Arbetsmiljöpolicy. inklusive trafiksäkerhetspolicy. Antagen av Antagen av Kommunfullmäktige 2004 Kf 20.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljöpolicy. inklusive trafiksäkerhetspolicy. Antagen av Antagen av Kommunfullmäktige 2004 Kf 20."

Transkript

1 Arbetsmiljöpolicy inklusive trafiksäkerhetspolicy Antagen av Antagen av Kommunfullmäktige 2004 Kf 20.

2 Arbetsmiljöpolicy Målsättning Målsättningen för Arboga kommuns arbetsmiljöarbete är: * Arbetsmiljön ska vara god och ansvaret återfinnas i linjeorganisationen. * Arbetsförhållandena ska anpassas så att de anställda ges möjlighet till personlig utveckling och höjd kompetens. Genom arbetsbyte eller förändring av arbetsuppgifter ges den anställde möjlighet att själv påverka sin arbetssituation, utifrån sin kompetens. * Kommunen ska uppfylla de krav som ställs enligt partsöverenskommelser och lagstiftning. * Arbetsmiljön ska vara sådan att risken för olycksfall, sjukdomar eller varaktiga besvär förebyggs. * Arbetsmiljöuppgifter samt befogenheter, därmed ansvaret, ska delegeras till "rätt nivå" i linjeorganisationen. * Den anställde ska ges nödvändig arbetsmiljöinformation om och utbildning i hur skyddsutrustning och hjälpmedel används. Huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet Arbetsmiljölagstiftningens grundtanke är att arbetsgivare och arbetstagare samverkar för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Frågor som rör arbetsmiljön ska handläggas i den normala beslutsprocessen inom organisationen. Arbetsmiljökommittén är endast ett samrådsorgan. Lagen utgår från att den som har beslutsfunktion och har deltagit i ett beslut i arbetsmiljökommittén också genomför beslutet. Om företrädarna för arbetsgivarna och arbetstagarna ej är eniga i arbetsmiljökommittén, ska frågan på begäran av ledamot hänskjutas till Arbetsmiljöverket. Respektive nämnd och/eller styrelse har överordnat ansvar för all arbetsmiljö. Detta ansvar innefattar bland annat kontroll och uppföljning av arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen. Det är viktigt att det inte finns några oklarheter om var i organisationen de olika arbetsmiljöfrågorna ska behandlas. Förvaltningschefen har alltid ett övergripande ansvar som bl.a. innefattar ett uppföljningsansvar över att delegeringen fungerar och att arbetsmiljöarbete bedrivs som en integrerad del i den ordinarie verksamheten. 1

3 Varje befattningshavare med personalansvar har arbetsgivaransvar (se definition på arbetsledare). Arbetsledare/chef som tilldelats arbetsmiljöuppgifter (delegering) ska ges tillräckliga befogenheter och resurser, kunskaper och erfarenheter för att kunna fullgöra de uppgifter som delegerats. Alla arbetstagare ska medverka till att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetstagaren är skyldig att följa givna föreskrifter och positivt delta i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöorganisation inom Arboga kommun Linjeorganisation Stöd till linjen Nämnd/styrelse Arbetsmiljökommittén Förvaltningschef Enhetschef Arbetsledare Arbetstagare Företagshälsovård Personalkontor Personalkontor Skyddsombud Arbetsmiljöorganisationen utgår från en förvaltningsorganisation med fyra ansvarsnivåer bestående av förvaltningschef, enhetschef, arbetsledare och arbetstagare. Om ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna inte fullföljs på "rätt" ansvarsnivå flyttas ansvaret uppåt, ytterst till förvaltningschef. Arbetsmiljöuppgifter/ansvar framgår av bilagor. När en arbetstagare upptäcker eller upplever en arbetsmiljöbrist ska han/hon tala med sin närmaste arbetsledare omedelbart. Arbetsledaren ska dokumentera händelsen. Arbetsledare ska vidtaga lämpliga åtgärder för att avhjälpa bristen och hålla arbetstagaren underrättad. Om arbetsledaren inte har tillräckliga resurser för åtgärd framför han/hon ärendet till närmast överordnad enhetschef. Arbetsgivarparten åtgärdar bristen och MBL-förhandlar om så krävs. Har enhetschefen inte tillräckliga resurser/delegation tas problemet upp med förvaltningschefen, som kallar till en ledningsgrupp. Till ledningsgruppen kallas arbetstagarrepresentanter för berörd arbetstagarorganisation. Arbetsmiljöfrågor som inte kunnat lösas tidigare, ska alltså tas upp till diskussion i detta forum. 2

4 Ledningsmötet fungerar också som MBL-förhandling. Om frågan har sådan tyngd att den ligger utanför förvaltningschefens delegation, hänskjuts den till nämnden/styrelsen. Stödfunktioner till linjen Stödfunktioner till linjeorganisationen i arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor är bland annat personalkontor, företagshälsovård, arbetsmiljökommitté samt skyddsombud. Arbetsmiljökommittén ska bevaka och följa upp arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i kommunen. Arbetsmiljökommittén ska dessutom vara pådrivande när det gäller arbetsmiljöpolicy, information och utbildning i arbetsmiljöfrågor och upprättande av handlingsplaner inom kommunen. Skyddsombudens uppgifter blir bland annat att vara en resurs för linjeorganisationen bl.a. vid organisationsförändringar och vid upprättande av handlingsplaner. Skyddsorganisation Skyddsorganisationen bör följa kommunens organisation. Där varje enhetschefsområde utgör ett skyddsområde. Skyddsombuden bör ha förhandlingsmandat enligt MBL och ska vara anmälda till arbetsgivaren enligt arbetsmiljöförordningen. Huvudskyddsombud utses för hela kommunen. Huvudskyddsombuden ska samordna skyddsombudens verksamhet och företräda dem i frågor som omfattar flera skyddsområden. Upprättande av handlingsplaner (bilaga 6) på arbetsplatsen kan ersätta skyddsrond, där skyddsombudet deltar. På skyddsombudets begäran ska särskild skyddsrond genomföras. Arbetsmiljökommittén utgör kommunens skyddskommitté och ska rapportera anteckningar till Kommunstyrelsen via Arbetsmiljökommitténs ordförande. Arbetsmiljökommittén ska bestå av 11 ledamöter varav arbetstagarparten tillsätter 6 ledamöter och arbetsgivarparten 5 ledamöter. Bland arbetstagarledamöterna ingår huvudskyddsombuden. Arbetsmiljökommittén sammanträder fyra gånger per kalenderår. Elevskyddsombud kan adjungeras till arbetsmiljökommittén. 3

5 Trafiksäkerhetspolicy för kommunens anställda - Antagen av Kommunfullmäktige 94/2007 Inledning Trafiksäkerhetspolicyn är ett komplement till arbetsmiljöpolicyn. Kommunernas verksamhet medför att de anställda gör ett stort antal tjänsteresor varje år. Många av de anställda gör ofta flera resor samma dag. Huvuddelen av tjänsteresorna är resor till och från olika arbetsplatser och bil är ofta den enda möjliga färdsättet. Syftet med policyn är att alla inom kommunen ska bidra till och ta ett gemensamt ansvar för att möten och resor sker på ett planerat, kostnadseffektivt, miljöanpassat och trafiksäkert sätt. Policyn för resor i tjänsten gäller för anställda och inhyrd personal i kommunen. Kommunens företrädare ska vara goda föredömen i trafiken. Ett stort antal kommunala bilar i trafiken har betydelse för hur kommunen uppfattas. All personal ska självklart följa trafikreglerna, hastighetsbestämmelser och köra med hänsyn, omdöme och ansvar. Utgångspunkter Resor i tjänsten Planera arbetet så att färdsträckorna blir så korta och så få som möjligt. Planera bilanvändandet med målet att minska antalet bilar. Möten Ifrågasätt om resan är nödvändig. Välj istället att mötas via video-, internet- eller telefonkonferenser när så är lämpligt och möjligt. Tekniska lösningar för detta finns och kan utvecklas ytterligare. Kollektiva färdmedel Den allmänna kollektivtrafiken är ofta det bästa alternativet med tanke på kostnader, effektivitet, säkerhet och miljö. Välj tåg och buss i största möjliga utsträckning. Tågresor ska göras i normalprisklass. Flygresor inom Sverige bör undvikas. Samåkning Samåkning ska ske om flera personer ska till och från samma plats vid samma tillfälle. 4

6 Privat bil Privat bil får inte användas för tjänsteresor annat än i undantagsfall. Tjänstefordon får ej användas för privat bruk. Leasingbilar tecknas endast av tekniska förvaltningen. Trafiksäkerhet Resandet är en del av arbetsmiljön och har också en stor påverkan på den yttre miljön. Av omsorg av både personal och miljö ska resorna därför föras så trafiksäkert och miljöanpassat som möjligt. Vid upphandling av tjänstefordon ska kommunen välja miljöfordon med låg bränsleförbrukning. ABS-bromsar, trepunktsbälte och krockkudde på förarplats och passagerarplats är säkerhetskrav. Dessa krav gäller även hyrbil. Alkolås är standard vid inköp av nya bilar. Föraren får inte framföra fordon när han/hon är uttröttad. Föraren ska anpassa hastigheten efter väg- och trafikförhållandena och se till att bilbältet sitter rätt och att nackstödet är rätt inställt. Undvik att ringa i mobiltelefon under körning. Används telefonen vid körning ska en lösning med handsfree användas. I annat fall ska man parkera på ett säkert ställe och därefter fullfölja samtalet. Alla transporter ska alltid planeras så att de inte bryter mot gällande lagstiftning och hänsyn ska också tas till andra faktorer som påverkar tidsplanering och vägval, exempelvis raster, trafikproblem, mörkerkörning och dålig väderlek. Promenera eller cykla kortare sträckor. Hjälm bör användas vid cykelturer. Miljöanpassad körning För att minska de stora utsläppen vid kallstarter bör motorvärmare användas ända upp till + 10 C. Gör inga häftiga accelerationer och onödiga inbromsningar utan håll en jämn hastighet och en hög växel. Utbildning i Eco-drivning rekommenderas för förare med omfattande bilresor i tjänsten. Hygien och hälsa Tobaksrökning är förbjudet och transport av sällskapsdjur är normalt förbjudet i kommunens ägda, leasade eller hyrda bilar. Personalen ska ha rätt körkortsbehörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten. 5

7 Riktlinjer Respektive förvaltning ska utarbeta egna riktlinjer för vad som är specifikt för dem med utgångspunkt från gällande trafiksäkerhetspolicy. Detta för att förebygga de risker som trafiken innebär. Förvaltningarna ska göra en analys och riskbedömning ur psykologiska, fysiska och organisatoriska förhållanden. Det ska även göras en inventering i vilka kunskaper som berörd personal har i trafiksäkerhetsfrågor. Detta ska sedan regelbundet följas upp i det systematiska arbetsmiljöarbetet för eventuella åtgärder som krävs i trafiksäkerhetsarbetet. Sammanfattning Många av kommunens anställda gör många resor, många arbetstimmar tillbringas i bil. Det finns alltså stor anledning att tänka över hur och ibland varför resorna görs. Trots att vi inser att det från gång till annan blir konflikter vid val av färdsätt så är det viktigt att alla hjälps åt för att utveckla resandet i en mera trafiksäker och miljöanpassad riktning. 6

8 Bilaga 1 Förvaltningschefens arbetsmiljöansvar Förvaltningschefen har övergripande ansvar för samtliga arbetsmiljöuppgifter. Detta ansvar innefattar bland annat kontroll och uppföljning av arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen. Förvaltningschefen: - har att skaffa sig ingående kunskap om den arbetsmiljölagstiftning, författningar och lokala föreskrifter samt eventuella lokala avtal som rör arbetsmiljöområdet. Huvudansvaret för att information lämnas till medarbetarna vilar på förvaltningschefen. - ska ansvara för och organisera arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen - har att ansvara för att fortlöpande ekonomiska och personella förutsättningar skapas för ett i praktiken fungerande arbetsmiljöarbete - ska fortlöpande hålla nämnden underrättad om utvecklingen på arbetsmiljöområdet - ska klargöra arbetsmiljöansvaret och befogenheter för underställda chefer samt förvissa sig om att dessa har erforderlig utbildning - ska ansvara för att erforderliga personalutrymmen finns - har att ansvara för att arbetsplatserna har en sådan utformning att de uppfyller erforderliga krav på säkerhet - ska ansvara för att av förvaltningen anlitade entreprenörer eller konsulter antingen har eget arbetsgivaransvar för arbetet eller om fattas av förvaltningens skyddsorganisation - har samordningsansvar när två eller flera företag driver verksamhet inom förvaltningens arbetsställen - ska tillse att nytillträdda enhetschefer introduceras och har erforderliga kunskaper om arbetsmiljöfrågor 7

9 Bilaga 2 Enhetschefs arbetsmiljöansvar Enhetschefen har från förvaltningschefen delegerat arbetsgivaransvar för enhetens arbetsmiljöuppgifter. Enhetschefen: - ska verka för att tillräckliga resurser i form av utrustning och personal ställs till enhetens förfogande för att verksamheten ska kunna bedrivas under arbetsmiljömässigt tillfredsställande former - ska skaffa sig ingående kunskaper om den arbetsmiljölagstiftning, de författningar och lokala föreskrifter samt eventuella lokala avtal som rör arbetsmiljöområdet - har att ansvara för att handlingsplaner upprättas och genomförs för arbetsmiljöarbetet minst en gång/år - ska fortlöpande hålla förvaltningschefen underrättad om den befintliga arbetsmiljösituationen - har att anmäla till förvaltningschef behov av särskilda åtgärder för att främja arbetsmiljön om befogenhet eller möjlighet att själva åtgärda saknas - ska ansvara för att lokala skyddsföreskrifter, instruktioner och rutiner upprättas och hålls aktuella - har att regelbundet informera arbetsledare om Arbetsmiljöverkets aktuella föreskrifter och förordningar - ska kontrollera och följa upp att skyddsarbetet fungerar inom enheten - har att ansvara för att arbetsmetoder och utrustning har en sådan utformning att de uppfyller erforderliga krav på säkerhet - ska följa upp inträffade arbetsskador och tillbud inom arbetsenheten samt ta initiativ till förebyggande åtgärder - ska beakta arbetstagares synpunkter på arbetsmiljön och ta tillvara erfarenheter för att förebygga olycksfall eller sjukdomar 8

10 - har att beakta de olägenheter och risker som ensamarbete medför - har att beakta den psykosociala arbetsmiljön för arbetstagare - ska underrätta Arbetsmiljöverket när så erfordras vid ändrad verksamhet eller förändringar av lokaler - har att regelbundet ta upp sjukfrånvarosituationen inom enheten med arbetsledarna - ska ansvara för rehabiliteringsverksamheten inom enheten - ska tillse att nytillträdda arbetsledare introduceras och ges erforderliga kunskaper i arbetsmiljöfrågor Delegationsordningen är genomgången Datum Förvaltningschef Enhetschef 9

11 Bilaga 3 Arbetsledarens arbetsmiljöansvar Arbetsledaren har från enhetschefen delegerat arbetsgivaransvar för arbetsplatsens arbetsmiljöuppgifter. Arbetsledaren: - ska i sitt dagliga arbete stimulera samtliga medarbetares intresse för arbetsmiljöfrågor och verka för en god fysisk och psykisk arbetsmiljö - har att skaffa sig kunskap om den arbetsmiljölagstiftning, de författningar och lokala föreskrifter samt eventuella lokala avtal som rör arbetsmiljöområdet - ska upprätta handlingsplan över brister i arbetsmiljön som ej kan åtgärdas direkt. Handlingsplanen ska upprättas i samarbete med arbetstagarna, minst en gång/år - ska se till att handlingsplanen åtgärdas - ska fortlöpande ha tillsyn av arbetsområdet i syfte att spåra och undanröja risker och brister i arbetsmiljön - ska fortlöpande hålla enhetschefen underrättad om arbetsmiljösituationen - ska anmäla till enhetschefen om behov av särskilda åtgärder för att främja arbetsmiljön om befogenhet eller möjlighet att själv åtgärda saknas - har att tillse att arbetet bedrivs enligt gällande lagar, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, anvisningar och instruktioner - ska informera personal om gällande föreskrifter, om risker i arbetet och hur man skyddar sig mot dessa - har att tillse att nyanställda i arbetsgruppen introduceras om arbetsmetoder, skyddsanordningar och de risker som är förknippade med arbetet 10

12 - ska ansvara för att befintliga hjälpmedel för att underlätta arbetet används - har att beakta vad en arbetsorder som ges till arbetstagare betyder i arbetsmiljöhänseende och den anställdes förutsättningar att bedöma och bemästra risker i arbetet - har att beakta arbetstagarens synpunkter på arbetsmiljön och ta tillvara erfarenheter för att förebygga olycksfall eller sjukdomar - genomföra rehabiliteringsutredning - ska beakta den psykosociala arbetsmiljön för arbetstagare - har att anmäla arbetsskador och arbetssjukdomar - via arbetsskadeanmälan till Personalkontoret som vidarebefordrar anmälan till Försäkringskassan - har att föra förteckning över farliga ämnen - ska utfärda kortfattade skriftliga instruktioner på arbetsplatsen - ska tillse att aktuell information i arbetsmiljöfrågor förvaras tillgängligt på arbetsplatsen. Delegationsordningen är genomgången Datum Enhetschef Arbetsledare 11

13 Bilaga 4 Arbetstagarens arbetsmiljöansvar Alla arbetstagare ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetstagarens ansvar är att: - hålla sig underrättad om de särskilda skydds- och ordningsföreskrifter som är utfärdade inom sitt arbetsområde - känna till de skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning som finns, hur de används och alltid använda dem - följa arbetsledningens föreskrifter och anvisningar i arbetsmiljöfrågor - arbeta med omtanke och försiktighet för att inte råka ut för olycksfall och ta hänsyn till arbetskamraterna - anmäla förhållanden som kan utgöra risk i arbetsmiljön till din arbetsledare - omedelbart anmäla arbetsskada eller tillbud till arbetsledare - delta vid upprättande av handlingsplan över brister i arbetsmiljön - medverka vid egen rehabiliteringsutredning/rehabilitering 12

14 Bilaga 5 Definition arbetsledare Arbetsledare i Arboga kommun har - egen underställd personal - arbetsledande uppgifter - delegerat ansvarsområde - fastställda befogenheter * Arbetsledaren ansvarar för sitt och gruppens/enhetens arbete och prestationer (tex. semesterplanering). * Arbetsledaren ansvarar för att medarbetarna har erforderlig kompetens. * Arbetsledaren ansvarar för att medarbetarna utvecklas, stimuleras och engageras. * Arbetsledaren är ansvarig för information inom gruppen/enheten. * Arbetsledaren genomför årligen medarbetarsamtal med medarbetarna. * Arbetsledaren genomför rehabiliteringsutredningar. * Arbetsledaren har arbetsmiljöansvar. 13

15 Bilaga 6 Handlingsplan för åtgärder av arbetsmiljön vid Arbetsplats:... Framtagen den: Handlingsplanen tas fram gemensamt av arbetsledaren och medarbetarna. Ange konkreta åtgärder och tidpunkt när åtgärderna ska vara genomförda. Åtgärder som chef/arbetsledare inte har befogenhet att besluta om antecknas i handlingsplanen och tas upp med överordnad chef. Åtgärder som kan genomföras direkt, tas ej upp. Organisatoriska åtgärder: (ex arbetsinnehåll, möjlighet att påverka sin arbetssituation, ansvar m m). Fysiska åtgärder: (ex arbetsställningar, skyddsutrustning, personalrum mm) Psykosociala åtgärder: (ex kommunikation/dialog, information/instruktioner, stressfaktorer, övertid) Arbetsledare/chef... 14

Program för systematiskt arbetsmiljöarbete

Program för systematiskt arbetsmiljöarbete Program för systematiskt arbetsmiljöarbete - innehållande arbetsmiljöpolicy vid Högskolan i Halmstad, ansvarsfördelning, interna riktlinjer samt struktur för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Beslutad

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 BESLUT 2013-12-12 Dnr SU FV-1.1.2-3478-13 Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 (Fastställd av rektor 2013-12-12) 2. Innehållsförteckning FÖRORD... 3

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD VISION I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall av förtroendevalda, ledare och anställda

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan inom Borås Stad 2007-01-18 2 Lokalt samverkansavtal Förnyelse arbetsmiljö samverkan för Borås Stad 1 Inledning Parterna konstaterar att vi har ett gemensamt synsätt

Läs mer

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB Chefsutbildning 12 juni 2014 Dan Eriksson, Artontusen AB Arbetsmiljölagen Kap 1 Ändamål och vilka omfattas Kap 2 Kvalitén på arbetsmiljön Kap 3 Skyldigheter, vilka har ansvar Kap 4 Bemyndigande Kap 5

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Ystads kommun. Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld

Ystads kommun. Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2013 Ystads kommun Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING Beslutad den 26 januari 1994 AFS 1994:1 2 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR Trafiksäkerhetspolicy reviderad 2005-12-14 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Inom Sjöfartsverket ska vi sträva efter att alla anställda ska få en trygg och säker arbetsmiljö.

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Femte upplagan Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverket Text: Carin Frostberg

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter Den goda arbetsmiljön i byggbranschen en hel människa efter ett helt arbetsliv. Innehåll Vad är ett skyddsombud?

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS Att använda checklistan Arbetstagarnas arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljöansvaret är detsamma oavsett om det finns en eller flera personer anställda

Läs mer

Fastställt av personalutskottet 1993-12-16. Reviderad september 2014 ARBETSMILJÖ OCH SAMVERKAN RIKTLINJER FÖR LAHOLMS KOMMUN

Fastställt av personalutskottet 1993-12-16. Reviderad september 2014 ARBETSMILJÖ OCH SAMVERKAN RIKTLINJER FÖR LAHOLMS KOMMUN Fastställt av personalutskottet 1993-12-16 ARBETSMILJÖ OCH SAMVERKAN Reviderad september 2014 RIKTLINJER FÖR LAHOLMS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 ARBETSMILJÖ OCH SAMVERKANSPOLICY 1 2 RIKTLINJER FÖR

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL

Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL Tillsynsrapport 2014:1 Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL Rikspolisstyrelsen 2014-03-25 Sammanfattning 1 Sammanfattning En analys görs av hur polismyndigheterna

Läs mer