Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Lärkans Förskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Lärkans Förskola"

Transkript

1 Tomelilla kommun Barn och Utbildning Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Lärkans Förskola HT 2012 VT 2013

2 Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Policy 3 Vision 3 Definitioner 4 1. Kartläggning och nulägesanalys 6 2. Uppföljning, mål och åtgärder 7 - Uppföljning mål och åtgärder 2011/ Mål och åtgärder 2012/ Främjande insatser Förebyggande arbete Åtgärder vid kränkande behandling eller misstanke om kränkande behandling Barns delaktighet Hur ges information angående planen 12 Bilagor: 1. Dokumentation av kränkande handling eller vid misstanke om Utredning av kränkande handling Åtgärdsprogram vid kränkande handling Uppföljning av åtgärdsprogram vid kränkande handling 17 sidan:

3 Inledning Sedan1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: Diskrimineringslagen (enl. 3 kap. 16 ) samt Lagen om kränkande behandling (enl.14a kap. 8 i skollagen) Ingen ska känna sig kränkt, diskriminerad eller trakasserad på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Det är Barn- och elevombudet som övervakar reglerna om kränkande behandling i skollagen och Diskrimineringsombudsmannen som övervakar diskrimineringslagen. Förskolan ska arbeta med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Alla verksamheter som regleras av skollagen skall varje år upprätta en likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling som beskriver hur man ska arbeta förebyggande och förhindra att kränkningar, diskriminering eller trakasserier uppkommer. När det kommer till personalens kännedom att ett barn blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande handling skall omständigheterna utredas och åtgärder vidtas. Förskolechefen ansvarar för att planen upprättas och följs. att uppföljning, utvärdering och revidering sker. upprättas i samverkan med barn, vårdnadshavare och personal. är känd och förankrad i verksamheten är känd för barn och vårdnadshavare. Policy Verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser till diskriminering och annan kränkande behandling. På Lärkans Förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller bli utsatt för kränkande behandling. Alla skall känna sig respekterade för den person man är. Vi som personal är goda förebilder och har ett gemensamt förhållningssätt gentemot barn och vårdnadshavare. Förskolan skall kännetecknas av ett välkomnande klimat. Vision Alla barn ska känna sig trygga, känna lika värde ha samma rättigheter ha möjlighet att utvecklas i en lärande miljö Tomelilla Pia Svensson Förskolechef Lärkans Förskola

4 Definitioner Diskrimineringsgrund De kategorier av personer eller de karakteristika som skyddas av diskrimineringslagstiftningen. De sju diskrimineringsgrunderna är: Kön Diskriminering eller trakasserier på grund av barnets eller elevens kön. Könsöverskridande identitet eller uttryck Att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Etnisk tillhörighet Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Religion eller annan trosuppfattning Uppfattningar som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, till exempel buddism eller ateism. Funktionshinder Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Sexuell läggning Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Ålder Direkt diskriminering Innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering Genom att behandla alla lika kan man också i vissa fall diskriminera. Med indirekt diskriminering menas att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar ett barn eller en elev av skäl som har samband med en viss diskrimineringsgrund, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte.

5 Likabehandling Med begreppet menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett om de omfattas av någon diskrimineringsgrund. Det innebär dock inte alltid att alla barn och elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering. Trakasserier Innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling Ett uppträdande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan vara - fysiska (slag och knuffar) - verbala (hot, svordomar, öknamn) - psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer) - texter och bilder (teckningar, lappar, fotografier)

6 1. Kartläggning och nulägesanalys En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. ur Lpfö 98/2010 Förskolans värdegrund och uppdrag Förskolans rutiner: I den dagliga verksamheten handleder personalen barnen till samspel och hjälper dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. Kontinuerliga observationer görs i barngruppen ang. vilken lek som förekommer, vem som leker med vem, vad man leker etc. Barngruppens klimat diskuteras vid möten i personalgruppen. Vi är observanta, särskilt på undanskymda platser. Vi har ett öppet klimat gentemot vårdnadshavare så att vi tidigt kan fånga upp de signaler barnet ger hemma. Förskolan informerar om ev. händelser under dagens vistelse vid hämtning eller via telefonkontakt samma dag. Dokumenterar ev. händelse, utreder, upprättar åtgärdsprogram samt uppföljningsmöten (bilaga 1-4). En gång per termin intervjuas barnen om hur de upplever sin verksamhet angående trygghet, delaktighet och trivsel. Vårdnadshavare har möjlighet vid den dagliga kontakten och vid utvecklingssamtalet att delge förskolan sin uppfattning om bland annat barnets trivsel, utveckling och lärande. Tidsplan Aktivitet: Ansvarig: Augusti Ny plan på remiss till förskolechef - all personal - föräldrarådet Möjlighet för alla vårdnadshavare att lämna synpunkter genom utlåningsexemplar/avdelning. 30 augusti Fastställd plan förskolechef Augusti -September Fokus på introducering av personal grundverksamhet. Observationer/kartläggning September-Maj Arbeta efter uppsatta mål/åtgärder förskolechef personal Oktober-November Barnintervjuer personal November Utvärdering/nulägesanalys personal April/Maj Barnintervjuer personal Juni Nulägesanalys och personal utvärdering Juni Revidering av Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling förskolechef personal

7 Nuläge: Förskolan arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor. Barnen handleds av personalen för att få insikt om de demokratiska värderingar som verksamheten bygger på. Våra observationer har visat att förskolan behöver arbeta med den sociala samvaron i barngruppen. Att ta hänsyn till kamrater, lyssna på och respektera varandra. att alla barn inte kan göra sig förstådda, vilket ger upphov till konflikter. Barnintervjuerna visade att det fanns platser på förskolan där barnen inte ville leka och där de kände sig otrygga. Kring buskar under årstider när det finns vegetation som skymmer. Nedanför backen (i skogen mot kommunhuset) Åtgärder som vidtagits: Personalen har fördelat ansvarsområden under utevistelse. Under ht11/vt12 har det förekommit kränkningar som föranlett dokumentation och samtal/möten med barn och vårdnadshavare. Förskolans personal är medvetna om att dokumentation ibland inte görs fullt ut, och kommer att arbeta mer aktivt(skapa bättre rutiner) för att så ska ske. I vardagen har vi arbetat med förebyggande handledning.

8 2. Uppföljning, mål och åtgärder Uppföljning av verksamhetens mål 2011/ht 2012: Kön Mål: Vid varje tillfälle av boklån och eventuellt vid inköp av böcker ska vi välja någon eller några böcker som visar på att alla har samma möjligheter oavsett kön. Måluppfyllelse: Medvetet inköp av litteratur som påvisar att pojkar och flickor har samma möjligheter och rättigheter. Åtgärder för utveckling: Fortsatt medvetna lån och inköp av litteratur. Personalens förhållningssätt är viktigt; att oavsett kön ge/erbjuda alla barn samma möjligheter. Etnisk tillhörighet Mål: a) Personalen ska följa upp barnens samtal med frågeställningar för att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Vara aktiv i samtal med vårdnadshavare för att utvidga kunskaperna kring andra kulturer. b) Utveckla ett systematiskt arbete på kommunens förskolor ang. förskolornas arbete med modersmålsstöd. c) Litteratur ska finnas tillgängligt på alla barns modersmål. Måluppfyllelse: Målen delvis uppfyllda. Det finns modersmålsstödsrutiner fastställda för kommunens förskolor. Personalen har varit aktiva i samtalen med vårdnadshavare med annan kultur, och sökt och fått kunskap. Hälsningsfraser på alla förskolebarnens språk finns uppsatta i hallen. I samarbete med biblioteket fick vi tillgång till ett antal böcker som var utgivna på olika språk, men inte alla var inspelade på cd. Åtgärder för utveckling: Hitta former/rutiner i den dagliga verksamheten för att ge barnen insyn i olika kulturer. Använda det material som finns på internet mer (musik, sagor mm) från exempelvis skolverket och utbildningsradion. Religion eller annan trosuppfattning Mål: Öka personalens kunskap. Måluppfyllelse: Målet har inte uppfyllts. Mångkulturell kalender inköpt, men tid har inte funnits för att fördjupa oss i innehållet. Kunskap angående familjer med annan religion eller trosuppfattning ges till personalen på avdelning av vårdnadshavare i den omfattning familjen vill delge. Åtgärder för utveckling: Bjuda in någon att tala om olika religioner samt barnuppfostran i olika kulturer (ev på MIA)

9 Funktionshinder Mål: Kommunalt mål 2011: Alla barn i behov av särskilt stöd ska uppmärksammas och stödjas Förskolans tolkning av målet: Hänsyn ska tas till alla barns individuella förutsättningar vid planering av verksamheten. Kompetensutbildning av personalen: Tidiga insatser Måluppfyllelse: God måluppfyllelse. All personal har fått fortbildning och genomfört praktiska övningar för att öka kunskaperna kring tidiga insatser i förskolan. Vad ser vi? Hur går vi vidare? Kontakter har tagits med samverkansparter (bvc, socialtjänst mfl) i kommunen för att kunna samla alla parter för en gemensam insats så att alla barn ska kunna få möjlighet till en bra utveckling. Åtgärder för utveckling:. Fortsatt arbete i den lokala arbetsgruppen för att knyta samman fler samverkansparter, och för att hålla arbetet levande på förskolorna. Sexuell läggning Mål: Verksamheten ska tillhandahålla litteratur med olika familjekonstellationer Måluppfyllelse: Litteraturinköp är gjorda. Barnen visar stort intresse och det uppstår många spontana samtal kring innehållet i böckerna Åtgärder för utveckling:. Tillhandahålla litteratur i verksamheten som har olika familjekonstellationer. Klimat och miljö i förskolan Mål: Verksamheten ska ge barnen möjligheter till att samarbeta och utveckla förmåga att ge och ta, samt lyssna. Måluppfyllelse: God måluppfyllelse. Personalen har varit lyhörda för barngruppens behov och förmåga att samarbete. Arbetsmetoderna har växlat beroende på ändrade behov i barngruppen. Talsten och stopphand har inte använts i samma omfattning som tidigare. Start och Stegvis har använts i mindre omfattning och ersatts av annat material. Åtgärder för utveckling: Åter införa stopphanden för att förtydliga och förstärka budskapet.

10 Mål och åtgärder 2012/2013: Kön Nuläge Mål Åtgärd Ansvarig Tidplan Barnen visar stort intresse och samtalar kring innehållet i den nya litteratur som inköptes under förra året: Böcker som påvisar flickors och pojkars lika möjligheter. Ge barnen tillgång till mer liknande litteratur som visar på allas möjligheter och som inte begränsar. Medvetna val vid lån och inköp av litteratur. Personal Uppföljning december 2012, samt juni Etnisk tillhörighet Nuläge Mål Åtgärd Ansvarig Tidsplan När det inte är planerat är det lätt att man glömmer bort intentionerna av att ge alla barnen tillgång till sitt eget språk/kultur. Planera in minst ett tillfälle/vecka då barnen får uppleva kultur/språk från olika länder. Personal Uppföljning december Utvärdering juni Ge barnen insyn i olika kulturer genom att använda det material som finns på internet (musik, sagor mm) från exempelvis skolverket och utbildningsradion. Ex Räkna (1-5 alt 1-10) på barnens modersmål. Lyssna på musik/sång/sagor på barnens modersmål. Jämför ord på olika språk. (Finns det inga andra modersmål på avdelningen använd engelska språket.) En dag i månaden servera rätt från annat land (förskolans olika nationalteter) Personal i samråd med kök och förskolechef Religion eller annan trosuppfattning Nuläge Mål Åtgärd Ansvarig Tidplan Vi saknar kunskaper om olika religioner och andra kulturers barnuppfostran. Kompetensutveckling Litteratur Internet (ex.film) Förskolechef VT 2013

11 Funktionshinder Nuläge Mål Åtgärd Ansvarig Tidplan Mer kunskap finns hos personalen efter utbildningsinsatsen: Tidiga insatser Vi behöver omsätta teori till praktik. Vi vet bättre vart vi kan vända oss och vart vi kan hänvisa vårdnadshavare för råd och stöd. Hänsyn ska tas till alla barns individuella förutsättningar vid planering av verksamheten. Fortsatt arbete i den lokala arbetsgruppen gällande tidiga insatser för att knyta samman fler samverkansparter, och för att hålla arbetet levande på förskolorna. Personal Förskolechef Ht12- utvärdering juni 2013 Sexuell läggning Nuläge Mål Åtgärd Ansvarig Tidplan Begränsat bokutbud på förskolan. Tillhandahålla litteratur med olika familjekonstellationer Medvetna lån på biblioteket. Vara öppna för samtal med barnen när de frågar och undrar. Personal Ht12. utvärdering juni 2013 Klimat och miljö i förskolan Nuläge Mål Åtgärd Ansvarig Tidplan Ökat barnantal på avdelningarna domherren och talgoxen Fördela barn och personal bättre i lokalerna och nyttja vår gård mer. Personal Förskolechef Förändra i verksamhetens lokaler. Upplåta lekhall och tidigare personalutrymme (planeringsrum) till 5-års verksamhet. Uppstart ht12, utvärdering juni 2013.

12 3. Främjande insatser Vi samtalar med barnen om våra olikheter. Vi skapar en grundtrygghet hos barnen genom att varje dag bemöda oss om att se och bekräfta dem. Vi arbetar med grupp och individstärkande lekar och samtal. De äldre barnen på förskolan, ungdomar och vuxna som vistas på förskolan ska känna till likabehandlingsplanen/plan mot kränkande behandling. Vårdnadshavare ska ha kännedom om likabehandlingsplanen/plan mot kränkande behandling. Samtal med vårdnadshavare ang. barnets trivsel/trygghet vid utvecklingssamtal samt vid den dagliga kontakten. 4. Förebyggande arbete Vi diskuterar med barnen om hur man är mot varandra bl.a. genom vårt temaarbete och med hjälp av värdegrunds- materialet START samt annat liknande material. Vid konflikter agerar vi omedelbart. Vi bekräftar och lyssnar och försöker att skapa förståelse genom att prata om barnens känslor. Vi har en öppen och omedelbar dialog med vårdnadshavare. Personal som har kännedom om inträffad händelse tar telefonkontakt med vårdnadshavare om händelsen är av allvarligare art, i annat fall överförs informationen av avdelningspersonal vid hämtning. 5. Åtgärder vid kränkande behandling eller misstanke om kränkande behandling Vid kränkande behandling, trakasserier, diskriminering eller vid misstanke om kränkning skall dokumentation göras (bil.1). Händelse Dokument Ansvarig Vid kränkning/misstanke om Dokumentation av händelse (bil.1) Personal upprepad händelse Utredning av kränkande handling (bil.2) Förskolechef Åtgärdsprogram (bil.3) Förskolechef Uppföljning (bil.4) Förskolechef Åtgärder: Samtal genomförs omedelbart med de berörda barnen. Vårdnadshavarna skall alltid informeras så fort som möjligt. Om ett barn upplevs bli kränkt av personal skall förskolechef kontaktas. Om ett barn upplevs bli kränkt av elev, praktikant eller lärarstuderande skall förskolechef och handledare kontaktas samt skolan.

13 6. Barns delaktighet Med hänsyn till barnens ålder och mognad samtalar personalen med barnen om likabehandlingsplanen, innehåll och syfte. Genom observationer/kartläggning och intervjuer med barnen får förskolan en uppfattning om barnens trivsel, trygghet och upplevda delaktighet. I den dagliga kontakten med barnen kan personalen fånga upp signaler om att något inte står rätt till och då gå vidare för åtgärder. Vi arbetar med att ge barnen god kännedom om hur man umgås med varandra (socialt samspel, empati) genom att vara goda förebilder och att ge barnen möjlighet att diskutera förhållningssätt och låta dem komma med förslag på hur man ska lösa uppkomna situationer. Personalen får god insikt i hur barnen tänker genom samtalen i gruppen. 7. Hur ges information angående planen Information om planen ges vid inskolningssamtalen på föräldramöten vid nyanställning till vikarier och annan personal som arbetar på förskolan till elever/praktikanter i den lokala arbetsplanen på hemsidan Ansvarig: personal som inskolar Personal Förskolechef Förskolechef Ansvarig handledare (personal) Förskolechef Web-ansvarig samt förskolechef Upprättad vid Lärkans förskola Omarbetad augusti-september 2010 Reviderad , , , ,

14 Bilaga 1 DOKUMENTATION AV KRÄNKANDE HANDLING ELLER VID MISSTANKE OM KRÄNKANDE HANDLING Datum: Förskola: Barnets namn: Vem uppmärksammade kränkningen : (om annan än förskolans personal) Dokumentations-ansvarig personal: Händelseförlopp Barnets beskrivning av händelse (om möjligt): Vad hände? När hände det? Var? I vilken situation? (Under vilka omständigheter) Har det hänt förr? Person som utövat kränkningen Beskrivning av händelse (om möjligt): Namn:

15 Iakttagares beskrivning av händelse: Vidtagna åtgärder: Vårdnadshavare kontaktad: Datum samt hur (personligt möte/samtal, telefon?) Datum Underskrift personal (ansvarig för dokumentationen) Datum vårdnadshavare Datum Förskolechef

16 Bilaga 2 UTREDNING AV KRÄNKANDE HANDLING Datum: Förskola: Barnets namn: Förskolechef: Närvarande vid mötet: (vårdnadshavare, personal, annan person) Person som har utfört den kränkande handlingen: Anledning till utredning: Har den drabbade varit utsatt tidigare: Åtgärder som vidtagits tidigare: Aktuell händelse: Datum för uppföljningssamtal: datum datum förskolechef personal (uppgiftslämnare)... datum vårdnadshavare Ärendet avslutat:. datum Kränkningen har ej upphört. Insatser enligt åtgärdsprogram upprättat: datum

17 ÅTGÄRDSPROGRAM VID KRÄNKANDE HANDLING Bilaga 3 Datum: Förskola: Barnets namn: Förskolechef: Närvarande vid mötet: (vårdnadshavare, personal, annan person) Nuläge: Mål: Åtgärder: Ansvarig: Datum för uppföljning och utvärdering: Datum:. Närvarandes underskrifter:

18 Bilaga 4 UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM VID KRÄNKANDE HANDLING Datum: Förskola: Barnets namn: Förskolechef: Närvarande vid mötet: (vårdnadshavare, personal, annan person) Nuläge: Hur har det gått? Är målet uppnått? Åtgärder: Ansvarig: Ärendet avslutat:... datum Ärendet ej avslutat. Nytt uppföljningsdatum:.. Närvarandes underskrifter: Datum:.

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

SAGOGROTTANS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN

SAGOGROTTANS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN SAGOGROTTANS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Förskolans vision 3. Vad står diskrimineringsbegreppen för 4. Främjande åtgärder

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Läsåret 2013-2014 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildning PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMYHILLS FÖRSKOLA 2014/2015 Till dig som förälder Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lilltorpet 2014/2015 På Lilltorpet arbetar vi aktivt med; Att varje barn ska känna trygghet och vistas i en trygg miljö Ett empatiskt

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Högåsens förskola Öckerö 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2/3 Definition av kränkande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

MORKULLANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

MORKULLANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MORKULLANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Regleras i diskrimineringslagen 3 kap. 16 och i skollagen 14 kap. 8 Upprättad: 2010-12-13 Reviderad 2014-08-01 Ängelholms kommun

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-2014 2013-11-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen Trygghetsplan för Granbacken Plan mot diskriminering och kränkande behandling En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövåsen År 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Anna Sjöberg Pedagoger: Jan Kjellin, Mia Lyrberg Planen

Läs mer

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling Skogsgläntans förskola Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2015 Innehållsförteckning VISION, POLICY OCH ANSVAR... 3 DET ÅTGÄRDANDE

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Agneta Ekberg och arbetslagsledare

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Tigern 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN Tigern 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Tigern 2014-2015 Inledning Likabehandlingsplanen har upprättats utifrån diskrimineringslagen och skollagen. Denna plan är upprättad under hösten 2014 och gäller under läsåret 2014-2015

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Al-Maarif Tvåspråksförskola 2009-2010 Syftet med planen är att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015

Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015 Förskolans logotyp: Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Svejserdalens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/2015. Soldatängens förskola

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/2015. Soldatängens förskola LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/2015 Soldatängens förskola Innehållsförteckning 1. Vision 2. Grunduppgifter 3. Utvärdering 4. Främjande arbete 5. Kartläggning och analys

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever Lagens ändamål och tillämpningsområde /Träder i kraft I:2006-04-01/ 1 Denna lag har till ändamål att främja

Läs mer

Skolområde Syd. Förskolan Zakrisdal

Skolområde Syd. Förskolan Zakrisdal Förskolan Zakrisdal Amiralens Likabehandlingsplan 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Presentation 3 Sammanfattning av föregående års insatser 3 1. Främjande arbete 4 a) vår förskolas vision 4 b) vår förskolas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling FÖRSKOLAN SOLROSEN Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling FÖRSKOLAN SOLROSEN Ägogången 26, 602 11 Norrköping. Telefon: 011-15 77 69 http://www.solrosensforskola.blogspot.se/ Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap.

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap. Datum BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Flodafors Sköldinge Valla rektorsområde 2012-10-24 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ann Jaktlund 1 (12) Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt

Läs mer

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 2014-09-12 Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 Innehållsförteckning Definitioner och begrepp Varför en likabehandlingsplan? Vad är diskriminering? Direkt diskriminering Indirekt diskriminering

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

2012-10-18 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY SKOLA

2012-10-18 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY SKOLA 2012-10-18 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY SKOLA 2012-2013 2012-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Naturförskola Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskoleverksamhet Mörbylånga kommun ska vara fri från

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Trygghetsplan,Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Tallåsgården och Trollgårdens förskolor.

Trygghetsplan,Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Tallåsgården och Trollgårdens förskolor. Trygghetsplan,Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Tallåsgården och Trollgårdens förskolor. I den fostrande roll som förskolepedagoger har, ingår att vi aktivt motarbetar och bemöter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan plan mot kränkande behandling. Skolsta Förskola

Likabehandlingsplan plan mot kränkande behandling. Skolsta Förskola Likabehandlingsplan plan mot kränkande behandling Skolsta Förskola Regelverk Diskriminering & Trakasserier lyder under Diskrimineringslagen (2008:567) Kränkande behandling lyder under Skollagen kap.14a

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Hela

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 2015-01-12 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Eriksgården 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033 231300 033-231428

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

Trygghet- och likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för HEDEMORA LÄRCENTRUM 2014-2015

Trygghet- och likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för HEDEMORA LÄRCENTRUM 2014-2015 Trygghet- och likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för HEDEMORA LÄRCENTRUM 2014-2015 TRYGGHET- OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN GÄLLER FÖR ALLA ELEVER INOM GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

Läs mer

Kävlinge kommun. Kävlinge 20130216. Brynstenens och Söderparks förskolor

Kävlinge kommun. Kävlinge 20130216. Brynstenens och Söderparks förskolor Kävlinge kommun Kävlinge 20130216 Brynstenens och Söderparks förskolor Denna plan gäller för all personal på Brynstenens och Söderparks förskolor Lagen syftar till att värna och främja allas lika värde.

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Björnens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen kommunalförskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen kommunalförskola a för planen

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201401 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING möjligheter samverkan BEmötande delaktighet helhetstänkande relationer dialog samsyn värdegrund PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN RÄVGÅRDEN ÅR 2014 2010-03-08 Rev. 2013-04-03 Rev.

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. för

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. för Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Björkens förskola 2013 Denna likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling, omfattas av all personal och barn vid Björkens förskola, Skellefteå

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bofinkens förskola 2010 / 2011

Likabehandlingsplan. Bofinkens förskola 2010 / 2011 Likabehandlingsplan. Bofinkens förskola 2010 / 2011 Sida Innehållsförteckning 3 Vision 3 Begreppen 4 Så säger lagen och läroplanen 5-7 Främjande åtgärder 8-9 Kartläggning 9 Kompetensutveckling 10-11 Förebyggande

Läs mer

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Elin Elfqvist Förskolechef, Lisa Andersson Brunna förskola Helena Lindblom Stamvägens förskola,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Varje elev ska känna glädje i att gå till skolan och ska känna sig trygg och vara känd av alla vuxna. Eleven ska känna

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Dnr 97/2014.610 PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅR 2015 Barn- och utbildningsnämnden Inledning 3 Syfte och mål 3 Värdegrund 3 Normkritiskt

Läs mer

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling SOLNA STAD Haga skolområde Fridhemsskolan Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014 Reviderad 131028 Utarbetad av: Malin, Monica, Louise och Kicki Mål Vi vill främja barns och vuxnas lika

Läs mer

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 5 Bilaga till plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Begrepp Diskriminering Diskriminering är

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer