erö tidnin Företagarna ger Ekerö högt betyg Folkomr om östning Sid 7 25 mars års trädgårdshisto- ria visas i Drottningholms slottspark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "erö tidnin Företagarna ger Ekerö högt betyg Folkomr om östning Sid 7 25 mars 2012 350 års trädgårdshisto- ria visas i Drottningholms slottspark"

Transkript

1 Nr Ekerö tidning Företagarna ger Ekerö högt betyg Ekerö är den kommun som har utvecklat företagsklimatet bäst i år i Stockholms län, enligt företagarna. Det framgår av den senaste enkätundersökningen som Svenskt Näringsliv har gjort. Sid 7 Folkomröstningom 25 mars 2012 Foto: Tomas Södergren 350 års trädgårdshistoria visas i Drottningholms slottspark Den 28 april öppnar trädgårdsutställningen Trädgård och trädgårdsmästare på Drottningholm och Ekerö till nytta och nöje under 350 år. Sid 9 Hos den nystartade sektionen Unga Mot Jobb (UMJ) faller ingen mellan stolarna Arbetssökande ungdomar får individuellt anpassad support och vägledning mot framtida jobb och studier. Sid 10 Ett lysande projekt Ekebyhovs slottspark kommer att bli ett inbjudande vardagsrum även om aftonen. Under 2012 kommer arbetet med att installera belysning runt slottet och i parkområdet att påbörjas. Sid 9 Läs mer om folkomröstningen sid 4 5 JA NEJ

2 2 Kommunen Ekerö tidning Nr FÖRSLAGSLÅDA till Ekerö kommuns politiker! LÄS MER HÄR! Mejla dina frågor till våra politiker. Enklare betalning av dina fakturor Nu kan du som är kund hos Ekerö kommun betala dina fakturor enklare. Det finns olika sätt att välja på. Autogiro eller E-faktura. Läs mer på vår hemsida: Ekerö tidning utgivningsplan mars 27 maj Bästa läsare Foto: douglas bock 30 september 2 december Följ oss på Facebook! Nu finns Ekerö kommun på Facebook. Genom att bli ett fan på vår facebooksida, klicka på Gilla knappen, så får du uppdaterad information av oss. Du kan själv göra inlägg på vår sida och lämna kommentarer. Vi går äntligen mot ljusare tider och våren är här! I nuläget laddar alla vi förtroendevalda för slutspurten i den kommande folkomröstningen. Ska Ekerö kommun sälja aktierna i AB Ekerö Bostäder? Det är frågan som de röstberättigade i Ekerö kommun ges möjlighet att besvara i folkomröstningen söndag den 25 mars I tidningen hittar du all information om förtidsröstning, röstkort och vallokaler. Vi har nyligen fått en lägesrapport från Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av det lokala företagsklimatet. En av de kommuner som förbättrat sig mest i landet är Ekerö. Jag kan glädjande konstatera att vårt långsiktiga och gemensamma arbete ger resultat. Den goda dialog vi har med våra företagare är nyckeln till att vi klättrar uppåt och vi ska fortsätta på den inslagna vägen. Den 23 april kommer undersökningen att presenteras mer utförligt. Därutöver befäster vi vår position i nyföretagande i landet. Ekerö hamnar återigen bland de tio kommuner där företagandet ökar mest enligt Nyföretagarcentrums årliga Nyföretagarbarometer som just presenterades. Ekerö klättrar från plats åtta till plats sju av 290 kommuner. I början på året fick Ekerö kommun en ny webbsida. Den nya webben har en bättre och tydligare struktur och baseras på funktion och användarvänlighet. Kommunen har deltagit i Funkaprojektet tillsammans med cirka 60 aktiva kommuner för att utveckla en kommunal användarvänlig standard, vilket är klokt eftersom man där kombinerar de samlade erfarenheterna och kunskaperna. Som jag tidigare berättat så har E-paneler varit en viktig del i utvecklingsarbetet av den nya webben. Det vill säga en mötesplats på Internet för att fånga upp vad ekeröborna tycker om den övergripande planeringen av Ekerö kommun. Sist men inte minst har du inte tid att rösta på valdagen så vill jag rekommendera dig att utnyttja möjligheten till att förtidsrösta i kommunens mobila valbuss, kommunhuset eller Barnens bibliotek i Stenhamra. Valinformation finner du också på vår nya webb. Var med och påverka - utnyttja din röst i folkomröstningen! Väl mött i vallokalerna! Vänliga hälsningar Ekerö kommun har fått en ny webbplats Ekerö kommuns nya webbplats är mer användarvänlig och modern med funktioner som Google translate, aktuella händelser, rullande nyheter, lyssnafunktion, driftstörningsmodul, synpunktshantering m.m. Ekerö tidning Peter Carpelan (M) Kommunstyrelsens ordförande Ansvarig utgivare: Lars Hortlund Redaktion: Johan Elfver, Linda Blanckert Grafisk form: Linda Blanckert, Anna Levahn och Birgitta Hanzson redigering: Johan Elfver, Linda Blanckert Foto: Ekerö kommun om inget annat anges Tryckeri: Uffe Tryckare AB Upplaga: ex adress: Box 205, Ekerö Tfn: (vx) E-post:

3 Nr Ekerö tidning Nyheter 3 Många förslag på lösningar för Ekeröpendlare För att försöka häva den trafikinfarkt som är nära förestående, utreds olika trimningsåtgärder för de trafikanter som pendlar mellan Ekerö och Stockholm. Samåkning, intelligent trafiksignalsystem och pendelbåtar är några av förslagen i avvaktan på breddningen av Ekerövägen. Medborgarna känner stark oro för att fordonsköerna ska öka än mer, varför vi måste hitta lösningar för bättre framkomlighet i trafiken, säger Leif Kåsthag, planeringssamordnare på kommunledningskontoret, Ekerö kommun. En av de åtgärder man tittar på för att öka framkomligheten för Ekerö kommuns pendlare är breddning av Ekerövägen med ett extra körfält. Uppfattningen om vilka konsekvenser en breddning kommer att innebära går isär. Ekerö kommun, Länsstyrelsen och Trafikverket har samma syn i principiella frågor medan Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk ofta har en annan syn. En utökning från tre till fyra körfält kommer förhoppningsvis minska det privata bilåkandet till förmån för kollektivtrafikresandet, eftersom bussarna till skillnad från i dagsläget därmed får egna separata körfiler både till och från Ekerö under rusningstrafik. Idag tar det lika lång tid att åka bil som buss när man ska hem till Ekerö, menar Leif Kåsthag. Men Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk är inte lika övertygade. För dessa verk sätts bevarande av natur- och kulturvärdena på Lovö helt i fokus, medan övriga berörda parter är övertygade om att dessa mycket berättigade krav kan tillgodoses vid en utredning av transportinfrastrukturen. Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk, Länsstyrelsen och Ekerö kommun har faktiskt enats om detta genom en överenskommelse efter samråd, daterad den 7 april 2011, säger Leif Kåsthag. Samåkning Under 2012 hoppas man kunna återinföra möjligheten till samåkning i kollektivkörfältet på Ekerövägen. För att få nyttja kollektivkörfältet under högtrafik måste utöver föraren minst två passagerare sitta i bilen. Mellan år erbjöds medborgarna i ett försök möjlighet till samåkning, men Länsstyrelsen menade att privatfordon utgjorde hinder för bussar i linjetrafik. Även polisen tyckte att det var svårt att bedöma om det satt två eller tre personer i bilen och ansåg att man hade mer angelägna ärenden att hantera, i jämförelse med att kontrollera om bilister kör olovligt i busskörfältet. Det bedöms finnas ett antal positiva effekter med samåkning. Bättre framkomlighet, reducerade bränslekostnader och mindre avgaser, säger Leif Kåsthag. Intelligent trafiksignalsystem Trafikljusen över Stockholm är sammankopplade och är ett så kallat intelligent trafiksignalsystem. I det systemet ingår inte Ekerös trafikljus. Idag trimmas trafikljusen lokalt i Ekerö, men likt en klocka drar de sig kontinuerligt vilket gör att trafikljusen hamnar i ofas och onödiga köer uppstår. Vi har märkt att flytet i trafiken, åtminstone kortsiktigt, varit bättre när trafikljusen varit ur funktion. Under år 2012 hoppas vi att trafikljusen i Ekerö ska kunna kopplas ihop med övriga Stockholms intelligenta trafikljussystem, berättar Leif Kåsthag. Gång- och cykeltunnlar En mer långsiktig åtgärd som eventuellt kan komma till stånd runt 2015 är gång- och cykeltunnlar vid Kanton och Hertigarnas stall. Man ser även över in- och utfarter runt Drottningholm. Det bildas ofta köer bakom dem som ska köra in till golfbanan, teatern, kiosken, parkeringen och slottet och även mot malmen. Vi ser nu över möjligheten att bland annat bredda vägen vid de platserna. Det kan eventuellt bli fråga om ett vänstersvängfält, säger Leif Kåsthag. Förbättrade busshållplatser vid Drottningholm ses också över. Om fler än två bussar stannar vid en hållplats blir det köbildning i Det bedöms finnas ett antal positiva effekter med samåkning. Bättre framkomlighet, reducerade bränslekostnader och mindre avgaser det närliggande fordonskörfältet. Motorvägsbussar har varit uppe för diskussion, men SL har inga planer för det i dagsläget. Vi har haft direktbussar som körde till Ekerö centrum utan att göra stopp på vägen för några år sedan. Vi har inga planer på att återinföra det, men om det finns tillräckligt med underlag så är vi inte främmande för tanken, säger Per Ekberg, strategisk planerare, SL. Pendelbåt I Stockholm pågår ett pilotprojekt där kollektivtrafiken på Stockholms inre vattenvägar, Stockholm Lidingö Nacka, ska utvecklas. I pilotprojektet har turtätheten ökat och SL:s periodkort gäller på pendelbåtarna. Detta är ett projekt som vi hoppas att vi på Mälarsidan också ska få. En egen Ekerölinje i sötvatten. Det borde inte vara exklusivt för de boende i Saltsjön, säger Leif Kåsthag. Pendelbåten ska i ett eventuellt nytt pilotprojekt i sådant fall gå mellan Ekerö centrum och Stadshuset. Ekerö kommun och SL är överrens om att en ytterligare hållplats mellan dessa destinationer skulle kunna vara Ekensberg, för att öka antalet trafikanter på linjen och därmed förbättra samhällsnyttan ställd mot kostnad för denna infrastrukturinsats. Om pilotprojektet blir av och om det blir lyckat kommer förmodligen slutstationen att bli Gamla Stan eller Slussen. Linda Blanckert Förslag till bättre framkomlighet för Ekerötrafikanter: Breddning av Ekerövägen Intelligent trafiksignalsys tem Samåkning: Under högtrafik ska de bilar med minst tre personer i få möjlighet att köra i busskörfältet. Nya Gång-och cykeltunnlar Förbättrade busshållplatser Vänstersvängfält Pendelbåtar Förbättrad kollektivtrafik med avsevärt bättre infartsparkering ses också över.

4 4 Aktuellt Ekerö tidning Nr Ska kommunen sälja aktierna i AB Ekerö Bostäder? Bakgrund Måndag den 17 oktober beslutade Kommunstyrelsen att återuppväcka frågan om att sälja kommunens aktier i AB Ekerö bostäder. Kommunfullmäktige gav Kommunstyrelsen i uppdrag att försälja aktierna i AB Ekerö bostäder till ett pris, som skulle bestämmas med utgångspunkt i ett underliggande fastighetsvärde ej understigande 750 miljoner kronor. Med anledning av finanskrisen beslutade Kommunfullmäktige att avbryta den pågående försäljningen av aktierna i bolaget. Under förra året hörde intressenter av sig till kommunen och visade engagemang av att förvärva aktierna i bolaget om kommunen fortfarande var intresserade av att försälja dessa. Då intressenterna angav att de var villiga att åsätta ett värde på fastighetsbeståndet som var högre än de 750 miljoner kronor som Kommunfullmäktige tidigare angav som minibelopp gjorde Kommunstyrelsen bedömningen att det fanns anledning att åter väcka frågan. Initiativ om folkomröstning Torsdag den 27 oktober 2011 informerade Kommunfullmäktiges ordförande om ett folkomröstningsinitiativ i frågan om en försäljning av kommunens aktier i AB Ekerö bostäder eftersom oppositionen samlat in tillräckligt med namnunderskrifter för att initiera frågan. Ärendet om en eventuell försäljning av kommunens aktier i AB Ekerö bostäder återremitterades till Kommunstyrelsen för ytterligare utredning. Ärendet om folkomröstning har beretts av Ekerö kommun. Den 22 november fattade Kommunfullmäktige enhälligt beslut om att en folkomröstning ska genomföras den 25 mars Ändrad vallag Den 1 januari 2011 trädde omfattade ändringar i regeringsformen samt vissa ändringar i vallagen och kommunallagen i kraft (prop. 2009/10:80). En rådgivande folkomröstning ska hållas i en kommun eller ett landsting i en fråga om minst tio procent av de röstberättigade begär det, såvida inte minst två tredjedelar av ledamöterna i Kommunfullmäktige motsätter sig det. Kommunfullmäktiges beslut 22 november Kommunfullmäktige konstaterar att lagkraven är uppfyllda och beslutar att en rådgivande folkomröstning skall genomföras. 2 Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av folkomröstningen på kronor tas ur budgetreserven och överförs till Valnämnden för år Kommunfullmäktige beslutar att datum för folkomröstningen är den 25 mars Datumet beslutas i samråd med Valmyndigheten. 4 Kommunfullmäktige överlämnar ärendet om folkomröstning till Kommunstyrelsen för beredning. Enligt Kommunallagen 5 kap 23 får ett ärende om att hålla en rådgivande folkomröstning i en viss fråga väckas i Kommunfullmäktige av minst tio procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar (folkinitiativ). Tio procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna i Ekerö kommun motsvarar ca personer. Efter kommunledningskontoret beredning och samråd med Valmyndigheten beslutade Kommunfullmäktige den 9 februari 2012: 1 Kommunfullmäktige beslutade att antal valdistrikt (15 st) är oförändrade från valet Kommunfullmäktige beslutade att antal vallokaler på valdagen ska vara 10 stycken det vill säga Adelsö Hembygdsgård Sundby skola - matsalen Munsö skola - matsalen Träkvista skola - matsalen Tappströmsskolan - stora matsalen Ekebyhovsskolan - matsalen Skå skola - gymnastiksalen Stenhamraskolan - matsalen Färentuna skola - Mellantuna Drottningholmsskolan - matsalen. Öppettider på valdagen ska vara klockan utom i Adelsö hembygdsgård, Munsö skola, Skå skola och Drottningholms skola där vallokalerna har Ekerö Bostäders fastighet på Ekuddsvägen öppet mellan klockan och Kommunfullmäktige beslutade att frågan som ska ställas är: Ska kommunen sälja aktierna i AB Ekerö Bostäder? 4 Kommunfullmäktige beslutade att röstsedlarna ska ha samma utseende som vid allmänna val samt vara vita. Det ska finnas tre röstsedlar på vilken frågan finns tryckt, en för JA, en för NEJ samt en blank. Ingen informationstext ska stå på valsedlarna, endast frågan. 5 Kommunfullmäktige beslutade att budröstning kan ske. 6 Kommunfullmäktige beslutade att förtidsröstning anordnas under tiden 12 mars mars Kommunfullmäktige beslutade att röstsammanräkningen ska vara avslutad senast den 27 mars 2012.

5 Nr Ekerö tidning aktuellt 5 Folkomröstning 25 mars Ska kommunen sälja aktierna i AB Ekerö Bostäder? Folkomröstning 25 mars Vem får rösta? För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Rösträtt i kommunal folkomröstning Du har rösträtt i kommunal folkomröstning om du: är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen. är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen. är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige tre år i följd samt folkbokförd i kommunen före valdagen. Förtidsröstning Ska du förtidsrösta behöver du både röstkort och id-handling. Det går att förtidsrösta i nedanstående röstningslokaler från och med måndag 12 mars till och med lördag 24 mars. Mobil valbuss Karusellplan/ Drottningholm Mån-fred kl Skå/utanför ICA Tis,ons kl Träkvistavallen Må,tor,fre kl Skå/utanför ICA Lör kl Träkvistavallen Sön kl Kommunhuset Tappströmsvägen 2 Må-tor kl Lör kl Barnens eget bibliotek i Stenhamra Herman Palms plan 3 Må kl Tis kl ons kl Tor kl Fre kl Sön kl Dubblettröstkort Om du inte fått något röstkort eller förlorat röstkortet kan kommunen utfärda dubblettröstkort måndag-fredag kl Ring kommunens växel tel Ytterligare frågor Har du frågor om valet kan du måndag-fredag kl kontakta valnämndens kansli: Åsa Lindgren eller Ann-Cathrine Bergström på tel Information om valet finns också på Röstningslokaler valdagen 25 mars Vallokal Valdistrikt Öppettider Adelsö Hembygdsgård Adelsö kl.10-13,17-20 Munsö skola Munsö kl.10-13,17-20 Matsalen Sundby skola Sundby/Helgö kl Matsalen Träkvista skola Träkvista S kl Matsalen Träkvista Ö Tappströmsskolan Ekerö/Gällstaö kl Stora matsalen Tappström Ekebyhovskolan Ekebyhov kl Matsalen Träkvista V Stenhamraskolan Svartsjö/Sånga kl Matsalen Stenhamra Färentuna skola Färingsö N kl Mellantuna Färentuna/Hilleshög Skå Skola Skå kl.10-13,17-20 Gymnastiksalen Drottningholmsskolan Lovö kl.10-13,17-20 Matsalen Med vänlig hälsning Valnämnden Ekerö kommun Barnens Bibliotek/ Stenhamra Skå/ vid ICA OBS! Röstkorten kommer med posten 9 mars. Karusellplan/ Drottningholm Röstningslokaler för förtidsröstning under perioden 12 mars till och med 24 mars. Kommunhuset Träkvistavallen

6 6 aktuellt Ekerö tidning Nr Livsviktiga minuter I samarbete med södertörns brandförsvar har Ekerö kommuns väktare från Svensk bevakningstjänst vidareutbildats i släckningsarbete. De blir så kallade Första insats person (FIP). Syftet är att snabbare än idag kunna göra de första, viktiga och avgörande åtgärderna på skadeplatsen. Väktarna kommer i de flesta fallen vara först på plats när ett larm har gått och de minuterna är oerhört viktiga, säger Stefan Persson, säkerhetssamordnare, Ekerö kommun. Väktarna utbildas på brandstationen i Ekerö. Väktarna består av två arbetslag som arbetar nätter och helger. De har tillgång till en radio som står i direktkontakt med SOS Alarm och kan därför vara på plats så snart ett larm har gått. Eftersom de ständigt cirkulerar i sina bilar kommer de med största sannolikhet kunna vara på plats snabbare än brandbilarna, säger Stefan Persson. De kommer att utrustas med större släckare i bilen för att kunna släcka mindre bränder och de ska även snabbt kunna bedöma om det är en stor brand och hur många brandbilar som behöver åka till platsen. Planen är att alla skolor och förskolor ska vara utrustade med automatlarm under 2012 och det är inte helt ovanligt att de går igång av sig själva. Att väktarna kan vara först på plats och där göra en bedömning om det är ett falsklarm eller inte räddar liv, eftersom cirka 90 procent av automatlarmen är falsklarm och risken då blir större att någon skadas i trafiken när utryckningsfordonen kör mot rött. Brinner det däremot i ett hus och någon har ringt larmcentralen så åker alltid brandbilen ut. Det kommer även väktarna att göra och då inleda släckningsarbete, berättar Stefan Persson. Tjänstegarantierna - en del av kvalitetsarbetet i kommunen Jag och min dåvarande fullmäktigekollega lade en motion om införande av tjänstegarantier i Ekerö kommun. Motionen antogs av ett totalt enigt fullmäktige vilket är glädjande, säger Sivert Åkerljung (KD). Tjänstegarantier är en del av kommunens kvalitetsarbete och beskriver på ett konkret sätt vilken service kommunens invånare kan förvänta sig av Ekerö kommun utifrån befintliga resurser, metoder, organisation och kompetens. Garantierna syftar till att öka förtroendet för kommunens verksamhet hos kommuninvånarna och är fastställda av kommunfullmäktige. Samtliga nämnder inklusive Kommunstyrelsen har antagit tjänstegarantier kopplade till sina respektive verksamheter. Alla blir vinnare med tjänstegarantier, både medborgare, politiker och kommunanställda. Kommunens personal får till exempel en tydligare bild av sina uppgifter. De får veta vad som är viktigt och förväntas av dem. En stor vinst är att systemet med tjänstegarantier ökar demokratin, alltså invånarnas möjlighet att påverka och ha synpunkter, menar Sivert Åkerljung. Klagomålshantering På kommunens nya hemsida finns en ny tydlig synpunkts- och klagomålshantering under fliken kontakt. Samtliga synpunkter och klagomål registreras och har samma prioritet. För att systemet med tjänstegarantier ska fungera är det viktigt att medborgarna talar om när kommunen inte håller vad den lovar. Då kan det som inte fungerar snabbt rättas till. Klagomålshanteringen och uppföljningen av den kommer att ge en tydlig bild av om det är någon särskild del i kommunförvaltningen som inte fungerar. De tjänstegarantier som nu tagits i nämnder och Grovsopor som trillar av släpet är en trafikfara Det förekommer att bilförare passerar sopsäckar som ligger utefter vägarna. Detta beror på att sopor på väg till Skå återvinningscentral lastats för dåligt, och fallit av. Ni som transporterar sopor till återvinningscentralen och inte bundit fast dem ordentligt, riskerar att tappa er last. Om avfallet hamnar på vägen utgör det en fara för både Hög brandsäkerhet Under det senaste året har det satsats stort på säkerheten i och omkring kommunens fastigheter. Värmekameror runt fasaderna på skolorna och fler brandlarm i kommunens byggnader har installerats. Även sprinklers har monterats på flera byggnader. De gröna soptunnorna som ofta står utanför kommunens lokaler är lättantändliga och nu görs ett test utanför fritidsgårdarna där soptunnorna placeras inuti ett brandskyddat, låsbart skåp för att på så sätt förhindra att en eventuell brand tar sig mot byggnaderna. I Södertälje har väktarna Ett bra bemötande och snabb handläggning är viktiga åtaganden för en kommun. Det menar Sivert Åkerljung (KD), som ligger bakom förslaget att införa tjänstegarantier i Ekerö kommun. styrelser är ett första steg. Dessa kan självfallet utvecklas och vässas ytterligare. Jag är dock väldigt glad att vi nu påbörjat arbetet med tjänstegarantierna och klagomålshanteringen, avslutar Sivert Åkerljung (KD). trafikanter och miljön. Under vinterhalvåret är det extra viktigt att tänka på detta då det är mörkt och svårt att upptäcka svarta sopsäckar i mörkret. Magdalena Swistak släckt det som skulle ha kunnat bli stora bränder i skolorna. Mellan år åkte väktarna ut på 133 larm varav 40 var släckningsarbeten. Visst kostar Foto: Lena Burman investeringarna en del men skulle en skola börja brinna har vi tjänat in den här kostnaden flera gånger om, avslutar Stefan Persson. Vad hinner FIP göra? Vid en brand handlar det om minuter. FIP kan hinna göra mycket i väntan på att kollegorna ska komma fram. Här är några exempel: Släckning av brand med handbrandsläckare Varna personer i fara Lämna lägesrapport till räddningscentralen i Stockholms län Begära förstärkningar i tidigt skede eller kunna vända resurser som inte behövs Orientera och bedöma situationen samt lämna förberedande order till ankommande styrkor Genomsökning av lokaler vid vissa automatiska brandlarm Låsa upp dörrar så att brandmännen snabbt kommer in Överenskommelsen Hur kan samverkan mellan de idéburna organisationerna och kommunen stärkas och utvecklas? Detta var frågan för kvällen när ett stort antal företrädare för föreningar och organisationer, politiker och tjänstemän från Ekerö kommun möttes den 14 februari för att lyssna till Hanna Broberg från Överenskommelsen. Initiativtagare till dialogen var socialnämndens ordförande Staffan Strömbäck (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Gerby (M) och kultur-och fritidsnämndens ordförande Gunilla Lindberg(FP). I Sverige finns det ca idéburna organisationer med omkring 32 miljoner medlemmar. Den kraft och kompetens som finns i den idéburna sektorn tas inte fullt ut tillvara i samhällsutvecklingen. Därför har ett flertal organisationer inom det sociala området, regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tecknat en nationell avsiktsförklaring om samverkan, den så kallade Överenskommelsen. Med den nationella Överenskommelsen som utgångspunkt diskuterades intresset av att utveckla formerna för samverkan på Ekerö. Ett uppföljningsmöte för fortsatt dialog ska gå av stapeln innan sommaren. Lena Burman Ta hand om ditt farliga avfall Tänk på din omgivning och lämna in miljöfarligt avfall på återvinningscentralen i Skå eller lägg det i den röda miljöboxen. Du som kommuninnevånare kan beställa passerkort på /avfall

7 Nr Ekerö tidning näringsliv 7 Foto: Marcus Lundstedt Alverbäcks återigen nydanande inom miljöfrågor Alverbäcks Blommor, Svenskt Sigill och Vi-skogen överräckte den första klimatbuketten till miljöminister Lena Ek (C). Klimatkompenserar med plantering av träd i Afrika Lökodlingen i Nederländerna, uppvärmning, kylning, emballage, packning, lagring, skörd och transporter ger upphov till klimatgaser som Alverbäcks kompenserar genom att plantera träd med hjälp av Vi-skogen. Det ligger i tiden att arbeta med miljö, men vi är inte klara än. Vi måste alla hjälpas åt att förbruka mindre energi om det ska räcka, säger Håkan Alverbäck. Alverbäcks blommor är sedan tidigare certifierade enligt Svenskt Sigills tilläggscertifiering för minskad klimatpåverkan. Som en vidareutveckling av Alverbäcks miljöarbete klimatkompenserar man numera hela sin tulpanodling med hjälp av Vi-skogen. Vi är glada och stolta över att arbeta tillsammans med Alverbäcks som är så seriösa i sitt miljöarbete, säger Hanna Wetterstrand, Vi-skogen. Alverbäcks producerar årligen 23 miljoner tulpaner vilket ger ett koldioxidutsläpp på 374 ton koldioxid per år. Detta kompenserar Alverbäck med att plantera träd i Tanzania. En vanlig tulpanbukett ger upphov till 0,18 kg koldioxid. Detta kan jämföras med en hamburgare, som ger upphov till ca 0,20 kg koldioxid. Varje bukett kommer att ha ett märke som talar om varje buketts klimatbelastning som Alverbäcks kompenserar för. Vi kommer inte att belasta kunden för vårt miljöarbete, det har vi löst internt. Våra tulpaner är dyrare än de holländska, men lökarna är kraftigare och hästlängder före miljömässigt. Man får det man betalar för, säger Håkan Alverbäck. Miljöminister Lena Ek var den första att motta en bukett klimatkompenserade tulpaner. Det är en prestation att ha en sådan här grön och tekniskt framsynt produktion av blommor som fyller de höga krav som finns på miljövänlighet, säger Lena Ek, miljöminister. Klimatkompensation så fungerar det De träd som planteras binder stora mängder koldioxid från atmosfären och bidrar till att minska växthuseffekten, ger bördigare jordar och inkomst till bönderna. Träd som planteras i ett specifikt projekt tar upp motsvarande mängd koldioxid som släpps ut av samarbetspartnern. Alverbäcks har i många år arbetat med att dra ned energiförbrukningen. 1. Sedan år 2005 har Alverbäcks värmt upp sina växthus med pellets istället för som tidigare med olja vilket minskade koldioxidutsläppen med ton. 2. Tulpanerna planteras i ekologisk jord. 3. Lådorna som tulpanerna planteras i ångas innan de används istället för att kemiska växtskyddsmedel används. 4. De flesta lökar komposteras. 5. Växthusen är byggda för att spara energi. Foto: Linda Blanckert Näringslivschefen Stefan Pellén Ekerö får högt betyg av företagarna Ekerö är den kommun som har utvecklat företagsklimatet bäst i år i Stockholms län, enligt företagarna. Det framgår av den senaste enkätundersökningen som Svenskt Näringsliv har gjort. Det är helt klart glädjande att vårt målmedvetna arbete ger resultat. Vi har jobbat mycket med att utveckla dialogen mellan kommunen och företagen, säger Stefan Pellén, Näringslivschef i Ekerö kommun. I en intervju med Svenskt Näringsliv får Stefan Pellén medhåll av Stefan Holm, regionchef på Svenskt Näringsliv. Ekerö kommun har arbetat mycket intensivt och målmedvetet i samarbete med företagen, för att förbättra företagsklimatet. Företagen uppskattar den närmare dialogen och den förbättrade informationen genom fler kontaktytor. Idag träffas man oftare, på både frukostmöten och på träffar med de lokala företagarorganisationerna. Det har gett resultat och det ska bli verkligt intressant att se vilken utdelning det ger i rankingen som kommer den 23 april, säger Stefan Holm. Framgångsfaktor Stefan Pellén känner ett stort stöd från politikerna i Ekerö kommun och han menar att det är en av framgångsfaktorerna. Politikerna i vår kommun är genuint intresserade av att träffa företagare, vilket är väldigt betydelsefullt. Det är relationerna mellan politik och näringsliv som är långsiktigt viktiga för att företagsklimatet ska fortsätta att utvecklas. Vi är ju en växande kommun och en av de bästa i landet när det gäller nyföretagande, säger Stefan Pellén till Svenskt Näringsliv. Ingemar Hertz (M), ordförande i Ekerö kommuns näringslivsråd, tycker att det är viktigt att Ekerö kommun hamnar högt upp i de olika mätningarna. Han menar att det är ett betyg på att kommunen verkligen stöttar sitt näringsliv och underlättar företagens verksamhet i kommunen. Näringslivschefen Stefan Pellén och näringslivskoordinator Merete Palmbergs arbete har betytt mycket för denna utveckling. Näringslivsrådet hoppas att kommunen med de insatser som görs ska fortsätta och klättra i de olika mätningarna och göra kommunen ännu mer intressant för nya företag, säger Ingemar Hertz (M). Linda Blanckert Under 2011 har RUT skapat motsvarande över 400 nya heltidsjobb i Stockholms län, uppger Företagarna i Stockholms län. I Ekerö kommun använde sig nästan kommuninvånare av avdragsmöjligheten till ett värde av 9,5 miljoner kronor. Antalet timmar motsvarar 37 heltidsjobb. Det är en ökning med 23 procent.

8 8 kultur Ekerö tidning Nr Tema: Världen Flaggor och symboler på Tema: Världen Årets tema som kommer att prägla kommunens kulturaktiviteter under 2012 är Världen. Det är ett tema som är hopplöst att greppa världen är ju så stor, så stor som det heter i visan, men friheten är rolig och inspirerande, säger Lennart Lundblad, chef Ekerö Kultur. Vikingar var temat för Ekerö Kultur under I Ekerö centrum härjade vikingar, Ekebyhovs slott förvandlades till en vikingatida handelsplats och biblioteket i Ekerö centrum belägrades av en upplevelseutställning för barn om vikingatiden. Utställningar, föreställningar, sagoberättelser, pyssel, föreläsningar och modevisningar har handlat om vikingatiden för att alla, liten som stor, skulle få en möjlighet att få veta lite mer om ett av de världsarv som finns i kommunen. Förra året hade vi fokus på en liten, liten del av världen en ö i Mälaren. I år vänder vi på det hela och tar in resten av världen. Det finns en massa olika symboler för världen och världens olika länder att använda sig av, flaggor och frimärken till exempel. Och så all Teaterbussen 15 april, Barnens eget bibliotek i Stenhamra 27 maj, Ekebyhovs slott För barn från fem år och uppåt. litteratur, förstås! säger Lennart Lundblad entusiastiskt. Från Novella till Aktuella I bibliotekets foajé kommer olika personer att berätta något som rör tema Världen. Bland annat kommer Per-Ove Kårfors från Orto Novo att berätta om aromatiska blad, och exotiska kryddor från hela världen. Onsdagar klockan Flaggutställning på Barnens eget bibliotek i Stenhamra Söndag 26 april kl 12 16, vernissage och Skapande söndag: gör din egen flagga tillsammans med konstnären Stig Holm! Missa inte! De senaste åren arbetar Ekerökultur med ett tema. Tidigare år har Aktiviteter Våren kommer att vara späckad med underhållning och aktiviteter kring temat: Världen. I en specialinredd teaterbuss kommer Teatersällskapet Abellis magiska teater att framföra marionetteaterföreställningen Syster Benrangel, som bygger på en saga från Sydafrika. Världsbokdagen infaller varje år den 23 april och kommer att uppmärksammas på biblioteket i Ekerö centrum med en mingelkväll. Nya, skönlitterära böcker kommer att presenteras och diskuteras, bokcirklar, och författare kommer att vara på plats. Det uppskattade konceptet Novella med soppa fortsätter i café Byblos under mars månad men med världen som tema. Filosofi, resor och kryddor från världens hörn kommer att diskuteras. Lennart Lundblad, chef Ekerö kultur Årets tema Världen är oändligt, och det kommer att hända massor av spännande saker under året. En del står i Kulturfoldern som man kan hämta på biblioteket eller i kommunhusets reception. Men det bästa är att regelbundet titta i evenemangskalendern på www. ekero.se. Där hittar man det mesta! säger Lennart Lundblad. Mars Tittut Amigo Marco Rios från Peru och Kerstin Wikström, båda kända från Bolibompa, har en föreställning för de minsta barnen i Erskinesalen. Dans, rörelse och sång till musik och rytmer från Latinamerika. Barnlördagar på biblioteken med pyssel, fika och sagostunder. Kalas Barnens eget bibliotek i Stenhamra fyller fyra år. Söndag 15 april kl Musik, teater och överraskningar. Alla barn och troll bjudes på saft och tårta! Känner du till......världsbokdagen Uppmärksammas 23 april, med mingelkväll på biblioteket, Ekerö centrum. En kreativ symbolverkstad invigdes under sportlovet i Galleri Utkiken. Tillsammans med konstnären Stig Holm kommer barn och unga under våren att få arbeta med symboler under temat: Världen. Flaggor är olika länders kanske mest kända symbol. Även frimärken är symboler för det land som ger ut frimärkena. De berättar nationens historia, kamp för framgång och framåtskridande och tro på framtiden. Vi vill att barn och ungdomar ska blicka ut över världen utanför Ekerö kommun. Det finns oändligt mycket kunskap i ett frimärke. Vi tänkte att barnen ska få jobba med egna frimärken och flaggor, säger Maud Edvardsson, kulturproducent Ekerö kommun. Varje land har en egen flagga Konstnären Stig Holm och färgerna i den symboliserar något för landet, som franska flaggan till exempel som symboliserar frihet, broderskap och jämlikhet, fyller Stig Holm i. Stig Holm Stig Holm kommer att leda verkstaden och guida barnen genom sitt arbete med symboler. Utöver sitt arbete som konstnär är han även arkeolog och osteolog. Förutom oljemåleri arbetar jag gärna i material som sten, trä och järnskrot. Jag inspireras av naturen och samlar på mig material som jag hittar både på marken och sjöbotten och sedan bygger jag något av det. Det kommer även att finnas möjlighet för barnen att pröva på att jobba i olika material, berättar han. Verkstaden riktar sig fråmst till barn och ungdomar. Den kommer att vara öppen till och med 24 mars och konstverken kommer att hängas upp på väggarna i galleriet. Det blir en utställning som kommer att växa fram. Förhoppningen är att även föräldrarna ska vara delaktiga, avslutar Maud Edvardsson. Flaggpyssel lördag 24 mars kl Galleri Utkiken, Kulturhuset, Ekerö centrum Ekerös bibliotekarier rekommenderar... Fabio Geda I havet finns det krokodiler Om du föds i Afghanistan, på fel plats och i fel ögonblick, så kan det hända att någon gör anspråk på ditt liv Det vet den 10-årige Enaiatollah Akbari. När talibanerna år 2000 tar kontrollen över den by där han bor, smugglar hans mor honom över gränsen till Pakistan. En kväll får hon honom att lova 3 saker: Att aldrig stjäla. Att aldrig bruka vapen. Att aldrig använda narkotika. Morgonen därpå är hans mor försvunnen. Ensam tar sig Enaiatollah till tryggheten och hamnar flera år senare i Italien. En gripande och samtidigt osentimental och underhållande berättelse om stora umbäranden, mod, generositet och smart överlevnadsinstikt. Boken bygger på egna erfarenheter och har blivit en succé i Italien och i många av de 30 länder där den kommit ut. Åsa Sjöberg, Bibliotekarie Just nu går Trolldiplomsjuryn igenom nomineringarna till årets trolldiplommottagare. Kriterierna för att få diplomet är: den som genom sitt konstnärskap förtjänstfullt bidrar till att barnens värld är och får vara förtrollad. Tidigare år har Georg Riedel, Lennart Hellsing, Stina Wirsén och Barbro Lindgren tilldelats diplomet. På fyraårsdagen för Barnens eget bibliotek i Stenhamra, som firas den 15/4 delas Trolldiplomet ut. Musik, teater och överraskningar. Alla barn och troll - bjudes på saft och tårta!

9 Nr Ekerö tidning Kultur 9 Foto:Tomas Södergren Foto: Tomas Södergren Utställningen pågår 28 april 2 september 2012 och är ett samarbete mellan Drottningholms slottsförvaltning, Statens fastighetsverk och Ekerö kommun. 130 olika sorters penséer presenteras utanför Kina slott 1 maj - 6 juni 350 års trädgårdshistoria visas i Drottningholms slottspark I slutat av april öppnar trädgårdsutställningen Trädgård och trädgårdsmästare på Drottningholm och Ekerö till nytta och nöje under 350 år. Utställningen börjar vid Kina slott och är uppbyggd av sex separata trädgårdsrum. Den sträcker sig över kvadratmeter och är gratis för besökarna. Utställningen är den största i slottsparkens historia. Ekerö kom tidigt att kallas för Stockholms trädgård. Ekerös gynnsamma odlingsklimat, fina jordbruksmark och närheten till Stockholms stad var och är fortfarande främjande för trädgårdsnäringen i kommunen. Utställningen har sin utgångspunkt i det kulturarv som Drottningholms slottspark erbjuder i samverkan med den rika trädgårdshistoria som Ekerö kommun bär på. Inom kommunen har trädgårdsnäringen varit viktig och är det även idag. Trädgårdsmästaren, nyttan och nöjet är grundtemat i utställningen, säger trädgårdsingenjör Paulina Landin, som är projektledare och anställd av Drottningholms slottsförvaltning. Under fyra månader kommer utställningen att pågå med blomsterarrangemang och aktiviteter. Penséer, pelargoner, saintpaulior och fuchsior kommer att pryda parken, Orangeriets historia, kunskap om aromatiska blad och musik i festpaviljongen är några av programpunkterna. Nytta och nöje Drottningholms trädgårdsmästare skapar tillsammans med Gunnar Kaj, blomsterkreatör och kanske mest känd för sina blomsterdekorationer till Nobelfesten, arrangemang och scenerier med fokus på nytta och nöje av blommor, grönsaker och annat växtmaterial från odlare på Mälaröarna. Växthus, drivbänkar, halmbalar, vassmattor och planteringar med bland annat tobaksplantor som fanns på öarna i början av 1900-talet kommer att visa på nyttan med trädgårdsodling. Nöjet Fröjden för ögat och dofterna, är blomsterinstallationer skapade av växtmaterial som i första hand kommer från odlare i Ekerö. Ekerö kom tidigt att kallas för Stockholms trädgård Vid Kina slott finns trädgårdsrum i vilka det kommer att finnas en utställning som i text och bild berättar om Drottningholms slottsparks historia och trädgårdsmästarna som arbetat där. Även Ekerös trädgårdshistoria som i början av 1900-talet hade många handelsträdgårdar och trädgårdsmästare som har varit verksamma på öarna finns dokumenterade. Och för att förhöja upplevelsen är rummen delvis gömda för varandra. Vi vill inspirera besökarna med en utställning som fortsätter att överraska och där utställningen förändras under säsongen, avslutar Paulina Landin. Trädgårdsmässan Under april går det även att besöka Drottningholms monter på trädgårdsmässan som är en försmak av trädgårdsutställningen Trädgård och trädgårdsmästare på Drottningholm och Ekerö- till nytta och nöje under 350 år. Missa inte... Den danske blomsterkonstnären Tage Andersens installation av kamelior. Déjeunersalongen på Drottningholms Slottsteater. T.o.m. 15 april vardagar 12 16, helger Utställningen pågår 28 april 2 september 2012, öppet dagligen kl maj 6 juni är det vårprakt i utställningen med tulpaner och penséer. Därefter följer sommarprakt 15 juni 2 september. 12 maj anordnas en trädgårdsmarknad med lokala trädgårdsodlare och småskaliga matproducenter. Med på utställningen finns ett Barnens trädgårdsrum där barnen kan använda sin kreativa sida och bland annat plantera frön och gå på tipspromenad. I närheten finns kafé samt försäljning av blommor. Fri entré. Tisdagar och torsdagar anordnas guidade turer på svenska av utställningen. Samling framför Kina slott. För mer information: Ett lysande projekt Ekebyhovs slottspark kommer att bli ett inbjudande vardagsrum även om aftonen. Under 2012 kommer arbetet med att installera belysning runt slottet och i parkområdet att påbörjas. Modern och finstämd ljussättning ökar både tryggheten och upplevelsen i vår vackra slottspark, säger Stefan Persson, säkerhetssamordnare, Ekerö kommun. Ekebyhovs slottsfasad var tidigare belyst med watt. Ganska ljust, men knappast vackert eller funktionellt. Den nya ljussättningen av slottet och området kommer att bli både tjusig och energisnål med en wattförbrukning på drygt watt. Ljus skapar både vackra och trygga miljöer och med diodlamporna som vi ska använda kan vi dessutom göra det med gott miljösamvete. Med modern LED-teknik kan vi idag ljussätta utemiljöer med en bråkdel av det energibehov som krävdes tidigare säger Stefan Persson. Slottet kommer att belysas när mörkret faller. Färgen på ljuset kommer att ställas in för att slottet ska få sin naturliga färg även på natten, men vid evenemang och högtider finns möjlighet att färga slottet i den färg som önskas. Även parken kommer att lysas upp samt passagerna mellan häckarna. Det är ganska mycket folk som rör sig i parken på kvällarna och det är bäckmörkt. Skogen är upplyst men parken är mörk. Tanken är att parken och skogen ska länkas ihop och att även gångstråken, buskar och parkbänkar ska lysas upp. Hög säkerhet Under vintern har även slottet utrustats med kameraövervakning runt fasaden och fönstren har fått ett så kallat profylonglas, en särskild film vilket ser ut som ett vanligt fönster men glaset är i princip okrossbart. Dessutom ska fasadsprinkler förhoppningsvis installeras under Linda Blanckert

10 10 ung i ekerö Ekerö tidning Nr Hos Unga Mot Jobb Faller ingen mellan stolarna Verksamheten Unga Mot Jobb startade i höstas Sektionen arbetar för att arbetssökande ungdomar med ofullständiga betyg inte ska slussas fram och tillbaka mellan olika myndigheter för att sedan riskera att falla mellan stolarna. Vi finns till för att hjälpa dessa ungdomar mot en ljusare framtid. Vår förhoppning är att kunna stötta dem ända in i mål, säger Rickard Hagenrud, studie- och yrkesvägledare, Ekerö kommun. Under det fjärde kvartalet 2011 var drygt ungdomar i åldern år arbetslösa i Sverige. I Ekerö rör det sig om cirka 80 ungdomar som är inskrivna på arbetsförmedlingen. Men jag vet att mörkertalet är större och det är vår uppgift att lokalisera dessa UMJ ungdomar och hjälpa dem att komma vidare, säger Rickard Hagenrud. Under hösten 2011 startade en ny avdelning under Ekerö vuxenutbildning och vägledningsenheten som riktar sig mot unga arbetslösa i åldern år. Den vänder sig framförallt mot dem som saknar betyg från grundskolan eller gymnasiet, arbetslivserfarenheter, och kontakter med arbetslivet. Upprinnelsen till Unga Mot Jobb var att studie- och yrkesvägledare kunde se att det fanns en hel del ungdomar i kommunen som har ofullständiga betyg från gymnasiet och som inte kommer vidare mot sysselsättning. Vi startade den här sektionen för att kunna jobba direkt med den här gruppen. De faller lätt mellan stolarna och bollas fram och tillbaka mellan vägledare, arbetsförmedlingen och coacher, säger Rickard Hagenrud. Finns med hela vägen De faller lätt mellan stolarna och bollas fram och tillbaka mellan vägledare, arbetsförmedlingen och coacher Rickards första frågor till den som kommer till honom är: Vad är dina drömmar? Vad har du för planer? Han inventerar styrkor och samlar in fakta och utefter det gör han en individuell handlingsplan. Det är viktigt med drömmar och det finns många olika sätt att nå sina mål. Vi brainstormar runt olika alternativ och ibland är allt bara ett virrvarr men jag hittar ofta ledtrådar och kan på så sätt hjälpa personen åt rätt håll. Det är viktigt att få tid att fundera igenom och reflektera över sitt studie- och yrkesval och jag försöker hjälpa dem i den processen. En del vill läsa upp sina betyg eller göra en prövning och vi kan hjälpa till med att hitta lämpliga kurser som passar. Andra är skoltrötta och då fungerar vi som en länk mot arbetsgivare och försöker hitta praktikplatser, berättar han. Om önskemål finns följer Rickard med på studiebesök på skolor eller arbetsplatser som har möjlighet att erbjuda praktik. Han hjälper även till med att formulera ett personligt brev och CV. Det är viktigt att vi finns med hela tiden och stöttar. Vi hänvisar inte ungdomarna vidare till någon som hänvisar dem vidare, då tappar man dem på vägen. Det handlar om att bygga förtroende och att de känner att de blir lyssnade på, säger Rickard. Hos Unga Mot Jobb kan man både få hjälp med att hitta en praktikplats... Olika typer av jobb I jakten på jobb och framförallt praktikplatser har UMJ (Unga Mot Jobb) byggt upp ett samarbete både med det lokala näringslivet men också utanför kommunen. Den vanligaste typen av praktikplats som erbjuds ungdomarna är inom restaurangbranschen, livsmedelsbutiker och inom barn- och äldreomsorgen. Men vi arbetar efter individens önskemål och hjälper gärna till Det är viktigt med drömmar och det finns många olika sätt att nå sina mål att hitta andra typer av praktikplatser. Rickard berättar att de lokala företag som han har kontakt med har en positiv inställning till att ta emot ungdomar. Jag upplever dem som väldigt bra handledare också, säger han. Nära samarbete med kommunens företagare Stefan Pellén, näringslivschef i Ekerö kommun, har ett nära samarbete med företagarna i kommunen och han menar att det är viktigt att näringslivet tar sin roll i att hjälpa unga människor in på arbetsmarknaden. Det medför ingen kostnad för ett företag att ta emot en praktikant och det finns inte något krav på att anställa en person som haft praktikplats. För ungdomarna innebär det en merit och en större arbetslivserfarenhet, vilken efterfrågas när de söker arbete. Att göra praktik är ett mycket bra sätt att få inblick i yrkeslivet och knyta kontakter för framtiden. Praktiktiden är även bra för arbetsgivaren som får lära känna praktikanten och eventuellt kan få en framtida medarbetare, säger Stefan Pellén....eller en utbildning i lämplig studietakt. Nu är det dags att söka Sommarpraktik De ungdomar som ska gå ut år 9 nu i vår, samt de ungdomar som ännu inte har gått ut år 2 på gymnasiet har möjlighet att söka sommarpraktik via UMJ och Ekerö kommun. Praktiken vara under tre veckor. Ersättning utgår. Särskild ansökningsblankett finns på För att kontakta UMJ och få hjälp att komma närmare din dröm: Samordnare UMJ: Rickard Hagenrud Tel: Mobil:

11 Nr Ekerö tidning ung i ekerö 11 Hovslagare Ett riktigt hästjobb Daniel Österlindh är en av initiativtagarna till gymmet Stenhamrakillar förverkligade en dröm med Snabb Slant Drömmer du om att ha en fotoutställning? Eller kanske arrangera en konsert? Eller bygga ett gym som Daniel Österlindh och Morgan Riboe i Stenhamra gjorde? Med bidraget Snabb Slant kan en liten dröm bli verklighet. Daniel Österlindh och Morgan Riboe lyckades med hjälp av Stenhamra fritidsgård och Snabb slant att bygga ett gym i en av lokalerna på fritidsgården. De har målat om och fräschat upp och fått hjälp med att beställa rätt träningsmaskiner och annan utrustning. Idén växte fram när vi insåg att varken vi eller våra kompisar gör något vettigt på helgerna. Det här är ett bra alternativ för oss som inte sysslar med några sporter eller är med i någon förening, säger Daniel Österlindh. Det tog bara några veckor från det att ansökan var inskickad tills de fått bidraget. Killarna vill att alla ungdomar ska få veta om att gymmet finns och de tänker sprida nyheten i hela kommunen. Vi ska göra reklam både på Facebook och i skolan genom att sätta upp lappar och dela ut broschyrer, säger Daniel Österlindh, som har lyckats få ihop drygt 200 medlemmar på sin facebooksida. Fritidsgården har tillgång både till omklädningsrum och dusch och det kommer att vara gratis att träna. Bland annat finns det hantlar, kryssdrag, bänkpress, ryggmaskin och två digitala cyklar. Någon ur personalen måste alltid vara närvarande och Rolf Bergenstråhle blir coach på gymmet. Han har tränat i 25 år och vet vad man ska göra för att träna lagom och må bra av det. Snabb Slant Bidraget Snabb Slant är ett bidrag på upp till kronor som ungdomar mellan år kan söka för att ordna till exempel en spelning, fotoutställning eller gruppresa. Handläggningstiden är två veckor. För att bli beviljad måste aktiviteten genomföras i kommunen och fler ungdomar ska ta del av projektet. Initiativet måste komma från en ungdom för att projektet ska bli beviljat. Så var det med killarnas idé om att öppna ett gym, säger Annika Magnusson, ungdomshandledare, Ekerö kommun. Om man vill ha hjälp att fylla i sin ansökan eller med att planera sitt projekt finns ungdomscoachen Ingrid Rogblad till hands. Oftast är det enskilda personer som söker bidraget och i år har kommunen beviljat sju projekt. Vi vill att ännu fler ungdomar ska söka Snabb slant, säger Annika Magnusson uppmanande. Magdalena Swistak Vi vill att ännu fler ungdomar ska söka Snabb slant Några av de projekt som blivit beviljade Snabb slant under 2011: Release-gig, Alexander Jonsson Barnoperan Spökslottet, Miranda Holmgren Spelkväll med Emil Svanängen, Mälarökyrkan Fotbollsturnéring, Charles Mellin, Erik Torlén Fotoutställning, Faces of Nairobi, Ossian Rydebjörk Ekebyhovskolan vandaliserad Veckorna före jul vandaliserades Ekebyhovskolan. Sex minuter efter att larmet gått var väktare på plats vilka kunde konstatera att 47 fönster hade krossats till ett värde av kronor. Man kan se i värmekameran att de har sprungit utefter baksidan och slagit sönder fönstren med en busshammare. Det handlar om så mycket pengar som vi kunnat göra annat för. En konstgräsplan kostar till exempel kronor, säger Stefan Persson, säkerhetssamordnare, Ekerö kommun. Marie Rafting tröttnade på att sitta och vänta på hovslagare som av olika skäl inte kunde komma i tid. Hon tog hästskorna i egna händer och gick som lärling hos hovslagaren Tonie Kronskans, en av öns äldsta och duktigaste hovslagare. Hon läste kurser på Wången och började sko sina egna hästar. Senare kompletterade hon sin utbildning på Axelssons massageinstitut för att förstå mer om hästars anatomi och vad som händer ovanför hoven. Det är ett tungt yrke. Hästar väger 600 kilo och är flyktdjur. Men de är trevliga arbetskamrater, säger Marie med ett leende. Marie är även silversmed. Samt har 35 års häst-tid i ryggen. Varför ska man bli hovslagare? Hästsektorn växer vilket innebär större efterfrågan på välutbildade hovslagare. Utöver framgångsrika travtränare så är det nästan bara hovslagare som tjänar pengar inom hästbranschen. Det är ett bra jobb om man orkar fysiskt. Och för killar måste det ju vara en dröm, det är ju i stallet tjejerna finns. Hur skor man en häst? Hästskorna finns i olika storlekar och olika material. Hästskor har en standardform, men eftersom alla hovar ser olika ut så måste man forma skon efter hoven. Städ och slägga är några av de verktyg man måste jobba med. Det tar ungefär en timme att sko en lugn häst och det bör ske var sjätte vecka. Har alla hästar skor? Vissa hästraser har sämre hovar, till exempel fullblod. Inför varje skoning bör man se till individen och vilket arbete den ska utföra samt på vilket underlag den går mest på. Hur den går och vilken kvalitet hoven har. Brukar de trampa av sig skor? Är den sulöm? Om man ska generalisera så har de flesta större hästar skor runt om, ponnier skor fram och mindre ponnier inga skor. Fjordingar, shetlandsponnier samt islänningar kan klara sig bättre utan skor. Travhästar samt galopphästar skor man med aluminiumskor som har bättre grepp. Maries tips till dem som funderar på att bli hovslagare: Det är en stor fördel om du har hållit på med hästar tidigare. Ha en vänlig och mjuk inställning till hästen du ska sko. Om yrket För att arbeta som hovslagare behöver man ha god grundfysik, då arbetet innefattar ergonomiskt påfrestande arbetsmoment. Man behöver ha god hand med djur och utöver teknisk skicklighet även kunskaper om hästens anatomi och sjukdomar lokaliserade till hovar och ben. För att bli hovslagare kan man välja att gå bredvid som lärling eller söka sig till en godkänd utbildning. Det finns idag fyra godkända hovslagarutbildningar, BYS i Skara, Flyinge, Wången samt Nordvik i Västernorrland. Som hovslagare kan man ta gesällbrev och mästarbrev genom hovslagarföreningen. Som hovslagare kan man vara anställd av ett stall eller ha eget företag. I Sverige finns det cirka 500 hovslagare och i Ekerö ungefär sex stycken.

12 På gång! Ett axplock av vad som händer i Ekerö kommun trädgårdsutställning vid kina slott 28 april-2 september Vårprakt 1 maj-6 juni Utställning med tulpaner, penséer och andra vårblommor designade av Gunnar Kaj. Penséutställning 1 maj-6 juni På trapporna till Kina slott presenteras 130 olika sorters penséer. Trädgårdsmarknad 12 maj kl Blomster- och grönsaksmarknad Barnens trädgårdsrum 1 maj-2 september Här kan barn plantera frön, gå på tipspromenad och mycket mer. Musik i festpaviljongen 3 juni & 16 juni Pelargon- och Fuchsiautställning 15 juni - 2 sept Berättelsevandringar Torsdagar Trädgårdssamtal och visningar i trädgårdsrummen vid Kina slott. för mer information om programpunkterna bio Blue valentine Torsdag 29 mars kl Ett ungt par reser bort över en helg för att försöka lösa sina relationsproblem. I återblickar får vi se scener ur deras tidigare liv. Medlemskap i filmstudion krävs. Var: Ekerö Bio, Erskinesalen, Tappström arr: Ekerö Filmstudio Miraklet i Lourdes Sön 25 mars kl En film om en rullstolsbunden kvinna på pilgrimsresa till Lourdes i franska Pyrenéerna. Var: Ekebyhovskyrkan. Fri entré Boy Torsdag 12 april :30 11-årige Boy har målat upp sin pappa som en superhjälte i sin annars problemfyllda maorifamilj. När pappan, som varit bortrest, dyker upp blir tillvaron uppochnervänd. Var: Ekerö Bio, Erskinesalen, Tappström arr: Ekerö Filmstudio Temple Grandin Sön 29 april kl Var: Ekebyhovskyrkan. Fri entré I taket lyser stjärnorna Sön 27 maj kl Var: Ekebyhovskyrkan. Fri entré mars Konsert Lördag 24 mars kl Konsert: Bachafton Bengt Tribukait, orgel cembalo Drottningholms slottskyrka Kamelia Royale 10 mars 15 april Utställning av blomsterkungen Tage Andersen i Déjeunersalongen. Öppet dagligen Teaterboden och Drottningholms Slottscafé har öppet! Plats: Drottningholms slottsteater Flyttfågelstudier på kyrkbacken Lördag 31 mars 09:00-12:00 Fåglarna vid Lovö kyrka har blivit en tradition dagen efter årsmötet. Här brukar man få se tofsvipor, sånglärkor, skogsduvor, starar, ormvråkar och kanske sångsvanar, som har återvänt från varmare länder. Plats: Lovö kyrka Arrangör: Mälaröarnas naturskyddsförening Med reservation för förändringar april påsklovspyssel 5-14 april Påskpysselbordet står framdukat. Plats: Barnens eget bibliotek i Stenhamra och biblioteket i Ekerö centrum trollkalas Söndag 15 april kl.12:00-16:00 Barnens eget bibliotek i Stenhamra fyller fyra år och gästas bland annat av troll från hela världen. Årets Trolldiplom delas ut. Musik, teater och överraskningar. Alla barn och troll - bjudes på saft och tårta! Teaterbussen Söndag 15 april Marionetteater i Abellis magiska teaterbuss. För barn från fem år och uppåt. Plats: Barnens eget bibliotek i Stenhamra Trädbeskärning 15 april :00-15:00 Beskär dina egna fruktträd! Ta på dig dina gummistövlar och häng med oss! Kursen innehåll: Beskärnings teori och historia, Föryngring av gamla fruktträd och Praktiska beskärnings övningar på fruktträd. 10 platser per kurs tillfälle. Boka tidigt för vara garanterad en plats. Plats: Rosenhill Musteri och Trädgård, Nyckelby Arrangör: Hillbillies Världsbokdagen Måndag 23 april Mingelkväll på biblioteket, Ekerö centrum flaggutställning Söndag 26 april kl Vernissage och Skapande Söndag: gör din egen flagga tillsammans med konstnären Stig Holm! Plats: Barnens eget bibliotek i Stenhamra All Världens Musik Lördag 28 april kl.15:00-17:00 Kulturskolans orkestrar Mälaröarnas Kammarorkester och Hjärtslaget bjuder tillsammans med Mälaröarnas Musiksällskap (MäMus) på musik från olika delar av världen. Entré 100 kr. Plats: Herman Palm salen, Stenhamra Församlingsgård Arr: Ekerö Kulturskola och MäMus maj Geocachingträffen Möte med det okända Lördag 5 maj kl Skattjakt med GPS för vuxna och familjer. Mer info. och anmälan på Plats: TräSjö-gården, mitt emot Ekebyhovsbacken Arr: MMDO-gruppen plantbytardag Tisdag 17 maj kl Ta med plantor du inte behöver och byt mot något spännande från någon annans trädgård. Plats: Biblioteket i Ekerö centrum. Samarr. Västerorts trädgårdssällskap Drottningholms slottsteater Säsongsinvigning 26 maj Romeo & Julia Körens Familjeföreställning: Tobaksladans hemligheter av August Strindberg Konsert i Déjeunersalongen med Drottningholmsteaterns orkester Filmvisning i parken: Trollflöjten av Mozart, regi Ingmar Bergman storloppis i ekebyhovs slottspark Söndag 27 maj kl Sälj loppisprylar eller produkter från egen tillverkning (ej kaffebröd). Boka plats för bord i parken. Tel: Kl & 15.00, konsert i Wrangelska salen Folkvisor från irland och Skottland. Teaterbussen Söndag 27 maj kl Abellis magiska teaterbuss. För barn från fem år och uppåt. Plats: Ekebyhovs slott Fler evenemang på

VALNÄMNDEN. Protokoll 2012-01-24. Tisdagen den 24 februari 2012, kl 18-20 i Dialogen. Tid och plats

VALNÄMNDEN. Protokoll 2012-01-24. Tisdagen den 24 februari 2012, kl 18-20 i Dialogen. Tid och plats Tid och plats Tisdagen den 24 februari 2012, kl 18-20 i Dialogen Beslutande Ledamöter Göran Löfgren (M), ordförande Bo Hammarlund (FP) Anna-Carin Stålgren (KD) Ann-Britt Lindberg (C) Madeleine Mjöberg

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2013-09-12

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2013-09-12 Tid och plats: den 12 september 2013 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Ingemar Hertz (M), ordförande Carina Braun (M) Gunnar Pihl (FP) Sivert Åkerljung ( KD) Lena Lönnquist (C) Lars Holmström

Läs mer

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014 Så här röstar du Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valen år 2014. Du kan också läsa om vad du kan göra om du

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta.

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Lättläst information Val 2010 Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Du kan också läsa om hur du kan göra om du inte kan rösta på valdagen den 19 september.

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN/UNGA VÅREN 2015 Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs! Lomma Bibliotek Följ med Vilda Hilda och Gurra Aktersnurra in i sagornas förtrollade värld! SAGOSKOJ

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Val till Europaparlamentet 2009

Val till Europaparlamentet 2009 Lättläst information Val till Europaparlamentet 2009 Så här röstar du Innehåll Vad är EU?... 3 Valet i Sverige... 3 Vem får rösta?... 4 Vem röstar du på?... 5 Så här röstar du... 6 Du kan rösta före valet...

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1

Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1 Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1 Protokoll 2010-10-24 Styrelsemöte nr 9 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia...3 1.1 Mötets öppnande...3 1.2 Val av mötesordförande...3 1.3 Val av mötessekreterare...3

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka 24 201206 16/17. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka 24 201206 16/17. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24 Vecka 24 201206 16/17 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön 2011-06-30 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Grön flagg Grön Flagg är en miljöcertifiering och ett verktyg som många skolor i Örebro använder för att arbeta med miljö och hållbar utveckling. Skolans arbete

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Mitt bibliotek Våren 2015

Mitt bibliotek Våren 2015 Biblioteken i E-post: molndals.stadsbibliotek@molndal.se Webbplats: bibliotek.molndal.se Öppettider och telefonnummer s stadsbibliotek tfn 315 16 00 Mån - tors 10.00-20.00 Fre 10.00-19.00 Lör 10.00-14.00

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Användning av Edsbergs slott uppdrag

Användning av Edsbergs slott uppdrag Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande Eva Carlsson Sidan 1 av 6 Kommunstyrelsen Användning av Edsbergs slott uppdrag Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre 1 Sommar 2015 kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre KULTURGUIDE Kultur- och fritidsförvaltningen, sommar 2015 Välkommen att ta del av sommarens kulturguide 2015! I Simrishamns kulturguide

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 19:00-20.00 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (s) ordf Bengt Jönsson (s) tjg ers Marianne Dahlgren

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 10 Fredag 26 mars 2010 NORRBOTTEN 20 nya jobb i Kalix Företaget Kalix finans ska anställa tjugo personer. - Det går bra och vi behöver anställa fler, säger chefen Ingmar Rentzhog.

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6.1. Elevenkät, Svenska i skolan Vad tycker du? Sätt kryss i de rutor som stämmer med vad du tycker. Hur viktigt är det att (mycket viktigt, ganska viktigt, inte särskilt viktigt,

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ KUNGÖRELSE 2012-10-26 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- extra ärende Tid Måndag 29 oktober 2012, kl. 18:30. Plats Plenisalen,

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30 Valnämnd 2014-08-25 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30 Beslutande Ledamöter: Jan Eckert (M), ordförande Olof Granström (KD), vice ordförande

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Socialpsykiatrins. Aktiviteter. våren 2014. Socialpsykiatrin

Socialpsykiatrins. Aktiviteter. våren 2014. Socialpsykiatrin Socialpsykiatrins Aktiviteter våren 2014 Socialpsykiatrin Hej igen! Här kommer info om vårens aktiviteter; både nyheter och favoriter i repris. Socialpsykiatrins Träfflokaler är mötesplats för kreativitet,

Läs mer

Miljöbladet. en informationskampanj

Miljöbladet. en informationskampanj Miljöbladet en informationskampanj Miljöbladet ska vara en informationskampanj med målet att informera de flesta människor om trafikens inverkan på miljön och att påverka dem att resa och färdas miljövänligare.

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt.

Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt. Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt. av Marie Onäng Foto Sonja Dahlgren Allt ljus på 32 Erika provar

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl. 19.00 i Uppgården

Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl. 19.00 i Uppgården Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl. 19.00 i Uppgården Närvarande: Lars Skedinger, Stintan Qviberg, Mats Lundberg, Maya Bergqvist, Siri Lundmark 1.

Läs mer

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Vecka 11, 10/3-15/3 Vollsjö har öppet onsdag 17-21 och fredag 18-22 Lövestad har öppet tisdag 17-21 och torsdag 17-21

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) 2014-01-23 Valnämnden Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ingela

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Den bästa av världar - tillgänglig för alla

Den bästa av världar - tillgänglig för alla Den bästa av världar - tillgänglig för alla TEXT OCH LAYOUT: Sveriges Dövas Riksförbund ILLUSTRATIONER: Jacob Lind TRYCK: Offensive 2000 AB 2008 Den bästa av världar - tillgänglig för alla Den här broschyren

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Energivecka 2013. Energi- och klimatrådgivaren Ann-Christin Nilsson Cedermo 2014-02-06

Energivecka 2013. Energi- och klimatrådgivaren Ann-Christin Nilsson Cedermo 2014-02-06 Energivecka 2013 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför vi behöver lära oss mer om energi... 3 Varför energivecka... 3 Målgrupp och inbjudan... 3 Val av plats för energiveckan... 4 Utställningen...

Läs mer

Vårprogram nr 2, 2007

Vårprogram nr 2, 2007 Vårprogram nr 2, 2007 Vintern, den lilla som blev, försvann lika plötsligt som den kommit och krokus och julrosor stod på kö och slog ut på ett par dagar. Vilken lovande start på våren! I Gillet kommer

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

För dig som vill umgås och arbeta med hästar och andra djur i lugn och vänlig miljö. Välj vilket stall du vill arbeta vid. Öppna och läs!

För dig som vill umgås och arbeta med hästar och andra djur i lugn och vänlig miljö. Välj vilket stall du vill arbeta vid. Öppna och läs! Vi vill att du som är vuxen och har ett funktionshinder ska kunna arbeta i stall och gårdar. Det är en meningsfull dagligverksamhet. Du får en viktig arbetsplats i samhället, som säkert får dig att växa

Läs mer

Tranbärets månadsbrev maj 2015

Tranbärets månadsbrev maj 2015 Tranbärets månadsbrev maj 2015 Maj månad försvann med en hiskelig fart och även om vi haft en del dagar med sol och värme, så har den ändå varit ganska kall. Vi får trösta oss med att vårblommorna har

Läs mer

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 1(5) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop Val av justerare,

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR...

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... Page 1 of 6 共 享 举 报 滥 用 情 况 下 一 个 博 客» 创 建 博 客 登 录 BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... EN BLOGG FRÅN OCH OM HTS BIBLIOTEK! DET HANDLAR OM DET SOM HAR HÄNT, HÄNDER OCH SKA HÄNDA. BLOGGEN GER OCKSÅ MÅNGA BOKTIPS PÅ

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer