Arvoden och ersättningar för förtroendevalda Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arvoden och ersättningar för förtroendevalda 2015. Innehållsförteckning"

Transkript

1 1 (13) Sekretariatet Johanna Orre Arvoden och ersättningar för förtroendevalda 2015 Innehållsförteckning 1. Jämförelsetal 2 2. Årsarvoden Landstingsråd och gruppledare Ordförande och vice ordförande i styrelse, utskott, beredningar etc Sjukfrånvaro m.m 4 3. Sammanträdesarvode Landstingets revisorer 6 4. Ersättning för förlorad inkomst m.m Ersättning för lönebortfall Ersättning för förlorade semesterförmåner Ersättning för pensionsförlust 7 5. Reseersättning och traktamente 7 6. Ersättning för kostnader för barntillsyn 9 7. Arvode till förtroendevald i landstinget som samtidigt är landstingsanställd 9 8. Arvoden till landstingsrepresentanter i organ utanför landstingets egen förtroendemannaorganisation 9 9. Arvoden till externa företrädare i samverkansorgan etc Begäran om ersättning Praktiska anvisningar Sammanträdesarvoden Lönespecifikation till E-postadress Reseersättning Traktamente Ersättning för förlorad inkomst Övriga ersättningar Underskrift 13

2 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) 1. Jämförelsetal Samtliga arvoden i landstinget anges i procent av ett jämförelsetal för arvoden, som för år 2015 uppgår till kronor. Detta jämförelsetal justeras årligen med utgångspunkt från den genomsnittliga löneutvecklingen för landstingets anställda. 2. Årsarvoden Årsarvodet är en ersättning för de uppdrag som engagemanget är knutet till enligt särskilt beslut, inklusive underuppdrag i kommittéer etc. Årsarvodet inkluderar sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det innefattar även ersättning för andra uppgifter som är kopplade till uppdraget, t.ex. protokollsjustering, utskotts- eller beredningsgruppssammanträden etc. Andra uppdrag arvoderas enligt nedan angivna bestämmelser, med den begränsningen att den totala ersättningen under ett år inte får överstiga årsarvode för heltidsengagemang. För den som har årsarvode med 100 procent kan således ingen annan ersättning utgå. Fast årsarvode till gruppledare är inte knutna till specifika uppdrag i landstingets förtroendemannaorganisation. För deltagande i protokollförda sammanträden i fullmäktige, styrelse, utskott, nämnder och beredningar samt ev. andra organ utgår, utan beaktande av dessa fasta årsarvoden (med undantag för landstingsrådsuppdragen, se nedan), sammanträdesarvode och ev. ersättning för förlorad arbetsinkomst upp till maxbeloppet motsvarande 100 procent av jämförelsetalet. Avstämning mot maxbeloppet görs månadsvis. Uppdragen som landstingsråd är knutna till representation i fullmäktige och för deras del utgår därför inget extra arvode för sammanträde med fullmäktige. Ersättning för förlorad arbetsinkomst ska styrkas med intyg från arbetsgivare och det ska inte råda någon tvekan om att den åberopade tjänstledigheten gäller för andra uppgifter än de för vilka det fasta årsarvodet gäller. För icke heltidsarvoderad ska även eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst räknas med i jämförelsen mot maximibeloppet per månad. Normalt sammanblandas inte arvode och ersättning för förlorad inkomst, men i detta fall bör ersättning för förlorad inkomst tas med, eftersom heltidsarvoderad, per definition, inte kan få ersättning för förlorad arbetsin-

3 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) komst. I annat fall skulle en deltidsarvoderad person kunna få mer total ersättning än en heltidsarvoderad. 2.1 Landstingsråd och gruppledare Det finns tio landstingsråd. Dessa arvoderas med 40 procent av jämförelsetalet per månad per uppdrag. Antalet landstingsråd grundar sig på representation i fullmäktige, där varje parti som representeras i fullmäktige har ett råd på 40 procent. De partier som har 25 mandat eller däröver får ytterligare ett råd på 40 procent. Härutöver kan landstingsråd ha årsarvode för andra uppdrag enligt tabellen nedan. Samtliga årsarvoden anges i procent av jämförelsetalet per månad. Till gruppledarna för varje parti i fullmäktige utgår ett arvode med 10 procent av jämförelsetalet per månad. 2.2 Ordförande och vice ordförande i styrelse, utskott, beredningar etc. Årsarvode till ordförande och vice ordförande i styrelse, utskott, beredningar etc. utgår månadsvis enligt nedan. Årsarvodet inkluderar sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Arvodet innefattar även ersättning för andra uppgifter som är kopplade till uppdraget, t.ex. protokollsjustering, utskotts- eller beredningssammanträden etc. Ordförande och vice ordförande har, efter skriftlig begäran, rätt att avstå från årsarvode och i stället uppbära sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Sådan begäran skall avse en period om minst ett år.

4 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) Organ Ordförande Vice ordförande Landstingsfullmäktige 20 % 10 % (samt för andre vice ordföranden) Landstingsfullmäktiges beredningar - hälso- och sjukvårdberedningen 20 % 20 % - framtidsberedningen 20 % 20 % - demokratiberedningen 20 % 20 % Landstingsstyrelsen 50 % 50 % (endast för andre vice ordföranden) Landstingsstyrelsens utskott - personalutskottet 50 % 25 % - folkhälso- och tandvårdsutskottet 50 % 25 % - teknikutskottet 50 % 25 % - primärvårds- och psykiatriutskottet 50 % 25 % - sjukhusutskottet 50 % 25 % Patientnämnden 20 % 10 % Hjälpmedelsnämnden (gemensam för 10 % landstinget och kommunerna) Landstingets revisorer * 10 % Övriga revisorer * 5 % * Sammanträdesarvode utgår utöver årsarvodet 2.3 Sjukfrånvaro m.m. För förtroendevalda som har fast årsarvode motsvarande 40 procent eller mer av jämförelsetalet tillämpas vid sjukdom, olycksfall eller arbetsskada samt föräldraledighet reglerna i Allmänna bestämmelser, d.v.s. samma regelverk som gäller för anställd personal. För övriga förtroendevalda med fast årsarvode understigande 40 procent gäller att reducering av arvodet sker vid sammanhängande frånvaro överstigande 30 dagar. Reglerna om olycksfall eller arbetsskada i Allmänna bestämmelser gäller i samband med fullgörande av uppdraget.

5 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) Om deltidsarvodet anmälts som sjukpenninggrundande inkomst svarar den förtroendevalde för sjukanmälan. Om den förtroendevalde trots sjukdom kan fullgöra sitt uppdrag gäller skyldighet att underrätta försäkringskassan. Det ankommer på den förtroendevalde att anmäla frånvaro eller händelse som refererats ovan till landstingskansliets sekretariat. Även annat hinder att fullgöra uppdraget skall anmälas. Vid längre frånvaro p.g.a. sjukdom eller annan orsak får tillfällig ersättare utses av landstingsstyrelsen. Samtliga förtroendevalda med årsarvode har rätt till ledighet motsvarande semester med bibehållet arvode. 3. Sammanträdesarvode Sammanträdesarvode utgår till ledamöter och ersättare vid protokollförda sammanträden i landstingets förtroendemannaorganisation samt vid andra förrättningar och uppdrag som bedöms angelägna. I samband med utbildning utgår normalt enbart ersättning för förlorad arbetsinkomst. Sammanträdesarvode utgår för 2015 med 737 kronor. (Motsvarande 1,29 procent av gällande jämförelsetal.) Vid fullmäktigesammanträde är dock arvodet 50 procent högre, d.v.s. 1,5 sammanträdesarvode. Vid två eller flera sammanträden samma dag utgår sammanlagt högst 1,5 sammanträdesarvode. 3.1 Fullmäktiges partigrupper För sammanträde i fullmäktiges partigrupper utgår sammanträdesarvode för fem gruppmöten per år. Till dessa fem gruppmöten får partierna arvodera samtliga ordinarie ledamöter samt en ersättare för vart tredje mandat i fullmäktige, från fullmäktiges konto. Närvarande ersättare utöver detta arvoderas ur respektive partiresurs, efter beslut i partigruppen. 3.2 Sammanträde med fullmäktige Vid sammanträde med fullmäktige får samtliga ordinarie ledamöter arvode från fullmäktiges konto, samt en ersättare från varje parti, förutom de två största partierna, som får arvodera två ersättare. Närvarande ersättare utöver detta arvoderas ur respektive partiresurs, efter beslut i partigruppen. Om ledamot endast tjänstgör del av en dag och ersättare kallas in resterande tid, ska arvodet delas upp i förhållande till detta.

6 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) 3.3 Landstingets revisorer Till landstingets revisorer utgår, förutom sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst, också ett fast arvode, relaterat till gällande jämförelsetal (se tabell ovan). Till landstingets revisor som granskar donationsstiftelser i landstinget med tillgångar över tio basbasbelopp utgår ett årligt arvode om 0,6 procent av jämförelsetalet per fond och år. Detta arvode skall även täcka eventuellt förlorad arbetsinkomst samt reseersättning. 4. Ersättning för förlorad inkomst m.m. Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan utgå i form av ersättning för lönebortfall vid ledighet för förtroendeuppdrag, förlorade semesterförmåner samt konstaterad pensionsförlust. Ersättning utgår inte till förtroendevald som uppbär ålders- eller annan heltidspension. Förtroendevalda med sjukersättning omfattas av rätt till ersättning för förlorad inkomst. Ersättningen motsvarar den reduktion av sjukersättningen som är föranledd av arvodesutbetalningar från landstinget. 4.1 Ersättning för lönebortfall Ersättning utbetalas till ledamot och ersättare i landstingets förtroendemannaorgan som fått vidkännas bortfall av lön vid deltagande i sammanträde, kurser, konferenser eller andra uppdrag för ovan nämnda organs räkning. Ersättning betalas ut för det lönebortfall som den förtroendevalde kan styrka med intyg från arbetsgivaren. Ersättningen utbetalas endast för det faktiska lönebortfallet och högst för en årslön motsvarande 12 gånger jämförelsetalet. Såväl sammanträdestid som restid får ligga till grund för ersättningen. Även egen företagare kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ersättningens storlek prövas från fall till fall, men kopplas normalt till sjukpenninggrundande inkomst.

7 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) Ersättning utbetalas inte i samband med uppdrag för vilka fast årsarvode utgår med undantag för landstingets revisorer. 4.2 Ersättning för förlorade semesterförmåner Ersättning för förlorade semesterförmåner utgår till förtroendevald som på grund av uppdrag åt landstinget går miste om betalda semesterdagar, semesterersättning eller annan form av semesterförmån. Ansök om sådan ersättning skall göras årsvis vid semesterårets brytpunkt. 4.3 Ersättning för pensionsförlust Förtroendevald med deltidssysselsättning under 40 procent kan inte omfattas av pensionsbestämmelserna PRF-KL. Konstaterad pensionsförlust i den ordinarie anställningen på grund av förtroendeuppdrag hos landstinget fram t.o.m. år 2004 kan kompenseras efter ansökan till och särskild prövning av landstingsstyrelsen vid pensionstillfället. Fr.o.m avsätts pensionsavgift för samtliga förtroendevalda inom landstinget enligt KAP-KL på den ersättning för förlorade arbetsinkomster som utbetalas från landstinget. Efter beslut i fullmäktige 2014 är landstingsstyrelsen utsedd till pensionsmyndighet, d.v.s. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa pensionsoch omställningsbestämmelserna OPF-KL. OPF-KL är utformat för att tilllämpas på förtroendevalda som tillträder efter valet 2014 och sedan tidigare inte omfattas av pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 5. Reseersättning och traktamente 5.1 Hel- och deltidsengagerade Landstingsråd samt ordförande och vice ordförande med årsarvoden äger uppbära ersättning för resor mellan bostaden och tjänstestället om avståndet däremellan överstiger 10 km enkel väg, enligt följande: Ersättning för resor med buss eller tåg utgår genom att kostnad för läns- eller annat månadskort täcks av landstinget. Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott efter inlämnande av reseräkning. Ersättning för resor med bil utgår mellan bostaden och tjänstestället för de resor som uppdraget medför och utbetalas månadsvis i efterskott efter inlämnande av reseräkning. Ersättningen utgår efter riksskatteverkets anvisningar om avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats med egen bil (18,50 kr/mil för 2015). Utbetalning av ersättning sker preliminärt under löpande år och justeras vid behov i efterhand. Ersättning för resa mellan bostaden och tjänstestället kan inte utgå utöver vad som ovan sagts.

8 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) Traktamente utgår inte vid fullgörande av uppdrag på tjänstestället. Vid övriga resor i anslutning till förtroendeuppdrag utgår reseersättning och traktamente enligt BIA och TRAKT 04, med följande begränsning: Reseersättning utbetalas endast om avståndet mellan bostaden/ arbetsplatsen och förrättningsstället överstiger 10 km.

9 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) 5.2 Övriga Till övriga förtroendevalda i landstingets förtroendemannaorganisation utgår reseersättning och traktamente enligt BIA och TRAKT 04 med ovan nämnda begränsning. 6. Ersättning för kostnader för barntillsyn Ersättning för styrkta barntillsynskostnader utgår till den förtroendevalde då ordinarie barnomsorg inte kan utnyttjas eller saknas. Ersättning utgår för tillsyn av barn under 12 år med högst den ersättning som motsvarar timlön enligt avtal för kommunal dagbarnvårdare. 7. Arvode till förtroendevald i landstinget som samtidigt är landstingsanställd Anställd skall, om inte uppdraget fullgörs i tjänst, ta tjänstledigt med fullt löneavdrag. Löneavdraget kompenseras genom att ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas. Sammanträdesarvode utgår som till övriga förtroendevalda. Om uppdraget är i tjänsten utgår inget arvode och det fullgörs utan löneavdrag. Sådana uppdrag kan definitionsmässigt inte förekomma i organ med parlamentarisk/politisk sammansättning. 8. Arvoden till landstingsrepresentanter i organ utanför landstingets egen förtroendemannaorganisation I statliga organ, t.ex. skattenämnder, anges i författning hur ersättning skall utgå. I övriga fall är huvudprincipen att det är den huvudman, hos vilken den som landstinget valt tjänstgör, som svarar för arvodet. Om detta av något skäl inte är möjligt svarar landstinget för arvode och ev. ersättning för förlorad arbetsförtjänst för att den förtroendevalde inte skall bli ekonomiskt lidande p.g.a. sitt uppdrag. 9. Arvoden till externa företrädare i samverkansorgan etc. Landstinget svarar för arvoden enligt de principer som gäller för landstingets förtroendevalda även för externa representanter i samverkansorgan där landstinget tar initiativ till samrådet.

10 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) I de fall landstinget kallar till samråd skall landstinget svara för arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt landstingets regler för sina förtroendevalda även till företrädare för ideella organisationer med vilka landstinget har ett föreskrivet eller självpåtaget samråd/motsvarande. 10. Begäran om ersättning Begäran om sammanträdesarvode, reseersättning, traktamente och resetillägg samt ersättning för kostnader för barntillsyn, skall göras i anslutning till sammanträdet/förrättningen, dock senast inom ett år. Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall lämnas vid det egna semesterårets brytpunkt, (vanligen 1 januari eller 1 april), dock senast 6 månader därefter. Begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån utöver den ersättning som utgår enligt sidan 11 skall lämnas i anslutning till pensionsavgången, dock senast två år därefter. 11. Praktiska anvisningar I anslutning till sammanträde eller annan förrättning skall blanketten Sammanträdesrapport (se bilaga) fyllas i och lämnas för attest till respektive sekreterare som sammanställer rapporterna. Vid sammankomster som inte är protokollförda sammanträden skall ordförande eller ansvarig tjänsteman attestera rapporten. Om den förtroendevalde under sammanträde/förrättning blivit bjuden på måltid ska rutan för gratis måltid markeras. För rapporter som inkommer till Landstingshuset senast sista dagen i månaden, sker utbetalning den 27:e i följande månad. För att underlätta administrationen skall alla uppgifter vara korrekt ifyllda. Om rapporten inte är attesterad utbetalas inget arvode eller annan ersättning Sammanträdesarvoden Sammanträdesarvode utgår vid protokollförda sammanträden i landstingets förtroendemannaorgan, samt vid andra förrättningar där vederbörande representerat landstinget.

11 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) Sätt ett kryss i rutan för Sammanträdesarvode under rubriken Ersättningar. Från 1 januari, 2015 är arvodet 737 kronor. För sammanträden med landstingsfullmäktige, samt för flera sammanträden under en dag utgår kronor (1,5 arvode) Lönespecifikation till E-postadress Förtroendevalda kan numera få lönespecifikation skickad till hemdator. För att få detta fyll i fältet E-postadress. När detta en gång uppgivits behöver detta inte anges på kommande rapporter (utom vid ändad epostadress) Reseersättning För resa med egen bil: Sätt kryss i rutan för Reseersättning under rubriken Ersättningar samt ange färdväg och antal kilometer. Ersättning utbetalas enligt BIA, körlängdsersättning 29:00 kr/mil, (1 januari, 2015). Ersättning för medpassagerare utgår inte enligt BIA. På raden därunder anges övriga resekostnader och utlägg (bifoga kvitto vid taxiresa). Ersättning för resa med egen bil utgår inte om avståndet till förrättningsstället inte överstiger 10 kilometer. Fyll då inte i kilometertal. Gör inga egna uträkningar Traktamente Fyll i ett kryss vid Traktamente" under rubriken Ersättningar, samt ange datum och klockslag för avresa till förrättningsstället, respektive för återkomst till resans utgångspunkt. Gör inga egna uträkningar. Ersättningsformer och belopp (enl. TRAKT 04): 1) Flerdagstraktamente (skattefritt) a) Heldag: 220 kr b) Halvdag: 110 kr c) Natt: 110 kr 2) Flerdags-resetillägg (skattepliktigt) a) 18 tim: 105 kr b) 4 tim: 15 kr

12 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) Nattraktamente avser övernattning i egen regi. Traktamente/resetillägg enligt ovan utgår inte om avståndet till förrättningsstället inte överstiger 50 kilometer. Fyll då inte i datum/klockslag. Traktamente utgår inte vid deltagande i sammanträde eller annan förrättning när landstinget svarar för kost och logi Ersättning för förlorad inkomst Om man får vidkännas lönebortfall för fullgörandet av förtroendeuppdrag kan man få ersättning för detta. I samband med att ersättning begärs första gången skall ett intyg från arbetsgivaren bifogas som visar lönebortfallets storlek vid tjänstledighet för hel dag. När den förtroendevalde nästa gång söker ersättning anges på rapporten att ersättning skall utgå enligt tidigare intyg. Nytt intyg bifogas endast då lönebortfallet har förändrats. På rapporten kryssas för om ersättning önskas för 1/4, 1/2, 3/4 el 1/1 dag eller ett visst antal timmar, givetvis motsvarande den tjänstledighet som begärts för uppdraget. För förtroendevalda som också är landstingsanställda kontrolleras lönebortfallet för tjänstledigheten via lönesystemet innan ersättning utbetalas. Intyg behöver inte lämnas i detta fall. Ersättningens storlek för egna företagare kommer att prövas från fall till fall, men kopplas normalt till sjukpenninggrundande inkomst. Ersättningen utgår högst för en årslön motsvarande 12 ggr jämförelsetalet för heltidsarvode. För 2015 innebär detta högst 2768 kr per dag, eller 346 kr per timme. Ersättning utgår inte till förtroendevald som uppbär ålders- eller annan heltidspension. Vid årets slut kan ett antal personer väljas ut för stickprovsundersökning. De kommer att få lämna in ett intyg på hur stort löneavdrag som gjorts under hela året. Detta jämförs sedan med utbetald ersättning Övriga ersättningar Ersättning för förlorade semesterförmåner utbetalas på begäran i efterskott vid semesterårets slut. Ett intyg från arbetsgivaren skall bifogas med uppgift om hur stort avdrag som gjorts på semesterrätt/ersättning, samt vilken ledighet som ligger till grund för avdraget.

13 LANDSTINGET I VÄRMLAND (13) Begäran om ersättning för pensionsförlust t.o.m skall göras till landstingsstyrelsen inom två år efter pensionsavgången. Fr.o.m avsätts pensionsavgift enligt KAP-KL beräknad på ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetald från landstinget. Landstinget tillämpar avtalet OPF-KL för de förtroendevalda som tillträtt efter valet Ersättning för styrkta barntillsynskostnader utgår då ordinarie barnomsorg inte kan utnyttjas, efter att intyg och eventuella kvitton redovisats Underskrift Riktigheten av lämnade uppgifter styrks med underskrift av den förtroendevalde, som därefter lämnar rapporten för attest till sekreteraren.

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2014

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2014 1 (14) Sekretariatet 2014-01-31 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2014 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2014-01-31 2 (14) Arvode 2014 Innehållsförteckning 1. Jämförelsetal 3 2. Årsarvoden 3 2.1 Landstingsråd,

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Ersättning 2014-08-25 Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-08-25. Ersätter KS-838/2012 024 Bestämmelserna gäller för alla förtroendevalda som har utsetts

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Dnr KS 25-2013/42 Arvodesreglemente Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Innehåll Arvodesregler för förtroendevalda i Degerfors kommun... 3 Årsarvoderad förtroendevald... 3 Pension... 4 Fasta arvoden...

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi.

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi. KS14-269 003 Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-09 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 65 Giltighetstid

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda

Regler för ersättning till förtroendevalda Regler för ersättning till förtroendevalda Fastställda av fullmäktige i Norrbottens läns landsting den 19-20 november 2014, Tillämpningsområde 1 Där inte annat anges gäller reglerna för ledamöter och ersättare

Läs mer

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-02-18 10(28) Kommunfullmäktige 6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Inom socialnämnden har en diskussion förts kring

Läs mer

EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA. rev 2014-11-05

EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA. rev 2014-11-05 EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA rev 2014-11-05 1 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g KAPITEL 1 Tillämpningsområde 2 KAPITEL 2 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 2 Sida KAPITEL 3 Frånvaro

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Ersättningar 2012-12-17 Ersättning till kommunalt förtroendevalda KS-838/2012 024 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Detta dokument innehåller bestämmelser om ersättning till

Läs mer

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utsändning nr 22 Avsnitt 6.2 REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 2014-12-19 Dnr 250/2014 Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015

Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015 Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 86/2014 1(8) Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Dnr 019-1473/2014 Juridiska avdelningen - KF/KS Sida 1 (9) kansli 2014-10-31 Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 2 Giltighetstid 1 Dessa bestämmelser gäller från och med 2015-01-01. Tillämpningsområde

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Sida 1 (9) Juridiska avdelningen - KF/KS 2013-10-23 kansli Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag 1. Dagarvoden Dagarvoden utges till kommunalt förtroendevalda vid uppdrag

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 1(6) ÄKF 2010:08 Fastställd av fullmäktige 2010-11-24, 11 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-02-23, 60, Dnr 96/10.104 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Allmänna bestämmelser

Läs mer

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 Regionförbundet Örebro län Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillämpningsområde 2 Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar 2 Former för ersättning 2 Årsarvode

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Ersättningsregler 2010-09-07 1 (8) Dnr 2010/287 101 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Beslut i kommunfullmäktige 2010-09-27, att gälla fr o m 2011-01-01. Allmänna

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1 2006-04-01 Ändring Kf 63/06 Kf 89/06 Klu 173/09 Kf 171/10 Kf 172/10 Kf 184/13 Kf 29/15 2006-05-29 Ändring 2006-11-06 Ändring 2007-01-01

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Gällande från den 1 januari 2011 Fastställt av kommunfullmäktige den 18 oktober 2010, 165 1. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Detta reglemente gäller för förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018 Styrdokument 1 (7)2014-06-30 Fastställd: 2014-06-18 Kommunfullmäktige 2014-06-18 61 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Kanslichef Reviderad: Dnr : KS2013/503-11 Bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Antagen av kommunfullmäktige 117 2010-12-13, reviderad av kommunfullmäktige 92 2013-06-25 Redaktionellt

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN

TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Sida Vårgårda kommun Sektorschef Annelie Fischer, 0322 600800 annelie.fischer@vargarda.se EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-24 KF 126 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dokumenttyp Riktlinje Dokumentansvarig Kanslichef Dokumentinformation Fastställt av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2014-09-24 74 Förvaring Castor

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Region Östergötland för perioden 2015-2018

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Region Östergötland för perioden 2015-2018 1 Dessa arvodesbestämmelser gäller från 2015-01-01 enligt LF 149/2014 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Region Östergötland för perioden 2015-2018 1. Tillämpningsområde Dessa regler gäller för

Läs mer

För förtroendevalda med fasta arvoden ingår det i arvodet att delta i de årliga återkommande dialogdagarna.

För förtroendevalda med fasta arvoden ingår det i arvodet att delta i de årliga återkommande dialogdagarna. 1 (14) ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM LANDSTINGET DALARNA 2014-2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 17 juni 2014, 62 med tillägg av landstingsfullmäktige den 20 oktober 2014, 111-112

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-11-13 LS-LED06-389 102 Översyn av arvodesregler avseende förtroendevalda i Landstinget Sörmland. LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda Styrande dokument Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Arvodesbestämmelser mm för förtroendevalda Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige, 2015-04-21, 81

Läs mer

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 1 Arvodesreglemente för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 2 Innehållsförteckning 1 Sammanträdesarvode... sid 3 2 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst,

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

LATHUND utbetalningsrutiner och tillämpning av arvodesbestämmelserna. avsedd för förtroendevalda samt nämndsekreterare/motsvarande

LATHUND utbetalningsrutiner och tillämpning av arvodesbestämmelserna. avsedd för förtroendevalda samt nämndsekreterare/motsvarande LATHUND utbetalningsrutiner och tillämpning av arvodesbestämmelserna avsedd för förtroendevalda samt nämndsekreterare/motsvarande Inkomstbasbeloppet Förtroendevaldas ersättning grundar sig på inkomstbasbeloppet

Läs mer

ARVODESBESTÄMMELSER M M. för förtroendevalda inom Örebro läns landsting. mandatperioden 2007-2010

ARVODESBESTÄMMELSER M M. för förtroendevalda inom Örebro läns landsting. mandatperioden 2007-2010 ARVODESBESTÄMMELSER M M för förtroendevalda inom Örebro läns landsting mandatperioden 2007-2010 Fastställda av landstingsfullmäktige 21 22 november 2006 Reviderade enligt beslut av landstingets revisorer

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda

Arvodesreglemente för förtroendevalda Antagen av Kommunfullmäktige 2014 11 26, 168. Dnr: KS 1623/14 903 Gäller fr.o.m. 2015 01 01 Arvodesreglemente för förtroendevalda Förtroendemän Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER FÖR EKONOMISKA FÖRMÅNER

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE E KO NO M I S K A E R S ÄT T NI NG AR M. M. T I L L F Ö RT RO E N DE V AL D A M A ND AT P E R I O DE N

ARVODESREGLEMENTE E KO NO M I S K A E R S ÄT T NI NG AR M. M. T I L L F Ö RT RO E N DE V AL D A M A ND AT P E R I O DE N ARVODESREGLEMENTE E KONOMISKA ERSÄTTNINGAR M. M. TILL F ÖRTROENDEVALDA MANDATPERIODEN 2015-2018 Arvodesreglemente, ekonomiska ersättningar m.m. till förtroendevalda Fastställd Kommunfullmäktige 2014-06-23,

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun Bestämmelser om arvoden och ersättningar till i Lilla Edets kommun Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för som avses i 4 kapitlet 1 kommunallagen. 2 Ersättningar till enligt dessa bestämmelser

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011

Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011 2010-12-22 Dnr: 07/0125 Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

12-15 164 (KS/2014:517-003) Stabsavdelningen

12-15 164 (KS/2014:517-003) Stabsavdelningen 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-08-31 127 Gäller fr o m: 2015-09-04 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:291-003 Ersätter: Arvodesreglemente beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 164

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Landstinget i Östergötland för perioden 2011-2014

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Landstinget i Östergötland för perioden 2011-2014 1 Gällande från 2011-01-01 enligt LF 104/2010, med tillägg enligt LF 186/2011 och LF 106/2013 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Landstinget i Östergötland för perioden 2011-2014 1. Tillämpningsområde

Läs mer

1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011-

1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011- 1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011- INNEHÅLLSFÖRTECKNING TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA... 3 ÅRSARVODE... 3 Kommunalråd...3 Kommunstyrelsens ordförande...4 RÄTT TILL ERSÄTTNING

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun, med vilka avses ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,

Läs mer

15. Ersättning till förtroendevalda 2014

15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Förmiddag, station 2 15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Valberedningen har tagit fram ett förslag på ersättningar till förtroendevalda. Valberedningens förslag till beslut: Att anta valberedningens

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda Regler för partistöd 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-28, 119, Tolkning 23 beslutat av KsAu 2014-12-01, 231 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente

Arvodes- och ersättningsreglemente Hörselskadades Riksförbund 1(5) Arvodes- och ersättningsreglemente Gäller för styrelseledamöter och övriga förtroendevalda på förbundsnivå 1. Grundläggande bestämmelser 1.1 Definitioner Med förrättning

Läs mer

ARVODESBESTÄMMELSER M M FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM ÖREBRO LÄNS LANDSTING MANDATPERIODEN 2003-2006

ARVODESBESTÄMMELSER M M FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM ÖREBRO LÄNS LANDSTING MANDATPERIODEN 2003-2006 ARVODESBESTÄMMELSER M M FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM ÖREBRO LÄNS LANDSTING MANDATPERIODEN 2003-2006 Ledningskansli sekretariat Fastställda i Landstingsfullmäktige 30/2002 Beslut av landstingets revisorer 2003-02-13

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA ORGANISATIONER 1 Vad bestämmelserna omfattar Dessa bestämmelser gäller för sådana förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Vaggeryds kommun

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Vaggeryds kommun 1(8) Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Vaggeryds kommun FÖRTROENDEUPPDRAG SOM OMFATTAS AV BESTÄMMELSERNA 1 Dessa bestämmelser om sammanträdes- och förrättningsarvoden m.m. skall

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X Reglemente för ersättning till förtroendevalda HebyFS 2014:21 Infördes i författningssamlingen den 8 maj 2014 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier i Landstinget i Uppsala län (mandatperiod 2011-2014)

Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier i Landstinget i Uppsala län (mandatperiod 2011-2014) 2011-05-05 Fastställt av landstingsfullmäktige 2010-11-15 16. Komplettering fastställd av landstingsfullmäktige 2011-06-20. Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier i Landstinget

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 1 (12) Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Ersättning till förtroendevalda i Enköpings kommun och dess företag från och med den 1 januari 2015. Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-16 paragraf

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun Antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 207 1 1. Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Förtroendemän - Reglemente för ersättningar

Förtroendemän - Reglemente för ersättningar Antagen av Kommunfullmäktige den 8 december 2010, 198 Dnr: KS 1142/10 903 Tillägg av Kommunfullmäktige den 27 februari 2013, 29 Dnr: KS 99/13 903 Förtroendemän - Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda

Ersättning till förtroendevalda Ersättning till förtroendevalda Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda fastställda av kommunfullmäktige 1991: 26, ändrade 1994-12-12 30, ändrade 1998-09-14 56 o 57, ändrade 1999-12-13

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014 Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014 Gäller från och med 2011-07-01 (Ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt reglementets anvisningar gäller fr o m 2011-01-01.) Reviderad och kompletterad

Läs mer

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente (2015) Ljungby kommuns Arvodesreglemente Fastställt av kommunfullmäktige 2015-01-26 5 1 Arvodesreglemente Att vara ledamot i en nämnd eller styrelse är ett förtroendeuppdrag som kräver tid och engagemang.

Läs mer

Ersättningar till förtroendevalda

Ersättningar till förtroendevalda Ersättningar till förtroendevalda Arvoden Årsarvoden utgår till ordförande, vice ordförande Sammanträdesarvoden till ledamöter och suppleanter Undantag, Revisionen. KS och KSAU Sammanträdesarvoden Sammanträdesarvode

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-06-15 Datum: 2015-06-15 Sida: 2 (11) Bestämmelser om arvoden och

Läs mer

Reglemente avs. arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö Ekonomisk Förening

Reglemente avs. arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö Ekonomisk Förening Förslag reglemente 2011 Reglemente avs. arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö Ekonomisk Förening Principer som är vägledande för detta reglemente HSB Malmö Ek. För. är en

Läs mer

Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun

Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun 1(8) Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 25 maj 2010, 66, reviderat 22 mars 2011, 16, reviderat 21 juni 2011, 77, reviderat 25 februari

Läs mer

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015 REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA från och med 1 januari 2015 Kommunledningsförvaltningen januari 2015 Regler för ersättningar till förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige den 2014-11-24

Läs mer

ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖR REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS FÖRTROENDEVALDA FRÅN DEN 1 JULI 2009. REVIDERAT ATT GÄLLA FRÅN DEN 1 JANUARI 2011.

ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖR REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS FÖRTROENDEVALDA FRÅN DEN 1 JULI 2009. REVIDERAT ATT GÄLLA FRÅN DEN 1 JANUARI 2011. ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖR REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS FÖRTROENDEVALDA FRÅN DEN 1 JULI 2009. REVIDERAT ATT GÄLLA FRÅN DEN 1 JANUARI 2011. 1 Ersättningsreglemente för Regionförbundet Sörmlands förtroendevalda

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 40 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-25 45 Sidan 1 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

1 Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna. 2 Uppräkning av arvoden och ersättningar. 3 Ersättningsberättigade sammanträden m m

1 Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna. 2 Uppräkning av arvoden och ersättningar. 3 Ersättningsberättigade sammanträden m m SALA KOMMUN n ' n l "S "()14/10~/2.r~ev1derao..Ola ga tv. L v SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-05- o 7 Dlarienr_20il4 /J...~'2?'11Aktbilaga_lln_ Dpb: ' FÖRSLAG TILL BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 1 (10) Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Kommunfullmäktige föreskriver följande. Tillämpningsområde och definitioner 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 06/KS 185 KFS 2007:03 Ers KFS 2007:01 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I MOTALA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 26 mars 2007, 87 gäller fr

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

Beslutad av: kommunfullmäktige

Beslutad av: kommunfullmäktige Sida: 1 (13) 1 Giltighetstid Bestämmelserna gäller fr.o.m. 2014-10-15 och tills vidare. Förtroendevald som kan styrka att han/hon har förlorat pensionsförmåner under uppdragstid före den 1 juli 2002 har

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 197 Innehåll Inledning 2 Omräkningsregel 2 Grundarvode... 2 Årsarvode...

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018 Inklusive tillämpningsföreskrifter Kommunfullmäktige 2014-10-06, 49/14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR FÖRTROENDEVALDA... 1 2015 2018... 1 ARVODESBESTÄMMELSER

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 01-018 Att gälla från och med den 1 januari 01 Beslutades av landstingsstyrelsen 014-08-8 INNEHÅLL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun

Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-05-27 72 Reviderad: 2011-09-29 130, 2014-04-24 69 Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun 1 (16) Innehållsförteckning

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2014-01-01 Antagen: KF 287/2014 Bestämmelser om ekonomiska Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

ARVODESREGLER 2015-2018 FÖRTROENDEVALDA

ARVODESREGLER 2015-2018 FÖRTROENDEVALDA 2014-03-03 ARVODESREGLER 2015-2018 FÖR FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunfullmäktige 2014-09-08 148. Gällande för perioden 1 januari 2015-31 december 2018 Justering för år 2015, inkomstbasbelopp 58

Läs mer

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1(8) UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för avdelningsstyrelsen och vid av avdelningsstyrelsen meddelade uppdrag inklusive fackliga studier,

Läs mer

Ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Helsingborg stad, ERS 2014

Ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Helsingborg stad, ERS 2014 Ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Helsingborg stad, ERS 2014 Fastställd av kommunfullmäktige den 19 november 2014 167 Innehåll 1. Allmänt Tolkning och tillämpning 2. Månadsarvode Externa ledamöter

Läs mer

Arvodesregler för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018

Arvodesregler för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Arvodesregler för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Upprättad: 2014-05-14 Handläggare: Jerker Andersson Liljestrand Antagen av: Kommunfullmäktige 71 Datum för antagande: 2014-06-02 Diarienummer:

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda Fastställt av kommunfullmäktige den 25 september 2006, 58, Reviderat av kommunfullmäktige: 2006-11-20, 76, 2007-06-18, 33, 2012-10-01,

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Ekonomiska förmåner till förtroendevalda Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från 2015-01-01 Antagen: KF 2014-12-11 350 och KF 2014-12-22 359 Bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

Peder Björn 2014-08-15 LiÖ 2014-932

Peder Björn 2014-08-15 LiÖ 2014-932 Peder Björn 2014-08-15 LiÖ 2014-932 Landstingsstyrelsen Förslag från arvodeskommittén avseende arvodesbestämmelser förtroendevalda i Region Östergötland under perioden 2015-2018 Landstingsstyrelsen har

Läs mer

Reglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun

Reglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun Sida 1(14) KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 006.1 Reglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun Dokumenttyp Reglemente Beslutad av Kommunfullmäktige Fastställd Kf1992-02-25,

Läs mer

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd Sida 1(12) Handläggare Giltigt från och med Reviderat Processägare Karin Henriksson (khn016) 2015-06-24 2015-06-24 Beslutat av Landstingsfullmäktige 2015-06-24 112 Gäller för Landstingsgemensamt Granskare

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR M M TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA. Gäller fr.o.m. 2015-01-01

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR M M TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA. Gäller fr.o.m. 2015-01-01 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR M M TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sid 1 Innehållsförteckning Sid nr Tolkning av bestämmelserna 2 Uppräkning av ersättningar 2 Allmänna bestämmelser

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I GISLAVEDS KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I GISLAVEDS KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 54 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag?

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag? Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade (Lathunden utgår från dokumentet Ersättning till förtroendevalda, årsmötet 2013) När kan jag få arvode för ett uppdrag? Som medlem i UH har

Läs mer

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som

Läs mer

Förtroendemannareglemente

Förtroendemannareglemente Förtroendemannareglemente Reglemente arvoden och ekonomisk ersättning för sammanträden och uppdrag för kommunen Reviderat av Kommunfullmäktige 2015-06-17 FFS 907.00 907.02 R E G L E M E N T E A R V O D

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN År 2015-2018 Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige 2014-06-18 85, 14KS/0225 1 INNEHÅLL Allmänna

Läs mer

Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län

Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län LF 2014-09-28 LJ2014/1114 LF 2014-12-09 Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län Mandatperioden 2014-2018 Beslutade av landstingsfullmäktige 2014-09-28, 108 samt 2014-12-09, 175 Innehållsförteckning:

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsfullmäktiges sammanträde Onsdagen den 11 februari 2015 kl. 09.00 Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsfullmäktiges sammanträde Onsdagen den 11 februari 2015 kl. 09.00 Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala. FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsfullmäktiges sammanträde Onsdagen den 11 februari 2015 kl. 09.00 Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala Nr Ärende Dnr 1 Öppnande av sammanträdet 2 Upprop 3 Val av två justerare

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun Sidan 1 av 13 Kommunfullmäktige Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 17 december 2010 35. Reviderad med bastal för 2012 den 21 oktober 2011. Allmänna

Läs mer