I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014"

Transkript

1 I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014

2 2

3 Innehåll: Förord Nacka valfrihetens huvudstad Kommunens ekonomi Ordning och reda i ekonomin Framkomlighet Ett Nacka som hänger ihop Skola och förskola Världens bästa skola för varje elev varje dag Trygghet En trygg och säker kommun Bo och bygga Nacka bygger stad och bevarar grönområden Natur och miljö I Nacka är naturen nära Jobb, företag och integration En arbetslinje för hela Nacka Omsorg och stöd Valfrihet och trygghet i välfärden Kultur En mångfald av kulturverksamhet Fritid Hälsosam fritid för unga och äldre Kommundelarna Västra Sicklaön Östra Sicklaön Saltsjöbaden och Fisksätra Älta Boo Mer information och kontakt Vill du veta mer? 3

4 Förord Nacka valfrihetens huvudstad Vi tycker att Nacka är en av de bästa kommunerna i landet att bo och arbeta i. Vi trivs här. Närheten till såväl natur och skärgård som till arbetsplatser och Stockholms kultur- och nöjesliv ger Nackaborna unika möjligheter. I Nacka är serviceutbudet stort och brett. Det är rent och snyggt och brottsligheten är låg. Skolan och omsorgen håller mycket hög kvalitet. Den här utvecklingen har inte varit självklar. Kommunerna i Stockholms län har utvecklats i olika riktning, lite beroende på vilket politiskt styre medborgarna valt. I Nacka har moderaterna haft stort inflytande under lång tid. Sedan 1976 har moderater lett kommunen, i samarbete med andra borgerliga partier. Vi tror att det märks, inte minst när det gäller valfrihet, stadsutveckling och hur skattepengarna används. Vår utgångspunkt när vi formar samhället är en tro på människan och människans förmåga. Vi vill se ett Nacka där alla känner sig välkomna och får utrymme att växa. Varje människa ska komma till sin rätt och kunna förverkliga just sina idéer om en lycklig framtid och göra egna val. För oss handlar det om människovärde och demokratisyn. Vi står för ett tolerant och öppet samhälle där vi tror att alla människor behövs och kan bidra. Vi accepterar ingen form av diskriminering, utan vill aktivt motverka nedvärdering av människor på grund av deras kön, ålder, religion, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller sociala problematik. Att vi människor är olika är en tillgång som berikar vårt samhälle. Som ett resultat av vår politik har vi en stor mångfald av aktörer inom välfärdssektorn. Nacka var föregångare, redan för 20 år sedan, med att skapa valfrihetssystem som gör att alla kan välja skola, förskola och äldreomsorg. Eftersom vi tror på människan så vill vi också att han eller hon ska få bestämma så mycket som möjligt över de pengar de tjänar. Skatten ska vara låg och skattepengarna användas effektivt och prioriteras till välfärden. Medborgarna ska få värde för varenda krona. Ett annat exempel är att Nacka, enligt Svenskt Näringsliv, är en av de mest företagsvänliga kommunerna i landet och tillväxten i företagen är väldigt hög. Det finns också ett rikt föreningsliv. Vi vill se till att denna utveckling fortsätter och att Nacka inte slår in på en ny väg där valfrihet försvinner och enskilt engagemang dödas. Ett bra samhälle bygger vi tillsammans, därför är samspelet med företag, föreningar och andra ideella krafter viktigt. Trycket på Nacka att växa är stort. Att människor vill bosätta sig i Nacka för att förverkliga sina drömmar och se sina barn växa upp är i grunden oerhört positivt eftersom det bottnar i en framtidstro och optimism. Vi moderater bejakar denna utveckling, men inser självklart vilka utmaningar det för med sig att få trafiken att flyta smidigt och att samtidigt bevara vår fina natur. 4

5 Vi vill se en stark tillväxt i Nacka som är långsiktigt hållbar. Tillväxt är en nödvändig förutsättning för att kunna bryta arbetslöshet och utanförskap. Tillväxt ger de nya jobb som behövs, vilket i sin tur ger ekonomiskt utrymme för både människor och samhälle. Det ger också förutsättningar för bättre service. Och det är bra för kommunen att vi blir fler skattebetalare som är med och delar på gemensamma kostnader. Hela Nacka ska leva. Alla kommundelar ska få utvecklas utifrån sina olika karaktärer och traditioner. Vi ser framför oss en tätare stadsmiljö på västra Sicklaön med tunnelbana och många nya bostäder och arbetsplatser. De lokala centrumen (Björknäs, Ektorp, Fisksätra, Orminge, Saltsjöbaden och Älta) ska utvecklas för att svara för lokal service och handel och lite fler bostäder. I 2014 års val söker vi stöd för en politik som handlar om växtkraft. Vi vill ge enskilda människor, företag och föreningar goda möjligheter att växa och vill att Nacka ska kunna växa på ett genomtänkt och hållbart sätt. I det här programmet beskriver vi främst Nackamoderaternas lokala politik, men vi tar också med vissa viktiga frågor som moderaterna i landstinget och på riksnivå driver. För att kunna genomföra dem behövs moderat inflytande även där. Kommunens ekonomi Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin är grunden för en ansvarsfull politik. Vi vill använda varje skattekrona så bra som möjligt och därmed hålla skatten så låg som möjligt. Det främjar tillväxt och är framförallt viktigt för att ge ensamstående med barn, studerande och andra som ofta har små marginaler större ekonomisk frihet. Nacka har god ekonomi och bland de lägsta kommunalskatterna i landet. Samtidigt är kvaliteten i skolan och äldreomsorgen bland de högsta. Genom det kommunala skatteutjämningssystemet bidrar vi också till att förutsättningarna för välfärd ska vara likvärdiga i hela Sverige. Om fler arbetar och betalar skatt så ökar skatteintäkterna för både stat och kommun. Då finns också möjlighet att sänka skatten och samtidigt satsa mer på välfärden. Och om vi blir fler Nackabor så blir vi också fler skattebetalare och fler som delar på gemensamma kostnader. Därför är det bra att vi växer. God styrning och ledning Vi har tagit flera initiativ för att stärka kommunens ekonomi och fler är på gång. Det handlar bland annat om en översyn av styrningen och ledningen i kommunen, att stärka det långsiktiga perspektivet i beslutsunderlagen, bygga upp reserven och att ekonomiska konsekvensbedömningar alltid görs inför beslut. Nya investeringar i samarbete med andra En växande kommun som Nacka måste göra stora investeringar i skolor, omsorgsplatser och infrastruktur och det är nödvändigt att låna till en del av dessa. 5

6 Där det är möjligt vill vi att andra erfarna aktörer är med och investerar, till exempel när nya idrottsanläggningar ska byggas. Arbeta för att sänka skatten genom att fler jobbar och betalar skatt. Fortsätta effektiviseringen av kommunens verksamhet så att medborgarna får värde för skattepengarna. Samarbeta med externa aktörer som vill investera i Nacka, för att minska kommunens investeringsbehov och öka mångfalden. Framkomlighet Ett Nacka som hänger ihop Det ska vara lätt och bekvämt att resa i Nacka. Vi vill verka för ett Nacka som hänger ihop genom hållbara kommunikationer, vägar och kollektivtrafik så att Nackaborna kan få vardagspusslet att gå ihop utan köer och trängsel. Tunnelbanan förlängs till Nacka Tunnelbanan kommer att förlängas till Nacka, tack vare lyckade förhandlingar och gott samarbete med Moderaterna i regering, landsting och Stockholms stad. Det möjliggör för att bygga ett stort antal nya bostäder och förbättrar framkomligheten för många Nackabor. Blå linjen kommer i första etappen att byggas ut från Kungsträdgården till Nacka Forum, med nya stationer vid Sofia, Hammarby Sjöstad, Sickla, Järla och Nacka Centrum. I nästa steg vill vi att tunnelbanan förlängs till Orminge. Välfungerande framkomlighet under och efter Slussens ombyggnad Slussen är i stort behov av upprustning och vi ser positivt på att Stockholms stad, som beslutar om frågan, äntligen har sett till att det blir av. Det är viktigt att såväl busstrafiken som Saltsjöbanan går in till stan och att det finns en terminal vid Slussen som är ljus och fräsch och har tillräcklig kapacitet, även i ett långsiktigt perspektiv. Tunnelbanan löser inte alla behov. Under ombyggnadstiden ska vi Nackabor smidigt och enkelt kunna ta oss till och från Stockholm på olika sätt, bland annat med direktbussar från olika platser i Nacka till centrala Stockholm och att vi utökar sjötrafiken. Vi arbetar för att kommunen ska ha aktiv samverkan med SL och har avsatt särskilda resurser så att kommunen kan bidra med infartsparkeringar, trafikomläggning och informationsinsatser. 6

7 Förbättrad framkomlighet: Tvärbanan, Saltsjöbanan, Kvarnholmsbron och nya Skurubron Utöver tunnelbanan och Slussens ombyggnad är flera stora projekt på gång som ska underlätta framkomligheten för Nackaborna. Under 2014 ska Tvärbanan börja byggas vidare från Hammarby Sjöstad till Sickla. Det kommer att bli en bekväm omstigningspunkt där Nackabussarna, Saltsjöbanan och Tvärbanan binds ihop vid ett ställe. Alliansen i landstinget har också beslutat att satsa över en miljard kronor på upprustning av Saltsjöbanan under kommande år. Kvarnholmsbron mellan Kvarnholmen och centrala Nacka håller på att byggas och 2016 startar bygget av den nya Skurubron. Den väntas stå färdig 2020 och ska bidra till att minska köerna på motorvägen. Dagens två broar över Skurusundet ska finnas kvar och rustas upp, så att den ena blir gång- och cykelbro och den andra för lokaltrafiken. Det är nödvändigt att under en tid ha låga avgifter på den nya bron för att få den byggd snabbt. Den befintliga bron kommer även fortsättningsvis att vara avgiftsfri. Säkra gång- och cykelstråk Nacka ska ha sammanhängande och säkra gång- och cykelstråk. Vi vill utveckla möjligheterna att välja cykeln framför bilen och då måste det framförallt vara tryggt och smidigt att cykla i Nacka. Vi har under de senaste åren satsat på att anlägga cykelinfartsparkeringar och bygga nya cykelstråk, bland annat i Orminge och Björknäs. Kommunen har förbättrat cykelanvisningar och byggt hastighetssäkrade cykelöverfarter. Vi vill att utbyggnaden ska fortsätta enligt den cykelplan som har tagits fram för Nacka. Verka för att tunnelbanan till Nacka centrum blir klar senast 2025 och att nästa steg blir att den förlängs till Orminge. Bygga en ny Skurubro snarast möjligt. Verka för att SL tar bort zongränsen som i dag delar Nacka. Att Österleden byggs, så att trafiken kan ledas runt stan i stället för igenom. Bygga fler infartsparkeringar vid större stationer och hållplatser, både för bil och cykel. Se till att det går direktbussar mellan Nacka och centrala knutpunkter i Stockholm, särskilt under Slussens ombyggnad. Bygga en bättre bussterminal i Orminge. Ha bättre sjöförbindelser till och från Nacka. Bygga snabbcykelstråk för att underlätta cykelpendling. 7

8 Skola och förskola Världens bästa skola för varje elev varje dag Så sammanfattas vår höga ambition för Nackas skolor. Skolan ska vara en trygg plats för alla elever varje dag, där lärarna får fokusera på undervisning och kunskap står i centrum. Alla ska få en bra start att lära och växa utifrån sina förutsättningar i förskolan. Det är viktigt att det finns många olika alternativ att välja mellan med olika inriktning, men alla ska självklart hålla hög kvalitet. Även familjedaghem ska finnas kvar som komplement till förskola. Kvalitet och alla elevers möjlighet att nå målen i fokus Under många år har vi arbetat målmedvetet för att styra och driva utvecklingen av kvalitativa skolor oavsett huvudman vilket har resulterat i flera utmärkelser och goda resultat. I jämförelse med andra kommuner ligger Nackas elever i topp och Nacka samarbetar med flera av världens ledande skolländer t.ex. Sydkorea, Japan och Kina. Samtidigt finns det mycket mer att göra för att alla elever, oavsett bakgrund, ska nå målen, få utrymme att växa och rustas för framtiden. Det är särskilt viktigt i ämnen som matematik och språk. En framgångsfaktor är att Nackas skolor är fria och självständiga, och bl. a kan styra över sina pengar, hur organisationen ska se ut och vilka profiler och inriktningar man ska ha. Det vill vi slå vakt om och inte börja detaljstyra skolorna uppifrån. En trygg och stimulerande lärandemiljö Den höga ambitionen om världens bästa skola ställer krav på såväl elever, lärare och skolledning som på politiken. Lärandemiljön ska vara stimulerande, trygg och i klassrummen ska det vara lugn och ro. Det innebär att klasserna inte får vara för stora. Vi har nolltolerans mot kränkande behandling och mobbning i och kring skolan och vi ställer krav på att skolan aktivt förebygger sådant samt tar fullt ansvar om något allvarligt inträffar. Psykisk och fysisk ohälsa bland unga har blivit ett växande samhällsproblem. Vi vill vända den trenden och satsa särskilt för att stärka elevernas hälsa, bland annat genom fördjupat samarbete mellan skolan, föreningslivet och idrotten. Lärarna ska få vara lärare Lärarnas roll i klassrummen är A och O och vi vill att lärarna ska få fokusera på undervisning. Nacka är redan i dag löneledande som arbetsgivare för lärare, men vi vill se högre löner för duktiga lärare, fler karriärtjänster och mer fortbildning och det gäller även förskolan. Vi moderater har tillsammans med de andra allianspartierna under de senaste åren stärkt resurserna till skolan på ett tydligt sätt, bland annat genom höjd skolpeng och 8

9 särskilda satsningar på lärarna. Så vill vi arbeta vidare för världens bästa skola där alla elever blir sedda och når målen. Tydliga krav på pedagogiskt innehåll i förskolan I Nacka kommuns kvalitetsutvärdering från 2012 svarade 96 procent av föräldrarna med barn i förskolan att de tyckte att verksamheten var stimulerande för deras barn. Vår ambition är att leva upp till det och fortsätta skapa förutsättningar för och ställa krav på en mängd olika aktörer att alla ska arbeta för en ännu bättre verksamhet. Vi ställer tydliga krav på det pedagogiska innehållet i förskolan. I Nacka har vi infört mer lärande i de yngre åren, för att med leken som grund ge alla barn möjlighet att komma väl rustade till grundskolan. Barn med särskilda behov stöttas genom tidiga insatser. Moderna skollokaler Nackas skolor ska hålla hög standard och vara anpassade efter modern pedagogik. Vi vill fortsätta att förbättra underhållet av skollokalerna, bl a av köken. Vi välkomnar också att fler skolor väljer att ha egna tillagningskök och serverar hemlagad mat. Systemet med internhyror är ändamålsenligt och leder till att skolorna kan prioritera verksamhet framför stora lokaler, vilket vi tycker är bra. I jämförelse med andra kommuner har Nacka låga lokalkostnader i skolan. I takt med att Nackas befolkning ökar, behövs även nya skolor och förskolor och de befintliga behöver rustas upp och kanske byggas till. Antalet småbarn i Nacka ökar stadigt, både på grund av inflyttning och att många Nackabor skaffar barn. Alla familjer ska känna trygghet att deras barn får en plats som passar deras behov när de önskar den, vi accepterar inga köer. Därför pågår en ständig utbyggnad av nya förskolor, både i kommunal och privat regi. Att alla barn i skolan ska få det stöd och den stimulans de behöver för att lära och växa. Premiera kompetenta och duktiga lärare. Vi vill satsa på fortbildning och högre lön för skickliga lärare och forskning som utvecklar lärarnas kompetens, särskilt vad gäller pedagogik för matematik och naturvetenskap. Öka andelen förskollärare i förskolan. Ha skolstart vid 6 års ålder och fler lektionstimmar i veckan, för att eleverna ska få mer tid att lära. Förstärka elevhälsan så att barn och elever med psykiska och fysiska problem får rätt hjälp i tid. Utveckla samarbetet mellan skola och socialtjänst för att i ett tidigt skede identifiera och hjälpa barn som lever under svåra förhållanden. Att de barn som behöver ska få läxhjälp och undervisning på loven. Att alla elever har mer fysisk aktivitet i skolan. Bygga ut lärlingsutbildningar och införa praktik på alla program på gymnasiet. Införa betyg från årskurs 3. 9

10 Arbeta för fortsatt valfrihet och mångfald av verksamheter i barnomsorgen och skolan. Fortsätta bygga ut antalet platser i förskolan och skolan i takt med att Nacka växer. Trygghet En trygg och säker kommun I Nacka ska alla oavsett kön, ålder, och ursprung kunna leva ett tryggt och säkert liv. Vi har nolltolerans mot alla former av brott och diskriminering. Enligt statistiken är brottsligheten i Nacka lägre än genomsnittet i Sverige, även om många bostadsinbrott skapar otrygghet. Antalet poliser har ökat sedan Alliansregeringen tillträdde, från till idag. Fler synliga poliser ökar tryggheten och minskar risken för brott. I Nacka har vi ett bra samarbete mellan polisen, skolorna, frivilligorganisationer och socialtjänsten. Kommunen har också ett tydligt fokus på förebyggande arbete bland unga. Det vill vi förstärka. Att utemiljön är ren, snygg och klotterfri ökar också tryggheten. Trots kontinuerliga insatser och kampanjer testar många ungdomar i Nacka alkohol och cannabis. Vi tar situationen på allvar och kommunen har tagit fram en ny strategi mot missbruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak. Vi vill öka dialogen mellan skolorna, föräldrarna och ungdomarna för att motverka missbruk. Från kommunens sida ska det finnas tillräckliga resurser för att arbeta både förebyggande och rehabiliterande. Förstärka det förbyggande arbetet bland unga för att undvika att de hamnar fel och börjar begå brott. Öka antalet poliser som kan utreda och beivra brott. Utveckla utemiljöerna i Nacka så att riskerna för brott minimeras. Förstärka arbetet mot ungas missbruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak. Bo och bygga Nacka bygger stad och bevarar grönområden Nacka växer och det gör hela Stockholmsregionen. Vi vill att Nacka ska vara med och bygga bort bostadsbristen som i dag är stor i hela Stockholmsområdet. Över 10

11 människor står i kö för en hyreslägenhet. Bostadsrätts- och villapriserna stiger kraftigt för att efterfrågan är större än utbudet. Fler bostäder i Nacka leder till ökad tillväxt, fler jobb och därmed stärkt välfärd. Unga som vill flytta hemifrån ska ha råd att göra det och människor som får jobb i regionen ska inte behöva tacka nej för att de inte har någonstans att bo. Vi vill utveckla Nacka för fler bostäder och jobb. Både Nacka och naturen ska växa Vi har en genomtänkt strategi för hur vi vill utveckla Nacka och samtidigt bevara unika miljöer och grönområden. De nya bostäderna ska främst tillkomma genom förtätning i centrala lägen, så att naturområden samtidigt kan bevaras. Kommunal mark till hyres- och studentbostäder Vi vill upplåta kommunal mark till hyres- och studentbostäder, som vi har gjort i Jarlaberg, Älta, Ektorp och Alphyddan. Nacka ska ha en blandad bebyggelse med både hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus. Det står professionella byggföretag i kö för att bygga hyreslägenheter i Nacka, så vi ser inget behov av ett kommunalt bostadsbolag. Vi vill att minst en tredjedel av flerbostadshusen som byggs på kommunens mark ska vara hyreslägenheter. Tunnelbanan möjliggör för nya bostäder i centrala Nacka På västra Sicklaön vill vi att en levande, attraktiv och blandad stad ska växa fram. Här ska det finnas jobb och service, kultur och mötesplatser och gröna park- och promenadstråk. Tunnelbanans utbyggnad till Nacka är en viktig förutsättning och innebär att ca nya bostäder kan byggas på västra Sicklaön fram till Vi ser också att tunnelbanan ger möjlighet att bygga ihop kommunen.. Bland annat ser vi över möjligheten att överdäcka Värmdöleden. Levande mötesplatser lokalt I Nackas lokala centrum vill vi låta bygga fler bostäder, stärka servicen och skapa fler levande mötesplatser. De mer lantliga och gröna miljöerna i Nackas villaområden ska finnas kvar. Vi vill att det ska finnas en blandning av bostäder och områden. Nacka ska vara en kommun att bo och trivas i för alla människor i livets olika skeden. Bidra till att minska bostadsbristen genom att det byggs minst 1000 bostäder varje år i Nacka. Bygga en tät, levande och blandad stad på västra Sicklaön med torg, parker och stadsliv. Låta bygga fler bostäder i Nackas lokala centrum, stärka den lokala servicen och skapa en levande miljö. Värna och utveckla kommundelarnas olika karaktär. Se till att det byggs olika sorters bostäder i Nacka; villor, radhus, bostadsrätter och hyresrätter, studentbostäder, gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning, seniorbostäder och äldreboenden. 11

12 Natur och miljö I Nacka är naturen nära Nackas läge mellan Stockholm och skärgården, med närhet till stora naturområden och vatten, är en anledning till att många väljer att flytta hit och att människor trivs. Vi vill värna naturen och utveckla möjligheterna för människor att vistas i skog och mark. Naturreservat för biologisk mångfald och rekreation I Nacka finns några av Stockholms största grönområden. Mer än halva ytan är grön idag, men vi vill göra mer. Nacka kommun har tolv naturreservat, inklusive Nackareservatet, och vi arbetar för att fler naturreservat ska inrättas. Det gör vi för att skydda naturen från exploatering, eftersom det är ett mycket starkt bebyggelsetryck i Nacka. Vi vill att naturen ska fortsätta vara en livskvalitet för Nackaborna och göras mer tillgänglig för rekreation och friluftsliv, utan onödiga inskränkningar i allemansrätten. Närmiljöerna ska vara trivsamma Lika viktiga som tillgången till de stora naturområdena Nyckelviken, Erstavik, Skarpnäs och Velamsund är de mindre grönområdena i bostadsområden, vid skolor och kring våra centrum. I kommunen har nya hundrastgårdar, utegym, bryggor, lekplatser och konstgräsplaner tillkommit och vi har satsat på att rusta upp motionsspår och underhålla parker och natur. Så vill vi arbeta vidare för trevliga och gröna närmiljöer. En hållbar framtid när Nacka växer När Nacka växer så vill vi att det ska ske på ett hållbart sätt. Vår övergripande strategi för att möta behovet av nya bostäder innebär att vi förtätar i centrala delar så att naturområdena kan sparas. Vi förordar ett miljövänligt, energieffektivt och hållbart stadsbyggande där naturens egna reningsprocesser tas till vara, t ex genom gröna tak, våtmarker för dagvattenrening och träd för luftrening. När vi låter gamla industriområden omvandlas till bostadsområden görs miljövinster i och med att marken saneras. Vi satsar på cykelstråk och utbyggd kollektivtrafik med tunnelbanan och tvärbanan. För att värna Östersjön vill vi bygga ut det kommunala vatten- och avloppssystemet. Som Nackabo ska det vara enkelt att värna miljön Vi arbetar för en klimatsmart samhällsplanering och en hållbar livsstil. Som Nackabo ska det vara enkelt att värna miljön, återvinna avfall och lämna saker till återbruk. Vi vill därför utöka kapaciteten och tillgängligheten på våra egna återvinningscentraler och att det ska vara fritt att också använda dem som finns i övriga regionen. Inrätta nya naturreservat i Svärdsö, Rensättra, Ryssbergen och Skarpnäs samt fortsätta arbetet för att Skuruparken ska bli naturreservat. 12

13 Sköta naturen och reservaten så att de blir mer tillgängliga och hävda allemansrätten så att naturen kan nyttjas som idag. Nacka ska ha lokala mål som ska vara mätbara och till varje mål ska det finnas konkreta åtgärdsplaner. Ett av de viktigaste miljömålen är att minska klimatpåverkan. Förbättra energieffektiviteten i kommunens byggnader.bygga ut återvinningscentralerna i Östervik och Älta, samt bygga nytt i Dalkarlsängen och inrätta fler mindre återvinningscentraler. Fortsatt utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppssystemet för att värna Östersjön, och våra sjöar och vattendrag. Göra det enklare att matavfallssortera. Avfallet kan användas för tillverkning av biogas och så kan vi minska koldioxidutsläppen. Jobb, företag och integration En arbetslinje för hela Nacka Alla i Nacka behövs och alla som kan jobba ska ha ett jobb att gå till. Möjligheten till egen försörjning är en fråga om trygghet, frihet och delaktighet i samhället. Det är en egen lön och det är arbetskamrater, semester och nya utmaningar. Det är också den snabbaste vägen att som nyanländ komma in i samhället. Vi vill ha ett samhälle där alla får plats för att alla behövs om vi ska klara att bygga Sverige starkt. Ju fler vi är som arbetar, desto större blir resurserna till det gemensamma. Det arbetet börjar lokalt, genom att skapa goda förutsättningar för företag och jobb. Utbildning är en nyckel till jobb och en investering i den egna framtiden, därför är en bra skola och rika möjligheter till vuxenutbildning viktiga för jobb och integration. Ett gott företagsklimat Nacka ligger på sjätte plats av Sveriges 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet Vi arbetar aktivt för att utveckla samarbetet och dialogen mellan kommunen och företagen i Nacka. Det ska vara lätt att etablera och starta företag här. Ett av våra mål är att det ständigt ska finnas färdiga områden där företag kan etablera sig. Särskild satsning på jobb för unga Många unga står i dag utanför arbetsmarknaden just på grund av att de saknar arbetslivserfarenhet. Regeringen satsar på fler jobb via yrkesintroduktionsavtal, som ger möjlighet att kombinera arbete med utbildning. Vi vill att Nacka kommun ska vara med och anställa fler unga via yrkesintroduktionsavtal. Möjligheter för människor att få arbete I Nacka har vi jobbat resultatinriktat med att få människor från försörjningsstöd till arbete genom att snabbt erbjuda professionellt och individualiserat stöd att komma in på arbetsmarknaden. För att ingen ska riskera att hamna mellan myndigheternas 13

14 stolar arbetar vi i nära samarbete med arbetsförmedling, försäkringskassa och landsting. Detta arbete vill vi fördjupa. Flexibla möjligheter till utbildning för vuxna I Nacka har vi jobbat för att få bort köerna och den som vill ansöka till Komvux kan göra det direkt, utan onödiga väntetider. Vi har ett valfrihetssystem som gör det möjligt att läsa kurser i Nacka och i andra delar av Stockholms län. Inom vuxenutbildningen erbjuds även lärlingsplatser och praktisk utbildning. Det ger en snabbare väg till arbete och möjliggör för Nackas företagare att få den kompetens de behöver. Nyanlända ska snabbt kunna få kunskaper i svenska, eftersom språket oftast är den viktigaste förutsättningen för att komma in i samhället och få jobb. Vi har under de senaste åren tydligt fokuserat på resultat och genom språkpraktik har de som läser Svenska för invandrare, SFI, kraftigt förbättrat sina resultat. Kommunens aktiva arbete ger resultat Jämfört med andra kommuner har Nacka en låg andel med försörjningsstöd. I jämförelse med riksgenomsnittet har Nacka betydligt lägre arbetslöshet och nyanlända får arbete snabbare här än i övriga landet. I Nacka finns också fler företagare än vad det gör i genomsnitt i landets kommuner. Det aktiva arbetet med att skapa möjligheter för människor att få jobb har effekt så vill vi utveckla och fortsatt bygga Nacka och Sverige starkt. Ett Nacka för alla Nacka ska vara öppet för alla, även människor som söker sig hit undan krig, förföljelse och fattigdom. Vi vill därför att Nacka ska fortsätta ta emot flyktingar och ser gärna att antalet kan öka i takt med att bostadssituationen förbättras. Från kommunens sida ska huvudfokus vara att flyktingen snabbt lär sig svenska och kommer i egen försörjning, antingen via studier eller arbete. Ge förutsättningar för att det skapas nya arbetsplatser i kommunen. Komvux ska ha tydligt arbetslivsfokus. Utbildningarna ska fokusera på yrken där det råder brist på utbildad personal. Utveckla utbildningar som kombinerar studier i svenska och yrkeskurser. Dessa utbildningar måste ske i nära samarbete med näringslivet. Utveckla rådgivning till företag för att underlätta vid nyanställning och göra det enklare för företagare som vill ta ett socialt ansvar. Utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen och näringslivet, för att öka möjligheterna för att arbetslösa snabbare ska få arbete. Utveckla mentorsverksamheten för nyanlända genom ett nära samarbete med frivilligorganisationer som har erfarenhet av sådan verksamhet. Samarbeta mer mellan kommun och näringsliv så att fler ungdomar får sommarjobb. Utvidga möjligheten till traineeplatser hos kommunen, och bistå med validering av utländska examina. 14

15 Att den som har försörjningsstöd ska vara sysselsatt på heltid, om arbetsförmågan medger det. Ta emot fler flyktingar och säkerställa god kvalitet och organisation av mottagandet. Omsorg och stöd Valfrihet och trygghet i välfärden Utvecklingen av Nacka handlar om att skapa utrymme för alla människor att växa. Vi tror att människor själva kan och vill fatta beslut som handlar om den egna vardagen. Det gäller oavsett om man har bott här hela sitt liv och ska välja hemtjänst och äldreboende eller precis har kommit till Sverige och ska välja var man vill läsa svenska. Genom politiken vill vi skapa förutsättningar för att det finns olika alternativ för olika behov och vi ställer tydliga krav på att alla dessa håller hög kvalitet. Som Nackabo ska man känna trygghet när man gör sina val. Äldreomsorg med omtanke De som bor på äldreboende är nöjdare än de någonsin varit tidigare, visar kommunens senaste mätning (betyget 4,5 på en 5-gradig skala). Av dem som har hemtjänst i Nacka har 80 procent uppgett att de är nöjda med det stöd de får. Det är ett gott betyg jämfört med resten av landet, men det innebär också att vi behöver göra mer så att alla kan känna sig nöjda med den hjälp de får. Under de senaste åren har vi stärkt resurserna till äldreomsorgen och bland annat satsat på fortbildning för personalen. Vi har också byggt ut antalet äldreboenden för att möta nya behov och vi har ökat omsorgsbidraget till alla anhörigvårdare som gör en viktig insats i hemmet. Samarbetet mellan kommunens äldreomsorg och landstingets sjukvård för äldre måste fungera så att sjuka äldre inte hamnar mellan stolarna och inte får den vård de behöver. Vi ser gärna att kommunen tar över ansvaret för hemsjukvården från landstinget. För barnens bästa Vi har under de senaste åren ökat arbetet med förbyggande och tidiga insatser för barn som lever under svåra förhållanden. Ett exempel är projektet Skolfam, som är en metod för att förbättra skolresultaten hos barn som är placerade i familjehem. Vi ser också växande problem med psykisk ohälsa, inte minst bland unga tjejer. Från kommunens sida vill vi erbjuda rätt stöd och hjälp. Mer sjukvård i Nacka I takt med att Nacka växer behöver också sjukvården byggas ut. Vi tror att det kan innebära att både akutsjukvården och förlossningsvården på sikt behöver byggas ut i Nacka. Landstinget har under ledning av Moderaterna beslutat att Nacka sjukhus 15

Till dig som bor i nacka

Till dig som bor i nacka Till dig som bor i nacka Oss kan du rösta på i kommunvalet 14 september. Fr v: Ingmar Sahlgren, Johan Krogh, Christine Lorne, Björn Strehlenert, Hans Peters, Mia Wallgren, Claes Tarras Ericsson, Håkan

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Nacka bygger stad röster från medborgarna

Nacka bygger stad röster från medborgarna Nacka bygger stad röster från 2014-01-10 Anton Bergman & Johan Sjöstrand Praktikanter inom stadsutveckling, stadsledningskontoret Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Introduktion... 5 3 Temaområden...

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Framtidsförklaring 2015-2018

Framtidsförklaring 2015-2018 Framtidsförklaring 2015-2018 Ängelholms kommun är en av Sveriges mest attraktiva platser att bo, verka och leva på. Stadens mysiga centrum, närheten till naturen, stranden, gott boende i såväl stad och

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig

Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig U För medlemskap eller kontakt med miljöpartiet lokalt. www.mp.se www.mp.se/harryda Kontakt: Birgitta Olsson Mail: judith.olsson@telia.com Återbruk När du läst

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Yttrande över Tyck till om framtidens SLtrafik

Yttrande över Tyck till om framtidens SLtrafik NACKA MILJÖVÅRDSRÅD Nacka 1997-03-14 Samråd kollektivtrafik Nacka kommun Granitvägen 15 131 81 NACKA Yttrande över Tyck till om framtidens SLtrafik i Nacka kommun Dagens trafik är vår största miljöbov.

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Centerpartiets vision för Nacka. God miljö, valfrihet och kvalitet - mer för varje skattekrona

Centerpartiets vision för Nacka. God miljö, valfrihet och kvalitet - mer för varje skattekrona Centerpartiets vision för Nacka God miljö, valfrihet och kvalitet - mer för varje skattekrona Människors lika rätt och värde Centerpartiets vision för Nacka grundar sig på vår övertygelse om alla människors

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 3 YR5U3 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med mera.

Läs mer

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Beslutad i kommunstyrelsen 2011-XX-XX Beslutad i kommunfullmäktige 2011-XX-XX Förord Alla globala problem är lokala någonstans.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Kungsbacka har ännu mer att erbjuda

Kungsbacka har ännu mer att erbjuda Kungsbacka har ännu mer att erbjuda Per Ödman, Onsala Kungsbacka - en bra kommun där många vill bo Tillsammans med allianspartierna styr moderaterna i Kungsbacka. Här presenterar vi vad vi har gjort och

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA!

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! VALMANIFEST 2014 ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! Vi Socialdemokrater vet att ensam inte är stark, framtidens Uppvidinge måste vi bygga tillsammans. Det finns inget vi och dom - det finns bara vi! Det som

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Kommunens uppdrag. Bra villkor för jobb och företagande. I vår kommun har vi identifierat följande utmaningar: Behovet av

Kommunens uppdrag. Bra villkor för jobb och företagande. I vår kommun har vi identifierat följande utmaningar: Behovet av Kommunpolitiskt ramprogram fo r moderaterna i Dalarna. Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 LKOJ4 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

Bollnäspartiet. om hur en positiv syn på framtiden visar vägen.

Bollnäspartiet. om hur en positiv syn på framtiden visar vägen. Partiprogram för Bollnäspartiet 2013 Bollnäspartiet om hur en positiv syn på framtiden visar vägen. Vår vision 30 000 invånare i Bollnäs kommun Bollnäspartiet vill arbeta för att vår kommun ska växa istället

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Att ha en ekonomi i balans skapar valfrihet, vilket också ger möjlighet att tydligare diskutera sambandet mellan service och kvalitet. En god ekonomisk hushållning

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer