Yttrande 5/2010 om branschens förslag till ram för konsekvensbedömning av integritets- och uppgiftsskydd för RFID-tillämpningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande 5/2010 om branschens förslag till ram för konsekvensbedömning av integritets- och uppgiftsskydd för RFID-tillämpningar"

Transkript

1 ARTIKEL 29 ARBETSGRUPPEN FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER 00066/10/SV WP 175 Yttrande 5/2010 om branschens förslag till ram för konsekvensbedömning av integritets- och uppgiftsskydd för RFID-tillämpningar Antaget den 13 juli 2010 Arbetsgruppen inrättades enligt artikel 29 i direktiv 95/46/EG. Den är ett oberoende rådgivande EU-organ i frågor rörande dataskydd och integritet. Dess uppgifter beskrivs i artikel 30 i direktiv 95/46/EG och artikel 15 i direktiv 2002/58/EG. Gruppens sekretariat finns hos direktorat C (Civilrättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap) på Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet, B-1049 Bryssel, Belgien, Kontor LX-46 01/06. Webbplats:

2 Innehåll 1 Sammanhang Inledning Radiofrekvensidentifiering (RFID) och uppgiftsskydd Målen för en ram för en konsekvensanalys avseende integritets- och dataskydd (PIA) Sammanfattning av den föreslagna ramen Analys Riskbedömning Taggar som bärs av personer RFID i detaljhandeln Ytterligare anmärkningar Slutsats

3 1 Sammanhang 1.1 Inledning Den 12 maj lämnade Europeiska kommissionen en rekommendation om genomförandet av principerna om integritets- och dataskydd i tillämpningar som stöds av radiofrekvensidentifiering (RFID) 1. I punkt 4 i denna rekommendation anges att Medlemsstaterna bör se till att branschen, i samarbete med berörda aktörer från det civila samhället, utarbetar en ram för konsekvensanalyser avseende integritetsoch dataskydd. Denna ram bör läggas fram för godkännande till Artikel 29-arbetsgruppen inom 12 månader från offentliggörandet av denna rekommendation i Europeiska unionens officiella tidning (vår markering). Enligt rekommendationen ska medlemsstaterna, så snart denna ram för konsekvensanalyser avseende integritets- och dataskydd finns tillgänglig, se till att operatörerna för RFID-tillämpningen genomför en sådan konsekvensanalys (PIA) innan tillämpningarna börjar användas. Medlemsstaterna ska också se till att operatörerna lämnar in konsekvensanalyserna till behörig myndighet (dvs. dataskyddsmyndigheten). I juli 2009 började en informell RFID-arbetsgrupp, under ledning av branschföreträdare, att arbeta på att fastställa en ram för en konsekvensanalys, och håller också regelbundna möten med intressenter däribland konsumentgrupper, standardiseringsorgan och forskare på universitetet. Den 31 mars 2010 lämnade branschrepresentanter ett förslag till en ram för konsekvensanalyser avseende integritets- och dataskydd till Artikel 29- arbetsgruppen för godkännande. Detta yttrande formaliserar arbetsgruppens svar på detta förslag. I detta yttrande syftar fortsättningsvis RFID-rekommendationen på Europeiska kommissionens rekommendation om genomförandet av principerna om integritets- och dataskydd i tillämpningar som stöds av radiofrekvensidentifiering (RFID), offentliggjord den 12 maj Förslaget till ram eller bara Ramen syftar på ramen för konsekvensanalyser avseende integritets- och dataskydd som lämnats till arbetsgruppen den 31 mars 2010 och återges i bilagan till detta yttrande. 1.2 Radiofrekvensidentifiering (RFID) och uppgiftsskydd I januari 2005 antog arbetsgruppen ett arbetsdokument 2 om uppgiftsskydd i samband med RFID-teknik (WP 105), där de ovedersägliga fördelarna med RFID-teknik erkändes men där också möjliga problem gällande uppgiftsskydd belystes, framför allt i fråga om möjligheten för företag och myndigheter att använda RFID-teknik för att kika in i enskilda personers privata sfär. I detta dokument påpekades att möjligheten att i smyg samla in en mängd uppgifter om samma person, hålla koll på enskilda personer när de befinner sig på allmän plats (flygplatser, järnvägsstationer, varuhus), skapa profiler genom att bevaka konsumentbeteendet i varuhus, ta del av detaljer om kläder och accessoarer som en person bär och

4 mediciner som den tar, är exempel på hur RFID-teknik kan användas och som ger anledning till oro för privatpersoner. Därefter lades dokumentet ut för offentligt samråd. Resultatet av detta sammanfattades i ett dokument (WP 111) 3 som arbetsgruppen offentliggjorde i september Resultaten visade att medan de flesta universitet, tankesmedjor, enskilda och företag som gav förslag till säkerhetslösningar sa att det fanns behov av något slags ytterligare riktlinjer från Artikel 29-arbetsgruppen, och en del föreslog att dataskyddsdirektivet skulle kompletteras med specifika regler för RFID, talade branschen för ett självregleringsalternativ. I detta globala sammanhang och i samråd med intressenter, däribland representanter för RFID-branschen, uppgiftsskydds- och konsumenträttsorganisationer, tog Europeiska kommissionen initiativet till att ta fram en rekommendation 4 om genomförandet av principerna om integritets- och dataskydd i tillämpningar som stöds av radiofrekvensidentifiering (RFID), som är utformad för att ge riktlinjer till medlemsstaterna om utformningen och driften av RFID-tillämpningar på ett lagligt, etiskt och socialt och politiskt godtagbart sätt, med respekt för rätten till privatliv och garantier för skyddet av personuppgifter. Denna rekommendation offentliggjordes i maj 2009 och innehåller en stor nyhet: den ställer krav på RFID-operatörer att genomföra en konsekvensanalys avseende integritets- och dataskydd innan en RFID-tillämpning införs och att lämna resultatet till den behöriga myndigheten. Denna nya strategi fungerar som ett komplement till det befintliga regelverket som anges i direktivet om skydd av personuppgifter och direktivet om integritet och elektronisk kommunikation, och ger tillfälle för branschen att visa sin förmåga till självreglering som ett kompletterande, flexibelt och effektivt verktyg vid sidan om EU:s regelverk inför en teknisk verklighet i snabb förändring. Arbetsgruppen stödjer 5 att utföra konsekvensbedömningar av integriteten, särskilt av vissa uppgiftsbehandlingsoperationer som hittills ansetts utgöra särskilda risker för de registrerade personernas rättigheter och friheter. Den anser också att resultatet av hur denna strategi lyckas, framgång eller fiasko, kommer att leda antingen till att konsekvensbedömningar för personlig integritet kommer att användas även på andra områden eller till ett strängare regelverk. RFID-rekommendationen är också avsedd att främja information om och insyn i användningen av RFID, framför allt genom utvecklingen av ett gemensamt EU-märke, som utvecklas av europeiska standardiseringsorganisationer med stöd av berörda intressenter, utformat för att informera enskilda personer om förekomsten av läsare. Sådana initiativ har arbetsgruppens fulla stöd. Även om RFID-rekommendationen uttryckligen hänvisar till direktiv 95/46/EG, vid vissa tillfällen, utgår den från den terminologi som av tradition har använts inom dataskyddslagstiftningen, framför allt vid hänvisning till personer, enskilda personer och användare. För att undvika oklarheter används i detta yttrande ordet person för att hänvisa till en fysisk person som i artikel 2 i direktiv 95/46/EG, medan orden användare och enskild person, behåller den betydelse de har i RFID-rekommendationen. Särskilt ordet person kan användas i bred bemärkelse och syfta på såväl användare som enskilda personer, vilka Results of the Public Consultation on Article 29 Working Document 105 on Data Protection Issues Related to RFID Technology, Se The Future of Privacy: Joint contribution to the Consultation of the European Commission on the legal framework for the fundamental right to protection of personal data, WP 168, 4

5 annars är skilda kategorier beroende på definitionerna i punkt 3 i RFID-rekommendationen, och som upprepas i förslaget till ram. För att bli konsekvent med RFID-rekommendationen hänvisar detta yttrande också till RFID-operatörer i stället för registeransvariga, även om dessa termer inte är helt likvärdiga. I november 2009 ändrade de europeiska lagstiftarna direktivet om integritet och elektronisk kommunikation 6 och hänvisar uttryckligen till RFID-teknik. I skäl 56 i direktiv 2009/136/EG medger lagstiftarna att Den utbredda användningen av sådana tekniker kan ge avsevärda ekonomiska och sociala fördelar och därmed bidra betydelsefullt till den inre marknaden om medborgarna accepterar användningen av dem, men också att för att uppnå detta mål är det nödvändigt att säkerställa att individernas grundläggande rättigheter, inbegripet rätten till integritetsskydd och dataskydd, garanteras. Dessutom lägger de till att När sådan utrustning ansluts till allmänna elektroniska kommunikationsnät eller används i elektroniska kommunikationstjänster som en grundläggande infrastruktur bör de relevanta bestämmelserna i direktiv 2002/58/EG (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation), inklusive dem om säkerhet, trafik, lokaliseringsuppgifter och konfidentialitet, tillämpas. Som ett resultat av det ändrades räckvidden för direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (definieras i artikel 3) så att den omfattar allmänna kommunikationsnät som stöder datainsamling och identifieringsutrustning. 1.3 Målen för en ram för en konsekvensanalys avseende integritets- och dataskydd (PIA) Genom RFID-rekommendationen skapade Europeiska kommissionen en PIA-process genom vilken flera fördelar ska uppnås: Först och främst ska en PIA gynna Privacy by Design genom att hjälp registeransvariga att ta itu med integritets- och uppgiftsskyddet innan en produkt eller tjänst införs. Detta är till fördel inte bara för de enskilda utan också för registeransvariga som på så sätt kan undvika de stora kostnader (och ofta otillfredsställande lösningar) som ofta uppstår när integritetsfunktioner ska läggas in i en redan införd produkt. För det andra kan en PIA-process hjälpa registeransvariga att på ett allsidigt sätt hantera riskerna för integritets- och uppgiftsskydd. PIA-processen är en del av de verktyg som kan bidra till att bedöma integritetsriskerna och hitta tekniska och organisatoriska åtgärder som skyddar personuppgifter mot otillåten spridning eller otillåten tillgång och kan täcka andra skyldigheter i fråga om säkerhet vilka finns angivna i artikel 17 i dataskyddsdirektivet och i artikel 4 i det ändrade direktivet 2002/58/EG. Den här processen ger också möjligheter att minska rättsosäkerheten och undvika förtroendeförluster från allmänheten, vilket annars kan vara en börda för den registeransvarige om uppgiftsskyddsproblemen inte hanteras på rätt sätt. 6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG av den 25 november 2009 om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation och förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen. 5

6 Slutligen hjälper PIA-processer såväl registeransvariga som dataskyddsmyndigheter att få bättre insikt i integritets- och uppgiftsskyddsaspekterna av RFID-tillämpningar. Om de registeransvariga genomför en PIA-process kan de lättare förstå och genomföra principerna som är uppställda i direktiv 95/46/EG, det nyligen ändrade direktivet 2002/58/EG och i RFIDrekommendationen. Information från PIA kan hjälpa dataskyddsmyndigheterna att fastställa bästa praxis för hur dataskydd genomförs i branschen och i de medlemsstater som kräver förhandskontroll av (en del eller alla) RFID-tillämpningar kan det förenkla processen för både myndigheterna och registeransvariga 7. Arbetsgruppen ser dessutom utvecklingen av PIA-processer som en bidragande faktor till att öka den europeiska RFID-branschens konkurrenskraften genom att gynna innovativa strategier för att hantera uppgiftsskydd och integritetsfrågor, via teknik som avidentifiering av uppgifter, partiell avaktivering av taggar, lättkryptering, osv. Även om den ram för konsekvensanalys för integritets- och uppgiftsskydd som förutses i rekommendationen är avsedd att gynna principen Security and privacy by design genom att RFIDtillämpningar kontrolleras innan de börjar användas, finns det redan många RFID-tillämpningar som är i bruk. Arbetsgruppen hoppas att intressenterna utnyttjar denna erfarenhet och tar tillfället i akt att skapa ett analysverktyg för befintliga RFID-tillämpningar. 1.4 Sammanfattning av den föreslagna ramen Den föreslagna ramen klassificerar först en RFID-tillämpning på en av fyra möjliga nivåer. Nivå 0- tillämpningar, som huvudsakligen omfattar RFID-tillämpningar som inte behandlar personuppgifter och där taggarna endast hanteras av användare, är undantagna från kravet på PIA. Även om termen användare eventuellt kan täcka anställda får definitionen Nivå 0 inte förstås som en tillämpning som skulle kunna utformas för att övervaka anställda, eftersom sådan övervakning skulle kräva att personuppgifter lagras någonstans i tillämpningen. Arbetsgruppen håller därför med om att ett uteslutande av Nivå 0-tillämpningar från PIA-processen troligen inte kommer att orsaka skada för uppgiftsskydd och integritetsmål. Nivå 1-tillämpningar täcker tillämpningar där inga personuppgifter behandlas, men ändå bärs taggarna av enskilda personer. Nivå 2-tillämpningar som behandlar personuppgifter men där själva taggarna inte innehåller personuppgifter. Slutligen nivå 3-tillämpningar som är tillämpningar där taggarna innehåller personuppgifter. Precis som det framhålls i avsnitt 0, är termen personuppgifter något tvetydig i den föreslagna ramen när den syftar på information som finns i taggen. Om RFID-tillämpningen har fastställts till 1 eller högre, måste RFID-operatören genomföra en fyrdelad analys av tillämpningen, med en detaljnivå som står i proportion till den identifierade integriteten och dataskyddet. Den första delen används för att beskriva RFID-tillämpningen. Den andra delen gör det 7 I detta sammanhang föreskrivs i punkt 5 d i RFID-rekommendationen att operatörerna, oavsett sina övriga skyldigheter enligt direktiv 95/46/EG, ska lämna in analysen till den behöriga myndigheten senast sex veckor innan tillämpningen ska börjas användas. Hur utvärderingen ska lämnas in (på begäran eller inte) ska fastställas av de nationella dataskyddsmyndigheterna. Framför allt ska riskerna med tillämpningen beaktas men också andra faktorer till exempel om det finns ett uppgiftsskyddsombud. 6

7 möjligt att belysa kontroll- och säkerhetsåtgärder. Den tredje delen behandlar användarinformation och rättigheter. I den sista delen i den föreslagna PIA-ramen måste att RFID-operatören fastställa om RFIDtillämpningen är färdig att användas. Som ett resultat av PIA-processen ska RFID-operatören sammanställa en PIA-rapport som ska sändas till den behöriga myndigheten. Upphovsmännen till den föreslagna ramen föreställer sig att för vissa sektorspecifika behov kan branschen överföra ramen till speciella PIA-mallar som ska underlätta genomförandet. PIA-rapporten ska sedan bygga på de sektorspecifika mallarna och inte på den mer allmänna ramen. 2 Analys Arbetsgruppen är imponerad av det omfattande arbete som upphovsmännen till den föreslagna ramen har utfört och skriver under på dess främsta mål, som har framhållits i de inledande avsnitten. Den övergripande beskrivningen av den föreslagna ramen ger inte upphov till några särskilda frågor, men arbetsgruppen har identifierat tre kritiska punkter i innehållet, och även några anmärkningar som beskrivs nedan. 2.1 Riskbedömning I det inledande avsnittet i den föreslagna ramen fastslås det otvetydigt att PIA-processen är utformad för att avslöja de integritetsrisker som är förenade med en RFID-tillämpning [ ] och utvärdera åtgärderna som har vidtagits för att hantera de riskerna. Denna centrala grundsats i en PIA-process saknas dock i innehållet i den föreslagna ramen. Även om den föreslagna ramen innehåller spridda referenser till riskbedömning (främst i den inledande delen) krävs det inte uttryckligen i något avsnitt att RFID-operatören ska identifiera eller avslöja integritetsrisker som är förenade med en RFID-tillämpning. Av det följer att det inte är möjligt att utvärdera åtgärderna som har tagits för att hantera de riskerna. I stället krävs det i den förslagna ramen endast att RFID-operatören listar de olika skydd och kontroller som har införts för att skydda integritet och personuppgifter i RFID-tillämpningen. Detta kan inte anses vara ett tillfredsställande sätt att ge RFID-operatören eller den behöriga myndigheten en rimlig garanti för att de föreslagna åtgärderna är tillräckliga eller står i proportion till riskerna, eftersom riskerna inte först har identifieras. Arbetsgruppen beklagar djupt att denna punkt inte har behandlats av upphovsmännen till den föreslagna ramen. En ram för konsekvensanalyser avseende integritets- och dataskydd ska per definition innehålla en allmän metod med en riskbedömningsfas som en av nyckelkomponenterna. RFID-branschen genomför förvisso redan riskbedömningar som en del i en metodstrategi när det gäller hantering av informationssäkerhet, så som har definierats i ISO/IEC och andra nationella eller internationella standarder. Arbetsgruppen är övertygad om att RFID-branschen skulle kunna bygga på detta expertorgan inom traditionell informationssäkerhetshantering och utveckla den föreslagna ramen med en relevant 8 Se ISO/IEC 27001:2005, Informationsteknik Säkerhetstekniker Vägledning för ledningssystem för informationssäkerhet krav 7

8 riskbedömningsstrategi. Detta skulle också påverka andra specifika element i den föreslagna ramen, vilket särskilt påpekas i avsnitt 2.2, 2.3 och 2.4 i detta yttrande. Dessutom sägs i skäl 17 i RFID-rekommendationen att arbetet med att utforma PIA-ramen bör bygga på befintlig praxis och den erfarenhet som har vunnits i medlemsstaterna och i tredjeländer samt på det arbete som genomförs av Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (ENISA). Detta ger upphovsmännen till den föreslagna ramen berättigat mandat att noga överväga det yttrande som ENISA nyligen antog om PIA-ramen 9 och begära ytterligare ledning från EU-byrån om genomförandet av en riskbedömningsstrategi när det gäller RFID. ENISA har särskilt tagit på sig 10 uppgiften att kartlägga och bedöma framväxande och framtida risker i synnerhet med ett IoT/RFID-scenario, särskilt när det gäller ENISA:s roll i detta som den har beskrivits i kommissionens meddelande Sakernas Internet En handlingsplan för Europa 11. Arbetsgruppen rekommenderar å det starkaste branschen att ta detta tillfälle i akt. 2.2 Taggar som bärs av personer En av de tre främsta punkterna rörande integritet som belyses i Arbetsdokument om uppgiftsskydd i samband med RFID-teknik (WP 105) 12 föranleds av RFID-teknik som innebär att enskilda personer spåras och som ger tillgång till personuppgifter. Taggade föremål som en person bär på sig innehåller unika identitetsuppgifter som kan avläsas på distans. Dessa unika uppgifter kan i sin tur användas för att identifiera den personen över tid, vilket gör personen identifierbar. Detta kan vara önskvärt i vissa fall, framför allt om ett taggat föremål är speciellt utformat för att användas vid tillträdeskontroll (t.ex. en bricka). I andra fall kan det dock leda till att en person följs 13 av en tredje part utan att veta om det. Precis som det framhålls i Yttrande 4/2007 om begreppet personuppgifter (WP 136) 14, när en unik identifierare kopplas till en person, faller den under den definition av personuppgifter som ställs upp i direktiv 95/46/EG, oavsett om personens sociala identitet (namn, adress, osv.) förblir okänd (dvs. personen är identifierbar men inte nödvändigtvis identifierad ). Dessutom kan ett unikt nummer i en tagg också fungera för att på distans identifiera vilken typ av föremål en person bär på, vilket i sin tur kan avslöja information om social status, hälsa och annat. Även då en tagg endast innehåller ett nummer som är unikt i ett speciellt sammanhang, och inga ytterligare personuppgifter, måste man tänka på att beakta eventuella integritets- och säkerhetsfrågor om taggen ska bäras av personer. Arbetsgruppen välkomnar det faktum att branschen har tagit upp denna fråga i PIA-ramen genom att kräva en konsekvensanalys när taggar på varupostnivå (item level tags) är avsedda att ägas av enskilda personer (nivå 1-tillämpningar) ENISA Yttrande om branschens förslag till en ram för konsekvensanalys avseende integritets- och dataskyddet för RFIDtillämpningar, juli 2010, Exempel finns i ENISA-rapporten Flying Enabling automated air travel by identifying and addressing the challenges of IoT & RFID technology. Europeiska kommissionen, meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Sakernas Internet -- En handlingsplan för Europa, KOM(2009) 278, Bryssel, Se fotnot 2. Se exempel i WP 105, avsnitt

9 Trots denna förutsättning följer den föreslagna ramen tyvärr inte upp denna fråga och misslyckas med att uttryckligen uppmana RFID-operatören att bedöma integritets- och säkerhetsfrågor som kan uppstå när taggar bärs av enskilda personer i vardagen. Det räcker inte att beakta om det med en RFID-tillämpning går att övervaka var enskilda personer eller användare befinner sig 15. Det är också viktigt att analysera riskerna för otillåten bevakning utanför tillämpningens räckvidd. Ramen misslyckas också med att beskriva vilka åtgärder som ska vidtas för att motverka dessa risker. Arbetsgruppen tillråder branschen att fullt ut behandla denna fråga genom att tydligt nämna den i ramen som en del i en reviderad riskbedömningsprocess. 2.3 RFID i detaljhandeln Ett av de viktigaste tillämpningsområdena där taggar kan komma att bäras av enskilda personer är inom detaljhandeln. RFID-rekommendationen erkänner att denna sektor är väsentlig och den behandlas i speciella punkter. I punkt 11 i RFID-rekommendationen anges särskilt att Detaljhandlarna bör vid försäljningstillfället avaktivera eller avlägsna taggar som används i tillämpningar som de säljer om inte konsumenten ger sitt godkännande till att taggarna ska fortsätta att vara operativa. I punkt 12 medges ett undantag till denna regel genom att det anges att Punkt 11 gäller inte om man i konsekvensanalysen avseende integritets- och dataskyddet drar slutsatsen att taggar som används i en detaljhandelstillämpning, och som fortsätter att fungera även efter försäljningstillfället, inte utgör ett sannolikt hot mot skyddet av privatlivet eller personuppgifter. Detta innebär att avaktivering på försäljningsstället är standard såvida inte konsekvensanalysen visar annat. I avsnitt D i den föreslagna PIA-ramen ges dock bara två möjliga slutsatser till en PIA-rapport: RFIDtillämpningen är antingen Färdig för användning eller Inte färdig för användning, och RFIDoperatören får ingen möjlighet att uttrycka en slutsats om användning utanför försäljningsstället i detaljhandeln, enligt vad som anges i RFID-rekommendationen. Arbetsgruppen noterar att en del tillämpningar kan motivera eller kräva att vissa taggar förblir aktiva utanför försäljningsstället inom detaljhandeln, för speciella ändamål. Avsaknaden av en sådan anmärkning i den föreslagna ramen tycks dock uttrycka att alla taggar ska avaktiveras på försäljningsstället. På ett mer generellt plan observerar arbetsgruppen att de två alternativen som ges i avsnitt D i PIA-ramen tycks onödigt restriktiva för RFID-operatörer och för RFID-branschen som helhet. En del tillämpningar kan bedömas som färdig för användning enligt vissa villkor som kunde beskrivas i PIA-rapportens slutsats. Arbetsgruppen uppmanar upphovsmännen till den föreslagna ramen att förtydliga punkten om avaktivering av taggar inom detaljhandeln. Den föreslagna ramen måste uttryckligen kräva att en RFID-operatör tar upp punkt 12 i RFID-rekommendationen i den PIA-rapport som ska sammanställas (för tillämpningar inom detaljhandeln). I allmänhet ska en reviderad riskbedömningsprocess ge rätt verktyg för att nå en slutsats för villkoren eller användningen av en RFID-tillämpning. 15 I avsnitt i den föreslagna ramen 9

10 2.4 Ytterligare anmärkningar Som belystes i avsnitt 2.2 ovan är det så att om en tagg bärs av en person (användare eller enskild person) och om taggen innehåller en unik ID 16, så innehåller taggen per definition personuppgifter. Noga räknat uppvisar definitionerna av Nivå 1-tillämpningar och Nivå 0-tillämpningar i avsnitt 1.5 därmed en motsägelse: i de flesta scenarier är det omöjligt att säga att RFID-tillämpningen inte behandlar personuppgifter om taggarna bärs av enskilda personer eller användare. Enligt dessa definitioner skulle de flesta tillämpningar klassificeras som nivå 2-tillämpningar. Nivå 0- eller nivå 1-tillämpningar skulle därmed endast förekomma i sällsynta fall där taggarna bärs av personer och ändå inte har något unikt nummer. Arbetsgruppen förutsätter att upphovsmännen till ramen inte hade för avsikt att ge nivå 0- och nivå 1- tillämpningarna så begränsat tillämpningsområde och att deras definitioner var avsedda att omfatta tillämpningar som behandlar endast en typ av personuppgifter, nämligen den unika tagg-id:n. Alla nivådefinitioner skulle lätt kunna förtydligas för att alla tvetydigheter ska försvinna. Rätt definition av en metod som bygger på riskbedömning skulle kunna leda till en omformulering av dessa definitioner också. Arbetsgruppen noterar att ramen refererar till taggar som ägs av användare eller enskilda personer. Detta ord är för begränsande och borde ersättas med bärs, eftersom det mycket bättre täcker föreliggande riskscenarier. Arbetsgruppen tror att PIA-processen som föreslås i ramen skulle kunna omfatta en samrådsfas med intressenter. Det skulle omfatta samråd med berörda parter (grupper, föreningar, förbund osv.) som kan komma att påverkas av RFID-tillämpningen, och utbyte av idéer, förslag och förbättringar som skulle göra det möjligt att använda tillämpningen på ett öppet och integritetsvänligt sätt, som gynnar såväl RIFD-operatören som användare och enskilda personer. En sådan samrådsfas bidrar helt klart till Information om och insyn i användningen av RFID och till informationskampanjer som anges i RFID-rekommendationen. Arbetsgruppen betonar också att vissa uppgiftskategorier 17 kräver specifika villkor för att behandlas lagligt och säkert. Ramen skulle kunna ge tydliga riktlinjer till RFID-operatören om specifika frågor som rör behandling av speciella uppgiftskategorier. Det ska också ingå i riskbedömningen att identifiera speciella uppgiftskategorier. Ramen skulle också kunna ge RFID-operatören vägledning om lämpligaste tidpunkt och villkor för att genomföra en PIA-process i utvecklingen av en RFID-produkt, för att verkligen uppmuntra principen security and privacy by design som stöds i rekommendationen. 3 Slutsats På grund av de punkter som har belysts i detta yttrande, framför allt vad gäller bristen på en tydlig och omfattande riskbedömningsmetod avseende integritets- och uppgiftsskydd i den föreslagna ramen, godkänner arbetsgruppen inte det föreslagna dokumentet i dess nuvarande form I bred bemärkelse används tagg-id så att det täcker alla unika identifikationsnummer (eller serienummer) som kan nås i RFID-taggen och som gör det möjligt att unikt identifiera en RFID-tagg i ett visst sammanhang. Artikel 8 i direktiv 95/46/EG. 10

11 Det bör framhållas att införandet av en lämplig riskbedömningsprocess tydligt kan underlätta hanteringen av de flesta andra problem som har angetts i detta yttrande. Om en RFID-operatör måste genomföra en riskbedömning skulle han särskilt upptäcka risker som hör ihop med otillåten övervakning av RFIDtaggar som bärs av personer. Dessutom skulle det inom detaljhandeln kunna bidra till att tydligt visa att vissa RFID-taggar (som används i speciella tillämpningar) som fortsätter att fungera även efter försäljningstillfället, inte utgör ett sannolikt hot mot skyddet av privatlivet eller personuppgifter. Arbetsgruppen är säker på att branschen kan föreslå en förbättrad ram utifrån de kommentarer som har framförts i detta yttrande och är angelägen om vidta alla relevanta åtgärder för att ytterligare förbättra den föreslagna ramen och få den godkänd snabbt. Utfärdat i Bryssel den 13 juli 2010 På arbetsgruppens vägnar Ordförande Jacob KOHNSTAMM 11

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN 3.9.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 253/3 EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om kommissionens meddelande Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 25.9.2003 KOM(2003) 566 slutlig 2003/222 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning

Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning 1. Eurodac bakgrund Eurodac är ett informationssystem som har inrättats för att identifiera vilken medlemsstat

Läs mer

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015 Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen 12 november 2015 1 Historik och processen mot en dataskyddsförordning Datalagen från 1973. Dataskyddsdirektivet

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 28.5.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 163 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska datatillsynsmannen Utlysning av ledig tjänst som biträdande datatillsynsman

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM64. Dataskyddsförordning för EU:s institutioner. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM64. Dataskyddsförordning för EU:s institutioner. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Dataskyddsförordning för EU:s institutioner Justitiedepartementet 2017-02-13 Dokumentbeteckning KOM(2017) 8 Proposal for a regulation of the European Parliament and of

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

ALLMÄNNA HANDLINGAR OCH EU FÖRSLAGET TILL DATASKYDDSFÖRORDNING

ALLMÄNNA HANDLINGAR OCH EU FÖRSLAGET TILL DATASKYDDSFÖRORDNING ALLMÄNNA HANDLINGAR OCH EU FÖRSLAGET TILL DATASKYDDSFÖRORDNING Föreståndare, Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholms universitet Juristkonsult Tfn 08-654 94 62 soren@sorenoman.se, www.sorenoman.se

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 27.6.2012 2012/2030(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Angelika Niebler (PE491.093v01-00) Fullbordandet av den inre e-marknaden (2012/2030(INI)) AM\907170.doc

Läs mer

YTTRANDE NR 04/2006 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET

YTTRANDE NR 04/2006 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET YTTRANDE NR 04/2006 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir. 2016:54 Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2016. Utvidgning av och

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM13. Förordning och direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM13. Förordning och direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning och direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten Justitiedepartementet 2016-10-18 Dokumentbeteckning KOM(2016) 595 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Justitiedepartementet 2016-06-07 Dokumentbeteckning KOM (2016) 271 Förslag från kommissionen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM69. Kommissionens meddelande "Att återvända till Schengen - en färdplan" Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM69. Kommissionens meddelande Att återvända till Schengen - en färdplan Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Kommissionens meddelande "Att återvända till Schengen - en färdplan" Justitiedepartementet 2016-04-08 Dokumentbeteckning KOM(2016) 120 Meddelande från kommissionen till

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329.

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 oktober 2003 PE 329.884/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Förslag till betänkande (PE 329.884)

Läs mer

14449/08 TELECOM 157 MI 376 COMPET 398 CONSOM 146 CODEC 1350 (Access Directive)

14449/08 TELECOM 157 MI 376 COMPET 398 CONSOM 146 CODEC 1350 (Access Directive) Kommenterad dagordning rådet 2008-11-17 N2008/XXXX/EIS Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationell samordning TTE-ministerrådets möte (telekomministrarna) den 27 november, Bryssel Kommenterad

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT Europaparlamentet 204-209 Konsoliderat lagstiftningsdokument 2.9.207 EP-PE_TC-COD(206)0368 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 2 september 207 inför antagandet av

Läs mer

Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

Datainspektionen lämnar följande synpunkter. Yttrande Diarienr 1(7) 2017-10-11 1684-2017 Ert diarienr Ju2017/05728/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remittering av promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2012 C(2012) 3011 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 30.4.2012 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10.6 i direktiv 2009/72/EG Sverige

Läs mer

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) 15648/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 11 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14755/17 Ärende: CT 160

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Regeringskansliet Faktapromemoria Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Justitiedepartementet 2014-02-18 Dokumentbeteckning KOM (2013) 941 slutlig MEDDELANDE

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Regeringskansliet Faktapromemoria En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Justitiedepartementet 2016-05-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 216 Rekommendation

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för transport och turism 26.5.2005

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för transport och turism 26.5.2005 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för transport och turism 2009 26.5.2005 ARBETSDOKUMENT om lufttransport: information till passagerare om vilket trafikföretag som utför en flygning och medlemsstaternas

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Initiativ rörande reglering av yrken Utbildningsdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM(2016) 822 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 25 oktober 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 25 oktober 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 25 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0028 (COD) 13676/16 TRANS 399 CODEC 1515 FÖLJENOT från: inkom den: 24 oktober 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende:

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 22.3.2011 2011/2025(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 Seán Kelly (PE458.791v01-00) Ett samlat grepp på skyddet av personuppgifter i Europeiska unionen

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om att ålägga Portugal böter för underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder för att komma

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

RESTREINT UE/EU RESTRICTED EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.11.2017 COM(2017) 670 final This document was downgraded/declassified Date 27.11.2017 By Matthias Petschke Authority DG/GROW Rekommendation till RÅDETS BESLUT om

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 21.9.2005 KOM(2005) 438 slutlig 2005/0182 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om lagring av uppgifter som behandlats i samband med

Läs mer

Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Yttrande Diarienr 1 (7) 2016-06-21 536-2016 Ert diarienr Ku2016/00088/D Kulturdepartementet 103 33 Stockholm även via e-post Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Datainspektionen har granskat

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11/12/2003 K(2003) 4639 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 11/12/2003 om genomförandet och användningen av Eurokoder för byggnadsverk och byggprodukter

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2010 KOM(2010)280 slutlig 2010/0168 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om obligatorisk tillämpning av föreskrifter nr 100 från Förenta nationernas ekonomiska kommission

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.12.2015 COM(2015) 643 final 2015/0293 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina om undantag från viseringskravet

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET BAKGRUND Europeiska Unionens strategiska mål, såsom det formulerats

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6782 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2017 COM(2017) 640 final 2017/0282 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EESkommittén avseende

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.9.2011 KOM(2011) 537 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Utvärdering

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2012 COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna

Läs mer

Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Yttrande Diarienr 1 (6) 2015-08-28 902-2015 Ert diarienr Ju2015/3153/Å Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Datainspektionen har granskat betänkandet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny förordning om spritdrycker Näringsdepartementet 2017-01-03 Dokumentbeteckning KOM(2016) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 4 februari 2004 PE 339.591/1-40 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-40 Förslag till betänkande (PE 339.591)

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Kommittédirektiv. Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Dir. 2017:42

Kommittédirektiv. Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Dir. 2017:42 Kommittédirektiv Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt Dir. 2017:42 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska göra

Läs mer

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD 11601/SV WP 90 Yttrande 5/2004 om icke begärd kommunikation i marknadsföringssyfte enligt artikel 13 i direktiv 2002/58/EG Antaget den 27 februari 2004 Denna

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34

ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 12.4.2010 2008/0192(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34 Förslag till andrabehandlingsrekommendation Astrid

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN 18.7.2008 C 181/1 I (Resolutioner, rekommendationer och yttranden) YTTRANDEN EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 115/12 Europeiska unionens officiella tidning 27.4.2012 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

10005/16 sa/gw 1 DGD 2C

10005/16 sa/gw 1 DGD 2C Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2016 (OR. en) 10005/16 LÄGESRAPPORT från: av den: 9 juni 2016 till: Rådets generalsekretariat Delegationerna Föreg. dok. nr: 8946/16, 9455/16 FREMP 108 JAI 551

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2014 C(2014) 1642 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 13.3.2014 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT från: Coreper till: Rådet Föreg. dok. nr: 16642/09 TELECOM 254 AUDIO 55 MI 449 COMPET

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.10.2012 SWD(2012) 291 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till förslag till Europaparlamentets

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer