EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel. (EGT nr L 237, , s.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel. (EGT nr L 237, 10.9.1994, s."

Transkript

1 --- I Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel (EGT nr L 237, , s. 3) Ändrat genom: Officiella tidningen nr sida datum Europaparlamentets och rådets direktiv 96/83/EG av den 19 december 1996 L

2 --- I EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta, med beaktande av rådets direktiv 89/107/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om livsmedelstillsatser som är godkända för användning i livsmedel ( 1 ), särskilt artikel 3.2 i detta, med beaktande av kommissionens förslag ( 2 ), med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande ( 3 ), efter samråd med Vetenskapliga livsmedelskommittén, enligt förfarandet i artikel 189b i fördraget ( 4 ), och med beaktande av följande: Skillnader mellan nationell lagstiftning i olika medlemsstater i fråga om sötningsmedel och villkoren för deras användning är ett hinder för den fria rörligheten för livsmedel. Detta kan skapa otillbörliga konkurrensförhållanden. Det viktigaste syftet med all lagstiftning om sötningsmedel och villkoren för användning av dem bör vara att skydda och informera konsumenterna. Mot bakgrund av de senaste vetenskapliga och toxikologiska rönen bör dessa ämnen endast tillåtas för vissa livsmedel och med vissa villkor för användningen. Detta direktiv skall inte påverka bestämmelser om andra funktioner än de sötande egenskaperna hos ämnen som omfattas av detta direktiv. ( 1 ) EGT nr L 40, , s. 27. Direktivet är ändrat genom direktiv 94/34/EG (EGT nr L 237, , s. 1). ( 2 ) EGT nr C 206, , s. 3. ( 3 ) EGT nr C 332, , s. 10. ( 4 ) Europaparlamentets yttrande av den 29 oktober 1993 (EGT nr C 305, ), bekräftat den 2 december 1993 (EGT nr C 342, ), rådets gemensamma ställningstagande av den 11 november 1993 och Europaparlamentets beslut av den 9 mars 1994 (EGT nr C 91, , s. 81). I

3 --- I Användning av sötningsmedel som ersättning för är berättigad vid framställning av energireducerade livsmedel, livsmedel som inte orsakar karies eller livsmedel som inte tillsatts i syfte att uppnå bättre hållbarhet genom ersättning med sötningsmedel och vid framställning av dietprodukter. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. II

4 --- I Artikel 1 1. Detta direktiv är ett särdirektiv, som utgör en del av det uttömmande direktiv som avses i artikel 3 i direktiv 89/107/EEG. 2. Detta direktiv skall tillämpas på sådana livsmedelstillsatser, nedan kallade sötningsmedel, somanvänds för att ge livsmedel söt smak, som bordssötningsmedel. 3. I detta direktiv avses följande med utan tillsats av och energireducerade i tredje kolumnen i bilagan: utan tillsats av : utan varje tillsats av mono- eller disackarider eller av något annat livsmedel som används på grund av sina sötande egenskaper. energireducerad: produkt vars energivärde reducerats med minst 30 % jämfört med det ursprungliga livsmedlet eller med en liknande produkt. 4. Detta direktiv skall inte tillämpas på livsmedel med sötande egenskaper. 5. Detta direktiv skall också tillämpas på motsvarande specialdestinerade livsmedel enligt direktiv 89/398/EEG. 96/83/EG Artikel 2 1. Endast de sötningsmedel som upptas i bilagan får släppas ut på marknaden för att säljas till den enskilde konsumenten, eller användas vid framställning av livsmedel. 2. De sötningsmedel som avses i punkt 1 andra strecksatsen får endast användas vid framställning av livsmedel som nämns i bilagan och enligt där angivna villkor. 3. Sötningsmedel får inte användas i livsmedel som är avsedda för spädbarn eller småbarn enligt direktiv 89/398/EEG, inbegripet livsmedel för spädbarn och småbarn som inte är vid god hälsa, om inte annat föreskrivs i särskilda bestämmelser på detta område. 4. De största er som får användas enligt bilagan avser konsumtionsfärdiga livsmedel som tillretts enligt bruksanvisningen. 96/83/EG 1

5 --- I 5. I bilagan avses med uttrycket quantum satis att det inte finns någon angiven maximihalt. Sötningsmedel skall dock användas enligt god tillverkningssed och inte i större användningsdoser än vad som är nödvändigt för att uppnå det önskade syftet och på villkor att konsumenten inte vilseleds. 96/83/EG Artikel 2a Om inte annat föreskrivs i andra gemenskapsbestämmelser, är förekomsten av sötningsmedel i livsmedel tillåten i sammansatta livsmedel utan tillsats av eller sådana som är energireducerade, sammansatta dietlivsmedel ämnade för kalorifattig diet eller sammansatta livsmedel med förlängd hållbarhetstid, andra än de som nämns i artikel 2.3, i den utsträckning som sötningsmedlet är tillåtet för någon av ingredienserna i det sammansatta livsmedlet, eller om livsmedlet uteslutande är avsett att användas vid beredningen av ett sammansatt livsmedel som överensstämmer med bestämmelserna i detta direktiv. Artikel 3 1. Detta direktiv skall inte påverka bestämmelserna i särdirektiv som tillåter användning av tillsatser som upptas i bilagan för andra ändamål än sötning. 2. Detta direktiv skall inte heller påverka bestämmelser i gemenskapslagstiftning om livsmedels sammansättning och beskrivningen av dem. Artikel 4 Om skiljaktiga meningar föreligger om huruvida sötningsmedel kan användas i ett visst livsmedel enligt villkoren i detta direktiv, kan förfarandet i artikel 7 tillämpas för att avgöra om detta livsmedel skall anses tillhöra någon av de kategorier som anges i kolumn 3 i bilagan. Artikel 5 1. Beteckningen på bordssötningsmedel skall innehålla uttrycket...-baserat bordssötningsmedel, kompletterat med namn på det eller de sötningsmedel som ingår i sammansättningen. 2. I märkningen av bordssötningsmedel som innehåller alkoholer och/eller aspartam skall följande varningstexter ingå: Sockeralkoholer: Alltför stor konsumtion kan ge laxerande effekt. Aspartam: Innehåller en källa till fenylalanin. 2

6 --- I Artikel 6 Bestämmelser om de uppgifter som skall ingå i märkningen av livsmedel som innehåller sötningsmedel för att detta innehåll skall uppmärksammas, och varningstexter beträffande förekomsten av vissa sötningsmedel i livsmedel skall antas enligt förfarandet i artikel 7 före utgången av den tidsfrist som fastställs i artikel 9.1 första strecksatsen. Artikel 7 1. När förfarandet i denna artikel skall följas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till Ständiga livsmedelskommittén, nedan kallad kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat. 2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas på det sätt som anges i samma artikel. Ordföranden får inte rösta. 3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande. b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet. Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget förelades rådet, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas. Artikel 8 1. Inom tre år från det att detta direktiv antagits skall medlemsstaterna enligt de allmänna kriterierna i punkt 4 i bilaga 2 till direktiv 89/107/EEG upprätta ett system för att övervaka konsumtionen av sötningsmedel. De närmare bestämmelserna för detta övervakningssystem skall samordnas enligt förfarandet i artikel 7. 3

7 --- I 2. Inom fem år från det att detta direktiv antagits skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet lämna en rapport som bygger på de uppgifter som framkommit genom det övervakningssystem som avses i punkt 1 om förändringar på marknaden för sötningsmedel, användningsnivåer och om det eventuella behovet att ytterligare begränsa villkoren för användning, även genom lämpliga varningar till konsumenterna, för att säkerställa att användningen inte överskrider det godkända dagliga intaget. Om så är nödvändigt, skall rapporten åtföljas av förslag till ändring av detta direktiv. Artikel 9 1. Medlemsstaterna skall senast den 31 december 1995 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. Därigenom skall handel med och användning av produkter som uppfyller kraven i detta direktiv tillåtas senast den 31 december 1995, handel med och användning av produkter som inte uppfyller kraven i detta direktiv förbjudas senast den 30 juni Produkter som släppts ut på marknaden eller märkts före detta datum och som inte uppfyller kraven i detta direktiv får dock saluhållas till dess att lagren uttömts. Medlemsstaterna skall genast underrätta kommissionen om detta. 2. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda. Artikel 10 Detta direktiv träder i kraft den dag det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Artikel 11 Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 4

8 --- I BILAGA E 420 Sorbitol: Desserter och liknande produkter quantum satis E 421 E 953 E 965 E 966 E 967 i) Sorbitol ii) Sorbitolsirap Mannitol Isomalt Maltitol: i) Maltitol ii) Maltitolsirap Laktitol Xylitol desserter, energireducerade eller utan tillsats av Beredningar baserade på mjölk eller mjölkprodukter, energireducerade Desserter baserade på frukt och grönsaker, energireducerade eller utan tillsats av Äggbaserade desserter, energireducerade Desserter baserade på spannmål, energireducerade eller utan tillsats av Frukostcerialier eller spannmålsbaserade produkter, energireducerade Fettbaserade desserter, energireducerade Glassvaror, energireducerade eller utan tillsats av Sylt, gelé, citrusmarmelad och kanderad frukt, energireducerade Fruktberedningar, energireducerade, med undantag av sådana som är avsedda för framställning av drycker baserade på fruktjuice Konfektyrvaror Konfektyrvaror utan tillsats av Konfektyrvaror baserade på torkad frukt, energireducerade eller utan tillsats av Konfektyrvaror baserade på stärkelse, energireducerade eller utan tillsats av Kakaobaserade produkter, energireducerade eller utan tillsats av 5

9 --- I Ε 967 Smörgåspålägg baserat på kakao, mjölk, torkad frukt eller fett, energireducerade eller utan tillsats av Tuggummi utan tillsats av Såser Senap Konditorivaror, energireducerade Produkter för särskilda näringsändamål Kosttillskott i fast form E 950 Acesulfam-K Alkoholfria drycker drycker, energireducerade eller utan tillsats av Drycker baserade på mjölk och mjölkprodukter eller fruktjuice, energireducerade eller utan tillsats av 350 mg/l 350 mg/l Desserter och liknande produkter desserter, energireducerade eller utan tillsats av Beredningar baserade på mjölk och mjölkprodukter, energireducerade Desserter baserade på frukt och grönsaker, energireducerade eller utan tillsats av Äggbaserade desserter, energireducerade Desserter baserade på spannmål, energireducerade eller utan tillsats av Fettbaserade desserter, energireducerade Snacks : vissa smaksättningar av konsumtionsfärdiga, färdigförpackade, torra, smaksatta stärkelseprodukter och nötter med överdrag

10 --- I Ε 950 Konfektyrvaror Konfektyrvaror utan tillsats av 500 mg/kg Konfektyrvaror baserade på kakao eller torkad frukt, energireducerade 500 mg/kg Konfektyrvaror baserade på stärkelse, energireducerade eller utan tillsats av Smörgåspålägg baserat på kakao, mjölk, torkad frukt eller fett, energireducerade eller utan tillsats av Tuggummi utan tillsats av mg/kg Äppel- och päroncider 350 mg/l Öl, alkoholfritt eller med högst 1,2 volymprocent alkohol Bière de table/tafelbier/table beer (med en stamvörthalt under 6¼ %), med undantag av Obergäriges Einfachbier Öl med en minimisurhet av 30 milliekvivalenter uttryckt som NaOH 350 mg/l 350 mg/l 350 mg/l Mörkt öl av typen oud bruin 350 mg/l Glassvaror, energireducerade eller utan tillsats av Frukt på burk eller glas, energireducerad Sylt, gelé och citrusmarmelad, energireducerad Beredningar av frukt och grönsaker, energireducerade Sötsura frukt- och grönsakskonserver Sötsura hel- och halvkonserver av fisk samt marinader av fisk, kräftdjur och blötdjur 800 mg/kg mg/kg 200 mg/kg Såser 3 Senap 3 Konditorivaror för särskilda näringsändamål 7

11 --- I Ε 950 Kompletta bantningspreparat, avsedda att ersätta en enstaka måltid eller det samlade dagliga födointaget 4 Kompletta formulaprodukter och supplementnäring för användning under medicinsk övervakning 4 Kosttillskott i flytande form 350 mg/l Kosttillskott i fast form 500 mg/kg Flytande eller tuggbara kosttillskott i dietisk kost baserade på vitaminer och/eller mineralämnen Frukostcerealier med ett fiberinnehåll på minst 15 % och som innehåller minst 20 % kli, energireducerade eller utan tillsatt mg/kg 96/83/EG mg/kg Energireducerade soppor 110 mg/l Pastiller för frisk andedräkt utan tillsatt mg/kg Energireducerat öl 25 mg/l Drycker baserade på en blandning av öl, äppelcider, päroncider, spritdrycker eller vin och alkoholfria drycker Spritdrycker med en alkoholhalt på mindre än 15 volymprocent Glasstrutar och glassrån utan tillsatt Energireducerade konfektyrer i tablettform 350 mg/l mg/kg 500 mg/kg Feinkostsalat 3 Eßoblaten mg/kg E 951 Aspartam Alkoholfria drycker drycker, energireducerade eller utan tillsats av Drycker baserade på mjölk och mjölkprodukter eller fruktjuice, energireducerade eller utan tillsats av 600 mg/l 600 mg/l 8

12 --- I Ε 951 Desserter och liknande produkter desserter, energireducerade eller utan tillsats av Beredningar baserade på mjölk och mjölkprodukter, energireducerade Desserter baserade på frukt och grönsaker, energireducerade eller utan tillsats av Äggbaserade desserter, energireducerade Desserter baserade på spannmål, energireducerade eller utan tillsats av Fettbaserade desserter, energireducerade Snacks : vissa smaksättningar av konsumtionsfärdiga, färdigförpackade, torra, smaksatta stärkelseprodukter och nötter med överdrag 500 mg/kg Konfektyrvaror Konfektyrvaror utan tillsats av Konfektyrvaror baserade på kakao eller torkad frukt, energireducerade mg/kg Konfektyrvaror baserade på stärkelse, energireducerade eller utan tillsats av mg/kg Smörgåspålägg baserat på kakao, mjölk, torkad frukt eller fett, energireducerade eller utan tillsats av Tuggummi utan tillsats av mg/kg Äppel- och päroncider 600 mg/l Öl, alkoholfritt eller med högst 1,2 volymprocent alkohol Bière de table/tafelbier/table beer (med en stamvörthalt under 6 %), med undantag av Obergäriges Einfachbier 600 mg/l 600 mg/l 9

13 --- I Ε 951 Öl med en minimisurhet av 30 milliekvivalenter uttryckt som NaOH 600 mg/l Mörkt öl av typen oud bruin 600 mg/l Glassvaror, energireducerade eller utan tillsats av Frukt på burk eller glas, energireducerad Sylt, gelé och citrusmarmelad, energireducerad Beredningar av frukt och grönsaker, energireducerade Sötsura frukt- och grönsakskonserver Sötsura hel- och halvkonserver av fisk samt marinader av fisk, kräftdjur och blötdjur 800 mg/kg 300 mg/kg 300 mg/kg Såser 3 Senap 3 Konditorivaror för särskilda näringsändamål Kompletta bantningspreparat, avsedda att ersätta en enstaka måltid eller det samlade dagliga födointaget Kompletta formulaprodukter och supplementnäring för användning under medicinsk övervakning mg/kg 800 mg/kg Kosttillskott i flytande form 600 mg/kg Kosttillskott i fast form mg/kg Flytande eller tuggbara kosttillskott i dietetisk kost baserade på vitamineroch/ellermineralämnen Frukostcerealier med ett fiberinnehåll på minst 15 % och som innehåller minst 20 % kli, energireducerade eller utan tillsatt mg/kg 96/83/EG Energireducerade soppor 110 mg/l 10

14 --- I Ε 951 Pastiller för frisk andedräkt utan tillsatt Starkt aromatiserade pastiller förhalsenutantillsatt mg/kg 96/83/EG mg/kg Energireducerat öl 25 mg/l Drycker baserade på en blandning av öl, äppelcider, päroncider, spritdrycker eller vin och alkoholfria drycker Spritdrycker med en alkoholhalt på mindre än 15 volymprocent 600 mg/l 600 mg/kg Feinkostsalat 3 E 952 Cyklaminsyra och dess Na- och Ca-salter Alkoholfria drycker drycker, energireducerade eller utan tillsats av Drycker baserade på mjölk och mjölkprodukter eller fruktjuice, energireducerade eller utan tillsats av 400 mg/l 400 mg/l Desserter och liknande produkter desserter, energireducerade eller utan tillsats av Beredningar baserade på mjölk och mjölkprodukter, energireducerade Desserter baserade på frukt och grönsaker, energireducerade eller utan tillsats av Äggbaserade desserter, energireducerade Desserter baserade på spannmål, energireducerade eller utan tillsats av Fettbaserade desserter, energireducerade Konfektyrvaror Konfektyrvaror utan tillsats av 500 mg/kg 11

15 --- I E 952 Konfektyrvaror baserade på kakao eller torkad frukt, energireducerade 500 mg/kg Konfektyrvaror baserade på stärkelse, energireducerade eller utan tillsats av 500 mg/kg Smörgåspålägg baserat på kakao, mjölk, torkad frukt eller fett, energireducerade eller utan tillsats av 500 mg/kg Tuggummi utan tillsats av mg/kg Glassvaror, energireducerade eller utan tillsats av 2 Frukt på burk eller glas, energireducerad Sylt, gelé och citrusmarmelad, energireducerad Frukt- och grönsaksberedningar, energireducerade 2 Konditorivaror för särskilda näringsändamål mg/kg Kompletta bantningspreparat, avsedda att ersätta en enstaka måltid eller det samlade dagliga födointaget 400 mg/kg Kompletta formulaprodukter och supplementnäring för användning under medicinsk övervakning 400 mg/kg Kosttillskott i flytande form 400 mg/kg Kosttillskott i fast form 500 mg/kg Drycker baserade på en blandning av öl, äppelcider, päroncider, spritdrycker eller vin och alkoholfria drycker Pastiller för frisk andedräkt utan tillsatt Flytande eller tuggbara kosttillskott i dietetisk kost baserade på vitaminer och/eller mineralämnen 250 mg/l 96/83/EG mg/kg

16 --- I E 954 Sackarin och dess Na-, K- och Ca-salter Alkoholfria drycker drycker, energireducerade eller utan tillsats av 80 mg/l Drycker baserade på mjölk och mjölkprodukter eller fruktjuice, energireducerade eller utan tillsats av 80 mg/l Gaseosa : alkoholfri vattenbaserad dryck med tillsats av koldioxid, sötningsmedel och aromämnen 100 mg/l Desserter och liknande produkter desserter, energireducerade eller utan tillsats av Beredningar baserade på mjölk och mjölkprodukter, energireducerade Desserter baserade på frukt och grönsaker, energireducerade eller utan tillsats av Äggbaserade desserter, energireducerade Desserter baserade på spannmål, energireducerade eller utan tillsats av Fettbaserade desserter, energireducerade Snacks : vissa smaksättningar av konsumtionsfärdiga, färdigförpackade, torra, smaksatta stärkelseprodukter och nötter med överdrag Konfektyrvaror Konfektyrvaror utan tillsats av 500 mg/kg Konfektyrvaror baserade på kakao eller torkad frukt, energireducerade 500 mg/kg Konfektyrvaror baserade på stärkelse, energireducerade eller utan tillsats av 300 mg/kg Oblat 800 mg/kg 13

17 --- I E 954 Smörgåspålägg baserat på kakao, mjölk, torkad frukt eller fett, energireducerade eller utan tillsats av 200 mg/kg Tuggummi utan tillsats av mg/kg Äppel- och päroncider 80 mg/l Öl, alkoholfritt eller med högst 1,2 volymprocent alkohol Bière de table/tafelbier/table beer (med en stamvörthalt under 6 %), med undantag av Obergäriges Einfachbier Öl med en minimisurhet av 30 milliekvivalenter uttryckt som NaOH 80 mg/l 80 mg/l 80 mg/l Mörkt öl av typen oud bruin 80 mg/l Glassvaror, energireducerade eller utan tillsats av Frukt på burk eller glas,energireducerade Sylt, gelé och citrusmarmelad, energireducerade Beredningar av frukt och grönsaker, energireducerade Sötsura frukt- och grönsakskonserver Sötsura hel- och halvkonserver av fisk samt marinader av fisk, kräftdjur och blötdjur 200 mg/kg 200 mg/kg 200 mg/kg 160 mg/kg 160 mg/kg Såser 160 mg/kg Senap 320 mg/kg Konditorivaror för särskilda näringsändamål Kompletta bantningspreparat, avsedda att ersätta en enstaka måltid eller det samlade dagliga födointaget Kompletta formulaprodukter och supplementnäring för användning under medicinsk övervakning 170 mg/kg 240 mg/kg 200 mg/kg Kosttillskott i flytande form 80 mg/kg 14

18 --- I E 954 Kosttillskott i fast form 500 mg/kg Flytande eller tuggbara kosttillskott i dietetisk kost baserade på vitamineroch/ellermineralämnen Frukostcerealier med ett fiberinnehåll på minst 15 % och som innehåller minst 20 % kli, energireducerade eller utan tillsatt mg/kg 96/83/EG Energireducerade soppor 110 mg/l Pastiller för frisk andedräkt utan tillsatt Drycker baserade på en blandning av öl, äppelcider, päroncider, spritdrycker eller vin och alkoholfria drycker Spritdrycker med en alkoholhalt på mindre än 15 volymprocent Glasstrutar och glassrån utan tillsatt mg/kg 80 mg/l 80 mg/kg 800 mg/kg Feinkostsalat 160 mg/kg E 957 Taumatin Konfektyrvaror Konfektyrvaror utan tillsats av Konfektyrvaror baserade på kakao eller torkad frukt, energireducerade Tuggummi utan tillsats av Flytande eller tuggbara kosttillskott i dietetisk kost baserade på vitamineroch/ellermineralämnen Glassvaror, energireducerade eller utan tillsatt 400 mg/kg 96/83/EG E 959 Neohesperidin DC Alkoholfria drycker drycker, energireducerade eller utan tillsats av Drycker baserade på mjölk och mjölkprodukter, energireducerade 30 mg/l 50 mg/l 15

19 --- I E 959 Drycker baserade på fruktjuice, energireducerade eller utan tillsats av 30 mg/l Desserter och liknande produkter desserter, energireducerade eller utan tillsats av Beredningar baserade på mjölk och mjölkprodukter, energireducerade Desserter baserade på frukt och grönsaker, energireducerade eller utan tillsats av Äggbaserade desserter, energireducerade Desserter baserade på spannmål, energireducerade eller utan tillsats av Fettbaserade desserter, energireducerade Konfektyrvaror Konfektyrvaror utan tillsats av Konfektyrvaror baserade på kakao eller torkad frukt, energireducerade Konfektyrvaror baserade på stärkelse, energireducerade eller utan tillsats av 1 Smörgåspålägg baserat på kakao, mjölk, torkad frukt eller fett, energireducerade eller utan tillsats av Tuggummi utan tillsats av 400 mg/kg Äppel- och päroncider 20 mg/l Öl, alkoholfritt eller med högst 1,2 volymprocent alkohol Bière de table/tafelbier/table beer (med en stamvörthalt under 61/4 %), med undantag av Obergäres Einfachbier Öl med en minimisurhet av 30 milliekvivalenter uttryckt som NaOH 10 mg/l 10 mg/l 10 mg/l 16

20 --- I E 959 Mörkt öl av typen oud bruin 10 mg/l Glassvaror, energireducerade eller utan tillsats av Frukt på burk eller glas, energireducerad Sylt, gelé och citrusmarmelad, energireducerad Sötsura frukt- och grönsakskonserver Beredningar av frukt och grönsaker, energireducerade Sötsura hel- och halvkonserver av fisk samt marinader av fisk, kräftdjur och blötdjur 30 mg/kg Såser Senap Konditorivaror för särskilda näringsändamål Kompletta bantningspreparat, avsedda att ersätta en enstaka måltid eller det samlade dagliga födointaget 1 Kosttillskott i flytande form Kosttillskott i fast form Frukostcerealier med ett fiberinnehåll på minst 15 % och som innehåller minst 20 % kli, energireducerade eller utan tillsatt 96/83/EG Energireducerade soppor 50 mg/l Pastiller för frisk andedräkt utan tillsatt Flytande eller tuggbara kosttillskott i dietetisk kost baserade på vitaminer och/eller mineralämnen Drycker baserade på en blandning av öl, äppelcider, päroncider, spritdrycker eller vin och alkoholfria drycker 400 mg/kg 400 mg/kg 30 mg/l 17

21 --- I E 959 Spritdrycker med en alkoholhalt på mindre än 15 volymprocent Glasstrutar och glassrån utan tillsatt 30 mg/kg 96/83/EG Feinkostsalat Energireducerat öl 10 mg/kg Allsidiga preparat och näringstillskott som skall intas under läkarkontroll Färdigförpackade salta och torra snacks som innehåller stärkelse eller valnötter och hasselnötter samt vissa aromämnen Anmärkning: 1. För ämne E 952, Cyklaminsyra och dess Na- och Ca-salter, uttrycks de högsta användningshalterna som fri syra. 2. För ämne E 954, Sackarin och dess Na-, K- och Ca-salter, uttrycks de högsta användningshalterna som fri imid. 18

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10.

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10. 1998L0008 SV 17.12.2012 024.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/8/EG av den 16

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel; (H 125) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 ««««««««««««2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 3.3.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och

Läs mer

11.7.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 183/17

11.7.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 183/17 11.7.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 183/17 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 657/2008 av den 10 juli 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 i fråga om gemenskapsstöd

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0053 SV 01.07.2005 004.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/53/EG av den18

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV 29.4.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 (H 371) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna

Läs mer

HANDBOK. om närings- och hälsopåståenden. hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels

HANDBOK. om närings- och hälsopåståenden. hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels Branschstöd för närings- och hälsopåståenden HANDBOK om närings- och hälsopåståenden Kontakt Livsmedelsföretagen (Li) Box 55680, 102

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006. av den 5 juli 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006. av den 5 juli 2006 26.7.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 204/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter

Läs mer

Livsmedel/livsmedelskategori Varningspåskrift/Bruksanvisning Grunder för påskriften

Livsmedel/livsmedelskategori Varningspåskrift/Bruksanvisning Grunder för påskriften Varningspåskrifter och bruksanvisningar som krävs i förordningen om förpackningspåskrifter (1084/2004) och produktbunden lagstiftning och som Livsmedelssäkerhetsverket Evira förutsätter, läge 24.4.2007

Läs mer

(EGT L 255, 30.9.2005, s. 22)

(EGT L 255, 30.9.2005, s. 22) 2005L0036 SV 01.01.2007 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EG av den

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av

Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92 Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam ståndpunkt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om livsmedelshygien. Ändrat förslag till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om livsmedelshygien. Ändrat förslag till EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Ändrat förslag till Bryssel den 27.1.2003 KOM(2003) 33 slutlig 2000/0178 (COD) 2000/0179 (COD) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om livsmedelshygien Ändrat förslag

Läs mer

Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter

Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 382, 31/12/1986 s. 0017-0021

Läs mer

Eviras anvisning 17052/1 sv. Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare

Eviras anvisning 17052/1 sv. Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare Eviras anvisning 17052/1 sv Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003L0087 SV 01.07.2013 005.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/87/EG av den

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 29. 6. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 163/41 RÅDETS DIREKTIV 1999/30/EG av den 22 april 1999 om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG 7.10.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 263/11 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten

Läs mer

Dnro/Dnr/DNo 2774/0944/2010

Dnro/Dnr/DNo 2774/0944/2010 Sida/sidor 1 / 21 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Lagstiftning... 2 1.2 Ansvar... 3 2 Närings- och hälsopåståenden... 3 3 Användning av näringspåståenden... 4 3.1 Godkända näringspåståenden... 5 3.2 Förbjudna

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Nr 88 Nr 88 LANDSKAPSLAG om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen Föredragen för Republikens President den 29 juni 2007 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008. av den 17 juni 2008. om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008. av den 17 juni 2008. om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) L 177/6 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.7.2008 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) EUROPAPARLAMENTET

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 II (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) BESLUT KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

Förordning 1308/2013, marknadsordning för jordbruksprodukter [1451]

Förordning 1308/2013, marknadsordning för jordbruksprodukter [1451] Förordning 1308/2013, marknadsordning för jordbruksprodukter [1451] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 C5-0034/2003 2001/0077(COD) 11/02/2003 Gemensam ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre

Läs mer