SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19)"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Plats och tid KS sammanträdesrum vån 3, Stadshuset Hjorten, rum Älgen ande Gunilla Åström (s), ordförande Sonja Persson (s) Kommunstyrelsen Lars Åhman (fp) Kommunstyrelsen, Karin Axelsson (PRO), Torsten Johansson (SPF), Doris Lidgren (SPF) Maj Lundström (SPRF) Ove Sundbom (SKTF/CPK) Kurt Nilsson, Birgitta Burström, Margaretha Pettersson Gertrud Enmark Eddy Rönnqvist Övriga deltagande 43 Doris Lidgren Jeanette Nilsson 43 Anna-Lisa Pettersson 44 Elisabeth Stålspets 46 Ove Sundbom 46 Maj Lundström 47 Torsten Johansson 49 Sonja Persson 49 Lars Åhman 52 Bert Öhlund Utses att justera Ove Sundbom Paragrafer Underskrifter.. Gunilla Åström, ordförande Lena Wiklund, sekreterare.. Ove Sundbom, protokollsjusterare

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 40 Val av justerare Till justerare föreslogs Ove Sundbom. att välja Ove Sundbom till justerare.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 41 Godkännande av dagordning Dagordningen lästes upp. att godkänna dagordningen.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 42 Föregående protokoll Genomgång av föregående protokoll. att lägga protokollet till handlingarna.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 43 Ärenden från beredningsgruppens pensionärsrepresentanter Hemsjukvård Doris Lidgren, SPR, informerade om att under våren 2009 planerar Stiftelsen för Medicinsk Forskning och Läkemedelsrådet i Skellefteå att arrangera ett Hälsoekonomiskt seminarium om patientsäkerhet. Ämnet är mycket viktigt och aktuellt genom en rapport från socialstyrelsen och TV:s Uppdrag granskning. Sveriges kommuner och landsting har beslutat att genomföra en nationell satsning på ökad patientsäkerhet. För planering av programupplägget vill Kurt Boman, ordförande Stiftelsen för medicinsk forskning, Jan-Erik Ögren, sekreterare och Claes Lundgren, ordförande läkemedelsrådet, veta hur vården upplevs, gärna med patientfall, som givetvis är anonyma. Exempel: berätta om läkarbesök, besök på akuten, legat inne på lasarettet, bemötande, brister, vad som är bra och vad som kan bli bättre m.m. Synpunkter skickas till: Forskningsenheten, Medicinkliniken, Skellefteå lasarett Skellefteå eller lämnas på medicinmottagningen. Fixar Malte Anna-Lisa Pettersson informerade om Fixar Malte som organisatoriskt ligger under Solkraft, Rondellen. Fixar Malte erbjuder servicetjänster till alla över 65 år, inom Skellefteå kommun, för att undvika fallskador. Inomhustjänsterna är gratis och tiden är beräknad till 1,5 tim inklusive restid per besök. Tjänsterna kan bestå av: - byte av glödlampor - dammtorkning av taklampor - rengöring av kristallkronor - byte av gardiner - flyttning av någon enstaka möbel - borra upp mindre hyllor och tavlor - torka uppe på köksskåp, garderober och hyllor - torka av de övre hyllorna inne i köksskåp och skafferi - dammsuga mattor - rengöring av fläkt och bakom spis. Spray till kristallkronor kan köpas till en kostnad av 50 kronor per flaska.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 Utomhustjänster kostar pengar och dessa gör Fixar Malte enbart i mån av tid. Utomhustjänster kan vara: - klippning av gräsmatta 0,25 kr/m² - snöskottning 90 kr (max 30 minuter. Skottar bara så att man kan ta sig fram till postlåda och soptunna) - balkongstädning 85 kr per påbörjad timme. Om den som har beställt hjälp inte är hemma på avtalad tid debiteras en avgift på 100 kr. I ytterområdena, t ex Byske och Burträsk, tillkommer även en reseavgift på 60 kr per mil. För att arbeta som Fixar Malte krävs ingen speciell utbildning, personlig lämplighet bestämmer. Ansökan om äldreboende Jeanette Nilsson informerade om riktlinjer angående ansökan till särskilt boende som togs i socialnämnden januari Där beskrivs hur man gör ansökan och vem som får ansöka om särskilt boende. Om personen själv inte kan uttrycka sin egen vilja kan en närstående söka. Vem som är närstående bedömer biståndshandläggaren. Familjen måste vara eniga för att en ansökan ska tas emot, om inte ska en god man utses. I de fall där personen inte har någon närstående utses en god man att företräda denna. Vad ingår i serviceinsatsen tvätt? Jeanette Nilsson informerade om att biståndsenheten beviljar tvätt när man inte kan tvätta själv. Det har kommit en del klagomål där tvätt ibland har blivit förstörd. Därför är det viktigt att den som introducerar ny personal verkligen gör det på ett bra sätt. Utevistelse Jeanette Nilsson berättade att kritik finns över att de äldre inte får komma ut tillräckligt ofta. Jeanette säger att biståndsenheten är duktiga på att bevilja tid för utevistelser men omsorgsarbetet måste i vissa fall prioriteras. Naturligtvis är det lättare att ge socialt stöd (aktivering/ledsagning) på sommaren när det finns feriearbetande ungdomar på boendena.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 Sedan måste man också utgå från den enskildes önskan. Man kan också bevilja tid för t ex en gruppaktivitet istället för att bara ha en personal med sig. att lägga informationen till handlingarna.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 44 Ärenden från Socialnämnden Ekonomisk årsprognos, Gunilla Åström Årsprognosen 2008 ligger på -3,2 miljoner kronor. Budgeten ligger på 1,3 miljarder kronor. Värdegrund för äldreomsorg, Gunilla Åström Värdighetsgaranti i äldreomsorgen. Torbjörn Larsson föreslår en lagstiftning om värdegrund i äldreomsorgen. Detta är ännu inte färdigbehandlat. Diskussionen om värdegrund i äldreomsorgen kommer att diskuteras vid kommande måldagar Utskrivningsklara, Gunilla Åström Antal utskrivningsklara har fortsatt att sjunka men sista veckorna har det blivit fler igen, ungefär stycken. Däremot är det inte lika många dagar som tidigare, man hittar snabbare en lösning. Lösningarna är: - utredningshemtjänst, detta innebär att mobila teamet stannar hos patienten en begränsad tid, även nattetid om så behövs, och gör en bedömning vilka behov som finns och vilka insatser som behövs - nya korttidsplatser på Höken, i Jörn och Boliden - lånemöbler. Det finns möjlighet att låna möbler till dess att man fått sina egna möbler på plats. Skebo Skebo har gjort en sammanställning över seniorlägenheter i Skellefteå. Där kan man läsa om - antal lägenheter - om det finns seniorvärdinna eller inte - om det finns boråd - om det finns porttelefon - om det finns hiss - om det finns övernattningsrum - om det finns bilplatser - om hyresgästlokaler.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 Socialstyrelsens brukarenkät Gunilla informerade om resultatet från socialstyrelsens brukarenkät brukare inom äldreomsorgen och hemtjänst har besvarat frågor om bl a bemötande, mat, behovstillfredsställelse m m. Skellefteå ligger över rikssnittet i alla frågeområden. Nya riktlinjer för hemtjänster Elisabeth Stålspets och Jeanette Nilsson informerade om arbetet med nya riktlinjer för hemtjänsten. KPR får därmed möjlighet att lämna synpunkter på dessa. Riktlinjer för hemtjänst uppdrag avgränsningar målsättning Elisabeth Ståhlspets började med att tydliggöra vad socialtjänstlagen anger: kommunens skyldighet är att erbjuda alla som vistas i kommunen det stöd och den hjälp de behöver varje enskild person ska också tillförsäkras en skälig levnadsnivå när det gäller äldre personer ska kommunen arbeta för att de kan leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra förvaltningen föreslår var den skäliga levnadsnivån bör ligga inom äldreomsorgen Skellefteå kommun riktlinjerna syftar till att ge en likartad bedömning av omsorgs- och servicebehov till alla riktlinjerna är ett stöd och en utgångspunkt för biståndshandläggarens beslut och beskriver ett normaltillstånd dvs. vilken insats och omfattning som vanligtvis beviljas. Rättssäker handläggning den enskildes behov och önskemål ska ligga till grund för hela handläggningsprocessen. Det individuella beslutet kan alltså avvika från riktlinjerna i såväl omfattning som insats, beroende på det individuella behovet. Förslaget till nya riktlinjer för hemtjänsten innehåller följande målsättning: att på olika sätt stärka möjligheten för den äldre att på egen hand eller med stöd av olika insatser från socialtjänsten kunna bo kvar i ordinärt boende och känna trygghet och livskvalitet att såväl beslut om insatser samt utförande av insatserna ska verka för kvarboende

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 att de som har behov av hemtjänst ska kunna känna trygghet i den omsorg som ges frivillighet och självbestämmande ska vara vägledande vid handläggning av enskilda ärenden. När rätt till bistånd föreligger ska den enskilde ha möjlighet att påverka utformningen av insatserna inom ramen för biståndsbeslutet. Detta görs i en genomförandeplan. Förslaget till riktlinjer för hemtjänsten ska beslutas av socialnämnden i februari. KPR diskuterade förslaget och lyfte följande punkter arbetsledarnas roll är betydelsefull viktigt med en gemensam värdegrund hos hemtjänstpersonalen. att notera informationen att ställa sig bakom förslaget.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Rapport av KPR:s representanter i referensgruppen för den uppsökande verksamhetens referensgrupp Doris Lidgren, SRP, informerade om uppsökandeverksamheten. Hon har träffat projektgruppen bestående av distriktssköterska, socionom, arbetsterapeut och dietist. Projektgruppen upplever att det är väldigt positivt att komma ut till de äldre och de blev mycket väl mottagna. Projektet är färdigt i Burträsk och nu pågår projektet väster om E4, norr om älven upp mot Erikslid samt i Jörn. KPR väntar med att bjuda in projektgruppen tills projektet i centrala stan är färdigt. att lägga informationen till handlingarna.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Rapport av KPR:s representanter i referensgruppen för kundtjänst Maj Lundström och Ove Sundbom har besökt och fått information om Kundtjänst som tillfälligt sitter på Campus. Den 1 februari 2009 ska alla förvaltningar ingå i Kundtjänst (idag ligger kommunledningskontoret, bygg- och miljökontoret och tekniska kontoret under kundtjänst). Genom kundtjänsten får allmänheten en väg in för alla kommunala frågor. Målet är att kunden ska få svar på 70 % av sina frågor och synpunkter direkt i kundtjänst. Samtal tas emot i kundtjänst, samtalet görs till ett ärende och inom tre dagar ska kunden ha fått svar på sin fråga. Det ska även vara möjligt att på prata med tjänstemännen. Men innan kundtjänst kopplar vidare frågar de om de kan hjälpa till med något! Ove Sundbom kom med ett förslag om att det skulle finnas en dator för allmänheten i stadshuset. Ove tar upp frågan med kundtjänstgruppen. att notera informationen.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Rapport av KPR:s representanter i referensgruppen för planering av nya äldreboendet på Morö Backe Torsten Johansson berättade om mötet med Tomas Hedström och referensgruppen inför planeringen av Ömheten. - Bilder från arbetsplatsen där man påbörjat grundläggning av souterängdelen visades - köken har godkänts av miljökontoret med en öppen lösning med rep som kan stänga av köksdelen när maten tillagas. Huvudmålet blir varm mat som kommer från Klockarhöjden - låsningen kommer eventuellt att ske med kort och den boende är försedd med ett chip som öppnar dörrlåset, inga nycklar behövs - i bottenvåningen kommer en vinterträdgård att anläggas med ett upplevelserum - badrummen är försedda med specialhandfat som tål att stötta sig på (håller för omkring 100 kg) - personalrummet och personalköket ligger i ett. I anslutning finns vilrum och toalett. att notera informationen.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Presentation av Folkhälsopolitiska programmet ur ett äldreperspektiv samt en dialog om hur de äldres hälsa kan främjas, hälsoutvecklare Karin Våglund Flyttas fram till nästa möte p g a missförstånd uppstått om datum för mötet.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Rapport från Kommunstyrelsen Sonja Persson och Lars Åhman rapporterade från kommunstyrelsens senaste möte. - budgetdiskussion - revisorerna var med, Sekab diskuterades - ansökan om medel till t.ex projekt där kommunen är medfinansiär - motioner och interpellationer - bidrag till matfest och stadsfest - uppgifter och fakta om Skellefteå kommun (inför den årliga planeringsdagen i februari) - kompletterande vägbelysning - Norrbottniabanan är välkommen. att lägga informationen till handlingarna.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdagar 2009 Datum för sammanträdesdagar 2009 färdigställdes men med möjlighet att lämna synpunkter vid mötet den 5/ Datum för KPR 2009: 5/ / / Budgetinformation 10/ / Budgetinformation

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Nästa KPR Kommunala pensionärsrådet sammanträder nästa gång den 5 februari 2009.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Fördjupad budgetinformation Kommunalrådet Bert Öhlund gav rådets medlemmar information om inriktningen av den budget som kommunfullmäktige antagit för är Främst lyftes de prioriterade satsningarna på barn, ungdomar, äldre och på miljön. KPR:s medlemmar ställde efter genomgången en rad frågor till Bert Öhlund kring olika budgetområden: Hur ser pensionsskulden i kommunen ut? - Det inte är något större problem för kommunen och ökningen planar ut under kommande decennium. Skulden är istället ett stort problem för de kommuner som drabbas av stora befolkningsminskningar Hur fungerar kommunens upplåning? - Den internbank som finns idag lyftes fram. Den ger kommunen en bättre sparränta än vad bankerna erbjuder samtidigt som bolagen kan låna pengar till lika eller bättre villkor som på den öppna marknaden Hur blir det med ombyggnaden av Torget i Skellefteå centrum? - Ingen ombyggnation kommer att dras igång under 2009 och ombyggnationen måste invänta planerna för hur ett centralt beläget resecentrum utvecklas Hur kan busstrafiken i Skellefteå förbättras? - Tätortstaxan (och övriga busstaxor inom kommunen) bygger på länstrafikens råd och att taxorna därmed är harmoniserade inom länet. Huruvida en tvärförbindelse mellan Morö Backe och Solbacken finns eller inte rådde delade meningar om Blir det en bro vid vattenverket/nordanå? - Pengar till en sådan finns inte avsatta i budgeten men håller öppet för att det kan vara den del av konjunkturåtgärder under kommande år Hur blir det med de stora kommunikationslederna i kommunen? - Alla partier är positiva till Norrbotniabanan men det är en fråga som i grunden ägs av statliga Banverket. Angående en ny dragning av E4 via Östra leden är den beroende av hur järnvägen dras och därför nu vilande

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 Var finns kultursatsningen i budget? - Kommunalrådet pekade på de stora behoven inom många områden men intygade att kulturen inte alls är bortglömd utan finns med i diskussionen för framtida satsningar och investeringar. Dessutom diskuterade KPR den framtida gymnasiestrukturen och samarbetet med Norsjö och Malå kommuner. Kommunala pensionärsrådet tackade kommunalrådet för den fördjupande budgetinformationen. att lägga informationen till handlingarna.

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor ISSN 2000-043X HebyFS 2014:06 Infördes i författningssamlingen den 24 februari 2014 Riktlinjer för bistånd inom äldreomsorg Beredningen

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet 3 1. Förord. När vi blir äldre och krafterna tryter ska samhället

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Äldrenämnden. Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens synpunkter på PWC.s granskning av hemvården i Uppsala kommun (bilaga 2).

Äldrenämnden. Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens synpunkter på PWC.s granskning av hemvården i Uppsala kommun (bilaga 2). KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Lennart Gröndal Datum 2014-03-24 Diarienummer ALN-2014-0087.30 Äldrenämnden Synpunkter på granskning av hemvården i Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2012-09-05 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 2012-12-03 1 (15) MINNESANTECKNINGAR Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 1. Uppföljning Det är viktigt med en personlig återkoppling utifrån kundens perspektiv

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23, 23 Inledning Utvecklingsplan 2013-2018 för äldreomsorgen i Gnosjö kommun innebär att vi har ett dokument

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Harry Johansson Björn

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 13 juni 2013

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 13 juni 2013 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 13 juni 2013 Sidan 3 av 126 Ärende 1 Sidan 4 av 126 Sidan 5 av 126 TJÄNSTESKRIVELSE Socialkontoret Marianne Iggmark Datum Vår beteckning 08-58169563 2013-05-22

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vård- och omsorgsförvaltningen Sparad 2011-11-10 Vård- och omsorgsförvaltningen 2 (28) Innehållsförteckning 1 Vägledande bestämmelser

Läs mer

Riktlinjer för handläggning

Riktlinjer för handläggning Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen vid biståndsavdelningen inom äldre- och handikappomsorgen Dnr: SN 2013/624 730 Antagen av socialnämnden 2013-11-11, 99 För tillämpning fr.o.m.

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer