~~efö:rsl'~~ antogs.och! val. sv: s. ~ relse. för~iittacles; Tin.ordinade,. styrelso:,, ' ledamöter utsclgos fru Marta Fant; fxwelna. Cullberg, fröken Matliilda Olsson, frii Ester Ekengren och fru Marta Swenborg med fröken Gei.trucl Unger ocli fru' Svea Rehnberg söri-i 6i;ippleanteï. Revkoker bl'evo fiw Hô. ren Widman och' fru Elsa '~eijboi." ine'd., frimina 'Elh Weinberg' o'cli ~di't. Xintlahl. ' som suppleanter. - a, Efter ~amniantt:iidet vidtog. ett angen&-& sa;mkviiui, vzy~niler bknij annah förekom shg av fru Lisa Smedberg. : '., Som sin nihmaste.u.pp&ft beslöt kretsen att upptaga social i~pplysningsverksamhet,. frumf.ör a1lt.i.agor som speciellt röra kvii-i: notna. Antalet sammantriiden ' yder arbetsket bestiimdes till &m,.tv& p& hösten' i, oktober och november, tre p& varen i februari, mars och april. SainmanQBdena skola li Was första III hdagen i respektive i118nader.. Notiser från Rosa ~ziyreders nya bok 'S ex - ualitet ochkultur, sömgenom. med kriget sammanhängc~de och hindrande orsdier länge 1Atit vänta p& sig, har i v5ras utkommit hos.eugen Diedericlis, Jena, och föreligger ' nu friin, Wa.hlströ1-n 63 Widktrands ' förlag i översättning av, Klars Johanson. Den mark1,iga boken. pakallar i lika hög grad som förfis- föregaende.essaysamling Kvinnlighet, msnllghet ocli man s klighel, läsarnas intresse och utgör' ocks% i viss m&n en fortsirttning,?;v denna. Hestha lanlnm i. nästa numn-ier en in.gaend.e anmälan av denna nya, up$seendeväckand'e bok:.. Studenten. Goethe Efter kallorna 'av-~eatrice Zade. Hugo Gebers förlag.._.i.. Förliden höst skickade ' Beat?iee Zade Goethes barndom ut i inarknaden. Studenten Goethe ar fortsäditningen och orienterar läsaren-i,'.goethes Leipzig- och Strassburg4~. Li,k.- som i d'en föregaende boken liar fö~f. omsorgsfullt begagnat sig av tillgängligt ldlmaterid för denna, den bifogade förteckntngen övel: '.anvand Goethe-litteratur. ar nog S& respektingivande; Den rediga och klara fördelningen av materialet: gör ock& akt den -unge *Goethes gestalt distinkt teckriar sig mot' miljöns bakgrund och-. att hcims. studfetids upplevelser :frim-, st%, lyckligt belysta., '..- För flertalet svenska läsare- %or& till 'och.- med d'et ytte f6rloppet av Goethes liv vara.,i detalj frainmande. Fru Zndes.bocker böra.av &ess& tack-

18 t samt- mottagas s%som...både.samvets- jaien av katolsk askådning. n I: vad grann -. och.. underhallande biografisk mån det särskilda, fallet lian - framsta teckning. med s% djupmórka skuggor som i. E. K-N. Arkefienden må lämnas. osagt, ar ej häller väsentligt, ocksil kanske omöj- : ~&eiid qch kr.6.q v. Fanny ligt, -att- avgörs, Som dramatisk pro- Olsson. Wahlström $ Widstrands dukt ar denna ~komediu full av starkt forlag. :- -.. En krönikebok i sitt- sarskurna lilla, s&t &xda'f&iiit, 'med doft av le: gend, rökelse och rosen%nga och med naivt ljuva små medeltidsmålningars egna tycke. Har OCK där också. nied på en.g%ng bisarr och vild Panda for gastfullt medeltidsmörker, dar allt ont ar. löst och flyger och far 'anda in på liagnade gårdss med,dess.besvar;jande ljuslirets fdn härd och flackande lysen; Men ar det. rosenå.ng.an som vacker upp en ton fr%n Törnrosskaldens Songes? Madonnan- i rosenhagen m6d lanim och. småanglar vid - sin fot kunde väl i öm häpnad sett stralringen kring barnets har, och dagen star mild och ljus kring henne som - kring hans Maria? Aterklangen är där, men ren och vacker i sig. Varför har val den konstnärshand, som s& lyckligt -bemålat.dessa blad, s affekterade och : E. K-N. ' Arkefiendene Komedi i tre akt& av Frz'da Stbenhoff. Andra upplagan. Wahlström C! Widstrands förlag.. Denna andra upplaga av den allvarligt behandlade och for de berörda personernp seriösa kogflikt, som förf. nämnt komedi, har lämnat tryckpres-, sen i ett behagligt ögonblick. Man kan för övrigt troligenförutsatta att detta inte skett alldeles tillfä.lligt.?katolskt och protestantiskta har hos oss i dessa a dagar:.ett aktualitetsintresse som ar. anm~kningsvart piitagligt -- för mangen icke, dess. mindre både onödigt och. oförklarligt påtranga.de. Frida Stéenhoff ar den oförsoqlige. svartm Alaren och förf61-. liv, tekniken god, replikskiftningen skarp och träffsaker. E. K-N. Insända böcker. Albert Bonnier: Bryggan haller a\- hen 9chzart. - Rösten och talet. Med 18 bllder. Av Hilma Hewningsson - Drömmen onni kio&an. Roman i tre delar av.redrik Perssom - Dagsljus. Dikter av Guugzar Mascoll Silfverstolpe. - Dikter av Bertil MaZmberg. - nickiua som reste exnsatmtn av Thora Dardel. Hugo Geber : Kwinanans sjial. Reflexioner över livet av Gina ~ombros~~ferrero. Företal av E. Gadolin-Lagervall. Chers. av Ernst Lundquist- Studenten Goethe i Efter kiillorna av Beatrice Zade. ". C. ' W. K. Gleer'up: HuishUktss bok utgiven av Anna Borgh. III. Matlag - ning J. A. Lindblad: P& essam stniit. StrövtBg och öden fjiimn och niim skildrade för ung' och gammal av E.. Melander. Tredje upplagan. - Tv& mtmniaiskoa. R.0- inan i tre de1a.r av Ric'lzard Voss. Overs. av Ernst Högman Wahlström (O Widstrand: P& ábguppep0 Roinan 'av Edmorcd JulouxOvers. av Einilie Kiillman. - Legend och kronika av. Pmny Olsson. - Drömmaire av Karl-Emil Mel2i.u. - Pinigatprormenaden, Fdin en resa i dansk landsort a.v Hj. Lzmdgren. - Linnes Nemesis Divina. utgiven och kommenterad av Krtut Baw. - Arkefienden. Komedi i tre akter av.friida Stéem-. hoff. Andra upplagan. - Tolstoj. intime av Leo L. Tolstoj.

19 '~idsk~ift 'för. den ' &enska. kvinnqrirelien, utgiven av.~rediiki- rem er- ii rh und et. Redaktör: Ellen Kleman. s. Förbundsmedlemmar erhålla tidskriften' till.ett' 'ris av kr. 5: 50; varvi. pi-enurnercctioxi sker direkt genom redr rika-~remer=~&bunbets byra, 48 Klarabergsgatan,: Stockhob. Icke-förbundsmedlemmar prenumerera å närmaste postanstalt eller i bokhandel. Pris för postupplaga: '/, år kr. 6: 50;: 'l9 ar kr. 3: 50; år kr. 1: 90. Lösritim- ' mer 65 öre.. Redaktion och expedition: 48 Klarabergsgatan Z< Stockholm. Redaktionstid: tisdagar och fredagar kl Allm, T. Norr 48 50, Riks ' Expeditionen: kl varje söckendag. Allm. T., Norr 48 50, Riks 'Tidning för' Lärarinnor utkommer sedan 1898 med ett n:r i veckan.., Redaktris: Anna Hammardahl. 'Adress: Pipersgatan 9, ' Stockholm. Utgår till skolhusen, ', L speciellt i landsbygden, över hela Sverige. Kom- -, rnunernas annonsorgan vid ledigförklarande av skoltjänster. '. : Tidning,för Lärarinnor fyller år. Viirldqs förnistii, luderpreservativ, gör skodonen absolut *atteatlita och miwi dubbelt va~aktiga. -. A.-B. Collan-Olje-Fabriken 1 T. OLSEN - STO~LHOLM ', Svensk. A: OLS..SaDN B LOMSTERHANDEL: KLARABERGSGATAN ~1I1IIIIIIIIIII11III1lllllllllllllllll1~lllllllllllllllllllllllllllllllllllll Allrii. Tel. Norr Si34 Riks Tel FORSTKLRSSGA VAROR!.. SMAKFULLT ARBETE! - BILLIGA PRISER/ REKOMMENDERAS. I - ] Hemslöjd,<i Biblioteksgat. a;, 12 C Möbler, fi att or, Textilier, spetsar, Nationaldräkter, Lergods, Smide, Armatur m. m.. q

20 Fa-Bw-F:s klubbhus Gamlegården. Ligelensprincippet i England. Av Anna Wcsterganrd. Positiva riktlinjer för prostitutionens bekämpande. Vad bör göras för de kvinnliga lösdrivarna? II-.- Av Ingrid Iiisk. - En bok om två författarinnor. Av Jane Cernandt-Claine. Från F.-B.-F.-kretsarna. - Notiser från bokvärlden. g g g z - f --- f E I SJUKKASSA för b ilda de sjäzvförsörjande kvinnor Expeditionen: KLARABERGSGATAN I 0BS.l Oppen endast tisdagar kl. 1/,11-1/, l, fredagar l/, 3-4. OBS. I i FREDRIKA-BREMER-FORBUNDETS i Stockholm: Barnhusgatan 6, n. h. Rikstel , Allrn. Tel. Norr Tel.-adr. : Sköter~keh~rrin. Byrh mottager sjukbud hela dagen; pr telefon även nattetid. Förestindarinnan träffas säkrast l!, 2-1:lY 4. i Göteborg: Vasa Kyrkogata 5. Rikstel Stockholm Tryckeri-Akt.-Bol. Alfa.

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Bilder och minnesfragment Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle,

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h under tiden l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h h:ström Text & Kultur Skolgatan 41 903 27 Umeå forlag.hstrom.se forlag@hstrom.nu

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa Från kulturkrock till minibyråkrati En utvärdering av Ungdomsteamet i Bergsjön Rapport 6:2001 RAPPORT M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa en av ungdomarna som börjat engagera sig som ledare

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

SVENSKA FRÖBELFÖRBU MARIA MOBERG OCH

SVENSKA FRÖBELFÖRBU MARIA MOBERG OCH SVENSKA FRÖBELFÖRBU Av MARIA MOBERG OCH 'STINA SVENSKA FRÖBELFÖRB STYRELSE 1938 NORRKÖPING J938 NORRKÖPINGS TIDNTNGARS AKTIEBOLAG Agda Jeppson. Disa Beijer. Agnes Kleberg. Vice ordf. Ida Sjögren. Kassaförvaltare.

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Innanför Mina rosa Små väggar. En självbiografi av Cassandra Solback

Innanför Mina rosa Små väggar. En självbiografi av Cassandra Solback Innanför Mina rosa Små väggar En självbiografi av Cassandra Solback 2 Denna bok innehåller bara sanningar och nästan alla sanningar i mitt liv. Det som är alldeles för privat har fått stanna kvar i privatlivet,

Läs mer

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Familjehem - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Alla barn har rätt till föräldrar som kan ge dem trygga uppväxtförhållanden.

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Mäns våld mot kvinnor är et omfattande samhälls- och fo Ytterst är det en fråga om jä kvinnors mänskliga rättighet Cirka 27 300 fall av misshandelsbrott

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN TEXT och MUSIK: Sankt Staffans visa - Ut kommer Staffan är en legendvisa som är sammanställd av två liknande varianter. Den egenartade melodin är upptecknad i Vittskövle

Läs mer

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c )

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c ) Testamente Jag 1 Fullständigt namn önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Testamentstagare 2 I II Testators signatur 3 Sida 1/4 III IIII V Testators signatur Sida 2/4

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Jan-Erik Nyberg Präst, familjerådgivare, sexualterapeut (NACS), familjeterapeut, psykoterapeut (VALVIRA) Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen Föräldraskap

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Lärarhandledning mellanstadiet

Lärarhandledning mellanstadiet Lärarhandledning mellanstadiet Kära lärare, Vi är glada över att ni kommer och besöker Tycho Brahemuseet tillsammans med er klass! Denna handledning är tänkt som ett erbjudande för dem som kan tänka sig

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

"Vem" Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer,

Vem Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer, Nr 2 Innehåll "Vem"... 3 DU OCH JAG"... 4 "En Sång"... 7 "Inbördeskrig"... 8 "Ser"... 9 "Livet går vidare"... 10 "Karlstad"... 11 "Råg och vete"... 12 "Tack"... 13 "Finns"... 14 "Kyssar"... 15 "Demonstrera

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun.

Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun. FÖRETAGSJUNTAN ULFSBY GÅRD 28.2.2009 Hej! Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun. Kyrkogårdsö är en liten ö med tre gårdar, nu finns det två bosatta familjer

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK Det kan vara svårt att prata om svartsjuka och våld i nära relationer. Vad är okej och inte i en relation? Vad kan

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Herrar Högbom (ordf.), Iveroth, Lindeberg, Streyffert, Svennilson och Waldenström. Direktör Wilh. Ekman närvarande vid fastighetsbildningsfrågan.

Herrar Högbom (ordf.), Iveroth, Lindeberg, Streyffert, Svennilson och Waldenström. Direktör Wilh. Ekman närvarande vid fastighetsbildningsfrågan. Protokoll fört vid sammanträde med Industriens Norrlandsutrednings arbetsutskott den 4 maj 1942 kl. 14.30 å Industriens Utredningsinstitut, Malmtorgsgatan 8, Stockholm. Närvarande: Herrar Högbom (ordf.),

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer