Likabehandlingsplan för Fryshusets Gymnasium 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan för Fryshusets Gymnasium 2013"

Transkript

1 Likabehandlingsplan för Fryshusets Gymnasium Vision Ingen diskriminering eller kränkning skall förekomma vid Fryshusets Gymnasium. Alla i skolans verksamhet ska behandlas lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller ålder. All personal och alla elever har ansvar för sina handlingar. Vi skall respektera varandra och varandras arbete. Alla är olika och har rätt att få vara sig själva så länge man inte brister i respekten för andra människor. Alla har ett gemensamt ansvar att se till att ingen hamnar utanför gruppen och att alla känner sig trygga. Ansvariga för att ta fram denna likabehandlingsplan ska vara en grupp bestående av medlemmar ur elevhälsoteamet, skolledningen, representant ur varje enhet samt elever. 2. Definitioner av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder. Direkt diskriminering: Att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till de sju diskrimineringsgrunderna Indirekt diskriminering: Man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det är det som kallas indirekt diskriminering. Det sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Diskrimineringsgrunder * Kön * Etnisk tillhörighet, nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande

2 * Religion eller annan trosuppfattning, innefattar uppfattningar som har sin grund i eller har samband med en religiös åskådning, till exempel buddism eller ateism. * Funktionshinder, kan vara fysiska, psykiska eller intellektuella och påverka livet på olika sätt och som uppstått till följd av en skada eller en sjukdom * Sexuell läggning, att någon har en homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning * Könsöverskridande identitet eller uttryck, omfattar de flesta transpersoner. Det innebär att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger utryck för att tillhöra ett annat kön än sitt fysiska * Ålder Kränkande behandling Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan vara att t ex retas, mobba, frysa ut någon eller knuffas. Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till kränkande behandling. Mobbning Definitionen på mobbning är att en person blivit utsatt för kränkningar vid upprepade tillfällen. Det råder en obalans i makt mellan den som mobbar och den som utsätts för mobbning. Trakasserier och kränkande behandling Gemensamt för kränkande behandling och trakasserier är att det handlar om ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan vara: fysiska (slag, knuffar), verbala (hot, svordomar, öknamn), psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer), texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier, msn, och meddelande på olika webbcommunities). Trakasserier Trakasserier är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

3 funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till trakasserier. Skolans personal måste ibland tillrättavisa en elev för att skapa en god miljö för hela klassen. En befogad tillrättavisning är inte en kränkning i lagens mening, även om eleven i fråga kan uppleva det som kränkande. 3. Utvärdering av 2012 års likabehandlingsplan Utvärderingen utgår från de åtgärder som gjordes eller skulle göras enligt 2012 års likabehandlingsplan och utgår från nedanstående punkter/åtgärder: - Vi kommer att arbeta systematiskt med värdegrunden (läroplanen och Fryshusets) i alla arbetslag på skolan. Ansvarig: Skolledning (plan för arbetet tas fram i samråd med elever och personal vid start ht 12) Resultat: Indirekt har vi arbetat systematiskt med värdegrunden då vi arbetat systematiskt med helhetsidén. Planen har inte gjorts. I mentorskapet sker värdegrundsarbete i olika former och olika grad. - Elevenkät och resultat från Qualisenkäterna följs upp årligen och nyckeltal jämförs över tid. Ansvarig: Skolledning Resultat: Uppföljning och nyckeltal har gjorts men inte gåtts igenom på enhetsmöten och hela skolan. - Studiero kommer att vara ett prioriterat mål för alla arbetslag under läsåret 12/13. Ansvarig: Skolledning (plan för arbetet tas fram i samråd med elever och personal vid start ht 12) Resultat: Studiero har varit en prioriterad fråga och vi har arbetat i kollegiet en dag i juni och en dag i augusti, det har också varit en punkt på enhetskonferenserna och en enkät har delats ut till alla elever där resultat och analys har gjort och diskuterats av all personal.

4 - En del av studiedagen den 19 juni kommer att handla om hur vi ska kunna öka studieron på skolan. Ansvarig: Skolledning Resultat: Ja, vi genomförde den dagen. - Varje arbetslag ska utarbeta en plan för att öka studieron som utvärderas kontinuerligt under nästa läsår. Ansvarig: Utvecklingsledare samt konstnärliga ledare. Resultat: Varje lag har fått uppdraget att utarbeta en plan, men det är osäkert om alla lag har genomfört detta arbete. - Kontakt tas med Nätvandrarna för att utarbeta en plan för hur vi ska kunna arbeta för att färre elever känner sig otrygga på nätet. Ansvarig: EHT Resultat: Detta har inte skett. - En del av studiedagen den 19 juni ska handla om hur vi startar upp läsåret 12/13 med fokus på gruppstärkande insatser där likabehandlingsplanen och värdegrundsarbetet är viktiga komponenter. Ansvarig: Skolledning Resultat: Om studiero är en värdegrundsfråga har vi lyckats med detta fokus, annars kan det ses som att de gruppstärkande insatserna och likabehandlingsplanen kom i skym undan. 4. Främja likabehandling I och med skolstarten går varje arbetslag igenom likabehandlingsplanen och Fryshusets värdegrund med alla klasser. Denna start är förhoppningsvis ett sätt att få både personal och elever mer medvetna om likabehandlingsarbetet och värdegrunden på Fryshusets Gymnasium. Under hösten anordnar varje enhet/arbetslag en temadag där kartläggning av trygghet, likabehandling och studiero samt normkritiska övningar och förbättringsförslag till likabehandlingsplanen är innehållet. Dagen under

5 hösten ska då ägnas åt revidering där minst kartläggning genom Husmodellen ska arrangeras. Hela skolan, personal och elever, har gemensamt tagit fram en helhetsidé som all verksamhet på skolan ska utgå ifrån. Helhetsidén, som bland annat har Fryshusets värdegrund som fundament, innehåller flera saker som kan kopplas till likabehandlingsarbetet. Helhetsidén beskriver bland annat att upplevelsen för våra elever ska präglas av: trygghet i det sociala, trygghet i lärprocessen, respektfulla möten och att eleverna lyckas och känner stolthet. 5. Revidering av 2012 års likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen uppdaterades under hösten 2012 och jan/febr Varje enhet har haft i uppdrag att under hösten 2012 arrangera en enhetsdag med målsättningen att ge underlag för en ny likabehandlingsplan. Där minsta gemensamma nämnare var att göra en kartläggning där Husmodellen kan vara ett sätt. Husmodellen är en granskningsmetod som kan bidra till att upptäcka risker för diskriminering och trakasserier i skolan. Utgångspunkten är ritningar av skolbyggnaden för att på så sätt hitta utsatta områden. Vidare har eleverna fått fylla i en enkät om studiero där trygghet och trivsel varit en del. Arbetet med Qualis har fortsatt och speciellt enkäterna som genomfördes under våren 2012, har använts som underlag i arbetet med likabehandlingsplanen. Likabehandlingsgruppen som består av representanter från elevhälsan, skolledningen, de olika enheterna och elevrådet har behandlat inkomna synpunkter och gjort ett förslag till ny likabehandlingsplan som kan beslutas på skolkonferensen Kartläggning Revideringen av likabehandlingsplanen bygger på den kartläggning som gjordes våren och hösten Vi har gjort undersökningar och enkäter för att se vad vi behöver åtgärda på skolan. Bland annat har vi gjort: * Qualis som är en kvalitetsenkät och som har lämnats till föräldrar, personal och elever. * Varje enhet har haft i uppdrag att under hösten 2012 arrangera en enhetsdag med målsättningen att ge underlag för en ny likabehandlingsplan.

6 * Enkätundersökning bland skolans elever angående studiero där trygghet och trivsel var en del. * Den slutgiltiga likabehandlingsplanen 2013 fastställs på skolkonferensen där representanter från elever och personal deltar. Innan denna konferens ska det slutgiltiga förslaget finnas ute på remiss hos eleverna. Resultat av kartläggningen: Sammanfattning av behov som framkommit efter arbetslagens arbete med likabehandlingsplanen: Lokaler: Matsalen när många bord är fulla ökar det risken för att alla inte vågar sitta på vissa platser, rädda att bli dissade eller förolämpade. Ofta trångt i matsalen. Omklädningsrum (arenan) trångt och få duschar, vissa upplever att det är jobbigt att vara i omklädningsrummen. Fler omklädningsrum önskas. Ingången vid Textilgatan obehagligt och ofräscht pga av rökning utanför och trapphusets städning. Sociala medier/internet den största andelen mobbning/kränkningar sker på internet/sociala medier. Sammanfattning av enkät om studiero: 54 % av eleverna instämmer helt eller till stor del att det finns studiero i klassrummet, 64 % instämmer helt eller till stor del att det finns studiero i skolan i stort. Orsaker till bra studiero: tystnad och fokus, tillgång till smårum och lärarens roll Orsaker till mindre bra studiero: prat och brist på fokus, lärarens roll och bristande instruktioner Bra platser med bra studiero: biblioteket, grupprum/smårum och klassrummet

7 Platser med mindre bra studiero: klassrummet, öppna ytor, ingen studiero någonstans Åtgärder för att förbättra situationer: lärarens roll, mer fokus och mindre prat samt lektionsupplägg. Sammanfattning av Stockholmsenkäten: Resultatet om skoltrivseln visar att pojkar trivs till 97 % (snitt 91 %) och flickor 83 % (snitt 91 %). 21 % av flickorna har blivit mobbade eller trakasserade (snitt 11 %). Grad av god anknytning till skolarbetet visar att pojkarna har 45 % (snitt 56 %) och flickorna har 42 % (snitt 54 %) Grad av positiv uppmärksamhet visar att pojkarna har 57 % (snitt 52 %) och flickorna har 52 % (snitt 49 %) Slutsatser om trygghet och trivsel utifrån elevenkäten Qualis: Den upplevda tryggheten och trivseln på skolan har ökat ca 3 % Den fysiska miljön (städning, trivsel inomhus, toaletter etc) upplevs mer positiv (+ 9-13%) Eleverna upplever i högre utsträckning att de får arbeta på många sätt och att lärarna ger dem utmaningar, (+ 6-8 %) Den allmänna nöjdheten och benägenheten att rekommendera skolan till kompisar har ökat (+ 6 %) Andelen elever som upplever att man når bra studieresultat har minskat (- 9,5 %) Mindre andel elever upplever sig känna skolans mål (- 3,3 %) 7. Förebyggande åtgärder 2013

8 Utifrån de saker och synpunkter som kommit fram i kartläggningen har vi kommit fram till att följande saker bör åtgärdas som förebyggande arbete: Sammanfattning av behov som framkommit efter arbetslagens arbete med likabehandlingsplanen: Matsal schemaläggning för olika klasser så att trängsel undviks, möbleringen i matsalen som är mer trygg, mat före eller efter för övrig personal på Fryshuset. Ansvarig: Skolledningen Omklädningsrum tas upp vid skyddsrond. Ansvarig: Skyddsombud Textilgatan Fler vuxna engagerar sig i arbetet kring att få bort rökarna utanför ingången och städpersonalen städar trapphuset mer noggrant. Ansvarig: All personal + rektor (städningen) Sociala medier T.ex. Nätvandrarna som utgångspunkt för att höja medvetandegraden hos personalen, all personal bör vara med på utbildning (under en studiedag). Ansvarig: EHT Sammanfattning av enkät om studiero: Varje arbetslag upprättar inför varje läsår en plan för studiero som tas upp och diskuteras med elever. Ansvarig: respektive arbetslag Inför ombyggnaden är ambitionen att utöver hemvisttanken, med hemklassrum till varje klass, ska så många små studierum som möjligt skapas. Ansvarig: Skolledningen Sammanfattning av Stockholmsenkäten: Skapandet av en grupp som arbetar med genus- och jämställdhetsfrågor. Gruppen ska helst innehålla både personal och elever. Ansvarig: Nuvarande likabehandlingsgrupp Slutsatser om trygghet och trivsel utifrån Qualis: Inget från Qualis som är kopplat till likabehandlingsarbetet.

9 8. Ansvarsfördelning Rektors ansvar Rektor ansvarar för att likabehandlingsplanens innehåll är väl känt bland personal och elever, och att den förankras i arbetet på skolan och att den regelbundet följs upp. Rektor ansvarar för att beslutade åtgärder genomförs. All skolpersonals ansvar All personal på skolan ska vara väl förtrogen med likabehandlingsplanen. All personal ska vara goda föredömen utifrån ett likabehandlingsperspektiv. All personal ansvarar för att tydligt visa var gränsen går för ett oacceptabelt beteende. All personal har ansvar för att ett regelbundet främjande arbete sker. Mentors ansvar Mentorerna ansvarar för att eleverna blir väl förtrogna med likabehandlingsplanen i samband med skolstart. Elevers ansvar Eleverna ansvarar för att följa skolans regelverk och likabehandlingsplan. 9. Handlingsplaner vid fall av trakasserier och kränkande behandling 9.1 Handlingsplaner vid fall av trakasserier och kränkande behandling mellan elever 1. Vuxen får kännedom om att en diskriminering eller kränkning inträffat. 2. Snabb anmälan till biträdande rektor som dokumenterar händelsen via blankett: Utredning om trakasserier och kränkande behandling vid Fryshusets Gymnasium. 3. Biträdande rektor samlar in fakta kring händelsen samt ger en lägesrapport till elevernas mentorer - om inget hinder föreligger informeras också Lugna Gatan. Biträdande rektor rapporter till Fryshuset via blankett: Incidentrapport. Steg 1-7 dokumenteras av biträdande rektor. Steg 8-10 dokumenteras av rektor. Den dokumenterade informationen delges EHT.

10 4. Biträdande rektor och mentor genomför samtal med eleven som genomfört kränkningen. Avtal formuleras och undertecknas. 5. Samtal med vårdnadshavare sker samma dag av biträdande rektor. 6. Vid behov bistår EHT samt Lunga Gatan om inget hinder föreligger - biträdande rektor och mentor vid samtalen. Både den som blivit kränkt och den som kränker erbjuds stöd i den form som situationen kräver. 7. Uppföljningssamtal sker med båda parter efter en vecka av biträdande rektor och eller mentor. 8. Om avtalet ej följts utfärdas en varning av rektor. 9. Vid ytterligare förseelse beslutar rektor om avstängning i högst två veckor enligt samt 21 i skollagen. Om eleven är under 18 år informeras också socialnämnden. 10. Om kränkningen fortsätter, beslutar styrelsen om förvisning från skolan i högst 3 terminer. Beslutet kan överklagas. 9.2 Handlingsplan vid fall av trakasserier och kränkande behandling mellan vuxen och elev 1. Elev som upplever sig diskriminerad eller kränkt av vuxen vänder sig personligen eller via vårdnadshavare till: rektor, biträdande rektor, mentor, skolsköterska, kurator, eller annan personal med anmälningsplikt. Rektor dokumenterar händelsen med blankett: Utredning eller kränkande behandling vid Fryshusets Gymnasium. 2. Samtal med vårdnadshavare sker samma dag av rektor eller biträdande rektor. 3. Rektor och den som har blivit anmäld/tilltalad informeras om så önskas tillsammans med facklig representant. Rektor eller den rektorn utser rapporterar till Fryshuset via blankett: Incidentrapport. 4. Rektor och den som rektor delegerar till inleder utredning. Steg 1-7 dokumenteras av rektor. Den dokumenterade informationen som är av betydelser för EHT:s arbete delges dem. Rektor bevakar att inblandade möts som jämställda parter. 5. Båda parter bereds möjlighet till samtal med varandra. Samtalet skall ske med i fallet lämplig partner som: föräldrar, mentorer, rektorer, eller annan representant.

11 6. Vid behov bistår EHT vid samtalen samt erbjuder både den som blivit kränkt och den som kränker stöd i den form som situationen kräver. 7. Uppföljningssamtal sker efter tre veckor av rektor. Eventuella ytterligare åtgärder beslutas och vidtas av rektor eller parterna själva vid denna uppföljning. 8. Eventuell polisanmälan görs av målsägaren. 9. Rektor bevakar att konflikten får en varaktig lösning. 10. Vid fall av att elev kränker eller trakasserar en lärare är detta en arbetsmiljöfråga och behandlas utifrån gällande regelverk. 11. Uppföljning och utvärdering; Likabehandlingsplanen kommer att utvärderas och revideras varje kalenderår. Rektor är den som har ansvaret för att detta sker. 10. Lagar FN:s barnkonvention Diskrimineringslag (2008:567) Lagen trädde i kraft 1 januari 2009 och har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett: * kön * etnisk tillhörighet * religion eller annan trosuppfattning * funktionshinder * sexuell läggning * könsöverskridande identitet eller uttryck * ålder Skollagen 6 kap Åtgärder mot kränkande behandling Ändamål och tillämpningsområde

12 1 Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever. Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet enligt denna lag. Diskriminering 2 Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband med verksamhet enligt denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567). Definitioner 3 I detta kapitel avses med elev: utöver vad som anges i 1 kap. 3 den som söker annan utbildning än förskola enligt denna lag, barn: den som deltar i eller söker plats i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap., personal: anställda och uppdragstagare i verksamhet enligt denna lag, och kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet. Tvingande bestämmelser 4 Avtalsvillkor som inskränker rättigheter eller skyldigheter enligt detta kapitel är utan verkan. Ansvar för personalen 5 Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta kapitel, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. Aktiva åtgärder Målinriktat arbete 6 Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8. Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling 7 Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Plan mot kränkande behandling

13 8 Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en över- sikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Förbud mot kränkande behandling 9 Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 10 En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvud- mannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567). För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en skolenhet eller förskoleenhet gäller första och andra styck- ena för den personal som huvudmannen utser. 11. Blanketter * Utredning om trakasserier eller kränkande behandling vid Fryshusets Gymnasium (bilaga1, finns på filwebben) * Åtgärdsprogram vid trakasserier eller kränkande behandling vid Fryshusets Gymnasium (bilaga 2, finns på filwebben) * Uppföljning av åtgärdsprogram vid trakasserier eller kränkande behandling vid (bilaga 3, finns på filwebben)

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Läsåret 2014 1 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som vårdnadshavare 3 1. Vision 3 2. Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grunduppgifter Verksamhetsformer samt ansvarig för planen Skolformer som omfattas av planen är gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Finnbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15

Finnbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Finnbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Upprättad September 2014 2 Innehåll Övergripande policy och mål 3 Utarbetning av årlig plan/likabehandlingsplan 4 Kartläggning

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Barn- och utbildningsförvaltningen Österleds rektorsområde Vretskolan DATUM 21 juni 2011 SIDA 1 (27) Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Vretskolan Österleds rektorsområde Innehåll A. ÖVERGRIPANDE

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vision 3. Resurser för likabehandlingsarbete 4. Begrepp och definitioner 5. Utvärdering av

Läs mer

Furuparksskolan. Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Furuparksskolan. Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Furuparksskolan Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015 Reviderad 2014-09-04 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola Förskoleklass, fritidshem och grundskola Till dig som är elev: Den här likabehandlingsplanen är till för dig. Den finns för att Du

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Solna Stad Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Vision s.3 Så säger lagen s.3 Likabehandling s.3 Definitioner och begrepp s.4 Diskrimineringsgrunderna s.4

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Dnr 97/2014.610 PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅR 2015 Barn- och utbildningsnämnden Inledning 3 Syfte och mål 3 Värdegrund 3 Normkritiskt

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015 Stenbocksskolan/Skolområde Syd År 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-06-13 Vision: På Stenbocksskolan ska alla känna sig trygga och

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorpsskolan 2013-2014 Innehållsförteckning 1.Inledning...1 1.1 Mål,Vision... 1 1.2 Ansvar... 1 1.3 Förankringsprocess...2 2.Definition diskrimineringstyper...2

Läs mer

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

Skolområde Gy/Vux WENDESGYMNASIET. VVS- och fastighetsprogrammet

Skolområde Gy/Vux WENDESGYMNASIET. VVS- och fastighetsprogrammet 11111111111 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gy/Vux WENDESGYMNASIET VVS- och fastighetsprogrammet Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att en

Läs mer