Markanvisningstävling för Ångfärjan JURYNS REKOMMENDATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Markanvisningstävling för Ångfärjan JURYNS REKOMMENDATION"

Transkript

1 Markanvisningstävling för Ångfärjan JURYNS REKOMMENDATION

2 BAKGRUND Helsingborg befinner sig sedan många år i en starkt expansiv fas, som bland annat inneburit en vitalisering av stadskärnan och en utvidgning mot vattenfronten. Med bomässan H99 öppnades Norra hamnen, följt av en nygestaltning av Strandpromenaden norrut. Nu står södra delen av Helsingborg med H+ i tur att genomgå en förnyelse som en direkt förlängning av detta stråk. Alldeles i centrum och i mitten av detta stråk ligger projektet Ångfärjan, som ska knyta samman norr och söder. En viktig del i Helsingborgs stadsutveckling blir därför utformning och exploatering av denna plats. Ångfärjan med sin gamla ångfärjestation har en central plats i helsingborgarnas hjärta och dess framtid har länge debatterats bjöds stadens invånare in till en medborgardialog. Där framkom önskemålet att Ångfärjestationen ska bevaras och att området med ny bebyggelse ska vara offentligt och tillgängligt för såväl allmänhet som besökare. I maj 2008 tog kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut för projektet avseende vidare arbete inom staden. Där beslutades bland annat att Ångfärjestationen ska bevaras inom tävlingsområdet, befintliga siktlinjer ska bevaras, exploateringen ska genomföras med extern finansiering och möjliggöra variation i form av kongress- och hotellverksamhet, bostäder, kontor och handel. Kommunstyrelsen genom mark- och exploateringsavdelningen fick i uppdrag att påbörja erforderligt exploateringsarbete. Hösten 2008 lät staden därför utföra en utredning om lämpligheten av eventuell kongress- och hotellverksamhet på platsen där bland annat Ångfärjestationen är placerad. Utredningen visar att platsens läge mitt i centrum med sundsutsikt och närhet till kollektivtrafik samt ett brett kultur- och serviceutbud lämpar sig utomordentligt väl för kongress- och hotellverksamhet. Nybebyggelse på denna tomt med kajläge kommer ytterligare att intensifiera kontakten stad/vatten och stärka Helsingborgs roll som nationell och internationell mötesplats. PREKVALIFICERING Helsingborgs stad bjöd under mars 2009 in till markanvisningstävling för Ångfärjan. Avsikten med tävlingen var att finna en långsiktig finansiär/byggherre och förvaltare av nybebyggelse, som med hög kvalitet och stark arkitektonisk karaktär bekräftar den centrala platsens betydelse i stadsbilden. Bebyggelsen ska innehålla kongress- och hotellverksamhet. Den ska även innehålla butiker, restauranger/caféer och den bör innehålla bostäder och kontor. I tävlingsuppgiften ingår också att gestalta omgivande stadsrum. Nybebyggelsen ska berika stadens centrum och ge utrymme för ett funktionsblandat, attraktivt och vitalt stadsliv. Helsingborgs stad har ambitionen att i ett ytterst attraktivt läge skapa en multifunktionell bebyggelse inkluderande kongress- och hotellverksamhet med internationell lyskraft. Nybebyggelsen ska tillsammans med omgivande stadsrum bilda ett väl integrerat sammanhang, arkitektoniskt fullödigt och med tillvaratagande av lägets fulla potential. Platsens intressanta historia och vackra utblick ska lyftas fram genom skickligt planerad och utförd arkitektur, som knyter samman förflutet och framtid, lagar luckor i stadsväven och etablerar nya och attraktiva mötesplatser. Nybebyggelsen ska till sitt innehåll och sin utformning berika och stärka stadslivet samt tillföra märkesbyggnader, som kan symbolisera Helsingborgs profil som centrum för kommunikation, kultur och näringsliv/handel. Tävlingsområdet omfattar totalt ca kvm, innefattande både de två kvarter som bland annat rymmer Ångfärjestationen och en parkeringsplats, samt del av Hamntorget, Kungsgatan och Kajpromenaden. Tävlingsområdet begränsas i norr av Brogatan, i öster av Kungsgatans östra sida, i söder av inre hamnbassängen och i väster av norra hamnbassängen. Av tävlingsområdet kommer ca kvm att upplåtas som kvartersmark. Markanvisningstävlingen annonserades i Official Journal och marknadsfördes på fastighetsmässan MIPIM i Cannes. Tio intresseanmälningar inkom. Dessa utvärderades i en projektgrupp inom Helsingborgs stad samt av extern expertis. Utifrån en samlad bedömning gick följande fem team vidare till tävlingens andra steg: Foster + Partners Ltd HSB Nordvästra Skåne och Veidekke Fast.utv. AB Wihlborgs, JM, PEAB Midroc Property Development AB Briggen AB 2 3

3 JURYARBETE Den 19 oktober 2009 inkom fyra av ovanstående team med sina förslag. Ett team valde således att inte lämna in sitt tävlingsförslag med motiveringen att operatör och finansiär saknades. Förslagen har utvärderats anonymt och värderats utifrån följande uppställda bedömningskriterier utan inbördes prioritering: Stadsstrukturellt grepp avseende platsen och byggnaderna Arkitektonisk gestaltning och karaktär Funktionalitet innehåll, användning och samverkan mellan kongressoch hotellverksamheterna Hållbarhet Koncept för verksamheten ifråga om organisation, vision, arrangemang och drift för hotell- och kongressverksamheten Förutsättningar för genomförandeprocessen, ägande och förvaltning Pris per kvm ljus BTA (tomträttsavgäld med en avgäldsränta på 4 %) Juryn har bestått av följande personer: Peter Danielsson (juryns ordförande), Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Södertun, Kommunalråd Inger Nilsson, Kommunalråd Joakim Andersson, Stadsbyggnadsnämndens ordförande Bengt Larsen, Stadsbyggnadsnämndens vice ordförande Stellan Folkesson, Stadsdirektör, Helsingborgs stad Ulf Bengtsson, Kanslidirektör, Helsingborgs stad Karin Sterte, Exploateringschef, Helsingborgs stad Agneta Hammer, Stadsbyggnadsdirektör, Helsingborgs stad Renée Mohlkert, Näringslivs- och marknadsdirektör, Helsingborgs stad Konrad Ek, Stadsarkitekt, Helsingborgs stad Ole Andersson, Stadsträdgårdsmästare, Helsingborgs stad Johan Celsing, Arkitekt ARBETSPROCESSEN Processen har varit positiv och präglats av kreativa och konstruktiva diskussioner som under resan böljat i olika riktningar. Ett stort mått av ödmjukhet inför den stora uppgift juryn haft har också präglat arbetet. Särskilt glädjande är att juryn enhälligt kunnat samlas kring ett förslag och nått konsensus. TÄVLINGSFÖRSLAGEN Samtliga inlämnade förslag har haft tävlingsprogrammet som utgångspunkt att beakta i alla dess delar. Förslagen har i varierande grad uppfyllt programmets krav. Förslagen kan indelas i två kategorier, de som förlagt ny bebyggelse söder om Hamntorget och de som avstått. Förslag ETT STEG NÄRMARE VÄRLDEN och ESTRAD har bevarat Ångfärjestationen i befintligt läge och placerat en storskalig bebyggelse söder om den södra kajens läge vid Hamntorget. Förslag SALTKRISTALLERNA och INVITE har flyttat Ångfärjestationen till ett nytt läge vid Hamntorgets södra kaj. Förslag ETT STEG NÄRMARE VÄRLDEN och ESTRAD separerar hotell och kongress i två byggnader. Förslag SALTKRISTALLERNA och INVITE har lagt hotell och kongress i samma byggnad. Maja Gullmo, (juryns sekreterare), Förste markingenjör, Helsingborg stad Till sin hjälp har juryn haft både intern och extern expertis. Juryn har träffats vid totalt nio tillfällen: 22/10, 29/10, 5/11, 10/11, 16/11, 18/11, 1/12, 14/ samt 14/

4 JURYNS REKOMMENDATION I markanvisningstävlingen för Ångfärjan rekommenderar Juryn förslaget SALTKRISTALLERNA till utförande. Förslagsställaren bakom SALTKRISTALLERNA har på ett övertygande sätt redovisat ett genomarbetat förslag med realistisk, dynamisk arkitektur och väl avvägt stadsmässigt rumsligt samband. Det stadsstrukturella greppet är tilltalande då den nya bebyggelsen väl infogats i den existerande rutnätsstaden. Utformningen av stråk och platser skapar goda förutsättningar för inbjudande promenader, gröna stadsrum och attraktiva platser tillgängliga för alla. Arkitekturen är självständig och nyskapande. Förslaget tillför med sin gestaltning ett väl avvägt projekt, som kompletterar staden med ett nytt landmärke. Kongressanläggning och hotell har en funktionell och tilltalande helhetslösning ur såväl ett finansiellt som hållbart perspektiv. Bedömningen av varje förslag enligt nedan har gjorts utifrån ordningen på de bedömningskriterier som ställts upp. SALTKRISTALLERNA Förslaget har en tydlig uppdelning i två kvarter, som på ett övertygande sätt tar upp bakomliggande kvarters struktur och volymer. I höjdled redovisas relationen till befintlig bebyggelse vilket är en viktig del av tävlingsuppgiften. Kongress och hotell har skickligt komponerats i en till synes uppbruten men i själva verket kompakt och effektiv byggnad. Förslaget är mycket professionellt, sakligt utformat och presenterar en samtida tolkning av stadens variation och skala. Arkitekturen har ett intressant anslag, som känns självständigt med en nyskapande och spännande stadsfront mot Öresund. Hotellets uppbyggnad med en högdel i det sydöstra hörnet fungerar väl som en intressant accent i det nya kongresscentret. Förslaget inrymmer nya och intressanta utvecklingsmöjligheter för såväl stråk som platser med fokus på nya kajpromenaden, Kungsparken och Hamntorget. Kajpromenaden med sin generösa bredd utgör starten på den strandpromenad som avslutas först vid Vikingstrand. Kungsparken skapar förutsättningar för en grön oas med trädgårdsupplevelser i centralt läge. Hamntorget karaktäriseras av öppenhet och tillgänglighet för alla, en plats för möten och evenemang och med inbjudande kontakt med omgivande staden och vattnet. Ångfärjestationens placering är övertygande och stärker på ett positivt sätt upplevelsen av Kungsparken, som ges en tydlig förlängning mot hamnen och Hamntorget. En tilltalande småskalighet mot den inre hamnbassängen bildas. Bostadskvarteret är väl sammanhållet med en öppen gårdsdisposition. Butiker mot Brogatan har väl avvägd storlek. Hotell- och kongressbyggnadens utformning, med en låg byggnadsdel mot Kungsgatan, medför att parkstråket får goda ljusförhållanden. Trafiken löses på de gåendes villkor. Förslaget redovisar bra lösningar på tillfart till underjordiskt garage med ca 350 platser. Möjlighet till ytterligare ett plan för parkering redovisas. Tävlingsförslaget är det bästa ur hållbarhetssynpunkt. I förslaget presenteras ett miljöprogram där bland annat energieffektiva åtgärder och energisnåla material beskrivs. En kongress- och hotellanläggning kommer att skapas, som i såväl planering som drift tar hänsyn till hållbar utveckling. Social hållbarhet uppnås genom en mångfald av platser, som kommer att kunna nyttjas av såväl helsingborgare som besökare. Byggnaderna utformas med lösningar för generalitet och flexibilitet så att de kan förändras över tid och för olika funktioner utan stora ekonomiska tillskott. Miljömässig hållbarhet uppnås genom ett aktivt miljöarbete som utförligt beskrivs i det inlämnade förslaget. Fördelarna med kongress- och hotellverksamhet i samma byggnad är bland annat att det ger en långsiktig ekonomisk och rationell lösning. Förslaget visar en genomgående klok och realistisk hållning, även behandlingen av skenbart triviala men viktiga lokaler som hotellrumsdispositioner och varuinlastning. Strukturen och placeringar av de olika funktionerna gör förslaget flexibelt och bearbetningsbart. Tävlingsförslaget presenterar ett koncept med bra logistik och effektivitet avseende restaurang-, hotell- och kongressverksamhet. Enligt tävlingsprogrammet överlåts Ångfärjestationen inklusive gällande hyresavtal till förslagsställaren. Juryn anser att möjligheten att behålla verksamheten inom området ska prövas i den fortsatta processen. På juryns kompletteringsfråga huruvida antalet sittplatser kunde utökas svarade förslagsställaren att antalet kan utökas till drygt Utökningen bedöms inte ha någon större påverkan för finansieringen av projektet. Hotell- och kongressanläggningen ska uppföras och initialt ägas av byggherren. Förslaget presenterar en trovärdig och långsiktig ekonomi, som stämmer väl överens med uppsatta tävlingsförutsättningar. 6 7

5 ETT STEG NÄRMARE VÄRLDEN Förslaget presenterar tre byggnadsdelar: hotell, kongress samt bostäder med butiker i bottenplan. Byggnadernas lokalisering och utformning skapar god till gänglighet för allmänhet och besökare. Förslaget har ett småskaligt och tilltalande grepp och är öppet, tillgängligt och inbjudande. Särskilt spännande är allmänhetens tillgänglighet till taket och trappan på den ena hotellbyggnaden. Förslagets arkitektur präglas av byggnader som är formade med skulpturala ambitioner. Som förslaget redovisar kan den nya bebyggelsen utmed Helsingörskajen och Hamntorget fungera som en accent i stadsbilden. Denna möjlighet har använts, dock med en skala för stor för platsen. Kongressbyggnaden är tilltalande i sin gestaltning och måttfulla volym. Hotellet är skulpturalt och vackert presenterat med ett torn på 17 våningar och en ringlande lågdel med en monumental trappa vid det sydöstra hörnet. Hotellet är dock alltför dominerande och blir ett blickfång som tar över uppmärksamheten i staden. Bostads- och butikskvarteret ger i sin upplösta form en mjuk övergång till Dunkers kulturhus. Ångfärjestationen i originalutförande bevaras med perronger på befintlig plats, vilket ger förutsättningar för en trivsam parkmiljö längs Kungsgatan. Förslaget redovisar ett underjordiskt garage med plats för ca 360 bilar. Kongressbyggnaden inrymmer platser. Funktionerna för hotell och kongress är tydligt uppdelade i såväl material som volym. Hotellet innehåller med sitt torn och lågdel totalt 270 rum. Genom att separera kongress och hotell saknas samordningsfördelar som annars kunde uppnåtts. Förslaget kompliceras av att hotellet är placerat i hamnbassängen. ESTRAD Förslagets disposition är tydlig och kompakt med bostäder, kontor och hotell, stramt gestaltade, där funktioner inte avspeglas i arkitekturen. Förslaget är spektakulärt med sin kongressanläggning ute i hamnbassängen. Kongressbyggnaden är välstuderad, intressant och modern i sitt formspråk, men upplevs som alltför dominant och främmande i sin gestaltning. Förslaget visar en gestaltning där bebyggelsen mellan Helsingörskajen och Kungsgatan innehåller en stor del kontor och ett visst inslag av bostäder och hotell. Bebyggelsen skiljer sig markant från övriga delar av Norra hamnen och framstår som kärv i sitt uttryck. Vid sidan av att Badhusgatan dras fram till vattnet är kontors- och bostadsbebyggelsen ordnad med gränder, brutna siktlinjer och med antydda torgbildningar mellan husen. Hotellet har 200 rum och kongressanläggningen rymmer sittande personer. Genom att separera kongress och hotell saknas de samordningsfördelar som annars kunde uppstått. Ångfärjestationen är bevarad i befintligt läge, men upplevs som inklämd i sitt sammanhang. Hotellet har en bra strukturerad planlösning. Kongressbyggnadens placering bryter siktlinjen längs kajen mot södra hamnområdet på ett olyckligt sätt. Vid närmare studie syns det att kongressanläggningens rumsdisposition är tveksam och byggnaden har bristfällig vertikal logistik. Förslaget redovisar hög exploateringsgrad och förslagsställaren erbjuder sig att bilda ett fastighetsbolag, som äger och förvaltar kongressbyggnaden. Bolaget kapitaliseras med intäkter från byggrätter för övrig bebyggelse. Det räcker dock inte för att finansiera projektet. Finansieringen av förslaget kräver kommunalt ekonomiskt engagemang, som förutsätter att Helsingborgs stad tecknar hyresavtal med förslagsställaren på 25 år för kongressanläggningen. Staden skulle i så fall teckna operatörsavtal och bära den affärsmässiga risken, vilket strider mot uppsatta tävlingsförutsättningar. 8 9

6 INVITE Förslaget redovisar en tydlig disposition med bostäder och kontor i norr och kongressanläggningen med hotell i söder. Den norra delen av förslaget följer upp Norra hamnens volymer och skala på ett bra sätt och respekten till Dunkers kulturhus är tydlig. Förslaget tar väl vara på siktlinjer och har på ett positivt sätt förstärkt kontakten från Sundstorget mot kongressbyggnaden och hamnen i sydväst med en diagonalpassage. Hotell- och kongressanläggningen är lokaliserad i en och samma byggnad, men har en gestaltning som inte beaktar stadens skala. Byggnadens runda form upplevs spännande, men blir ett alltför dominant inslag i mötet med den äldre bebyggelsen. Kongressanläggningen rymmer sittplatser och hotellet 220 rum. Förslaget har en innovativ och nyskapande lösning på kongressanläggningens disposition. Den ger förutsättningar för en mycket flexibel anläggning för olika typer av arrangemang. Ångfärjestationens placering vid Hamntorget är positiv. Trädäcket väster om Ångfärjestationen är ett fint förslag, som kan utvecklas till en för helsingborgaren ny samlingsplats. Tävlingsförslaget presenterar ett heltäckande miljöprogram där energieffektiva åtgärder beskrivs. Underjordiskt garage med plats för ca 480 platser redovisas. FORTSATT PROCESS Vinnande förslag SALTKRISTALLERNA kommer att bearbetas enligt följande i samband med förhandling till avtal och uppdrag: 1. Hotellets södra fasad bör omarbetas för att ge ett lättare intryck och färgsättningen ska bearbetas ytterligare. 2. Den yttre gestaltningen av det offentliga rummet utvecklas i nära samarbete med staden. Möjlighet att tillföra ytterligare ytor som allmänheten kan disponera, utan att störa kongressverksamheten, exempelvis tillgång till takytor eller faciliteter i hotellets övre plan utreds. 3. Bostadskvarterets norra del studeras med avseende på passager och siktlinje längs kajpromenaden. Juryn överlämnar härmed rekommenderat förslag SALTKRISTALLERNA till utförande i markanvisningstävlingen för Ångfärjan till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare beredning och beslut. För att säkerställa genomförandet av projektet ska förhandlingar föras och ramavtal tecknas med utföraren innan planprocessen inleds. Målet är att detaljplanearbetet ska påbörjas under första halvåret 2010 och att en färdig detaljplan ska kunna antas under Projektet är avsett att påbörjas, genomföras och avslutas inom fem år från det att markanvisningstävlingen är avslutad. Förslagsställaren har inte kunnat redovisa en hållbar ekonomisk lösning för projektet, som bedöms vara underfinansierat med 400 miljoner kronor

7 Helsingborg

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt.

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt. Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt. 2 Innehåll Inbjudan 3 H+ Bakgrund H+ 4 Projektet H+ 4 H+ i regionen 5 H+ i Helsingborg

Läs mer

Granskningshandling 2013-09-13. MKB till detaljplan för Gamla Staden 1:1, m.fl., Helsingborgs Stad. 1 av 38

Granskningshandling 2013-09-13. MKB till detaljplan för Gamla Staden 1:1, m.fl., Helsingborgs Stad. 1 av 38 Granskningshandling 2013-09-13 MKB till detaljplan för Gamla Staden 1:1, m.fl., Helsingborgs Stad 1 av 38 MKB till detaljplan för Gamla Staden 1:1, m.fl., Helsingborgs Stad Datum 2013-09-13 Uppdragsnummer

Läs mer

Imagine Helsingborg. H+ manual Genomförandeplan för H+ Imagine Helsingborg

Imagine Helsingborg. H+ manual Genomförandeplan för H+ Imagine Helsingborg Imagine Helsingborg Genomförandeplan för H+ Imagine Helsingborg Innehållsförteckning Introduktion 7 Beskrivning av området 12 H+ projektet 22 H+ ledstjärnor 24 Juryns slutsatser och fortsatt arbete 26

Läs mer

UPPSALA SERT& PROGRAM FÖR ALLMÄN ARKITEKTTÄVLING 2002-02-04-2002-05-03

UPPSALA SERT& PROGRAM FÖR ALLMÄN ARKITEKTTÄVLING 2002-02-04-2002-05-03 UPPSALA 1 KONGRESS SERT& PROGRAM FÖR ALLMÄN ARKITEKTTÄVLING 2002-02-04-2002-05-03 Innehåll Inbjudan / Vision 3 Bakgrund 5 Uppsala Konsert & Kongress 7 Kv Gerd med omgivning 9 Kontexten Läge, omgivning

Läs mer

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 VD-ORD. 2013 var året då allt ifrågasättande blåste bort. Efter en lång osäker period med politisk oenighet om Älvstranden Utvecklings framtid var det oerhört

Läs mer

Linköping Innerstaden växer över ån. Juryutlåtande. Linköpings kommun linkoping.se

Linköping Innerstaden växer över ån. Juryutlåtande. Linköpings kommun linkoping.se Linköping Innerstaden växer över ån Juryutlåtande Linköpings kommun linkoping.se Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 4 Tävlingsuppgiften 4 Juryns sammanfattning över tävlingen 6 Juryns beslut 8 Roxseine

Läs mer

L I N DHOL M E N FÅ R NOR DE N S HÖ G S TA BYG G N A D. Tävlingsprogram Karlavagnsplatsen

L I N DHOL M E N FÅ R NOR DE N S HÖ G S TA BYG G N A D. Tävlingsprogram Karlavagnsplatsen L I N DHOL M E N FÅ R NOR DE N S HÖ G S TA BYG G N A D Tävlingsprogram Karlavagnsplatsen 2 04 Inledning 06 Övergripande 08 Tävlingsområdet 10 Karlavagnsplatsen 12 Karlavagnstornet 16 Tävlingstekniska bestämmelser

Läs mer

INBJUDEN PROJEKTTÄVLING FÖR NY HÖGSKOLEBYGGNAD I KVARTERET VERKMÄSTAREN I ESKILSTUNA

INBJUDEN PROJEKTTÄVLING FÖR NY HÖGSKOLEBYGGNAD I KVARTERET VERKMÄSTAREN I ESKILSTUNA INBJUDEN PROJEKTTÄVLING FÖR NY HÖGSKOLEBYGGNAD I KVARTERET VERKMÄSTAREN I ESKILSTUNA 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 Inbjudan 3 Syfte 3 Bakgrund 3 Paul Hedqvists byggnadsminnesförklarade badhus 4 Riksintresse

Läs mer

Fördjupning av översiktsplanen

Fördjupning av översiktsplanen ANTAGANDEHANDLING JUNI 2010 Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum och södra Butängen 1. VISION 4 2. INLEDNING 5 Läsanvisning 5 Vad är en fördjupning av översiktsplanen? 5 Översiktsplaneprocessen

Läs mer

Angereds bad- och isanläggning. Juryutlåtande 2009-10-08

Angereds bad- och isanläggning. Juryutlåtande 2009-10-08 Angereds bad- och isanläggning Juryutlåtande 2009-10-08 Introduktion Higabgruppen arrangerar en inbjuden arkitekttävling för utformning av ny bad- och isanläggning i Angered centrum. Tävlingen genomförs

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

"Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum"

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum Dnr: 0155/14 Markanvisningsutlysning CW Borgs väg / Snippen Maj 2015 "Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum" Bostäder, handel och kontor Stenungsunds

Läs mer

Spoken word: Oskar Areskog Cello: Cornelia Wennerberg Kristoffersson Se filmen på: helsingborg.se/oceanhamnen

Spoken word: Oskar Areskog Cello: Cornelia Wennerberg Kristoffersson Se filmen på: helsingborg.se/oceanhamnen O C E A N H A M N E N I N B J U D A N T I L L M A R K A N V I S N I N G S TÄV L I N G Nav i expansiv region 4 Vision 12 Detaljplanen 14 Uppgiften 16 Teknisk försörjning 22 Samordning 23 Inlämningskrav

Läs mer

PLANERING I MALMÖ. Tema Hyllie en stadsdel växer fram Kongress Konsert Hotell innerstadens nya mötesplats Rosengård: Culture Casbah.

PLANERING I MALMÖ. Tema Hyllie en stadsdel växer fram Kongress Konsert Hotell innerstadens nya mötesplats Rosengård: Culture Casbah. PLANERING I MALMÖ Information från Malmö stadsbyggnadskontor Nr 1 2012 Tema Hyllie en stadsdel växer fram Kongress Konsert Hotell innerstadens nya mötesplats Rosengård: Culture Casbah Innehåll Bostäder

Läs mer

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Sammanfattning Valhall Park ligger 5 km norr om Ängelholm. Läget är unikt med närhet till havet, höga natur- och kulturvärden och tillgång till

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

VISIONSRAPPORT. Fördjupad konsekvensbeskrivning. Styrgruppen för kulturhus i Karlskrona

VISIONSRAPPORT. Fördjupad konsekvensbeskrivning. Styrgruppen för kulturhus i Karlskrona 2013 VISIONSRAPPORT Fördjupad konsekvensbeskrivning Arkitektförslag till utveckling av Pottholmen, White Arkitekter Styrgruppen för kulturhus i Karlskrona Innehåll Karlskronaen stad som vågar? 3 Sammanfattning

Läs mer

Inbjuden projekttävling för Stora Torget, Visby

Inbjuden projekttävling för Stora Torget, Visby Inbjuden projekttävling för Stora Torget, Visby INNEHÅLL BAKGRUND 3 FAKTA OM TÄVLINGEN 3 Tävlingsuppgift 3 Deltagande arkitektkontor 3 Inlämnade förslag 3 Jury 3 JURYNS SAMMANFATTNING ÖVER TÄVLINGEN 4

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

INRE HAMNEN - OSKARSHAMN Underlag för parallellla uppdrag 1

INRE HAMNEN - OSKARSHAMN Underlag för parallellla uppdrag 1 INRE HAMNEN - OSKARSHAMN Underlag för parallellla uppdrag 1 Beställare: Svensk Kärnbränslehantering AB är formell beställare av de parallella uppdragen. Arbetsgrupp: Ida Aronsson, Pär Hansson Erik Hjertqvist,

Läs mer

del av kvarteret Ekorren

del av kvarteret Ekorren Planprogram september 2013 del av kvarteret Ekorren Strömsundshuset Piteå kommun Norrbottens län För kartor och ortofoton i programmet gäller: Karträttigheter Piteå kommun. Primärkartans samtliga skikt

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

11 18 december 2008. Nr 119 Planprogram för Krokshallsområdet

11 18 december 2008. Nr 119 Planprogram för Krokshallsområdet 11 18 december 2008 Nr 119 Planprogram för Krokshallsområdet 2008 11 17 Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige gav i augusti 2005 Kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta förslag till

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Innehåll. Syfte med arkitekttävlingen 2. Inledning 3 Tävlingsuppgift 3. Jury 4 Bedömningskriterier och juryns generella kommentarer 4

Innehåll. Syfte med arkitekttävlingen 2. Inledning 3 Tävlingsuppgift 3. Jury 4 Bedömningskriterier och juryns generella kommentarer 4 Innehåll Introduktion 2 Syfte med arkitekttävlingen 2 Tävlingsuppgiften och dess förutsättningar 3 Inledning 3 Tävlingsuppgift 3 Bedömning 4 Jury 4 Bedömningskriterier och juryns generella kommentarer

Läs mer

Arenastaden. Övergripande gestaltningsprogram 2007 sid. 1. december 2007. Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB

Arenastaden. Övergripande gestaltningsprogram 2007 sid. 1. december 2007. Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB Arenastaden Övergripande gestaltningsprogram Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB Arenastaden Övergripande gestaltningsprogram Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB

Läs mer

2015-05-07 Diarienummer: OBS! Diarienummer måste anges!!

2015-05-07 Diarienummer: OBS! Diarienummer måste anges!! Tjänsteskrivelse 1 Handläggare Therese Bäckström Zidohli 2015-05-07 Diarienummer: OBS! Diarienummer måste anges!! Kommunstyrelsen Kulturhus Skellefteå Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-24

Läs mer

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas PLANERING Information från Malmö stadsbyggnadskontor Nr 1 2015 I MALMÖ Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas Innehåll Svenska Planpriset

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN TERMINALEN 1 CENTRUM, HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN TERMINALEN 1 CENTRUM, HELSINGBORGS STAD DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN TERMINALEN 1 CENTRUM, HELSINGBORGS STAD Upprättad den 7 mars 2013 NORMALT PLANFÖRFARANDE Antagen av kommunfullmäktige. Laga kraft.. Genomförandetid t o m Dnr 47/2011 DETALJPLAN

Läs mer

Yttrande om samråd för Norrmalm 5:3 i stadsdelen Norrmalm (Västra City)

Yttrande om samråd för Norrmalm 5:3 i stadsdelen Norrmalm (Västra City) YIMBY Yes in my Backyard. 2009-10-16 Diarienummer: 2008-03662 2009:20 Yttrande om samråd för Norrmalm 5:3 i stadsdelen Norrmalm (Västra City) - Inledning YIMBY ställer sig mycket positiva till planerna

Läs mer