Till dig som bor i nacka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till dig som bor i nacka"

Transkript

1 Till dig som bor i nacka Oss kan du rösta på i kommunvalet 14 september. Fr v: Ingmar Sahlgren, Johan Krogh, Christine Lorne, Björn Strehlenert, Hans Peters, Mia Wallgren, Claes Tarras Ericsson, Håkan Ekengren. Ej med på bilden: Karin Rappsjö Emanuelli, Gregor Bergquist, Kerstin Malmström, Elisabeth Därth och Käthe Bäcklund. God miljö, valfrihet och kvalitet mer för varje skattekrona Valfrihet och kvalitet Skydda natur och miljö bevara grönområden Fler företag och arbetsplatser Ja till hållbar stad nej till betongförort Framkomlighet i trafiken Resurser till skolan och omsorgen Satsningar på kulturen

2 VI VÄRNAR VALFRIHETEN/ JA MAN SKA FÅ VÄLJA SJÄLV MED FOKUS PÅ MILJÖ OCH KLIMAT! Vi tycker det är viktigt att människor själva kan påverka sin vardag. Därför värnar vi nackabornas möjlighet att välja förskola, skola, hemtjänst, äldreboende, mm. Vi tror att med både privata och kommunala utförare så främjas mångfalden. Med väl gjorda upphandlingar och noggranna återkommande uppföljningar säkrar vi att allt utförs med högsta kvalitet. I Nacka ska man inte kunna slarva med servicen till medborgarna. För de föräldrar som vill vara hemma längre vill vi göra vårdnadsbidraget i Nacka kommun mer flexibelt. Centerpartiet i Nacka strävar efter en hållbar ut veckling. Vi vill göra kraftfulla satsningar på ny och smart miljöteknik som vindkraft, sol- och bioenergi samt uppmuntra installation av solfångare och solceller. Centerpartiet anser att alla har rätt till en giftfri vardag. Vi vill kartlägga hur det ser ut på förskolor och skolor och byta ut leksaker/material som innehåller hormonstörande plaster mm. Nacka kommun har för närvarande 12 natur - re servat och flera är på ingång. Många av dessa reservat är resultaten av infriade vallöften och ett framgångsrikt arbete från Centerpartiets sida. Vi vill arbeta vidare med att bilda nya naturreservat för att skydda natur och miljö från exploatering i omtyckta grönområden. Näst på tur att bli reservat står Skuruparken, Skarpnäs, Svärdsö och Ryssbergen. Centerpartiet tycker det är viktigt att Nacka även fortsättningsvis har en VA- och avfallstaxa som gynnar de hushåll som återvinner sitt avfall och är sparsam med vattnet. Det ska vara lätt och ekonomiskt fördelaktigt att göra rätt och att återvinna. Vi vill ha fler återvinningsstationer som ska vara lättillgängliga, fräscha och finnas nära dig. På Centerpartiets initiativ har både lokala miljömål samt en klimatplan tagits fram i Nacka kommun för att luften ska bli bättre, gifterna färre, sjöar och vattendrag ska vara i balans och vi ska ha ett rikare växt- och djurliv. Detta är viktigt för ett hållbart Nacka, både för nuvarande och kommande generationer. Fräscha återvinningsstationer ska finnas nära dig. Centerpartiet vill ha valfrihet och kvalitet.

3 HÅLLBARA TRAFIKSYSTEM JA TILL HÅLLBAR STAD NEJ TILL BETONGFÖRORT Nacka kommun är populär att bo och leva i. Kommunen växer snabbt och trafiksystem måste byggas ut för att hänga med i utvecklingen. Nackaborna behöver en mångfald av trafikslag. Vi vill bygga ut kollektivtrafiken men vi vill också säkra framkomligheten för de som måste använda bil. Stockholms planering för ombyggnad av Slussen har tyvärr misskötts och har dragit ut på tiden. Detta trots många dyra konsulter och projektledare. Nacka och Värmdö är helt beroende av att busstrafiken fungerar. Under ombyggnadstiden måste flexibla busslinjer finnas som kan gå till alternativa slutstationer såsom Gullmarsplan och Cityterminalen. Centerpartiet har vunnit framgång. Tunnelbanan ska byggas ut till Nacka. NACKA SKA VARA TILLGÄNGLIGT Funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för människor som vill utbilda sig, arbeta, ha en aktiv fritid eller engagera sig i samhället. För Centerpartiet är det självklart att alla, oavsett funktionsnedsättning, ska kunna delta i nackasamhället. Det gäller inte minst i kollektivtrafiken där hissar, ramper och perronger måste anpassas efter olika behov. HÄR ÄR NÅGRA PUNKTER SOM GÖR SKILLNAD FÖR BÄTTRE TRAFIKFLÖDEN En ny bro över Skurusundet. Tunnelbanan byggs ut till Nacka. Först till Nacka Forum senare vidare ut till Orminge. Tvärbanan förlängs från Hammarby sjöstad till Sickla. Saltsjöbanan rustas upp och det blir 12-minuterstrafik på bägge grenarna. Tågen ska fortsätta hela vägen in till Slussen. Utvecklad cykeltrafik med fler och upprustade cykelbanor. Lånecyklar ska införas. Nyttja sjövägarna bättre. Det behövs fler miljövänliga båtar och man ska kunna åka på SL-kortet. En ny bussterminal vid Slussen med hög kapacitet är ett måste Bättre underhåll av gator och vägar. En levande stad har höga kvaliteter Så här vill vi inte ha det i Nacka. BYGG STAD MED KVALITET OCH MILJÖPROFIL Avtalet om tunnelbana till Nacka skapar möjligheter! Centerpartiet vill skapa en levande stad på västra Sicklaön från Nacka Forum och in mot Stockholm med kvartersbebyggelse, hållbara och miljövänliga stadsmiljöer, smarta trafiksystem, trevliga mötesplatser och tillgängliga grönområden. Vi vill ha en blandning av bostadsrätter, hyresrätter, villor och studentbostäder. Vi vill ha parker, torg och varierade och vackra fasader. Nacka kommun ska ha höga miljöambitioner. När vi bygger nytt ska det vara på ett miljö- och energimässigt klokt sätt. Centerpartiet har länge drivit frågan om att däcka över motorvägen vid Nacka Forum för att få bort buller och avgaser samt frigöra mark som kan användas till bostäder, idrott och arbetsplatser. Vi ser hela Nacka. Alla stadsdelar behöver utvecklas. Exempelvis behövs förnyelse med utbyggnad av fler bostäder, bättre kommunikationer och bätt re service i Orminge centrum, Älta centrum, Ektorps centrum och Saltsjöbadens centrum. Vi vill att det ska vara nära till den service som behövs i vardagen.

4 KULTUR OCH FRITID GER LIVSKVALITET SKOLAN SKA SE MÖJLIG HETERNA HOS VARJE ELEV OMTANKE I ÄLDREOMSORGEN FÖRETGSAMHET OCH ENTREPRENÖRSKAP Centerpartiet ser biblioteken som viktiga platser för avkoppling, upplevelser och kunskapsinhämtning. Vi värnar om de lokala biblioteken och vill stärka bibliotekens möjligheter att nå ut till fler och nya målgrupper. Vi vill införa en kulturcheck så att alla barn i åldern 3-16 år får möjlighet gå på kulturkurser hos godkända anordnare. Anordnarna får då ersättning i form av kulturcheck per barn som deltar. För oss är det viktigt att barn och ungdomar får fler möjligheter att skapa och uppleva kultur oavsett förutsättningar. Musikskolan och Nacka musikklasser som verkat länge i Nacka är viktiga kulturbärare och måste ges goda förutsättningar även i framtiden. En viktig del av kulturarvet i Nacka består av många fina kulturmiljöer, inte minst alla minnesmärken och byggnader från industriepoken. På fle ra ställen har gamla fabrikshus kunnat rustas upp och bevarats och ny bebyggelse har kunnat anslutas på ett fint och bra sätt. Så vill vi fortsätta. Vi vill att det snarast byggs en simhall i Orminge i Boo! Det behövs fler ytor för spontanidrott av olika slag. Det behovet måste beaktas vid planering och beslut om nya bostadsområden. Motionsspåren måste underhållas bättre och det är viktigt med belysning och att den fungerar. De idrottsföreningar som är aktiva i kommunen är en stor tillgång och skapar meningsfull sysselsättning för barn och ungdomar. Det är väl känt att motion och aktivitet är bra för folkhälsan. Satsningar på kultur och idrott är väl investerade pengar som leder till bättre livskvalitet och färre sjukdomar. Därmed får vi också bättre produktivitet och minskade kostnader för sjukvård samt att många ungdomar får en meningsfull sysselsättning. Skolan ska ha ett tydligt fokus på varje elevs förmåga och en tro på att alla kan och vill utvecklas. Vi vill att barn i skolan ska mötas med både kramar och ramar och känna att de är viktiga. Centerpartiet vill se ökade satsningar på skolpersonalens kompetensutveckling. Den satsning som nu sker på förstelärare och lektorer som får mer ansvar men också högre lön är positiv och något vi vill utöka. Vi vill ha näringsrik, vällagad och god mat tillagad på plats av ekologiska och helst närproducerade råvaror på förskolor och skolor. Vi anser att kommunen ska ställa höga krav på både miljö och kvalitet vid upphandling av livsmedel. Vi vill att Nacka ska anta utmaningen att göra vardagen i skolan och förskolan giftfri. Se möjligheterna hos varje elev Kommunens äldreomsorg måste utgå från människors rätt till livskvalitet, självbestämmande och möjlighet att påverka. Därför värdesätter vi högt valfriheten att äldre ska kunna välja var de vill bo. För oss är det viktigt att individen alltid sätts i centrum och möts med respekt. Det behövs olika typer av boenden för olika behov inom äldreomsorgen i centrala lägen. Äldre har rätt till god, näringsrik och vällagad mat, gärna gjord på ekologiska och närproducerade produkter. Näringsrik och god mat ökar livskvaliteten Skattebetalarnas pengar ska skötas med omsorg Centerpartiet driver en politik som underlättar för företagande och entreprenörskap. Vi vill att kommunen anpassar och delar upp offentliga upphandlingar så att små företag har större möjlighet att delta och lägga anbud. Vi uppmuntrar sociala projekt och företagsamhet som kan generera arbete till flera och särskilt till unga. Vi främjar grön företagsamhet och innovationer inom miljöområdet. Fortfarande finns också mycket att förbättra när det gäller kommunens hantering och service till företag. Det ska vara enkelt och roligt att driva företag i Nacka! ANSVAR FÖR EKONOMIN Vi vill att Nacka kommun ska hushålla ansvarsfullt och långsiktig med medborgarnas skattepengar och ordning och reda ska vara viktiga ledord. Långsiktig balans i ekonomin skapar förutsätt ningar för utbyggd välfärd och en god livsmiljö. Därför är det är viktigt att kommunen sköts effektivt och skatte betalarna får bra service med hög kvalitet och mer för varje skattekrona. Noggrann ekonomioch verksamhetsuppföljning är nödvändig för att hålla ekonomin i balans på både kort och lång sikt.

5 RÖSTA PÅ CENTERPARTIET 14 SEPTEMBER Så här ser valsedlarna ut PRODUKTION: MODULMEDIA SVERIGE AB TRYCK: NORRMALMSTRYCKERIET Du kan rösta i din vallokal 14 september kl Du kan också förtidsrösta under perioden 27/8-13/9 på de flesta bibliotek. Mer info: