Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Lärkans Förskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Lärkans Förskola"

Transkript

1 Tomelilla kommun Barn och Utbildning Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Lärkans Förskola HT 2012 VT 2013

2 Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Policy 3 Vision 3 Definitioner 4 1. Kartläggning och nulägesanalys 6 2. Uppföljning, mål och åtgärder 7 - Uppföljning mål och åtgärder 2011/ Mål och åtgärder 2012/ Främjande insatser Förebyggande arbete Åtgärder vid kränkande behandling eller misstanke om kränkande behandling Barns delaktighet Hur ges information angående planen 12 Bilagor: 1. Dokumentation av kränkande handling eller vid misstanke om Utredning av kränkande handling Åtgärdsprogram vid kränkande handling Uppföljning av åtgärdsprogram vid kränkande handling 17 sidan:

3 Inledning Sedan1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: Diskrimineringslagen (enl. 3 kap. 16 ) samt Lagen om kränkande behandling (enl.14a kap. 8 i skollagen) Ingen ska känna sig kränkt, diskriminerad eller trakasserad på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Det är Barn- och elevombudet som övervakar reglerna om kränkande behandling i skollagen och Diskrimineringsombudsmannen som övervakar diskrimineringslagen. Förskolan ska arbeta med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Alla verksamheter som regleras av skollagen skall varje år upprätta en likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling som beskriver hur man ska arbeta förebyggande och förhindra att kränkningar, diskriminering eller trakasserier uppkommer. När det kommer till personalens kännedom att ett barn blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande handling skall omständigheterna utredas och åtgärder vidtas. Förskolechefen ansvarar för att planen upprättas och följs. att uppföljning, utvärdering och revidering sker. upprättas i samverkan med barn, vårdnadshavare och personal. är känd och förankrad i verksamheten är känd för barn och vårdnadshavare. Policy Verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser till diskriminering och annan kränkande behandling. På Lärkans Förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller bli utsatt för kränkande behandling. Alla skall känna sig respekterade för den person man är. Vi som personal är goda förebilder och har ett gemensamt förhållningssätt gentemot barn och vårdnadshavare. Förskolan skall kännetecknas av ett välkomnande klimat. Vision Alla barn ska känna sig trygga, känna lika värde ha samma rättigheter ha möjlighet att utvecklas i en lärande miljö Tomelilla Pia Svensson Förskolechef Lärkans Förskola

4 Definitioner Diskrimineringsgrund De kategorier av personer eller de karakteristika som skyddas av diskrimineringslagstiftningen. De sju diskrimineringsgrunderna är: Kön Diskriminering eller trakasserier på grund av barnets eller elevens kön. Könsöverskridande identitet eller uttryck Att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Etnisk tillhörighet Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Religion eller annan trosuppfattning Uppfattningar som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, till exempel buddism eller ateism. Funktionshinder Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Sexuell läggning Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Ålder Direkt diskriminering Innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering Genom att behandla alla lika kan man också i vissa fall diskriminera. Med indirekt diskriminering menas att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar ett barn eller en elev av skäl som har samband med en viss diskrimineringsgrund, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte.

5 Likabehandling Med begreppet menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett om de omfattas av någon diskrimineringsgrund. Det innebär dock inte alltid att alla barn och elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering. Trakasserier Innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling Ett uppträdande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan vara - fysiska (slag och knuffar) - verbala (hot, svordomar, öknamn) - psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer) - texter och bilder (teckningar, lappar, fotografier)

6 1. Kartläggning och nulägesanalys En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. ur Lpfö 98/2010 Förskolans värdegrund och uppdrag Förskolans rutiner: I den dagliga verksamheten handleder personalen barnen till samspel och hjälper dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. Kontinuerliga observationer görs i barngruppen ang. vilken lek som förekommer, vem som leker med vem, vad man leker etc. Barngruppens klimat diskuteras vid möten i personalgruppen. Vi är observanta, särskilt på undanskymda platser. Vi har ett öppet klimat gentemot vårdnadshavare så att vi tidigt kan fånga upp de signaler barnet ger hemma. Förskolan informerar om ev. händelser under dagens vistelse vid hämtning eller via telefonkontakt samma dag. Dokumenterar ev. händelse, utreder, upprättar åtgärdsprogram samt uppföljningsmöten (bilaga 1-4). En gång per termin intervjuas barnen om hur de upplever sin verksamhet angående trygghet, delaktighet och trivsel. Vårdnadshavare har möjlighet vid den dagliga kontakten och vid utvecklingssamtalet att delge förskolan sin uppfattning om bland annat barnets trivsel, utveckling och lärande. Tidsplan Aktivitet: Ansvarig: Augusti Ny plan på remiss till förskolechef - all personal - föräldrarådet Möjlighet för alla vårdnadshavare att lämna synpunkter genom utlåningsexemplar/avdelning. 30 augusti Fastställd plan förskolechef Augusti -September Fokus på introducering av personal grundverksamhet. Observationer/kartläggning September-Maj Arbeta efter uppsatta mål/åtgärder förskolechef personal Oktober-November Barnintervjuer personal November Utvärdering/nulägesanalys personal April/Maj Barnintervjuer personal Juni Nulägesanalys och personal utvärdering Juni Revidering av Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling förskolechef personal

7 Nuläge: Förskolan arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor. Barnen handleds av personalen för att få insikt om de demokratiska värderingar som verksamheten bygger på. Våra observationer har visat att förskolan behöver arbeta med den sociala samvaron i barngruppen. Att ta hänsyn till kamrater, lyssna på och respektera varandra. att alla barn inte kan göra sig förstådda, vilket ger upphov till konflikter. Barnintervjuerna visade att det fanns platser på förskolan där barnen inte ville leka och där de kände sig otrygga. Kring buskar under årstider när det finns vegetation som skymmer. Nedanför backen (i skogen mot kommunhuset) Åtgärder som vidtagits: Personalen har fördelat ansvarsområden under utevistelse. Under ht11/vt12 har det förekommit kränkningar som föranlett dokumentation och samtal/möten med barn och vårdnadshavare. Förskolans personal är medvetna om att dokumentation ibland inte görs fullt ut, och kommer att arbeta mer aktivt(skapa bättre rutiner) för att så ska ske. I vardagen har vi arbetat med förebyggande handledning.

8 2. Uppföljning, mål och åtgärder Uppföljning av verksamhetens mål 2011/ht 2012: Kön Mål: Vid varje tillfälle av boklån och eventuellt vid inköp av böcker ska vi välja någon eller några böcker som visar på att alla har samma möjligheter oavsett kön. Måluppfyllelse: Medvetet inköp av litteratur som påvisar att pojkar och flickor har samma möjligheter och rättigheter. Åtgärder för utveckling: Fortsatt medvetna lån och inköp av litteratur. Personalens förhållningssätt är viktigt; att oavsett kön ge/erbjuda alla barn samma möjligheter. Etnisk tillhörighet Mål: a) Personalen ska följa upp barnens samtal med frågeställningar för att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Vara aktiv i samtal med vårdnadshavare för att utvidga kunskaperna kring andra kulturer. b) Utveckla ett systematiskt arbete på kommunens förskolor ang. förskolornas arbete med modersmålsstöd. c) Litteratur ska finnas tillgängligt på alla barns modersmål. Måluppfyllelse: Målen delvis uppfyllda. Det finns modersmålsstödsrutiner fastställda för kommunens förskolor. Personalen har varit aktiva i samtalen med vårdnadshavare med annan kultur, och sökt och fått kunskap. Hälsningsfraser på alla förskolebarnens språk finns uppsatta i hallen. I samarbete med biblioteket fick vi tillgång till ett antal böcker som var utgivna på olika språk, men inte alla var inspelade på cd. Åtgärder för utveckling: Hitta former/rutiner i den dagliga verksamheten för att ge barnen insyn i olika kulturer. Använda det material som finns på internet mer (musik, sagor mm) från exempelvis skolverket och utbildningsradion. Religion eller annan trosuppfattning Mål: Öka personalens kunskap. Måluppfyllelse: Målet har inte uppfyllts. Mångkulturell kalender inköpt, men tid har inte funnits för att fördjupa oss i innehållet. Kunskap angående familjer med annan religion eller trosuppfattning ges till personalen på avdelning av vårdnadshavare i den omfattning familjen vill delge. Åtgärder för utveckling: Bjuda in någon att tala om olika religioner samt barnuppfostran i olika kulturer (ev på MIA)

9 Funktionshinder Mål: Kommunalt mål 2011: Alla barn i behov av särskilt stöd ska uppmärksammas och stödjas Förskolans tolkning av målet: Hänsyn ska tas till alla barns individuella förutsättningar vid planering av verksamheten. Kompetensutbildning av personalen: Tidiga insatser Måluppfyllelse: God måluppfyllelse. All personal har fått fortbildning och genomfört praktiska övningar för att öka kunskaperna kring tidiga insatser i förskolan. Vad ser vi? Hur går vi vidare? Kontakter har tagits med samverkansparter (bvc, socialtjänst mfl) i kommunen för att kunna samla alla parter för en gemensam insats så att alla barn ska kunna få möjlighet till en bra utveckling. Åtgärder för utveckling:. Fortsatt arbete i den lokala arbetsgruppen för att knyta samman fler samverkansparter, och för att hålla arbetet levande på förskolorna. Sexuell läggning Mål: Verksamheten ska tillhandahålla litteratur med olika familjekonstellationer Måluppfyllelse: Litteraturinköp är gjorda. Barnen visar stort intresse och det uppstår många spontana samtal kring innehållet i böckerna Åtgärder för utveckling:. Tillhandahålla litteratur i verksamheten som har olika familjekonstellationer. Klimat och miljö i förskolan Mål: Verksamheten ska ge barnen möjligheter till att samarbeta och utveckla förmåga att ge och ta, samt lyssna. Måluppfyllelse: God måluppfyllelse. Personalen har varit lyhörda för barngruppens behov och förmåga att samarbete. Arbetsmetoderna har växlat beroende på ändrade behov i barngruppen. Talsten och stopphand har inte använts i samma omfattning som tidigare. Start och Stegvis har använts i mindre omfattning och ersatts av annat material. Åtgärder för utveckling: Åter införa stopphanden för att förtydliga och förstärka budskapet.

10 Mål och åtgärder 2012/2013: Kön Nuläge Mål Åtgärd Ansvarig Tidplan Barnen visar stort intresse och samtalar kring innehållet i den nya litteratur som inköptes under förra året: Böcker som påvisar flickors och pojkars lika möjligheter. Ge barnen tillgång till mer liknande litteratur som visar på allas möjligheter och som inte begränsar. Medvetna val vid lån och inköp av litteratur. Personal Uppföljning december 2012, samt juni Etnisk tillhörighet Nuläge Mål Åtgärd Ansvarig Tidsplan När det inte är planerat är det lätt att man glömmer bort intentionerna av att ge alla barnen tillgång till sitt eget språk/kultur. Planera in minst ett tillfälle/vecka då barnen får uppleva kultur/språk från olika länder. Personal Uppföljning december Utvärdering juni Ge barnen insyn i olika kulturer genom att använda det material som finns på internet (musik, sagor mm) från exempelvis skolverket och utbildningsradion. Ex Räkna (1-5 alt 1-10) på barnens modersmål. Lyssna på musik/sång/sagor på barnens modersmål. Jämför ord på olika språk. (Finns det inga andra modersmål på avdelningen använd engelska språket.) En dag i månaden servera rätt från annat land (förskolans olika nationalteter) Personal i samråd med kök och förskolechef Religion eller annan trosuppfattning Nuläge Mål Åtgärd Ansvarig Tidplan Vi saknar kunskaper om olika religioner och andra kulturers barnuppfostran. Kompetensutveckling Litteratur Internet (ex.film) Förskolechef VT 2013

11 Funktionshinder Nuläge Mål Åtgärd Ansvarig Tidplan Mer kunskap finns hos personalen efter utbildningsinsatsen: Tidiga insatser Vi behöver omsätta teori till praktik. Vi vet bättre vart vi kan vända oss och vart vi kan hänvisa vårdnadshavare för råd och stöd. Hänsyn ska tas till alla barns individuella förutsättningar vid planering av verksamheten. Fortsatt arbete i den lokala arbetsgruppen gällande tidiga insatser för att knyta samman fler samverkansparter, och för att hålla arbetet levande på förskolorna. Personal Förskolechef Ht12- utvärdering juni 2013 Sexuell läggning Nuläge Mål Åtgärd Ansvarig Tidplan Begränsat bokutbud på förskolan. Tillhandahålla litteratur med olika familjekonstellationer Medvetna lån på biblioteket. Vara öppna för samtal med barnen när de frågar och undrar. Personal Ht12. utvärdering juni 2013 Klimat och miljö i förskolan Nuläge Mål Åtgärd Ansvarig Tidplan Ökat barnantal på avdelningarna domherren och talgoxen Fördela barn och personal bättre i lokalerna och nyttja vår gård mer. Personal Förskolechef Förändra i verksamhetens lokaler. Upplåta lekhall och tidigare personalutrymme (planeringsrum) till 5-års verksamhet. Uppstart ht12, utvärdering juni 2013.

12 3. Främjande insatser Vi samtalar med barnen om våra olikheter. Vi skapar en grundtrygghet hos barnen genom att varje dag bemöda oss om att se och bekräfta dem. Vi arbetar med grupp och individstärkande lekar och samtal. De äldre barnen på förskolan, ungdomar och vuxna som vistas på förskolan ska känna till likabehandlingsplanen/plan mot kränkande behandling. Vårdnadshavare ska ha kännedom om likabehandlingsplanen/plan mot kränkande behandling. Samtal med vårdnadshavare ang. barnets trivsel/trygghet vid utvecklingssamtal samt vid den dagliga kontakten. 4. Förebyggande arbete Vi diskuterar med barnen om hur man är mot varandra bl.a. genom vårt temaarbete och med hjälp av värdegrunds- materialet START samt annat liknande material. Vid konflikter agerar vi omedelbart. Vi bekräftar och lyssnar och försöker att skapa förståelse genom att prata om barnens känslor. Vi har en öppen och omedelbar dialog med vårdnadshavare. Personal som har kännedom om inträffad händelse tar telefonkontakt med vårdnadshavare om händelsen är av allvarligare art, i annat fall överförs informationen av avdelningspersonal vid hämtning. 5. Åtgärder vid kränkande behandling eller misstanke om kränkande behandling Vid kränkande behandling, trakasserier, diskriminering eller vid misstanke om kränkning skall dokumentation göras (bil.1). Händelse Dokument Ansvarig Vid kränkning/misstanke om Dokumentation av händelse (bil.1) Personal upprepad händelse Utredning av kränkande handling (bil.2) Förskolechef Åtgärdsprogram (bil.3) Förskolechef Uppföljning (bil.4) Förskolechef Åtgärder: Samtal genomförs omedelbart med de berörda barnen. Vårdnadshavarna skall alltid informeras så fort som möjligt. Om ett barn upplevs bli kränkt av personal skall förskolechef kontaktas. Om ett barn upplevs bli kränkt av elev, praktikant eller lärarstuderande skall förskolechef och handledare kontaktas samt skolan.

13 6. Barns delaktighet Med hänsyn till barnens ålder och mognad samtalar personalen med barnen om likabehandlingsplanen, innehåll och syfte. Genom observationer/kartläggning och intervjuer med barnen får förskolan en uppfattning om barnens trivsel, trygghet och upplevda delaktighet. I den dagliga kontakten med barnen kan personalen fånga upp signaler om att något inte står rätt till och då gå vidare för åtgärder. Vi arbetar med att ge barnen god kännedom om hur man umgås med varandra (socialt samspel, empati) genom att vara goda förebilder och att ge barnen möjlighet att diskutera förhållningssätt och låta dem komma med förslag på hur man ska lösa uppkomna situationer. Personalen får god insikt i hur barnen tänker genom samtalen i gruppen. 7. Hur ges information angående planen Information om planen ges vid inskolningssamtalen på föräldramöten vid nyanställning till vikarier och annan personal som arbetar på förskolan till elever/praktikanter i den lokala arbetsplanen på hemsidan Ansvarig: personal som inskolar Personal Förskolechef Förskolechef Ansvarig handledare (personal) Förskolechef Web-ansvarig samt förskolechef Upprättad vid Lärkans förskola Omarbetad augusti-september 2010 Reviderad , , , ,

14 Bilaga 1 DOKUMENTATION AV KRÄNKANDE HANDLING ELLER VID MISSTANKE OM KRÄNKANDE HANDLING Datum: Förskola: Barnets namn: Vem uppmärksammade kränkningen : (om annan än förskolans personal) Dokumentations-ansvarig personal: Händelseförlopp Barnets beskrivning av händelse (om möjligt): Vad hände? När hände det? Var? I vilken situation? (Under vilka omständigheter) Har det hänt förr? Person som utövat kränkningen Beskrivning av händelse (om möjligt): Namn:

15 Iakttagares beskrivning av händelse: Vidtagna åtgärder: Vårdnadshavare kontaktad: Datum samt hur (personligt möte/samtal, telefon?) Datum Underskrift personal (ansvarig för dokumentationen) Datum vårdnadshavare Datum Förskolechef

16 Bilaga 2 UTREDNING AV KRÄNKANDE HANDLING Datum: Förskola: Barnets namn: Förskolechef: Närvarande vid mötet: (vårdnadshavare, personal, annan person) Person som har utfört den kränkande handlingen: Anledning till utredning: Har den drabbade varit utsatt tidigare: Åtgärder som vidtagits tidigare: Aktuell händelse: Datum för uppföljningssamtal: datum datum förskolechef personal (uppgiftslämnare)... datum vårdnadshavare Ärendet avslutat:. datum Kränkningen har ej upphört. Insatser enligt åtgärdsprogram upprättat: datum

17 ÅTGÄRDSPROGRAM VID KRÄNKANDE HANDLING Bilaga 3 Datum: Förskola: Barnets namn: Förskolechef: Närvarande vid mötet: (vårdnadshavare, personal, annan person) Nuläge: Mål: Åtgärder: Ansvarig: Datum för uppföljning och utvärdering: Datum:. Närvarandes underskrifter:

18 Bilaga 4 UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM VID KRÄNKANDE HANDLING Datum: Förskola: Barnets namn: Förskolechef: Närvarande vid mötet: (vårdnadshavare, personal, annan person) Nuläge: Hur har det gått? Är målet uppnått? Åtgärder: Ansvarig: Ärendet avslutat:... datum Ärendet ej avslutat. Nytt uppföljningsdatum:.. Närvarandes underskrifter: Datum:.

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Likabehandlingsplan Knappen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Vision..2 Kartläggning/nulägesanalys.2 Förankring av likabehandlingsplanen..4 Åtgärder.5 kompetensutveckling.6

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Återupprättad 20151209 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vitsippans Förskola 20151209-20161209 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola Bjuvs förskolor En känsla av härlighet! Återupprättad dec 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Prästkragens Förskola 151210-161210 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling SOLHEMS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND DEFINITION VISION MÅL FÖREBYGGANDE ARBETE ÅTGÄRDER UTVÄRDERING INLEDNING Likabehandlingsarbete

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö i förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Vi vill skapa en miljö där alla barn har lika rättigheter och lika värde samt känna trygghet, uppskattning och respekt för den de är.

Vi vill skapa en miljö där alla barn har lika rättigheter och lika värde samt känna trygghet, uppskattning och respekt för den de är. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mineralens förskola 2015/2016 Om oss Vi är en två-avdelningsförskola i utkanten av Boliden. Vi är 6 heltidstjänster i barngrupp, 1 kokerska på heltid

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Malmens förskola 2015/2016 Om oss Malmen är en enavdelningsförskola som ligger belägen i ett villaområde i utkanten av samhället. Det är 20 inskrivna

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016 Om oss På vår förskola finns det 18 barn i åldrarna 1-4 år. Vår förskola ligger mitt i samhället Boliden. Vi är 6 personer

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Pedagogisk omsorg i Säters stad 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jordens uteförskola läsåret 2014/15 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och en plan mot

Läs mer

Förskolan i Surahammars Kommun

Förskolan i Surahammars Kommun Förskolan i Surahammars Kommun Förskolans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling. 2015/2016 Innehållsförteckning Vision, syfte, policy och ansvar 3 Definitioner

Läs mer

Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola

Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola SJÖBO FÖRSKOLEOMRÅDE Stadsdelsförvaltning Norr Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola 2014-2015 På samtliga förskolor finns en gemensamt framtagen värdegrund som ska genomsyra vardagsarbetet

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÖJE FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÖJE FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÖJE FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG Verksamhetsåret 2012/2013 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Växthuset Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I januari 2009 kom Diskrimineringslagen

Läs mer

Förskolan Frö & Freja

Förskolan Frö & Freja Förskolan Frö & Freja Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Januari Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn-

Läs mer

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Nysäters förskola Ht2013-Vt2014 Förskolans helhetside: Rötter och vingar. Ansvarig: Förskolechef Elisabeth Wallberg Ansvariga Pedagoger

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Gröna 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3. Rutiner

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Rättviks kommuns förskolor och pedagogisk omsorg Vision På förskolan förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKNANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKNANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKNANDE BEHANDLING Montessoriförskolan Makrillen 1 (7) INNEHÅLL VÅRA BARNS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER... 3 DEFINITIONER... 3 1. Kränkande behandling... 3 2. Diskriminering...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA.

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. 100825 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Bullerbyns förskola Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vision... 2 Lagutrymmen /Definitioner av begrepp... 2 Utvärdera

Läs mer

Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Planen mot diskriminering och kränkande behandling Planen mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ekorren Avdelning Nyckelpigan 2013 Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling - Ingen får skada mig och jag får inte skada

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan Hösten 2016 och våren 2017 2(8) INLEDNING Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling Förskolan Humlan Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg

Läs mer

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 Plan för likabehandling och kränkande behandling Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 1. Inledning 1.1 Varför en Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandlig? 1.2 Grunduppgifter 1.3 Rälsens policy

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 Vision På förskolan ska inget barn eller vuxen bli/känna sig diskriminerad eller bli utsatt för kränkande behandling. Alla barn och all personal

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Förskolan Äppelgården Vision På Äppelgården förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLSTRÅLENS

FÖRSKOLAN SOLSTRÅLENS FÖRSKOLAN SOLSTRÅLENS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013/14 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen Hösten 2016 och våren 2017 2(8) INLEDNING Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Nysäters förskola Ht2014-Vt2015 Förskolans helhetside: Rötter och vingar. Ansvarig: Förskolechef Elisabeth Wallberg Ansvariga Pedagoger

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ramdala förskola Jämjö skolområde 2014/2015. Öppenhet Ärlighet Förtroende Tydlighet Dialog

Likabehandlingsplan för Ramdala förskola Jämjö skolområde 2014/2015. Öppenhet Ärlighet Förtroende Tydlighet Dialog Likabehandlingsplan för Ramdala förskola Jämjö skolområde 2014/2015 Öppenhet Ärlighet Förtroende Tydlighet Dialog Jämjö, oktober 2014 1. Inledning Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Förskolan Dal-Jerk Vision På förskolan Dal-Jerk förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Gula 2010 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision...2 2. Vad säger lagen...2 3. Rutiner

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016 Logårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016 Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud mot kränkande behandling samt Skolverkets allmänna råd

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Plan mot kränkande behandling år 2015, Logården

Plan mot kränkande behandling år 2015, Logården Logårdens förskola Plan mot kränkande behandling år 2015, Logården Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud mot kränkande behandling samt Skolverkets allmänna råd om arbetet

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Bikupan 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3.

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Innehållsförteckning Inledning s.3 Förskolan Laxens vision s.3 Definitioner s.4 Diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Varför

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Förskolan Nallegården Vision På Nallegården förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/ 2014 Pedagogisk omsorg Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling. Förskolan Skattkistan Malmslätt

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling. Förskolan Skattkistan Malmslätt Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Förskolan Skattkistan Malmslätt Inledning Alla barn har rätt till skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i förskolan. Sedan 1

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Smultronets förskola vt-16

Plan mot kränkande behandling Smultronets förskola vt-16 Plan mot kränkande behandling Smultronets förskola vt-16 Detta är en information till dig som har ditt barn på Smultronets förskola. På vår förskola tillämpas skollagen och diskrimineringslagen, så att

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Slussen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg i Tidaholm 2015/2016 Vad säger styrdokumentet?... 3 UPPDRAGET... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015. Öxnered förskola

Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015. Öxnered förskola Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015 Öxnered förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013 Likabehandlingsplan upprättad augusti 2013 Spira förskolas likabehandlingsplan Den första april 2006 fick Sverige en ny lag Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Läs mer

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Månsarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Ansvarig för planen Förskolechefen och

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde Orkesterns förskola avd Näktergalen Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-10 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Läroplan

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: diskrimineringslagen och 14 a kap. i skollagen. De har ersatt den

Läs mer

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 Djuptjärns förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 1 Innehåll Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av likabehandlingsplan Definitioner Främjande arbete Kartläggning Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Borgen Övre 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Bullerbyns förskola Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vision... 2 Lagutrymmen /Definitioner av begrepp... 2 Utvärdera

Läs mer

Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor

Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor 2010-2011 Diskrimineringslag (2008:567) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling för Gläntans förskola

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling för Gläntans förskola Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling för Gläntans förskola 2015-16 Alla barn har rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för någon form av diskriminering eller kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: diskrimineringslagen och 6 kap. i skollagen. De har ersatt den tidigare

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun 2013-05-28 Styrdokument: Skollagen (14 a kapitlet) Förskolans huvudman ska se till att förskolan: - bedriver ett målinriktat arbete för att motverka

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden 2014-2015 Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter och tillfällen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Likabehandlingsplan. Fagerhults förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan. Fagerhults förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan Fagerhults förskola 2014-2015 1 Innehåll 1.Inledning....3 2. Vision... 4 3. Kartläggning och nulägesanalys...4 3.1 Kartläggning...4 3.2 Nulägesanalys...5 4. Mål utifrån kartläggning

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Förskolechef Ann Ståhlberg Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson Datum 2014-01-03 1 (5) Lindöskolans förskolors plan mot diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Lilla Vargen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vetterstorps förskola Förskolechef: Maria Välimaa 1 Vår vision Förskolan ska vara en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och plan mot kränkande behandling på. Brunflo Syds förskolor. Marieby, Storviken, Backen, Dungen Tandsbyn Trollåsen

LIKABEHANDLINGSPLAN och plan mot kränkande behandling på. Brunflo Syds förskolor. Marieby, Storviken, Backen, Dungen Tandsbyn Trollåsen Brunflo ht 2015 omarbetad och reviderad LIKABEHANDLINGSPLAN och plan mot kränkande behandling på Brunflo Syds förskolor Marieby, Storviken, Backen, Dungen Tandsbyn Trollåsen En trygg förskola för alla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN

Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Förskolans vision 3. Vad står diskrimineringsbegreppen för 4. Främjande åtgärder 5.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Förskolan Prästkragen Vision På förskolan Prästkragen förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling 2015-2016 Åryds förskola VARFÖR EN PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING? Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2011-2012 Inledning På Akvarellens förskola arbetar vi målmedvetet för att motverka alla former av trakasserier, diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Syfte Planen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Juno 2013-2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Juno 2013-2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för Förskolan Juno 2013-2014 Trygghet, omtanke, öppenhet, respekt och glädje. Om barns lika rättigheter i förskolan Reviderad vårterminen 2014 Kristina

Läs mer

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2016 Förskolan Skogslia

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2016 Förskolan Skogslia Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2016 Förskolan Skogslia Bakgrund I läroplan för förskolan I Lpfö 98 fastslås de värden som förskolan skall gestalta och förmedla: En viktig uppgift

Läs mer

Äppelbo förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/16

Äppelbo förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/16 Äppelbo förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/16 Grunduppgifter Ansvariga för planen Förskolechef, pedagogiska ombud. Vår vision Alla barn ska känna sig trygga och bemötas

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot. Kränkande behandling. För Vitå förskola 2013.

Likabehandlingsplan/plan mot. Kränkande behandling. För Vitå förskola 2013. Likabehandlingsplan/plan mot Kränkande behandling För Vitå förskola 2013. 1 Verksamhetsidé: En förskola för alla Vitå förskola skall utmärkas av trygghet, tolerans, öppenhet och trivsel samt goda och nära

Läs mer

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder...

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder... Förskolan Smultronställets Trygghetsplan 2015 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning.4 Lagarna 4-5 Definitioner - Vad betyder orden...6 Kartläggning 7 Kön..8 Etnisk tillhörighet 9 Religion eller annan

Läs mer