UMEÅ VATTEN OCH AVFALL UMEVA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UMEÅ VATTEN OCH AVFALL UMEVA"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 212

2 UMEÅ VATTEN OCH AVFALL UMEVA UMEVA förser medborgarna i Umeå kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt hanterar avloppsvatten, avfall och deponering av avfall allt med miljön i fokus. VD har ordet... 3 Naturlig förebild i korthet... 5 Ledning & styrelse... 7 Förvaltningsberättelse... 8 Mål och resultat... 1 Omsättning, resultat och ställning Resultaträkning Balansräkning Eget kapital och skulder Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar samt noter Revisionsberättelse Revisionsrapport UMEVA ÅRSRAPPORT 212

3 VD HAR ORDET UMEVA är ett samhällsnyttigt företag. Vi levererar samhällsnyttiga tjänster. Vi leverarar tjänster som är viktiga för samhällets infrastruktur. Som är viktiga för vår miljö och människors hälsa. Vi drivs inte av vinstoptimering, utan av verksamhetsoptimering. Vi måste få ut största möjliga nytta till lägsta möjliga kostnad. Vår verksamhet måste därför drivas på affärsmässiga grunder samtidigt som vi har ansvaret att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet. Såväl ur ett miljöperspektiv som ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Det är affärsmässigt hållbar samhällsnytta. Under året presenterades SCBs undersökning, Nöjd MedborgarIndex där vatten- och avlopp i Umeå kommun fick det nästan osannolika betyget 89 av möjliga 1, vilket var högst i landet. Invånarna i kommunen har ett stort förtroende för UMEVA, ett förtroende som vi med stolthet och glädje förvaltar. För att ytterligare stärka förtroendet för det kommunala ansvaret vi förvaltar inom både VA och avfall har deponiverksamheten från årsskiftet 212/213 bolagiserats och drivs nu som ett dotterbolag till UMEVA, Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB. Ekonomiska utmaningar Vi står nu på tröskeln till en stor ekonomisk utmaning då vi ser behov av investeringar på upp emot en miljard kronor de närmaste fem åren. Investeringar som kommer att kräva fler och större taxehöjningar än vi behövt göra tidigare år. Framförallt på VA-sidan. Under 212 höjde vi taxan med i genomsnitt 2 %. Det nya reningsverket på Ön är den största investeringen hittills i UMEVAs historia. En investering på en halv miljard. Medarbetarfokus En viktig strategisk framgångsfaktor, eller rättare sagt114 viktiga strategiska framgångsfaktorer, är våra medarbetare. Vi vill att våra medarbetare ska må bra. Därför gör vi regelbundet medarbetarundersökningar för att hitta förbättringsområden inom såväl den fysiska arbetsmiljön som inom den psykosociala arbetsmiljön. Vi har också under 212 låtit alla medarbetare göra en hälsoprofil för att kunna medverka till att medarbetarnas hälsa är bra. Vi vill inte bara att medarbetarna ska må bra på jobbet, utan också när man inte jobbar. Regional utveckling Utvecklingen i vår del av landet med avseende på demografi, turism, omvandlingsområden med mera är en utmaning för alla oss som jobbar inom kommunal VA- och avfallsverksamhet. Den stora utmaningen är att kunna vidmakthålla och utveckla den grundläggande samhällsnytta vi och våra kollegor i vår del av landet levererar. Nätverk och samverkan mellan kommuner finns redan idag. Inom Region Västerbotten finns både Samrådsgrupp Avfall och VA-samverkansgruppen. Arbetet har kommit en bra bit på väg, men jag tror att vi måste arbeta än mer tillsammans för att hitta gemensamma lösningar och gemensamma arbetssätt. UMEVA har framtiden i fokus och vi strävar efter att upplevas som en naturlig förebild för våra ägare, kunder, kollegor och medarbetare. Vi är med och levererar en hållbar livsmiljö till kommande generationer. Tomas Blomqvist, verkställande direktör UMEVA ÅRSRAPPORT 212 3

4 NATURLIG FÖREBILD Umeva är ett kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning inom Umeå kommun. Bolaget bildades den 1 januari år 2. Vår verksamhet går ut på att förse kommuninvånarna med ett gott dricksvatten samt att på ett miljöriktigt sätt hantera frågorna om hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsslam som fast avfall och återvinningsmaterial. Verksamheten, som är taxefinansierad, bedrivs inom två avdelningar: Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Avdelningarna är självförsörjande. Deponiverksamhet bedrivs, sedan 1 januari 213, i dotterbolaget Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB. Vision Umeva en naturlig förebild. Med människan i centrum skapar Umeva möjlig heter till effektiva, säkra, långsiktigt hållbara tjänster och produkter för våra kunder. Affärsidé Umeva tar ansvar för kommunens frågor inom VA- och avfalls verksamheten på ett sådant sätt att vi inger förtroende, trovärdighet och respekt hos såväl våra kunder, ägare som kollegor. Utdrag ur ÄGARDIREKTIV/MÅLSÄTTNING för Umeå Vatten och Avfall AB (Umeva) för perioden : Verksamhetens inriktning UMEVAs verksamhet; att tillhandahålla vattenförsörjning, avloppshantering och omhändertagande av hushållsavfall samt erbjuda deponitjänster. Alla delar är viktiga i den grundläggande samhällsservicen. Övergripande mål Nöjda kunder: Genom att tillhandahålla produkter och tjänster av hög kvalitet samt genom kompetenta och engagerade medarbetare skapar UMEVA förtroende för verksamheten som leder till kundtillfredsställelse. Effektiv verksamhet: UMEVA ska bedriva en rationell och ekonomiskt effektiv verksamhet inom alla delar av bolaget. Beslut ska baseras på fakta, såväl ekonomiska som miljömässiga. Uppföljning av beslut och måluppfyllelse sker kontinuerligt. Hållbar miljöutveckling: En långsiktigt hållbar miljöutveckling förutsätter att hänsyn tas till helheten, och inte bara se till miljöaspekterna i varje enskilt fall. UMEVA ska alltid välja väl avvägda lösningar baserade på väl underbyggda beslutsunderlag för att verka för en långsiktigt hållbar miljöutveckling. Engagerade och kompetenta medarbetare: Engagerade och kompetenta medarbetare är en viktig styrka för UMEVA. Grunden är att personalen trivs och utvecklas. UMEVA arbetar metodiskt med kompetensutveckling och strävar efter en hög hälsoprofil och god arbetsmiljö. En stor del av kompetensutvecklingen sker i det dagliga arbetet samt genom deltagande i olika regionala/nationella samt internationella branschnätverk. UMEVA och dess medarbetare tar ett socialt ansvar i frågor som har naturliga kopplingar till verksamheten. Ekonomiska mål Vatten & Avlopp och Avfall & Återvinning skall vara självkostnadsfinansierad utifrån vattentjänstlagen respektive kommunallagen och miljöbalken. UMEVA ska i ekonomisk redovisning kunna visa på en långsiktig hållbar verksamhet via kassaflöde och resultat före bokslutsdispositioner. Deponiverksamheten ska drivas på affärsmässiga grunder samt klara avsättningar för framtiden vad gäller eventuella miljöskulder. De fullständiga ägardirektiven finns att läsa på Umevas hemsida, 4 UMEVA ÅRSRAPPORT 212

5 212 I KORTHET Umeva har låga avgifter i ett nationellt perspektiv I rapporten Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner avseende bl a vatten och avlopp samt avfallshantering. Av rapporten kan man utläsa att Umevas avgifter ligger betydligt lägre än genomsnittet i Sverige. Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige har tagit fram på initiativ av Nils Holgersson Gruppen sedan års rapport är den 17e i ordningen. Läs hela rapporten på Diagrammen nedan visar kostnaden per kvadratmeter för avfall respektive vatten & avlopp i Umeå kommun i relation till riks genomsnittet. Redovisade avgifter avser ingången av respektive år. EKONOMISK ÖVERSIKT Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 6,4% 7,3% Avkastning på justerat eget kapital 29,2% 37,2% Avkastning på sysselsatt kapital 4,4% 5,5% Medelantal anställda 111,5 16,5 Investeringar / reinvesteringar 25 Gemensamt Deponi Avfall & Återvinning Vatten & Avlopp 2 Avfallstaxa i kronor per kvadratmeter Umeå Riksgenomsnitt Omsättning, mkr 3 Deponi Hushållsavfall VA Prognos VA-taxa i kronor per kvadratmeter Umeå Riksgenomsnitt FAKTA PERSONAL Totalt Kvinnor Män Anställda (medeltal) 111, ,5 Medelålder Visstidsanställda 7 Feriearbetare 9 Sjukfrånvaro (i %) 3,3 2,7 3,5 varav kort tid 1,8 varav lång tid 1,5 Antal tillbud 23 Antal olycksfall 9 UMEVA ÅRSRAPPORT 212 5

6 212 I KORTHET Gräs på såväl tak som mark är inte bara vackert, utan även funktionellt vid dagvattenhanteringen. Det är en av tankarna med den externa designen för den nya byggnaden för grovrening och försedimentering på Umeås största avloppsreningsverk. Invändigt handlar de gröna tankarna självklart om tekniker för rening i syfte att säkra vårt friska vatten. Den 3 juni invigdes den efterlängtade återvinnings centralen på Klockarbäcken. Kundtillströmningen har varit tillfredsställande och för att ytterligare öka kundnyttan kommer vi att se över möjligheterna att utöka öppettiderna. BESÖK ÅVC UMEÅ KOMMUN ÅR DRIFTSTÖRNINGAR PÅ HUVUDVATTENLEDNING Läckor på huvudvattenledning HUSHÅLLENS AVFALLSTREND , % 72 4 Farligt avfall Deponering Energiutvinning 2 Matavfall till rötning Materialåtervinning STOPP PÅ SPILLVATTENFÖRANDE HUVUDLEDNING Stopp på spillvattenförande huvudledning UMEVA ÅRSRAPPORT 212

7 LEDNING & STYRELSE LEDNINGSGRUPPEN Tomas Blomqvist Verkställande direktör Per Grünhagen VA-chef Elisabeth Johansson Renhållningschef Johan Eklund Ekonomichef Ingrid Undén-Lindehell Personalchef Olle Hagberg Funktionsledare Information ORGANISATION STYRELSE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR DOTTERBOLAG: DÅVA DEPONI & AVFALLSCENTER i UMEÅ AB STAB: KVALITET MILJÖ JURIDIK STÖD: EKONOMI IT PERSONAL/ADM INFORMATION KUNDSERVICE VATTEN & AVLOPP: VA-teknik Vatten Avlopp Rörnät AVFALL & ÅTERVINNING: Hushållsavfall Grovavfall STYRELSEN Per-Erik Johansson (s) Ordförande Elmer Eriksson (m) Vice ordförande Anneli Grundberg (s) Christer Paulsson (s) Marianne Normark (fp) Thord Grundström (kd) Carina Pettersson (v) UMEVA ÅRSRAPPORT 212 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Umeå Vatten och Avfall AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Ägarförhållanden Umeå Vatten och Avfall AB ägs till 1 % av Umeå Kommun företag AB ( ), som i sin tur är helägt av Umeå kommun. Per har ett dotterbolag bildats som ägs till 1 % av Umeå Vatten och Avfall AB. Bolaget heter Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB ( ) och är en utbrytning av den tidigare deponiavdelningen inom Umeå Vatten och Avfall AB i enlighet med beslut fattat i kommunfullmäktige. INFORMATION OM VERKSAMHETEN Den pågående generationsväxlingen visar att vi under året haft en personalomsättning på 9,9 % avslutade anställningar (11 personer) och 14,3 % nyanställningar (16 personer) beräknat på en genomsnittlig personalstyrka om 111,5 tillsvidareanställda personer under 212. Personalökningen är 4,7 % och kan bland annat förklaras med kompetensväxlingsåtgärder. Total sjukfrånvaro för samtliga anställda är 3,31 %, varav 45,1 % är långtidssjukskrivna. VATTEN OCH AVLOPP ansvarar för produktion och distribution av vatten samt avledning och rening av avloppsvatten inom verksamhetsområdet i Umeå kommun. Arbetet med att lösa reservvattenfrågan fortskrider efter att Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott godkänt att UMEVA går utanför kommungränsen för att undersöka den grundvattentäkt som ligger i närheten av Rödånäs/Överrödå i Vindelns kommun. Området har enligt SGU, WSP och Tyréns stor potential att uppvisa goda vattenförekomster. Vindelns kommunstyrelse har gett sitt samtycke till att undersöka området och deras VA-sektion kommer att medverka i utvecklingsarbetet. Dialogen med närboende är viktig och under december månad hölls ett samrådsmöte med närboende. Under våren 213 kommer UMEVA att påbörja de inledande undersökningarna och detta arbete beräknas vara klart under senhösten. Frågetecknen kring vattenkvaliteten och nickelhalterna för nödvattentäkten på Backen är ännu inte klarlagda, men under vintern och våren kommer det att fastställas i vilken grad täkten går att använda. För att fastställa det reviderade vattenskyddsområdet för Vindelälvsåsen, det vill säga Forslunda, Hissjö och Tavelsjö vattenverk, och dess föreskrifter skall UMEVA skicka en ansökan till berörda myndigheter för synpunkter. Förslag på justeringar är framtaget och berörda fastighetsägare har fått information om föreslagna förändringar av vattenskyddsområdet. UMEVA fick den 28 juni ett nytt tillstånd för avloppsreningsverket på Ön. Den stora skillnaden mot våra yrkanden är att istället för så kallade permanenta utsläppsvillkor blev villkoren provisoriska med uppdrag att under ca 6 år utreda om reningsgraden kan ökas. UMEVA ska även utreda förbättringar i bräddpunkterna genom att; dels minska utsläppen, dels förbättra mätingen av utsläppen, samt arbeta vidare med uppströmsarbetet för att minska läkemedelsrester och liknande substanser i spillvattnet. Etapp 1 för projektet Ön 25, där PEAB är generalentreprenör, startade i augusti med byggnation av försedimenteringsbassänger och inloppsledning. Upphandling av etapp 2 och sidoentreprenader påbörjades i december. Under försommaren släppte Svenskt Vatten sin rapport angående Mikrobiologiska barriärer. Rapporten som blivit omskriven i media är baserad på enkätsvar från kommunerna och den redovisar en sammanställning över vilket mikrobiologiskt skydd som installerats på vattenverken. UMEVA har under 212 genomfört en GDP-utredning (God Desinfektions Praxis) för att säkerställa att vi har rätt skydd. Resultatet var klart under augusti och slutsatsen var en rekommendation att installera en barriär i form av UV-ljus. Detta kommer att genomföras under år 213 på Forslunda, Bjenberg och Sävar vattenverk. VA-arbetena längs Backenvägen är nu avslutade. Arbetet som utförts i tre etapper startades 29 och har medfört att vi har sanerat alla ledningar längs Backenvägen från Marklunds kurva och ner till Tvärån. Sektion VA-teknik forsätter arbetet med utvecklingsstrategin för spillvatten i Umeå kommun med förvaltningsövergripande diskussioner kring spillvatten utanför nuvarande verksamhetsområde. Arbetsgruppen tittar på enskilda områden och hur bland annat avloppslösningen för dessa på bästa sätt kan lösas i framtiden. Osäkerhet i framtida exploateringar i de utpekade tillväxtsstråken medför att projektgruppen inte kommer att ha färdigställt allt material till årsskiftet men räknar med att ha en rapport klar till juni 213. Detta arbete måste fortsättningsvis ske parallellt med kommunens fysiska planering eller helst ingå i densamma. Rörnät har inlett förprojekteringen för flytten av Rörnätsgruppen till nya lokaler på Ön. Riktlinjerna är att utformning av grönytor, kontor och övriga lokaler skall harmonisera med befintliga byggnader. Reservationsavtal för tomten undertecknades av UMEVA och Umeå kommun under december och under våren 213 kommer bygglovshandlingar tas fram. Om allt går enligt plan så kommer projektet att kunna upphandlas under hösten/vintern UMEVA ÅRSRAPPORT 212

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Under 212 har om- och tillbyggnad av Forslunda vattenverk med nytt omklädningsrum, kontor, personalrum, konferensrum och garage genomförts. Projektet har inneburit tilläggsarbeten i form av golvgjutningar vars torktider inneburit vissa förseningar. I början på 213 kommer lokalerna att iordningsställas och slutbesiktigas. Flytten av mätarservice beräknas vara klar i slutet på mars månad. AVFALL OCH ÅTERVINNING sköter insamling av hushållsavfall, slamtömning och hushållens grovavfall. Hushållsavfall Transporter av hushållsavfall sker med upphandlade entreprenörer; Allmiljö, Ragn-Sells, IL-Recycling och Swoosh. Avfallsförbränning sker i Umeå Energis anläggning och slambehandling på Öns avloppsreningsverk. Den biologiska behandlingen av matavfallet utförs på biogasanläggningen Tuvan i Skellefteå, enligt vårt avtal med Ragn-Sells som även utför transporten av avfallet mellan Dåva och Skellefteå. Förberedelserna för utbyggnaden av sista etapperna med separat insamling av matavfall gick in i sista fasen i slutet av 212. Då ska även landsbygd kunna återvinna matavfall. Erbjudandet går ut till ca 7 7 hushåll. I samband med matavfallsinförandet har vi märkt upp alla kärl med ny id-bricka, (tagg), ca 23 st. Inom de delar av kommunen som tidigare erbjudits insamling av matavfall har den insamlade mängden också ökat något, och då främst inom centrala Umeå något som visar att den miljöstyrande delen i renhållningstaxan har fått önskad effekt. UMEVA har under året skött insamlingen av fett från fettavskiljare. Arbetet omfattar ca 4 tömningar per år och anläggningarna finns på restauranger och i storkök. Insamlingen har legat ute på den fria marknaden, men sköts nu via det kommunala ansvaret. Nivån på renhållningsavgiften har varit oförändrad under 212. Grovavfall Grovavfallshanteringen drivs i egen regi på de större återvinningscentralerna Gimonäs, Klockarbäcken, Holmsund och Hörnefors. De övriga mindre återvinningscentralerna i Sävar, Tavelsjö, Botsmark och Holmön sköts på entreprenad. Gimonäs ÅVC har under året byggts om för att förbättra logistiken och arbetsmiljön för såväl personal som besökare. För att möta efterfrågan från våra kunder har en sjunde ÅVC öppnats på Klockarbäcken. Storleks- och funktionsmässigt liknar den Gimonäs ÅVC, men här finns även en bemannad byggnad där återanvändningsbara produkter kan lämnas. Invigningen skedde den 1 juli och därmed skapades förutsättningar för en ökad service till kommuninvånarna. Under delar av 212 har Holmsunds ÅVC varit stängd på grund av sanering av marken på anläggningen. Arbetet är en mindre del av den stora marksanering som Umeå kommun genomför i Patholmsviken. Deponiverksamheten drivs i egen regi med inhyrda maskinentreprenörer. Sluttäckningen av gamla deponin fortsätter planenligt. Täckningen pågår och fortskrider i takt med inkommande sluttäckningsmaterial. Intäkterna för 212 är de högsta någonsin sedan deponin togs över av UMEVA. En förklaring till detta är olika exploateringsobjekt i Umeå kommun samt ett flertal marksaneringsprojekt som deponin lyckats räkna hem. Dessutom har ett flertal nya fasta kunder knutits upp vilket ger en mer stabil bas att stå på. Under året har ytterligare en mellanlagringsficka för matavfall anlagts för att klara av de mängder som väntas inkomma då matavfallshämtningen utökas under 213. Anläggningen hyrs sedan ut till sektionen Hushållsavfall som ansvarar för insamling och behandling. Nya reningsteg för lakvattnet har provats ut med bland annat en MBR (membranbioreaktor) i containerform som hyrts in under ett antal månader. Resultaten är positiva men det återstår att se om detta blir ett permanent steg i processen. Anläggningen på Dåva har nu fyra hektar deponi för farligt avfall, en deponi för icke farligt avfall, möjlighet att deponera sulfidjord samt ett flertal behandlings- och lagringsytor. Detta gör Dåva deponi och avfallscenter till en av landets bäst rustade deponi- och avfallsanläggningar. Genom att arbeta rationellt och kostnadseffektivt utan att tumma på kvalitet och miljö står deponin för ett mycket bra resultat 212. Detta ger en god grund för det nya bolaget som tar över verksamheten 1 januari 213. Långsiktigt hållbar miljöutveckling UMEVAs kärnverksamheter utgörs av dricksvattenproduktion, avloppsrening och avfalls-hantering. Verksamheten är till stor del styrd av Miljöbalken och dess följdförfattningar. UMEVA driver 35 verksamheter som klassas som miljöfarliga enligt Miljöbalken och belastar miljön genom utsläpp till vatten och luft i begränsad omfattning. UMEVA ÅRSRAPPORT 212 9

10 MÅL 212 Utsläpp av klimatpåverkande gaser från våra transporter ska minska genom att miljökrav ställs vid upphandling. RESULTAT Ett dokument, Miljökrav vid upphandling av tunga transporter och entreprenader, har tagits fram och fastställts. Miljökraven har börjat användas vid upphandlingar. Kemiska produkter i verksamheten som innehåller ämnen från PRIO och/eller Begränsningslistan ska minska med 1 % årligen. Trots att det totala antalet kemiska produkter har ökat under året med 5 % har antalet som innehåller ämnen från PRIO och/eller Begränsningslistan minskat med 22 %! Elförbrukningen ex. mätt som kwh/m³ ska minska, vid förnyelse ska energieffektiviseringen vara minst 1 %. Årets energiförbrukning låg på 16,7 GWh vilket är en ökning från 211 med 3,7 %. Ökningen kan delvis förklaras med byggandet av Klockarbäckens ÅVC och utökningar vid Dåva Deponi och Avfallsanläggning samt delvis med att året var ovanligt blött och regnigt, vilket innebar mer vatten att pumpa eftersom vi har ett inläckage av ovidkommande vatten i systemet. Projekt som gett stora energibesparingar på både kort och lång sikt är installation av värmepumpar vid Forslunda Vattenverk och ventilationsåtgärder vid Öns avloppsreningsverk. Utsorteringsgraden av matavfall ur hushållsavfall ska vara 35 %. Målet kommer att följas upp i en plockanalys i mars/april 213. Källsortering av avfall i samtliga förpackningsfraktioner, matavfall och farligt avfall ska vara möjlig på samtliga arbetsplatser i centralorten (Kontoret på Ön, Öns ARV, Motståndet, Klockarbäckens ÅVC och Gimonäs ÅVC). Fullständig källsortering är möjlig i kontoret på Ön, Klockarbäckens ÅVC samt Gimonäs ÅVC. På Öns avloppsreningsverk och Motståndet är källsorteringsmöjligheterna fortfarande begränsade. Alla tillsvidareanställda ska utbildas i avfallshantering. Vid årets slut hade 84 % av de tillsvidareanställda genomfört den web-utbildning som erbjudits samtliga. Containerlösning för insamling av hushållsavfall i flerbostadshus avvecklas helt. Idag finns inte en enda container kvar som avfallslösning för hushållsavfall vid flerbostadshus. 1 UMEVA ÅRSRAPPORT 212

11 OMSÄTTNING, RESULTAT OCH STÄLLNING Belopp i kkr Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet Avkastning på justerat eget kapital Avkastning på sysselsatt kapital Medelantal anställda ,4 % 29,2 % 4,4 % 111, ,3 % 37,2 % 5,5 % 16,5 FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION Belopp i kr Till bolagsstämmans förfogande står följande balanserade vinstmedel: Balanserad vinst Årets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att: ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning ,34, , , ,34 RESULTATRÄKNING Belopp i kkr Not Nettomsättning Reavinst vid avyttring av anl.tillgång Omsättning Rörelsens kostnader: Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella tillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar: Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt årets resultat Årets resultat 99 UMEVA ÅRSRAPPORT

12 BALANSRÄKNING Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark 6, Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggning Summa anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterföretag Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Kundfordringar koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR UMEVA ÅRSRAPPORT 212

13 EGET KAPITAL OCH SKULDER Belopp i kkr Not Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (1 aktier) 1 1 Reservfond 2 2 Summa bundet eget kapital 3 3 Fritt eget kapital Balanserat resultat 15 6 Erhållna aktieägartillskott 1 Årets resultat 99 Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Maskiner och inventarier Summa obeskattade reserver Avsättningar Återställningsfonder Summa avsättningar Långfristiga skulder 13 Checkräkningskredit (limit 54 /45 ) Anslutningsavgifter Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga UMEVA ÅRSRAPPORT

14 KASSAFLÖDESANALYS Belopp i kkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivningar Förändring av återställningsreserv Reavinst/-förlust vid försäljning av anl.tillgång Lämnat koncernbidrag Erhållen ränta Erlagd ränta Erlagd skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapitalet Ökning(-) Minskning(+) av kortfr fordringar Ökning(+) Minskning(-) av kortfr skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Förvärv av fin. anläggningstillgång Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Erhållna aktietillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Minskning/ökning av likvida medel Likvida medel från årets början Likvida medel vid årets slut Minskning/ökning av likvida medel Outnyttjad checkkredit Summa likvida medel inkl outnyttjad checkkredit UMEVA ÅRSRAPPORT 212

15 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR SAMT NOTER Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre företag med undantag för BFNAR 28:1 och koncernbidrag som redovisas över resultaträkningen. För de fall allmänt råd från Bokföringsnämnden saknas för en för företaget väsentlig fråga har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer samt uttalanden från dess akutgrupp. Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges. Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. UMEVA upprättar inte någon koncernredovisning i enligt med Kap 7 2 ÅRL. Koncernredovisning upprättas av moderbolaget Umeå Kommunföretag AB, Org.nummer: med säte i Umeå. Not 1 Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning Vatten & Avlopp Avfall & Återvinning Deponi Summa nettoomsättning Rörelseresultat Vatten & Avlopp Avfall & Återvinning Deponi Summa rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Vatten & Avlopp Avfall & Återvinning Deponi Summa resultat efter finansiella poster Verksamhetens resultat (exkl förändr. överavskrivn.) Vatten & Avlopp Avfall & Återvinning Deponi Summa verksamhetens resultat Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Not 2 Uppgift om inköp och försäljning inom UKF-koncernen Försäljning Inköp Följande avskrivningsprocent tillämpas: Byggnader 2 3 % Markinventarier 2 5 % Maskiner 1 % Fordon 14 2 % Inventarier och verktyg 2 33 % Avskrivning av anläggningstillgångar i form av deponier skrivs av enligt en produktionsbaserad metod med relation till den yta/del av investeringen som årets inleveranser tagit i anspråk. Not 3 Övriga externa kostnader (kkr) Revision KPMG AB Rådgivning KPMG AB Summa Not 4 Antal anställda, sjukfrånvaro, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Antal anställda varav kvinnor , ,5 32 Definition av nyckeltal Avkastning på justerat eget kapital: Resultat efter finansiella poster Justerat eget kapital* Avkastning på sysselsatt kapital: (Resultat efter finansnetto + finansiella kostnader) Sysselsatt kapital** Soliditet: Justerat eget kapital Balansomslutning * Justerat eget kapital beräknas genom Eget kapital + 73,7 % av obeskattade reserver. ** Sysselsatt kapital beräknas genom balansomslutning reducerad med icke räntebärande skulder inkl latent skatteskuld. Värdet ska motsvara snitt för året och därför används ((IB + UB) / 2). UMEVA ÅRSRAPPORT

16 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR SAMT NOTER Sjukfrånvaro Ålderskategori Total sjukfrånvaro/ varav långtidssjukordinarie arbetstid frånvaro Not 5 Bokslutsdispositioner (kkr) Stående koncernbidrag till moderbolaget är 2 1 kkr, men för 212 utkrävs ytterligare kkr. Detta utökade koncernbidrag belastar i sin helhet deponiverksamhetens resultat för år eller yngre 1,83 %,93 %, % Kvinnor * 1,67 % * Män 2,1 %,57 %, % 3-49 år 1,68 % 2,32 % 2,2 % Kvinnor 2,66 % 4,17 % 4,22 % Män 1,25 % 1,5 %, % 5 år eller äldre 5,91 % 9,4 % 65,42 % Kvinnor 3,32 % 8,88 % 32,9 % Män 6,85 % 9,1 % 71,26 % Totalt: Kvinnor 2,72 % 5,78 % 16,33 % Män 3,54 % 4,81 % 53,74 % Samtliga anställda 3,31 % 5,1 % 45,1 % Lämnade koncernbidrag till moderbolag Överavskrivning maskiner och inventarier Summa Not 6 Materiella anläggningstillgångar (kkr) Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning / Utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden * Redovisas ej pga undantagsregeln i lagstiftningen som säger att upp - giften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både ålderskategori och könsfördelning inom ålderskategori. Löner och sociala avgifter Löner och andra ersättningar fördelade mellan Styrelse, VD och övriga anställda i kkr. Styrelsen består av tre kvinnor och fyra män. Företagsledningen består av två kvinnor och fyra män. Styrelse och VD Övriga anställda Summa 212 Löner Soc kostn (varav pensionskostn) (413) (5 36) (5 449) 211 Löner Soc kostn (varav pensionskostn) (376) (3 18) (3 484) Ingående avskrivningar Försäljning / Utrangering Årets avskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Pågående nyanläggning Ingående anskaffningsvärde Avslutade investeringsprojekt Påbörjade investeringsprojekt Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Byggnader Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Övriga personalkostnader Personalkostnader Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde VD har från sin sida en uppsägningstid om 6 månader mot bolaget. Vid uppsägning från bolagets sida ska en ersättning motsvarande 18 månadslöner samt värdet av individuell tjänstepensionsförmån och sjukvårdsförsäkring utbetalas efter sista arbetsdag. Mark Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående planenligt restvärde Årets leasingkostnader (två st elhybridbilar) UMEVA ÅRSRAPPORT 212

17 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR SAMT NOTER Not 7 Taxeringsvärden Taxeringsvärden på fastigheter uppgår till: Byggnader Mark Taxeringsvärdet avser fastigheterna Nyskogen 1:1, Nyskogen 1:3, Tjälamark 16:1, Västerhiske 1:2, Sävar 7:9 och Tavelsjö 1:16. De flesta av bolagets fastigheter är specialenheter som ej åsätts taxeringsvärden. Not 8 Andelar i koncernföretag Inköp 1 - Redovisat värde vid årets slut 1 - Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag Dotterföretag Justerat EK Antal Andel Redovisat andelar i % värde Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB Not 9 Kortfristiga fordringar Skattefordran Fordran pensionsstiftelse Not 1 Förändring i eget kapital (kkr) Aktie- Reserv- Erhållet Balanserade Årets kapital fond aktieägar- Vinstmedel Resultat tillskott IB Årets resultat UB Umeå Vatten och Avfall AB har per erhållit ett aktieägartillskott från moderbolaget UKF uppgående till 1 Mkr avseende det aktiekapital som deponibolaget bildades med. Detta för att taxekollektiven inte ska var den part som finansierar en konkurrensutsatt verksamhet likt deponiverksamheten. Not 11 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan har för året upplösts med 946 kkr. Avfall och Återvinning har tillfört 1,3 Mkr medan Vatten och Avlopp upplöser 2,3 Mkr av tidigare överavskrivningar. De obeskattade medlen som avdelningen Vatten & Avlopp tidigare har redovisat ämnas nyttjas till en investeringsfond för framtida nyinvesteringar. Specifikt för detta är den gasmotor som ska byggas i samband med om- och utbyggnationen av Öns avloppsreningsverk. Syftet med gasmotorn är att generera el och på så vis minska UMEVAs behov av att köpa in energi till drift och uppvärmning av anläggningarna på Ön i framtiden. Not 12 Avsättningar Återställningsarbetet för etapp 1 av Dåva deponi med framförallt sluttäckning fortskrider. Hittills har åtgärder för totalt 36,1 Mkr upparbetats i återställningen av etapp 1. Kvarvarande medel för återställning av etapp 1 uppgår till 5,5 Mkr, vilket bedöms vara tillräckligt för det återstående arbetet. Till återställningsfonden för de nya deponierna har 6,4 Mkr avsatts i årets bokslut, som ett resultat av de inlevererade volymerna. Utöver detta har även en avsättning om 2 Mkr gjorts för den kommande behandlingskostnaden av organiskt avfall som uppkommit i årets saneringsprojekt. För kommunens gamla deponier finns avsatta medel uppgående till 5,9 Mkr vid ingången av året 212. Av detta har 1,6 Mkr upparbetats under 212 i form av återställningen av deponin i Obbola. Not 13 Långfristiga skulder Från och med har lånen från Umeå kommun ersatts med en checkräkningskredit. Checkräkningskrediten har klassificerats som en långfristig skuld då den ingår i bolagets långsiktiga finansiering av verksamheten. Under året har kreditlimitens nivå reglerats ett flertal gånger för att på bokslutsdagen 212 ligga på 54 Mkr. Nyttjandet av limiten uppgår på balansdagen till kkr. Bolagets långfristiga upplåning fördelas med räntebindning enligt av kommunfullmäktige fastställd finanspolicy och sköts av kommunens finansenhet. De avgifter som våra kunder betalar för anslutning till det kommunala VA nätet bedöms i sin helhet som en långfristig skuld. Intäkten periodiseras i samband med debiteringen i 3 år mot resultatet Förutbetalda anslutningsavgifter Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (kkr) Upplupna semesterlöner Upplupna löner Upplupna sociala avgifter Upplupen pensionskostnad Vattenskador Övrigt Summa Umeå Elmer Eriksson, Vice Ordförande Anneli Grundberg Thord Grundström Per-Erik Johansson, Ordförande Marianne Normark Christer Paulsson Carina Ahlqvist Tomas Blomqvist, Verkställande direktör Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits KPMG AB Tommy Eriksson Auktoriserad revisor Umeå Vatten och Avfall AB Org nr UMEVA ÅRSRAPPORT

18 REVISIONSBERÄTTELSE Revisionsberättelse Till årsstämman i Umeå Vatten och Avfall AB. Organisationsnummer Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Umeå Vatten och Avfall AB för år 212. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Umeå Vatten och Avfall ABs finansiella ställning per den 31 december 212 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Umeå Vatten och Avfall AB för år 212. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åt gärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Umeå den 13 mars 213 KPMG AB Tommy Eriksson Auktoriserad revisor Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 18 UMEVA ÅRSRAPPORT 212

19 GRANSKNINGSRAPPORT Granskningsrapport för år 212 Till fullmäktige i Umeå kommun Till årsstämman i Umeå Vatten och Avfall AB. Organisationsnummer Vi av fullmäktige i Umeå kommun utsedda lekmannarevisor, har granskat Umeå Vatten och Avfalls verksamhet. Vi har biträtts av Ernst & Young i min granskning. Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Under året har vi träffat bolagets ledning och gått igenom väsentliga frågor i syfte att bedöma om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen är tillräcklig. Vidare har vi genomläst styrelseprotokoll och andra väsentliga ledningsdokument och årsredovisning för 212. Vi har också träffat den auktoriserade revisorn i bolaget för att stämma av våra respektive granskningsinsatser och resultatet av dessa. Vi har även genomfört fördjupad granskning om: Granskning av styrning av bolagens tillväxt- och utvecklings - arbete med fokus på hållbarhet och miljökonsekvenser Granskning av de kommunala bolagens strategi för kompetensförsörjning Jag/vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag/vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Umeå den 13 mars 213 Ulla-Britt Lindholm Lekmannarevisor Johnny Sandström Lekmannarevisor UMEVA ÅRSRAPPORT

20 Foto: Henning Sandström och Lars Lindh. Maj 213. Umeå Vatten och Avfall AB UMEÅ Besöksadress Övägen 37 Kundservice

UMEÅ VATTEN OCH AVFALL UMEVA

UMEÅ VATTEN OCH AVFALL UMEVA ÅRSRAPPORT 211 UMEÅ VATTEN OCH AVFALL UMEVA UMEVA förser medborgarna i Umeå kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt hanterar avloppsvatten, avfall och deponering av avfall allt med miljön

Läs mer

Innehåll. Umeå Vatten och Avfall 901 84 Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst: 090-16 19 00 Umeva@umea.se www.umeva.

Innehåll. Umeå Vatten och Avfall 901 84 Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst: 090-16 19 00 Umeva@umea.se www.umeva. Årsrapport 2007 Innehåll Vd:s visioner.................................................................................. 3 Naturlig förebild...4 Personal...6 Miljö...7 Vatten & Avlopp............................................................................

Läs mer

Året som gått. Våra kunder bekräftade ännu en gång att de är mycket nöjda med det arbete vi utfört

Året som gått. Våra kunder bekräftade ännu en gång att de är mycket nöjda med det arbete vi utfört Årsrapport 2009 Umeva förser medborgarna i Umeå kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten, hanterar avloppsvatten, avfall och deponering av avfall allt med miljön i fokus. Innehåll Vd har ordet.......................................................................................3

Läs mer

AFFÄRSIDÉ VISION. Hållbar utveckling vår mission.

AFFÄRSIDÉ VISION. Hållbar utveckling vår mission. Årsredovisning 2014 AFFÄRSIDÉ Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge kommunens hushåll och företag högkvalitativa tjänster inom VA och avfallshantering

Läs mer

innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att Vd har ordet 4 vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge Ägardirektiv 5

innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att Vd har ordet 4 vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge Ägardirektiv 5 årsredovisning 2009 AFFÄRSIDÉ innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge kommunens hushåll och företag högkvalitativa tjänster inom VA och avfallshantering

Läs mer

820 300 000 kr. 46 500 000 kr 98,5% ÅTERVUNNET ÅRETS OMSÄTTNING KONCERNEN RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

820 300 000 kr. 46 500 000 kr 98,5% ÅTERVUNNET ÅRETS OMSÄTTNING KONCERNEN RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ÅRSREDOVISNING 213 INNEHÅLL 3 Året som gått 5 VD har ordet 6 Förvaltningsberättelse 13 Ekonomi 15 Resultaträkning 16 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys 19 Noter och kommentarer 3 Revisionsberättelse 31

Läs mer

ÅR SR EDOVISNING 2011

ÅR SR EDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 211 sysav 211 innehåll Innehåll Detta är Sysav 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Revisionsberättelse 28 Granskningsrapport 29 Bolagsstyrning 3 Flerårsöversikt koncernen 32 Resultaträkning

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Årsredovisning 2012 Vår dröm - en fossilbränslefri stad FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB, med organisationsnummer 556527-5590,

Läs mer

Innehåll. Vd har ordet...3. En naturlig förebild...4. För våra kunder...6. Kunnande & kvalitet...10. Våra medarbetare...16. När vi lyfter blicken...

Innehåll. Vd har ordet...3. En naturlig förebild...4. För våra kunder...6. Kunnande & kvalitet...10. Våra medarbetare...16. När vi lyfter blicken... Umeå Vatten och Avfall UMEVA UMEVA förser medborgarna i Umeå kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt hanterar avloppsvatten, avfall och deponering av avfall allt med miljön i fokus. Nya

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Årets nyheter...sid 6 Ägardirektiv...sid 8 Förvaltningsberättelse...sid 10 Omsättning,

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB 2014 Årsredovisning Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Årsredovisning 2012. Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS. FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård

Årsredovisning 2012. Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS. FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård Årsredovisning 2012 Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård 1 Innehåll vision...4 händelser under året...5 vd har ordet...7 verksamheter...8

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Partille Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet i Partille. Med nätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsanläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering,

Läs mer

3 700 Sorteringsguiden Sysav tar emot studiebesök från hela världen. 2014 besökte 3 700 personer våra anläggningar. Det är en ökning med 23 %.

3 700 Sorteringsguiden Sysav tar emot studiebesök från hela världen. 2014 besökte 3 700 personer våra anläggningar. Det är en ökning med 23 %. ÅRSREDOVISNING 214 INNEHÅLL 3 Året som gått 5 VD har ordet 6 Förvaltningsberättelse 13 Ekonomi 15 Resultaträkning 16 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys 19 Noter och kommentarer 31 Revisionsberättelse 32

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Göteborgs Spårvägar på en minut

Göteborgs Spårvägar på en minut Årsredovisning 2013 2 GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR PÅ EN MINUT Göteborgs Spårvägar på en minut Siffror i korthet % 60 50 40 Vårt uppdrag Vi ska erbjuda kompletta lösningar inom kollektivtrafikområdet. Varje dag

Läs mer

ledde till ett dåligt operativt resultat i Värmeverksamheten.

ledde till ett dåligt operativt resultat i Värmeverksamheten. Göran Thessén VD, C4 Energi AB och VD, C4 Elnät AB VD har ordet Året inleddes med en av de kallaste vintrar vi upplevt i södra Sverige medan avslutningen var mer ett klimatmässigt normalår. Dessvärre sammanföll

Läs mer

VD har ordet RAMBO hållbart miljöarbete Viktiga händelser 2013 Miljö Finansiell rapport

VD har ordet RAMBO hållbart miljöarbete Viktiga händelser 2013 Miljö Finansiell rapport 1 Innehåll VD har ordet 4 RAMBO hållbart miljöarbete 6 Viktiga händelser 2013 8 Miljö 14 Finansiell rapport 22 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 27 Tilläggsupplysningar 28 Revisionsberättelse

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts

årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts Videum AB är ett kommunalt bolag och ingår i koncernen VKAB. Videum har en politiskt tillsatt styrelse som fattar beslut i stort och tar ut riktningen

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer