Residenset. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Antikvarisk dokumentation av interiör renovering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Residenset. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Antikvarisk dokumentation av interiör renovering"

Transkript

1 Residenset Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk dokumentation av interiör renovering Blekinge museum rapport 2009:22 antikvarie Agneta Ericsson

2 Innehåll Bakgrund...2 Historik...2 Ombyggnadsarbetet...5 Skador/förändringar...6 Generellt genomförda arbeten...6 Antikvariskt deltagande...8 Källor...16

3 Bakgrund Länsresidenset i Karlskrona är byggnadsminnesmärke sedan I riksantikvarieämbetets godkännande ( ; diarienr ) av ombyggnadsarbetena av privat lägenhet (landshövdingens bostad) förordades krav på antikvarisk kontroll. Kontrollen har utförts av Blekinge museum genom antikvarie Agneta Ericsson. Historik Residenset Nuvarande residenset uppfördes efter ritningar av hovintendenten Gustaf Lindgren och ersatte då en äldre residensbyggnad på Ronnebygata 22 (byggnaden revs när länsstyrelsens nuvarande lokaler uppfördes 1953). Residensbyggnaden är ett sent utslag av 1800-talets ecklektiska stilideal, alltså blandning av flera stilar. Grundplanen har drag av en romersk villa genom att vara uppförd runt en öppen gård, exteriören speglar 1700-talets klassicism, interiören mycket av engelskt heminredningsideal medan materialen nästan genomgående är helsvenska. Byggnaden är uppförd i lätt suterräng med den västra delen av källarvåningen nedgrävd, däröver två våningar och en oinredd vind. När det nya residenset invigdes 1911 disponerades bottenvåningen huvudsakligen till representation och övervåningen till sov- och gästrum. Källarvåningen inrymde bla bostadsrum för tjänstefolk, kök, matkällare och pannrum (ångpanna). Under tidernas lopp har nyttjandet av huset förändrats, vilket lett till att vissa rum och avdelningar fått ny funktion. Detta gäller i hög grad det vi idag kallar landshövdingens bostad, bestående av rumsfilen i den norra flygellängans övervåning. Merparten av de olika representationsutrymmena har förblivit mer eller mindre oförändrade genom tiderna förklarades residenset som statligt byggnadsminne enligt förordningen om statliga byggnadsminnen (1988:1229). Landshövdingens bostad Det som idag utgör landshövdingens lägenhet utgjordes ursprungligen av en fil gästrum flankerad av en barnkammare (129) och ett rum för tjänare (120). Den enda sanitära inrättning som finns markerad på byggnadsritningen från 1909 är ett VC (119) utanför tjänarens rum. På motsatta väggen finns ett schakt för mathiss. Entrén till vart och ett av de tre gästrummen (122, 124, 126) utgörs av ett litet förrum och till rum 122 hör också en garderob med dörr från förrummet. I barnkammaren är en eldstad markerad i den södra kortväggen; eventuellt en av de kakelugnar som genom Kronans försorg levererades från Chapmanbostaden. Gästrumshallen är en utvidgning av den centrala öppna övre hallen (101). I ett tillägg till bygghandlingarna noteras att en dörr tagits upp mellan rum 121 och 122, vilket sannolikt betyder att det sk tjänare rummet redan ursprungligen varit ett gästrum. 2

4 Byggnadsritningen från Den norra flygeln i övervåningen är disponerad till gästrum, barnkammare mm Enligt de ursprungliga bygghandlingarna har alla rum -med undantag för de mest representativa- utformats enligt ett standardföreskrivande. I detta står bla att golv i övervåningen läggs af bättre, halfren 37 mm. furu men i hallarna av helren spontad furu av samma dimension, vidare frisplankor af minst 10 cm. längs efter väggar och eldstäder och att skarvar såvidt möjligt undvikes samt att inga spikhuvfvuden få blifva synliga. Endast till garderober, tamburer och kök fick uppstående trösklar finnas, eljest icke. Vidare ska alla tak utom i kök och andra våtutrymmen målas med kalkfärg och snickerier med linoljefärg. I badrum och toaletter läggs golv med 2 cm. asfalt med uppvikta 15 cm. socklar och på undergolf af 5 cm. beton. 3

5 I början av 1940-talet utreds en ombyggnad av övervåningen, inredning av tjänare- och gästrumsavdelningen. I samband med detta sätts glasväggen mellan stora hallen 101 och gästrumshallen 101a upp Någon gång runt 1960 sannolikt (ritningen upprättad/reviderad 1957, -58, -63, -65 och -85) gjordes en omdisposition för att avskilja en privat bostadslägenhet till landshövdingen. Till detta nyttjades tjänare- och gästrumslängan med angränsade delar i övervåningen. Störst förändring utsattes gästrum 126 för genom att byggas om till kök. För detta krävdes att vatten och avlopp drogs till rummet. (Det gamla köket i källarvåningen låg nästan rakt under.) Diskbänken placerades framför fönstret. I samband med omvandlingen har också hål sågats i fönstrets marmorbänk för att öka ventilationen bakom diskbänken och för att underlätta cirkulation av värmen från elementet under fönstret. Längs väggarna placerades köksinredning. Vidare togs förrummet bort för att öka golvytan och köksdörren flyttades till nuvarande läge. Eldstaden i rum 129 togs sannolikt nu bort och nytt golv lades in över ugnens fundament. Avbalkningen/alkoven i rum 122 försågs med vägg mot rummet och en dörr ut mot korridoren och inreddes till badrum (122a). På ritningen avslutas korridoren med ett litet förrum (101b) till badrummet. Förrummet bildar också genomgångsrum från den bakre trapphallen (118) till den gamla gästrumskorridoren (101a). Den dörrpost med vägg som finns nu är alltså sekundär. Märkligt nog flyttades väggen mellan avbalkningen och förrummet (123) på bekostnad av det blivande badrummet. Dörren in till rummet (122) måste därför flyttas närmre den östra väggen. Det nuvarande västra väggpartiet mellan rum och förrum står nu delvis över den förra dörröppningen. Väggens frisbräda slutar där dörren tidigare satt. Exakt dessa arbeten gjordes är dock inte klarlagt. Vidare har en hiss installerats i den bortre delen av hallen (118) och en diskbänk i borstrummet (117). I samband med hissinstallationen har dörren från trapphuset förskjutits åt öster. Borstrummet var ursprungligen en öppen vinkel på hallen och helt utan fast inredning. Diskbänken har sannolikt installerats under tal. 4

6 Mångfaldigt reviderade ombyggnadsritning ( ) där omvandlingen av gästrumskorridoren framgår Ombyggnadsarbetet De under januari och februari 2009 företagna ombyggnadsarbetena har syftat till att koncentrera landshövdingens privata bostadslägenhet, samt att fräscha upp framför allt kök och våtrum (bla utvidga badrummet genom att flytta en vägg). Med undantag av våtutrymmen har ingreppen huvudsakligen varit ytliga, dvs borttagning av sekundära ytskikt och iordningställande av de därunder liggande ursprungliga, eller uppfräschning av befintliga ytor. 5

7 Badrum och toalett har rensats ner till stomme mer eller mindre för att kunna våtrumsäkras. Nya rördragningar har också bidragit till framtida säkerhet. I köket har äldre skåpsinredning och diskbänk tagits bort. Också i borstrummet har en diskbänk tagits bort. Skador/förändringar Inga stora eller oväntade skador har varit iakttagbara i de delar av landshövdings bostad som nu renoverats. Trägolven har överlag visat sig oskadda under missfärgningar och repor har varit ytliga. Enda missräkningen har varit den skog av avslipade dyckerthuvuden i köksgolvet som kom fram vid slipning. En skada som ju egentligen är mer estetisk än fysisk. Vidare syns i det avtäckta köksgolvet den frisbräda som följde det borttagna förrummet. Rördragningar och fukt (?) från diskbänken i köket, som sedan 1960-talet stått framför fönstret, har resulterat i att golvet här skarvats i/lagts om så att en generalskarv uppstått knappt en meter ut från fönsterväggen. Golvbräderna i samtliga rum hade krympt och breda springor bildats på flera håll. Sannolikt är golvet i rum 128 senare inlagt. Virket är kvistigt och frisbräda saknas. Utanför mathissen i trapphushallen (118) var en tidigare skada (?) ilagad med en golvbräda mycket bredare än golvets övriga. Brädan skilde sig även färgmässigt betänkligt från övriga golvet. Golvlister och skurklotsar har av okänd anledning krympt så att springor bildats mot golvet, olika breda i olika delar av rummen. I några rum har sprickor uppstått vid skarvar i fotlisten. Endast i köket ligger skurklotsarna dikt an mot det ursprungliga brädgolvet. Fotlisten här togs sannolikt bort i samband med köksinstallationen omkring Skador på fönstersnickerierna inskränkte sig mestadels till hål efter gardinuppsättningar - med undantag av köket där slitaget varit stort och i fd barnkammaren (129) där färglagren runt speglar och skarvar blivit för tjocka och spruckit. Fönstren liksom alla snickerier i de fd gästrummen ( ) bättringsmålades senast 2001 och skadorna därmed mestadels obetydliga. I de målade färglagren på väggen i trapphushallen (118) bakom dörren till gästrumskorridoren fanns mindre bomytor, där färgen släppt från väggen. I borstrummet (117) fanns också ett släpp ner till vassmattan på den östra väggen, mot stora trappan till övre hallen (116). Badrum och toalett har inte uppvisat vare sig fukt- eller mögelskador. Golvnivån i båda rummen var dock så hög och trösklarna så låga att ett ev vattenläckage skulle ha medfört att vattnet runnit ut på golven i närmsta rum. Generellt genomförda arbeten Golv Golvmattor av olika slag har avlägsnats. Golven har därefter slipats och lackats med Duri Golvlack Unic matt. Diskussionen pendlade mellan allt från såpskurning och blanklack. Matt golvlack utgör en näst intill osynlig men samtidigt högst slittåliga och föga arbetskrävande 6

8 golvyta som också är antikvariskt acceptabelt. På ytterst få ställen är sprickorna mellan golvbräderna så breda att de måst fyllas i och där har det gjorts med slipspån blandat med golvlack. Överlag var golven i bättre skick än beräknat och missfärgningar och repor gick inte på djupet. Väggar Skador och hål efter tidigare infattningar och ledningar i väggarna har lagats i med gipsspackel; Nordsjö Gipsspackel (61500). Gammal väggväv har bredspacklats med Nordsjö Spackel Medium (60124) och målats med Nordsjö Bindoplast 5 (50115) NCS SO502Y i alla rum med undantag av vardagsrummet (129). Vissa rum har tapetserats se resp rum. Snickerier Skador i snickerierna har lagats i med linoljespackel och därefter målats med linoljefärg (Wibo linoljefärg, 1920, halvblank, glans 40, kulör NCS S1505-Y20R.). I rum där skadorna varit minimala har skadorna försiktigt lagats i och i princip bara patinerats med linoljefärg. Snickerierna i övrigt ej målade. Där skadorna varit mer omfattande har målningsarbetet blivit mer omfattande. All övermålning har självfallet gjorts med samma kulör som befintlig. Ambitionen har varit att höja glansen på befintliga dörr-, fönster- och golvsnickerier eftersom den var/är osedvanligt låg/saknas helt och har en yta lika sträv som kalk- eller limfärg. Vid ommålningen 2001 målades gästrummens snickerier med emulsionsfärg Credo (7A-94-30). Eftersom färglagren redan är betänkligt tjocka och fyller ut profiler och lister rejält, beslutades att om möjligt enbart slutstryka snickerierna för att höja glansen, men ej fylla ut profilerna mer än nödvändigt med färg. Av denna anledning finns i några rum nu snickerier med olika glans och än så länge något olika kulör. Kulörskillnaden kommer med tiden något att utjämnas men aldrig helt pga glansskillnaden. Självklart har samma kulör som befintlig använts. Allt i väntan på nästa ommålning då alla snickerier kommer att ses över. Fotlist I alla gästrummen har en springa uppstått mellan golv och fotlist och mellan skurkloss och golv. Springans bredd har varierat från rum till rum. Initialt beslutades ta bort de trekantsstavar som i några rum täckte springan och ersätta den med en inmålad skugglist. Eftersom sprickbildningen genomgående var ganska stor har skugglisten satts upp i alla gästrummen. Möjligheten att fylla ut mellanrummet mellan golv och skurklots med en list med motsvarande profiler, visade sig mer eller mindre omöjlig pga svårigheten att rensa bort gammal spik i springan och få fäste för en list. Istället fick hela skurklotsen tas bort och ersättas med en ny motsvarande. Alla fotlister målade med Wibo linoljefärg, 1920, halvblank, glans 40, kulör NCS S1505-Y20R. Färgstege I alla rum där mer omfattande målningsarbeten skulle utförs (dvs 129, 126, 124 ) har färgstegar i all hast skrapats fram på fotlisterna. Ambitionen har varit att lägga stegarna så diskret som möjligt (bakom garderober eller sannolikt öppna dörrar). Dessvärre har alla av misstag målats över trots markering. I rum 118 skrapades färglager osystematiskt fram på en vägg för att eventuellt inhämta förslag till ny färgsättning, utan ambition att sparas. 7

9 Tak Enbart tak som varit slitna/spruckna har åtgärdats. Sprickor har lagats i med Nordsjö Spackel Medium (60124) och därefter målats med Nordsjö Bindoplast 3, bruten vit NCS S 0500-N. Underliggande färg har identifierats som alkydoljefärg eller latex. Antikvariskt deltagande Korridor 101 Den gamla gångmattan var klistrad på trägolvet och mycket klister satt kvar i golvet som slipades, se ovan Genomförda arbeten. Fotlisterna under fönstren in mot centrala hallen (101) var slitna och laserades därför (grund Nordsjö snickerigrund två strykningar däröver två strykningar Ljunga lasyrolja pigmenterad med brunocker och oxidrött). Utsidan dörren till badrum med foder samt dörrposten mot övriga korridoren laserades på samma sätt. Golvet i hallen (101) slipat och fotlisten grundstruken för att laseras. Dörren till badrummet (122a ) grundad och lasyrstruken en gång Borstrum 117 Diskusssion om borttagning av gamla diskbänken (som ej var ursprunglig) och den nya bänkens storlek/placering. Den gamla har tagits bort och ersatts med en modern, större och bättre fungerande bänk med skåp. Av spåren i brädgolvet under diskbänken framkom att något litet (ca 60 x 60) skåp/bänk stått på platsen före diskbänken, som sannolikt placerades där under tal. Golvslipning se ovan, Genomförda arbeten. Cementilagningen vid elementet i borstrummet hade vid slutbesiktningen ännu inte åtgärdats. Inget behov av skugglist utmed golvet. Fotlisten målades med Wibo linoljefärg, halvblank, NCS S1505- Y20R. Skada/släpp i putsen ner till vassmattan i väggen ut mot övre trapphallen (116) ilagades med Nordsjö Gipsspackel (61500). Väggarna målade med Nordsjö Bindoplast 5, NCS SO502Y. Den tidigare målningen gjord före 2001, okänd färgtyp. Taket målat med 8

10 Nordsjö Bindoplast 3, bruten vit NCS S 0500-N, och senast sannolikt struket med alkydoljefärg. Sprickor ispacklade med Nordsjö Spackel Medium (60124). Väggen i borstrummet (117) före och efter ilagning och målning Golvet under diskbänken i borstrummet (117) före slipning Golvet i borstrummet efter slipning och med ny diskbänk. 9

11 Trapphushall 118 Diskussion om hur öka ljuset, hur lätta upp intrycket av den trista skåpsväggen över mathissen samt den praktiska användningen av hallen (med tex kapphängare). Golvslipning se ovan Genomförda arbeten. Byte av gammal ilagning i golvet vid mathissen till samma bredd som övriga golvbräder. En rits har frästs in tvärs över brädorna som en förlängning av skarven mellan golvbräderna och frisbrädan. Har ej patinerats utan lämnats något ljusare än övriga, och kommer snart att mörkna. Inget behov av skugglist utmed golvet. Fotlisten målad med Wibo linoljefärg, halvblank, NCS S1505-Y20R. Väggarna målade med Nordsjö Bindoplast 5, NCS SO502Y. Den tidigare målningen gjord före 2001, okänd färgtyp. Luckorna i skåpsinredningen över mathissen inkl blindluckorna målas med samma färg som hallens övriga snickerier; Wibo linoljefärg, halvblank, NCS S1505-Y20R. Övriga skåpet målas in med hallväggen Nordsjö Bindoplast 5, NCS SO502Y. Dörrknoppar av olika slag ersattes med nya. Listen upptill målas vit som taket. Dörren till hallen (101) laserad på båda sidor med Nordsjö snickerigrund och däröver två gånger Ljunga lasyrolja pigmenterad med brunocker och oxidrött. Liksom dörrfodret mot hallen (101). Dörrsnickerier i övrigt utan åtgärd. Taket målat med Nordsjö Bindoplast 3, bruten vit NCS S 0500-N, och senast sannolikt struket med alkydoljefärg. Sprickor i spacklade med Nordsjö Spackel Medium (60124). Mathissen i hall (118) före målning och efter 10

12 Gammal och ny ilagning i golvet framför mathissen Toalett 120 Bifall till borttagning av hela den gamla betongsulan i golvet för att få en fuktsäker golvnivå utan att höja tröskeln. Rum 121 Golvslipning se ovan Genomförda arbeten. En springa i golvet under elementet ifylld med slipmjöl och lack. Skugglist runt hela golvet och samtliga skurklotsar nya. Hela fotlisten inklusive klotsar målad med Wibo linoljefärg, halvblank NCS S1505-Y20R. Hål efter gardinuppsättningar i fönstersnickerierna ilagade med linoljespackel. Fönster inklusive snickerier slutstrukna med Wibo linoljefärg, halvblank NCS S1505-Y20R. Dörrar inklusive dörrsnickerier slutstrukna med Wibo linoljefärg, halvblank NCS S1505-Y20R. Fotlist och golv före slipning, målning och uppsättning av skugglist i rum (121) Ny skurklots, fot-och skugglist allt nymålat och golvet slipat Badrum 122 a Bifall till borttagning av hela den gamla betongsulan i golvet för att få en fuktsäker golvnivå utan att höja tröskeln. Väggen mellan förrum och badrum riven och ny reglad och gipsad vägg uppbyggd så nära förrummets dörrfoder som möjligt för att öka badrummets yta. Dörren laserad, se Korridor

13 Spår av den nedtagna väggen mellan badrum (122a) och förrum (123) Den nya utflyttade väggen och det nyslipade golvet i förrum (123) 12

14 Rum 122/ 123 Golvslipning se ovan, Genomförda arbeten. Skugglist runt hela golvet. Springan mellan skurkloss och golv lämnad utan åtgärd. Hela fotlisten inkl klossar målad med Wibo linoljefärg, halvblank, NCS S1505-Y20R. Hål efter gardinuppsättningar i fönstersnickerierna ilagade med linoljespackel och bara skadorna övermålade med Wibo linoljefärg. Fönstersnickerierna i övrigt ej målade. Gamla hålkälet borttaget och tapen neddragen ca 20 cm på väggen. Takvinkeln inmålad med taket med Nordsjö Bindoplast 3 bruten vit NCS S 0500-N. Ny vägg uppsatt mellan förrum och badrum (tidigare dörr); sedvanlig regel med gipsskivor. Nya tapeter på väggarna och samma tapet uppsatt på de tidigare målade väggarna i förrummet. Dörrar och dörrsnickerier ej åtgärdade. Taket målat med Nordsjö Bindoplast 3, bruten vit NCS S 0500-N, och senast sannolikt struket med alkydoljefärg. Sprickor i spacklade med Nordsjö Spackel Medium (60124). Skurklots och fotlist före målning och efter målning med inmålad skugglist och ny tapet Rum 124/125 Golvslipning se ovan, Genomförda arbeten i såväl rum som förrum. Skugglist runt hela golvet och iskarvade lister under skurklossarna. Hela fotlisten inkl klossar målad med Wibo linoljefärg, halvblank, NCS S1505-Y20R. Hål efter gardinuppsättningar i fönstersnickerierna ilagade med linoljespackel och bara skadorna övermålade med Wibo linoljefärg. Fönstersnickerierna i övrigt ej målade. Dörrsnickerier ej målade. Förrummet tapetserat med rummets tapet (tidigare målade väggar). Färgstege skrapades fram mitt på fotlisten ut mot hallen och på fotlisten mot förrummet. Åtminstone den mot förrummet övermålad. Den andra bakom garderober. 13

15 Fotlist gästrum (124) före ilagning, målning och efter med inmålad skugglist Skurklotsar och fotlist under fönster före ilagning och målning och efter Rum 126 kök För att slippa höja golvnivån i köket (och därmed tröskeln mot hallen och slippa besvärlig passning mot skurklotsarna) beslutades slipa även köksgolvet. Brädgolvet i bra skick. Beslöts att skarven mellan gammalt golv och ilagning inte var mer störande än att den kunde lämnas utan åtgärd. Frisbrädan som en gång mötte förrummet blev synlig liksom ilagningarna framför diskbänken. Däremot var dyckerthuvudena, som kom fram vid slipningen, för många för att vara estetiskt acceptabelt. Beslöts därför måla golvet i en ljus golvlinoljefärg harmoniserad med skåpsinredningens och väggarnas färg. Dessvärre har golvet målats/rollats med Nordsjö Epolan Golvfärg NCS S2005-Y20R. Beslöts behålla den felaktiga målningen med motiveringen att slipning och nymålning med linoljefärg skulle skjuta upp landshövdingens inflyttning åtminstone en vecka och att ytterligare en slipning också onödigt skulle slita på golvet. Vid nästa ommålning tas färgen bort och ersätts med en lämplig linoljefärg. Köket (och vardagsrummet 129) det enda rum där skurklotsarna möter golvet utan springor. Ny fotlist motsvarande den gamla i hela köket, målad med Wibo linoljefärg, halvblank, NCS S1505-Y20R. Skador i snickerierna har lagats i med linoljespackel. Alla snickerier har slutstrukits med Wibo linoljefärg, halvblank, NCS S1505-Y20R. Färgstege på skurklotsen baksidan dörren till rum 129 har målats över. De gamla tapetlagren på väggarna har bevarats under nuvarande ytskikt så långt möjligt. Väggarna målade med Nordsjö Bindoplast 5, NCS SO502Y. Taket målat med Nordsjö Bindoplast 3, bruten vit NCS S 0500-N, och senast struket med latexfärg. Sprickor i spacklade med Nordsjö Spackel Medium (60124). 14

16 Golvet i köket (126) golvet i det borttagna förrummet och ilagningarna under diskbänk Samma golvpartier efter målning och uppsättning av ny fotlist Kökets nordvästra vägg efter borttagning av gammal köksinredning och med ny 15

17 Rum 129 Snickerierna, framför allt fönster och dörrar, spruckna mycket pga alltför tjocka färglager, lös torr färg har skrapats bort. Skador i snickerierna har lagats i med linoljespackel. Alla snickerier har strukits med Wibo linoljefärg, halvblank, NCS S1505-Y. Färgstege på fotlist bakom dörren till köket rum 126 har målats över.väggarna har bredspacklats med Nordsjö Spackel Medium (60124) och strukits med Nordsjö Bindoplast 5, NCS S1005-Y. Några bräder i golvfrisen i den södra nischen har ersatts med lika befintliga.taket målat med Nordsjö Bindoplast 3, bruten vit NCS S 0500-N. Sprickor ispacklade med Nordsjö Spackel Medium (60124). Snickerier i vardagsrum (129) före ommålning Torra lösa färglager bortskrapade och ispacklade och målade Källor Interiör dokumentation och antikvarisk undersökning av Länsresidenset i Blekinge. Anna Hällström, Blekinge museum 2000 Antikvarisk dokumentation av interiör renovering i Länsresidenset i Blekinge. Anna Hällström, Blekinge museum 2001 Blekinge museum arkiv 16

Ekipagemästarbostaden

Ekipagemästarbostaden Ekipagemästarbostaden Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll Blekinge museum rapport 2008:31 Agneta Ericsson Innehåll Inledning... 2 Historik... 2 Beskrivning... 2 Upprustning... 3 Bottenvåning...

Läs mer

Varvschefsbostället ombyggnad badrum

Varvschefsbostället ombyggnad badrum Varvschefsbostället ombyggnad badrum Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll Blekinge museum rapport 2009:21 antikvarie Agneta Ericsson Innehåll Inledning... 2 Historik... 2 Beskrivning...

Läs mer

Kavaljersflygeln, Tullgarns slott

Kavaljersflygeln, Tullgarns slott Kavaljersflygeln, Tullgarns slott Antikvarisk kontroll vid nvändig förstärkning av brandsäkerhet samt utrymningstrappa, Kavaljersflygeln, Tullgarns slott, Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland Eva

Läs mer

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering,

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

Offertunderlag för källarrenovering

Offertunderlag för källarrenovering Offertunderlag för källarrenovering Huset byggdes 1927 och byggdes om och till 1978 1980 åt syd och väst. Gillestuga och toalett tillhör utbyggnaden. Enligt uppgift ska grunden vara betong i de gamla delarna

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ]

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ] LÄGGA TRÄGOLV [ Trä ger trevnad hemma ] GOLV I MASSIVT TRÄ Denna broschyr gäller golv tillverkade av massivt trä (furu eller gran). Golvbräderna är spontade och har således en honoch hanspont. Numera är

Läs mer

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!!

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Omklädningsrum Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Som ni alla vet som har hus och liknande finns det alltid en list eller skruv som fattas så även här. Är det någon som inte ser

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Södra Finnskoga socken, Torsby kommun, Värmlands län, Karlstads stift 2010:31 Enligt länsstyrelsens beslut 433-6260-2009

Läs mer

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Örebro Slott Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Antikvarisk rådgivning och dokumentation i samband med renoveringsarbeten, Örebro Slott, Sydvästra tornet år 2008 Anneli Borg Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Villan Ett energismart alternativ Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Målgrupp Vår målgrupp med huset är den moderna människan som uppskattar sin fritid och vill ha ett energieffektivt hus som är framtids

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

ästerby februari - september 2009

ästerby februari - september 2009 Renovering av vävstugan V i ästerby februari - september 2009 Vävstugan, Rengsjös gamla sockenstuga, som flyttades till Västerby 1956 behövde renoveras. Det har den gjort sedan många år, kvinnorna som

Läs mer

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Presentation Fint och smakfullt renoverad trerumslägenhet med stilfull inredning på våning III Scheffersgränd

Läs mer

Hem långmossen. Boningshuset och ena flygeln med synlig timmerstomme. Verandan har fått nytt plåttak och dubbeldörrarna nya speglar.

Hem långmossen. Boningshuset och ena flygeln med synlig timmerstomme. Verandan har fått nytt plåttak och dubbeldörrarna nya speglar. Boningshuset och ena flygeln med synlig timmerstomme. Verandan har fått nytt plåttak och dubbeldörrarna nya speglar. 14 Paradiset vid vägs ände Ibland blir det inte som man tänkt sig. Varken Gunilla eller

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4 Län Uppsala Gatuadress Kommun Tierp Storlek 11.0 rum (5 sovrum) / 134 m² Område Örbyhus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stor enplansvilla i vinkel med

Läs mer

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13 Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Storheden 1:55 Lokalanpassning 2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-11-13 Senast ändrad: 2013-00-00 PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström

Läs mer

Liverudsvägen 12. Län. Västra Gatuadress Liverudsvägen 12. Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast

Liverudsvägen 12. Län. Västra Gatuadress Liverudsvägen 12. Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött suterränghus

Läs mer

Så här mäter du bostaden

Så här mäter du bostaden Så här mäter du bostaden Så här mäter du bostaden I vardagsspråket används ibland uttryck som bostadsyta, lägenhetsyta, våningsyta etc. Vid bostadsaffärer är det extra viktigt att parterna använder sig

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21

Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21 Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21 Presentation Representativ och rymlig bostadsvåning i centrum av Mariehamn. Gavellägenheten som ligger på våning I har två öppna spisar,

Läs mer

Byggnader inom Nora stationsområde

Byggnader inom Nora stationsområde Byggnader inom Nora stationsområde Nora socken och kommun, Västmanland Underhållsarbeten 2011 Örjan Hedhman Rapport 2011:20 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 3 INLEDNING...

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Axrödsgattu 12

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Axrödsgattu 12 Län Dalarna Gatuadress Kommun Leksand Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 200 m² Område Tällberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning UNIKT KONSTHUS PÅ EN AV VÄRLDENS

Läs mer

Emiliakapellet i Porla

Emiliakapellet i Porla Emiliakapellet i Porla Skagershults socken, Laxå kommun, Närke. Utvändig renovering 2012 Anneli Borg Rapport 2012:21 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se Inledning Ramundeboda

Läs mer

Kv Bulten 17, Långholmsgatan 13 på Södermalm i Stockholm

Kv Bulten 17, Långholmsgatan 13 på Södermalm i Stockholm 086740004 Kv Bulten 17, Långholmsgatan 13 på Södermalm i Stockholm Bilaga SB, Bygg, kv Bulten 1 över slutbesiktning av totalentreprenad stambyte gällande bygg-och målningsarbeten inom rubricerad fastighet.

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B Säby 3:29 Expeditionsbyggnad nr 82, Barkaby flygfält Järfälla kommun Stockholms län Ursprunglig kontorsdörr återanvänd till förråd ANTIKVARISK SLUTREDOVISNING Postadress: Parkvägen 10B, 169 35 Solna. Org

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA MÖBLER OCH SNICKERIER INOMHUS Med Beckers Elegant Aqua Lackfärg kan du måla det mesta i snickeriväg inomhus. Med snickerier menas fönster,

Läs mer

Måla med lackfärger. Väck liv i dina möbler och snickerier

Måla med lackfärger. Väck liv i dina möbler och snickerier Måla med lackfärger Väck liv i dina möbler och snickerier Måla med lackfärger Med Beckers lackfärger kan du måla de flesta snickerier inomhus som fönster, dörrkarmar, dörrar, fotlister och skåpluckor.

Läs mer

Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta

Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta www.fk.ax Bostadshus i Olofsnäs, Geta Amerika-inspirerat Smakfullt renoverat Rymligt och funktionellt Annorlunda Moderna tekniska lösningar

Läs mer

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank VÄGGAR OCH TAK för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank Vattenburna färgers goda egenskaper uppnås först efter ett par

Läs mer

Stockholmsgatan 40C Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 76.9 m² Tillträde tidigast

Stockholmsgatan 40C Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 76.9 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 76.9 m² Tillträde tidigast 2013-07-12 " Vi har bott i vår mysiga lägenhet i Bagaregården i 6,5 år och har trivts otroligt bra.

Läs mer

GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala

GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala Presentation Stilfullt inredd gavellägenhet med modern och kvalitativ inredning om 3 R+K (83 m 2 ) samt stor inglasad

Läs mer

Längbro kyrka. Invändiga ombyggnationer 2013. Längbro församling, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2013:12

Längbro kyrka. Invändiga ombyggnationer 2013. Längbro församling, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2013:12 Längbro kyrka Längbro församling, Örebro kn, Närke Invändiga ombyggnationer 2013 Anneli Borg Rapport 2013:12 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning Örebro kyrkliga samfällighet

Läs mer

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Kontoret för samhällsbyggnad Torgny Fredling Datum: 2014-07-28 Projekt nr. Dnr: ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Upplands Väsby Vilunda 1:580 INNEHÅLL INLEDNING 3. Byggtekniskt

Läs mer

Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg.

Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg. Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg. Med högtäckande Sober Natur Takfärg räcker det oftast med en strykning. Sober Natur Takfärg är en vattenspädbar, och extra täckande färg, för målning av tak

Läs mer

Limfärg är en enkel färgtyp som varit mycket vanligt förekommande ända fram till våra dagar.

Limfärg är en enkel färgtyp som varit mycket vanligt förekommande ända fram till våra dagar. 060330 Limfärg Limfärg är en enkel färgtyp som varit mycket vanligt förekommande ända fram till våra dagar. Färgen består av krita som fått dra åt sig vatten över natten och där man rör ned olika limämnen

Läs mer

Inventeringsprotokoll Statusbedömning

Inventeringsprotokoll Statusbedömning Inventeringsprotokoll Statusbedömning TRAPPHUS, HISSKORG Fastighet Kv Dykaren Inventeringsdatum 2012-06-20 Byggnad 1 Omg Adress Alströmergatan 45 Egenkontroll Besiktningsman Oskar Rudbeck Granskning 2012-09-28

Läs mer

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck.

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck. Uppfästning av panel Panelen kan antingen skruvas eller spikas i läkten. Panelens profil avgör vilken sorts uppfästning som är lämpligast att använda. För att panelen inte ska spricka är det bra att förborra

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

Kolsva herrgård. Återställande efter vattenskada. Antikvarisk kontroll. Väster Kolsva 1:42 Bro socken Västmanland. Helén Sjökvist

Kolsva herrgård. Återställande efter vattenskada. Antikvarisk kontroll. Väster Kolsva 1:42 Bro socken Västmanland. Helén Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:77 Kolsva herrgård Återställande efter vattenskada Antikvarisk kontroll Väster Kolsva 1:42 Bro socken Västmanland Helén Sjökvist Kolsva herrgård Återställande efter

Läs mer

Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn

Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn Presentation Ett nybyggt bostadshus som är uppfört under 2014 och slutsynat i oktober 2014. Huset är uppfört såsom nyckelfärdigt av Konsens Hus

Läs mer

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma Att tapetsera själv Här har vi samlat råd, tips och enkla uppsättningsanvisningar. Läs igenom och kom fram till det du behöver veta så är du snart igång med ditt nya rum! OBS! Kom ihåg att arbetet måste

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer

Guide för målningsbehandlingar enligt AMA Hus 2011

Guide för målningsbehandlingar enligt AMA Hus 2011 Guide för målningsbehandlingar enligt AMA Hus 2011 Alcro måleriombud Alcro måleriombud finns representerade över hela landet. Ring oss, så får du uppgift om närmaste Alcro Måleriombud. Du kan också hitta

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt.

Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt. Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt. Välj din favoritfärg bland tusentals Alcro väggkulörer. Alcro Sober och Tålig är snabbtorkande latexfärger för målning

Läs mer

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Sjönära, Edsgatan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa med vacker

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Checklista för inredning av städvänliga lokaler

Checklista för inredning av städvänliga lokaler 1 (8) Checklista för inredning av städvänliga lokaler Checklistan beskriver vad ni själva ska göra för att underlätta städningen av era lokaler. Checklistan tar både upp sådant som kan förbättras i befintliga

Läs mer

Modern funkis med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus

Modern funkis med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus själva och lät fiskarhedenvillan bygga det åt dem. Text Nathalie Carlsson

Läs mer

Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26

Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26 Allégatan 26 Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26 Centralt på hörna! Välkommen till ett trivsamt hus placerat på

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus Flügger Skötselråd För dina behandlade ytor Användningsområde / Inomhus och utomhus Innehåll Flügger Skötselråd - För dina behandlade ytor Målade våtrum Sidan 3 Tapetserade ytor Sidan 3 Övriga ytor inomhus

Läs mer

2015-04-01/hf Samlad åtgärdsinformation etapp 1 V- huset april 2015 Avdelningarna i V-huset har angett samlade önskemål om förbättringsåtgärder samt åtgärdande av befintliga fel avseende sex kategorier;

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Följande text är ett utdrag är Kährs tekniska handbok. Den finns i sin helhet på www.kahrs.se 9.1 Skötsel och reparation av Kährs trägolv i bostadsmiljö

Läs mer

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Presentation Moderniserat och helrenoverat bostadshus med något av Villa Villekullakänsla, tillhörande dubbelgarage och

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Stilfull tvåa med öppen spis och stor innergård i centrala Mariehamn

Stilfull tvåa med öppen spis och stor innergård i centrala Mariehamn Stilfull tvåa med öppen spis och stor innergård i centrala Mariehamn I detta fina hus från 1954 finner du denna lyxiga lägenhet om 61 m 2, två rum och kök. Lägenheten är stilfullt renoverad 2012, stenpelare

Läs mer

Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn

Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn Presentation Rejäl, rymlig och nyrenoverad egnahemsvilla på Ringvägen 64 i Mariehamn. Bostadshuset är uppfört i siporex 1964

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37

Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37 Skogsvägen 37 Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37 Charmigt hus i lugnt område! Charmigt hus i Östavall, med utsikt över

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2003:x 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25 avdelningen för kulturmiljövård Länsstyrelsen Gotlands län Kulturmiljö visby 2007-12-13 dnr: AD2007-0392 handläggare: Pär Malmros Kopia till: Fastighetsägaren Länsmuseet på Gotland ATA Restaureringsrapport

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B ANTIKVARISK MEDVERKAN enligt KML Objekt: Beställare: Blidö kyrka Uppsala stift, Norrtälje Länna - Blidö - Riala kyrkliga samfällighet Genom Kurt Lodenius SLUTRAPPORT - Invändig upprustning Utlåtande Arbetena

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32 Fållnäs gård Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering/byte på ekonomibyggnad, Fållnäs gård, Sorunda socken, Nynäshamns kommun, Södermanland Niss Maria Legars Rapport 2009:32 2 Fållnäs gård Antikvarisk

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MÅLA VÅTRUM! Tvättsvampar och trasor samt en hink Beckers Målartvätt Alg & Mögeltvätt Skyddshandskar Breplasta LW Stålspackel

Läs mer

114 Vårt Nya Bad & spa

114 Vårt Nya Bad & spa Badrummet badar i ljus från tre generösa fönster. Duschen och badkaret har familjen lagt på en liten praktisk avsats. Den ljusa och orange handduken är av märket Abyss, kostar 595 kr/styck och kommer från

Läs mer

3.3 Snickeri. Mönsterlagda golv

3.3 Snickeri. Mönsterlagda golv Dokumentation av hantverket på Byggnadshyttan Mälsåker 3.3 Snickeri. Mönsterlagda golv VID FRÅGOR KONTAKTA: Riksantikvarieämbetet Byggnadshyttan Mälsåker Box 5405, 114 84 Stockholm 08-5191 8154 1 Byggnadshyttan

Läs mer

Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn

Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn Presentation På Skrakvägen i Mariehamn ligger detta välplanerade arkitektritade bostadshus på ägotomt.

Läs mer

Till dig som flyttar ut

Till dig som flyttar ut Till dig som flyttar ut Lycka till med flytten Vi tackar dig för den tid som du varit vår hyresgäst och önskar dig lycka till med ditt nya boende. Det är mycket att tänka på när du ska flytta. Här får

Läs mer

Några råd till dig som flyttar!

Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Besiktning Alla lägenheter måste besiktigas. Vi kontrollerar då bostadens skick och noterar eventuella fel och brister i ett besiktningsprotokoll.

Läs mer

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr TILLVAL MICASA FASTIGHETER Vid mått som inte finns som standard lämnas offert. När både engångsbelopp och hyrestillägg per månad anges betalas båda beloppen. 2013-08-15 VARA BESKRIVNING FORMAT ENGÅNGS-

Läs mer

Lindöskolan i Kalmar

Lindöskolan i Kalmar Lindöskolan i Kalmar Bebyggelsehistorisk utredning Gäddan 1, Kalmar stad och kommun, Kalmar län, Småland Veronica Olofsson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport november 2011 Lindöskolan i Kalmar

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

CENTRUMLÄGENHET VID KÖPMANSGATAN 16 Mariehamn

CENTRUMLÄGENHET VID KÖPMANSGATAN 16 Mariehamn CENTRUMLÄGENHET VID KÖPMANSGATAN 16 Mariehamn 2 rum & kök om ca 76 m² Centrumlägenhet i andra våningen omfattande kök, vardagsrum, sovrum, hall, förråd och badrum. Fastigheten och lägenheten är renoverad

Läs mer

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent 4. Åtgärdsdokumentation Kronbergs ateljé Fasadrenovering 2008 Kulturhistoriska avdelningen Karin Blent 1 4. Åtgärdsdokumentation Innehållsförteckning Beskrivning före åtgärd:... 3 Antikvariska ställningstaganden:...

Läs mer

Att tänka på när du skall. flytta

Att tänka på när du skall. flytta Att tänka på när du skall flytta Bra att veta när du ska flytta ut Tips på vägen för att underlätta flytten Börja flyttstäda redan veckan innan, avfrosta kyl/frys, städa golvbrunnar, putsa fönster, damma

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta stiliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om tre rum och kök, 91,1 m 2. Lägenheten

Läs mer

51 m 2 på Neptunigatan i Mariehamn

51 m 2 på Neptunigatan i Mariehamn Stilfullt renoverad GAVELLÄGENHET om 2 R+K, 51 m 2 på Neptunigatan i Mariehamn Presentation Attraktiv, väldisponerad tvårumslägenhet i lugnt men ändå centralt läge på Neptunigatan 49. Lägenheten är totalrenoverad

Läs mer

Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare

Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare www.lyyski.ax E-post: tomas@lyyski.ax maria@lyyski.ax Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare Presentation Bostadshus med stor trevlig tomt i populära Västerkalmare i

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

Trägolv. trä från naturen

Trägolv. trä från naturen Trägolv trä från naturen Läs läggningsanvisningen på baksidan innan arbetet påbörjas! Trägolvet ska förvaras liggande i minst 48 timmar i originalemballaget med en temperatur på 18-24 o C och en max luftfuktighet

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Flöjtvägen 18. Län Västernorrland Område Åmynnet Kommun Örnsköldsvik Gatuadress Flöjtvägen 18

Flöjtvägen 18. Län Västernorrland Område Åmynnet Kommun Örnsköldsvik Gatuadress Flöjtvägen 18 Län Västernorrland Område Åmynnet Kommun Örnsköldsvik Gatuadress www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Beskrivning BOTTENVÅNING Kök: Fint kök med matplats och ljus köksinredning, ommålade luckor 2005. Ovanför

Läs mer

Orangeriet Linnéanum Botaniska trädgården Uppsala

Orangeriet Linnéanum Botaniska trädgården Uppsala Orangeriet Linnéanum Botaniska trädgården Uppsala Restaurering av väggarna i frigidariet 2008-2009 Antikvarisk kontrollrapport över utförda arbeten Johan Dellbeck 17 juli 2009 1 Omslagsbild: Frigidariet

Läs mer

Svepartorp 1:5 Ljusnarbergs socken och kommun, Västmanland

Svepartorp 1:5 Ljusnarbergs socken och kommun, Västmanland Svepartorp 1:5 Ljusnarbergs socken och kommun, Västmanland Etapp 2, reparation av grund, timmerarbeten samt dräneringsarbeten, 2007 Antikvarisk rapport Anneli Borg Rapport 2007:32 Inledning Svepartorp

Läs mer

Tanum Grebbestad 2:268

Tanum Grebbestad 2:268 Tanum Grebbestad 2:268 1 (5) Byggnaden, sedd från nordöst med tillbyggda entrén och bad/tvätt i förgrunden. Fastighetsbeskrivning: Centralt belägen friköpt fastighet om 1 754 m2. Kommunalt vatten och avlopp.

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Län Kalmar Typ Hyresfastighet Kommun Nybro Storlek 500 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Silversparregatan 28

Län Kalmar Typ Hyresfastighet Kommun Nybro Storlek 500 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Silversparregatan 28 Silversparregatan 28 Län Kalmar Typ Hyresfastighet Kommun Nybro Storlek 500 m2 Område Tillträde tidigast Gatuadress Silversparregatan 28 Hyresfastighet med 8 lägenheter! Nu finns det möjlighet att värva

Läs mer