Arbetsmiljöpolicy. inklusive trafiksäkerhetspolicy. Antagen av Antagen av Kommunfullmäktige 2004 Kf 20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljöpolicy. inklusive trafiksäkerhetspolicy. Antagen av Antagen av Kommunfullmäktige 2004 Kf 20."

Transkript

1 Arbetsmiljöpolicy inklusive trafiksäkerhetspolicy Antagen av Antagen av Kommunfullmäktige 2004 Kf 20.

2 Arbetsmiljöpolicy Målsättning Målsättningen för Arboga kommuns arbetsmiljöarbete är: * Arbetsmiljön ska vara god och ansvaret återfinnas i linjeorganisationen. * Arbetsförhållandena ska anpassas så att de anställda ges möjlighet till personlig utveckling och höjd kompetens. Genom arbetsbyte eller förändring av arbetsuppgifter ges den anställde möjlighet att själv påverka sin arbetssituation, utifrån sin kompetens. * Kommunen ska uppfylla de krav som ställs enligt partsöverenskommelser och lagstiftning. * Arbetsmiljön ska vara sådan att risken för olycksfall, sjukdomar eller varaktiga besvär förebyggs. * Arbetsmiljöuppgifter samt befogenheter, därmed ansvaret, ska delegeras till "rätt nivå" i linjeorganisationen. * Den anställde ska ges nödvändig arbetsmiljöinformation om och utbildning i hur skyddsutrustning och hjälpmedel används. Huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet Arbetsmiljölagstiftningens grundtanke är att arbetsgivare och arbetstagare samverkar för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Frågor som rör arbetsmiljön ska handläggas i den normala beslutsprocessen inom organisationen. Arbetsmiljökommittén är endast ett samrådsorgan. Lagen utgår från att den som har beslutsfunktion och har deltagit i ett beslut i arbetsmiljökommittén också genomför beslutet. Om företrädarna för arbetsgivarna och arbetstagarna ej är eniga i arbetsmiljökommittén, ska frågan på begäran av ledamot hänskjutas till Arbetsmiljöverket. Respektive nämnd och/eller styrelse har överordnat ansvar för all arbetsmiljö. Detta ansvar innefattar bland annat kontroll och uppföljning av arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen. Det är viktigt att det inte finns några oklarheter om var i organisationen de olika arbetsmiljöfrågorna ska behandlas. Förvaltningschefen har alltid ett övergripande ansvar som bl.a. innefattar ett uppföljningsansvar över att delegeringen fungerar och att arbetsmiljöarbete bedrivs som en integrerad del i den ordinarie verksamheten. 1

3 Varje befattningshavare med personalansvar har arbetsgivaransvar (se definition på arbetsledare). Arbetsledare/chef som tilldelats arbetsmiljöuppgifter (delegering) ska ges tillräckliga befogenheter och resurser, kunskaper och erfarenheter för att kunna fullgöra de uppgifter som delegerats. Alla arbetstagare ska medverka till att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetstagaren är skyldig att följa givna föreskrifter och positivt delta i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöorganisation inom Arboga kommun Linjeorganisation Stöd till linjen Nämnd/styrelse Arbetsmiljökommittén Förvaltningschef Enhetschef Arbetsledare Arbetstagare Företagshälsovård Personalkontor Personalkontor Skyddsombud Arbetsmiljöorganisationen utgår från en förvaltningsorganisation med fyra ansvarsnivåer bestående av förvaltningschef, enhetschef, arbetsledare och arbetstagare. Om ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna inte fullföljs på "rätt" ansvarsnivå flyttas ansvaret uppåt, ytterst till förvaltningschef. Arbetsmiljöuppgifter/ansvar framgår av bilagor. När en arbetstagare upptäcker eller upplever en arbetsmiljöbrist ska han/hon tala med sin närmaste arbetsledare omedelbart. Arbetsledaren ska dokumentera händelsen. Arbetsledare ska vidtaga lämpliga åtgärder för att avhjälpa bristen och hålla arbetstagaren underrättad. Om arbetsledaren inte har tillräckliga resurser för åtgärd framför han/hon ärendet till närmast överordnad enhetschef. Arbetsgivarparten åtgärdar bristen och MBL-förhandlar om så krävs. Har enhetschefen inte tillräckliga resurser/delegation tas problemet upp med förvaltningschefen, som kallar till en ledningsgrupp. Till ledningsgruppen kallas arbetstagarrepresentanter för berörd arbetstagarorganisation. Arbetsmiljöfrågor som inte kunnat lösas tidigare, ska alltså tas upp till diskussion i detta forum. 2

4 Ledningsmötet fungerar också som MBL-förhandling. Om frågan har sådan tyngd att den ligger utanför förvaltningschefens delegation, hänskjuts den till nämnden/styrelsen. Stödfunktioner till linjen Stödfunktioner till linjeorganisationen i arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor är bland annat personalkontor, företagshälsovård, arbetsmiljökommitté samt skyddsombud. Arbetsmiljökommittén ska bevaka och följa upp arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i kommunen. Arbetsmiljökommittén ska dessutom vara pådrivande när det gäller arbetsmiljöpolicy, information och utbildning i arbetsmiljöfrågor och upprättande av handlingsplaner inom kommunen. Skyddsombudens uppgifter blir bland annat att vara en resurs för linjeorganisationen bl.a. vid organisationsförändringar och vid upprättande av handlingsplaner. Skyddsorganisation Skyddsorganisationen bör följa kommunens organisation. Där varje enhetschefsområde utgör ett skyddsområde. Skyddsombuden bör ha förhandlingsmandat enligt MBL och ska vara anmälda till arbetsgivaren enligt arbetsmiljöförordningen. Huvudskyddsombud utses för hela kommunen. Huvudskyddsombuden ska samordna skyddsombudens verksamhet och företräda dem i frågor som omfattar flera skyddsområden. Upprättande av handlingsplaner (bilaga 6) på arbetsplatsen kan ersätta skyddsrond, där skyddsombudet deltar. På skyddsombudets begäran ska särskild skyddsrond genomföras. Arbetsmiljökommittén utgör kommunens skyddskommitté och ska rapportera anteckningar till Kommunstyrelsen via Arbetsmiljökommitténs ordförande. Arbetsmiljökommittén ska bestå av 11 ledamöter varav arbetstagarparten tillsätter 6 ledamöter och arbetsgivarparten 5 ledamöter. Bland arbetstagarledamöterna ingår huvudskyddsombuden. Arbetsmiljökommittén sammanträder fyra gånger per kalenderår. Elevskyddsombud kan adjungeras till arbetsmiljökommittén. 3

5 Trafiksäkerhetspolicy för kommunens anställda - Antagen av Kommunfullmäktige 94/2007 Inledning Trafiksäkerhetspolicyn är ett komplement till arbetsmiljöpolicyn. Kommunernas verksamhet medför att de anställda gör ett stort antal tjänsteresor varje år. Många av de anställda gör ofta flera resor samma dag. Huvuddelen av tjänsteresorna är resor till och från olika arbetsplatser och bil är ofta den enda möjliga färdsättet. Syftet med policyn är att alla inom kommunen ska bidra till och ta ett gemensamt ansvar för att möten och resor sker på ett planerat, kostnadseffektivt, miljöanpassat och trafiksäkert sätt. Policyn för resor i tjänsten gäller för anställda och inhyrd personal i kommunen. Kommunens företrädare ska vara goda föredömen i trafiken. Ett stort antal kommunala bilar i trafiken har betydelse för hur kommunen uppfattas. All personal ska självklart följa trafikreglerna, hastighetsbestämmelser och köra med hänsyn, omdöme och ansvar. Utgångspunkter Resor i tjänsten Planera arbetet så att färdsträckorna blir så korta och så få som möjligt. Planera bilanvändandet med målet att minska antalet bilar. Möten Ifrågasätt om resan är nödvändig. Välj istället att mötas via video-, internet- eller telefonkonferenser när så är lämpligt och möjligt. Tekniska lösningar för detta finns och kan utvecklas ytterligare. Kollektiva färdmedel Den allmänna kollektivtrafiken är ofta det bästa alternativet med tanke på kostnader, effektivitet, säkerhet och miljö. Välj tåg och buss i största möjliga utsträckning. Tågresor ska göras i normalprisklass. Flygresor inom Sverige bör undvikas. Samåkning Samåkning ska ske om flera personer ska till och från samma plats vid samma tillfälle. 4

6 Privat bil Privat bil får inte användas för tjänsteresor annat än i undantagsfall. Tjänstefordon får ej användas för privat bruk. Leasingbilar tecknas endast av tekniska förvaltningen. Trafiksäkerhet Resandet är en del av arbetsmiljön och har också en stor påverkan på den yttre miljön. Av omsorg av både personal och miljö ska resorna därför föras så trafiksäkert och miljöanpassat som möjligt. Vid upphandling av tjänstefordon ska kommunen välja miljöfordon med låg bränsleförbrukning. ABS-bromsar, trepunktsbälte och krockkudde på förarplats och passagerarplats är säkerhetskrav. Dessa krav gäller även hyrbil. Alkolås är standard vid inköp av nya bilar. Föraren får inte framföra fordon när han/hon är uttröttad. Föraren ska anpassa hastigheten efter väg- och trafikförhållandena och se till att bilbältet sitter rätt och att nackstödet är rätt inställt. Undvik att ringa i mobiltelefon under körning. Används telefonen vid körning ska en lösning med handsfree användas. I annat fall ska man parkera på ett säkert ställe och därefter fullfölja samtalet. Alla transporter ska alltid planeras så att de inte bryter mot gällande lagstiftning och hänsyn ska också tas till andra faktorer som påverkar tidsplanering och vägval, exempelvis raster, trafikproblem, mörkerkörning och dålig väderlek. Promenera eller cykla kortare sträckor. Hjälm bör användas vid cykelturer. Miljöanpassad körning För att minska de stora utsläppen vid kallstarter bör motorvärmare användas ända upp till + 10 C. Gör inga häftiga accelerationer och onödiga inbromsningar utan håll en jämn hastighet och en hög växel. Utbildning i Eco-drivning rekommenderas för förare med omfattande bilresor i tjänsten. Hygien och hälsa Tobaksrökning är förbjudet och transport av sällskapsdjur är normalt förbjudet i kommunens ägda, leasade eller hyrda bilar. Personalen ska ha rätt körkortsbehörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten. 5

7 Riktlinjer Respektive förvaltning ska utarbeta egna riktlinjer för vad som är specifikt för dem med utgångspunkt från gällande trafiksäkerhetspolicy. Detta för att förebygga de risker som trafiken innebär. Förvaltningarna ska göra en analys och riskbedömning ur psykologiska, fysiska och organisatoriska förhållanden. Det ska även göras en inventering i vilka kunskaper som berörd personal har i trafiksäkerhetsfrågor. Detta ska sedan regelbundet följas upp i det systematiska arbetsmiljöarbetet för eventuella åtgärder som krävs i trafiksäkerhetsarbetet. Sammanfattning Många av kommunens anställda gör många resor, många arbetstimmar tillbringas i bil. Det finns alltså stor anledning att tänka över hur och ibland varför resorna görs. Trots att vi inser att det från gång till annan blir konflikter vid val av färdsätt så är det viktigt att alla hjälps åt för att utveckla resandet i en mera trafiksäker och miljöanpassad riktning. 6

8 Bilaga 1 Förvaltningschefens arbetsmiljöansvar Förvaltningschefen har övergripande ansvar för samtliga arbetsmiljöuppgifter. Detta ansvar innefattar bland annat kontroll och uppföljning av arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen. Förvaltningschefen: - har att skaffa sig ingående kunskap om den arbetsmiljölagstiftning, författningar och lokala föreskrifter samt eventuella lokala avtal som rör arbetsmiljöområdet. Huvudansvaret för att information lämnas till medarbetarna vilar på förvaltningschefen. - ska ansvara för och organisera arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen - har att ansvara för att fortlöpande ekonomiska och personella förutsättningar skapas för ett i praktiken fungerande arbetsmiljöarbete - ska fortlöpande hålla nämnden underrättad om utvecklingen på arbetsmiljöområdet - ska klargöra arbetsmiljöansvaret och befogenheter för underställda chefer samt förvissa sig om att dessa har erforderlig utbildning - ska ansvara för att erforderliga personalutrymmen finns - har att ansvara för att arbetsplatserna har en sådan utformning att de uppfyller erforderliga krav på säkerhet - ska ansvara för att av förvaltningen anlitade entreprenörer eller konsulter antingen har eget arbetsgivaransvar för arbetet eller om fattas av förvaltningens skyddsorganisation - har samordningsansvar när två eller flera företag driver verksamhet inom förvaltningens arbetsställen - ska tillse att nytillträdda enhetschefer introduceras och har erforderliga kunskaper om arbetsmiljöfrågor 7

9 Bilaga 2 Enhetschefs arbetsmiljöansvar Enhetschefen har från förvaltningschefen delegerat arbetsgivaransvar för enhetens arbetsmiljöuppgifter. Enhetschefen: - ska verka för att tillräckliga resurser i form av utrustning och personal ställs till enhetens förfogande för att verksamheten ska kunna bedrivas under arbetsmiljömässigt tillfredsställande former - ska skaffa sig ingående kunskaper om den arbetsmiljölagstiftning, de författningar och lokala föreskrifter samt eventuella lokala avtal som rör arbetsmiljöområdet - har att ansvara för att handlingsplaner upprättas och genomförs för arbetsmiljöarbetet minst en gång/år - ska fortlöpande hålla förvaltningschefen underrättad om den befintliga arbetsmiljösituationen - har att anmäla till förvaltningschef behov av särskilda åtgärder för att främja arbetsmiljön om befogenhet eller möjlighet att själva åtgärda saknas - ska ansvara för att lokala skyddsföreskrifter, instruktioner och rutiner upprättas och hålls aktuella - har att regelbundet informera arbetsledare om Arbetsmiljöverkets aktuella föreskrifter och förordningar - ska kontrollera och följa upp att skyddsarbetet fungerar inom enheten - har att ansvara för att arbetsmetoder och utrustning har en sådan utformning att de uppfyller erforderliga krav på säkerhet - ska följa upp inträffade arbetsskador och tillbud inom arbetsenheten samt ta initiativ till förebyggande åtgärder - ska beakta arbetstagares synpunkter på arbetsmiljön och ta tillvara erfarenheter för att förebygga olycksfall eller sjukdomar 8

10 - har att beakta de olägenheter och risker som ensamarbete medför - har att beakta den psykosociala arbetsmiljön för arbetstagare - ska underrätta Arbetsmiljöverket när så erfordras vid ändrad verksamhet eller förändringar av lokaler - har att regelbundet ta upp sjukfrånvarosituationen inom enheten med arbetsledarna - ska ansvara för rehabiliteringsverksamheten inom enheten - ska tillse att nytillträdda arbetsledare introduceras och ges erforderliga kunskaper i arbetsmiljöfrågor Delegationsordningen är genomgången Datum Förvaltningschef Enhetschef 9

11 Bilaga 3 Arbetsledarens arbetsmiljöansvar Arbetsledaren har från enhetschefen delegerat arbetsgivaransvar för arbetsplatsens arbetsmiljöuppgifter. Arbetsledaren: - ska i sitt dagliga arbete stimulera samtliga medarbetares intresse för arbetsmiljöfrågor och verka för en god fysisk och psykisk arbetsmiljö - har att skaffa sig kunskap om den arbetsmiljölagstiftning, de författningar och lokala föreskrifter samt eventuella lokala avtal som rör arbetsmiljöområdet - ska upprätta handlingsplan över brister i arbetsmiljön som ej kan åtgärdas direkt. Handlingsplanen ska upprättas i samarbete med arbetstagarna, minst en gång/år - ska se till att handlingsplanen åtgärdas - ska fortlöpande ha tillsyn av arbetsområdet i syfte att spåra och undanröja risker och brister i arbetsmiljön - ska fortlöpande hålla enhetschefen underrättad om arbetsmiljösituationen - ska anmäla till enhetschefen om behov av särskilda åtgärder för att främja arbetsmiljön om befogenhet eller möjlighet att själv åtgärda saknas - har att tillse att arbetet bedrivs enligt gällande lagar, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, anvisningar och instruktioner - ska informera personal om gällande föreskrifter, om risker i arbetet och hur man skyddar sig mot dessa - har att tillse att nyanställda i arbetsgruppen introduceras om arbetsmetoder, skyddsanordningar och de risker som är förknippade med arbetet 10

12 - ska ansvara för att befintliga hjälpmedel för att underlätta arbetet används - har att beakta vad en arbetsorder som ges till arbetstagare betyder i arbetsmiljöhänseende och den anställdes förutsättningar att bedöma och bemästra risker i arbetet - har att beakta arbetstagarens synpunkter på arbetsmiljön och ta tillvara erfarenheter för att förebygga olycksfall eller sjukdomar - genomföra rehabiliteringsutredning - ska beakta den psykosociala arbetsmiljön för arbetstagare - har att anmäla arbetsskador och arbetssjukdomar - via arbetsskadeanmälan till Personalkontoret som vidarebefordrar anmälan till Försäkringskassan - har att föra förteckning över farliga ämnen - ska utfärda kortfattade skriftliga instruktioner på arbetsplatsen - ska tillse att aktuell information i arbetsmiljöfrågor förvaras tillgängligt på arbetsplatsen. Delegationsordningen är genomgången Datum Enhetschef Arbetsledare 11

13 Bilaga 4 Arbetstagarens arbetsmiljöansvar Alla arbetstagare ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetstagarens ansvar är att: - hålla sig underrättad om de särskilda skydds- och ordningsföreskrifter som är utfärdade inom sitt arbetsområde - känna till de skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning som finns, hur de används och alltid använda dem - följa arbetsledningens föreskrifter och anvisningar i arbetsmiljöfrågor - arbeta med omtanke och försiktighet för att inte råka ut för olycksfall och ta hänsyn till arbetskamraterna - anmäla förhållanden som kan utgöra risk i arbetsmiljön till din arbetsledare - omedelbart anmäla arbetsskada eller tillbud till arbetsledare - delta vid upprättande av handlingsplan över brister i arbetsmiljön - medverka vid egen rehabiliteringsutredning/rehabilitering 12

14 Bilaga 5 Definition arbetsledare Arbetsledare i Arboga kommun har - egen underställd personal - arbetsledande uppgifter - delegerat ansvarsområde - fastställda befogenheter * Arbetsledaren ansvarar för sitt och gruppens/enhetens arbete och prestationer (tex. semesterplanering). * Arbetsledaren ansvarar för att medarbetarna har erforderlig kompetens. * Arbetsledaren ansvarar för att medarbetarna utvecklas, stimuleras och engageras. * Arbetsledaren är ansvarig för information inom gruppen/enheten. * Arbetsledaren genomför årligen medarbetarsamtal med medarbetarna. * Arbetsledaren genomför rehabiliteringsutredningar. * Arbetsledaren har arbetsmiljöansvar. 13

15 Bilaga 6 Handlingsplan för åtgärder av arbetsmiljön vid Arbetsplats:... Framtagen den: Handlingsplanen tas fram gemensamt av arbetsledaren och medarbetarna. Ange konkreta åtgärder och tidpunkt när åtgärderna ska vara genomförda. Åtgärder som chef/arbetsledare inte har befogenhet att besluta om antecknas i handlingsplanen och tas upp med överordnad chef. Åtgärder som kan genomföras direkt, tas ej upp. Organisatoriska åtgärder: (ex arbetsinnehåll, möjlighet att påverka sin arbetssituation, ansvar m m). Fysiska åtgärder: (ex arbetsställningar, skyddsutrustning, personalrum mm) Psykosociala åtgärder: (ex kommunikation/dialog, information/instruktioner, stressfaktorer, övertid) Arbetsledare/chef... 14

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) ARBETSMILJÖANSVAR Gäller fr o m Utskriftsdatum

SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) ARBETSMILJÖANSVAR Gäller fr o m Utskriftsdatum SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) DELEGATION AV ARBETSMILJÖUPPGIFTER ENLIGT BESLUT I SOCIALNÄMNDEN ARBETSMILJÖPOLICY Arbetsmiljöpolicy för Lunds kommun ligger till grund för socialförvaltningens

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Innebörden av att fördela arbetsmiljöuppgifter Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens

Läs mer

Delegation avarbetsmiljöansvar

Delegation avarbetsmiljöansvar 111) 2010-11-26 SKOLFÖRVALTNINGEN Sören Gustafsson till Skol nämnden i Sala Delegation avarbetsmiljöansvar Kommunstyrelsen har i beslut 2006-11-13 160, antagit och fastställt Arbetsmiljöpolicy och delegations

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Reviderat av kommunstyrelsen 2008-06-11, 177 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-04-26, 33 1(6) Innehåll Systematiskt

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Marianne Vestin Leffler marianne.vestin.leffler@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Dokumentnamn

Läs mer

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-01-27 Revidering: 2014-08-11 Dnr: DUC 2014/136/10 Gäller fr o m: 2014-08-11 Ersätter: Regler för delegering av arbetsmiljöansvar

Läs mer

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Riktlinjer 2010-04-28 Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Antagna av Personal- och förhandlingsutskottet 2010-04-28, att gälla från och med 2010-05-17 2 Innehåll Bakgrund...3 Riktlinjer...3 Systematiskt

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Dnr HS 2012/307-16 Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Punkter som i dokumentet är markerade med en * är sådana uppgifter som kan delegeras vidare. Delegeringen gäller

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret PERSONLHNDBOK FGERST KOMMUN 008-10-10 vsnitt 1(5) Lagar och förordningar rbetsmiljöarbetet styrs av bland annat lagar och förordningar. Grunden för allt arbetsmiljöarbete finns i rbetsmiljölagen (ML).

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Personalavdelningens PA-handbok

Personalavdelningens PA-handbok Personalavdelningens PA-handbok Datum ARBETSMILJÖPROGRAM FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antaget i Kommunstyrelsen 1994-06-28 Beslut om revidering i Kommunstyrelsen 1999-06-22 1 Bakgrund...1 2 Kommunövergripande

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2015-01-23 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. 2. Förutsättningar

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Arbetsmiljödelegation

Arbetsmiljödelegation Arbetsmiljödelegation Bilaga i arbetsmiljöpolicy DOKUMENTNAMN Arbetsmiljödelegation GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Bilaga i arbetsmiljöpolicy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN Norrtälje kommun vill med denna riktlinje säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet är ändamålsenligt utifrån vad lagstiftning

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteutlåtande 0 Öst ^ Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-06-01 Dnr KS 2015/0024 Till Kommunstyrelsen Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen (från och med 1 januari 1995)

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT DOKUMENTNAMN Arbetsmiljöpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten REVIDERAT 2013-06-27

Läs mer

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy Kommunstyrelsen och Centrala samverkansgruppen 1 Arbetsmiljö Sammanfattning Arbetsmiljögreppet

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy för Hällefors kommun

Trafiksäkerhetspolicy för Hällefors kommun Trafiksäkerhetspolicy för Hällefors kommun TRAFIKSÄKERHETSPOLICY för HÄLLEFORS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2007-04-17, 48 Inledning Hällefors kommun som arbetsgivare har ett ansvar att bedriva

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden 2010-02-24 Dnr 2044/2010-204 Arbetsmiljönämnden Delegering av arbetsmiljöuppgifter. PM Ersätter 5678/01-013 Anvisningar för arbetsmiljöarbetet vid institutionen. Arbetsmiljönämnden fastställde detta dokument

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från Socialnämnd till förvaltningschef 10 SN

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från Socialnämnd till förvaltningschef 10 SN Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från Socialnämnd till förvaltningschef 10 SN 2017.115 131 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-10-03 121 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Vicerektors uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga 1. Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Uppsala

Läs mer

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet.

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet. UFV 2011/619 Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet för humaniora och Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Första upplagan Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Arbetsmiljöverket 2004 Text: Carin Frostberg, Organisatoriska och medicinska

Läs mer

Rese- och trafiksäkerhetspolicy för anställda i Bengtsfors kommun

Rese- och trafiksäkerhetspolicy för anställda i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anders Alin POLICY Antagen av Fullmäktige Paragraf 60 1(5) Rese- och trafiksäkerhetspolicy för 2 Omfattning Denna policy gäller samtliga medarbetare i Bengtsfors koncern. Policyn

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret

Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret Dnr Sida 1 (6) 2015-03-23 Handläggare Ann-Charlotte Bergqvist 08-508 271 25 Till Exploateringsnämnden 2015-04-13 Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun ÅNGELHOL'>f.S KOM.;.'\{UN Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun I egenskap av kommundirektör fördelar jag härmed arbetsuppgifter gällande

Läs mer

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet den 21 september 2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Riskbedömning av arbetsmiljön... 4 Åtgärdande av risker... 5 Rapportering och

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1. Systematiskt arbetsmiljöarbete Piteå kommuns Personalpolitiska riktlinjer för arbetsmiljö och samverkansavtal är vägledande i arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljörutinerna

Läs mer

Arbetsmiljöavtal Infranord 2012

Arbetsmiljöavtal Infranord 2012 AVTAL Arbetsmiljöavtal Infranord 2012 1 Avtalets omfattning Avtalet omfattar de enheter inom Infranord som utgör Infranord Sverige. 2 Inledning Arbetsmiljöarbetet ska utgå från en helhetssyn där fysiska,

Läs mer

Policy Arbetsmiljöpolicy

Policy Arbetsmiljöpolicy Policy Arbetsmiljöpolicy Fastställd av: KF 182 2016-11-22 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Policy Arbetsmiljöpolicy... 3 Omfattning... 3 Vem omfattas av policyn... 3 Definition av arbetsmiljö i denna

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Arbetsmiljöhandbok. Dokumentdatum: 2015-04-02

Arbetsmiljöhandbok. Dokumentdatum: 2015-04-02 0 Register Arbetsmiljöhandbok 205-04-02 () Flik Innehåll 0 Register 02 Inledning 03 Arbetsmiljöpolicy 04 Samverkan i arbetsmiljöarbetet 05 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 05. Blankett för fördelning

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna.

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna. HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2014/136/10 Rektor 2014-01-27 Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Ärendet Rektor har ansvaret för arbetsmiljöarbetsuppgifterna och arbetsmiljöansvaret

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp

Läs mer

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB Chefsutbildning 12 juni 2014 Dan Eriksson, Artontusen AB Arbetsmiljölagen Kap 1 Ändamål och vilka omfattas Kap 2 Kvalitén på arbetsmiljön Kap 3 Skyldigheter, vilka har ansvar Kap 4 Bemyndigande Kap 5

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Klicka här för att ändra format. arbetsmiljöarbete

Klicka här för att ändra format. arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Maria Morberg, Almega 20161116 08762 68 73 PROGRAM Arbetsmiljölagstiftningen Roller, Ansvar Anmälan, Tillsyn Systematiskt arbetsmiljöarbete Lagstiftningen AML AMF AFS underrubrik

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart [Dubbelklicka här för att infoga en bild] Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen Status: Antaget 2016-06-14 239 Giltighetstid: Tills vidare Linköpings

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet 1(5) MAH/Rektor Datum: Dnr: 12- Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från till Namn. Namn I min egenskap av fördelar jag arbetsuppgifter som rör arbetsmiljön

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET Beslutad av Kommunfullmäktige 2008-08-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sven Tholén Personalchef DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET.3 SAMVERKAN 5 METODER FÖR

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR Trafiksäkerhetspolicy reviderad 2005-12-14 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Inom Sjöfartsverket ska vi sträva efter att alla anställda ska få en trygg och säker arbetsmiljö.

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

Frågor vid årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Frågor vid årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Sektionen för arbetsmiljö och likabehandling Ylva Berggren, sektionschef E-post: ylva.berggren@gu.se Tel: 031-786 3383 Mottagaruppgifter Dekan/motsv Prefekt/motsv Föreståndare Enhetschefer Kanslichefer

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

DELEGERING AV ARBETSMILJÖUPPGIFTER

DELEGERING AV ARBETSMILJÖUPPGIFTER 1 av 13 2011-03-29 Reviderad 2013-06-20 DELEGERING AV ARBETSMILJÖUPPGIFTER Arbetsgivarrollen Kommunfullmäktige ansvarar för att nämnderna får nödvändiga resurser för att fullgöra sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 Ansvar enligt Arbetsmiljölagen - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens ansvar - Rådighetsansvar och ansvar för inhyrda - Samordningsansvar

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Dnr: P 2016/41 Beslutad av Rektor 2016-12-19 Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Ansvar Huvudregeln är att högsta ledningen Högskolestyrelsen, har det yttersta arbetsmiljöansvaret.

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete underrubrik Maria Morberg, 20161128 i bakgrunden Lagstiftning Arbetsmiljölagen AML Arbetsmiljöförordningen AMF Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS

Läs mer

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen.

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen. Datum 2010-03-22 SAMVERKANSAVTAL INLEDNING Piteå kommun och de fackliga organisationerna har enligt detta avtal utformat ett samverkanssystem bestående av detta avtal och tillhörande rutiner som gäller

Läs mer

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN God arbetsmiljö ska prägla Härjedalens kommun i dess tjänster, i utrustningar, lokaler,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Tjänsteskrivelse. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-08-15 Vår referens Yvonne Gustafsson Avdelningschef Tjänsteskrivelse yvonne.gustafsson@malmo.se Fördelning av arbetsmiljöuppgifter FRI-2013-1933 Sammanfattning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer