Utbildningsplan barnets rättigheter för Landstinget Uppsala Län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan barnets rättigheter för Landstinget Uppsala Län"

Transkript

1 sid. 1 Upprättad av Martin Price, Länsbarnombudsman i Uppsala Beslutad i landstingsstyrelsen Uppsala Utbildningsplan 1. Bakgrund och giltighet. sid Översikt utbildningsbehov, som en stege. sid 3 Bilagor Vilka ska utbildas, och vad ska de kunna? sid 4-7 Resurser, metoder för lärande. sid 7 1) Utbildningsplan - Bakgrund och giltighet Konventionen om barnets rättigheter antogs i FN Rekordmånga stater, i ett rekordhögt tempo anslöt sig till dokumentet. Sverige var bland de första. Sedan dess har Sverige successivt anpassat sina lagar och den statliga styrningen efter barnkonventionens krav. På senare år har också EU bland annat genom sin stadga visat hur viktiga barnets rättigheter är. Men lagar och överenskommelser räcker inte alltid. En jämförelse är att kvinnor har haft rösträtt i Sverige sedan över 90 år, men jämställdhet är fortfarande en stor utmaning för såväl individer som samhälle. Därför antog Sveriges riksdag 2010 sin andra nationella strategi för att stärka barnets rättigheter. Den betonar i sin punkt 6 att: Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta denna kunskap i berörda verksamheter. Med berörd avses här den som i landstingets verksamheter möter eller beslutar om minderåriga (yngre än 18 år) som patient, annan brukare eller anhörig. Regeringen har uppdragit åt Sveriges kommuner och landsting (SKL) att stödja kommuner och landsting i genomförandet av barnets rättigheter. Där sätts kunskapsutveckling främst bland föreslagna åtgärder. I Landstinget i Uppsala län antogs redan 2000 en policy barnets rättigheter. En ny policy togs våren 2013 och till den kopplades en handlingsplan (Dnr HSS ). En aktivitet i handlingsplanens mål 2 är en utbildningsplan. Handlingsplanens Mål 2 Utbildning av förtroendevalda och anställda Kunskap om barnkonventionen och förståelse av dess principer är avgörande för beslut i enlighet med artikel 3 i barnkonventionen. Rutiner behöver upprättas för hur befintliga och kommande förtroendevalda och berörda anställda ska få denna kunskap och förståelse. Utöver dessa målgrupper ställer barnkonventionen i artikel 42 krav på att allmänheten informeras. Mål: Under handlingsplanens giltighetstid ska alla förtroendevalda och berörda anställda ha fått kunskap om barnkonventionen och förstå hur den kan omsättas i deras verksamheter. Även Landstingsplan och budget (sid 23) beskriver vikten av utbildning: /.../ Då de förtroendevaldas kunskap är viktig för att nå framgång i frågan kring barns rättigheter är de den första gruppen som utbildas.

2 sid. 2 Giltighet Detta förslag till utbildningsplan upprättades av Länsbarnombudsmannen (Läns-BO) efter muntlig överenskommelse med ordförande för Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) respektive Produktionsstyrelsen. Den är i en tidigare version godkänd av Läns-BO s politiska referensgrupp (styrgrupp) Den föreslås antas av Landstingsstyrelsen under 2014 och kan då träda i kraft 1 januari Den sammanfaller då med ikrafträdandet av Patientlagen. Årlig uppföljning bör ske i samverkan mellan Ledningskontoret och Läns-BO s referensgrupp. Avgränsning - allmänheten i Uppsala län Utbildningsplanen föreslår inga insatser för att informera allmänheten i länet om barnets rättigheter. Trots att åtagande om detta finns i barnkonventionen (art 42). Verksamheternas genomförande av handlingsplanen medför ändå information till grupper som föräldrar (aktivitet 5a) och barn (aktivitet 6a). 2) Utbildningsplan - i trappform. Nästa sida presenterar en översikt av olika gruppers utbildningsbehov. Två huvudsakliga kanaler för kunskap föreslås användas: Läns-BO - har sedan november 2012 uppdraget att bland annat utbilda och stödja i genomförandet av barnets rättigheter i landstinget, och delvis i länets kommuner. De verksamheter som bjuder in får anpassad utbildning och tillfälle för diskussion. Pingpong - är landstingets interna digitala lärplattform. När en medarbetare loggar in på internwebben Navet ser den vilka Pingpong-utbildningar som finns, är obligatoriska och vilka som genomförts. Varje utbildning är cirka 20 minuter lång och fyra stycken centralt producerade filmer föreslås för barnrätten. Läns-BO gör dem i samverkan med ledningskontoret. Inga kostnader för landstinget behöver tillkomma utöver avtalet. Grundutbildning för alla berörda. Rekommenderas för alla i landstinget, men är obligatorisk för berörda. För chefer med fokus på former för barnrättsperspektiv, tex barnkonsekvensanalys. Även något om barnrätten i de lagar som styr landstingets verksamheter. Orosanmälan rör den anmälningsskyldighet om oro för att barn far illa, som gäller de flesta anställda i landstinget enligt 14 kapitlet Socialtjänstlagen (SoL). Anhöriga gäller de som arbetar med vuxen allvarligt sjuk, missbrukande eller hastigt avliden, som har minderåriga barn. Detta enligt bestämmelse i 2g Hälsooch sjukvårdslagen (HSL).

3 sid. 3 Ledning för landstinget och berörda förvaltningar 6 Förtroendevald - alla styrelser, nämnder a) Följa efterlevnaden av handlingsplanen. b) Beakta "barnets bästa" i Patientlagen. c) Efterfråga barnrättsliga beslutsunderlag. 5 Anställda på ledningskontor och staber a) Göra barnrättsliga underlag. b) Fastställa "barnets bästa", inkl former för att klarlägga barnets inställning i berört beslut. 1) Läns-BO barnrätt, handlingsplan 2) Läns-BO barnrättsliga beslutsunderlag 3) Läns-BO Övriga - som kollektivtrafik, kultur och landstingsservice 4 Chefer och stab - verksamheter barnet är brukare a) Barnrättslig juridik relevant för verksamheten. b) Barnkonventionens fyra principer. c) All verksamhet ska kunna ta fram en barnkonsekvensanalys. 3 Alla anställda - verksamheter där barnet är brukare a) Barnkonventionens fyra principer. b) Anmälningsskyldighet enligt SoL 14 kap. 3) Läns-BO 2) Pingpong orosanmälan Hälso- och sjukvård 2 Verksamhetschef - där barnet är patient, brukare eller anhörigt Verksamhet där barn berörs i någon roll, ska kunna redovisa ett barnrättsperspektiv i beslut. I verksamhet där patienten är ett barn gäller särskilt: a) Barnrättslig juridik relevant för verksamheten. b) Barnkonventionens fyra principer och relevanta artiklar. c) Fastställa barnets bästa enligt 1 kap 8 Patientlagen. 1b All personal - i hälso- och sjukvård för barn a) Barnrättslig vardagsjuridik och barnrättens fyra principer. b) Kännedom och trygghet anmälningsskyldighet. Stödnivå - funktionären Barnrättspilot (kan finnas på alla nivåer) a) Fördjupade kunskaper i barnrätt och påminnare om barnrättsperspektiv. b) Trygg i att klarlägga barnets inställning i verksamheten. c) Kunna introducera och uppdatera kollegor om barnrätt. Stödnivå - funktionären Barnambassadör (anhörigstödjare) a) God kännedom handlingsplanen anhörigstöd. b) Ge information och råd till förälder och anhörigt barn. c) Kännedom om tillgängliga resurser för stöd för anhöriga barn. 1a All personal - i hälso- och sjukvård för vuxna med minderåriga barn a) Kunna uppmärksamma och ge information avseende anhöriga barn (HSL 2g ) och känna till sin anmälningsskyldighet. 3) Pingpong orosanmälan 4) Läns-BO barnrättsperspektiv 2) Pingpong orosanmälan 3) Läns-BO 3) Årligt nätverk 2) Pingpong anhöriga 3) Årligt nätverk. 2) Pingpong orosanmälan 3) Pingpong anhöriga

4 sid. 4 Bilaga: Vilka ska utbildas, och vad ska de kunna? Ungefär personer är anställda av Landstinget Uppsala län. Till dem ska läggas de förtroendevalda och alla som arbetar på avtal med landstinget inom tex vård, kultur, service och kollektivtrafik. Alla förvaltningar (utom varuförsörjningsservice) omfattas av handlingsplanen för barnets rättigheter, men inom förvaltningarna varierar det hur många som är berörda. Den enskilde medarbetaren berörs också mer eller mindre, beroende på ansvar och arbetsuppgifter. Utbildningsplanen utgår från handlingsplanen som slår fast att alla förtroendevalda och berörda anställda ska ha tillräcklig grundkunskap om barnets rättigheter. 1a nivå hälso- och sjukvård - all personal i hälso- och sjukvård för vuxna med minderåriga barn Barnrätten angår alla som arbetar på uppdrag av landstinget. Påtagligast är skyldigheten att till socialtjänsten anmäla oro om att ett barn far illa. Skyldigheten är absolut, bryter sekretessen och ska utföras skyndsamt. Sedan 2010 finns också bestämmelsen 2g i Hälso- och sjukvårdslagen om att all personal särskilt ska beakta minderåriga barnets behov av information, råd och stöd då det är barn till vuxen som är allvarligt sjuk, missbrukar eller hastigt avlider. Bestämmelsen avser alltså huvudsakligen personal där vuxna vårdas. Viktigast är att berörd personal har arbetsformer som uppmärksammar det anhöriga barnet, även om det inte är närvarande när den vuxne vårdas. Därefter ska kunskap och rutiner finnas för att beakta barnets behov av information, råd och stöd. Stödnivå - Barnambassadör för anhörigstöd till barn Funktionen har funnits länge på Akademiska, och särskilt på divisionerna Kvinna-/barn och Psykiatri. Barnambassadörerna träffas i informellt nätverk några gånger per år. Deras uppdrag och mandat varierar. Utbildningsplanen föreslår att de huvudsakligen ser till anhöriga barn som de definieras i HSL 2g, möjligtvis med syskon som utökad målgrupp. God kännedom om landstingets handlingsplan för stöd till anhöriga barn. Särskild utbildning i lagens krav och kännedom om goda metoder för information, råd och stöd till anhöriga barn. Reviderar verksamhetens rutin som säkerställer att anhöriga barn uppmärksammas. Funktionen måste inte ersätta andra eller befintliga system för att beakta anhöriga barns behov. På Akademiska akutmottagningen finns en samordnare för allt anhörigstöd. Barnonkologin har med stöd av Barncancerfonden en syskonstödjare som hjälper barn, men då anhöriga till sjuka syskon.

5 sid. 5 Stödnivå - Barnrättspilot en resurs för barnets rättigheter i verksamheterna Där ett barn finns som patient, brukare eller anhörigt behövs barnrätten. En chef kan enligt Handlingsplanen mål 2 utse en Barnrättspilot för att få stöd och påminnelse om behoven och kraven. De finns i många av landets landsting och regioner och har olika roller och olika benämningar som ombud, pilot och ambassadör. I Uppsala föreslås piloterna inrikta sig mot barnrätt, snarare än att också vara anhörigstödjare. Pilot föreslås som titel för att särskilja dem från Länsbarnombudsmannen och Barnambassadörer (se ovan). På en avdelning på Akademiska finns sedan tidigare så kallade Nobab-ombud som kan få behålla sin titel, om de önskar. Barnrättspiloten behöver tid och mandat att bevaka, synliggöra och vara stöd i barnrättsfrågor, till exempel påminna om barnkonsekvensanalyser. De bör också ansvara för grundutbildning av kollegor. Andra uppgifter kan vara att särskilt ansvara för miljöer där barn vistas, som rum för undersökning, behandling, reception och anhöriga. Barnrättspiloter behöver introduktionsutbildning och därefter i nätverksform regelbundet kunna underhålla kunskaperna (jämför med miljöombuden). 1b nivå hälso- och sjukvård - all personal i hälso- och sjukvård för barn Personal som möter barn och unga i hälso- och sjukvården behöver särskild kunskap om det barnrättsliga i den juridik som de tillämpar i vardagen. Vanliga frågor och beslut rör samtycke, information, journaler och sekretess. I lagarna som styr hälso- och sjukvården finns få uttryckliga åldersgränser. Istället gäller att Barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. Formuleringen återkommer i olika varianter i föräldrabalk, sekretesslagen, patientdatalagen, patientlagen och inte minst i barnkonventionens artikel 5. För att barnets rätt ska förverkligas i hälso- och sjukvård måste personal kunna kunna göra en tillräcklig bedömning av barnets ålder och mognad men också av sitiuationen och typen av beslut. Barnkonventionens fyra principer (artiklarna 2, 3, 6 och 12) är en god allmän vägledning. Personal som vårdar barn ska också vara väl förtrogna med sin skyldighet att anmäla oro om att ett barn far illa. 1b nivå hälso- och sjukvård - verksamhetschef där barnet är patient, brukare eller anhörigt I alla beslut som rör barn ska verksamheten kunna ta fram och redovisa ett barnrättsperspektiv. Här avses beslut om verksamheten och rutiner, snarare än om enskilda barn. En barnkonsekvensanalys ska peka ut vad som är barnets bästa och om det finns

6 sid. 6 förväntade negativa konsekvenser av alternativen till beslut. Åtgärder ska föreslås som kompensation för det som inte är enligt barnets bästa. För en chef i verksamhet där patienten är ett barn ska det också finnas särskild kunskap om det barnrättsliga i juridiken som avser patienten. Detta beskrivs i punkten 1b ovan. Ett nytt krav kommer med Patientlagen 1 kap 8 som säger att När hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Kravet på beaktan gäller i de beslut som omfattas av Patientlagen. Verksamhetschefer är avgörande för att paragrafen ska få genomslag. Enskilda och grupper av chefer erbjuds omfattande stöd av Läns-BO. 3 nivå övriga (tex kollektivtrafik, kultur och landstingsservice) - alla berörda anställda i verksamheter där barnet är brukare Barnet är inte patient eller anhörig i denna verksamhet, men använder landstingets övriga tjänster. De flesta barn i länet använder regelbundet kollektivtrafiken, men också länskulturen och alla landstingets lokaler som landstingsservice ansvarar för. Alla som arbetar med och för barn behöver kunna tillämpa både ett skyddande och ett lärande förhållningssätt. När barnet är brukare är det en aktör som vi bör lära oss av. Kollektivtrafiken, kulturen men också all annan verksamhet i landstinget där barn vistas bör klara att lära av barnet - samtidigt som vi transporterar det, lär det något eller vårdar det. En bättre förståelse för barnets rättigheter fås genom kunskap om barnkonventionens fyra principer, därför ska alla anställda vars verksamhet möter barn känna till principerna. Alla dessa anställda omfattas också av socialtjänstlagens anmälningsskyldighet av oro kring att ett barn far illa (SoL 14 kap.) 4 nivå övriga (tex kollektivtrafik, kultur och landstingsservice) - chefer och anställda på staber i verksamheter där barnet är brukare Där barn använder landstingets tjänster behöver det finnas kunskap om och rutiner för att barnet ska kunna dela med sig av sitt perspektiv. Det är en rättighet för barnet och vi vuxna har mycket att vinna på att lyssna och lära av barnet som brukare. Varje verksamhet som vill beskriva sina behov av barnrättslig kunskap utifrån handlingsplanen, erbjuds stöd av Läns-BO. Lämpligtvis integreras beskrivningen sedan i ledningssystem för kvalitetsarbete eller motsvarande. Observera att även privat drivna verksamheter med uppdrag från landstinget omfattas av åtagandet i handlingsplanen. En chef kan utse en barnrättspilot som resurs, lämpligtvis efter att all berörd personal gjort den grundläggande Pingpong-utbildningen. Piloten kan bistå i att ta fram barnrättsliga underlag till beslut som rör barn i verksamheten.

7 sid. 7 5 nivå landstingets ledning - anställda på ledningskontor och staber Alla anställda i landstingets ledningar ska känna till vad ett barnrättsligt beslutsunderlag är, och vem eller vilka som bäst tar fram dem. Kunskapen är särskilt viktig bland dem som gör underlag till nämnder och styrelser. Alla anställda ska känna till vad begreppet barnets bästa innebär och hur det fastställs. Varje verksamhet ska också kunna genomföra lämplig dialog med berörda barn och unga för att inhämta deras inställning inför ett beslut. 6 nivå landstingets ledning - förtroendevalda i alla styrelser och nämnder Nyckelroll för genomförandet av barnets rättigheter i landstinget. Politikern ska bevaka barnperspektivet och föreslå barnrättsliga underlag i beslut som rör barn. Därför behövs kunskap om vad en barnkonsekvensanalys ska innehålla. Under 2013 och 2014 utbildades alla förtroendevalda i landstinget av Läns-BO om barnrätt och i de flesta fall även om barnkonsekvensanalyser. En viktig roll för energin i barnrättsarbetet är att förtroendevalda uppmärksammar verksamheternas redovisningar av genomförande av handlingsplanen för barnets rättigheter. Den förtroendevalda ska också medverka till Patientlagens 8 om att barnets bästa särskilt ska beaktas när hälso- sjukvård ges till barn. Bilaga: Resurser, metoder för lärande. Genomförandet av barnets rättigheter är helt beroende av att verksamheterna själva bidrar till att sprida och förvalta kunskapen. Arbetet beskrivs i årsredovisningen och gärna i det egna ledningssystemet för kvalitet. En bra grund ges genom bred allmän kunskap genom Pingpong, synliga rutiner om tex anhöriga barn men också barnrättsperspektiv inför beslut om nytt dokument i Kvalitetshandboken. En medarbetare kan utses till barnrättspilot. Landstinget har enligt avtal ett stöd från Läns-BO, men ute i verksamheterna finns många som redan har god kunskap om barnrätt. Många verksamheter har redan under 2013 och 2014 utbildat och skapat rutiner, och kan bredda kunskapen med Pingpong under Den som fortsätter med höga ambitioner bör uppmärksammas både av landstingets ledning, men kanske också med någon form av certifiering. Läns-BO samlar in och sprider goda exempel om kunskap. Några goda exempel: barnrättspiloten eller chefen håller ett pass om barnrätt vid årligen återkommande personalmöte och vid introduktionsdag för nyanställda avsluta varje APT med fem minuter om en artikel i barnkonventionen regelbundet lyfta aktuella riktiga eller fingerade fall och ha förberett barnrättsliga kommentarer.

Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter. 24 april 2013

Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter. 24 april 2013 Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter 24 april 2013 Policy för att förverkliga barnets rättigheter Målet för den svenska barnrättspolitiken

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för Länsbarnombudsmannen

Verksamhetsberättelse 2013 för Länsbarnombudsmannen 1 Verksamhetsberättelse 2013 för Länsbarnombudsmannen Innehåll: 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Redovisning verksamhet - avtal 4. Redovisning verksamhet - handlingsplanen 5. Redovisning ekonomi ==================================

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Barn som närstående/anhöriga

Barn som närstående/anhöriga (5) Barn som närstående/anhöriga Barns rätt till information, råd och stöd I en situation där barn lever tillsammans med en vuxen patient som har en allvarlig fysisk sjukdom, psykisk störning eller funktionsnedsättning

Läs mer

MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR. Onkologikliniken, Västerås

MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR. Onkologikliniken, Västerås MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR Onkologikliniken, Västerås HSL Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

1 Bakgrund. sid 1. Verksamhetsberättelse 2014 för Länsbarnombudsmannen i Uppsala län

1 Bakgrund. sid 1. Verksamhetsberättelse 2014 för Länsbarnombudsmannen i Uppsala län sid 1 1) Bakgrund. 2) Redovisning av aktiviteter utifrån verksamhetsplan för 2014. Utifrån avtalets uppdrag. Utifrån handlingsplanen för barnets rättigheter. 3) Redovisning ekonomi. 1 Bakgrund I april

Läs mer

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben Landstingsfullmäktige 27 november 2012 Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben FN:s konvention om barnets rättigheter Folkrätt för barn

Läs mer

Utvecklingsarbete för barn och unga i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i Örebro län

Utvecklingsarbete för barn och unga i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i Örebro län Utvecklingsarbete för barn och unga i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i Örebro län Vi måste prata 2017-05-19 Johanna Karlsson Sofias mamma Anhöriga barn ska uppmärksammas och erbjudas hjälp

Läs mer

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuners och landstings verksamheter

Uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuners och landstings verksamheter Regeringsbeslut II:14 2016-12-20 S2011/08293/FST S2016/07874/FST (delvis) Socialdepartementet Barnombudsmannen Box 22106 104 22 STOCKHOLM Uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av

Läs mer

Barnkonventionen föreslås bli svensk lag TILL DIG SOM ÄR FÖRTROENDEVALD

Barnkonventionen föreslås bli svensk lag TILL DIG SOM ÄR FÖRTROENDEVALD Barnkonventionen föreslås bli svensk lag TILL DIG SOM ÄR FÖRTROENDEVALD Inledning Frågor som rör barnets rättigheter förekommer allt oftare i den offentliga debatten. Inte minst mot bakgrund av att konventionen

Läs mer

Barnkonventionen i alla landstingets verksamheter. Caroline Sjödell Charlotta Lindell. Skriv texter. Folkhälsocentrum. www.lio.

Barnkonventionen i alla landstingets verksamheter. Caroline Sjödell Charlotta Lindell. Skriv texter. Folkhälsocentrum. www.lio. Barnkonventionen i alla landstingets verksamheter Caroline Sjödell Charlotta Lindell Folkhälsocentrum Skriv texter Vad är Barnkonventionen? Två målgrupper det enskilda barnet som tillskrivs rättigheterna

Läs mer

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Barnets bästa Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Inledning Lunds kommun arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges

Läs mer

Ett barn är varje människa under 18 år

Ett barn är varje människa under 18 år barns rätt åstorp Ett barn är varje människa under 18 år Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se barns rätt åstorp är en policy med syftet att stärka barns och ungas

Läs mer

Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK. Sveriges Kommuner och Landsting 1 september 2011

Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK. Sveriges Kommuner och Landsting 1 september 2011 Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK Sveriges Kommuner och Landsting 1 september 2011 1 Bakgrund Kommun Frivilligorganisation Myndighet (BO) Landsting 2 Regeringens proposition 2009/10:232

Läs mer

Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter

Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter Elizabeth Englundh 1 Regeringens proposition 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets

Läs mer

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Regional medicinsk riktlinje Barn som anhöriga Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Hälso- och sjukvården

Läs mer

Riktlinje Landstinget Sörmlands ansvar för barnets rättigheter som närstående i patientnära verksamheter enligt HSL

Riktlinje Landstinget Sörmlands ansvar för barnets rättigheter som närstående i patientnära verksamheter enligt HSL Riktlinje Landstinget Sörmlands ansvar för barnets rättigheter som närstående i patientnära verksamheter enligt HSL 2015-2018 LS-LED15-0349 (kopplad till Anvisning LS-LED15-0349) 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Barn som är närstående

Barn som är närstående Barn som är närstående VÄGLEDNING OCH ANSVARSNIVÅER FÖR VERKSAMHETSANPASSADE RUTINER FÖR INFORMATION, RÅD OCH STÖD Vägledning vill ge underlag och inspiration till utveckling av rutiner för det vardagliga

Läs mer

Riktlinjer för barnchecklistor och barnkonsekvensanalyser

Riktlinjer för barnchecklistor och barnkonsekvensanalyser 1/8 Beslutad när: 2017-05-29 119 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2016:374-003 Gäller fr o m: 2017-06-08 Gäller t o m: - Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla nämnder

Läs mer

POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN

POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 230 Dnr: KS 2015/429 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Grundutbildning i barnets rättigheter för personal

Grundutbildning i barnets rättigheter för personal Grundutbildning i barnets rättigheter för personal Barnkonventionen Den antogs 1989 Sverige skrev på 1990 Delar av barnkonventionen finns i den svenska lagtexten, men hela barnkonventionen gäller inte

Läs mer

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 76-87

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 76-87 PROTOKOLL UTDRAG Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 76-87 Tid: 2015-09-08, kl 13:00-16:15 Plats: 80 RJL 2015/ 1135 Sal A, Regionens hus Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län om samarbete kring

Läs mer

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Bakgrund och syfte Kommunerna i Stockholm län och Stockholms Läns Landsting har nedtecknat ett

Läs mer

Riktlinje, Samtycke och sekretess inom hälsooch sjukvård

Riktlinje, Samtycke och sekretess inom hälsooch sjukvård Riktlinje, Samtycke och sekretess inom hälsooch sjukvård Antagna av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2016-06-14 Senast uppdaterad: 2016-06-14 Gäller för: Enebackens äldreboende, Vårdbo i Åkersberga,

Läs mer

Barnkonventionen september Det är dags för BK att ta av sig finkostymen, kliva ut från politikens finrum och bli grå genomförandevardag!

Barnkonventionen september Det är dags för BK att ta av sig finkostymen, kliva ut från politikens finrum och bli grå genomförandevardag! Barnkonventionen september 2011 Det är dags för BK att ta av sig finkostymen, kliva ut från politikens finrum och bli grå genomförandevardag! Barnkonventionen 0-18 år Landstingsfullmäktige 2001 Införliva

Läs mer

Årsrapport samordnare barn till psykiskt sjuka föräldrar och BIP Ryhov Jönköping 2016

Årsrapport samordnare barn till psykiskt sjuka föräldrar och BIP Ryhov Jönköping 2016 Förvaltningsnamn Avsändare Psykiatri Psyk. Avd. H Katarina Johansson 036-323320 katarina.johansson@rjl.se Berörda Region Jönköping Årsrapport samordnare barn till psykiskt sjuka föräldrar och BIP Ryhov

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-12-11 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Samtliga Förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-18

Läs mer

Överenskommelse mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården för barn och unga som placeras enligt SoL, LVU eller LSS

Överenskommelse mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården för barn och unga som placeras enligt SoL, LVU eller LSS Förvaltningsnamn Avsändare Överenskommelse mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården för barn och unga som placeras enligt SoL, LVU eller LSS Utfärdat av Hälso- och sjukvården och kommunernas socialtjänst

Läs mer

Barnkonventionen i Jönköpings län. Allt vi gör ska leda till att det blir bättre för barnen

Barnkonventionen i Jönköpings län. Allt vi gör ska leda till att det blir bättre för barnen Barnkonventionen i Jönköpings län Allt vi gör ska leda till att det blir bättre för barnen Sofia Lager Milton FoU-ledare Barn och unga FoU-rum Yvonne Linden Andersson Utvecklingsledare/samordnare FoU-rum

Läs mer

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2014-10-30--2016-10-29 1. Definition av målgrupp/er

Läs mer

Mottagare: Kommuner, Landsting, Brukarorganisationer, huvudmän för enskilda verksamheter m.fl.

Mottagare: Kommuner, Landsting, Brukarorganisationer, huvudmän för enskilda verksamheter m.fl. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner, Landsting, Brukarorganisationer, huvudmän för enskilda verksamheter m.fl. Nr 4/2010 Juli 2010 Hälso- och sjukvårdens ansvar för information, råd och stöd till vissa

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Främja. Säkerställa. Bevaka. Barnets rättigheter

Främja. Säkerställa. Bevaka. Barnets rättigheter Främja Säkerställa Bevaka Barnets rättigheter Handlingsplan kopplad till landstingets Riktlinje för arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter 2013-2017, LS-LED 12-419. Beslutad av Landstingsdirektören

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Dokumentation. Barnets rättigheter - från teori till praktik

Dokumentation. Barnets rättigheter - från teori till praktik Barnets rättigheter - från teori till praktik 18 september - 11 december 2013 Dokumentation Tillfälle 4-11 december Jättebra och inspirerande. Bra upplägg. Nu är jag peppad att jobba vidare och jag har

Läs mer

Patientlagen 2014:821. Anna Åberg Avdelningen för juridik Sveriges Kommuner och Landsting

Patientlagen 2014:821. Anna Åberg Avdelningen för juridik Sveriges Kommuner och Landsting Patientlagen 2014:821 Anna Åberg Avdelningen för juridik Sveriges Kommuner och Landsting Patientmaktsutredningen 1. Prop. 2013/14:106 Patientlag. Träder ikraft 1 jan. 2015 2. Lag om organisation av hälso-

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen Denna byggsten innehåller: - Kort beskrivning av barnkonventionen - Förhållandet mellan barnkonventionen

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Barn- och ungdomsplan

Barn- och ungdomsplan Barn- och ungdomsplan 1 Inledning Bjuvs kommuns fullmäktige tog i februari 2010 ett beslut om att en övergripande barn- och ungdomsplan skulle tas fram med utgångspunkt i FN s konvention om barnets rättigheter.

Läs mer

Samordnad individuell plan (SIP) - ett verktyg i samverkan

Samordnad individuell plan (SIP) - ett verktyg i samverkan Samordnad individuell plan (SIP) - ett verktyg i samverkan Bakgrund Samordnad individuell plan är lag sedan 2010 Många olika verksamheter ställer höga krav på samverkan En SIP kan öka tydligheten för familjen

Läs mer

Barns rätt till information, råd och stöd vid anhörigs sjukdom eller dödsfall

Barns rätt till information, råd och stöd vid anhörigs sjukdom eller dödsfall Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Hälso- och sjukvårdsstaben 1 7 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. t.o.m. Stabschef/Susanne Forslund Landstingsdirektör 2014-08-28 2017-08-28

Läs mer

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum Välkomna Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum 2013-02-20 1 Spelregler Vi tar ansvar för helheten Den som

Läs mer

Förslag till förlängning av Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Förslag till förlängning av Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-11 1 (5) HSN 1302-0168 Handläggare: Jocelyne Ängeslevä Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, p 5 Förslag till förlängning av Policy för att

Läs mer

Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP

Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP Samordnad individuell plan enligt lag sedan 2010 Sedan 2010 står det i socialtjänstlagen, SoL, och hälso- och sjukvårdslagen, HSL, att för personer som behöver

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Ärendebeteckning 2013-05-02 SN 2012/0684 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2013-2014 Kalmar kommun

Läs mer

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Tillvägagångssätt vid upprättande av individuell plan

Tillvägagångssätt vid upprättande av individuell plan Individuell plan Samverkansdokument mellan landstinget och kommunerna i Jämtlands län avseende gemensam individuell planering mellan landstingets hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst Skapad

Läs mer

Samverkan kring äldre personer i behov av särskilt stöd. Region Gotland

Samverkan kring äldre personer i behov av särskilt stöd. Region Gotland Samverkan kring äldre personer i behov av särskilt stöd Region Gotland Samverkan kring (äldre?) personer i behov av samordnat stöd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) ska

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Barn som anhöriga Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Kunskapscentrum för Barnhälsovård Fortbildning Kunskaps- och informationsspridning Stöd till verksamheter Externa föreläsningar Samverkan

Läs mer

Rutin för samordnad individuell plan (SIP)

Rutin för samordnad individuell plan (SIP) Rutin för samordnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen 3 Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik att öka kompetensen hos de professionella som möter barn att påverka

Läs mer

Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens ledningsgrupp Socialförvaltningens ledningssystem Dokumenttyp: Information Titel: Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens

Läs mer

BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET?

BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET? BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET? VAD ÄR BARNKONVENTIONEN? VISSA BASFAKTA Barnkonventionen har funnits i över 20 år, sedan 1989. Alla länder utom USA och Somalia har ratificerat den. Vi är

Läs mer

Rutiner för barnkonsekvensanalys KS-2014/282

Rutiner för barnkonsekvensanalys KS-2014/282 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Stina Desroses Datum KS-2014/282 2014-02-20 Kommunstyrelsen Rutiner för barnkonsekvensanalys KS-2014/282 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Nyheter inom regelverket som berör de medicinska insatserna inom elevhälsan Skolsköterskekongressen 2014

Nyheter inom regelverket som berör de medicinska insatserna inom elevhälsan Skolsköterskekongressen 2014 Nyheter inom regelverket som berör de medicinska insatserna inom elevhälsan Skolsköterskekongressen 2014 Carita Fallström (carita.fallstrom@vardforbundet.se) Vilka regelverk gäller? Vad är nytt? Vad är

Läs mer

Diskussionsfrågor efter BOiU:s film om barnrätt för politiker och tjänstepersoner på förvaltningar

Diskussionsfrågor efter BOiU:s film om barnrätt för politiker och tjänstepersoner på förvaltningar Barnombudsmannen i Uppsala Drottninggatan 8 753 10 Uppsala www.boiu.se boiu@boiu.se 018 69 44 99 Diskussionsfrågor efter BOiU:s film om barnrätt för politiker och tjänstepersoner på förvaltningar Se först

Läs mer

Utbildning BHV juridik

Utbildning BHV juridik Utbildning BHV juridik 2016-12-07--08 Agenda Orosanmälan Rutin, Manual Cosmic, anmälningsblankett Informationssäkerhet inom Region Jämtland Härjedalen Rutin orosanmälan Granskad och beslutad av Hälso-och

Läs mer

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer NHO-2014-0254 ALN-2014-0436 Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande nämndernas

Läs mer

SIP - Samordnad individuell plan. Annika Nilsson-Wendel Verksamhetsutvecklare BUP Skåne

SIP - Samordnad individuell plan. Annika Nilsson-Wendel Verksamhetsutvecklare BUP Skåne SIP - Samordnad individuell plan Annika Nilsson-Wendel Verksamhetsutvecklare BUP Skåne Agenda Vad är det som gäller Syftet med SIP Hur gör man en SIP Film från SKL Styrande dokument Ramavtal Lokal överenskommelse

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

Brännpunkt: Barn som anhöriga. Carina Callio Socionom leg psykoterapeut Ätstörningsenheten Region Örebro län

Brännpunkt: Barn som anhöriga. Carina Callio Socionom leg psykoterapeut Ätstörningsenheten Region Örebro län Brännpunkt: Barn som anhöriga Carina Callio Socionom leg psykoterapeut Ätstörningsenheten Region Örebro län Barnombud i psykiatrin uppdrag och samordning Om Barnkonventionen Landstingsstyrelsen fattade

Läs mer

Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar. Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd

Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar. Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd Socialtjänstens möjligheter och begränsningar Lagar styr socialtjänstens

Läs mer

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Eva Andersson 2014-11-14 Diarienummer ALN-2014-0436.37 Äldrenämnden Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Barn som anhöriga - pyramiden

Barn som anhöriga - pyramiden Barn som anhöriga - pyramiden Modell för utveckling av arbete runt barn som anhöriga inom hälso- och sjukvården www.lio.se Barn som anhöriga - pyramiden Barn som anhöriga-pyramiden är tänkt att vara ett

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Våld i nära relation Norrbottens läns landsting

Våld i nära relation Norrbottens läns landsting Bilaga 2 Våld i nära relation Norrbottens läns landsting Undersökningsperiod: 2015-11-11 -> 2015-11-30 Antal svar: 875 Svarsfrekvens: 43.1% (875/2032) Om oss och granskningen Landstingsrevisionen PwC Våld

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Ansvarig: Pedodontist Kristina Palm

Ansvarig: Pedodontist Kristina Palm Rutiner vid oro för att ett barn far illa eller riskerar fara illa Rutiner vid oro för misshandel och/eller övergrepp Rutiner vid upprepade uteblivanden från tandvårdsbesök Ansvarig: Pedodontist Kristina

Läs mer

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare När Barnkonventionen blir lag Förberedande frågor till beslutsfattare Snart är Barnkonventionen lag Regeringen har gett besked om att Barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Den här foldern är till för

Läs mer

Handlingsplan för FN:s barnkonvention. Bilaga 1

Handlingsplan för FN:s barnkonvention. Bilaga 1 Handlingsplan för FN:s barnkonvention Bilaga 1 Bakgrund Vad är barnkonventionen FN: s konvention om barnets rättigheter antogs i FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige var ett av de första

Läs mer

Maria Nyström Agback. maria.nystrom-agback@socialstyrelsen.se

Maria Nyström Agback. maria.nystrom-agback@socialstyrelsen.se Maria Nyström Agback maria.nystrom-agback@socialstyrelsen.se Samordnad individuell plan enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen Vilka personer kan få en samordnad individuell plan upprättad

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Sänk Blicken. Få fart på Barnkonventionens genomförande i kommun och landsting

Sänk Blicken. Få fart på Barnkonventionens genomförande i kommun och landsting Sänk Blicken Få fart på Barnkonventionens genomförande i kommun och landsting 1 Barnkonventionens fyra grundprinciper Artikel 2 Icke-diskriminering Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet Artikel 6 Rätt

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Lars Forssted Artikelnummer: S2010.026 Strategi

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Bilaga: Utdrag ur tjänsteutlåtande till Landstingsstyrelsen, Dnr LS-LED15-0577-2 Långsiktigt hållbar finansiering av regionalt stöd inom socialtjänst och vård Sammanfattning Sörmland behöver en långsiktigt

Läs mer