Arvoden och ersättningar för förtroendevalda Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arvoden och ersättningar för förtroendevalda 2015. Innehållsförteckning"

Transkript

1 1 (13) Sekretariatet Johanna Orre Arvoden och ersättningar för förtroendevalda 2015 Innehållsförteckning 1. Jämförelsetal 2 2. Årsarvoden Landstingsråd och gruppledare Ordförande och vice ordförande i styrelse, utskott, beredningar etc Sjukfrånvaro m.m 4 3. Sammanträdesarvode Landstingets revisorer 6 4. Ersättning för förlorad inkomst m.m Ersättning för lönebortfall Ersättning för förlorade semesterförmåner Ersättning för pensionsförlust 7 5. Reseersättning och traktamente 7 6. Ersättning för kostnader för barntillsyn 9 7. Arvode till förtroendevald i landstinget som samtidigt är landstingsanställd 9 8. Arvoden till landstingsrepresentanter i organ utanför landstingets egen förtroendemannaorganisation 9 9. Arvoden till externa företrädare i samverkansorgan etc Begäran om ersättning Praktiska anvisningar Sammanträdesarvoden Lönespecifikation till E-postadress Reseersättning Traktamente Ersättning för förlorad inkomst Övriga ersättningar Underskrift 13

2 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) 1. Jämförelsetal Samtliga arvoden i landstinget anges i procent av ett jämförelsetal för arvoden, som för år 2015 uppgår till kronor. Detta jämförelsetal justeras årligen med utgångspunkt från den genomsnittliga löneutvecklingen för landstingets anställda. 2. Årsarvoden Årsarvodet är en ersättning för de uppdrag som engagemanget är knutet till enligt särskilt beslut, inklusive underuppdrag i kommittéer etc. Årsarvodet inkluderar sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det innefattar även ersättning för andra uppgifter som är kopplade till uppdraget, t.ex. protokollsjustering, utskotts- eller beredningsgruppssammanträden etc. Andra uppdrag arvoderas enligt nedan angivna bestämmelser, med den begränsningen att den totala ersättningen under ett år inte får överstiga årsarvode för heltidsengagemang. För den som har årsarvode med 100 procent kan således ingen annan ersättning utgå. Fast årsarvode till gruppledare är inte knutna till specifika uppdrag i landstingets förtroendemannaorganisation. För deltagande i protokollförda sammanträden i fullmäktige, styrelse, utskott, nämnder och beredningar samt ev. andra organ utgår, utan beaktande av dessa fasta årsarvoden (med undantag för landstingsrådsuppdragen, se nedan), sammanträdesarvode och ev. ersättning för förlorad arbetsinkomst upp till maxbeloppet motsvarande 100 procent av jämförelsetalet. Avstämning mot maxbeloppet görs månadsvis. Uppdragen som landstingsråd är knutna till representation i fullmäktige och för deras del utgår därför inget extra arvode för sammanträde med fullmäktige. Ersättning för förlorad arbetsinkomst ska styrkas med intyg från arbetsgivare och det ska inte råda någon tvekan om att den åberopade tjänstledigheten gäller för andra uppgifter än de för vilka det fasta årsarvodet gäller. För icke heltidsarvoderad ska även eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst räknas med i jämförelsen mot maximibeloppet per månad. Normalt sammanblandas inte arvode och ersättning för förlorad inkomst, men i detta fall bör ersättning för förlorad inkomst tas med, eftersom heltidsarvoderad, per definition, inte kan få ersättning för förlorad arbetsin-

3 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) komst. I annat fall skulle en deltidsarvoderad person kunna få mer total ersättning än en heltidsarvoderad. 2.1 Landstingsråd och gruppledare Det finns tio landstingsråd. Dessa arvoderas med 40 procent av jämförelsetalet per månad per uppdrag. Antalet landstingsråd grundar sig på representation i fullmäktige, där varje parti som representeras i fullmäktige har ett råd på 40 procent. De partier som har 25 mandat eller däröver får ytterligare ett råd på 40 procent. Härutöver kan landstingsråd ha årsarvode för andra uppdrag enligt tabellen nedan. Samtliga årsarvoden anges i procent av jämförelsetalet per månad. Till gruppledarna för varje parti i fullmäktige utgår ett arvode med 10 procent av jämförelsetalet per månad. 2.2 Ordförande och vice ordförande i styrelse, utskott, beredningar etc. Årsarvode till ordförande och vice ordförande i styrelse, utskott, beredningar etc. utgår månadsvis enligt nedan. Årsarvodet inkluderar sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Arvodet innefattar även ersättning för andra uppgifter som är kopplade till uppdraget, t.ex. protokollsjustering, utskotts- eller beredningssammanträden etc. Ordförande och vice ordförande har, efter skriftlig begäran, rätt att avstå från årsarvode och i stället uppbära sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Sådan begäran skall avse en period om minst ett år.

4 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) Organ Ordförande Vice ordförande Landstingsfullmäktige 20 % 10 % (samt för andre vice ordföranden) Landstingsfullmäktiges beredningar - hälso- och sjukvårdberedningen 20 % 20 % - framtidsberedningen 20 % 20 % - demokratiberedningen 20 % 20 % Landstingsstyrelsen 50 % 50 % (endast för andre vice ordföranden) Landstingsstyrelsens utskott - personalutskottet 50 % 25 % - folkhälso- och tandvårdsutskottet 50 % 25 % - teknikutskottet 50 % 25 % - primärvårds- och psykiatriutskottet 50 % 25 % - sjukhusutskottet 50 % 25 % Patientnämnden 20 % 10 % Hjälpmedelsnämnden (gemensam för 10 % landstinget och kommunerna) Landstingets revisorer * 10 % Övriga revisorer * 5 % * Sammanträdesarvode utgår utöver årsarvodet 2.3 Sjukfrånvaro m.m. För förtroendevalda som har fast årsarvode motsvarande 40 procent eller mer av jämförelsetalet tillämpas vid sjukdom, olycksfall eller arbetsskada samt föräldraledighet reglerna i Allmänna bestämmelser, d.v.s. samma regelverk som gäller för anställd personal. För övriga förtroendevalda med fast årsarvode understigande 40 procent gäller att reducering av arvodet sker vid sammanhängande frånvaro överstigande 30 dagar. Reglerna om olycksfall eller arbetsskada i Allmänna bestämmelser gäller i samband med fullgörande av uppdraget.

5 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) Om deltidsarvodet anmälts som sjukpenninggrundande inkomst svarar den förtroendevalde för sjukanmälan. Om den förtroendevalde trots sjukdom kan fullgöra sitt uppdrag gäller skyldighet att underrätta försäkringskassan. Det ankommer på den förtroendevalde att anmäla frånvaro eller händelse som refererats ovan till landstingskansliets sekretariat. Även annat hinder att fullgöra uppdraget skall anmälas. Vid längre frånvaro p.g.a. sjukdom eller annan orsak får tillfällig ersättare utses av landstingsstyrelsen. Samtliga förtroendevalda med årsarvode har rätt till ledighet motsvarande semester med bibehållet arvode. 3. Sammanträdesarvode Sammanträdesarvode utgår till ledamöter och ersättare vid protokollförda sammanträden i landstingets förtroendemannaorganisation samt vid andra förrättningar och uppdrag som bedöms angelägna. I samband med utbildning utgår normalt enbart ersättning för förlorad arbetsinkomst. Sammanträdesarvode utgår för 2015 med 737 kronor. (Motsvarande 1,29 procent av gällande jämförelsetal.) Vid fullmäktigesammanträde är dock arvodet 50 procent högre, d.v.s. 1,5 sammanträdesarvode. Vid två eller flera sammanträden samma dag utgår sammanlagt högst 1,5 sammanträdesarvode. 3.1 Fullmäktiges partigrupper För sammanträde i fullmäktiges partigrupper utgår sammanträdesarvode för fem gruppmöten per år. Till dessa fem gruppmöten får partierna arvodera samtliga ordinarie ledamöter samt en ersättare för vart tredje mandat i fullmäktige, från fullmäktiges konto. Närvarande ersättare utöver detta arvoderas ur respektive partiresurs, efter beslut i partigruppen. 3.2 Sammanträde med fullmäktige Vid sammanträde med fullmäktige får samtliga ordinarie ledamöter arvode från fullmäktiges konto, samt en ersättare från varje parti, förutom de två största partierna, som får arvodera två ersättare. Närvarande ersättare utöver detta arvoderas ur respektive partiresurs, efter beslut i partigruppen. Om ledamot endast tjänstgör del av en dag och ersättare kallas in resterande tid, ska arvodet delas upp i förhållande till detta.

6 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) 3.3 Landstingets revisorer Till landstingets revisorer utgår, förutom sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst, också ett fast arvode, relaterat till gällande jämförelsetal (se tabell ovan). Till landstingets revisor som granskar donationsstiftelser i landstinget med tillgångar över tio basbasbelopp utgår ett årligt arvode om 0,6 procent av jämförelsetalet per fond och år. Detta arvode skall även täcka eventuellt förlorad arbetsinkomst samt reseersättning. 4. Ersättning för förlorad inkomst m.m. Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan utgå i form av ersättning för lönebortfall vid ledighet för förtroendeuppdrag, förlorade semesterförmåner samt konstaterad pensionsförlust. Ersättning utgår inte till förtroendevald som uppbär ålders- eller annan heltidspension. Förtroendevalda med sjukersättning omfattas av rätt till ersättning för förlorad inkomst. Ersättningen motsvarar den reduktion av sjukersättningen som är föranledd av arvodesutbetalningar från landstinget. 4.1 Ersättning för lönebortfall Ersättning utbetalas till ledamot och ersättare i landstingets förtroendemannaorgan som fått vidkännas bortfall av lön vid deltagande i sammanträde, kurser, konferenser eller andra uppdrag för ovan nämnda organs räkning. Ersättning betalas ut för det lönebortfall som den förtroendevalde kan styrka med intyg från arbetsgivaren. Ersättningen utbetalas endast för det faktiska lönebortfallet och högst för en årslön motsvarande 12 gånger jämförelsetalet. Såväl sammanträdestid som restid får ligga till grund för ersättningen. Även egen företagare kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ersättningens storlek prövas från fall till fall, men kopplas normalt till sjukpenninggrundande inkomst.

7 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) Ersättning utbetalas inte i samband med uppdrag för vilka fast årsarvode utgår med undantag för landstingets revisorer. 4.2 Ersättning för förlorade semesterförmåner Ersättning för förlorade semesterförmåner utgår till förtroendevald som på grund av uppdrag åt landstinget går miste om betalda semesterdagar, semesterersättning eller annan form av semesterförmån. Ansök om sådan ersättning skall göras årsvis vid semesterårets brytpunkt. 4.3 Ersättning för pensionsförlust Förtroendevald med deltidssysselsättning under 40 procent kan inte omfattas av pensionsbestämmelserna PRF-KL. Konstaterad pensionsförlust i den ordinarie anställningen på grund av förtroendeuppdrag hos landstinget fram t.o.m. år 2004 kan kompenseras efter ansökan till och särskild prövning av landstingsstyrelsen vid pensionstillfället. Fr.o.m avsätts pensionsavgift för samtliga förtroendevalda inom landstinget enligt KAP-KL på den ersättning för förlorade arbetsinkomster som utbetalas från landstinget. Efter beslut i fullmäktige 2014 är landstingsstyrelsen utsedd till pensionsmyndighet, d.v.s. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa pensionsoch omställningsbestämmelserna OPF-KL. OPF-KL är utformat för att tilllämpas på förtroendevalda som tillträder efter valet 2014 och sedan tidigare inte omfattas av pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 5. Reseersättning och traktamente 5.1 Hel- och deltidsengagerade Landstingsråd samt ordförande och vice ordförande med årsarvoden äger uppbära ersättning för resor mellan bostaden och tjänstestället om avståndet däremellan överstiger 10 km enkel väg, enligt följande: Ersättning för resor med buss eller tåg utgår genom att kostnad för läns- eller annat månadskort täcks av landstinget. Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott efter inlämnande av reseräkning. Ersättning för resor med bil utgår mellan bostaden och tjänstestället för de resor som uppdraget medför och utbetalas månadsvis i efterskott efter inlämnande av reseräkning. Ersättningen utgår efter riksskatteverkets anvisningar om avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats med egen bil (18,50 kr/mil för 2015). Utbetalning av ersättning sker preliminärt under löpande år och justeras vid behov i efterhand. Ersättning för resa mellan bostaden och tjänstestället kan inte utgå utöver vad som ovan sagts.

8 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) Traktamente utgår inte vid fullgörande av uppdrag på tjänstestället. Vid övriga resor i anslutning till förtroendeuppdrag utgår reseersättning och traktamente enligt BIA och TRAKT 04, med följande begränsning: Reseersättning utbetalas endast om avståndet mellan bostaden/ arbetsplatsen och förrättningsstället överstiger 10 km.

9 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) 5.2 Övriga Till övriga förtroendevalda i landstingets förtroendemannaorganisation utgår reseersättning och traktamente enligt BIA och TRAKT 04 med ovan nämnda begränsning. 6. Ersättning för kostnader för barntillsyn Ersättning för styrkta barntillsynskostnader utgår till den förtroendevalde då ordinarie barnomsorg inte kan utnyttjas eller saknas. Ersättning utgår för tillsyn av barn under 12 år med högst den ersättning som motsvarar timlön enligt avtal för kommunal dagbarnvårdare. 7. Arvode till förtroendevald i landstinget som samtidigt är landstingsanställd Anställd skall, om inte uppdraget fullgörs i tjänst, ta tjänstledigt med fullt löneavdrag. Löneavdraget kompenseras genom att ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas. Sammanträdesarvode utgår som till övriga förtroendevalda. Om uppdraget är i tjänsten utgår inget arvode och det fullgörs utan löneavdrag. Sådana uppdrag kan definitionsmässigt inte förekomma i organ med parlamentarisk/politisk sammansättning. 8. Arvoden till landstingsrepresentanter i organ utanför landstingets egen förtroendemannaorganisation I statliga organ, t.ex. skattenämnder, anges i författning hur ersättning skall utgå. I övriga fall är huvudprincipen att det är den huvudman, hos vilken den som landstinget valt tjänstgör, som svarar för arvodet. Om detta av något skäl inte är möjligt svarar landstinget för arvode och ev. ersättning för förlorad arbetsförtjänst för att den förtroendevalde inte skall bli ekonomiskt lidande p.g.a. sitt uppdrag. 9. Arvoden till externa företrädare i samverkansorgan etc. Landstinget svarar för arvoden enligt de principer som gäller för landstingets förtroendevalda även för externa representanter i samverkansorgan där landstinget tar initiativ till samrådet.

10 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) I de fall landstinget kallar till samråd skall landstinget svara för arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt landstingets regler för sina förtroendevalda även till företrädare för ideella organisationer med vilka landstinget har ett föreskrivet eller självpåtaget samråd/motsvarande. 10. Begäran om ersättning Begäran om sammanträdesarvode, reseersättning, traktamente och resetillägg samt ersättning för kostnader för barntillsyn, skall göras i anslutning till sammanträdet/förrättningen, dock senast inom ett år. Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall lämnas vid det egna semesterårets brytpunkt, (vanligen 1 januari eller 1 april), dock senast 6 månader därefter. Begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån utöver den ersättning som utgår enligt sidan 11 skall lämnas i anslutning till pensionsavgången, dock senast två år därefter. 11. Praktiska anvisningar I anslutning till sammanträde eller annan förrättning skall blanketten Sammanträdesrapport (se bilaga) fyllas i och lämnas för attest till respektive sekreterare som sammanställer rapporterna. Vid sammankomster som inte är protokollförda sammanträden skall ordförande eller ansvarig tjänsteman attestera rapporten. Om den förtroendevalde under sammanträde/förrättning blivit bjuden på måltid ska rutan för gratis måltid markeras. För rapporter som inkommer till Landstingshuset senast sista dagen i månaden, sker utbetalning den 27:e i följande månad. För att underlätta administrationen skall alla uppgifter vara korrekt ifyllda. Om rapporten inte är attesterad utbetalas inget arvode eller annan ersättning Sammanträdesarvoden Sammanträdesarvode utgår vid protokollförda sammanträden i landstingets förtroendemannaorgan, samt vid andra förrättningar där vederbörande representerat landstinget.

11 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) Sätt ett kryss i rutan för Sammanträdesarvode under rubriken Ersättningar. Från 1 januari, 2015 är arvodet 737 kronor. För sammanträden med landstingsfullmäktige, samt för flera sammanträden under en dag utgår kronor (1,5 arvode) Lönespecifikation till E-postadress Förtroendevalda kan numera få lönespecifikation skickad till hemdator. För att få detta fyll i fältet E-postadress. När detta en gång uppgivits behöver detta inte anges på kommande rapporter (utom vid ändad epostadress) Reseersättning För resa med egen bil: Sätt kryss i rutan för Reseersättning under rubriken Ersättningar samt ange färdväg och antal kilometer. Ersättning utbetalas enligt BIA, körlängdsersättning 29:00 kr/mil, (1 januari, 2015). Ersättning för medpassagerare utgår inte enligt BIA. På raden därunder anges övriga resekostnader och utlägg (bifoga kvitto vid taxiresa). Ersättning för resa med egen bil utgår inte om avståndet till förrättningsstället inte överstiger 10 kilometer. Fyll då inte i kilometertal. Gör inga egna uträkningar Traktamente Fyll i ett kryss vid Traktamente" under rubriken Ersättningar, samt ange datum och klockslag för avresa till förrättningsstället, respektive för återkomst till resans utgångspunkt. Gör inga egna uträkningar. Ersättningsformer och belopp (enl. TRAKT 04): 1) Flerdagstraktamente (skattefritt) a) Heldag: 220 kr b) Halvdag: 110 kr c) Natt: 110 kr 2) Flerdags-resetillägg (skattepliktigt) a) 18 tim: 105 kr b) 4 tim: 15 kr

12 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) Nattraktamente avser övernattning i egen regi. Traktamente/resetillägg enligt ovan utgår inte om avståndet till förrättningsstället inte överstiger 50 kilometer. Fyll då inte i datum/klockslag. Traktamente utgår inte vid deltagande i sammanträde eller annan förrättning när landstinget svarar för kost och logi Ersättning för förlorad inkomst Om man får vidkännas lönebortfall för fullgörandet av förtroendeuppdrag kan man få ersättning för detta. I samband med att ersättning begärs första gången skall ett intyg från arbetsgivaren bifogas som visar lönebortfallets storlek vid tjänstledighet för hel dag. När den förtroendevalde nästa gång söker ersättning anges på rapporten att ersättning skall utgå enligt tidigare intyg. Nytt intyg bifogas endast då lönebortfallet har förändrats. På rapporten kryssas för om ersättning önskas för 1/4, 1/2, 3/4 el 1/1 dag eller ett visst antal timmar, givetvis motsvarande den tjänstledighet som begärts för uppdraget. För förtroendevalda som också är landstingsanställda kontrolleras lönebortfallet för tjänstledigheten via lönesystemet innan ersättning utbetalas. Intyg behöver inte lämnas i detta fall. Ersättningens storlek för egna företagare kommer att prövas från fall till fall, men kopplas normalt till sjukpenninggrundande inkomst. Ersättningen utgår högst för en årslön motsvarande 12 ggr jämförelsetalet för heltidsarvode. För 2015 innebär detta högst 2768 kr per dag, eller 346 kr per timme. Ersättning utgår inte till förtroendevald som uppbär ålders- eller annan heltidspension. Vid årets slut kan ett antal personer väljas ut för stickprovsundersökning. De kommer att få lämna in ett intyg på hur stort löneavdrag som gjorts under hela året. Detta jämförs sedan med utbetald ersättning Övriga ersättningar Ersättning för förlorade semesterförmåner utbetalas på begäran i efterskott vid semesterårets slut. Ett intyg från arbetsgivaren skall bifogas med uppgift om hur stort avdrag som gjorts på semesterrätt/ersättning, samt vilken ledighet som ligger till grund för avdraget.

13 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) Begäran om ersättning för pensionsförlust t.o.m skall göras till landstingsstyrelsen inom två år efter pensionsavgången. Fr.o.m avsätts pensionsavgift enligt KAP-KL beräknad på ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetald från landstinget. Landstinget tillämpar avtalet OPF-KL för de förtroendevalda som tillträtt efter valet Ersättning för styrkta barntillsynskostnader utgår då ordinarie barnomsorg inte kan utnyttjas, efter att intyg och eventuella kvitton redovisats Underskrift Riktigheten av lämnade uppgifter styrks med underskrift av den förtroendevalde, som därefter lämnar rapporten för attest till sekreteraren.

Arvoden och ersä ttningär fo r fo rtroendeväldä 2017

Arvoden och ersä ttningär fo r fo rtroendeväldä 2017 1 (10) Sekretariatet Johanna Orre 2017-06-14 Arvoden och ersä ttningär fo r fo rtroendeväldä 2017 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2017-06-14 2 (10) Innehållsförteckning Inledning 3 1. Årsarvode 3 1.1 Landstingsråd

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2014

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2014 1 (14) Sekretariatet 2014-01-31 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2014 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2014-01-31 2 (14) Arvode 2014 Innehållsförteckning 1. Jämförelsetal 3 2. Årsarvoden 3 2.1 Landstingsråd,

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun Reviderat KF 2014-11-27 Tyresö kommun / 2014-10-13 2 (8) Innehållsförteckning Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland 1 Bakgrund och syfte Förtroendevalda har enligt kommunallagen 4 kap 12-15 rätt till skälig ekonomisk ersättning för

Läs mer

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden REGLEMENTE Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 85 1(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden 2015-2018 2(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för ersättning till förtroendevalda med flera Antagna av fullmäktige 2010-12-15, 136 att gälla fr.o.m. 2011-01-01 Reviderade av fullmäktige 2011-06-15, 90 att gälla fr.o.m. 2011-07-01 Reviderade

Läs mer

Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden m.m. för mandatperioden 2014-2018

Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden m.m. för mandatperioden 2014-2018 Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden m.m. för mandatperioden 2014-2018 Allmänt Arvoden är knutna till arvodet för riksdagsledamot och förändring görs vid samma tidpunkt som för riksdagsledamots

Läs mer

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda Arvode utges för inställelse till och deltagande i sammanträde eller förrättning, samt i form av fast årsarvode. Ersättning för inläsningstid ingår i samtliga

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,

Läs mer

Svedala Kommuns 5:04 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 5:04 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Reglemente rörande sammanträdesersättning m m till kommunalt förtroendevalda i Svedala kommun antaget av kommunfullmäktige 2014-06-09, 80 Gäller från 2015-01-01 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Västmanland fr o m 1 november 2010 Fastställd av landstingsfullmäktige 41/2010 Reviderad 2010-11-01

Ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Västmanland fr o m 1 november 2010 Fastställd av landstingsfullmäktige 41/2010 Reviderad 2010-11-01 Ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Västmanland fr o m 1 november 2010 Fastställd av landstingsfullmäktige 41/2010 Reviderad 2010-11-01 Landstinget Västmanland Demokratiberedningen 2010-11-01

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda

Regler för ersättning till förtroendevalda Regler för ersättning till förtroendevalda Fastställda av fullmäktige i Norrbottens läns landsting den 19-20 november 2014, Tillämpningsområde 1 Där inte annat anges gäller reglerna för ledamöter och ersättare

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, och till styrelseledamöter i majoritetsägda bolag, inom Landstinget Sörmland

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, och till styrelseledamöter i majoritetsägda bolag, inom Landstinget Sörmland 118/14 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, och till styrelseledamöter i majoritetsägda bolag, inom Landstinget Sörmland 1 Bakgrund och syfte Förtroendevalda har enligt kommunallagen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Ersättning 2014-08-25 Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-08-25. Ersätter KS-838/2012 024 Bestämmelserna gäller för alla förtroendevalda som har utsetts

Läs mer

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA FR O M 2003-01-01 1. Årsarvode till ordförande och vice ordförande Arvode enligt denna punkt avser ersätta den förtroendevalde för nämndsarbete

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel

Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel 1 Tillämpningsområde 1.1 Dessa bestämmelser gäller för a. Ledamöter och ersättare i fullmäktige beredning som utsetts

Läs mer

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Dnr KS 25-2013/42 Arvodesreglemente Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Innehåll Arvodesregler för förtroendevalda i Degerfors kommun... 3 Årsarvoderad förtroendevald... 3 Pension... 4 Fasta arvoden...

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Ersättningar 2012-12-17 Ersättning till kommunalt förtroendevalda KS-838/2012 024 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Detta dokument innehåller bestämmelser om ersättning till

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen (1991:900) d.v.s. ledamöter och ersättare

Läs mer

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utsändning nr 22 Avsnitt 6.2 REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 2014-12-19 Dnr 250/2014 Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-02-18 10(28) Kommunfullmäktige 6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Inom socialnämnden har en diskussion förts kring

Läs mer

Ersättningar till förtroendevalda i Landstinget Västmanland

Ersättningar till förtroendevalda i Landstinget Västmanland RIKTLINJE 1 (9) OMFATTNING Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Landstinget Västmanland med vilka avses ledamöter och ersättare i landstingsfullmäktige, fullmäktigeberedningar, nämnder, utskott,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag behandlas. Gustaf Wachtmeister (m) yttrar sig. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles.

Landstingsstyrelsens förslag behandlas. Gustaf Wachtmeister (m) yttrar sig. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2002-11-26 11-27 LKD 02596 102 Ersättningar till landstingets förtroendevalda fr.o.m. 2003 (Lf) Bakgrund Inför den nya mandatperioden har en översyn gjorts av ersättningarna till

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun 1 (6) Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun Antagen av kommunfullmäktige (KF) i Fagersta den 26 april 2005, 36, att gälla från 2005-06-01. Ändringar antagna av KF 2006-12-19,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för: a) Kommunfullmäktige b) Av kommunfullmäktige vald ledamot i kommunal styrelse, nämnd, kommitté, beredningsorgan,

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 1 1(7) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1201 024 Antagen: kommunfullmäktige 1991-12-16 och ändrad senast 2014-12-15 143 (ersätter: KS AU 2014-11-05 216) Bestämmelser

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser Inledande bestämmelser 1 Ersättningsformer Ersättningar till förtroendevalda i kommunala organ utbetalas i enlighet med dessa bestämmelser i form av årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, resekostnadsersättning

Läs mer

EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA. rev 2014-11-05

EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA. rev 2014-11-05 EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA rev 2014-11-05 1 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g KAPITEL 1 Tillämpningsområde 2 KAPITEL 2 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 2 Sida KAPITEL 3 Frånvaro

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 2 Giltighetstid 1 Dessa bestämmelser gäller från och med 2015-01-01. Tillämpningsområde

Läs mer

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Gällande fr o m 2015-01-01 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid 1 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi.

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi. KS14-269 003 Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-09 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 65 Giltighetstid

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN

ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN Antaget av fullmäktige 2014-01-27, 7 Reviderat 2015-02-23, Kf 30 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I GULLSPÅNGS KOMMUN FÖR MANDATPERIODEN 2015-2018 ALLMÄNNA

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1 2006-04-01 Ändring Kf 63/06 Kf 89/06 Klu 173/09 Kf 171/10 Kf 172/10 Kf 184/13 Kf 29/15 2006-05-29 Ändring 2006-11-06 Ändring 2007-01-01

Läs mer

LKD Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Protokollsutdrag Administrativa enheten

LKD Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Protokollsutdrag Administrativa enheten PROTOKOLL DATUM 2004-11-15 LKD04410 121 Ersättningar för landstingets förtroendevalda fr o m 2005-01-01, LF Bakgrund Landstinget Sörmland inrättar en ny politisk organisation. Detta innebär även förändringar

Läs mer

ARVODESREGLER. Arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden

ARVODESREGLER. Arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden ARVODESREGLER Arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden 2014-2018 REGLEMENTE 2 Arvodesregler för Håbo kommun 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser gäller för: Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dokumenttyp Riktlinje Dokumentansvarig Kanslichef Dokumentinformation Fastställt av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2014-09-24 74 Förvaring Castor

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 Regionförbundet Örebro län Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillämpningsområde 2 Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar 2 Former för ersättning 2 Årsarvode

Läs mer

Reglemente för ersättning till landstingets förtroendevalda

Reglemente för ersättning till landstingets förtroendevalda Styrande dokument Regeldokument Regel Sida 1 (7) Reglemente för ersättning till landstingets förtroendevalda Fastställd av fullmäktige i Norrbottens läns landsting den 23-24 november 2016,. Reglerna gäller

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 1(6) ÄKF 2010:08 Fastställd av fullmäktige 2010-11-24, 11 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-02-23, 60, Dnr 96/10.104 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Allmänna bestämmelser

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1991-11-25 108 1992-01-01 1991/556-024 Kf 2007-01-29 7 2007-01-01 2007/40-006 Kf 2015-05-25 103 2015-06-01

Läs mer

Bestämmelser om Ersättning till kommunalt förtroendevalda Mandatperioden

Bestämmelser om Ersättning till kommunalt förtroendevalda Mandatperioden Mandatperioden 2015 2018 Antagna av kommunfullmäktige 2014-08-24, 169 Reviderade av kommunfullmäktige 2014-12-18, 294 KS14.666 Innehåll Förtroendevaldas ersättningar 5 1.1 Tillämpningsområde... 5 1.2

Läs mer

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Dnr KS 2010-37 Rev. KF 2012-12-20 92 REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Dnr 019-1473/2014 Juridiska avdelningen - KF/KS Sida 1 (9) kansli 2014-10-31 Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag REGLEMENTE Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 124/2014 Dnr 14/544-024 1(8) Slutbetänkande Arvodesberedningen Författningssamling MBLAFS 2014:1 Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15, 263 Gäller fr o m 2012-01-01 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Att vara ledamot i en nämnd eller styrelse är ett förtroendeuppdrag

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011

Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011 2010-12-22 Dnr: 07/0125 Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Gällande från den 1 januari 2011 Fastställt av kommunfullmäktige den 18 oktober 2010, 165 1. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Detta reglemente gäller för förtroendevalda

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) IJ. 1 REGLER FÖR ARVODEN M. M TILL FÖRTROENDEVALDA I LOMMA KOMMUN 1 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Dessa regler gäller för förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015

Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015 Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 86/2014 1(8) Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ersätter Utbytt den Sign 1:1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 126/06 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas fr o m 2007-01-01,

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar

Läs mer

Ändring i Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden

Ändring i Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-15 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Referens Diarienummer 140266 Ändring i Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden Förslag

Läs mer

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda 1 (9) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Tills vidare Version: 3.0 Fastställd: KF 2105-11-11, 113 Uppdateras: Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda Innehållsförteckning, 1. Giltighetstid 2. Tillämpningsområde

Läs mer

LATHUND utbetalningsrutiner och tillämpning av arvodesbestämmelserna. avsedd för förtroendevalda samt nämndsekreterare/motsvarande

LATHUND utbetalningsrutiner och tillämpning av arvodesbestämmelserna. avsedd för förtroendevalda samt nämndsekreterare/motsvarande LATHUND utbetalningsrutiner och tillämpning av arvodesbestämmelserna avsedd för förtroendevalda samt nämndsekreterare/motsvarande Inkomstbasbeloppet Förtroendevaldas ersättning grundar sig på inkomstbasbeloppet

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Sida 1 (9) Juridiska avdelningen - KF/KS 2013-10-23 kansli Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag 1. Dagarvoden Dagarvoden utges till kommunalt förtroendevalda vid uppdrag

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018 Styrdokument 1 (7)2014-06-30 Fastställd: 2014-06-18 Kommunfullmäktige 2014-06-18 61 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Kanslichef Reviderad: Dnr : KS2013/503-11 Bestämmelser

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 2014, 70 Reviderad av kommunfullmäktige den 26 mars 2015, 25 Reviderad av kommunfullmäktige den

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl mandatperioden

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl mandatperioden 1 ULRICEHAMNS KOMMUN Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl mandatperioden 2015-2018 Fastställda av kommunfullmäktige 2014-09-29, 91 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser äger tillämpning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA Reglementet är antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 3 att gälla fr o m 1992-01-01 Reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-10, 171 1 Bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun Bestämmelser om arvoden och ersättningar till i Lilla Edets kommun Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för som avses i 4 kapitlet 1 kommunallagen. 2 Ersättningar till enligt dessa bestämmelser

Läs mer

Dnr KK15/158. Arvodesreglemente för förtroendevalda i Nyköpings kommun

Dnr KK15/158. Arvodesreglemente för förtroendevalda i Nyköpings kommun Dnr KK15/158 Arvodesreglemente för förtroendevalda i Nyköpings kommun Dnr KK15/158 2/7 1 Giltighet Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda i kommunfullmäktige, revisionen, nämnder, styrelse, utskott,

Läs mer

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 30 november 2010 234 Reviderad: Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun.

SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun. SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun förenklad version 1 Observera att detta är en förenklad version av Arvodesbestämmelserna

Läs mer

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se REGLEMENTE ARVODEN Antaget av kommunfullmäktige 2001-05-16, 44 Revidering av kommunfullmäktige 2007-06-13, 57 Revidering av kommunfullmäktige 2009-06-17, 51 Revidering av kommunfullmäktige 2012-12-19,

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Ersättningsregler 2010-09-07 1 (8) Dnr 2010/287 101 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Beslut i kommunfullmäktige 2010-09-27, att gälla fr o m 2011-01-01. Allmänna

Läs mer

ARVODESBESTÄMMELSER M M. för förtroendevalda inom Örebro läns landsting. mandatperioden 2007-2010

ARVODESBESTÄMMELSER M M. för förtroendevalda inom Örebro läns landsting. mandatperioden 2007-2010 ARVODESBESTÄMMELSER M M för förtroendevalda inom Örebro läns landsting mandatperioden 2007-2010 Fastställda av landstingsfullmäktige 21 22 november 2006 Reviderade enligt beslut av landstingets revisorer

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden -1-2011 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2006-12-12 322 att gälla fr o m 2007-01-01. Personalutskottets beslut 2010-12-06 51- uppräkning med 2,47%.

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente

Arvodes- och ersättningsreglemente Hörselskadades Riksförbund 1(5) Arvodes- och ersättningsreglemente Gäller för styrelseledamöter och övriga förtroendevalda på förbundsnivå 1. Grundläggande bestämmelser 1.1 Definitioner Med förrättning

Läs mer

TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN

TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Sida Vårgårda kommun Sektorschef Annelie Fischer, 0322 600800 annelie.fischer@vargarda.se EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-24 KF 126 Reviderad

Läs mer

15. Ersättning till förtroendevalda 2014

15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Förmiddag, station 2 15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Valberedningen har tagit fram ett förslag på ersättningar till förtroendevalda. Valberedningens förslag till beslut: Att anta valberedningens

Läs mer

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 1 Arvodesreglemente för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 2 Innehållsförteckning 1 Sammanträdesarvode... sid 3 2 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst,

Läs mer

2016-03-23 10. Arvodesreglemente. Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-23 4

2016-03-23 10. Arvodesreglemente. Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-23 4 Datum 2016-03-23 10 Antal sidor Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-23 4 Reviderad, datum och Revideringen avser Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser... 3 1. Bakgrund... 3 2. Regler

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunfullmäktige 2006-08-29, 70 med ändring 2006-11-28, 100 o 106, att gälla fr o m 2007-01-01 samt ändring 2010-12-21,

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN 2015-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-24 235 med ändring 2014-12-16 235 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/ Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/ Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1 2006-04-01 Ändring Kf 63/06 Kf 89/06 Klu 173/09 Kf 171/10 Kf 172/10 Kf 184/13 Kf 29/15 Kf 225/15 Kf 18/16 Kf 87/16 2006-05-29 Ändring

Läs mer

Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden

Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden 2011-2014. 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser gäller för förtroendevald som avses i 4 kap 1 kommunallagen (SFS 1991.900) det

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Region Östergötland för perioden 2015-2018

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Region Östergötland för perioden 2015-2018 1 Dessa arvodesbestämmelser gäller från 2015-01-01 enligt LF 149/2014 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Region Östergötland för perioden 2015-2018 1. Tillämpningsområde Dessa regler gäller för

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR

ARVODESREGLEMENTE FÖR ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av fullmäktige 2016-10-31, KF 159 Dnr: KS 2016/595 Gäller från 2017-01-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se

Läs mer

För förtroendevalda med fasta arvoden ingår det i arvodet att delta i de årliga återkommande dialogdagarna.

För förtroendevalda med fasta arvoden ingår det i arvodet att delta i de årliga återkommande dialogdagarna. 1 (14) ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM LANDSTINGET DALARNA 2014-2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 17 juni 2014, 62 med tillägg av landstingsfullmäktige den 20 oktober 2014, 111-112

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun 1 (6) Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun Antagen av kommunfullmäktige (KF) i Fagersta den 26 april 2005, 36, att gälla från 2005-06-01. Ändringar antagna av KF 2006-12-19,

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Antagen av kommunfullmäktige 117 2010-12-13, reviderad av kommunfullmäktige 92 2013-06-25 Redaktionellt

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda Antagen i kommunfullmäktige 2014-12-04 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7)

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7) Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7) Stab och serviceförvaltningen Kanslienheten Webbredaktör webmaster@rattvik.se 2013-11-15 Antagen KF 2010-12-09, 104 Allmänna

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ale kommun

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ale kommun Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ale kommun Styrdokument Dokumenttyp Bestämmelse Beslutad av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2010-12-13 Ansvarig sektor Sektor KS Gäller för Samtliga nämnder/styrelser

Läs mer

Reglemente för förtroendevalda

Reglemente för förtroendevalda REGLEMENTE Dokumentets syfte För alla förtroendevalda i Nacka kommun gäller följande gemensamma bestämmelser. I begreppet nämnd innefattas även kommunstyrelsen, annan nämnd benämnd styrelse samt i tillämpliga

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:40 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda Styrande dokument Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Arvodesbestämmelser mm för förtroendevalda Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige, 2015-04-21, 81

Läs mer