DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015"

Transkript

1 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverkning- och säljbolag av förbrukning- och logistikprodukter till odlingsindustrin. Oboya Horticultures avsikt är att växa dels genom organisk tillväxt, dels genom förvärv av företag med kompletterande produktsortiment samt genomföra företagsförvärv för att etablera sig på nya marknader. Oboya Horticulture har som mål att växa organiskt med över 20 procent per år de närmaste åren. Utöver den organiska tillväxten räknar Bolaget med att göra strategiska förvärv. Oboyas aktier handlas på Aktietorget. Läs mer om Oboya på

2 JANUARI - JUNI 2015 I KORTHET ANDRA KVARTALET (APRIL JUNI ) Nettoomsättningen uppgick till 81,8 MSEK. Rörelseresultat uppgick till - 3,0 MSEK. Rörelsemarginal uppgick till 3,7 %. Resultat efter finansiella poster uppgick till -5,7 MSEK. Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -0,37 kr. FÖRSTA ANDRA KVARTALET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen uppgick till 157,5 MSEK (53,7 MSEK). Rörelseresultat uppgick till 2,5 MSEK (0,7 MSEK). Rörelsemarginal uppgick till 1,6 % (1,4 %). Resultat efter finansiella poster uppgick till -4,9 MSEK (-1,3 MSEK). Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -0,32 kr. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET (APRIL-JUNI) Oboya tar stororder i Holland till ett uppskattad värde om ca 4 MEUR. Under andra kvartalet har Oboya påbörjat att genomföra ett besparing- och rationaliseringsprogram. Målet är att uppnå rationalisering och besparingar upp mot 10 MSEK på årsbasis. Uppbyggnaden av produktionsanläggning i Polen har tagit längre tid än beräknat och har kantats utav tekniska- och administrativa problem. Kapitalbindingen har under andra kvartal påverkat lönsamheten negativt. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Styrelsen föreslår att Hakan Hu väljs som ny ordinarie styrelseledamot i Oboya Horticulture Industries AB vid en extra bolagstämma den 30 september enligt tidigare pressmeddelande. Håkan ersätter Jan Kjellman. UTSIKTER FÖR ÅR 2015 Oboyas målsättning, att under 2015 uppnå en omsättning om ca 300 MSEK ligger fast. Bolagets resultat påverkas dock negativt av de omställningskostnader som rationaliseringarna medför. Men för att nå bolagets långsiktiga avkastningsmål så är omställningskostnaderna nödvändiga. Oboya kommer att fortsätta fokusera på stark organisk tillväxt på våra olika marknader. Vi ser en stark efterfrågan på våra produkter och beräknas fortsätta växa organiskt med över 20 % per år under de närmaste åren. Bolaget kommer behöva stärka upp balansräkningen och förbättra likviditeten under året. Dialog kommer att genomföras med koncernens huvudbank och med finansbolag om olika finansieringslösningar. Sida 1

3 VD:s kommentar Omsättningen under första halvåret uppgick till över 157,5 MSEK (53,7 MSEK), vilket var i linje med våra förväntningar. Däremot är vi inte nöjda med resultatet för halvåret som har belastats alltjämt av uppbyggnadskostnader för produktionsanläggningen i Polen samt även olika kostnader från besparing- och rationaliseringsprogram. Kostnader vid uppbyggnad av produktionsanläggning i Polen har tagit längre tid än beräknat och har kantats av tekniska- och administrativa problem. Problemen skall vara lösta under tredje kvartalet och målet är att få igång ett effektivt och lönsam produktionsbolag. Vi har påbörjat ett besparing- och rationaliseringsprogram i samtliga bolag. Målet är att uppnå rationalisering och besparingar med upp mot 10 MSEK på årsbasis. Bland annat kommer kontoren i Indien och Harbin, norra Kina, att stängas. Försäljning och inköp kommer istället skötas från kontoret i Qingdao, Kina. Effektivisering av bolagets produktionsanläggningar har påbörjats vilket medför personalreduceringar framförallt i Polen och Kina. Åtgärderna beräknas vara fullt genomförda under tredje kvartalet och ge positiv effekt under kvartal fyra. Detta innebär att vi under kvartal två och tre tar engångskostnader för att uppnå de mål vi satt. Positivt är att vi fortsätter att se en stark efterfrågan av våra produkter och därmed även en stark organisk tillväxt. På den kinesiska marknaden är vi en av de marknadsledande aktörerna inom vårt segment. Vi förhandlar med flera strategiska samarbetspartners i Kina för att möta den efterfrågan som finns. Sida 2

4 FÖRSÄLJNING & MARKNAD Resultatet påverkades negativt under kvartalet av omstrukturerings kostnader, vilka även kommer belasta tredje kvartalet. Dessa åtgärder förväntas ge avsedd positiv effekt under kvartal fyra. Försäljningen har utvecklas väl och för 2015 förväntas fortsatt hög tillväxt. Omsättningen i Europa är stabil, dock har marginalerna påverkats negativt av den starka kinesiska valutan CNY. FRAMTID OCH RISK Bolaget fortsätter under kvartal tre att genomföra besparingsprogram och genomförandet kommer medföra vissa engångskostnader. Dessa beräknas dock vara fullt genomförda under kvartalet. Efterfrågan av bolagets produkter är stor och beräknas ge fortsatt stark organisk tillväxt. Likviditeten påverkas negativt av omställningarna men kostnaderna är nödvändiga för att nå bolagets långsiktiga mål. Sida 3

5 Finansiell Information Andra kvartalet (april- juni) OMSÄTTNING Nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till 81,8 MSEK, vilket var i linje med bolagets förväntningar. RESULTAT Rörelseresultat för andra kvartalet uppgick till 3,0 MSEK och resultat efter finansiella poster uppgick till -5,7 MSEK. Resultatet för kvartalet har fortsatt belastats av uppbyggnadskostnader för produktionsanläggningen i Polen samt även kostnader från besparing- och rationaliseringsprogrammet. Första Andra kvartalet (januari- juni) OMSÄTTNING Nettoomsättning för halvåret uppgick till 157,5 (53,7) MSEK, vilket var i linje med bolagets förväntningar. RESULTAT Rörelseresultat för halvåret uppgick -2,5 MSEK (0,7 MSEK) och resultat efter finansiella poster uppgick till -4,9 MSEK (- 1,3 MSEK). Resultatet för halvåret belastas alltjämt av uppbyggnadskostnader för produktionsanläggningen i Polen samt även olika kostnader från besparing- och rationaliseringsprogrammet. Resultatet har dessutom belastat av finansnetto, som uppgick till 2,4 MSEK (-2,0 MSEK) i form av räntekostnader och omläggningskostnader för lån i Kina, vilket ger en hög räntebelastning för koncernen. Målet är att ersätta den kinesiska finansieringen med billigare finansiering i framtiden. AVSKRIVNINGAR Periodens resultat har belastats med 3,8 MSEK (1,7 MSEK) i avskrivningar, varav 2,8 MSEK (0,9 MSEK) avser avskrivningar på byggnader, maskiner och verktyg och 1 MSEK (0,8 MSEK) avser avskrivning av immateriella tillgångar. Impairment test har upprättats, vilka styrker värdet av de immateriella tillgångarna. KASSAFLÖDE Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapitalet uppgick till -10,9 MSEK. Investeringsverksamheten medförde ett negativt kassaflöde om 2,8 MSEK. Finansieringsverksamheten tillförde totalt 11,6 MSEK. Årets kassaflöde uppgick under perioden till -2,0 MSEK vilket resulterat i likvida medel på balansdagen om totalt 2,1 MSEK. Sida 4

6 PERSONAL OCH ORGANISATION Antalet årsanställda uppgick till 421 personer, varav 208 är kvinnor. MODERBOLAGET Oboya Horticulture Industries AB rörelseresultat uppgick till - 1 MSEK (-0,4 MSEK). Likvida medel uppgick per den sista juni till 50 TSEK (2 973 TSEK). Moderbolagets soliditet var per den 30 juni 62 % (53 %). AKTIEN Aktien i Oboya Horticulture Industries AB (publ) noterades på aktietorget den 14 november Antalet aktier i bolaget uppgår till st aktier fördelat på st A-aktier och st B- aktier. TECKNINGSOPTIONER st teckningsoptioner har emitterats till personal och nyckelpersoner inom Oboya koncernen. Priset för optionsrätt uppgick till 1,40 kr och ger innehavaren rätt att teckna en aktie av serie B för ett lösenpris om 20 kr under perioden 15 oktober 2017 till den 15 november TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Oboyas koncernbolag Qingdao Oboya Salome Packaging Co Ltd och Qingdao Oboya Metal Products Co Ltd i Kina har garanterats lån om totalt 24 MCNY för ett till huvudägarens närstående bolag. Garantiåtagande är hänförliga till korsvisa garantiåtaganden i den tidigare Oboya koncernen. Koncernen arbetar med att lösa upp garantiåtaganden vilket har tagit längre tid än beräknat. Genom tidigare förvärv har Oboya genomfört en transaktion med närstående person som sitter i ledande ställning för moderbolaget. Transaktionen är skuldförd och avser framtida tilläggsköpeskilling och uppgår till cirka 48 MSEK. Styrelseordföranden erhåller ej styrelsearvode för sitt uppdrag som styrelseordförande i enlighet med bolagstämmans beslut. Styrelseordförande arbetar operativt i bolaget och för dessa genomförda tjänster faktureras ett konsultarvode från ett av styrelseordförande ägt bolag. Avtalet är maximerat till 150 TSEK per månad samt för skäliga utlägg i form av reseutlägg och övriga mindre utlägg. Utöver finns det transaktioner om teckningsoptioner med närstående personer i ledande befattning. RISKER OCH RISKKONTROLL Oboya Horticulture Industries är med sin internationella verksamhet löpande utsatt för olika finansiella risker. De finansiella riskerna är valuta-, upplånings- finansiering- och ränterisker samt även likviditets- och kreditrisker. För ytterligare information, se årsredovisning. Väsentliga risker som är viktiga att belysa, där exponeringen är relativt hög, är finansiering- samt ränterisk. Koncernens högt ställda tillväxtstrategi medför att bolaget kontinuerligt behöver tillgång till externt kapital både för den kraftiga organiska tillväxten och även framtida förvärv. Bolaget kommer behöva stärka upp balansräkningen och förbättra likviditeten genom att inhämta nytt kapital antingen i form av nyemission eller annan finansieringslösning. Dialog förs med koncernens huvudbank om olika finansieringslösningar där en del av koncernens lån ska omförhandas i oktober. Sida 5

7 De garantiåtaganden som Qingdao Oboya Salome Packaging Co Ltd och Qingdao Oboya Metal Products Co Ltd i Kina har garanterat om totalt 24 MCNY, till för huvudägaren närstående bolag har tagit längre tid än beräknat, men beräknas vara upplöst kommande halvår. De är hänförliga till korsvisa garantiåtaganden i den tidigare Oboyakoncernen. Ränterisken hänför sig till koncernens exponering för förändringar i marknadsräntan, som i sin tur påverkar nettoresultat negativt. Räntan på tagna lån i koncernen binds dock aldrig mer än ett år och på lån som överstiger ett år, understiger räntebindningstiden inte tre månader. Oboya arbetar aktivt med att minska den externa låneskulden genom att dels använda överskottslikviditet och dels omplacera lånen med billigare räntebelastning. REDOVISNINGSPRINCIPER Denna rapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för Moderbolaget är utformad i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering rekommendation IRFR 2 Redovisning för juridisk person. VÄRDERING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas huvudsakligen till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar, dock har fastigheter värderas enligt omvärderingsmetoden. Koncernen utvärderar kontinuerligt de bokförda värdena på anläggningstillgångar. Finns en indikation på att någon anläggningstillgångs värde kan ha minskat fastställs tillgången till återvinningsvärde. Tillgången skrivs ned med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde och kostnaden belastas resultaträkningen. Oboya har genomfört en beräkning och prövning av immateriella anläggningstillgångar på grund av den negativa resultatutvecklingen i Danmark. Utifrån en intern bedömning av kassaflöden för de närmaste fem åren bedömer man att bokförda anläggningstillgångar ej behöver skrivas ned. En ny intern bedömning planeras att genomföras nästa kvartal. Sida 6

8 NYCKELTALSDEFINITIONER RÖRELSERESULTAT (EBITDA) Rörelseresultat före av- och nedskrivningar. RÖRELSEMARGINAL Rörelseresultat i förhållande till omsättning. BRUTTOMARGINAL Intäkter med avdrag för direkta varukostnader i procent av rörelsens intäkter. NETTOMARGINAL Periodens resultat i procent av periodens intäkter. RESULTAT PER AKTIE Årets resultat dividerad med ett vägt genomsnitt antal aktier. EGET KAPITAL Summan av fritt och bundet eget kapital vid perioden slut. AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL Periodens resultat efter skatt i procent av eget kapital vid årets ingång justerat för återköpta aktier och utdelning. EGET KAPITAL PER AKTIE Eget kapital vid periodens utgång dividerat med antalet utestående aktier. SOLIDITET Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balans-omslutningen. MEDELANTAL ANSTÄLLDA Genomsnitt av antalet anställda vid varje månads utgång. Sida 7

9 Kommande informationstillfällen Publiceringsdatum för kommande ekonomisk information: 26 november 2015 Delårsrapport januari september 25 februari 2016 Bokslutskommuniké maj 2016 Delårsrapport januari - mars Informationen i denna delårsrapport är sådan som Oboya skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat. Lerum den 25 augusti 2015 Mikael Palm Andersson Styrelseordförande Krister Magnusson Styrelseledamot Robert Wu Styrelseledamot och CEO Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Oboya Horticulture Industries AB Tfn: Snickarevägen 2 E-post: STENKULLEN Org.nr: Sida 8

10 Resultaträkning Koncernen Nedanstående resultaträkning visar resultatet för perioden och där antagen valutavinst/förlust hänförlig till omräkning av utländska verksamheter i antas påverkat totalresultatet med samma belopp som för verkligt utfall. 3 mån 6 mån 6 mån TSEK Apr-jun Jan - jun Jan - jun RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga externa kostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Därav hänförligt till: Moderbolagets aktieägare RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET FÖR KONCERNEN Periodens resultat Förlust på säkring av valutarisk i utl verksamhet Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter Periodens omvärdering av materiella anläggningstillgångar Periodens totalresultat Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Sida 9

11 Balansräkning Koncernen TSEK TILLGÅNGAR 30/6 30/6 Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Hänförligt till moderbolagets aktieägare Summa eget kapital Långfristiga skulder * Kortfristiga skulder * Summa skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL För övriga finansiella instrument såsom kundfordringar, lånefordringar samt lång- och kortfristiga skulder utgör det bokförda värdet en rimlig approximation av det verkliga värdet. Ställda säkerheter Panter och säkerheter för egna skulder Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag Mkr 30/6 30/6 Belopp vid årets ingång 54,9 0,1 Nyemission 0,0 29,5 Internt förvärv till övervärde 0,0-13,8 Periodens totalresultat -5,0 22,8 Belopp vid periodens utgång 49,9 38,6 Sida 10

12 Kassaflöde Koncernen KASSAFLÖDESANALYS Jan-jun TSEK 2015 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) Minskning (+) av varulager Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -119 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna/lösta lån Nyemmision 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Nyckeltal TSEK där inte annat anges 2015 Nettoomsättning Rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat före skatt Rörelsemarginal (%) -2% Likvida medel Kortfristiga skulder Soliditet (%) 17% Balansomslutning Kassalikviditet (%) 69% Anställda, st 421 Sida 11

13 Resultat- och balansräkning Moderbolaget Resultaträkning Moderbolaget 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån TSEK Apr-jun Apr-jun Jan - jun Jan - jun RÖRELSENS INTÄKTER Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Personalkostnader Övriga externa kostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat tillika totalresultat Balansräkning Moderbolaget TSEK TILLGÅNGAR 30/6 30/6 Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Hänförligt till moderbolagets aktieägare Summa eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter Panter och säkerheter för egna skulder Företagsinteckningar Inga Fastighetsinteckningar Inga Inga Ansvarförbindelser Inga Inga Sida 12

2014 Oboya Horticulture Industries AB

2014 Oboya Horticulture Industries AB Årsredovisning 2014 Oboya Horticulture Industries AB www.oboya.se Kort om Oboya Oboya Horticulture är en internationell koncern med bas i Sverige. Bolaget startades av Robert Wu 2006 och är verksamt inom

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Bokslutsrapport för New Wave Group AB (publ) JANUARI DECEMBER 2008

Bokslutsrapport för New Wave Group AB (publ) JANUARI DECEMBER 2008 Bokslutsrapport för New Wave Group AB (publ) JANUARI DECEMBER Perioden 1 oktober 31 december Omsättningen uppgick till 1 227 mkr, vilket var 8 % lägre än föregående år (1 331). Resultat efter skatt försämrades

Läs mer

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent. Sida 1 av 10 Vikande efterfrågan i Sverige och satsningar i Norge Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Q2 Delårsrapport 1 januari 3 juni DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni ANDRA KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 155, (194,3) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 8,6 (1,) MSEK. Rörelseresultatet exklusive

Läs mer

NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING

NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING 2010 NILÖRNGRUPPEN AB ÅRSREDOVISNING Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2010 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 54 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 54 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 54 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-JUNI 2014 Nettoomsättning 217,6 Mkr (192,2) Resultat efter finansnetto 24,3 Mkr (15,7) Rörelsemarginal 12

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 1 april 30 juni 2012 Nettoomsättning 408 MSEK (385) Rörelseresultat 29 MSEK (25) Rörelsemarginal 7,0 % (6,5

Läs mer

VINST PER AKTIE UPP 24 %

VINST PER AKTIE UPP 24 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 VINST PER AKTIE UPP 24 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2014 Nettoomsättning 350,4 Mkr (278,9) Resultat efter finansnetto 42,4 Mkr (28,9) Rörelsemarginal

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Stabil försäljnings- och resultatutveckling trots utmaningar i marknaden

Stabil försäljnings- och resultatutveckling trots utmaningar i marknaden HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Stabil försäljnings- och resultatutveckling trots utmaningar i marknaden APRIL-JUNI (ANDRA KVARTALET) Nettoomsättningen uppgick till 223 (22). Bruttomarginalen uppgick till

Läs mer

HANZA Delårsrapport januari juni 2015

HANZA Delårsrapport januari juni 2015 HANZA DELÅRSRAPPORT JAN JUN 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Rekordhög försäljning. Lönsamhetsökning fortsätter. Viktigt förvärv. ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2015) Nettoomsättningen uppgick

Läs mer

FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014

FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014 FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014 Första kvartalet 2014 Nettoomsättningen uppgick till 170 (1 124) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 5 292 (- 2 790) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Q2 JANUARI JUNI 2008

Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Q2 JANUARI JUNI 2008 Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Q2 JANUARI JUNI 11% organisk tillväxt i kvartalet Perioden 1 april 30 juni Omsättningen ökade med 27% till 1 245 (978) mkr, den organiska tillväxten uppgick till

Läs mer

Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB (publ) Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011 Fortsatt bra tillväxt i Asien Rekordleverans till Indien Kvartalet oktober december 2011 * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 67,7 (67,0),

Läs mer

Stark försäljnings- och vinstökning

Stark försäljnings- och vinstökning 1 Stark försäljnings- och vinstökning 18 juli 2014 nr 10/14 Kvartalets försäljning ökade med 14%, varav 2% organisk tillväxt och uppgick till 13 964 MSEK (12 239). Stark tillväxt i APAC samt god tillväxt

Läs mer

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål NetOnNet AB (publ) Org nr 556520-4137 Delårsrapport för perioden 1 maj 2010 31 juli 2010 Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål Koncernen, första kvartalet (maj 2010 juli 2010) Nettoomsättningen

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer