OBDUCAT AB (PUBL) NYA MÖJLIGHETER INOM LED OCH SEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBDUCAT AB (PUBL) NYA MÖJLIGHETER INOM LED OCH SEM"

Transkript

1 OBDUCAT AB (PUBL) Information om Obducats nyemission juni 2011 Denna informationsbroschyr är en förenklad beskrivning av nyemissionen i Obducat AB (publ). Informationsbroschyren är endast avsedd för aktieägare i Obducat som är bosatta i Sverige. För fullständiga villkor och ytterligare information hänvisas till prospektet för nyemissionen. Prospektet tillhandahålls av Obducat AB (publ), Geijersgatan 2 A, Malmö, telefon samt på VD har ordet LÄR KÄNNA ETT NYTT OBDUCAT Under början av 2011 inledde Obducat en omstrukturering som bland annat inneburit kraftigt sänkta kostnader, en ny organisation och ett förändrat försäljningsfokus. Nu är siktet inställt på att snabbt nå lönsamhet och positivt kassaflöde genom marknadsföring av befintliga, väletablerade och konkurrenskraftiga produkter inom fokusområdena LED och Public Institutions. Obducat är ett av världens ledande nanoföretag med en imponerande produkt- och patentportfölj och ett erkänt starkt renommé. De nya förutsättningarna ger lönsamhet redan vid intäkter i storleksordningen miljoner kronor per år. Något som med nuvarande marknadsläge och den nya inriktningen är klart realistiskt. Det är vår förhoppning att du vill investera i Obducat och vara med och dela våra förväntade framgångar. Läs hela VD Patrik Lundströms kommentar till erbjudandet på sidan 2 Teckningstid 7 juni 21 juni 2011 GODA SKÄL ATT VARA MED! Obducat är väletablerat inom nanoteknikområdet. Bolaget har genomgått en omfattande omstrukturering. Obducat har en etablerad produktportfölj och affärsmodell. Företaget uppfyller LED-industrins hårda krav. LED-industrin förväntas expandera kraftigt. Obducat samarbetar med flertalet världsledande aktörer. Teckningskursen är historiskt sett förmånlig och har goda förutsättningar att utvecklas positivt. Läs hela Goda skäl att vara med! på sid 3 Inledning 179 PATENT, 50 UPPFINNINGAR, 1 VISION Obducat grundades 1989 i Malmö. Då låg fokus på att förenkla tekniken för framställning av matriser vid tillverkning av CD-skivor. Redan då jobbade vi med mycket små strukturer, men att vi skulle nå dit där vi är idag kunde vi inte då föreställa oss. Idag, 22 år senare, är Obducat ett internationellt respekterat företag i en bransch som befinner sig i teknikens absoluta framkant. Vi är världsledande på det som kallas nanoimprint-teknologi. Sean Lin, Luxtaltek: OBDUCAT ÄR DEN FRÄMSTA PIONJÄREN INOM NANO- IMPRINT-LITOGRAFI Obducat har världens största installationsbas inom området nanoimprint-litografi med mer än 100 installerade enheter, och ett flertal kunder som bedriver kommersiell tillverkning. För tillverkning av LEDs har nanoimprint-litografin (NIL) stora möjligheter att bli en nyckelteknologi. Tekniken används bland annat till att strukturera ytskikten i LED-chip med mönster på mikro- och nanonivå för att förbättra ljusstyrkan och optimera ljusflöden. NIL kan bidra till att förbättra ljustransmission, öka ljusspridningen och höja kontrasten hos till exempel bildskärmar med bättre bildkvalitet och lägre strömförbrukning som följd. LED-industrin är den bransch som mest kommer att bidra till industrialiseringen av NIL-tekniken, som i flera avseenden är vida överlägsen den inom industrin i dag använda optiska litografin. Efterhand som industrin rör sig mot produktion av LED-chip på större substrat samtidigt som ytskiktens mönsterstorlekar går från mikrostrukturer till nanostrukturer, blir fördelarna med Obducats NIL-teknik avseende såväl kvalitet som kostnadseffektivitet allt tydligare. För nästa generation LED-chips, vilka sannolikt kommer att baseras på s.k. nanotrådar, är NIL-teknikens fördelar ännu tydligare och Obducat har ett stort engagemang tillsammans med ett flertal aktörer i att förbereda industrialiseringen av nanotrådsbaserade LED-chip. Läs hela på sidan 5 Framtidsutsikter NYA MÖJLIGHETER INOM LED OCH SEM LED-industrin står inför en stor utmaning att klara av att reducera produktionskostnaderna med % per år fram till Obducats nanoimprintlitografi har stora konkurrensfördelar i samband med övergången till större substratstorlekar, och skiftet från mikropss till nanopss. Obducats teknik är ett utomordentligt kostnadseffektivt sätt att framställa nanostrukturer. I ett tvåårsperspektiv finns den största möjligheten och potentialen för NIL inom LED-industrin. Även inom Public Institutions finns stora möjligheter att öka marknadsandelar såväl inom SEM som NIL för F&U. Läs hela på sidan 4 Om du tar en millimeter och delar den i en miljon delar så blir varje del en nanometer stor. En nanometer kan bara visualiseras med kraftiga mikroskop såsom t ex i ett svepelektronmikroskop. Och därför kan man ju fråga sig, vad litenheten är bra för? Och svaret är att när du påverkar material och ytor och strukturer på nanometernivån så kan du dramatiskt ändra, och förbättra, materialens egenskaper och funktioner. I Obducats verksamhet finns idag två dominerande områden. Det ena är tillverkning och försäljning av svepelektronmikroskop vilka sedan många år tillhör världens mest ansedda inom sin nischmarknad. Det andra området är NIL nanoimprint-litografi. NIL används bland annat till att förbättra LEDtekniken. Genom att bryta, och styra, ljuset kan vi åstadkomma ökad ljusstyrka eller högre kontrast i till exempel bildskärmar med bättre bildkvalitet och lägre strömförbrukning som följd. NIL är ett område som just nu står på tröskeln till ett av de mest intressanta industriella paradigmskiftena någonsin. De närmaste åren kan vi vänta oss en avsevärd ökning av antalet NIL-system inom bland annat elektroniktillverkning. Obducat är redan mycket långt framme med en stor installationsbas såväl hos forskningsinstitut som industriföretag. Vi har levererat ett flertal system som framställer komponenter till faktiska konsumentprodukter. Ingen av våra konkurrenter har, såvitt vi känner till, kunnat påvisa samma framsteg och framgångar. Att nå vår nuvarande position har varit en lång resa, många gånger både snirklig och strapatsrik, men hela vägen oändligt spännande och utmanande. Vi har åstadkommit inte mindre än 50 revolutionerande uppfinningar, vi äger 179 patent och vi är nu mer än någonsin fokuserade på att vara nummer ett i vår bransch. Läs vidare i informationsbroschyren så får du veta mer om vad vi gör och vart vi är på väg. Det är vår förhoppning att du vill följa oss vidare på resan. 1

2 INNEHÅLL Om informationsbroschyren... 2 VD har ordet... 2 Därför gör vi den här emissionen... 2 Kundcase...3 Goda skäl att vara med... 3 Framtidsutsikter... 4 Obducats marknad... 6 Kundcase...7 Konkurrenter... 7 Obducats produkter inom EB och NIL... 8 Forskning & utveckling... 9 Obducats verksamhet...10 Riskfaktorer...10 Erbjudandet i sammandrag...11 Finansiell översikt...11 Kundcase...12 Om prospektet OM INFORMATIONS- BROSCHYREN Med beteckningarna Obducat och bolaget avses i denna informationsbroschyr Obducat AB (publ). Beteckningarna används också, beroende på sammanhanget, som övergripande beteckning för Obducat-koncernen. Denna informationsbroschyr är en förenklad beskrivning av nyemissionen i Obducat och är framtagen för att informera dig som aktieägare om nyemissionen i Obducat. Denna informationsbroschyr är inte ett prospekt och har inte godkänts av Finansinspektionen. En investering i det erbjudande som beskrivs i denna informationsbroschyr är förenad med risker. Det prospekt som upprättats av styrelsen för Obducat med anledning av nyemissionen innehåller en utförligare redogörelse för vissa av de risker som bedöms kunna ha väsentlig betydelse för Obducats verksamhet och deltagande i nyemissionen. Innan någon bestämmer sig för att delta i nyemissionen bör vederbörande noggrant beakta de riskfaktorer som beskrivs i prospektet samt all annan information i prospektet. Prospektet tillhandahålls av Obducat AB (publ), Geijersgatan 2 A, Malmö, telefon samt på hemsidan Denna informationsbroschyr riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars eventuella förvärv av värdepapper i Obducat förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Denna informationsbroschyr får inte distribueras i eller till land där sådan distribution förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Emissionen riktar sig således inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Japan eller Australien, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga teckningsrätter, betalda tecknade units, units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av Obducat har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga uniträtter, betalda tecknade units, units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av Obducat överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. För denna informationsbroschyr gäller svensk lag. Tvist på grund av innehållet i denna informationsbroschyr skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. VD har ordet EN FÖRNYAD ORGANISATION MED STARKT FOKUS PÅ LÖNSAMHET I inledningen av 2011 genomförde Obducat en konvertibelemission där utfallet blev lägre än förväntat. Vi har nu inlett ett rekonstruktionsförfarande, en större omorganisation och en omfokusering av verksamheten. Med rejält sänkta kostnader och siktet helt inställt på marknadsföring av befintliga, väletablerade och konkurrenskraftiga produkter inom segmenten LED och Public Institutions, är målet att snabbt nå lönsamhet och ett positivt kassaflöde. Den nya organisationen innebär bland annat att vi kraftigt minskar vår personalstyrka och sänker våra kostnader på årsbasis med drygt 20 miljoner kronor. Nedskärningarna görs inom de tidigare utvecklingsområdena Emerging Markets och HDD så att vi kan bibehålla oförminskad slagstyrka inom våra fokusområden LED och Public Institutions där vi är väl representerade. Med de nya förutsättningarna når Obducat lönsamhet redan vid intäkter i storleksordningen miljoner kronor per år, vilket med nuvarande marknadsläge är klart realistiskt. Med våra produkter inom nanoimprint-litografi och svepelektron-mikroskopi har vi ett starkt utbud för segmenten LED och Public Institutions, och nu vässar vi vårt försäljningsfokus ytterligare. Leveransen av Sindre 400 till Luxtaltek och de senaste två kvartalens ökade orderingång ger positiva signaler. LED-industrin och NIL Inom tillverkningen av LEDs har nanoimprint-litografin, NIL, stora möjligheter. Tekniken används bland annat till att strukturera ytskikten i LED-chips med mönster på mikro- och nanonivå för att förbättra ljusstyrkan och optimera ljusflöden samtidigt som energiförbrukningen reduceras. LED-industrin är den bransch som vi bedömer mest kommer att bidra till industrialiseringen av NIL-tekniken, vilken i flera avseenden är vida överlägsen den idag använda optiska litografin. Efterhand som industrin rör sig dels mot produktion av LED-chips på större substrat och därmed större ytskikt, och dels går från mikrostrukturer till nanostrukturer i mönsterstorleken, blir fördelarna med Obducats NIL-teknik avseende såväl kvalitet som kostnadseffektivitet allt tydligare. LED-industrin är en mogen bransch, men sett ur ett nanoimprint perspektiv är den fortfarande i sin linda. Genom åren har Obducat nått en marknadsledande position med världens största installationsbas av NIL-maskiner och företaget står i princip för 100 % av alla maskiner som levererats till LED-tillverkare för användning vid kommersiell tillverkning. I oktober 2009 levererade vi en helautomatisk Sindre 400 till LED-tillverkaren Luxtaltek. Maskinen används sedan början av 2010 till massproduktion av LED-chips. Sindre 400 är den produkt vi räknar med ska ge Obducat mest intäkter framöver. Potentialen för nanoimprint-maskiner, enligt bolagets bedömningar baserat på tillgänglig marknadsdata, ligger de kommande 4-5 åren på ca enheter inom LED-industrin och på längre sikt dubbla antalet system vilket innebär totalt en marknadspotential om ca SEK 1,5-2,5 miljarder. Därutöver tillkommer en marknadspotential för förbrukningsvaror vid full penetration inom LED-industrin om ca SEK 500 miljoner per år. Inom denna applikation ligger vi redan långt före våra konkurrenter och som marknadsledare är vi inriktade på att ytterligare stärka vår position. Public Institutions marknad för NIL och SEM Området Public Institutions står för huvuddelen av våra sålda system, såväl inom nanoimprint-litografi som inom svepelektronmikroskopi, SEM. Forskningsinstituten är en betydligt mer mogen marknad än tillverkningsindustrin, och då främst inom SEM där, sedan många år, volymen är relativt konstant. Varje år säljs totalt ca svepelektron mikroskop i världen. Av dessa passar vår produktportfölj på ungefär enheter. Historiskt har vi sålt ungefär 10 mikroskop per år, men de senaste två åren har vi radikalt förändrat vårt nätverk av distributörer innebärande att vi säljer fler mikroskop. Idag bearbetar vi marknaden allt intensivare och mer rationellt vilket börjar ge resultat. Samtidigt anstränger vi oss för att förbättra lönsamheten och att med bland annat senaste generationens elektronik förnya produktplattformen. Inom SEM ser vi en möjlighet att inom den närmaste tvåårsperioden sälja enheter per år, vilket genererar intäkter i storleksordningen SEK miljoner. Inom detta segment tillkommer omsättning förknippad med NIL-system för Public Institutions vilket under kommande åren förväntas ge ca SEK miljoner i intäkter på årsbasis. Mindre fokus på Emerging markets och HDD Med den nya organisationen och inriktningen väljer vi att tillsvidare minska vårt fokus inom områdena Emerging markets och HDD. Vi kommer självfallet att fortsätta bevaka hur dessa marknader utvecklas men tills vidare investerar vi inte ytterligare i utveckling inom dessa områden med undantag för det arbete vi gör inom ramen för de EUfinansierade projekten såsom exempelvis Teramagstor. Inom HDD finns en stor framtida potential, men marknaden befinner sig enligt vår bedömning i ett läge där mycket lite kommer att hända före Lönsamhet och kassaflöde i fokus Obducat är sedan länge väl etablerat med NIL och SEM inom applikationsområdena LED och Public Institutions. Våra produkter är världsledande och med en ny organisation, ett betydligt starkare försäljningsfokus och kraftigt sänkta kostnader har vi alla förutsättningar att snabbt nå lönsamhet och positivt kassaflöde. Jag hoppas att du som funderar på att investera i Obducat ser samma potential i företaget som jag och mina kollegor. Vi ser potentialen på basis av vad vi de här första åren lyckats åstadkomma, i form av produktutveckling, patent och faktiska leveranser på en marknad som präglas av stor komplexitet, tröghet och hård konkurrens. Det är vår övertygelse att Obducat under många år framöver kommer att vara ett fortsatt världsledande nanoföretag och vår förhoppning är att du vill dela våra förväntade framgångar. Patrik Lundström VD Acc NIL-installationer Antal beviljade patent DÄRFÖR GÖR VI DEN HÄR EMISSIONEN! Syftet med emissionen är att stärka bolagets likviditet och därmed möjligheterna att nå full kommersialisering av Obducats produktportfölj. Likviden kommer att användas för att driva såväl den kommersiella som den tekniska utvecklingen vidare inom de fokuserade applikationsområdena LED och Public Institutions samt att betala den skuld som återstår inom ramen för konvertibellånet 2008/2011. Vid full teckning tillförs Obducat cirka 31,2 MSEK efter beräknade kostnader för emissionen om cirka 4,8 MSEK. Den kvarvarande konvertibelskulden om 11,1 MSEK förföll till återbetalning den 31 mars Med en installationsbas överstigande 100 NIL-system, med ett flertal kunder som bedriver kommersiell tillverkning, samt med ytterligare kunder som planerar att ta steget från prototyptillverkning till volymproduktion och med en stark patentportfölj, är Obducat väl positionerat inför den fortsatta kommersialiseringen. Ett flertal marknadsundersökningar visar på en förväntad tillväxttakt i LED-industrin om ca % på årsbasis. Såväl existerande som potentiella kunder inom LED-industrin har utvecklingsplaner som för de kommande åren innefattar en utökad produktionskapacitet. I den nuvarande produktgenerationen, kallad mikro PSS, har Obducat stor fördel, då NIL ger kostnadsfördelar jämfört med nuvarande produktionsteknologi framförallt då substratstorleken ökar från dagens standard om 2 tum till 4 tum. Nästa generation av LEDs förväntas baseras på vad som kallas nano PSS. Den fortsatta kommersialiseringen av NIL inom LED är beroende av att kunderna optimerar produktionsprocesserna för nano PSSbaserade LEDs. Obducat prioriterar kunder och aktiviteter som säkerställer ytterligare industriorder. Obducat kommer även i fortsättningen sälja såväl NIL-system till det segment som benämns Public Institutions som SEM-system till akademiska och industriella kunder. Förutom EU-baserade forskningsprojekt och konkreta beställningar avvaktar företaget tills vidare med aktiviteter och utveckling inom HDD (Hard Disk Drives) och Emerging Markets. Vid alltför lågt deltagande i denna emission finns alternativa finansieringsplaner, exempelvis riktade emissioner eller andra former av kapitaltillskott. Alternativt kan det också leda till en reviderad strategi för Obducat innebärande en lägre investeringsnivå och ytterligare personalnedskärningar, samt i värsta fall en avveckling av verksamheten. 2

3 KUNDCASE SHIMADZU OCH LOT-ORIEL HÖJER OBDUCAT CAMSCANS POTENTIAL Det Englandsbaserade bolaget Obducat Camscan tillverkar och marknadsför svepelektron-mikroskop. Produktplattformen vänder sig såväl till den industriella som den akademiska marknaden. Historiskt har bolaget sålt ett tiotal mikroskop per år men tack vare ett helt förnyat nätverk av distributörer är potentialen nu det fyrdubbla. En ökning märks redan, bland annat genom de viktiga samarbetena med amerikanska LOT-Oriel och japanska Shimadzu. Camscan grundades för 40 år sedan av en grupp personer som ursprungligen var forskare vid Cambridge Institute. Tidigt gjorde företaget sig känt för sitt samarbete med Londonpolisen och utvecklingen av teknik för analys av krutrester på händer, så kallad Gun shot residues. Vid den här tiden sålde Camscan cirka enheter per år i Storbritannien och ett stort antal runtom i världen på rekommendation av Londonpolisen, berättar John Maddock, Sales Director för Obducat Camscan. En stor del av de här instrumenten används än idag. Den höga kvaliteten och hållbarheten i Camscans produkter är välkänd. Obducat Camscan, som förvärvades av Obducat 1999, tillverkar svepelektron-mikroskop för såväl den industriella som den akademiska marknaden. Mikroskopen är mycket avancerade med förstoringar upp till en miljon gånger, och är främst inriktade på den analytiska delen av materialvetenskapen. Med de relativt nya plattformarna, Apollo och X500 som representerar högprestandamikroskop, kommer även användningsområden bland annat inom elektronikindustrin att kunna bli aktuella. Internt inom Obducat används elektronstråletekniken EBR inom nanoimprint-litografin för tillverkning av mönsteroriginal, så kallade stampers. Genom en kolumn skickas elektroner som precisionsstyrs så att de hamnar på givna platser och bildar den önskade strukturen på stampern. Samma teknik, i ett svepelektron-mikroskop, använder vi till att verifiera kvaliteten på färdiga mönsteroriginal och substrat. Mikroskopet bombarderar då stampern eller substratet med elektroner som studsar på dess yta till en detektor. Från detektorn kan vi sedan på nanonivå läsa av en väldigt detaljerad bild. Nytt distributörsnätverk effektivare marknadsföring Under de senaste två åren har Obducat Camscan förnyat hela sitt nätverk av distributörer från grunden för att kunna bearbeta marknaden mer effektivt. Obducat Camscan sköter all sin försäljning genom externa distributörer, med undantag av Storbritannien och länder där vi inte är representerade av distributörer. För några år sedan hade vi ett svårhanterat nätverk bestående av cirka 100 distributörer, varav de flesta inte genererade några affärer för vår räkning. Därför avslutade vi samtliga tidigare avtal och förnyade hela organisationen med nya distributörer och avtal. Idag fokuserar vi på länder som Kina, Indien, USA, Brasilien och Europa. Shimadzu ett genombrott i Brasilien I slutet av 2009 lyckades Obducat Camscan teckna ett betydelsefullt samarbetsavtal med japanska Shimadzu. Shimadzu är en av världens största tillverkare och distributörer av högteknologiska produkter och instrument. Globalt har bolaget över anställda och en omsättning på 10 miljarder dollar. Shimadzu är en av världens mest betydelsefulla organisationer inom bioteknik och nanoteknik, och en fantastisk distributör. För Obducat Camscan har samarbetet redan inneburit ett genombrott på den brasilianska marknaden och ett ökat antal beställningar. Landets ekonomi expanderar kraftigt och vi räknar med att Brasilien blir det land som i år ger oss flest order. Under 2010 har Camscan och Shimadzu bland annat gjort ett gemensamt framträdande vid en brasiliansk kongress där Apollo 300 blev väl mottagen. Vi är oerhört glada för det stöd vi får av Shimadzu. De lägger mycket energi på att sälja våra produkter och arrangemanget vid kongressen var av högsta klass. LOT-Oriel, ny partner i Europa Under 2010 tecknades även avtal med LOT-Oriel som bland annat är specialister på laserteknik och optik. LOT-Oriel är en stor aktör med rötter i USA och representation över hela världen. LOT-Oriel ska sälja Obducats Camscans produkter i Tyskland, Frankrike och Spanien. De närmaste tolv månaderna är vår målbild att bygga upp en stabil organisation för försäljning och marknadsföring. De nya samarbetena är ett stort steg framåt som ger oss betydligt större kraft att agera och bekräftar att vi är på rätt väg. Ny flexibel produktplattform Obducat Camscan håller samtidigt på att förnya sin produktplattform, bland annat med förbättrad elektronik. Vi är sedan många år välkända för den oerhört höga kvaliteten i våra produkter. Idag ser marknaden lite annorlunda ut jämfört med när våra första produkter utvecklades. Då var en investering i ett svepelektron-mikroskop lika ovanlig som kostsam. Nu ser vi över plattformen så att den blir mer modern och prismässigt mer flexibel. Varje år säljs globalt cirka svepelektron-mikroskop på en marknad som värderas till totalt 1,2 miljarder kronor. Obducat Camscans nuvarande produktutbud gör det möjligt att adressera ca enheter. GODA SKÄL ATT VARA MED! 11 Gör en investering i ett bolag med snabb expansionstakt och fokus på resultat Obducat är ett väletablerat bolag inom nanoteknikområdet. Med en installationsbas överstigande 100- NIL-system, ofta på världsledande forsknings- och utvecklingscenter och mångdubbelt fler än någon konkurrent kan uppvisa samt ett flertal kunder som bedriver kommersiell tillverkning är Obducat tveklöst en ledande aktör inom NIL. Bolaget har nyligen, efter några besvärliga år, genomfört en genomgripande omstrukturering av verksamheten, vilket skapar förutsättningarna för en turn-around. Kraftigt reducerade kostnader gör att break-even kan nås redan vid en omsättningsnivå om SEK miljoner en nivå som är inom räckhåll baserat på en nivå på orderingången under det senaste halvåret motsvarande ca SEK 80 miljoner på årsbasis. Orderingången är uteslutande baserad på försäljning av befintliga produkter inom området Public Institutions dvs. NIL- och SEM-utrustning för forsknings- och utvecklingsändamål. Obducat har en etablerad produktportfölj och affärsmodell som bevisligen fungerar och uppfyller de hårda krav LED-industrins ledande aktörer ställer på leverantörer av nyckelteknologi. Pådrivet av bland annat lagstiftning mot nuvarande ljuskällor förväntas LED-industrin expandera kraftigt under de kommande åren, något som innebär stora möjligheter för Obducat som redan har etablerat en ledande position som NIL-leverantör. En del förseningar och snabba teknikskiften gör att potentialen inom hårddiskindustrin ligger något senare i tiden. Området har på sikt alltjämt den enskilt största potentialen om NIL-system. Den förskjutna tidplanen innebär att Obducat kan fokusera sina utvecklingsresurser på LED-området, vilket får en positiv effekt samtidigt som de totala utvecklingskostnaderna kan reduceras. Ett flertal av Obducat partners och distributörer är aktörer med världsledande positioner inom sina respektive områden. Ett exempel är Canon, distributör i Japan samarbetet med partners och distributörer ger den så viktiga långsiktigheten och kontinuiteten, vilket kunderna kräver. Mot bakgrund av nuvarande orderstock, trenden med en uppåtgående orderingång inom segmentet Public Institutions, den stora potentialen inom fokusområdet LEDs samt den genomförda omstruktureringen av verksamheten med en betydligt lägre kostnadsnivå, är det bolagets målsättning att nå ett positivt kassaflöde under Bolaget genomför nu en emission, vilken till 60 % är garanterad och till en teckningskurs på en historiskt sett mycket attraktiv nivå. Bolaget är idag värderat till ca SEK 15 miljoner och med bolagets låga skuldsättning, goda orderstock, positiva utveckling avseende orderingång samt de genomförda förändringarna i bolagets struktur och kostnadsläge finns det goda förutsättningar att aktiekursen utvecklas positivt. Detta kan möjliggöra ett gott utfall av optionsinlösen under hösten vilket ger bolaget goda chanser till att ta sig till positivt kassaflöde under 2012 utan ytterligare kapitaltillskott. En investering i Obducat är en investering i nanoteknologi, ett område som kommer att fortsätta utvecklas i snabb takt och som ytterligare drivs på av tidens fokus på miljön och ökad energihushållning. Henri Bergstrand Styrelseordförande 3

4 Framtidsutsikter NYA MÖJLIGHETER INOM LED OCH SEM Vare sig det gäller människor, information eller elektronik går trenden entydigt mot att effektivisera såväl materialutnyttjandet som energiförbrukningen. Detta i syfte att minimera miljöpåverkan samtidigt som prestanda- och funktionalitetsförbättringar ska realiseras. Det breda genomslaget för nanoteknik har nu börjat och drivs på av nämnda sammanfallande faktorer. En stor del av utvecklingen framåt ligger därmed helt i linje med Obducats arbetsmotto, Creating Greater Capacity on Smaller Spaces. Obducat är en prioriterad leverantör Kraven vid industriell tillverkning hos kunderna innefattar ett behov av stabil infrastruktur av leverantörer och samarbetspartners. Litografitekniken utgör en central del i kundernas produktionsprocess, varför valet av leverantör är av kritisk betydelse. Obducat har under lång tid byggt relationer med potentiella kunder med stor potential. Relationsbyggandet består i att övertyga kunderna genom olika aktiviteter att bolagets teknik är pålitlig och kostnadseffektiv samt att det finns kontinutitet i relationerna framförallt i Asien är den personliga relationen mellan bolaget och kunderna mycket viktig. 179 beviljade patent, 50 uppfinningar, 1 vision Patent har hela tiden varit en naturlig del av Obducats verksamhet. För att vara drivande i utvecklingen av tekniken även på längre sikt, har Obducats strategi från starten varit att skapa ett effektivt skydd för den egna teknologin. Resultatet av detta är en stark och bred patentportfölj, vilken är en förutsättning för konkurrenskraft samtidigt som rätten till intäkterna som genereras från uppfinningarna säkerställs, men även såsom en viktig del i att kunderna som köper produkter från Obducat blir exklusiva i den bemärkelsen att det inte går att köpa samma lösning till en lägre kostnad från någon annan. Idag har bolaget ett tydligt och starkt skydd på de viktiga marknaderna för de uppfinningar som är förknippade med SoftPress, IPS och STU. NIL kostnadseffektivitet och pålitlighet är ett centralt begrepp i kundens kravbild Obducats nanoimprint-litografi är som bekant ett utomordentligt kostnadseffektivt sätt att framställa nanostrukturer. I ett tvåårsperspektiv är det utan tvekan så att den största möjligheten och därmed potentialen finns inom LED-industrin. Även inom området kallat Public Institutions ser bolaget möjligheter att öka sin marknadsandel inom SEM-marknaden samt att volymerna inom NIL för F&U-ändamål föväntas öka. Användningsområden i fokus Generellt utgör LED framtidens ljuskällor då produktionen av komponenten som sådan är mycket mer miljövänlig jämfört med dagens ljuskällor. Vidare har LED en lägre energiförbrukning vilket bidrar ytterligare till den positiva miljöprofil som förknippas med LED. LED-komponenterna används exempelvis i projektorer, bakgrundsbelysning i TV-skärmar, allmänbelysning samt bil- och flygindustrin. LED-industrin står inför en stor utmaning i att klara av att reducera produktionskostnaderna med ca % per år fram till Ett flertal parallella spår bearbetas för att åstadkomma kostnadsreduktioner där NIL har fördelar i samband med övergången till större substratstorlekar såväl som implementeringen av nanopss istället för mikropss. Både existerande och potentiella kunder inom LED-industrin har utvecklingsplaner som innefattar en utökad produktionskapacitet för de kommande åren och det är vid utökningen som möjligheterna uppstår att ta in ny produktionsteknik som även klarar nästa generations krav, vilket NIL gör. Såväl tidsperspektivet som omfattningen av den förväntade fortsatta kommersialiseringen inom LED-industrin påverkas framförallt av kundernas förmåga att framgångsrikt slutföra optimeringen av produktionsprocesserna för nanopss (Patterned Sapphire Substrates) baserade LEDs. En annan faktor som påverkar tidsperspektivet är bristen på substrat som i stor utsträckning har funnits och som till viss del fortfarande finns vilket har gjort att övergången till större substrat har tagit längre tid, på grund av att uppstarten av nya produktionsanläggningar försenats. Tillgången såväl som prisbilden på de större substratstorlekarna börjar nu normaliseras. Sammantaget är bedömningen att ett flertal order omfattande HVM system för LED-industrin skall kunna säkras under den kommande 12-månadersperioden. NIL-system för akademi-, institut- och F&U-användande förväntas växa något men detta är något som direkt påverkas av genomförandet av nationella forskningsprogram i olika länder om dessa program bromsas påverkas investeringstakten och därmed även storleken på marknaden. Målsättningen är att utöka vår marknadsandel inom detta segment. SEM-marknaden är en mogen marknad där efterfrågan har varit stabil under de senaste åren. Obducat har under de senaste två åren fokuserat på att dels skapa ett nätverk av distributörer som bättre skall ta tillvara på bolagets marknadspotential samt att strategiskt inrikta målsättningen på att ta marknadsandelar. Detta har gett resultat och marknadsförutsättningarna är sådana att det är rimligt att förvänta sig en fortsatt tillväxt. För områdena HDD och Emerging Markets kommer bolaget att följa kunderna och deras utveckling, men ingen, för dessa områden, anpassad utveckling är planerad eller budgeterad bortsett från sådant som ligger inom ramen för externt finansierade projekt såsom exempelvis kundorder eller EU-projekt. Expansion och tillväxt också en utmaning Expansion och tillväxt ställer stora krav på bland annat bolagets ledning och övriga organisation, vilken kraftigt reducerats i samband med kostnadsneddragningar genomförda under våren Dessutom kan expansion vara kapitalkrävande vilket är en utmaning för bolaget till följd av den ansträngda likviditeten och begränsade finansiella resurser. Det finns ingen garanti för att bolaget kommer att lyckas med sina planer. Obducats styrelse uppmanar läsarna att ta del av de risker som beskrivs under rubriken Riskfaktorer i prospektet. Mål och förväntningar Med en reducerad organisation och därmed kostnadsnivå i bolaget finns förutsättningar att nå lönsamhet redan vid intäkter i storleksordningen miljoner kronor per år. Att nå den omsättningsnivån inom tidsperspektivet 2011/2012 bedömer bolaget vara rimligt. Till följd av begränsad tillgång på rörelsekapital under våren 2011 kommer produktionsvolymen för året att bli något mindre varför omsättningsnivån för 2011 förväntas bli MSEK för att sedan kunna öka till MSEK År 2013 och framöver förväntas tillväxttakten öka. VISION, AFFÄRSIDÉ, AFFÄRSMODELL OCH STRATEGI Vision Obducats vision är att vara den mest efterfrågade partnern för mönstergenerering och analys i nanoskala, industriellt och för forskningsändamål. Affärsidé Obducats affärsidé är att utveckla och sälja innovativa systemlösningar för framställning, replikering och analys av avancerade mikro- och nanostrukturer för industriell produktion samt för forskning och utveckling. Försäljningen omfattar litografi- och analyssystem(sem), stampers, förbrukningsartiklar och licenser. Affärsmodell Verksamheten är fokuserad på att generera intäkter från de tre produktområdena NIL, EBR och SEM. Inom dessa erhålls för närvarande löpande intäkter från försäljning av litografisystem och analysinstrument, stampers samt förbrukningsvaror. Strategi Obducat fokuserar på ett prioriterat mål: ta tillvara på tillväxtmöjligheter i såväl mogna marknader som marknader under utveckling, upprätthålla tekniskt som kommersiellt ledarskap, genom innovation skapa möjligheter för nästa generations nanoteknologibaserade produkter. Obducat avser att ta en ledande roll i den revolution som är på väg att äga rum baserad på de möjligheter nanoteknologins framsteg skapar, genom att erbjuda kostnadseffektiva produktionslösningar för mönstring av olika typer av ytor. Obducat kommer att matcha utvecklingsfokus för att dra nytta av de drivkrafter som präglar mycket av material- och elektronikindustrin idag såsom material och energieffektivitet, funktionalitet, miljövänlighet samt kostnadseffektivitet. Obducat skall maximera utnyttjandet av den marknadsposition, patentportfölj samt installationsbas som skapats och i kombination med ett effektivt nätverk av distributörer nå marknader med hög marknadspotential. 4

5 KUNDCASE Sean Lin, Luxtaltek: OBDUCAT ÄR DEN FRÄMSTA PIONJÄREN INOM NANOIMPRINT-LITOGRAFI Obducats nanoimprint-litografi,( NIL) når framgång. Företaget har världens största installationsbas på över 100 enheter och ett flertal kunder som bedriver kommersiell tillverkning sedan ett flertal år tillbaka. Inom tillverkningen av LEDs har NIL stora möjligheter. Tekniken används bland annat till att strukturera ytskikten i LED-chips med mönster på mikro- och nanonivå för att förbättra ljusstyrkan och optimera ljusflöden. NIL kan bidra till att förbättra ljustransmission, öka ljusspridning och höja kontrast i till exempel bildskärmar med bättre bildkvalitet och lägre strömförbrukning som följd. LED-industrin är den bransch som mest kommer att bidra till industrialiseringen av NIL-tekniken, som i flera avseenden är vida överlägsen den inom industrin i dag dominerande optiska litografin. Efterhand som industrin rör sig mot dels produktion av LED-chips på större så kallade substrat, och därmed större ytskikt, och dels går från mikrostrukturer till nanostrukturer i mönsterstorleken, blir fördelarna med Obducats NIL-teknik avseende såväl kvalitet som kostnadseffektivitet allt tydligare. För nästa generation LED-chips, vilka sannolikt kommer att baseras på s.k. nanotrådar, är NIL-teknikens fördelar ännu tydligare och Obducat har ett stort engagemang med ett flertal aktörer i att förbereda industrialiseringen av nanotrådsbaserade LED-chips. I augusti 2008 fick Obducat en order på två Sindre-system från Luxtaltek och i oktober 2009 levererades den första maskinen en helautomatisk Sindre 400 avsedd för tillverkning av mikrooch nanostrukturerade LED-substrat i större volymer vilken sedermera togs i drift i början av Nuvarande produktionsfokus för LED-industrin är inriktat på huvudsakligen mikrostrukturerade LED-substrat. För att reducera produktionskostnaderna har LED-industrin påbörjat övergången till större substratstorlekar något som är positivt för NIL då kostnadseffektiviteten förbättras ytterligare jämfört med konkurrerande litografiteknik. Intresset för att ta nästa steg och övergå till nanostrukturerade LED-substrat är mycket stort då detta inte bara kan reducera produktionskostnaderna ytterligare i förhållande till mikrostrukturerade LED-chip utan också är en ytterligare förbättring av effektiviteten i LED-chipen. Mikrobaserade LED-chip når normalt sett en förbättring om % jämfört med icke-strukturerede LED-chip. Resultat från utvecklingaktiviteter baserat på nanostrukturerade LED-chips visar på en förbättringspotential i storleksordningen % jämfört med icke-strukturerade LED-chip. Mikro PSS med fyrkantsform ger ca 15% förbättring jämfört med icke-strukturerade LED-chip. Mikro PSS med pyramidform ger ca 17% förbättring jämfört med icke-strukturerade LED-chip. Nano PSS med pyramidform ca 25-52% förbättring jämfört med icke-strukturerade LED-chip. Nästa generation av LED-chip kommer sannolikt att vara baserade på s.k. nanotrådsteknik. Detta möjliggör en ytterligare förbättrad effektivitet, enklare optimering av färgen på ljuset samt att ännu billigare basmaterial kan användas. Sammantaget innebär det en fortsatt kostnadsreduktion såväl som en utvidgning av möjliga användningsområden för LED-tekniken. Nanotrådsbaserat LED-chip Sindre 400 Sindre 400 är den produkt Obducat räknar med ska inbringa störst intäkter framöver. Potentialen för nano-imprint-maskiner ligger på cirka enheter under de kommande 4 5 åren, och på lite längre sikt ytterligare ett hundratal system. Här befinner sig Obducat långt före konkurrenterna och har för avsikt att ytterligare stärka sin position som marknadsledare. MEDARBETARE AFFÄRERNA VISAR ATT NANOIMPRINT ETABLERAT SIG Erik Marnung arbetar sedan 3,5 år som Sales Manager för NIL med ansvar för Europa och Japan. Erik kommer närmast från ABB där han jobbade med försäljning av automations- och styrsystem för industriprocesser. När samtalet från rekryteraren kom, fanns det ingen tvekan. Jag förstod direkt att det här var en stor utmaning, och jag har inte ångrat mig. Jag är industriell ekonom i botten med erfarenheter av alltifrån kemi och fysik, till automationsteknik, berättar Erik. Nanoteknik är väldigt tvärvetenskapligt och i försäljningssituationen handlar det mycket om en mötespunkt mellan nanoteknik och processautomation. Dessutom trivs jag med det komplexa i försäljningsprocessen. En av mina största utmaningar är att korta försäljningscyklerna, vilket vi lyckas åstadkomma i alltfler affärer. Bland Eriks kunder finns universitet, forskningsinstitut och företag som använder NIL-tekniken i sin tillverkning. Intresset för NIL ökar generellt, det ser vi på fler och fler länder både i Europa och övriga världen. Många forskare lovordar NIL-tekniken, att kunna uppnå flexibilitet inom nanostrukturering till en acceptabel kostnad. Nanoimprint håller definitivt på att etablera sig som en fullt gångbar teknik, både inom forskning och tillverkning, vilket flera av årets affärer tydligt visar. 5

6 Obducats marknad FLEXIBILITET, PRECISION OCH EFFEKTIVITET VÄGEN TILL INDUSTRIALISERING Nanoteknologi, nanoteknik och nanovetenskap handlar om att studera och manipulera materien på atomnivå vanligtvis för att på detta sätt kunna designa speciella egenskaper och funktionaliteter. Dagens stora upptäckter sker i minsta möjliga format. En formlig explosion är att vänta, av såväl applikationer som faktisk tillverkning av produkter som bygger på nanotekniska lösningar i en eller annan form. Allt fler nanotekniska lösningar finns tillgängliga i konsumentledet. Intresset och aktiviteten bland marknadsledande producenter inom en mängd branscher skvallrar om en kommande våg av ny teknik. om en kommande våg av ny teknik. Omfattningen av den förväntade fortsatta kommersialiseringen inom LED-industrin påverkas framförallt av kundernas förmåga att framgångsrikt slutföra optimeringen av produktionsprocesserna för LED baserad på nanopss. Obducat prioriterar detta applikationsområde högst och aktiviteter inom området är inriktade på att säkerställa ytterligare industriorder. Intäktströmmar från LED-industrin genereras vid försäljning av NIL-maskiner, förbrukningsmaterial, stampers (producerad med elektronstrålelitografi) samt intäkter från service. Utvecklingen inskränker sig ingalunda bara till elektronikutrustning snarare ligger den slitna frasen endast fantasin sätter gränserna kittlande nära. Först och främst handlar det om den rena tekniska kapaciteten att kunna framställa extremt små och samtidigt exakta komponenter, ett område inom vilket det hänt väldigt mycket på relativt kort tid. En annan, minst lika viktig aspekt är möjligheten att kontrollera och analysera material i den här storleksordningen. Just förmågan att kunna studera ytterst små strukturer har ökat kunskapen om naturens många finesser på detta område varav några omnämns nedan. Genom att härma naturen, så kallad biomimetik, har människan hittat genvägar till ett flertal geniala lösningar på vitt skilda problem. Några välkända exempel är kardborrebandet och elitsimmarnas hajdräkter, och betydligt fler innovationer med naturen som förebild har kommit eller är på väg. På webbsidan finns ytterligare exempel på över tusen konsumentprodukter som förbättrats genom nanoteknik eller som innehåller nanotekniska komponenter, vilka finns tillgängliga på marknaden idag. Vi konsumenter utgör drivkraften för Obducats kunder Obducat verkar i en omvärld med starka drivkrafter där utvecklingen sker mycket snabbt. Flera av världens stora globala företag inom elektronikindustrin, som t.ex. Fujitsu, Samsung och Toshiba, bidrar till detta. Många av de produkter som dessa företag tillverkar kommer allmänheten dagligen i kontakt med i sina hem, på arbetet eller i samhället i övrigt. Konsumenterna ställer hela tiden nya krav på tjänster och produkter som ska underlätta det dagliga livet. Människan efterfrågar i allt större utsträckning avancerade tekniska apparater som bärbara datorer, stora platta TV-skärmar, digitala läsplattor och smartphones med allt mindre design och med större kapacitet. Företagen bakom dessa produkter drivs av en konkurrenssituation som till stor del går ut på att kunna producera så kostnadseffektivt som möjligt. I denna utveckling bidrar Obducats produkter till att skapa ett mervärde i produktionskedjan i form av ökad kostnadseffektivitet. Krav på ökad kostnadseffektivitet och prestanda är ledstjärnor för Obducat Ständigt förbättrad prestanda och kostnadseffektivitet är avgörande för kundernas konkurrenskraft detta gäller i allra högsta grad Obducats kunder baserat på ovan beskrivna drivkrafter. Insikten om betydelsen av kostnadseffektivitet är mycket stor hos Obducats kunder. I många fall handlar det om viljan och förmågan hos Obducats kunder att använda ny teknologi för att stärka sin position och realisera konkurrensfördelar. Obducat står idag redo med produkter och lösningar som tillför mervärde för företagets industrikunder. Obducat har tekniken som hjälper till att pressa industrikundernas kostnader i tillverkningen. Inte sällan är där samtidigt krav på bibehållen eller förbättrad kvalitet och prestanda. Obducats fokus framöver blir att tillsammans med kunderna bevisa att Obducats tekniker uppfyller kundernas krav avseende repeterbarhet, kostnadseffektivitet och kvalitet. Asien ett av Obducats viktigaste geografiska områden Japan, där Obducat sedan tidigare har en omfattande närvaro, är oförändrat av central betydelse, men omvärlden, med delar av övriga Asien samt USA i spetsen, är marknader av väsentlig betydelse när det gäller industriella kunder. Bland annat ligger Sydkorea mycket långt framme inom konsumentelektronik, och Taiwan har skapat sig en ledande ställning inom LED-utvecklingen. LED-området, både avseende utveckling och marknadsstruktur, är betydligt mer diversifierad än hårddisksidan, som består av fem (fyra om fusionen mellan Western Digital Corporation och Hitachi Global Storage Technology godkänns av konkurrensmyndigheterna) stora aktörer. Kina är en mycket viktig marknad när det gäller akademioch institutionskunder såväl vad gäller NIL- som SEM produkterna. Sammantaget kan Asien betecknas som Obducats huvudmarknad. Sydamerika, med särskilt fokus på Brasilien har visat sig vara en klart intressant marknad med stor potential, framförallt för SEM-produkter. Ryssland är en annan marknad som under de kommande åren förväntas utvecklas positivt med tyngdpunkt på akademi- och institutskunder. Obducats tekniker uppvisar flexibilitet, precision och effektivitet vilket gör dem aktuella i påfallande många av de applikationsområden inom nanoteknik som är under utveckling. Dock är det verkliga trumfkortet kostnadseffektiviteten, vilket gör det mest intressant att koncentrera sig på områden som redan nått industrialiseringsfasen. Nedan följer en kortfattad genomgång av olika applikationsområden och Obducats koppling till dem. INTRESSET OCH AKTIVI- TETEN BLAND MARKNADS- LEDANDE PRODUCENTER SKVALLRAR OM EN KOM- MANDE TIDVATTENVÅG AV NY TEKNIK. LED ljuset för framtiden Ett område som absolut får global uppmärksamhet är användningen av dioder för olika belysningsändamål. Redan idag syns varianter i cykellampor och bilstrålkastare, men även på området allmänbelysning kommer nu nyutvecklingen i snabb takt. En bidragande faktor är de direkt tidsbestämda marknaderna i exempelvis Australien, Kalifornien och inom EU. På dessa marknader har lagstiftning införts som gradvis förbjuder konventionella glödlampor och flera andra länder har infört eller avser att införa liknande lagar. Ljuskällor som OLED (Organic Light Emitting Diode) och LED kan på ett enastående sätt kombinera ljusstyrka och energisnålhet med minimal materialåtgång. Miljöprofilen är också väsentligt bättre då ämnen som kvicksilver inte finns i dessa ljuskällor. Inom applikationsområdet LED kan Obducats teknik bidra till bl.a. kontrastförhöjande komponenter och förbättrad ljustransmission samt ljusspridning. Resultatet är bättre bildkvalitet och lägre strömförbrukning, det senare eftersom mindre ljus går förlorat. Generellt utgör LED framtidens ljuskällor då produktionen av komponenten som sådan är mycket mer miljövänlig jämfört med dagens ljuskällor. Vidare förbrukar LED mindre energi, vilket ytterligare bidrar till den positiva miljöprofil som LED förknippas med. LED-komponenterna används exempelvis i projektorer, bakgrundsbelysning i TV-skärmar, allmänbelysning samt inom bil- och flygindustrin. Både existerande och potentiella kunder inom LED-industrin har utvecklingsplaner som innefattar en utökad produktionskapacitet för de kommande åren. Såväl tidsperspektivet som nanoteknologi, nanoteknik och nanovetenskap handlar om att studera och manipulera materien på atomnivå vanligtvis för att på detta sätt kunna designa speciella egenskaper och funktionalitet. Dagens stora upptäckter sker i minsta möjliga format. En formlig explosion är att vänta, av såväl applikationer som faktisk tillverkning av produkter som bygger på nanotekniska lösningar i en eller annan form. Allt fler nanotekniska lösningar finns tillgängliga i konsumentledet. Intresset och aktiviteten bland marknadsledande producenter inom en mängd branscher skvallrar Public Institutions Området Public Institutions står för huvuddelen av våra sålda system, såväl inom NIL som inom SEM. Likheterna är stora i många avseenden vad gäller säljcykel och andra aspekter såsom kommersiella villkor vid affärer med statligt finansierade institut och universitet. Detta område utgör en betydligt mer mogen marknad än tillverkningsindustrin, och då främst inom SEM där volymen sedan många år är relativt konstant. Varje år säljs totalt ca svepelektron-mikroskop i världen varav adresserbar marknad med nuvarande produktportfölj är ungefär enheter. Genom de senaste årens produktutveckling av svepelektron-mikroskopen har förutsättningarna för att nå nya kundgrupper och användningsområden väsentligt förbättrats. Synergieffekterna mellan produkterna NIL och SEM är flera inom detta område och arbetet pågår med att utnyttja detta bättre. Fler lovande applikationsområden närmar sig industrialisering Det råder ingen brist på användningsområden för Obducats tekniker. Konsumentinriktad elektronik pressar utvecklingen på marknaden mot allt mindre strukturer, större lagringskapacitet och mer funktionalitet per ytenhet. För Obducats del är bortsett från huvudspåren LEDs och Public Institutions nästa generations hårddiskteknologi, och olika typer av optiska ytor för exempelvis displayer och solceller intressanta områden med mycket stor potential. Tidsperspektivet på dessa är lite osäkert varför bolaget väljer att följa kunderna inom dessa områden men inte aktivt starta utvecklingsprojekt specifika för dessa applikationer utan extern finansiering såsom t.ex. i form av kundorder. HDD En av de på senare tid mer uppmärksammade nanoteknologiska uppfinningarna baserade på att skapade strukturer i nanometerstorlek förändrar själva materialets egenskaper och på så sätt öppnar för nya funktionaliteter. Ett sådant fenomen, jättemagnetoresistansen, banade till exempel väg för den idag rådande hårddisktekniken. Detta område är på sikt mycket intressant för Obducat. Utvecklingen inom magnetisk minnesmedia, också kallad hårddisk, drivs bl.a. av det lagringsbehov som multimedieapplikationerna genererar. Exempelvis kommer hemmens elektronik allt mer att integreras i ett och samma nätverk. Detta kommer att ställa krav på en kraftigt ökad digital lagringskapacitet då exempelvis TVprogram spelas in på hårddiskar. I takt med att HDTV blir mer utbrett kommer lagringsbehovet att ytterligare öka, då varje tidsenhet TV-program innehåller mycket mer data till följd av en högre bildupplösning och fler ljudkanaler. Tekniken bygger på mönstrade stampers, som för detta applikationsområde tillverkas med EBtekniken och sedan replikeras med NIL-tekniken. Obducat deltar i det EU-finansierade projektet TERAMAGSTOR, vars mål är att utveckla teknikplattformen för nästa generations magnetiska minnesmedia kallat BPM detta utgör för 2011 bolagets aktiviteter inom HDD-området. Resultatet från TERMAGSTOR utgör grunden för de avtal bolaget tecknat med aktörer inom HDD industrin under hösten Bedömningen är att massproduktionbaserat på BPM initieras först Emerging Markets Utöver nämnda applikationer ovan så finns det ytterligare en lång rad möjliga applikationsområden. Obducat har valt att lägga dessa applikationer under begreppet Emerging Markets. Status avseende projekten inom detta applikationsområde Emerging Markets varierar från tidigt F&U-fokus till projekt som befinner sig i en fas för prototyptillverkning. Exempel på applikationer i denna kategori är displayer, solceller, optoelektroniska komponenter, diagnostiska sensorer, MEMS, OLED etc. 6

7 KUNDCASE PRESTIGEFYLLDA ORDER FRÅN FRANSKA FORSKNINGSINSTITUT Området Public Institutions är en betydligt mer mogen marknad än tillverkningsindustrin och står för huvuddelen av Obducats sålda NIL-system. Obducat är sedan länge väletablerade på universiteten och forskningsinstituten. Med order på två NIL-system från de två världsledande instituten CNRS och CEA gör Obducat nu ett genombrott på den franska marknaden, och stärker sin position ytterligare inför framtiden. Området Public Institutions är en betydligt mer mogen marknad än tillverkningsindustrin och står för huvuddelen av Obducats sålda NIL-system. Obducat är sedan länge väletablerade på universiteten och forskningsinstituten. Med order på två NIL-system från de två världsledande instituten CNRS och CEA gör Obducat nu ett genombrott på den franska marknaden, och stärker sin position ytterligare inför framtiden. Obducat har ett väletablerat produktutbud, kallat Eitre, för forskningsvärlden. Eitre är en serie av flexibla maskiner för nanoimprint-litografi anpassade för att understödja forskning och utveckling såväl inom industrin som inom den akademiska världen. Det som skiljer Eitre från Sindre är bland annat storleken och flexibiliteten, förklarar Fredric Håkansson, Head of Sales & Marketing. Sindre är en produktionsmaskin avsedd för industrin, där beställarna värderar kostnadseffektivitet, repeterbar kvalitetsnivå och automatisering. Inom forskningsvärlden handlar vardagen mer om produktutveckling och processoptimering med arbetsuppgifter av betydligt mer experimentell karaktär. Där efterfrågas flexibilitet och möjlighet att prova till exempel en mängd olika material och tekniker, något som Eitre erbjuder. CNRS, Centre national de la recherche scientifique, ligger i universitetsstaden Grenoble i sydöstra Frankrike. CNRS är ett statligt, internationellt framstående forskningsinstitut. CNRS jobbar mycket med nanoelektronik men också nanomagnetism, så kallad Spintronic, ett område som på senare år fått väldigt mycket uppmärksamhet. CNRS har köpt en Eitre 6-tumsmaskin som ska användas bland annat till att skapa etsmasker för nanostrukturer till forskning inom magnetiska biosensorer. Eitremaskinen har placerats på CNRS Minatec Innovation Campus och står i ett öppet renrum. Det innebär att en mängd forskare, men också företag, har tillgång till den. Det intressanta med att ha den här maskinen på en så bred plattform är att vi får många användare. Vi vet av erfarenhet att våra system är omtyckta av forskarna, och många som senare går över till industrin fortsätter välja våra system. CNRS kommer utan tvekan att bli en viktig kund. Ordern är att betrakta som ett prestigeuppdrag och har erhållits i konkurrens med andra välrenommerade bolag. Vår uppfattning är att det är vår långa erfarenhet och att vi har patenten klara för våra processer, i kombination med Eitresystemets flexibilitet och användarvänlighet, som fällde avgörandet. Parallellt med ordern från CNRS har Obducat även fått en beställning från lika berömda CEA, Commissariat à l énergie atomique et aux énergies alternatives, som finns på samma campusområde. Liksom CNRS är CEA är ett internationellt erkänt, statligt ägt, forskningsinstitut. CEA är specialiserat på atomenergi och alternativa energiområden. CEA har beställt den större Eitre 8. De hade en väldigt specifik kravbild som vi har anpassat maskinen efter, berättar Fredric Håkansson. Meriterande är att avgörandet fälldes tack vare att vi klarade att replikera en väldigt komplicerad stamp, eller förlaga, som de aldrig lyckats replikera felfritt tidigare med NIL-system från våra konkurrenter. På CEA placeras maskinen i en stängd miljö eftersom verksamheten har en mer kommersiell profil. Det handlar mycket om tillämpad, industriellt driven forskning. CEA har bland annat utvecklat en ny sensor för nattsyn och analysinstrument för fågelinfluensa och de har ett tätt samarbete med bolag som IBM och STMicroelectronics. Ett tänkbart användningsområde för Eitremaskinen är forskning kring hur man ökar energidensiteten hos solceller och batterier. De båda franska maskinerna är avsedda både för grundforskning och tillämpad forskning. Med beställningarna från CNRS och CEA täcker vi en av branschens viktigaste mötesplatser. Med de här båda uppdragen är vi väldigt välrepresenterade inom fransk spjutspetsforskning och välpositionerade inför framtiden. Vår förhoppning är att etableringarna ger ringar på vattnet och ger följdeffekter i form av nya industriella samarbeten. MED BESTÄLLNINGARNA FRÅN CNRS OCH CEA TÄCKER VI EN AV BRANSCHENS VIKTIGASTE MÖTESPLATSER. MED DE HÄR BÅDA UPPDRAGEN ÄR VI VÄLDIGT VÄLREPRESENTERADE INOM FRANSK SPJUTSPETSFORSKNING OCH VÄLPOSITIONERADE INFÖR FRAMTIDEN. Konkurrenter EN STARK POSITION PÅ MARKNADEN I Obducats konkurrensbild finns både aktörer som konkurrerar med alternativ teknik och de som har direktkonkurrerande teknik. Ingen av Obducats konkurrenter har både NIL- och EBR-teknik inhouse vilka är nödvändiga för produktion av stampers såväl som själva reproduktionstekniken, vilken i Obducats fall är NIL. Att kunna leverera en komplett litografilösning till kunden är mycket viktigt och ur detta perspektiv har Obducat en särskilt stark position. Bland konkurrenterna inom NIL-teknikområdet förekommer dels de som arbetar med full area imprint, dels de som arbetar med step and repeat. Vad gäller andra konkurrerande tekniker beror det på applikationsområdet. Obducat konkurrerar med ett antal olika litografitekniker beroende på vilket applikationsområde som är aktuellt. Bland Obducats konkurrenter inom NIL kan nämnas MII (Molecular Imprint Inc.), Nanonex, Hitachi, Scivax och Toshiba. Förbättringar av existerande litografitekniker, såsom optisk litografi, utgör ett potentiellt hot såväl som att en idag icke känd litografiteknik skulle utvecklas som har kostnadsfördelar och prestanda som är lika bra eller bättre i förhållande till Obducats litografitekniker. Obducats konkurrenter är till majoriteten bolag som befinner sig i en kommersialiseringsfas. Flertalet av bolagen har finansiellt stöd från riskkapitalister och/eller statliga organisationer. De mindre aktörerna som ännu inte har etablerat sig som leverantörer av litografiteknik och som har en kortare tid i marknaden än Obducat kan i vissa fall använda prissättningen som ett sätt att köpa in sig på marknaden. Det finns en rad alternativa tekniker inom litografi exempelvis EUV (Extreme UV), optisk litografi och holografisk litografi. Vad gäller området EB återfinns konkurrenter som FEI, Elionix, Hitachi, Tescan, Olympus och Jeol. De konkurrerande produkterna för EBR är EBL samt laserbaserade litografisystem och för SEM andra analystekniker som konfokalmikroskopi. Sammantaget är antalet konkurrenter fortsatt begränsat och konkurrentbilden är väl kartlagd av Obducat. High Technical competence and IPR base within imprint/stamp Low Low Competitor 3 Competitor 7 Konkurrenter inom NIL-teknikområdet Competitor 2 Competitor 6 Competitor 1 Competitor 4 Competitor 5 Potential of industrialization High 7

8 Obducats produkter inom EB och NIL KOMBINATIONEN AV EB OCH NIL UNIK I VÄRLDEN! Av de två teknikerna EB och NIL kan två funktioner genereras: litografi och mikroskopi. Det som gör Obducat unikt och till en världsledande aktör är att de två områdena EB och NIL dels kan kombineras och samköras, dels finns inom samma koncern. Sammantaget gör produktportföljen Obducat väl rustat för framtiden. Inom litografi finns produkterna NIL, EBR och stampers, inom mikroskopi finns SEM. Nedan följer en beskrivning uppdelad på funktionalitet. NIL kostnadseffektiv och flexibel nanostrukturering Obducats NIL-system är ett användarvänligt imprintsystem för såväl industriell massproduktion och produktutveckling som för forskning och utveckling inom den akademiska världen. Tekniken möjliggör replikering av ytterst exakta strukturer i mikro- och nanostorlek från en master till en polymerfilm. Polymerfilmen med mönster från mastern replikeras i sin tur vidare till det slutliga substratet. Alla NIL-system från Obducat är tillverkade för full area imprint, vilket innebär att hela ytan replikeras på en gång, och inte i många små steg som är fallet hos flera konkurrenter. Obducats patenterade teknik Soft Press möjliggör mönsteröverföring med ett jämnt tryck över stora ytor och utgör en viktig del av NIL-teknologin. Dessutom ger den prestandafördelar som färre processteg, minskad kassation och lägre kostnadsnivå. Funktionen ger också hög repeterbarhet av imprintresultatet, vilket är synnerligen viktigt i industriell tillverkning. För att NIL ska ge bästa imprintresultat används de två kompletterande processerna STU (Simultaneous Thermal and UV imprint ) och IPS (Intermediate Polymer Stamp ). STU eliminerar termiska expansionseffekter, medan IPS minskar partikeldefekter. Sindre en plattform för industriell massproduktion Med Sindre har Obducat bevisat tillförlitligheten hos NILtekniken för industriell massproduktion och full area imprint. Detta har etablerat Obducats NIL-teknik som en marknadsledande metod att tillverka stora volymer nanostrukturer, något som blev verklighet med den helautomatiska maskinen Sindre 400 för LED utvecklad enkom för HVM, High Volume Manufacturing. Eitre för forskning och utveckling För den akademiska världen erbjuder Obducat ett väletablerat produktutbud kallat Eitre. Utbudet består av olika litografisystem med flexibla lösningar som kan understödja forskning och utveckling både för industrin och den akademiska världen. De större Eitre produkterna är anpassade för produktutveckling och processoptimering. Även här används Soft Press för att garantera ett enhetligt, tunt lager över hela substratet för både enkel och dubbelsidig reproduktion. Obducat erbjuder ett komplett integrerat alignment-system, vilket innebär att substrat och stamper kan mönsterpassas mot varandra. En avgörande skillnad från andra leverantörer av imprintteknik likväl som E-beam-teknik är att Obducat är en helhetsleverantör. Genom att förfoga över lösningar inom såväl EB- som NIL-teknik, kan Obducat erbjuda ett komplett imprintsystem och därtill såväl teknik för stamperproduktion som analyssystem från en och samma leverantör. I praktiken ges kunden full kontroll över produktionen av både original och replikering stamper respektive substrat. Värdet för kunden är uppenbart, eftersom teknikerna EB och NIL från Obducat är samutvecklade och anpassade till varandra. Ledtider förkortas och möjligheten att möta kundens specifika behov optimeras. Stampertillverkning och service Obducat erbjuder tillverkning av stampers i egen produktionslinje. Dessa högkvalitativa stampers har strukturer i storleksordningen från under 20 nm upp till mikrometerskala för olika typer av kundgrupper. För att garantera stampers som är fria från föroreningar produceras alla stampers i renrumsmiljö klass 10. De material som används består bland annat av kisel, nickel och kvarts. Obducats patenterade teknik för stamperproduktion inkluderar också antisticklösningar för monolagerbeläggning, vilket underlättar separation och håller stampern ren efter varje imprint. Obducats teknik för stamperproduktion möjliggör färre processteg i produktionen av nickelstampers vilket medför en lägre framställningskostnad. Stampers är en förbrukningsvara och används vid replikering i NIL-maskiner. EBR länken mellan NIL och SEM Elektronstråletekniken används av Obducat dels som en grundprincip för SEM, dels för tillverkning av stamper inom NIL. Den senare varianten består av en elektronstrålekolumn som fungerar som en penna där en stråle av elektroner fokuseras till en spetsig nål. Electron beam recorder EBR Elektronstrålebaserat litografisystem för tillverkning av mönsteroriginal, s k stampers, för nästa generation magnetiska minnesmedia samt för vissa typer av LED relaterade mönster. Kolumnen fungerar som en penna; en stråle av elektroner, avsevärt smalare än synligt ljus, fokuseras till en spetsig nål, som när den exponeras på ytan blir en komplett struktur som sedan kan konverteras till en så kallad master. Upplösningen är bättre än dagens laserteknik. När elektronstrålen istället används till SEM (svepelektronmikroskopi) riktas den mot ett föremål som den avbildar och omvandlar till en grafisk bild. SEM kraftfulla mikroskop för industri och akademi Obducat tillverkar svepelektron-mikroskop för såväl den industriella som den akademiska marknaden. Obducats SEM är mycket avancerade mikroskop med förstoring upp till en miljon gånger, som främst varit inriktad på den analytiska delen av materialvetenskapen. Apollo-serien, med så kallad TFE-teknik (Thermal Field Emission), samt CS-serien, används bland annat vid kriminalteknisk analys s.k. GSR (Gunshot Residue), nanotekniska applikationer, materialkunskap och till mikroskopi inom life sciences. Obducats banbrytande arbete inom GSR fortsätter och unik lågvakuumteknik tillämpas i stor utsträckning för arbete med biologiska prover. Produkten X500 Crystal Probe används inom metallurgi, geovetenskap och utveckling av keramiska material, samt så kallade orienteringsgränser och relativ faspopulation, varav den sistnämnda utnyttjar en unik form av EBSD-teknik (Electron Backscatter Diffraction). SEM-marknaden är en mogen marknad där efterfrågan har varit stabil under de senare åren. Obducat har under de senaste två åren fokuserat på att skapa ett nätverk av distributörer som bättre skall ta tillvara på bolagets marknadspotential och starka varumärke. Målsättningen är att inom detta område nå en hög tillväxt under de kommande åren. Obducat CamScan i England tillverkar svepelektron-mikroskop för såväl den industriella som den akademiska marknaden. Inom Obducat används mikroskopen för kvalitetskontroll genom att verifiera att strukturen är rätt gjord på ett substrat. TEKNIKOMRÅDE NIL EBR TFEG 30KV TFEG 50KV EITRE 3 EITRE 6 EITRE 8 NIL SINDRE 400 TEKNIKOMRÅDE EB Produktplattform Produkt Produktplattform Produkt Produkt APOLLO Produkt Produktplattform SEM Produkt CS Produkt X500 PRODUKTLANSERING INOM EB OCH NIL NIL NIL 2 NIL 2,5 NIL 4 NIL 6 EITRE 3 EITRE 6 SINDRE 60 EITRE 8 SINDRE EB EBR LAB6 40KV EBR TFEG 25KV SEM APOLLO 300 EBR TFEG 30KV SEM CS EBR 50KV 8

9 Forskning & utveckling MARKNADSFOKUS SPETSAR FORSKNING OCH UTVECKLING Med ett ännu tydligare fokus på LED-applikationen satsas nu i allt väsentligt samtliga resurser på detta område. I fokus ligger fortsatt jakt på högre kvalitet till lägre kostnad. Optimering av utrustningar, processer och förbrukningsmaterial skall ge ökat försprång och konkurrenskraft. Den fortsatta penetrationen av LEDs som ljuskällor är beroende av att prestandan kan förbättras samtidigt som produktionskostnaden kan reduceras. Detta skall inte bara kunna visas i ett visst ögonblick utan skall kunna beskrivas för kunderna i en road map omfattande kostnadsreduktioner en tydlig koppling till marknads förutsättningarna både på kort och lång sikt. Obducats arbete med F&U kan indelas i två huvudkategorier ur ett tidsperspektiv kortsiktigt fokus vilket är 0 2 år och medellångt fokus vilket är 2 4 år. Kortsiktigt fokus är projekt som är direkt kopplade till en specifik kund med ett tydligt behov och där det som efterfrågas finns i produktportföljen redan eller med viss anpassning av existerande produkter som kan tillfredsställa kundens behov. Typiska aktiviteter är att tillsammans med underleverantörer definiera nya material med förbättrad funktion/livslängd/kvalitet samt lägre kostnad. Det krävs omfattande utvärderingar innan någon komponent eller material kan bytas ut i processen. Vidare används mycket resurser för att genomföra testserier tillsammans med kunderna för att säkerställa kvaliteten och repeterbarheten i Obducats teknik då beslutprocesserna hos kunder ofta är drivna av dataunderlag från verkliga tester. I flera fall behöver kunderna optimera sina processer för att anpassa dem till att processa substrat som är mönstrade med NIL detta är något som också görs simultant genom att köra gemensamma testserier. Det är också i samband med denna typ av utvärderingar som bolaget bygger förtroende för sin NIL-teknik ett arbete som kräver tid, resurser och engagemang. Projekt som har medellångt fokus-perspektiv är ofta förknippade med identifierade framtida applikationsområden som har en intressant potential. För att minimera riskerna och kostnaderna engagerar bolaget sig i dessa områden via delfinansierade projekt såsom exempelvis EU-projekt. Även här kan man se bevis på Obducats framskjutna position inom nanoteknologin då intresset är de facto mycket stort från andra bolag och organisationer att involvera Obducat i gemensamma utvecklingsprojekt. Obducat är för närvarande involverade i 5 externt finansierade utvecklingsprojekt, varav 4 är EU-projekt, enligt nedan; TERAMAGSTOR TERAMAGSTOR, som har som mål att utveckla teknikplattformen för nästa generations magnetiska minnesmedia, med en minnesdensitet högre än 1 terabit per kvadrattum (1 Tbit/in2). Bland övriga deltagare finns viktiga samarbetspartners för Obducat, som STMicroelectronics och FHR Anlagenbau, samt ett flertal välrenommerade universitet. Projektet löper över tre år och har en total budget på 5 MEUR. TERAMAGSTOR är ett 3-årigt projekt som påbörjades i maj >> YTTERLIGARE INFORMATION OM PROJEKTET FINNS PÅ WEBSIDAN SURPASS Projektet fokuserar på närfältsteknik (tidigare fokuserat på optisk minnesmedia) och är planerat att löpa i tre år och har en budget på 4 MEUR. Obducats del i projektet, som leds av CEA-LETI, är att bidra med EBR-teknik och stampertillverkningskunnande. Projektet påbörjades i juni 2008 och pågår under tre år. >> MER INFORMATION OM PROJEKTET FINNS PÅ PROJEKTETS HEMSIDA SMASH Projektet har som mål att skapa nya material och processtekniker för användning vid produktion av kostnadseffektiva, energisnåla, vita LED-ljuskällor för den generella belysningsmarknaden. Projektet koordineras av OSRAM Opto Semiconductors GmbH och samlar expertis från hela Europa. Framgångsfaktorer för ett stort genomslag för lysdioder på den generella belysningsmarknaden är hög energieffektivitet och låg kostnad. SMASH-konceptet handlar om att etablera nyskapande metoder som utnyttjar nanostrukturerade halvledande material för att nå nyckelprestanda såsom hög energieffektivitet och låg kostnad. Dessa uppnås genom att LED-strukturer byggs upp genom en epitaxi-process på substrat med ultralåg defektnivå samt genom utveckling av lysdioder baserad på nanorod emitters. Sådana metoder kommer att ha stor inverkan på produktionskostnaderna eftersom de möjliggör framställning på stora substratytor på lågkostnadssubstrat såsom exempelvis kisel. SMASH-projektet startade i september 2009 och löper över tre år. Projektet har en budget på totalt 11,5 MEUR. >> MER DETALJERAD INFORMATION OM PROJEKTET ÄR TILLGÄNGLIGT PÅ PROJEKTETS HEMSIDA POLARIC Projektet har som mål att utveckla nya processteknologier för tillverkning av organiska, integrerade kretsar på stora, flexibla substrat. POLARIC är ett EU-finansierat projekt inom det sjunde ramprogrammet, FP 7. Projektet, som koordineras av finska VTT Technical Research Centre, samlar expertis från hela Europa. Tretton partners som representerar industri, SMEs, forskningsinstitut och universitet deltar i projektet. Syftet med POLARIC-projektet är att utveckla teknologin i organiska, integrerade kretsar för tillverkning av så kallade flexibla substrat i storformat. Dessa kan till exempel användas till stora, böjliga displayer. POLARIC-projektet löper över fyra år och har en budget på totalt 13,8 MEUR. Projektet startade i januari >> MER INFORMATION OM POLARIC-PROJEKTET FINNS TILL- GÄNGLIGT PÅ HEMSIDAN NANORDSUN NANORDSUN vilket finansieras av Nordic Innovations Centre (NICe), som lyder under Nordiska Ministerrådet. Projektet koordineras av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Övriga partners i projektet är Lunds universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Aalto-universitetet, Sol Voltaics AB samt Obducat AB. Projektet kommer att bedriva forskning och utvecklingsaktiviteter inom något som benämns radial p-n junction coreshell NW solar cells using direct band gap III-V semiconductors. Huvudfokus för Obducats medverkan i NANORDSUN-projektet är relaterad till replikering av nanostrukturer baserade på Obducats patenterade processteknik för massproduktion, IPS och STU. NANORDSUN-projektet som påbörjades i december 2010 löper över tre år och har en budget på totalt cirka 3 MEUR. Projektet är nystartat och har ännu inte en egen hemsida. En stark patentportfölj är viktig för marknadspositionen Obducats verksamhet grundar sig på 282 pågående patentärenden kopplade till 50 uppfinningar. Av de pågående patentärendena har 179 blivit beviljade patent. På ett område där minimala skillnader i teknik och processval kan avgöra hela marknaders vara eller inte vara, är arbetet med patent en både central och naturlig del av det löpande arbetet. För att vara drivande i utvecklingen av tekniken även på längre sikt har Obducats strategi från starten varit att skapa ett effektivt skydd för den egna teknologin. Resultatet idag är en stark och bred patentportfölj som skydd för företagets uppfinningar och nyckeltekniker. Med den som bas kan Obducat positionera sig på huvudmarknaderna i Europa, USA och Asien, medan kunden kan vara säker på att den maskin som levereras har teknik som är patenterad av Obducat. Detta förstärker ytterligare den övergripande konkurrensfördel Obducat erbjuder i förhållande till alternativa leverantörer. Patentarbetet fortgår kontinuerligt och varje ny teknik som utvecklas ansöks regelmässigt om patent. Patentportföljen är en förutsättning för att verka aktivt på en global marknad för Obducat som helhet. MEDARBETARE DET ÄR STIMULERANDE ATT HELA TIDEN TVINGAS VARA PROAKTIV Helena Persson arbetar sedan 1,5 år som inköpare på Obducat, med ansvar bland annat för tillverkningen av NIL-maskiner. Min uppgift är att se till att allt som behövs för att bygga en maskin finns i huset vid rätt tidpunkt. NIL-maskinen görs i tre varianter och många av komponenterna och materialen är både sällsynta och dyra. Eftersom vi vill undvika lagerhållning under längre perioder handlar jobbet både om noggrann planering och en del akut problemlösning. Helena är knuten till produktions- och serviceavdelningarna och samarbetar nära teamen som bygger, testar och installerar maskinerna. Helena är även ansvarig för att företagets R&D-verksamhet, med tillhörande laboratorium, alltid har den utrustning de behöver. Jobbet är roligt, inlärningskurvan här är ständigt stigande. Nanoteknikens förutsättningar gör att vi hela tiden lever med väldigt höga krav. Maskinerna står i renrum, ytfinishen är viktig, materialen måste klara höga temperaturer och så vidare. Det är stimulerande att hela tiden tvingas vara proaktiv och skaffa sig bra förhandlingslägen, trots att det är så många bitar att täcka. Därför är det också värdefullt att vi jobbar så nära varandra inom Obducat att vi hela tiden kan hämta kunskap och hjälp från varandra. 9

10 Obducats verksamhet OBDUCAT ETT AV VÄRLDENS LEDANDE NANOFÖRETAG Medarbetare Obducat är ett kunskapsföretag vilket innebär att rekrytering och kompetensutveckling är av stor betydelse. Obducat söker attrahera medarbetare med spetskompetens genom att erbjuda en intressant arbetsmiljö innefattande stort ansvar och marknadsmässiga anställningsvillkor. Miljön är internationell och på företaget finns sju nationaliteter representerade. Antalet heltidsanställda i Obducat-koncernen var den 31 mars personer, varav 7 kvinnor. Av koncernens 54 heltidsanställda är 39 verksamma i Sverige, varav 6 är anställda i Obducat AB (publ) och 33 i Obducat Technologies AB. 15 personer är verksamma i Storbritannien och anställda i Obducat CamScan Ltd. Andelen anställda inom koncernen med högskoleutbildning eller högre uppgår till 73 %. Av dessa har 8 disputerat eller motsvarande. Per den 31 maj 2011 ÅLDERSFÖRDELNING år år år 16 > 49 år 17 Summa 54 UTBILDNING Gymnasium 12 Universitet 35 Disputerat 7 Summa 54 Rekryteringsfilosofi Högt arbetstempo och stort individuellt ansvar gör den personliga delaktigheten viktig. Genom att söka personer med rätt kombination av kompetens och inställning kan Obducat erbjuda en kreativ arbetsmiljö med ett gott innovationsklimat. Obducat är i grund och botten ett entreprenörsföretag och värnar om att bevara denna identitet. Den, tillsammans med en bra urvalsprocess för nya medarbetare, borgar för att bibehålla snabba beslutsvägar, högt i tak och stor flexibilitet. En viktig del i att attrahera medarbetare är att vara närvarande vid relevanta utbildningar, liksom vid större mässor och konferenser. För Obducat är utbildning men framförallt relevant erfarenhet och ett stort engagemang avgörande faktorer vid rekrytering. Marknadsföring och försäljning I Obducat Technologies AB bedrivs marknadsföring och försäljning inom områdena NIL och EBR. Obducat CamScan Ltd ansvarar för marknadsföring och försäljning av SEM. Den egna säljorganisationen bevakar framförallt närliggande geografiska marknader, medan agenter och distributörer används för att hantera övriga marknader. De större industriella projekten kommer även i fortsättningen att drivas av egen personal i samarbete med slutkunden och i vissa fall tillsammans med agent/distributör. Totalt 8 personer arbetar med marknadsföring och försäljning. Forskning och utveckling För närvarande arbetar 22 personer med forskning och utveckling. Huvuddelen av dessa arbetar med vidareutveckling av NIL-relaterade projekt. Det är Obducats avsikt att fortsätta med egen forskning i syfte att vidareutveckla NIL- och EB-teknikerna i nya applikationer. Då NIL-tekniken numera får anses vara en etablerad metod inom forskningsorganisationer, är och kommer Obducats interna utvecklingsarbete att vara mer koncentrerat till utvecklingsbehov avseende industriella tillämpningar. Detta gör att Obducat behöver arbeta nära industriella kunder för att utveckla och anpassa utrustning och processer för massproduktion. Utvecklingsarbetet måste ske i samarbete med kunderna för att därigenom både minimera kostnader och risker samt att reducera tiden så långt möjligt för att säkerställa en korrekt timeto-market. Obducat är ett forsknings- och utvecklingsintensivt bolag vilket medfört att betydande belopp löpande aktiverats som immateriella tillgångar. Under perioden 2008 till 2010 uppgick aktiverade forsknings- och utvecklingskostnader i relation till totala rörelsekostnader mellan 17,3 % och 30,1 %. Det har varit en ökad andel kostnader som aktiverats under de senaste åren främst till följd av utvecklingen av plattformen för Sindre -maskinerna. Produkter och tjänster under utveckling aktörer med tekniskt ledarskap och en lokal närvaro på för Obducat viktiga geografiska marknader. Vissa leverantörer levererar anpassade produkter till Obducat och dessa betraktar Obducat mer som partner än leverantör. I sina relationer till sina leverantörer anser Obducat att faktorerna produkternas prestanda, prisbild och nivå på service och support är särskilt betydelsefulla. Bolaget anser att dess beroende av en eller ett fåtal leverantörer är begränsat. Inköp och produktion Obducat har de senaste åren arbetat målmedvetet med att reducera ledtiderna inom området logistik. Eftersom bolaget har ett relativt stort antal underleverantörer har detta arbete varit högt prioriterat och samtidigt framgångsrikt. Fokus har även lagts på att i ökad utsträckning säkerställa tillgång till flera leverantörer för kritiska komponenter. Ökad vikt har också lagts vid ett systematiskt kvalitetsarbete. Bolaget arbetar med avancerade affärssystem vilket förbättrar kontroll av processer, flöden, varulager och andra kritiska moment. Totalt 16 personer arbetar med inköp och produktion. Ekonomi och administration Obducats organisation för ekonomi och administration bedrivs samlat för de svenska bolagen, samt lokalt i England avseende Obducat CamScan Ltd. Arbetet har sedan flera år bedrivits inom ramen för väl inarbetade system och rutiner. Totalt 8 personer arbetar med ekonomi och administration. Obducats produkt- och tjänsteutbud har utvecklats och förfinats under de senaste åren. Bolaget kommer även fortsättningsvis att anpassa existerande produktplattform till applikationsspecifika krav för kunds räkning. Nya produktplattformar tas fram när säkerställd kundorder finns. Bolaget bedriver egen forskning och utveckling. Då Obducat hittills befunnit sig i en utvecklingsfas har verksamheten varit mycket forsknings- och utvecklingssintensiv. En del av forskningen har bedrivits i nära samarbete med olika universitet och forskningscentra. I samtliga projekt där externa parter är involverade har Obducat full äganderätt till de immateriella rättigheter som Obducats del av samarbetet resulterar i. Obducat har som målsättning att utöka samarbetet med universitet runt om i världen för att därigenom kunna bedriva en mer kostnadseffektiv utveckling. Legal struktur Kundstruktur Moderbolaget Obducat AB tillhandahåller huvudsakligen företagsledande och koncerngemensamma funktioner. Operativt bedrivs koncernens verksamhet genom de två dotterbolagen Obducat Technologies AB och Obducat CamScan Ltd (England). Obducat Technologies AB, som verkar inom teknikområdena NIL och EBR, arbetar med utveckling och försäljning av produktionslösningar för framställning och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Verksamheten i Obducat CamScan Ltd bedrivs inom ramen för produktområdet SEM och teknikområdet EB, och rör produktion och försäljning av svepelektron-mikroskop samt utveckling av elektronstråleteknik. Bolagets viktigaste kunder utgörs av aktörer inom applikationsområdena LEDs, Public Institutions, Emerging Markets samt HDD. Kundstrukturen inom de applikationsområden som Obducat verkar inom karaktäriseras av stora globala aktörer där marknadsledarskapet är fördelat på ett relativt litet antal aktörer. I sina relationer till sina kunder anser Obducat att faktorerna långsiktighet, konfidentialitet och flexibilitet är särskilt betydelsefulla. Bolaget anser att dess beroende av en eller ett fåtal kunder är begränsat. Obducatkoncernen består av nio bolag inklusive moderbolaget Obducat AB (publ). Huvudkontoret ligger i Malmö. Moderbolaget Obducat AB (publ) utgör holdingbolag till övriga koncernbolag. I den svenska delen av koncernen finns fyra dotterbolag, där endast Obducat Technologies AB är rörelsedrivande. De övriga svenska dotterbolagen Obducat MNP AB, SmartTag AB och Xicon Battery Electronics AB är vilande. I den brittiska delen av koncernen finns holdingbolaget Obducat UK Ltd, som är moderbolag till de två brittiska dotterbolagen Obducat CamScan Ltd (rörelsedrivande) och Obducat Properties Ltd (vilande). Det amerikanska bolaget Obducat Inc. är tills vidare vilande. Samtliga dotterbolag i koncernen är helägda. Operativ struktur Leverantörer och samarbetspartners Leverantörsstrukturen inom de områden som Obducat köper komponenter, tjänster och produkter från karaktäriseras av globala RISKFAKTORER Allt företagande och ägande av aktier är förenat med ett visst mått av risktagande. En investering i Obducat medför att en investerare måste beakta de risker som bolaget utsätts för och hur dessa hanteras. Några av riskerna har identifierats här. Dessa riskfaktorer är inte framställda i prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande. En av riskerna med verksamheten är att det inte finns några garantier för att bolaget kommer att få bred acceptans för sina tekniker och produkter. Vidare finns en risk avseende time to market. Marknaden för produkter och tjänster baserade på mikro- och nanostrukturer karaktäriseras bland annat av snabb teknikutveckling, förändringar i industri- 10 standarder och marknadsbehov samt åtskilliga nyintroduktioner av produkter och tjänster. Erfarenheten visar att nya tekniker ofta drabbas av tröghet när de skall introduceras och etableras på marknaden. Därutöver finns en risk avseende produkternas funktion och kvalitet. Eftersom vissa av Obducats produkter och tjänster baserade på bolagets tekniker ej ännu introducerats och testats i kundmiljö eller i samband med större produktionsserier, kan det ej försäkras att samtliga produkter håller och motsvarar uppsatta kvalitets- och funktionsmål. Relaterat till funktions- och kvalitetsrisken finns risken för reklamationer. Även risker avseende immateriella rättigheter skall beaktas. Det är av vikt för Obducat att vara en attraktiv partner för andra bolag som har, för Obducat, relevant teknologi i den infrastruktur bolagets produkter skall ingå för att nå en framgångsrik kommersialisering. Övriga risker är t.ex. relaterade till marknad och utveckling, nyckelpersoner och rekrytering, alltför snabb organisationstillväxt, osäkerhet i framtidsbedömningar, framtida finansieringsbehov, ägare med betydande inflytande, konjunkturkänslighet, likviditetsrisk, konkurrentrisk, miljörisker, särskild risk och övriga risker samt risker relaterade till aktien och konvertibeln.

11 ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Företrädesrätt till teckning Företrädesrätt för aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna 2009/2012 och konvertibelinnehavarna 2011/2014. Kvittningsrätt för konvertibelinnehavarna 2011/2014 samt kvittningsrätt för European Nano Invest AB. Likviddag Emissionskostnader För teckning som grundar sig på företrädesrätt samt innehav av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner sker teckning genom betalning. 1,5 MSEK Erbjudandet Avstämningsdag 3 juni 2011 Teckningskurs Villkor Teckningstid 7 21 juni 2011 Handel i uniträtter (SR2) 7 21 juni 2011 A-aktieägare och innehavare av konvertibler 2011/2014:A ska ha primär företrädesrätt att teckna A-units. Två (2) A-aktier berättigar till teckning av en (1) A-unit. Två (2) konvertibler 2011/2014:A berättigar till teckning av en (1) A-unit. Rätt att teckna i units med primär företrädesrätt tillkommer även innehavare teckningsoptioner 2009/2012:A. Etthundrasextio (160) teckningsoptioner 2009/2012:A berättigar till teckning av en (1) A-unit. B-aktieägare och innehavare av konvertibler 2011/2014:B ska ha primär företrädesrätt att teckna B-units. Två (2) B-aktier berättigar till teckning av en (1) B-unit. Två (2) konvertibler 2011/2014:B berättigar till teckning av en (1) B-unit. Rätt att teckna i units med primär företrädesrätt tillkommer även innehavare teckningsoptioner 2009/2012:B. Etthundrasextio (160) teckningsoptioner 2009/2012:B berättigar till teckning av en (1) B-unit. Innehavare av konvertibler 2011/2014:A ska även ha rätt att genom kvittning teckna nya A-aktier och innehavare av konvertibler 2011/2014:B ska ha rätt att genom kvittning teckna nya B-aktier. Teckningskursen för de nya aktierna uppgår till motsvarande 1,20 kronor per aktie. Varje teckningsberättigad ska ha rätt att teckna så många nya aktier som ryms inom den teckningsberättigades sammanlagda nominella fordran på bolaget enligt det konvertibla lånet 2011/2014. Aktier som inte tecknas enligt ovan ska inte ges ut. 1,20 SEK per aktie (6,00 SEK per unit) En (1) unit består av fem (5) nya aktier och fem (5) teckningsoptioner 2011/2011. Garantikostnader Antalet aktier som tillkommer genom Erbjudandet Antalet aktier som tillkommer genom Erbjudandet samt utnyttjande av teckningsoptioner 2011/ Utspädning vid fulltecknat Erbjudande 82,2 % Utspädning vid fulltecknat Erbjudande samt utnyttjande av teckningsoptioner 2011/ ,3 % Tilldelningsprinciper B-units ges ut till ENI som ersättning för emissionsgarantin motsvarande ett värde (baserat på teckningskursen för B-units i Nyemissionen) om 5,5 procent av det garanterade beloppet. Därutöver kontant ersättning på 9,5 procent. A-units som inte tecknas med primär företrädesrätt ska inte ges ut. B-units som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare, teckningsoptionsinnehavare och konvertibelinnehavare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna units räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska dessa units fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger eller, såvitt avser teckningsoptionsinnehavare och konvertibelinnehavare, det antal aktier som teckningsoptionsoptionsinnehavaren respektive konvertibelinnehavaren skulle ha erhållit om teckning eller konvertering verkställts enligt de teckningsoptions- och konvertibelvillkor som gäller vid tidpunkten för emissionsbeslutet, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella återstående units ska fördelas mellan övriga tecknare, varvid i förekommande fall personer som i förväg åtagit sig att teckna units i emissionen ska ges prioritet att erhålla tilldelning i förhållande till gjorda åtaganden. FINANSIELL ÖVERSIKT Resultaträkningar (ksek) Jan Mars 2011 Jan Mars Intäkter Kostnad sålda varor Bruttoresultat Rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster, netto Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Periodens resultat Övrigt totalresultat Summa totalresultat Balansräkning (ksek) 31 mars mars dec dec dec dec 2007 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Imateriella anläggningstillgångar Materiella anlägningstillgångar Totala anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Totala omsättningstillgångar TOTALA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Totalt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Totalt Långfristiga skulder Totalt Kortfristiga skulder TOTALA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter Eventualförpliktelser

12 KUNDCASE navigator 2011 VÄGEN TILL JAPAN GÅR GENOM CANON I Japan går all försäljning och support av NIL-utrustning exklusivt genom Canon Marketing. Samarbetet har gett ett värdefullt nätverk i landet och relationer med ett flertal kunder. Värda att framhålla är de senaste försäljningarna av Eitremaskiner till AIST och Kyoto University två av landets ledande forskningsinstitutioner. Obducat har ett exklusivt avtal med Canon Marketing avseende samtliga produkter inom nanoimprint-litografi. Avtalet innebär att Canon står för marknadsföringen av Obducats produkter i Japan, men också för en komplett serviceorganisation. Samarbetet ger oss tillgång till en självgående och dedikerad sälj- och serviceorganisation, berättar Fredric Håkansson, Head of Sales & Marketing. Personalen på Canon är utbildade specialister på vår NIL-utrustning. De säljer, installerar och sköter samtlig service och support, med vårt stöd när det behövs. För en liten och smal aktör som Obducat ger samarbetet styrka. Canons varumärke och renommé är högt värderade och företaget har ett imponerande nätverk inom japansk forskning och industri. För Canon är kvalitetsaspekten viktig och det ställs höga krav på produkter från externa leverantörer. Därför har Obducats utrustning fått genomgå en noggrann utvärdering. Canon har undersökt användarvänlighet, marknadspotential och säkerhet i reproduktionen. Samtliga delar har fått höga betyg. Canon har ett stort intresse av att sälja NIL-utrustning. De valde våra system för att vi har en unik serie av produkter som alla är patenterade. I Japan är transparensen hög och patent är viktiga. Industrialiseringen av NIL-teknik är ännu i sin linda men när kunderna ska gå i produktion gör de enorma investeringar i tid och pengar. Utan säkerheten i patenterade produktionslösningar riskerar de stämningsansökningar med stora kostnader som konsekvens. Canons nätverk ger Obducat direktkontakt med betydelsefulla aktörer inom både forskning och industri. Samarbetet har bland annat lett till försäljningen av Eitremaskiner till två av Japans viktigaste forskningsinstitut. Genom Canon Marketing har vi sålt en Eitre 8 till AIST, National institute of advanced industrial science and technology som är ett statligt forskningsinstitut med erkännande över hela världen. AIST är bland annat specialiserade på alternativa energikällor. Ordern är oerhört värdefull och kan i förlängningen leda till en mängd nya kontakter, bland annat inom industrin. Även Kyotos universitet finns numera på kundlistan tack vare en order på en Eitre 3. Till båda instituten levererar vi inte bara maskinerna utan också kringutrustning och produktionsmaterial. Genom Canon har Obducat kommit i kontakt med en mängd intressanta kunder, varav många funderar på att ta nästa steg. Förväntningarna på tekniken håller på att mogna. Även om NIL är enkelt och billigt i förhållande till konkurrerande tekniker så är det fortfarande relativt nytt och därmed förknippat med viss osäkerhet vid massproduktion. Nu börjar branschen komma till insikt om hur det fungerar och alltfler företag kommer med konkreta idéer till applikationer. Att få erkännande från ett företag som Canon har i det här sammanhanget självfallet stor betydelse. Canons styrka såsom stor etablerad aktör i kombination med Obducats ledande position inom nano imprint gör att slutkunden känner större trygghet och har lättare att fatta beslut som innebär stora förändringar och investeringar. MEDARBETARE VI STÅR PÅ TRÖSKELN TILL EN INDUSTRIALISERING AV NIL Teckningstid 7 juni 21 juni 2011 Fredric Håkansson har arbetat på Obducat sedan Han började som area sales manager och är idag ansvarig för sales & marketing av NIL och EBR. Jag är ansvarig för sälj- och marknadsorganisationen som hanterar produkterna NIL och EBR. Mina uppgifter är bland annat att stödja våra säljare, både egna och de som finns hos distributörer, vara en viktig länk mellan kunderna och vår utvecklingsavdelning men jag har också specifikt kundansvar framförallt för industriella kunder inom LED. Tidigare har Fredric bland annat arbetat inom järnvägsindustrin på Cardokoncernens SAB Wabco. Där sysslade han med affärsutveckling och eftermarknad i Afrika och Mellanöstern. Jag är ekonom i botten men mina yrkesval har alltid handlat om kundrelationer. Genom åren har jag lärt mig att inom internationell försäljning är närvaro nyckeln till framgång. Ta Kina som exempel. Ända sedan vi inledde våra satsningar där har vi varit noga med att finnas på plats med installationshjälp, demonstrationer, rådgivning och support. Det har gett resultat! I Japan löser vi samma problematik genom ett nära samarbete med Canon. Den fortsatta industrialiseringen av NIL, främst inom LED, är en av våra primära utmaningar nu och Obducat är nära ett större genombrott. Vi har en stark position på marknaden med fungerande tekniska lösningar. Nu handlar det om att fortsätta övertyga industrin om att ett skifte till NIL ger både tekniska fördelar och sänkta kostnader. SVERIGE Huvudkontor Obducat AB (publ) Box 580 (Besöksadress: Geijersgatan 2 A) SE Malmö Tel: Fax: ENGLAND Obducat Ltd Pembroke Avenue, Waterbeach Cambridge CB5 9PY Tel: Fax:

OBDUCAT AB (PUBL) Information om Obducats nyemission januari 2011

OBDUCAT AB (PUBL) Information om Obducats nyemission januari 2011 OBDUCAT AB (PUBL) Information om Obducats nyemission januari 2011 Denna informationsbroschyr är en förenklad beskrivning av nyemissionen i Obducat AB (publ). Informationsbroschyren är endast avsedd för

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Positiva marknadsutsikter för Obducat

Positiva marknadsutsikter för Obducat Positiva marknadsutsikter för Obducat För investerare är det av intresse att gissa vad som händer i framtiden. Man kan naturligtvis gissa både det ena och det andra, men tittar man på tekniken, kunderna

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Juni 2012 1 INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STARBREEZE AB (PUBL) 3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Hövding genomför företrädesemission

Hövding genomför företrädesemission Hövding Sverige AB T + (46) 40 23 68 68 Bergsgatan 33, 214 22 Malmö Org nr. 556708-0303 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG,

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

innehåll EKONOMISK INFORMATION

innehåll EKONOMISK INFORMATION ÅRSREDOVISNING 2006 ÅRSREDOVISNING 2006 innehåll Obducat i korthet 4 Affärsidé, vision och strategi 5 Styrelseordföranden har ordet 6 VD har ordet 8 Obducats marknad 10 Produktportfölj 12 Applikationsområden

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

OBDUCAT PÅ OFFENSIVEN MOT EN MARKNAD SOM ÄR REDO LED-ORDER VÄRD 22 MILJONER KR ÖKAR PRODUKTIONS- OCH RENRUMSKAPACITETEN STÄRKER FÖRSÄLJNINGEN I ASIEN

OBDUCAT PÅ OFFENSIVEN MOT EN MARKNAD SOM ÄR REDO LED-ORDER VÄRD 22 MILJONER KR ÖKAR PRODUKTIONS- OCH RENRUMSKAPACITETEN STÄRKER FÖRSÄLJNINGEN I ASIEN LED-ORDER VÄRD 22 MILJONER KR STÄRKER FÖRSÄLJNINGEN I ASIEN NYEMISSION VÅREN 2014 TECKNINGSTID 26/3-16/4 2014 ÖKAR PRODUKTIONS- OCH RENRUMSKAPACITETEN OBDUCAT PÅ OFFENSIVEN MOT EN MARKNAD SOM ÄR REDO 1

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 29 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör reviderad

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Marknadsuppdatering publicerad

Marknadsuppdatering publicerad Marknadsuppdatering publicerad 216-1-1 Marknadsdata som presenteras nedan är en sammanställning av tillgänglig extern data från Prismark mars, augusti och september 216, PROTEC MDC januari och juli 216

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SETRA GROUP AB (PUBL)

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SETRA GROUP AB (PUBL) TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SETRA GROUP AB (PUBL) Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Setra............. 3 Pressmeddelande från

Läs mer

En sfär med diametern en nanometer står i samma storleksförhållande till ett knappnålshuvud som en meter gör till 100 mil.

En sfär med diametern en nanometer står i samma storleksförhållande till ett knappnålshuvud som en meter gör till 100 mil. ÅRSRED VISNING 2008 En sfär med diametern en nanometer står i samma storleksförhållande till ett knappnålshuvud som en meter gör till 100 mil. innehåll 2008 i korthet 5 Obducats historia 6 Styrelseordföranden

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Hövding genomför företrädesemission samt justerar finansiell målsättning

Hövding genomför företrädesemission samt justerar finansiell målsättning Hövding Sverige AB T + (46) 40 23 68 68 Grimsbygatan 24, SE 211 20 Malmö Org nr. 556708-0303 Pressmeddelande Malmö, 20. 04. 2016 Hövding genomför företrädesemission samt justerar finansiell målsättning

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

CybAero offentliggör Memorandum

CybAero offentliggör Memorandum Pressmeddelande 2013-11-18 CybAero offentliggör Memorandum Styrelsen i CybAero AB (publ) ( CybAero ) offentliggör härmed Memorandum, med anledning av förestående företrädesrättsemission ( Emissionen ).

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet till -0,38 (-1,0) SEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet till -0,38 (-1,0) SEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Micronic Mydata Årsstämma Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013

Micronic Mydata Årsstämma Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013 Micronic Mydata Årsstämma 2013 Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013 Agenda Micronic Mydata för produktion av elektronik Verksamhetsåret 2012 Micronic Mydatas erbjudande Summering 2 Micronic Mydata

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK PRESSMEDDELANDE 2017-06-12 Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK Uppsala, 12 juni, 2017 - Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ( Oasmia eller

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Erbjudandet i korthet Företrädesemission

Erbjudandet i korthet Företrädesemission Nyemission i Brighter AB (publ) Välkommen att teckna aktier 5 19 december 2012 Brighter One Erbjudandet i korthet Företrädesemission Avstämningsdag: 30 november 2012. Teckningstid: 5 19 december 2012.

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV NOTERING AV C-RAD AB (PUBL) PÅ NASDAQ STOCKHOLM

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV NOTERING AV C-RAD AB (PUBL) PÅ NASDAQ STOCKHOLM TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV NOTERING AV C-RAD AB (PUBL) PÅ NASDAQ STOCKHOLM 1 Innehållsförteckning Tillägg till Prospekt i anledning av notering av C-RAD AB (publ) på Nasdaq Stockholm... 3 Uppdateringar

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 9 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör att

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Nyckeltal i Koncernen, TSEK. Period: Kvartal 1-4, 2014 (Kvartal 1-4, 2013) TSEK

Nyckeltal i Koncernen, TSEK. Period: Kvartal 1-4, 2014 (Kvartal 1-4, 2013) TSEK Nyckeltal i Koncernen, TSEK Period: Kvartal 1-4, 2014 (Kvartal 1-4, 2013) TSEK Omsättning: 36 096 (24 088) Rörelseresultat efter avskrivningar: -382 (-3 008) Resultat efter finansiella poster: -954 (-

Läs mer

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Idag, den 2 november 2015, inleds teckningstiden i Imint Image Intelligence AB:s (Imint) nyemission inför planerad notering

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Marknadsuppdatering publicerad

Marknadsuppdatering publicerad Marknadsuppdatering publicerad 216-6-2 Elektronikindustrin Den globala elektronikindustrin har under de senaste åren utvecklats positivt och växte med 4 procent under 214, till ett värde av 1 867 miljarder

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Antalet utestående aktier 31 december 2007 var 5.057.

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Antalet utestående aktier 31 december 2007 var 5.057. AGELLIS Group AB (publ.) Bokslutskommuniké januari-december 2007 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 14,8 (15,3) MSEK och för fjärde kvartalet till 3,1 (7,1) Resultatet för perioden uppgick

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3)

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3) AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-juni 2008 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3) Resultatet för perioden uppgick till

Läs mer

Fortsatt tillväxt och positiv marknadsutveckling. Delårsrapport för perioden jan-sep 2016 Publicerad 15 november 2016

Fortsatt tillväxt och positiv marknadsutveckling. Delårsrapport för perioden jan-sep 2016 Publicerad 15 november 2016 Fortsatt tillväxt och positiv marknadsutveckling Delårsrapport för perioden jan-sep 216 Publicerad 15 november 216 INTEGRERAD I 24 MOBILA ENHETER I kvartal tre lanserades 24 mobila enheter med Precise

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

Delårsrapport för Diamorph AB (publ)

Delårsrapport för Diamorph AB (publ) Delårsrapport för Diamorph AB (publ) 556647-5371 1/1 30/6 2009 1 Halvårsrapport för Diamorph AB (publ) Januari - Juni 2009 Sammanfattning Saeid Esmaeilzadeh ny VD för Diamorph AB (publ) Kontakter etablerade

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2015 ND-filter, även kallade gråfilter, används vid fotografering och reducerar ljusmängden som når kamerasensorn. Utveckling av LC-Tecs patenterade

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april /06/2013 Copyright 2013 by Boule Diagnostics AB

Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april /06/2013 Copyright 2013 by Boule Diagnostics AB Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april 2013 20/06/2013 Blodcellräkning världens vanligaste diagnostiska laboratorietest Blodcellräkning (CBC) det vanligaste diagnostiska laboratorietestet

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Haldex delårsrapport, januari - september 2015

Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Landskrona, 23 oktober, 2015 Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Stark rörelsemarginal och förbättrat kassaflöde Fokuserat arbete med kostnadsbasen

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Micronic Mydata Årsstämma 2012. Peter Uddfors, VD och koncernchef 23 april 2012

Micronic Mydata Årsstämma 2012. Peter Uddfors, VD och koncernchef 23 april 2012 Micronic Mydata Årsstämma 2012 Peter Uddfors, VD och koncernchef 23 april 2012 Agenda Micronic Mydata för framtidens elektronik Verksamhetsåret 2011 Strategin håller Starka underliggande affärer Summering

Läs mer

EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014.

EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014. 6 maj 2014, Bräcke EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014. Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653-2924, uppgick till 6 149 TKR (4 965 TKR) under kvartal 1 2014. Omsättningen har

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Rapport för andra kvartalet för Respiratorius AB (publ) Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra kvartalet

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011 DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011 Nästa generations polarisationsmodulator baserad på LC-Tecs patentsökta teknologi. Produkten DepthQ marknadsförs av Lightspeed Design Inc. LC-Tec Holding AB Org

Läs mer

Arcam AB (publ) Org.nr Delårsrapport januari mars 2009

Arcam AB (publ) Org.nr Delårsrapport januari mars 2009 Arcam AB (publ) Org.nr. 556539-5356 Delårsrapport januari mars 2009 Försäljningen uppgick till 19,5 (19,3) Mkr Resultat efter finansiella poster 1,4 (-4,8) Mkr Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,08)

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

NYEMISSION TECKNINGSTID 7/12-21/ OBDUCAT INVESTERAR FÖR ÖKAD OMSÄTTNINGSTAKT

NYEMISSION TECKNINGSTID 7/12-21/ OBDUCAT INVESTERAR FÖR ÖKAD OMSÄTTNINGSTAKT NYEMISSION TECKNINGSTID 7/12-21/12 2016 OBDUCAT INVESTERAR FÖR ÖKAD OMSÄTTNINGSTAKT 1 VD HAR ORDET UTÖKAD NÄRVARO I ASIEN Nanoteknologins utvecklingstakt accelererar. Möjligheterna att använda tekniken

Läs mer

Händelser som präglade året

Händelser som präglade året Årsstämma 2014 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 28 april Lars Renström VD och koncernchef Händelser som präglade året Fortsatt osäkerhet i världsekonomin Ökande efterfrågan inom varvsindustrin Fortsatt

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer