EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV"

Transkript

1 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2002) 375 slutlig 2002/0152 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel (framlagt av Kommissionen)

2 MOTIVERING I ramdirektiv 89/107/EEG om livsmedelstillsatser föreskrivs att särdirektiv skall antas för att harmonisera användningen av olika kategorier av livsmedelstillsatser. Direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel innehåller en förteckning över tillåtna sötningsmedel, de livsmedel som de får användas i och deras användningsvillkor. Direktivet antogs i juni 1994 och ändrades första gången Det behöver nu ändras mot bakgrund av de senaste tekniska och vetenskapliga framstegen. De huvudsakliga ändringar av direktivet som föreslås är följande: 1. Godkännande av två nya sötningsmedel: sukralos och saltet av aspartam och acesulfam. Ramen och kriterierna för godkännande av nya livsmedelstillsatser fastställs i rådets direktiv 89/107/EEG. Kriterierna är sammanfattningsvis teknologiskt behov, ingen hälsorisk för konsumenterna i de mängder som är föreslagna att användas, inget vilseledande av konsumenterna och fördelar för konsumenterna. 1.1 Sukralos Sukralos är ett sötningsmedel som framställs genom kontrollerad klorering av sukros och som är uppskattningsvis gånger sötare än. För närvarande är det tillåtet i flera länder runtom i världen, inbegripet Kanada, Australien, Japan och Förenta staterna. Vetenskapliga kommittén för livsmedel har utvärderat uppgifterna om hur säkert sukralos är och avgett ett yttrande i september Kommittén drog slutsatsen att sukralos kan godtas som sötningsmedel för användning i livsmedel och fastställde det acceptabla dagliga intaget till 0 15 mg/kg kroppsvikt. Starka sötningmedel har fördelar för de konsumenter som vill minska sitt eller kaloriintag och för människor som har diabetes. Att godkänna ytterligare ett starkt sötningsmedel leder till fördelen att man kan erbjuda konsumenterna och livsmedelsindustrin möjligheten att välja mellan ett större antal olika sötningsmedel och sålunda minska intaget av enskilda sötningsmedel. Tillverkarna hävdar att sukralos har följande specifika ytterligare fördelar i jämförelse med andra sötningsmedel som är tillåtna för närvarande: Dess smakprofil ger vid handen att det är mycket likt, men det har färre bismaker eller kvarstående smakförnimmelser än vad starka sötningsmedel ofta anses ha. Det är stabilt under höga temperaturförhållanden, som t.ex. vid gräddning och pastörisering. Tack vare detta kommer livsmedelsindustrin att kunna tillverka ett större urval av kalorilåga produkter som t.ex. bakade produkter och sädesprodukter. Det betyder också att bordssötningsmedel kan användas av konsumenterna vid matlagning och bakning i hemmet. Det blandas väl med, vilket ger möjlighet att tillverka flera lågkaloriprodukter med mindre. 2

3 Det är stabilt vid långtidsförvaring, vilket leder till ekonomiska fördelar för konsumenterna och livsmedelsindustrin. Efter det att Vetenskapliga kommittén för livsmedel avgett sitt yttrande och det teknologiska behovet fastställts har man samrått med industrin om de förväntade användningsändamålen för sukralos. Utifrån samråden med industrin har man utarbetat en förteckning över livsmedelsgrupper och de största tillåtna mängderna för sukralos. Sukralostillverkarens och två medlemsstaters uppskattningar av intag tyder på att dessa mängder inte skulle överskrida det acceptabla dagliga intaget för sukralos. 1.2 Salt av aspartam och acesulfam Saltet av aspartam och acesulfam är, som namnet antyder, ett salt av två redan tillåtna sötningsmedel, nämligen aspartam och acesulfam K. Det tillverkas av dessa två ämnen genom att kaliumjonen i acesulfam K ersätts med aspartam. Vetenskapliga kommittén för livsmedel har utvärderat uppgifterna om hur säkert saltet av aspartam och acesulfam är och avgett ett yttrande i mars Kommittén ansåg att salt av aspartam och acesulfam kan användas som livsmedelstillsats med hänsyn till att saltet utgör en alternativ källa av aspartam- och acesulfamjoner utöver de två redan godkända källorna (E 951 och E 950), potentiell exponering är densamma som med en motsvarande blandning av aspartam och acesulfam K, användningen av ämnena inte ställer några ytterligare säkerhetskrav. Tillverkaren hävdar att salt av aspartam och acesulfam har följande specifika fördelar i jämförelse med blandningen av dessa två ämnen: De sötningsmedel som ingår kan inte dela upp sig i sina beståndsdelar och en fast halt är garanterad. Detta leder till en mer enhetlig produktkvalitet. Kristallerna löses upp snabbare än blandningar av enskilda sötningsmedel. Halvfabrikat, såsom efterrätter, såser, pulverdrycker och bordssötningsmedel, reagerar sålunda bättre under utspädningen. I motsats till blandningen är saltet inte hygroskopiskt. Aspartamacesulfamsalt är med andra ord mycket lättare att lagra och använda inom tillverkningen. Detta underlättar produkthanteringen och ställer inte lika höga krav på emballering. Saltets kristaller är halvkubformade och lättillverkade. Detta innebär att lättrinnande pulver med kontrollerad partikelstorlek kritiskt för produkter av pulverblandningar kan göras. Saltet upplöses lätt i svåra produkter, som fria karameller, i vilka det är svårt att använda en blandning av sötningsmedel. Detta resulterar i högre produktkvalitet. 3

4 Förvånansvärt nog framhäver saltet sötheten i tuggummi och ger det en mycket långvarig kvalitet utan att kräva inkapsling av sötningsmedlet, till exempel med polymerskikt. Strukturen av det solida saltet är sådan att de ställen i molekylen som spelar en roll vid aspartamsönderdelningen blockeras av den närliggande acesulfamen. Den därav följande ökade stabiliteten betyder att saltet kan användas direkt i svåra tillämpningar, såsom tuggummi med kanelsmak, i vilka aspartam är olämpligt om det inte skyddas genom inkapsling. Det kalium som ingår i acesulfam K tas bort när saltet från aspartam och acesulfam framställs. Saltet utgör således en mer koncentrerad sötningskälla och består av två rena sötningsmedel utan kalium, som inte har någon funktion. Följaktligen föreslås att aspartamacesulfamsalt används i livsmedelsgrupper där både aspartam och acesulfam K är tillåtna. De största tillåtna mängderna av saltet beräknas på den lägre av mängderna för de två beståndsdelarna aspartam och acesulfam K. De största tillåtna mängderna för aspartam och acesulfam K skall emellertid inte överskridas när de används tillsammans med saltet av aspartam och acesulfam. 2. Övervakning av tillåtna sötningsmedel och minskat cyklamatintag I rådets direktiv 89/107/EEG, som är ramdirektivet om livsmedelstillsatser, föreskrivs att alla tillåtna livsmedelstillsatser måste hållas under ständig kontroll och omvärderas när helst detta är nödvändigt mot bakgrund av ändrade villkor för användningen och ny vetenskapliga information. I enlighet med denna bestämmelse har Vetenskapliga kommittén för livsmedel på nytt utvärderat cyklaminsyrans säkerhet och dess natrium- och kalciumsalter mot bakgrund av ny vetenskaplig information som framkommit efter det föregående yttrandet. I det nya yttrandet som avgavs i mars 2000 fastställde kommittén ett nytt acceptabelt dagligt intag på 0 7 mg/kg kroppsvikt för cyklaminsyra och dess natrium- och kalciumsalter, uttryckt som cyklaminsyra. Studier om intag som genomförts i fyra medlemsstater utifrån det tidigare tillfälliga acceptabla dagliga intaget och kontrollerats av kommittén visade att också det nya acceptabla dagliga intaget inte skulle överskridas. De senaste uppgifterna om intag som Danmark lämnat ger emellertid vid handen att barns intag av cyklamat skulle kunna överskrida det acceptabla dagliga intaget. Därför föreslår man att den största tillåtna mängden för cyklamater skall minskas genom att förbjuda eller minska dess användning inom vissa livsmedelsgrupper. 3. Dessutom föreslår man att kommissionen skall få behörighet att besluta enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 7 i direktivet om ett ämne är ett sötningsmedel i den mening som avses i direktivet. På detta sätt skulle direktiv 94/35/EG följa samma linje som de två andra särdirektiven om livsmedelstillsatser, nämligen direktiv 94/36/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel och direktiv 95/2/EG om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel, som innehåller liknande bestämmelser. 4

5 I INVERKAN PÅ SUBSIDIARITETEN 1. Vilka är målen för den föreslagna åtgärden mot bakgrund av gemenskapens åligganden? Enligt direktiv 89/107/EEG skall det antas särdirektiv för att harmonisera användningen av olika kategorier av livsmedelstillsatser. Direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel antogs den 30 juni Detta direktiv måste nu ändras på grund av de senaste tekniska och vetenskapliga framstegen. 2. Faller den planerade åtgärden inom gemenskapens exklusiva behörighet, eller är behörigheten delad mellan gemenskapen och medlemsstaterna? Gemenskapen har ensam behörighet när det gäller den föreslagna åtgärden. 3. Vilken är gemenskapsaspekten på problemet? Vid upprättandet av den inre marknaden prioriterades en harmonisering av användningen av livsmedelstillsatser på gemenskapsnivå. Ramdirektiv 89/107/EEG om livsmedelstillsatser antogs den 21 december 1988 och de tre särdirektiven (färgämnen, sötningsmedel och andra ämnen) antogs 1994 och Sedan dess har styrmedlen för användningen av tillsatser varit desamma i de 15 medlemsstaterna. På detta sätt säkerställs ett högt konsumentskydd, konsumenterna får större frihet att välja mellan olika livsmedel och den fria rörligheten för livsmedel garanteras. Direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel grundas på s.k. positivlistor. I bilagan till direktivet finns en förteckning över godkända livsmedelstillsatser tillsammans med en förteckning över de livsmedel i vilka tillsatserna får användas och villkoren för användningen av tillsatserna. Alla sötningsmedel som inte anges i förteckningen är förbjudna med undantag av nya sötningsmedel som tillfälligt godkänts av medlemsstaterna för en begränsad period på två år. 4. Kan problemet lösas mest effektivt av gemenskapen eller av medlemsstaterna? Det bör råda en enhetlig lagstiftning i Europeiska gemenskapen för att man skall kunna uppnå en hög grad av livsmedelssäkerhet och för att säkerställa den fria handeln med livsmedel i gemenskapen. 5. Vilka ytterliga fördelar följer av den åtgärd gemenskapen planerar, och vilka skulle konsekvenserna vara av att förhålla sig passiv? Vetenskapliga kommittén för livsmedel har utvärderat två nya ämnen som kommer att användas som sötningsmedel. Om kommissionen föreslår att dessa sötningsmedel skall tas i bruk, kan de godkännas på gemenskapsnivå. Om kommissionen inte föreslår att dessa ämnen skall tas i bruk, kan de inte användas inom gemenskapen. Dessutom beaktas i förslaget en minskning av den största tillåtna mängden för ett sötningsmedel vars nya acceptabla dagliga intag nu har fastställts, som är lägre än det tidigare tillfälliga värdet. Denna åtgärd syftar till att säkerställa att det acceptabla intaget för denna tillsats inte överskrids. 5

6 6. Vilka åtgärder kan gemenskapen vidta? För att ändra direktiv 94/35/EG krävs att Europaparlamentet och rådet antar ett nytt direktiv enligt det förfarande som anges i artikel Krävs det enhetliga bestämmelser, eller är det tillräckligt att fastställa de allmänna principerna i ett direktiv, som därefter genomförs av medlemsstaterna? Kommissionens förslag grundas på principen att det skall råda fullständig harmonisering på gemenskapsnivå, vilket föreskrivs i ramdirektivet om livsmedelstillsatser. 6

7 2002/0152 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta, med beaktande av kommissionens förslag 1, med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande 2, efter samråd med Vetenskapliga kommittén för livsmedel enligt artikel 6 i rådets direktiv 89/107/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om livsmedelstillsatser som är godkända för användning i livsmedel 3, i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget 4, och av följande skäl: 1. Europaparlamentets och rådets direktiv 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel 5 innehåller en förteckning över sötningsmedel som får användas inom gemenskapen och villkoren för deras användning. 2. Sedan 1996 har två nya sötningsmedel, nämligen sukralos och saltet av aspartam och acesulfam, godtagits som sötningsmedel för användning i livsmedel av Vetenskapliga kommittén för livsmedel. 3. Vetenskaliga kommittén för livsmedel har nu fastställt ett nytt acceptabelt dagligt intag för cyklaminsyra och dess natrium- och kalciumsalter. Yttrandet från Vetenskapliga kommittén för livsmedel leder tillsammans med en sträng tolkning av uppskattningarna av intag till en minskning av de största tillåtna mängderna för cyklaminsyra och dess natrium- och kalciumsalter EGT C [ ], [ ], s. [ ]. EGT C [ ], [ ], s. [ ]. EGT L 40, , s. 27. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 94/34/EG (EGT L 237, , s. 1). EGT C [ ], [ ], s. [ ]. EGT L 237, , s. 3. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 96/83/EG (EGT L 48, , s. 16). 7

8 4. De berörda livsmedelstillsatserna stämmer överens med de allmänna kriterierna i bilaga II till direktiv 89/107/EEG. 5. Det är önskvärt att samrådsförfarandet med Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa följs när ett beslut fattas om huruvida ett särskilt ämne är ett sötningsmedel. 6. I artiklarna 53 och 54 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet 6 fastställs förfaranden för nödåtgärder för livsmedel och foder som har sitt ursprung i gemenskapen eller som importeras från ett tredje land. Enligt artiklarna får kommissionen vidta sådana åtgärder i situationer där livsmedel sannolikt kommer att innebära en allvarlig risk för människors hälsa, djurs hälsa eller miljön, och där en sådan risk inte tillfredsställande kan undanröjas genom åtgärder som vidtas av den eller de berörda medlemsstaterna. 7. Bestämmelserna i direktiv 94/35/EG bör ändras med hänsyn till rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter Direktiv 94/35/EG bör ändras i enlighet med detta. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Direktiv 94/35/EG ändras på följande sätt: 1. Artikel 4 skall ersättas med följande: Artikel 4 Artikel 1 1. Förfarandet i artikel 7.2 kan tillämpas vid beslut om ett ämne är ett sötningsmedel i den mening som avses i artikel Om skiljaktiga meningar föreligger om huruvida sötningsmedel kan användas i ett visst livsmedel enligt villkoren i detta direktiv, kan förfarandet i artikel 7.2 tillämpas för att avgöra om detta livsmedel skall anses tillhöra någon av de kategorier som anges i kolumn 3 i bilagan. 2. Artikel 7 skall ersättas med följande: Artikel 7 1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa som inrättats genom artikel 58.1 i rådets förordning (EG) nr 178/2002, nedan kallad kommittén. 6 7 EGT L 31, , s. 1. EGT L 184, , s

9 2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i beslutet. Den period som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader. 3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning. 3. Bilagan skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv. Artikel 2 Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den [...]. De skall genast underrätta kommissionen om detta. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda. Artikel 3 Detta direktiv träder i kraft den [ ] dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. Utfärdat i Bryssel den [ ] Artikel 4 På Europaparlamentets vägnar Ordförande [ ] På rådets vägnar Ordförande [ ] 9

10 BILAGA Bilagan till direktiv 94/35/EG skall ändras på följande sätt: 1. Kategoribeteckningen konditorivaror för särskilda näringsändamål skall ersättas med konditorivaror, energireducerade eller utan tillsats av. 2. När det gäller E 951 Aspartam skall följande kategori läggas till: - Glasstrutar och glassrån utan tillsatt mg/kg 3. När det gäller E 952 Cyklaminsyra och dess natrium och kalciumsalter a) skall maximihalten 400 mg/l för kategorin vattenbaserade aromatiserade drycker, energireducerade eller utan tillsats av ersättas med 350 mg/l. b) skall följande kategorier och maximihalter utgå: - Konfektyrvaror utan tillsats av 500 mg/kg - Konfektyrvaror baserade på kakao eller torkad frukt, energireducerade eller utan tillsats av - Konfektyrvaror baserade på stärkelse, energireducerade eller utan tillsats av 500 mg/kg 500 mg/kg - Tuggummi utan tillsats av mg/kg - Pastiller för frisk andedräkt utan tillsatt mg/kg - Glassvaror, energireducerade eller utan tillsatt 250 mg/kg 4. Följande tabeller skall läggas till: 10

11 EGnr Benämning Livsmedel Största tillåtna mängd E 955 Sukralos Alkoholfria drycker - Vattenbaserade aromatiserade drycker, energireducerade eller utan tillsats av - Drycker baserade på mjölk och mjölkprodukter eller fruktjuice, energireducerade eller utan tillsats av 300 mg/l 300 mg/l Desserter och liknande produkter - Vattenbaserade aromatiserade desserter, energireducerade eller utan tillsats av - Beredningar baserade på mjölk eller mjölkprodukter, energireducerade eller utan tillsats av - Desserter baserade på frukt och grönsaker, energireducerade eller utan tillsats av - Äggbaserade desserter, energireducerade eller utan tillsats av - Desserter baserade på spannmål, energireducerade eller utan tillsats av - Fettbaserade desserter, energireducerade eller utan tillsats av - Snacks : vissa smaksättningar av konsumtionsfärdiga, färdigförpackade, torra, smaksatta, stärkelseprodukter och nötter med överdrag Konfektyrvaror 200 mg/kg - Konfektyrvaror utan tillsats av mg/kg - Konfektyrvaror baserade på kakao eller torkad frukt, energireducerade eller utan tillsats av - Konfektyrvaror baserade på stärkelse, energireducerade eller utan tillsats av 800 mg/kg mg/kg - Glasstrutar och glassrån utan tillsatt 800 mg/kg - Eßoblaten 800 mg/kg - Smörgåspålägg baserat på kakao, mjölk, torkad frukt eller fett, energireducerade eller utan tillsats av - Frukostcerealier med ett fiberinnehåll på minst 15 % och som innehåller minst 20 % kli, energireducerade eller utan tillsatt - Pastiller för frisk andedräkt, energireducerade eller utan tillsatt 2 11

12 - Starkt aromatiserade pastiller för halsen utan tillsatt mg/kg - Tuggummi utan tillsats av mg/kg - Energireducerade konfektyrer i tablettform 200 mg/kg - Äppel- och päroncider 50 mg/l - Drycker baserade på en blandning av öl, äppelcider, päroncider, spritdrycker eller vin och alkoholfria drycker 250 mg/l - Spritdrycker som innehåller mindre än 15 volymprocent alkohol 250 mg/l - Öl, alkoholfritt eller med högst 1,2 volymprocent alkohol 250 mg/l - Bière de table/tafelbier/table beer (med en stamvörthalt under 6 %), med undantag av Obergäriges Einfachbier - Öl med en minimisurhet av 30 milliekvivalenter uttryckt som NaOH 250 mg/l 250 mg/l - Mörkt öl av typen oud bruin 250 mg/l - Energireducerat öl 10 mg/l - Glassvaror, energireducerade eller utan tillsatt 320 mg/kg - Frukt på burk eller glas,energireducerade eller utan tillsats av - Sylt, gelé och citrusmarmelad, energireducerad - Beredningar av frukt och grönsaker, energireducerade - Sötsura frukt- och grönsakskonserver 180 mg/kg - Feinkostsalat 140 mg/kg - Sötsura hel- och halvkonserver av fisk samt marinader av fisk, kräftdjur och blötdjur 120 mg/kg - Energireducerade soppor 45 mg/l - Såser 450 mg/kg - Senap 140 mg/kg - Konditorivaror, energireducerade eller utan tillsats av 700 mg/kg - Kompletta bantningspreparat, avsedda att ersätta en enstaka måltid eller det samlade dagliga födointaget - Kompletta formulaprodukter och supplementnäring för användning under medicinsk övervakning 320 mg/kg - Kosttillskott i flytande form 240 mg/kg - Flytande eller tuggbara kosttillskott 800 mg/kg 12

13 Flytande eller tuggbara kosttillskott i dietetisk kost baserade på vitaminer och/eller mineralämnen 2 13

14 EG-nr Benämning Livsmedel Största tillåtna mängd 8 E 962 Salt av aspartam och acesulfam Salt av aspartam och acesulfam Aspartammotsvarighet Acesulfam K- motsvarighet Alkoholfria drycker - Vattenbaserade aromatiserade drycker, energireducerade eller utan tillsats av - Drycker baserade på mjölk och mjölkprodukter eller fruktjuice, energireducerade eller utan tillsats av 796 mg/l 512 mg/l 350 mg/l 796 mg/l 512 mg/l 350 mg/l Desserter och liknande produkter - Vattenbaserade aromatiserade desserter, energireducerade eller utan tillsats av - Beredningar baserade på mjölk eller mjölkprodukter, energireducerade eller utan tillsats av - Desserter baserade på frukt och grönsaker, energireducerade eller utan tillsats av - Äggbaserade desserter, energireducerade eller utan tillsats av - Desserter baserade på spannmål, energireducerade eller utan tillsats av - Fettbaserade desserter, energireducerade eller utan tillsats av - Snacks : vissa smaksättningar av konsumtionsfärdiga, färdigförpackade, torra, smaksatta stärkelseprodukter och nötter med överdrag 796 mg/kg 512 mg/kg 350 mg/kg 796 mg/kg 512 mg/kg 350 mg/kg 796 mg/kg 512 mg/kg 350 mg/kg 796 mg/kg 512 mg/kg 350 mg/kg 796 mg/kg 512 mg/kg 350 mg/kg 796 mg/kg 512 mg/kg 350 mg/kg 777 mg/kg 500 mg/kg 342 mg/kg 8 De största tillåtna mängderna för salt av aspartam-acesulfam beräknas på de största tillåtna mängderna för dess beståndsdelar aspartam (E 951) och acesulfam K (E 950). Den största tillåtna mängderna för aspartam (E 951) och acesulfam K (E 950) får inte överskridas när de används tillsammans med saltet av aspartam och acesulfam. 14

15 Konfektyrvaror - Konfektyrvaror utan tillsats av mg/kg 731 mg/kg 500 mg/kg - Konfektyrvaror baserade på kakao eller torkad frukt, energireducerade eller utan tillsats av - Konfektyrvaror baserade på stärkelse, energireducerade eller utan tillsats av - Glasstrutar och glassrån utan tillsatt - Smörgåspålägg baserat på kakao, mjölk, torkad frukt eller fett, energireducerade eller utan tillsats av - Frukostcerealier med ett fiberinnehåll på minst 15 % och som innehåller minst 20 % kli, energireducerade eller utan tillsatt - Pastiller för frisk andedräkt, energireducerade eller utan tillsatt mg/kg 731 mg/kg 500 mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 684 mg/kg mg/kg mg/kg 684 mg/kg mg/kg mg/kg 684 mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg - Tuggummi utan tillsats av mg/kg mg/kg mg/kg - Äppel- och päroncider 796 mg/l 512 mg/l 350 mg/l - Drycker baserade på en blandning av öl, äppelcider, päroncider, spritdrycker eller vin och alkoholfria drycker - Spritdrycker som innehåller mindre än 15 volymprocent alkohol - Öl, alkoholfritt eller med högst 1,2 volymprocent alkohol - Bière de table/tafelbier/table beer (med en stamvörthalt under 6 %), med undantag av Obergäriges Einfachbier - Öl med en minimisurhet av 30 milliekvivalenter uttryckt som NaOH 796 mg/l 512 mg/l 350 mg/l 796 mg/l 512 mg/l 350 mg/l 796 mg/l 512 mg/l 350 mg/l 796 mg/l 512 mg/l 350 mg/l 796 mg/l 512 mg/l 350 mg/l - Mörkt öl av typen oud bruin 796 mg/l 512 mg/l 350 mg/l - Energireducerat öl 39 mg/l 25 mg/l 17 mg/l - Glassvaror, energireducerade eller utan tillsatt mg/kg 800 mg/kg 547 mg/kg 15

16 - Frukt på burk eller glas,energireducerade eller utan tillsats av - Sylt, gelé och citrusmarmelad, energireducerad - Beredningar av frukt och grönsaker, energireducerade 796 mg/kg 512 mg/kg 350 mg/kg mg/kg mg/kg 684 mg/kg 796 mg/kg 512 mg/kg 350 mg/kg - Sötsura frukt- och grönsakskonserver 455 mg/kg 292 mg/kg 200 mg/kg - Feinkostsalat 544 mg/kg 350 mg/kg 239 mg/kg - Sötsura hel- och halvkonserver av fisk samt marinader av fisk, kräftdjur och blötdjur 455 mg/kg 292 mg/kg 200 mg/kg - Energireducerade soppor 171 mg/l 110 mg/l 75 mg/l - Såser 544 mg/kg 350 mg/kg 239 mg/kg - Senap 544 mg/kg 350 mg/kg 239 mg/kg - Konditorivaror, energireducerade eller utan tillsats av - Kompletta bantningspreparat, avsedda att ersätta en enstaka måltid eller det samlade dagliga födointaget - Kompletta formulaprodukter och supplementnäring för användning under medicinsk övervakning mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 658 mg/kg 450 mg/kg mg/kg 658 mg/kg 450 mg/kg - Kosttillskott i flytande form 796 mg/kg 512 mg/kg 350 mg/kg - Flytande eller tuggbara kosttillskott mg/kg 731 mg/kg 500 mg/kg Flytande eller tuggbara kosttillskott i dietetisk kost baserade på vitaminer och/eller mineralämnen mg/kg mg/kg mg/kg 16

17 KONSEKVENSANALYS FÖRSLAGETS KONSEKVENSER FÖR FÖRETAG, SÄRSKILT SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG BETECKNING PÅ FÖRSLAGET Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel DOKUMENTETS REFERENSNUMMER SANCO/2002/ FÖRSLAGET 1. Varför är det nödvändigt med gemenskapslagstiftning på detta område med beaktande av subsidiaritetsprincipen och vilka är huvudmålen? Det föreslås en ändring av förteckningen över sötningsmedel i direktiv 94/35/EG. Detta direktiv utarbetades i enlighet med bestämmelserna i rådets direktiv 89/107/EEG, som är ramdirektivet om livsmedelstillsatser, enligt vilka kommissionen skall lägga fram ett förslag om alla livsmedelstillsatser och om i vilka kategorier av livsmedel de godkända tillsatserna skall få användas tillsammans med sina största tillåtna mängder. Europaparlamentets och rådet direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel antogs i juni Den föregående ändringen av direktivet antogs i december Sedan dess har det skett tekniska och vetenskapliga framsteg samt framsteg inom livsmedelstillverkningen. Det är därför nödvändigt att ändra direktiv 94/35/EG. Det måste läggas fram ett förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/35/EG för att ändra förteckningen över sötningsmedel. KONSEKVENSER FÖR FÖRETAGEN 2. Vilka kommer att beröras av förslaget? Vilka företagsbranscher? Alla branscher inom livsmedelsindustrin där tillsatser används vid tillverkningen av livsmedel påverkas av förslaget. Hur stora är de företag som påverkas (vilken är de små och medelstora företagens andel)? Urvalet av produkter som kan tillverkas av små och medelstora företag och av större företag kan breddas. 17

18 Är dessa företag belägna i vissa geografiska områden inom gemenskapen? Konsekvensernas geografiska fördelning är jämn. 3. Vad skall företagen göra för att uppfylla bestämmelserna i förslaget? Användningen av vissa sötningsmedel i vissa livsmedel kommer att tillåtas i en mindre mängd eller förbjudas och tillverkningen måste anpassas till detta. 4. Vilka ekonomiska verkningar förväntas förslaget få för sysselsättningen, för investeringar och bildande av företag, för företagens konkurrenskraft? Förslaget kommer inte att få några konsekvenser för sysselsättningen. Konkurrenskraften kommer att öka eftersom produktionseffektiviteten förbättras. 5. Innehåller förslaget åtgärder där hänsyn tas till de små och medelstora företagens särskilda situation (lägre eller annorlunda krav etc.)? Förslaget innehåller inte några särskilda åtgärder för små och medelstora företag. Alla företag behandlas på samma sätt. SAMRÅD 6. Förteckning över organisationer som rådfrågats och redogörelse för deras viktigaste synpunkter. Kommissionens berörda avdelningar har rådfrågats. Europeiska byrån för konsumentföreningar (BEUC), Confederation of the food and drink industries of the EU (CIAA) och International Sweeteners Association (ISA) har rådfrågats. BEUC lämnade inga synpunkter. CIAA och ISA stöder i stort förslaget. 18

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel. (EGT nr L 237, 10.9.1994, s.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel. (EGT nr L 237, 10.9.1994, s. --- I Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.9.2002 KOM(2002) 464 slutlig 2001/0199 (COD) Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2000/13/EG när det gäller

Läs mer

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden IP/03/1022 Bryssel den 16 juli 2003 Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden Europeiska kommissionen antog i dag

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0079 SV 01.12.2000 000.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV 2000/79/EG av den 27 november 2000 om genomförande

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser

Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser Inledning Vad är det egentligen vår mat innehåller, är innehållet alltid så oskyldigt som man tror? Hur ofta brukar man inte förbise innehållsförteckning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12/IV/2006 K (2006) 1502 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 12/IV/2006 om ändring av kommissionens beslut K(2005) 1452 slutlig av den 26 maj 2005 om arkivet

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) 17612/1/13 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) 17612/1/13 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD) 17612/1/13 REV 1 SOC 1032 PENS 5 ECOFIN 1139 CODEC 2912 PARLNAT 328 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 (H 371) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och om livsmedel för speciella medicinska ändamål

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och om livsmedel för speciella medicinska ändamål EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.6.2011 KOM(2011) 353 slutlig 2011/0156 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och om livsmedel

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.2.2011 K(2011) 909 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 21.2.2011 om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV KOMMISSIONENS

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0021 (NLE) 10010/15 CORDROGUE 49 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Utkast till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

RÅDET. Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden)

RÅDET. Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden) 15.3.2005 C 63 E/1 I (Meddelanden) RÅDET GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) nr 11/2005 antagen av rådet den 9 december 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/ /EG av den om minimivillkor

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om fastställande av djurhälsoregler

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren. 1. Förslaget i korthet

LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren. 1. Förslaget i korthet LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren 2014-06-17 Dnr: 470/2014 Saknr: 6.3 Nya regler om utförsel av vissa fiskarter från Östersjöområdet samt upphävande av Livsmedelsverkets

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.11.2002 KOM(2002) 701 slutlig 2002/0072 (COD) Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om arbetsvillkor för personal som hyrs ut av

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1993:19) om märkning och presentation av livsmedel; (H 130:4) Utkom från trycket den

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR om förståelsen av vissa bestämmelser om flexibilitet i hygienpaketet Vanliga frågor Riktlinjer för livsmedelsföretagare Europeiska

Läs mer

11.7.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 183/17

11.7.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 183/17 11.7.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 183/17 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 657/2008 av den 10 juli 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 i fråga om gemenskapsstöd

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2010/18/EU

RÅDETS DIREKTIV 2010/18/EU 18.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 68/13 DIREKTIV RÅDETS DIREKTIV 2010/18/EU av den 8 mars 2010 om genomförandet av det ändrade ramavtalet om föräldraledighet som ingåtts av BUSINESSEUROPE,

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 15.10.2014 L 297/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1078/2014 av den 7 augusti 2014 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets ordning

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 181/35 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5.1.2005 KOM(2004) 852 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Sverige att tillämpa en nedsatt skattesats för el som förbrukas

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 2.8.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 223/1 (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Riktlinjer för de olika kategorierna av

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om kvinnor och vetenskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION (8523(,6.$ 81,21(165c' %U\VVHOGHQMXQL 25HQ /,0,7( 5(&+ 5c'(765(62/87,21 DYGHQ om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION av följande skäl: 1. Främjandet av jämställdhet

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Kosttillskott. 2013-09-03 av enhetschefen för kontrollstödsenheten 2010-06-22 Vägledning kosttillskott

Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Kosttillskott. 2013-09-03 av enhetschefen för kontrollstödsenheten 2010-06-22 Vägledning kosttillskott Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Kosttillskott Fastställd: Ersätter: 2013-09-03 av enhetschefen för kontrollstödsenheten 2010-06-22 Vägledning kosttillskott Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte och

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 17.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 97/3 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 317/2010 av den 16 april 2010 om antagande av specifikationer för 2011 års ad hoc-modul om sysselsättning för personer

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Omfattning 1

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.4.2012 COM(2012) 160 final C7-00091/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Förslag till förordning (KOM(2003) 671 C5-0538/2003 2003/0262(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Förslag till förordning (KOM(2003) 671 C5-0538/2003 2003/0262(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 23 mars 2004 PE 337.077/40-102 ÄNDRINGSFÖRSLAG 40-102 Förslag till betänkande (PE 337.077) Torben Lund Tillsättning av vitaminer

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott; 1 (H 165) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. 1 Dessa föreskrifter avser

Läs mer

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10.

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10. 1998L0008 SV 17.12.2012 024.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/8/EG av den 16

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om provtagning på djur, m.m.; SFS 2006:815 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.2.2009 KOM(2009) 72 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska gemenskapen ska inta i AVS EG-ministerrådet beträffande

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 10.11.2009 2008/0028(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till utskottet för

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Vad betyder uppgifterna Flingor av ris och fullkornsvete, berikade med vitaminer (B1, B2, B3, B6, folsyra, B12, C) och järn Nettovikt: BÄST FÖRE-DAG Juni 2008 1 2 Kvantitet Produktens

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../..

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

Läs mer

KOMMISSIONENS MEDDELANDE

KOMMISSIONENS MEDDELANDE SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 100 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper

Läs mer

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

Författning: Handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott 571/2003 och ändringarna i denna (672/2007)

Författning: Handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott 571/2003 och ändringarna i denna (672/2007) IFYLLNINGSANVISNINGAR 1 (5) Anmälan om kosttillskott Augusti 2007 Författning: Handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott 571/2003 och ändringarna i denna (672/2007) LIVSMEDELSSÄKERHETSVERKET

Läs mer

Offentlig kontroll av kosttillskott i Vellinge kommun 2012-2013

Offentlig kontroll av kosttillskott i Vellinge kommun 2012-2013 2013-09-19 Tillväxt och samhällsbyggnad Jonas Leo Jonas Andermyr Dnr 2013/1731 Miljö och Byggnadsnämnden Offentlig kontroll av kosttillskott i kommun 2012-2013 Postadress VELLINGE KOMMUN 235 81 Besöksadress

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 3.9.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 228/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 878/2011 av den 2 september 2011 om ändring av förordning (EU) nr 442/2011 om

Läs mer

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272). Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar; SFS 2010:347 Utkom från trycket den 19 maj 2010 utfärdad den 6 maj 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 Förslag till yttrande Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tillgängligheten till offentliga myndigheters

Läs mer

AVSNITT I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Artikel 1. Syfte

AVSNITT I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Artikel 1. Syfte Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) Europeiska gemenskapernas officiella

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0222(COD) 21 november 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

Läs mer