OBDUCAT AB (PUBL) NYA MÖJLIGHETER INOM LED OCH SEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBDUCAT AB (PUBL) NYA MÖJLIGHETER INOM LED OCH SEM"

Transkript

1 OBDUCAT AB (PUBL) Information om Obducats nyemission juni 2011 Denna informationsbroschyr är en förenklad beskrivning av nyemissionen i Obducat AB (publ). Informationsbroschyren är endast avsedd för aktieägare i Obducat som är bosatta i Sverige. För fullständiga villkor och ytterligare information hänvisas till prospektet för nyemissionen. Prospektet tillhandahålls av Obducat AB (publ), Geijersgatan 2 A, Malmö, telefon samt på VD har ordet LÄR KÄNNA ETT NYTT OBDUCAT Under början av 2011 inledde Obducat en omstrukturering som bland annat inneburit kraftigt sänkta kostnader, en ny organisation och ett förändrat försäljningsfokus. Nu är siktet inställt på att snabbt nå lönsamhet och positivt kassaflöde genom marknadsföring av befintliga, väletablerade och konkurrenskraftiga produkter inom fokusområdena LED och Public Institutions. Obducat är ett av världens ledande nanoföretag med en imponerande produkt- och patentportfölj och ett erkänt starkt renommé. De nya förutsättningarna ger lönsamhet redan vid intäkter i storleksordningen miljoner kronor per år. Något som med nuvarande marknadsläge och den nya inriktningen är klart realistiskt. Det är vår förhoppning att du vill investera i Obducat och vara med och dela våra förväntade framgångar. Läs hela VD Patrik Lundströms kommentar till erbjudandet på sidan 2 Teckningstid 7 juni 21 juni 2011 GODA SKÄL ATT VARA MED! Obducat är väletablerat inom nanoteknikområdet. Bolaget har genomgått en omfattande omstrukturering. Obducat har en etablerad produktportfölj och affärsmodell. Företaget uppfyller LED-industrins hårda krav. LED-industrin förväntas expandera kraftigt. Obducat samarbetar med flertalet världsledande aktörer. Teckningskursen är historiskt sett förmånlig och har goda förutsättningar att utvecklas positivt. Läs hela Goda skäl att vara med! på sid 3 Inledning 179 PATENT, 50 UPPFINNINGAR, 1 VISION Obducat grundades 1989 i Malmö. Då låg fokus på att förenkla tekniken för framställning av matriser vid tillverkning av CD-skivor. Redan då jobbade vi med mycket små strukturer, men att vi skulle nå dit där vi är idag kunde vi inte då föreställa oss. Idag, 22 år senare, är Obducat ett internationellt respekterat företag i en bransch som befinner sig i teknikens absoluta framkant. Vi är världsledande på det som kallas nanoimprint-teknologi. Sean Lin, Luxtaltek: OBDUCAT ÄR DEN FRÄMSTA PIONJÄREN INOM NANO- IMPRINT-LITOGRAFI Obducat har världens största installationsbas inom området nanoimprint-litografi med mer än 100 installerade enheter, och ett flertal kunder som bedriver kommersiell tillverkning. För tillverkning av LEDs har nanoimprint-litografin (NIL) stora möjligheter att bli en nyckelteknologi. Tekniken används bland annat till att strukturera ytskikten i LED-chip med mönster på mikro- och nanonivå för att förbättra ljusstyrkan och optimera ljusflöden. NIL kan bidra till att förbättra ljustransmission, öka ljusspridningen och höja kontrasten hos till exempel bildskärmar med bättre bildkvalitet och lägre strömförbrukning som följd. LED-industrin är den bransch som mest kommer att bidra till industrialiseringen av NIL-tekniken, som i flera avseenden är vida överlägsen den inom industrin i dag använda optiska litografin. Efterhand som industrin rör sig mot produktion av LED-chip på större substrat samtidigt som ytskiktens mönsterstorlekar går från mikrostrukturer till nanostrukturer, blir fördelarna med Obducats NIL-teknik avseende såväl kvalitet som kostnadseffektivitet allt tydligare. För nästa generation LED-chips, vilka sannolikt kommer att baseras på s.k. nanotrådar, är NIL-teknikens fördelar ännu tydligare och Obducat har ett stort engagemang tillsammans med ett flertal aktörer i att förbereda industrialiseringen av nanotrådsbaserade LED-chip. Läs hela på sidan 5 Framtidsutsikter NYA MÖJLIGHETER INOM LED OCH SEM LED-industrin står inför en stor utmaning att klara av att reducera produktionskostnaderna med % per år fram till Obducats nanoimprintlitografi har stora konkurrensfördelar i samband med övergången till större substratstorlekar, och skiftet från mikropss till nanopss. Obducats teknik är ett utomordentligt kostnadseffektivt sätt att framställa nanostrukturer. I ett tvåårsperspektiv finns den största möjligheten och potentialen för NIL inom LED-industrin. Även inom Public Institutions finns stora möjligheter att öka marknadsandelar såväl inom SEM som NIL för F&U. Läs hela på sidan 4 Om du tar en millimeter och delar den i en miljon delar så blir varje del en nanometer stor. En nanometer kan bara visualiseras med kraftiga mikroskop såsom t ex i ett svepelektronmikroskop. Och därför kan man ju fråga sig, vad litenheten är bra för? Och svaret är att när du påverkar material och ytor och strukturer på nanometernivån så kan du dramatiskt ändra, och förbättra, materialens egenskaper och funktioner. I Obducats verksamhet finns idag två dominerande områden. Det ena är tillverkning och försäljning av svepelektronmikroskop vilka sedan många år tillhör världens mest ansedda inom sin nischmarknad. Det andra området är NIL nanoimprint-litografi. NIL används bland annat till att förbättra LEDtekniken. Genom att bryta, och styra, ljuset kan vi åstadkomma ökad ljusstyrka eller högre kontrast i till exempel bildskärmar med bättre bildkvalitet och lägre strömförbrukning som följd. NIL är ett område som just nu står på tröskeln till ett av de mest intressanta industriella paradigmskiftena någonsin. De närmaste åren kan vi vänta oss en avsevärd ökning av antalet NIL-system inom bland annat elektroniktillverkning. Obducat är redan mycket långt framme med en stor installationsbas såväl hos forskningsinstitut som industriföretag. Vi har levererat ett flertal system som framställer komponenter till faktiska konsumentprodukter. Ingen av våra konkurrenter har, såvitt vi känner till, kunnat påvisa samma framsteg och framgångar. Att nå vår nuvarande position har varit en lång resa, många gånger både snirklig och strapatsrik, men hela vägen oändligt spännande och utmanande. Vi har åstadkommit inte mindre än 50 revolutionerande uppfinningar, vi äger 179 patent och vi är nu mer än någonsin fokuserade på att vara nummer ett i vår bransch. Läs vidare i informationsbroschyren så får du veta mer om vad vi gör och vart vi är på väg. Det är vår förhoppning att du vill följa oss vidare på resan. 1

2 INNEHÅLL Om informationsbroschyren... 2 VD har ordet... 2 Därför gör vi den här emissionen... 2 Kundcase...3 Goda skäl att vara med... 3 Framtidsutsikter... 4 Obducats marknad... 6 Kundcase...7 Konkurrenter... 7 Obducats produkter inom EB och NIL... 8 Forskning & utveckling... 9 Obducats verksamhet...10 Riskfaktorer...10 Erbjudandet i sammandrag...11 Finansiell översikt...11 Kundcase...12 Om prospektet OM INFORMATIONS- BROSCHYREN Med beteckningarna Obducat och bolaget avses i denna informationsbroschyr Obducat AB (publ). Beteckningarna används också, beroende på sammanhanget, som övergripande beteckning för Obducat-koncernen. Denna informationsbroschyr är en förenklad beskrivning av nyemissionen i Obducat och är framtagen för att informera dig som aktieägare om nyemissionen i Obducat. Denna informationsbroschyr är inte ett prospekt och har inte godkänts av Finansinspektionen. En investering i det erbjudande som beskrivs i denna informationsbroschyr är förenad med risker. Det prospekt som upprättats av styrelsen för Obducat med anledning av nyemissionen innehåller en utförligare redogörelse för vissa av de risker som bedöms kunna ha väsentlig betydelse för Obducats verksamhet och deltagande i nyemissionen. Innan någon bestämmer sig för att delta i nyemissionen bör vederbörande noggrant beakta de riskfaktorer som beskrivs i prospektet samt all annan information i prospektet. Prospektet tillhandahålls av Obducat AB (publ), Geijersgatan 2 A, Malmö, telefon samt på hemsidan Denna informationsbroschyr riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars eventuella förvärv av värdepapper i Obducat förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Denna informationsbroschyr får inte distribueras i eller till land där sådan distribution förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Emissionen riktar sig således inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Japan eller Australien, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga teckningsrätter, betalda tecknade units, units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av Obducat har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga uniträtter, betalda tecknade units, units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av Obducat överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. För denna informationsbroschyr gäller svensk lag. Tvist på grund av innehållet i denna informationsbroschyr skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. VD har ordet EN FÖRNYAD ORGANISATION MED STARKT FOKUS PÅ LÖNSAMHET I inledningen av 2011 genomförde Obducat en konvertibelemission där utfallet blev lägre än förväntat. Vi har nu inlett ett rekonstruktionsförfarande, en större omorganisation och en omfokusering av verksamheten. Med rejält sänkta kostnader och siktet helt inställt på marknadsföring av befintliga, väletablerade och konkurrenskraftiga produkter inom segmenten LED och Public Institutions, är målet att snabbt nå lönsamhet och ett positivt kassaflöde. Den nya organisationen innebär bland annat att vi kraftigt minskar vår personalstyrka och sänker våra kostnader på årsbasis med drygt 20 miljoner kronor. Nedskärningarna görs inom de tidigare utvecklingsområdena Emerging Markets och HDD så att vi kan bibehålla oförminskad slagstyrka inom våra fokusområden LED och Public Institutions där vi är väl representerade. Med de nya förutsättningarna når Obducat lönsamhet redan vid intäkter i storleksordningen miljoner kronor per år, vilket med nuvarande marknadsläge är klart realistiskt. Med våra produkter inom nanoimprint-litografi och svepelektron-mikroskopi har vi ett starkt utbud för segmenten LED och Public Institutions, och nu vässar vi vårt försäljningsfokus ytterligare. Leveransen av Sindre 400 till Luxtaltek och de senaste två kvartalens ökade orderingång ger positiva signaler. LED-industrin och NIL Inom tillverkningen av LEDs har nanoimprint-litografin, NIL, stora möjligheter. Tekniken används bland annat till att strukturera ytskikten i LED-chips med mönster på mikro- och nanonivå för att förbättra ljusstyrkan och optimera ljusflöden samtidigt som energiförbrukningen reduceras. LED-industrin är den bransch som vi bedömer mest kommer att bidra till industrialiseringen av NIL-tekniken, vilken i flera avseenden är vida överlägsen den idag använda optiska litografin. Efterhand som industrin rör sig dels mot produktion av LED-chips på större substrat och därmed större ytskikt, och dels går från mikrostrukturer till nanostrukturer i mönsterstorleken, blir fördelarna med Obducats NIL-teknik avseende såväl kvalitet som kostnadseffektivitet allt tydligare. LED-industrin är en mogen bransch, men sett ur ett nanoimprint perspektiv är den fortfarande i sin linda. Genom åren har Obducat nått en marknadsledande position med världens största installationsbas av NIL-maskiner och företaget står i princip för 100 % av alla maskiner som levererats till LED-tillverkare för användning vid kommersiell tillverkning. I oktober 2009 levererade vi en helautomatisk Sindre 400 till LED-tillverkaren Luxtaltek. Maskinen används sedan början av 2010 till massproduktion av LED-chips. Sindre 400 är den produkt vi räknar med ska ge Obducat mest intäkter framöver. Potentialen för nanoimprint-maskiner, enligt bolagets bedömningar baserat på tillgänglig marknadsdata, ligger de kommande 4-5 åren på ca enheter inom LED-industrin och på längre sikt dubbla antalet system vilket innebär totalt en marknadspotential om ca SEK 1,5-2,5 miljarder. Därutöver tillkommer en marknadspotential för förbrukningsvaror vid full penetration inom LED-industrin om ca SEK 500 miljoner per år. Inom denna applikation ligger vi redan långt före våra konkurrenter och som marknadsledare är vi inriktade på att ytterligare stärka vår position. Public Institutions marknad för NIL och SEM Området Public Institutions står för huvuddelen av våra sålda system, såväl inom nanoimprint-litografi som inom svepelektronmikroskopi, SEM. Forskningsinstituten är en betydligt mer mogen marknad än tillverkningsindustrin, och då främst inom SEM där, sedan många år, volymen är relativt konstant. Varje år säljs totalt ca svepelektron mikroskop i världen. Av dessa passar vår produktportfölj på ungefär enheter. Historiskt har vi sålt ungefär 10 mikroskop per år, men de senaste två åren har vi radikalt förändrat vårt nätverk av distributörer innebärande att vi säljer fler mikroskop. Idag bearbetar vi marknaden allt intensivare och mer rationellt vilket börjar ge resultat. Samtidigt anstränger vi oss för att förbättra lönsamheten och att med bland annat senaste generationens elektronik förnya produktplattformen. Inom SEM ser vi en möjlighet att inom den närmaste tvåårsperioden sälja enheter per år, vilket genererar intäkter i storleksordningen SEK miljoner. Inom detta segment tillkommer omsättning förknippad med NIL-system för Public Institutions vilket under kommande åren förväntas ge ca SEK miljoner i intäkter på årsbasis. Mindre fokus på Emerging markets och HDD Med den nya organisationen och inriktningen väljer vi att tillsvidare minska vårt fokus inom områdena Emerging markets och HDD. Vi kommer självfallet att fortsätta bevaka hur dessa marknader utvecklas men tills vidare investerar vi inte ytterligare i utveckling inom dessa områden med undantag för det arbete vi gör inom ramen för de EUfinansierade projekten såsom exempelvis Teramagstor. Inom HDD finns en stor framtida potential, men marknaden befinner sig enligt vår bedömning i ett läge där mycket lite kommer att hända före Lönsamhet och kassaflöde i fokus Obducat är sedan länge väl etablerat med NIL och SEM inom applikationsområdena LED och Public Institutions. Våra produkter är världsledande och med en ny organisation, ett betydligt starkare försäljningsfokus och kraftigt sänkta kostnader har vi alla förutsättningar att snabbt nå lönsamhet och positivt kassaflöde. Jag hoppas att du som funderar på att investera i Obducat ser samma potential i företaget som jag och mina kollegor. Vi ser potentialen på basis av vad vi de här första åren lyckats åstadkomma, i form av produktutveckling, patent och faktiska leveranser på en marknad som präglas av stor komplexitet, tröghet och hård konkurrens. Det är vår övertygelse att Obducat under många år framöver kommer att vara ett fortsatt världsledande nanoföretag och vår förhoppning är att du vill dela våra förväntade framgångar. Patrik Lundström VD Acc NIL-installationer Antal beviljade patent DÄRFÖR GÖR VI DEN HÄR EMISSIONEN! Syftet med emissionen är att stärka bolagets likviditet och därmed möjligheterna att nå full kommersialisering av Obducats produktportfölj. Likviden kommer att användas för att driva såväl den kommersiella som den tekniska utvecklingen vidare inom de fokuserade applikationsområdena LED och Public Institutions samt att betala den skuld som återstår inom ramen för konvertibellånet 2008/2011. Vid full teckning tillförs Obducat cirka 31,2 MSEK efter beräknade kostnader för emissionen om cirka 4,8 MSEK. Den kvarvarande konvertibelskulden om 11,1 MSEK förföll till återbetalning den 31 mars Med en installationsbas överstigande 100 NIL-system, med ett flertal kunder som bedriver kommersiell tillverkning, samt med ytterligare kunder som planerar att ta steget från prototyptillverkning till volymproduktion och med en stark patentportfölj, är Obducat väl positionerat inför den fortsatta kommersialiseringen. Ett flertal marknadsundersökningar visar på en förväntad tillväxttakt i LED-industrin om ca % på årsbasis. Såväl existerande som potentiella kunder inom LED-industrin har utvecklingsplaner som för de kommande åren innefattar en utökad produktionskapacitet. I den nuvarande produktgenerationen, kallad mikro PSS, har Obducat stor fördel, då NIL ger kostnadsfördelar jämfört med nuvarande produktionsteknologi framförallt då substratstorleken ökar från dagens standard om 2 tum till 4 tum. Nästa generation av LEDs förväntas baseras på vad som kallas nano PSS. Den fortsatta kommersialiseringen av NIL inom LED är beroende av att kunderna optimerar produktionsprocesserna för nano PSSbaserade LEDs. Obducat prioriterar kunder och aktiviteter som säkerställer ytterligare industriorder. Obducat kommer även i fortsättningen sälja såväl NIL-system till det segment som benämns Public Institutions som SEM-system till akademiska och industriella kunder. Förutom EU-baserade forskningsprojekt och konkreta beställningar avvaktar företaget tills vidare med aktiviteter och utveckling inom HDD (Hard Disk Drives) och Emerging Markets. Vid alltför lågt deltagande i denna emission finns alternativa finansieringsplaner, exempelvis riktade emissioner eller andra former av kapitaltillskott. Alternativt kan det också leda till en reviderad strategi för Obducat innebärande en lägre investeringsnivå och ytterligare personalnedskärningar, samt i värsta fall en avveckling av verksamheten. 2

3 KUNDCASE SHIMADZU OCH LOT-ORIEL HÖJER OBDUCAT CAMSCANS POTENTIAL Det Englandsbaserade bolaget Obducat Camscan tillverkar och marknadsför svepelektron-mikroskop. Produktplattformen vänder sig såväl till den industriella som den akademiska marknaden. Historiskt har bolaget sålt ett tiotal mikroskop per år men tack vare ett helt förnyat nätverk av distributörer är potentialen nu det fyrdubbla. En ökning märks redan, bland annat genom de viktiga samarbetena med amerikanska LOT-Oriel och japanska Shimadzu. Camscan grundades för 40 år sedan av en grupp personer som ursprungligen var forskare vid Cambridge Institute. Tidigt gjorde företaget sig känt för sitt samarbete med Londonpolisen och utvecklingen av teknik för analys av krutrester på händer, så kallad Gun shot residues. Vid den här tiden sålde Camscan cirka enheter per år i Storbritannien och ett stort antal runtom i världen på rekommendation av Londonpolisen, berättar John Maddock, Sales Director för Obducat Camscan. En stor del av de här instrumenten används än idag. Den höga kvaliteten och hållbarheten i Camscans produkter är välkänd. Obducat Camscan, som förvärvades av Obducat 1999, tillverkar svepelektron-mikroskop för såväl den industriella som den akademiska marknaden. Mikroskopen är mycket avancerade med förstoringar upp till en miljon gånger, och är främst inriktade på den analytiska delen av materialvetenskapen. Med de relativt nya plattformarna, Apollo och X500 som representerar högprestandamikroskop, kommer även användningsområden bland annat inom elektronikindustrin att kunna bli aktuella. Internt inom Obducat används elektronstråletekniken EBR inom nanoimprint-litografin för tillverkning av mönsteroriginal, så kallade stampers. Genom en kolumn skickas elektroner som precisionsstyrs så att de hamnar på givna platser och bildar den önskade strukturen på stampern. Samma teknik, i ett svepelektron-mikroskop, använder vi till att verifiera kvaliteten på färdiga mönsteroriginal och substrat. Mikroskopet bombarderar då stampern eller substratet med elektroner som studsar på dess yta till en detektor. Från detektorn kan vi sedan på nanonivå läsa av en väldigt detaljerad bild. Nytt distributörsnätverk effektivare marknadsföring Under de senaste två åren har Obducat Camscan förnyat hela sitt nätverk av distributörer från grunden för att kunna bearbeta marknaden mer effektivt. Obducat Camscan sköter all sin försäljning genom externa distributörer, med undantag av Storbritannien och länder där vi inte är representerade av distributörer. För några år sedan hade vi ett svårhanterat nätverk bestående av cirka 100 distributörer, varav de flesta inte genererade några affärer för vår räkning. Därför avslutade vi samtliga tidigare avtal och förnyade hela organisationen med nya distributörer och avtal. Idag fokuserar vi på länder som Kina, Indien, USA, Brasilien och Europa. Shimadzu ett genombrott i Brasilien I slutet av 2009 lyckades Obducat Camscan teckna ett betydelsefullt samarbetsavtal med japanska Shimadzu. Shimadzu är en av världens största tillverkare och distributörer av högteknologiska produkter och instrument. Globalt har bolaget över anställda och en omsättning på 10 miljarder dollar. Shimadzu är en av världens mest betydelsefulla organisationer inom bioteknik och nanoteknik, och en fantastisk distributör. För Obducat Camscan har samarbetet redan inneburit ett genombrott på den brasilianska marknaden och ett ökat antal beställningar. Landets ekonomi expanderar kraftigt och vi räknar med att Brasilien blir det land som i år ger oss flest order. Under 2010 har Camscan och Shimadzu bland annat gjort ett gemensamt framträdande vid en brasiliansk kongress där Apollo 300 blev väl mottagen. Vi är oerhört glada för det stöd vi får av Shimadzu. De lägger mycket energi på att sälja våra produkter och arrangemanget vid kongressen var av högsta klass. LOT-Oriel, ny partner i Europa Under 2010 tecknades även avtal med LOT-Oriel som bland annat är specialister på laserteknik och optik. LOT-Oriel är en stor aktör med rötter i USA och representation över hela världen. LOT-Oriel ska sälja Obducats Camscans produkter i Tyskland, Frankrike och Spanien. De närmaste tolv månaderna är vår målbild att bygga upp en stabil organisation för försäljning och marknadsföring. De nya samarbetena är ett stort steg framåt som ger oss betydligt större kraft att agera och bekräftar att vi är på rätt väg. Ny flexibel produktplattform Obducat Camscan håller samtidigt på att förnya sin produktplattform, bland annat med förbättrad elektronik. Vi är sedan många år välkända för den oerhört höga kvaliteten i våra produkter. Idag ser marknaden lite annorlunda ut jämfört med när våra första produkter utvecklades. Då var en investering i ett svepelektron-mikroskop lika ovanlig som kostsam. Nu ser vi över plattformen så att den blir mer modern och prismässigt mer flexibel. Varje år säljs globalt cirka svepelektron-mikroskop på en marknad som värderas till totalt 1,2 miljarder kronor. Obducat Camscans nuvarande produktutbud gör det möjligt att adressera ca enheter. GODA SKÄL ATT VARA MED! 11 Gör en investering i ett bolag med snabb expansionstakt och fokus på resultat Obducat är ett väletablerat bolag inom nanoteknikområdet. Med en installationsbas överstigande 100- NIL-system, ofta på världsledande forsknings- och utvecklingscenter och mångdubbelt fler än någon konkurrent kan uppvisa samt ett flertal kunder som bedriver kommersiell tillverkning är Obducat tveklöst en ledande aktör inom NIL. Bolaget har nyligen, efter några besvärliga år, genomfört en genomgripande omstrukturering av verksamheten, vilket skapar förutsättningarna för en turn-around. Kraftigt reducerade kostnader gör att break-even kan nås redan vid en omsättningsnivå om SEK miljoner en nivå som är inom räckhåll baserat på en nivå på orderingången under det senaste halvåret motsvarande ca SEK 80 miljoner på årsbasis. Orderingången är uteslutande baserad på försäljning av befintliga produkter inom området Public Institutions dvs. NIL- och SEM-utrustning för forsknings- och utvecklingsändamål. Obducat har en etablerad produktportfölj och affärsmodell som bevisligen fungerar och uppfyller de hårda krav LED-industrins ledande aktörer ställer på leverantörer av nyckelteknologi. Pådrivet av bland annat lagstiftning mot nuvarande ljuskällor förväntas LED-industrin expandera kraftigt under de kommande åren, något som innebär stora möjligheter för Obducat som redan har etablerat en ledande position som NIL-leverantör. En del förseningar och snabba teknikskiften gör att potentialen inom hårddiskindustrin ligger något senare i tiden. Området har på sikt alltjämt den enskilt största potentialen om NIL-system. Den förskjutna tidplanen innebär att Obducat kan fokusera sina utvecklingsresurser på LED-området, vilket får en positiv effekt samtidigt som de totala utvecklingskostnaderna kan reduceras. Ett flertal av Obducat partners och distributörer är aktörer med världsledande positioner inom sina respektive områden. Ett exempel är Canon, distributör i Japan samarbetet med partners och distributörer ger den så viktiga långsiktigheten och kontinuiteten, vilket kunderna kräver. Mot bakgrund av nuvarande orderstock, trenden med en uppåtgående orderingång inom segmentet Public Institutions, den stora potentialen inom fokusområdet LEDs samt den genomförda omstruktureringen av verksamheten med en betydligt lägre kostnadsnivå, är det bolagets målsättning att nå ett positivt kassaflöde under Bolaget genomför nu en emission, vilken till 60 % är garanterad och till en teckningskurs på en historiskt sett mycket attraktiv nivå. Bolaget är idag värderat till ca SEK 15 miljoner och med bolagets låga skuldsättning, goda orderstock, positiva utveckling avseende orderingång samt de genomförda förändringarna i bolagets struktur och kostnadsläge finns det goda förutsättningar att aktiekursen utvecklas positivt. Detta kan möjliggöra ett gott utfall av optionsinlösen under hösten vilket ger bolaget goda chanser till att ta sig till positivt kassaflöde under 2012 utan ytterligare kapitaltillskott. En investering i Obducat är en investering i nanoteknologi, ett område som kommer att fortsätta utvecklas i snabb takt och som ytterligare drivs på av tidens fokus på miljön och ökad energihushållning. Henri Bergstrand Styrelseordförande 3

4 Framtidsutsikter NYA MÖJLIGHETER INOM LED OCH SEM Vare sig det gäller människor, information eller elektronik går trenden entydigt mot att effektivisera såväl materialutnyttjandet som energiförbrukningen. Detta i syfte att minimera miljöpåverkan samtidigt som prestanda- och funktionalitetsförbättringar ska realiseras. Det breda genomslaget för nanoteknik har nu börjat och drivs på av nämnda sammanfallande faktorer. En stor del av utvecklingen framåt ligger därmed helt i linje med Obducats arbetsmotto, Creating Greater Capacity on Smaller Spaces. Obducat är en prioriterad leverantör Kraven vid industriell tillverkning hos kunderna innefattar ett behov av stabil infrastruktur av leverantörer och samarbetspartners. Litografitekniken utgör en central del i kundernas produktionsprocess, varför valet av leverantör är av kritisk betydelse. Obducat har under lång tid byggt relationer med potentiella kunder med stor potential. Relationsbyggandet består i att övertyga kunderna genom olika aktiviteter att bolagets teknik är pålitlig och kostnadseffektiv samt att det finns kontinutitet i relationerna framförallt i Asien är den personliga relationen mellan bolaget och kunderna mycket viktig. 179 beviljade patent, 50 uppfinningar, 1 vision Patent har hela tiden varit en naturlig del av Obducats verksamhet. För att vara drivande i utvecklingen av tekniken även på längre sikt, har Obducats strategi från starten varit att skapa ett effektivt skydd för den egna teknologin. Resultatet av detta är en stark och bred patentportfölj, vilken är en förutsättning för konkurrenskraft samtidigt som rätten till intäkterna som genereras från uppfinningarna säkerställs, men även såsom en viktig del i att kunderna som köper produkter från Obducat blir exklusiva i den bemärkelsen att det inte går att köpa samma lösning till en lägre kostnad från någon annan. Idag har bolaget ett tydligt och starkt skydd på de viktiga marknaderna för de uppfinningar som är förknippade med SoftPress, IPS och STU. NIL kostnadseffektivitet och pålitlighet är ett centralt begrepp i kundens kravbild Obducats nanoimprint-litografi är som bekant ett utomordentligt kostnadseffektivt sätt att framställa nanostrukturer. I ett tvåårsperspektiv är det utan tvekan så att den största möjligheten och därmed potentialen finns inom LED-industrin. Även inom området kallat Public Institutions ser bolaget möjligheter att öka sin marknadsandel inom SEM-marknaden samt att volymerna inom NIL för F&U-ändamål föväntas öka. Användningsområden i fokus Generellt utgör LED framtidens ljuskällor då produktionen av komponenten som sådan är mycket mer miljövänlig jämfört med dagens ljuskällor. Vidare har LED en lägre energiförbrukning vilket bidrar ytterligare till den positiva miljöprofil som förknippas med LED. LED-komponenterna används exempelvis i projektorer, bakgrundsbelysning i TV-skärmar, allmänbelysning samt bil- och flygindustrin. LED-industrin står inför en stor utmaning i att klara av att reducera produktionskostnaderna med ca % per år fram till Ett flertal parallella spår bearbetas för att åstadkomma kostnadsreduktioner där NIL har fördelar i samband med övergången till större substratstorlekar såväl som implementeringen av nanopss istället för mikropss. Både existerande och potentiella kunder inom LED-industrin har utvecklingsplaner som innefattar en utökad produktionskapacitet för de kommande åren och det är vid utökningen som möjligheterna uppstår att ta in ny produktionsteknik som även klarar nästa generations krav, vilket NIL gör. Såväl tidsperspektivet som omfattningen av den förväntade fortsatta kommersialiseringen inom LED-industrin påverkas framförallt av kundernas förmåga att framgångsrikt slutföra optimeringen av produktionsprocesserna för nanopss (Patterned Sapphire Substrates) baserade LEDs. En annan faktor som påverkar tidsperspektivet är bristen på substrat som i stor utsträckning har funnits och som till viss del fortfarande finns vilket har gjort att övergången till större substrat har tagit längre tid, på grund av att uppstarten av nya produktionsanläggningar försenats. Tillgången såväl som prisbilden på de större substratstorlekarna börjar nu normaliseras. Sammantaget är bedömningen att ett flertal order omfattande HVM system för LED-industrin skall kunna säkras under den kommande 12-månadersperioden. NIL-system för akademi-, institut- och F&U-användande förväntas växa något men detta är något som direkt påverkas av genomförandet av nationella forskningsprogram i olika länder om dessa program bromsas påverkas investeringstakten och därmed även storleken på marknaden. Målsättningen är att utöka vår marknadsandel inom detta segment. SEM-marknaden är en mogen marknad där efterfrågan har varit stabil under de senaste åren. Obducat har under de senaste två åren fokuserat på att dels skapa ett nätverk av distributörer som bättre skall ta tillvara på bolagets marknadspotential samt att strategiskt inrikta målsättningen på att ta marknadsandelar. Detta har gett resultat och marknadsförutsättningarna är sådana att det är rimligt att förvänta sig en fortsatt tillväxt. För områdena HDD och Emerging Markets kommer bolaget att följa kunderna och deras utveckling, men ingen, för dessa områden, anpassad utveckling är planerad eller budgeterad bortsett från sådant som ligger inom ramen för externt finansierade projekt såsom exempelvis kundorder eller EU-projekt. Expansion och tillväxt också en utmaning Expansion och tillväxt ställer stora krav på bland annat bolagets ledning och övriga organisation, vilken kraftigt reducerats i samband med kostnadsneddragningar genomförda under våren Dessutom kan expansion vara kapitalkrävande vilket är en utmaning för bolaget till följd av den ansträngda likviditeten och begränsade finansiella resurser. Det finns ingen garanti för att bolaget kommer att lyckas med sina planer. Obducats styrelse uppmanar läsarna att ta del av de risker som beskrivs under rubriken Riskfaktorer i prospektet. Mål och förväntningar Med en reducerad organisation och därmed kostnadsnivå i bolaget finns förutsättningar att nå lönsamhet redan vid intäkter i storleksordningen miljoner kronor per år. Att nå den omsättningsnivån inom tidsperspektivet 2011/2012 bedömer bolaget vara rimligt. Till följd av begränsad tillgång på rörelsekapital under våren 2011 kommer produktionsvolymen för året att bli något mindre varför omsättningsnivån för 2011 förväntas bli MSEK för att sedan kunna öka till MSEK År 2013 och framöver förväntas tillväxttakten öka. VISION, AFFÄRSIDÉ, AFFÄRSMODELL OCH STRATEGI Vision Obducats vision är att vara den mest efterfrågade partnern för mönstergenerering och analys i nanoskala, industriellt och för forskningsändamål. Affärsidé Obducats affärsidé är att utveckla och sälja innovativa systemlösningar för framställning, replikering och analys av avancerade mikro- och nanostrukturer för industriell produktion samt för forskning och utveckling. Försäljningen omfattar litografi- och analyssystem(sem), stampers, förbrukningsartiklar och licenser. Affärsmodell Verksamheten är fokuserad på att generera intäkter från de tre produktområdena NIL, EBR och SEM. Inom dessa erhålls för närvarande löpande intäkter från försäljning av litografisystem och analysinstrument, stampers samt förbrukningsvaror. Strategi Obducat fokuserar på ett prioriterat mål: ta tillvara på tillväxtmöjligheter i såväl mogna marknader som marknader under utveckling, upprätthålla tekniskt som kommersiellt ledarskap, genom innovation skapa möjligheter för nästa generations nanoteknologibaserade produkter. Obducat avser att ta en ledande roll i den revolution som är på väg att äga rum baserad på de möjligheter nanoteknologins framsteg skapar, genom att erbjuda kostnadseffektiva produktionslösningar för mönstring av olika typer av ytor. Obducat kommer att matcha utvecklingsfokus för att dra nytta av de drivkrafter som präglar mycket av material- och elektronikindustrin idag såsom material och energieffektivitet, funktionalitet, miljövänlighet samt kostnadseffektivitet. Obducat skall maximera utnyttjandet av den marknadsposition, patentportfölj samt installationsbas som skapats och i kombination med ett effektivt nätverk av distributörer nå marknader med hög marknadspotential. 4

5 KUNDCASE Sean Lin, Luxtaltek: OBDUCAT ÄR DEN FRÄMSTA PIONJÄREN INOM NANOIMPRINT-LITOGRAFI Obducats nanoimprint-litografi,( NIL) når framgång. Företaget har världens största installationsbas på över 100 enheter och ett flertal kunder som bedriver kommersiell tillverkning sedan ett flertal år tillbaka. Inom tillverkningen av LEDs har NIL stora möjligheter. Tekniken används bland annat till att strukturera ytskikten i LED-chips med mönster på mikro- och nanonivå för att förbättra ljusstyrkan och optimera ljusflöden. NIL kan bidra till att förbättra ljustransmission, öka ljusspridning och höja kontrast i till exempel bildskärmar med bättre bildkvalitet och lägre strömförbrukning som följd. LED-industrin är den bransch som mest kommer att bidra till industrialiseringen av NIL-tekniken, som i flera avseenden är vida överlägsen den inom industrin i dag dominerande optiska litografin. Efterhand som industrin rör sig mot dels produktion av LED-chips på större så kallade substrat, och därmed större ytskikt, och dels går från mikrostrukturer till nanostrukturer i mönsterstorleken, blir fördelarna med Obducats NIL-teknik avseende såväl kvalitet som kostnadseffektivitet allt tydligare. För nästa generation LED-chips, vilka sannolikt kommer att baseras på s.k. nanotrådar, är NIL-teknikens fördelar ännu tydligare och Obducat har ett stort engagemang med ett flertal aktörer i att förbereda industrialiseringen av nanotrådsbaserade LED-chips. I augusti 2008 fick Obducat en order på två Sindre-system från Luxtaltek och i oktober 2009 levererades den första maskinen en helautomatisk Sindre 400 avsedd för tillverkning av mikrooch nanostrukturerade LED-substrat i större volymer vilken sedermera togs i drift i början av Nuvarande produktionsfokus för LED-industrin är inriktat på huvudsakligen mikrostrukturerade LED-substrat. För att reducera produktionskostnaderna har LED-industrin påbörjat övergången till större substratstorlekar något som är positivt för NIL då kostnadseffektiviteten förbättras ytterligare jämfört med konkurrerande litografiteknik. Intresset för att ta nästa steg och övergå till nanostrukturerade LED-substrat är mycket stort då detta inte bara kan reducera produktionskostnaderna ytterligare i förhållande till mikrostrukturerade LED-chip utan också är en ytterligare förbättring av effektiviteten i LED-chipen. Mikrobaserade LED-chip når normalt sett en förbättring om % jämfört med icke-strukturerede LED-chip. Resultat från utvecklingaktiviteter baserat på nanostrukturerade LED-chips visar på en förbättringspotential i storleksordningen % jämfört med icke-strukturerade LED-chip. Mikro PSS med fyrkantsform ger ca 15% förbättring jämfört med icke-strukturerade LED-chip. Mikro PSS med pyramidform ger ca 17% förbättring jämfört med icke-strukturerade LED-chip. Nano PSS med pyramidform ca 25-52% förbättring jämfört med icke-strukturerade LED-chip. Nästa generation av LED-chip kommer sannolikt att vara baserade på s.k. nanotrådsteknik. Detta möjliggör en ytterligare förbättrad effektivitet, enklare optimering av färgen på ljuset samt att ännu billigare basmaterial kan användas. Sammantaget innebär det en fortsatt kostnadsreduktion såväl som en utvidgning av möjliga användningsområden för LED-tekniken. Nanotrådsbaserat LED-chip Sindre 400 Sindre 400 är den produkt Obducat räknar med ska inbringa störst intäkter framöver. Potentialen för nano-imprint-maskiner ligger på cirka enheter under de kommande 4 5 åren, och på lite längre sikt ytterligare ett hundratal system. Här befinner sig Obducat långt före konkurrenterna och har för avsikt att ytterligare stärka sin position som marknadsledare. MEDARBETARE AFFÄRERNA VISAR ATT NANOIMPRINT ETABLERAT SIG Erik Marnung arbetar sedan 3,5 år som Sales Manager för NIL med ansvar för Europa och Japan. Erik kommer närmast från ABB där han jobbade med försäljning av automations- och styrsystem för industriprocesser. När samtalet från rekryteraren kom, fanns det ingen tvekan. Jag förstod direkt att det här var en stor utmaning, och jag har inte ångrat mig. Jag är industriell ekonom i botten med erfarenheter av alltifrån kemi och fysik, till automationsteknik, berättar Erik. Nanoteknik är väldigt tvärvetenskapligt och i försäljningssituationen handlar det mycket om en mötespunkt mellan nanoteknik och processautomation. Dessutom trivs jag med det komplexa i försäljningsprocessen. En av mina största utmaningar är att korta försäljningscyklerna, vilket vi lyckas åstadkomma i alltfler affärer. Bland Eriks kunder finns universitet, forskningsinstitut och företag som använder NIL-tekniken i sin tillverkning. Intresset för NIL ökar generellt, det ser vi på fler och fler länder både i Europa och övriga världen. Många forskare lovordar NIL-tekniken, att kunna uppnå flexibilitet inom nanostrukturering till en acceptabel kostnad. Nanoimprint håller definitivt på att etablera sig som en fullt gångbar teknik, både inom forskning och tillverkning, vilket flera av årets affärer tydligt visar. 5

6 Obducats marknad FLEXIBILITET, PRECISION OCH EFFEKTIVITET VÄGEN TILL INDUSTRIALISERING Nanoteknologi, nanoteknik och nanovetenskap handlar om att studera och manipulera materien på atomnivå vanligtvis för att på detta sätt kunna designa speciella egenskaper och funktionaliteter. Dagens stora upptäckter sker i minsta möjliga format. En formlig explosion är att vänta, av såväl applikationer som faktisk tillverkning av produkter som bygger på nanotekniska lösningar i en eller annan form. Allt fler nanotekniska lösningar finns tillgängliga i konsumentledet. Intresset och aktiviteten bland marknadsledande producenter inom en mängd branscher skvallrar om en kommande våg av ny teknik. om en kommande våg av ny teknik. Omfattningen av den förväntade fortsatta kommersialiseringen inom LED-industrin påverkas framförallt av kundernas förmåga att framgångsrikt slutföra optimeringen av produktionsprocesserna för LED baserad på nanopss. Obducat prioriterar detta applikationsområde högst och aktiviteter inom området är inriktade på att säkerställa ytterligare industriorder. Intäktströmmar från LED-industrin genereras vid försäljning av NIL-maskiner, förbrukningsmaterial, stampers (producerad med elektronstrålelitografi) samt intäkter från service. Utvecklingen inskränker sig ingalunda bara till elektronikutrustning snarare ligger den slitna frasen endast fantasin sätter gränserna kittlande nära. Först och främst handlar det om den rena tekniska kapaciteten att kunna framställa extremt små och samtidigt exakta komponenter, ett område inom vilket det hänt väldigt mycket på relativt kort tid. En annan, minst lika viktig aspekt är möjligheten att kontrollera och analysera material i den här storleksordningen. Just förmågan att kunna studera ytterst små strukturer har ökat kunskapen om naturens många finesser på detta område varav några omnämns nedan. Genom att härma naturen, så kallad biomimetik, har människan hittat genvägar till ett flertal geniala lösningar på vitt skilda problem. Några välkända exempel är kardborrebandet och elitsimmarnas hajdräkter, och betydligt fler innovationer med naturen som förebild har kommit eller är på väg. På webbsidan finns ytterligare exempel på över tusen konsumentprodukter som förbättrats genom nanoteknik eller som innehåller nanotekniska komponenter, vilka finns tillgängliga på marknaden idag. Vi konsumenter utgör drivkraften för Obducats kunder Obducat verkar i en omvärld med starka drivkrafter där utvecklingen sker mycket snabbt. Flera av världens stora globala företag inom elektronikindustrin, som t.ex. Fujitsu, Samsung och Toshiba, bidrar till detta. Många av de produkter som dessa företag tillverkar kommer allmänheten dagligen i kontakt med i sina hem, på arbetet eller i samhället i övrigt. Konsumenterna ställer hela tiden nya krav på tjänster och produkter som ska underlätta det dagliga livet. Människan efterfrågar i allt större utsträckning avancerade tekniska apparater som bärbara datorer, stora platta TV-skärmar, digitala läsplattor och smartphones med allt mindre design och med större kapacitet. Företagen bakom dessa produkter drivs av en konkurrenssituation som till stor del går ut på att kunna producera så kostnadseffektivt som möjligt. I denna utveckling bidrar Obducats produkter till att skapa ett mervärde i produktionskedjan i form av ökad kostnadseffektivitet. Krav på ökad kostnadseffektivitet och prestanda är ledstjärnor för Obducat Ständigt förbättrad prestanda och kostnadseffektivitet är avgörande för kundernas konkurrenskraft detta gäller i allra högsta grad Obducats kunder baserat på ovan beskrivna drivkrafter. Insikten om betydelsen av kostnadseffektivitet är mycket stor hos Obducats kunder. I många fall handlar det om viljan och förmågan hos Obducats kunder att använda ny teknologi för att stärka sin position och realisera konkurrensfördelar. Obducat står idag redo med produkter och lösningar som tillför mervärde för företagets industrikunder. Obducat har tekniken som hjälper till att pressa industrikundernas kostnader i tillverkningen. Inte sällan är där samtidigt krav på bibehållen eller förbättrad kvalitet och prestanda. Obducats fokus framöver blir att tillsammans med kunderna bevisa att Obducats tekniker uppfyller kundernas krav avseende repeterbarhet, kostnadseffektivitet och kvalitet. Asien ett av Obducats viktigaste geografiska områden Japan, där Obducat sedan tidigare har en omfattande närvaro, är oförändrat av central betydelse, men omvärlden, med delar av övriga Asien samt USA i spetsen, är marknader av väsentlig betydelse när det gäller industriella kunder. Bland annat ligger Sydkorea mycket långt framme inom konsumentelektronik, och Taiwan har skapat sig en ledande ställning inom LED-utvecklingen. LED-området, både avseende utveckling och marknadsstruktur, är betydligt mer diversifierad än hårddisksidan, som består av fem (fyra om fusionen mellan Western Digital Corporation och Hitachi Global Storage Technology godkänns av konkurrensmyndigheterna) stora aktörer. Kina är en mycket viktig marknad när det gäller akademioch institutionskunder såväl vad gäller NIL- som SEM produkterna. Sammantaget kan Asien betecknas som Obducats huvudmarknad. Sydamerika, med särskilt fokus på Brasilien har visat sig vara en klart intressant marknad med stor potential, framförallt för SEM-produkter. Ryssland är en annan marknad som under de kommande åren förväntas utvecklas positivt med tyngdpunkt på akademi- och institutskunder. Obducats tekniker uppvisar flexibilitet, precision och effektivitet vilket gör dem aktuella i påfallande många av de applikationsområden inom nanoteknik som är under utveckling. Dock är det verkliga trumfkortet kostnadseffektiviteten, vilket gör det mest intressant att koncentrera sig på områden som redan nått industrialiseringsfasen. Nedan följer en kortfattad genomgång av olika applikationsområden och Obducats koppling till dem. INTRESSET OCH AKTIVI- TETEN BLAND MARKNADS- LEDANDE PRODUCENTER SKVALLRAR OM EN KOM- MANDE TIDVATTENVÅG AV NY TEKNIK. LED ljuset för framtiden Ett område som absolut får global uppmärksamhet är användningen av dioder för olika belysningsändamål. Redan idag syns varianter i cykellampor och bilstrålkastare, men även på området allmänbelysning kommer nu nyutvecklingen i snabb takt. En bidragande faktor är de direkt tidsbestämda marknaderna i exempelvis Australien, Kalifornien och inom EU. På dessa marknader har lagstiftning införts som gradvis förbjuder konventionella glödlampor och flera andra länder har infört eller avser att införa liknande lagar. Ljuskällor som OLED (Organic Light Emitting Diode) och LED kan på ett enastående sätt kombinera ljusstyrka och energisnålhet med minimal materialåtgång. Miljöprofilen är också väsentligt bättre då ämnen som kvicksilver inte finns i dessa ljuskällor. Inom applikationsområdet LED kan Obducats teknik bidra till bl.a. kontrastförhöjande komponenter och förbättrad ljustransmission samt ljusspridning. Resultatet är bättre bildkvalitet och lägre strömförbrukning, det senare eftersom mindre ljus går förlorat. Generellt utgör LED framtidens ljuskällor då produktionen av komponenten som sådan är mycket mer miljövänlig jämfört med dagens ljuskällor. Vidare förbrukar LED mindre energi, vilket ytterligare bidrar till den positiva miljöprofil som LED förknippas med. LED-komponenterna används exempelvis i projektorer, bakgrundsbelysning i TV-skärmar, allmänbelysning samt inom bil- och flygindustrin. Både existerande och potentiella kunder inom LED-industrin har utvecklingsplaner som innefattar en utökad produktionskapacitet för de kommande åren. Såväl tidsperspektivet som nanoteknologi, nanoteknik och nanovetenskap handlar om att studera och manipulera materien på atomnivå vanligtvis för att på detta sätt kunna designa speciella egenskaper och funktionalitet. Dagens stora upptäckter sker i minsta möjliga format. En formlig explosion är att vänta, av såväl applikationer som faktisk tillverkning av produkter som bygger på nanotekniska lösningar i en eller annan form. Allt fler nanotekniska lösningar finns tillgängliga i konsumentledet. Intresset och aktiviteten bland marknadsledande producenter inom en mängd branscher skvallrar Public Institutions Området Public Institutions står för huvuddelen av våra sålda system, såväl inom NIL som inom SEM. Likheterna är stora i många avseenden vad gäller säljcykel och andra aspekter såsom kommersiella villkor vid affärer med statligt finansierade institut och universitet. Detta område utgör en betydligt mer mogen marknad än tillverkningsindustrin, och då främst inom SEM där volymen sedan många år är relativt konstant. Varje år säljs totalt ca svepelektron-mikroskop i världen varav adresserbar marknad med nuvarande produktportfölj är ungefär enheter. Genom de senaste årens produktutveckling av svepelektron-mikroskopen har förutsättningarna för att nå nya kundgrupper och användningsområden väsentligt förbättrats. Synergieffekterna mellan produkterna NIL och SEM är flera inom detta område och arbetet pågår med att utnyttja detta bättre. Fler lovande applikationsområden närmar sig industrialisering Det råder ingen brist på användningsområden för Obducats tekniker. Konsumentinriktad elektronik pressar utvecklingen på marknaden mot allt mindre strukturer, större lagringskapacitet och mer funktionalitet per ytenhet. För Obducats del är bortsett från huvudspåren LEDs och Public Institutions nästa generations hårddiskteknologi, och olika typer av optiska ytor för exempelvis displayer och solceller intressanta områden med mycket stor potential. Tidsperspektivet på dessa är lite osäkert varför bolaget väljer att följa kunderna inom dessa områden men inte aktivt starta utvecklingsprojekt specifika för dessa applikationer utan extern finansiering såsom t.ex. i form av kundorder. HDD En av de på senare tid mer uppmärksammade nanoteknologiska uppfinningarna baserade på att skapade strukturer i nanometerstorlek förändrar själva materialets egenskaper och på så sätt öppnar för nya funktionaliteter. Ett sådant fenomen, jättemagnetoresistansen, banade till exempel väg för den idag rådande hårddisktekniken. Detta område är på sikt mycket intressant för Obducat. Utvecklingen inom magnetisk minnesmedia, också kallad hårddisk, drivs bl.a. av det lagringsbehov som multimedieapplikationerna genererar. Exempelvis kommer hemmens elektronik allt mer att integreras i ett och samma nätverk. Detta kommer att ställa krav på en kraftigt ökad digital lagringskapacitet då exempelvis TVprogram spelas in på hårddiskar. I takt med att HDTV blir mer utbrett kommer lagringsbehovet att ytterligare öka, då varje tidsenhet TV-program innehåller mycket mer data till följd av en högre bildupplösning och fler ljudkanaler. Tekniken bygger på mönstrade stampers, som för detta applikationsområde tillverkas med EBtekniken och sedan replikeras med NIL-tekniken. Obducat deltar i det EU-finansierade projektet TERAMAGSTOR, vars mål är att utveckla teknikplattformen för nästa generations magnetiska minnesmedia kallat BPM detta utgör för 2011 bolagets aktiviteter inom HDD-området. Resultatet från TERMAGSTOR utgör grunden för de avtal bolaget tecknat med aktörer inom HDD industrin under hösten Bedömningen är att massproduktionbaserat på BPM initieras först Emerging Markets Utöver nämnda applikationer ovan så finns det ytterligare en lång rad möjliga applikationsområden. Obducat har valt att lägga dessa applikationer under begreppet Emerging Markets. Status avseende projekten inom detta applikationsområde Emerging Markets varierar från tidigt F&U-fokus till projekt som befinner sig i en fas för prototyptillverkning. Exempel på applikationer i denna kategori är displayer, solceller, optoelektroniska komponenter, diagnostiska sensorer, MEMS, OLED etc. 6

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Obducat AB (publ) 556378-5632 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Innehållsförteckning 1 Ordlista och förkortningar 2 2014 i korthet samt väsentliga

Läs mer

OBDUCAT PÅ OFFENSIVEN MOT EN MARKNAD SOM ÄR REDO LED-ORDER VÄRD 22 MILJONER KR ÖKAR PRODUKTIONS- OCH RENRUMSKAPACITETEN STÄRKER FÖRSÄLJNINGEN I ASIEN

OBDUCAT PÅ OFFENSIVEN MOT EN MARKNAD SOM ÄR REDO LED-ORDER VÄRD 22 MILJONER KR ÖKAR PRODUKTIONS- OCH RENRUMSKAPACITETEN STÄRKER FÖRSÄLJNINGEN I ASIEN LED-ORDER VÄRD 22 MILJONER KR STÄRKER FÖRSÄLJNINGEN I ASIEN NYEMISSION VÅREN 2014 TECKNINGSTID 26/3-16/4 2014 ÖKAR PRODUKTIONS- OCH RENRUMSKAPACITETEN OBDUCAT PÅ OFFENSIVEN MOT EN MARKNAD SOM ÄR REDO 1

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i LightLab Sweden AB (publ) April 2009

Inbjudan till teckning av aktier i LightLab Sweden AB (publ) April 2009 Inbjudan till teckning av aktier i LightLab Sweden AB (publ) April 2009 ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Bakgrund och motiv LightLab är ett forsknings- och utvecklingsbolag som utvecklar och avser kommersialisera

Läs mer

Insplorion AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier inför notering på AktieTorget

Insplorion AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier inför notering på AktieTorget Insplorion AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier inför notering på AktieTorget NOTERINGSMEMORANDUM VÅREN 2015 Innehåll Insplorion i korthet 3 Spridning av memorandumet 3 Fem skäl att teckna aktien

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i LightLab

Inbjudan till teckning av aktier i LightLab 1996 LightLab AB grundades. Bolaget etableras vid Chalmers Teknikpark i Göteborg. 1997 Ursprungspatent beviljas i Sverige. 1998 Aktien listas på SBI:s väntelista (senare namnändrad till NGM Equitys väntelista).

Läs mer

Nexam Chemical Årsredovisning 2014

Nexam Chemical Årsredovisning 2014 Nexam Chemical Årsredovisning 2014 Innehåll Innehållsförteckning Kort om Nexam Chemical 2 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Vision, mål och strategi 8 Verksamheten 2014 16 Nexam Chemicals produkter 24 Hållbarhet

Läs mer

Innehåll. Ordlista. Differentiering Att en stamcell mognar till en specialiserad

Innehåll. Ordlista. Differentiering Att en stamcell mognar till en specialiserad Emissionsmemorandum 2015 Innehåll Styrelsens försäkran 3 Fem skäl att teckna aktien 4 Villkor och anvisningar 5 AktieTorget 6 Välkommen som aktieägare 7 Bakgrund till nyemissionen och framtida kapitalbehov

Läs mer

Sivers IMA Holding AB (publ)

Sivers IMA Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Sivers IMA Holding AB (publ) November 2013 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 19 Viktig information Med Sivers IMA eller Bolaget avses Sivers

Läs mer

PROSPEKT. Prospekt för listning på First North och inbjudan till teckning av aktier i AGELLIS Group AB (publ) September 2007

PROSPEKT. Prospekt för listning på First North och inbjudan till teckning av aktier i AGELLIS Group AB (publ) September 2007 PROSPEKT Prospekt för listning på First North och inbjudan till teckning av aktier i AGELLIS Group AB (publ) September 2007 Definitioner och förkortningar Applikation - Tillämpningsprogram, typ av datorprogram

Läs mer

utnyttja de erhållna Teckningsrätterna och teckna nya Aktier senast den 27 februari 2015; eller

utnyttja de erhållna Teckningsrätterna och teckna nya Aktier senast den 27 februari 2015; eller Inbjudan till teckning av aktier i Serstech AB (publ) Notera att Teckningsrätterna kan ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet av Teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen: utnyttja

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INNEHÅLL Precise Biometrics i korthet 1 Inbjudan till teckning av aktier 4 Bakgrund och motiv 5 VD har ordet 6 Villkor och anvisningar 8

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer

SVENSK MIKROVÅGSTEKNOLOGI FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS MOBILNÄT

SVENSK MIKROVÅGSTEKNOLOGI FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS MOBILNÄT SVENSK MIKROVÅGSTEKNOLOGI FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS MOBILNÄT Erbjudande om att delta i nyemission och planerad listning på NGM Nordic MTF. Januari 2011 2 SIVERS IMA VIKTIG INFORMATION! I detta memorandum

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer

Arcam i korthet. Innehåll. Information från Arcam. Arcam erbjuder utrustning för direkttillverkning. av metalldetaljer med friformsteknik.

Arcam i korthet. Innehåll. Information från Arcam. Arcam erbjuder utrustning för direkttillverkning. av metalldetaljer med friformsteknik. Årsredovisning 2005 Arcam i korthet Arcam erbjuder utrustning för direkttillverkning av metalldetaljer med friformsteknik. Utrustningen används för snabb och kostnadseffektiv tillverkning inom främst fl

Läs mer

Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2012 i sammandrag 2 Ordförande har ordet 4 Affärsområden 5 Transaktionsväxel Distribution

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i. Sivers IMA Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i. Sivers IMA Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Sivers IMA Holding AB (publ) Februari 2013 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 19 Sivers IMA Holding AB (publ) Föreliggande Memorandum avser

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i ScandiDos Mars 2014 Inför listning på First North

Inbjudan till teckning av aktier i ScandiDos Mars 2014 Inför listning på First North Inbjudan till teckning av aktier i ScandiDos Mars 2014 Inför listning på First North VIKTIG INFORMATON Detta Informationsmemorandum ( Memorandum )har upprättats med anledning av erbjudandet att teckna

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DECEMBER 2014 VIKTIG INFORMATION Detta informationsmemorandum ( Memorandum ) har upprättats med anledning av den förestående nyemissionen i Senzime om högst 3 674 082

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM HMI/SCADA Software Produktinformation INFORMATIONSMEMORANDUM KENTIMA HOLDING AB (Publ) APRIL 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VIKTIG INFORMATION... 6 SAMMANFATTNING... 7 ERBJUDANDET I SAMMANDRAG... 11 RISKFAKTORER

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OBSERVE MEDICAL INFÖR LISTNING PÅ FIRST NORTH JUNI 2014 1

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OBSERVE MEDICAL INFÖR LISTNING PÅ FIRST NORTH JUNI 2014 1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OBSERVE MEDICAL INFÖR LISTNING PÅ FIRST NORTH JUNI 2014 1 VIKTIG INFORMATION Detta Informationsmemorandum ( Memorandum ) har upprättats med anledning av erbjudandet att

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 Med Adoperator och Bolaget avses Adoperator AB org. nr 556733-9410. Med Thenberg & Kinde avses Thenberg & Kinde Fondkommission AB med org.nr 556474-6518. Memorandumet har

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ)

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 prospekt nyemission 2009 I detta prospekt används definitionen Bredband2, Bredband2 i Skandinavien AB och Bolaget som beteckning

Läs mer

Definitioner och förkortningar CIT: Cash in transfer, dvs kontanter i omlopp

Definitioner och förkortningar CIT: Cash in transfer, dvs kontanter i omlopp Prospekt för listning på First North och inbjudan till teckning av aktier september 2007 Innehållsförteckning Definitioner och förkortningar...4 Erbjudandet i sammandrag...4 Tidpunkter för ekonomisk information...4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll VERKSAMHETEN 2006 2006 i sammandrag... 1 VD har ordet... 2 Nextlink i korthet... 4 Marknadsöversikt... 6 Verksamhetsbeskrivning... 12 ÅRSREDOVISNING 2006 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ) SolTech Energy INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ) 5 19 februari 2014 SolTech Energy INFORMATIONSMEMORANDUM Viktig information Med SolTech Energy, SolTech, Bolaget mm avses

Läs mer

Registreringsdokument

Registreringsdokument ~ 1 ~ Registreringsdokument FÖRETRÄDESEMISSION 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 556575-4537 ~ 2 ~ Definitioner RW Capital, Bolaget eller Koncernen RW Capital AB (publ), organisationsnummer 556575-4537, inklusive

Läs mer

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 2015 Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Drive Energy AB (publ) 22 maj 2015 1 Om Informationsmemorandumet I detta Memorandum gäller följande definitioner, om inget annat anges. Med Bolaget,

Läs mer