erö tidnin Företagarna ger Ekerö högt betyg Folkomr om östning Sid 7 25 mars års trädgårdshisto- ria visas i Drottningholms slottspark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "erö tidnin Företagarna ger Ekerö högt betyg Folkomr om östning Sid 7 25 mars 2012 350 års trädgårdshisto- ria visas i Drottningholms slottspark"

Transkript

1 Nr Ekerö tidning Företagarna ger Ekerö högt betyg Ekerö är den kommun som har utvecklat företagsklimatet bäst i år i Stockholms län, enligt företagarna. Det framgår av den senaste enkätundersökningen som Svenskt Näringsliv har gjort. Sid 7 Folkomröstningom 25 mars 2012 Foto: Tomas Södergren 350 års trädgårdshistoria visas i Drottningholms slottspark Den 28 april öppnar trädgårdsutställningen Trädgård och trädgårdsmästare på Drottningholm och Ekerö till nytta och nöje under 350 år. Sid 9 Hos den nystartade sektionen Unga Mot Jobb (UMJ) faller ingen mellan stolarna Arbetssökande ungdomar får individuellt anpassad support och vägledning mot framtida jobb och studier. Sid 10 Ett lysande projekt Ekebyhovs slottspark kommer att bli ett inbjudande vardagsrum även om aftonen. Under 2012 kommer arbetet med att installera belysning runt slottet och i parkområdet att påbörjas. Sid 9 Läs mer om folkomröstningen sid 4 5 JA NEJ

2 2 Kommunen Ekerö tidning Nr FÖRSLAGSLÅDA till Ekerö kommuns politiker! LÄS MER HÄR! Mejla dina frågor till våra politiker. Enklare betalning av dina fakturor Nu kan du som är kund hos Ekerö kommun betala dina fakturor enklare. Det finns olika sätt att välja på. Autogiro eller E-faktura. Läs mer på vår hemsida: Ekerö tidning utgivningsplan mars 27 maj Bästa läsare Foto: douglas bock 30 september 2 december Följ oss på Facebook! Nu finns Ekerö kommun på Facebook. Genom att bli ett fan på vår facebooksida, klicka på Gilla knappen, så får du uppdaterad information av oss. Du kan själv göra inlägg på vår sida och lämna kommentarer. Vi går äntligen mot ljusare tider och våren är här! I nuläget laddar alla vi förtroendevalda för slutspurten i den kommande folkomröstningen. Ska Ekerö kommun sälja aktierna i AB Ekerö Bostäder? Det är frågan som de röstberättigade i Ekerö kommun ges möjlighet att besvara i folkomröstningen söndag den 25 mars I tidningen hittar du all information om förtidsröstning, röstkort och vallokaler. Vi har nyligen fått en lägesrapport från Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av det lokala företagsklimatet. En av de kommuner som förbättrat sig mest i landet är Ekerö. Jag kan glädjande konstatera att vårt långsiktiga och gemensamma arbete ger resultat. Den goda dialog vi har med våra företagare är nyckeln till att vi klättrar uppåt och vi ska fortsätta på den inslagna vägen. Den 23 april kommer undersökningen att presenteras mer utförligt. Därutöver befäster vi vår position i nyföretagande i landet. Ekerö hamnar återigen bland de tio kommuner där företagandet ökar mest enligt Nyföretagarcentrums årliga Nyföretagarbarometer som just presenterades. Ekerö klättrar från plats åtta till plats sju av 290 kommuner. I början på året fick Ekerö kommun en ny webbsida. Den nya webben har en bättre och tydligare struktur och baseras på funktion och användarvänlighet. Kommunen har deltagit i Funkaprojektet tillsammans med cirka 60 aktiva kommuner för att utveckla en kommunal användarvänlig standard, vilket är klokt eftersom man där kombinerar de samlade erfarenheterna och kunskaperna. Som jag tidigare berättat så har E-paneler varit en viktig del i utvecklingsarbetet av den nya webben. Det vill säga en mötesplats på Internet för att fånga upp vad ekeröborna tycker om den övergripande planeringen av Ekerö kommun. Sist men inte minst har du inte tid att rösta på valdagen så vill jag rekommendera dig att utnyttja möjligheten till att förtidsrösta i kommunens mobila valbuss, kommunhuset eller Barnens bibliotek i Stenhamra. Valinformation finner du också på vår nya webb. Var med och påverka - utnyttja din röst i folkomröstningen! Väl mött i vallokalerna! Vänliga hälsningar Ekerö kommun har fått en ny webbplats Ekerö kommuns nya webbplats är mer användarvänlig och modern med funktioner som Google translate, aktuella händelser, rullande nyheter, lyssnafunktion, driftstörningsmodul, synpunktshantering m.m. Ekerö tidning Peter Carpelan (M) Kommunstyrelsens ordförande Ansvarig utgivare: Lars Hortlund Redaktion: Johan Elfver, Linda Blanckert Grafisk form: Linda Blanckert, Anna Levahn och Birgitta Hanzson redigering: Johan Elfver, Linda Blanckert Foto: Ekerö kommun om inget annat anges Tryckeri: Uffe Tryckare AB Upplaga: ex adress: Box 205, Ekerö Tfn: (vx) E-post:

3 Nr Ekerö tidning Nyheter 3 Många förslag på lösningar för Ekeröpendlare För att försöka häva den trafikinfarkt som är nära förestående, utreds olika trimningsåtgärder för de trafikanter som pendlar mellan Ekerö och Stockholm. Samåkning, intelligent trafiksignalsystem och pendelbåtar är några av förslagen i avvaktan på breddningen av Ekerövägen. Medborgarna känner stark oro för att fordonsköerna ska öka än mer, varför vi måste hitta lösningar för bättre framkomlighet i trafiken, säger Leif Kåsthag, planeringssamordnare på kommunledningskontoret, Ekerö kommun. En av de åtgärder man tittar på för att öka framkomligheten för Ekerö kommuns pendlare är breddning av Ekerövägen med ett extra körfält. Uppfattningen om vilka konsekvenser en breddning kommer att innebära går isär. Ekerö kommun, Länsstyrelsen och Trafikverket har samma syn i principiella frågor medan Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk ofta har en annan syn. En utökning från tre till fyra körfält kommer förhoppningsvis minska det privata bilåkandet till förmån för kollektivtrafikresandet, eftersom bussarna till skillnad från i dagsläget därmed får egna separata körfiler både till och från Ekerö under rusningstrafik. Idag tar det lika lång tid att åka bil som buss när man ska hem till Ekerö, menar Leif Kåsthag. Men Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk är inte lika övertygade. För dessa verk sätts bevarande av natur- och kulturvärdena på Lovö helt i fokus, medan övriga berörda parter är övertygade om att dessa mycket berättigade krav kan tillgodoses vid en utredning av transportinfrastrukturen. Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk, Länsstyrelsen och Ekerö kommun har faktiskt enats om detta genom en överenskommelse efter samråd, daterad den 7 april 2011, säger Leif Kåsthag. Samåkning Under 2012 hoppas man kunna återinföra möjligheten till samåkning i kollektivkörfältet på Ekerövägen. För att få nyttja kollektivkörfältet under högtrafik måste utöver föraren minst två passagerare sitta i bilen. Mellan år erbjöds medborgarna i ett försök möjlighet till samåkning, men Länsstyrelsen menade att privatfordon utgjorde hinder för bussar i linjetrafik. Även polisen tyckte att det var svårt att bedöma om det satt två eller tre personer i bilen och ansåg att man hade mer angelägna ärenden att hantera, i jämförelse med att kontrollera om bilister kör olovligt i busskörfältet. Det bedöms finnas ett antal positiva effekter med samåkning. Bättre framkomlighet, reducerade bränslekostnader och mindre avgaser, säger Leif Kåsthag. Intelligent trafiksignalsystem Trafikljusen över Stockholm är sammankopplade och är ett så kallat intelligent trafiksignalsystem. I det systemet ingår inte Ekerös trafikljus. Idag trimmas trafikljusen lokalt i Ekerö, men likt en klocka drar de sig kontinuerligt vilket gör att trafikljusen hamnar i ofas och onödiga köer uppstår. Vi har märkt att flytet i trafiken, åtminstone kortsiktigt, varit bättre när trafikljusen varit ur funktion. Under år 2012 hoppas vi att trafikljusen i Ekerö ska kunna kopplas ihop med övriga Stockholms intelligenta trafikljussystem, berättar Leif Kåsthag. Gång- och cykeltunnlar En mer långsiktig åtgärd som eventuellt kan komma till stånd runt 2015 är gång- och cykeltunnlar vid Kanton och Hertigarnas stall. Man ser även över in- och utfarter runt Drottningholm. Det bildas ofta köer bakom dem som ska köra in till golfbanan, teatern, kiosken, parkeringen och slottet och även mot malmen. Vi ser nu över möjligheten att bland annat bredda vägen vid de platserna. Det kan eventuellt bli fråga om ett vänstersvängfält, säger Leif Kåsthag. Förbättrade busshållplatser vid Drottningholm ses också över. Om fler än två bussar stannar vid en hållplats blir det köbildning i Det bedöms finnas ett antal positiva effekter med samåkning. Bättre framkomlighet, reducerade bränslekostnader och mindre avgaser det närliggande fordonskörfältet. Motorvägsbussar har varit uppe för diskussion, men SL har inga planer för det i dagsläget. Vi har haft direktbussar som körde till Ekerö centrum utan att göra stopp på vägen för några år sedan. Vi har inga planer på att återinföra det, men om det finns tillräckligt med underlag så är vi inte främmande för tanken, säger Per Ekberg, strategisk planerare, SL. Pendelbåt I Stockholm pågår ett pilotprojekt där kollektivtrafiken på Stockholms inre vattenvägar, Stockholm Lidingö Nacka, ska utvecklas. I pilotprojektet har turtätheten ökat och SL:s periodkort gäller på pendelbåtarna. Detta är ett projekt som vi hoppas att vi på Mälarsidan också ska få. En egen Ekerölinje i sötvatten. Det borde inte vara exklusivt för de boende i Saltsjön, säger Leif Kåsthag. Pendelbåten ska i ett eventuellt nytt pilotprojekt i sådant fall gå mellan Ekerö centrum och Stadshuset. Ekerö kommun och SL är överrens om att en ytterligare hållplats mellan dessa destinationer skulle kunna vara Ekensberg, för att öka antalet trafikanter på linjen och därmed förbättra samhällsnyttan ställd mot kostnad för denna infrastrukturinsats. Om pilotprojektet blir av och om det blir lyckat kommer förmodligen slutstationen att bli Gamla Stan eller Slussen. Linda Blanckert Förslag till bättre framkomlighet för Ekerötrafikanter: Breddning av Ekerövägen Intelligent trafiksignalsys tem Samåkning: Under högtrafik ska de bilar med minst tre personer i få möjlighet att köra i busskörfältet. Nya Gång-och cykeltunnlar Förbättrade busshållplatser Vänstersvängfält Pendelbåtar Förbättrad kollektivtrafik med avsevärt bättre infartsparkering ses också över.

4 4 Aktuellt Ekerö tidning Nr Ska kommunen sälja aktierna i AB Ekerö Bostäder? Bakgrund Måndag den 17 oktober beslutade Kommunstyrelsen att återuppväcka frågan om att sälja kommunens aktier i AB Ekerö bostäder. Kommunfullmäktige gav Kommunstyrelsen i uppdrag att försälja aktierna i AB Ekerö bostäder till ett pris, som skulle bestämmas med utgångspunkt i ett underliggande fastighetsvärde ej understigande 750 miljoner kronor. Med anledning av finanskrisen beslutade Kommunfullmäktige att avbryta den pågående försäljningen av aktierna i bolaget. Under förra året hörde intressenter av sig till kommunen och visade engagemang av att förvärva aktierna i bolaget om kommunen fortfarande var intresserade av att försälja dessa. Då intressenterna angav att de var villiga att åsätta ett värde på fastighetsbeståndet som var högre än de 750 miljoner kronor som Kommunfullmäktige tidigare angav som minibelopp gjorde Kommunstyrelsen bedömningen att det fanns anledning att åter väcka frågan. Initiativ om folkomröstning Torsdag den 27 oktober 2011 informerade Kommunfullmäktiges ordförande om ett folkomröstningsinitiativ i frågan om en försäljning av kommunens aktier i AB Ekerö bostäder eftersom oppositionen samlat in tillräckligt med namnunderskrifter för att initiera frågan. Ärendet om en eventuell försäljning av kommunens aktier i AB Ekerö bostäder återremitterades till Kommunstyrelsen för ytterligare utredning. Ärendet om folkomröstning har beretts av Ekerö kommun. Den 22 november fattade Kommunfullmäktige enhälligt beslut om att en folkomröstning ska genomföras den 25 mars Ändrad vallag Den 1 januari 2011 trädde omfattade ändringar i regeringsformen samt vissa ändringar i vallagen och kommunallagen i kraft (prop. 2009/10:80). En rådgivande folkomröstning ska hållas i en kommun eller ett landsting i en fråga om minst tio procent av de röstberättigade begär det, såvida inte minst två tredjedelar av ledamöterna i Kommunfullmäktige motsätter sig det. Kommunfullmäktiges beslut 22 november Kommunfullmäktige konstaterar att lagkraven är uppfyllda och beslutar att en rådgivande folkomröstning skall genomföras. 2 Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av folkomröstningen på kronor tas ur budgetreserven och överförs till Valnämnden för år Kommunfullmäktige beslutar att datum för folkomröstningen är den 25 mars Datumet beslutas i samråd med Valmyndigheten. 4 Kommunfullmäktige överlämnar ärendet om folkomröstning till Kommunstyrelsen för beredning. Enligt Kommunallagen 5 kap 23 får ett ärende om att hålla en rådgivande folkomröstning i en viss fråga väckas i Kommunfullmäktige av minst tio procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar (folkinitiativ). Tio procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna i Ekerö kommun motsvarar ca personer. Efter kommunledningskontoret beredning och samråd med Valmyndigheten beslutade Kommunfullmäktige den 9 februari 2012: 1 Kommunfullmäktige beslutade att antal valdistrikt (15 st) är oförändrade från valet Kommunfullmäktige beslutade att antal vallokaler på valdagen ska vara 10 stycken det vill säga Adelsö Hembygdsgård Sundby skola - matsalen Munsö skola - matsalen Träkvista skola - matsalen Tappströmsskolan - stora matsalen Ekebyhovsskolan - matsalen Skå skola - gymnastiksalen Stenhamraskolan - matsalen Färentuna skola - Mellantuna Drottningholmsskolan - matsalen. Öppettider på valdagen ska vara klockan utom i Adelsö hembygdsgård, Munsö skola, Skå skola och Drottningholms skola där vallokalerna har Ekerö Bostäders fastighet på Ekuddsvägen öppet mellan klockan och Kommunfullmäktige beslutade att frågan som ska ställas är: Ska kommunen sälja aktierna i AB Ekerö Bostäder? 4 Kommunfullmäktige beslutade att röstsedlarna ska ha samma utseende som vid allmänna val samt vara vita. Det ska finnas tre röstsedlar på vilken frågan finns tryckt, en för JA, en för NEJ samt en blank. Ingen informationstext ska stå på valsedlarna, endast frågan. 5 Kommunfullmäktige beslutade att budröstning kan ske. 6 Kommunfullmäktige beslutade att förtidsröstning anordnas under tiden 12 mars mars Kommunfullmäktige beslutade att röstsammanräkningen ska vara avslutad senast den 27 mars 2012.

5 Nr Ekerö tidning aktuellt 5 Folkomröstning 25 mars Ska kommunen sälja aktierna i AB Ekerö Bostäder? Folkomröstning 25 mars Vem får rösta? För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Rösträtt i kommunal folkomröstning Du har rösträtt i kommunal folkomröstning om du: är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen. är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen. är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige tre år i följd samt folkbokförd i kommunen före valdagen. Förtidsröstning Ska du förtidsrösta behöver du både röstkort och id-handling. Det går att förtidsrösta i nedanstående röstningslokaler från och med måndag 12 mars till och med lördag 24 mars. Mobil valbuss Karusellplan/ Drottningholm Mån-fred kl Skå/utanför ICA Tis,ons kl Träkvistavallen Må,tor,fre kl Skå/utanför ICA Lör kl Träkvistavallen Sön kl Kommunhuset Tappströmsvägen 2 Må-tor kl Lör kl Barnens eget bibliotek i Stenhamra Herman Palms plan 3 Må kl Tis kl ons kl Tor kl Fre kl Sön kl Dubblettröstkort Om du inte fått något röstkort eller förlorat röstkortet kan kommunen utfärda dubblettröstkort måndag-fredag kl Ring kommunens växel tel Ytterligare frågor Har du frågor om valet kan du måndag-fredag kl kontakta valnämndens kansli: Åsa Lindgren eller Ann-Cathrine Bergström på tel Information om valet finns också på Röstningslokaler valdagen 25 mars Vallokal Valdistrikt Öppettider Adelsö Hembygdsgård Adelsö kl.10-13,17-20 Munsö skola Munsö kl.10-13,17-20 Matsalen Sundby skola Sundby/Helgö kl Matsalen Träkvista skola Träkvista S kl Matsalen Träkvista Ö Tappströmsskolan Ekerö/Gällstaö kl Stora matsalen Tappström Ekebyhovskolan Ekebyhov kl Matsalen Träkvista V Stenhamraskolan Svartsjö/Sånga kl Matsalen Stenhamra Färentuna skola Färingsö N kl Mellantuna Färentuna/Hilleshög Skå Skola Skå kl.10-13,17-20 Gymnastiksalen Drottningholmsskolan Lovö kl.10-13,17-20 Matsalen Med vänlig hälsning Valnämnden Ekerö kommun Barnens Bibliotek/ Stenhamra Skå/ vid ICA OBS! Röstkorten kommer med posten 9 mars. Karusellplan/ Drottningholm Röstningslokaler för förtidsröstning under perioden 12 mars till och med 24 mars. Kommunhuset Träkvistavallen

6 6 aktuellt Ekerö tidning Nr Livsviktiga minuter I samarbete med södertörns brandförsvar har Ekerö kommuns väktare från Svensk bevakningstjänst vidareutbildats i släckningsarbete. De blir så kallade Första insats person (FIP). Syftet är att snabbare än idag kunna göra de första, viktiga och avgörande åtgärderna på skadeplatsen. Väktarna kommer i de flesta fallen vara först på plats när ett larm har gått och de minuterna är oerhört viktiga, säger Stefan Persson, säkerhetssamordnare, Ekerö kommun. Väktarna utbildas på brandstationen i Ekerö. Väktarna består av två arbetslag som arbetar nätter och helger. De har tillgång till en radio som står i direktkontakt med SOS Alarm och kan därför vara på plats så snart ett larm har gått. Eftersom de ständigt cirkulerar i sina bilar kommer de med största sannolikhet kunna vara på plats snabbare än brandbilarna, säger Stefan Persson. De kommer att utrustas med större släckare i bilen för att kunna släcka mindre bränder och de ska även snabbt kunna bedöma om det är en stor brand och hur många brandbilar som behöver åka till platsen. Planen är att alla skolor och förskolor ska vara utrustade med automatlarm under 2012 och det är inte helt ovanligt att de går igång av sig själva. Att väktarna kan vara först på plats och där göra en bedömning om det är ett falsklarm eller inte räddar liv, eftersom cirka 90 procent av automatlarmen är falsklarm och risken då blir större att någon skadas i trafiken när utryckningsfordonen kör mot rött. Brinner det däremot i ett hus och någon har ringt larmcentralen så åker alltid brandbilen ut. Det kommer även väktarna att göra och då inleda släckningsarbete, berättar Stefan Persson. Tjänstegarantierna - en del av kvalitetsarbetet i kommunen Jag och min dåvarande fullmäktigekollega lade en motion om införande av tjänstegarantier i Ekerö kommun. Motionen antogs av ett totalt enigt fullmäktige vilket är glädjande, säger Sivert Åkerljung (KD). Tjänstegarantier är en del av kommunens kvalitetsarbete och beskriver på ett konkret sätt vilken service kommunens invånare kan förvänta sig av Ekerö kommun utifrån befintliga resurser, metoder, organisation och kompetens. Garantierna syftar till att öka förtroendet för kommunens verksamhet hos kommuninvånarna och är fastställda av kommunfullmäktige. Samtliga nämnder inklusive Kommunstyrelsen har antagit tjänstegarantier kopplade till sina respektive verksamheter. Alla blir vinnare med tjänstegarantier, både medborgare, politiker och kommunanställda. Kommunens personal får till exempel en tydligare bild av sina uppgifter. De får veta vad som är viktigt och förväntas av dem. En stor vinst är att systemet med tjänstegarantier ökar demokratin, alltså invånarnas möjlighet att påverka och ha synpunkter, menar Sivert Åkerljung. Klagomålshantering På kommunens nya hemsida finns en ny tydlig synpunkts- och klagomålshantering under fliken kontakt. Samtliga synpunkter och klagomål registreras och har samma prioritet. För att systemet med tjänstegarantier ska fungera är det viktigt att medborgarna talar om när kommunen inte håller vad den lovar. Då kan det som inte fungerar snabbt rättas till. Klagomålshanteringen och uppföljningen av den kommer att ge en tydlig bild av om det är någon särskild del i kommunförvaltningen som inte fungerar. De tjänstegarantier som nu tagits i nämnder och Grovsopor som trillar av släpet är en trafikfara Det förekommer att bilförare passerar sopsäckar som ligger utefter vägarna. Detta beror på att sopor på väg till Skå återvinningscentral lastats för dåligt, och fallit av. Ni som transporterar sopor till återvinningscentralen och inte bundit fast dem ordentligt, riskerar att tappa er last. Om avfallet hamnar på vägen utgör det en fara för både Hög brandsäkerhet Under det senaste året har det satsats stort på säkerheten i och omkring kommunens fastigheter. Värmekameror runt fasaderna på skolorna och fler brandlarm i kommunens byggnader har installerats. Även sprinklers har monterats på flera byggnader. De gröna soptunnorna som ofta står utanför kommunens lokaler är lättantändliga och nu görs ett test utanför fritidsgårdarna där soptunnorna placeras inuti ett brandskyddat, låsbart skåp för att på så sätt förhindra att en eventuell brand tar sig mot byggnaderna. I Södertälje har väktarna Ett bra bemötande och snabb handläggning är viktiga åtaganden för en kommun. Det menar Sivert Åkerljung (KD), som ligger bakom förslaget att införa tjänstegarantier i Ekerö kommun. styrelser är ett första steg. Dessa kan självfallet utvecklas och vässas ytterligare. Jag är dock väldigt glad att vi nu påbörjat arbetet med tjänstegarantierna och klagomålshanteringen, avslutar Sivert Åkerljung (KD). trafikanter och miljön. Under vinterhalvåret är det extra viktigt att tänka på detta då det är mörkt och svårt att upptäcka svarta sopsäckar i mörkret. Magdalena Swistak släckt det som skulle ha kunnat bli stora bränder i skolorna. Mellan år åkte väktarna ut på 133 larm varav 40 var släckningsarbeten. Visst kostar Foto: Lena Burman investeringarna en del men skulle en skola börja brinna har vi tjänat in den här kostnaden flera gånger om, avslutar Stefan Persson. Vad hinner FIP göra? Vid en brand handlar det om minuter. FIP kan hinna göra mycket i väntan på att kollegorna ska komma fram. Här är några exempel: Släckning av brand med handbrandsläckare Varna personer i fara Lämna lägesrapport till räddningscentralen i Stockholms län Begära förstärkningar i tidigt skede eller kunna vända resurser som inte behövs Orientera och bedöma situationen samt lämna förberedande order till ankommande styrkor Genomsökning av lokaler vid vissa automatiska brandlarm Låsa upp dörrar så att brandmännen snabbt kommer in Överenskommelsen Hur kan samverkan mellan de idéburna organisationerna och kommunen stärkas och utvecklas? Detta var frågan för kvällen när ett stort antal företrädare för föreningar och organisationer, politiker och tjänstemän från Ekerö kommun möttes den 14 februari för att lyssna till Hanna Broberg från Överenskommelsen. Initiativtagare till dialogen var socialnämndens ordförande Staffan Strömbäck (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Gerby (M) och kultur-och fritidsnämndens ordförande Gunilla Lindberg(FP). I Sverige finns det ca idéburna organisationer med omkring 32 miljoner medlemmar. Den kraft och kompetens som finns i den idéburna sektorn tas inte fullt ut tillvara i samhällsutvecklingen. Därför har ett flertal organisationer inom det sociala området, regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tecknat en nationell avsiktsförklaring om samverkan, den så kallade Överenskommelsen. Med den nationella Överenskommelsen som utgångspunkt diskuterades intresset av att utveckla formerna för samverkan på Ekerö. Ett uppföljningsmöte för fortsatt dialog ska gå av stapeln innan sommaren. Lena Burman Ta hand om ditt farliga avfall Tänk på din omgivning och lämna in miljöfarligt avfall på återvinningscentralen i Skå eller lägg det i den röda miljöboxen. Du som kommuninnevånare kan beställa passerkort på /avfall

7 Nr Ekerö tidning näringsliv 7 Foto: Marcus Lundstedt Alverbäcks återigen nydanande inom miljöfrågor Alverbäcks Blommor, Svenskt Sigill och Vi-skogen överräckte den första klimatbuketten till miljöminister Lena Ek (C). Klimatkompenserar med plantering av träd i Afrika Lökodlingen i Nederländerna, uppvärmning, kylning, emballage, packning, lagring, skörd och transporter ger upphov till klimatgaser som Alverbäcks kompenserar genom att plantera träd med hjälp av Vi-skogen. Det ligger i tiden att arbeta med miljö, men vi är inte klara än. Vi måste alla hjälpas åt att förbruka mindre energi om det ska räcka, säger Håkan Alverbäck. Alverbäcks blommor är sedan tidigare certifierade enligt Svenskt Sigills tilläggscertifiering för minskad klimatpåverkan. Som en vidareutveckling av Alverbäcks miljöarbete klimatkompenserar man numera hela sin tulpanodling med hjälp av Vi-skogen. Vi är glada och stolta över att arbeta tillsammans med Alverbäcks som är så seriösa i sitt miljöarbete, säger Hanna Wetterstrand, Vi-skogen. Alverbäcks producerar årligen 23 miljoner tulpaner vilket ger ett koldioxidutsläpp på 374 ton koldioxid per år. Detta kompenserar Alverbäck med att plantera träd i Tanzania. En vanlig tulpanbukett ger upphov till 0,18 kg koldioxid. Detta kan jämföras med en hamburgare, som ger upphov till ca 0,20 kg koldioxid. Varje bukett kommer att ha ett märke som talar om varje buketts klimatbelastning som Alverbäcks kompenserar för. Vi kommer inte att belasta kunden för vårt miljöarbete, det har vi löst internt. Våra tulpaner är dyrare än de holländska, men lökarna är kraftigare och hästlängder före miljömässigt. Man får det man betalar för, säger Håkan Alverbäck. Miljöminister Lena Ek var den första att motta en bukett klimatkompenserade tulpaner. Det är en prestation att ha en sådan här grön och tekniskt framsynt produktion av blommor som fyller de höga krav som finns på miljövänlighet, säger Lena Ek, miljöminister. Klimatkompensation så fungerar det De träd som planteras binder stora mängder koldioxid från atmosfären och bidrar till att minska växthuseffekten, ger bördigare jordar och inkomst till bönderna. Träd som planteras i ett specifikt projekt tar upp motsvarande mängd koldioxid som släpps ut av samarbetspartnern. Alverbäcks har i många år arbetat med att dra ned energiförbrukningen. 1. Sedan år 2005 har Alverbäcks värmt upp sina växthus med pellets istället för som tidigare med olja vilket minskade koldioxidutsläppen med ton. 2. Tulpanerna planteras i ekologisk jord. 3. Lådorna som tulpanerna planteras i ångas innan de används istället för att kemiska växtskyddsmedel används. 4. De flesta lökar komposteras. 5. Växthusen är byggda för att spara energi. Foto: Linda Blanckert Näringslivschefen Stefan Pellén Ekerö får högt betyg av företagarna Ekerö är den kommun som har utvecklat företagsklimatet bäst i år i Stockholms län, enligt företagarna. Det framgår av den senaste enkätundersökningen som Svenskt Näringsliv har gjort. Det är helt klart glädjande att vårt målmedvetna arbete ger resultat. Vi har jobbat mycket med att utveckla dialogen mellan kommunen och företagen, säger Stefan Pellén, Näringslivschef i Ekerö kommun. I en intervju med Svenskt Näringsliv får Stefan Pellén medhåll av Stefan Holm, regionchef på Svenskt Näringsliv. Ekerö kommun har arbetat mycket intensivt och målmedvetet i samarbete med företagen, för att förbättra företagsklimatet. Företagen uppskattar den närmare dialogen och den förbättrade informationen genom fler kontaktytor. Idag träffas man oftare, på både frukostmöten och på träffar med de lokala företagarorganisationerna. Det har gett resultat och det ska bli verkligt intressant att se vilken utdelning det ger i rankingen som kommer den 23 april, säger Stefan Holm. Framgångsfaktor Stefan Pellén känner ett stort stöd från politikerna i Ekerö kommun och han menar att det är en av framgångsfaktorerna. Politikerna i vår kommun är genuint intresserade av att träffa företagare, vilket är väldigt betydelsefullt. Det är relationerna mellan politik och näringsliv som är långsiktigt viktiga för att företagsklimatet ska fortsätta att utvecklas. Vi är ju en växande kommun och en av de bästa i landet när det gäller nyföretagande, säger Stefan Pellén till Svenskt Näringsliv. Ingemar Hertz (M), ordförande i Ekerö kommuns näringslivsråd, tycker att det är viktigt att Ekerö kommun hamnar högt upp i de olika mätningarna. Han menar att det är ett betyg på att kommunen verkligen stöttar sitt näringsliv och underlättar företagens verksamhet i kommunen. Näringslivschefen Stefan Pellén och näringslivskoordinator Merete Palmbergs arbete har betytt mycket för denna utveckling. Näringslivsrådet hoppas att kommunen med de insatser som görs ska fortsätta och klättra i de olika mätningarna och göra kommunen ännu mer intressant för nya företag, säger Ingemar Hertz (M). Linda Blanckert Under 2011 har RUT skapat motsvarande över 400 nya heltidsjobb i Stockholms län, uppger Företagarna i Stockholms län. I Ekerö kommun använde sig nästan kommuninvånare av avdragsmöjligheten till ett värde av 9,5 miljoner kronor. Antalet timmar motsvarar 37 heltidsjobb. Det är en ökning med 23 procent.

8 8 kultur Ekerö tidning Nr Tema: Världen Flaggor och symboler på Tema: Världen Årets tema som kommer att prägla kommunens kulturaktiviteter under 2012 är Världen. Det är ett tema som är hopplöst att greppa världen är ju så stor, så stor som det heter i visan, men friheten är rolig och inspirerande, säger Lennart Lundblad, chef Ekerö Kultur. Vikingar var temat för Ekerö Kultur under I Ekerö centrum härjade vikingar, Ekebyhovs slott förvandlades till en vikingatida handelsplats och biblioteket i Ekerö centrum belägrades av en upplevelseutställning för barn om vikingatiden. Utställningar, föreställningar, sagoberättelser, pyssel, föreläsningar och modevisningar har handlat om vikingatiden för att alla, liten som stor, skulle få en möjlighet att få veta lite mer om ett av de världsarv som finns i kommunen. Förra året hade vi fokus på en liten, liten del av världen en ö i Mälaren. I år vänder vi på det hela och tar in resten av världen. Det finns en massa olika symboler för världen och världens olika länder att använda sig av, flaggor och frimärken till exempel. Och så all Teaterbussen 15 april, Barnens eget bibliotek i Stenhamra 27 maj, Ekebyhovs slott För barn från fem år och uppåt. litteratur, förstås! säger Lennart Lundblad entusiastiskt. Från Novella till Aktuella I bibliotekets foajé kommer olika personer att berätta något som rör tema Världen. Bland annat kommer Per-Ove Kårfors från Orto Novo att berätta om aromatiska blad, och exotiska kryddor från hela världen. Onsdagar klockan Flaggutställning på Barnens eget bibliotek i Stenhamra Söndag 26 april kl 12 16, vernissage och Skapande söndag: gör din egen flagga tillsammans med konstnären Stig Holm! Missa inte! De senaste åren arbetar Ekerökultur med ett tema. Tidigare år har Aktiviteter Våren kommer att vara späckad med underhållning och aktiviteter kring temat: Världen. I en specialinredd teaterbuss kommer Teatersällskapet Abellis magiska teater att framföra marionetteaterföreställningen Syster Benrangel, som bygger på en saga från Sydafrika. Världsbokdagen infaller varje år den 23 april och kommer att uppmärksammas på biblioteket i Ekerö centrum med en mingelkväll. Nya, skönlitterära böcker kommer att presenteras och diskuteras, bokcirklar, och författare kommer att vara på plats. Det uppskattade konceptet Novella med soppa fortsätter i café Byblos under mars månad men med världen som tema. Filosofi, resor och kryddor från världens hörn kommer att diskuteras. Lennart Lundblad, chef Ekerö kultur Årets tema Världen är oändligt, och det kommer att hända massor av spännande saker under året. En del står i Kulturfoldern som man kan hämta på biblioteket eller i kommunhusets reception. Men det bästa är att regelbundet titta i evenemangskalendern på www. ekero.se. Där hittar man det mesta! säger Lennart Lundblad. Mars Tittut Amigo Marco Rios från Peru och Kerstin Wikström, båda kända från Bolibompa, har en föreställning för de minsta barnen i Erskinesalen. Dans, rörelse och sång till musik och rytmer från Latinamerika. Barnlördagar på biblioteken med pyssel, fika och sagostunder. Kalas Barnens eget bibliotek i Stenhamra fyller fyra år. Söndag 15 april kl Musik, teater och överraskningar. Alla barn och troll bjudes på saft och tårta! Känner du till......världsbokdagen Uppmärksammas 23 april, med mingelkväll på biblioteket, Ekerö centrum. En kreativ symbolverkstad invigdes under sportlovet i Galleri Utkiken. Tillsammans med konstnären Stig Holm kommer barn och unga under våren att få arbeta med symboler under temat: Världen. Flaggor är olika länders kanske mest kända symbol. Även frimärken är symboler för det land som ger ut frimärkena. De berättar nationens historia, kamp för framgång och framåtskridande och tro på framtiden. Vi vill att barn och ungdomar ska blicka ut över världen utanför Ekerö kommun. Det finns oändligt mycket kunskap i ett frimärke. Vi tänkte att barnen ska få jobba med egna frimärken och flaggor, säger Maud Edvardsson, kulturproducent Ekerö kommun. Varje land har en egen flagga Konstnären Stig Holm och färgerna i den symboliserar något för landet, som franska flaggan till exempel som symboliserar frihet, broderskap och jämlikhet, fyller Stig Holm i. Stig Holm Stig Holm kommer att leda verkstaden och guida barnen genom sitt arbete med symboler. Utöver sitt arbete som konstnär är han även arkeolog och osteolog. Förutom oljemåleri arbetar jag gärna i material som sten, trä och järnskrot. Jag inspireras av naturen och samlar på mig material som jag hittar både på marken och sjöbotten och sedan bygger jag något av det. Det kommer även att finnas möjlighet för barnen att pröva på att jobba i olika material, berättar han. Verkstaden riktar sig fråmst till barn och ungdomar. Den kommer att vara öppen till och med 24 mars och konstverken kommer att hängas upp på väggarna i galleriet. Det blir en utställning som kommer att växa fram. Förhoppningen är att även föräldrarna ska vara delaktiga, avslutar Maud Edvardsson. Flaggpyssel lördag 24 mars kl Galleri Utkiken, Kulturhuset, Ekerö centrum Ekerös bibliotekarier rekommenderar... Fabio Geda I havet finns det krokodiler Om du föds i Afghanistan, på fel plats och i fel ögonblick, så kan det hända att någon gör anspråk på ditt liv Det vet den 10-årige Enaiatollah Akbari. När talibanerna år 2000 tar kontrollen över den by där han bor, smugglar hans mor honom över gränsen till Pakistan. En kväll får hon honom att lova 3 saker: Att aldrig stjäla. Att aldrig bruka vapen. Att aldrig använda narkotika. Morgonen därpå är hans mor försvunnen. Ensam tar sig Enaiatollah till tryggheten och hamnar flera år senare i Italien. En gripande och samtidigt osentimental och underhållande berättelse om stora umbäranden, mod, generositet och smart överlevnadsinstikt. Boken bygger på egna erfarenheter och har blivit en succé i Italien och i många av de 30 länder där den kommit ut. Åsa Sjöberg, Bibliotekarie Just nu går Trolldiplomsjuryn igenom nomineringarna till årets trolldiplommottagare. Kriterierna för att få diplomet är: den som genom sitt konstnärskap förtjänstfullt bidrar till att barnens värld är och får vara förtrollad. Tidigare år har Georg Riedel, Lennart Hellsing, Stina Wirsén och Barbro Lindgren tilldelats diplomet. På fyraårsdagen för Barnens eget bibliotek i Stenhamra, som firas den 15/4 delas Trolldiplomet ut. Musik, teater och överraskningar. Alla barn och troll - bjudes på saft och tårta!

9 Nr Ekerö tidning Kultur 9 Foto:Tomas Södergren Foto: Tomas Södergren Utställningen pågår 28 april 2 september 2012 och är ett samarbete mellan Drottningholms slottsförvaltning, Statens fastighetsverk och Ekerö kommun. 130 olika sorters penséer presenteras utanför Kina slott 1 maj - 6 juni 350 års trädgårdshistoria visas i Drottningholms slottspark I slutat av april öppnar trädgårdsutställningen Trädgård och trädgårdsmästare på Drottningholm och Ekerö till nytta och nöje under 350 år. Utställningen börjar vid Kina slott och är uppbyggd av sex separata trädgårdsrum. Den sträcker sig över kvadratmeter och är gratis för besökarna. Utställningen är den största i slottsparkens historia. Ekerö kom tidigt att kallas för Stockholms trädgård. Ekerös gynnsamma odlingsklimat, fina jordbruksmark och närheten till Stockholms stad var och är fortfarande främjande för trädgårdsnäringen i kommunen. Utställningen har sin utgångspunkt i det kulturarv som Drottningholms slottspark erbjuder i samverkan med den rika trädgårdshistoria som Ekerö kommun bär på. Inom kommunen har trädgårdsnäringen varit viktig och är det även idag. Trädgårdsmästaren, nyttan och nöjet är grundtemat i utställningen, säger trädgårdsingenjör Paulina Landin, som är projektledare och anställd av Drottningholms slottsförvaltning. Under fyra månader kommer utställningen att pågå med blomsterarrangemang och aktiviteter. Penséer, pelargoner, saintpaulior och fuchsior kommer att pryda parken, Orangeriets historia, kunskap om aromatiska blad och musik i festpaviljongen är några av programpunkterna. Nytta och nöje Drottningholms trädgårdsmästare skapar tillsammans med Gunnar Kaj, blomsterkreatör och kanske mest känd för sina blomsterdekorationer till Nobelfesten, arrangemang och scenerier med fokus på nytta och nöje av blommor, grönsaker och annat växtmaterial från odlare på Mälaröarna. Växthus, drivbänkar, halmbalar, vassmattor och planteringar med bland annat tobaksplantor som fanns på öarna i början av 1900-talet kommer att visa på nyttan med trädgårdsodling. Nöjet Fröjden för ögat och dofterna, är blomsterinstallationer skapade av växtmaterial som i första hand kommer från odlare i Ekerö. Ekerö kom tidigt att kallas för Stockholms trädgård Vid Kina slott finns trädgårdsrum i vilka det kommer att finnas en utställning som i text och bild berättar om Drottningholms slottsparks historia och trädgårdsmästarna som arbetat där. Även Ekerös trädgårdshistoria som i början av 1900-talet hade många handelsträdgårdar och trädgårdsmästare som har varit verksamma på öarna finns dokumenterade. Och för att förhöja upplevelsen är rummen delvis gömda för varandra. Vi vill inspirera besökarna med en utställning som fortsätter att överraska och där utställningen förändras under säsongen, avslutar Paulina Landin. Trädgårdsmässan Under april går det även att besöka Drottningholms monter på trädgårdsmässan som är en försmak av trädgårdsutställningen Trädgård och trädgårdsmästare på Drottningholm och Ekerö- till nytta och nöje under 350 år. Missa inte... Den danske blomsterkonstnären Tage Andersens installation av kamelior. Déjeunersalongen på Drottningholms Slottsteater. T.o.m. 15 april vardagar 12 16, helger Utställningen pågår 28 april 2 september 2012, öppet dagligen kl maj 6 juni är det vårprakt i utställningen med tulpaner och penséer. Därefter följer sommarprakt 15 juni 2 september. 12 maj anordnas en trädgårdsmarknad med lokala trädgårdsodlare och småskaliga matproducenter. Med på utställningen finns ett Barnens trädgårdsrum där barnen kan använda sin kreativa sida och bland annat plantera frön och gå på tipspromenad. I närheten finns kafé samt försäljning av blommor. Fri entré. Tisdagar och torsdagar anordnas guidade turer på svenska av utställningen. Samling framför Kina slott. För mer information: Ett lysande projekt Ekebyhovs slottspark kommer att bli ett inbjudande vardagsrum även om aftonen. Under 2012 kommer arbetet med att installera belysning runt slottet och i parkområdet att påbörjas. Modern och finstämd ljussättning ökar både tryggheten och upplevelsen i vår vackra slottspark, säger Stefan Persson, säkerhetssamordnare, Ekerö kommun. Ekebyhovs slottsfasad var tidigare belyst med watt. Ganska ljust, men knappast vackert eller funktionellt. Den nya ljussättningen av slottet och området kommer att bli både tjusig och energisnål med en wattförbrukning på drygt watt. Ljus skapar både vackra och trygga miljöer och med diodlamporna som vi ska använda kan vi dessutom göra det med gott miljösamvete. Med modern LED-teknik kan vi idag ljussätta utemiljöer med en bråkdel av det energibehov som krävdes tidigare säger Stefan Persson. Slottet kommer att belysas när mörkret faller. Färgen på ljuset kommer att ställas in för att slottet ska få sin naturliga färg även på natten, men vid evenemang och högtider finns möjlighet att färga slottet i den färg som önskas. Även parken kommer att lysas upp samt passagerna mellan häckarna. Det är ganska mycket folk som rör sig i parken på kvällarna och det är bäckmörkt. Skogen är upplyst men parken är mörk. Tanken är att parken och skogen ska länkas ihop och att även gångstråken, buskar och parkbänkar ska lysas upp. Hög säkerhet Under vintern har även slottet utrustats med kameraövervakning runt fasaden och fönstren har fått ett så kallat profylonglas, en särskild film vilket ser ut som ett vanligt fönster men glaset är i princip okrossbart. Dessutom ska fasadsprinkler förhoppningsvis installeras under Linda Blanckert

10 10 ung i ekerö Ekerö tidning Nr Hos Unga Mot Jobb Faller ingen mellan stolarna Verksamheten Unga Mot Jobb startade i höstas Sektionen arbetar för att arbetssökande ungdomar med ofullständiga betyg inte ska slussas fram och tillbaka mellan olika myndigheter för att sedan riskera att falla mellan stolarna. Vi finns till för att hjälpa dessa ungdomar mot en ljusare framtid. Vår förhoppning är att kunna stötta dem ända in i mål, säger Rickard Hagenrud, studie- och yrkesvägledare, Ekerö kommun. Under det fjärde kvartalet 2011 var drygt ungdomar i åldern år arbetslösa i Sverige. I Ekerö rör det sig om cirka 80 ungdomar som är inskrivna på arbetsförmedlingen. Men jag vet att mörkertalet är större och det är vår uppgift att lokalisera dessa UMJ ungdomar och hjälpa dem att komma vidare, säger Rickard Hagenrud. Under hösten 2011 startade en ny avdelning under Ekerö vuxenutbildning och vägledningsenheten som riktar sig mot unga arbetslösa i åldern år. Den vänder sig framförallt mot dem som saknar betyg från grundskolan eller gymnasiet, arbetslivserfarenheter, och kontakter med arbetslivet. Upprinnelsen till Unga Mot Jobb var att studie- och yrkesvägledare kunde se att det fanns en hel del ungdomar i kommunen som har ofullständiga betyg från gymnasiet och som inte kommer vidare mot sysselsättning. Vi startade den här sektionen för att kunna jobba direkt med den här gruppen. De faller lätt mellan stolarna och bollas fram och tillbaka mellan vägledare, arbetsförmedlingen och coacher, säger Rickard Hagenrud. Finns med hela vägen De faller lätt mellan stolarna och bollas fram och tillbaka mellan vägledare, arbetsförmedlingen och coacher Rickards första frågor till den som kommer till honom är: Vad är dina drömmar? Vad har du för planer? Han inventerar styrkor och samlar in fakta och utefter det gör han en individuell handlingsplan. Det är viktigt med drömmar och det finns många olika sätt att nå sina mål. Vi brainstormar runt olika alternativ och ibland är allt bara ett virrvarr men jag hittar ofta ledtrådar och kan på så sätt hjälpa personen åt rätt håll. Det är viktigt att få tid att fundera igenom och reflektera över sitt studie- och yrkesval och jag försöker hjälpa dem i den processen. En del vill läsa upp sina betyg eller göra en prövning och vi kan hjälpa till med att hitta lämpliga kurser som passar. Andra är skoltrötta och då fungerar vi som en länk mot arbetsgivare och försöker hitta praktikplatser, berättar han. Om önskemål finns följer Rickard med på studiebesök på skolor eller arbetsplatser som har möjlighet att erbjuda praktik. Han hjälper även till med att formulera ett personligt brev och CV. Det är viktigt att vi finns med hela tiden och stöttar. Vi hänvisar inte ungdomarna vidare till någon som hänvisar dem vidare, då tappar man dem på vägen. Det handlar om att bygga förtroende och att de känner att de blir lyssnade på, säger Rickard. Hos Unga Mot Jobb kan man både få hjälp med att hitta en praktikplats... Olika typer av jobb I jakten på jobb och framförallt praktikplatser har UMJ (Unga Mot Jobb) byggt upp ett samarbete både med det lokala näringslivet men också utanför kommunen. Den vanligaste typen av praktikplats som erbjuds ungdomarna är inom restaurangbranschen, livsmedelsbutiker och inom barn- och äldreomsorgen. Men vi arbetar efter individens önskemål och hjälper gärna till Det är viktigt med drömmar och det finns många olika sätt att nå sina mål att hitta andra typer av praktikplatser. Rickard berättar att de lokala företag som han har kontakt med har en positiv inställning till att ta emot ungdomar. Jag upplever dem som väldigt bra handledare också, säger han. Nära samarbete med kommunens företagare Stefan Pellén, näringslivschef i Ekerö kommun, har ett nära samarbete med företagarna i kommunen och han menar att det är viktigt att näringslivet tar sin roll i att hjälpa unga människor in på arbetsmarknaden. Det medför ingen kostnad för ett företag att ta emot en praktikant och det finns inte något krav på att anställa en person som haft praktikplats. För ungdomarna innebär det en merit och en större arbetslivserfarenhet, vilken efterfrågas när de söker arbete. Att göra praktik är ett mycket bra sätt att få inblick i yrkeslivet och knyta kontakter för framtiden. Praktiktiden är även bra för arbetsgivaren som får lära känna praktikanten och eventuellt kan få en framtida medarbetare, säger Stefan Pellén....eller en utbildning i lämplig studietakt. Nu är det dags att söka Sommarpraktik De ungdomar som ska gå ut år 9 nu i vår, samt de ungdomar som ännu inte har gått ut år 2 på gymnasiet har möjlighet att söka sommarpraktik via UMJ och Ekerö kommun. Praktiken vara under tre veckor. Ersättning utgår. Särskild ansökningsblankett finns på För att kontakta UMJ och få hjälp att komma närmare din dröm: Samordnare UMJ: Rickard Hagenrud Tel: Mobil:

11 Nr Ekerö tidning ung i ekerö 11 Hovslagare Ett riktigt hästjobb Daniel Österlindh är en av initiativtagarna till gymmet Stenhamrakillar förverkligade en dröm med Snabb Slant Drömmer du om att ha en fotoutställning? Eller kanske arrangera en konsert? Eller bygga ett gym som Daniel Österlindh och Morgan Riboe i Stenhamra gjorde? Med bidraget Snabb Slant kan en liten dröm bli verklighet. Daniel Österlindh och Morgan Riboe lyckades med hjälp av Stenhamra fritidsgård och Snabb slant att bygga ett gym i en av lokalerna på fritidsgården. De har målat om och fräschat upp och fått hjälp med att beställa rätt träningsmaskiner och annan utrustning. Idén växte fram när vi insåg att varken vi eller våra kompisar gör något vettigt på helgerna. Det här är ett bra alternativ för oss som inte sysslar med några sporter eller är med i någon förening, säger Daniel Österlindh. Det tog bara några veckor från det att ansökan var inskickad tills de fått bidraget. Killarna vill att alla ungdomar ska få veta om att gymmet finns och de tänker sprida nyheten i hela kommunen. Vi ska göra reklam både på Facebook och i skolan genom att sätta upp lappar och dela ut broschyrer, säger Daniel Österlindh, som har lyckats få ihop drygt 200 medlemmar på sin facebooksida. Fritidsgården har tillgång både till omklädningsrum och dusch och det kommer att vara gratis att träna. Bland annat finns det hantlar, kryssdrag, bänkpress, ryggmaskin och två digitala cyklar. Någon ur personalen måste alltid vara närvarande och Rolf Bergenstråhle blir coach på gymmet. Han har tränat i 25 år och vet vad man ska göra för att träna lagom och må bra av det. Snabb Slant Bidraget Snabb Slant är ett bidrag på upp till kronor som ungdomar mellan år kan söka för att ordna till exempel en spelning, fotoutställning eller gruppresa. Handläggningstiden är två veckor. För att bli beviljad måste aktiviteten genomföras i kommunen och fler ungdomar ska ta del av projektet. Initiativet måste komma från en ungdom för att projektet ska bli beviljat. Så var det med killarnas idé om att öppna ett gym, säger Annika Magnusson, ungdomshandledare, Ekerö kommun. Om man vill ha hjälp att fylla i sin ansökan eller med att planera sitt projekt finns ungdomscoachen Ingrid Rogblad till hands. Oftast är det enskilda personer som söker bidraget och i år har kommunen beviljat sju projekt. Vi vill att ännu fler ungdomar ska söka Snabb slant, säger Annika Magnusson uppmanande. Magdalena Swistak Vi vill att ännu fler ungdomar ska söka Snabb slant Några av de projekt som blivit beviljade Snabb slant under 2011: Release-gig, Alexander Jonsson Barnoperan Spökslottet, Miranda Holmgren Spelkväll med Emil Svanängen, Mälarökyrkan Fotbollsturnéring, Charles Mellin, Erik Torlén Fotoutställning, Faces of Nairobi, Ossian Rydebjörk Ekebyhovskolan vandaliserad Veckorna före jul vandaliserades Ekebyhovskolan. Sex minuter efter att larmet gått var väktare på plats vilka kunde konstatera att 47 fönster hade krossats till ett värde av kronor. Man kan se i värmekameran att de har sprungit utefter baksidan och slagit sönder fönstren med en busshammare. Det handlar om så mycket pengar som vi kunnat göra annat för. En konstgräsplan kostar till exempel kronor, säger Stefan Persson, säkerhetssamordnare, Ekerö kommun. Marie Rafting tröttnade på att sitta och vänta på hovslagare som av olika skäl inte kunde komma i tid. Hon tog hästskorna i egna händer och gick som lärling hos hovslagaren Tonie Kronskans, en av öns äldsta och duktigaste hovslagare. Hon läste kurser på Wången och började sko sina egna hästar. Senare kompletterade hon sin utbildning på Axelssons massageinstitut för att förstå mer om hästars anatomi och vad som händer ovanför hoven. Det är ett tungt yrke. Hästar väger 600 kilo och är flyktdjur. Men de är trevliga arbetskamrater, säger Marie med ett leende. Marie är även silversmed. Samt har 35 års häst-tid i ryggen. Varför ska man bli hovslagare? Hästsektorn växer vilket innebär större efterfrågan på välutbildade hovslagare. Utöver framgångsrika travtränare så är det nästan bara hovslagare som tjänar pengar inom hästbranschen. Det är ett bra jobb om man orkar fysiskt. Och för killar måste det ju vara en dröm, det är ju i stallet tjejerna finns. Hur skor man en häst? Hästskorna finns i olika storlekar och olika material. Hästskor har en standardform, men eftersom alla hovar ser olika ut så måste man forma skon efter hoven. Städ och slägga är några av de verktyg man måste jobba med. Det tar ungefär en timme att sko en lugn häst och det bör ske var sjätte vecka. Har alla hästar skor? Vissa hästraser har sämre hovar, till exempel fullblod. Inför varje skoning bör man se till individen och vilket arbete den ska utföra samt på vilket underlag den går mest på. Hur den går och vilken kvalitet hoven har. Brukar de trampa av sig skor? Är den sulöm? Om man ska generalisera så har de flesta större hästar skor runt om, ponnier skor fram och mindre ponnier inga skor. Fjordingar, shetlandsponnier samt islänningar kan klara sig bättre utan skor. Travhästar samt galopphästar skor man med aluminiumskor som har bättre grepp. Maries tips till dem som funderar på att bli hovslagare: Det är en stor fördel om du har hållit på med hästar tidigare. Ha en vänlig och mjuk inställning till hästen du ska sko. Om yrket För att arbeta som hovslagare behöver man ha god grundfysik, då arbetet innefattar ergonomiskt påfrestande arbetsmoment. Man behöver ha god hand med djur och utöver teknisk skicklighet även kunskaper om hästens anatomi och sjukdomar lokaliserade till hovar och ben. För att bli hovslagare kan man välja att gå bredvid som lärling eller söka sig till en godkänd utbildning. Det finns idag fyra godkända hovslagarutbildningar, BYS i Skara, Flyinge, Wången samt Nordvik i Västernorrland. Som hovslagare kan man ta gesällbrev och mästarbrev genom hovslagarföreningen. Som hovslagare kan man vara anställd av ett stall eller ha eget företag. I Sverige finns det cirka 500 hovslagare och i Ekerö ungefär sex stycken.

12 På gång! Ett axplock av vad som händer i Ekerö kommun trädgårdsutställning vid kina slott 28 april-2 september Vårprakt 1 maj-6 juni Utställning med tulpaner, penséer och andra vårblommor designade av Gunnar Kaj. Penséutställning 1 maj-6 juni På trapporna till Kina slott presenteras 130 olika sorters penséer. Trädgårdsmarknad 12 maj kl Blomster- och grönsaksmarknad Barnens trädgårdsrum 1 maj-2 september Här kan barn plantera frön, gå på tipspromenad och mycket mer. Musik i festpaviljongen 3 juni & 16 juni Pelargon- och Fuchsiautställning 15 juni - 2 sept Berättelsevandringar Torsdagar Trädgårdssamtal och visningar i trädgårdsrummen vid Kina slott. för mer information om programpunkterna bio Blue valentine Torsdag 29 mars kl Ett ungt par reser bort över en helg för att försöka lösa sina relationsproblem. I återblickar får vi se scener ur deras tidigare liv. Medlemskap i filmstudion krävs. Var: Ekerö Bio, Erskinesalen, Tappström arr: Ekerö Filmstudio Miraklet i Lourdes Sön 25 mars kl En film om en rullstolsbunden kvinna på pilgrimsresa till Lourdes i franska Pyrenéerna. Var: Ekebyhovskyrkan. Fri entré Boy Torsdag 12 april :30 11-årige Boy har målat upp sin pappa som en superhjälte i sin annars problemfyllda maorifamilj. När pappan, som varit bortrest, dyker upp blir tillvaron uppochnervänd. Var: Ekerö Bio, Erskinesalen, Tappström arr: Ekerö Filmstudio Temple Grandin Sön 29 april kl Var: Ekebyhovskyrkan. Fri entré I taket lyser stjärnorna Sön 27 maj kl Var: Ekebyhovskyrkan. Fri entré mars Konsert Lördag 24 mars kl Konsert: Bachafton Bengt Tribukait, orgel cembalo Drottningholms slottskyrka Kamelia Royale 10 mars 15 april Utställning av blomsterkungen Tage Andersen i Déjeunersalongen. Öppet dagligen Teaterboden och Drottningholms Slottscafé har öppet! Plats: Drottningholms slottsteater Flyttfågelstudier på kyrkbacken Lördag 31 mars 09:00-12:00 Fåglarna vid Lovö kyrka har blivit en tradition dagen efter årsmötet. Här brukar man få se tofsvipor, sånglärkor, skogsduvor, starar, ormvråkar och kanske sångsvanar, som har återvänt från varmare länder. Plats: Lovö kyrka Arrangör: Mälaröarnas naturskyddsförening Med reservation för förändringar april påsklovspyssel 5-14 april Påskpysselbordet står framdukat. Plats: Barnens eget bibliotek i Stenhamra och biblioteket i Ekerö centrum trollkalas Söndag 15 april kl.12:00-16:00 Barnens eget bibliotek i Stenhamra fyller fyra år och gästas bland annat av troll från hela världen. Årets Trolldiplom delas ut. Musik, teater och överraskningar. Alla barn och troll - bjudes på saft och tårta! Teaterbussen Söndag 15 april Marionetteater i Abellis magiska teaterbuss. För barn från fem år och uppåt. Plats: Barnens eget bibliotek i Stenhamra Trädbeskärning 15 april :00-15:00 Beskär dina egna fruktträd! Ta på dig dina gummistövlar och häng med oss! Kursen innehåll: Beskärnings teori och historia, Föryngring av gamla fruktträd och Praktiska beskärnings övningar på fruktträd. 10 platser per kurs tillfälle. Boka tidigt för vara garanterad en plats. Plats: Rosenhill Musteri och Trädgård, Nyckelby Arrangör: Hillbillies Världsbokdagen Måndag 23 april Mingelkväll på biblioteket, Ekerö centrum flaggutställning Söndag 26 april kl Vernissage och Skapande Söndag: gör din egen flagga tillsammans med konstnären Stig Holm! Plats: Barnens eget bibliotek i Stenhamra All Världens Musik Lördag 28 april kl.15:00-17:00 Kulturskolans orkestrar Mälaröarnas Kammarorkester och Hjärtslaget bjuder tillsammans med Mälaröarnas Musiksällskap (MäMus) på musik från olika delar av världen. Entré 100 kr. Plats: Herman Palm salen, Stenhamra Församlingsgård Arr: Ekerö Kulturskola och MäMus maj Geocachingträffen Möte med det okända Lördag 5 maj kl Skattjakt med GPS för vuxna och familjer. Mer info. och anmälan på Plats: TräSjö-gården, mitt emot Ekebyhovsbacken Arr: MMDO-gruppen plantbytardag Tisdag 17 maj kl Ta med plantor du inte behöver och byt mot något spännande från någon annans trädgård. Plats: Biblioteket i Ekerö centrum. Samarr. Västerorts trädgårdssällskap Drottningholms slottsteater Säsongsinvigning 26 maj Romeo & Julia Körens Familjeföreställning: Tobaksladans hemligheter av August Strindberg Konsert i Déjeunersalongen med Drottningholmsteaterns orkester Filmvisning i parken: Trollflöjten av Mozart, regi Ingmar Bergman storloppis i ekebyhovs slottspark Söndag 27 maj kl Sälj loppisprylar eller produkter från egen tillverkning (ej kaffebröd). Boka plats för bord i parken. Tel: Kl & 15.00, konsert i Wrangelska salen Folkvisor från irland och Skottland. Teaterbussen Söndag 27 maj kl Abellis magiska teaterbuss. För barn från fem år och uppåt. Plats: Ekebyhovs slott Fler evenemang på

Påverka framtiden med din röst!

Påverka framtiden med din röst! Ekerö Tidning EKERÖ TIDNING Samhällsinformation från Ekerö kommun Maj Nr.02 2014 Så här användes dina skattepengar under 2013. Läs mer om Ekerö kommuns årsredovisning. EU-val Vad tycker politikerna i Ekerö

Läs mer

Ekerö tidning. 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling

Ekerö tidning. 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling Nr Ekerö tidning 4 2011 Äppelfabriken Blev Årets Ekeröföretagare Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling Inför en jury av yrkeskockar och publik fick skolkockarna under tidspress skapa en

Läs mer

Höstens kultur. S uccéföreställningen Drakdrottningens förbannelse av operaensemblen Helt Barockt, spelas åter under höstlovet på Svartsjö slott.

Höstens kultur. S uccéföreställningen Drakdrottningens förbannelse av operaensemblen Helt Barockt, spelas åter under höstlovet på Svartsjö slott. Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation Från Ekerö kommun Sep Nr.03 2012 Ekerö kommun rankas som nummer 19 på tidningen Fokus lista över var i Sverige det är bäst att bo. Sid 4 S uccéföreställningen

Läs mer

Erskineåret är invigt! Mer ekologiskt. Ekerö har ett. Mar Nr.01. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun

Erskineåret är invigt! Mer ekologiskt. Ekerö har ett. Mar Nr.01. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation från Ekerö kommun Mar Nr.01 2014 Ekerö har ett stort behov av familjehem och kontaktfamiljer. Familjehemssekreteraren Marie Möller berättar. Mer ekologiskt

Läs mer

vision var ett Venedig vid Mälaren.

vision var ett Venedig vid Mälaren. Nr 1 2010 Ekerö tidning Budget De ekonomiska förutsättningarna för 2010 har förbättrats jämfört med prognoserna vi fick i början på 2009, säger kommundirektör Lars Hortlund Sid 4 Prinsar och prinsessor

Läs mer

Svegro AB. Ett nyinstiftat GALAN 2014. Dec Nr.02. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun.

Svegro AB. Ett nyinstiftat GALAN 2014. Dec Nr.02. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun. Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation från Ekerö kommun Dec Nr.02 2013 V ad händer med skattepengarna? Kommunfullmäktige beslutade den 19 november om budget för år 2014. Ett nyinstiftat stipendium/

Läs mer

EKERÖ TIDNING. Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Maj Nr.02

EKERÖ TIDNING. Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Maj Nr.02 ET.. Sid EKERÖ TIDNING Samhällsinformation Från Ekerö kommun Maj Nr.02 2012 Ekerö - årets klättrare i Stockholms län i Svenskt näringslivs årliga ranking Sid 3 Magnus Ladulås besöker Adelsö Den fjärde

Läs mer

Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Sid 15 På Gång

Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Sid 15 På Gång Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation Från Ekerö kommun Dec Nr.04 2012 Fiber är ett högaktuellt ämne i kommunen just nu. Men behöver vi det verkligen? Sid 3 Filmvisningarna i Erskinesalen digitaliseras

Läs mer

Ekerö tidning. byggs om till fyra körfält. Nr 24 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Vad äter ditt barn i skolan?

Ekerö tidning. byggs om till fyra körfält. Nr 24 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Vad äter ditt barn i skolan? Nr 24 2011 Ekerö tidning Foto: linda blanckert Foto: linda blanckert Foto: Äppelfabriken Vad äter ditt barn i skolan? Skolmaten ska vara god, vällagad och näringsriktig. Det är målet för Kerstin Zackrisson

Läs mer

Ekerö kan få egen rockfestival!

Ekerö kan få egen rockfestival! SPORTLOV! Tips & idéer för sportlovslediga på sidan 8 www.ekero.se Nytt vatten i kranen. Nu är den nya vattenledningen från Norsborgs vattenverk invigd. På Mälarens botten finns nu en tre mil lång vattenledning

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Läs om: NR 2 (4) Matlust. Strandskydd. Kvartalets medarbetare. Kommunala badplatser. Sommaren på slottet. ...och mycket mer!

Läs om: NR 2 (4) Matlust. Strandskydd. Kvartalets medarbetare. Kommunala badplatser. Sommaren på slottet. ...och mycket mer! Vingåker för dig NR 2 (4) 2014 Samhällsinformation från Vingåkers kommun till dig som är bosatt i Vingåker och till dig som är företagare i Vingåker - en uppdatering av allt det goda som vi gör i kommunen.

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

MÄLARÖARNAS. Sänk Dina elkostnader Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal

MÄLARÖARNAS. Sänk Dina elkostnader Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal nyheter MÄLARÖARNAS 19 MAJ 2008 NR 9 ÅRGÅNG 59 MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB Alliansen vill sälja Ekerö Bostäder Den politiska majoriteten vill sälja samtliga aktier i Ekerö Bostäder för

Läs mer

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan?

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan? Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2011 Vad är piteandan? läs mer på sidan 19 Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11 3 E-lönebesked... 8 ny organisation...

Läs mer

TRANÅS direkt. 1Ar med tranas nya vatten. Lyckad satsning pa elever GLASRIKET MiTT i TRANAS STADSVISION 2040!!

TRANÅS direkt. 1Ar med tranas nya vatten. Lyckad satsning pa elever GLASRIKET MiTT i TRANAS STADSVISION 2040!! TRANÅS direkt INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN - SOMMAR 2010 1Ar med tranas nya vatten o o o Lyckad satsning pa elever GLASRIKET MiTT i TRANAS o STADSVISION 2040!! ETT ETT TIPS! Du vet väl att du kan

Läs mer

BILTVÄTT Ren bil på 4 min! MÄLARÖARNAS Badhuset blir inte av. Bokslut!? OMSORG JULMARKNADSTIDER. Mälarö EN OCH EN HALV LÄRARMILJON

BILTVÄTT Ren bil på 4 min! MÄLARÖARNAS Badhuset blir inte av. Bokslut!? OMSORG JULMARKNADSTIDER. Mälarö EN OCH EN HALV LÄRARMILJON nyheter 10 DEC 2012 NR 19 ÅRGÅNG 63 MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB MÄLARÖARNAS Badhuset blir inte av På kommunfullmäktiges möte den 20 november lades ännu en gång planerna på att bygga ett

Läs mer

Valet är ditt. Viljan att hjälpa ett barn. Tyck till om kultur! Jönköping knutpunkt för snabbtåg. Nr 1. Våren 2014. Sidan 5. Sidan 12.

Valet är ditt. Viljan att hjälpa ett barn. Tyck till om kultur! Jönköping knutpunkt för snabbtåg. Nr 1. Våren 2014. Sidan 5. Sidan 12. Nr 1. Våren 2014 Valet är ditt Sidan 5 Viljan att hjälpa ett barn Sidan 8 Tyck till om kultur! Sidan 12 Jönköping knutpunkt för snabbtåg Sidan 14 Vårt Jönköping Våren 2014 1 I detta nummer Var med och

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag BILAGA Vi bjuder på kartor till Friska Forshaga Tema FRISKVÅRD Ekonomisk summering av 2012 Kommun och orienteringsklubbar

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

BILTVÄTT MÄLARÖARNAS. Budget för 2014 antagen. Bokslut!? Ren bil på 4 min! ÅRETS EKERÖFÖRETAGARE UTSEDD SE VÅR PÅ SID! EN VÄLKOMNANDE FOAJÉ?

BILTVÄTT MÄLARÖARNAS. Budget för 2014 antagen. Bokslut!? Ren bil på 4 min! ÅRETS EKERÖFÖRETAGARE UTSEDD SE VÅR PÅ SID! EN VÄLKOMNANDE FOAJÉ? nyheter MÄLARÖARNAS 100 % MÄLARÖARNA! 25 NOVEMBER 2013 NR 18 ÅRGÅNG 64 MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB Budget för 2014 antagen 2013 års budget pekar på att kommunen för nionde året i rad

Läs mer

FALKENBERG NR 3 2013 FALKENBERG. Fotbollsseger för hela Falkenberg. Satsningar i nästa års budget. Destination Falkenberg under 2014

FALKENBERG NR 3 2013 FALKENBERG. Fotbollsseger för hela Falkenberg. Satsningar i nästa års budget. Destination Falkenberg under 2014 EN TIDNING FRÅN FALKENBERGS KOMMUN FALKENBERG FALKENBERG NR 3 2013 NR 2 2013 EN TIDNING FRÅN FALKENBERGS KOMMUN Fotbollsseger för hela Falkenberg Satsningar i nästa års budget Destination Falkenberg under

Läs mer

En tidning från Hylte kommun 2015

En tidning från Hylte kommun 2015 HYLTE15 En tidning från Hylte kommun 2015 kvalité: hylte utmärker sig igen kris: ÄR DU BEREDD? tema: integration - Hylte har visat vägen i Halland projektstart: E-förvaltning för smartare service Foto:

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

BILTVÄTT. Kommunen gick med plus MÄLARÖARNAS. annons. Roslagsvatten

BILTVÄTT. Kommunen gick med plus MÄLARÖARNAS. annons. Roslagsvatten nyheter MÄLARÖARNAS 100 % MÄLARÖARNA! 8 MAJ 2014 NR 8 ÅRGÅNG 65 MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB Kommunen gick med plus Roslagsvatten tar över VA Flagga hissades den 6 maj då kommunens politiker

Läs mer

BO-BOOM! VÄSBY SJÖSTAD JA ELLER NEJ? Folket är med och skapar sin stad HÖGT RANKAD I BÄST ATT BO NR 3/2014

BO-BOOM! VÄSBY SJÖSTAD JA ELLER NEJ? Folket är med och skapar sin stad HÖGT RANKAD I BÄST ATT BO NR 3/2014 NR 3/2014 VÄSBY SJÖSTAD JA ELLER NEJ? HÖGT RANKAD I BÄST ATT BO BO-BOOM! Folket är med och skapar sin stad NÄRINGSLIVET I VÄSBY Entreprenörskap och socialt ansvar på Näringslivsdagen er du fl i t t ar

Läs mer

Äventyrsstart på skolåret!

Äventyrsstart på skolåret! Nykvarns kommuntidning Nr 3-07 Äventyrsstart på skolåret! SPÄNNANDE BOK OM TURINGES TORP TRÅDLÖST BREDBAND I GLESBYGD? HUR BLIR DET MED DÄCKSHUSET? FOLKFEST PÅ TRÄDGÅRDSMÄSSAN TUTAN OKTOBER 2007 Praktverk

Läs mer

Nr 1 Mars 2013. PW:s stolta elever. syns i ny kampanj. Jag vill jobba med manniskor, kanske som polis.pw. Intensiv vår väntar för Skolprojektet

Nr 1 Mars 2013. PW:s stolta elever. syns i ny kampanj. Jag vill jobba med manniskor, kanske som polis.pw. Intensiv vår väntar för Skolprojektet Nr 1 Mars 2013 PW:s stolta elever alde jag v PW elm h s wil prin t asie gymn Jag vill jobba med manniskor, kanske som polis.pw : syns i ny kampanj alde jag v elm h s wil prin Närheten med PW är prio ett

Läs mer

Kontakten. Hjärte-växt i skolan. Inför valet 2010. Vad görs åt myggplågan? s. 2. forshaga.se

Kontakten. Hjärte-växt i skolan. Inför valet 2010. Vad görs åt myggplågan? s. 2. forshaga.se Kontakten Nr 4 september 2010 forshaga.se Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Inför valet 2010 Den 19 september är det val. Läs om hur du röstar s. 4-5 Hjärte-växt

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer