UMEÅ VATTEN OCH AVFALL UMEVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UMEÅ VATTEN OCH AVFALL UMEVA"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 212

2 UMEÅ VATTEN OCH AVFALL UMEVA UMEVA förser medborgarna i Umeå kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt hanterar avloppsvatten, avfall och deponering av avfall allt med miljön i fokus. VD har ordet... 3 Naturlig förebild i korthet... 5 Ledning & styrelse... 7 Förvaltningsberättelse... 8 Mål och resultat... 1 Omsättning, resultat och ställning Resultaträkning Balansräkning Eget kapital och skulder Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar samt noter Revisionsberättelse Revisionsrapport UMEVA ÅRSRAPPORT 212

3 VD HAR ORDET UMEVA är ett samhällsnyttigt företag. Vi levererar samhällsnyttiga tjänster. Vi leverarar tjänster som är viktiga för samhällets infrastruktur. Som är viktiga för vår miljö och människors hälsa. Vi drivs inte av vinstoptimering, utan av verksamhetsoptimering. Vi måste få ut största möjliga nytta till lägsta möjliga kostnad. Vår verksamhet måste därför drivas på affärsmässiga grunder samtidigt som vi har ansvaret att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet. Såväl ur ett miljöperspektiv som ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Det är affärsmässigt hållbar samhällsnytta. Under året presenterades SCBs undersökning, Nöjd MedborgarIndex där vatten- och avlopp i Umeå kommun fick det nästan osannolika betyget 89 av möjliga 1, vilket var högst i landet. Invånarna i kommunen har ett stort förtroende för UMEVA, ett förtroende som vi med stolthet och glädje förvaltar. För att ytterligare stärka förtroendet för det kommunala ansvaret vi förvaltar inom både VA och avfall har deponiverksamheten från årsskiftet 212/213 bolagiserats och drivs nu som ett dotterbolag till UMEVA, Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB. Ekonomiska utmaningar Vi står nu på tröskeln till en stor ekonomisk utmaning då vi ser behov av investeringar på upp emot en miljard kronor de närmaste fem åren. Investeringar som kommer att kräva fler och större taxehöjningar än vi behövt göra tidigare år. Framförallt på VA-sidan. Under 212 höjde vi taxan med i genomsnitt 2 %. Det nya reningsverket på Ön är den största investeringen hittills i UMEVAs historia. En investering på en halv miljard. Medarbetarfokus En viktig strategisk framgångsfaktor, eller rättare sagt114 viktiga strategiska framgångsfaktorer, är våra medarbetare. Vi vill att våra medarbetare ska må bra. Därför gör vi regelbundet medarbetarundersökningar för att hitta förbättringsområden inom såväl den fysiska arbetsmiljön som inom den psykosociala arbetsmiljön. Vi har också under 212 låtit alla medarbetare göra en hälsoprofil för att kunna medverka till att medarbetarnas hälsa är bra. Vi vill inte bara att medarbetarna ska må bra på jobbet, utan också när man inte jobbar. Regional utveckling Utvecklingen i vår del av landet med avseende på demografi, turism, omvandlingsområden med mera är en utmaning för alla oss som jobbar inom kommunal VA- och avfallsverksamhet. Den stora utmaningen är att kunna vidmakthålla och utveckla den grundläggande samhällsnytta vi och våra kollegor i vår del av landet levererar. Nätverk och samverkan mellan kommuner finns redan idag. Inom Region Västerbotten finns både Samrådsgrupp Avfall och VA-samverkansgruppen. Arbetet har kommit en bra bit på väg, men jag tror att vi måste arbeta än mer tillsammans för att hitta gemensamma lösningar och gemensamma arbetssätt. UMEVA har framtiden i fokus och vi strävar efter att upplevas som en naturlig förebild för våra ägare, kunder, kollegor och medarbetare. Vi är med och levererar en hållbar livsmiljö till kommande generationer. Tomas Blomqvist, verkställande direktör UMEVA ÅRSRAPPORT 212 3

4 NATURLIG FÖREBILD Umeva är ett kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning inom Umeå kommun. Bolaget bildades den 1 januari år 2. Vår verksamhet går ut på att förse kommuninvånarna med ett gott dricksvatten samt att på ett miljöriktigt sätt hantera frågorna om hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsslam som fast avfall och återvinningsmaterial. Verksamheten, som är taxefinansierad, bedrivs inom två avdelningar: Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Avdelningarna är självförsörjande. Deponiverksamhet bedrivs, sedan 1 januari 213, i dotterbolaget Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB. Vision Umeva en naturlig förebild. Med människan i centrum skapar Umeva möjlig heter till effektiva, säkra, långsiktigt hållbara tjänster och produkter för våra kunder. Affärsidé Umeva tar ansvar för kommunens frågor inom VA- och avfalls verksamheten på ett sådant sätt att vi inger förtroende, trovärdighet och respekt hos såväl våra kunder, ägare som kollegor. Utdrag ur ÄGARDIREKTIV/MÅLSÄTTNING för Umeå Vatten och Avfall AB (Umeva) för perioden : Verksamhetens inriktning UMEVAs verksamhet; att tillhandahålla vattenförsörjning, avloppshantering och omhändertagande av hushållsavfall samt erbjuda deponitjänster. Alla delar är viktiga i den grundläggande samhällsservicen. Övergripande mål Nöjda kunder: Genom att tillhandahålla produkter och tjänster av hög kvalitet samt genom kompetenta och engagerade medarbetare skapar UMEVA förtroende för verksamheten som leder till kundtillfredsställelse. Effektiv verksamhet: UMEVA ska bedriva en rationell och ekonomiskt effektiv verksamhet inom alla delar av bolaget. Beslut ska baseras på fakta, såväl ekonomiska som miljömässiga. Uppföljning av beslut och måluppfyllelse sker kontinuerligt. Hållbar miljöutveckling: En långsiktigt hållbar miljöutveckling förutsätter att hänsyn tas till helheten, och inte bara se till miljöaspekterna i varje enskilt fall. UMEVA ska alltid välja väl avvägda lösningar baserade på väl underbyggda beslutsunderlag för att verka för en långsiktigt hållbar miljöutveckling. Engagerade och kompetenta medarbetare: Engagerade och kompetenta medarbetare är en viktig styrka för UMEVA. Grunden är att personalen trivs och utvecklas. UMEVA arbetar metodiskt med kompetensutveckling och strävar efter en hög hälsoprofil och god arbetsmiljö. En stor del av kompetensutvecklingen sker i det dagliga arbetet samt genom deltagande i olika regionala/nationella samt internationella branschnätverk. UMEVA och dess medarbetare tar ett socialt ansvar i frågor som har naturliga kopplingar till verksamheten. Ekonomiska mål Vatten & Avlopp och Avfall & Återvinning skall vara självkostnadsfinansierad utifrån vattentjänstlagen respektive kommunallagen och miljöbalken. UMEVA ska i ekonomisk redovisning kunna visa på en långsiktig hållbar verksamhet via kassaflöde och resultat före bokslutsdispositioner. Deponiverksamheten ska drivas på affärsmässiga grunder samt klara avsättningar för framtiden vad gäller eventuella miljöskulder. De fullständiga ägardirektiven finns att läsa på Umevas hemsida, 4 UMEVA ÅRSRAPPORT 212

5 212 I KORTHET Umeva har låga avgifter i ett nationellt perspektiv I rapporten Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner avseende bl a vatten och avlopp samt avfallshantering. Av rapporten kan man utläsa att Umevas avgifter ligger betydligt lägre än genomsnittet i Sverige. Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige har tagit fram på initiativ av Nils Holgersson Gruppen sedan års rapport är den 17e i ordningen. Läs hela rapporten på Diagrammen nedan visar kostnaden per kvadratmeter för avfall respektive vatten & avlopp i Umeå kommun i relation till riks genomsnittet. Redovisade avgifter avser ingången av respektive år. EKONOMISK ÖVERSIKT Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 6,4% 7,3% Avkastning på justerat eget kapital 29,2% 37,2% Avkastning på sysselsatt kapital 4,4% 5,5% Medelantal anställda 111,5 16,5 Investeringar / reinvesteringar 25 Gemensamt Deponi Avfall & Återvinning Vatten & Avlopp 2 Avfallstaxa i kronor per kvadratmeter Umeå Riksgenomsnitt Omsättning, mkr 3 Deponi Hushållsavfall VA Prognos VA-taxa i kronor per kvadratmeter Umeå Riksgenomsnitt FAKTA PERSONAL Totalt Kvinnor Män Anställda (medeltal) 111, ,5 Medelålder Visstidsanställda 7 Feriearbetare 9 Sjukfrånvaro (i %) 3,3 2,7 3,5 varav kort tid 1,8 varav lång tid 1,5 Antal tillbud 23 Antal olycksfall 9 UMEVA ÅRSRAPPORT 212 5

6 212 I KORTHET Gräs på såväl tak som mark är inte bara vackert, utan även funktionellt vid dagvattenhanteringen. Det är en av tankarna med den externa designen för den nya byggnaden för grovrening och försedimentering på Umeås största avloppsreningsverk. Invändigt handlar de gröna tankarna självklart om tekniker för rening i syfte att säkra vårt friska vatten. Den 3 juni invigdes den efterlängtade återvinnings centralen på Klockarbäcken. Kundtillströmningen har varit tillfredsställande och för att ytterligare öka kundnyttan kommer vi att se över möjligheterna att utöka öppettiderna. BESÖK ÅVC UMEÅ KOMMUN ÅR DRIFTSTÖRNINGAR PÅ HUVUDVATTENLEDNING Läckor på huvudvattenledning HUSHÅLLENS AVFALLSTREND , % 72 4 Farligt avfall Deponering Energiutvinning 2 Matavfall till rötning Materialåtervinning STOPP PÅ SPILLVATTENFÖRANDE HUVUDLEDNING Stopp på spillvattenförande huvudledning UMEVA ÅRSRAPPORT 212

7 LEDNING & STYRELSE LEDNINGSGRUPPEN Tomas Blomqvist Verkställande direktör Per Grünhagen VA-chef Elisabeth Johansson Renhållningschef Johan Eklund Ekonomichef Ingrid Undén-Lindehell Personalchef Olle Hagberg Funktionsledare Information ORGANISATION STYRELSE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR DOTTERBOLAG: DÅVA DEPONI & AVFALLSCENTER i UMEÅ AB STAB: KVALITET MILJÖ JURIDIK STÖD: EKONOMI IT PERSONAL/ADM INFORMATION KUNDSERVICE VATTEN & AVLOPP: VA-teknik Vatten Avlopp Rörnät AVFALL & ÅTERVINNING: Hushållsavfall Grovavfall STYRELSEN Per-Erik Johansson (s) Ordförande Elmer Eriksson (m) Vice ordförande Anneli Grundberg (s) Christer Paulsson (s) Marianne Normark (fp) Thord Grundström (kd) Carina Pettersson (v) UMEVA ÅRSRAPPORT 212 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Umeå Vatten och Avfall AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Ägarförhållanden Umeå Vatten och Avfall AB ägs till 1 % av Umeå Kommun företag AB ( ), som i sin tur är helägt av Umeå kommun. Per har ett dotterbolag bildats som ägs till 1 % av Umeå Vatten och Avfall AB. Bolaget heter Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB ( ) och är en utbrytning av den tidigare deponiavdelningen inom Umeå Vatten och Avfall AB i enlighet med beslut fattat i kommunfullmäktige. INFORMATION OM VERKSAMHETEN Den pågående generationsväxlingen visar att vi under året haft en personalomsättning på 9,9 % avslutade anställningar (11 personer) och 14,3 % nyanställningar (16 personer) beräknat på en genomsnittlig personalstyrka om 111,5 tillsvidareanställda personer under 212. Personalökningen är 4,7 % och kan bland annat förklaras med kompetensväxlingsåtgärder. Total sjukfrånvaro för samtliga anställda är 3,31 %, varav 45,1 % är långtidssjukskrivna. VATTEN OCH AVLOPP ansvarar för produktion och distribution av vatten samt avledning och rening av avloppsvatten inom verksamhetsområdet i Umeå kommun. Arbetet med att lösa reservvattenfrågan fortskrider efter att Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott godkänt att UMEVA går utanför kommungränsen för att undersöka den grundvattentäkt som ligger i närheten av Rödånäs/Överrödå i Vindelns kommun. Området har enligt SGU, WSP och Tyréns stor potential att uppvisa goda vattenförekomster. Vindelns kommunstyrelse har gett sitt samtycke till att undersöka området och deras VA-sektion kommer att medverka i utvecklingsarbetet. Dialogen med närboende är viktig och under december månad hölls ett samrådsmöte med närboende. Under våren 213 kommer UMEVA att påbörja de inledande undersökningarna och detta arbete beräknas vara klart under senhösten. Frågetecknen kring vattenkvaliteten och nickelhalterna för nödvattentäkten på Backen är ännu inte klarlagda, men under vintern och våren kommer det att fastställas i vilken grad täkten går att använda. För att fastställa det reviderade vattenskyddsområdet för Vindelälvsåsen, det vill säga Forslunda, Hissjö och Tavelsjö vattenverk, och dess föreskrifter skall UMEVA skicka en ansökan till berörda myndigheter för synpunkter. Förslag på justeringar är framtaget och berörda fastighetsägare har fått information om föreslagna förändringar av vattenskyddsområdet. UMEVA fick den 28 juni ett nytt tillstånd för avloppsreningsverket på Ön. Den stora skillnaden mot våra yrkanden är att istället för så kallade permanenta utsläppsvillkor blev villkoren provisoriska med uppdrag att under ca 6 år utreda om reningsgraden kan ökas. UMEVA ska även utreda förbättringar i bräddpunkterna genom att; dels minska utsläppen, dels förbättra mätingen av utsläppen, samt arbeta vidare med uppströmsarbetet för att minska läkemedelsrester och liknande substanser i spillvattnet. Etapp 1 för projektet Ön 25, där PEAB är generalentreprenör, startade i augusti med byggnation av försedimenteringsbassänger och inloppsledning. Upphandling av etapp 2 och sidoentreprenader påbörjades i december. Under försommaren släppte Svenskt Vatten sin rapport angående Mikrobiologiska barriärer. Rapporten som blivit omskriven i media är baserad på enkätsvar från kommunerna och den redovisar en sammanställning över vilket mikrobiologiskt skydd som installerats på vattenverken. UMEVA har under 212 genomfört en GDP-utredning (God Desinfektions Praxis) för att säkerställa att vi har rätt skydd. Resultatet var klart under augusti och slutsatsen var en rekommendation att installera en barriär i form av UV-ljus. Detta kommer att genomföras under år 213 på Forslunda, Bjenberg och Sävar vattenverk. VA-arbetena längs Backenvägen är nu avslutade. Arbetet som utförts i tre etapper startades 29 och har medfört att vi har sanerat alla ledningar längs Backenvägen från Marklunds kurva och ner till Tvärån. Sektion VA-teknik forsätter arbetet med utvecklingsstrategin för spillvatten i Umeå kommun med förvaltningsövergripande diskussioner kring spillvatten utanför nuvarande verksamhetsområde. Arbetsgruppen tittar på enskilda områden och hur bland annat avloppslösningen för dessa på bästa sätt kan lösas i framtiden. Osäkerhet i framtida exploateringar i de utpekade tillväxtsstråken medför att projektgruppen inte kommer att ha färdigställt allt material till årsskiftet men räknar med att ha en rapport klar till juni 213. Detta arbete måste fortsättningsvis ske parallellt med kommunens fysiska planering eller helst ingå i densamma. Rörnät har inlett förprojekteringen för flytten av Rörnätsgruppen till nya lokaler på Ön. Riktlinjerna är att utformning av grönytor, kontor och övriga lokaler skall harmonisera med befintliga byggnader. Reservationsavtal för tomten undertecknades av UMEVA och Umeå kommun under december och under våren 213 kommer bygglovshandlingar tas fram. Om allt går enligt plan så kommer projektet att kunna upphandlas under hösten/vintern UMEVA ÅRSRAPPORT 212

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Under 212 har om- och tillbyggnad av Forslunda vattenverk med nytt omklädningsrum, kontor, personalrum, konferensrum och garage genomförts. Projektet har inneburit tilläggsarbeten i form av golvgjutningar vars torktider inneburit vissa förseningar. I början på 213 kommer lokalerna att iordningsställas och slutbesiktigas. Flytten av mätarservice beräknas vara klar i slutet på mars månad. AVFALL OCH ÅTERVINNING sköter insamling av hushållsavfall, slamtömning och hushållens grovavfall. Hushållsavfall Transporter av hushållsavfall sker med upphandlade entreprenörer; Allmiljö, Ragn-Sells, IL-Recycling och Swoosh. Avfallsförbränning sker i Umeå Energis anläggning och slambehandling på Öns avloppsreningsverk. Den biologiska behandlingen av matavfallet utförs på biogasanläggningen Tuvan i Skellefteå, enligt vårt avtal med Ragn-Sells som även utför transporten av avfallet mellan Dåva och Skellefteå. Förberedelserna för utbyggnaden av sista etapperna med separat insamling av matavfall gick in i sista fasen i slutet av 212. Då ska även landsbygd kunna återvinna matavfall. Erbjudandet går ut till ca 7 7 hushåll. I samband med matavfallsinförandet har vi märkt upp alla kärl med ny id-bricka, (tagg), ca 23 st. Inom de delar av kommunen som tidigare erbjudits insamling av matavfall har den insamlade mängden också ökat något, och då främst inom centrala Umeå något som visar att den miljöstyrande delen i renhållningstaxan har fått önskad effekt. UMEVA har under året skött insamlingen av fett från fettavskiljare. Arbetet omfattar ca 4 tömningar per år och anläggningarna finns på restauranger och i storkök. Insamlingen har legat ute på den fria marknaden, men sköts nu via det kommunala ansvaret. Nivån på renhållningsavgiften har varit oförändrad under 212. Grovavfall Grovavfallshanteringen drivs i egen regi på de större återvinningscentralerna Gimonäs, Klockarbäcken, Holmsund och Hörnefors. De övriga mindre återvinningscentralerna i Sävar, Tavelsjö, Botsmark och Holmön sköts på entreprenad. Gimonäs ÅVC har under året byggts om för att förbättra logistiken och arbetsmiljön för såväl personal som besökare. För att möta efterfrågan från våra kunder har en sjunde ÅVC öppnats på Klockarbäcken. Storleks- och funktionsmässigt liknar den Gimonäs ÅVC, men här finns även en bemannad byggnad där återanvändningsbara produkter kan lämnas. Invigningen skedde den 1 juli och därmed skapades förutsättningar för en ökad service till kommuninvånarna. Under delar av 212 har Holmsunds ÅVC varit stängd på grund av sanering av marken på anläggningen. Arbetet är en mindre del av den stora marksanering som Umeå kommun genomför i Patholmsviken. Deponiverksamheten drivs i egen regi med inhyrda maskinentreprenörer. Sluttäckningen av gamla deponin fortsätter planenligt. Täckningen pågår och fortskrider i takt med inkommande sluttäckningsmaterial. Intäkterna för 212 är de högsta någonsin sedan deponin togs över av UMEVA. En förklaring till detta är olika exploateringsobjekt i Umeå kommun samt ett flertal marksaneringsprojekt som deponin lyckats räkna hem. Dessutom har ett flertal nya fasta kunder knutits upp vilket ger en mer stabil bas att stå på. Under året har ytterligare en mellanlagringsficka för matavfall anlagts för att klara av de mängder som väntas inkomma då matavfallshämtningen utökas under 213. Anläggningen hyrs sedan ut till sektionen Hushållsavfall som ansvarar för insamling och behandling. Nya reningsteg för lakvattnet har provats ut med bland annat en MBR (membranbioreaktor) i containerform som hyrts in under ett antal månader. Resultaten är positiva men det återstår att se om detta blir ett permanent steg i processen. Anläggningen på Dåva har nu fyra hektar deponi för farligt avfall, en deponi för icke farligt avfall, möjlighet att deponera sulfidjord samt ett flertal behandlings- och lagringsytor. Detta gör Dåva deponi och avfallscenter till en av landets bäst rustade deponi- och avfallsanläggningar. Genom att arbeta rationellt och kostnadseffektivt utan att tumma på kvalitet och miljö står deponin för ett mycket bra resultat 212. Detta ger en god grund för det nya bolaget som tar över verksamheten 1 januari 213. Långsiktigt hållbar miljöutveckling UMEVAs kärnverksamheter utgörs av dricksvattenproduktion, avloppsrening och avfalls-hantering. Verksamheten är till stor del styrd av Miljöbalken och dess följdförfattningar. UMEVA driver 35 verksamheter som klassas som miljöfarliga enligt Miljöbalken och belastar miljön genom utsläpp till vatten och luft i begränsad omfattning. UMEVA ÅRSRAPPORT 212 9

10 MÅL 212 Utsläpp av klimatpåverkande gaser från våra transporter ska minska genom att miljökrav ställs vid upphandling. RESULTAT Ett dokument, Miljökrav vid upphandling av tunga transporter och entreprenader, har tagits fram och fastställts. Miljökraven har börjat användas vid upphandlingar. Kemiska produkter i verksamheten som innehåller ämnen från PRIO och/eller Begränsningslistan ska minska med 1 % årligen. Trots att det totala antalet kemiska produkter har ökat under året med 5 % har antalet som innehåller ämnen från PRIO och/eller Begränsningslistan minskat med 22 %! Elförbrukningen ex. mätt som kwh/m³ ska minska, vid förnyelse ska energieffektiviseringen vara minst 1 %. Årets energiförbrukning låg på 16,7 GWh vilket är en ökning från 211 med 3,7 %. Ökningen kan delvis förklaras med byggandet av Klockarbäckens ÅVC och utökningar vid Dåva Deponi och Avfallsanläggning samt delvis med att året var ovanligt blött och regnigt, vilket innebar mer vatten att pumpa eftersom vi har ett inläckage av ovidkommande vatten i systemet. Projekt som gett stora energibesparingar på både kort och lång sikt är installation av värmepumpar vid Forslunda Vattenverk och ventilationsåtgärder vid Öns avloppsreningsverk. Utsorteringsgraden av matavfall ur hushållsavfall ska vara 35 %. Målet kommer att följas upp i en plockanalys i mars/april 213. Källsortering av avfall i samtliga förpackningsfraktioner, matavfall och farligt avfall ska vara möjlig på samtliga arbetsplatser i centralorten (Kontoret på Ön, Öns ARV, Motståndet, Klockarbäckens ÅVC och Gimonäs ÅVC). Fullständig källsortering är möjlig i kontoret på Ön, Klockarbäckens ÅVC samt Gimonäs ÅVC. På Öns avloppsreningsverk och Motståndet är källsorteringsmöjligheterna fortfarande begränsade. Alla tillsvidareanställda ska utbildas i avfallshantering. Vid årets slut hade 84 % av de tillsvidareanställda genomfört den web-utbildning som erbjudits samtliga. Containerlösning för insamling av hushållsavfall i flerbostadshus avvecklas helt. Idag finns inte en enda container kvar som avfallslösning för hushållsavfall vid flerbostadshus. 1 UMEVA ÅRSRAPPORT 212

11 OMSÄTTNING, RESULTAT OCH STÄLLNING Belopp i kkr Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet Avkastning på justerat eget kapital Avkastning på sysselsatt kapital Medelantal anställda ,4 % 29,2 % 4,4 % 111, ,3 % 37,2 % 5,5 % 16,5 FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION Belopp i kr Till bolagsstämmans förfogande står följande balanserade vinstmedel: Balanserad vinst Årets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att: ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning ,34, , , ,34 RESULTATRÄKNING Belopp i kkr Not Nettomsättning Reavinst vid avyttring av anl.tillgång Omsättning Rörelsens kostnader: Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella tillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar: Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt årets resultat Årets resultat 99 UMEVA ÅRSRAPPORT

12 BALANSRÄKNING Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark 6, Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggning Summa anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterföretag Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Kundfordringar koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR UMEVA ÅRSRAPPORT 212

13 EGET KAPITAL OCH SKULDER Belopp i kkr Not Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (1 aktier) 1 1 Reservfond 2 2 Summa bundet eget kapital 3 3 Fritt eget kapital Balanserat resultat 15 6 Erhållna aktieägartillskott 1 Årets resultat 99 Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Maskiner och inventarier Summa obeskattade reserver Avsättningar Återställningsfonder Summa avsättningar Långfristiga skulder 13 Checkräkningskredit (limit 54 /45 ) Anslutningsavgifter Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga UMEVA ÅRSRAPPORT

14 KASSAFLÖDESANALYS Belopp i kkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivningar Förändring av återställningsreserv Reavinst/-förlust vid försäljning av anl.tillgång Lämnat koncernbidrag Erhållen ränta Erlagd ränta Erlagd skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapitalet Ökning(-) Minskning(+) av kortfr fordringar Ökning(+) Minskning(-) av kortfr skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Förvärv av fin. anläggningstillgång Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Erhållna aktietillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Minskning/ökning av likvida medel Likvida medel från årets början Likvida medel vid årets slut Minskning/ökning av likvida medel Outnyttjad checkkredit Summa likvida medel inkl outnyttjad checkkredit UMEVA ÅRSRAPPORT 212

15 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR SAMT NOTER Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre företag med undantag för BFNAR 28:1 och koncernbidrag som redovisas över resultaträkningen. För de fall allmänt råd från Bokföringsnämnden saknas för en för företaget väsentlig fråga har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer samt uttalanden från dess akutgrupp. Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges. Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. UMEVA upprättar inte någon koncernredovisning i enligt med Kap 7 2 ÅRL. Koncernredovisning upprättas av moderbolaget Umeå Kommunföretag AB, Org.nummer: med säte i Umeå. Not 1 Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning Vatten & Avlopp Avfall & Återvinning Deponi Summa nettoomsättning Rörelseresultat Vatten & Avlopp Avfall & Återvinning Deponi Summa rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Vatten & Avlopp Avfall & Återvinning Deponi Summa resultat efter finansiella poster Verksamhetens resultat (exkl förändr. överavskrivn.) Vatten & Avlopp Avfall & Återvinning Deponi Summa verksamhetens resultat Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Not 2 Uppgift om inköp och försäljning inom UKF-koncernen Försäljning Inköp Följande avskrivningsprocent tillämpas: Byggnader 2 3 % Markinventarier 2 5 % Maskiner 1 % Fordon 14 2 % Inventarier och verktyg 2 33 % Avskrivning av anläggningstillgångar i form av deponier skrivs av enligt en produktionsbaserad metod med relation till den yta/del av investeringen som årets inleveranser tagit i anspråk. Not 3 Övriga externa kostnader (kkr) Revision KPMG AB Rådgivning KPMG AB Summa Not 4 Antal anställda, sjukfrånvaro, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Antal anställda varav kvinnor , ,5 32 Definition av nyckeltal Avkastning på justerat eget kapital: Resultat efter finansiella poster Justerat eget kapital* Avkastning på sysselsatt kapital: (Resultat efter finansnetto + finansiella kostnader) Sysselsatt kapital** Soliditet: Justerat eget kapital Balansomslutning * Justerat eget kapital beräknas genom Eget kapital + 73,7 % av obeskattade reserver. ** Sysselsatt kapital beräknas genom balansomslutning reducerad med icke räntebärande skulder inkl latent skatteskuld. Värdet ska motsvara snitt för året och därför används ((IB + UB) / 2). UMEVA ÅRSRAPPORT

16 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR SAMT NOTER Sjukfrånvaro Ålderskategori Total sjukfrånvaro/ varav långtidssjukordinarie arbetstid frånvaro Not 5 Bokslutsdispositioner (kkr) Stående koncernbidrag till moderbolaget är 2 1 kkr, men för 212 utkrävs ytterligare kkr. Detta utökade koncernbidrag belastar i sin helhet deponiverksamhetens resultat för år eller yngre 1,83 %,93 %, % Kvinnor * 1,67 % * Män 2,1 %,57 %, % 3-49 år 1,68 % 2,32 % 2,2 % Kvinnor 2,66 % 4,17 % 4,22 % Män 1,25 % 1,5 %, % 5 år eller äldre 5,91 % 9,4 % 65,42 % Kvinnor 3,32 % 8,88 % 32,9 % Män 6,85 % 9,1 % 71,26 % Totalt: Kvinnor 2,72 % 5,78 % 16,33 % Män 3,54 % 4,81 % 53,74 % Samtliga anställda 3,31 % 5,1 % 45,1 % Lämnade koncernbidrag till moderbolag Överavskrivning maskiner och inventarier Summa Not 6 Materiella anläggningstillgångar (kkr) Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning / Utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden * Redovisas ej pga undantagsregeln i lagstiftningen som säger att upp - giften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både ålderskategori och könsfördelning inom ålderskategori. Löner och sociala avgifter Löner och andra ersättningar fördelade mellan Styrelse, VD och övriga anställda i kkr. Styrelsen består av tre kvinnor och fyra män. Företagsledningen består av två kvinnor och fyra män. Styrelse och VD Övriga anställda Summa 212 Löner Soc kostn (varav pensionskostn) (413) (5 36) (5 449) 211 Löner Soc kostn (varav pensionskostn) (376) (3 18) (3 484) Ingående avskrivningar Försäljning / Utrangering Årets avskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Pågående nyanläggning Ingående anskaffningsvärde Avslutade investeringsprojekt Påbörjade investeringsprojekt Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Byggnader Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Övriga personalkostnader Personalkostnader Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde VD har från sin sida en uppsägningstid om 6 månader mot bolaget. Vid uppsägning från bolagets sida ska en ersättning motsvarande 18 månadslöner samt värdet av individuell tjänstepensionsförmån och sjukvårdsförsäkring utbetalas efter sista arbetsdag. Mark Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående planenligt restvärde Årets leasingkostnader (två st elhybridbilar) UMEVA ÅRSRAPPORT 212

17 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR SAMT NOTER Not 7 Taxeringsvärden Taxeringsvärden på fastigheter uppgår till: Byggnader Mark Taxeringsvärdet avser fastigheterna Nyskogen 1:1, Nyskogen 1:3, Tjälamark 16:1, Västerhiske 1:2, Sävar 7:9 och Tavelsjö 1:16. De flesta av bolagets fastigheter är specialenheter som ej åsätts taxeringsvärden. Not 8 Andelar i koncernföretag Inköp 1 - Redovisat värde vid årets slut 1 - Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag Dotterföretag Justerat EK Antal Andel Redovisat andelar i % värde Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB Not 9 Kortfristiga fordringar Skattefordran Fordran pensionsstiftelse Not 1 Förändring i eget kapital (kkr) Aktie- Reserv- Erhållet Balanserade Årets kapital fond aktieägar- Vinstmedel Resultat tillskott IB Årets resultat UB Umeå Vatten och Avfall AB har per erhållit ett aktieägartillskott från moderbolaget UKF uppgående till 1 Mkr avseende det aktiekapital som deponibolaget bildades med. Detta för att taxekollektiven inte ska var den part som finansierar en konkurrensutsatt verksamhet likt deponiverksamheten. Not 11 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan har för året upplösts med 946 kkr. Avfall och Återvinning har tillfört 1,3 Mkr medan Vatten och Avlopp upplöser 2,3 Mkr av tidigare överavskrivningar. De obeskattade medlen som avdelningen Vatten & Avlopp tidigare har redovisat ämnas nyttjas till en investeringsfond för framtida nyinvesteringar. Specifikt för detta är den gasmotor som ska byggas i samband med om- och utbyggnationen av Öns avloppsreningsverk. Syftet med gasmotorn är att generera el och på så vis minska UMEVAs behov av att köpa in energi till drift och uppvärmning av anläggningarna på Ön i framtiden. Not 12 Avsättningar Återställningsarbetet för etapp 1 av Dåva deponi med framförallt sluttäckning fortskrider. Hittills har åtgärder för totalt 36,1 Mkr upparbetats i återställningen av etapp 1. Kvarvarande medel för återställning av etapp 1 uppgår till 5,5 Mkr, vilket bedöms vara tillräckligt för det återstående arbetet. Till återställningsfonden för de nya deponierna har 6,4 Mkr avsatts i årets bokslut, som ett resultat av de inlevererade volymerna. Utöver detta har även en avsättning om 2 Mkr gjorts för den kommande behandlingskostnaden av organiskt avfall som uppkommit i årets saneringsprojekt. För kommunens gamla deponier finns avsatta medel uppgående till 5,9 Mkr vid ingången av året 212. Av detta har 1,6 Mkr upparbetats under 212 i form av återställningen av deponin i Obbola. Not 13 Långfristiga skulder Från och med har lånen från Umeå kommun ersatts med en checkräkningskredit. Checkräkningskrediten har klassificerats som en långfristig skuld då den ingår i bolagets långsiktiga finansiering av verksamheten. Under året har kreditlimitens nivå reglerats ett flertal gånger för att på bokslutsdagen 212 ligga på 54 Mkr. Nyttjandet av limiten uppgår på balansdagen till kkr. Bolagets långfristiga upplåning fördelas med räntebindning enligt av kommunfullmäktige fastställd finanspolicy och sköts av kommunens finansenhet. De avgifter som våra kunder betalar för anslutning till det kommunala VA nätet bedöms i sin helhet som en långfristig skuld. Intäkten periodiseras i samband med debiteringen i 3 år mot resultatet Förutbetalda anslutningsavgifter Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (kkr) Upplupna semesterlöner Upplupna löner Upplupna sociala avgifter Upplupen pensionskostnad Vattenskador Övrigt Summa Umeå Elmer Eriksson, Vice Ordförande Anneli Grundberg Thord Grundström Per-Erik Johansson, Ordförande Marianne Normark Christer Paulsson Carina Ahlqvist Tomas Blomqvist, Verkställande direktör Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits KPMG AB Tommy Eriksson Auktoriserad revisor Umeå Vatten och Avfall AB Org nr UMEVA ÅRSRAPPORT

18 REVISIONSBERÄTTELSE Revisionsberättelse Till årsstämman i Umeå Vatten och Avfall AB. Organisationsnummer Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Umeå Vatten och Avfall AB för år 212. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Umeå Vatten och Avfall ABs finansiella ställning per den 31 december 212 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Umeå Vatten och Avfall AB för år 212. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åt gärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Umeå den 13 mars 213 KPMG AB Tommy Eriksson Auktoriserad revisor Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 18 UMEVA ÅRSRAPPORT 212

19 GRANSKNINGSRAPPORT Granskningsrapport för år 212 Till fullmäktige i Umeå kommun Till årsstämman i Umeå Vatten och Avfall AB. Organisationsnummer Vi av fullmäktige i Umeå kommun utsedda lekmannarevisor, har granskat Umeå Vatten och Avfalls verksamhet. Vi har biträtts av Ernst & Young i min granskning. Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Under året har vi träffat bolagets ledning och gått igenom väsentliga frågor i syfte att bedöma om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen är tillräcklig. Vidare har vi genomläst styrelseprotokoll och andra väsentliga ledningsdokument och årsredovisning för 212. Vi har också träffat den auktoriserade revisorn i bolaget för att stämma av våra respektive granskningsinsatser och resultatet av dessa. Vi har även genomfört fördjupad granskning om: Granskning av styrning av bolagens tillväxt- och utvecklings - arbete med fokus på hållbarhet och miljökonsekvenser Granskning av de kommunala bolagens strategi för kompetensförsörjning Jag/vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag/vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Umeå den 13 mars 213 Ulla-Britt Lindholm Lekmannarevisor Johnny Sandström Lekmannarevisor UMEVA ÅRSRAPPORT

20 Foto: Henning Sandström och Lars Lindh. Maj 213. Umeå Vatten och Avfall AB UMEÅ Besöksadress Övägen 37 Kundservice

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

RYA NABBE DEPÅ AB ÅRSREDOVISNING 2012

RYA NABBE DEPÅ AB ÅRSREDOVISNING 2012 Rya Nabbe Depå AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi AB. Företaget äger i dag hamnanläggningen Rödjan 727:11. RYA NABBE DEPÅ AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010-05-01 2011-04-30 SingöAffären AB (publ.) 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för SingöAffären AB (publ.) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer