Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 ISLANDSKA HANDSKRIFTER i KON6L. BIBLIOTHEKBT I STOCKHOLM; Printed in Gertnianv

8

9 ' i iförteckning -t)ttff1f KONGJL. BIBLIOTHEKETS I STOCKHOLM UTGIFYSN ADOI.r IWAR ARViDSSOir P. A. NORSTBDT " SÖNBR.

10 ?Sca-vu H} /o v/ \ AyUJL. ^"nut^u^

11 FORTECKniirG pä de resp. Herrar och Man hvilka genom Subskription (10 Rdr B:ko) behagat understöda tryckningen af närstäende handskrißs-katalog. Baggej C. Ä.j Phil. Mag. Bokhandlare. Bonde: G Trolle- Grefve En af Rikets Herrar K. ra. St. K. af N. 0. m. m. Bonnier j Ad.j Bokhandlare. BromaUj H Lj Gros"handlare. BrunneruSj /. A Bibliotheks Aman i Lund. CnatUngiuSj A. J._ Prost och Kyrkohferde. Fritze j C E_ Bokhandlare. Genberg Gordon j j P.j Statsräd. G J Rj Engelsk Cborgö-d'Äffaires. Hallencreuts j S. E.j Forste Expedit. kret. Hallström j C Ej Th. D.T Biskop L. N. 0. Hasselström j /. A^ Kamererare. Ihre Alb. Frih. En af Rikets Herrar f. d. Ulrikes Stats- Minister Ridd. och Kommend af K. M. 0. m. m. Klemming G Ey e o. Aman i Kongl. Biblioth. Lewenhat^tj CLj Grefve Lundellj J y Professor. Manderström C. R L.j Frili. Kabin. kret. K. och R. ra. m. Monradj J. Fj Kammarherre R. N. 0. Montgomerie Cederfijelmj R Brukspatron. Nordlundj /. Kongl. Hofpred. och Kyrkoherde Norstedlj C Kongl. Boktryckare. Platen B vj Grefve Kabinets-Kammarherre. Reuterdahlj Hj Th. Dokt Doraprost. Runeberg E G.j Lagman och Ridd Rydqvistj J E Forste Araanuens i Kongl. Biblioth. Schröder 7. H Theol. Dir. Professor Ridd.

12 Stepkenij G*j Esqu. Sparrej G Ä.j Grefve in af Riketo Uerrar Just. Stats*llinigter Rid(L) m. m. Thomanderj /. H.j l\k D:f» PröfeMor. Weiiinj Ij Fabrikör. öher^j G. A^ Bokbaodlare. «?? ^»'

13 FÖRORD«Herr Jon Sigurdsson^ född pa Island ocb numera Althingsman derstädes uppgjorde ander silt vistande i Stockholm ht 1841 en förteckning öfver kongl. bibliotbekets Isländska handskrifter. Denna har tjenat utgifv. tili hufvudsaklig ledning vid. detta arbete hvarvid han oafbrulet jemfört sjelfva manuskripterna Liljegrens bandskrifts-katalog (se nedanf. sid. 1) jenite n/igra Hldre uti bemälde bibliothek.

14 ÖFVERSIGT AF INNEHAlLET. L Mythiska Qvfiden Qcb Hythologi. Sid II. Historiska QvSden och Sdnger or Sagorna III. dnare Tiders Qväden. 1. Andeliga Sänger 2. Rimur IV. Historiska Sagor. 1. Om Island y Orluiej-öarne Faeroarne och Grönland Rörande Skandinavien V. Romantiska Sagor. 1. Nordiska 2. Tyska. 3. Engflska 4. Franska 5. Italienska Äfventyr VI. VII. Legender Religions-Skrifter i VIII. Lagar m. m 174. IX. Uttolkares Arbeten 175. X. Uppsatser och Utdrag m. m " HHt»M«

15 FBH»AllIBirTS.HAlirD81iRIFTBB. FOLIO. Mto 1. Utgör 210 blad och innebdiier: 1) Visor om konung Oh/ den Heiige tili anlalet 16«Den första Br oldslig; men syne$ hafva varit den bekanta sängen: Herra Olaf^ hjdlparinn Noregs landa. Derefier föijeren fiskräkning sannolikt frän Skalholt. Nederst sur 7. G Sparf-wenfeldts namn och sigill. Ofvanst/iende visor finnas tryckte uti Schönings uppiftgaaf Heimskringia edr Noregs Konunga- Sögur af Snorra Sturhisyni. Tora. III s I dtn förteokning öfver kongl. bibliothekets Isländska handskrifter hvilken förckommer framför första delen af Skandinaviska Fornälderns Hjeltesagor utgifne af JoL G* Uljegren^ omnäoinas dessa sanger sid«xlii. Pä andra sidan af manuskriptets första blad begynner : 2) Olafs Saga Tryggvasonar 'er Bergr Äböli snara- %i". Sagan hw indelad i kapitel med röda öfverskrifier och nodlade initialer. Texten skrifven i tvehne Spalter pa sidan. Uti begynnelse bokstafven tili 41 kapttlei st^r konungens bild i hei figur. Uppgifter i marginalen om sidans innehält ärtal antecknade uppä nägra stallen jemte kapitel numreringen 8ro sednare tillagde tili störsla delen inom sjullonde ärhundradet. Vid kapitel siffran isnnes oftast den Skalholtska upplagans indelning upptagen. * 1

16 Saga Saga FBRCAllltllTi-HAIIDlIRIFTBR Tryckta upplagor af Olof Tryggvasons Saga: Ilt siycke af Olof Tryggvasons Saga utgifven af OL Verelius Upsala 1665; ~ Olafs Tryggvasonar Noregs Kongs qtgifven af 7%. 7%or7acifi^. Skalholll 1689; om K. Oloff Tryggvazori i Norrege af Odde Munck utgifveiiaf Jiic. Isthmen Reenkjelm. Upsala 1691; Fornmanna Sogar. Bd. I III. KaupmanBaböfn y 1825; Olof Tryggvasons {»aur af Odde Munk. Ibd. Bd. X. : LlLJEGHEN I. C; 8. XLIV. MüLI/ RS Sagabibliothek. Bd. III s. 197 följ. GrIter Bragur. Bl. II s Bladet 111 v. begynner midi p forsta spähen: 3) Hekste/ja er ffallasteinn orti vm Olaf komut^tryg^ uason; skrifven med rödt blsck; upptager ungefar 4 Spalter. Tryckt uti Scripta Historica l"landorum. Tom. HI s ) o/ö/i drdpa Tryguasonar er Halfredr erti vandnt^a skdild; omkring 3 spalter. Efter 16:de sirofen förekommer en stör lakun hvaresl styckeo af tvenne biad synas i ryggen. Sangen (drdpan) bar säledes antingen upptagit de tvenne blad hvilka nu saknas (sdledes tillsammans M spalter) och inneh^llit 108 ä IIQ strofer; eller ock forekomma hsrsliides lemningar af tvi^ sänget; eller ock bar blott ett blad blifvit bortskurit emedan man pd tvenne andra stallen i denna handskrifl antrsffar sädana bitar i ryggen otan alt derstädes felas nägot. Detta sista synes vara sannoiikast och i sädant fall har sdngen upptagit ungefät 67 strofer. I kn finnes utgifven al S. giisson siksom program frän BessastaSs skola är 1832.

17 FXR«A1IBIITS-HAKMKRWTIR 5) Lüja ofad öfverskrifl och begynnelse bokstaf upptager nsra 7 sidor (113 v. 116). En mycket god text^ hittilts obegagnad af utgifvare. Tryckt med Latinsk örversättninguti Historia Eccies. Island af Finnus Johannmus. Vol. II s. 398 följ. 6) Geisliy äfven ulan öfverskrift och begynnelse bokstaf; innefattar nära 7 spaller (bl v.). Vid slufei deraf anträffas 6 verser om Olof den Heiige. Sängens test Sr god och mera fuljständigan i den Iryckta iipplagan bland Fornmanna Sögur Bd. V. 7) Olafs Saga ens helga Haraldssonar y bl med förihgdende Prologus (1 spalt). Sagan 8r indelad i kapitel med röda öfverskrifter och malade initialer. Skrifven i spalt. Tryckt bland Fornmanna Sögur. Bd. IV V. Kaupmannahöfn Redan längt förut hade Joh Hadorph utgifvit S. Oloffs Saga pd Svenske Rim. Stockholm Snorre $turlesons bearbetning af Olof den hei igesiefnad förekommer i hans Konunga Sögur (Heims-Kringla). Heia dehna kodex är af samtidig och tili största delen af samma haifidtroligen frän sintet af fjortondeeller början af femlonde Srhundradet. Texten pä msnga stallen felaklig i enakildta ord vittnar om en okunnig afskrifvare isynnerbet hvad angär sängerna. Stundom felas nägra blad neml. efter fol. 112 ett eller tvä blad; efter fol. 177 ett bladf efter 188 ett blad^ eher 193 ett blad; efter 198 ett blad. Vid slutet af Olof den Heiiges Saga synas lemningar af ett blad hvaruppd törhända nägon dikt varit nedskrifven.

18 Plll«AMItlT0"«IAIlMKMrfTVII MU Denna bandäkrift dr bekant under nam«af Btrgt ibota bok eller fconüngabökaf Bergi dböta. : LlLJEGRCN I. C; 8. XLIY. Gräter Brunt^ pressadtladerband^ med beslag I. a och hsktor. Mte «En handskrifti lifen folio^ skrif?en i spalt;ulgör numera 96 blad. Den innehäller: 1) Thomas Saga erkibiskups(cantaariensis);eil (ragment af 1 blad och spalt. Saknas början samt fyra blad inom de Snnu diersiäende delarne. 2) Martini bisknps Saga; oppfager bl. 2 9» Efter bl VII V. felas eil blad; deremot saknas ej nagot emellan btaden x och xii. 3) Nikolas Saga ens helga; bl. 9 v. 13 v. FallstHndig. 4) Ambro^us Saga; bl. 13 v. 18. Fullstindig. 5) Dionysius Saga; bl v. FallsfSndig. 6) SylvestersSaga; bl. 20 v. 7) Gregorius Saga; bl. 29 v. 8) Augustinus Saga; bl. 35 v. Fuilstfindig. FallstSndig. v. FnllsUindig dock say att det första bladet 8r nägot skadadt. 9) Blasius Saga; bl. 40 v. 43. Fullsländig. 10) Stephanus Saga; bl. 43 FullslSndig. 11) Sixtus Saga pdja; bl v* Fallständrg. 12) Fincentiüs Saga; bl. 51 v. v. Follstdndig. 13) Benedictus Saga; bl FullstJndig. 14) Päls Saga keremite; bl. 57 v. 15) Maurus Saga; bl. 60 FallstSndig. v. Fuliständig. 16) Zosinuis Saga; bl Fullständig. 17) Lazarus Saga 6k Systra kans; bl. 67 ^74. Saknas tvä blad (lxxvi och lxxix) och RJrsla sidan är mycket sv^rlsst.

19 PEHCAll«MTg-HAKI"SKftlVTKIt tol. 18) Kaitrine Saga; bl. 7478* Fullständig. 19) Barbara Sagas bl l FulUtändig. 20) Ludu Saga; bl. 79; 3^ spalf. Fullständig. 21) Cecüiu Saga; bl. 80^82 v. Tvenne blad (lxxxx och Lxxxxi) sakoas. 22) Jgathu Saga; bl. 82 v. 84. Fallsländig. 23) Jgmsar Saga; begynner bl. 84. Tre blad af slutel fela (Lxxx3LVi-*LXXxxviii). I)«i bibefaällna utgor blou 4 Spalter. De förkomna bladen bafva (roligen upplagit flere legender. 24) jif frü Sophia 6k dastrum hennar (Fides Spcs och Caritas). Af denna legend finnas bloti 4 spalten (Bl. 85). '25) Um hraptaverk rö^unnar i Berytkus. Upptager blott 3 Spalter i bl samt utgör den bekanta legenden: Flagellatio crucis in Berytho; uii Lilfegrens faandskrifts förteckning(se ofvanf.)origtigl bensmnd: de Tyro et Sidone. 26) Um Mauridas jarl ök filaga hans. Af denna legend fiilnes blott 1 spalt. Slutet af handskriften minst 3 blad i lägget motsvarande ofvannamnde bl. Lxxxxvi Lxxxxviii hafva gäll förlorade. Denna kodex är nedskrifven med flera samtidiga handstilar sannolikt under 15:«ärhundradet. Intet deraf är hitlilis genom Iryck ulgifvit. I.ILJEGREN I. c; s. xlvi. Legender Bandet utgöres af tvenne furuskifvor hopffistadei ryggen med läderremmar. Upptager i()8 blad skrifna i spab. Det första och sista bladcl äro fastlimmade vid bandet. Handskriften innehäller:

20 Sagan * iot). PIRGAHKlfTf-BARDftKlimi. FOL. 1) Saga um ena hetlögu prfd konunga (vilringa) hvaraf början Sr olssiig. x biad och f spalt kunna läsas. Handskriflen har kapitel indelningar^ meii för öfverskrifier ocb initialer 8r plats lemnad. 2) Saga af Hinrik keisara ok frü Kunegundis; sid Fullsiandig 3) Saga af Osvaldi enum Adga; sid. 26''^Z6. Fullständig. 4) Barlahams Saga ok Josaphats; sid Fullständig. 5) Rochus Saga ens helga; sid FuilstSadig«6) Scbastianus Saga; sid samt *" Fullständig. 7) Lazarus Saga; s om bans systrar finnes bär icke. 8) Um sjo sofendr (sju sofvare); s saml FullstSndig. 9) Stephanus Saga protomartyrts 'j s. 110 Fullständig. 10) Saga af Decius keisara ok SLx'tus päfa^ Laurtntio Concordia ok Hippolyto\ s. 122 FullstSndig. 11) ChristophorusSaga; s Fullständig. 12) Georgias Saga^ s samt 92 Fullständig. 13) Sylvesters Saga ok Constantinus ; sid samt Fullständig. 14) Gregorius Saga; sid samt Fullständig. 15) Gregorius Saga päfd; s. 65 Fullständig. 16) Amhrosius Saga; sid. 75 Fullständig. *) Bladen firo orfttt inbundne sä alt deras ordning ^lifvit följande: s samt 1»9 336.

21 U0. PKRGAHKIfTS-HANDSKftlFTER POL. 7 17) Augustinus Saga- s. 89 Fullständig. 18) Erasmus Saga; sid samt 189 Fullsländig. 19) JVicolaus Saga; sid FullslSndig. 20) Johannes Saga gullmunns (Chrysostomus); sid Fullsfändig. 21) rvasius Saga ens helga; sid Fullstöndig. 22) Meronymus Saga sid Fullstöndig. 23) j^ntonius Saga ens helga; s ) Domittikus Saga; s. 261 Synes vara fullständig. Pä ^261. Fullsldndig. nssta sida Sr skriflen ulplänad. 25) Saga um Emerentiu Önnu ok Mariu gu%sm6%ur; sid. 270 iniill slufei (s. 336). Synes vara orullstsndig» bsde efter s. 3?6 och i slulet. Dessutom är det sista bladet fastlimniadt vid permen. Manuskripte! är öfvei' allt af samma eller en samtidig handstil^ ptvifvelakligt frän fjorlonhundra talet. Or» Ibografienaf det vanvdrdade slaget Af frän denna tidsälder. denna bandskrift är ingenting utgifvit. LiLJEGRENy I. cj s. XLVi. Legender. Bunden i pergamentsband. Filkina Saga. Denna bandskrift bester numera af 129 blad; men bar efter en gammal paginering^ ulgjort minst 131 blad af bvilka det 2 och 7 saknas. Äldre defekter äro: efter fol. 42 eil blad; efler fol. 44 ett blad; efter fol. 80 eil blad; efler fol. 86 ett blad; efter fol. 95 ett blad; efter fol. 99 ett blad; efter fol. 124 ett blad» sanit efter fol. 130 flera blad bvilka sistnämnde motsvara kap uli Peringskiölds upplaga af denna saga. Af hvad som felas i sagde upplaga äger handskriflen en sida ; men slutet Sr borta ungeför frdn

22 Gräter PKRGAllCNTS-HANDSKRirTKft FOL. midten af 381 kapitlet motsvarande vid pass e(t blad i denna kodex. In alles saknas bfir 12 k 13 blad. Handskrirten är atmarkt god; troligen (tän (reftonde drhundradet. Den synes vara nedskriiveh med minst tvenne ebnru samfidiga siilar. Ä bl. 51 v. och 62 fona^ tre kapilel (fillsammans 8 ocb 22 rader) öfverslrukne med r^l bläcky ocb 10 blad vü'td ennan bafidstilihflickade i stallet. Del inflickade och all! det följ^nde öfverenasfsitimer b 4(re med Peringshiotds upplaga fin det föregdende och vid nfirmare undersökning lyckes det sannolikl^ att tvenne uppteckningar bär blifvit sammanfdrde. I kanten af bandskrifteh bar man ante^k^at motstiende ihnebäil i sagan dels pä Latin ocb dels p/i Svenska. Ndgongiing fötekommer Svensk öfversattning af sviirtydda ord jemle genealogier kapitel-indelningarefter Peringskiöld samt an(eckning öfv^r antalet rader pd sidan. Sannolikt bar man b^r början.af sagan efter denna uppteckning ehiiru öfverskriften felas. Del första kapitlel molsvarar del 45:e lios Peringskiold och öfverensslfimmer med varianlen derstädes. Denna saga Sr jemte Svensk ocb Latinsk öfversattning utgifven i Stockholm 1715 af JoL PeringshioltL Den förra 5r omtryckl i Stockholm flr :o med titel: Konung Thidereks af Bern Och bans kämpars Historia Som af sombliga kallas Wilkina Saga. Upptager endasl de första XXI kapitlen. Pa Tyska af F H. von der Hagen ^ i bans Nordische Heldenromane. Bdch. I Breslau 1814 LIIJEGRICN I. C.5 S. XLVIII. MÖLLER I. C.J Bd. II s. 146 följ. I. c. j s Bandet utgöres af tvenne ekskifvor öfverklädde med skinn och försedde med häktor.

23

24 60). 70 Pä 10 rkroamiftfi-luftmejlirtm fou 5) Jätvat^r Saga ens helga 2 blad ooh nira 1 spalc. LlUEGREN I. C; 8. XLVII. MöLLER«L C«; Bd. III N:o 2 4 syna8 vara skrifne tili 8lörsla delen af samma band olik 8tilen i N.*o 1 eburu sannolikt frän samma tidsdider (omkr pregel af sednare dagar (I5lt drbundradel). N:o 5 lyckes bära forsfa sidan af manuskriptei anfräflas afbildningar af tvenne biskopar omgifne af en belgon glona hvilka sannolikt skola föreställa de begge helgonen Gudmund ocb Jon Af handskriflens innehdil bar ingenting blifvil genom iryjckeiutgifvif. Hvilt pergamenisband. Handskrifl i liten folio eller gaiiska stör qvarf apptager 102 blad (bar en gammal paginering 2(J4 sidor). Texten skrifven i spalt innebäller: Barlaams Saga oh Jösaphats med kapitel-indeu ning ocb malade initialer;kapitlen och cadtalet pd bvarje sida äro tillsatle af en sednare band üti texten felas det första bladet (bvilket upptager nära de tre första kapitlen) samt det dermed sammanbangande 8:e (nu 7:de) bladet. Efler sid. 60 bafva bladen blicvit vid bindningen förstuckne sdlqnda: o. s. V. Efler sid. 78 8r elt blad bortskuret; likas" efter sid ocb 196 samt efter all sannolikbet ett med det sistnämnde sammanbsngande blad'ebur4] slutet finnes. Denna bandskrift Sr otvifvelaktigtden bästa af ofvannämnde saga ocb bör tili samma tidhälder som för-

25 Bunden Müller PeR6AllKltTa-HAIII"SKIIiVTEA FOL. H sta slycket af den (ander N:o 4} förut omnäranda Vilkina Sag"in. En anteckning framför manuskrtptet upplyser atl: '*Dhenne book ibland andre Canfzliacler lefvereradhe Herr Silwerstierna in Archiviim 1655 in Julio". Sagan r aldrig Iryckl. i pergamenl. C.5 s. 48 i. LiUEGREN I. c.j s. xlvi. Legender I. Elt Fragment; ulgör numera 68 blad; texten skrifven i spalt. Upplager: 1) Remundar Saga heisarasonar 6k Elenar Jionüngs^ dottnr fullständigulom tvenne blad neml. del första vid början ocb ett blad efter fol. 6. Första»idan är myckel urblekt. LlLJEGREN I. C; S. XLIX MÖLLER I. C S ) Elis Saga ok Rosamundce dottur Maskabe konüngs i Sobrieborg] innehäller 94 blad. Fullsländig. LlLJEGREN I. C; S. L. MöLLER I. C S. 48i. 3) Sigur^ar Saga turnara uti Ivenne fragmenter: d) början 1 blad intill orden: "bann ser at ösrumegin" m. m.; b) i slulel frän: "konüngsdöttir ser at h«nn er öruggr i at veriast maelti hun" m. m. Det felande har Srinnolikt utgjort ett blad. En half spalt och heia följandesidan efter hafva sagan ursprungligen varit oskrifna; derpä har man i sednare tider antecknat dlskilligtskämt och gyckel. LlLJEGREN I. C; XLIX. MüLLER I. C S ) Bevus Saga ok fru Josvene tvenne fragmenter tiiisammans 6 blad. Det forsta upptagerj[6 blad;

26 sammanhängande MöLLER 13 PEMGAMBlITt^aAKIMJUlIVTEfti FOL«dei sednare ^ biad ocb inneuiler slulel. Emellan d«begge fragmenterna saknas troligen 1 biad. LlUEGRRN I. C; S. XLVII. MatLER^ f. C; S ) Konrdds Saga Rlkai^sonar heisara 5i biad. SIufef Sr borta Trän orden: "e%a hve nser konünginum sjalfum harsi" o. s. v LlUEGRKN I. C; S. L. MGLLER I. C. ^ S ) Hektors Saga fragmenter; d) tre sammanhängande biad 9 hvilka begynna med: "dtsr hann um völlinn" ocb slutas: "hann gripr ^a Alanus ok tekr bann al" Derefter felas fvenne blad^ del inre af ett lägg. b) Äfvensä trenne. biad som börja: '*bor1sbunat ok liinn dyrsta drykk'*. Fragmente! fortssttes pd 1 biad af nssta lägg» bvarest sagan slutar. LlUEGREN I. C; S. XLVIII. MöLLER i. C; S ) Gibbons Saga; tvenne fragmenter a) Af början 1 biad intill: "Herra^ svaralsi Asperdner standit upp ok kittdist!"... hvarefler 2 biad saknas midt uti lägget. b) Föija 2 biad frän orden: "i turninum Herra Gibbon ok Florena drotlning"o. s. v. intill sagans slut. LlLJEGREN I. C; XUX. I. Cy ) Blaus Saga 6k Fiktors otgör 44 biad; synes vara fullständig)men är pa flere stallen ytterst svdridst. LlUEGREN I. C; S XLIX. MÖLLER I. C; ) Sigur^ar Saga fotar ok jismundar Hunakonungs U blad. Fullständig. LlUEGREN I. c; s. U MöLLER I. c; s ) Partalopa Saga; fragment 3i blad. Slulel af sagan felas frän orden: '*en "itfarit til kastala mins.** Skriflen fir pä sisfa «idan nagof a(blekf. LlUEGREN " I. C 5 8. XUX.

27 Ingen PEKOAHElf Tf^BMrBSKMPTER OVAKTO. JS 11) Adonius Saga ok Constantintts ; Fragment 7f blad. Borjan feias intill: "at eigi komi "pau ^ar nilsr sem bann vill". Äf första bladet r den ena spalten nastan helt och hallet bortskuren. Efter sur en spalt fom. sagans slut LlLJEGREN I. C.J S. XMX. MüLLER I. C.J S 480. Denna kodex synes härleda sig trän 15:de ärliundradet och förtjenarsynnerliguppmärksamhet^ vid utgifvandet af der befintliga sagor. Namnen hvilka förekomma bäi^ och der^ tillkännage att handskriften tillhört personer i öjefjordenpd Island hvariträn den sannolikt öfverfördes af Rugman. af de här upptagne sagorna har hittills blifvit tryckt. Bandet utgöres af en ekskifva (sönderbruten) samt en af furu^ fästade i ryggen med skinnremmar. ^?ARTO. Denna kodex upptager 178 blad med (va spalterpä sidan samt innehäller: Maria Saga skrifven i stör munkslil med tvenne nägot olika handstilar sannolikt inom 15:de eller kanr hända slutet af I4:de ärhundradet. StÖrsta delen fylles med berältelser om de underverk Jungfru Maria skall hafva gjort hvarä förteckningaranträffas sid. 98 v och 99 samt Ar icke otgifven i tryck. bunden. 0- LiUEGRENy I. c.^ XLVL Lcgerukr.

28 Monumens 14 MMAHBIITS-aAllMKMrTI««VAIIT«. IVto 9. Olafs Saga ens helga. Handskriften Sr aflaog 4:o och bestär af 79 blud. Sagan har kapitel-irdelningar örverskrifter i rödt och initialer. Uli kantcd iro af eo sednare hand kapitel-indelningarantecknade» efler en annan kodex hvarigenom 231 kapiteluppsiä. Manuskriptet iir ulmärkt vackert och vsi bibehällef samt kan ej vara yngre 8n frän början af 14:de ärhundradet. Nägrä lakuner (t. ex. kap. 213) utvisa» att man vid afskriften följi en ^Idre handskrift. ofvanföre sid. 3. LlLJEGREN I. C; S. XL IV. MüLLKR s I. C Bd. III Svart iäderband. M:e 8. Snorra Edda utgör 80 blad. Framför handskriften 8tdr Sparvenfeldtsnamn (och derunder hans sigill)hvaraf den blifvit kallad Sparvenfeldts Edda Manuskriptet hör i afseende ä spräk och rältskrifningtili de allra sämsta samt är dessutom i hänseende tili lasarterna fall af slarf. Ärlalet MCDLXI hvilket förekommer i slutet 9r uppen«bariigen ett afskrifningsfelșannolikt i stallet för MDCLXI hvilket utgör manuskriptets r^tta dider. Det omtalas af Nyerup 1 hans Reise til Stockholm. üpplagor och öfversättningaraf Sturlesons Edda. Edda Islandorum; edid. P. J. Besenius Havni«1665. De Yfverborna Atlingars eller Sviogötars ok Nord männers Edda ütgifven af Jok. Göransson. üpsala s. a. (1746). öfversatt i: Northern Antiquities. London de la Mythologie et de la possie des Ceites; par Mallet. Copenhague

29 Handskriften 67 PKBOAMENTS'^UANdSkRIFTER QVARtOJ En ny upplaga (den (redje) är tryckl i Geneve " Paris Edda eller Skandinavernes hedenske Gudel8ereoversat ved i^er«/?. Köpenhavn I8()8. üti Svensk öfversättningir. i Slockholm Die Edda nebst einer Einleitung in die nordische Poßsie und Mythologie; von Fr. Rühs. Berlin Snorra Edda Äsamt Skaidu m. m. utgefin af R. Kr. Rask. Slockholm Öfversatt (af 7. J. Cnattingius)y nrjedlitel: Snorre Sturlesons Edda samt Skalda. Slockholm The Prose or Younger Edda commonly ascribed to Snorri Sturluson translated by George Webhe Dasent. Stockholm LlUEGREN I. C S. LVi ' Pergamentsband. Olafs Saga ens helga; etl Fragment hvaraf 71 blad dterstä. Texten är skrifven i Spalt. Det ännu bibehällna otgöres af fem fragmenter: a) sex sammanhängande blad af hvilka det första Sr nedrökt och mycket svart. Det börjar ungefär i I2:e kapitleloch slutar i del 24:e hvarefler ett blad felas; F) begynner i 26 kapitlet och slutas med handskriftens bl. 57 v.; c) upptager bl. 58 v.j «0 bladen 68 69; samt e) bl hvars sista sida är oläsligi feil den ej kan rengöras. har ungefär samma dider och värde som N:o 2 i fall den tili och med ej skulle vara ndgot yngre. Uppä enskildla Ställen är den likväl mera korrekt. Den har aldrig blifvii begagnad vid ulgifvandet af sagan. ofvanföre sid. 3. Bandet: en furo och en ekskifva förenade i med tre läderreinmar. ryggen

30 : 1^ P" l«aiislfta*hardn(ftlptia QVARTO. Handskrifl i afl"ng qvart/ illa skrifven; fr4d i"de Ärhundradet. Inneb^lier: 1) Büalög JsleiuUngatr^ aidor. 2) Christian III:s Reskript om Ordinanlaen (d. 12 Jaii 1539) Uli Islandsk öfverssuniog^ 2i $ida«dertill 8r * sjelfvaordinantsen bifogad i öfversättning. 3) Recessen af dr 1552 utgörande 26 arliklar; öfversatte p" Uldndska. 4) Prolog tili Jesu Syrachs bok; denna bok (SOkapilel^ samt Jesu Syrachs bon oli Isidndsk öfversättoing. 5) Nägra balkar af Jonsbok (Kvennagiptingar Erf- Satal FramferslubÄlkr Landsleigubiilkr og RekabÄlkr); mycket vsrdslös afskrift. «-* Manuskriptet Sr en codex rescriptuspii en gammal katholsk psalmbok. Den Islandske Lov Jons Bogen udgiven af Uagnas Lagabfletir Anno Oversatt Köbenbavn LlLJEGREN \. C.y S. XXXVI LVII. Första pennen utgöres af tonn furo; den andra Ir förkommen. Handskrift i liten qvart med texten i heia rader öfver sidan. Upptager: 1) Amicus ok jimilius Saga; h\. 1 3 r. Början synes vara förlorad och första sidan fir oläsligi fall den möjligtvis ej kan rengöras. Den har ingen kapitel"» indelning. 2) Bevus Saga ok fru Josvene; 4i blad (3 r.^ 6 t.). Innefattar början och första delen af sagan hvarefter den afbrytes;emedaii säaom det tyekes ett blad Sr borta. Äterstoden af sagan finnes k bl )

31

32 BerüHad^ lg ^KR«A«1illTS-BAllMtRIFTBK y QYARTO. Om alia dessa sagor«s^: LiuKonF.N I* c; s* %L\Uy XLix L och Müller L c Bd. III s. 460^484. Handskriften ht^ pä mdnga stillen «rblekt och svir- Ifist; iiien för öfirigt js^jordmed tydiig och Tacker Stil. Pa grond af bokstafcformeit oeh rsuskriffiingen bor den anlagas lilrleda sig fran slutet af 14:de eller början af 15:de drhundradel och förtjenarstörsta uppmärksambet» vid en blifvande Iryckning af de sagor den initehaller. Bandet: (venne ekskifvor Ostade i ryggen med ISderremniar. stör oktav. Texten i heia rader dfver sidan. Frümsl i boken förekomma 24 pappersblad» derefter 9 nt pergament numrerade säsom fol. 51^^59. Innehlilh*r: Utgör fragmenler af en handskrifl i aflün^ qfsvi eller 1) Konrd%s Saga heharasonar\ fraginehl" hvilket likfll innefithar siörsta delen af sagan med nndantag af borjah. Exemplaret Ir otvifvetalctigt det busfa man Snnu Sger af otvannlmnde färtjenar s;nnerlig uppmsrksamhet. Efter saga aagan och förekomma 12 rena pappersbladsamt derpü 51 d pergament hvilka upplaga: 2) Hrölfs Saga Gautrekssonar (Götreks och Rolfs Saga). Början dr förlorad; men det 6friga Itrilsllndigt i 1B blad. (Gammal blad-nomrering 75*- 92). Begynner in i 16:de kap. af den tryckta upplagan: Götbreks och Rolfs Westgölha Kongars Historia; utgifven af O. Ferelius: Stockholm Safifan r dnyo atgifven bland Fornaldar Sdgur Nordlanda. Bd i sammahdrag med titel: Gotha Konungarne Götriks oeh Rtilofs Historia. Öfvers. af 7. K R. Stockholm 1826.

33 m«amklft8-"halfml«ivm) QVAftTO. 19 3) J6msv(kinga Saga 11^ blad (gamla blad numreringcn 93^104); ruilstfindigy med undaniag alt rader vid en vdrdslös bindning blifvit bohshurne pa dfre kanten af flera blad Ar begagnad vid utgifvandet af denna saga bland Fornmanna Sögur Bd. XL Äldre tryokia upplagor: e(t ufdrag p" isiändska uti Saga Olafs Tryggvasonar. Skalbollt ( sid. 2); Jomsvikinga-Saga pd Isländska och Svenska af Jtf. Adlerstam och L. Hammarsköld. Stockholm Den Gnnes dessutom bersttad i korthet uti: Läse- och Lfirobok för Unrgdom af A. L Arwidsson. Del. I s Stockholm 183a 4^ Asnmndar Sagahappabana{j^.\A^Ax\\kxx\x.104 v. 108) 4 blad^ äfven fullständigutom nigra afskurna rader. Utgifven med Svenskoch Latinsk öfversättningaf J. F. Peringshiold.Stockholm 1722 och bland Fornaldar Sögur Nordlanda. Bd. IL 5) Örvar-Odds Saga 13* blad (gl. numr. 108 v. 121 af hvilka 114 förekommer Ivenne ganger). Ar füllständig s" nsr som pa nägra utskrapade rader Den finnes tryckt: efter Ketil Haengs Saga ulgifven af OL Rudbech. Upsala 1697; i Rasks Synishorn af fornum og nyjum norraenuro riiom. Holmi«1819 (hvarvid denna handskrift blifvit begagnad); och ibiand Fornaldar Sögur Nordlanda. Bd IL I Svensk örversällningbland: Skandinaviska Fornllderns HJeltesagor otgifne af Joh. G. Liljegren. Del. IL Stockholm 1819; berfittadi sammandrag af Arwidsson^ I. c»; s. 84* 6) Egü$ Saga^ fragment 1 blad hvilka upptaga böi'jan af sagan. Den sista sidan hv nedrökt och svsr att

34 20 rttrgambirtff-nandsebiptbr QVAIITO. läsa. -^ Bgla eller Eiglls Saga ui^hu pd Ulfifidska utan verser i Hrappsey 1782* men fullstfindigare och med Latinsk öfverssttningyi Kdpenhamn En Dansk öfverssitning utan (ryckftr och tryckort utkom enligt nppgjft NSst efler sagorna finnas tvenne rena blad. Hand- skriften är förlräffligoch synes af 14:de drhundradet«böra bsnföras tili borjan LllJEGREN I. C; S. XXXIX XhV L LI Uli LIV. Möller L c; Bd. I s. 109 följ.^bd. II s. 531 föl]. 575 följ.596 följ.; Bd. III s. 38 följ.481. Gräter I. cj s Handskrif(en hr bunden i pappband med Uderrjgg. Fragment i ganska liten qvarl 27 blad med raderna öfver heia sidan. Deruti förefinnas: 1) Saga af pördi kre6u. Har kapitel indelningar öfverskrifter i rödt och malade begynnelse bokstsfver. Hälften af första bladet 8r bortskurel längs bladet; men man ser att sagan borjat öfverst ä delsamma. Efter detla blad felas tvenne andra (upptagande l:a och en del af 2:a kapillet)efter bladet3 8nnu tvenne (af 3:e och 4:de kapitlet) samt finno ett blad efter fol. 12 (af 8:de kapitlet). Sagan slutas bl. 22 v. Texten öfverensstsmmer nsra med Arne-Magn. N:o 152 fol. och hör ovedersägligen tili samma oppteekning och tidsälder eller det 15:de 8rhundradet. Ar tryckt bland: Björns Marcussonar Nockrer Marg- Frooder Sögu- "8etter Islendinga. Hoolum» ) Kr6ha^Refs Saga. Begynner omedelbart efter den förutgdende (bl. 22 v.)" och fortsättes tili slutet af

35 Finnes GriBter PBRGAMENTS-UAMMKRIFTER QVAIITO. 21 handskiiften (bl. 27). Efter bl. 23 saknas ungefär (venne blad och slulet felas heli ocb bdliet. Texten öfverensstämmer med Aroe-Magn. N:o 471 4:o. Handstilen tyckes vara densamma som i föregäende saga. tryckt pä IsISndska bland: Björns Mar^ cus-sonar Agiaetar Fornmanna Sögur. Hoolum^ LlLJEGRENy I. C; 8. XL^ Uli. MöLLER I. C; Bd. I s H9flad i gammait omslag I. c; s af skinn. Handskriften Mso 9. Aflängt qvartformat; raderna gä öfver heia sidan. upptager: 1) Konungs-skuggsjd; 56i blad. Efter de tvenne första brista 2 eller 4 blad. Vid slutet af bladet 57 r. finnes tom plats för ungefar 8 rader. Tryckt med titel: Kongs-Skugg-Sio utiög'd a Daunsku og Latinu. Det Kongellge Speil. Specalum Regale. Udgivet af Halfdan Einer sen. Soröe A bl 57 V. begynner med samma band eft stycke af: 2} Rimbegla med orden: "Moyses het einn guss dyriingr*' o. s. V. Det upptager 9 blad och afhandlar först de fem verldsmonarkierna före Christi födelse med en allegoriskutlydning vid slutet. Derefter förekommer: "Belus het koniingr*'o. s. v. dan omtalas den sjette verldsmonarkien. Ett öppet rum af ungefar 8 rader utvisar att sfycket icke varit längre. Handskriften ör icke äldre fin ifrdn 16:de ärbundradet och pd flera stallen skadad af mal. Finnes tryckt^

36 22»KIIGAllEllTi-HAIIMKAirTBS OVAITO. med lilel: Rymbegia sive Rodimentom computi ecclesiastici et annalis veteron Islandorum; edidit Siephanus Biormonis. Havni«^ LlUEGREN I. C;». XXXTIL -^ GRiETCR OhSftad. I. Cj S. Lilen qvart med texten skrifven ä heia rader dfver sidan. Innebäiler: 1) Syrachs Bök; IsISndsk öfversättningy med ioledning) författad h\ hx^ko^gissur Einarsson i Skalholt ^r ) Salomons Or^skv^ir; IsISndsk öfversfittning fifven med inledning af samme författare frdn Ar Begge dessa afskrifter Sro gjorda Liuegri:n I. c; s. tvii. Pressadt läderband pa trsd. "r IV:0 li. Uli gaoska liten qvart mod tvenne spaker pi aidan. Uandskriften tipptager 99 blad. Enligi pagineringeo borde den ulgöra 108 blad^ men man bar dervid i^fvergmi fräs fol. 89 tili 100 bvaremot 72 förekommer tvd ghhger. Manuskripte! innebdiler: Maria Saga jemie beones underverk. Si^an ensaro iipptager bl 1 26 ocb mirakel legenderna bl. 27 v. intill slutet. A bladet 27 finnea tecknad «n sittande qvinlig figur^ med tvenne barn i iamnen: tili venster Jesus ocb tili böger en flicka i bvita kläder. Till venster om qvinnofiguren stdr en omib stödd mot ett icke fullbordadt kors (T). Pä sidan stir skrifvit af en sednare ttand: "Anna og Joaobim. Jesus og Maria börn'*.

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

En grupp svenska och norska 1300-talssigill Romdahl, Axel L. Fornvännen 101-104 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1911_101 Ingår i:

En grupp svenska och norska 1300-talssigill Romdahl, Axel L. Fornvännen 101-104 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1911_101 Ingår i: En grupp svenska och norska 1300-talssigill Romdahl, Axel L. Fornvännen 101-104 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1911_101 Ingår i: samla.raa.se Björsäters stafkyrka och dess målningar. 101

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Till den musikälskande allmänheten! Bland mer slag musikinstrument, kommit i bruk bland alla den intager kroppsarbetande, alla mer som under stånd senare åren allt

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN ALLMÄNNA METHODER VID PLANGEOMETRISKA PROBLEMS LÖSNING. JEMTE OMKRING 1100 EXEMPEL. FÖRSTA KURSEN. LÄROBOK FÖR DB ALLMÄNNA LÄROVERKENS HÖGRE KLASSER AP A. E. HELLGREN CIVIL-INGENIÖH.LÄRARE I MATEMATIK.

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Ett silfverfynd från vikingatiden Rydbeck, Otto Fornvännen 1, 186-190 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_186 Ingår i: samla.raa.

Ett silfverfynd från vikingatiden Rydbeck, Otto Fornvännen 1, 186-190 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_186 Ingår i: samla.raa. Ett silfverfynd från vikingatiden Rydbeck, Otto Fornvännen 1, 186-190 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_186 Ingår i: samla.raa.se ETT SILFVERFYND FRÅN VIKINGATIDEN OTTO RYDBECK. Heljarp,

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Cylindermaskinen hvars för begagnande undervisning Lärnedan följer är alla hittills kända obestridligen den bästa och ändanzdlsenlølgasteför Skomakeri Dess mångfaldiga

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

Till Kongl General Poststyrelsen

Till Kongl General Poststyrelsen Till Kongl General Poststyrelsen Med anledning af till Kongl General Poststyrelsen genom skrifvelse af den 2 Febr. 1885 infordrad förklaring från undertecknad såsom poststationsföreståndare i Gunnarskog

Läs mer

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I.

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. RÅKNEÖFNINGSEXEMPEL FÖR SKOLOR uppstälda med afseende på heuristiska metodens användande af K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. HELA TAL.. fäm2t»0l?ö5 H. ALLM.

Läs mer

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. Stockholm : Iwar Hæggström, 1868-1911. Täckningsår: 1867-1910. Landtmäteriet bytte år 1878 namn till Landtmäteristyrelsen Efterföljare:

Läs mer

Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865.

Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865. Lerums kommunalstämma 1865 Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865. S.D. Med anledning af derom gjort kungörande hade af församlingens ledamöter

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 j FRÅN %N0aaxö fängj? IQ,VAKTIEBOLAG1887 i Från hvarje i priskuranten omnämnd tionsort har jag 3 qvalitéer, primarsüperiol extra, på lager. Der någon af dessa qvalitéer

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING

METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING Förord. Vid utarbetandet af denna kurs har jag sökt genomföra den grundsatsen, att vid undervisningen ett

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE ADRESS-KALENDER OCH VÄGVSARE NOM HUFVUDSTADEN STOCKHOLM, JEM:TiE SUPPLEMENT FÖR DESS OMGFNNGAR OCH STOCKHOLMS LÄN, FÖl' ÅH 1883. UTGFVFlN AF P. A. HULDBERG. T.TUGONDEÅTTONDE ÅRGÅNGEN. Jemte planm' ö/vm'

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa. Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.se 378 S M A II li E M E D D E I. A N D E N Det är korta och enkla

Läs mer

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm.

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. B10HETHISE IOIST1DITI01S- OCH D i n 1! utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor af m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. VÄNERSBORGS

Läs mer

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ title: Autor(in)/ author: Riddar S:t Jöran, Ett Quodlibet Stephan Michael Schröder Kapitel/»Litteraturhänvisningar«chapter In: Clas Livjin: Riddar S: t Jöran,

Läs mer

BESKRIFNING. off^^.i.^jo.ii.n AF ^ONGL. PATFNT^Y.^Å.^ ^. E. ^YROP. ^OI^^II.^I^ (^AN^.u.^) mekanisk mjölkningsapparal

BESKRIFNING. off^^.i.^jo.ii.n AF ^ONGL. PATFNT^Y.^Å.^ ^. E. ^YROP. ^OI^^II.^I^ (^AN^.u.^) mekanisk mjölkningsapparal PATENT N.^ 2.^. BESKRIFNING off^^.i.^jo.ii.n AF ^ONGL. PATFNT^Y.^Å.^ ^. E. ^YROP ^OI^^II.^I^ (^AN^.u.^) mekanisk mjölkningsapparal Patent i. Sverige från den 2^ jun:l 188^. ilufvuddelarne af denna apparat

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 RI/(S TEL Era/V 707, Pris/avant sändes V på begäran francø. Ttis-Xutanü Patenterade Sjelfströendeç Torfmullsklosetter samt V % Lösa LOCk - *å* E. L. ÅnÅer 0n fk1osettfabrik..

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM PATENT N.^0. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM ^ätt att åstadkomma vissa slags emulsioner äfvenson. for ändamålet afsedd apparat. Patent i Sverige från den 1^l deoember

Läs mer

GEOLOGISKA FÖRENINGENS STOCKHOLM: FÖRHANDLINGAR. S,HlTTONDE BANDET. (Årgången lr!ln.) HED U TAVLOR OCH FLERE FIGURER I TEXTEN. STOCKHOLM 1895.

GEOLOGISKA FÖRENINGENS STOCKHOLM: FÖRHANDLINGAR. S,HlTTONDE BANDET. (Årgången lr!ln.) HED U TAVLOR OCH FLERE FIGURER I TEXTEN. STOCKHOLM 1895. GEOLOGISKA FÖRENINGENS STOCKHOLM: FÖRHANDLINGAR S,HlTTONDE BANDET. (Årgången lr!ln.) HED U TAVLOR OCH FLERE FIGURER I TEXTEN. IEU,.QL. BOXTRTCD:RIItT. STOCKHOLM 1895. P. A. >:ORllTIlDT &:.Ö)I)lR. 578 HJ.

Läs mer

CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET

CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. B, Rättsväsendet. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse. Stockholm : P. A. Norstedt, 1860-1913. Täckningsår: 1857/58-1912 = N.F.,

Läs mer

66 OM TVÅ REPLIKERO. Litteraturblad no 9, september 1860

66 OM TVÅ REPLIKERO. Litteraturblad no 9, september 1860 SIR JOHN FRANKLIN S OCH HANS FÖLJESLAGARES SISTA ÖDENO 391 Enligt Eskimoernes uppgift måste dock några hafva uppnått fiskilo den. På vägen dit mötte de ingenstädes infödingar, ty den ledde genom menniskotoma

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Besknifning 00h bruksanvisning Bröderna Hedlunds i Höghed & Bollnäs n HnLs0nnn0n Pdriåskuránt derå. Eftertryck häraf och eftterapnning af Ilelsokatorn förbjudas.

Läs mer

General H.H. Gripenbergs rapport om kapitulationen (RA/Handlingar rörande kriget , kartong 7)

General H.H. Gripenbergs rapport om kapitulationen (RA/Handlingar rörande kriget , kartong 7) Rapport. Sedan jag, efter att fåfängt hafva låtit föreställa Befälhafvaren för Ryska Trouppere, m. m. Grefve Schouwaloff, at jag hade all anledning förmoda det Underhandlingar snart våre å bane till beredandem

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 WADSTENA- MINNES-SMYCKEN JUVELERAREN \ ERNST nu%ltqu% 1% s WADSTENA Till erinring :af Sankt Birgitta och hennes storartade skapelse Wadstena Klosterkyrka. i Som

Läs mer

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG..

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. Olu""';IIf', "'00, ~ P. A. HULDBERGS ~ ADRESS- KALENDER för STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN ~ ÅRI9IJ~) HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. ~

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

BJÖRNINNAN TEXT MUSIK:

BJÖRNINNAN TEXT MUSIK: BJÖRNINNAN TEXT och MUSIK: Carl Jonas (Ludvig) Love Almqvist (1793-1866). Svensk författare, präst, journalist, kompositör, lärare och bonde. Under sin studietid i Uppsala kom han i kontakt med Swedenborg

Läs mer

Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan. Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län.

Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan. Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län. N 35/ f 366 Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län. Sedan till min kännedom kommit att arbetsqvinnan Emma Kristina Landberg,

Läs mer

Giftermålsbalken handelsmannen som försvann

Giftermålsbalken handelsmannen som försvann Giftermålsbalken handelsmannen som försvann Mål: Att kunna tolka, kritiskt granska olika källor och värdera dem. Material: Utdrag från Allmän efterlysning Utdrag från Giftermålsbalken 1732 Utdrag ur kämnärsrättens

Läs mer

KAUTOKEINO. (Torneå lappmark.)

KAUTOKEINO. (Torneå lappmark.) KAUTOKEINO. (Torneå lappmark.) Kautokeino pastorat, en del af den mot nordligaste Norge gränsande lappmarken, om hvars landsöfverhöghet redan under Gustaf Vasa och Carl IX stodo skarpa strider¹, omfattade

Läs mer

1853-09-21 Biskop Israel Bergman till HM Konungen

1853-09-21 Biskop Israel Bergman till HM Konungen Ink. d. 26 Sept. 1853 [Ankomstdatum på Consistoriet] Stormägtigste, Allernådigste Konung! 1853 den 5 Okt. anm. för Kongl. Maj t i Statsrådet. Exped. Nåd. Bref till Consistm i Hernösand och handbref

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794.

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794. Förlagskataloger 1794 - ca 1900. Kronologisk förteckning 1794 [Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm

Läs mer

Guideböcker till historiska platser

Guideböcker till historiska platser Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Personer & ord sid 4 (3 4) Huvudtext sid 5-11 (5 18) OBS: Många sidor med mycket färg. Fakta om e-boken Titel: Vikingarnas skeppsgrafvar

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

L.L.Læstadius till Peter Wieselgren 1851-05-12. Herr Doctorn och Kyrkoherden samt Ordens Ledamoten Wieselgren! Helsing borg.

L.L.Læstadius till Peter Wieselgren 1851-05-12. Herr Doctorn och Kyrkoherden samt Ordens Ledamoten Wieselgren! Helsing borg. Haparanda och Kengis den 12 te maj 1851. Herr Doctorn och Kyrkoherden samt Ordens Ledamoten Wieselgren! Helsing borg. Det har länge varit min önskan, att få Correspondera Med Herr Doctorn, förnämligast

Läs mer

BESKRIFNING PATENT N.^^. P. C. OSTERBERG KONGL. PATENTBYRÅN. t.igarrforsäljningsapparat. Patent i Sverige från den 28 anrii 1885.

BESKRIFNING PATENT N.^^. P. C. OSTERBERG KONGL. PATENTBYRÅN. t.igarrforsäljningsapparat. Patent i Sverige från den 28 anrii 1885. PATENT N.. BESKRIFNING OFFErLiGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. P. C. OSTERBERG RlBR t.igarrforsäljningsapparat. Patent i Sverige från den 28 anrii 1885. Denna uppfinning afser en apparat, som utan biträde

Läs mer

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

Hammarstens lärobok: upplagor registrerade i LIBRIS

Hammarstens lärobok: upplagor registrerade i LIBRIS Hammarstens lärobok: upplagor registrerade i LIBRIS Som framgår nedan tycks beståndet av förstaupplagor i våra vetenskaliga bibliotek vara skralt. En följd av missriktad utgallringsnit? Svenska upplagor

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Särskild ]Sagot Berättelse Ordningsstadganden CTpplysningar Om December. Lagstiftningen 1892 1892 Om 256). erdhüslänsk FISKERITIDSRRI fo^jl^ UTGIFVEN AF AXEL YILH. LJUNGMAN. 1^ N:o 55 60. Januari 1892.

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 C.A. Norling Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 * _A_/\ /\ Å_/\_ /\ /\_/\_/\_Å_Å Å_/\ /\_/\ /\ ^ f; L LUML 10 Uk! A 7 6 \«A PEISEKURÄNT * % %ü EÅGSKA * \ Illuminations-Kaminer _ efter amerikansk modell M - p»

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August till Albertina Känsö ca 1896. August är 49 år och 9-barnspappa, och jobbar på Känsö. Han får ett brev från sin älskade moster,

Läs mer

Protokoll fördt på Lyngseidet den 21 augusti 1915.

Protokoll fördt på Lyngseidet den 21 augusti 1915. Protokoll fördt på Lyngseidet den 21 augusti 1915. 1. Sektionen afreste på morgonen från Övergaard till Kvesmenes. Under färden demonstrerade lappeopsynsbetjenten Randulf Isaksen flyttningsvägen mellan

Läs mer

SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2. Tre rosor. Ur "Genealogiska anteckningar"

SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2. Tre rosor. Ur Genealogiska anteckningar SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2 Tre rosor Ur "Genealogiska anteckningar" Sammandrag: En utredning av medeltidssläkten Tre rosor. Ursprungligen publicerad i Personhistorisk Tidskrift

Läs mer

Underdånigt förslag. till FÖRORDNING. om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860.

Underdånigt förslag. till FÖRORDNING. om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860. Underdånigt förslag till xx FÖRORDNING om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860. Till Hans Kejserliga Majestät Från den för revision af författningen rörande

Läs mer

MATHIAS HASSELROT I STOCKHOLM 1813 Utdrag ur några av hans brev till hustrun Märtha

MATHIAS HASSELROT I STOCKHOLM 1813 Utdrag ur några av hans brev till hustrun Märtha Vår gemensamme förfader Mathias vistades hösten 1813, då 44 år gammal, i Stockholm för fullgörande av uppdrag som Stats- Revisor. Han skrev många och utförliga brev. Om sitt arbete skrev han inte mycket

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 M1NNES-SMYC WADSTENA- AF JUVELERAREN lmnst HULTQUIST? _WADSTENA V 1899. Till erinring af Sankt Birgitta och hennes storartade skapelse Wadslena Klosterkyrka. Som

Läs mer

SVENSKA VITTERHETENS HISTORIA.

SVENSKA VITTERHETENS HISTORIA. GRUNDDRAGEN AF SVENSKA VITTERHETENS HISTORIA. AKADEMISKA FÖRELÄSNINGAR AF BERNHARD ELIS MALMSTRÖM. TREDJE DELEN. LEOPOLD. UOSENSTEIN, ADLERBETH OCH EHRKNSVAPJ). ÖllEBRO, N. il. LIXDH, 18U7 INNEHÅLL. I.

Läs mer

Almqvistska Målet 1851 1854

Almqvistska Målet 1851 1854 Almqvistska Målet 1851 1854 Inledande kommentarer På försättsbladet till de på Kungliga Biblioteket befintliga handlingarna i målet kan man läsa längst ner på sidan: I Maj 1863 lånade från Krigshofrätten

Läs mer

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1999. (Demografiska rapporter ; 1999:2).

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1999. (Demografiska rapporter ; 1999:2). INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1857-1912. Täckningsår: 1851/55-1910. Föregångare: Tabell-commissionens

Läs mer

Cirkulär, A. Befordringsafgifter.

Cirkulär, A. Befordringsafgifter. Cirkulär, Postanstalterne till egen efterrättelse och korrespondenternes behöriga delgifvande meddelas, att afsändare af paket till utrikes orter öfver Svergc, som önskar frankera försändelsen längre än

Läs mer

11. Lärobok i Räknekonsten för begynnare, särskilt lämpad för folkskolorna, af L. G. Linde. Stockholm, sid. 8:0. (Pris: 24 sk. b:ko).

11. Lärobok i Räknekonsten för begynnare, särskilt lämpad för folkskolorna, af L. G. Linde. Stockholm, sid. 8:0. (Pris: 24 sk. b:ko). tecken. Tryckfelen i texten synas vara väl många. Slutorden af företalet, undertecknadt G. R. Rabe, lyda sålunda:»om detta lilla arbete skulle komma att emottagas med bifall, ernår ulgifvaren efter samma

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Stenfotens wärde (anm: att sten icke finnes i närheten af Fristad) 60

Stenfotens wärde (anm: att sten icke finnes i närheten af Fristad) 60 Sidan 1 År 1858 den 17 December har undertecknad Kronolänsman med biträde af Nämndemännen Lars Håkansson i Fyrby och Johan Magnusson i Björklund, besett och wärderat nedannämnde åbyggnad å Fristad Östergården

Läs mer

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874 Julin, Jon Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n Göteborg 1874 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 p^ y/z wrwrfø_ y/ L ñvbziáli_ c Ledning För med del vid Symachinens begagnande. kunna om som helst, bör man begagna hvilken Symachin hafva räckligvkännedom dess

Läs mer

i Art. Rörancle B refvexlingen Öfver Dannemark till och ifrän H am burg sam t längre bort belågne Ränder och O rter 1 *

i Art. Rörancle B refvexlingen Öfver Dannemark till och ifrän H am burg sam t längre bort belågne Ränder och O rter 1 * Utdrag af Kongl. Majestäts den 6 December i834 fastställde Taxa, hvarefter Postporto och Lösen för åtgående och ankommande bref till och ifrån Continenten, dels öfver Dannemark och dels Öfver Ystad och

Läs mer

I I. Om Kvickjoe.ksfjällens glacierer. 512 MÖTET DEN 2 DECEMBER 1897.

I I. Om Kvickjoe.ksfjällens glacierer. 512 MÖTET DEN 2 DECEMBER 1897. 52 MÖTET DEN 2 DECEMBER 897. andra sidan de lakkolitiskt stelnade bergarterna, der bankningen vanligen framträdde ~led den största tydlighet och regelbundenhet, hade en utpräglad tendens att förklyftas

Läs mer

BESKRIFNING. OFFENTLIGGJORD Ar KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I. ^ro^ll^l^l. Apparater att allvälldas vid astadkolnn.^andet af gjntgods.

BESKRIFNING. OFFENTLIGGJORD Ar KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I. ^ro^ll^l^l. Apparater att allvälldas vid astadkolnn.^andet af gjntgods. PATENT N.^ 2^. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD Ar KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I ^ro^ll^l^l Apparater att allvälldas vid astadkolnn.^andet af gjntgods. Patent l Sverige fran den 1i..i el-tel.ier.l884.

Läs mer

Lindgren, J. Iakttagelser vid fiskeriutställningen i Bergen år 1865. Malmö 1866

Lindgren, J. Iakttagelser vid fiskeriutställningen i Bergen år 1865. Malmö 1866 Lindgren, J Iakttagelser vid fiskeriutställningen i Bergen år 1865. Malmö 1866 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

OM TINGENS ANDE OCH VÄSEN ANDEMENNISKANS TJENST

OM TINGENS ANDE OCH VÄSEN ANDEMENNISKANS TJENST UTDRAG UR OM TINGENS ANDE OCH VÄSEN ELLER FILOSOFISKA BLICKAR ÖFVER TINGENS NATUR OCH ÄNDAMÅLET FÖR DERAS TILLVARO OCH ANDEMENNISKANS TJENST AV LOUIS CLAUDE DE SAINT-MARTIN DEN OKÄNDE FILOSOFEN MED INTRODUKTION

Läs mer

Trädgärdsnämnden. y Willebrand (ordf.), arkitekten H. Neovius (viceordf.), arkitek- Nämndens sam- Provisorisk väg- Nedfarten från

Trädgärdsnämnden. y Willebrand (ordf.), arkitekten H. Neovius (viceordf.), arkitek- Nämndens sam- Provisorisk väg- Nedfarten från 206 XIV. Trädgärdsnämnden. Den af Trädgårdsnämnden för år 1900 till Drätselkammaren inlemnade berättelsen är af följande lydelse: Nämndens sammansättning under sagda år har varit följande: frimansattnmg.

Läs mer

strakta reglor, till hvilkas inöfvande en mängd lika abstrakta sifferexempel vidfogas, utan den måste nedstiga till åskådningens gebit; ty blott der

strakta reglor, till hvilkas inöfvande en mängd lika abstrakta sifferexempel vidfogas, utan den måste nedstiga till åskådningens gebit; ty blott der 227 bokstaf, utan att kunna draga ett streck eller skrifva en siffra, kan hvem som helst med största lätthet förskaffa sig ett sådant betyg, då ej det ringaste ansvar åtföljer dess afgifvande och ingen

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer