Arvoden och ersättningar för förtroendevalda Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arvoden och ersättningar för förtroendevalda 2015. Innehållsförteckning"

Transkript

1 1 (13) Sekretariatet Johanna Orre Arvoden och ersättningar för förtroendevalda 2015 Innehållsförteckning 1. Jämförelsetal 2 2. Årsarvoden Landstingsråd och gruppledare Ordförande och vice ordförande i styrelse, utskott, beredningar etc Sjukfrånvaro m.m 4 3. Sammanträdesarvode Landstingets revisorer 6 4. Ersättning för förlorad inkomst m.m Ersättning för lönebortfall Ersättning för förlorade semesterförmåner Ersättning för pensionsförlust 7 5. Reseersättning och traktamente 7 6. Ersättning för kostnader för barntillsyn 9 7. Arvode till förtroendevald i landstinget som samtidigt är landstingsanställd 9 8. Arvoden till landstingsrepresentanter i organ utanför landstingets egen förtroendemannaorganisation 9 9. Arvoden till externa företrädare i samverkansorgan etc Begäran om ersättning Praktiska anvisningar Sammanträdesarvoden Lönespecifikation till E-postadress Reseersättning Traktamente Ersättning för förlorad inkomst Övriga ersättningar Underskrift 13

2 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) 1. Jämförelsetal Samtliga arvoden i landstinget anges i procent av ett jämförelsetal för arvoden, som för år 2015 uppgår till kronor. Detta jämförelsetal justeras årligen med utgångspunkt från den genomsnittliga löneutvecklingen för landstingets anställda. 2. Årsarvoden Årsarvodet är en ersättning för de uppdrag som engagemanget är knutet till enligt särskilt beslut, inklusive underuppdrag i kommittéer etc. Årsarvodet inkluderar sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det innefattar även ersättning för andra uppgifter som är kopplade till uppdraget, t.ex. protokollsjustering, utskotts- eller beredningsgruppssammanträden etc. Andra uppdrag arvoderas enligt nedan angivna bestämmelser, med den begränsningen att den totala ersättningen under ett år inte får överstiga årsarvode för heltidsengagemang. För den som har årsarvode med 100 procent kan således ingen annan ersättning utgå. Fast årsarvode till gruppledare är inte knutna till specifika uppdrag i landstingets förtroendemannaorganisation. För deltagande i protokollförda sammanträden i fullmäktige, styrelse, utskott, nämnder och beredningar samt ev. andra organ utgår, utan beaktande av dessa fasta årsarvoden (med undantag för landstingsrådsuppdragen, se nedan), sammanträdesarvode och ev. ersättning för förlorad arbetsinkomst upp till maxbeloppet motsvarande 100 procent av jämförelsetalet. Avstämning mot maxbeloppet görs månadsvis. Uppdragen som landstingsråd är knutna till representation i fullmäktige och för deras del utgår därför inget extra arvode för sammanträde med fullmäktige. Ersättning för förlorad arbetsinkomst ska styrkas med intyg från arbetsgivare och det ska inte råda någon tvekan om att den åberopade tjänstledigheten gäller för andra uppgifter än de för vilka det fasta årsarvodet gäller. För icke heltidsarvoderad ska även eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst räknas med i jämförelsen mot maximibeloppet per månad. Normalt sammanblandas inte arvode och ersättning för förlorad inkomst, men i detta fall bör ersättning för förlorad inkomst tas med, eftersom heltidsarvoderad, per definition, inte kan få ersättning för förlorad arbetsin-

3 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) komst. I annat fall skulle en deltidsarvoderad person kunna få mer total ersättning än en heltidsarvoderad. 2.1 Landstingsråd och gruppledare Det finns tio landstingsråd. Dessa arvoderas med 40 procent av jämförelsetalet per månad per uppdrag. Antalet landstingsråd grundar sig på representation i fullmäktige, där varje parti som representeras i fullmäktige har ett råd på 40 procent. De partier som har 25 mandat eller däröver får ytterligare ett råd på 40 procent. Härutöver kan landstingsråd ha årsarvode för andra uppdrag enligt tabellen nedan. Samtliga årsarvoden anges i procent av jämförelsetalet per månad. Till gruppledarna för varje parti i fullmäktige utgår ett arvode med 10 procent av jämförelsetalet per månad. 2.2 Ordförande och vice ordförande i styrelse, utskott, beredningar etc. Årsarvode till ordförande och vice ordförande i styrelse, utskott, beredningar etc. utgår månadsvis enligt nedan. Årsarvodet inkluderar sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Arvodet innefattar även ersättning för andra uppgifter som är kopplade till uppdraget, t.ex. protokollsjustering, utskotts- eller beredningssammanträden etc. Ordförande och vice ordförande har, efter skriftlig begäran, rätt att avstå från årsarvode och i stället uppbära sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Sådan begäran skall avse en period om minst ett år.

4 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) Organ Ordförande Vice ordförande Landstingsfullmäktige 20 % 10 % (samt för andre vice ordföranden) Landstingsfullmäktiges beredningar - hälso- och sjukvårdberedningen 20 % 20 % - framtidsberedningen 20 % 20 % - demokratiberedningen 20 % 20 % Landstingsstyrelsen 50 % 50 % (endast för andre vice ordföranden) Landstingsstyrelsens utskott - personalutskottet 50 % 25 % - folkhälso- och tandvårdsutskottet 50 % 25 % - teknikutskottet 50 % 25 % - primärvårds- och psykiatriutskottet 50 % 25 % - sjukhusutskottet 50 % 25 % Patientnämnden 20 % 10 % Hjälpmedelsnämnden (gemensam för 10 % landstinget och kommunerna) Landstingets revisorer * 10 % Övriga revisorer * 5 % * Sammanträdesarvode utgår utöver årsarvodet 2.3 Sjukfrånvaro m.m. För förtroendevalda som har fast årsarvode motsvarande 40 procent eller mer av jämförelsetalet tillämpas vid sjukdom, olycksfall eller arbetsskada samt föräldraledighet reglerna i Allmänna bestämmelser, d.v.s. samma regelverk som gäller för anställd personal. För övriga förtroendevalda med fast årsarvode understigande 40 procent gäller att reducering av arvodet sker vid sammanhängande frånvaro överstigande 30 dagar. Reglerna om olycksfall eller arbetsskada i Allmänna bestämmelser gäller i samband med fullgörande av uppdraget.

5 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) Om deltidsarvodet anmälts som sjukpenninggrundande inkomst svarar den förtroendevalde för sjukanmälan. Om den förtroendevalde trots sjukdom kan fullgöra sitt uppdrag gäller skyldighet att underrätta försäkringskassan. Det ankommer på den förtroendevalde att anmäla frånvaro eller händelse som refererats ovan till landstingskansliets sekretariat. Även annat hinder att fullgöra uppdraget skall anmälas. Vid längre frånvaro p.g.a. sjukdom eller annan orsak får tillfällig ersättare utses av landstingsstyrelsen. Samtliga förtroendevalda med årsarvode har rätt till ledighet motsvarande semester med bibehållet arvode. 3. Sammanträdesarvode Sammanträdesarvode utgår till ledamöter och ersättare vid protokollförda sammanträden i landstingets förtroendemannaorganisation samt vid andra förrättningar och uppdrag som bedöms angelägna. I samband med utbildning utgår normalt enbart ersättning för förlorad arbetsinkomst. Sammanträdesarvode utgår för 2015 med 737 kronor. (Motsvarande 1,29 procent av gällande jämförelsetal.) Vid fullmäktigesammanträde är dock arvodet 50 procent högre, d.v.s. 1,5 sammanträdesarvode. Vid två eller flera sammanträden samma dag utgår sammanlagt högst 1,5 sammanträdesarvode. 3.1 Fullmäktiges partigrupper För sammanträde i fullmäktiges partigrupper utgår sammanträdesarvode för fem gruppmöten per år. Till dessa fem gruppmöten får partierna arvodera samtliga ordinarie ledamöter samt en ersättare för vart tredje mandat i fullmäktige, från fullmäktiges konto. Närvarande ersättare utöver detta arvoderas ur respektive partiresurs, efter beslut i partigruppen. 3.2 Sammanträde med fullmäktige Vid sammanträde med fullmäktige får samtliga ordinarie ledamöter arvode från fullmäktiges konto, samt en ersättare från varje parti, förutom de två största partierna, som får arvodera två ersättare. Närvarande ersättare utöver detta arvoderas ur respektive partiresurs, efter beslut i partigruppen. Om ledamot endast tjänstgör del av en dag och ersättare kallas in resterande tid, ska arvodet delas upp i förhållande till detta.

6 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) 3.3 Landstingets revisorer Till landstingets revisorer utgår, förutom sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst, också ett fast arvode, relaterat till gällande jämförelsetal (se tabell ovan). Till landstingets revisor som granskar donationsstiftelser i landstinget med tillgångar över tio basbasbelopp utgår ett årligt arvode om 0,6 procent av jämförelsetalet per fond och år. Detta arvode skall även täcka eventuellt förlorad arbetsinkomst samt reseersättning. 4. Ersättning för förlorad inkomst m.m. Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan utgå i form av ersättning för lönebortfall vid ledighet för förtroendeuppdrag, förlorade semesterförmåner samt konstaterad pensionsförlust. Ersättning utgår inte till förtroendevald som uppbär ålders- eller annan heltidspension. Förtroendevalda med sjukersättning omfattas av rätt till ersättning för förlorad inkomst. Ersättningen motsvarar den reduktion av sjukersättningen som är föranledd av arvodesutbetalningar från landstinget. 4.1 Ersättning för lönebortfall Ersättning utbetalas till ledamot och ersättare i landstingets förtroendemannaorgan som fått vidkännas bortfall av lön vid deltagande i sammanträde, kurser, konferenser eller andra uppdrag för ovan nämnda organs räkning. Ersättning betalas ut för det lönebortfall som den förtroendevalde kan styrka med intyg från arbetsgivaren. Ersättningen utbetalas endast för det faktiska lönebortfallet och högst för en årslön motsvarande 12 gånger jämförelsetalet. Såväl sammanträdestid som restid får ligga till grund för ersättningen. Även egen företagare kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ersättningens storlek prövas från fall till fall, men kopplas normalt till sjukpenninggrundande inkomst.

7 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) Ersättning utbetalas inte i samband med uppdrag för vilka fast årsarvode utgår med undantag för landstingets revisorer. 4.2 Ersättning för förlorade semesterförmåner Ersättning för förlorade semesterförmåner utgår till förtroendevald som på grund av uppdrag åt landstinget går miste om betalda semesterdagar, semesterersättning eller annan form av semesterförmån. Ansök om sådan ersättning skall göras årsvis vid semesterårets brytpunkt. 4.3 Ersättning för pensionsförlust Förtroendevald med deltidssysselsättning under 40 procent kan inte omfattas av pensionsbestämmelserna PRF-KL. Konstaterad pensionsförlust i den ordinarie anställningen på grund av förtroendeuppdrag hos landstinget fram t.o.m. år 2004 kan kompenseras efter ansökan till och särskild prövning av landstingsstyrelsen vid pensionstillfället. Fr.o.m avsätts pensionsavgift för samtliga förtroendevalda inom landstinget enligt KAP-KL på den ersättning för förlorade arbetsinkomster som utbetalas från landstinget. Efter beslut i fullmäktige 2014 är landstingsstyrelsen utsedd till pensionsmyndighet, d.v.s. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa pensionsoch omställningsbestämmelserna OPF-KL. OPF-KL är utformat för att tilllämpas på förtroendevalda som tillträder efter valet 2014 och sedan tidigare inte omfattas av pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 5. Reseersättning och traktamente 5.1 Hel- och deltidsengagerade Landstingsråd samt ordförande och vice ordförande med årsarvoden äger uppbära ersättning för resor mellan bostaden och tjänstestället om avståndet däremellan överstiger 10 km enkel väg, enligt följande: Ersättning för resor med buss eller tåg utgår genom att kostnad för läns- eller annat månadskort täcks av landstinget. Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott efter inlämnande av reseräkning. Ersättning för resor med bil utgår mellan bostaden och tjänstestället för de resor som uppdraget medför och utbetalas månadsvis i efterskott efter inlämnande av reseräkning. Ersättningen utgår efter riksskatteverkets anvisningar om avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats med egen bil (18,50 kr/mil för 2015). Utbetalning av ersättning sker preliminärt under löpande år och justeras vid behov i efterhand. Ersättning för resa mellan bostaden och tjänstestället kan inte utgå utöver vad som ovan sagts.

8 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) Traktamente utgår inte vid fullgörande av uppdrag på tjänstestället. Vid övriga resor i anslutning till förtroendeuppdrag utgår reseersättning och traktamente enligt BIA och TRAKT 04, med följande begränsning: Reseersättning utbetalas endast om avståndet mellan bostaden/ arbetsplatsen och förrättningsstället överstiger 10 km.

9 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) 5.2 Övriga Till övriga förtroendevalda i landstingets förtroendemannaorganisation utgår reseersättning och traktamente enligt BIA och TRAKT 04 med ovan nämnda begränsning. 6. Ersättning för kostnader för barntillsyn Ersättning för styrkta barntillsynskostnader utgår till den förtroendevalde då ordinarie barnomsorg inte kan utnyttjas eller saknas. Ersättning utgår för tillsyn av barn under 12 år med högst den ersättning som motsvarar timlön enligt avtal för kommunal dagbarnvårdare. 7. Arvode till förtroendevald i landstinget som samtidigt är landstingsanställd Anställd skall, om inte uppdraget fullgörs i tjänst, ta tjänstledigt med fullt löneavdrag. Löneavdraget kompenseras genom att ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas. Sammanträdesarvode utgår som till övriga förtroendevalda. Om uppdraget är i tjänsten utgår inget arvode och det fullgörs utan löneavdrag. Sådana uppdrag kan definitionsmässigt inte förekomma i organ med parlamentarisk/politisk sammansättning. 8. Arvoden till landstingsrepresentanter i organ utanför landstingets egen förtroendemannaorganisation I statliga organ, t.ex. skattenämnder, anges i författning hur ersättning skall utgå. I övriga fall är huvudprincipen att det är den huvudman, hos vilken den som landstinget valt tjänstgör, som svarar för arvodet. Om detta av något skäl inte är möjligt svarar landstinget för arvode och ev. ersättning för förlorad arbetsförtjänst för att den förtroendevalde inte skall bli ekonomiskt lidande p.g.a. sitt uppdrag. 9. Arvoden till externa företrädare i samverkansorgan etc. Landstinget svarar för arvoden enligt de principer som gäller för landstingets förtroendevalda även för externa representanter i samverkansorgan där landstinget tar initiativ till samrådet.

10 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) I de fall landstinget kallar till samråd skall landstinget svara för arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt landstingets regler för sina förtroendevalda även till företrädare för ideella organisationer med vilka landstinget har ett föreskrivet eller självpåtaget samråd/motsvarande. 10. Begäran om ersättning Begäran om sammanträdesarvode, reseersättning, traktamente och resetillägg samt ersättning för kostnader för barntillsyn, skall göras i anslutning till sammanträdet/förrättningen, dock senast inom ett år. Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall lämnas vid det egna semesterårets brytpunkt, (vanligen 1 januari eller 1 april), dock senast 6 månader därefter. Begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån utöver den ersättning som utgår enligt sidan 11 skall lämnas i anslutning till pensionsavgången, dock senast två år därefter. 11. Praktiska anvisningar I anslutning till sammanträde eller annan förrättning skall blanketten Sammanträdesrapport (se bilaga) fyllas i och lämnas för attest till respektive sekreterare som sammanställer rapporterna. Vid sammankomster som inte är protokollförda sammanträden skall ordförande eller ansvarig tjänsteman attestera rapporten. Om den förtroendevalde under sammanträde/förrättning blivit bjuden på måltid ska rutan för gratis måltid markeras. För rapporter som inkommer till Landstingshuset senast sista dagen i månaden, sker utbetalning den 27:e i följande månad. För att underlätta administrationen skall alla uppgifter vara korrekt ifyllda. Om rapporten inte är attesterad utbetalas inget arvode eller annan ersättning Sammanträdesarvoden Sammanträdesarvode utgår vid protokollförda sammanträden i landstingets förtroendemannaorgan, samt vid andra förrättningar där vederbörande representerat landstinget.

11 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) Sätt ett kryss i rutan för Sammanträdesarvode under rubriken Ersättningar. Från 1 januari, 2015 är arvodet 737 kronor. För sammanträden med landstingsfullmäktige, samt för flera sammanträden under en dag utgår kronor (1,5 arvode) Lönespecifikation till E-postadress Förtroendevalda kan numera få lönespecifikation skickad till hemdator. För att få detta fyll i fältet E-postadress. När detta en gång uppgivits behöver detta inte anges på kommande rapporter (utom vid ändad epostadress) Reseersättning För resa med egen bil: Sätt kryss i rutan för Reseersättning under rubriken Ersättningar samt ange färdväg och antal kilometer. Ersättning utbetalas enligt BIA, körlängdsersättning 29:00 kr/mil, (1 januari, 2015). Ersättning för medpassagerare utgår inte enligt BIA. På raden därunder anges övriga resekostnader och utlägg (bifoga kvitto vid taxiresa). Ersättning för resa med egen bil utgår inte om avståndet till förrättningsstället inte överstiger 10 kilometer. Fyll då inte i kilometertal. Gör inga egna uträkningar Traktamente Fyll i ett kryss vid Traktamente" under rubriken Ersättningar, samt ange datum och klockslag för avresa till förrättningsstället, respektive för återkomst till resans utgångspunkt. Gör inga egna uträkningar. Ersättningsformer och belopp (enl. TRAKT 04): 1) Flerdagstraktamente (skattefritt) a) Heldag: 220 kr b) Halvdag: 110 kr c) Natt: 110 kr 2) Flerdags-resetillägg (skattepliktigt) a) 18 tim: 105 kr b) 4 tim: 15 kr

12 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) Nattraktamente avser övernattning i egen regi. Traktamente/resetillägg enligt ovan utgår inte om avståndet till förrättningsstället inte överstiger 50 kilometer. Fyll då inte i datum/klockslag. Traktamente utgår inte vid deltagande i sammanträde eller annan förrättning när landstinget svarar för kost och logi Ersättning för förlorad inkomst Om man får vidkännas lönebortfall för fullgörandet av förtroendeuppdrag kan man få ersättning för detta. I samband med att ersättning begärs första gången skall ett intyg från arbetsgivaren bifogas som visar lönebortfallets storlek vid tjänstledighet för hel dag. När den förtroendevalde nästa gång söker ersättning anges på rapporten att ersättning skall utgå enligt tidigare intyg. Nytt intyg bifogas endast då lönebortfallet har förändrats. På rapporten kryssas för om ersättning önskas för 1/4, 1/2, 3/4 el 1/1 dag eller ett visst antal timmar, givetvis motsvarande den tjänstledighet som begärts för uppdraget. För förtroendevalda som också är landstingsanställda kontrolleras lönebortfallet för tjänstledigheten via lönesystemet innan ersättning utbetalas. Intyg behöver inte lämnas i detta fall. Ersättningens storlek för egna företagare kommer att prövas från fall till fall, men kopplas normalt till sjukpenninggrundande inkomst. Ersättningen utgår högst för en årslön motsvarande 12 ggr jämförelsetalet för heltidsarvode. För 2015 innebär detta högst 2768 kr per dag, eller 346 kr per timme. Ersättning utgår inte till förtroendevald som uppbär ålders- eller annan heltidspension. Vid årets slut kan ett antal personer väljas ut för stickprovsundersökning. De kommer att få lämna in ett intyg på hur stort löneavdrag som gjorts under hela året. Detta jämförs sedan med utbetald ersättning Övriga ersättningar Ersättning för förlorade semesterförmåner utbetalas på begäran i efterskott vid semesterårets slut. Ett intyg från arbetsgivaren skall bifogas med uppgift om hur stort avdrag som gjorts på semesterrätt/ersättning, samt vilken ledighet som ligger till grund för avdraget.

13 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) Begäran om ersättning för pensionsförlust t.o.m skall göras till landstingsstyrelsen inom två år efter pensionsavgången. Fr.o.m avsätts pensionsavgift enligt KAP-KL beräknad på ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetald från landstinget. Landstinget tillämpar avtalet OPF-KL för de förtroendevalda som tillträtt efter valet Ersättning för styrkta barntillsynskostnader utgår då ordinarie barnomsorg inte kan utnyttjas, efter att intyg och eventuella kvitton redovisats Underskrift Riktigheten av lämnade uppgifter styrks med underskrift av den förtroendevalde, som därefter lämnar rapporten för attest till sekreteraren.

1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011-

1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011- 1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011- INNEHÅLLSFÖRTECKNING TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA... 3 ÅRSARVODE... 3 Kommunalråd...3 Kommunstyrelsens ordförande...4 RÄTT TILL ERSÄTTNING

Läs mer

Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län

Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län LF 2014-09-28 LJ2014/1114 LF 2014-12-09 Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län Mandatperioden 2014-2018 Beslutade av landstingsfullmäktige 2014-09-28, 108 samt 2014-12-09, 175 Innehållsförteckning:

Läs mer

Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier i Landstinget i Uppsala län (mandatperiod 2011-2014)

Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier i Landstinget i Uppsala län (mandatperiod 2011-2014) 2011-05-05 Fastställt av landstingsfullmäktige 2010-11-15 16. Komplettering fastställd av landstingsfullmäktige 2011-06-20. Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier i Landstinget

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Region Östergötland för perioden 2015-2018

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Region Östergötland för perioden 2015-2018 1 Dessa arvodesbestämmelser gäller från 2015-01-01 enligt LF 149/2014 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Region Östergötland för perioden 2015-2018 1. Tillämpningsområde Dessa regler gäller för

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun Antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 207 1 1. Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA ORGANISATIONER 1 Vad bestämmelserna omfattar Dessa bestämmelser gäller för sådana förtroendevalda

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen Mandatperiod 14 18 Antagna vid regionfullmäktige 7 oktober 14, 1 2 (1) Till dig som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen Dokumentet

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Reglemente 2012 Nr 3 Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige den 22 mars 2012 Gäller fr.o.m. den 1 april 2012 Ersätter KFS 2007:7 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente (2015) Ljungby kommuns Arvodesreglemente Fastställt av kommunfullmäktige 2015-01-26 5 1 Arvodesreglemente Att vara ledamot i en nämnd eller styrelse är ett förtroendeuppdrag som kräver tid och engagemang.

Läs mer

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd Sida 1(12) Handläggare Giltigt från och med Reviderat Processägare Karin Henriksson (khn016) 2015-06-24 2015-06-24 Beslutat av Landstingsfullmäktige 2015-06-24 112 Gäller för Landstingsgemensamt Granskare

Läs mer

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11 Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11 Innehållsförteckning Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun - ERS 11 1 Inledning... 1 2 Månadsarvode...

Läs mer

Revidering av arvodesbestämmelserna 2014-2018

Revidering av arvodesbestämmelserna 2014-2018 Sida 1(1) Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 Lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-13 Revidering av arvodesbestämmelserna 2014-2018 Sammanfattning Med anledning av att fullmäktige antog nya pensionsbestämmelser

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götaland Mandatperioden 2010 2014. Antagna vid RF 2010-03-16 samt 2010-06-14--15

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götaland Mandatperioden 2010 2014. Antagna vid RF 2010-03-16 samt 2010-06-14--15 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götaland Mandatperioden 1 14. Antagna vid RF 1-3-16 samt 1-6-14--1 Tillämpningsområde...1 1...1 Årsarvode...1 2...1 3...1 Dagarvode...2 4...2 Förlorad arbetsinkomst...3...3

Läs mer

Peder Björn 2014-08-15 LiÖ 2014-932

Peder Björn 2014-08-15 LiÖ 2014-932 Peder Björn 2014-08-15 LiÖ 2014-932 Landstingsstyrelsen Förslag från arvodeskommittén avseende arvodesbestämmelser förtroendevalda i Region Östergötland under perioden 2015-2018 Landstingsstyrelsen har

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 1(6) ÄKF 2010:08 Fastställd av fullmäktige 2010-11-24, 11 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-02-23, 60, Dnr 96/10.104 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Dnr 019-1473/2014 Juridiska avdelningen - KF/KS Sida 1 (9) kansli 2014-10-31 Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala

Läs mer

Arvodesbestämmelser och ekonomiska kompensationer till förtroendevalda i Karlskoga kommun

Arvodesbestämmelser och ekonomiska kompensationer till förtroendevalda i Karlskoga kommun STYRDOKUMENT KS 2014.0095 Ansvarig organisationsenhet: Arvodesbestämmelser och ekonomiska kompensationer till förtroendevalda i Karlskoga kommun 1 Allmänna bestämmelser Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-06-15 Datum: 2015-06-15 Sida: 2 (11) Bestämmelser om arvoden och

Läs mer

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Gäller fr.o.m 1 januari 2015 Utöver dessa ändringar har arvodesbeloppen räknats upp med anledning av höjda riksdagsmannaarvoden

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Arvodesreglemente Reglemente Kommunfullmäktige

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Arvodesreglemente Reglemente Kommunfullmäktige Arvodesreglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Arvodesreglemente Reglemente Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Chef för kansli

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Datum: 2012-10-01 Sida: 2 (12) Bestämmelser om arvoden och traktamenten med mera till förtroendemän

Läs mer

Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun

Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-05-27 72 Reviderad: 2011-09-29 130, 2014-04-24 69 Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun 1 (16) Innehållsförteckning

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Beslutad i Kommunfullmäktige den 24 september 2014, 302 Belopp uppräknade

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X Reglemente för ersättning till förtroendevalda HebyFS 2014:21 Infördes i författningssamlingen den 8 maj 2014 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda Regler för partistöd 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-28, 119, Tolkning 23 beslutat av KsAu 2014-12-01, 231 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode...

Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode... Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode... 4 5 Kommunalråden... 5 6 Ordföranden och övriga med begränsat månadsarvode...

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Förtroendemannareglemente

Förtroendemannareglemente Förtroendemannareglemente Reglemente arvoden och ekonomisk ersättning för sammanträden och uppdrag för kommunen Reviderat av Kommunfullmäktige 2015-06-17 FFS 907.00 907.02 R E G L E M E N T E A R V O D

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Ekonomiska förmåner till förtroendevalda Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från 2015-01-01 Antagen: KF 2014-12-11 350 och KF 2014-12-22 359 Bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer