MILJÖKONTOBONUSMOTTAGARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖKONTOBONUSMOTTAGARE 2003-2014"

Transkript

1 MILJÖKONTOBONUSMOTTAGARE MILJÖKONTOBONUS SOM UTDELADES 2014 ÅR 2013, TOTALT Barn för Östersjön Green Key Åland En protestaktion på nätet som ger en kanal för barn och ungdomar att uttrycka sin oro över Östersjöns nedsmutsning. Som del av projektet också en protestmarsch med påföljande Östersjöjippo i Helsingfors i slutet av maj Miljöcertifiering av åländska turism- och konferensanläggningar Mottagare i vårens 2014 Ändamål Belopp Stiftelsen Centrum Balticum Förbundet Ålands Sjödagar r.f. För olika aktiviteter i samarbete med åländska miljöaktörer. Lounaispaikka-nätverkets-Apps- 4Finland EMIL r.f Pargas 4H Ostrobothnia Australis r.f För det fortsatta arbetet med Östersjöutmaningen som under ska producera nya konkreta åtgärder som gynnar Östersjön. För en tävling om utveckling av mobiltelefonappar och idéer med syftet att förbättra tillståndet i Östersjön. För en energimässa på Åland hösten 2014 där man fortsätter att utbilda byggbranschen inom ett hållbart och energieffektivt byggande För att utveckla ett koncept inom miljöuppfostran som bland annat innefattar en äventyrlig miljöbana. Banan lär ut miljötänk både i teori och i praktik. Konceptet kan sedan spridas till andra organisationer För ett restaureringsprojekt på Mickelsörarna i Österbotten för att återställa naturen. Området hör till UNESCO:s världsnaturarv

2 MILJÖKONTOBONUS SOM UTDELADES 2013 ÅR 2012, TOTALT Håll Skärgården Ren r.f. Coalition Clean Baltic Natur & Miljö r.f. Hushållningssällskapet Halland Valonia - Egentliga Finlands service center för hållbar utveckling och energi Röda korset Sällskapet för miljöfostran i Finland Natur & Miljö För projektet Snygg beach missionen skräpfri kust som kommer äga rum i form av ett stort städevenemang längs med finländska fastlandets och Ålands kuster där allmänheten och föreningar, företag, klubbar m.fl. uppmuntras att delta. Syftet är att genom konkret handling lyfta fram Östersjöns nedskräpningsproblem rent generellt samt ge ett behövligt startskott till en beteende- och attitydförändring i samhället. För ett projekt med syfte att bidra till en minskning av Östersjöns vattenföroreningsproblem genom att verka för ett ökat miljömedvetande bland framförallt ungdomar.. För projektet Fisklycka. Projektet syftar till att förbättra förutsättningarna för fiskens naturliga förökning i grunda havsvikar och strömmande vattendrag i kustregionerna. För ett projekt med syfte att modifiera öppna diken på Åland. Med hjälp av denna modifiering kan läckande näringsämnen från åkermark fångas upp med en minskning av övergödningen i Östersjön som följd. För ett saneringsprojekt av strömvatten i Egentliga Finland med målen att verka för främjande av miljöfostran och att förbättra det ekologiska tillståndet. En donation för att stöda befolkningen i Filippinerna med återuppbyggnaden efter Tyfonen Haiyan För ett projekt som rör informationsspridning om Grön Flagg, som är ett verktyg och en certifiering för hållbar utveckling som daghem och skolor kan ansluta sig till. Genom verktyget får barn och unga arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Certifieringen innebär en möjlighet för läroanstalten att visa upp sitt hållbarhetsarbete för omgivningen. För introducering av ett undervisningsprogram med Östersjötema. Genom programmet kommer eleverna att få en grundläggande kunskap om Östersjöns natur och vikten av att värna om den marina miljön

3 FORTSÄTTNING 2013 Naturförbundet Östersjöfonden För genomförandet av ett kustvandringsprojekt i Finska viken-området i samband med firandet av Finska vikens år under Utdelningen ska gå till produktionen av en guidebok som familjer, daghem- och skolklasselever ska ha till stöd under vandringen. För att anlägga ett våtmarksprojekt i Gesterby och åskådliggöra nyttan av detta för allmänheten MILJÖKONTOBONUS SOM UTDELADES 2012 ÅR 2011, TOTALT John Nurminens Stiftelse Östersjöfonden Ålands Producentförbund För projektet att effektivera minskningen av fosfor från avloppsreningsverket i Riga. Effektiveringen beräknas minska utsläppen med ca 200 ton årligen, vilket motsvarar ungefär en femtedel av hela Finlands fosforbörda på Östersjön årligen. För projektet Mötesplats Åland i syfte att skapa ett nytänkande som kan placera Åland på världskartan beträffande Östersjömiljöfrågor. Projektet kommer att öka medvetenheten om Östersjöns miljöfrågor bland allmänheten samt på sikt gynna inresandet till Åland och därigenom även lokala företag. För att utbilda eko-mentorer i syfte att attrahera flera näringsidkare till ekologisk odling på Åland

4 MILJÖKONTOBONUS SOM UTDELADES 2011 ÅR 2010, TOTALT John Nurminens Stiftelse Natur och Miljö r.f. AICIS Skyddsfond för Skärgårdshavet Ålands 4H distrikt Egentliga Finlands naturskyddsdistrikt Skeppsföreningen Albanus Projektet Ett rent Östersjön. Syftet är att minska den årliga mängd fosfor som når Östersjön genom att effektivisera fosforfiltreringen i vattenreningsverket i Viborg. Det beräknas att projektet ska minska fosforutsläppen med cirka 20 ton per år. Informationskampanjen Under den glittrande ytan. Kampanjens syfte är att informera om vattennaturens tillstånd, väcka intresse för naturen på havsbottnen samt att sprida tips om vad var och en kan göra i sin vardag för att minska övergödningen av Östersjön. Boken Miljödetektiverna, som innehåller kreativa idéer med illustrationer om hur vi kan få en bättre miljö i framtiden. Baserad på åländska skolgruppers bidrag till tävlingen Miljödetektiverna på Åland, ordnad av AICIS ( Åland International Institute of Comparative Island Studies). Projektet att informera och ge rådgivning till jordbrukare om hur man minskar övergödningen. Skolkampanjen Miljöbanan som ska låta skolbarnen bekanta sig med vattenskyddet och naturens mångfald. Skogsskyddsrådgivning. Syftet är att informera skogsägare om skogarnas tillstånd. Ungdomsgruppen Prentisarna ska miljöcertifiera Albanus enligt en princip framtagen av Sail Training International kallad Blue Flag

5 MILJÖKONTOBONUS SOM UTDELADES 2010 ÅR 2009, TOTALT Röda korset på Åland Stöda katastrofhjälpen för jordbävningsoffren på Haiti Ålands Landsbygdscentrum Valonia (Egentliga Finlands servicecenter för hållbar utveckling och energifrågor) Greenlux Finland Oy Natur och Miljö r.f. SaveThePlanet.ax Minska läckaget av näringsämnen till Östersjön genom att samla och ena alla berörda intressenter så att konkreta satsningar kommer igång och genomförs när det gäller anläggande av våtmarker och sedimenteringsbassänger. Miljöfostringsprojekt med syfte att öka de lokala föreningarnas miljökunnande och att etablera nätverk för miljöfostran. Projekt GreenLUX Grow Light. Utveckla en armatur för ledbelysning som är optimerad för växthusodling vilket kan bidra till en hållbar utveckling. Östersjöäventyret med Rurik Räka. Projektet ska väcka och stöda barns intresse för undervattensnaturen vid kusten och därmed få dem att värna om miljön även i framtiden. Anordna en inspirationsdag för klimatet, vilket är ett led i utvecklingsprojektet Ett grönt Åland i ett blått Östersjön

6 MILJÖKONTOBONUS SOM UTDELADES 2009 ÅR 2008, TOTALT Stacko Ab Luontoliitto ry. Finlands Biogasförening r.f. Biodynamiska föreningen r.f. Förbundet Ålands Sjödagar r.f. Yrkeshögskolan Novia och Forskningsinstitutet Aronia Tampereen ympäristösuojeluyhdistys ry. Ett projekt för att syresätta Östersjöns döda havsbottnar. Stacko Ab har utvecklat en pumpanordning som med vågkraft drar upp bottenvatten till en kammare som är monterad på pumpenheten där vattnet syresätts i en patentsökt syresättningsenhet innan det återförs till önskat djup. Skogsambassadörsprojektet. Målet med projektet är att informera högstadieeleverna runtom i landet om Finlands skogar och vad de själva kan göra för att förbättra dem.. Utveckling av miljövänligt fordonsbränsle. Projektet ska informera kommunerna i Finland om hur de kan utnyttja den oanvända biogasenergin som uppstår från till exempel hushåll, parker, avfallsplatser och växtrester från grönområden. Projektet som ska utveckla dagens jordbruk så att det gagnar naturen och minskar utsläppen i bland annat Östersjön. För olika aktiviteter i samarbete med åländska miljöaktörer. Olika forskningsprojekt kring Östersjön samt kustområdena. Projektet som undersöker om tak är bra grogrund för växter

7 MILJÖKONTOBONUS SOM UTDELADES 2008 ÅR 2007, TOTALT Baltic Sea Action Group SaveThePlanet.ax Luontoportti Oy Förbättring av S:t Petersburgsområdets gödselhantering, med en minskning av Östersjöns övergödning som mål. Arrangemang av 10 olika kulturevenemang på Åland, för att öka allmänhetens kunskap om hållbar utveckling och klimatförändringen. Webtjänsten NatureGate. En igenkänningstjänst för växtarter Finlands Natur och Miljö r.f. Etablering av naturskola på Åland. Miljökontobonus som utdelades 2007 År 2006, totalt OKKA-stiftelsen Naturförbundet r.f. Virtavesien hoitoyhdistys ry. Kymmenedalens naturskyddsdistrikt Stiftelsen beviljar miljöcertifikat för läroanstalter i Finland. Donationen möjliggör fortsatt produktion av manualer och broschyrer. Östersjöverksamhet; utbildning av informatörer och sk. Östersjöambassadörer. Fortsatt vård av vattendrag i Vanda, plantering av yngel. Upprätthållning av kläckningsanläggningar för fisk. Iståndsättning av områden på ön Mustaviiri i östra Finska viken. Ön Mustaviiri hör till ett av områden på Unescos lista av världsnaturarv EKO-lådan Försäljning av ekologiskt odlade frukter och grönsaker Tjenan vatten Syresättning av Toböleträsk i Saltvik Ålands natur och miljö r.f. Informationsutskick om hållbar utveckling till samtliga hushåll på Åland. 3000

8 MILJÖKONTOBONUS SOM UTDELADES 2006 ÅR 2005, TOTALT John Nurminens Stiftelse Ett renare Östersjön. Fosforrensning i St. Petersburgs avloppsreningsverk för att skydda Östersjön från övergödning Wildlife Vasa Wildlife Vasas internationella naturfilmfestival WWF och Ålands hushållningssällskap Biodynamiska föreningen r.f. Ett projekt för att främja den värdefulla kulturmiljön på Åland genom ett röjningsläger. Projektet som ska utveckla dagens jordbruk så att det gagnar naturen och minskar utsläppen i bland annat Östersjön MILJÖKONTOBONUS SOM UTDELADES 2005 ÅR 2004, TOTALT Unicef Uppbyggnad och återställning av miljön i Asien efter naturkatastrofen genom att först hjälpa de drabbade människorna, främst barnen MILJÖKONTOBONUS SOM UTDELADES 2004 ÅR 2003, TOTALT WWF Finland Östersjöfonden Utbilda flera gruppledare, skaffa grundutrustning för flera oljebekämpare och öka beredskapen för vården av oljeskadade djur wbland de frivilliga oljebekämpningstrupperna. Starta en miljöpristävling som ska ta fram användbara uppfinningar som gynnar en hållbar miljöutveckling MILJÖKONTOBONUS SOM UTDELADES 2003 ÅR 2002, TOTALT WWF:s Operation Sjöjungfru Regionala projekt Förbättra Östersjöns tillstånd genom att förminska utsläpp som förorsakar övergödning och arbeta med att förebygga oljekatastrofer. Skydda utrotningshotade arter som östersjövikare och havsörn. Blomkonstverk Den gudomliga komedin, Birkalands naturskyddsfond och Sundom bygdeförening

Göteborgs lokala handlingsplan för. Hållbar mat. Foto: Johan Wingborg, Emma Naqvi. Illustration: Jenny Olofsson. www.goteborg.se

Göteborgs lokala handlingsplan för. Hållbar mat. Foto: Johan Wingborg, Emma Naqvi. Illustration: Jenny Olofsson. www.goteborg.se Göteborgs lokala handlingsplan för Hållbar mat Foto: Johan Wingborg, Emma Naqvi. Illustration: Jenny Olofsson www.goteborg.se Förord Detta är en handlingsplan för hur vi i Göteborgs Stad ska arbeta med

Läs mer

FOTO URBAN ERICSSON. Engagemang skapar förändring

FOTO URBAN ERICSSON. Engagemang skapar förändring FOTO URBAN ERICSSON Engagemang skapar förändring 1 Vad är Leader? Leader är en förkortning och betyder Liaison Entre Actions de Développement de l Économie Rurale eller Samordnade aktiviteter för landsbygdens

Läs mer

Håll Skärgården Ren rf VERKSAMHETSPLAN 2012

Håll Skärgården Ren rf VERKSAMHETSPLAN 2012 Håll Skärgården Ren rf VERKSAMHETSPLAN 2012 Håll Skärgården Ren rf grundades 1969 och är en riksomfattande miljöorganisation för båtfarare och andra som rör sig på våra vatten. Föreningen är verksam i

Läs mer

Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020

Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020 Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020 Närings- trafik, och miljöcentralen i Nyland 1.10.2014 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. STRATEGISKA VAL... 3 Insatsområde 1: Ett framgångsrikt näringsliv...

Läs mer

Race for the Baltic en cykelkampanj för Östersjön. varför inte cykla med en bit av sträckan tillsammans. från Ystad på morgonen

Race for the Baltic en cykelkampanj för Östersjön. varför inte cykla med en bit av sträckan tillsammans. från Ystad på morgonen Nyhetsbrev Marint centrum Simrishamn juni 2013 Marint centrum avslutar EU-projekt och summerar de första resultaten I april var det 2,5 år sedan Marint centrum invigdes och under våren avslutades det EU-projekt

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Företagsstöd och projektstöd möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Är du verksam på landsbygden och vill satsa på något nytt? Kanske utveckla ditt företag eller

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Skärgårdshavets biosfärområde år 2011

Verksamhetsberättelse för Skärgårdshavets biosfärområde år 2011 Verksamhetsberättelse för Skärgårdshavets biosfärområde år 2011 Skärgårdshavets biosfärområde är en levande modell för hållbar utveckling i kust- och skärgårdsområden Sammanställd för Skärgårdshavets biosfärområde

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Stiftelsen Håll Sverige Rent

Verksamhetsberättelse 2012. Stiftelsen Håll Sverige Rent Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Håll Sverige Rent Stiftelsen Håll Sverige Rent Maj 2013 Innehåll Sammanfattning...4 1. Håll Sverige Rent-kampanjen...7 1.1 De Nationella Skräpplockardagarna 2012...7

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Inledning ABF- Ålands syfte är vara en del av det fria bildningsarbetet grundat på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer. Föreningen ska arbeta för ett aktivt medborgarskap,

Läs mer

Leader STRATEGI FÖR ÅLAND 2015-2020

Leader STRATEGI FÖR ÅLAND 2015-2020 Leader STRATEGI FÖR ÅLAND 2015-2020 Sida 2 av 33 INNEHÅLL Leader Åland r.f. utvecklingsförening för Åland... 4 SWOT-analys... 5 Beskrivning av SWOT:... 5 Jämförelse med Landsbydgdsutvecklingspromgrammets

Läs mer

ENGAGEMANG & HANDlingskraft!

ENGAGEMANG & HANDlingskraft! ENGAGEMANG & HANDlingskraft! Det du håller i din hand är Göteborgs Stads första miljöprogram. Vårt gemensamma miljöprogram. Ett avstamp mot framtiden. Göteborg ska vara en föregångare i miljöoch stadsutveckling

Läs mer

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kr inom Sverige för att främja kvinnors företagande varav 3,8

Läs mer

Bilaga 1 S4013P03. Omställning Åland. Strategisk planering för en hållbar framtid 2013-2051. Kommittén Omställning Åland, 2013

Bilaga 1 S4013P03. Omställning Åland. Strategisk planering för en hållbar framtid 2013-2051. Kommittén Omställning Åland, 2013 Bilaga 1 S4013P03 Omställning Åland Strategisk planering för en hållbar framtid 2013-2051 Kommittén Omställning Åland, 2013 1 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Sammanfattning... 3

Läs mer

Finlands Svenska Scouter r.f. Verksamhetsplan 2015-2016

Finlands Svenska Scouter r.f. Verksamhetsplan 2015-2016 Finlands Svenska Scouter r.f. Verksamhetsplan 2015-2016 Hur verksamhetsplanen blev till Finlands Scouters strategi 2015-2018 Inledning Vår verksamhetsplan baserar sig på Finlands Scouters strategi 2015-2018,

Läs mer

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Verksamhetsberättelse 2013

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Verksamhetsberättelse 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Verksamhetsberättelse 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent April 2014 Innehåll Sammanfattning...4 1. Håll Sverige Rent-kampanjen...6 1.1 De Nationella Skräpplockardagarna 2013...7

Läs mer

Ansvarsfullt företagande i små och medelstora företag. Praktiska exempel

Ansvarsfullt företagande i små och medelstora företag. Praktiska exempel Ansvarsfullt företagande i små och medelstora företag Praktiska exempel 2 Denna broschyr färdigställdes 2009 på uppdrag av arbetsoch näringsministeriet. Centre for Responsible Business (CeReB) vid Åbo

Läs mer

Hållbarhetsbokslut 2013

Hållbarhetsbokslut 2013 Hållbarhetsbokslut 2013 smedjebacken.se Presentation av Hållbarhetsbokslutet Detta är Smedjebackens kommuns Hållbarhetsbokslut för 2013. Hållbarhetsbokslutet ges ut för tionde året. De olika avsnitten

Läs mer

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan Tillsammans kan vi påverka personal och beslutsfattare att köpa in mer klimatsmart, etisk och hälsosam mat Författare Katyan Barraza Merino Redaktörer Josefine

Läs mer

Efter foto av Matz Arnström NYA FÖRUTSÄTTNINGAR KARLSKRONA & OMVÄRLDEN 20 LAGSTIFTNING 22 PLANSTRATEGI 24

Efter foto av Matz Arnström NYA FÖRUTSÄTTNINGAR KARLSKRONA & OMVÄRLDEN 20 LAGSTIFTNING 22 PLANSTRATEGI 24 18 Efter foto av Matz Arnström NYA FÖRUTSÄTTNINGAR KARLSKRONA & OMVÄRLDEN 20 LAGSTIFTNING 22 PLANSTRATEGI 24 19 KARLSKRONA & OMVÄRLDEN Karlskrona mitt i Östersjön Karlskronas omvärld har de senaste åren

Läs mer

RONNEBY KOMMUNS MILJÖMÅL

RONNEBY KOMMUNS MILJÖMÅL RONNEBY KOMMUNS MILJÖMÅL 2014-2016 # ronnebyförmiljön GILLA OSS PÅ FACEBOOK 0 Innehållsförteckning Vision...2 Miljöarbetet i Ronneby...3 Nationella miljökvalitetsmål och prioriterade områden 3 Lokala mål

Läs mer

ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING

ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING ÖVERGÖDNING ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING STUDIEMATERIAL TILL DOKUMENTÄREN VÅRT GRISIGA HAV LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT Filmmakaren och frilansjournalisten Folke Rydén och fotografen

Läs mer

Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland. Projektutvärdering

Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland. Projektutvärdering Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland Projektutvärdering Eva Karin Karlsson Landstinget Kronoberg FoU-centrum 2009 Sammanfattning Bakgrund Det lever idag cirka 5000 personer med hiv i Sverige och av

Läs mer

Välkommen till Håll Sverige Rents. Miljöutbildning

Välkommen till Håll Sverige Rents. Miljöutbildning Välkommen till Håll Sverige Rents Miljöutbildning Denna miljöutbildning är ämnad för dig som arrangerar ett event. Eventet är eller avser att bli ett: Miljömärkt Event av Miljömärkt Event har en logotyp

Läs mer

Vad har du på tallriken?

Vad har du på tallriken? EN GUIDEBOK OM MAT, MAKT OCH KLIMAT FÖR ELEVER OCH LÄRARE 1 Vad har du på tallriken? Innehåll Tillsammans kan vi få en godare måltid...3 Från jord till bord...4 Hållbar utveckling...6 Aktiviteter och metoder

Läs mer

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Miljöredovisning 2013

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Miljöredovisning 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Miljöredovisning 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 INNEHÅLL Sammanfattning...4 1. Håll Sverige Rent-kampanjen...6 1.1 De Nationella Skräpplockardagarna 2013...7 1.2

Läs mer

Ett LAG:arbete inom Leader Gotland. Leader Gotlands omvärldsanalys 2012 2014

Ett LAG:arbete inom Leader Gotland. Leader Gotlands omvärldsanalys 2012 2014 Ett LAG:arbete inom Leader Gotland Leader Gotlands omvärldsanalys 2012 2014 Förord LAG ordförande Ola Lindvall reflekterar För att stärka LAG:s, styrelsen i Leader Gotlands styrelse, kunskap och förutsättningar

Läs mer