I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014"

Transkript

1 I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014

2 2

3 Innehåll: Förord Nacka valfrihetens huvudstad Kommunens ekonomi Ordning och reda i ekonomin Framkomlighet Ett Nacka som hänger ihop Skola och förskola Världens bästa skola för varje elev varje dag Trygghet En trygg och säker kommun Bo och bygga Nacka bygger stad och bevarar grönområden Natur och miljö I Nacka är naturen nära Jobb, företag och integration En arbetslinje för hela Nacka Omsorg och stöd Valfrihet och trygghet i välfärden Kultur En mångfald av kulturverksamhet Fritid Hälsosam fritid för unga och äldre Kommundelarna Västra Sicklaön Östra Sicklaön Saltsjöbaden och Fisksätra Älta Boo Mer information och kontakt Vill du veta mer? 3

4 Förord Nacka valfrihetens huvudstad Vi tycker att Nacka är en av de bästa kommunerna i landet att bo och arbeta i. Vi trivs här. Närheten till såväl natur och skärgård som till arbetsplatser och Stockholms kultur- och nöjesliv ger Nackaborna unika möjligheter. I Nacka är serviceutbudet stort och brett. Det är rent och snyggt och brottsligheten är låg. Skolan och omsorgen håller mycket hög kvalitet. Den här utvecklingen har inte varit självklar. Kommunerna i Stockholms län har utvecklats i olika riktning, lite beroende på vilket politiskt styre medborgarna valt. I Nacka har moderaterna haft stort inflytande under lång tid. Sedan 1976 har moderater lett kommunen, i samarbete med andra borgerliga partier. Vi tror att det märks, inte minst när det gäller valfrihet, stadsutveckling och hur skattepengarna används. Vår utgångspunkt när vi formar samhället är en tro på människan och människans förmåga. Vi vill se ett Nacka där alla känner sig välkomna och får utrymme att växa. Varje människa ska komma till sin rätt och kunna förverkliga just sina idéer om en lycklig framtid och göra egna val. För oss handlar det om människovärde och demokratisyn. Vi står för ett tolerant och öppet samhälle där vi tror att alla människor behövs och kan bidra. Vi accepterar ingen form av diskriminering, utan vill aktivt motverka nedvärdering av människor på grund av deras kön, ålder, religion, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller sociala problematik. Att vi människor är olika är en tillgång som berikar vårt samhälle. Som ett resultat av vår politik har vi en stor mångfald av aktörer inom välfärdssektorn. Nacka var föregångare, redan för 20 år sedan, med att skapa valfrihetssystem som gör att alla kan välja skola, förskola och äldreomsorg. Eftersom vi tror på människan så vill vi också att han eller hon ska få bestämma så mycket som möjligt över de pengar de tjänar. Skatten ska vara låg och skattepengarna användas effektivt och prioriteras till välfärden. Medborgarna ska få värde för varenda krona. Ett annat exempel är att Nacka, enligt Svenskt Näringsliv, är en av de mest företagsvänliga kommunerna i landet och tillväxten i företagen är väldigt hög. Det finns också ett rikt föreningsliv. Vi vill se till att denna utveckling fortsätter och att Nacka inte slår in på en ny väg där valfrihet försvinner och enskilt engagemang dödas. Ett bra samhälle bygger vi tillsammans, därför är samspelet med företag, föreningar och andra ideella krafter viktigt. Trycket på Nacka att växa är stort. Att människor vill bosätta sig i Nacka för att förverkliga sina drömmar och se sina barn växa upp är i grunden oerhört positivt eftersom det bottnar i en framtidstro och optimism. Vi moderater bejakar denna utveckling, men inser självklart vilka utmaningar det för med sig att få trafiken att flyta smidigt och att samtidigt bevara vår fina natur. 4

5 Vi vill se en stark tillväxt i Nacka som är långsiktigt hållbar. Tillväxt är en nödvändig förutsättning för att kunna bryta arbetslöshet och utanförskap. Tillväxt ger de nya jobb som behövs, vilket i sin tur ger ekonomiskt utrymme för både människor och samhälle. Det ger också förutsättningar för bättre service. Och det är bra för kommunen att vi blir fler skattebetalare som är med och delar på gemensamma kostnader. Hela Nacka ska leva. Alla kommundelar ska få utvecklas utifrån sina olika karaktärer och traditioner. Vi ser framför oss en tätare stadsmiljö på västra Sicklaön med tunnelbana och många nya bostäder och arbetsplatser. De lokala centrumen (Björknäs, Ektorp, Fisksätra, Orminge, Saltsjöbaden och Älta) ska utvecklas för att svara för lokal service och handel och lite fler bostäder. I 2014 års val söker vi stöd för en politik som handlar om växtkraft. Vi vill ge enskilda människor, företag och föreningar goda möjligheter att växa och vill att Nacka ska kunna växa på ett genomtänkt och hållbart sätt. I det här programmet beskriver vi främst Nackamoderaternas lokala politik, men vi tar också med vissa viktiga frågor som moderaterna i landstinget och på riksnivå driver. För att kunna genomföra dem behövs moderat inflytande även där. Kommunens ekonomi Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin är grunden för en ansvarsfull politik. Vi vill använda varje skattekrona så bra som möjligt och därmed hålla skatten så låg som möjligt. Det främjar tillväxt och är framförallt viktigt för att ge ensamstående med barn, studerande och andra som ofta har små marginaler större ekonomisk frihet. Nacka har god ekonomi och bland de lägsta kommunalskatterna i landet. Samtidigt är kvaliteten i skolan och äldreomsorgen bland de högsta. Genom det kommunala skatteutjämningssystemet bidrar vi också till att förutsättningarna för välfärd ska vara likvärdiga i hela Sverige. Om fler arbetar och betalar skatt så ökar skatteintäkterna för både stat och kommun. Då finns också möjlighet att sänka skatten och samtidigt satsa mer på välfärden. Och om vi blir fler Nackabor så blir vi också fler skattebetalare och fler som delar på gemensamma kostnader. Därför är det bra att vi växer. God styrning och ledning Vi har tagit flera initiativ för att stärka kommunens ekonomi och fler är på gång. Det handlar bland annat om en översyn av styrningen och ledningen i kommunen, att stärka det långsiktiga perspektivet i beslutsunderlagen, bygga upp reserven och att ekonomiska konsekvensbedömningar alltid görs inför beslut. Nya investeringar i samarbete med andra En växande kommun som Nacka måste göra stora investeringar i skolor, omsorgsplatser och infrastruktur och det är nödvändigt att låna till en del av dessa. 5

6 Där det är möjligt vill vi att andra erfarna aktörer är med och investerar, till exempel när nya idrottsanläggningar ska byggas. Arbeta för att sänka skatten genom att fler jobbar och betalar skatt. Fortsätta effektiviseringen av kommunens verksamhet så att medborgarna får värde för skattepengarna. Samarbeta med externa aktörer som vill investera i Nacka, för att minska kommunens investeringsbehov och öka mångfalden. Framkomlighet Ett Nacka som hänger ihop Det ska vara lätt och bekvämt att resa i Nacka. Vi vill verka för ett Nacka som hänger ihop genom hållbara kommunikationer, vägar och kollektivtrafik så att Nackaborna kan få vardagspusslet att gå ihop utan köer och trängsel. Tunnelbanan förlängs till Nacka Tunnelbanan kommer att förlängas till Nacka, tack vare lyckade förhandlingar och gott samarbete med Moderaterna i regering, landsting och Stockholms stad. Det möjliggör för att bygga ett stort antal nya bostäder och förbättrar framkomligheten för många Nackabor. Blå linjen kommer i första etappen att byggas ut från Kungsträdgården till Nacka Forum, med nya stationer vid Sofia, Hammarby Sjöstad, Sickla, Järla och Nacka Centrum. I nästa steg vill vi att tunnelbanan förlängs till Orminge. Välfungerande framkomlighet under och efter Slussens ombyggnad Slussen är i stort behov av upprustning och vi ser positivt på att Stockholms stad, som beslutar om frågan, äntligen har sett till att det blir av. Det är viktigt att såväl busstrafiken som Saltsjöbanan går in till stan och att det finns en terminal vid Slussen som är ljus och fräsch och har tillräcklig kapacitet, även i ett långsiktigt perspektiv. Tunnelbanan löser inte alla behov. Under ombyggnadstiden ska vi Nackabor smidigt och enkelt kunna ta oss till och från Stockholm på olika sätt, bland annat med direktbussar från olika platser i Nacka till centrala Stockholm och att vi utökar sjötrafiken. Vi arbetar för att kommunen ska ha aktiv samverkan med SL och har avsatt särskilda resurser så att kommunen kan bidra med infartsparkeringar, trafikomläggning och informationsinsatser. 6

7 Förbättrad framkomlighet: Tvärbanan, Saltsjöbanan, Kvarnholmsbron och nya Skurubron Utöver tunnelbanan och Slussens ombyggnad är flera stora projekt på gång som ska underlätta framkomligheten för Nackaborna. Under 2014 ska Tvärbanan börja byggas vidare från Hammarby Sjöstad till Sickla. Det kommer att bli en bekväm omstigningspunkt där Nackabussarna, Saltsjöbanan och Tvärbanan binds ihop vid ett ställe. Alliansen i landstinget har också beslutat att satsa över en miljard kronor på upprustning av Saltsjöbanan under kommande år. Kvarnholmsbron mellan Kvarnholmen och centrala Nacka håller på att byggas och 2016 startar bygget av den nya Skurubron. Den väntas stå färdig 2020 och ska bidra till att minska köerna på motorvägen. Dagens två broar över Skurusundet ska finnas kvar och rustas upp, så att den ena blir gång- och cykelbro och den andra för lokaltrafiken. Det är nödvändigt att under en tid ha låga avgifter på den nya bron för att få den byggd snabbt. Den befintliga bron kommer även fortsättningsvis att vara avgiftsfri. Säkra gång- och cykelstråk Nacka ska ha sammanhängande och säkra gång- och cykelstråk. Vi vill utveckla möjligheterna att välja cykeln framför bilen och då måste det framförallt vara tryggt och smidigt att cykla i Nacka. Vi har under de senaste åren satsat på att anlägga cykelinfartsparkeringar och bygga nya cykelstråk, bland annat i Orminge och Björknäs. Kommunen har förbättrat cykelanvisningar och byggt hastighetssäkrade cykelöverfarter. Vi vill att utbyggnaden ska fortsätta enligt den cykelplan som har tagits fram för Nacka. Verka för att tunnelbanan till Nacka centrum blir klar senast 2025 och att nästa steg blir att den förlängs till Orminge. Bygga en ny Skurubro snarast möjligt. Verka för att SL tar bort zongränsen som i dag delar Nacka. Att Österleden byggs, så att trafiken kan ledas runt stan i stället för igenom. Bygga fler infartsparkeringar vid större stationer och hållplatser, både för bil och cykel. Se till att det går direktbussar mellan Nacka och centrala knutpunkter i Stockholm, särskilt under Slussens ombyggnad. Bygga en bättre bussterminal i Orminge. Ha bättre sjöförbindelser till och från Nacka. Bygga snabbcykelstråk för att underlätta cykelpendling. 7

8 Skola och förskola Världens bästa skola för varje elev varje dag Så sammanfattas vår höga ambition för Nackas skolor. Skolan ska vara en trygg plats för alla elever varje dag, där lärarna får fokusera på undervisning och kunskap står i centrum. Alla ska få en bra start att lära och växa utifrån sina förutsättningar i förskolan. Det är viktigt att det finns många olika alternativ att välja mellan med olika inriktning, men alla ska självklart hålla hög kvalitet. Även familjedaghem ska finnas kvar som komplement till förskola. Kvalitet och alla elevers möjlighet att nå målen i fokus Under många år har vi arbetat målmedvetet för att styra och driva utvecklingen av kvalitativa skolor oavsett huvudman vilket har resulterat i flera utmärkelser och goda resultat. I jämförelse med andra kommuner ligger Nackas elever i topp och Nacka samarbetar med flera av världens ledande skolländer t.ex. Sydkorea, Japan och Kina. Samtidigt finns det mycket mer att göra för att alla elever, oavsett bakgrund, ska nå målen, få utrymme att växa och rustas för framtiden. Det är särskilt viktigt i ämnen som matematik och språk. En framgångsfaktor är att Nackas skolor är fria och självständiga, och bl. a kan styra över sina pengar, hur organisationen ska se ut och vilka profiler och inriktningar man ska ha. Det vill vi slå vakt om och inte börja detaljstyra skolorna uppifrån. En trygg och stimulerande lärandemiljö Den höga ambitionen om världens bästa skola ställer krav på såväl elever, lärare och skolledning som på politiken. Lärandemiljön ska vara stimulerande, trygg och i klassrummen ska det vara lugn och ro. Det innebär att klasserna inte får vara för stora. Vi har nolltolerans mot kränkande behandling och mobbning i och kring skolan och vi ställer krav på att skolan aktivt förebygger sådant samt tar fullt ansvar om något allvarligt inträffar. Psykisk och fysisk ohälsa bland unga har blivit ett växande samhällsproblem. Vi vill vända den trenden och satsa särskilt för att stärka elevernas hälsa, bland annat genom fördjupat samarbete mellan skolan, föreningslivet och idrotten. Lärarna ska få vara lärare Lärarnas roll i klassrummen är A och O och vi vill att lärarna ska få fokusera på undervisning. Nacka är redan i dag löneledande som arbetsgivare för lärare, men vi vill se högre löner för duktiga lärare, fler karriärtjänster och mer fortbildning och det gäller även förskolan. Vi moderater har tillsammans med de andra allianspartierna under de senaste åren stärkt resurserna till skolan på ett tydligt sätt, bland annat genom höjd skolpeng och 8

9 särskilda satsningar på lärarna. Så vill vi arbeta vidare för världens bästa skola där alla elever blir sedda och når målen. Tydliga krav på pedagogiskt innehåll i förskolan I Nacka kommuns kvalitetsutvärdering från 2012 svarade 96 procent av föräldrarna med barn i förskolan att de tyckte att verksamheten var stimulerande för deras barn. Vår ambition är att leva upp till det och fortsätta skapa förutsättningar för och ställa krav på en mängd olika aktörer att alla ska arbeta för en ännu bättre verksamhet. Vi ställer tydliga krav på det pedagogiska innehållet i förskolan. I Nacka har vi infört mer lärande i de yngre åren, för att med leken som grund ge alla barn möjlighet att komma väl rustade till grundskolan. Barn med särskilda behov stöttas genom tidiga insatser. Moderna skollokaler Nackas skolor ska hålla hög standard och vara anpassade efter modern pedagogik. Vi vill fortsätta att förbättra underhållet av skollokalerna, bl a av köken. Vi välkomnar också att fler skolor väljer att ha egna tillagningskök och serverar hemlagad mat. Systemet med internhyror är ändamålsenligt och leder till att skolorna kan prioritera verksamhet framför stora lokaler, vilket vi tycker är bra. I jämförelse med andra kommuner har Nacka låga lokalkostnader i skolan. I takt med att Nackas befolkning ökar, behövs även nya skolor och förskolor och de befintliga behöver rustas upp och kanske byggas till. Antalet småbarn i Nacka ökar stadigt, både på grund av inflyttning och att många Nackabor skaffar barn. Alla familjer ska känna trygghet att deras barn får en plats som passar deras behov när de önskar den, vi accepterar inga köer. Därför pågår en ständig utbyggnad av nya förskolor, både i kommunal och privat regi. Att alla barn i skolan ska få det stöd och den stimulans de behöver för att lära och växa. Premiera kompetenta och duktiga lärare. Vi vill satsa på fortbildning och högre lön för skickliga lärare och forskning som utvecklar lärarnas kompetens, särskilt vad gäller pedagogik för matematik och naturvetenskap. Öka andelen förskollärare i förskolan. Ha skolstart vid 6 års ålder och fler lektionstimmar i veckan, för att eleverna ska få mer tid att lära. Förstärka elevhälsan så att barn och elever med psykiska och fysiska problem får rätt hjälp i tid. Utveckla samarbetet mellan skola och socialtjänst för att i ett tidigt skede identifiera och hjälpa barn som lever under svåra förhållanden. Att de barn som behöver ska få läxhjälp och undervisning på loven. Att alla elever har mer fysisk aktivitet i skolan. Bygga ut lärlingsutbildningar och införa praktik på alla program på gymnasiet. Införa betyg från årskurs 3. 9

10 Arbeta för fortsatt valfrihet och mångfald av verksamheter i barnomsorgen och skolan. Fortsätta bygga ut antalet platser i förskolan och skolan i takt med att Nacka växer. Trygghet En trygg och säker kommun I Nacka ska alla oavsett kön, ålder, och ursprung kunna leva ett tryggt och säkert liv. Vi har nolltolerans mot alla former av brott och diskriminering. Enligt statistiken är brottsligheten i Nacka lägre än genomsnittet i Sverige, även om många bostadsinbrott skapar otrygghet. Antalet poliser har ökat sedan Alliansregeringen tillträdde, från till idag. Fler synliga poliser ökar tryggheten och minskar risken för brott. I Nacka har vi ett bra samarbete mellan polisen, skolorna, frivilligorganisationer och socialtjänsten. Kommunen har också ett tydligt fokus på förebyggande arbete bland unga. Det vill vi förstärka. Att utemiljön är ren, snygg och klotterfri ökar också tryggheten. Trots kontinuerliga insatser och kampanjer testar många ungdomar i Nacka alkohol och cannabis. Vi tar situationen på allvar och kommunen har tagit fram en ny strategi mot missbruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak. Vi vill öka dialogen mellan skolorna, föräldrarna och ungdomarna för att motverka missbruk. Från kommunens sida ska det finnas tillräckliga resurser för att arbeta både förebyggande och rehabiliterande. Förstärka det förbyggande arbetet bland unga för att undvika att de hamnar fel och börjar begå brott. Öka antalet poliser som kan utreda och beivra brott. Utveckla utemiljöerna i Nacka så att riskerna för brott minimeras. Förstärka arbetet mot ungas missbruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak. Bo och bygga Nacka bygger stad och bevarar grönområden Nacka växer och det gör hela Stockholmsregionen. Vi vill att Nacka ska vara med och bygga bort bostadsbristen som i dag är stor i hela Stockholmsområdet. Över 10

11 människor står i kö för en hyreslägenhet. Bostadsrätts- och villapriserna stiger kraftigt för att efterfrågan är större än utbudet. Fler bostäder i Nacka leder till ökad tillväxt, fler jobb och därmed stärkt välfärd. Unga som vill flytta hemifrån ska ha råd att göra det och människor som får jobb i regionen ska inte behöva tacka nej för att de inte har någonstans att bo. Vi vill utveckla Nacka för fler bostäder och jobb. Både Nacka och naturen ska växa Vi har en genomtänkt strategi för hur vi vill utveckla Nacka och samtidigt bevara unika miljöer och grönområden. De nya bostäderna ska främst tillkomma genom förtätning i centrala lägen, så att naturområden samtidigt kan bevaras. Kommunal mark till hyres- och studentbostäder Vi vill upplåta kommunal mark till hyres- och studentbostäder, som vi har gjort i Jarlaberg, Älta, Ektorp och Alphyddan. Nacka ska ha en blandad bebyggelse med både hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus. Det står professionella byggföretag i kö för att bygga hyreslägenheter i Nacka, så vi ser inget behov av ett kommunalt bostadsbolag. Vi vill att minst en tredjedel av flerbostadshusen som byggs på kommunens mark ska vara hyreslägenheter. Tunnelbanan möjliggör för nya bostäder i centrala Nacka På västra Sicklaön vill vi att en levande, attraktiv och blandad stad ska växa fram. Här ska det finnas jobb och service, kultur och mötesplatser och gröna park- och promenadstråk. Tunnelbanans utbyggnad till Nacka är en viktig förutsättning och innebär att ca nya bostäder kan byggas på västra Sicklaön fram till Vi ser också att tunnelbanan ger möjlighet att bygga ihop kommunen.. Bland annat ser vi över möjligheten att överdäcka Värmdöleden. Levande mötesplatser lokalt I Nackas lokala centrum vill vi låta bygga fler bostäder, stärka servicen och skapa fler levande mötesplatser. De mer lantliga och gröna miljöerna i Nackas villaområden ska finnas kvar. Vi vill att det ska finnas en blandning av bostäder och områden. Nacka ska vara en kommun att bo och trivas i för alla människor i livets olika skeden. Bidra till att minska bostadsbristen genom att det byggs minst 1000 bostäder varje år i Nacka. Bygga en tät, levande och blandad stad på västra Sicklaön med torg, parker och stadsliv. Låta bygga fler bostäder i Nackas lokala centrum, stärka den lokala servicen och skapa en levande miljö. Värna och utveckla kommundelarnas olika karaktär. Se till att det byggs olika sorters bostäder i Nacka; villor, radhus, bostadsrätter och hyresrätter, studentbostäder, gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning, seniorbostäder och äldreboenden. 11

12 Natur och miljö I Nacka är naturen nära Nackas läge mellan Stockholm och skärgården, med närhet till stora naturområden och vatten, är en anledning till att många väljer att flytta hit och att människor trivs. Vi vill värna naturen och utveckla möjligheterna för människor att vistas i skog och mark. Naturreservat för biologisk mångfald och rekreation I Nacka finns några av Stockholms största grönområden. Mer än halva ytan är grön idag, men vi vill göra mer. Nacka kommun har tolv naturreservat, inklusive Nackareservatet, och vi arbetar för att fler naturreservat ska inrättas. Det gör vi för att skydda naturen från exploatering, eftersom det är ett mycket starkt bebyggelsetryck i Nacka. Vi vill att naturen ska fortsätta vara en livskvalitet för Nackaborna och göras mer tillgänglig för rekreation och friluftsliv, utan onödiga inskränkningar i allemansrätten. Närmiljöerna ska vara trivsamma Lika viktiga som tillgången till de stora naturområdena Nyckelviken, Erstavik, Skarpnäs och Velamsund är de mindre grönområdena i bostadsområden, vid skolor och kring våra centrum. I kommunen har nya hundrastgårdar, utegym, bryggor, lekplatser och konstgräsplaner tillkommit och vi har satsat på att rusta upp motionsspår och underhålla parker och natur. Så vill vi arbeta vidare för trevliga och gröna närmiljöer. En hållbar framtid när Nacka växer När Nacka växer så vill vi att det ska ske på ett hållbart sätt. Vår övergripande strategi för att möta behovet av nya bostäder innebär att vi förtätar i centrala delar så att naturområdena kan sparas. Vi förordar ett miljövänligt, energieffektivt och hållbart stadsbyggande där naturens egna reningsprocesser tas till vara, t ex genom gröna tak, våtmarker för dagvattenrening och träd för luftrening. När vi låter gamla industriområden omvandlas till bostadsområden görs miljövinster i och med att marken saneras. Vi satsar på cykelstråk och utbyggd kollektivtrafik med tunnelbanan och tvärbanan. För att värna Östersjön vill vi bygga ut det kommunala vatten- och avloppssystemet. Som Nackabo ska det vara enkelt att värna miljön Vi arbetar för en klimatsmart samhällsplanering och en hållbar livsstil. Som Nackabo ska det vara enkelt att värna miljön, återvinna avfall och lämna saker till återbruk. Vi vill därför utöka kapaciteten och tillgängligheten på våra egna återvinningscentraler och att det ska vara fritt att också använda dem som finns i övriga regionen. Inrätta nya naturreservat i Svärdsö, Rensättra, Ryssbergen och Skarpnäs samt fortsätta arbetet för att Skuruparken ska bli naturreservat. 12

13 Sköta naturen och reservaten så att de blir mer tillgängliga och hävda allemansrätten så att naturen kan nyttjas som idag. Nacka ska ha lokala mål som ska vara mätbara och till varje mål ska det finnas konkreta åtgärdsplaner. Ett av de viktigaste miljömålen är att minska klimatpåverkan. Förbättra energieffektiviteten i kommunens byggnader.bygga ut återvinningscentralerna i Östervik och Älta, samt bygga nytt i Dalkarlsängen och inrätta fler mindre återvinningscentraler. Fortsatt utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppssystemet för att värna Östersjön, och våra sjöar och vattendrag. Göra det enklare att matavfallssortera. Avfallet kan användas för tillverkning av biogas och så kan vi minska koldioxidutsläppen. Jobb, företag och integration En arbetslinje för hela Nacka Alla i Nacka behövs och alla som kan jobba ska ha ett jobb att gå till. Möjligheten till egen försörjning är en fråga om trygghet, frihet och delaktighet i samhället. Det är en egen lön och det är arbetskamrater, semester och nya utmaningar. Det är också den snabbaste vägen att som nyanländ komma in i samhället. Vi vill ha ett samhälle där alla får plats för att alla behövs om vi ska klara att bygga Sverige starkt. Ju fler vi är som arbetar, desto större blir resurserna till det gemensamma. Det arbetet börjar lokalt, genom att skapa goda förutsättningar för företag och jobb. Utbildning är en nyckel till jobb och en investering i den egna framtiden, därför är en bra skola och rika möjligheter till vuxenutbildning viktiga för jobb och integration. Ett gott företagsklimat Nacka ligger på sjätte plats av Sveriges 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet Vi arbetar aktivt för att utveckla samarbetet och dialogen mellan kommunen och företagen i Nacka. Det ska vara lätt att etablera och starta företag här. Ett av våra mål är att det ständigt ska finnas färdiga områden där företag kan etablera sig. Särskild satsning på jobb för unga Många unga står i dag utanför arbetsmarknaden just på grund av att de saknar arbetslivserfarenhet. Regeringen satsar på fler jobb via yrkesintroduktionsavtal, som ger möjlighet att kombinera arbete med utbildning. Vi vill att Nacka kommun ska vara med och anställa fler unga via yrkesintroduktionsavtal. Möjligheter för människor att få arbete I Nacka har vi jobbat resultatinriktat med att få människor från försörjningsstöd till arbete genom att snabbt erbjuda professionellt och individualiserat stöd att komma in på arbetsmarknaden. För att ingen ska riskera att hamna mellan myndigheternas 13

14 stolar arbetar vi i nära samarbete med arbetsförmedling, försäkringskassa och landsting. Detta arbete vill vi fördjupa. Flexibla möjligheter till utbildning för vuxna I Nacka har vi jobbat för att få bort köerna och den som vill ansöka till Komvux kan göra det direkt, utan onödiga väntetider. Vi har ett valfrihetssystem som gör det möjligt att läsa kurser i Nacka och i andra delar av Stockholms län. Inom vuxenutbildningen erbjuds även lärlingsplatser och praktisk utbildning. Det ger en snabbare väg till arbete och möjliggör för Nackas företagare att få den kompetens de behöver. Nyanlända ska snabbt kunna få kunskaper i svenska, eftersom språket oftast är den viktigaste förutsättningen för att komma in i samhället och få jobb. Vi har under de senaste åren tydligt fokuserat på resultat och genom språkpraktik har de som läser Svenska för invandrare, SFI, kraftigt förbättrat sina resultat. Kommunens aktiva arbete ger resultat Jämfört med andra kommuner har Nacka en låg andel med försörjningsstöd. I jämförelse med riksgenomsnittet har Nacka betydligt lägre arbetslöshet och nyanlända får arbete snabbare här än i övriga landet. I Nacka finns också fler företagare än vad det gör i genomsnitt i landets kommuner. Det aktiva arbetet med att skapa möjligheter för människor att få jobb har effekt så vill vi utveckla och fortsatt bygga Nacka och Sverige starkt. Ett Nacka för alla Nacka ska vara öppet för alla, även människor som söker sig hit undan krig, förföljelse och fattigdom. Vi vill därför att Nacka ska fortsätta ta emot flyktingar och ser gärna att antalet kan öka i takt med att bostadssituationen förbättras. Från kommunens sida ska huvudfokus vara att flyktingen snabbt lär sig svenska och kommer i egen försörjning, antingen via studier eller arbete. Ge förutsättningar för att det skapas nya arbetsplatser i kommunen. Komvux ska ha tydligt arbetslivsfokus. Utbildningarna ska fokusera på yrken där det råder brist på utbildad personal. Utveckla utbildningar som kombinerar studier i svenska och yrkeskurser. Dessa utbildningar måste ske i nära samarbete med näringslivet. Utveckla rådgivning till företag för att underlätta vid nyanställning och göra det enklare för företagare som vill ta ett socialt ansvar. Utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen och näringslivet, för att öka möjligheterna för att arbetslösa snabbare ska få arbete. Utveckla mentorsverksamheten för nyanlända genom ett nära samarbete med frivilligorganisationer som har erfarenhet av sådan verksamhet. Samarbeta mer mellan kommun och näringsliv så att fler ungdomar får sommarjobb. Utvidga möjligheten till traineeplatser hos kommunen, och bistå med validering av utländska examina. 14

15 Att den som har försörjningsstöd ska vara sysselsatt på heltid, om arbetsförmågan medger det. Ta emot fler flyktingar och säkerställa god kvalitet och organisation av mottagandet. Omsorg och stöd Valfrihet och trygghet i välfärden Utvecklingen av Nacka handlar om att skapa utrymme för alla människor att växa. Vi tror att människor själva kan och vill fatta beslut som handlar om den egna vardagen. Det gäller oavsett om man har bott här hela sitt liv och ska välja hemtjänst och äldreboende eller precis har kommit till Sverige och ska välja var man vill läsa svenska. Genom politiken vill vi skapa förutsättningar för att det finns olika alternativ för olika behov och vi ställer tydliga krav på att alla dessa håller hög kvalitet. Som Nackabo ska man känna trygghet när man gör sina val. Äldreomsorg med omtanke De som bor på äldreboende är nöjdare än de någonsin varit tidigare, visar kommunens senaste mätning (betyget 4,5 på en 5-gradig skala). Av dem som har hemtjänst i Nacka har 80 procent uppgett att de är nöjda med det stöd de får. Det är ett gott betyg jämfört med resten av landet, men det innebär också att vi behöver göra mer så att alla kan känna sig nöjda med den hjälp de får. Under de senaste åren har vi stärkt resurserna till äldreomsorgen och bland annat satsat på fortbildning för personalen. Vi har också byggt ut antalet äldreboenden för att möta nya behov och vi har ökat omsorgsbidraget till alla anhörigvårdare som gör en viktig insats i hemmet. Samarbetet mellan kommunens äldreomsorg och landstingets sjukvård för äldre måste fungera så att sjuka äldre inte hamnar mellan stolarna och inte får den vård de behöver. Vi ser gärna att kommunen tar över ansvaret för hemsjukvården från landstinget. För barnens bästa Vi har under de senaste åren ökat arbetet med förbyggande och tidiga insatser för barn som lever under svåra förhållanden. Ett exempel är projektet Skolfam, som är en metod för att förbättra skolresultaten hos barn som är placerade i familjehem. Vi ser också växande problem med psykisk ohälsa, inte minst bland unga tjejer. Från kommunens sida vill vi erbjuda rätt stöd och hjälp. Mer sjukvård i Nacka I takt med att Nacka växer behöver också sjukvården byggas ut. Vi tror att det kan innebära att både akutsjukvården och förlossningsvården på sikt behöver byggas ut i Nacka. Landstinget har under ledning av Moderaterna beslutat att Nacka sjukhus 15

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

MÅL & BUDGET 2014 2016

MÅL & BUDGET 2014 2016 MÅL & BUDGET 2014 2016 2014-2016 2013-10-21 1 (113) TJÄNSTESKRIVELSE KFSK 2013/182-040 Kommunstyrelsen Mål och budget 2014-2016 Innehåll Alliansens budget för framtidstro, tillväxt och natur... 2 Förutsättningar

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Valprogram 2014 2018

Valprogram 2014 2018 Valprogram 2014 2018 Innehåll 3 Klimat 3 Förnybar energi Energianvändning Trafik 4 Infartsparkeringar Kollektivtrafik Spårbilar 5 Bilpooler och samåkning Cykling Maten 5 Utbildning Skola 6 Grön skoltråd

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 Dnr:111-939/2010 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunfullmäktige m.m.: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

Läs mer

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 1 (15) Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 Miljöpartiet de Grönas kommunpolitiska program är grunden för den politik vi ska föra i Håbo under mandatperioden 2015 2018. Vi vill bygga ett långsiktigt

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand

Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand Grönare Härnösand - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand 1 Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm

Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad BUDGETFÖRSLAG 2011 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 4 Klimat 5 Lika rättigheter

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018 Gröna sköna Tyresö Kommunplan 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 4 2. EN BUDGET FÖR VÄLBEFINNANDE... 5 3. MILJÖPARTIETS VISION FÖR TYRESÖ KOMMUN 2030... 7 TYRESÖ EN GRÖNSKANDE

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Fotona i denna folder är tagna av: Anna Andersson s. 4, 5, 6 t.h., 7, 8, 9 t.h., 10 t.v., 10 t.h., 12, 13, 14, 15, 16, 17 t.v., 17 t.h., 22, 24

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010

Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010 (mp):1 Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010 MODERNT, MÄNSKLIGT, MILJÖVÄNLIGT STOCKHOLM 4 Klimat 5 Lika rättigheter för alla 8 Barn 9 KOMMUNFULLMÄKTIGE M.M. 10 Kommunstyrelsen 10 STADSDELSNÄMNDER

Läs mer

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Till dig som bor i nacka

Till dig som bor i nacka Till dig som bor i nacka Oss kan du rösta på i kommunvalet 14 september. Fr v: Ingmar Sahlgren, Johan Krogh, Christine Lorne, Björn Strehlenert, Hans Peters, Mia Wallgren, Claes Tarras Ericsson, Håkan

Läs mer