FEG100, Företagsekonomi 1, 30,0 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course, 30.0 higher education credits

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FEG100, Företagsekonomi 1, 30,0 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course, 30.0 higher education credits"

Transkript

1 HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG100, Företagsekonomi 1, 30,0 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är en historisk, äldre version, faställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd och senast reviderad av Företagsekonomiska institutionen. Den reviderade kursplanen gällde från och med Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 % Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen 2. Inplacering Kursen ges som fristående kurs i företagsekonomi och är den första kursen som läses inom huvudområdet företagsekonomi på grundnivå. Kursen ingår i Handelshögskolans logistikprogram och den kan även ingå i Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram samt i Europaprogrammet. Huvudområde Företagsekonomi Fördjupning G1N, Grundnivå, endast gymnasiala förkunskapskrav 3. Förkunskapskrav Grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A med betyg lägst Godkänd (Områdesbehörighet 4). För studerande inom Handelshögskolans logistikprogram, Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram samt Europaprogrammet gäller de krav som har uppställts för antagning till dessa. 4. Innehåll Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng, innehåller fyra delkurser: Organisation och ledarskap, Marknadsföring, Externredovisning samt Ekonomistyrning. Varje delkurs omfattar 7,5 högskolepoäng. Inom ramen för samtliga fyra delkurser finns inslag som lyfter frågor som berör miljö- och hållbar utveckling. Gästföreläsare från näringslivet/ offentlig förvaltning och/eller studentbesök på företag/ arbetsplatser finns inplanerade i de fyra delkurserna.

2 Varje delkurs omfattar ett avgränsat vetenskapligt arbete inom ramen för den aktuella kursens ämne, t ex marknadsföring. De vetenskapliga arbetena utförs i lag och baseras på etablerade vetenskapliga metoder, vilka finns beskrivna i den använda läroboken "Företagsekonomiska forskningsmetoder". Det vetenskapliga arbetet utmynnar i projektrapporter, som presenteras på lärarledda seminarier. 2/ Organisation och ledarskap 7,5 högskolepoäng Denna delkurs innehåller två delar. Innehållet i första delen koncentreras på grundläggande begrepp och synsätt inom organisation och ledarskap, som utvecklats i relation till sociala, kulturella och ekonomiska förändringar i samhället. I del två ingår seminarier där vardagspraktiken analyseras med hjälp av de grundläggande begreppen och kopplingen till individens utveckling belyses. Undervisningen genomförs i form av föreläsningar och seminarier där kopplingen mellan teori och praktik diskuteras. I de praktiska inslagen får studenten träning i att analysera vardagssituationer med hjälp av teorier och modeller inom organisation och ledarskap. Efter avslutad delkurs ska studenten kunna: 1. förklara och illustrera innebörden av grundläggande begrepp och teorier inom området organisation och ledarskap samt kunna urskilja individers olika roller i organisationer. 2. kunna tillämpa grundläggande vetenskapliga kvantitativa och/eller kvalitativa metoder inom området organisation och ledarskap, att använda som grund för att intervjua en ledare och att analysera insamlat material samt att ta fram en vetenskapligt utformad projektrapport. Examensmålen för en ekonomie kandidatexamen relateras till kursens lärandemål. Examensmål Kunskap och förståelse 1+2 Färdighet och förmåga 2 Värderingsförmåga och förhållningssätt 2 Former för bedömning 1 examineras genom skriftlig tentamen. 2 examineras genom ett vetenskapligt projekt som avrapporteras i en projektrapport, vilken presenteras vid ett seminarietillfälle med obligatorisk närvaro. Projektet genomförs i lag. Av resursskäl kan det vetenskapliga projektet endast genomgöras och examineras inom ramen för kurstillfället. Betyg Delkursen betygsätts med Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. För betyget Godkänd krävs att samtliga lärandemål är godkända. Det innebär att det krävs minst 50 % av totalt antal poäng på skriftlig tentamen (U- VG), samt godkänd skriftlig projektrapport (U-G). För Väl godkänd krävs minst 75 % på skriftlig tentamen

3 3/ 7 samt godkänd skriftlig projektrapport. 4.2 Marknadsföring 7,5 högskolepoäng I delkursen diskuteras centrala marknadsföringsbegrepp, och modeller och teorier förklaras. Marknadsföring berör centrala frågor kring hur konsumenter, företag eller organisationer "gör affärer" med varandra. För ett företag är kunskaper om kundens behov liksom relationen till och samspelet med kunden av avgörande betydelse för dess lönsamhet och långsiktiga överlevnad. Inom både konsument- och producentmarknaden ökar antalet aktörer, vilket har lett till en allt hårdare konkurrens. Köparna kan ställa större krav och har som regel många alternativ att välja mellan. Det finns i dagsläget inget som talar för att dessa konkurrensförhållanden kommer att minska. För att marknader och företag ska kunna stå sig konkurrenskraftiga är det en förutsättning att kunna erbjuda något bra och helst unikt för kunden. Efter avslutad delkurs ska studenten kunna: 1. känna igen och identifiera vanliga problem som företag generellt ställs inför i sitt marknadsföringsarbete, 2. förstå grundläggande begrepp och ha kunskap om hur olika delar i marknadsföringen är relaterade till varandra samt känna till olika synsätt på marknadsföring, 3. beskriva grundläggande teorier, modeller och strategiska verktyg, 4. förstå och värdera betydelsen av hållbar marknadsföring för olika företag och produkter, 5. förstå och kritiskt förhålla sig till vetenskapliga metoder i marknadföring. Examensmålen för en ekonomie kandidatexamen relateras till kursens lärandemål. Examensmål Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga Värderingsförmåga och förhållningssätt 4+5 Former för bedömning examineras genom fyra individuella tentamina examineras genom en kursuppgift där även projektrapporten med vetenskapliga metoder ingår. Projektet genomförs och redovisas individuellt. Av resursskäl kan kursuppgifter och det vetenskapliga projektet endast genomföras och examineras inom ramen för kurstillfället. Betyg Delkursen betygsätts med Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. För betyget Godkänd krävs att samtliga lärandemål är godkända. Det innebär att det krävs minst 50 % rätt svar på respektive tentamen (U-G), samt godkänd skriftlig projektrapport (U-VG). För betyget Väl godkänd krävs minst 50% rätt svar på respektive tentamen, samt väl godkänd skriftlig projektrapport.

4 4/ Externredovisning 7,5 högskolepoäng Delkursen består av två delar. Innehållet i del 1 koncentreras på grundläggande begrepp inom redovisning samt löpande kontering i kontoplan och att kunna upprätta ett enkelt bokslut. Viss kännedom om bokföringslagen ingår även i del 1. Del 2 innehåller en genomgång av de lagar, rekommendationer och råd som styr externredovisningens utformning, informationsplikt och värderingar. En genomgång görs också av enklare bokslut, resultatregleringsmöjligheter och de bokslutspolitiska överväganden som finns inom ramen för civil- och skatterättsliga regler. Kursen innehåller även metoder för att kunna bedöma ett företags utveckling utifrån information i redovisningsunderlag. Efter avslutad delkurs ska studenten kunna: 1. redogöra för innebörden i grundläggande redovisningsbegrepp, bokföra löpande affärshändelser samt upprätta ett enklare årsbokslut 2. beskriva och förklara viktiga formella (inklusive överordnade principer) och materiella regler (lagar och kompletterande normgivning) som företag måste följa vid upprättande av årsbokslut och årsredovisning. Tillämpa reglerna i specifika situationer och analysera dess effekt på bokslutet, samt med redovisningen som grund göra enklare bedömningar av företags ekonomiska utveckling. Examensmålen för en ekonomie kandidatexamen relateras till kursens lärandemål. Examensmål Kunskap och förståelse 1+2 Färdighet och förmåga 1+2 Värderingsförmåga och förhållningssätt 2 Former för bedömning 1 examineras genom en skriftlig deltentamen 1 (grundläggande redovisning). 2 examineras genom en skriftlig deltentamen 2 (externredovisning) och ett vetenskapligt projekt som avrapporteras i en projektrapport. Projektet genomförs i lag. Av resursskäl kan det vetenskapliga projektet endast genomföras och examineras inom ramen för kurstillfället. Betyg Delkursen betygsätts med Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. För betyget Godkänd krävs att samtliga lärandemål är godkända. Det innebär att det krävs minst 50 % av totalt antal poäng på skriftlig deltentamen 1 (U-VG), minst 50 % av totalt antal poäng på skriftlig deltentamen 2 (U-VG) samt godkänd skriftlig projektrapport (U-G). För betyget Väl godkänd krävs sammanlagt minst 75 % av totalt antal poäng på båda tentamina tillsammans samt godkänd skriftlig projektrapport.

5 5/ Ekonomistyrning 7,5 högskolepoäng Innebörden av ekonomistyrning kan anges på olika sätt. Gemensamt för olika innebörder är (1) att de fokuserar strävan att uppnå uppställda mål och (2) att ekonomistyrningens grundläggande uppgift är att föra företaget i en sådan riktning att målen uppnås. För att kunna styra företaget i riktning mot de mål som ställts upp behövs hjälpmedel av olika slag, s k styrmedel. Ett slag av styrmedel är av teknisk karaktär t ex produktkalkylering och budgetering. De används bl a till att beräkna priser, kostnader och resultat för varor och tjänster, att säkerställa att företagets likviditet och resultat är tillfredsställande, att mäta olika aspekter på verksamheten, t ex lönsamhet, kvalitet och produktivitet, att påverka beteenden i företaget och att rapportera utfallet av verksamheten till såväl interna som externa intressenter. Andra styrmedel är av mjukare karaktär och fokuserar på bl.a. ansvar, motivation, lärande och kompetens. På denna delkurs fokuseras ekonomistyrning ur främst ett tekniskt perspektiv, dvs styrmedel som är av teknisk karaktär. På delkursen behandlas produktkalkylering, budgetering, intern redovisning, standardkostnader, internprissättning, prestationsmätning och några nya ekonomistyrningsmodeller, främst balanserat styrkort, intellektuellt kapital, benchmarking, processtyrning samt målkostnads- och kaizenkalkylering. Efter avslutad delkurs ska studenten kunna: 1. beskriva och förklara grundläggande begrepp inom ekonomistyrning i allmänhet och kalkylering, budgetering och finansiell prestationsmätning i synnerhet, 2. tillämpa och diskutera hur ekonomistyrningens begrepp används i olika sammanhang, till exempel i form av olika beräkningar och ekonomiska uppställningar, 3. använda de ekonomiska begreppen inom ett valt delområde som grund för en analys av ekonomistyrningen i en vald organisation. Examensmålen för en ekonomie kandidatexamen relateras till kursens lärandemål. Examensmål Kunskap och förståelse 1 Färdighet och förmåga 2, 3 Värderingsförmåga och förhållningssätt 2, 3 Former för bedömning 1 och 2 examineras genom skriftlig tentamen och ett vetenskapligt projekt som avrapporteras i en projektrapport. Projektet genomförs i lag. 3 examineras genom ett vetenskapligt projekt som avrapporteras i en projektrapport. Projektet genomförs i lag. Det vetenskapliga projektet kan endast genomföras och examineras i samband med kurstillfället. Betyg Delkursen betygsätts med Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget Godkänd krävs att samtliga lärandemål är godkända. Examinationen består av en obligatorisk tentamen och ett obligatoriskt vetenskapligt projekt som avrapporters i en projektrapport. Poängen från tentamen och projektet sammanräknas, och gränsen för Godkänd är 60 % och för Väl Godkänd 80 %. Dessutom, för att

6 erhålla betyget Godkänd på delkursen krävs att tentamen är Godkänd, vilket motsvarar minst 60 % av totalt antal poäng på tentamen. 6/ 7 5. Mål Kursen Företagsekonomi 1 skall ge grundläggande ekonomiska kunskaper inom det breda område som hänförs till utveckling och resurshushållning inom företag och organisationer i samhället. Efter avslutad kurs ska studenten: Ha kunskap och förståelse för centrala ekonomiska begrepp, deras innebörd och sammanhang. Behärska grundläggande metoder för styrning och ledning av olika verksamheter på såväl strategisk som operativ nivå. Kunna tillämpa grundläggande vetenskapliga kvantitativa och/eller kvalitativa metoder inom det företagsekonomiska ämnesområdet. Ha sådana färdigheter att han eller hon kan bedöma och lösa grundläggande företagsekonomiska problem. Kursens lärandemål operationaliseras och länkningen till examinationsformer görs på delkursnivå. 6. Litteratur Se bilaga. 7. Former för bedömning Se respektive delkurs under punkt 4 ovan. Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination, om det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till Företagsekonomiska institutionen och skall vara skriftlig. 8. Betyg Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG). För betyget Godkänd på hel kurs 30 hp krävs G på samtliga fyra delkurser. För betyget Väl Godkänd på hel kurs 30 hp krävs VG på minst tre av fyra delkurser samt lägst G på resterande delkurs. 9. Kursvärdering Kursvärdering sker anonymt antingen via lärplattformen GUL eller via skriftlig enkät som delas ut i anslutning till det sista schemalagda lektionstillfället för respektive delkurs samt i anslutning till tentamen. Resultatet av kursutvärderingen skall kommuniceras via kursnämnd och kurshemsida. 10. Övrigt Undervisningsspråk: svenska.

7 7/ 7 Kursen gavs första gången ht07. Överlappning med andra kurser kan förekomma. Sådana kurser kan inte tillgodoräknas i samma examen. Se Regelsamling för studier vid Göteborgs universitet.

8 GÖTEBORGS UNIVERSITET Litteraturlista Handelshögskolan Kurskod FEG100 Företagsekonomiska institutionen Fastställd Senast reviderad okt 2013 att gälla fr.o.m vt14 Litteraturlista FEG100 Företagsekonomi 1, 30 hp Grundnivå Organisation och ledarskap 7,5 hp Eriksson-Zetterquist, Ulla, Kalling, Thomas, Styhre, Alexander: Organisation och organisering, Liber, senaste upplagan. (408 sidor) Bryman, Alan, Bell, Emma: Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, senaste upplagan (45 sidor) Föreläsningsmaterial samt artiklar på kursens hemsida. Marknadsföring 7,5 h p Kotler, Philip, Armstrong, Gary, Parment, Anders: Marknadsföring - Teori, Strategi och Praktik, Pearson Education Ltd, Harlow-England (senaste upplagan: 431 sidor ) Bryman, Alan, Bell, Emma: Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, senaste upplagan (139 sidor) Föreläsningsunderlag Externredovisning, 7,5 hp Delmoment 1, Grundläggande redovisning: Bergevärn, L-E, m fl: Övningar i extern redovisning, del 1: Löpande bokföring och enklare bokslut, Studentlitteratur, Lund, senaste upplagan (136 sidor) Arvidson, P., Carrington, T., Johed, G. Den nya affärsredovisningen (bok med e- lab), Faktabok, Liber, senaste upplagan (392 sidor) Thorell, Per och Edenhammar, Hans Företagens redovisning, Iustus Förlag (151 sidor) Föreläsningsunderlag på kurshemsidan. Delmoment 2, Externredovisning: Bergevärn, L-E, m fl: Övningar i extern redovisning del 2: Bokslut utifrån lagar och kompletterande normer, Studentlitteratur, Lund, senaste upplagan (127 sidor) 1 (2)

9 GÖTEBORGS UNIVERSITET Litteraturlista Handelshögskolan Kurskod FEG100 Företagsekonomiska institutionen Fastställd Senast reviderad okt 2013 att gälla fr.o.m vt14 Arvidson, P., Carrington, T., Johed, G. Den nya affärsredovisningen (bok med e- lab), Faktabok, Liber, senaste upplagan (392 sidor) Thorell, Per och Edenhammar, Hans Företagens redovisning, Iustus Förlag (151 sidor) FARs Samlingsvolym Redovisning, Stockholm: FAR Akademi, senaste utgåvan Bryman, Alan, Bell, Emma: Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, senaste upplagan (130 sidor) Praktikfallskompendie. Föreläsningsunderlag på kurshemsidan. Ekonomistyrning 7,5 hp Ax C, Johansson C & Kullvén H: Den nya ekonomistyrningen Faktabok. Liber Ekonomi, Malmö, senaste upplagan (531 sidor) Ax C & Kullvén H: Den nya ekonomistyrningen Övningsbok. Liber Ekonomi, Malmö, senaste upplagan (319 sidor) Bryman, Alan, Bell, Emma: Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, senaste upplagan (95 sidor) 2 (2)

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Analytic orientation 180/300 higher education credits, first/second

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr.o.m. 2013 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Programme in Business and Economics Analytic orientation 180/300

Läs mer

QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits

QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplan för Ekonom online (180 högskolepoäng) Bachelor Degree Programme in Business Administration (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Ekonom online (180 högskolepoäng) Bachelor Degree Programme in Business Administration (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Ekonom online (180 högskolepoäng) Bachelor Degree Programme in Business Administration (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Grundutbildningsnämnden vid

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

Handelshögskolan i Stockholm Studiehandbok för civilekonomprogrammet Studieordning 2000

Handelshögskolan i Stockholm Studiehandbok för civilekonomprogrammet Studieordning 2000 Handelshögskolan i Stockholm Studiehandbok för civilekonomprogrammet Studieordning 2000 Läsåret 2010-2011 (gäller tills vidare) 2010-09-20 Aktuell version av denna Studiehandbok finns på www.hhs.se 2 Förord

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2007-05-03 Dnr SLU ua 30-1548/07 Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Agricultural

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Utbildningsplan för Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/313 Utbildningsplan för Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng Information Systems: Users and Organizations, 180 credits Grundnivå/ NISYS 1. Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Industriell ekonomi och produktionsledning,

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Industriell ekonomi och produktionsledning, UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Industriell ekonomi och produktionsledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR JURIDIK, PSYKOLOGI OCH SOCIALT ARBETE Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008 Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Master program

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 FEKO Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Business Administration, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng

Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng (Bachelor Programme in Information Systems) Utbildningsplan Syfte Utbildningen består av en helhet där den studerande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00

Läs mer

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits Dnr: 463/2009-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Information

Läs mer

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HANDELSHÖGSKOLAN Utbildningsplan Dnr CF 52-547/2009 Sida 1 (7) PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Health and Environmental Economics, 60 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatpåbyggnad, Produktutveckling, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Kandidatpåbyggnad, Produktutveckling, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Kandidatpåbyggnad, Produktutveckling, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer