Utvecklingsmöjligheter och karriärvägar. för sjuksköterskor på Danderyds Sjukhus AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsmöjligheter och karriärvägar. för sjuksköterskor på Danderyds Sjukhus AB"

Transkript

1 Utvecklingsmöjligheter och karriärvägar för sjuksköterskor på Danderyds Sjukhus AB

2 Välkommen till Danderyds sjukhus! Vi hoppas att du som sjuksköterska ska finna dig väl till rätta i vår organisation och miljö. I detta dokument vill vi lyfta fram dina utvecklingsmöjligheter och vägar till nya utmaningar och roller. Att utvecklas genom att pröva nytt i det vardagsnära lärandet tror vi är det som ger mest för både för dig som medarbetare och våra patienter. Vi är också på väg in i en spännande tid med Framtidens hälso- och sjukvård, som för Danderyds sjukhus bl.a. innebär en ny akutvårdsbyggnad, nya verksamheter, nya arbetssätt och mycket mer. Allt detta för att möta våra patienters behov på det allra bästa sättet. Vi hoppas att du vill vara med oss på den resan. Redan nu är vi på framkant när det gäller att arbeta aktivt med att kartlägga och identifiera roller och karriärvägar. Vi erbjuder också kompetensutveckling och utbildning bl. a. genom att använda den senaste tekniken med e-lärande och simulering. Vi vill också gärna berätta att vi regelbundet står på prispallen för olika pedagogiska priser, t.ex. Gyllene äpplet. Nu senast fick vi det sk KLOK- priset för vårt interprofessionella arbete i den perioperativa processen. Uppåt, nedåt eller åt sidan, vägen för din karriär inom Danderyds sjukhus bestämmer du själv. Du kanske vill byta inriktning, bli specialist eller chef. Om du har rätt inställning och delar våra värderingar, är möjligheterna i det närmaste obegränsade. Danderyds sjukhus kan bli arenan för din personliga utveckling!

3 Introduktionsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor För att du ska känna dig välkommen på din nya arbetsplats och bli säker och trygg i din roll erbjuder vi dig en gedigen introduktion med utgångspunkt i vår introduktionsprocess som är gemensam för hela sjukhuset. Om du dessutom är nyexaminerad sjuksköterska erbjuds du ytterligare en anpassad introduktion för att du ska känna dig trygg och säker i din nya roll. Introduktionsåret är ett led i sjukhusets arbete med att skapa en mer attraktiv arbetsplats och därmed öka möjligheterna att behålla duktiga och kompetenta medarbetare. Programmet är utformat för att ge adekvat stöd och förutsättningar att utvecklas i din professionella roll som sjuksköterska. I programmet erbjuder vi: färdighetsträning kommunikationsträning i simuleringssituationer mentorskap ett unikt nätverk regelbunden reflektion. Ny på jobbet Vi hoppas att genom programmet ge dig som ny sjuksköterska trygghet och säkerhet i din yrkesroll.

4 Våra karriärvägar - Din väg till drömjobbet! På Danderyds sjukhus erbjuder vi dig ett antal spännande utvecklingsvägar inom våra fyra spår. Alla roller har tydliga kompetenskrav så att förväntningarna är tydliga. Vårdverksamhet - omvårdnad Kärnan i vår verksamhet är våra olika vårdspecialiteter. Här får du fördjupa dig inom en specialitet och anta utmaningar i olika roller och uppdrag. På Danderyds sjukhus har du möjlighet att arbeta inom flera specialistområden som t.ex. anestesi- och intensivvård, hjärtmedicin, akutsjukvård m.fl. Sjuksköterska på vårdavdelning eller mottagning, processjuksköterska är exempel på aktuella roller. Forskning//utbildning På Danderyds sjukhus utbildar vi många studenter. Om du är intresserad av att utveckla andra så kan du arbeta inom ett antal pedagogiska roller. Du kan vara handledare, adjungerad klinisk adjunkt (AKA), forskningssjuksköterska m.m. Du kan också bidra till utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård genom forskning. Organisations- och verksamhetsutveckling Inom det här området bidrar du till den långsiktiga utvecklingen av verksamhetsområdet. Specialområden som är aktuella: kvalitetsutveckling, kompetensutveckling, patientsäkerhet, m.m. Ledarskap Danderyds sjukhus ser utveckling av ledarskapet som en strategisk uppgift för sjukhuset. Det är av avgörande betydelse för vår förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetenta ledare och en förutsättning för att uppnå den effektivitet som krävs i en välfungerande sjukvårdsorganisation. Ett framgångsrikt ledarskap bygger på förtroende och respekt och kräver ett personligt, aktivt och synligt engagemang gentemot såväl medarbetare som sjukhusledning. Exempel på roller är teamledare, chefsjuksköterska, vårdchef och verksamhetschef.

5 Karriärväg: Vårdverksamhet omvårdnad Tydliga roller På Danderyds sjukhus arbetar vi systematiskt med att beskriva kompetenskraven för varje roll. Det är viktigt att alla medarbetare vet vilka förväntningar som finns på de olika rollerna. Till stöd för detta använder vi kompetensplaneringsverktyget ProCompetence. Exempel på en rollbeskrivning i ProCompetence:

6 Roller på hjärtkliniken Nedan beskrivs hjärtklinikens roller, där basrollen som hjärtsjuksköterska är en viktig grund för att utvecklas vidare som sjuksköterska. Rollflöden Hjärtkliniken

7 Lönekarriär på hjärtkliniken Din lönekarriär är viktig för oss på Danderyds sjukhus. Vi arbetar med att synliggöra din löneutveckling inom olika områden. Nedan kan du lönekarriären på hjärtkliniken. Roller Karriärvägar Danderyds sjukhus Metodansvarig PCI PM mottagningssjuksköterska Interventionsjuksköterska HIA sjuksköterska Sjuksköterska mottagning Sjuksköterska hjärt Sjuksköterska Hjärtkliniken Lön

8 Karriärväg: Forskning/utbildning Ett övergripande syfte med den verksamhetsförlagda delen inom utbildningsprogrammen är att studenten får möjlighet att vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet, men också att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Vårt omfattande studentuppdrag kräver professionella handledare med god pedagogisk kompetens. På Danderyds sjukhus utvecklar vi handledarrollen på alla nivåer. Allt fler sjuksköterskor väljer att forska och disputera och på så sätt bidra till att utveckla framtidens hälso- och sjukvård. När du disputerat kan du bland annat arbeta med verksamhets- och kvalitetsutveckling, att handleda sjuksköterskestudenter eller med övergripande vårdutveckling. Nedan finner du en översikt över handledarroller på olika nivåer och kompetenskrav för respektive roll; Modellen är framtagen av Beredningsgruppen för VIL Styrelsen för Utbildning, SLL och Centrum för klinisk utbildning (CKU) 2013

9 Karriärväg: Organisations- och verksamhetsutveckling Som sjuksköterska på Danderyds sjukhus arbetar du med utvecklings- och förbättringsarbete inom sjukhusets fokusområden. Inom detta karriärspår arbetar du med verksamhets- och utvecklingsstöd och ger strategiskt och operativt stöd till chefer och medarbetare med att utveckla sjukhusets verksamhet. Nedan beskrivs några exempel på roller inom organisations- och verksamhetsutveckling: I rollen som utbildningsledare stödjer du verksamhetens ledning i frågor som rör utbildnings- och kompetensfrågor för medarbetare. Du koordinerar kompetensutvecklingsbehov samt planerar och följer upp utbildningsinsatser. I rollen som kvalitetsutvecklare stödjer du verksamhetens ledning i frågor som rör verksamhetens arbete med att sätta mål för kvalitetsarbetet, genomföra uppföljning och sammanställa kvalitetsbokslut I rollen som patientsäkerhetscontroller stödjer du verksamhetens ledning i frågor som rör verksamhetens arbete med patientsäkerhet t.ex. att identifiera behov av och leda arbetet med risk- och händelseanalyser eller att medverka till att utarbeta och revidera riktlinjer gällande patientsäkerhet.

10 Karriärväg: Ledarskap Att vara chef och ledare på Danderyds sjukhus är roligt, stimulerade och krävande och innebär ett ständigt lärande. Ledarroller finns på olika nivåer i verksamheten. Som ledare kan du ha ett formellt chefsuppdrag som innebär ansvar för personal, ekonomi och verksamhet. Du kan också ha ett ledaruppdrag som innebär att du leder ett team, ett projekt eller en process. Som chef och ledare ansvarar du bl.a. för att: utveckla och kommunicera vision, mål och strategier leda arbetet så att verksamheten utvecklas och kontinuerligt förbättras arbeta resultatorienterat med tydlig uppföljning utveckla ditt ledarskap, teamet och medarbetarna skapa förutsättningar för dialog, samverkan och engagemang Exempel på ledarroller för dig som sjuksköterska är: teamledare sektionsledare chefsjuksköterska vårdchef verksamhetschef På Danderyds sjukhus får du det stöd du behöver genom vårt ledarutvecklingsprogram, oavsett om du är ny eller erfaren i din ledarroll

11 Sanaz Shafiei, vårdchef, Anestesi- och intensivvårdskliniken Vår kärnverksamhet är patientvård inför, under och efter operationer. Här får man möjlighet att arbeta på fler enheter, eftersom vi har rotation med syfte att skapa flexibilitet, variation i arbetet och enhetlighet. Vi arbetar aktivt med att förtydliga våra rutiner och arbetssätt för att garantera våra patienter säker och trygg vård Vi har även kontinuerliga studiedagar där vi lär av varandra, diskuterar arbetssätt och förkovrar oss inom specialiteten. Här ingår även utbildningar inom medicinteknik. Det finns även en journal club där anestesisjuksköterskor läser på och diskuterar aktuella rön och vetenskapliga artiklar. Det finns även utbildningar i Stockholm och i övriga landet som vi deltar i. Vi har olika funktionsuppdrag på våra enheter där det finns möjlighet att fördjupa sig och få tid att utarbeta och uppdatera rutiner, vara representant mot andra enheter på sjukhuset samt driva utvecklingsarbete. Det finns även forum där vi samverkar med andra verksamheter för att förbättra patientvården och få förståelse för helheten. Som ett led i detta har flera medarbetare hospiterat på andra enheter inom sjukhuset. Kompetensutveckling är även att ta del av kunskap hos varandra och även inom sjukhuset. Att ha lite koll på omvärlden kan även vara stärkande då man ibland kan se att vow, det här gör vi så här bra hos oss. Inom anestesin har vi t ex uppföljningssamtal efter genomförd introduktion där chefen vill fånga alla nya intryck hos den nya medarbetare och även stämma av om den berörda känner sig trygg i rutiner och arbetssätt. Ledarskap är en integration mellan människor och här gör vi utbildningsinsatser för hela medarbetargruppen kring kommunikation, bl a hur ge varandra återkoppling, då kollegor många gånger kan stärka varandra i det vardagliga arbetet. Att ha en tillåtande atmosfär där alla synpunkter tas tillvara på ser vi som en annan viktig hörnsten för trivsel. Att få utvecklas på en arbetsplats oavsett hur länge man har varit där och vara med i utvecklingen kan olika för olika personer. Här har ledaren viktig roll att se alla individer och skapa engagemang tillsammans med sina medarbetare. De bästa förbättringarna kommer nog inte över tröskeln utan kommer successivt genom små förbättringar.

12 Vår verksamhet blomstrar när du får växa Vi är övertygade om att verksamheten och våra patienter mår bättre när våra medarbetare får möjlighet att utveckla sin fulla potential. Att arbeta på Danderyds sjukhus innebär ett livslångt lärande. För att du ska kunna utvecklas i din roll och även kunna gå vidare till nya roller inom sjukhuset behöver du få stöd i din utveckling. Hos oss har vi de bästa tänkbara förutsättningarna för fortlöpande utveckling av både organisationen och människorna i den. För dig som arbetar här är det en chans till kontinuerligt lärande och en spännande väg mot nya utmaningar. Individuella mål I samband med utvecklingssamtalet fastställs dina individuella mål. Dessa har sin utgångspunkt i verksamhetens mål och på så sätt blir det tydligt hur du bidrar till verksamhetens måluppfyllelse. Individuell utvecklingsplan Ytterligare ett resultat av utvecklingssamtalet är din individuella utvecklingsplan. I den beskrivs vilka kompetensmål som är aktuella för dig och vilka aktiviteter som du och din chef kommit överens om. Du är ansvarig för att genomföra dessa aktiviteter, din chef ger dig förutsättningarna. Exempel på aktiviteter/åtgärder för att bredda och höja din kompetens i syfte att stödja verksamhetens uppdrag: Vardagsnära lärande genom mötet med arbetskamrater som är kunniga inom ett speciellt område få träna och ta del av varandras kunskap i reell miljö. Arbetsrotation/intern rörlighet arbeta på en annan avdelning, annat verksamhetsområde för en kortare/längre tid Upplevelsebaserad färdighetsträning70/20/10 Delta i nätverk - inom/utom sjukhuset i syfte att ta del av andra organisationers kunskap kring ett särskilt specialområde E-lärande genom denna utbildningsform kan medarbetare fortlöpande och snabbt ta del av ny kunskap Seminarier och inspirationsföreläsningar Studiebesök/skuggning hos en enhet eller hos en medarbetare med specialkunskaper Utveckla ett eget ansvarsområde identifiera ett specialintresse och tillämpa det utifrån verksamhetens behov

13 Clinicum Clinicum är ett pedagogisk centrum som erbjuder en modern läromiljö för studenter och medarbetare. Möjligheten att kunna erbjuda standardiserad och evidensbaserad träning av färdigheter, kommunikation och teamarbete, såväl interprofessionellt som yrkesspecifikt är en förutsättning för att vi ska kunna leverera en säker och högkvalitativ vård. Lärtorget utbildningsportal till stöd för vardagsnära lärande Lärtorget (Ping Pong) är ett flexibelt komplement till traditionell undervisning. Här finns möjlighet att skapa kurser, projektgrupper, diskussionsforum och plats för gemensamma arbetsdokument. Kurserna i Lärtorget gör du i samråd med din chef, vissa kommer att vara obligatoriska, andra görs utifrån individuella behov.

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Rehab Väst. www.lio.se

Rehab Väst. www.lio.se Rehab Väst Rehab Väst tar emot ca 30 studenter för VFU/år och ca 25 studenter för fältstudier/år. Under en lång tid har resultatet av studentutvärderingen av VFU visat höga värden. Det finns ett regelbundet

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

I propositionen till kongressen 2014 beskrevs:

I propositionen till kongressen 2014 beskrevs: Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö antogs av kongressen 2011 med stort och brett engagemang. Idén om en hälsosam vårdmiljö samlade och ersatte då tidigare program och idéer inom området hälsosam

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015 Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog! Inget kunde

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Ny Katalog! HÖSTEN 2014. Nyhet! SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER. Ny kategori. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt PIA MAUNO, SOLSIDAN

Ny Katalog! HÖSTEN 2014. Nyhet! SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER. Ny kategori. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt PIA MAUNO, SOLSIDAN Ny Katalog! HÖSTEN 2014 Nyhet! Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt Ny kategori SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER PIA MAUNO, SOLSIDAN Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog!

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Lärande på arbetsplatsen

Lärande på arbetsplatsen Lärande på arbetsplatsen exempel från försöksverksamheten i Kompetensstegen 2007 10 29 Kjerstin Larsson ApeL - FoU(www.apel-fou.se) NTG - Lär (www.ntglar.se) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Kunskapsstyrning - Landstinget i Kalmar län

Kunskapsstyrning - Landstinget i Kalmar län Kunskapsstyrning - Landstinget i Kalmar län Kunskapsstyrning Landstinget i Kalmar län Landstinget i Kalmar län 2012-05-31 Arbetssätt och organisation för kunskapsbaserad styrning Landstinget i Kalmar län

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

Framtidens Karriär. Barnmorskan Maria hjälper kvinnor att föda hemma

Framtidens Karriär. Barnmorskan Maria hjälper kvinnor att föda hemma Framtidens Karriär Sjuksköterska Sjuksköterskor som utvecklar och driver vården framåt Barnmorskan Maria hjälper kvinnor att föda hemma Bättre löneutveckling, kompetensutveckling och bemanning Vårdenhetschef

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer