Lärandemål 2; uppnås genom litteraturseminarier, övningar och en vetenskaplig projektrapport som genomförs i form av en skriftlig tentamen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärandemål 2; uppnås genom litteraturseminarier, övningar och en vetenskaplig projektrapport som genomförs i form av en skriftlig tentamen."

Transkript

1 HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG200, Företagsekonomi 2, 30,0 högskolepoäng Business Administration 2, Intermediate Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är en historisk, äldre version, faställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd och senast reviderad av Företagsekonomiska institutionen. Den reviderade kursplanen gällde från och med Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 % Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen 2. Inplacering Kursen ges som fristående kurs i företagsekonomi och läses som andra kurs efter genomgången Företagsekonomi 1 inom huvudområdet företagsekonomi på grundnivå. Kursen ingår i Handelshögskolans logistikprogram och den kan även ingå i Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram och i Europaprogrammet. Huvudområde Företagsekonomi Fördjupning G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 3. Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs att studenten genomgått Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng, eller motsvarande. För studerande inom Handelshögskolans logistikprogram, Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram och Europaprogrammet gäller de krav som har uppställts för antagning till dessa. 4. Innehåll Företagsekonomi 2, 30 högskolepoäng, innehåller fyra delkurser vilka bygger vidare på de kunskaper som förmedlats i Företagsekonomi 1. De delkurser som ingår är Strategisk marknadsföring, Strategi, Lönsamhet och finansiering samt Verksamhetsstyrning. Varje delkurs omfattar 7,5 högskolepoäng. Inom ramen för samtliga fyra delkurser finns inslag som lyfter frågor som berör miljö- och hållbar utveckling. Gästföreläsare från näringslivet/ offentlig förvaltning och/eller studentbesök på företag/ arbetsplatser finns inplanerade i de

2 2/ 7 fyra delkurserna. 4.1 Strategisk marknadsföring 7,5 högskolepoäng Delkursen möjliggör för deltagarna att lära sig kunskaper och färdigheter som är relaterade till strategiska marknadsföringsbeslut. Delkursen handlar om strategiska marknadsföringsprocesser där den omgivande miljön och marknaden tolkas, strategier formas, värderas och sätts i handling. Det grundläggande antagandet är att marknadsföringsstrategier är viktiga framgångsfaktorer för alla mänskliga handlingar och nyckeln till att skapa konkurrensfördelar inom ramen för ett förändrat medielandskap. Delkursen tillhandahåller en rad modeller och redskap, t.ex. marknadsplan, vilka är användbara vid strategiska marknadsföringsbeslut. Delkursen syftar till att skapa förutsättningar för deltagarna att lära sig och applicera viktiga vetenskapliga metoder, begrepp och praktiker för marknadsföringsstrategier och hur de används inom en rad olika kontexter. Delkursen ger en inblick i viktiga marknadsbeslut vad gäller att balansera resurser och marknadsföringsstrategier med hänsyn till möjligheter på marknaden. Delkursen betonar därför vikten av att applicera teori i samband med beslutsfattande, förmågan att utveckla kritiskt tänkande och färdigheter vad gäller problemlösning. Delkursen tar upp grundläggande vetenskapliga metoder, begrepp och synsätt inom marknadsföring som utvecklats i relation till sociala, kulturella och ekonomiska förändringar i samhället. Efter avslutad delkurs ska studenten kunna: 1. förstå och utvärdera vetenskaplig metod, relevanta teoretiska begrepp, modeller och redskap som är relaterade till strategisk marknadsföring. 2. applicera och kommunicera denna förståelse samt använda dessa vetenskapliga metoder, begrepp, modeller och redskap, i samband med företags och verksamheters strategiska marknadsföringsproblem. Examensmålen för en ekonomie kandidatexamen relateras till kursens lärandemål. Examensmål Kunskap och förståelse 1+2 Färdighet och förmåga 2 Värderingsförmåga och förhållningssätt 1 Former för bedömning 1; uppnås genom litteraturseminarier och en vetenskaplig projektrapport som genomförs i form av en skriftlig tentamen. 2; uppnås genom litteraturseminarier, övningar och en vetenskaplig projektrapport som genomförs i form av en skriftlig tentamen. Formerna för litteraturseminarier, övningar och skriftlig tentamen anges i studieanvisningar. Det är obligatorisk närvaro på samtliga examinationsmoment och seminarier. Av resursskäl sker examinationen för litteraturseminarier och övningar endast inom ramen för kurstillfället.

3 3/ 7 Betyg Delkursen betygssätts med Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För betyget Godkänd krävs att samtliga lärandemål är godkända. Det innebär att det krävs minst 50% av totalt antal poäng på skriftlig tentamen (U-VG), godkänt betyg på litteraturseminarier och övningar (U-G) samt närvaro vid obligatoriska moment enligt studieanvisningar. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom minst 75% av totalt antal poäng på skriftlig tentamen. 4.2 Strategi 7,5 högskolepoäng Delkursens upplägg syftar till att ge en bredare förståelse för organisationer och organisering med tonvikt på strategi. Delkursen ger en introduktion till det teoretiska områdets utveckling över tiden och tar upp och diskuterar grundläggande begrepp och strategiperspektiv. Den första delen av delkursen innefattar föreläsningar och självständiga litteraturstudier. Del två består av ett vetenskapligt projekt där studenterna arbetar i grupp, deltar vid seminarier och tränas i att analysera ett strategiskt problem där teori och praktik kopplas samman, samt presenterar och diskuterar resultaten. Efter avslutad delkurs ska studenten kunna: 1. förklara och illustrera innebörden av grundläggande begrepp och teorier inom strategi. 2. resonera kritiskt och självständigt kring strategiproblem med hjälp av kurslitteraturen. 3. tillämpa grundläggande vetenskapliga kvalitativa och/eller kvantitativa metoder inom området organisation och strategi för att samla och analysera relevant material om specifika strategiproblem, samt producera en skriftlig uppsats och kommunicera och diskutera resultaten vid det avslutande seminariet. Examensmålen för en ekonomie kandidatexamen relateras till kursens lärandemål. Examensmål Kunskap och förståelse 1+2 Färdighet och förmåga 2+3 Värderingsförmåga och förhållningssätt 2+3 Former för bedömning 1 examineras via skriftlig tentamen. 2 examineras via uppsats. 3 examineras via via uppsats och seminariedeltagande Författandet av uppsatsen sker i grupp. Det är obligatorisk närvaro på seminarierna. Av resursskäl kan uppsatsen och seminarierna examineras endast inom ramen för kurstillfället. Betyg Delkursen betygsätts med Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För betyget Godkänd krävs att samtliga lärandemål är godkända. Det innebär att det krävs minst 50 % av totalt antal poäng på skriftlig tentamen (U-VG), godkänt betyg på projektarbete (U-G) samt närvaro vid obligatoriska moment. För betyget

4 4/ 7 Väl Godkänd krävs dessutom minst 75 % av totalt antal poäng på skriftlig tentamen. 4.3 Lönsamhet och finansiering 7,5 högskolepoäng I företag skapas avkastning genom investeringar som ger mer resurser än vad de förbrukar och tar i anspråk. Denna delkurs innehåller metoder och modeller, huvudsakligen baserade på ett kvantitativt synsätt, som kan användas för utvärdering av reala och finansiella beslut på såväl kort som lång sikt. Delkursen täcker de huvudsakliga teman som traditionellt ingår i grundläggande investeringskalkylering och företagsfinansiering. I delkursen inkluderas även risk som en parameter i analysen. Delkursen tar tillvara det faktum att studenterna är tränade i matematisk problemformulering och problemlösning då aktuella beslutsproblem ges en analytisk formulering och löses numeriskt. Efter avslutad delkurs ska studenten kunna: 1. tillämpa grundläggande kvantitativa metoder för att lösa problem relaterade till investerings- och finansieringsfrågor. Studenten skall även kunna värdera om, när och hur kvantitativa metoder lämpar sig för bedömning av dessa frågeställningar. 2. använda datorstöd för att lösa enklare problem relaterade till kalkylering av investerings- och finansieringsfrågor. 3. tillämpa grundläggande vetenskapliga kvantitativa och/eller kvalitativa metoder inom området lönsamhet och finansiering, och använda dessa som grund för att analysera insamlat material samt ta fram en vetenskapligt utformad projektrapport. Examensmålen för en ekonomie kandidatexamen relateras till kursens lärandemål. Examensmål Kunskap och förståelse 1+3 Färdighet och förmåga 2+3 Värderingsförmåga och förhållningssätt 1+3 Former för bedömning 1 examineras genom skriftlig tentamen. 2 examineras genom laborativa moment med skriftliga PM. 3 examineras genom ett vetenskapligt projekt som avrapporteras i en projektrapport. Tentamen består av en del med flervalsfrågor och en del med essäfrågor. Godkänd laboration, utförd inom ordinarie kursomgång, poängsätts med noll till maximalt två bonuspoäng, vilka tillgodoräknas vid tentamens poängsammanställning, eventuella bonuspoäng kan inte förekomma vid underkänd eller sent inlämnad laboration. Underkänd laboration kan kompletteras i efterhand för betyget Godkänd. Erhållna laborationspoäng sparas och tillgodoräknas vid en eventuell omtentamen. Av resursskäl kan laborationen examineras endast inom ramen för kurstillfället. Godkänt praktikfall/vetenskapligt projekt, utförd inom ordinarie kursomgång, poängsätts med noll till maximalt två bonuspoäng, vilka tillgodoräknas vid tentamens poängsammanställning, eventuella bonuspoäng kan inte förekomma vid underkänt eller sent inlämnat

5 5/ 7 praktikfall. Underkänt praktikfall kan kompletteras i efterhand för betyget Godkänd. Erhållna praktikfallspoäng sparas och tillgodoräknas vid en eventuell omtentamen. Av resursskäl kan praktikfallet examineras endast inom ramen för kurstillfället. Betyg Delkursen betygsätts med Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget Godkänd krävs att samtliga lärandemål är godkända. Det innebär att det, förutom godkänd laboration och praktikfall, krävs minst 60 % (inkl ev. laborations- och praktikfallspoäng) av totalt antal poäng på flervalsfrågedelen på tentamen. För betyget Väl godkänd krävs dessutom godkänd essädel på tentamen. 4.4 Verksamhetsstyrning 7,5 högskolepoäng I en organisations operativa verksamhet skapas förädlingsvärde genom transformering av insatsresurser till varor och tjänster. Denna delkurs innehåller metoder och modeller, huvudsakligen baserade på ett kvantitativt synsätt, som kan användas för styrning av operativ verksamhet i syfte att få den att fungera så effektivt som möjligt. Delkursen täcker de huvudsakliga teman som traditionellt ingår i grundläggande kurser i operativ styrning, såsom prognosmetoder, linjärprogrammering, kapacitetsplanering, kvalitetsstyrning, projektstyrning, schemaläggning, lagerstyrning och huvudplanering. Delkursen innehåller även moment som ska stärka studentens generiska kunskaper. Analysförmåga och skriftlig kommunikationsfärdighet tränas vid lösning av matematiska problem i samband med ett vetenskapligt projekt där även datoriserad programvara används. Efter avslutad delkurs ska studenten kunna: 1. beskriva och förklara grundläggande kvantitativa metoder och modeller för styrning av företags operativa verksamhet, och kunna urskilja om, när och hur kvantitativa metoder och modeller lämpar sig för styrning av företags operativa verksamhet. 2. tillämpa grundläggande vetenskapliga kvantitativa metoder inom området verksamhetsstyrning och att använda dessa för att analysera insamlat empiriskt material, samt ta fram en vetenskapligt utformad projektrapport och opponera på en projektrapport. Examensmålen för en ekonomie kandidatexamen relateras till kursens lärandemål. Examensmål Kunskap och förståelse 1 Färdighet och förmåga 2 Värderingsförmåga och förhållningssätt 1

6 6/ 7 Former för bedömning 1 examineras genom skriftlig tentamen. 2 examineras dels genom ett vetenskapligt projekt som avrapporteras i en projektrapport, dels genom en skriftlig opposition. Av resursskäl kan det vetenskapliga projektet endast genomföras och examineras inom ramen för kurstillfället. Betyg Delkursen betygsätts med Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. För betyget Godkänd krävs att samtliga lärandemål är godkända, minst 10 av 16 möjliga poäng på delen med korta frågor på tentamen i verksamhetsstyrning (U-VG), godkänd skriftlig projektrapport (U-G), samt godkänd skriftlig opposition (U- G). En frivillig muntlig redovisning av det vetenskapliga projektet och en muntlig opposition på en projektrapport ger två bonuspoäng på delen med korta frågor på tentamen om detta görs första terminen man är registrerad på kursen. För betyget Väl godkänd krävs godkänt på såväl essädelen som delen med korta frågor på tentamen i verksamhetsstyrning, godkänd skriftlig projektrapport samt godkänd skriftlig opposition. 5. Mål Efter avslutad kurs ska studenten: kunna applicera viktiga begrepp och praktiker för marknadsföringsstrategier. kunna beskriva, förstå och analysera olika ledningsstrategier. kunna behärska vanligt förekommande analysmetoder för finansiella beslut. behärska grundläggande kvantitativa metoder för styrning av verksamheter. kunna tillämpa grundläggande vetenskapliga kvantitativa och/eller kvalitativa metoder inom det företagsekonomiska ämnesområdet. Kursens lärandemål operationaliseras och länkningen till examinationsformer görs på delkursnivå. 6. Litteratur Se bilaga. 7. Former för bedömning Se respektive delkurs under punkt 4 ovan. Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination, om det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till Företagsekonomiska institutionen och skall vara skriftlig. 8. Betyg Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG). För betyget Godkänd på hel kurs 30 hp krävs Godkänd på samtliga fyra delkurser. För betyget Väl Godkänd på hel kurs 30 hp krävs Väl Godkänd på minst tre av fyra delkurser samt lägst G på resterande delkurs.

7 9. Kursvärdering Kursvärdering sker anonymt via skriftlig enkät i anslutning till det sista schemalagda lektionstillfället på kursen eller i anslutning till tentamen. Resulteten av utvärderingen skall kommuniceras till studenterna via kursnämnd/kurshemsida. 7/ Övrigt Undervisningsspråk: svenska. Kursen gavs första gången ht07. Överlappning med andra kurser kan förekomma. Sådana kurser kan inte tillgodoräknas i samma examen. Se styrdokument för lokala studieregler vid Göteborgs universitet.

8 GÖTEBORGS UNIVERSITET Litteraturlista Handelshögskolan Kurskod FEG200 Företagsekonomiska institutionen Fastställd Senast reviderad att gälla fr o m ht14 Litteraturlista FEG200 Företagsekonomi 2, 30 hp Grundnivå Strategisk marknadsföring 7,5 hp Bryman, Alan & Bell, Emma Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, senaste upplagan Artiklar och kompletterande material, specificeras i studieanvisningen Strategi 7,5 hp Bryman, Alan & Bell, Emma Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, senaste upplagan Artiklar. Specificeras i studieanvisningen. Lönsamhet och finansiering 7,5 hp Berk & DeMarzo Corporate Finance, Pearson Int., senaste upplagan (ca 1000 sidor, varav ca 600 sidor ingår i delkursen) + My Finance Lab som säljs i paket: ISBN: Enbart boken har ISBN-13: , ISBN-10: Bryman, Alan & Bell, Emma Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, senaste upplagan Verksamhetsstyrning, 7,5 hp Lantz, B Operativ verksamhetsstyrning, Studentlitteratur, Lund, senaste upplagan (ca 360 sidor) Lantz, B Operativ verksamhetsstyrning - övningsbok med lösningar, Studentlitteratur, Lund, senaste upplagan (ca 170 sidor) Berk & DeMarzo Corporate Finance, Pearson Int., senaste upplagan (se ovan under Lönsamhet och finansiering. Ca 1000 sidor, varav ca 40 sidor ingår i delkursen) Bryman, Alan & Bell, Emma Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, senaste upplagan Kompendiematerial 1 (1)

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Analytic orientation 180/300 higher education credits, first/second

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr.o.m. 2013 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Programme in Business and Economics Analytic orientation 180/300

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Utbildningsplan för Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/313 Utbildningsplan för Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng Information Systems: Users and Organizations, 180 credits Grundnivå/ NISYS 1. Fastställande

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits

QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan SYSA12, Informatik: Informationssystem och verksamhet, 30 högskolepoäng Informatics: Information Systems and Business, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsplan för Ekonom online (180 högskolepoäng) Bachelor Degree Programme in Business Administration (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Ekonom online (180 högskolepoäng) Bachelor Degree Programme in Business Administration (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Ekonom online (180 högskolepoäng) Bachelor Degree Programme in Business Administration (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Grundutbildningsnämnden vid

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatpåbyggnad, Byggnadsteknik med inriktning Ljusdesign, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Kandidatpåbyggnad, Byggnadsteknik med inriktning Ljusdesign, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Kandidatpåbyggnad, Byggnadsteknik med inriktning Ljusdesign, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet

Läs mer

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HANDELSHÖGSKOLAN Utbildningsplan Dnr CF 52-547/2009 Sida 1 (7) PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Health and Environmental Economics, 60 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR JURIDIK, PSYKOLOGI OCH SOCIALT ARBETE Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008 Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Master program

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatpåbyggnad, Produktutveckling, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Kandidatpåbyggnad, Produktutveckling, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Kandidatpåbyggnad, Produktutveckling, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits Dnr: 463/2009-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Information

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Handelshögskolan i Stockholm Studiehandbok för civilekonomprogrammet Studieordning 2000

Handelshögskolan i Stockholm Studiehandbok för civilekonomprogrammet Studieordning 2000 Handelshögskolan i Stockholm Studiehandbok för civilekonomprogrammet Studieordning 2000 Läsåret 2010-2011 (gäller tills vidare) 2010-09-20 Aktuell version av denna Studiehandbok finns på www.hhs.se 2 Förord

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2007-05-03 Dnr SLU ua 30-1548/07 Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Agricultural

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer