Yttrande 5/2010 om branschens förslag till ram för konsekvensbedömning av integritets- och uppgiftsskydd för RFID-tillämpningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande 5/2010 om branschens förslag till ram för konsekvensbedömning av integritets- och uppgiftsskydd för RFID-tillämpningar"

Transkript

1 ARTIKEL 29 ARBETSGRUPPEN FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER 00066/10/SV WP 175 Yttrande 5/2010 om branschens förslag till ram för konsekvensbedömning av integritets- och uppgiftsskydd för RFID-tillämpningar Antaget den 13 juli 2010 Arbetsgruppen inrättades enligt artikel 29 i direktiv 95/46/EG. Den är ett oberoende rådgivande EU-organ i frågor rörande dataskydd och integritet. Dess uppgifter beskrivs i artikel 30 i direktiv 95/46/EG och artikel 15 i direktiv 2002/58/EG. Gruppens sekretariat finns hos direktorat C (Civilrättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap) på Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet, B-1049 Bryssel, Belgien, Kontor LX-46 01/06. Webbplats:

2 Innehåll 1 Sammanhang Inledning Radiofrekvensidentifiering (RFID) och uppgiftsskydd Målen för en ram för en konsekvensanalys avseende integritets- och dataskydd (PIA) Sammanfattning av den föreslagna ramen Analys Riskbedömning Taggar som bärs av personer RFID i detaljhandeln Ytterligare anmärkningar Slutsats

3 1 Sammanhang 1.1 Inledning Den 12 maj lämnade Europeiska kommissionen en rekommendation om genomförandet av principerna om integritets- och dataskydd i tillämpningar som stöds av radiofrekvensidentifiering (RFID) 1. I punkt 4 i denna rekommendation anges att Medlemsstaterna bör se till att branschen, i samarbete med berörda aktörer från det civila samhället, utarbetar en ram för konsekvensanalyser avseende integritetsoch dataskydd. Denna ram bör läggas fram för godkännande till Artikel 29-arbetsgruppen inom 12 månader från offentliggörandet av denna rekommendation i Europeiska unionens officiella tidning (vår markering). Enligt rekommendationen ska medlemsstaterna, så snart denna ram för konsekvensanalyser avseende integritets- och dataskydd finns tillgänglig, se till att operatörerna för RFID-tillämpningen genomför en sådan konsekvensanalys (PIA) innan tillämpningarna börjar användas. Medlemsstaterna ska också se till att operatörerna lämnar in konsekvensanalyserna till behörig myndighet (dvs. dataskyddsmyndigheten). I juli 2009 började en informell RFID-arbetsgrupp, under ledning av branschföreträdare, att arbeta på att fastställa en ram för en konsekvensanalys, och håller också regelbundna möten med intressenter däribland konsumentgrupper, standardiseringsorgan och forskare på universitetet. Den 31 mars 2010 lämnade branschrepresentanter ett förslag till en ram för konsekvensanalyser avseende integritets- och dataskydd till Artikel 29- arbetsgruppen för godkännande. Detta yttrande formaliserar arbetsgruppens svar på detta förslag. I detta yttrande syftar fortsättningsvis RFID-rekommendationen på Europeiska kommissionens rekommendation om genomförandet av principerna om integritets- och dataskydd i tillämpningar som stöds av radiofrekvensidentifiering (RFID), offentliggjord den 12 maj Förslaget till ram eller bara Ramen syftar på ramen för konsekvensanalyser avseende integritets- och dataskydd som lämnats till arbetsgruppen den 31 mars 2010 och återges i bilagan till detta yttrande. 1.2 Radiofrekvensidentifiering (RFID) och uppgiftsskydd I januari 2005 antog arbetsgruppen ett arbetsdokument 2 om uppgiftsskydd i samband med RFID-teknik (WP 105), där de ovedersägliga fördelarna med RFID-teknik erkändes men där också möjliga problem gällande uppgiftsskydd belystes, framför allt i fråga om möjligheten för företag och myndigheter att använda RFID-teknik för att kika in i enskilda personers privata sfär. I detta dokument påpekades att möjligheten att i smyg samla in en mängd uppgifter om samma person, hålla koll på enskilda personer när de befinner sig på allmän plats (flygplatser, järnvägsstationer, varuhus), skapa profiler genom att bevaka konsumentbeteendet i varuhus, ta del av detaljer om kläder och accessoarer som en person bär och

4 mediciner som den tar, är exempel på hur RFID-teknik kan användas och som ger anledning till oro för privatpersoner. Därefter lades dokumentet ut för offentligt samråd. Resultatet av detta sammanfattades i ett dokument (WP 111) 3 som arbetsgruppen offentliggjorde i september Resultaten visade att medan de flesta universitet, tankesmedjor, enskilda och företag som gav förslag till säkerhetslösningar sa att det fanns behov av något slags ytterligare riktlinjer från Artikel 29-arbetsgruppen, och en del föreslog att dataskyddsdirektivet skulle kompletteras med specifika regler för RFID, talade branschen för ett självregleringsalternativ. I detta globala sammanhang och i samråd med intressenter, däribland representanter för RFID-branschen, uppgiftsskydds- och konsumenträttsorganisationer, tog Europeiska kommissionen initiativet till att ta fram en rekommendation 4 om genomförandet av principerna om integritets- och dataskydd i tillämpningar som stöds av radiofrekvensidentifiering (RFID), som är utformad för att ge riktlinjer till medlemsstaterna om utformningen och driften av RFID-tillämpningar på ett lagligt, etiskt och socialt och politiskt godtagbart sätt, med respekt för rätten till privatliv och garantier för skyddet av personuppgifter. Denna rekommendation offentliggjordes i maj 2009 och innehåller en stor nyhet: den ställer krav på RFID-operatörer att genomföra en konsekvensanalys avseende integritets- och dataskydd innan en RFID-tillämpning införs och att lämna resultatet till den behöriga myndigheten. Denna nya strategi fungerar som ett komplement till det befintliga regelverket som anges i direktivet om skydd av personuppgifter och direktivet om integritet och elektronisk kommunikation, och ger tillfälle för branschen att visa sin förmåga till självreglering som ett kompletterande, flexibelt och effektivt verktyg vid sidan om EU:s regelverk inför en teknisk verklighet i snabb förändring. Arbetsgruppen stödjer 5 att utföra konsekvensbedömningar av integriteten, särskilt av vissa uppgiftsbehandlingsoperationer som hittills ansetts utgöra särskilda risker för de registrerade personernas rättigheter och friheter. Den anser också att resultatet av hur denna strategi lyckas, framgång eller fiasko, kommer att leda antingen till att konsekvensbedömningar för personlig integritet kommer att användas även på andra områden eller till ett strängare regelverk. RFID-rekommendationen är också avsedd att främja information om och insyn i användningen av RFID, framför allt genom utvecklingen av ett gemensamt EU-märke, som utvecklas av europeiska standardiseringsorganisationer med stöd av berörda intressenter, utformat för att informera enskilda personer om förekomsten av läsare. Sådana initiativ har arbetsgruppens fulla stöd. Även om RFID-rekommendationen uttryckligen hänvisar till direktiv 95/46/EG, vid vissa tillfällen, utgår den från den terminologi som av tradition har använts inom dataskyddslagstiftningen, framför allt vid hänvisning till personer, enskilda personer och användare. För att undvika oklarheter används i detta yttrande ordet person för att hänvisa till en fysisk person som i artikel 2 i direktiv 95/46/EG, medan orden användare och enskild person, behåller den betydelse de har i RFID-rekommendationen. Särskilt ordet person kan användas i bred bemärkelse och syfta på såväl användare som enskilda personer, vilka Results of the Public Consultation on Article 29 Working Document 105 on Data Protection Issues Related to RFID Technology, Se The Future of Privacy: Joint contribution to the Consultation of the European Commission on the legal framework for the fundamental right to protection of personal data, WP 168, 4

5 annars är skilda kategorier beroende på definitionerna i punkt 3 i RFID-rekommendationen, och som upprepas i förslaget till ram. För att bli konsekvent med RFID-rekommendationen hänvisar detta yttrande också till RFID-operatörer i stället för registeransvariga, även om dessa termer inte är helt likvärdiga. I november 2009 ändrade de europeiska lagstiftarna direktivet om integritet och elektronisk kommunikation 6 och hänvisar uttryckligen till RFID-teknik. I skäl 56 i direktiv 2009/136/EG medger lagstiftarna att Den utbredda användningen av sådana tekniker kan ge avsevärda ekonomiska och sociala fördelar och därmed bidra betydelsefullt till den inre marknaden om medborgarna accepterar användningen av dem, men också att för att uppnå detta mål är det nödvändigt att säkerställa att individernas grundläggande rättigheter, inbegripet rätten till integritetsskydd och dataskydd, garanteras. Dessutom lägger de till att När sådan utrustning ansluts till allmänna elektroniska kommunikationsnät eller används i elektroniska kommunikationstjänster som en grundläggande infrastruktur bör de relevanta bestämmelserna i direktiv 2002/58/EG (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation), inklusive dem om säkerhet, trafik, lokaliseringsuppgifter och konfidentialitet, tillämpas. Som ett resultat av det ändrades räckvidden för direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (definieras i artikel 3) så att den omfattar allmänna kommunikationsnät som stöder datainsamling och identifieringsutrustning. 1.3 Målen för en ram för en konsekvensanalys avseende integritets- och dataskydd (PIA) Genom RFID-rekommendationen skapade Europeiska kommissionen en PIA-process genom vilken flera fördelar ska uppnås: Först och främst ska en PIA gynna Privacy by Design genom att hjälp registeransvariga att ta itu med integritets- och uppgiftsskyddet innan en produkt eller tjänst införs. Detta är till fördel inte bara för de enskilda utan också för registeransvariga som på så sätt kan undvika de stora kostnader (och ofta otillfredsställande lösningar) som ofta uppstår när integritetsfunktioner ska läggas in i en redan införd produkt. För det andra kan en PIA-process hjälpa registeransvariga att på ett allsidigt sätt hantera riskerna för integritets- och uppgiftsskydd. PIA-processen är en del av de verktyg som kan bidra till att bedöma integritetsriskerna och hitta tekniska och organisatoriska åtgärder som skyddar personuppgifter mot otillåten spridning eller otillåten tillgång och kan täcka andra skyldigheter i fråga om säkerhet vilka finns angivna i artikel 17 i dataskyddsdirektivet och i artikel 4 i det ändrade direktivet 2002/58/EG. Den här processen ger också möjligheter att minska rättsosäkerheten och undvika förtroendeförluster från allmänheten, vilket annars kan vara en börda för den registeransvarige om uppgiftsskyddsproblemen inte hanteras på rätt sätt. 6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG av den 25 november 2009 om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation och förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen. 5

6 Slutligen hjälper PIA-processer såväl registeransvariga som dataskyddsmyndigheter att få bättre insikt i integritets- och uppgiftsskyddsaspekterna av RFID-tillämpningar. Om de registeransvariga genomför en PIA-process kan de lättare förstå och genomföra principerna som är uppställda i direktiv 95/46/EG, det nyligen ändrade direktivet 2002/58/EG och i RFIDrekommendationen. Information från PIA kan hjälpa dataskyddsmyndigheterna att fastställa bästa praxis för hur dataskydd genomförs i branschen och i de medlemsstater som kräver förhandskontroll av (en del eller alla) RFID-tillämpningar kan det förenkla processen för både myndigheterna och registeransvariga 7. Arbetsgruppen ser dessutom utvecklingen av PIA-processer som en bidragande faktor till att öka den europeiska RFID-branschens konkurrenskraften genom att gynna innovativa strategier för att hantera uppgiftsskydd och integritetsfrågor, via teknik som avidentifiering av uppgifter, partiell avaktivering av taggar, lättkryptering, osv. Även om den ram för konsekvensanalys för integritets- och uppgiftsskydd som förutses i rekommendationen är avsedd att gynna principen Security and privacy by design genom att RFIDtillämpningar kontrolleras innan de börjar användas, finns det redan många RFID-tillämpningar som är i bruk. Arbetsgruppen hoppas att intressenterna utnyttjar denna erfarenhet och tar tillfället i akt att skapa ett analysverktyg för befintliga RFID-tillämpningar. 1.4 Sammanfattning av den föreslagna ramen Den föreslagna ramen klassificerar först en RFID-tillämpning på en av fyra möjliga nivåer. Nivå 0- tillämpningar, som huvudsakligen omfattar RFID-tillämpningar som inte behandlar personuppgifter och där taggarna endast hanteras av användare, är undantagna från kravet på PIA. Även om termen användare eventuellt kan täcka anställda får definitionen Nivå 0 inte förstås som en tillämpning som skulle kunna utformas för att övervaka anställda, eftersom sådan övervakning skulle kräva att personuppgifter lagras någonstans i tillämpningen. Arbetsgruppen håller därför med om att ett uteslutande av Nivå 0-tillämpningar från PIA-processen troligen inte kommer att orsaka skada för uppgiftsskydd och integritetsmål. Nivå 1-tillämpningar täcker tillämpningar där inga personuppgifter behandlas, men ändå bärs taggarna av enskilda personer. Nivå 2-tillämpningar som behandlar personuppgifter men där själva taggarna inte innehåller personuppgifter. Slutligen nivå 3-tillämpningar som är tillämpningar där taggarna innehåller personuppgifter. Precis som det framhålls i avsnitt 0, är termen personuppgifter något tvetydig i den föreslagna ramen när den syftar på information som finns i taggen. Om RFID-tillämpningen har fastställts till 1 eller högre, måste RFID-operatören genomföra en fyrdelad analys av tillämpningen, med en detaljnivå som står i proportion till den identifierade integriteten och dataskyddet. Den första delen används för att beskriva RFID-tillämpningen. Den andra delen gör det 7 I detta sammanhang föreskrivs i punkt 5 d i RFID-rekommendationen att operatörerna, oavsett sina övriga skyldigheter enligt direktiv 95/46/EG, ska lämna in analysen till den behöriga myndigheten senast sex veckor innan tillämpningen ska börjas användas. Hur utvärderingen ska lämnas in (på begäran eller inte) ska fastställas av de nationella dataskyddsmyndigheterna. Framför allt ska riskerna med tillämpningen beaktas men också andra faktorer till exempel om det finns ett uppgiftsskyddsombud. 6

7 möjligt att belysa kontroll- och säkerhetsåtgärder. Den tredje delen behandlar användarinformation och rättigheter. I den sista delen i den föreslagna PIA-ramen måste att RFID-operatören fastställa om RFIDtillämpningen är färdig att användas. Som ett resultat av PIA-processen ska RFID-operatören sammanställa en PIA-rapport som ska sändas till den behöriga myndigheten. Upphovsmännen till den föreslagna ramen föreställer sig att för vissa sektorspecifika behov kan branschen överföra ramen till speciella PIA-mallar som ska underlätta genomförandet. PIA-rapporten ska sedan bygga på de sektorspecifika mallarna och inte på den mer allmänna ramen. 2 Analys Arbetsgruppen är imponerad av det omfattande arbete som upphovsmännen till den föreslagna ramen har utfört och skriver under på dess främsta mål, som har framhållits i de inledande avsnitten. Den övergripande beskrivningen av den föreslagna ramen ger inte upphov till några särskilda frågor, men arbetsgruppen har identifierat tre kritiska punkter i innehållet, och även några anmärkningar som beskrivs nedan. 2.1 Riskbedömning I det inledande avsnittet i den föreslagna ramen fastslås det otvetydigt att PIA-processen är utformad för att avslöja de integritetsrisker som är förenade med en RFID-tillämpning [ ] och utvärdera åtgärderna som har vidtagits för att hantera de riskerna. Denna centrala grundsats i en PIA-process saknas dock i innehållet i den föreslagna ramen. Även om den föreslagna ramen innehåller spridda referenser till riskbedömning (främst i den inledande delen) krävs det inte uttryckligen i något avsnitt att RFID-operatören ska identifiera eller avslöja integritetsrisker som är förenade med en RFID-tillämpning. Av det följer att det inte är möjligt att utvärdera åtgärderna som har tagits för att hantera de riskerna. I stället krävs det i den förslagna ramen endast att RFID-operatören listar de olika skydd och kontroller som har införts för att skydda integritet och personuppgifter i RFID-tillämpningen. Detta kan inte anses vara ett tillfredsställande sätt att ge RFID-operatören eller den behöriga myndigheten en rimlig garanti för att de föreslagna åtgärderna är tillräckliga eller står i proportion till riskerna, eftersom riskerna inte först har identifieras. Arbetsgruppen beklagar djupt att denna punkt inte har behandlats av upphovsmännen till den föreslagna ramen. En ram för konsekvensanalyser avseende integritets- och dataskydd ska per definition innehålla en allmän metod med en riskbedömningsfas som en av nyckelkomponenterna. RFID-branschen genomför förvisso redan riskbedömningar som en del i en metodstrategi när det gäller hantering av informationssäkerhet, så som har definierats i ISO/IEC och andra nationella eller internationella standarder. Arbetsgruppen är övertygad om att RFID-branschen skulle kunna bygga på detta expertorgan inom traditionell informationssäkerhetshantering och utveckla den föreslagna ramen med en relevant 8 Se ISO/IEC 27001:2005, Informationsteknik Säkerhetstekniker Vägledning för ledningssystem för informationssäkerhet krav 7

8 riskbedömningsstrategi. Detta skulle också påverka andra specifika element i den föreslagna ramen, vilket särskilt påpekas i avsnitt 2.2, 2.3 och 2.4 i detta yttrande. Dessutom sägs i skäl 17 i RFID-rekommendationen att arbetet med att utforma PIA-ramen bör bygga på befintlig praxis och den erfarenhet som har vunnits i medlemsstaterna och i tredjeländer samt på det arbete som genomförs av Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (ENISA). Detta ger upphovsmännen till den föreslagna ramen berättigat mandat att noga överväga det yttrande som ENISA nyligen antog om PIA-ramen 9 och begära ytterligare ledning från EU-byrån om genomförandet av en riskbedömningsstrategi när det gäller RFID. ENISA har särskilt tagit på sig 10 uppgiften att kartlägga och bedöma framväxande och framtida risker i synnerhet med ett IoT/RFID-scenario, särskilt när det gäller ENISA:s roll i detta som den har beskrivits i kommissionens meddelande Sakernas Internet En handlingsplan för Europa 11. Arbetsgruppen rekommenderar å det starkaste branschen att ta detta tillfälle i akt. 2.2 Taggar som bärs av personer En av de tre främsta punkterna rörande integritet som belyses i Arbetsdokument om uppgiftsskydd i samband med RFID-teknik (WP 105) 12 föranleds av RFID-teknik som innebär att enskilda personer spåras och som ger tillgång till personuppgifter. Taggade föremål som en person bär på sig innehåller unika identitetsuppgifter som kan avläsas på distans. Dessa unika uppgifter kan i sin tur användas för att identifiera den personen över tid, vilket gör personen identifierbar. Detta kan vara önskvärt i vissa fall, framför allt om ett taggat föremål är speciellt utformat för att användas vid tillträdeskontroll (t.ex. en bricka). I andra fall kan det dock leda till att en person följs 13 av en tredje part utan att veta om det. Precis som det framhålls i Yttrande 4/2007 om begreppet personuppgifter (WP 136) 14, när en unik identifierare kopplas till en person, faller den under den definition av personuppgifter som ställs upp i direktiv 95/46/EG, oavsett om personens sociala identitet (namn, adress, osv.) förblir okänd (dvs. personen är identifierbar men inte nödvändigtvis identifierad ). Dessutom kan ett unikt nummer i en tagg också fungera för att på distans identifiera vilken typ av föremål en person bär på, vilket i sin tur kan avslöja information om social status, hälsa och annat. Även då en tagg endast innehåller ett nummer som är unikt i ett speciellt sammanhang, och inga ytterligare personuppgifter, måste man tänka på att beakta eventuella integritets- och säkerhetsfrågor om taggen ska bäras av personer. Arbetsgruppen välkomnar det faktum att branschen har tagit upp denna fråga i PIA-ramen genom att kräva en konsekvensanalys när taggar på varupostnivå (item level tags) är avsedda att ägas av enskilda personer (nivå 1-tillämpningar) ENISA Yttrande om branschens förslag till en ram för konsekvensanalys avseende integritets- och dataskyddet för RFIDtillämpningar, juli 2010, Exempel finns i ENISA-rapporten Flying Enabling automated air travel by identifying and addressing the challenges of IoT & RFID technology. Europeiska kommissionen, meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Sakernas Internet -- En handlingsplan för Europa, KOM(2009) 278, Bryssel, Se fotnot 2. Se exempel i WP 105, avsnitt

9 Trots denna förutsättning följer den föreslagna ramen tyvärr inte upp denna fråga och misslyckas med att uttryckligen uppmana RFID-operatören att bedöma integritets- och säkerhetsfrågor som kan uppstå när taggar bärs av enskilda personer i vardagen. Det räcker inte att beakta om det med en RFID-tillämpning går att övervaka var enskilda personer eller användare befinner sig 15. Det är också viktigt att analysera riskerna för otillåten bevakning utanför tillämpningens räckvidd. Ramen misslyckas också med att beskriva vilka åtgärder som ska vidtas för att motverka dessa risker. Arbetsgruppen tillråder branschen att fullt ut behandla denna fråga genom att tydligt nämna den i ramen som en del i en reviderad riskbedömningsprocess. 2.3 RFID i detaljhandeln Ett av de viktigaste tillämpningsområdena där taggar kan komma att bäras av enskilda personer är inom detaljhandeln. RFID-rekommendationen erkänner att denna sektor är väsentlig och den behandlas i speciella punkter. I punkt 11 i RFID-rekommendationen anges särskilt att Detaljhandlarna bör vid försäljningstillfället avaktivera eller avlägsna taggar som används i tillämpningar som de säljer om inte konsumenten ger sitt godkännande till att taggarna ska fortsätta att vara operativa. I punkt 12 medges ett undantag till denna regel genom att det anges att Punkt 11 gäller inte om man i konsekvensanalysen avseende integritets- och dataskyddet drar slutsatsen att taggar som används i en detaljhandelstillämpning, och som fortsätter att fungera även efter försäljningstillfället, inte utgör ett sannolikt hot mot skyddet av privatlivet eller personuppgifter. Detta innebär att avaktivering på försäljningsstället är standard såvida inte konsekvensanalysen visar annat. I avsnitt D i den föreslagna PIA-ramen ges dock bara två möjliga slutsatser till en PIA-rapport: RFIDtillämpningen är antingen Färdig för användning eller Inte färdig för användning, och RFIDoperatören får ingen möjlighet att uttrycka en slutsats om användning utanför försäljningsstället i detaljhandeln, enligt vad som anges i RFID-rekommendationen. Arbetsgruppen noterar att en del tillämpningar kan motivera eller kräva att vissa taggar förblir aktiva utanför försäljningsstället inom detaljhandeln, för speciella ändamål. Avsaknaden av en sådan anmärkning i den föreslagna ramen tycks dock uttrycka att alla taggar ska avaktiveras på försäljningsstället. På ett mer generellt plan observerar arbetsgruppen att de två alternativen som ges i avsnitt D i PIA-ramen tycks onödigt restriktiva för RFID-operatörer och för RFID-branschen som helhet. En del tillämpningar kan bedömas som färdig för användning enligt vissa villkor som kunde beskrivas i PIA-rapportens slutsats. Arbetsgruppen uppmanar upphovsmännen till den föreslagna ramen att förtydliga punkten om avaktivering av taggar inom detaljhandeln. Den föreslagna ramen måste uttryckligen kräva att en RFID-operatör tar upp punkt 12 i RFID-rekommendationen i den PIA-rapport som ska sammanställas (för tillämpningar inom detaljhandeln). I allmänhet ska en reviderad riskbedömningsprocess ge rätt verktyg för att nå en slutsats för villkoren eller användningen av en RFID-tillämpning. 15 I avsnitt i den föreslagna ramen 9

10 2.4 Ytterligare anmärkningar Som belystes i avsnitt 2.2 ovan är det så att om en tagg bärs av en person (användare eller enskild person) och om taggen innehåller en unik ID 16, så innehåller taggen per definition personuppgifter. Noga räknat uppvisar definitionerna av Nivå 1-tillämpningar och Nivå 0-tillämpningar i avsnitt 1.5 därmed en motsägelse: i de flesta scenarier är det omöjligt att säga att RFID-tillämpningen inte behandlar personuppgifter om taggarna bärs av enskilda personer eller användare. Enligt dessa definitioner skulle de flesta tillämpningar klassificeras som nivå 2-tillämpningar. Nivå 0- eller nivå 1-tillämpningar skulle därmed endast förekomma i sällsynta fall där taggarna bärs av personer och ändå inte har något unikt nummer. Arbetsgruppen förutsätter att upphovsmännen till ramen inte hade för avsikt att ge nivå 0- och nivå 1- tillämpningarna så begränsat tillämpningsområde och att deras definitioner var avsedda att omfatta tillämpningar som behandlar endast en typ av personuppgifter, nämligen den unika tagg-id:n. Alla nivådefinitioner skulle lätt kunna förtydligas för att alla tvetydigheter ska försvinna. Rätt definition av en metod som bygger på riskbedömning skulle kunna leda till en omformulering av dessa definitioner också. Arbetsgruppen noterar att ramen refererar till taggar som ägs av användare eller enskilda personer. Detta ord är för begränsande och borde ersättas med bärs, eftersom det mycket bättre täcker föreliggande riskscenarier. Arbetsgruppen tror att PIA-processen som föreslås i ramen skulle kunna omfatta en samrådsfas med intressenter. Det skulle omfatta samråd med berörda parter (grupper, föreningar, förbund osv.) som kan komma att påverkas av RFID-tillämpningen, och utbyte av idéer, förslag och förbättringar som skulle göra det möjligt att använda tillämpningen på ett öppet och integritetsvänligt sätt, som gynnar såväl RIFD-operatören som användare och enskilda personer. En sådan samrådsfas bidrar helt klart till Information om och insyn i användningen av RFID och till informationskampanjer som anges i RFID-rekommendationen. Arbetsgruppen betonar också att vissa uppgiftskategorier 17 kräver specifika villkor för att behandlas lagligt och säkert. Ramen skulle kunna ge tydliga riktlinjer till RFID-operatören om specifika frågor som rör behandling av speciella uppgiftskategorier. Det ska också ingå i riskbedömningen att identifiera speciella uppgiftskategorier. Ramen skulle också kunna ge RFID-operatören vägledning om lämpligaste tidpunkt och villkor för att genomföra en PIA-process i utvecklingen av en RFID-produkt, för att verkligen uppmuntra principen security and privacy by design som stöds i rekommendationen. 3 Slutsats På grund av de punkter som har belysts i detta yttrande, framför allt vad gäller bristen på en tydlig och omfattande riskbedömningsmetod avseende integritets- och uppgiftsskydd i den föreslagna ramen, godkänner arbetsgruppen inte det föreslagna dokumentet i dess nuvarande form I bred bemärkelse används tagg-id så att det täcker alla unika identifikationsnummer (eller serienummer) som kan nås i RFID-taggen och som gör det möjligt att unikt identifiera en RFID-tagg i ett visst sammanhang. Artikel 8 i direktiv 95/46/EG. 10

11 Det bör framhållas att införandet av en lämplig riskbedömningsprocess tydligt kan underlätta hanteringen av de flesta andra problem som har angetts i detta yttrande. Om en RFID-operatör måste genomföra en riskbedömning skulle han särskilt upptäcka risker som hör ihop med otillåten övervakning av RFIDtaggar som bärs av personer. Dessutom skulle det inom detaljhandeln kunna bidra till att tydligt visa att vissa RFID-taggar (som används i speciella tillämpningar) som fortsätter att fungera även efter försäljningstillfället, inte utgör ett sannolikt hot mot skyddet av privatlivet eller personuppgifter. Arbetsgruppen är säker på att branschen kan föreslå en förbättrad ram utifrån de kommentarer som har framförts i detta yttrande och är angelägen om vidta alla relevanta åtgärder för att ytterligare förbättra den föreslagna ramen och få den godkänd snabbt. Utfärdat i Bryssel den 13 juli 2010 På arbetsgruppens vägnar Ordförande Jacob KOHNSTAMM 11

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN 3.9.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 253/3 EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om kommissionens meddelande Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD 11601/SV WP 90 Yttrande 5/2004 om icke begärd kommunikation i marknadsföringssyfte enligt artikel 13 i direktiv 2002/58/EG Antaget den 27 februari 2004 Denna

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0079 SV 01.12.2000 000.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV 2000/79/EG av den 27 november 2000 om genomförande

Läs mer

ARTIKEL 29-gruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29-gruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29-gruppen för skydd av personuppgifter 2130/05/SV WP 115 Artikel 29-arbetsgruppen: Yttrande 5/2005 om användning av lokaliseringsuppgifter för att tillhandahålla mervärdestjänster Antagen den

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

KOMMISSIONENS MEDDELANDE

KOMMISSIONENS MEDDELANDE SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 100 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2010:4 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om kvinnor och vetenskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION (8523(,6.$ 81,21(165c' %U\VVHOGHQMXQL 25HQ /,0,7( 5(&+ 5c'(765(62/87,21 DYGHQ om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION av följande skäl: 1. Främjandet av jämställdhet

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

ARTIKEL 29-ARBETSGRUPPEN FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

ARTIKEL 29-ARBETSGRUPPEN FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER ARTIKEL 29-ARBETSGRUPPEN FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER 01189/09/SV WP 163 Yttrande 5/2009 om sociala nätverk på Internet Antaget den 12 juni 2009 Arbetsgruppen inrättades enligt artikel 29 i direktiv 95/46/EG.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.2.2011 K(2011) 909 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 21.2.2011 om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV KOMMISSIONENS

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.4.2014 SWD(2014) 123 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81 Kommittédirektiv Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer Dir. 2013:81 Beslut vid regeringssammanträde den 22 augusti 2013 Sammanfattning Nuvarande bestämmelser

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Yttrande Diarienr 2010-06-21 552-2010 Ert diarienr Ju2010/1020/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Datainspektionen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen kan inte tillstyrka promemorians

Läs mer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer Yttrande 2012-04-26 Dnr 3.4.1-2012/00531-1 För kännedom (via e-post) Christina Andersson Backman (UD-FIM) Sara Bratberg (SB-EU-kansliet) Ewa Wennberg (Representationen, Bryssel) Ann Lindh (Utbildningsdep)

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande.

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande. 2008-11-19 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter, S2 Christoffer Andersson Calafatis Telefon +46 8 405 12 30 Telefax +46 8 10 98 41 E-post christoffer.andersson-calafatis@finance.ministry.se

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

ARTIKEL 29-ARBETSGRUPPEN FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER. Yttrande 06/2013 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn

ARTIKEL 29-ARBETSGRUPPEN FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER. Yttrande 06/2013 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn ARTIKEL 29-ARBETSGRUPPEN FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER 1021/00/SV WP207 Yttrande 06/2013 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn Antaget den 5 juni 2013 Arbetsgruppen

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och Margit Knutsson. Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien)

Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien) Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien) Vladimir Bastidas Venegas Doktorand, SU Fakta Direktiv 2004/113 om likabehandling av män

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-06-27 Dnr: 14-4175 22 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 peder.cristvall@pts.se Tele2 Sverige AB Att: Stefan Backman Box 63 164 94 Kista Föreläggande

Läs mer

Förslag till ny dataskyddsförordning och dess konsekvenser för registerbaserad forskning

Förslag till ny dataskyddsförordning och dess konsekvenser för registerbaserad forskning Förslag till ny dataskyddsförordning och dess konsekvenser för registerbaserad forskning 21 maj 2014 Förslag till ny dataskyddsförordning (allmän uppgiftsskyddsförordning) Europaparlamentets och Rådets

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster; SFS 2002:562 Utkom från trycket den 14 juni 2002 utfärdad den 6 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 PuL och ny dataskyddsförordning Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 Om företaget Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance. Våra tjänster

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2013 om vilseledande reklam (2013/2122(INI))

Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2013 om vilseledande reklam (2013/2122(INI)) P7_TA-PROV(2013)0436 Vilseledande marknadsföringsmetoder Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2013 om vilseledande reklam (2013/2122(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING?

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? XV/7030/98 SV HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? GENERALDIREKTORAT- XV Inre marknad och finansiella tjänster Detta dokument är avsett att användas som diskussionsunderlag inom

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Lag om flygplatsavgifter Enligt

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer.

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer. Promemoria 2009-12-07 Miljödepartementet Rättsenheten Rättssakkunnig Malin Wik Telefon 08-405 24 17 E-post malin.wik@environment.ministry.se Remiss om ändringar i förordningen (2007:185) om producentansvar

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juli 2015 Ö 2345-15 KLAGANDE JH SAKEN Utfående av allmän handling ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts beslut 2015-04-13 Dnr 210-15

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../..

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska.

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska. Skrivtävling Så lika, så olika, så europeiska. Visste du att EU, efter de senaste utvidgningarna, är världens största ekonomi med fler än 500 miljoner medborgare? Det ger EU en större tyngd internationellt

Läs mer

Yttrande. Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan angivna förslag. Svensk Försäkring har följande synpunkter.

Yttrande. Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan angivna förslag. Svensk Försäkring har följande synpunkter. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ju 2011/8586/KO Yttrande Stockholm 2012-01-09 Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till direktiv om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och till

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning Kommittédirektiv Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Dir. 2014:81 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) 17612/1/13 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) 17612/1/13 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD) 17612/1/13 REV 1 SOC 1032 PENS 5 ECOFIN 1139 CODEC 2912 PARLNAT 328 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer