Skyddet för berättigade förväntningar en rättsprincip i förvaltningsrätten 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skyddet för berättigade förväntningar en rättsprincip i förvaltningsrätten 1"

Transkript

1 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 3/2013, 90. årgang 135 Skyddet för berättigade förväntningar en rättsprincip i förvaltningsrätten 1 Av Mikael Koillinen Refereevurdert Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 3/2013, 90. årgang Mikael Koillinen Artikler: Skyddet för berättigade förväntningar Skyddet för berättigade förväntningar hör utan tvekan till de stående debattfrågorna på dagordningen för den förvaltningsrättsliga debatten. Särskilt livligt har meningsutbytet varit i Tyskland och England, men det är inte heller okänt för de nordiska rättsordningarna. Principen om skydd för berättigade förväntningar skyddar individens förväntningar, dvs. tillit till den offentliga maktutövningen. Ett allmänt kännetecken för principen är att tillämpningsområdet är omfattande och att de myndighetsåtgärder som kan utgöra grund för förväntningarna vanligen inte är begränsade på formella grunder. Det skydd som principen tillförsäkrar individen gäller således även gentemot lagstiftaren och till doktrinen om skydd för berättigade förväntningar hör vanligen en bedömning av frågan om huruvida lagstiftningen är retroaktiv. Föremål för denna studie är dock uttryckligen den förvaltningsrättsliga principen om skydd för berättigade förväntningar. Den effekt av principen som innebär att lagstiftarens rörelsefrihet begränsas förbigås här med enbart ett omnämnande. Till den förvaltningsrättsliga doktrinens kärna hör visserligen som utgångspunkt frågan om myndighetsåtgärders retroaktivitet. Exempelvis i Finlands högsta förvaltningsdomstols avgörande HFD 2013:95 bedömdes frågan om skyldigheten att delvis retroaktivt betala en avgift enligt kärnenerilagen. Det förvaltningsrättsliga skyddet för berättigade förväntningar får vanligen sin mest konkreta form när det är fråga om hur ett förvaltningsbeslut består, hur bindande en myndighets eller tjänstemans ställningstaganden, råd och andra utsagor är och t.ex. hur bestående det rättsläge är som utformas genom administrativ praxis och administrativa normer. Principen om skydd för berättigade förväntningar är en förhållandevis allmänt omfattad rättsprincip inom de europeiska rättsordningarna. 2 Principen har fått fotfäste inom såväl EU-rätten som Europadomstolens case law utifrån Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Den kan alltså anses vara en relativt allmän europeisk princip, fastän dess positivrättsliga uttryck nog är rätt sällsynta. Till följd av princi-

2 136 Mikael Koillinen pens utbredning och kanske också för att principen saknar direkta positivrättsliga uttrycksformer kan debatten om den liksom beträffande proportionalitetsprincipen beskrivas som en europeisk offentligrättslig diskurs som inte är bunden till någon specifik rättsordning och från vilken de enskilda rättsordningarna har hämtat olika sätt att strukturera doktrinen och skyddet. 3 Tanken är att den offentliga rättens stora principer i doktrinen bär med sig grundstrukturer som inte är beroende av respektive rättsordning. Så kan även den nordiska debatten om skyddet för berättigade förväntningar positioneras som en del av den allmäneuropeiska debatten. Av framställningsekonomiska skäl har främst Finland och Sverige här använts som exempel på den nordiska debatten, fastän t.ex. forskningen i Danmark 4 i sig kunde bidra till ämnet. Studien avser således inte i första hand att utreda innehållet i de förutsättningar som i rättspraxis har utformats för att berättigade förväntningar ska skyddas, utan med hjälp av två rätt olika modeller undersöks i artikeln sådana offentligrättsliga bakgrundsantaganden och garantier som gömmer sig bakom principen om skydd för berättigade förväntningar och som ibland förblir latenta. Utgångspunkten är att de i grunden motstridiga mallar som vanligen förekommer inom den offentliga rätten även konkretiseras i doktrinen om skydd för berättigade förväntningar. Fastän syftet med artikeln är att göra de nämnda gränsdragningarna med hänsyn till den nordiska debattens behov, är det dock skäl att genast i början konstatera att artikeln inte syftar till att med funktionell rättskomparation som verktyg reda ut t.ex. de helheter som i de nordiska rättsordningarna möjligen skyddar olika förväntningar. Föremål för studien är uttryckligen en rättsprincip, som explicit konstaterats vara förpliktande och doktrindebatten kring den. Så som det under studiens gång blir uppenbart, kommer därför de konkreta bedömningarna i artikeln att framför allt avse den finländska förvaltningsrätten. Det är också skäl att genast i början understryka att det inte heller finns någon enhetlig doktrin om skyddet för berättigade förväntningar, för att inte tala om en gemensam princip angående skyddet. T.ex. i Finland bygger skyddet på en uttrycklig reglering i förvaltningslagen: enligt 6 i förvaltningslagen (FörvL) ska myndigheterna skydda förväntningar som är berättigade enligt rättsordningen. Som kuriositet kan nämnas att man i Finland redan i slutet av 1990-talet, före den allmänna bestämmelsen i FörvL 6, lagfäste det skatterättsliga skyddet för berättigade förväntningar genom en bestämmelse i 26 2 mom. i lagen om beskattningsförfarande. Enligt bestämmelsens ordalydelse kan ett avgörande avgöras till den skattskyldiges fördel, om ett ärende»lämnar rum för tolkning eller är oklart«och om den skattskyldige i god tro har handlat i enlighet med myndighetens praxis eller anvisningar, om inte särskilda skäl föranleder annat. Som exempel på en annan lösning tjänar Sverige, där det är ifrågasatt om en offentligrättslig princip om skydd för berättigade förväntningar existerar som en normativ rättsprincip. T.ex. i Håkan Strömbergs klassiker Allmän förvaltningsrätt, som definierar grunderna för den svenska förvaltningsrätten och som fortfarande uppdateras, identifieras inte ens i den nyaste upplagan skyddet för berättigade förväntningar som en allmän förvaltningsrättslig princip. 5 En liknande iakttagelse kan göras utifrån den framställning om offentligrättsliga principer som har sammanställts av Lena Marcusson. 6 Den nya förvaltningslag som är under beredning tycks inte avvika från denna utgångspunkt: avsikten är att i lagförslagets 4 skriva in legalitet, objektivitet och proportionalitet så som allmänna principer. I beredningsmaterialet för reformen syns

3 Artikler: Skyddet för berättigade förväntningar 137 principen om skydd för berättigade förväntningar främst som en EU-rättslig princip, men så som en kuriositet även som en hänvisning till finländsk doktrin. 7 Den skatterättsliga tillämpningskontexten utgör dock en förenande faktor mellan Finland och Sverige. Det förefaller som om skyddet för berättigade förväntningar inom skatterätten i båda länderna fungerar som ett slags föregångare till doktrinen. 8 Trots skillnaderna förefaller det som om det är förnuftigt att ställa de nordiska doktrinerna om skydd för berättigade förväntningar i relation till bakomliggande förvaltningsrättsliga garantier. T.ex. Outi Suviranta har analyserat principen om skydd för berättigade förväntningar uttryckligen som ett uttryck för metaförändringstrender i finländsk förvaltningsrätt, genom att hålla i minnet utgångspunkten att det begrepps- och principsystem som varje rättslig aktör anammar inte bara avspeglar bakomliggande garantier utan även omformar det man iakttar om rättens innehåll och vad man betonar. 9 Inom den svenska förvaltningsrätten har Henrik Wenander [i en ännu opublicerad artikel] 10, som bakgrund till att den svenska doktrinen är relativt tunn, fört fram inte bara den skandinaviska realismen utan också de lärokonstruktioner angående välfärdsstatens och dess målsättningars relativt starka företräde i förhållande till rättighetsbaserat juridiskt tänkande som man hänvisar till i svensk forskning om konstitutionell rätt. 11 Även mer konkreta skillnader och likheter kan identifieras. Det förefaller t.ex. som att man i den svenska debatten har kopplat förvaltningsbesluts beständighet till en avvägning mellan formell förutsebarhet och administrativ smidighet utan anknytning till principen om skydd för berättigade förväntningar. 12 I Finland har doktrinen om förvaltningsbesluts beständighet vid sidan av detta kopplats direkt till synpunkter som gäller skydd för berättigade förväntningar. Sambandet identifierades redan i föregångaren till förvaltningslagen, lagen av år 1982 om förvaltningsförfarande, som en bakgrund till bestämmelserna om rättelse av förvaltningsbeslut. I förarbetena underströks att»vid sidan av att besluten är till innehållet riktiga bör förutsättas, att medborgarna bör kunna förlita sig på att besluten är bestående. Medborgarnas förtroende bör skyddas så, att de tryggt kan basera sin verksamhet på och anpassa den efter innehållet i besluten.«13 Liknande synpunkter har framförts även i Sverige. 14 Åtminstone problemen är gemensamma, även om lösningarna är olika. Med detta för ögonen ställs de grundläggande tankarna inom doktrinen angående skydd för berättigade förväntningar i relation till två rätt olika offentligrättsliga idealmodeller, rödljusmodellen och grönljusmodellen. Bakom modellerna finns offentligrättsliga teorier som är knutna till rätt olika bakgrundsantaganden. 2. Bakgrundsteori: red light, green light 2.1. Rött ljus Carol Harlows och Richard Rawlings gemensamma verk Law in Administration, som systematiserar de offentligrättsliga allmänna lärornas bakgrundsantaganden, utgår från ett kraftigt antagande:»behind every theory of administrative law there lies a theory of state«. 15 I det här sammanhanget är det inte möjligt att föra en omfattande debatt om antagandets berättigande. 16 På detta antagande bygger författarna dock en trafikljusteori som i hög grad har färgat den offentligrättsliga debatten i England och som bygger på två olika sätt att strukturera det förhållande mellan rätten och förvaltningen som överallt sätter prägel på förvaltningsrättens allmänna läror.

4 138 Mikael Koillinen Centralt för rödljusteorin är förvaltningens kontroll med hjälp av rätten och domstolarna. Teorin är en beskrivning av det antagonistiska förhållandet mellan rätten och förvaltningen. Enligt Harlows metafor är lagen såsom knuten till red light-teorin ett slags polis som vaktar det allmänna; den offentliga maktens utomstående och ofta retrospektiva väktare. Rättsvetenskapen och domstolarna har en betydelsefull roll när det gäller att skapa rättsprinciper för att möjliggöra rättslig kontroll av förvaltningen. Rättens uppgift är att skydda den liberala rättsstatens friheter och rättigheter mot ingrepp från det allmänna. 17 Rödljusteorins förvaltningsrätt kan sägas motsvara rättens normativa idealtyp: 18 den förbinder sig till kända element från rättsstatstänkandet, maktdelning och behovet att underställa myndighetsutövningen rättslig kontroll genom att betona domstolarnas ställning. Till den normativa idealtypen hör även lagens roll i tvistlösning och att man betonar dess normativa karaktär. Konnotationerna som pekar på rättspositivism är uppenbara. Så som den omfattande utbrytningen inom tysk förvaltningsrätt, under benämningen Neue Verwaltungswissenschaft, från den mayerska förvaltningsrättsliga metod som rått sedan början av 1900-talet (Juristische Methode), understryker 19 har förvaltningsrättslig normativism traditionellt sammansmält med rättspositivismens formella rättskällelära och dess nödvändiga par; rättsdogmatiken. Normativismens värld är en binär värld, som styrs av dikotomier, såsom laglig/olaglig, enskild/offentlig, stat/samhälle. 20 Principen om skydd för berättigade förväntningar har vanligen placerats inom rödljusets normativism 21, eftersom den till sin natur är en asymmetrisk rättsskyddsprincip som ställs mot maktutövningen. Rödljusets asymmetri som kommer från rättssäkerhetens och den formella lagbundenhetens värld blir skarpare i synnerhet ur individens synvinkel: det är fråga om individens förtroende i förhållande till vad det allmänna gör. Exempelvis inom den finländska förvaltningsrätten har man ibland ansett att ett från Tyskland härstammande bedömningssätt är giltigt även i Finland. Det innefattar frågor om huruvida förtroende existerar, vilken verksamhet förtroendet grundar sig på, värdet av att förtroendet skyddas och en intresseavvägning. 22 I motsats till vad som gäller på den formella rättssäkerhetens område, omfattar principen inte i utgångspunkt frågor om vad som för individen är fördelaktiga förändringar i rättsläget. Individens perspektiv kräver att man i det administrativa och det rättsliga beslutsfattandet i det konkreta fallet beaktar även ett individuellt perspektiv. Det är också rätt naturligt att anse att synsättet även innehåller en bedömning av rättsordningens och i synnerhet rättsnormernas förutsebarhet ur den enskildes, ibland även lekmannens perspektiv. Principen har i själva verket ofta ansetts höra till de rättsprinciper som förverkligar individuell rättvisa. Det har t.o.m. funnits en rädsla för att principen skulle demolera rättsordningen och förvandla den till ett slags kasuistisk rättvisedjungel. 23 Ser man så på saken är det svårt att anse att principen skulle vara kronan på de viktigaste rättspositivistiska idéerna. I rätt många av de viktigaste avgörandena angående skydd för berättigade förväntningar där saken avgjorts till förmån för individen har domstolen nämligen även i finländsk förvaltningsrättskipning inte sökt stöd i en generell norm utan stött sig på en»under dessa omständigheter«-argumentation. Ett synsätt som uttalat fokuserar på individens perspektiv har i Finland framträtt i synnerhet i högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2006:90, där det i huvudsak var fråga om huruvida ett meddelande som inom utsatt tid hade lämnats till Finlands honorärgeneralkonsulat hade lämnats till behörig myndighet. Fastän medborgarskapslagen, som var den materiella lag som skulle tillämpas,

5 Artikler: Skyddet för berättigade förväntningar 139 inte nämner honorärgeneralkonsulat som en myndighet till vilken meddelandet kan lämnas, hade den person som lämnat meddelandet sagt sig ha gjort det till Finlands honorärgeneralkonsulat i Düsseldorff inom utsatt tid i enlighet med anvisningar på det finska utrikesministeriets webbplats. Även på honorärgeneralkonsulatet hade man trott att meddelandet kunde lämnas till konsulatet, och personen i fråga hade inte underrättats om att handlingarna hade bort sändas till den myndighet som enligt lag var behörig. Den rättsfråga som skulle avgöras av HFD gällde frågan om den anteckning om finskt medborgarskap som gjorts utifrån meddelandet skulle anses oriktig, då meddelandet inom utsatt tid hade lämnats in till»en myndighet som enligt webbplatsen var behörig«i stället för den myndighet som enligt lag var behörig. Ur partens synvinkel var det rättsliga problemet en fråga om parten kunde förlita sig på informationen på webbplatsen. Enligt HFD hade A, med hänsyn till principen enligt 6 förvaltningslagen om att tillit skyddas samt grunderna för god förvaltning, under nämnda omständigheter kunnat lita på att hans förklaring om att han ville behålla sitt finska medborgarskap har tillställts en behörig myndighet i tid Grönt ljus Grönljusteorierna bygger på tanken om ett symbiotiskt förhållande mellan lag och förvaltning. Lagen och den förvaltning som ska verkställa lagen är nyttiga redskap för framsteg. Betoningen ligger dock på en förvaltning som anses god: välfärdsstaten, även i form av en förvaltningsstat (administrative state) som betonar administrativ makt på bekostnad av rätten, är en önskvärd utvecklingsriktning. Förvaltningsrätten som vetenskapsgebit intresserar sig för effektivt genomförande av mål, framom principer som möjliggör rättslig kontroll. Intresset riktar sig inte på att bestämma det allmännas kompetens och gränserna för den utan på det allmännas uppgifter och hur de kan förverkligas i praktiken. Kontrollen av förvaltningsverksamheten sker genom politiskt och demokratiskt ansvarstagande och genom intern kontroll inom förvaltningen. Kännetecknande för green light-teorin har i själva verket ofta varit ett försök att minimera domstolarnas rättskipning, eftersom domstolarnas rättsliga kontroll av det allmänna, med tillhörande legalistiska värderingar, har setts som ett odemokratiskt hinder för utveckling. Grönljusteorin sammanfaller med funktionalism. Denna idealtyp ser lagens betydelse som en del av det offentliga myndighetsmaskineriet och fäster uppmärksamhet främst vid lagens regulativa målrationalitet och den samhälleligt nyttiga utilitaristiska funktion som underlättar livet. I sista hand är det fråga om att det funktionalistiska tänkesättet inte alls är intresserat av lagen eller rätten an sich, utan antingen av dess input eller output;»law serves interests or ideas, but it is of no value in itself«24. Skydd för berättigade förväntningar i en funktionalistisk kåpa skyddar, något paradoxalt, inte i första hand nödvändigtvis alls individens tillit utan förvaltningens effektivitet. Det är fråga om en indirekt effekt; enligt synsättet är människorna villigare att ta del i och godkänna förfarandets slutsatser, om förvaltningen inte handlar i strid med befogad tillit till den. 25 Grönljusteorins funktionalism innehåller dock en paradox som konkretiseras i relation till doktrinen om skydd för berättigade förväntningar. Rätten är effektiv i sin uppgift att reglera samhälleligt liv och politisk verksamhet endast om den har en viss stabilitet som aktörerna kan räkna med när de planerar sin verksamhet eller sitt liv. Rätten prioriterar vanligen det förflutna på bekostnad av framtiden; i synnerhet den positiva rätten binder framtiden till avgöranden i det förflutna. Som funktionalismen understryker är det å andra sidan så att rättens instrumentalitet i princip skapar en spänning gentemot en dylik stabilitet. Skyddet för berättigade förväntningar, såsom en stabilitetsfaktor, passar inte riktigt med funktion-

6 140 Mikael Koillinen alismens garantier. Skyddet begränsar nämligen i slutändan det allmännas handlingsfrihet till förmån för stabiliteten. 26 Funktionalismen och ett tunt skydd för berättigade förväntningar bildar i själva verket ett obestridligt par. Exempelvis den engelska tillämpningen, protection of legitimate expectations, har traditionellt varit förhållandevis snäv. Länge möjliggjorde den endast ett processuellt skydd, där förekomsten av tillit eller berättigade förväntningar endast medförde en skyldighet att höra den som hade förlitat sig på myndighetsverksamheten. Ännu i dag har det redan i princip accepterade materiella skyddet för berättigade förväntningar, som kan förutsätta att det allmänna handlar i enlighet med de förväntningar som det har skapat, pressats inom förhållandevis ovillkorliga legalitetsbegränsningar (ultra vires). Även inom dessa gränser återförs en rätt betydande del av doktrinen på Wednesbury unreasonableness-testet, som förutsätter att en förvaltningsåtgärd upphävs endast om dess»unreasonableness«är så allvarlig att inte en enda»reasonable«myndighet skulle kunna avgöra saken så. Eller som Lord Justice Diplock uttryckte saken i det s.k. GCHQ-fallet: 27»So outrageous in its defiance of logic or accepted moral standards that no sensible person who had applied his mind to the question to be decided could have arrived at it.«att skyddet för berättigade förväntningar har varit tunt har bl.a. hängt samman med att man, på samma sätt som när det gäller funktionalismens garantier, uppfattar att det finns ett rätt stort avstånd i förhållandet mellan förvaltningen och rätten. Av skäl som gäller maktfördelningen har domstolarna inte ansett sig kunna gripa in när de uppfattar att det gäller den administrativa sidan i ett ärende, dvs. fakta som avser administrativ ändamålsenlighet:»it is not for the courts to substitute their judgment on the merits of the case for that of the primary decision maker«. 28 T.ex. i domen R v Secretary of State for Transport ex parte Richmond upon Thames Borough Council 29, som gällde skydd för berättigade förväntningar och där det i sak var fråga om skydd för materiella förväntningar som grundade sig på en policy angående nivån på flygbuller, ansågs det materiella skyddet leda till att domstolen hade blivit tvungen att även försätta sig i myndighetens ställning när det gällde att bedöma huruvida det i fallet fanns ett allmänt intresse som skulle ha företräde framom enskilt intresse. Detta hade stridit mot grundpelarna i den rådande maktfördelningen:»the court is not the judge of the merits of the decision-maker s policy«. Den avvisande hållningen beror även på tänkesättet i rättskulturen, domarens självförståelse, vilket även förklarar att ett formellt skydd för berättigade förväntningar har utvecklats före ett materiellt skydd:»judges feel far more comfortable telling public bodies what procedures they should follow rather than what outcomes they should procure.«30 Grönljustänkesättet har sedermera förnyats i Neue Verwaltungsrechtswissenschaft-lärorna i den tyska doktrinen. De innehåller nämligen en med hänsyn till rättigheterna betydelsefull omorientering så att tyngdpunkten i förvaltningsrättsvetenskapen har förskjutits från en rättskipningsorienterad tolkningslära till en lära om verksamhet och beslutsfattande som fokuserar på förvaltningens uppgifter och politiska funktion samt lagarnas verkställighet: 31 Verwaltungsrecht wird zunehmend nicht mehr allein oder auch nur primar als Recht zum Schutz von Einzelnen verstanden, sondern als Handlungsinstrument zur Erreichung von Zielen«. 32 Omorienteringen tyder på en funktionalistisk förvaltningsrättslig teori, vars forskningsobjekt inskränker sig närmast till förvaltningsuppgifterna (Verwaltungsaufgaben) och den helhet som deras politiska natur bildar. Så som Fritz Ossenbühl visar är det en uppenbar risk med en sådan beslutsteori att man orienterar sig mot förvaltningens effek-

7 Artikler: Skyddet för berättigade förväntningar 141 tivitet: den nya förvaltningsrättsvetenskapens nyhet kan i själva verket visa sig vara en lösning av den ständiga konflikten mellan rättssäkerhet och effektivitet med en prima facie-konstellation som bara avviker från en traditionell utgångspunkt. 33 Förvaltningsrätten anammar och förnyar utgångspunkten att förvaltningens framtidsorienterade målrationalitet har företräde, till nackdel för den enskilde, även som en förvaltningsrättslig utgångspunkt. Skyddet för berättigade förväntningar tillhör det förgångna och dess egenskap av en rättsprincip som gynnar stabilitet på bekostnad av vad det allmänna skisserat för framtiden innebär att den är en förhållandevis konservativ rättsprincip. Inom den nya funktionalismen hänvisar man ofta till att förvaltningsrättens traditionella, tillbakablickande grundbegrepp, så som rättssäkerhet och skydd för berättigade förväntningar, inte har fått sällskap av framtidsorienterade rättsprinciper. Mot det obestridliga segertåg som principen om skydd för berättigade förväntningar har haft inom den offentliga rätten efter andra världskriget har i allt högre grad riktats kritik uttryckligen ur det här perspektivet. Problemet anses vara skyddets förhållande till demokrati, formell lagbundenhet, maktfördelningen och lagstiftarens handlingsfrihet. 34 En begränsning av skyddet för berättigade förväntningar kan i själva verket ses som en strömning i dagens tyska förvaltningsrättsliga debatt: bl.a. de utmaningar gällande effektivt genomförande och verkställande av EU-rätten som har konkretiserats i rättspraxis efter det s.k. Alca-målet ser för dagens debatt snarare ut som en möjlighet att balansera 35 den»eufori«angående skydd för berättigade förväntningar som var rådande på och 1980-talet än som en katastrof för den tyska rättsstaten. En förvaltningsrätt där fokus flyttat från tolkningsteori till beslutsteori försöker fylla ut utrymmet efter det krympande skyddet för berättigade förväntningar och erbjuder i stället för tillbakablickande grundbegrepp nya begrepp så som smidighet, reform och innovation. 36 Nybegreppens tidsorientering är en framtidsorientering i enlighet med funktionalismens garantier. Den nya förvaltningsrätten kan således tillspetsat beskrivas som en kontratendens mot skyddet för berättigade förväntningar och dess historiska kontinuum Gult ljus? Det är emellertid uppenbart att varken rödljusets normativism eller grönljusets funktionalism till sin natur är polära ytterligheter. De är idealtyper mellan vilka det råder»almost complete lack of consensus over the fundamental issues of public law«. 37 Fastän deras nytta som ett sådant redskap för tänkandet är obestridlig, torde en relativisering av dikotomin bättre motsvara verkligheten. En heltäckande teori borde åtminstone i någon mån kunna acceptera både rött och grönt ljus; rättsordningens restriktiva hållhakar på myndighetsutövningen, en materiellträttslig konstitution för myndighetsutövningen, skydd för individens rättigheter och främjande av allmänna intressen. 38 En sådan förvaltningsrätt, med gult ljus i den finländska trafikljusstolpen förbinder sig fortfarande till rödljusets centralaste idéer, rättens distans till och makt i förhållande till politiken, och till att med hjälp av lagen begränsa den offentliga maktutövningen genom att betona förvaltningens lagbundenhet. I förhållande till rödljusets traditionella former skiljer den sig närmast genom att den inte binder sig till en regelorienterad utan till en principorienterad rättsordning där de grundläggande och mänskliga rättigheternas ställning som bas för rättsordningen betonas.

8 142 Mikael Koillinen En motsvarande relativisering har anammats även i den tyska debatten. Man har t.ex. understrukit att arbetet med Juristische Methoden som pågått i årtionden för att stärka rättssäkerheten inte blir onödigt i och med den nya förvaltningsrätten. 39 Individens rättssäkerhet bevakas trots allt av förvaltningsrättens»traditionella«rättsprinciper, dvs. åtminstone av rättsstatsprincipen, proportionalitetsprincipen och likställighetsprincipen samt av principen om skydd för berättigade förväntningar, vilkas betydelse betonas i form av en legitim begränsning av en överbetonad styrnings- och regleringsaspekt (Steuerungseuphorie), åtminstone i egenskap av en författningsrättslig nödbroms. 40 Inom den finländska förvaltningsrätten har den ovan utstakade debatten om förvaltningsrättens polariserade utgångspunkter vanligen förts i form av en motsättning mellan rättsstat och välfärdsstat. Centralt i debatten har varit en strukturering som bygger på periodisering och motsatsförhållanden mellan olika statliga maktutövningsmodeller. Som idealtyp för den finländska uppfattningen fungerar Olli Mäenpääs sammanfattning av utvecklingsgången, där den liberala rättsstatens formelltrationella maktutövning småningom, i takt med att statens och förvaltningens uppgifter expanderar, ersätts av välfärdsstatens produktion av tjänster som eftersträvar materiel rättvisa och fördelning av förmåner. Slutligen ersätts dock även välfärdsstatens sätt att ordna förvaltningen av en s.k. modern förvaltning som kännetecknas av att den fungerar som en effektiv problemlösare. 41 Motsatsförhållandet har även i den finländska debatten relativiserats i riktning mot gult ljus. Kaarlo Tuori har betonat att begreppet rättsstat är neutralt i förhållande till välfärdsstaten, som i Tuoris tänkesätt är ett materiellt begrepp vilket avser statens uppgifter i synnerhet inom social- och hälsovården och utbildningen. I rättsstaten är det i sin tur fråga närmast om ett formellt begrepp som omfattar de förfaranden och former som iakttas när beslut om uppgifterna fattas och verkställs. Tuoris centrala tes är att det inte råder något nödvändigt motsatsförhållande mellan rättsstat och välfärdsstat, utan rättsstatsprincipen gäller även när välfärdsstatens uppgifter utförs. 42 Mot den bakgrunden bör man även förstå den i en nordisk betraktelse förhållandevis ovanliga finländska lösningen, en omfattande princip om skydd för berättigade förväntningar som med välfärdsstatens rådande doktrinära utgångspunkter fastställts genom lagstiftning med allmänna förvaltningsrättsliga bestämmelser. I Finland ingår skyddet nämligen i förvaltningslagens 6 som anger grunderna för god förvaltning, enligt vilken myndigheternas åtgärder ska»skydda förväntningar som är berättigade enligt rättsordningen«. Man måste dock komma ihåg att ett lagfästande inte nödvändigtvis innebär en stark princip om skydd för berättigade förväntningar. I praxis under tio års tid har förvaltningslagens 6 tillämpats rätt sparsamt, åtminstone vad antalet rättsfall från HFD beträffar. 43 Även om dikotomin relativiseras är det rätt uppenbart att finländsk rättslig praktik, inklusive en del av rättsvetenskapen, traditionellt har förbundit sig till förhållandevis instrumentella och funktionella betoningar, fastän en sådan karaktäristik vanligen har anförts uttryckligen som ett särdrag som skiljer den Sveriges rättskultur från Finlands. 44 Man kan med fog hålla med Suvirantas bedömning enligt vilken t.ex. förvaltningsrättens allmänna läror, begrepp och principer systematiserar rättsliga fenomen huvudsakligen ur förvaltningsmyndigheternas och förvaltningsverksamhetens perspektiv. 45 Ett sådant synsätt hamnar redan som utgångspunkt i konflikt med ett skydd för berättigade förväntningar sett ur individens synvinkel. I den här belysningen är det inte alls överraskande att den finländska doktrinen om skydd för berättigade

9 Artikler: Skyddet för berättigade förväntningar 143 förväntningar tycks vara präglad av en dualism som går ända till grunderna. Den anses ibland vara en i författningen förankrad rödljusprincip som begränsar t.o.m. lagstiftarens befogenheter. 46 Ibland anses den vara en princip som är fjättrad vid den formella lagbundenhetens gränser och som förutsätter främst»åtminstone att man tillämpar en skälighetsbedömning som lagstiftningen möjliggör«. 47 Dualismen är knuten till justifieringen av skyddet och i dess konträra principer. 3. Justifiering och konträra principer: skydd för berättigade förväntningar med gult ljus 3.1. Justifiering Man säger vanligen att principen om skydd för berättigade förväntningar har sina rötter i den tyska förvaltningsrätten, och den finländska förvaltningsrätten utgör inte något undantag i detta avseende, 48 även om man t.ex. i förarbetena till förvaltningslagen hänvisade i synnerhet till gemenskapsrättens inflytande på att principen fick fotfäste. 49 Man kan ändå säga att principen om skydd för berättigade förväntningar vann insteg i den finländska offentligträttsliga debatten redan i början av 1990-talet innan EU-rätten fick inflytande: I Seppo Laaksos bok Oikeudellisesta sääntelystä ja päätöksenteosta (Om rättslig reglering och rättsligt beslutsfattande) beskrivs hur principen utformas och befästs som en rättighet i den finländska förvaltningsrätten med hjälp av begrepp och garantier från tysk doktrin. 50 Det verkar ändå som om något inte har vunnit insteg. Debatten kring det tyska skyddet för berättigade förväntningar har nämligen redan länge dominerats av frågan om hur principen konstitutionellt kan motiveras. Suviranta underströk år 2004 att en viktig skillnad mellan finländsk och tysk debatt om skyddet för berättigade förväntningar var att man i den tyska rättslitteraturen»för en livlig (vågar man säga oändlig) debatt«om hur skyddet utformas konstitutionellt. 51 Tillspetsandet är inte omotiverat. De två omfattande monografier som under detta årtusende har skrivits i Tyskland fäster, i motsats till det som är brukligt i den nordiska vetenskapsteorin, rätt stor uppmärksamhet vid hur principen motiveras i konstitutionellt hänseende. Hermann-Josef Blanks habilitationsavhandling Vertrauensschutz im deutschen und europäischen Verwaltungsrecht innehåller ett över 120 sidor långt kapitel uteslutande om hur principen om skydd för berättigade förväntningar härleds ur författningen. 52 Kyrill-A. Schwarz Vertrauensschutz als Verfassungsprinzip är i sin tur ett försök till en övergripande rekonstruktion, vars bärande tanke hänför sig till principens berättigande: Schwarz kopplar ihop principen med dess konstitutionella innehåll, knutet till de enskilda grundläggande rättigheterna. 53 Å andra sidan fäste Suviranta i detta sammanhang uppmärksamhet vid det tyska inflytandet på ett mer allmänt plan. Finlands långa orientering mot tysk rättsvetenskap bröts enligt Suviranta efter andra världskriget. Förvaltningsrättens allmänna läror började frigöra sig från tyskt inflytande. I synnerhet i debatten om skyddet för berättigade förväntningar kan man dock enligt Suviranta se tendenser till att man på nytt finner denna kontakt. Det förefaller vara en befogad tanke att faktum att principen om skydd för berättigade förväntningar rätt snabbt har vunnit fotfäste i finländsk förvaltningsrättslig doktrin delvis förklaras av de gemensamma rötterna. 54 Det skulle kanske ändå vara en överdrift att säga att den finländska debatten har präglats av ett studium av vad som berättigar principen om skydd för berättigade

10 144 Mikael Koillinen förväntningar åtminstone med ett särskilt normativt grepp, fastän man enligt tysk modell har behandlat i synnerhet motiveringar som hänger samman med de grundläggande rättigheterna. Som ett finländskt exempel kan man hänvisa till Lauri Soikkelis tankar om principens berättigande inom skatterätten. Ett institutionellt stöd för principen finner man i det systematiska sambandet med rättssäkerhet och EU-rätt, men även i grundrättighetssystemet i form av principen om god förvaltning som garanteras av grundlagens Även andra fästpunkter har identifierats; t.ex. Heikki Kulla väljer som fästpunkter länken mellan processuell rättssäkerhet till bestämmelsen om rättssäkerhet (grundlagens 21 ) inom tillämpningsområdet för såväl egendomsskyddet (GL 15 ) som den straffrättsliga legalitetsprincipen (GL 8 ), vilken förbjuder retroaktivitet och är ett uttryck för att skyddet för berättigade förväntningar ger materiell rättssäkerhet. 56 Både i den finländska och svenska debatten är en del av justifieringen av principen om skydd för berättigade förväntningar betydligt vagare knuten till grundlagen. Man har t.ex. med hjälp av principen om offentlig trovärdighet (publica fides) hänvisat till rättssäkerhet och laglighetspresumtionen i förvaltningen. 57 Den statsrättsliga fästpunkten har ibland fått betydelse även i finländsk rättspraxis. Som exempel kan tjäna avgörandet HFD 2006:20, där det i sak var fråga om retroaktiv tillämpning av alkohollagen på sådana alkoholdrycker som lagligen importerats innan lagen trädde i kraft och som importören behöll, fastän de enligt de nya bestämmelserna klassificerades som starksprit. HFD ansåg att egendomsskyddet utgjorde hinder för retroaktiv tillämpning, även om motiveringen var knapp:»med beaktande av att lagen inte innehåller några övergångsbestämmelser angående tilllämpningen och med hänsyn till 15 i grundlagen anser Högsta förvaltningsdomstolen att de ändrade bestämmelserna inte kan tillämpas på alkoholdrycker som lagligen har importeras innan lagen trädde i kraft och som behållits den dag lagen trädde i kraft och därefter«(övers. här). Visserligen tiger det ovan nämnda avgörandet HFD 2006:90 om den här sidan, fastän ett åsidosättande av ordalydelsen i medborgarskapslagen borde kunna motiveras författningsrättsligt, eftersom avgörandet uppenbart är contra legem. Den här synpunkten ändras inte nämnvärt av att skyddet för berättigade förväntningar inte i det senare fallet ledde till ett negativt slutresultat för det allmänna, t.ex. i form av lagstridigt beviljande av en ekonomisk förmån. Den finländska debatten om justifieringen av principen om skydd för berättigade förväntningar skiljer sig dock på ett betydelsefullt sätt från den tyska, där varje skäl för justifieringen bestämmer innehållet och tillämpningsområdet för det skydd som ges i sammanhanget i fråga. Effekten kan vara positivt konstituerande (Vervassungsrang!), men fungerar även i andra riktningen: vid gränserna för skälet till justifiering, t.ex. vid gränsen för tillämpningsområdet för en grundläggande rättighet, upphör även det skydd för berättigade förväntningar som motiveras med hjälp av justifieringen. 58 Som exempel tjänar ett skydd för berättigade förväntningar som delvis lagfästs mot förvaltningen. I Tysklands lag om förvaltningsförfarande togs på 1970-talet in bestämmelser om förvaltningsbesluts beständighet, vilka gäller befogenheten att återta ett lagstridigt förvaltningsbeslut (VwVfG 48 Rücknahme) och ett lagligt förvaltningsbeslut (VwVfG 49 Widerruf). Det är en rätt allmän uppfattning att lagstiftaren till den delen har lyckats åstadkomma en lösning som innehållmässigt passar ihop med grundlagen. 59 Den statsrättsliga fästpunkten för skyddet för berättigade förväntningar försvinner dock inte för att lagstiftaren har varit aktiv; t.ex. Schwarz anser till den här delen att enbart bestämmelsen om återtagande av lagstridiga förvaltningsbeslut till sin natur är rättsligt bin-

11 Artikler: Skyddet för berättigade förväntningar 145 dande i konstitutivt avseende. Befogenheten att återta ett lagligt förvaltningsbeslut är däremot till sin natur ett grundlagsingrepp (»Eingriff«) och som sådant möjligt att bedöma med statsrättsliga metoder så fullständigt att lagbestämmelsen endast har ett slags deklaratorisk roll. 60 Den finländska debatten om skydd för berättigade förväntningar påminner delvis om en bekant modell från England som har präglats av att man koncentrerar sig på förutsättningarna för att tillämpa principen och inte på grunderna för att justifiera den. I England har man t.o.m. sagt att principen efter årtionden av utveckling har blivit en del av den offentliga rätten, utan att någon skulle ha en exakt uppfattning om de skäl som krävs för att upprätthålla den. 61 Ibland behandlas skälen t.o.m. närmast som policyartade val. 62 Man har visserligen alldeles på senaste tid i engelsk rättslitteratur och praxis i stigande grad hänvisat till kraven på god förvaltning, förbud mot maktmissbruk, rättvisa och proportionalitet som en justifiering som härstammar från rättsordningen Behovet av justifiering: mer än formell laglighet och likabehandling Men varför behöver då principen om skydd för berättigade förväntningar över huvud taget en normativ betydelsefull justifieringsgrund för att den ska tillämpas? Svaret finner man i den lagbundenhetsprincip inom förvaltningen som rättsstatsprincipen förutsätter, till vilken samtliga europeiska rättsordningar har förbundit sig åtminstone i någon form. Skyddet för berättigade förväntningar kan på ett betydelsefullt sätt innebära en förändring av sättet att förstå lagbundenheten, i synnerhet då skyddet ger bestående garanti mot lagstridiga förhållanden. Exempelvis inom den tyska förvaltningsrättsvetenskapen varnade Ernst Forsthoff ännu i 10:e upplagan av den klassiska Lehrbuch för att skydd för berättigade förväntningar contra legem innebär att man offrar rättsstatsprincipen. Enligt Forsthoff har rättsstatens formella lagbundenhet företräde i förhållande till alla andra överväganden, även och i synnerhet när man överväger att ge skydd för berättigade förväntningar contra legem. 64 Lagbundenhetens företräde har hållits vid liv i den finländska doktrinen på ett sätt som ger anledning att misstänka att avgörandet HFD 2006:90 har varit ett enskilt undantag, även om det tycks ha funnit sin väg till att bli ett standardavgörande i läroböckerna. T.ex. i avgörandet HFD 2006:68 hänvisas till att»enligt finländsk lagstiftning och Europeiska gemenskapens rättsordning har mottagaren av ett stöd endast rätt att lita på att beslutet är förenligt med lag och Europeiska gemenskapens rättsordning. Principen om skydd för berättigade förväntningar kan således inte hindra att ett lagstridigt beslut återbryts«(övers. här). En motsvarande tanke upprepas i avgörandet HFD 2009:45 där domstolen inte gav godtrosskydd åt en mottagare av stöd, fastän det i sig erkändes att det hade varit orimligt att kräva att sökanden borde ha upptäckt myndighetens misstag. Rättspraxis är dock något vacklande. I avgörandet HFD 2009:36 gavs berättigade förväntningar skydd mot lagstridiga stödbeslut, då det inte enligt lagstiftningen var entydigt klart att en anskaffning inte kunde stödjas och anskaffningsutgiften uttryckligen hade ingått i den kostnadskalkyl som fanns i den projektplan som lämnats till och godkänts av myndigheten. I fallet hade det central betydelse att det inte var fråga om stöd till företagsverksamhet. I förenlighet med en rättspraxis som förutsätter upprätthållande av formell lagbundenhet sammanfattar t.ex. Olli Mäenpää fortfarande år 2011 i sin allmänna förvaltningsrättsliga framställning Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet (Förvaltnings-

12 146 Mikael Koillinen lagen och garantierna för god förvaltning) huvuddragen i den finländska doktrinen på ett sätt som det är skäl att här citera i sin helhet:»en förutsättning för att få skydd för berättigade förväntningar är att myndighetens beslut, tolkning och praxis som iakttagits har varit lagenliga. Alla myndighetsåtgärder är således inte till sin natur sådana att de skulle ge upphov till ett tillräckligt skydd för berättigade förväntningar. Enligt 2 3 mom. i grundlagen ska myndigheterna noga iaktta lag. Ett uppenbart lagstridigt beslut av en myndighet ger därför inte nödvändigtvis i sig upphov till en berättigad förväntning för mottagaren som skulle förutsätta att myndigheten utövar sin beslutanderätt eller annars handlar i strid med lag. Inte heller en i sig helt etablerad men lagstridig myndighetspraxis ger upphov till ett sådant skydd som parten skulle kunna åberopa«(övers. här). 65 Ett på detta sätt avgränsat skydd är knutet till likabehandling och formell rättssäkerhet och för oundvikligen tankarna till den EU-rättsliga principen om skydd för berättigade förväntningar. Den finländska doktrinen tycks följa Kirsi Kuusikkos antagande år 1999 att det EU-rättsliga skyddet för berättigade förväntningar medför att den nationella doktrinen försvagas och såldes kan leda utvecklingen av den finländska doktrinen i en motsatt riktning än vad man tänkt i den finländska debatten som då ännu var i sin linda. 66 Det är fråga om förhållandet till den EU-rättsliga likabehandlingsprincipen såsom ledande princip och justifieringsgrund på den inre marknaden: 67 dess betydelse är särskilt framträdande i situationer där man har bedömt återkrav av stöd som en medlemsstat betalat i strid med EU-rätten och stödtagarens utredningsplikt. I relevant leading case angående doktrinen om skydd för berättigade förväntningar har utredningsplikten vanligen objektiverats med konstaterandet att»en omdömesgill ekonomisk aktör skall normalt sett kunna avgöra om detta förfarande [angående notifiering av statligt stöd] har följts«(bug- Alutechnik, C-5/89). Visserligen kan man enligt domstolen inte utesluta att en mottagare av ett rättsstridigt stöd kan åberopa exceptionella omständigheter som medför att han har berättigade förväntningar på att stödet är lagenligt och av detta skäl motsätta sig att återbetala det. Skyddet bar dock inte långt. Domstolen konstaterade nämligen att en medlemsstat inte trots de ovan nämnda utgångspunkterna i syfte att undandra sig skyldigheten kräva tillbaka stöd kan åberopa att stödmottagaren hade berättigade förväntningar, eftersom»de nationella myndigheterna på så sätt skulle kunna stödja sig på sitt eget rättsstridiga beteende för att frånta de beslut som kommissionen har antagit i enlighet med dessa bestämmelser i fördraget all verkan«. Inom EU-rätten har skyddet för berättigade förväntningar utformats till en objektivrättslig formell princip 68 som t.o.m. kan sägas strukturellt innehålla ett allmänt intresse i form av krav på formell likabehandling, lagbundenhet och därtill hörande effektivt genomförande av EU-rätten. Det EU-rättsliga skyddet för berättigade förväntningar smälter samman med principen om formell rättssäkerhet, vilken ofta förs fram som motiv för skyddet, och som just på grund av sin formella orientering skiljer sig från ett skydd som är subjektivrättsligt orienterat. 69 I sig vidkänns EU-domstolen dock existensen av principen om skydd för berättigade förväntningar och använder ofta en retorik som hänvisar till den, men på grund av de synnerligen stränga villkor för att tillämpa principen som domstolen har konstruerat ger den ytterst sällan rättsskydd med stöd av principen. 70 Det har t.o.m. sagts att principen är»praktisch wirkungslos«, 71 även om skydd ibland har getts i nyare rättspraxis (t.ex. C-336/00).

13 Artikler: Skyddet för berättigade förväntningar 147 Åtminstone en mottagare av stöd har orsak att beskriva det EU-rättsliga skyddet som ett funktionellt skydd enligt grönljusteorin. Ett än mer ovillkorligt förhållningssätt till den formella lagbundenhetens gränser för skyddet råder i England. I enlighet med en hävdvunnen ståndpunkt som uttalas i Lord Justice Sedleys dom R. v Commissioners of Custom and Excise 72 finns det inte i engelsk rätt något skydd ultra vires;»the law recognises no legitimate expectation that a public authority will act unlawfully«. Det är fråga om ett företräde för lagbundenhet framom andra överväganden. I den nyaste tryckningen av Wade Forsyth uttalas en oro, fortfarande med ett från 1970-talets Fortshoff Lehrbuch bekant företräde:»the protecton of trust placed in an expectation is important, but it is not as important as upholding the rule of law.«73 Den avvärjande hållningen har en koppling till formell legalitet i dess yttersta form, den parlamentariska suveräniteten. Det har sagts att ett skydd för förväntningar skulle innebära en öppen fullmakt till myndigheterna att utvidga sin egen kompetens oberoende av parlamentets vilja så att myndighetens framtida verksamhet binds med förtroendet som grund. 74 Argumentet sträcker sig till att även beträffande prövningsrätten intra vires avvisa principen om skydd för berättigade förväntningar: om parlamentet har skapat en prövningsrätt för myndigheterna, skulle det vara»märkligt«eller t.o.m.»legal horror«75, om myndigheten med sin egen verksamhet fick binda sig själv till en ovillkorlig utfästelse. 76 Kraven på likabehandling, legalitet och lagbundenhet är obestridligen allmänna konstitutionella krav på förvaltningen. Såväl i Finland som i Sverige kan de ses som en del av den skrivna författningen. Ändå kan skyddet för berättigade förväntningar, vilket har motsvarande normhierarkiska status, åtminstone i princip begränsa eller modifiera det formella legalitetstänkandet. 77 Med hänsyn till förutsebarheten är det fråga om en förhållandevis grundläggande utvecklingsgång inom den offentliga rätten, där den formella rättssäkerheten ger plats för materiell rättssäkerhet. 78 Man bör minnas att rättsstatsprincipen som förutsätter upprätthållande av legalitet också den kan ses som en justifiering av skyddet för berättigade förväntningar: i den tyska debatten sägs att principen om skydd för berättigade förväntningar grundar sig direkt på rättsstatsprincipen. 79 Tysklands författningsdomstol har i sin praxis vanligen tilllämpat argumentationskedjorna Rechtsstaatlichkeit Rechtssicherheit Vertrauensschutz. Även i debatten i Finland har man ibland förkastat den absoluta antinomin och hänvisat till att det är möjligt att motivera en ståndpunkt enligt vilken skyddet för berättigade förväntningar motiverar argumenten mot retroaktiv lagstiftning, att egendomsskyddet och likabehandlingsprincipen tillämpas, och preciserar tillämpningsområdet för dem. 80 Ett dylikt kategoriskt rättsstatligt sidbyte som t.o.m. kan anses radikalt kan till en början konkretiseras med innehåll som kan se paradoxalt ut. Rättsstatsprincipen motiverar simultant t.ex. att lagstridiga förvaltningsbeslut ska återtas och att det finns gränser för befogenheten att återta dem. Lösningen på paradoxerna gömmer sig i att de allmänna statsrättsliga begreppen är mångpolära och i den interna motsättning som möjliggör simultan närvaro av såväl ett konstitutivt som ett begränsande element. 81

14 148 Mikael Koillinen 4. Gult ljus: skyddet för berättigade förväntningar såsom en statsrättsligt stödd avvägningsprincip En statsrättsligt förankrad princip om skydd för berättigade förväntningar kan kanske bäst motiveras i en förvaltningsrättslig gulljusteori, där ytterlighetsdikotomier förkastas. Teorin passar som utgångspunkt för all bedömning av det allmännas och i synnerhet administrationens verksamhet, men får dock i olika sammanhang olika uttrycksformer och innehåller olika starka prima facie-betoningar av enskilda intressen i förhållande till det allmänna intresse som föreligger i sammanhanget. Den präglas också av att den kan struktureras. Fastän skyddet för berättigade förväntningar är kopplat till rättvisetänkande i enskilda fall och en balansering av bevisbördan för offentlig maktutövning som innehållsmässigt begränsar den offentliga maktutövningen, 82 har denna kasuistik inte lett till en renodlad in casu-bedömning. Strukturen har gjort det möjligt att abstrahera normativt utvecklade typfall till ett normativt innehåll för att bedöma innehållet i skyddet för berättigade förväntningar. 83 Skyddet för berättigade förväntningar uppfattas i allmänhet som en tredelad struktur: det är rätt vanligt att man skiljer mellan frågor som gäller grunden för förväntningen, existensen av den förväntning som ska skyddas och slutligen det allmännas ingrepp som riktar sig mot den och frågan om ingreppets legitimitet, dvs. om skyddet för den skyddsvärda förväntningen, vilket åtminstone i någon mån innefattar en statsrättslig intresseavvägning. 84 Grundstrukturen preciseras i olika tillämpningssammanhang så att sammanhangets särdrag beaktas: skyddet för förväntningen kan beroende på sammanhanget utgöras av t.ex. lagen, en förvaltningsåtgärd, ett förvaltningsavtal eller en förvaltningsverksamhet. Grundstrukturen har ansetts utgöra en nödvändig förutsättning för att ett skydd för berättigade förväntningar ska existera enligt rättsordningen: utan ett skydd skulle det inte finnas några rättsliga gränser för de förväntningar som utgår från den enskilde och rättsordningen skulle helt förlora sin allmängiltighet och enbart fokusera på enskild viljebildning. 85 Det finns dock skäl att minnas att grundstrukturen inte trots sin rättsdogmatiska dräkt sammansmälter med den regelformulering som mekaniskt bestämmer slutsatsen i ett avgörande. Den får sitt innehåll i form av argumentationsstrukturer genom en statsrättslig avvägning. 86 Strukturen fungerar som en heuristisk hjälp för att peka på faktorer som man bör fästa uppmärksamhet vid när man konkretiserar de justifieringsgrunder som gömmer sig bakom dem. 87 Som sådan ger grundstrukturen dock en begreppsapparat med vilken man t.ex. kan bedöma betydelsen av en formellt lagstridig förväntning, exempelvis som en fråga om huruvida det existerar en förväntning som är värd att skydda och om utredningsplikt, i stället för på förhand uppställda gränser. Så kan t.ex. en konstruktion som absolut förnekar att ett lagstridigt råd av förvaltningen skulle vara bindande anses vara för enkelspårig med hänsyn till synpunkter som gäller skyddet för berättigade förväntningar, även om man samtidigt skulle erkänna att det vore uppenbart problematiskt att knyta en ovillkorlig trovärdighet till sådana råd. Lösningen finns i strukturen: effekterna av ett oriktigt råd ska bedömas på samma sätt som annan förvaltningsverksamhet i det enskilda fallet, genom att man beaktar grundstrukturen för skyddet för berättigade förväntningar. 88

15 Artikler: Skyddet för berättigade förväntningar 149 Noter 1. Artikeln bygger på författarens doktorsavhandling som granskades år 2012 (Koillinen, Mikael: Luottamuksensuoja eurooppalaisena oikeusperiaatteena. Suomalainen lakimiesyhdistys, Helsinki 2012) och som har skrivits delvis inom forskningsprojektet How to Rule the Economy. Projektet har delfinansierats av Finlands Akademi. Artikeln tillägnas minnet av projektledaren, professor Pekka Länsineva som nyligen gick bort och hans forskning, vilken den finländska statsrättsliga doktrinen angående skyddet för berättigade förväntningar som bedömer lagstiftningens retroaktivitet har att tacka för när det gäller utformningen av centrala principer (se Länsineva, Pekka: Perusoikeudet ja varallisuussuhteet. Suomalainen lakimiesyhdistys, Helsinki 2002, s. 229 ff.) 2. Schwarze, Jürgen: Europäisches Verwaltungsrecht, 2. Neub. Aufl. Nomos, Baden-Baden 2005, s Hickman, Tom: Proportionality: Comparative Law Lessons. Judicial Review, 1/2007, s. 31, se även Thomas, Robert: Legitimate Expectations and Proportionality in Administrative Law. Hart Publishing Se t.ex. Mørup, Søren H.: Berettigede forventninger i forvaltningsretten Strömberg, Håkan Lundell, Bengt: Allmän förvaltningsrätt, 25:e rev. uppl., Malmö Marcusson, Lena (ed.): Offentligrättsliga principer, 2:a utgivningen, Uppsala SOU 2010:29, s och Se Påhlsson, Robert: Berättigade förväntningar i svensk skatterätt, Svensk Skattetidning 2010, s och 314 ff, Koillinen 2012, s. 73 ff. 9. Suviranta, Outi: Oikeusvoimasta luottamuksen suojaan, Lakimies 7 8/2004, s , s Wenander, Henrik: The Protection of Legitimate Expectations under Swedish Administrative Law i verket The Protection of Legitimate Expectations in Administrative Law: A Comparative Study, ed. by Anneken Kari Sperr and Diana Zacharias. Hart Publishing, Oxford. Utkommer Nergelius, Joakim: Konstitutionellt rättighetsskydd. svensk rätt i ett komparativt perspektiv, Stockholm 1996, s Se t.ex. Bull, Thomas: Färdtjänst för evigt? Om rättskraft och retroaktivitet i förvaltningsrätten. Förvaltningsrättslig tidskrift (FT) 1999, s Regeringens proposition RP 88/1981 rd, s. 58 [kursivering här]. Se även Rihto, Ahti Kandolin, Salme Vuorinen, Jarmo: Ehdotus hallintomenettelylaiksi. LavO 1/1979, s Bull, Thomas: Ny syn på gynnande förvaltningsbesluts rättskraft? Förvaltningsrättslig tidskrift (FT) 2000, s Harlow, Carol Rawlings, Richard: Law and Administration, 3rd ed. Cambridge University Press 2009, s Se ang. detta samt om trafikljusteorierna närmare Koillinen 2012, s. 27 ff. 17. Harlow Rawlings 2009, s Loughlin, Martin: Public Law and Political Theory. Oxford 1992, s Voßkuhle, Andreas: Neue Verwaltungsrechtswissenhschaft, in: Wolfgang Hoffmann-Riem/- Eberhard Schmidt-Aßmann/Andreas Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. I, C.H. Beck, München 2006, 1, rn Voßkuhle 2006, 1 rn Schønberg, Søren: Legitimate Expectations in Administrative Law. Oxford University Press, 2000, s. 24.

16 150 Mikael Koillinen 22. Kulla, Heikki: Hallintomenettelyn perusteet 8. rev. uppl. 2012, s. 109 ff. 23. Kisker, Gunter: Vertrauensschutz in Verwaltungsrecht VVDStRL 32, s. 150, Loughlin, Martin: The Idea of Public Law. Oxford 2003, s Schønberg 2000, s Maurer, Hartmut: Kontinuitätsgewähr und Vertrauensschutz. Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland IV 2006, 79 rn Council of Civil Service Unions v Minister for the Civil Service [1985] AC Craig, Paul: Unreasonableness and Proportionality in UK Law. I verket Evelyn Ellis (ed.), The Principle of Proportionality in the Laws of Europe. Hart Publishing. Oxford 2000, s R v Secretary of State for Transport ex parte Richmond upon Thames Borough Council [1994] 1 All ER Steele, Iain: Substantive legitimate expectations: striking the right balance? L.Q.R. 2005, 121 (Apr), , s Voßkuhle 2006, 1 rn Masing, Johannes: Der Rechtsstatus des Einzelnen im Verwaltungsrecht. I verket Wolfgang Hoffmann-Riem/Eberhard Schmidt- Aßmann/Andreas Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Band 1 7, Verlag C.H. Beck, München 2006, 7 rn. 3., kurs. av M.K. 33. Ossenbühl, Fritz Lange, Klaus: Grundlagen des Verwaltungsrechts, Di Verwaltung. 2007, s , s Schwarz, Kyrill-A.: Vertrauensschutz als Verfassungsprinzip. Nomos, Baden-Baden 2001, s Se t.ex. Fuhrmanns, Achim: Vertrauensschutz im deutschen und österreichischen öffentlichen Recht. Eine rechtsvergleichene Untersuchung unter Berücksichtigung des Vertrauensschutzes im Europäischen Gemeinschaftsreckt. 2004, s Schmidt- Aßmann, Eberhard: Flexibilität und Innovationsoffenheit als Entwicklungsperspektiven des Verwaltungsrechts, i W. Hoffmann-Riem/E. Schmidt- Aßmann (Hrsg.), Flexibilität und Innovationsoffenheit als Entwicklungsperspektiven des Verwaltungsrechts, Schriften zur reform des Verwaltungsrechts, Bd. 2 Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1994, s , s Loughlin 1992, s Se även Tomkins, Adam: In Defence of the Political Constitution. Oxford Journal of Legal Studies, 22 (1). 2002, s Voßkuhle 2006, 1 rn Ruffert, Matthias: Rechtsquellen und Rechtsschichten des Verwaltungsrechts, i Wofgang Hoffmann-Riem/Eberhard Schmidt-Aßmann/Adreas Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Band I, München 2006, 7 rn Mäenpää, Olli: Hallinto-oikeus. 4 rev. uppl. WSLT, Helsingfors 2003, s. 27 ff. 42. Tuori, Kaarlo: Onko hallinto-oikeudella tulevaisuutta? Oikeus 2003/3, s Koillinen 2012, s Tuori, Kaarlo: Tuomarit ja tuomioistuimet suomalaisessa oikeuskulttuurissa. Lakimies 2000/7 8, s Suviranta LM 2004, s Länsineva, 2002, s. 229 ff. 47. Kuusikko, Kirsi: Neuvonta hallinnossa. Lakimiesliiton kustannus. Helsingfors 2000, s Kulla 2012, s RP 72/2002 rd, s Laakso, Seppo: Oikeudellisesta sääntelystä ja päätöksenteosta. Statens tryckericentral. Helsingfors 1991, s. 230 ff. 51. Suviranta LM 2004, s

17 Artikler: Skyddet för berättigade förväntningar Blanke, Hermann-Josef: Vertrauensschutz im deutschen und europäischen Verwaltungsrecht. Mohr Siebeck, Tübingen 2000, s Schwarz Suviranta LM 2004, s Soikkeli, Lauri: Luottamuksensuoja verotuksessa, Helsinki, s. 136, Kulla 2012, s Mäenpää 2003, s Roellecke, Gerd: Vertrauensschutz als Rechtsschutz, i: Kritik und Vertrauen. FS für Peter Schneider, hrsg. vonerhard Denninger u.a., Frankfurt a.m. 1990, s Sobota, Katharina: Das Prinzip Rechtsstaat: Verfassungs- und Verwaltungsrechtliche Aspekte. Mohr Siebeck, Tübingen 1997, s Schwarz 2001, s Reynolds, Paul: Legitimate Expectations and the Protection of Trust in Public Officials (October 8, 2010). Public Law, Vol. 2011, s Moules, Richard: Actions Against Public Officials: Legitimate Expectrations, Misstatements and Misconduct. London 2009, s. 51 ff. 63. Koillinen 2012, s. 195 ff. 64. Forsthoff, Ernst: Lehrbuch des Verwaltungsrechts. Bd. I: Allgemeiner Teil. 10. Neub. Aufl. München 1973, s Mäenpää, Olli: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. 4 rev. uppl. Edita, Helsingfors 2011, s. 91 [kurs. av M.K.] 66. Kuusikko, Kirsi: Yksityisoikeudellinen ja julkisoikeudellinen luottamuksensuoja eräitä Wärtsilä Meriteollisuus tapauksen herättämiä ajatuksia, Defensor Legis 1999, s Tridimas, Takis: The General Principles of EU-law, second ed., 2006, s Schwarz 2001, s von Arnudd, Andreas: Rechtssicherheit. Perspektivische Annäherungen an eine idée directrice des Rechts. Mohr Siebeck, Tübingen 2006, s Kahl. Wolfgang: 35 Jahre Verwaltungsverfahrensgesetz 35 Jahre Europäisierung des Verwaltungsverfahrensrechts. NVwZ 2011, s Schwarz 2001, s R.V Commissioners of Custom and Excise, ex p. F & I Services Ltd [2001] EWCA Civ 762; [2001] S.T.C Wade & Forsyth: Administrative Law 10th ed, Oxford University Press 2009, s Wade & Forsyth 2009, s Forsyth, Christopher: The Provenane and Protection of Legitimate Expectations. The Cambridge Law Journal 1988, s Sales, Philip: Legitimate Expectations. Judicial Review, s Se i synnerhet Achterberg, Norbert: Allgemeinens Verwaltungsrecht. Heidelberg 1982, s Ang. debatten i Sverige, se t.ex. Svensson, Gustav: Rättssäker och rättvis biståndsbedömning är det möjligt? i verket Legitimitetsfrågor inom socialrätten. Red. Lotta Vahlne Westerhäll, 2007, s , s Se t.ex. Blanke 2000, s Soikkeli 2003, s Achterberg 1982, s Schmidt-Aßmann, Eberhard: Der Rechtsstaat. Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland II: Verfassungsstaat. 3. Neub. Aufl., 26 rn Leisner, Anna: Kontinuität als Verfassungsprinzip. Mohr Siebeck. Tübingen 2002, s Mauer HStR 2006, 79 rn. 13, likaså Blanke 2000, s von Aurnald 2006, s

18 152 Mikael Koillinen 86. Blanke 2000, s Schwarz 2001, s Kulla 2012, s

Grundlagarna och de. Per-Ola Ohlsson

Grundlagarna och de. Per-Ola Ohlsson Grundlagarna och de rättsliga principerna Per-Ola Ohlsson Grundlagarna Författningar EU-rätt Rättskällorna Förarbeten Rättspraxis Sedvänja Doktrin Grundlag Lag Riksdag Riksdag Förordning Regeringen Föreskrift

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-03-15 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska

Läs mer

Publikation (även den finska titeln) Rättegångens offentlighet i förvaltningsrättskipningen (Oikeudenkäynnin julkisuus hallintolainkäytössä)

Publikation (även den finska titeln) Rättegångens offentlighet i förvaltningsrättskipningen (Oikeudenkäynnin julkisuus hallintolainkäytössä) PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för rättegångars offentlighet i förvaltningsrätts kipningen

Läs mer

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta.

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta. HFD 2013 ref 68 Försäkringskassans lagakraftvunna omprövningsbeslut beträffande återbetalningsskyldighet av livränta för en viss period utgör hinder mot att myndigheten på nytt prövar samma fråga. Lagrum:

Läs mer

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3 R-2016/0740 Stockholm den 17 maj 2016 Till Finansdepartementet Fi2016/01353/S3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Utbyte av upplysningar

Läs mer

Förvaltningsprocessrätt

Förvaltningsprocessrätt 8/29/12 Förvaltningsprocessrätt Vad, varför och hur? 2012-09-03 Sebastian Wejedal Beijbom sebastian.beijbom@law.gu.se Vad är förvaltningsprocessrätt? I Sverige skiljer man inom processrätten mellan tre

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-22 Dnr 336/2015 1 (5) Finansdepartementet Kommunenheten 103 33 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Fi 2015/1581 Konkurrensverket begränsar sitt

Läs mer

Skattelagstiftningsprojektet www.skattelagstiftningsprojektet.se

Skattelagstiftningsprojektet www.skattelagstiftningsprojektet.se Disposition Allmänt om rättsprinciper Likhetsprincipens konstitutionella grunder Likabehandling i rättstillämpning EUD HFD Skatteverket 1 Allmänt om rättsprinciper Principstruktur i skatterätten Omfattning

Läs mer

Grundlagarna. Rättsliga principer för socialt arbete. Rättskällorna 11/6/2012. EU-rätt. Per-Ola Ohlsson. Författningar. Förarbeten.

Grundlagarna. Rättsliga principer för socialt arbete. Rättskällorna 11/6/2012. EU-rätt. Per-Ola Ohlsson. Författningar. Förarbeten. Rättsliga principer för socialt arbete Per-Ola Ohlsson Grundlagarna Författningar EU-rätt Rättskällorna Förarbeten Rättspraxis Sedvänja Doktrin 1 Författningar Grundlag Riksdag Lag Riksdag Förordning Regeringen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

FINANSINSPEKTIONEN

FINANSINSPEKTIONEN 1 Faktorer som påverkar påföljds- och ordningsavgiftens storlek 1.1 Påföljdsavgiftens dimensionering 41 2 mom. 1 i lagen om Finansinspektionen lyder: Påföljdsavgiftens belopp ska baseras på en samlad bedömning.

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

HFD 2013 ref 1 Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref 1 Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref 1 Förvaltningsprocess övriga frågor När ett mål har återförvisats till en polismyndighet av utredningsskäl har myndigheten inte haft rätt att fatta beslut till den enskildes nackdel i förhållande

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Regeringskansliet Faktapromemoria En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Justitiedepartementet 2016-05-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 216 Rekommendation

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 oktober 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Lagrum: 11 kap. 3 regeringsformen; 25 förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion; 5 a personuppgiftslagen (1998:204)

Lagrum: 11 kap. 3 regeringsformen; 25 förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion; 5 a personuppgiftslagen (1998:204) HFD 2014 ref 32 Hinder har ansetts inte finnas för Datainspektionen att utöva tillsyn av den behandling av personuppgifter som skett genom att en domstol publicerat uppropslistor på den egna webbplatsen.

Läs mer

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt HFD 2014 ref 52 Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd. Lagrum: 4 kap.

Läs mer

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11)

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Bfd22 080929 1 (5) Rättslig styrning 2013-06-26 RCI 12/2013 Rättsligt ställningstagande angående Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Möjligheten att bevilja ny

Läs mer

RAPPORT Ordföranden för "diskussionscirkeln" om egna medel. Slutrapport från diskussionscirkeln om egna medel

RAPPORT Ordföranden för diskussionscirkeln om egna medel. Slutrapport från diskussionscirkeln om egna medel EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 8 maj 2003 (3.5) (OR. fr) CONV 730/03 CERCLE III 7 RAPPORT från: till: Ärende: Ordföranden för "diskussionscirkeln" om egna medel Konventsledamöterna Slutrapport

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 april 2011 SÖKANDE AA Ombud: Jur. kand. Pehr Amrén Försvarsadvokaterna Stockholm Box 12107 102 23 Stockholm KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens

Läs mer

Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

Datainspektionen lämnar följande synpunkter. Yttrande Diarienr 1(7) 2017-10-11 1684-2017 Ert diarienr Ju2017/05728/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remittering av promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter

Läs mer

9 kap. 17 och 10 kap. 8 kommunallagen (1991:900) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 8 november 2016 följande dom (mål nr ).

9 kap. 17 och 10 kap. 8 kommunallagen (1991:900) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 8 november 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 72 Den omständigheten att revisionsberättelsen saknat ett ställningstagande i frågan om ansvarsfrihet bör beviljas eller inte har inte medfört att kommunfullmäktiges beslut i ansvarsfrihetsfrågan

Läs mer

Grunder, omständigheter och utveckling av talan

Grunder, omständigheter och utveckling av talan Stockholm den 16 juni 2015 Mark- och miljööverdomstolen Rotel 0601 Box 2290 103 17 Stockholm Enbart per e-post Mål nr P 2270-15, Tyresö kommun m.fl../. Anna-Karin Lundberg m.fl., angående detaljplan för

Läs mer

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 2 april 2003 (3.4) (OR. fr) CONV 648/03 NOT från: till: Ärende: Presidiet Konventet Avdelning X: Medlemskap i unionen Innehåll: Sidan 2: Huvudinslag Sidan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 mars 2011 SÖKANDE Trossamfundet Jehovas vittnen, 878500-4071 Ombud: Jur.kand. Majeed Alnashi Aequitas Juridik Box 5 732 21 Arboga KLANDRAT

Läs mer

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen RP 307/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905)

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905) HFD 2015 ref 79 Överklagandeförbudet i 58 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv. Lagrum: 58 1 jaktförordningen

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande

Läs mer

En enskild har inte haft rätt till ny prövning av sin återbetalningsskyldighet

En enskild har inte haft rätt till ny prövning av sin återbetalningsskyldighet HFD 2016 ref. 83 En enskild har inte haft rätt till ny prövning av sin återbetalningsskyldighet sedan ett av Försäkringskassan meddelat beslut om återkrav vunnit laga kraft på grund av att omprövning inte

Läs mer

Stockholm den 17 september 2015

Stockholm den 17 september 2015 R-2015/1079 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4875/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europeisk

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 Målnummer: UM6351-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2013-01-04 Rubrik: Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd i en asylsökandes

Läs mer

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2009:47 Sammanfattning av uppdraget Bakgrund

Kommittédirektiv Dir. 2009:47 Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Kommittédirektiv Ekonomisk kompensation vid lång handläggningstid hos Försäkringskassan Dir. 2009:47 Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska

Läs mer

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen *

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * 1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * A5-0064/2000 Europaparlamentets resolution om utarbetandet av en stadga om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen (C5-0058/1999-1999/2064(COS))

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 27.10.2010 2010/0067(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och

Läs mer

Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden

Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden SAMMANFATTNING

Läs mer

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1 Linköpings Universitet Gabriella Degerfält Hygrell Politisk Teori 2 930427-7982 733G36 Frihet är ett stort och komplext begrepp. Vad är frihet? Hur förenligt är libertarianismens frihetsdefinition med

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 12 november 2002 PE 324.159/1-12 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-12 Förslag till yttrande (PE 324.159) Béatrice Patrie Grönbok om straffrättsligt

Läs mer

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien ---f----- REG ERI NGSKANSLIET 2010-01-20 Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående

Läs mer

Saknas förutsättningar för verkställighet av avlägsnandebeslutet, ska beslut om förvar inte tas.

Saknas förutsättningar för verkställighet av avlägsnandebeslutet, ska beslut om förvar inte tas. 2 En prövning av förutsättningarna för verkställighet av avlägsnandebeslutet göras när beslut om förvar fattas med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 2 och tredje stycket (sannolikhetsförvar), även om frågan

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDETS STÅNDPUNKTER I FRÅGESTÄLLNINGAR SOM BERÖR HEM- BYGDSRÄTTEN

KOMMUNFÖRBUNDETS STÅNDPUNKTER I FRÅGESTÄLLNINGAR SOM BERÖR HEM- BYGDSRÄTTEN KOMMUNFÖRBUNDETS STÅNDPUNKTER I FRÅGESTÄLLNINGAR SOM BERÖR HEM- BYGDSRÄTTEN Hembygdsrätten, jordförvärvsrätt/-tillstånd och näringsrätten Ålands kommunförbund/2008-10-16 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-10-08 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Erkännande och verkställighet av frihetsberövande

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

RP 2/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

RP 2/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att utlänningslagens bestämmelser om beviljande

Läs mer

Internationell politik 1

Internationell politik 1 Internationell politik 1 Föreläsning 3. Teoretiska perspektiv: Konstruktivism och alternativa inriktningar Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Konstruktivism Konstruktivismens centrala påståenden: 1. Värden

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 11.11.2011 ARBETSDOKUMENT om förslaget till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål

Läs mer

Skattelagstiftningsprojektet

Skattelagstiftningsprojektet Disposition Proportionalitetsprincipen i skatterätten Christina Moëll Principer som normer i skattelagstiftningen Symposium Häringe 23-24 oktober 2012 Bakgrund Europarätten Svensk rätt Lagstiftningsteknik

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 juni 2015 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning.

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

Mål nr 2928-12, 2930-12 och 2931-12, Per & Sara Gastro i Helsingborg AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd

Mål nr 2928-12, 2930-12 och 2931-12, Per & Sara Gastro i Helsingborg AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd Stockholm den 11 februari 2013 Kammarrätten i Göteborg Avdelning 1 Box 1531 401 50 Göteborg Mål nr 2928-12, 2930-12 och 2931-12, Per & Sara Gastro i Helsingborg AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Kodex för god förvaltningssed för anställda vid Europeiska kemikaliemyndigheten

Kodex för god förvaltningssed för anställda vid Europeiska kemikaliemyndigheten Kodex för god förvaltningssed för anställda vid Europeiska kemikaliemyndigheten Konsoliderad version Antagen genom styrelsens beslut MB/11/2008 av den 14 februari 2008 Ändrad genom styrelsens beslut MB/21/2013

Läs mer

Mål nr 2932-12 Lagmark Gastronomi AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd

Mål nr 2932-12 Lagmark Gastronomi AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd Stockholm den 11 februari 2013 Kammarrätten i Göteborg Avdelning 1 Box 1531 401 50 Göteborg Mål nr 2932-12 Lagmark Gastronomi AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd 1. Beredda

Läs mer

HFD 2014 ref 80. Transportstyrelsen bestred bifall till överklagandet.

HFD 2014 ref 80. Transportstyrelsen bestred bifall till överklagandet. HFD 2014 ref 80 Ny praxis beträffande skattetillägg och straff för skattebrott i förhållande till Europakonventionens förbud mot dubbla förfaranden (HFD 2013 ref. 71) påverkar inte bedömningen att den

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-27 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Avtalet mellan EG och Danmark om

Läs mer

Yttrande över En ny förvaltningslag (SOU 2010:29)

Yttrande över En ny förvaltningslag (SOU 2010:29) Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum Dnr Ert datum Er referens 2010-09-30 15-2010-0871 2010-05-27 Ju2010/3874/L 6 Yttrande över En ny förvaltningslag (SOU 2010:29) Riksrevisionen yttrar sig över

Läs mer

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet.

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet. 01-0439 AKTSKRIVELSE Ärende: Begäran om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 1. I ett meddelande av den 11 juni 2001 informerade styrekonomen chefen för personalavdelningen om sitt

Läs mer

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Jur.dr.des.(HSG), jur.kand. Magnus Schmauch Rättssekreterare Domare Páll Hreinsson EFTA-domstolen Detta föredrag uttrycker endast personliga åsikter

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Nya regler om vårdnad

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer för styrdokument Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-12-15, 135 Diarienummer: 2014-000378 För revidering ansvarar: Kommunchef För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kommunchef

Läs mer

Hur kan du i statsförvaltningen behandla olika människor olika på ett rättssäkert sätt?

Hur kan du i statsförvaltningen behandla olika människor olika på ett rättssäkert sätt? Hur kan du i statsförvaltningen behandla olika människor olika på ett rättssäkert sätt? Jane Reichel Professor i förvaltningsrätt Juridiska fakulteten Uppsala universitet Den svenska förvaltningsmodellen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-14

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-14 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-14 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Skydd för kännetecken i den internationella

Läs mer

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen RP 77/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 a i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

Läs mer

Med undantag för de invändningar som följer nedan har Advokatsamfundet ingen erinran mot de lagändringar som föreslås i betänkandet.

Med undantag för de invändningar som följer nedan har Advokatsamfundet ingen erinran mot de lagändringar som föreslås i betänkandet. R-2010/1025 Stockholm den 11 oktober 2010 Till Näringsdepartementet N2010/4944/MK Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 14 juli 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Utländsk

Läs mer

Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 3-4 december 2015

Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 3-4 december 2015 RIF, dp. 6-7 Rådspromemoria 2015-11-23 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt (L2) Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 3-4 december 2015 Dagordningspunkt

Läs mer

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-12-14 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Anita Saldén Enérus och Svante O. Johansson. En handräckningsbestämmelse i lagen

Läs mer

Uppförandekod för förtroendevalda i Sotenäs kommun

Uppförandekod för förtroendevalda i Sotenäs kommun Uppförandekod för förtroendevalda i Demokrati och respekt Två honnörsord i demokratin är frihet och jämlikhet. Friheten innebär att alla opinioner och viljeyttringar ska få komma till uttryck. Alla människor

Läs mer

Stockholm den 16 juni 2009 R-2009/0800. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2268/L2

Stockholm den 16 juni 2009 R-2009/0800. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2268/L2 R-2009/0800 Stockholm den 16 juni 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/2268/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 april 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över publikationen Avtalsslutande

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden 2012-04-23 1 (5) Rättsenheten Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Sammanfattning IAF tillstyrker förslaget om höjd

Läs mer

DEN ETISKA GRUNDEN FÖR ÅKLAGARVÄSENDETS verksamhet bygger på regler, värden och principer. Verksamhetens minimikrav kan utläsas ur normerna.

DEN ETISKA GRUNDEN FÖR ÅKLAGARVÄSENDETS verksamhet bygger på regler, värden och principer. Verksamhetens minimikrav kan utläsas ur normerna. SYYTTÄJÄ- LAITOKSEN DEN ETISKA GRUNDEN FÖR ÅKLAGARVÄSENDETS verksamhet bygger på regler, värden och principer. Verksamhetens minimikrav kan utläsas ur normerna. DEN GRUNDNIVÅ som definieras av reglerna

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-08 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20 Målnummer: UM7173-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-10-26 Rubrik: En asylansökan från ett i Sverige fött utländskt barn, vars mor beviljats

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 mars 2010 T 227-08 KLAGANDE ME Ombud: Advokaterna PB och KH MOTPART Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Ombud: Advokat AG SAKEN Fastställelsetalan

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

Förvaltningslagens regler om handläggning i skolan

Förvaltningslagens regler om handläggning i skolan Juridisk vägledning Reviderad november 2012 Mer om Förvaltningslagens regler om handläggning i skolan Förvaltningslagens bestämmelser gäller för skolor med offentlig huvudman. Förvaltningslagens bestämmelser

Läs mer

HFD 2015 ref 49. Lagrum: 5 kap. 1 andra stycket lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank; 10 kap. 8 första stycket 4 kommunallagen (1991:900)

HFD 2015 ref 49. Lagrum: 5 kap. 1 andra stycket lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank; 10 kap. 8 första stycket 4 kommunallagen (1991:900) HFD 2015 ref 49 Ett landstingsbeslut som innebar att patientavgifter kunde betalas med kontanter enbart på två av landstingets vårdinrättningar ansågs strida mot lag. Lagrum: 5 kap. 1 andra stycket lagen

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 Helsingfors/Mariehamn 2.6.2015 Nr 16/15 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 29.4.2015, nr 89/2015. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslagen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, f.d. justitierådet Inger Nyström och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Enligt en lagrådsremiss den

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM62. EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM62. EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol Justitiedepartementet 2014-03-06 Dokumentbeteckning KOM(2014) 46 slutlig Förslag till rådets beslut om

Läs mer

DOM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 8877-13 1 KLAGANDE A, sekretessbelagda uppgifter, se bilaga Ombud och offentligt biträde: Ombud och offentligt biträde genom substitution: Adress som

Läs mer

Resumé D.nr: 259/54/02 FOLKHÖGSKOLESYSTEMET

Resumé D.nr: 259/54/02 FOLKHÖGSKOLESYSTEMET Resumé D.nr: 259/54/02 FOLKHÖGSKOLESYSTEMET I Finland finns runt om i landet totalt 91 folkhögskolor. Den första folkhögskolan grundades redan år 1888. De till merparten privata folkhögskolorna har under

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

RP 43/2008 rd. länderna när de besätts med nordiska medborgare ska dock ingå i avtalet. I propositionen ingår ett förslag till lag om

RP 43/2008 rd. länderna när de besätts med nordiska medborgare ska dock ingå i avtalet. I propositionen ingår ett förslag till lag om RP 43/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för samnordiska institutioner och deras anställda

Läs mer

Allemansrätten och marknyttjande

Allemansrätten och marknyttjande Allemansrätten och marknyttjande Studier av ett rättsinstitut Åsa Åslund Linköpings universitet FILOSOFISKA FAKULTETEN Linköping Studies in Arts and Science No. 434 Linköpings Universitet, Institutionen

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR STYRDOKUMENT

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR STYRDOKUMENT STYRDOKUMENT Dnr V 2013/970 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR STYRDOKUMENT Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Universitetsledningens stab Beslutsdatum 2014-01-20

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-31. Ersättning för kostnader för vård i annat EES-land. samarbetsområdet (EES) med stöd av EG-fördraget

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-31. Ersättning för kostnader för vård i annat EES-land. samarbetsområdet (EES) med stöd av EG-fördraget 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-31 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Ersättning för kostnader för vård

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n M I G 2 0 1 3 : 8

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n M I G 2 0 1 3 : 8 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n M I G 2 0 1 3 : 8 Målnummer: UM8090-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2013-06-14 Rubrik: En kvinna och hennes barn har sökt asyl i Sverige. Deras ansökningar

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 december 2010 KLAGANDE AA Ombud: Chefjurist Pär Cronhult Jur. kand. Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Årjängs kommun Box 906 672 29

Läs mer

Beträffande övriga delar i betänkandet har Advokatsamfundet en från utredningen avvikande mening när det gäller

Beträffande övriga delar i betänkandet har Advokatsamfundet en från utredningen avvikande mening när det gäller R 7021/2000 2001-01-22 Till Socialdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 oktober 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över LVU-utredningens betänkande Omhändertagen - Samhällets

Läs mer

R 8115/2001 Stockholm den 11 oktober 2001

R 8115/2001 Stockholm den 11 oktober 2001 R 8115/2001 Stockholm den 11 oktober 2001 Till Europeiska kommissionen Meddelande om europeisk avtalsrätt Europeiska kommissionen publicerade den 11 juli 2001 Meddelande från kommissionen till rådet och

Läs mer

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. RP 175/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare samt upphävande av 3 i lagen om vissa stipendier

Läs mer

2. Kulturrelativism. KR har flera problematiska konsekvenser:

2. Kulturrelativism. KR har flera problematiska konsekvenser: 2. Kulturrelativism KR har flera problematiska konsekvenser: Ingen samhällelig praxis kan fördömas moraliskt, oavsett hur avskyvärd vi finner den. T.ex. slaveri. Vi kan inte heller meningsfullt kritisera

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 124/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om registrering

Läs mer