ÖPPNINGSHANDLING - CARNEGIE FONDER AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖPPNINGSHANDLING - CARNEGIE FONDER AB"

Transkript

1 ÖPPNINGSHANDLING - CARNEGIE FONDER AB Privatpersoner som öppnar fondkonto (Fysisk person) Företag/Institutioner som öppnar fondkonto (Juridisk person) Förnamn: Organisationsnamn: Efternamn: Kontaktperson: Personnummer: Organisationsnummer: Adress: Land (utom Sverige): Postnummer: Ort: Medborgarskap (om annat än svenskt eller om dubbelt): E-post: Skatterättslig hemvist (om annan är svensk): Telefon 1: Telefon 2: Sysselsättning: Är du skatteskyldig I USA pga medborgarskap eller annan anknytning? Ja Nej Förmedlare: (fylls i av fondbolaget eller förmedlare) Handlingar för en komplett öppningshandling Med anledning av de krav som ställs om åtgärder mot penningtvätt ska kopia på giltig ID-handling bifogas med öppningshandlingen. Om IDhandlingar ej bifogas öppningshandlingen kan utfärdandet av andelar komma att fördröjas/underlåtas. Eventuellt inbetalat belopp kan då komma att återbetalas. Handlingar som måste bifogas för fysisk person (privatperson): - Vidimerad (bevittnad) kopia på giltig ID-handling.* Handlingar som måste bifogas för omyndig fysisk person: - Vidimerad kopia på giltig ID-handling av den omyndiga och samtliga förmyndare. OBS: Personbevis som inte är äldre än tre (3) månader accepteras också som giltig ID-handling. Handlingar som måste bifogas för juridisk person (stiftelser, företag etc.): - Vidimerad kopia på registreringsbevis. (ej äldre än 3 månader) - Vidimerad kopia på giltig ID-handling för behörig firmatecknare. - Vidimerad fullmakt om den som skriver under avtalet är annan än behörig firmatecknare enligt registreringsbevis. - Vidimerat dokument eller registreringsbevis som visar ägare/intressenter med ägarandel över 25 %. *svenskt körkort, svenskt pass, svenskt ID-kort, eller om Fondkontohavaren inte är svensk medborgare; utländskt pass. Har du frågor kring öppningshandlingen, vänligen ring eller skicka e-post till: Kunden försäkrar härmed att lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet, motverkande av penningtvätt och terrorismfinansiering m m är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till Carnegie Fonder AB (Carnegie) skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t ex flytt utomlands samt ändringar av namn, telefonnummer, adressuppgifter, e-postadress och kundinformation enligt ovan. För kundkännedom: Placera giltig ID-handling i denna ruta Be en tredje part fylla i rutan till höger Kopiera eller scanna in öppningshandlingen med den giltiga ID-handlingen på plats och skicka till eller faxa till , annars bifoga kopia med öppningshandlingen. Vidimera innebär att en annan person (tredje part) än den på IDhandlingen styrker och bevittnar att kopian överensstämmer med originalet. Vidimeras av: Personnummer: Telefon: Underskrift från den som vidimerar:

2 Kundkännedom (obligatoriskt) Enligt rådande lagstiftning mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste finansiella företag inhämta uppgifter från dig som kund. Därför ber vi dig att fylla i nedanstående frågeformulär tillsammans med övriga handlingar. Carnegie kan ha skyldighet att till myndighet lämna uppgift om dina förhållanden. 1. Varför vill du bli kund hos Carnegie och investera i våra produkter? Vänligen ange skäl: 2. Hur mycket uppskattar du att ditt årliga sparande kommer att uppgå till? mindre än SEK mer än SEK 3. Hur ofta kommer du uppskattningsvis att genomföra transaktioner på fondkontot? Flera gånger i månaden Flera gånger per år Mindre än en gång per år 4. Varifrån härrör kapitalet som ska investeras i fonder? Lön/Överskott av inkomst Arv/Gåva Annat, vänligen specificera: 5. Är du bosatt utomlands? Nej Ja Om Ja vänligen svara på fråga 6 nedan. 6. En person i politiskt utsatt ställning (PEP) avser personer som är bosatta utomlands och som har eller har haft ledande offentlig funktion. Är du en person i offentlig funktion, eller är du närstående med någon, som avses med att vara en person i politiskt utsatt ställning? En detaljerad förklaring av PEP finns i avtal och villkor. Nej Ja Om Ja vänligen specificera funktion, land samt eventuella namn på annan än dig själv och din relation till honom/henne: _ Kundkännedom - Endast juridisk person (företag, stiftelser etc.) 1. VERKLIG HUVUDMAN: Följande fysiska personer äger mer än 25 % av den juridiska personen (fondkontohavaren) Det finns inte någon enskild fysisk person som äger mer än 25 % av den juridiska personen.

3 Medgivande till betalning via autogiro Bank: Clearingnummer: Kontonummer: Mellan Carnegie Fonder och Kunden träffas avtal om sparande via autogiro enligt på denna sida nämnda villkor samt Carnegie Fonder vid var tid gällande ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR FONDSPARANDE GENOM CARNEGIE (Allmänna bestämmelser) vilka bestämmelser och villkor, de nu gällande, Kunden tagit del av och därmed godkänt. Kunden uppmärksammas på att denna tjänst endast får användas av personer och företag som vistas inom den Europeiska Unionen och det Europeiska Samarbetsområdet samt i Schweiz. Detta avtal ska anses ingånget när Kunden undertecknat detsamma och Carnegie Fonder efter prövning för Kunden godkänt Kunden som användare av Autogiro. ENGÅNGSBELOPP: Ange belopp för respektive fond för engångsinsättning via autogiro. Betalningsdag och betalningssätt meddelas senast 10 bankdagar före överföringsdatumet. Fyll i namnet på önskad fond (nedan) Engångsbelopp i kr (finns inget minimum belopp) Fond 1: Fond 2: Fond 3: MÅNADSSPARANDE: Ange belopp för respektive fond för månadssparande via autogiro: Vid månatligt sparande måste anmälan vara oss tillhanda minst 10 bankdagar före första överföringsdatumet. Beloppet kommer normalt att dras den 28:e varje månad. För att månadsspara i Sverige Select, vänligen kontakta Carnegie på telefon Fyll i namnet på önskad fond (nedan) Fond 1: Månadsspara belopp i kr (finns inget minimum belopp) Fond 2: Fond 3: Mellan Carnegie och Kunden träffas avtal om fondsparande hos Carnegie enligt på denna och omstående sida nämnda villkor, de nu gällande, Kunden tagit del av och därmed godkänt. Detta avtal ska anses ingånget när Fondkontohavaren undertecknat detsamma och Carnegie efter prövning öppnat fondkonto för Kundens räkning. Kunden godkänner att behandling av dennes personuppgifter även kan komma att ske hos Carnegie för ändamål som avser direkt marknadsföring, se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Bestämmelser och villkor som nämns handling får ändras i enlighet med vad som gäller för ändringar av ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Underskrift och godkännande av öppningshandling och allmänna bestämmelser. Namnteckning Ort och datum Om andelsägaren är omyndig eller en juridisk person måste samtliga vårdnadshavare alternativt firmatecknare underteckna för att handlingen ska vara komplett. Förmyndare 1/Firmatecknare 1 Förmyndare 2/Firmatecknare 2 Skicka öppningshandlingen Post med porto (1-2 dgr): Carnegie Fonder, Box 7828, Stockholm Post utan porto (3-5 dgr): Carnegie Fonder, Svarspost kundnummer , Stockholm Fax:

4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR FONDSPARANDE GENOM CARNEGIE FONDER Definitioner På öppningshandlingen och i dessa Allmänna bestämmelser ska följande termer ha nedan angiven betydelse. I de Allmänna bestämmelserna anges nedan definierade termer med stor begynnelsebokstav. Bankdag Dag i Sverige som inte är söndag eller allmän helgdag eller som vid betalning av skuldebrev är likställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är f n lördag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton). Bankkontohavare Person som äger bankkonto från vilken betalning via Autogiro sker ifrån när denne är en annan person än Kunden. Fond Sådan fond, värdepappersfond (inklusive specialfonder) enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder eller motsvarande lagstiftning för utländska fonder som Kunden vid var tid kan placera i genom Carnegie Fonder. Fondandel Andel i Fond. Fondkonto Det fondkonto som öppnas enligt den öppningshandling, till vilken dessa Allmänna bestämmelser hör. Carnegie Fonder Online Carnegie Fonders Internettjänst, genom vilken Kunden kan begära köp och försäljning av Fondandelar. Kunden Fondkontohavaren. Utländska fonder Carnegie Fonders Luxemburg baserade fonder. Fondkonto På Fondkontot redovisas Kundens innehav av Fondandelar i samtliga Fonder. En Kund kan ha flera Fondkonton. Om så är fallet fördelas Kundens sammanlagda innehav, i enlighet med vad Kunden har anvisat, på de olika Fondkontona. Observera att Carnegie Fonder som regel inte utfärdar några andelar innan Kunden undertecknat öppningshandlingen och skickat in vidimerad kopia på ID-handling. Carnegie Fonder förbehåller sig rätten att begära in även annan kompletterande information innan Fondkonto öppnas. Kundens köp och försäljning av fondandelar På uppdrag av Kunden även innefattande vad Kunden och Carnegie Fonder eventuellt har kommit överens om i särskilt avtal om handel via elektroniskt medium utför Carnegie Fonder köp och försäljning av Fondandelar. Efter fullgörande och om förutsättningar härför föreligger redovisar Carnegie Fonder dessa transaktioner i Kundens Fondkonto. Kunden befullmäktigar Carnegie Fonder att hos Kundens bank kontrollera att av Kunden angivet bankkonto för insättning av försäljningslikvid tillhör Kunden. Vid köp och försäljning av Fondandelar (dock ej återkommande köp via Autogiro) erhåller Kunden per post en skriftlig bekräftelse avseende den aktuella transaktionen. Carnegie Fonder äger dock rätten att i stället skicka sådan bekräftelse via e-post till Kund som är ansluten till Carnegie Fonder Online eller som särskilt samtyckt därtill. Kundens köp av fondandelar Köp av andelar sker alltid i enlighet med villkoren för de fondbestämmelser, prospekt etc. (vilka bl. a finns på Carnegie Fonders hemsida) som gäller för Fonden i fråga. Carnegie Fonder skickar bekräftelse till Kunden när hela transaktionen är genomförd, d v s. Fondandelar motsvarande likviden har utfärdats för Kunden. Om konto öppnas enligt punkt A, kan Kunden lämna uppdrag om köp av Fondandelar på följande sätt: 1) Genom att på förhand instruera Carnegie Fonder om återkommande köp via Autogiro. 2) Genom att lämna uppdrag om köp av Fondandelar via Carnegie Fonder Online, förutsatt att Kunden är ansluten till denna tjänst (genom att särskild anmälningsblankett fyllts i och godkänts av Carnegie Fonder). 3) Genom insättning av medel på av Carnegie Fonder anvisade Bankgiro för vilken respektive Fonds bankkonto är ansluten. För att lämna uppdrag om köp enligt 1 och 2 ovan krävs att Kunden har givit Carnegie Fonder fullmakt att enligt rutinerna för Autogiro (bankernas automatiska betalningstjänst) beordra överföringar från av Kunden anvisat bankkonto till Carnegie Fonder. I dessa fall gäller Regler för Autogiro som innebär att om angiven dag för periodiskt köp via Autogiro inte är Bankdag, utförs köpet, alternativt lämnas uppdraget, den närmast följande Bankdagen. En begäran om köp får återkallas endast om Carnegie Fonder godkänner det. Kundens försäljning av fondandelar Kunden kan till Carnegie Fonder lämna uppdrag om försäljning av Fondandelar skriftligen (även via fax) eller om Kunden är ansluten till denna tjänst via Carnegie Fonder Online. Vid försäljning av Fondandelar i Utländska Fonder gäller särskilda regler. Carnegie Fonder genomför ordern så snart som möjligt efter att Kunden lämnat försäljningsuppdraget vilket kan ta upp till sex (6) Bankdagar. Bekräftelse på försäljningen skickas till Kunden när Carnegie Fonder erhållit kursen från den Utländska Fonden. Försäljningslikviden utbetalas till Kunden när försäljningen är genomförd och försäljningslikviden finns tillgänglig för utbetalning av Carnegie Fonder. I fondbestämmelserna och informationsbroschyren för respektive Fond, samt prospekt (eller motsvarande dokument) för utländska Fonder, finns närmare bestämmelser om kurssättning m m vid köp och försäljning av Fondandelar. En begäran om försäljning får återkallas endast om Carnegie Fonder godkänner det. Omplacering av fondandelar Omplacering mellan två Fonder innebär först försäljning av andelar i en Fond och därefter köp av andelar i en annan Fond. Eftersom försäljning av andelar i Utländska Fonder kan ta omkring sex (6) Bankdagar vilken innebär en motsvarande fördröjning för erhållandet av försäljningslikviden har Utländska Fonder undantagits från omplaceringsfunktion via Carnegie Fonder Onlines. Omplacering (till/från/mellan) andelar i Utländska Fonden kan endast ske genom att Kunden skriftligen uppdrar åt Carnegie Fonder att genomföra en omplacering. En omplacering av andelar i Utländska Fonder kan ta omkring åtta (8) Bankdagar. Behandling av personuppgifter Carnegie Fonder äger rätt att använda de personuppgifter som lämnas vid ingående av detta avtal för administration och fullgörelse av detta avtal, samt för att Carnegie Fonder ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser samt affärs- och metodutveckling. Carnegie Fonder har vidare rätt att använda personuppgifterna för egen marknadsföring, samt marknadsföring av produkter och tjänster som andra bolag inom Carnegie Koncernen tillhandahåller, exempelvis diskretionär kapitalförvaltning, individuellt pensionssparande, försäkringar samt Fonder. Marknadsföringen kan komma att ske genom bl. a telefon, e-post, utskick via post och elektroniska reklamutskick. Carnegie Fonder äger rätt att komplettera de uppgifter som lämnas i samband med ingående av detta avtal med personuppgifter från andra privata och offentliga register. Dessutom sker en löpande registrering av affärstransaktioner och fortlöpande kontakter mellan Kunden och Carnegie Fonder. Vidare äger Carnegie Fonder rätt att uppdatera adressuppgifter genom samkörning med statens person- och adressregister, SPAR. Kunden har enligt personuppgiftslagen (1998:204) rätt att kostnadsfritt en gång per år begära besked från Carnegie Fonder om vilka av Kundens personuppgifter som behandlas av Carnegie Fonder. Kunden kan begära att Carnegie Fonder ej ska använda Kundens personuppgifter för direkt marknadsföring. Kunden kan också begära rättelse av felaktig personuppgift. Begäran enligt denna punkt ska lämnas skriftligt. Reklamation Om Kunden vill påtala eventuella fel eller brister som framgår av skriftliga bekräftelser, att bekräftelse uteblivit eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande, ska Kunden omgående underrätta Carnegie Fonder om detta (reklamation). Om reklamation inte lämnas omgående förlorar Kunden rätten att begära ersättning eller kräva andra åtgärder från Carnegie Fonders sida. Begränsning av Carnegie Fonders ansvar Utfallet av placeringar i Fonder kan bli både positivt och negativt. Carnegie Fonder är ej ansvarigt för det ekonomiska resultatet av Kundens placeringar i Fonder. Carnegie Fonder är inte ansvarigt för skada som beror på omständighet utanför Carnegie Fonders kontroll, såsom svenskt eller utländskt lagbud, svenskt eller utländskt myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Carnegie Fonder självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Carnegie Fonder ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av eventuella fel eller brister i tele-, dator- (mjuk- eller hårdvara) eller annan kommunikationsförbindelse. Carnegie Fonder ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av eventuella fel eller brister i information, exempelvis kursinformation, som tillhandahållits via Carnegie Fonder Online. Carnegie Fonder ansvarar inte för skada som förorsakats av svensk eller utländsk uppdragstagare som Carnegie Fonder med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Kunden. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda uppdragstagare blivit insolventa. Skada som uppkommit i andra fall än de som ovan angivits ska inte ersättas av Carnegie Fonder om ansvarsfrihet föreligger enligt tillämpliga fondbestämmelser eller om Carnegie Fonder varit normalt aktsamt. I den mån det i fondbestämmelserna för viss Fond anges andra ansvarsfrihetsgrundande omständigheter än de som angivits, ska, avseende sådan Fond, dessa gälla utöver vad som ovan angivits. Carnegie Fonder är i intet fall ansvarigt för indirekt skada. Det gäller dock inte om Carnegie Fonder orsakat skadan av grov vårdslöshet. Föreligger hinder för Carnegie Fonder att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt dessa bestämmelser på grund av omständigheter som anges ovan, får åtgärden uppskjutas till dess hinder har upphört. Carnegie Fonder får helt eller delvis underlåta att vidta åtgärden om det enligt Carnegie Fonder bedömning ej förefaller vara praktiskt eller ekonomiskt lämpligt. Om Carnegie Fonder, till följd av omständighet som anges ovan, är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning, ska Carnegie Fonder respektive Kunden inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta. Meddelanden m.m. Carnegie Fonder äger rätt att tillhandahålla information till Kunden via e-post till av Kunden i öppningshandlingen angiven e-post adress när Carnegie Fonder bedömer att tillhandahållandet via e-post är lämpligt. Meddelande som avsänts av Carnegie Fonder med rekommenderat brev eller vanligt brev ska anses ha nått Kunden senast femte (5) Bankdagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som Kunden uppgivit. Meddelande genom fax, telex, S.W.I.F.T., Internet eller annan elektronisk kommunikation ska anses ha kommit Kunden tillhanda vid avsändandet om det sänts till av Kunden uppgivet nummer eller elektronisk adress. Om ett sådant meddelande når Kunden på icke normal kontorstid ska meddelandet anses ha kommit mottagaren tillhanda vid början av påföljande Bankdag. Meddelande från Kunden till Carnegie Fonder ska ställas till den adress som anges i öppningshandlingarna, såvida Carnegie Fonder inte begärt svar till annan adress. Meddelande från Kunden ska anses ha kommit Carnegie Fonder tillhanda den Bankdag meddelandet kommit fram till nämnda adress. Om meddelandet når Carnegie Fonder på icke normal kontorstid ska meddelandet anses ha kommit Carnegie Fonder tillhanda vid början av påföljande Bankdag. Uppsägning Carnegie Fonder äger avsluta Fondkontot och därmed i förekommande fall även Kundens anslutning till Carnegie Fonder Online om Kunden begär detta eller om Kunden under ett

5 kalenderår inte har haft några Fondandelar förtecknade på Fondkontot. Carnegie Fonder behöver inte särskilt meddela Kunden om att Fondkontot avslutats enligt ovan. Betalning av återkommande köp från annans bankkonto Kunden kan på särskild blankett, Månadsspara via Autogiro, ange att betalning för återkommande köp via Autogiro ska ske från ett bankkonto som tillhör annan person än Kunden. I dessa fall gäller såvida inte annat skriftligen överenskommit med Carnegie Fonder vad som ovan angivits i dessa Allmänna bestämmelser med följande ändringar och tillägg. - Kunden har samma dispositionsrätt över de Fondandelar som köpts för dennes räkning efter betalning från Bankkontohavarens konto som om betalning hade skett från Kundens eget konto. Bankkontohavaren har ingen ägande- eller annan dispositionsrätt över dessa Fondandelar. - Bankkontohavaren kan när som helst skriftligen säga upp framtida köp, med en uppsägningstid om fem (5) Bankdagar från det att Carnegie Fonder mottagit uppsägningen, och i enlighet med Regler för Autogiro återkalla sitt medgivande till betalning via Autogiro. - Kundens möjlighet att lämna uppdrag om köp av Fondandelar till Fondkontot via Carnegie Fonder Online är spärrad (om Kunden är ansluten till nämnda tjänst). Bestämmelserna avseende behandling av personuppgifter, reklamation, begränsning av Carnegie Fonders ansvar och ändring av de Allmänna bestämmelserna gäller både Kunden och Bankkontoinnehavaren. Regler för Carnegie Fonder Online Genom anslutning till Carnegie Fonder Online får Kunden möjlighet till att bl.a. lämna uppdrag om köp och försäljning av Fondandelar över Internet och göra ändringar avseende eventuell begäran om automatiskt återkommande köp (t ex. månadssparande). Anslutning till Carnegie Fonder Online gäller samtliga Fondkonton som Kunden vid var tid har. Om Kunden sedan tidigare har Fondkonto(n) hos Carnegie Fonder, ska de Allmänna bestämmelserna inklusive Regler för Autogiro gälla för sådant Fondkonto fr. o m dagen för Kundens anslutning till Carnegie Fonder Online. Om befintligt Fondkonto inte varit anslutet till Autogiro, innefattar anmälan för Carnegie Fonder Online även ett medgivande till betalning via Autogiro från angivet bankkonto vid köp av Fondandelar i samtliga av Carnegie Fonders vid var tid tillgängliga Fonder. Om Kunden i anmälningsblanketten för Carnegie Fonder Online anger ett annat bankkontonummer än det som redan finns registrerat hos Carnegie Fonder för betalning av automatiskt återkommande köp kommer Autogiro att anslutas till och betalning i fortsättningen dras från det bankkonto Kunden anger på anmälningsblanketten för Carnegie Fonder Online. Genom anslutning till Carnegie Fonder Online kommer Autogiro kopplas mellan det Bankkonto kunden angivit på anmälningsblanketten och samtliga de Fonders konton som vid var tid går att placera i via Internettjänsten. Om Kunden via Carnegie Fonder Online anger att försäljning av andelar i en Fond ska ske till ett visst belopp vilken innebär att kvarstående andel i Fonden motsvarar ett värde understigande100 svenska kronor kommer Carnegie Fonder sälja hela Kundens andel i Fonden. Kunden ansvarar för köp och försäljning av Fondandelar som utförts i enlighet med order som lämnats av obehöriga med angivande av Kundens personliga kod (här innefattande även andra för Kunden personliga inloggningsuppgifter). Kunden förbinder sig att inte avslöja sin personliga kod, så att dess egenskap av lösenord eller dess samband med de tjänster Carnegie Fonder tillhandahåller framgår. Kunden förbinder sig att genast själv ändra koden samt underrätta Carnegie Fonder om det finns anledning att anta att någon obehörig fått kännedom om Kundens personliga kod. Kund som är juridisk person ansvarar själv för att endast behörig person hos Kunden får använda Kundens lösenord för elektronisk överföring av order och att dessa personer iakttar de villkor som hör till avtal om Carnegie Fonder Online och dessa Allmänna bestämmelser. Kunden ansvarar gentemot Carnegie Fonder för skada som uppkommer för Carnegie Fonder, tredje man eller Kunden själv genom försummelse från Kundens sida i något av nu nämnda avseende. Om två eller flera personer gemensamt ingått avtal om Carnegie Fonder Online svarar sådana personer solidariskt för ovan nämnda skada. Carnegie Fonder ansvarar inte för (1) skada som uppkommer på grund av avtalsbrott i tillgängligheten av de tjänster som erbjudits via Carnegie Fonder Online eller eljest för skada som uppkommer på grund av avbrott, fel eller brister i tele, dator- (mjuk- eller hårdvara) eller annan kommunikationsförbindelse eller, (2) i den mån Carnegie Fonder har iakttagit normal aktsamhet, för skada som åsamkats Kunden på grund av att funktionerna hos Carnegie Fonder Online obehörigen har manipulerats av utomstående och (3) i övrigt är Carnegie Fonders ansvar begränsat enligt vad som anges i dessa Allmänna bestämmelser. betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på Kundens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör. Definition av bankdag Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag. Information om betalning Kunden kommer av Carnegie Fonder att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då Kunden godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får Kunden meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar Kunden sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs. Täckning måste finnas på kontot Kunden ska se till att täckning finns på kontot senast kl på förfallodagen. Har Kunden inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får Carnegie Fonder göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Kunden kan på begäran få information från Carnegie Fonder om antalet uttagsförsök. Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder) Kunden får stoppa en betalning genom att kontakta antingen Carnegie Fonder senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om Kunden stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om Kunden vill att samtliga framtida betalningar som initieras av Carnegie Fonder ska stoppas måste Kunden återkalla medgivandet. Medgivandets giltighetstid, återkallelse Medgivandet gäller tills vidare. Kunden har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta Carnegie Fonder eller betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara Carnegie Fonder tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara Kundens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Rätten för betalningsmottagaren och Kundens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro Carnegie Fonder har rätt att avsluta Kundens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att Carnegie Fonder underrättat Kunden härom. Carnegie Fonder har dock rätt att omedelbart avsluta Kundens anslutning till Autogiro om Kunden vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om Carnegie Fonder bedömer att Kunden av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Kundens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta Kundens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan Kundens betaltjänstleverantör och Kunden. UNDERSKRIFT Identitetskontroll Med anledning av de krav som ställs om åtgärder mot penningtvätt avseende identitetskontroll ska tillsammans med denna öppningshandling bifogas bevittnad (vidimerad) kopia av giltig ID-handling och bevittnad (vidimerad) kopia på giltig ID- handling för behörig firmatecknare för juridisk person. Medgivande till betalning via Autogiro Härmed medges att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av Kunden senare angivet konto, på begäran av Carnegie Fonder för betalning till denne på viss dag ( förfallodagen ) via Autogiro. Kunden samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av Kundens betaltjänstleverantör, Carnegie Fonder, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är Kundens betaltjänstleverantör, Carnegie Fonder samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Kunden kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta Kundens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med Carnegie Fonder. Kunden kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. Carnegie Fonder äger rätt att tillhandahålla information via e-post eller SMS till, i anmälan, angiven e-postadress respektive telefonnummer. Carnegie Fonder öppnar Carnegie Fonder Online för Kunden när anmälan godkänts. Carnegie Fonder äger rätt att skicka bekräftelse på att anmälan godkänts via e-post till, i anmälan, angiven e-postadress. Ändring av dessa Allmänna bestämmelser Carnegie Fonder äger vid var tid ändra dessa Allmänna bestämmelser. Sådan ändring ska ha verkan gentemot Kunden om inte myndighetspåbud, lagstiftning eller synnerliga skäl enligt Carnegie Fonders bedömning föranleder en kortare tid från och med fjorton (14) Bankdagar efter det att Carnegie Fonder meddelat om ändringen. Sådant meddelande kan ske i tidskriften Utsikt, Carnegie Fonders hemsida eller på annat sätt. Tillämplig lag Tolkning och tillämpning av Fondkontoavtal samt dessa Allmänna bestämmelser för Fondkontoavtalet ska ske enligt svensk rätt. SÄRSKILT OM AUTOGIRO Allmänt Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från Kundens konto på initiativ av Carnegie Fonder. För att Kunden ska kunna betala via Autogiro, ska Kunden lämna sitt medgivande till Carnegie Fonder om att denne får initiera betalningar från Kundens konto. Dessutom ska Kundens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och Carnegie Fonder ska godkänna Dig som användare av Autogiro. Kundens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela Kunden i förväg om begärda uttag. Uttag belastas Kundens konto enligt de regler som gäller hos Kundens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får Kunden från sin

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot.

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot. Autogiro Ett enkelt sätt att betala räkningar Vad är Autogiro? Att betala via Autogiro innebär att pengar förs över från ditt bankkonto till Skånska Energi, samma dag som räkningen förfaller till betalning.

Läs mer

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo).

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1005 ANSÖKAN: Studentmedlem FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkring 3. Intygande 4. Betala

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDSPARANDE GENOM CARNEGIE FONDER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDSPARANDE GENOM CARNEGIE FONDER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDSPARANDE GENOM CARNEGIE FONDER Dessa Allmänna villkor reglerar kundens förhållande till Carnegie Fonder AB (Fondbolaget) och gäller tillsammas med av Kunden undertecknad öppningshandling

Läs mer

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN!

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! Som månadsgivare i Centralasiengrupperna gör du skillnad för utsatta individer i Kirgizistan. Din gåva skapar möjligheter för unga människor att påverka

Läs mer

AUTOGIRO ANMÄLNINGSSEDEL AUTOGIRO

AUTOGIRO ANMÄLNINGSSEDEL AUTOGIRO Page 1/5 Biblioteksgatan 3, Postnr 111 46 Stockholm Tfn 08-20 74 70/80 Fax 08-20 83 80 info@trationfonder.se www.tractionfonder.se AUTOGIRO ANMÄLNINGSSEDEL AUTOGIRO Kundnummer (Ifylles av Fondbolaget)

Läs mer

BLI KUND BLANKETT F R PRIVATPERSON

BLI KUND BLANKETT F R PRIVATPERSON Välkommen som sparare i våra fonder! Innan vi kan komma igång måste vi be dig om att fylla i samtliga delar i ansökan. Vi kan tyvärr inte genomföra några köp innan vi har fått en fullständig anmälan. 1.

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

BLI KUND BLANKETT F R PRIVATPERSON

BLI KUND BLANKETT F R PRIVATPERSON Välkommen som sparare i våra fonder! Innan vi kan komma igång måste vi be dig om att fylla i samtliga delar i ansökan. Vi kan tyvärr inte genomföra några köp innan vi har fått en fullständig anmälan. 1.

Läs mer

Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.

Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1. Autogiromedgivande * Obligatoriska fält 1 Kunduppgifter Kunduppgifter 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.4 Gatuadress* 1.5 Postnummer* 1.6 Ort* 1.7 E-post 1.8 Telefon 1* 1.9 Telefon 2 1.10

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL Betala med Få två månader på köpet! autogiro För en bussigare resa! vl.se KundCenter VL 0771-22 40 00 Enkelt och bekvämt Du som reser ofta tjänar på att köpa ett Resekort laddat med ett pendlarkort eller

Läs mer

Autogiro. för enklare betalning

Autogiro. för enklare betalning Autogiro för enklare betalning Förenkla betalningen använd autogiro Autogiro innebär att pengarna automatiskt dras från ditt konto varje gång din räkning ska betalas. Med autogiro slipper du posta räkningarna

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. ANSÖKAN Vänligen fyll i fälten nedan, antingen digitalt eller för hand, var god och texta i det senare fallet. OBS! Alla fält är obligatoriska. Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) Ansökan personförsäkring Ledarnas personförsäkringar 2015 Gruppavtal nr 200 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) 2. Försäkringar Välj de produkter

Läs mer

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post TECKNINGSANMÄLAN FÖR FONDER FÖRVALTADE AV CASE ASSET MANAGEMENT Casefonden, Fair Play och Safe Play Från den 15 mars 2009 gäller en ny penningtvättslag i Sverige. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv.

Läs mer

Ansökan om byte av lägenhet

Ansökan om byte av lägenhet Ansökan om byte av lägenhet Sökande (avflyttande) Hyresgäst namn 1 Avtalsnummer Hyresgäst namn 2 Adress Önskar flytta till Skäl för bytet Telefonnummer E-postadress Föreslagen hyresgäst/er (tillträdande):

Läs mer

Ansökan om byte av lägenhet

Ansökan om byte av lägenhet Ansökan om byte av lägenhet Sökande (avflyttande) Hyresgäst namn 1 Hyresgäst namn 2 Avtalsnummer Adress Önskar flytta till Skäl för bytet Telefonnummer E-postadress Föreslagen hyresgäst/er (tillträdande):

Läs mer

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT Kundansvarig (ifylles av Mangold) Depå-/kontonummer (ifylles av Mangold) KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Telefonnummet, dagtid (inkl.riktnummer) Postnr Ort Land (utom Sverige)

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Investera i Robust Fond

Investera i Robust Fond Investera i Robust Fond För dig som avser att investera mer än 1 mkr, Gå vidare till nästa sida. För dig som avser att investera mindre än 1 mkr rekommenderar vi dig att investera enligt något av nedanstående

Läs mer

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad)

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) (Blankett Fondkontoansökan Juridisk Person Fondklass IC-2) TÄNK PÅ ATT pengarna som ska investeras måste vara oss tillhanda

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior UP forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Anmälan - ny fondsparare (juridisk) Öppningshandling för månadssparande via autogiro och köp av

Anmälan - ny fondsparare (juridisk) Öppningshandling för månadssparande via autogiro och köp av Anmälan - ny fondsparare (juridisk) Öppningshandling för månadssparande via autogiro och köp av Företagsuppgifter Företag: Adress: Postnummer: Epost: Förmedlare: Organisationsnummer: Telefonnummer: Ort:

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL 1 HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL KONTROLLERA ELLER FYLL I DINA UPPGIFTER Depånummer hos Avanza Bank: Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma E-post Personnr/Org.nr Gatuadress Telefon dagtid (även riktnr) Telefon

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr)

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr) Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring

Läs mer

Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 173 kronor

Läs mer

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ny ansökan Förlängning av redan pågående andrahandsuthyrning Hyresgäst Avtalsnummer (Hyresgäst 1) (Hyresgäst 1)

Läs mer

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ny ansökan Förlängning av redan pågående andrahandsuthyrning Hyresgäst Avtalsnummer (Hyresgäst 1) (Hyresgäst 1)

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31 Försäkringsbelopp och pris Försäkringsbelopp Pris Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Maximal ersättning vid invaliditet *, kr Per helår, kr Per månad, kr 10 basbelopp

Läs mer

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ny ansökan Förlängning av redan pågående andrahandsuthyrning Hyresgäst Avtalsnummer (Hyresgäst 1) (Hyresgäst 1)

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag. Välkommen som investerare i våra fonder! Företagsuppgifter

1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag. Välkommen som investerare i våra fonder! Företagsuppgifter 160623 1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag Välkommen som investerare i våra fonder! Innan vi kan komma igång måste vi be er om en del uppgifter. Det är viktigt att ni fyller i samtliga uppgifter.

Läs mer

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE.

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE. Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING FÖR MINDERÅRIG Denna blankett fyller du i för att ansöka om en kapitalförsäkring som ägs av minderårig. Avser kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

Personnummer. Postnummer och ort. E-post. Företag

Personnummer. Postnummer och ort. E-post. Företag Ansökan Fortsättningsförsäkring Gruppmedlem och medförsäkrad som har omfattats av gruppförsäkring hos försäkringsgivaren/euro Accident under minst sex månader har rätt att teckna fortsättningsförsäkring

Läs mer

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt För att kunna öppna ditt sparkonto så att du kan sätta in dina sparpengar, behöver du fylla i de bifogade blanketterna och skicka tillbaka dem till oss. Ansökningsblankett

Läs mer

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i Crescit Befintlig kund

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i Crescit Befintlig kund ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i Crescit Befintlig kund Förnamn (tilltalsnamn understruket) Organisationsnummer/Personnummer Efternamn/Stiftelse/Bolag (fullständigt namn) Utdelningsadress Kontaktperson

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01

Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01 Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01 Vid sjukdom: Den förvärvsmässiga invaliditen beräknas på halva försäkringsbeloppet. Efter 45 års ålder trappas försäkringsbeloppet

Läs mer

E-post FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE.

E-post FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE. Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING Denna blankett fyller du i för att öppna en kapitalförsäkring med återbetalningsskydd hos Försäkringsbolaget Avanza Pension med depå hos

Läs mer

För att göra en engångsinsättning betalas beloppet in på respektive fonds bankgiro som anges på nästa sida. Sparande för framtida investeringar

För att göra en engångsinsättning betalas beloppet in på respektive fonds bankgiro som anges på nästa sida. Sparande för framtida investeringar Anmälan Fondsparande Juridiska personer (utan koppling till pension) Skicka blanketten portofritt till: Frisvar, AMF Fonder AB, Fondadministration, 110 06 Stockholm. 1 Fondkontohavare Firmanamn Organisationsnummer

Läs mer

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2)

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) Försäkringsnr (ifylles av Nordnet) Depånr (ifylles av Nordnet) FÖRSÄKRINGS-

Läs mer

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd.

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Det finns två enkla vägar att regelbundet och långsiktigt stödja Missionskyrkans arbete lokalt,

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro Kund (Betalaren) Fullständig firmabeteckning Gata, box e d Postnummer och postort Organisationsnummer Telefonnummer

Läs mer

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd hos Försäkringsbolaget Avanza Pension med depå hos Avanza Bank

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING 1. Uppdraget Vator Securities AB ( Rådgivaren ) lämnar Kunden investeringsrådgivning avseende placeringar i finansiella instrument i Rådgivarens produktutbud.

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza:

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza: HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza: FYLL I DINA UPPGIFTER Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma Personnr/Org.nr Adress (enl. folkbokföringen/reg. adress) Telefon (även riktnr) Telefon

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

Frivillig Gruppförsäkring

Frivillig Gruppförsäkring Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1000 ANSÖKAN: Frivillig Gruppförsäkring FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkringar Välj de

Läs mer

SGP Svenska Garantiprodukter AB:s Allmänna villkor för Fondkonto

SGP Svenska Garantiprodukter AB:s Allmänna villkor för Fondkonto SGP Svenska Garantiprodukter AB:s Allmänna villkor för Fondkonto DESSA ALLMÄNNA VILLKOR gäller för kundens fondkonto och SGP:s utförande av order avseende köp och försäljning av fondandelar för kundens

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund Förnamn (tilltalsnamn understruket) Organisationsnummer/Personnummer Efternamn/Stiftelse/Bolag (fullständigt namn) Utdelningsadress Kontaktperson

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Utgivningsdatum

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Utgivningsdatum Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Sida 1(2) Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar.

Läs mer

ÖVERLÅTELSE AV KAPITALFÖRSÄKRING

ÖVERLÅTELSE AV KAPITALFÖRSÄKRING ÖVERLÅTELSE AV KAPITALFÖRSÄKRING Försäkringens Depånummer: Denna blankett fyller du i för att överlåta din kapitalförsäkring till en annan försäkringstagare. UPPGIFTER OM NUVARANDE FÖRSÄKRINGSTAGARE 2

Läs mer

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01 Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 1. Avtal Mellan Kunden och Banken träffas härmed avtal om handel med fondandelar, enligt på denna sida nämnda villkor (Avtalet) samt enligt vid var tid gällande

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza:

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza: HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza: FYLL I DINA UPPGIFTER Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma Personnr/Org.nr Adress (enl. folkbokföringen/reg. adress) Telefon (även riktnr) Telefon

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

Teckningsanmälan Cliens Fonder

Teckningsanmälan Cliens Fonder Teckningsanmälan Cliens Fonder Köpare Personnummer/Organisationsnummer Adress E-post Postnummer Ort Land (om annat än Sverige) Telefon Mobiltelefon Skatterättslig hemvist (om annan än Sverige) Utländskt

Läs mer

Allmänna villkor för SveaDirektSpar

Allmänna villkor för SveaDirektSpar Allmänna villkor för SveaDirektSpar 1. PARTER Parter är SveaDirekt, bifirma till Svea Ekonomi AB (556489-2924), nedan kallad Svea och den eller de som tecknat avtal med Svea innebärande att sådan fysisk

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

BLI KUND HOS MONYX PRIVATKUND

BLI KUND HOS MONYX PRIVATKUND BLI KUND HOS MONYX PRIVATKUND Sida 1 av 6 Välkommen som investerare i våra fonder! Fyll i samtliga uppgifter nedan och skicka blanketten till via post, e-post eller fax enligt uppgifterna längst ner på

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL - SAMÄGD

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL - SAMÄGD HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL - SAMÄGD Detta avtal fyller ni i och skickar in för att öppna en depå med anslutet konto med flera delägare hos Avanza Bank AB (Bolaget). Om någon av delägarna inte har ett

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER Parter är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil, och den eller de som tecknat avtal med Flexil om Flexils tjänster och för vilken respektive ett konto förs,

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Detta behöver vi för att kunna öppna ert konto: 1 2 3 4 Ifylld och undertecknad kontoansökan Ifylld kundkännedomsblankett Kopia på ID-handling Både för behörighetsadministratörer

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund

Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund 106 50 Stockholm Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund Utskriftsdatum 2015-01-13 Sid 1 (2) ff9d2ddb-1276-48fa-8b81-bdc4fa6eafd2 Personnummer anställd/medlem GM Anställningsnummer/medlemsnummer

Läs mer

q Ändring Förnamn Pers.nr Efternamn Hemtelefon Adress Postadress Land (vid utlandsadress) E-post Mobil Övrig (om kod ej finns)

q Ändring Förnamn Pers.nr Efternamn Hemtelefon Adress Postadress Land (vid utlandsadress) E-post Mobil Övrig (om kod ej finns) Ändringsblankett q Övergång från studerande till ordinarie medlem q Ändring Person- och kontaktuppgifter Förnamn Pers.nr Efternamn Hemtelefon Adress Postadress Land (vid utlandsadress) E-post Mobil Utbildning

Läs mer

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag * Obligatorisk uppgift Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Vi vill byta behörighetsansvarig. Vi vill lägga till eller ta bort kundnummer.

Läs mer

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL)

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ERBJUDANDET Teckningstid: 4-16 december 2013 Teckningskurs: Betalning: 95,00 SEK / A-aktie Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter

Läs mer

Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr

Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Ansökan barn 2015-01-01 Individuell olycksfallsförsäkring Försäkringsbelopp Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Maxersättning vid invaliditet, kr Årspris, kr 10 prisbasbelopp 445 000 890 000 271 20 prisbasbelopp

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR SVENSKA SPEL Gäller fr o m den 27 november 2009 1 Allmänt... 3 2 Prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande av Prenumeration...

Läs mer

AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING

AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING Detta avtal har den ingåtts mellan Parterna; 1) Kundens namn/firma Personnummer/organisationsnummer Adress ( Kunden ) och 2) Cerberus AB, org.nr 556677-0391, Engelbrektsgatan

Läs mer

Information och villkor för dig som fondsparar

Information och villkor för dig som fondsparar Information och villkor för dig som fondsparar Innehåll: Ramavtal för fondhandel, Allmänna villkor Information om Swedbank och om handel med fondandelar Information om kundkategorisering Sammanfattande

Läs mer

Ansökan medlemsförsäkring

Ansökan medlemsförsäkring Skicka in din ansökan/hälsodeklaration i ett portofritt kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Svarspost 121310901, 110 00 Stockholm Ansökan medlemsförsäkring Ansökan, autogiroanmälan

Läs mer

Folksam Ömsesidig Sakförsäkring Stockholm. Telefon Fax Besök Bohusgatan 14.

Folksam Ömsesidig Sakförsäkring Stockholm. Telefon Fax Besök Bohusgatan 14. Försäkringsbrev Företagsförsäkring 1 1 1 7 2 8 Stockholm Utfärdat på grund av Ändring av försäkringsavtal Försäkringstagare Försäkringsperiod 2014 01 01 2015 01 01 Försäkringsnummer 272056 Samlingsförsäkring

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza:

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza: HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza: 1 FYLL I DINA UPPGIFTER Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma Personnr/Org.nr Adress (enl. folkbokföringen/reg. adress) Telefon 1(även riktnr)

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,66

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

Betala med autogiro eller e-faktura

Betala med autogiro eller e-faktura Betala med autogiro eller e-faktura Enklare sätt att betala hyran Hyran är en av de viktigaste räkningarna du betalar varje månad. För att göra det så enkelt som möjligt för dig finns det flera olika betalningssätt

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd hos Försäkringsbolaget Avanza

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet

Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet Ansökan Barnförsäkring Gäller from 16-01-01 Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet Precis som det är självklart att ha försäkring för hemmet och bilen så borde det vara självklart att ha

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL MINDERÅRIG Detta avtal fyller du i och skickar in för att öppna en depå med anslutet konto hos Avanza Bank AB (Bolaget).

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL MINDERÅRIG Detta avtal fyller du i och skickar in för att öppna en depå med anslutet konto hos Avanza Bank AB (Bolaget). 1 HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL MINDERÅRIG Detta avtal fyller du i och skickar in för att öppna en depå med anslutet konto hos Avanza Bank AB (Bolaget). FYLL I MINDERÅRIGS UPPGIFTER Depånummer ifylles

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer