Arbetsmiljöpolicy. inklusive trafiksäkerhetspolicy. Antagen av Antagen av Kommunfullmäktige 2004 Kf 20.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljöpolicy. inklusive trafiksäkerhetspolicy. Antagen av Antagen av Kommunfullmäktige 2004 Kf 20."

Transkript

1 Arbetsmiljöpolicy inklusive trafiksäkerhetspolicy Antagen av Antagen av Kommunfullmäktige 2004 Kf 20.

2 Arbetsmiljöpolicy Målsättning Målsättningen för Arboga kommuns arbetsmiljöarbete är: * Arbetsmiljön ska vara god och ansvaret återfinnas i linjeorganisationen. * Arbetsförhållandena ska anpassas så att de anställda ges möjlighet till personlig utveckling och höjd kompetens. Genom arbetsbyte eller förändring av arbetsuppgifter ges den anställde möjlighet att själv påverka sin arbetssituation, utifrån sin kompetens. * Kommunen ska uppfylla de krav som ställs enligt partsöverenskommelser och lagstiftning. * Arbetsmiljön ska vara sådan att risken för olycksfall, sjukdomar eller varaktiga besvär förebyggs. * Arbetsmiljöuppgifter samt befogenheter, därmed ansvaret, ska delegeras till "rätt nivå" i linjeorganisationen. * Den anställde ska ges nödvändig arbetsmiljöinformation om och utbildning i hur skyddsutrustning och hjälpmedel används. Huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet Arbetsmiljölagstiftningens grundtanke är att arbetsgivare och arbetstagare samverkar för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Frågor som rör arbetsmiljön ska handläggas i den normala beslutsprocessen inom organisationen. Arbetsmiljökommittén är endast ett samrådsorgan. Lagen utgår från att den som har beslutsfunktion och har deltagit i ett beslut i arbetsmiljökommittén också genomför beslutet. Om företrädarna för arbetsgivarna och arbetstagarna ej är eniga i arbetsmiljökommittén, ska frågan på begäran av ledamot hänskjutas till Arbetsmiljöverket. Respektive nämnd och/eller styrelse har överordnat ansvar för all arbetsmiljö. Detta ansvar innefattar bland annat kontroll och uppföljning av arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen. Det är viktigt att det inte finns några oklarheter om var i organisationen de olika arbetsmiljöfrågorna ska behandlas. Förvaltningschefen har alltid ett övergripande ansvar som bl.a. innefattar ett uppföljningsansvar över att delegeringen fungerar och att arbetsmiljöarbete bedrivs som en integrerad del i den ordinarie verksamheten. 1

3 Varje befattningshavare med personalansvar har arbetsgivaransvar (se definition på arbetsledare). Arbetsledare/chef som tilldelats arbetsmiljöuppgifter (delegering) ska ges tillräckliga befogenheter och resurser, kunskaper och erfarenheter för att kunna fullgöra de uppgifter som delegerats. Alla arbetstagare ska medverka till att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetstagaren är skyldig att följa givna föreskrifter och positivt delta i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöorganisation inom Arboga kommun Linjeorganisation Stöd till linjen Nämnd/styrelse Arbetsmiljökommittén Förvaltningschef Enhetschef Arbetsledare Arbetstagare Företagshälsovård Personalkontor Personalkontor Skyddsombud Arbetsmiljöorganisationen utgår från en förvaltningsorganisation med fyra ansvarsnivåer bestående av förvaltningschef, enhetschef, arbetsledare och arbetstagare. Om ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna inte fullföljs på "rätt" ansvarsnivå flyttas ansvaret uppåt, ytterst till förvaltningschef. Arbetsmiljöuppgifter/ansvar framgår av bilagor. När en arbetstagare upptäcker eller upplever en arbetsmiljöbrist ska han/hon tala med sin närmaste arbetsledare omedelbart. Arbetsledaren ska dokumentera händelsen. Arbetsledare ska vidtaga lämpliga åtgärder för att avhjälpa bristen och hålla arbetstagaren underrättad. Om arbetsledaren inte har tillräckliga resurser för åtgärd framför han/hon ärendet till närmast överordnad enhetschef. Arbetsgivarparten åtgärdar bristen och MBL-förhandlar om så krävs. Har enhetschefen inte tillräckliga resurser/delegation tas problemet upp med förvaltningschefen, som kallar till en ledningsgrupp. Till ledningsgruppen kallas arbetstagarrepresentanter för berörd arbetstagarorganisation. Arbetsmiljöfrågor som inte kunnat lösas tidigare, ska alltså tas upp till diskussion i detta forum. 2

4 Ledningsmötet fungerar också som MBL-förhandling. Om frågan har sådan tyngd att den ligger utanför förvaltningschefens delegation, hänskjuts den till nämnden/styrelsen. Stödfunktioner till linjen Stödfunktioner till linjeorganisationen i arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor är bland annat personalkontor, företagshälsovård, arbetsmiljökommitté samt skyddsombud. Arbetsmiljökommittén ska bevaka och följa upp arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i kommunen. Arbetsmiljökommittén ska dessutom vara pådrivande när det gäller arbetsmiljöpolicy, information och utbildning i arbetsmiljöfrågor och upprättande av handlingsplaner inom kommunen. Skyddsombudens uppgifter blir bland annat att vara en resurs för linjeorganisationen bl.a. vid organisationsförändringar och vid upprättande av handlingsplaner. Skyddsorganisation Skyddsorganisationen bör följa kommunens organisation. Där varje enhetschefsområde utgör ett skyddsområde. Skyddsombuden bör ha förhandlingsmandat enligt MBL och ska vara anmälda till arbetsgivaren enligt arbetsmiljöförordningen. Huvudskyddsombud utses för hela kommunen. Huvudskyddsombuden ska samordna skyddsombudens verksamhet och företräda dem i frågor som omfattar flera skyddsområden. Upprättande av handlingsplaner (bilaga 6) på arbetsplatsen kan ersätta skyddsrond, där skyddsombudet deltar. På skyddsombudets begäran ska särskild skyddsrond genomföras. Arbetsmiljökommittén utgör kommunens skyddskommitté och ska rapportera anteckningar till Kommunstyrelsen via Arbetsmiljökommitténs ordförande. Arbetsmiljökommittén ska bestå av 11 ledamöter varav arbetstagarparten tillsätter 6 ledamöter och arbetsgivarparten 5 ledamöter. Bland arbetstagarledamöterna ingår huvudskyddsombuden. Arbetsmiljökommittén sammanträder fyra gånger per kalenderår. Elevskyddsombud kan adjungeras till arbetsmiljökommittén. 3

5 Trafiksäkerhetspolicy för kommunens anställda - Antagen av Kommunfullmäktige 94/2007 Inledning Trafiksäkerhetspolicyn är ett komplement till arbetsmiljöpolicyn. Kommunernas verksamhet medför att de anställda gör ett stort antal tjänsteresor varje år. Många av de anställda gör ofta flera resor samma dag. Huvuddelen av tjänsteresorna är resor till och från olika arbetsplatser och bil är ofta den enda möjliga färdsättet. Syftet med policyn är att alla inom kommunen ska bidra till och ta ett gemensamt ansvar för att möten och resor sker på ett planerat, kostnadseffektivt, miljöanpassat och trafiksäkert sätt. Policyn för resor i tjänsten gäller för anställda och inhyrd personal i kommunen. Kommunens företrädare ska vara goda föredömen i trafiken. Ett stort antal kommunala bilar i trafiken har betydelse för hur kommunen uppfattas. All personal ska självklart följa trafikreglerna, hastighetsbestämmelser och köra med hänsyn, omdöme och ansvar. Utgångspunkter Resor i tjänsten Planera arbetet så att färdsträckorna blir så korta och så få som möjligt. Planera bilanvändandet med målet att minska antalet bilar. Möten Ifrågasätt om resan är nödvändig. Välj istället att mötas via video-, internet- eller telefonkonferenser när så är lämpligt och möjligt. Tekniska lösningar för detta finns och kan utvecklas ytterligare. Kollektiva färdmedel Den allmänna kollektivtrafiken är ofta det bästa alternativet med tanke på kostnader, effektivitet, säkerhet och miljö. Välj tåg och buss i största möjliga utsträckning. Tågresor ska göras i normalprisklass. Flygresor inom Sverige bör undvikas. Samåkning Samåkning ska ske om flera personer ska till och från samma plats vid samma tillfälle. 4

6 Privat bil Privat bil får inte användas för tjänsteresor annat än i undantagsfall. Tjänstefordon får ej användas för privat bruk. Leasingbilar tecknas endast av tekniska förvaltningen. Trafiksäkerhet Resandet är en del av arbetsmiljön och har också en stor påverkan på den yttre miljön. Av omsorg av både personal och miljö ska resorna därför föras så trafiksäkert och miljöanpassat som möjligt. Vid upphandling av tjänstefordon ska kommunen välja miljöfordon med låg bränsleförbrukning. ABS-bromsar, trepunktsbälte och krockkudde på förarplats och passagerarplats är säkerhetskrav. Dessa krav gäller även hyrbil. Alkolås är standard vid inköp av nya bilar. Föraren får inte framföra fordon när han/hon är uttröttad. Föraren ska anpassa hastigheten efter väg- och trafikförhållandena och se till att bilbältet sitter rätt och att nackstödet är rätt inställt. Undvik att ringa i mobiltelefon under körning. Används telefonen vid körning ska en lösning med handsfree användas. I annat fall ska man parkera på ett säkert ställe och därefter fullfölja samtalet. Alla transporter ska alltid planeras så att de inte bryter mot gällande lagstiftning och hänsyn ska också tas till andra faktorer som påverkar tidsplanering och vägval, exempelvis raster, trafikproblem, mörkerkörning och dålig väderlek. Promenera eller cykla kortare sträckor. Hjälm bör användas vid cykelturer. Miljöanpassad körning För att minska de stora utsläppen vid kallstarter bör motorvärmare användas ända upp till + 10 C. Gör inga häftiga accelerationer och onödiga inbromsningar utan håll en jämn hastighet och en hög växel. Utbildning i Eco-drivning rekommenderas för förare med omfattande bilresor i tjänsten. Hygien och hälsa Tobaksrökning är förbjudet och transport av sällskapsdjur är normalt förbjudet i kommunens ägda, leasade eller hyrda bilar. Personalen ska ha rätt körkortsbehörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten. 5

7 Riktlinjer Respektive förvaltning ska utarbeta egna riktlinjer för vad som är specifikt för dem med utgångspunkt från gällande trafiksäkerhetspolicy. Detta för att förebygga de risker som trafiken innebär. Förvaltningarna ska göra en analys och riskbedömning ur psykologiska, fysiska och organisatoriska förhållanden. Det ska även göras en inventering i vilka kunskaper som berörd personal har i trafiksäkerhetsfrågor. Detta ska sedan regelbundet följas upp i det systematiska arbetsmiljöarbetet för eventuella åtgärder som krävs i trafiksäkerhetsarbetet. Sammanfattning Många av kommunens anställda gör många resor, många arbetstimmar tillbringas i bil. Det finns alltså stor anledning att tänka över hur och ibland varför resorna görs. Trots att vi inser att det från gång till annan blir konflikter vid val av färdsätt så är det viktigt att alla hjälps åt för att utveckla resandet i en mera trafiksäker och miljöanpassad riktning. 6

8 Bilaga 1 Förvaltningschefens arbetsmiljöansvar Förvaltningschefen har övergripande ansvar för samtliga arbetsmiljöuppgifter. Detta ansvar innefattar bland annat kontroll och uppföljning av arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen. Förvaltningschefen: - har att skaffa sig ingående kunskap om den arbetsmiljölagstiftning, författningar och lokala föreskrifter samt eventuella lokala avtal som rör arbetsmiljöområdet. Huvudansvaret för att information lämnas till medarbetarna vilar på förvaltningschefen. - ska ansvara för och organisera arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen - har att ansvara för att fortlöpande ekonomiska och personella förutsättningar skapas för ett i praktiken fungerande arbetsmiljöarbete - ska fortlöpande hålla nämnden underrättad om utvecklingen på arbetsmiljöområdet - ska klargöra arbetsmiljöansvaret och befogenheter för underställda chefer samt förvissa sig om att dessa har erforderlig utbildning - ska ansvara för att erforderliga personalutrymmen finns - har att ansvara för att arbetsplatserna har en sådan utformning att de uppfyller erforderliga krav på säkerhet - ska ansvara för att av förvaltningen anlitade entreprenörer eller konsulter antingen har eget arbetsgivaransvar för arbetet eller om fattas av förvaltningens skyddsorganisation - har samordningsansvar när två eller flera företag driver verksamhet inom förvaltningens arbetsställen - ska tillse att nytillträdda enhetschefer introduceras och har erforderliga kunskaper om arbetsmiljöfrågor 7

9 Bilaga 2 Enhetschefs arbetsmiljöansvar Enhetschefen har från förvaltningschefen delegerat arbetsgivaransvar för enhetens arbetsmiljöuppgifter. Enhetschefen: - ska verka för att tillräckliga resurser i form av utrustning och personal ställs till enhetens förfogande för att verksamheten ska kunna bedrivas under arbetsmiljömässigt tillfredsställande former - ska skaffa sig ingående kunskaper om den arbetsmiljölagstiftning, de författningar och lokala föreskrifter samt eventuella lokala avtal som rör arbetsmiljöområdet - har att ansvara för att handlingsplaner upprättas och genomförs för arbetsmiljöarbetet minst en gång/år - ska fortlöpande hålla förvaltningschefen underrättad om den befintliga arbetsmiljösituationen - har att anmäla till förvaltningschef behov av särskilda åtgärder för att främja arbetsmiljön om befogenhet eller möjlighet att själva åtgärda saknas - ska ansvara för att lokala skyddsföreskrifter, instruktioner och rutiner upprättas och hålls aktuella - har att regelbundet informera arbetsledare om Arbetsmiljöverkets aktuella föreskrifter och förordningar - ska kontrollera och följa upp att skyddsarbetet fungerar inom enheten - har att ansvara för att arbetsmetoder och utrustning har en sådan utformning att de uppfyller erforderliga krav på säkerhet - ska följa upp inträffade arbetsskador och tillbud inom arbetsenheten samt ta initiativ till förebyggande åtgärder - ska beakta arbetstagares synpunkter på arbetsmiljön och ta tillvara erfarenheter för att förebygga olycksfall eller sjukdomar 8

10 - har att beakta de olägenheter och risker som ensamarbete medför - har att beakta den psykosociala arbetsmiljön för arbetstagare - ska underrätta Arbetsmiljöverket när så erfordras vid ändrad verksamhet eller förändringar av lokaler - har att regelbundet ta upp sjukfrånvarosituationen inom enheten med arbetsledarna - ska ansvara för rehabiliteringsverksamheten inom enheten - ska tillse att nytillträdda arbetsledare introduceras och ges erforderliga kunskaper i arbetsmiljöfrågor Delegationsordningen är genomgången Datum Förvaltningschef Enhetschef 9

11 Bilaga 3 Arbetsledarens arbetsmiljöansvar Arbetsledaren har från enhetschefen delegerat arbetsgivaransvar för arbetsplatsens arbetsmiljöuppgifter. Arbetsledaren: - ska i sitt dagliga arbete stimulera samtliga medarbetares intresse för arbetsmiljöfrågor och verka för en god fysisk och psykisk arbetsmiljö - har att skaffa sig kunskap om den arbetsmiljölagstiftning, de författningar och lokala föreskrifter samt eventuella lokala avtal som rör arbetsmiljöområdet - ska upprätta handlingsplan över brister i arbetsmiljön som ej kan åtgärdas direkt. Handlingsplanen ska upprättas i samarbete med arbetstagarna, minst en gång/år - ska se till att handlingsplanen åtgärdas - ska fortlöpande ha tillsyn av arbetsområdet i syfte att spåra och undanröja risker och brister i arbetsmiljön - ska fortlöpande hålla enhetschefen underrättad om arbetsmiljösituationen - ska anmäla till enhetschefen om behov av särskilda åtgärder för att främja arbetsmiljön om befogenhet eller möjlighet att själv åtgärda saknas - har att tillse att arbetet bedrivs enligt gällande lagar, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, anvisningar och instruktioner - ska informera personal om gällande föreskrifter, om risker i arbetet och hur man skyddar sig mot dessa - har att tillse att nyanställda i arbetsgruppen introduceras om arbetsmetoder, skyddsanordningar och de risker som är förknippade med arbetet 10

12 - ska ansvara för att befintliga hjälpmedel för att underlätta arbetet används - har att beakta vad en arbetsorder som ges till arbetstagare betyder i arbetsmiljöhänseende och den anställdes förutsättningar att bedöma och bemästra risker i arbetet - har att beakta arbetstagarens synpunkter på arbetsmiljön och ta tillvara erfarenheter för att förebygga olycksfall eller sjukdomar - genomföra rehabiliteringsutredning - ska beakta den psykosociala arbetsmiljön för arbetstagare - har att anmäla arbetsskador och arbetssjukdomar - via arbetsskadeanmälan till Personalkontoret som vidarebefordrar anmälan till Försäkringskassan - har att föra förteckning över farliga ämnen - ska utfärda kortfattade skriftliga instruktioner på arbetsplatsen - ska tillse att aktuell information i arbetsmiljöfrågor förvaras tillgängligt på arbetsplatsen. Delegationsordningen är genomgången Datum Enhetschef Arbetsledare 11

13 Bilaga 4 Arbetstagarens arbetsmiljöansvar Alla arbetstagare ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetstagarens ansvar är att: - hålla sig underrättad om de särskilda skydds- och ordningsföreskrifter som är utfärdade inom sitt arbetsområde - känna till de skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning som finns, hur de används och alltid använda dem - följa arbetsledningens föreskrifter och anvisningar i arbetsmiljöfrågor - arbeta med omtanke och försiktighet för att inte råka ut för olycksfall och ta hänsyn till arbetskamraterna - anmäla förhållanden som kan utgöra risk i arbetsmiljön till din arbetsledare - omedelbart anmäla arbetsskada eller tillbud till arbetsledare - delta vid upprättande av handlingsplan över brister i arbetsmiljön - medverka vid egen rehabiliteringsutredning/rehabilitering 12

14 Bilaga 5 Definition arbetsledare Arbetsledare i Arboga kommun har - egen underställd personal - arbetsledande uppgifter - delegerat ansvarsområde - fastställda befogenheter * Arbetsledaren ansvarar för sitt och gruppens/enhetens arbete och prestationer (tex. semesterplanering). * Arbetsledaren ansvarar för att medarbetarna har erforderlig kompetens. * Arbetsledaren ansvarar för att medarbetarna utvecklas, stimuleras och engageras. * Arbetsledaren är ansvarig för information inom gruppen/enheten. * Arbetsledaren genomför årligen medarbetarsamtal med medarbetarna. * Arbetsledaren genomför rehabiliteringsutredningar. * Arbetsledaren har arbetsmiljöansvar. 13

15 Bilaga 6 Handlingsplan för åtgärder av arbetsmiljön vid Arbetsplats:... Framtagen den: Handlingsplanen tas fram gemensamt av arbetsledaren och medarbetarna. Ange konkreta åtgärder och tidpunkt när åtgärderna ska vara genomförda. Åtgärder som chef/arbetsledare inte har befogenhet att besluta om antecknas i handlingsplanen och tas upp med överordnad chef. Åtgärder som kan genomföras direkt, tas ej upp. Organisatoriska åtgärder: (ex arbetsinnehåll, möjlighet att påverka sin arbetssituation, ansvar m m). Fysiska åtgärder: (ex arbetsställningar, skyddsutrustning, personalrum mm) Psykosociala åtgärder: (ex kommunikation/dialog, information/instruktioner, stressfaktorer, övertid) Arbetsledare/chef... 14

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Dnr HS 2012/307-16 Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Punkter som i dokumentet är markerade med en * är sådana uppgifter som kan delegeras vidare. Delegeringen gäller

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen (från och med 1 januari 1995)

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB Chefsutbildning 12 juni 2014 Dan Eriksson, Artontusen AB Arbetsmiljölagen Kap 1 Ändamål och vilka omfattas Kap 2 Kvalitén på arbetsmiljön Kap 3 Skyldigheter, vilka har ansvar Kap 4 Bemyndigande Kap 5

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR Trafiksäkerhetspolicy reviderad 2005-12-14 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Inom Sjöfartsverket ska vi sträva efter att alla anställda ska få en trygg och säker arbetsmiljö.

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD VISION I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall av förtroendevalda, ledare och anställda

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS Att använda checklistan Arbetstagarnas arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljöansvaret är detsamma oavsett om det finns en eller flera personer anställda

Läs mer

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN ULRICEHAMNS KOMMUN Gäller fr o m 2011-01-01 1 1 Gemensamma utgångspunkter 2 Samverkansnivåer 3 Samverkansgruppernas uppgifter 4 Arbetsformer för samverkansgrupp 5 Arbetsmiljö

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Samverkansavtal 2005-05-09

Samverkansavtal 2005-05-09 2005-05-09 Samverkansavtal Inom kommuner och landsting har parterna på arbetsmarknaden träffat en överenskommelse om Förnyelse, Arbetsmiljö Samverkan (FAS 05), som är en utveckling av tidigare centrala

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Riktlinjer för arbetsmiljöansvaret i Sunne kommun (antagna av kommunfullmäktige 2004-03-29, 10)

Riktlinjer för arbetsmiljöansvaret i Sunne kommun (antagna av kommunfullmäktige 2004-03-29, 10) 1 Riktlinjer för arbetsmiljöansvaret i Sunne kommun (antagna av kommunfullmäktige 2004-03-29, 10) Beskrivning av arbetsmiljökraven i lag och föreskrifter samt chefernas och medarbetarnas arbetsmiljöansvar

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Policy för Persontransporter och Fordonshantering

Policy för Persontransporter och Fordonshantering FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.41) Policy för Persontransporter och Fordonshantering (ägda eller leasade) Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Fordonshantering Ägare/ansvarig Kommunstyrelsen Antagen av KS 2005-02-02

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar STRÖMSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 23 Au 45 KS/2011-0298 Policy för hälsa och arbetsmiljö i Strömstads kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY 2011/16/2010 Lift EQ FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY Miljö, Hälsa och Säkerhet Lift EQ Scandinavia AB vill med sin policy begränsa miljöpåverkan och hälsoeffekter som uppstår genom inköp och drift med företagets

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2014-06-03 IRS 2014/8518 1 (1) Enheten för region syd Hans Barkenfelt, 010-730 9676 Trelleborgs kommun 231 83 TRELLEBORG Resultatet av inspektionen Ert org. nr 212000-1199 Arbetsställe Bildningsförvaltningen

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

1997-05-16 Samverkan mellan landstinget och de fackliga organisationerna

1997-05-16 Samverkan mellan landstinget och de fackliga organisationerna Samverkan mellan landstinget och de fackliga organisationerna SAMVERKAN mellan landstinget och de fackliga organisationerna (Detta avtal ersätter samverkansavtalen 1992-02-28 och 1995-12-07) Inledning

Läs mer

Samverkansavtal för Malmö högskola

Samverkansavtal för Malmö högskola Samverkansavtal för Malmö högskola Inledning Dnr Mahr 19-2012/488 Malmö högskolas samverkansavtal har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete Institutionen för År 1. Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år (.)... 3 1.2 Statistik, årlig uppföljning föregående år (.)... 6 1.3

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad SAMVERKAN MÖLNDAL Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad Avtalet gäller från den 1 mars 2008 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Arbetsmiljöarbete Ringhals - Vattenfall

Arbetsmiljöarbete Ringhals - Vattenfall Arbetsmiljöarbete Ringhals - Vattenfall SIS Stockholm 27 aug 2008 Del 1 Ringhals riskförebyggande arbete Del 2 Vattenfall satsar på arbetsmiljöfrågorna Morgan Börjesson Ansvarig för Kompetenscenter Arbetsmiljö

Läs mer

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Handledning för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbunds gemensamma information om arbete i utgångskassa.

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

1(1) Datum 2013-10-21 Handläggare Personalstrateg Johan Lexfors Kommunledningskontoret Personalavdelningen 0451-26 80 99 johan.lexfors@hassleholm.se Riktlinjer för praktikplatser gällande praktikanter

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.10) Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Ämnesområde Rehabilitering Ägare/ansvarig Eva M Olofsson Antagen av KS 2004-10-06 124 Revisions datum Januari 2013 Förvaltning Kommunstyrelsen

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar

Arbetsmiljöansvar och straffansvar Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Fjärde upplagan Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Carin Frostberg Redaktör: Annika Hellberg Grafisk

Läs mer

Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket. till arbetsgivare inom välfärdssektorn

Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket. till arbetsgivare inom välfärdssektorn till arbetsgivare inom välfärdssektorn Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket Sveriges Kommuner och Landsting har sammanställt följande råd vid kontakt med Arbetsmiljöverket. Råden är till för dig som

Läs mer

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE Partssamverkan för nybörjare Det är inte helt lätt att förstå sig på alla delar av Samverkan Göteborg om du för första gången har fått ett fackligt uppdrag. Komplexiteten beror

Läs mer

2.1.1. Kostnadsutveckling... 7 2.1.2. Bedömning och kommentar... 8. 2.2. Styrande och stödjande dokument... 8

2.1.1. Kostnadsutveckling... 7 2.1.2. Bedömning och kommentar... 8. 2.2. Styrande och stödjande dokument... 8 Sjukfrånvaro och rehabilitering Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Revisionsfrågor... 3 1.3. Kontrollmål... 3 1.4. Avgränsning

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL i Skellefteå kommun. för att öka inflytande och delaktighet

LOKALT SAMVERKANSAVTAL i Skellefteå kommun. för att öka inflytande och delaktighet VERKSAMHETSUTVECKLING 2013 LOKALT SAMVERKANSAVTAL i Skellefteå kommun för att öka inflytande och delaktighet Innehåll Inledning... 3 Bakgrunden till nuvarande samverkansavtal... 4 Samverkanssystemet...

Läs mer

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter Maj 2013 Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter Ett pussel med sju lika viktiga bitar Innehåll Förord... 2 Olika typer av ansvar... 3 Delegering ett pussel med sju lika viktiga

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy ÅSELE TAXISAMORDNING AB Trafiksäkerhetspolicy Syfte Åsele taxisamordning AB skall verka för en hög och varaktig trafiksäkerhet inom verksamheten. Alla transporter skall utföras med fokus på trafiksäkerhet

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2001:1 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Beslutad den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) 5 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Landstingsstyrelsen delegerar med stöd av kommunallagen 6 kap. 33 rätten till landstingsdirektören att besluta i nedanstående ärenden:

Landstingsstyrelsen delegerar med stöd av kommunallagen 6 kap. 33 rätten till landstingsdirektören att besluta i nedanstående ärenden: Håkan Blomgren 2014-11-11 Rev.2014-12-05, 12-10 2015-01-08 Delegationsordning landstingsdirektör Inledning Kommunalrättslig delegering innebär en nämnd överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald

Läs mer

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6 PERSONALPOLITISKT PROGRAM 1/6 SAMVERKAN 2 ARBETSPLATSTRÄFFAR 2 LEDARSKAP 2 2 PERSONALUTVECKLING 2 INTRODUKTION 3 PERSONALUTBILDNING 3 PERSONALRÖRLIGHET 4 PERSONALFÖRSÖRJNING 4 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING

Läs mer

Bilaga till arbetsmiljöpolicy

Bilaga till arbetsmiljöpolicy Bilaga till arbetsmiljöpolicy Bilaga till arbetsmiljöpolicy 1(15) Innehållsförteckning Bilaga till Landstinget Blekinges arbetsmiljöpolicy... 3 1. Arbetsmiljö... 3 1.1 Inledning... 3 1:2 Arbetsmiljölagstiftning...

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter

FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter 1(5) 2011-06-15 FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter Dessa tillämpningsföreskrifter har tillkommit för att förtydliga vad som framgår av FAS-avtalet. Till tillämpningsföreskrifterna

Läs mer

Information. Samverkan, hälsa och arbetsmiljö. Enköpings kommun

Information. Samverkan, hälsa och arbetsmiljö. Enköpings kommun Information Samverkan, hälsa och arbetsmiljö Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Förutsättningar för samverkan 6 Utvecklingssamtalet individen i samverkan 9 Arbetsplatsträffen grunden för samverkan

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY För personal i Gullspångs kommun Antagen i kommunfullmäktige den 31 januari 2011 7. Inledning Denna trafiksäkerhetspolicy gäller för resor och transporter inom kommunens förvaltningar

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer