ÖPPNINGSHANDLING - CARNEGIE FONDER AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖPPNINGSHANDLING - CARNEGIE FONDER AB"

Transkript

1 ÖPPNINGSHANDLING - CARNEGIE FONDER AB Privatpersoner som öppnar fondkonto (Fysisk person) Företag/Institutioner som öppnar fondkonto (Juridisk person) Förnamn: Organisationsnamn: Efternamn: Kontaktperson: Personnummer: Organisationsnummer: Adress: Land (utom Sverige): Postnummer: Ort: Medborgarskap (om annat än svenskt eller om dubbelt): E-post: Skatterättslig hemvist (om annan är svensk): Telefon 1: Telefon 2: Sysselsättning: Är du skatteskyldig I USA pga medborgarskap eller annan anknytning? Ja Nej Förmedlare: (fylls i av fondbolaget eller förmedlare) Handlingar för en komplett öppningshandling Med anledning av de krav som ställs om åtgärder mot penningtvätt ska kopia på giltig ID-handling bifogas med öppningshandlingen. Om IDhandlingar ej bifogas öppningshandlingen kan utfärdandet av andelar komma att fördröjas/underlåtas. Eventuellt inbetalat belopp kan då komma att återbetalas. Handlingar som måste bifogas för fysisk person (privatperson): - Vidimerad (bevittnad) kopia på giltig ID-handling.* Handlingar som måste bifogas för omyndig fysisk person: - Vidimerad kopia på giltig ID-handling av den omyndiga och samtliga förmyndare. OBS: Personbevis som inte är äldre än tre (3) månader accepteras också som giltig ID-handling. Handlingar som måste bifogas för juridisk person (stiftelser, företag etc.): - Vidimerad kopia på registreringsbevis. (ej äldre än 3 månader) - Vidimerad kopia på giltig ID-handling för behörig firmatecknare. - Vidimerad fullmakt om den som skriver under avtalet är annan än behörig firmatecknare enligt registreringsbevis. - Vidimerat dokument eller registreringsbevis som visar ägare/intressenter med ägarandel över 25 %. *svenskt körkort, svenskt pass, svenskt ID-kort, eller om Fondkontohavaren inte är svensk medborgare; utländskt pass. Har du frågor kring öppningshandlingen, vänligen ring eller skicka e-post till: Kunden försäkrar härmed att lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet, motverkande av penningtvätt och terrorismfinansiering m m är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till Carnegie Fonder AB (Carnegie) skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t ex flytt utomlands samt ändringar av namn, telefonnummer, adressuppgifter, e-postadress och kundinformation enligt ovan. För kundkännedom: Placera giltig ID-handling i denna ruta Be en tredje part fylla i rutan till höger Kopiera eller scanna in öppningshandlingen med den giltiga ID-handlingen på plats och skicka till eller faxa till , annars bifoga kopia med öppningshandlingen. Vidimera innebär att en annan person (tredje part) än den på IDhandlingen styrker och bevittnar att kopian överensstämmer med originalet. Vidimeras av: Personnummer: Telefon: Underskrift från den som vidimerar:

2 Kundkännedom (obligatoriskt) Enligt rådande lagstiftning mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste finansiella företag inhämta uppgifter från dig som kund. Därför ber vi dig att fylla i nedanstående frågeformulär tillsammans med övriga handlingar. Carnegie kan ha skyldighet att till myndighet lämna uppgift om dina förhållanden. 1. Varför vill du bli kund hos Carnegie och investera i våra produkter? Vänligen ange skäl: 2. Hur mycket uppskattar du att ditt årliga sparande kommer att uppgå till? mindre än SEK mer än SEK 3. Hur ofta kommer du uppskattningsvis att genomföra transaktioner på fondkontot? Flera gånger i månaden Flera gånger per år Mindre än en gång per år 4. Varifrån härrör kapitalet som ska investeras i fonder? Lön/Överskott av inkomst Arv/Gåva Annat, vänligen specificera: 5. Är du bosatt utomlands? Nej Ja Om Ja vänligen svara på fråga 6 nedan. 6. En person i politiskt utsatt ställning (PEP) avser personer som är bosatta utomlands och som har eller har haft ledande offentlig funktion. Är du en person i offentlig funktion, eller är du närstående med någon, som avses med att vara en person i politiskt utsatt ställning? En detaljerad förklaring av PEP finns i avtal och villkor. Nej Ja Om Ja vänligen specificera funktion, land samt eventuella namn på annan än dig själv och din relation till honom/henne: _ Kundkännedom - Endast juridisk person (företag, stiftelser etc.) 1. VERKLIG HUVUDMAN: Följande fysiska personer äger mer än 25 % av den juridiska personen (fondkontohavaren) Det finns inte någon enskild fysisk person som äger mer än 25 % av den juridiska personen.

3 Medgivande till betalning via autogiro Bank: Clearingnummer: Kontonummer: Mellan Carnegie Fonder och Kunden träffas avtal om sparande via autogiro enligt på denna sida nämnda villkor samt Carnegie Fonder vid var tid gällande ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR FONDSPARANDE GENOM CARNEGIE (Allmänna bestämmelser) vilka bestämmelser och villkor, de nu gällande, Kunden tagit del av och därmed godkänt. Kunden uppmärksammas på att denna tjänst endast får användas av personer och företag som vistas inom den Europeiska Unionen och det Europeiska Samarbetsområdet samt i Schweiz. Detta avtal ska anses ingånget när Kunden undertecknat detsamma och Carnegie Fonder efter prövning för Kunden godkänt Kunden som användare av Autogiro. ENGÅNGSBELOPP: Ange belopp för respektive fond för engångsinsättning via autogiro. Betalningsdag och betalningssätt meddelas senast 10 bankdagar före överföringsdatumet. Fyll i namnet på önskad fond (nedan) Engångsbelopp i kr (finns inget minimum belopp) Fond 1: Fond 2: Fond 3: MÅNADSSPARANDE: Ange belopp för respektive fond för månadssparande via autogiro: Vid månatligt sparande måste anmälan vara oss tillhanda minst 10 bankdagar före första överföringsdatumet. Beloppet kommer normalt att dras den 28:e varje månad. För att månadsspara i Sverige Select, vänligen kontakta Carnegie på telefon Fyll i namnet på önskad fond (nedan) Fond 1: Månadsspara belopp i kr (finns inget minimum belopp) Fond 2: Fond 3: Mellan Carnegie och Kunden träffas avtal om fondsparande hos Carnegie enligt på denna och omstående sida nämnda villkor, de nu gällande, Kunden tagit del av och därmed godkänt. Detta avtal ska anses ingånget när Fondkontohavaren undertecknat detsamma och Carnegie efter prövning öppnat fondkonto för Kundens räkning. Kunden godkänner att behandling av dennes personuppgifter även kan komma att ske hos Carnegie för ändamål som avser direkt marknadsföring, se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Bestämmelser och villkor som nämns handling får ändras i enlighet med vad som gäller för ändringar av ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Underskrift och godkännande av öppningshandling och allmänna bestämmelser. Namnteckning Ort och datum Om andelsägaren är omyndig eller en juridisk person måste samtliga vårdnadshavare alternativt firmatecknare underteckna för att handlingen ska vara komplett. Förmyndare 1/Firmatecknare 1 Förmyndare 2/Firmatecknare 2 Skicka öppningshandlingen Post med porto (1-2 dgr): Carnegie Fonder, Box 7828, Stockholm Post utan porto (3-5 dgr): Carnegie Fonder, Svarspost kundnummer , Stockholm Fax:

4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR FONDSPARANDE GENOM CARNEGIE FONDER Definitioner På öppningshandlingen och i dessa Allmänna bestämmelser ska följande termer ha nedan angiven betydelse. I de Allmänna bestämmelserna anges nedan definierade termer med stor begynnelsebokstav. Bankdag Dag i Sverige som inte är söndag eller allmän helgdag eller som vid betalning av skuldebrev är likställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är f n lördag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton). Bankkontohavare Person som äger bankkonto från vilken betalning via Autogiro sker ifrån när denne är en annan person än Kunden. Fond Sådan fond, värdepappersfond (inklusive specialfonder) enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder eller motsvarande lagstiftning för utländska fonder som Kunden vid var tid kan placera i genom Carnegie Fonder. Fondandel Andel i Fond. Fondkonto Det fondkonto som öppnas enligt den öppningshandling, till vilken dessa Allmänna bestämmelser hör. Carnegie Fonder Online Carnegie Fonders Internettjänst, genom vilken Kunden kan begära köp och försäljning av Fondandelar. Kunden Fondkontohavaren. Utländska fonder Carnegie Fonders Luxemburg baserade fonder. Fondkonto På Fondkontot redovisas Kundens innehav av Fondandelar i samtliga Fonder. En Kund kan ha flera Fondkonton. Om så är fallet fördelas Kundens sammanlagda innehav, i enlighet med vad Kunden har anvisat, på de olika Fondkontona. Observera att Carnegie Fonder som regel inte utfärdar några andelar innan Kunden undertecknat öppningshandlingen och skickat in vidimerad kopia på ID-handling. Carnegie Fonder förbehåller sig rätten att begära in även annan kompletterande information innan Fondkonto öppnas. Kundens köp och försäljning av fondandelar På uppdrag av Kunden även innefattande vad Kunden och Carnegie Fonder eventuellt har kommit överens om i särskilt avtal om handel via elektroniskt medium utför Carnegie Fonder köp och försäljning av Fondandelar. Efter fullgörande och om förutsättningar härför föreligger redovisar Carnegie Fonder dessa transaktioner i Kundens Fondkonto. Kunden befullmäktigar Carnegie Fonder att hos Kundens bank kontrollera att av Kunden angivet bankkonto för insättning av försäljningslikvid tillhör Kunden. Vid köp och försäljning av Fondandelar (dock ej återkommande köp via Autogiro) erhåller Kunden per post en skriftlig bekräftelse avseende den aktuella transaktionen. Carnegie Fonder äger dock rätten att i stället skicka sådan bekräftelse via e-post till Kund som är ansluten till Carnegie Fonder Online eller som särskilt samtyckt därtill. Kundens köp av fondandelar Köp av andelar sker alltid i enlighet med villkoren för de fondbestämmelser, prospekt etc. (vilka bl. a finns på Carnegie Fonders hemsida) som gäller för Fonden i fråga. Carnegie Fonder skickar bekräftelse till Kunden när hela transaktionen är genomförd, d v s. Fondandelar motsvarande likviden har utfärdats för Kunden. Om konto öppnas enligt punkt A, kan Kunden lämna uppdrag om köp av Fondandelar på följande sätt: 1) Genom att på förhand instruera Carnegie Fonder om återkommande köp via Autogiro. 2) Genom att lämna uppdrag om köp av Fondandelar via Carnegie Fonder Online, förutsatt att Kunden är ansluten till denna tjänst (genom att särskild anmälningsblankett fyllts i och godkänts av Carnegie Fonder). 3) Genom insättning av medel på av Carnegie Fonder anvisade Bankgiro för vilken respektive Fonds bankkonto är ansluten. För att lämna uppdrag om köp enligt 1 och 2 ovan krävs att Kunden har givit Carnegie Fonder fullmakt att enligt rutinerna för Autogiro (bankernas automatiska betalningstjänst) beordra överföringar från av Kunden anvisat bankkonto till Carnegie Fonder. I dessa fall gäller Regler för Autogiro som innebär att om angiven dag för periodiskt köp via Autogiro inte är Bankdag, utförs köpet, alternativt lämnas uppdraget, den närmast följande Bankdagen. En begäran om köp får återkallas endast om Carnegie Fonder godkänner det. Kundens försäljning av fondandelar Kunden kan till Carnegie Fonder lämna uppdrag om försäljning av Fondandelar skriftligen (även via fax) eller om Kunden är ansluten till denna tjänst via Carnegie Fonder Online. Vid försäljning av Fondandelar i Utländska Fonder gäller särskilda regler. Carnegie Fonder genomför ordern så snart som möjligt efter att Kunden lämnat försäljningsuppdraget vilket kan ta upp till sex (6) Bankdagar. Bekräftelse på försäljningen skickas till Kunden när Carnegie Fonder erhållit kursen från den Utländska Fonden. Försäljningslikviden utbetalas till Kunden när försäljningen är genomförd och försäljningslikviden finns tillgänglig för utbetalning av Carnegie Fonder. I fondbestämmelserna och informationsbroschyren för respektive Fond, samt prospekt (eller motsvarande dokument) för utländska Fonder, finns närmare bestämmelser om kurssättning m m vid köp och försäljning av Fondandelar. En begäran om försäljning får återkallas endast om Carnegie Fonder godkänner det. Omplacering av fondandelar Omplacering mellan två Fonder innebär först försäljning av andelar i en Fond och därefter köp av andelar i en annan Fond. Eftersom försäljning av andelar i Utländska Fonder kan ta omkring sex (6) Bankdagar vilken innebär en motsvarande fördröjning för erhållandet av försäljningslikviden har Utländska Fonder undantagits från omplaceringsfunktion via Carnegie Fonder Onlines. Omplacering (till/från/mellan) andelar i Utländska Fonden kan endast ske genom att Kunden skriftligen uppdrar åt Carnegie Fonder att genomföra en omplacering. En omplacering av andelar i Utländska Fonder kan ta omkring åtta (8) Bankdagar. Behandling av personuppgifter Carnegie Fonder äger rätt att använda de personuppgifter som lämnas vid ingående av detta avtal för administration och fullgörelse av detta avtal, samt för att Carnegie Fonder ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser samt affärs- och metodutveckling. Carnegie Fonder har vidare rätt att använda personuppgifterna för egen marknadsföring, samt marknadsföring av produkter och tjänster som andra bolag inom Carnegie Koncernen tillhandahåller, exempelvis diskretionär kapitalförvaltning, individuellt pensionssparande, försäkringar samt Fonder. Marknadsföringen kan komma att ske genom bl. a telefon, e-post, utskick via post och elektroniska reklamutskick. Carnegie Fonder äger rätt att komplettera de uppgifter som lämnas i samband med ingående av detta avtal med personuppgifter från andra privata och offentliga register. Dessutom sker en löpande registrering av affärstransaktioner och fortlöpande kontakter mellan Kunden och Carnegie Fonder. Vidare äger Carnegie Fonder rätt att uppdatera adressuppgifter genom samkörning med statens person- och adressregister, SPAR. Kunden har enligt personuppgiftslagen (1998:204) rätt att kostnadsfritt en gång per år begära besked från Carnegie Fonder om vilka av Kundens personuppgifter som behandlas av Carnegie Fonder. Kunden kan begära att Carnegie Fonder ej ska använda Kundens personuppgifter för direkt marknadsföring. Kunden kan också begära rättelse av felaktig personuppgift. Begäran enligt denna punkt ska lämnas skriftligt. Reklamation Om Kunden vill påtala eventuella fel eller brister som framgår av skriftliga bekräftelser, att bekräftelse uteblivit eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande, ska Kunden omgående underrätta Carnegie Fonder om detta (reklamation). Om reklamation inte lämnas omgående förlorar Kunden rätten att begära ersättning eller kräva andra åtgärder från Carnegie Fonders sida. Begränsning av Carnegie Fonders ansvar Utfallet av placeringar i Fonder kan bli både positivt och negativt. Carnegie Fonder är ej ansvarigt för det ekonomiska resultatet av Kundens placeringar i Fonder. Carnegie Fonder är inte ansvarigt för skada som beror på omständighet utanför Carnegie Fonders kontroll, såsom svenskt eller utländskt lagbud, svenskt eller utländskt myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Carnegie Fonder självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Carnegie Fonder ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av eventuella fel eller brister i tele-, dator- (mjuk- eller hårdvara) eller annan kommunikationsförbindelse. Carnegie Fonder ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av eventuella fel eller brister i information, exempelvis kursinformation, som tillhandahållits via Carnegie Fonder Online. Carnegie Fonder ansvarar inte för skada som förorsakats av svensk eller utländsk uppdragstagare som Carnegie Fonder med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Kunden. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda uppdragstagare blivit insolventa. Skada som uppkommit i andra fall än de som ovan angivits ska inte ersättas av Carnegie Fonder om ansvarsfrihet föreligger enligt tillämpliga fondbestämmelser eller om Carnegie Fonder varit normalt aktsamt. I den mån det i fondbestämmelserna för viss Fond anges andra ansvarsfrihetsgrundande omständigheter än de som angivits, ska, avseende sådan Fond, dessa gälla utöver vad som ovan angivits. Carnegie Fonder är i intet fall ansvarigt för indirekt skada. Det gäller dock inte om Carnegie Fonder orsakat skadan av grov vårdslöshet. Föreligger hinder för Carnegie Fonder att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt dessa bestämmelser på grund av omständigheter som anges ovan, får åtgärden uppskjutas till dess hinder har upphört. Carnegie Fonder får helt eller delvis underlåta att vidta åtgärden om det enligt Carnegie Fonder bedömning ej förefaller vara praktiskt eller ekonomiskt lämpligt. Om Carnegie Fonder, till följd av omständighet som anges ovan, är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning, ska Carnegie Fonder respektive Kunden inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta. Meddelanden m.m. Carnegie Fonder äger rätt att tillhandahålla information till Kunden via e-post till av Kunden i öppningshandlingen angiven e-post adress när Carnegie Fonder bedömer att tillhandahållandet via e-post är lämpligt. Meddelande som avsänts av Carnegie Fonder med rekommenderat brev eller vanligt brev ska anses ha nått Kunden senast femte (5) Bankdagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som Kunden uppgivit. Meddelande genom fax, telex, S.W.I.F.T., Internet eller annan elektronisk kommunikation ska anses ha kommit Kunden tillhanda vid avsändandet om det sänts till av Kunden uppgivet nummer eller elektronisk adress. Om ett sådant meddelande når Kunden på icke normal kontorstid ska meddelandet anses ha kommit mottagaren tillhanda vid början av påföljande Bankdag. Meddelande från Kunden till Carnegie Fonder ska ställas till den adress som anges i öppningshandlingarna, såvida Carnegie Fonder inte begärt svar till annan adress. Meddelande från Kunden ska anses ha kommit Carnegie Fonder tillhanda den Bankdag meddelandet kommit fram till nämnda adress. Om meddelandet når Carnegie Fonder på icke normal kontorstid ska meddelandet anses ha kommit Carnegie Fonder tillhanda vid början av påföljande Bankdag. Uppsägning Carnegie Fonder äger avsluta Fondkontot och därmed i förekommande fall även Kundens anslutning till Carnegie Fonder Online om Kunden begär detta eller om Kunden under ett

5 kalenderår inte har haft några Fondandelar förtecknade på Fondkontot. Carnegie Fonder behöver inte särskilt meddela Kunden om att Fondkontot avslutats enligt ovan. Betalning av återkommande köp från annans bankkonto Kunden kan på särskild blankett, Månadsspara via Autogiro, ange att betalning för återkommande köp via Autogiro ska ske från ett bankkonto som tillhör annan person än Kunden. I dessa fall gäller såvida inte annat skriftligen överenskommit med Carnegie Fonder vad som ovan angivits i dessa Allmänna bestämmelser med följande ändringar och tillägg. - Kunden har samma dispositionsrätt över de Fondandelar som köpts för dennes räkning efter betalning från Bankkontohavarens konto som om betalning hade skett från Kundens eget konto. Bankkontohavaren har ingen ägande- eller annan dispositionsrätt över dessa Fondandelar. - Bankkontohavaren kan när som helst skriftligen säga upp framtida köp, med en uppsägningstid om fem (5) Bankdagar från det att Carnegie Fonder mottagit uppsägningen, och i enlighet med Regler för Autogiro återkalla sitt medgivande till betalning via Autogiro. - Kundens möjlighet att lämna uppdrag om köp av Fondandelar till Fondkontot via Carnegie Fonder Online är spärrad (om Kunden är ansluten till nämnda tjänst). Bestämmelserna avseende behandling av personuppgifter, reklamation, begränsning av Carnegie Fonders ansvar och ändring av de Allmänna bestämmelserna gäller både Kunden och Bankkontoinnehavaren. Regler för Carnegie Fonder Online Genom anslutning till Carnegie Fonder Online får Kunden möjlighet till att bl.a. lämna uppdrag om köp och försäljning av Fondandelar över Internet och göra ändringar avseende eventuell begäran om automatiskt återkommande köp (t ex. månadssparande). Anslutning till Carnegie Fonder Online gäller samtliga Fondkonton som Kunden vid var tid har. Om Kunden sedan tidigare har Fondkonto(n) hos Carnegie Fonder, ska de Allmänna bestämmelserna inklusive Regler för Autogiro gälla för sådant Fondkonto fr. o m dagen för Kundens anslutning till Carnegie Fonder Online. Om befintligt Fondkonto inte varit anslutet till Autogiro, innefattar anmälan för Carnegie Fonder Online även ett medgivande till betalning via Autogiro från angivet bankkonto vid köp av Fondandelar i samtliga av Carnegie Fonders vid var tid tillgängliga Fonder. Om Kunden i anmälningsblanketten för Carnegie Fonder Online anger ett annat bankkontonummer än det som redan finns registrerat hos Carnegie Fonder för betalning av automatiskt återkommande köp kommer Autogiro att anslutas till och betalning i fortsättningen dras från det bankkonto Kunden anger på anmälningsblanketten för Carnegie Fonder Online. Genom anslutning till Carnegie Fonder Online kommer Autogiro kopplas mellan det Bankkonto kunden angivit på anmälningsblanketten och samtliga de Fonders konton som vid var tid går att placera i via Internettjänsten. Om Kunden via Carnegie Fonder Online anger att försäljning av andelar i en Fond ska ske till ett visst belopp vilken innebär att kvarstående andel i Fonden motsvarar ett värde understigande100 svenska kronor kommer Carnegie Fonder sälja hela Kundens andel i Fonden. Kunden ansvarar för köp och försäljning av Fondandelar som utförts i enlighet med order som lämnats av obehöriga med angivande av Kundens personliga kod (här innefattande även andra för Kunden personliga inloggningsuppgifter). Kunden förbinder sig att inte avslöja sin personliga kod, så att dess egenskap av lösenord eller dess samband med de tjänster Carnegie Fonder tillhandahåller framgår. Kunden förbinder sig att genast själv ändra koden samt underrätta Carnegie Fonder om det finns anledning att anta att någon obehörig fått kännedom om Kundens personliga kod. Kund som är juridisk person ansvarar själv för att endast behörig person hos Kunden får använda Kundens lösenord för elektronisk överföring av order och att dessa personer iakttar de villkor som hör till avtal om Carnegie Fonder Online och dessa Allmänna bestämmelser. Kunden ansvarar gentemot Carnegie Fonder för skada som uppkommer för Carnegie Fonder, tredje man eller Kunden själv genom försummelse från Kundens sida i något av nu nämnda avseende. Om två eller flera personer gemensamt ingått avtal om Carnegie Fonder Online svarar sådana personer solidariskt för ovan nämnda skada. Carnegie Fonder ansvarar inte för (1) skada som uppkommer på grund av avtalsbrott i tillgängligheten av de tjänster som erbjudits via Carnegie Fonder Online eller eljest för skada som uppkommer på grund av avbrott, fel eller brister i tele, dator- (mjuk- eller hårdvara) eller annan kommunikationsförbindelse eller, (2) i den mån Carnegie Fonder har iakttagit normal aktsamhet, för skada som åsamkats Kunden på grund av att funktionerna hos Carnegie Fonder Online obehörigen har manipulerats av utomstående och (3) i övrigt är Carnegie Fonders ansvar begränsat enligt vad som anges i dessa Allmänna bestämmelser. betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på Kundens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör. Definition av bankdag Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag. Information om betalning Kunden kommer av Carnegie Fonder att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då Kunden godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får Kunden meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar Kunden sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs. Täckning måste finnas på kontot Kunden ska se till att täckning finns på kontot senast kl på förfallodagen. Har Kunden inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får Carnegie Fonder göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Kunden kan på begäran få information från Carnegie Fonder om antalet uttagsförsök. Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder) Kunden får stoppa en betalning genom att kontakta antingen Carnegie Fonder senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om Kunden stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om Kunden vill att samtliga framtida betalningar som initieras av Carnegie Fonder ska stoppas måste Kunden återkalla medgivandet. Medgivandets giltighetstid, återkallelse Medgivandet gäller tills vidare. Kunden har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta Carnegie Fonder eller betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara Carnegie Fonder tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara Kundens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Rätten för betalningsmottagaren och Kundens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro Carnegie Fonder har rätt att avsluta Kundens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att Carnegie Fonder underrättat Kunden härom. Carnegie Fonder har dock rätt att omedelbart avsluta Kundens anslutning till Autogiro om Kunden vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om Carnegie Fonder bedömer att Kunden av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Kundens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta Kundens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan Kundens betaltjänstleverantör och Kunden. UNDERSKRIFT Identitetskontroll Med anledning av de krav som ställs om åtgärder mot penningtvätt avseende identitetskontroll ska tillsammans med denna öppningshandling bifogas bevittnad (vidimerad) kopia av giltig ID-handling och bevittnad (vidimerad) kopia på giltig ID- handling för behörig firmatecknare för juridisk person. Medgivande till betalning via Autogiro Härmed medges att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av Kunden senare angivet konto, på begäran av Carnegie Fonder för betalning till denne på viss dag ( förfallodagen ) via Autogiro. Kunden samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av Kundens betaltjänstleverantör, Carnegie Fonder, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är Kundens betaltjänstleverantör, Carnegie Fonder samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Kunden kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta Kundens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med Carnegie Fonder. Kunden kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. Carnegie Fonder äger rätt att tillhandahålla information via e-post eller SMS till, i anmälan, angiven e-postadress respektive telefonnummer. Carnegie Fonder öppnar Carnegie Fonder Online för Kunden när anmälan godkänts. Carnegie Fonder äger rätt att skicka bekräftelse på att anmälan godkänts via e-post till, i anmälan, angiven e-postadress. Ändring av dessa Allmänna bestämmelser Carnegie Fonder äger vid var tid ändra dessa Allmänna bestämmelser. Sådan ändring ska ha verkan gentemot Kunden om inte myndighetspåbud, lagstiftning eller synnerliga skäl enligt Carnegie Fonders bedömning föranleder en kortare tid från och med fjorton (14) Bankdagar efter det att Carnegie Fonder meddelat om ändringen. Sådant meddelande kan ske i tidskriften Utsikt, Carnegie Fonders hemsida eller på annat sätt. Tillämplig lag Tolkning och tillämpning av Fondkontoavtal samt dessa Allmänna bestämmelser för Fondkontoavtalet ska ske enligt svensk rätt. SÄRSKILT OM AUTOGIRO Allmänt Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från Kundens konto på initiativ av Carnegie Fonder. För att Kunden ska kunna betala via Autogiro, ska Kunden lämna sitt medgivande till Carnegie Fonder om att denne får initiera betalningar från Kundens konto. Dessutom ska Kundens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och Carnegie Fonder ska godkänna Dig som användare av Autogiro. Kundens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela Kunden i förväg om begärda uttag. Uttag belastas Kundens konto enligt de regler som gäller hos Kundens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får Kunden från sin

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. ANSÖKAN Vänligen fyll i fälten nedan, antingen digitalt eller för hand, var god och texta i det senare fallet. OBS! Alla fält är obligatoriska. Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan

Läs mer

Telefon 1(även riktnr) E-post

Telefon 1(även riktnr) E-post 1 SPARKONTOAVTAL FYLL I DINA UPPGIFTER Depånummer ifylles av Avanza: Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma Personnr/Org.nr Adress (enl. folkbokföringen/reg. adress) Telefon 1(även riktnr) Telefon 2 (även

Läs mer

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL)

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ERBJUDANDET Teckningstid: 4-16 december 2013 Teckningskurs: Betalning: 95,00 SEK / A-aktie Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter

Läs mer

Utdelningsadress Telefon dagtid, inkl riktnummer Telefon bostad, inkl riktnummer

Utdelningsadress Telefon dagtid, inkl riktnummer Telefon bostad, inkl riktnummer Ansökan Sparkonto För att öppna ett SparkontoPlus fyller du i blanketten och skickar den till: BlueStep Finans AB c/o Cerdo Bankpartner AB Box 663 251 06 Helsingborg Vänligen observera att vidimerad kopia

Läs mer

Ekobanken. *Se hemsidan eller kontakta banken och skriv in ert val här för dessa kontoformer: Sid 1 av 6 KONTOÖPPNING PRIVAT

Ekobanken. *Se hemsidan eller kontakta banken och skriv in ert val här för dessa kontoformer: Sid 1 av 6 KONTOÖPPNING PRIVAT Ekobanken Box 64, 153 22 JÄRNA Tel 08-551 714 70 www.ekobanken.se Sid 1 av 6 KONTOÖPPNING PRIVAT PERSONUPPGIFTER Om kontot disponeras av flera personer disponerar ni kontot var för sig Namn (Ekobanken

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Pensionssparavtal Utgivningsdatum 2015-10-12

ALLMÄNNA VILLKOR Pensionssparavtal Utgivningsdatum 2015-10-12 Allmänna villkor ALLMÄNNA VILLKOR Pensionssparavtal 2015-10-12 Sida 1(3) Pensionssparandet i Swedbank/Sparbanken, nedan kallad Banken, följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Pensionssparavtal Utgivningsdatum 2015-10-12

ALLMÄNNA VILLKOR Pensionssparavtal Utgivningsdatum 2015-10-12 Allmänna villkor ALLMÄNNA VILLKOR Pensionssparavtal 2015-10-12 Sida 1(3) Pensionssparandet i Swedbank/Sparbanken, nedan kallad Banken, följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01 Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses

Läs mer

Information om insättningsgaranti 1. Allmänt 2. Kontoansökan 3. Disponering av Kontot

Information om insättningsgaranti 1. Allmänt 2. Kontoansökan 3. Disponering av Kontot Information om insättningsgaranti Kontot omfattas av norsk insättningsgaranti (enligt den norska lagen, lag 6. December 1996 nr 75 om säkringsordningar för banker och offentlig administration). Insättningsgarantin

Läs mer

Allmänna villkor - Individuellt pensionssparande (IP) 2011-01-28

Allmänna villkor - Individuellt pensionssparande (IP) 2011-01-28 1 (5) Pensionssparande i, nedan kallad Banken, följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande och annan lagstiftning om individuellt pensionssparande. Banken har av Finansinspektionen

Läs mer

För att göra en engångsinsättning betalas beloppet in på respektive fonds bankgiro som anges på nästa sida. Sparande för framtida investeringar

För att göra en engångsinsättning betalas beloppet in på respektive fonds bankgiro som anges på nästa sida. Sparande för framtida investeringar Anmälan Fondsparande Juridiska personer (utan koppling till pension) Skicka blanketten portofritt till: Frisvar, AMF Fonder AB, Fondadministration, 110 06 Stockholm. 1 Fondkontohavare Firmanamn Organisationsnummer

Läs mer

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag 1 inledning Detta avtal består av allmänna villkor för Betalkonton. För priser, Stopptider och Genomförandetider hänvisar vi till

Läs mer

minafonder.se ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL

minafonder.se ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL minafonder.se ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL minafonder erbjuder Fondkonto genom ett samarbete med MFEX Mutual Funds Exchange AB (MFEX) där MFEX har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest). Innan du blir kund så

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL Fondab erbjuder Fondkonto och har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Dessa allmänna villkor

Läs mer

Individuellt pensionssparande med aktiv förvaltning

Individuellt pensionssparande med aktiv förvaltning Individuellt pensionssparande med aktiv förvaltning Tack för ditt intresse av att låta oss förvalta ditt individuella pensionssparande, IPS! Vi bevakar marknaden och gör vårt bästa för att du ska få en

Läs mer

Villkor Betalningstjänster 2

Villkor Betalningstjänster 2 Villkor Betalningstjänster Allmänna villkor från 2011-11-14 Innehåll Villkor Betalningstjänster 2 1 Tillämpliga avtal och definitioner med mera 2 2 Leveranssätt med mera 2 3 Information 3 Leverantörsbetalningar

Läs mer

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Oktober 2007 Bästa Kund, Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Den 1 november i år träder en ny värdepappersmarknadslagstiftning i kraft. För att du som kund ska slippa skriva under ett

Läs mer

Allmänna villkor för Depå/Konto och Handel med fondandelar

Allmänna villkor för Depå/Konto och Handel med fondandelar SBAB Bank AB (publ) Box 1012 kundcenter@sbab.se 651 15 Karlstad www.sbab.se Telefon 0771-453000 Orgnr 556253-7513 Fax 054-174483 Säte Stockholm Allmänna villkor för Depå/Konto och Handel med fondandelar

Läs mer

Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01

Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01 Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01 - Företagskunder Information enligt lag (2010:75) om betaltjänster Bolags- och verksamhetsinformation, 556500-2762, Box 140 92, 104 41 Stockholm, växel: 08-459

Läs mer

sparkonto för privatpersoner

sparkonto för privatpersoner sparkonto för privatpersoner 1. allmänna villkor 1.1. inledning Detta avtal består av allmänna villkor för Betalkonton. För Stopptider och Genomförandetider hänvisar vi till vår hemsida. Samtliga villkor

Läs mer

Bankens ex. Depå nummer. Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110) Nej

Bankens ex. Depå nummer. Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110) Nej Bankens ex DEPÅAVTAL Bank Swedbank AB (Publ) Depåtyp Handläggare, telefon Depå nummer Kontorstillhörighet Likvidkonto SEK nr (inkl clearingnr) Avkastningskonto SEK nr (inkl clearingnr) Likvidkonto annan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) VIA minafonder.se

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) VIA minafonder.se ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) VIA minafonder.se minafonder erbjuder individuellt pensionssparande (IPS) genom ett samarbete med MFEX Mutual Funds Exchange AB (MFEX) där MFEX

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

Allmänna villkor för Individuellt pensionssparande av år 2012

Allmänna villkor för Individuellt pensionssparande av år 2012 Allmänna villkor för Individuellt pensionssparande av år 2012 1. Pensionssparavtalet Parter: Parter är dels pensionsspararen, dels Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), nedan kallad banken. Tillämpliga

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PENSIONSSPARAVTAL

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PENSIONSSPARAVTAL VILLKOR FÖR PENSIONSSPARAVTAL/ PENSIONSSPARKONTO VIKTIG INFORMATION RÖRANDE AKTIEHANDEL ÖVER INTERNET Att handla med värdepapper över Internet innebär en mängd fördelar. Men det innebär också ett utökat

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) Fondab erbjuder individuellt pensionssparande (IPS) och har tillstånd av Finansinspektionen att som pensionssparinstitut bedriva pensionssparrörelse.

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Detta behöver vi för att kunna öppna ert konto: 1 2 3 4 Ifylld och undertecknad kontoansökan Ifylld kundkännedomsblankett Kopia på ID-handling Både för behörighetsadministratörer,

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer