Residenset. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Antikvarisk dokumentation av interiör renovering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Residenset. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Antikvarisk dokumentation av interiör renovering"

Transkript

1 Residenset Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk dokumentation av interiör renovering Blekinge museum rapport 2009:22 antikvarie Agneta Ericsson

2 Innehåll Bakgrund...2 Historik...2 Ombyggnadsarbetet...5 Skador/förändringar...6 Generellt genomförda arbeten...6 Antikvariskt deltagande...8 Källor...16

3 Bakgrund Länsresidenset i Karlskrona är byggnadsminnesmärke sedan I riksantikvarieämbetets godkännande ( ; diarienr ) av ombyggnadsarbetena av privat lägenhet (landshövdingens bostad) förordades krav på antikvarisk kontroll. Kontrollen har utförts av Blekinge museum genom antikvarie Agneta Ericsson. Historik Residenset Nuvarande residenset uppfördes efter ritningar av hovintendenten Gustaf Lindgren och ersatte då en äldre residensbyggnad på Ronnebygata 22 (byggnaden revs när länsstyrelsens nuvarande lokaler uppfördes 1953). Residensbyggnaden är ett sent utslag av 1800-talets ecklektiska stilideal, alltså blandning av flera stilar. Grundplanen har drag av en romersk villa genom att vara uppförd runt en öppen gård, exteriören speglar 1700-talets klassicism, interiören mycket av engelskt heminredningsideal medan materialen nästan genomgående är helsvenska. Byggnaden är uppförd i lätt suterräng med den västra delen av källarvåningen nedgrävd, däröver två våningar och en oinredd vind. När det nya residenset invigdes 1911 disponerades bottenvåningen huvudsakligen till representation och övervåningen till sov- och gästrum. Källarvåningen inrymde bla bostadsrum för tjänstefolk, kök, matkällare och pannrum (ångpanna). Under tidernas lopp har nyttjandet av huset förändrats, vilket lett till att vissa rum och avdelningar fått ny funktion. Detta gäller i hög grad det vi idag kallar landshövdingens bostad, bestående av rumsfilen i den norra flygellängans övervåning. Merparten av de olika representationsutrymmena har förblivit mer eller mindre oförändrade genom tiderna förklarades residenset som statligt byggnadsminne enligt förordningen om statliga byggnadsminnen (1988:1229). Landshövdingens bostad Det som idag utgör landshövdingens lägenhet utgjordes ursprungligen av en fil gästrum flankerad av en barnkammare (129) och ett rum för tjänare (120). Den enda sanitära inrättning som finns markerad på byggnadsritningen från 1909 är ett VC (119) utanför tjänarens rum. På motsatta väggen finns ett schakt för mathiss. Entrén till vart och ett av de tre gästrummen (122, 124, 126) utgörs av ett litet förrum och till rum 122 hör också en garderob med dörr från förrummet. I barnkammaren är en eldstad markerad i den södra kortväggen; eventuellt en av de kakelugnar som genom Kronans försorg levererades från Chapmanbostaden. Gästrumshallen är en utvidgning av den centrala öppna övre hallen (101). I ett tillägg till bygghandlingarna noteras att en dörr tagits upp mellan rum 121 och 122, vilket sannolikt betyder att det sk tjänare rummet redan ursprungligen varit ett gästrum. 2

4 Byggnadsritningen från Den norra flygeln i övervåningen är disponerad till gästrum, barnkammare mm Enligt de ursprungliga bygghandlingarna har alla rum -med undantag för de mest representativa- utformats enligt ett standardföreskrivande. I detta står bla att golv i övervåningen läggs af bättre, halfren 37 mm. furu men i hallarna av helren spontad furu av samma dimension, vidare frisplankor af minst 10 cm. längs efter väggar och eldstäder och att skarvar såvidt möjligt undvikes samt att inga spikhuvfvuden få blifva synliga. Endast till garderober, tamburer och kök fick uppstående trösklar finnas, eljest icke. Vidare ska alla tak utom i kök och andra våtutrymmen målas med kalkfärg och snickerier med linoljefärg. I badrum och toaletter läggs golv med 2 cm. asfalt med uppvikta 15 cm. socklar och på undergolf af 5 cm. beton. 3

5 I början av 1940-talet utreds en ombyggnad av övervåningen, inredning av tjänare- och gästrumsavdelningen. I samband med detta sätts glasväggen mellan stora hallen 101 och gästrumshallen 101a upp Någon gång runt 1960 sannolikt (ritningen upprättad/reviderad 1957, -58, -63, -65 och -85) gjordes en omdisposition för att avskilja en privat bostadslägenhet till landshövdingen. Till detta nyttjades tjänare- och gästrumslängan med angränsade delar i övervåningen. Störst förändring utsattes gästrum 126 för genom att byggas om till kök. För detta krävdes att vatten och avlopp drogs till rummet. (Det gamla köket i källarvåningen låg nästan rakt under.) Diskbänken placerades framför fönstret. I samband med omvandlingen har också hål sågats i fönstrets marmorbänk för att öka ventilationen bakom diskbänken och för att underlätta cirkulation av värmen från elementet under fönstret. Längs väggarna placerades köksinredning. Vidare togs förrummet bort för att öka golvytan och köksdörren flyttades till nuvarande läge. Eldstaden i rum 129 togs sannolikt nu bort och nytt golv lades in över ugnens fundament. Avbalkningen/alkoven i rum 122 försågs med vägg mot rummet och en dörr ut mot korridoren och inreddes till badrum (122a). På ritningen avslutas korridoren med ett litet förrum (101b) till badrummet. Förrummet bildar också genomgångsrum från den bakre trapphallen (118) till den gamla gästrumskorridoren (101a). Den dörrpost med vägg som finns nu är alltså sekundär. Märkligt nog flyttades väggen mellan avbalkningen och förrummet (123) på bekostnad av det blivande badrummet. Dörren in till rummet (122) måste därför flyttas närmre den östra väggen. Det nuvarande västra väggpartiet mellan rum och förrum står nu delvis över den förra dörröppningen. Väggens frisbräda slutar där dörren tidigare satt. Exakt dessa arbeten gjordes är dock inte klarlagt. Vidare har en hiss installerats i den bortre delen av hallen (118) och en diskbänk i borstrummet (117). I samband med hissinstallationen har dörren från trapphuset förskjutits åt öster. Borstrummet var ursprungligen en öppen vinkel på hallen och helt utan fast inredning. Diskbänken har sannolikt installerats under tal. 4

6 Mångfaldigt reviderade ombyggnadsritning ( ) där omvandlingen av gästrumskorridoren framgår Ombyggnadsarbetet De under januari och februari 2009 företagna ombyggnadsarbetena har syftat till att koncentrera landshövdingens privata bostadslägenhet, samt att fräscha upp framför allt kök och våtrum (bla utvidga badrummet genom att flytta en vägg). Med undantag av våtutrymmen har ingreppen huvudsakligen varit ytliga, dvs borttagning av sekundära ytskikt och iordningställande av de därunder liggande ursprungliga, eller uppfräschning av befintliga ytor. 5

7 Badrum och toalett har rensats ner till stomme mer eller mindre för att kunna våtrumsäkras. Nya rördragningar har också bidragit till framtida säkerhet. I köket har äldre skåpsinredning och diskbänk tagits bort. Också i borstrummet har en diskbänk tagits bort. Skador/förändringar Inga stora eller oväntade skador har varit iakttagbara i de delar av landshövdings bostad som nu renoverats. Trägolven har överlag visat sig oskadda under missfärgningar och repor har varit ytliga. Enda missräkningen har varit den skog av avslipade dyckerthuvuden i köksgolvet som kom fram vid slipning. En skada som ju egentligen är mer estetisk än fysisk. Vidare syns i det avtäckta köksgolvet den frisbräda som följde det borttagna förrummet. Rördragningar och fukt (?) från diskbänken i köket, som sedan 1960-talet stått framför fönstret, har resulterat i att golvet här skarvats i/lagts om så att en generalskarv uppstått knappt en meter ut från fönsterväggen. Golvbräderna i samtliga rum hade krympt och breda springor bildats på flera håll. Sannolikt är golvet i rum 128 senare inlagt. Virket är kvistigt och frisbräda saknas. Utanför mathissen i trapphushallen (118) var en tidigare skada (?) ilagad med en golvbräda mycket bredare än golvets övriga. Brädan skilde sig även färgmässigt betänkligt från övriga golvet. Golvlister och skurklotsar har av okänd anledning krympt så att springor bildats mot golvet, olika breda i olika delar av rummen. I några rum har sprickor uppstått vid skarvar i fotlisten. Endast i köket ligger skurklotsarna dikt an mot det ursprungliga brädgolvet. Fotlisten här togs sannolikt bort i samband med köksinstallationen omkring Skador på fönstersnickerierna inskränkte sig mestadels till hål efter gardinuppsättningar - med undantag av köket där slitaget varit stort och i fd barnkammaren (129) där färglagren runt speglar och skarvar blivit för tjocka och spruckit. Fönstren liksom alla snickerier i de fd gästrummen ( ) bättringsmålades senast 2001 och skadorna därmed mestadels obetydliga. I de målade färglagren på väggen i trapphushallen (118) bakom dörren till gästrumskorridoren fanns mindre bomytor, där färgen släppt från väggen. I borstrummet (117) fanns också ett släpp ner till vassmattan på den östra väggen, mot stora trappan till övre hallen (116). Badrum och toalett har inte uppvisat vare sig fukt- eller mögelskador. Golvnivån i båda rummen var dock så hög och trösklarna så låga att ett ev vattenläckage skulle ha medfört att vattnet runnit ut på golven i närmsta rum. Generellt genomförda arbeten Golv Golvmattor av olika slag har avlägsnats. Golven har därefter slipats och lackats med Duri Golvlack Unic matt. Diskussionen pendlade mellan allt från såpskurning och blanklack. Matt golvlack utgör en näst intill osynlig men samtidigt högst slittåliga och föga arbetskrävande 6

8 golvyta som också är antikvariskt acceptabelt. På ytterst få ställen är sprickorna mellan golvbräderna så breda att de måst fyllas i och där har det gjorts med slipspån blandat med golvlack. Överlag var golven i bättre skick än beräknat och missfärgningar och repor gick inte på djupet. Väggar Skador och hål efter tidigare infattningar och ledningar i väggarna har lagats i med gipsspackel; Nordsjö Gipsspackel (61500). Gammal väggväv har bredspacklats med Nordsjö Spackel Medium (60124) och målats med Nordsjö Bindoplast 5 (50115) NCS SO502Y i alla rum med undantag av vardagsrummet (129). Vissa rum har tapetserats se resp rum. Snickerier Skador i snickerierna har lagats i med linoljespackel och därefter målats med linoljefärg (Wibo linoljefärg, 1920, halvblank, glans 40, kulör NCS S1505-Y20R.). I rum där skadorna varit minimala har skadorna försiktigt lagats i och i princip bara patinerats med linoljefärg. Snickerierna i övrigt ej målade. Där skadorna varit mer omfattande har målningsarbetet blivit mer omfattande. All övermålning har självfallet gjorts med samma kulör som befintlig. Ambitionen har varit att höja glansen på befintliga dörr-, fönster- och golvsnickerier eftersom den var/är osedvanligt låg/saknas helt och har en yta lika sträv som kalk- eller limfärg. Vid ommålningen 2001 målades gästrummens snickerier med emulsionsfärg Credo (7A-94-30). Eftersom färglagren redan är betänkligt tjocka och fyller ut profiler och lister rejält, beslutades att om möjligt enbart slutstryka snickerierna för att höja glansen, men ej fylla ut profilerna mer än nödvändigt med färg. Av denna anledning finns i några rum nu snickerier med olika glans och än så länge något olika kulör. Kulörskillnaden kommer med tiden något att utjämnas men aldrig helt pga glansskillnaden. Självklart har samma kulör som befintlig använts. Allt i väntan på nästa ommålning då alla snickerier kommer att ses över. Fotlist I alla gästrummen har en springa uppstått mellan golv och fotlist och mellan skurkloss och golv. Springans bredd har varierat från rum till rum. Initialt beslutades ta bort de trekantsstavar som i några rum täckte springan och ersätta den med en inmålad skugglist. Eftersom sprickbildningen genomgående var ganska stor har skugglisten satts upp i alla gästrummen. Möjligheten att fylla ut mellanrummet mellan golv och skurklots med en list med motsvarande profiler, visade sig mer eller mindre omöjlig pga svårigheten att rensa bort gammal spik i springan och få fäste för en list. Istället fick hela skurklotsen tas bort och ersättas med en ny motsvarande. Alla fotlister målade med Wibo linoljefärg, 1920, halvblank, glans 40, kulör NCS S1505-Y20R. Färgstege I alla rum där mer omfattande målningsarbeten skulle utförs (dvs 129, 126, 124 ) har färgstegar i all hast skrapats fram på fotlisterna. Ambitionen har varit att lägga stegarna så diskret som möjligt (bakom garderober eller sannolikt öppna dörrar). Dessvärre har alla av misstag målats över trots markering. I rum 118 skrapades färglager osystematiskt fram på en vägg för att eventuellt inhämta förslag till ny färgsättning, utan ambition att sparas. 7

9 Tak Enbart tak som varit slitna/spruckna har åtgärdats. Sprickor har lagats i med Nordsjö Spackel Medium (60124) och därefter målats med Nordsjö Bindoplast 3, bruten vit NCS S 0500-N. Underliggande färg har identifierats som alkydoljefärg eller latex. Antikvariskt deltagande Korridor 101 Den gamla gångmattan var klistrad på trägolvet och mycket klister satt kvar i golvet som slipades, se ovan Genomförda arbeten. Fotlisterna under fönstren in mot centrala hallen (101) var slitna och laserades därför (grund Nordsjö snickerigrund två strykningar däröver två strykningar Ljunga lasyrolja pigmenterad med brunocker och oxidrött). Utsidan dörren till badrum med foder samt dörrposten mot övriga korridoren laserades på samma sätt. Golvet i hallen (101) slipat och fotlisten grundstruken för att laseras. Dörren till badrummet (122a ) grundad och lasyrstruken en gång Borstrum 117 Diskusssion om borttagning av gamla diskbänken (som ej var ursprunglig) och den nya bänkens storlek/placering. Den gamla har tagits bort och ersatts med en modern, större och bättre fungerande bänk med skåp. Av spåren i brädgolvet under diskbänken framkom att något litet (ca 60 x 60) skåp/bänk stått på platsen före diskbänken, som sannolikt placerades där under tal. Golvslipning se ovan, Genomförda arbeten. Cementilagningen vid elementet i borstrummet hade vid slutbesiktningen ännu inte åtgärdats. Inget behov av skugglist utmed golvet. Fotlisten målades med Wibo linoljefärg, halvblank, NCS S1505- Y20R. Skada/släpp i putsen ner till vassmattan i väggen ut mot övre trapphallen (116) ilagades med Nordsjö Gipsspackel (61500). Väggarna målade med Nordsjö Bindoplast 5, NCS SO502Y. Den tidigare målningen gjord före 2001, okänd färgtyp. Taket målat med 8

10 Nordsjö Bindoplast 3, bruten vit NCS S 0500-N, och senast sannolikt struket med alkydoljefärg. Sprickor ispacklade med Nordsjö Spackel Medium (60124). Väggen i borstrummet (117) före och efter ilagning och målning Golvet under diskbänken i borstrummet (117) före slipning Golvet i borstrummet efter slipning och med ny diskbänk. 9

11 Trapphushall 118 Diskussion om hur öka ljuset, hur lätta upp intrycket av den trista skåpsväggen över mathissen samt den praktiska användningen av hallen (med tex kapphängare). Golvslipning se ovan Genomförda arbeten. Byte av gammal ilagning i golvet vid mathissen till samma bredd som övriga golvbräder. En rits har frästs in tvärs över brädorna som en förlängning av skarven mellan golvbräderna och frisbrädan. Har ej patinerats utan lämnats något ljusare än övriga, och kommer snart att mörkna. Inget behov av skugglist utmed golvet. Fotlisten målad med Wibo linoljefärg, halvblank, NCS S1505-Y20R. Väggarna målade med Nordsjö Bindoplast 5, NCS SO502Y. Den tidigare målningen gjord före 2001, okänd färgtyp. Luckorna i skåpsinredningen över mathissen inkl blindluckorna målas med samma färg som hallens övriga snickerier; Wibo linoljefärg, halvblank, NCS S1505-Y20R. Övriga skåpet målas in med hallväggen Nordsjö Bindoplast 5, NCS SO502Y. Dörrknoppar av olika slag ersattes med nya. Listen upptill målas vit som taket. Dörren till hallen (101) laserad på båda sidor med Nordsjö snickerigrund och däröver två gånger Ljunga lasyrolja pigmenterad med brunocker och oxidrött. Liksom dörrfodret mot hallen (101). Dörrsnickerier i övrigt utan åtgärd. Taket målat med Nordsjö Bindoplast 3, bruten vit NCS S 0500-N, och senast sannolikt struket med alkydoljefärg. Sprickor i spacklade med Nordsjö Spackel Medium (60124). Mathissen i hall (118) före målning och efter 10

12 Gammal och ny ilagning i golvet framför mathissen Toalett 120 Bifall till borttagning av hela den gamla betongsulan i golvet för att få en fuktsäker golvnivå utan att höja tröskeln. Rum 121 Golvslipning se ovan Genomförda arbeten. En springa i golvet under elementet ifylld med slipmjöl och lack. Skugglist runt hela golvet och samtliga skurklotsar nya. Hela fotlisten inklusive klotsar målad med Wibo linoljefärg, halvblank NCS S1505-Y20R. Hål efter gardinuppsättningar i fönstersnickerierna ilagade med linoljespackel. Fönster inklusive snickerier slutstrukna med Wibo linoljefärg, halvblank NCS S1505-Y20R. Dörrar inklusive dörrsnickerier slutstrukna med Wibo linoljefärg, halvblank NCS S1505-Y20R. Fotlist och golv före slipning, målning och uppsättning av skugglist i rum (121) Ny skurklots, fot-och skugglist allt nymålat och golvet slipat Badrum 122 a Bifall till borttagning av hela den gamla betongsulan i golvet för att få en fuktsäker golvnivå utan att höja tröskeln. Väggen mellan förrum och badrum riven och ny reglad och gipsad vägg uppbyggd så nära förrummets dörrfoder som möjligt för att öka badrummets yta. Dörren laserad, se Korridor

13 Spår av den nedtagna väggen mellan badrum (122a) och förrum (123) Den nya utflyttade väggen och det nyslipade golvet i förrum (123) 12

14 Rum 122/ 123 Golvslipning se ovan, Genomförda arbeten. Skugglist runt hela golvet. Springan mellan skurkloss och golv lämnad utan åtgärd. Hela fotlisten inkl klossar målad med Wibo linoljefärg, halvblank, NCS S1505-Y20R. Hål efter gardinuppsättningar i fönstersnickerierna ilagade med linoljespackel och bara skadorna övermålade med Wibo linoljefärg. Fönstersnickerierna i övrigt ej målade. Gamla hålkälet borttaget och tapen neddragen ca 20 cm på väggen. Takvinkeln inmålad med taket med Nordsjö Bindoplast 3 bruten vit NCS S 0500-N. Ny vägg uppsatt mellan förrum och badrum (tidigare dörr); sedvanlig regel med gipsskivor. Nya tapeter på väggarna och samma tapet uppsatt på de tidigare målade väggarna i förrummet. Dörrar och dörrsnickerier ej åtgärdade. Taket målat med Nordsjö Bindoplast 3, bruten vit NCS S 0500-N, och senast sannolikt struket med alkydoljefärg. Sprickor i spacklade med Nordsjö Spackel Medium (60124). Skurklots och fotlist före målning och efter målning med inmålad skugglist och ny tapet Rum 124/125 Golvslipning se ovan, Genomförda arbeten i såväl rum som förrum. Skugglist runt hela golvet och iskarvade lister under skurklossarna. Hela fotlisten inkl klossar målad med Wibo linoljefärg, halvblank, NCS S1505-Y20R. Hål efter gardinuppsättningar i fönstersnickerierna ilagade med linoljespackel och bara skadorna övermålade med Wibo linoljefärg. Fönstersnickerierna i övrigt ej målade. Dörrsnickerier ej målade. Förrummet tapetserat med rummets tapet (tidigare målade väggar). Färgstege skrapades fram mitt på fotlisten ut mot hallen och på fotlisten mot förrummet. Åtminstone den mot förrummet övermålad. Den andra bakom garderober. 13

15 Fotlist gästrum (124) före ilagning, målning och efter med inmålad skugglist Skurklotsar och fotlist under fönster före ilagning och målning och efter Rum 126 kök För att slippa höja golvnivån i köket (och därmed tröskeln mot hallen och slippa besvärlig passning mot skurklotsarna) beslutades slipa även köksgolvet. Brädgolvet i bra skick. Beslöts att skarven mellan gammalt golv och ilagning inte var mer störande än att den kunde lämnas utan åtgärd. Frisbrädan som en gång mötte förrummet blev synlig liksom ilagningarna framför diskbänken. Däremot var dyckerthuvudena, som kom fram vid slipningen, för många för att vara estetiskt acceptabelt. Beslöts därför måla golvet i en ljus golvlinoljefärg harmoniserad med skåpsinredningens och väggarnas färg. Dessvärre har golvet målats/rollats med Nordsjö Epolan Golvfärg NCS S2005-Y20R. Beslöts behålla den felaktiga målningen med motiveringen att slipning och nymålning med linoljefärg skulle skjuta upp landshövdingens inflyttning åtminstone en vecka och att ytterligare en slipning också onödigt skulle slita på golvet. Vid nästa ommålning tas färgen bort och ersätts med en lämplig linoljefärg. Köket (och vardagsrummet 129) det enda rum där skurklotsarna möter golvet utan springor. Ny fotlist motsvarande den gamla i hela köket, målad med Wibo linoljefärg, halvblank, NCS S1505-Y20R. Skador i snickerierna har lagats i med linoljespackel. Alla snickerier har slutstrukits med Wibo linoljefärg, halvblank, NCS S1505-Y20R. Färgstege på skurklotsen baksidan dörren till rum 129 har målats över. De gamla tapetlagren på väggarna har bevarats under nuvarande ytskikt så långt möjligt. Väggarna målade med Nordsjö Bindoplast 5, NCS SO502Y. Taket målat med Nordsjö Bindoplast 3, bruten vit NCS S 0500-N, och senast struket med latexfärg. Sprickor i spacklade med Nordsjö Spackel Medium (60124). 14

16 Golvet i köket (126) golvet i det borttagna förrummet och ilagningarna under diskbänk Samma golvpartier efter målning och uppsättning av ny fotlist Kökets nordvästra vägg efter borttagning av gammal köksinredning och med ny 15

17 Rum 129 Snickerierna, framför allt fönster och dörrar, spruckna mycket pga alltför tjocka färglager, lös torr färg har skrapats bort. Skador i snickerierna har lagats i med linoljespackel. Alla snickerier har strukits med Wibo linoljefärg, halvblank, NCS S1505-Y. Färgstege på fotlist bakom dörren till köket rum 126 har målats över.väggarna har bredspacklats med Nordsjö Spackel Medium (60124) och strukits med Nordsjö Bindoplast 5, NCS S1005-Y. Några bräder i golvfrisen i den södra nischen har ersatts med lika befintliga.taket målat med Nordsjö Bindoplast 3, bruten vit NCS S 0500-N. Sprickor ispacklade med Nordsjö Spackel Medium (60124). Snickerier i vardagsrum (129) före ommålning Torra lösa färglager bortskrapade och ispacklade och målade Källor Interiör dokumentation och antikvarisk undersökning av Länsresidenset i Blekinge. Anna Hällström, Blekinge museum 2000 Antikvarisk dokumentation av interiör renovering i Länsresidenset i Blekinge. Anna Hällström, Blekinge museum 2001 Blekinge museum arkiv 16

Varvschefsbostället ombyggnad badrum

Varvschefsbostället ombyggnad badrum Varvschefsbostället ombyggnad badrum Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll Blekinge museum rapport 2009:21 antikvarie Agneta Ericsson Innehåll Inledning... 2 Historik... 2 Beskrivning...

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!!

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Omklädningsrum Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Som ni alla vet som har hus och liknande finns det alltid en list eller skruv som fattas så även här. Är det någon som inte ser

Läs mer

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Södra Finnskoga socken, Torsby kommun, Värmlands län, Karlstads stift 2010:31 Enligt länsstyrelsens beslut 433-6260-2009

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

ästerby februari - september 2009

ästerby februari - september 2009 Renovering av vävstugan V i ästerby februari - september 2009 Vävstugan, Rengsjös gamla sockenstuga, som flyttades till Västerby 1956 behövde renoveras. Det har den gjort sedan många år, kvinnorna som

Läs mer

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Presentation Fint och smakfullt renoverad trerumslägenhet med stilfull inredning på våning III Scheffersgränd

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13 Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Storheden 1:55 Lokalanpassning 2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-11-13 Senast ändrad: 2013-00-00 PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström

Läs mer

Så här mäter du bostaden

Så här mäter du bostaden Så här mäter du bostaden Så här mäter du bostaden I vardagsspråket används ibland uttryck som bostadsyta, lägenhetsyta, våningsyta etc. Vid bostadsaffärer är det extra viktigt att parterna använder sig

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

Kv Bulten 17, Långholmsgatan 13 på Södermalm i Stockholm

Kv Bulten 17, Långholmsgatan 13 på Södermalm i Stockholm 086740004 Kv Bulten 17, Långholmsgatan 13 på Södermalm i Stockholm Bilaga SB, Bygg, kv Bulten 1 över slutbesiktning av totalentreprenad stambyte gällande bygg-och målningsarbeten inom rubricerad fastighet.

Läs mer

Stockholmsgatan 40C Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 76.9 m² Tillträde tidigast

Stockholmsgatan 40C Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 76.9 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 76.9 m² Tillträde tidigast 2013-07-12 " Vi har bott i vår mysiga lägenhet i Bagaregården i 6,5 år och har trivts otroligt bra.

Läs mer

Längbro kyrka. Invändiga ombyggnationer 2013. Längbro församling, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2013:12

Längbro kyrka. Invändiga ombyggnationer 2013. Längbro församling, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2013:12 Längbro kyrka Längbro församling, Örebro kn, Närke Invändiga ombyggnationer 2013 Anneli Borg Rapport 2013:12 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning Örebro kyrkliga samfällighet

Läs mer

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank VÄGGAR OCH TAK för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank Vattenburna färgers goda egenskaper uppnås först efter ett par

Läs mer

Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta

Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta www.fk.ax Bostadshus i Olofsnäs, Geta Amerika-inspirerat Smakfullt renoverat Rymligt och funktionellt Annorlunda Moderna tekniska lösningar

Läs mer

Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg.

Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg. Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg. Med högtäckande Sober Natur Takfärg räcker det oftast med en strykning. Sober Natur Takfärg är en vattenspädbar, och extra täckande färg, för målning av tak

Läs mer

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Kontoret för samhällsbyggnad Torgny Fredling Datum: 2014-07-28 Projekt nr. Dnr: ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Upplands Väsby Vilunda 1:580 INNEHÅLL INLEDNING 3. Byggtekniskt

Läs mer

Inventeringsprotokoll Statusbedömning

Inventeringsprotokoll Statusbedömning Inventeringsprotokoll Statusbedömning TRAPPHUS, HISSKORG Fastighet Kv Dykaren Inventeringsdatum 2012-06-20 Byggnad 1 Omg Adress Alströmergatan 45 Egenkontroll Besiktningsman Oskar Rudbeck Granskning 2012-09-28

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

Guide för målningsbehandlingar enligt AMA Hus 2011

Guide för målningsbehandlingar enligt AMA Hus 2011 Guide för målningsbehandlingar enligt AMA Hus 2011 Alcro måleriombud Alcro måleriombud finns representerade över hela landet. Ring oss, så får du uppgift om närmaste Alcro Måleriombud. Du kan också hitta

Läs mer

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Sjönära, Edsgatan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa med vacker

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus Flügger Skötselråd För dina behandlade ytor Användningsområde / Inomhus och utomhus Innehåll Flügger Skötselråd - För dina behandlade ytor Målade våtrum Sidan 3 Tapetserade ytor Sidan 3 Övriga ytor inomhus

Läs mer

Kolsva herrgård. Återställande efter vattenskada. Antikvarisk kontroll. Väster Kolsva 1:42 Bro socken Västmanland. Helén Sjökvist

Kolsva herrgård. Återställande efter vattenskada. Antikvarisk kontroll. Väster Kolsva 1:42 Bro socken Västmanland. Helén Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:77 Kolsva herrgård Återställande efter vattenskada Antikvarisk kontroll Väster Kolsva 1:42 Bro socken Västmanland Helén Sjökvist Kolsva herrgård Återställande efter

Läs mer

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent 4. Åtgärdsdokumentation Kronbergs ateljé Fasadrenovering 2008 Kulturhistoriska avdelningen Karin Blent 1 4. Åtgärdsdokumentation Innehållsförteckning Beskrivning före åtgärd:... 3 Antikvariska ställningstaganden:...

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Stilfull tvåa med öppen spis och stor innergård i centrala Mariehamn

Stilfull tvåa med öppen spis och stor innergård i centrala Mariehamn Stilfull tvåa med öppen spis och stor innergård i centrala Mariehamn I detta fina hus från 1954 finner du denna lyxiga lägenhet om 61 m 2, två rum och kök. Lägenheten är stilfullt renoverad 2012, stenpelare

Läs mer

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Presentation Moderniserat och helrenoverat bostadshus med något av Villa Villekullakänsla, tillhörande dubbelgarage och

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MÅLA VÅTRUM! Tvättsvampar och trasor samt en hink Beckers Målartvätt Alg & Mögeltvätt Skyddshandskar Breplasta LW Stålspackel

Läs mer

Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn

Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn Presentation Rejäl, rymlig och nyrenoverad egnahemsvilla på Ringvägen 64 i Mariehamn. Bostadshuset är uppfört i siporex 1964

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Till dig som flyttar ut

Till dig som flyttar ut Till dig som flyttar ut Lycka till med flytten Vi tackar dig för den tid som du varit vår hyresgäst och önskar dig lycka till med ditt nya boende. Det är mycket att tänka på när du ska flytta. Här får

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

114 Vårt Nya Bad & spa

114 Vårt Nya Bad & spa Badrummet badar i ljus från tre generösa fönster. Duschen och badkaret har familjen lagt på en liten praktisk avsats. Den ljusa och orange handduken är av märket Abyss, kostar 595 kr/styck och kommer från

Läs mer

Några råd till dig som flyttar!

Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Besiktning Alla lägenheter måste besiktigas. Vi kontrollerar då bostadens skick och noterar eventuella fel och brister i ett besiktningsprotokoll.

Läs mer

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr TILLVAL MICASA FASTIGHETER Vid mått som inte finns som standard lämnas offert. När både engångsbelopp och hyrestillägg per månad anges betalas båda beloppen. 2013-08-15 VARA BESKRIVNING FORMAT ENGÅNGS-

Läs mer

CENTRUMLÄGENHET VID KÖPMANSGATAN 16 Mariehamn

CENTRUMLÄGENHET VID KÖPMANSGATAN 16 Mariehamn CENTRUMLÄGENHET VID KÖPMANSGATAN 16 Mariehamn 2 rum & kök om ca 76 m² Centrumlägenhet i andra våningen omfattande kök, vardagsrum, sovrum, hall, förråd och badrum. Fastigheten och lägenheten är renoverad

Läs mer

Att tänka på när du skall. flytta

Att tänka på när du skall. flytta Att tänka på när du skall flytta Bra att veta när du ska flytta ut Tips på vägen för att underlätta flytten Börja flyttstäda redan veckan innan, avfrosta kyl/frys, städa golvbrunnar, putsa fönster, damma

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta stiliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om tre rum och kök, 91,1 m 2. Lägenheten

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Orangeriet Linnéanum Botaniska trädgården Uppsala

Orangeriet Linnéanum Botaniska trädgården Uppsala Orangeriet Linnéanum Botaniska trädgården Uppsala Restaurering av väggarna i frigidariet 2008-2009 Antikvarisk kontrollrapport över utförda arbeten Johan Dellbeck 17 juli 2009 1 Omslagsbild: Frigidariet

Läs mer

Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare

Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare www.lyyski.ax E-post: tomas@lyyski.ax maria@lyyski.ax Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare Presentation Bostadshus med stor trevlig tomt i populära Västerkalmare i

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr:... Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt. Gärna

Läs mer

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:3 Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 2 Historik

Läs mer

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD Vi har nedan samlat viktig information som du som medlem bör känna till i samband med renovering och ombyggnad. Ta del av information innan du påbörjar arbetena.

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten Lite goda råd till dig som flyttar. Det är mycket att tänka på när man skall flytta från sin lägenhet. För att underlätta för dig har vi sammanställt en kom-ihåg-lista

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga.

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. Överlåtelsebesiktning för säljare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-56 94

Läs mer

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna.

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna. Flyttstäda Köket I köket är det många saker att tänka på inför flyttstädningen. Du behöver till exempel rengöra filtret i fläkten, galler, dörrkarmar och plåtar. Om du följer vår checklista får du med

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv Att foga och täta Handledning för dig som gör det själv När ska man foga och täta? Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där det finns risk för rörelser mellan olika byggnadsmaterial, till exempel

Läs mer

Några erfarenheter och tips angående stamrenoveringen. 2012-04-28

Några erfarenheter och tips angående stamrenoveringen. 2012-04-28 Det är mina högst personliga reflektioner, men eftersom vi alla reagerar olika på störande ljud, damm, hantverkare som kommer och går, lär det väl finnas lika många åsikter som det finns berörda lägenheter.

Läs mer

Län Blekinge Gatuadress Yttre Stekön Kommun Ronneby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 50 m² Område Yttre Stekön Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Blekinge Gatuadress Yttre Stekön Kommun Ronneby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 50 m² Område Yttre Stekön Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Blekinge Gatuadress Kommun Ronneby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 50 m² Område Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget här är fantastiskt med kvällssolen som ligger på och den rogivande utsikten

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta ståtliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om fyra rum och kök, 88,5 m 2.

Läs mer

Laminatgolv. Läggningsanvisning. 2-lock och T-lock. December 2012

Laminatgolv. Läggningsanvisning. 2-lock och T-lock. December 2012 Läggningsanvisning Laminatgolv 2-lock och T-lock December 2012 Läggning av laminatgolv Det är lätt att lägga Tarketts laminatgolv. Brädorna viks enkelt samman utan lim eller specialverktyg. Du kan lägga

Läs mer

BOSTADSVÅNING PÅ TIMMERMANSGRÄND Klinten, Mariehamn

BOSTADSVÅNING PÅ TIMMERMANSGRÄND Klinten, Mariehamn BOSTADSVÅNING PÅ TIMMERMANSGRÄND Klinten, Mariehamn Tidigare bostadshus som renoverats och bildat två separata lägenheter på Klinten i Mariehamn. Lägenhet A omfattar hela det nedre våningsplanet och är

Läs mer

Manual för uteplatser

Manual för uteplatser Manual för uteplatser Innehållsförteckning Vision, 3 Myndighetskrav, 3 Riktlinjer från bostadsrättsföreningen, 4-5 Utformning inglasning av balkong, 6 Markis, 6 Förslag på utomhusarmatur, 6 Uteplatser,

Läs mer

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 INNEHÅLL Hus 1-82 m² Hus 2-130 m² Hus 3-165 m² Specifikation Material Kontakt 3 4 5 6 7 7 Husen på Klyvaregränd finns i tre grundutföranden beroende på storlek 80, 130 eller 165

Läs mer

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING SYFTET MED RIKTLINJERNA Det är viktigt att såväl avflyttande som nya hyresgäster känner sig rättvist och professionellt behandlade i samband med in- och avflyttningar.

Läs mer

Tack vare betongen...

Tack vare betongen... Tack vare betongen... Till dig som vill tänka nytt och bo vackert, tryggt och annorlunda Betongtrenden blommar på Uppingegränd 30 Svenskarna inpaketerade i röda trästugor med vita knutar, är en gammal

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Skandiagatan 3

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Skandiagatan 3 Län Skåne Gatuadress Kommun Östra Göinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 94 m² Område Knislinge Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Tomten är kanon, insynsskyddad och lummig på sommaren. Huset är billigt

Läs mer

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Anneli Borg Rapport 2011:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701

Läs mer

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " erbjuder ett underbart boende för den lilla familjen! -- Peter Nyman,

Läs mer

Gör två rum av ett på en helg!

Gör två rum av ett på en helg! Gör två rum av ett på en helg! Flyttbara väggar som du kan montera överallt, till och med i en vanlig hyreslägenhet! ÄNTLIGEN ETT EGET RUM! TVÅAN BLIR EN TREA! ETT RUM TILL UTAN ATT BEHÖVA FLYTTA! TREAN

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Energi Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt.

Läs mer

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv Herdins golvguide Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack Ytbehandla ditt trägolv När du vill ha ett ljust och vackert trägolv Herdins Golvlut vit Lutbehandling med Golvlut, görs för att bromsa träets mörkergulning

Läs mer

VILLA SADELTAK AREA: 160m² SOVRUM: 4

VILLA SADELTAK AREA: 160m² SOVRUM: 4 ALLRUM PLA 2 Exteriör perspektiv VILLA SADELTAK AREA: 160m² RUM: 4 WC TT TV Jag kommer hem med matkassarna och ser mig omkring i området där vi bor. Här finns både nya och gamla byggnader. Vi ville att

Läs mer

9. September 2014 Fristad

9. September 2014 Fristad 9. September 2014 Fristad Nu är September månad slut. Det har hänt massor på Fristad. Östgötadagarna, salen är stänkmålad. Skåpet så gott som klart och framförallt har vi börjat med kuskrummet. Kuskrummet

Läs mer

BESLUT. Erik Nygren. 165 70 Hässelby. Byggnadsminnesförklaring (BM) av medeltidshuset, rna- SKYDDSFÖRESKLIFTER

BESLUT. Erik Nygren. 165 70 Hässelby. Byggnadsminnesförklaring (BM) av medeltidshuset, rna- SKYDDSFÖRESKLIFTER 19PL_. Sjömarisgatan 23 Gotlands Helena Svedén Lansstyrelsen i 165 7 Hässelby Blomodlarvägen 32A sista sidan Enligt förteckning 64 32 Malmköping Britt-Marie Blomberg Konia Björndainmen Kulturmiljöenheten

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Hallandsvägen 17

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Hallandsvägen 17 Län Kronoberg Gatuadress Kommun Älmhult Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 82 m² Område Delary Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Trevligt småhus med altan i

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Län Stockholm Typ Fritidshus Kommun Norrtälje Storlek 68 m2 Område Utsund Tillträde tidigast

Län Stockholm Typ Fritidshus Kommun Norrtälje Storlek 68 m2 Område Utsund Tillträde tidigast Utsundsvägen 117 Län Stockholm Typ Fritidshus Kommun Norrtälje Storlek 68 m2 Område Utsund Tillträde tidigast Gatuadress Utsundsvägen 117 enligt överenskommelse Natur inpå knuten! Vackert beläget fritidshus

Läs mer

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4 Idunavägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 145 m2 Område Gatuadress Idunavägen 4 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Rymlig bostad på centralt läge! Fint och rymligt hus

Läs mer

Hästgård i Skepplanda

Hästgård i Skepplanda Hästgård i Skepplanda Naturskönt och lantligt belägen mindre hästgård i Skepplanda. Gården ligger på bekvämt pendlingsavstånd till Göteborg med tåg eller bil. Bostadshus med 7 rum i gammal stil samt stor

Läs mer

Naturskönt belägen villa - fd. skola

Naturskönt belägen villa - fd. skola Objektbeskrivning Naturskönt belägen villa - fd. skola Höla 270, Åre, Hallen Boarea: 230 m 2 (biarea 170 m 2 ) Tomtarea: 5 700 m 2 Utgångspris: 695 000 kr Budgivning e-bud: Ange objektnr. 614. Använd länken

Läs mer

BESIKTNING av. En handledning om hur man visuellt ska bedöma och besiktiga måleriarbeten inomhus.

BESIKTNING av. En handledning om hur man visuellt ska bedöma och besiktiga måleriarbeten inomhus. BESIKTNING av Måleriarbeten En handledning om hur man visuellt ska bedöma och besiktiga måleriarbeten inomhus. 2011 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING Så här ska anvisningen användas Användning av anvisningarna...

Läs mer

Revetering på trästomme med lättkalkbruk

Revetering på trästomme med lättkalkbruk Revetering på trästomme med lättkalkbruk INNEHÅLL: A. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering på timmerstomme B. Underhåll av kalkbruksrevetering på spiktegel C. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering

Läs mer

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Olika regler för olika byggår Om det uppstår tvist om en lägenhets yta ska lägenheten mätas efter särskilda regler. Det finns olika regler

Läs mer

BOSTADSHUS i 1½ plan jämte markområde ca 2,6 ha i Torrbolstad by i Finström

BOSTADSHUS i 1½ plan jämte markområde ca 2,6 ha i Torrbolstad by i Finström BOSTADSHUS i 1½ plan jämte markområde ca 2,6 ha i Torrbolstad by i Finström Presentation Ett charmigt och mycket välskött bostadshus som ursprungligen är uppfört i stående stock år 1934 i 1½ plan med hel

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Förord Med ny färg på väggarna kan du förändra hela upplevelsen av ett rum. Därför är det ett spännande och mycket roligt projekt du har framför dig när du ska måla ditt

Läs mer

Corps de Garde Stumholmen

Corps de Garde Stumholmen Corps de Garde Stumholmen Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll av ombyggnad Blekinge museum rapport 2010:15 Agneta Ericsson Inledning... 2 Byggnadsminne... 2 Högvakt... 2 Historik...

Läs mer

Renoveringslista Ölsta 5:6

Renoveringslista Ölsta 5:6 Renoveringslista Ölsta 5:6 År - 2004 Badrum Badrum helrenoveras och görs större. Helkaklade väggar, golvklinker med elektrisk golvvärme. Spotlights i taket med dimmer. Inmurad spegel. Mosaikbård. Mosaikklädd

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Herrgården, renovering av badrum

Herrgården, renovering av badrum Datum 2009 03 20 Uppdragsnummer Utgåva/Status Förfrågningsunderlag Handlingsnummer 11.1 Rolf Olsson Jörgen Persson Rolf Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Ruben Rausings gata

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION För oss är det viktigt att Du som kund är nöjd och får valuta för pengarna. För att Du ska känna dig trygg när du beställer våra tjänster erbjuder vi en 5 dagars garanti. 5

Läs mer

Norrbyås kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2010. Norrbyås sn, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2011:26

Norrbyås kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2010. Norrbyås sn, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2011:26 Norrbyås kyrka Norrbyås sn, Örebro kn, Närke Utvändiga renoveringsarbeten 2010 Anneli Borg Rapport 2011:26 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning Stora Mellösa

Läs mer

Bergkristallsgatan 44

Bergkristallsgatan 44 Bergkristallsgatan 44 Tynnered, Göteborg Ansvarig mäklare Fastighetsmäklare Att arbeta med människor är något jag trivs med och har erfarenhet av. RUM: 3 rum + Kök TYP: Lägenhet 031-7344950 BOAREA: 77

Läs mer

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0 UT o I DLSLDSSTUG 2. 2 2 HUSET Skala 1: [1] 2 2 Ett boende nära vatten ställer krav på en varsam hantering av skala, material och uttryck. Typhuset Ut o In vänder sig mot vattnet utan att breda ut sig

Läs mer

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö Min inomhusmiljö 13640001 Syftet med denna enkätundersökning är att fånga upp de boendes upplevelse av inomhusmiljön och ge en sammanfattande värdering av innemiljön i fastigheten. Närmare uppgifter om

Läs mer

Tyresö kyrka. Rapport 2011:53 Lisa Sundström

Tyresö kyrka. Rapport 2011:53 Lisa Sundström Tyresö kyrka Antikvarisk medverkan vid konvertering av värmesystem till vattenburen geotermisk värme, ombyggnad och renovering av ekonomibyggnad samt byte av förvaringsinredning för kyrkliga inventarier

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Poppelgatan 59 Kommun Malmö Storlek 7.5 rum (5 sovrum) / 100 m². Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Poppelgatan 59 Kommun Malmö Storlek 7.5 rum (5 sovrum) / 100 m². Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 7.5 rum (5 sovrum) / 100 m² Område Västra Kattarp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det är nära till allt man behöver. Matbutiker, bussar, park och skola

Läs mer

Län Blekinge Gatuadress Ekegårdsvägen 3 Kommun Karlskrona Storlek 6 rum (2 sovrum) / 128 m² Område Rödeby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Blekinge Gatuadress Ekegårdsvägen 3 Kommun Karlskrona Storlek 6 rum (2 sovrum) / 128 m² Område Rödeby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Blekinge Gatuadress Kommun Karlskrona Storlek 6 rum (2 sovrum) / 128 m² Område Rödeby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Nära till förskola, skola (F-9) och affärer- och serviceinrättningar.

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer