Arbetsmiljöpolicy. inklusive trafiksäkerhetspolicy. Antagen av Antagen av Kommunfullmäktige 2004 Kf 20.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljöpolicy. inklusive trafiksäkerhetspolicy. Antagen av Antagen av Kommunfullmäktige 2004 Kf 20."

Transkript

1 Arbetsmiljöpolicy inklusive trafiksäkerhetspolicy Antagen av Antagen av Kommunfullmäktige 2004 Kf 20.

2 Arbetsmiljöpolicy Målsättning Målsättningen för Arboga kommuns arbetsmiljöarbete är: * Arbetsmiljön ska vara god och ansvaret återfinnas i linjeorganisationen. * Arbetsförhållandena ska anpassas så att de anställda ges möjlighet till personlig utveckling och höjd kompetens. Genom arbetsbyte eller förändring av arbetsuppgifter ges den anställde möjlighet att själv påverka sin arbetssituation, utifrån sin kompetens. * Kommunen ska uppfylla de krav som ställs enligt partsöverenskommelser och lagstiftning. * Arbetsmiljön ska vara sådan att risken för olycksfall, sjukdomar eller varaktiga besvär förebyggs. * Arbetsmiljöuppgifter samt befogenheter, därmed ansvaret, ska delegeras till "rätt nivå" i linjeorganisationen. * Den anställde ska ges nödvändig arbetsmiljöinformation om och utbildning i hur skyddsutrustning och hjälpmedel används. Huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet Arbetsmiljölagstiftningens grundtanke är att arbetsgivare och arbetstagare samverkar för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Frågor som rör arbetsmiljön ska handläggas i den normala beslutsprocessen inom organisationen. Arbetsmiljökommittén är endast ett samrådsorgan. Lagen utgår från att den som har beslutsfunktion och har deltagit i ett beslut i arbetsmiljökommittén också genomför beslutet. Om företrädarna för arbetsgivarna och arbetstagarna ej är eniga i arbetsmiljökommittén, ska frågan på begäran av ledamot hänskjutas till Arbetsmiljöverket. Respektive nämnd och/eller styrelse har överordnat ansvar för all arbetsmiljö. Detta ansvar innefattar bland annat kontroll och uppföljning av arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen. Det är viktigt att det inte finns några oklarheter om var i organisationen de olika arbetsmiljöfrågorna ska behandlas. Förvaltningschefen har alltid ett övergripande ansvar som bl.a. innefattar ett uppföljningsansvar över att delegeringen fungerar och att arbetsmiljöarbete bedrivs som en integrerad del i den ordinarie verksamheten. 1

3 Varje befattningshavare med personalansvar har arbetsgivaransvar (se definition på arbetsledare). Arbetsledare/chef som tilldelats arbetsmiljöuppgifter (delegering) ska ges tillräckliga befogenheter och resurser, kunskaper och erfarenheter för att kunna fullgöra de uppgifter som delegerats. Alla arbetstagare ska medverka till att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetstagaren är skyldig att följa givna föreskrifter och positivt delta i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöorganisation inom Arboga kommun Linjeorganisation Stöd till linjen Nämnd/styrelse Arbetsmiljökommittén Förvaltningschef Enhetschef Arbetsledare Arbetstagare Företagshälsovård Personalkontor Personalkontor Skyddsombud Arbetsmiljöorganisationen utgår från en förvaltningsorganisation med fyra ansvarsnivåer bestående av förvaltningschef, enhetschef, arbetsledare och arbetstagare. Om ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna inte fullföljs på "rätt" ansvarsnivå flyttas ansvaret uppåt, ytterst till förvaltningschef. Arbetsmiljöuppgifter/ansvar framgår av bilagor. När en arbetstagare upptäcker eller upplever en arbetsmiljöbrist ska han/hon tala med sin närmaste arbetsledare omedelbart. Arbetsledaren ska dokumentera händelsen. Arbetsledare ska vidtaga lämpliga åtgärder för att avhjälpa bristen och hålla arbetstagaren underrättad. Om arbetsledaren inte har tillräckliga resurser för åtgärd framför han/hon ärendet till närmast överordnad enhetschef. Arbetsgivarparten åtgärdar bristen och MBL-förhandlar om så krävs. Har enhetschefen inte tillräckliga resurser/delegation tas problemet upp med förvaltningschefen, som kallar till en ledningsgrupp. Till ledningsgruppen kallas arbetstagarrepresentanter för berörd arbetstagarorganisation. Arbetsmiljöfrågor som inte kunnat lösas tidigare, ska alltså tas upp till diskussion i detta forum. 2

4 Ledningsmötet fungerar också som MBL-förhandling. Om frågan har sådan tyngd att den ligger utanför förvaltningschefens delegation, hänskjuts den till nämnden/styrelsen. Stödfunktioner till linjen Stödfunktioner till linjeorganisationen i arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor är bland annat personalkontor, företagshälsovård, arbetsmiljökommitté samt skyddsombud. Arbetsmiljökommittén ska bevaka och följa upp arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i kommunen. Arbetsmiljökommittén ska dessutom vara pådrivande när det gäller arbetsmiljöpolicy, information och utbildning i arbetsmiljöfrågor och upprättande av handlingsplaner inom kommunen. Skyddsombudens uppgifter blir bland annat att vara en resurs för linjeorganisationen bl.a. vid organisationsförändringar och vid upprättande av handlingsplaner. Skyddsorganisation Skyddsorganisationen bör följa kommunens organisation. Där varje enhetschefsområde utgör ett skyddsområde. Skyddsombuden bör ha förhandlingsmandat enligt MBL och ska vara anmälda till arbetsgivaren enligt arbetsmiljöförordningen. Huvudskyddsombud utses för hela kommunen. Huvudskyddsombuden ska samordna skyddsombudens verksamhet och företräda dem i frågor som omfattar flera skyddsområden. Upprättande av handlingsplaner (bilaga 6) på arbetsplatsen kan ersätta skyddsrond, där skyddsombudet deltar. På skyddsombudets begäran ska särskild skyddsrond genomföras. Arbetsmiljökommittén utgör kommunens skyddskommitté och ska rapportera anteckningar till Kommunstyrelsen via Arbetsmiljökommitténs ordförande. Arbetsmiljökommittén ska bestå av 11 ledamöter varav arbetstagarparten tillsätter 6 ledamöter och arbetsgivarparten 5 ledamöter. Bland arbetstagarledamöterna ingår huvudskyddsombuden. Arbetsmiljökommittén sammanträder fyra gånger per kalenderår. Elevskyddsombud kan adjungeras till arbetsmiljökommittén. 3

5 Trafiksäkerhetspolicy för kommunens anställda - Antagen av Kommunfullmäktige 94/2007 Inledning Trafiksäkerhetspolicyn är ett komplement till arbetsmiljöpolicyn. Kommunernas verksamhet medför att de anställda gör ett stort antal tjänsteresor varje år. Många av de anställda gör ofta flera resor samma dag. Huvuddelen av tjänsteresorna är resor till och från olika arbetsplatser och bil är ofta den enda möjliga färdsättet. Syftet med policyn är att alla inom kommunen ska bidra till och ta ett gemensamt ansvar för att möten och resor sker på ett planerat, kostnadseffektivt, miljöanpassat och trafiksäkert sätt. Policyn för resor i tjänsten gäller för anställda och inhyrd personal i kommunen. Kommunens företrädare ska vara goda föredömen i trafiken. Ett stort antal kommunala bilar i trafiken har betydelse för hur kommunen uppfattas. All personal ska självklart följa trafikreglerna, hastighetsbestämmelser och köra med hänsyn, omdöme och ansvar. Utgångspunkter Resor i tjänsten Planera arbetet så att färdsträckorna blir så korta och så få som möjligt. Planera bilanvändandet med målet att minska antalet bilar. Möten Ifrågasätt om resan är nödvändig. Välj istället att mötas via video-, internet- eller telefonkonferenser när så är lämpligt och möjligt. Tekniska lösningar för detta finns och kan utvecklas ytterligare. Kollektiva färdmedel Den allmänna kollektivtrafiken är ofta det bästa alternativet med tanke på kostnader, effektivitet, säkerhet och miljö. Välj tåg och buss i största möjliga utsträckning. Tågresor ska göras i normalprisklass. Flygresor inom Sverige bör undvikas. Samåkning Samåkning ska ske om flera personer ska till och från samma plats vid samma tillfälle. 4

6 Privat bil Privat bil får inte användas för tjänsteresor annat än i undantagsfall. Tjänstefordon får ej användas för privat bruk. Leasingbilar tecknas endast av tekniska förvaltningen. Trafiksäkerhet Resandet är en del av arbetsmiljön och har också en stor påverkan på den yttre miljön. Av omsorg av både personal och miljö ska resorna därför föras så trafiksäkert och miljöanpassat som möjligt. Vid upphandling av tjänstefordon ska kommunen välja miljöfordon med låg bränsleförbrukning. ABS-bromsar, trepunktsbälte och krockkudde på förarplats och passagerarplats är säkerhetskrav. Dessa krav gäller även hyrbil. Alkolås är standard vid inköp av nya bilar. Föraren får inte framföra fordon när han/hon är uttröttad. Föraren ska anpassa hastigheten efter väg- och trafikförhållandena och se till att bilbältet sitter rätt och att nackstödet är rätt inställt. Undvik att ringa i mobiltelefon under körning. Används telefonen vid körning ska en lösning med handsfree användas. I annat fall ska man parkera på ett säkert ställe och därefter fullfölja samtalet. Alla transporter ska alltid planeras så att de inte bryter mot gällande lagstiftning och hänsyn ska också tas till andra faktorer som påverkar tidsplanering och vägval, exempelvis raster, trafikproblem, mörkerkörning och dålig väderlek. Promenera eller cykla kortare sträckor. Hjälm bör användas vid cykelturer. Miljöanpassad körning För att minska de stora utsläppen vid kallstarter bör motorvärmare användas ända upp till + 10 C. Gör inga häftiga accelerationer och onödiga inbromsningar utan håll en jämn hastighet och en hög växel. Utbildning i Eco-drivning rekommenderas för förare med omfattande bilresor i tjänsten. Hygien och hälsa Tobaksrökning är förbjudet och transport av sällskapsdjur är normalt förbjudet i kommunens ägda, leasade eller hyrda bilar. Personalen ska ha rätt körkortsbehörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten. 5

7 Riktlinjer Respektive förvaltning ska utarbeta egna riktlinjer för vad som är specifikt för dem med utgångspunkt från gällande trafiksäkerhetspolicy. Detta för att förebygga de risker som trafiken innebär. Förvaltningarna ska göra en analys och riskbedömning ur psykologiska, fysiska och organisatoriska förhållanden. Det ska även göras en inventering i vilka kunskaper som berörd personal har i trafiksäkerhetsfrågor. Detta ska sedan regelbundet följas upp i det systematiska arbetsmiljöarbetet för eventuella åtgärder som krävs i trafiksäkerhetsarbetet. Sammanfattning Många av kommunens anställda gör många resor, många arbetstimmar tillbringas i bil. Det finns alltså stor anledning att tänka över hur och ibland varför resorna görs. Trots att vi inser att det från gång till annan blir konflikter vid val av färdsätt så är det viktigt att alla hjälps åt för att utveckla resandet i en mera trafiksäker och miljöanpassad riktning. 6

8 Bilaga 1 Förvaltningschefens arbetsmiljöansvar Förvaltningschefen har övergripande ansvar för samtliga arbetsmiljöuppgifter. Detta ansvar innefattar bland annat kontroll och uppföljning av arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen. Förvaltningschefen: - har att skaffa sig ingående kunskap om den arbetsmiljölagstiftning, författningar och lokala föreskrifter samt eventuella lokala avtal som rör arbetsmiljöområdet. Huvudansvaret för att information lämnas till medarbetarna vilar på förvaltningschefen. - ska ansvara för och organisera arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen - har att ansvara för att fortlöpande ekonomiska och personella förutsättningar skapas för ett i praktiken fungerande arbetsmiljöarbete - ska fortlöpande hålla nämnden underrättad om utvecklingen på arbetsmiljöområdet - ska klargöra arbetsmiljöansvaret och befogenheter för underställda chefer samt förvissa sig om att dessa har erforderlig utbildning - ska ansvara för att erforderliga personalutrymmen finns - har att ansvara för att arbetsplatserna har en sådan utformning att de uppfyller erforderliga krav på säkerhet - ska ansvara för att av förvaltningen anlitade entreprenörer eller konsulter antingen har eget arbetsgivaransvar för arbetet eller om fattas av förvaltningens skyddsorganisation - har samordningsansvar när två eller flera företag driver verksamhet inom förvaltningens arbetsställen - ska tillse att nytillträdda enhetschefer introduceras och har erforderliga kunskaper om arbetsmiljöfrågor 7

9 Bilaga 2 Enhetschefs arbetsmiljöansvar Enhetschefen har från förvaltningschefen delegerat arbetsgivaransvar för enhetens arbetsmiljöuppgifter. Enhetschefen: - ska verka för att tillräckliga resurser i form av utrustning och personal ställs till enhetens förfogande för att verksamheten ska kunna bedrivas under arbetsmiljömässigt tillfredsställande former - ska skaffa sig ingående kunskaper om den arbetsmiljölagstiftning, de författningar och lokala föreskrifter samt eventuella lokala avtal som rör arbetsmiljöområdet - har att ansvara för att handlingsplaner upprättas och genomförs för arbetsmiljöarbetet minst en gång/år - ska fortlöpande hålla förvaltningschefen underrättad om den befintliga arbetsmiljösituationen - har att anmäla till förvaltningschef behov av särskilda åtgärder för att främja arbetsmiljön om befogenhet eller möjlighet att själva åtgärda saknas - ska ansvara för att lokala skyddsföreskrifter, instruktioner och rutiner upprättas och hålls aktuella - har att regelbundet informera arbetsledare om Arbetsmiljöverkets aktuella föreskrifter och förordningar - ska kontrollera och följa upp att skyddsarbetet fungerar inom enheten - har att ansvara för att arbetsmetoder och utrustning har en sådan utformning att de uppfyller erforderliga krav på säkerhet - ska följa upp inträffade arbetsskador och tillbud inom arbetsenheten samt ta initiativ till förebyggande åtgärder - ska beakta arbetstagares synpunkter på arbetsmiljön och ta tillvara erfarenheter för att förebygga olycksfall eller sjukdomar 8

10 - har att beakta de olägenheter och risker som ensamarbete medför - har att beakta den psykosociala arbetsmiljön för arbetstagare - ska underrätta Arbetsmiljöverket när så erfordras vid ändrad verksamhet eller förändringar av lokaler - har att regelbundet ta upp sjukfrånvarosituationen inom enheten med arbetsledarna - ska ansvara för rehabiliteringsverksamheten inom enheten - ska tillse att nytillträdda arbetsledare introduceras och ges erforderliga kunskaper i arbetsmiljöfrågor Delegationsordningen är genomgången Datum Förvaltningschef Enhetschef 9

11 Bilaga 3 Arbetsledarens arbetsmiljöansvar Arbetsledaren har från enhetschefen delegerat arbetsgivaransvar för arbetsplatsens arbetsmiljöuppgifter. Arbetsledaren: - ska i sitt dagliga arbete stimulera samtliga medarbetares intresse för arbetsmiljöfrågor och verka för en god fysisk och psykisk arbetsmiljö - har att skaffa sig kunskap om den arbetsmiljölagstiftning, de författningar och lokala föreskrifter samt eventuella lokala avtal som rör arbetsmiljöområdet - ska upprätta handlingsplan över brister i arbetsmiljön som ej kan åtgärdas direkt. Handlingsplanen ska upprättas i samarbete med arbetstagarna, minst en gång/år - ska se till att handlingsplanen åtgärdas - ska fortlöpande ha tillsyn av arbetsområdet i syfte att spåra och undanröja risker och brister i arbetsmiljön - ska fortlöpande hålla enhetschefen underrättad om arbetsmiljösituationen - ska anmäla till enhetschefen om behov av särskilda åtgärder för att främja arbetsmiljön om befogenhet eller möjlighet att själv åtgärda saknas - har att tillse att arbetet bedrivs enligt gällande lagar, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, anvisningar och instruktioner - ska informera personal om gällande föreskrifter, om risker i arbetet och hur man skyddar sig mot dessa - har att tillse att nyanställda i arbetsgruppen introduceras om arbetsmetoder, skyddsanordningar och de risker som är förknippade med arbetet 10

12 - ska ansvara för att befintliga hjälpmedel för att underlätta arbetet används - har att beakta vad en arbetsorder som ges till arbetstagare betyder i arbetsmiljöhänseende och den anställdes förutsättningar att bedöma och bemästra risker i arbetet - har att beakta arbetstagarens synpunkter på arbetsmiljön och ta tillvara erfarenheter för att förebygga olycksfall eller sjukdomar - genomföra rehabiliteringsutredning - ska beakta den psykosociala arbetsmiljön för arbetstagare - har att anmäla arbetsskador och arbetssjukdomar - via arbetsskadeanmälan till Personalkontoret som vidarebefordrar anmälan till Försäkringskassan - har att föra förteckning över farliga ämnen - ska utfärda kortfattade skriftliga instruktioner på arbetsplatsen - ska tillse att aktuell information i arbetsmiljöfrågor förvaras tillgängligt på arbetsplatsen. Delegationsordningen är genomgången Datum Enhetschef Arbetsledare 11

13 Bilaga 4 Arbetstagarens arbetsmiljöansvar Alla arbetstagare ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetstagarens ansvar är att: - hålla sig underrättad om de särskilda skydds- och ordningsföreskrifter som är utfärdade inom sitt arbetsområde - känna till de skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning som finns, hur de används och alltid använda dem - följa arbetsledningens föreskrifter och anvisningar i arbetsmiljöfrågor - arbeta med omtanke och försiktighet för att inte råka ut för olycksfall och ta hänsyn till arbetskamraterna - anmäla förhållanden som kan utgöra risk i arbetsmiljön till din arbetsledare - omedelbart anmäla arbetsskada eller tillbud till arbetsledare - delta vid upprättande av handlingsplan över brister i arbetsmiljön - medverka vid egen rehabiliteringsutredning/rehabilitering 12

14 Bilaga 5 Definition arbetsledare Arbetsledare i Arboga kommun har - egen underställd personal - arbetsledande uppgifter - delegerat ansvarsområde - fastställda befogenheter * Arbetsledaren ansvarar för sitt och gruppens/enhetens arbete och prestationer (tex. semesterplanering). * Arbetsledaren ansvarar för att medarbetarna har erforderlig kompetens. * Arbetsledaren ansvarar för att medarbetarna utvecklas, stimuleras och engageras. * Arbetsledaren är ansvarig för information inom gruppen/enheten. * Arbetsledaren genomför årligen medarbetarsamtal med medarbetarna. * Arbetsledaren genomför rehabiliteringsutredningar. * Arbetsledaren har arbetsmiljöansvar. 13

15 Bilaga 6 Handlingsplan för åtgärder av arbetsmiljön vid Arbetsplats:... Framtagen den: Handlingsplanen tas fram gemensamt av arbetsledaren och medarbetarna. Ange konkreta åtgärder och tidpunkt när åtgärderna ska vara genomförda. Åtgärder som chef/arbetsledare inte har befogenhet att besluta om antecknas i handlingsplanen och tas upp med överordnad chef. Åtgärder som kan genomföras direkt, tas ej upp. Organisatoriska åtgärder: (ex arbetsinnehåll, möjlighet att påverka sin arbetssituation, ansvar m m). Fysiska åtgärder: (ex arbetsställningar, skyddsutrustning, personalrum mm) Psykosociala åtgärder: (ex kommunikation/dialog, information/instruktioner, stressfaktorer, övertid) Arbetsledare/chef... 14

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Dnr HS 2012/307-16 Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Punkter som i dokumentet är markerade med en * är sådana uppgifter som kan delegeras vidare. Delegeringen gäller

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen (från och med 1 januari 1995)

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Första upplagan Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Arbetsmiljöverket 2004 Text: Carin Frostberg, Organisatoriska och medicinska

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT DOKUMENTNAMN Arbetsmiljöpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten REVIDERAT 2013-06-27

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET Beslutad av Kommunfullmäktige 2008-08-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sven Tholén Personalchef DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET.3 SAMVERKAN 5 METODER FÖR

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy Kommunstyrelsen och Centrala samverkansgruppen 1 Arbetsmiljö Sammanfattning Arbetsmiljögreppet

Läs mer

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB Chefsutbildning 12 juni 2014 Dan Eriksson, Artontusen AB Arbetsmiljölagen Kap 1 Ändamål och vilka omfattas Kap 2 Kvalitén på arbetsmiljön Kap 3 Skyldigheter, vilka har ansvar Kap 4 Bemyndigande Kap 5

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR Trafiksäkerhetspolicy reviderad 2005-12-14 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Inom Sjöfartsverket ska vi sträva efter att alla anställda ska få en trygg och säker arbetsmiljö.

Läs mer

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras.

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Arbetsmiljöpolicy Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Upprättad trafiksäkerhetspolicy skall alltid följas, samt rutiner för olyckfallsanmälningar

Läs mer

Rese- och trafiksäkerhetspolicy för anställda i Bengtsfors kommun

Rese- och trafiksäkerhetspolicy för anställda i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anders Alin POLICY Antagen av Fullmäktige Paragraf 60 1(5) Rese- och trafiksäkerhetspolicy för 2 Omfattning Denna policy gäller samtliga medarbetare i Bengtsfors koncern. Policyn

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen.

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen. Datum 2010-03-22 SAMVERKANSAVTAL INLEDNING Piteå kommun och de fackliga organisationerna har enligt detta avtal utformat ett samverkanssystem bestående av detta avtal och tillhörande rutiner som gäller

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-10-22 DNR SN 2014.204 DAN GUSTAFSSON SID 1/1 DAN.GUSTAFSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD VISION I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall av förtroendevalda, ledare och anställda

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

KFS normalinstruktion för ansvarsfördelning i arbetsmiljöfrågor

KFS normalinstruktion för ansvarsfördelning i arbetsmiljöfrågor 1 (15) KFS normalinstruktion för ansvarsfördelning i arbetsmiljöfrågor Om KFS normalinstruktion...2 Om ansvar i arbetsmiljöfrågor...3 Skadeståndsansvar...3 Straffrättsligt ansvar...3 Lag, föreskrift och

Läs mer

Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella.

Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-04 AU 2:3 Dnr. KS 2015/0024-010 Fördelning av Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Ersätta SAM 1:2

Läs mer

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS Att använda checklistan Arbetstagarnas arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljöansvaret är detsamma oavsett om det finns en eller flera personer anställda

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN ULRICEHAMNS KOMMUN Gäller fr o m 2011-01-01 1 1 Gemensamma utgångspunkter 2 Samverkansnivåer 3 Samverkansgruppernas uppgifter 4 Arbetsformer för samverkansgrupp 5 Arbetsmiljö

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker SKKF: s Rikskonferens i Stockholm den 27 maj 2013 Arne Alfredsson 1 Kort om Arbetsmiljöverket Statlig myndighet som har regeringens och riksdagens

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Vad är arbetsmiljö? Innehållet i arbetsmiljölagen (AML) Kapitel 1: Lagens ändamål och tillämpningsområde Kapitel 2: Arbetsmiljöns

Läs mer

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Agenda 14 oktober 2014 Inledning Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag, roll och organisation Gällande arbetsmiljölagstiftning

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. en vägledning

Systematiskt arbetsmiljöarbete. en vägledning Systematiskt arbetsmiljöarbete en vägledning Förord Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Det är en angelägenhet både för arbetsgivare och anställda,

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen. Gäller från 1 juni 2011

ARBETSMILJÖAVTAL. Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen. Gäller från 1 juni 2011 ARBETSMILJÖAVTAL Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen Gäller från 1 juni 2011 1 2 1 Lokal arbetsmiljösamverkan... 4 2 Företagshälsovård... 5 3 Arbetsmiljöutbildning... 6 4 Förhandlingsordning...

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Mora Orsa Miljönämnd

Mora Orsa Miljönämnd Mora Orsa Miljönämnd DELEGATIONSORDNING PERSONALÄRENDEN Antagen 2011-01-25, 2 Dnr MN 2011-0004-403 Anvisningar till delegaten Syfte Syftet med delegation är att avlasta nämnden rutinartade ärenden för

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga Vid en första anblick är det lätt att tro att det som händer i trafiken bara är frågor för Vägverket och Polisen, men så är det inte. Hundratusentals anställda i de flesta

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Yttrande avseende revisionsrapport Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete ledning och styrning

Yttrande avseende revisionsrapport Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete ledning och styrning Kommunstyrelsen 2007-02-12 51 92 Arbets- och personalutskottet 2007-01-29 14 34 Personalkontoret, Kommunrevisionen, KPMG 06.812 007 febks20 Yttrande avseende revisionsrapport Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

Riktlinjer för arbetsmiljöansvaret i Sunne kommun (antagna av kommunfullmäktige 2004-03-29, 10)

Riktlinjer för arbetsmiljöansvaret i Sunne kommun (antagna av kommunfullmäktige 2004-03-29, 10) 1 Riktlinjer för arbetsmiljöansvaret i Sunne kommun (antagna av kommunfullmäktige 2004-03-29, 10) Beskrivning av arbetsmiljökraven i lag och föreskrifter samt chefernas och medarbetarnas arbetsmiljöansvar

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Hot och våld Hot och våld Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun förebygger hot- och våldsituationer på arbetsplatserna. Målsättningen är att alla medarbetare ska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar STRÖMSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 23 Au 45 KS/2011-0298 Policy för hälsa och arbetsmiljö i Strömstads kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Policy för Persontransporter och Fordonshantering

Policy för Persontransporter och Fordonshantering FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.41) Policy för Persontransporter och Fordonshantering (ägda eller leasade) Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Fordonshantering Ägare/ansvarig Kommunstyrelsen Antagen av KS 2005-02-02

Läs mer

Samverkansavtal 2005-05-09

Samverkansavtal 2005-05-09 2005-05-09 Samverkansavtal Inom kommuner och landsting har parterna på arbetsmarknaden träffat en överenskommelse om Förnyelse, Arbetsmiljö Samverkan (FAS 05), som är en utveckling av tidigare centrala

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer