EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV"

Transkript

1 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2002) 375 slutlig 2002/0152 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel (framlagt av Kommissionen)

2 MOTIVERING I ramdirektiv 89/107/EEG om livsmedelstillsatser föreskrivs att särdirektiv skall antas för att harmonisera användningen av olika kategorier av livsmedelstillsatser. Direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel innehåller en förteckning över tillåtna sötningsmedel, de livsmedel som de får användas i och deras användningsvillkor. Direktivet antogs i juni 1994 och ändrades första gången Det behöver nu ändras mot bakgrund av de senaste tekniska och vetenskapliga framstegen. De huvudsakliga ändringar av direktivet som föreslås är följande: 1. Godkännande av två nya sötningsmedel: sukralos och saltet av aspartam och acesulfam. Ramen och kriterierna för godkännande av nya livsmedelstillsatser fastställs i rådets direktiv 89/107/EEG. Kriterierna är sammanfattningsvis teknologiskt behov, ingen hälsorisk för konsumenterna i de mängder som är föreslagna att användas, inget vilseledande av konsumenterna och fördelar för konsumenterna. 1.1 Sukralos Sukralos är ett sötningsmedel som framställs genom kontrollerad klorering av sukros och som är uppskattningsvis gånger sötare än. För närvarande är det tillåtet i flera länder runtom i världen, inbegripet Kanada, Australien, Japan och Förenta staterna. Vetenskapliga kommittén för livsmedel har utvärderat uppgifterna om hur säkert sukralos är och avgett ett yttrande i september Kommittén drog slutsatsen att sukralos kan godtas som sötningsmedel för användning i livsmedel och fastställde det acceptabla dagliga intaget till 0 15 mg/kg kroppsvikt. Starka sötningmedel har fördelar för de konsumenter som vill minska sitt eller kaloriintag och för människor som har diabetes. Att godkänna ytterligare ett starkt sötningsmedel leder till fördelen att man kan erbjuda konsumenterna och livsmedelsindustrin möjligheten att välja mellan ett större antal olika sötningsmedel och sålunda minska intaget av enskilda sötningsmedel. Tillverkarna hävdar att sukralos har följande specifika ytterligare fördelar i jämförelse med andra sötningsmedel som är tillåtna för närvarande: Dess smakprofil ger vid handen att det är mycket likt, men det har färre bismaker eller kvarstående smakförnimmelser än vad starka sötningsmedel ofta anses ha. Det är stabilt under höga temperaturförhållanden, som t.ex. vid gräddning och pastörisering. Tack vare detta kommer livsmedelsindustrin att kunna tillverka ett större urval av kalorilåga produkter som t.ex. bakade produkter och sädesprodukter. Det betyder också att bordssötningsmedel kan användas av konsumenterna vid matlagning och bakning i hemmet. Det blandas väl med, vilket ger möjlighet att tillverka flera lågkaloriprodukter med mindre. 2

3 Det är stabilt vid långtidsförvaring, vilket leder till ekonomiska fördelar för konsumenterna och livsmedelsindustrin. Efter det att Vetenskapliga kommittén för livsmedel avgett sitt yttrande och det teknologiska behovet fastställts har man samrått med industrin om de förväntade användningsändamålen för sukralos. Utifrån samråden med industrin har man utarbetat en förteckning över livsmedelsgrupper och de största tillåtna mängderna för sukralos. Sukralostillverkarens och två medlemsstaters uppskattningar av intag tyder på att dessa mängder inte skulle överskrida det acceptabla dagliga intaget för sukralos. 1.2 Salt av aspartam och acesulfam Saltet av aspartam och acesulfam är, som namnet antyder, ett salt av två redan tillåtna sötningsmedel, nämligen aspartam och acesulfam K. Det tillverkas av dessa två ämnen genom att kaliumjonen i acesulfam K ersätts med aspartam. Vetenskapliga kommittén för livsmedel har utvärderat uppgifterna om hur säkert saltet av aspartam och acesulfam är och avgett ett yttrande i mars Kommittén ansåg att salt av aspartam och acesulfam kan användas som livsmedelstillsats med hänsyn till att saltet utgör en alternativ källa av aspartam- och acesulfamjoner utöver de två redan godkända källorna (E 951 och E 950), potentiell exponering är densamma som med en motsvarande blandning av aspartam och acesulfam K, användningen av ämnena inte ställer några ytterligare säkerhetskrav. Tillverkaren hävdar att salt av aspartam och acesulfam har följande specifika fördelar i jämförelse med blandningen av dessa två ämnen: De sötningsmedel som ingår kan inte dela upp sig i sina beståndsdelar och en fast halt är garanterad. Detta leder till en mer enhetlig produktkvalitet. Kristallerna löses upp snabbare än blandningar av enskilda sötningsmedel. Halvfabrikat, såsom efterrätter, såser, pulverdrycker och bordssötningsmedel, reagerar sålunda bättre under utspädningen. I motsats till blandningen är saltet inte hygroskopiskt. Aspartamacesulfamsalt är med andra ord mycket lättare att lagra och använda inom tillverkningen. Detta underlättar produkthanteringen och ställer inte lika höga krav på emballering. Saltets kristaller är halvkubformade och lättillverkade. Detta innebär att lättrinnande pulver med kontrollerad partikelstorlek kritiskt för produkter av pulverblandningar kan göras. Saltet upplöses lätt i svåra produkter, som fria karameller, i vilka det är svårt att använda en blandning av sötningsmedel. Detta resulterar i högre produktkvalitet. 3

4 Förvånansvärt nog framhäver saltet sötheten i tuggummi och ger det en mycket långvarig kvalitet utan att kräva inkapsling av sötningsmedlet, till exempel med polymerskikt. Strukturen av det solida saltet är sådan att de ställen i molekylen som spelar en roll vid aspartamsönderdelningen blockeras av den närliggande acesulfamen. Den därav följande ökade stabiliteten betyder att saltet kan användas direkt i svåra tillämpningar, såsom tuggummi med kanelsmak, i vilka aspartam är olämpligt om det inte skyddas genom inkapsling. Det kalium som ingår i acesulfam K tas bort när saltet från aspartam och acesulfam framställs. Saltet utgör således en mer koncentrerad sötningskälla och består av två rena sötningsmedel utan kalium, som inte har någon funktion. Följaktligen föreslås att aspartamacesulfamsalt används i livsmedelsgrupper där både aspartam och acesulfam K är tillåtna. De största tillåtna mängderna av saltet beräknas på den lägre av mängderna för de två beståndsdelarna aspartam och acesulfam K. De största tillåtna mängderna för aspartam och acesulfam K skall emellertid inte överskridas när de används tillsammans med saltet av aspartam och acesulfam. 2. Övervakning av tillåtna sötningsmedel och minskat cyklamatintag I rådets direktiv 89/107/EEG, som är ramdirektivet om livsmedelstillsatser, föreskrivs att alla tillåtna livsmedelstillsatser måste hållas under ständig kontroll och omvärderas när helst detta är nödvändigt mot bakgrund av ändrade villkor för användningen och ny vetenskapliga information. I enlighet med denna bestämmelse har Vetenskapliga kommittén för livsmedel på nytt utvärderat cyklaminsyrans säkerhet och dess natrium- och kalciumsalter mot bakgrund av ny vetenskaplig information som framkommit efter det föregående yttrandet. I det nya yttrandet som avgavs i mars 2000 fastställde kommittén ett nytt acceptabelt dagligt intag på 0 7 mg/kg kroppsvikt för cyklaminsyra och dess natrium- och kalciumsalter, uttryckt som cyklaminsyra. Studier om intag som genomförts i fyra medlemsstater utifrån det tidigare tillfälliga acceptabla dagliga intaget och kontrollerats av kommittén visade att också det nya acceptabla dagliga intaget inte skulle överskridas. De senaste uppgifterna om intag som Danmark lämnat ger emellertid vid handen att barns intag av cyklamat skulle kunna överskrida det acceptabla dagliga intaget. Därför föreslår man att den största tillåtna mängden för cyklamater skall minskas genom att förbjuda eller minska dess användning inom vissa livsmedelsgrupper. 3. Dessutom föreslår man att kommissionen skall få behörighet att besluta enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 7 i direktivet om ett ämne är ett sötningsmedel i den mening som avses i direktivet. På detta sätt skulle direktiv 94/35/EG följa samma linje som de två andra särdirektiven om livsmedelstillsatser, nämligen direktiv 94/36/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel och direktiv 95/2/EG om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel, som innehåller liknande bestämmelser. 4

5 I INVERKAN PÅ SUBSIDIARITETEN 1. Vilka är målen för den föreslagna åtgärden mot bakgrund av gemenskapens åligganden? Enligt direktiv 89/107/EEG skall det antas särdirektiv för att harmonisera användningen av olika kategorier av livsmedelstillsatser. Direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel antogs den 30 juni Detta direktiv måste nu ändras på grund av de senaste tekniska och vetenskapliga framstegen. 2. Faller den planerade åtgärden inom gemenskapens exklusiva behörighet, eller är behörigheten delad mellan gemenskapen och medlemsstaterna? Gemenskapen har ensam behörighet när det gäller den föreslagna åtgärden. 3. Vilken är gemenskapsaspekten på problemet? Vid upprättandet av den inre marknaden prioriterades en harmonisering av användningen av livsmedelstillsatser på gemenskapsnivå. Ramdirektiv 89/107/EEG om livsmedelstillsatser antogs den 21 december 1988 och de tre särdirektiven (färgämnen, sötningsmedel och andra ämnen) antogs 1994 och Sedan dess har styrmedlen för användningen av tillsatser varit desamma i de 15 medlemsstaterna. På detta sätt säkerställs ett högt konsumentskydd, konsumenterna får större frihet att välja mellan olika livsmedel och den fria rörligheten för livsmedel garanteras. Direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel grundas på s.k. positivlistor. I bilagan till direktivet finns en förteckning över godkända livsmedelstillsatser tillsammans med en förteckning över de livsmedel i vilka tillsatserna får användas och villkoren för användningen av tillsatserna. Alla sötningsmedel som inte anges i förteckningen är förbjudna med undantag av nya sötningsmedel som tillfälligt godkänts av medlemsstaterna för en begränsad period på två år. 4. Kan problemet lösas mest effektivt av gemenskapen eller av medlemsstaterna? Det bör råda en enhetlig lagstiftning i Europeiska gemenskapen för att man skall kunna uppnå en hög grad av livsmedelssäkerhet och för att säkerställa den fria handeln med livsmedel i gemenskapen. 5. Vilka ytterliga fördelar följer av den åtgärd gemenskapen planerar, och vilka skulle konsekvenserna vara av att förhålla sig passiv? Vetenskapliga kommittén för livsmedel har utvärderat två nya ämnen som kommer att användas som sötningsmedel. Om kommissionen föreslår att dessa sötningsmedel skall tas i bruk, kan de godkännas på gemenskapsnivå. Om kommissionen inte föreslår att dessa ämnen skall tas i bruk, kan de inte användas inom gemenskapen. Dessutom beaktas i förslaget en minskning av den största tillåtna mängden för ett sötningsmedel vars nya acceptabla dagliga intag nu har fastställts, som är lägre än det tidigare tillfälliga värdet. Denna åtgärd syftar till att säkerställa att det acceptabla intaget för denna tillsats inte överskrids. 5

6 6. Vilka åtgärder kan gemenskapen vidta? För att ändra direktiv 94/35/EG krävs att Europaparlamentet och rådet antar ett nytt direktiv enligt det förfarande som anges i artikel Krävs det enhetliga bestämmelser, eller är det tillräckligt att fastställa de allmänna principerna i ett direktiv, som därefter genomförs av medlemsstaterna? Kommissionens förslag grundas på principen att det skall råda fullständig harmonisering på gemenskapsnivå, vilket föreskrivs i ramdirektivet om livsmedelstillsatser. 6

7 2002/0152 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta, med beaktande av kommissionens förslag 1, med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande 2, efter samråd med Vetenskapliga kommittén för livsmedel enligt artikel 6 i rådets direktiv 89/107/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om livsmedelstillsatser som är godkända för användning i livsmedel 3, i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget 4, och av följande skäl: 1. Europaparlamentets och rådets direktiv 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel 5 innehåller en förteckning över sötningsmedel som får användas inom gemenskapen och villkoren för deras användning. 2. Sedan 1996 har två nya sötningsmedel, nämligen sukralos och saltet av aspartam och acesulfam, godtagits som sötningsmedel för användning i livsmedel av Vetenskapliga kommittén för livsmedel. 3. Vetenskaliga kommittén för livsmedel har nu fastställt ett nytt acceptabelt dagligt intag för cyklaminsyra och dess natrium- och kalciumsalter. Yttrandet från Vetenskapliga kommittén för livsmedel leder tillsammans med en sträng tolkning av uppskattningarna av intag till en minskning av de största tillåtna mängderna för cyklaminsyra och dess natrium- och kalciumsalter EGT C [ ], [ ], s. [ ]. EGT C [ ], [ ], s. [ ]. EGT L 40, , s. 27. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 94/34/EG (EGT L 237, , s. 1). EGT C [ ], [ ], s. [ ]. EGT L 237, , s. 3. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 96/83/EG (EGT L 48, , s. 16). 7

8 4. De berörda livsmedelstillsatserna stämmer överens med de allmänna kriterierna i bilaga II till direktiv 89/107/EEG. 5. Det är önskvärt att samrådsförfarandet med Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa följs när ett beslut fattas om huruvida ett särskilt ämne är ett sötningsmedel. 6. I artiklarna 53 och 54 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet 6 fastställs förfaranden för nödåtgärder för livsmedel och foder som har sitt ursprung i gemenskapen eller som importeras från ett tredje land. Enligt artiklarna får kommissionen vidta sådana åtgärder i situationer där livsmedel sannolikt kommer att innebära en allvarlig risk för människors hälsa, djurs hälsa eller miljön, och där en sådan risk inte tillfredsställande kan undanröjas genom åtgärder som vidtas av den eller de berörda medlemsstaterna. 7. Bestämmelserna i direktiv 94/35/EG bör ändras med hänsyn till rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter Direktiv 94/35/EG bör ändras i enlighet med detta. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Direktiv 94/35/EG ändras på följande sätt: 1. Artikel 4 skall ersättas med följande: Artikel 4 Artikel 1 1. Förfarandet i artikel 7.2 kan tillämpas vid beslut om ett ämne är ett sötningsmedel i den mening som avses i artikel Om skiljaktiga meningar föreligger om huruvida sötningsmedel kan användas i ett visst livsmedel enligt villkoren i detta direktiv, kan förfarandet i artikel 7.2 tillämpas för att avgöra om detta livsmedel skall anses tillhöra någon av de kategorier som anges i kolumn 3 i bilagan. 2. Artikel 7 skall ersättas med följande: Artikel 7 1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa som inrättats genom artikel 58.1 i rådets förordning (EG) nr 178/2002, nedan kallad kommittén. 6 7 EGT L 31, , s. 1. EGT L 184, , s

9 2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i beslutet. Den period som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader. 3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning. 3. Bilagan skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv. Artikel 2 Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den [...]. De skall genast underrätta kommissionen om detta. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda. Artikel 3 Detta direktiv träder i kraft den [ ] dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. Utfärdat i Bryssel den [ ] Artikel 4 På Europaparlamentets vägnar Ordförande [ ] På rådets vägnar Ordförande [ ] 9

10 BILAGA Bilagan till direktiv 94/35/EG skall ändras på följande sätt: 1. Kategoribeteckningen konditorivaror för särskilda näringsändamål skall ersättas med konditorivaror, energireducerade eller utan tillsats av. 2. När det gäller E 951 Aspartam skall följande kategori läggas till: - Glasstrutar och glassrån utan tillsatt mg/kg 3. När det gäller E 952 Cyklaminsyra och dess natrium och kalciumsalter a) skall maximihalten 400 mg/l för kategorin vattenbaserade aromatiserade drycker, energireducerade eller utan tillsats av ersättas med 350 mg/l. b) skall följande kategorier och maximihalter utgå: - Konfektyrvaror utan tillsats av 500 mg/kg - Konfektyrvaror baserade på kakao eller torkad frukt, energireducerade eller utan tillsats av - Konfektyrvaror baserade på stärkelse, energireducerade eller utan tillsats av 500 mg/kg 500 mg/kg - Tuggummi utan tillsats av mg/kg - Pastiller för frisk andedräkt utan tillsatt mg/kg - Glassvaror, energireducerade eller utan tillsatt 250 mg/kg 4. Följande tabeller skall läggas till: 10

11 EGnr Benämning Livsmedel Största tillåtna mängd E 955 Sukralos Alkoholfria drycker - Vattenbaserade aromatiserade drycker, energireducerade eller utan tillsats av - Drycker baserade på mjölk och mjölkprodukter eller fruktjuice, energireducerade eller utan tillsats av 300 mg/l 300 mg/l Desserter och liknande produkter - Vattenbaserade aromatiserade desserter, energireducerade eller utan tillsats av - Beredningar baserade på mjölk eller mjölkprodukter, energireducerade eller utan tillsats av - Desserter baserade på frukt och grönsaker, energireducerade eller utan tillsats av - Äggbaserade desserter, energireducerade eller utan tillsats av - Desserter baserade på spannmål, energireducerade eller utan tillsats av - Fettbaserade desserter, energireducerade eller utan tillsats av - Snacks : vissa smaksättningar av konsumtionsfärdiga, färdigförpackade, torra, smaksatta, stärkelseprodukter och nötter med överdrag Konfektyrvaror 200 mg/kg - Konfektyrvaror utan tillsats av mg/kg - Konfektyrvaror baserade på kakao eller torkad frukt, energireducerade eller utan tillsats av - Konfektyrvaror baserade på stärkelse, energireducerade eller utan tillsats av 800 mg/kg mg/kg - Glasstrutar och glassrån utan tillsatt 800 mg/kg - Eßoblaten 800 mg/kg - Smörgåspålägg baserat på kakao, mjölk, torkad frukt eller fett, energireducerade eller utan tillsats av - Frukostcerealier med ett fiberinnehåll på minst 15 % och som innehåller minst 20 % kli, energireducerade eller utan tillsatt - Pastiller för frisk andedräkt, energireducerade eller utan tillsatt 2 11

12 - Starkt aromatiserade pastiller för halsen utan tillsatt mg/kg - Tuggummi utan tillsats av mg/kg - Energireducerade konfektyrer i tablettform 200 mg/kg - Äppel- och päroncider 50 mg/l - Drycker baserade på en blandning av öl, äppelcider, päroncider, spritdrycker eller vin och alkoholfria drycker 250 mg/l - Spritdrycker som innehåller mindre än 15 volymprocent alkohol 250 mg/l - Öl, alkoholfritt eller med högst 1,2 volymprocent alkohol 250 mg/l - Bière de table/tafelbier/table beer (med en stamvörthalt under 6 %), med undantag av Obergäriges Einfachbier - Öl med en minimisurhet av 30 milliekvivalenter uttryckt som NaOH 250 mg/l 250 mg/l - Mörkt öl av typen oud bruin 250 mg/l - Energireducerat öl 10 mg/l - Glassvaror, energireducerade eller utan tillsatt 320 mg/kg - Frukt på burk eller glas,energireducerade eller utan tillsats av - Sylt, gelé och citrusmarmelad, energireducerad - Beredningar av frukt och grönsaker, energireducerade - Sötsura frukt- och grönsakskonserver 180 mg/kg - Feinkostsalat 140 mg/kg - Sötsura hel- och halvkonserver av fisk samt marinader av fisk, kräftdjur och blötdjur 120 mg/kg - Energireducerade soppor 45 mg/l - Såser 450 mg/kg - Senap 140 mg/kg - Konditorivaror, energireducerade eller utan tillsats av 700 mg/kg - Kompletta bantningspreparat, avsedda att ersätta en enstaka måltid eller det samlade dagliga födointaget - Kompletta formulaprodukter och supplementnäring för användning under medicinsk övervakning 320 mg/kg - Kosttillskott i flytande form 240 mg/kg - Flytande eller tuggbara kosttillskott 800 mg/kg 12

13 Flytande eller tuggbara kosttillskott i dietetisk kost baserade på vitaminer och/eller mineralämnen 2 13

14 EG-nr Benämning Livsmedel Största tillåtna mängd 8 E 962 Salt av aspartam och acesulfam Salt av aspartam och acesulfam Aspartammotsvarighet Acesulfam K- motsvarighet Alkoholfria drycker - Vattenbaserade aromatiserade drycker, energireducerade eller utan tillsats av - Drycker baserade på mjölk och mjölkprodukter eller fruktjuice, energireducerade eller utan tillsats av 796 mg/l 512 mg/l 350 mg/l 796 mg/l 512 mg/l 350 mg/l Desserter och liknande produkter - Vattenbaserade aromatiserade desserter, energireducerade eller utan tillsats av - Beredningar baserade på mjölk eller mjölkprodukter, energireducerade eller utan tillsats av - Desserter baserade på frukt och grönsaker, energireducerade eller utan tillsats av - Äggbaserade desserter, energireducerade eller utan tillsats av - Desserter baserade på spannmål, energireducerade eller utan tillsats av - Fettbaserade desserter, energireducerade eller utan tillsats av - Snacks : vissa smaksättningar av konsumtionsfärdiga, färdigförpackade, torra, smaksatta stärkelseprodukter och nötter med överdrag 796 mg/kg 512 mg/kg 350 mg/kg 796 mg/kg 512 mg/kg 350 mg/kg 796 mg/kg 512 mg/kg 350 mg/kg 796 mg/kg 512 mg/kg 350 mg/kg 796 mg/kg 512 mg/kg 350 mg/kg 796 mg/kg 512 mg/kg 350 mg/kg 777 mg/kg 500 mg/kg 342 mg/kg 8 De största tillåtna mängderna för salt av aspartam-acesulfam beräknas på de största tillåtna mängderna för dess beståndsdelar aspartam (E 951) och acesulfam K (E 950). Den största tillåtna mängderna för aspartam (E 951) och acesulfam K (E 950) får inte överskridas när de används tillsammans med saltet av aspartam och acesulfam. 14

15 Konfektyrvaror - Konfektyrvaror utan tillsats av mg/kg 731 mg/kg 500 mg/kg - Konfektyrvaror baserade på kakao eller torkad frukt, energireducerade eller utan tillsats av - Konfektyrvaror baserade på stärkelse, energireducerade eller utan tillsats av - Glasstrutar och glassrån utan tillsatt - Smörgåspålägg baserat på kakao, mjölk, torkad frukt eller fett, energireducerade eller utan tillsats av - Frukostcerealier med ett fiberinnehåll på minst 15 % och som innehåller minst 20 % kli, energireducerade eller utan tillsatt - Pastiller för frisk andedräkt, energireducerade eller utan tillsatt mg/kg 731 mg/kg 500 mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 684 mg/kg mg/kg mg/kg 684 mg/kg mg/kg mg/kg 684 mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg - Tuggummi utan tillsats av mg/kg mg/kg mg/kg - Äppel- och päroncider 796 mg/l 512 mg/l 350 mg/l - Drycker baserade på en blandning av öl, äppelcider, päroncider, spritdrycker eller vin och alkoholfria drycker - Spritdrycker som innehåller mindre än 15 volymprocent alkohol - Öl, alkoholfritt eller med högst 1,2 volymprocent alkohol - Bière de table/tafelbier/table beer (med en stamvörthalt under 6 %), med undantag av Obergäriges Einfachbier - Öl med en minimisurhet av 30 milliekvivalenter uttryckt som NaOH 796 mg/l 512 mg/l 350 mg/l 796 mg/l 512 mg/l 350 mg/l 796 mg/l 512 mg/l 350 mg/l 796 mg/l 512 mg/l 350 mg/l 796 mg/l 512 mg/l 350 mg/l - Mörkt öl av typen oud bruin 796 mg/l 512 mg/l 350 mg/l - Energireducerat öl 39 mg/l 25 mg/l 17 mg/l - Glassvaror, energireducerade eller utan tillsatt mg/kg 800 mg/kg 547 mg/kg 15

16 - Frukt på burk eller glas,energireducerade eller utan tillsats av - Sylt, gelé och citrusmarmelad, energireducerad - Beredningar av frukt och grönsaker, energireducerade 796 mg/kg 512 mg/kg 350 mg/kg mg/kg mg/kg 684 mg/kg 796 mg/kg 512 mg/kg 350 mg/kg - Sötsura frukt- och grönsakskonserver 455 mg/kg 292 mg/kg 200 mg/kg - Feinkostsalat 544 mg/kg 350 mg/kg 239 mg/kg - Sötsura hel- och halvkonserver av fisk samt marinader av fisk, kräftdjur och blötdjur 455 mg/kg 292 mg/kg 200 mg/kg - Energireducerade soppor 171 mg/l 110 mg/l 75 mg/l - Såser 544 mg/kg 350 mg/kg 239 mg/kg - Senap 544 mg/kg 350 mg/kg 239 mg/kg - Konditorivaror, energireducerade eller utan tillsats av - Kompletta bantningspreparat, avsedda att ersätta en enstaka måltid eller det samlade dagliga födointaget - Kompletta formulaprodukter och supplementnäring för användning under medicinsk övervakning mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 658 mg/kg 450 mg/kg mg/kg 658 mg/kg 450 mg/kg - Kosttillskott i flytande form 796 mg/kg 512 mg/kg 350 mg/kg - Flytande eller tuggbara kosttillskott mg/kg 731 mg/kg 500 mg/kg Flytande eller tuggbara kosttillskott i dietetisk kost baserade på vitaminer och/eller mineralämnen mg/kg mg/kg mg/kg 16

17 KONSEKVENSANALYS FÖRSLAGETS KONSEKVENSER FÖR FÖRETAG, SÄRSKILT SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG BETECKNING PÅ FÖRSLAGET Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel DOKUMENTETS REFERENSNUMMER SANCO/2002/ FÖRSLAGET 1. Varför är det nödvändigt med gemenskapslagstiftning på detta område med beaktande av subsidiaritetsprincipen och vilka är huvudmålen? Det föreslås en ändring av förteckningen över sötningsmedel i direktiv 94/35/EG. Detta direktiv utarbetades i enlighet med bestämmelserna i rådets direktiv 89/107/EEG, som är ramdirektivet om livsmedelstillsatser, enligt vilka kommissionen skall lägga fram ett förslag om alla livsmedelstillsatser och om i vilka kategorier av livsmedel de godkända tillsatserna skall få användas tillsammans med sina största tillåtna mängder. Europaparlamentets och rådet direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel antogs i juni Den föregående ändringen av direktivet antogs i december Sedan dess har det skett tekniska och vetenskapliga framsteg samt framsteg inom livsmedelstillverkningen. Det är därför nödvändigt att ändra direktiv 94/35/EG. Det måste läggas fram ett förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/35/EG för att ändra förteckningen över sötningsmedel. KONSEKVENSER FÖR FÖRETAGEN 2. Vilka kommer att beröras av förslaget? Vilka företagsbranscher? Alla branscher inom livsmedelsindustrin där tillsatser används vid tillverkningen av livsmedel påverkas av förslaget. Hur stora är de företag som påverkas (vilken är de små och medelstora företagens andel)? Urvalet av produkter som kan tillverkas av små och medelstora företag och av större företag kan breddas. 17

18 Är dessa företag belägna i vissa geografiska områden inom gemenskapen? Konsekvensernas geografiska fördelning är jämn. 3. Vad skall företagen göra för att uppfylla bestämmelserna i förslaget? Användningen av vissa sötningsmedel i vissa livsmedel kommer att tillåtas i en mindre mängd eller förbjudas och tillverkningen måste anpassas till detta. 4. Vilka ekonomiska verkningar förväntas förslaget få för sysselsättningen, för investeringar och bildande av företag, för företagens konkurrenskraft? Förslaget kommer inte att få några konsekvenser för sysselsättningen. Konkurrenskraften kommer att öka eftersom produktionseffektiviteten förbättras. 5. Innehåller förslaget åtgärder där hänsyn tas till de små och medelstora företagens särskilda situation (lägre eller annorlunda krav etc.)? Förslaget innehåller inte några särskilda åtgärder för små och medelstora företag. Alla företag behandlas på samma sätt. SAMRÅD 6. Förteckning över organisationer som rådfrågats och redogörelse för deras viktigaste synpunkter. Kommissionens berörda avdelningar har rådfrågats. Europeiska byrån för konsumentföreningar (BEUC), Confederation of the food and drink industries of the EU (CIAA) och International Sweeteners Association (ISA) har rådfrågats. BEUC lämnade inga synpunkter. CIAA och ISA stöder i stort förslaget. 18

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel. (EGT nr L 237, 10.9.1994, s.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel. (EGT nr L 237, 10.9.1994, s. --- I Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 C5-0299/2003 2002/00152(COD) SV 01/07/2003 Gemensam ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/35/EG

Läs mer

Anmärkning: E-nr Benämning Livsmedel Största tillåtna mängd. - Efterrätter som är energifattiga eller utan tillsats av Quantum satis E 421 Mannitol

Anmärkning: E-nr Benämning Livsmedel Största tillåtna mängd. - Efterrätter som är energifattiga eller utan tillsats av Quantum satis E 421 Mannitol 460 Nr 117 Bilaga Anmärkning: 1. För ämne E 952, Cyklaminsyra och dess Na- och Ca-salter, uttrycks de största tillåtna erna som fri syra. 2. För ämne E 954, Sackarin och dess Na-, K- och Ca-salter, uttrycks

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 17 juli 2013 (OR. en) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 FÖLJENOT från: mottagen den: 11 juli 2013 till: Komm. dok. nr: D027805/03 Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:20) om livsmedelstillsatser; (H 32) Utkom från trycket 22 december 2004 Omtryck

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.9.2002 KOM(2002) 464 slutlig 2001/0199 (COD) Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2000/13/EG när det gäller

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en) 5234/16 DENLEG 3 AGRI 10 SAN 8 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 12 januari 2016 till: Komm. dok. nr: D042509/03 Ärende: Rådets

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 9.6.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 150/71 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 489/2012 av den 8 juni 2012 om tillämpningsföreskrifter för artikel 16 i Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelstillsatser 1 ;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelstillsatser 1 ; Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelstillsatser 1 ; (H 32) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Föreskrifterna är beslutade

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FÖLJENOT från: inkom den: 29 april 2016 till: Komm. dok. nr: D043783/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets

Läs mer

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG)

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG) 1991L0671 SV 20.03.2014 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2017 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2017 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2017 (OR. en) 8782/17 DENLEG 37 AGRI 242 SAN 178 FÖLJENOT från: inkom den: 2 maj 2017 till: Komm. dok. nr: D050365/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 juli 2014 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 juli 2014 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 3 juli 2014 (OR. en) 11528/14 DENLEG 120 AGRI 477 SAN 273 FÖLJENOT från: inkom den: 2 juli 2014 till: Komm. dok. nr: D033633/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets

Läs mer

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden IP/03/1022 Bryssel den 16 juli 2003 Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden Europeiska kommissionen antog i dag

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 25 februari 2013 (26.2) (OR. en) 6820/13 DENLEG 16 AGRI 113

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 25 februari 2013 (26.2) (OR. en) 6820/13 DENLEG 16 AGRI 113 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 februari 2013 (26.2) (OR. en) 6820/13 DENLEG 16 AGRI 113 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 22 februari 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm.

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2016 (OR. en) 8681/16 DENLEG 41 AGRI 240 SAN 173 FÖLJENOT från: inkom den: 4 maj 2016 till: Komm. dok. nr: D044599/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0262(COD) 10 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument D021995/02.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument D021995/02. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 september 2012 (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 22 augusti 2012 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelstillsatser; (H 32) Utkom från trycket den 23 juni 2003 beslutade den 13 maj 2003. Med stöd av 4, 19, 25

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott 1 ;

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott 1 ; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter () om kosttillskott 1 ; (H 165) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Föreskrifterna är beslutade

Läs mer

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I P7_TA-PROV(20)045 Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 20 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6782 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.10.2002 KOM(2002) 561 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2010 KOM(2010)280 slutlig 2010/0168 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om obligatorisk tillämpning av föreskrifter nr 100 från Förenta nationernas ekonomiska kommission

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D034098/02. Bilaga: D034098/ /14 /ss DGB 4B. Europeiska unionens råd Bryssel den 23 juli 2014 (OR.

För delegationerna bifogas dokument D034098/02. Bilaga: D034098/ /14 /ss DGB 4B. Europeiska unionens råd Bryssel den 23 juli 2014 (OR. Europeiska unionens råd Bryssel den 23 juli 2014 (OR. en) 12140/14 DENLEG 135 AGRI 512 SAN 296 FÖLJENOT från: inkom den: 22 juli 2014 till: Komm. dok. nr: D034098/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.1.2006 KOM(2006) 2 slutlig 2003/0165 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG 3.5.2000 L 106/1 I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG av den 20 mars 2000 om hastighetsmätare för två- och trehjuliga motorfordon och om ändring

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.3.2014 COM(2014) 174 final 2014/0096 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kaseiner och kaseinater

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 10 mars 2017 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 10 mars 2017 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 10 mars 2017 (OR. en) 7180/17 DENLEG 17 AGRI 131 SAN 95 FÖLJENOT från: inkom den: 9 mars 2017 till: Komm. dok. nr: D048363/04 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Konsoliderat lagstiftningsdokument 18 januari 2000 1998/0106(COD) PE2 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 18 januari 2000 inför antagandet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11/12/2003 K(2003) 4639 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 11/12/2003 om genomförandet och användningen av Eurokoder för byggnadsverk och byggprodukter

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 16.12.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 334/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 om identifikationsmärkning av livsmedelspartier

Läs mer

Förordning 1523/2007, päls av katt och hund [7281]

Förordning 1523/2007, päls av katt och hund [7281] Förordning 1523/2007, päls av katt och hund [7281] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 av den 11 december 2007 om att förbjuda utsläppande på marknaden samt import till eller export

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2009R0124 SV 30.07.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 124/2009 av den 10 februari

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 27 maj 2013 (28.5) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 27 maj 2013 (28.5) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 27 maj 2013 (28.5) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 21 maj 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 25.9.2003 KOM(2003) 566 slutlig 2003/222 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 2 september 2013 (3.9) (OR. en) 13245/13 DENLEG 100 DELACT 44

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 2 september 2013 (3.9) (OR. en) 13245/13 DENLEG 100 DELACT 44 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 2 september 2013 (3.9) (OR. en) 13245/13 DENLEG 100 DELACT 44 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 21 augusti 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm.

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.2.2014 COM(2014) 4 final 2014/0033 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 89/608/EEG, 90/425/EEG och 91/496/EEG vad gäller

Läs mer

Frågor och svar om livsmedelstillsatser

Frågor och svar om livsmedelstillsatser MEMO/11/783 Bryssel den 14 november 2011 Frågor och svar om livsmedelstillsatser Vad är livsmedelstillsatser? Tillsatser är ett slags ämnen som av olika skäl används vid beredningen av livsmedel till exempel

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 3 december 2013 (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 3 december 2013 (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 december 2013 (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 2 december 2013 till: Komm. dok. nr: D030001/02 Ärende:

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A7-0109/292. Ändringsförslag. Renate Sommer för PPE-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV A7-0109/292. Ändringsförslag. Renate Sommer för PPE-gruppen 9.6.2010 A7-0109/292 292 Artikel 2 punkt 2 led eb (nytt) eb) hantverksmässigt framställda livsmedel: livsmedel som framställts direkt för konsumenten i ett företag som i enlighet med nationell närings-

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 246/19

Europeiska unionens officiella tidning L 246/19 21.9.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 246/19 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1095/2007 av den 20 september 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1490/2002 om kompletterande tillämpningsföreskrifter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 16.3.2012 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 1037/2007, ingiven av Jill Bell (irländsk medborgare), för Irish Association of Health

Läs mer

Vägledning. Vägledning till Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:11) om cider

Vägledning. Vägledning till Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:11) om cider Vägledning Vägledning till Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:11) om cider Innehåll 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Vad händer om föreskrifterna om cider inte följs?... 5 4 Kommentarer till

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny förordning om spritdrycker Näringsdepartementet 2017-01-03 Dokumentbeteckning KOM(2016) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2017 COM(2017) 640 final 2017/0282 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EESkommittén avseende

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.3.2012 COM(2012) 141 final 2012/0070 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2016 COM(2016) 669 final 2016/0330 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal i form av skriftväxling mellan

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 20 augusti 2014 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 20 augusti 2014 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 20 augusti 2014 (OR. en) 12561/14 DENLEG 144 AGRI 536 SAN 317 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 6 augusti 2014 till: Komm. dok. nr: D034473/02 Ärende:

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 3 augusti 2012 (6.8) (OR. en) 13055/12 DENLEG 73 AGRI 528

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 3 augusti 2012 (6.8) (OR. en) 13055/12 DENLEG 73 AGRI 528 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 augusti 2012 (6.8) (OR. en) 13055/12 DENLEG 73 AGRI 528 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 25 juli 2012 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0008(COD) 7 november 2003 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.8.2008 KOM(2008) 514 slutlig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2182/2004 om medaljer

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling sverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i sverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol; (H 128) Utkom från trycket den 17 juni 2009 Omtryck beslutade den

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.10.2003 SEK(2003)1127 slutlig 2001/0255(COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) SV 31.7.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 204/35 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 739/2013 av den 30 juli 2013 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

Dokument 11646/03 DENLEG 44 SAN 162 CODEC 1024

Dokument 11646/03 DENLEG 44 SAN 162 CODEC 1024 Slutlig Bilaga 1 Rådspromemoria EPSCO-rådet den 2-3 juni 2005 Jordbruksdepartementet 2005-05-20 Livsmedels- och djurenheten Monika Schere Tfn 08-405 13 15 e-post: monika.schere@agriculture.ministry.se

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdesdokument 3.4.2008 B6-.../2008 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdesdokument 3.4.2008 B6-.../2008 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet EUROPAPARLAMENTET 2004 Sammanträdesdokument 2009 3.4.2008 B6-.../2008 FÖRSLAG TILL RESOLUTION enligt artikel 81.4 b i arbetsordningen av Guido Sacconi för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1 (H 135) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I. Förslag till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I. Förslag till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.11.2007 KOM(2007) 741 slutlig 2007/0262 (COD) Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2014 C(2014) 1642 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 13.3.2014 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

(EGT L 276, , s. 40)

(EGT L 276, , s. 40) 1990L0496 SV 20.11.2003 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV av den 24 september 1990 om näringsvärdesdeklaration

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser

Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser Inledning Vad är det egentligen vår mat innehåller, är innehållet alltid så oskyldigt som man tror? Hur ofta brukar man inte förbise innehållsförteckning

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 8.11.2006 KOM(2006) 667 slutlig 2006/0219 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 9 juli 2010 (13.7) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 9 juli 2010 (13.7) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 9 juli 2010 (13.7) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 7 juli 2010 till: Rådets generalsekretariat Ärende: Utkast till kommissionens

Läs mer

Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner

Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner På den här sidan hittar du fakta om barnmat, vilka regler som styr området och vilka

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.7.2016 COM(2016) 438 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om tillämpning av lagstiftningspaketet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i gemensamma EESkommittén beträffande

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 26 augusti 2010 till: Rådets generalsekretariat Ärende: Utkast till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D042245/03.

För delegationerna bifogas dokument D042245/03. Europeiska unionens råd Bryssel den 11 december 2015 (OR. en) 15265/15 AVIATION 165 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 10 december 2015 till: Komm. dok. nr: D042245/03 Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) L 331/8 SV 18.11.2014 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1228/2014 av den 17 november 2014 om godkännande och icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad (Text av betydelse för

Läs mer