Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun"

Transkript

1 Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Bakgrund och syfte Kommunerna i Stockholm län och Stockholms Läns Landsting har nedtecknat ett gemensamt länsövergripande samverkansdokument, BUS-överenskommelsen, för barn i behov av särskilt stöd. Samverkansdokumentet utgår från lagar, författningar och föreskrifter. Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra ansvaret mellan huvudmännen och beskriva gemensamma utgångspunkter och samverkansstrukturer för att barn i behov av särskilt stöd ska få de insatser de behöver och har rätt till. BUS överenskommelsen omfattar barn under 18 år som är i behov av särskilt stöd från skolan och/eller socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. I den länsövergripande BUS - överenskommelsen är huvudmännen överens om att: Skapa förutsättningar för samordnad insatser till barn i behov av särskilt stöd. Samverka genom en lokal BUS-grupp där landstingets och kommunens verksamheter är representerade. Låta barnet och vårdnadshavaren vara delaktiga i planeringen och beakta deras synpunkter. Upprätta en samordnad individuell plan vid behov och tydliggöra uppföljningsansvaret. Aktivt bjuda in de fristående skolorna att ingå i överenskommelser och rutiner om samverkan som finns mellan länets kommuner och landsting. Samverkan på olika nivåer Länsövergripande Lokal samverkan mellan ledning i Värmdö kommun och Landstingets verksamheter Lokal samverkan kring barnet på individnivå Presidiegruppen Presidierna från Hälso- och sjukvårdsnämnden och KSL:s beredningar Handläggare från socialtjänst och Landstingets vårdgivare. Nätverksmöten eller tjänstemannamöten. BUSSAM Chefer från KSL, kommunerna, landstingets verksamheter samt Hälsooch sjukvårdsförvaltningen Lokalt forum Chefer eller motsvarande funktion från kommunens verksamheter och Landstingets verksamheter Individuellt forum Personal från kommunalasamt enskilda verksamheter och Landstingets verksamheter 1

2 Mål och syfte med den lokala BUS överenskommelsen Den lokala BUS- överenskommelsens huvudsakliga mål är att alla barn och unga med behov av särskilt stöd i Värmdö kommun ska få det stöd och de insatser de är i behov av och har rätt till. Enskilda barns rättigheter och behov får inte åsidosättas på grund av att skilda huvudmän har olika verksamhets- och kostnadsansvar. Syftet med den lokala BUS-överenskommelsen är att tydliggöra ansvarsfördelning samt tydliggöra arbetsformer för samverkan och samordnade insatser tillsammans med barnet/den unge och dennes vårdnadshavare. Samverkansstrukturer Lagstiftning I socialstyrelsen föreskrifter, SOFS 2011:9, ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska verksamheterna ha rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete och hur samverkan ska bedrivas. Samverkan i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa regleras i socialtjänstlagens kap 5:1 i Hälso- och sjukvårdslagen 2f och 2g HSL samt 29 kap 13 skollagen. Vidare finns bestämmelser kring samordnad individuell plan i HSL 2f och SoL kap 2: 7 och lyder När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälsooch sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. Grundläggande förhållningssätt i samverkan Barnet/den unga samtycker och är delaktiga i beslut som rör dem. Barn/Unga och deras vårdnadshavare ska vara delaktiga i diskussioner som rör dem och deras erfarenheter, kunskaper och önskemål ska tas till vara i valet av insatser. Varje verksamhet ska utgå från barnets bästa i utförande av sitt uppdrag. Barn ska ges möjlighet att uttrycka sin åsikt och få den respekterad. Samverkan ska vila på ömsesidig respekt för varandras uppdrag och kompetens. Ingen verksamhet ska föreslå insatser inför något barn, ungdom eller vårdnadshavare som annan huvudman ska bekosta och utföra. Parter i överenskommelsen I den lokala överenskommelsen mellan Värmdö kommun och Stockholms Läns Landsting ingår följande parter: Värmdö kommun Socialtjänsten Kommunala skolor 2

3 Friskolor Elevhälsan Stockholms Läns Landsting Barn- och Ungdomspsykiatriska mottagningen Nacka och Värmdö Habiliteringscenter Nacka Sachsska barn- och ungdomsmottagningen, utredningsteamet i Nacka Barnavårdscentralen Vårdcentralen Arbetsformer Den lokala BUS gruppen träffas en gång i månaden under vår- och höstterminerna. Syftet är att utbyta ömsesidig information, utveckla arbetet, följa upp- och hantera avvikelser i den lokala BUS överenskommelsen. Lokala BUS-gruppens ansvar Ta fram rutiner i överenskommelse om hur samverkan ska se bedrivas mellan de olika verksamheterna. Informera och implementera rutiner för arbetet i sina respektive verksamheter enligt den lokala överenskommelsen. Hantera oklarheter och tvister som uppstått i samverkan på individnivå mellan berörda verksamheter. Ta fram särskilda målgrupper för den lokala bus gruppens arbete. Ge medarbetarna förutsättningar för att samarbete utifrån BUS överenskommelsen. Ansvarar för rutiner i respektive verksamhet om barn som kan var i behov skydd. Individnivå Aktualisering Innan ett ärende aktualiseras till den lokala BUS gruppen ska de olika verksamheterna ha försökt samverka och en samordnad individuell plan påbörjats. Ärenden ska i först hand lösas lokalt på verksamhetsnivå. Om det inte är möjligt eller om ärendet är av principiell natur kan ärendet aktualiseras till den lokala BUS gruppen för att diskutera principer och förutsättning för samverkan. Ärendet aktualiseras via chef på respektive enhet. SIP Socialtjänsten och Stockholms Läns Landsting är parter som har rätt och skyldighet att beslut om samordnad individuell plan om det finns samtycke från barn/unga och vårdnadshavare. Andra medaktörer har möjlighet att påtala att en plan kan behövas för att samordna insatser kring ett barn. 3

4 Avvikelserapportering Om samverkan inte fungerar kan det bero på olika anledningar som exempelvis oklarheter i styrdokument eller att det finns olika uppfattningar om vad olika verksamheter har för roll, uppdrag och mandat. Är det samverkanssvårigheter som är av mer principiell karaktär eller inte kan lösas på lokal nivå ska det behandlas på den lokala BUS gruppen. Den lokala BUS gruppen bedömer om en avvikelserapportering behöver göras och skickas till BUS sekretariatet. Uppföljning Den lokala BUS-överenskommelsen följs upp en gång per år av utsedda parter i den lokala BUS gruppen. Giltighetstid och uppsägning Denna överenskommelse gäller från och med och tillsvidare. Den lokala BUS överenskommelsen revideras en gång per år. Om händelse inträffar som väsentligt förändrar förutsättningarna för den lokala BUS överenskommelsen kan den upphöra att gälla efter begära av någon part. Begäran ska göras skriftligt av undertecknande part eller den som träder i dennes ställe. Begäran ska lämnas tre månader i förväg och delges de parter som den lokala överenskommelsen berör. Utvecklingsområde 2014 Ta fram en handlingsplan med fokus på följande områden: Den lokala BUS-gruppen utarbetar viktiga teman i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Strategier och arbetssätt kring gruppen hemmasittare. Ta fram samverkansformer för läkarundersökning av placerade barn samt placerade barns skolgång. Särskilt uppmärksamma placerade barns behov av samordnad individuell plan. Handlingsplan följs upp under året. 4

5 Parter i överenskommelsen Värmdö Alf Widmark/ Enhetschef Socialtjänst IFO Barn och Ungdom Henrik Höök/ Enhetschef BUP Ektorp. Eva Ullman/ Enhetschef Barnmottagningen Nacka. Pia Andersen/ Produktionschef Kommunala skolor samt Elevhälsan.. Ellinor Egefors/Enhetschef Habiliteringscenter Nacka Åke Strandberg/Enhetschef Funktionshinder och Beroende Anna-Lena Bengtsson/Rektor Friskolorna.. Kersti Ejeby Vårdcentralen/BVC 5

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2008-09-18 Sida 231 av 248 198 Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov En arbetsgrupp med representanter för skola,

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem DATUM 2015-03-16 Förord På uppdrag av Regionala Politiska Samverkansgruppen

Läs mer

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Rapport 2012 Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Desirée Sjölin Lundberg Innehåll Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier... 1 Sammanfattning... 3 Uppdraget...

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20 Handlingsplan för Stenbockskolan samt Åsbo skola vid misstanke om barn som far illa samt samverkansplan för Barn- och Elevhälsan, socialtjänsten och övrig hälso- och sjukvård Skriven av Sandra Brisenman

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Strategi för samverkan. kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa

Strategi för samverkan. kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa Strategi för samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ISBN: 978-91-85483-60-0 Artikelnr 2007-123-31 Omslag Jupiter Reklam AB Foto Matton Sättning Edita Västra Aros AB Tryck

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården 2011-01-20 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Parter: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer