Delårsrapport med helårsprognos för Sala kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport med helårsprognos för Sala kommun"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum KF:s HANDLING NR!, (29) 165 Delårsrapport med helårsprognos för Sala kommun INLEDNING Delårsrapport för Sala kommun Dnr 2011/222 I samband med delårsrapporten behandlas även följande ärende: Rapport från nämnder och förvaltningar om föreslagna åtgärder för att bedriva verksamheten inom givna ramar Beredning Bilaga KS 2011/163/1, delårsrapport Bilaga KS 2011/163/2, internkontrollplaner Bilaga KS 2011/163/3-8, rapporter Bilaga KS 2011/163/9, UAN 65 Bilaga KS 2011/163/10, kompletterande material från ekonomikontoret Kommunstyrelsens arbetsutskott , 189 Handling inkommer, Bilaga KS 2011/163/11, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande om nämndernas rapporter Inger Lindström och Lennart Björk föredrar ärendet. Yrkanden Per-Olov Rapp (S) yrkar dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar att avseende nämndernas rapporter/redovisningar till kommunstyrelsen om föreslagna åtgärder att bedriva verksamheten inom givna ramar, uppmana styrelse och nämnder att aktivt arbeta med åtgärder för att bedriva verksamheten inom givna ramar och uppsatta mål, Strategisk plan , att godkänna inlämnade redovisningar, att upphäva sitt beslut , 135, avseende omdisponering av medel, samt att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att utreda och redovisa bakomliggande orsaker till skolnämndens, 5,5 Mkr, och vård- och omsorgsnämndens, 1,5 Mkr, negativa resultat avseende kosten, dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar att omdisponera tkr från tekniska nämndens projekt "Lärkan läktarbyggnad" till "Idrottshallen etapp 1", att uppmana nämnder och styrelse att bedriva verksamheten inom givna anslag och uppsatta mål, samt att i övrigt godkänna delårsrapporten. Carola Gunnarsson (C) och Peter Molin (M) yrkar bifall till Per-Olov Rapps yrkande, med undantag av att-satsen avseende omdisponering av tkr mellan tekniska nämndens projekt, där Alliansen avstår från att delta i beslutet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN Sammanträdesdatum {29j Forts BESLUT Kommunstyrelsen beslutar dels för egen del att avseende nämndernas rapporter jredovisningar till kommunstyrelsen om föreslagna åtgärder att bedriva verksamheten inom givna ramar, uppmana styrelse och nämnder att aktivt arbeta med åtgärder för att bedriva verksamheten inom givna ramar och uppsatta mål, Strategisk plan , att godkänna inlämnade redovisningar, att upphäva sitt beslut , 135, avseende omdisponering av medel, samt att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att utreda och redovisa bakomliggande orsaker till skolnämndens, 5,5 Mkr, och vård- och omsorgsnämndens, 1,5 Mkr, negativa resultat avseende kosten, dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar att omdisponera tkr från tekniska nämndens projekt "Lärkan läktarbyggnad" till "Idrottshallen etapp 1", att uppmana nämnder och styrelse att bedriva verksamheten inom givna anslag och uppsatta mål, samt att i övrigt godkänna delårsrapporten, Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Lars Alderfors (FP), Peter Molin (M), Michael PB Johansson (M) och Eva Axelsson (KD) deltar ej i beslutet avseende attsatsen gällande omdisponering av tkr mellan tekniska nämndens projekt. Utdrag kommunstyrelsens förvaltning, Kerstin Olla Stahre ekonomikontoret tekniska nämnden för kännedom övriga nämnder och förvaltningar kommunfullmäktige J usterandes sign Utd ragsbestyrkande

3 Bilaga KS 2011/163/11 1 (3) KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp SALA KOM N Kommunstyrelsens förvaltning Ink Dlarrenr 701 Aktbilaga I~::' Nämndernas rapporter om föreslagna åtgärder att bedriva verksamheten inom givna ramar Balanskrav infördes för Sveriges kommuner och landsting år Det innebär ett krav på att intäkter överstiger kostnader under kalenderåret. Delårsresultatet och helårsprognosen för Sala kommun per 31 juli 2011 uppf'yller balanskravet. Balansutredningen visar på ett helårsresultat på 21 mkr. Efter realisationsvinstbeskattning prognostiseras det justerade resultatet till 10,1 mkr. Bedömningen är att årets resultatrnål om 1 % kommer att uppnås. Sala kommuns ekonomi är stabil men delårsrapporten visar att nämnderna sammantaget överskrider beslutad ram med 15,5 mkr. Det är otillfredsställande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i samband med månadsuppföljning maj 2011, Ks Au 152, att uppdra till styrelse och nämnder att återkomma med rapport om föreslagna åtgärder för att bedriva verksamheten inom givna ramar. Ärendet behandlas på kommunstyrelsen i samband med "Delårsrapport med helårsprognos". Nämnderna/förvaltningarna har redovisat budgetavvikelser med förklaringar och förslag till åtgärder för att komma i balans. Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning visar på -725 tkr beroende på ökade kostnader för samhälls finansierade resor, främst skolskjutsverksamheten. Ett aktivt arbete pågår för att se hur man kan effektivisera och minska kostnaderna. Tekniska nämnden redovisar tkr, huvudsakligen beroende på höga nivåer av osorterade sopor och att VAFAB inte anpassat för kärlhämtning. Ett arbete pågår med installation av Moloker (underjordsbehållare) för att komma till rätta med sorteringen och minska kostnaderna på sikt. Bygg- och miljönämnden uppvisar -500 tkr till följd av ökade kostnader per ärende för bostadsanpassning. Kultur- och fritidsnämnden redovisar -460 tkr. Ökade hyreskostnader i samband med ombyggnationer av Idrottshallen och Täljstenen beräknas till 208 tkr. Resterande överskridning av budget, 285 tkr, hänförs till utökade hyreskostnader SALA KOMMUN Kommunstyrelsen Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: Fax: Per-Olov Rapp Politiker Pe r-olov.

4 ==-, ". '1"o;1-\~1lf SALA KOMMUN 2 (3) Kommunstyrelsen till Lokalförvaltarna efter övertagande juli Inga åtgärder anges annat än att få tilläggs medel beviljade av kommunfullmäktige. Skolnämnden redovisar tkr och anger ökade måltidspriser som orsak. Nämnden förutsätter att detta täcks genom en omfördelning av budget mellan berörda förvaltningar, eller regleras på annat lämpligt sätt, och utan att verksamheten i övrigt påverkas. Om inte så sker kommer besparingsåtgärder som berör personaltäthet och gruppstorlekar att bli konsekvensen. Effekterna därav förväntas dock kunna få genomslag först Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar tkr beroende på att fler elever studerar på annan ort ( tkr) och ökade hyreskostnader i samband med lokalförvaltarnas övertagande av Ösbys lokaler juli 2011 ( tkr). En rad av olika åtgärder redovisas för att bedriva verksamheten inom givna ramar, dock först med effekt tidigast 2012 eller senare. Vård- och omsorgsnämnden redovisar t kr. Stora minusposter är Försörjningsstöd ( tkr), Institutionsplaceringar ( tkr), Personalkostnader äldreomsorg ( tkr) och Matportioner/Livsmedel ( tkr). Nämnden anger ett flertal åtgärder för att uppnå kostnadssänkande effekter som skulle kunna påverka det ekonomiska resultatet 2011 men också kostnadsutvecklingen på sikt. Min bedömning är att styrelse och nämnder har goda kunskaper om orsakerna bakom redovisade budgetavvikelser och är medvetna om behovet av/arbetar med kostnadseffektiva åtgärder, både på kort sikt och lång sikt. Målet är att uppnå god hushållning med sina tilldelade resurser. Skolnämnden och Vård- och omsorgsnämnden anger ökade matkostnader i samband med att Tekniska nämnden/kostenheten ansvarar för att producera och sälja måltider till förskola, grundskola och gymnasieskola samt till vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. En utredning är tillsatt, KsAu 189, för att klarlägga bakomliggande orsaker till nämndernas negativa resultat avseende kosten. Kultur- och fritidsnämnden samt Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar underskott (285 tkr resp tkr) med hänvisning till ökade hyreskostnader för lokaler i samband med Tekniska nämndens övertagande av lokaler juli En möjlig förklaring är att underhållskostnaderna legat på relativt låg nivå och att behovet av skötsel och reparationer sedan en längre tid varit mycket stort men eftersatt. Kommunens fastighetsbestånd skall hålla en god standard. För det används olika nyckeltal och schabloner för underhåll. Avvikelser därifrån leder i längden till avsevärd kapitalförstöring. Jag förutsätter att berörda nämnder i dialog med Tekniska förvaltningen/nämnden hittar en rimlig infasning av underhåll för att komma i ekonomisk balans och överensstämma med upprättade underhållsplaner.

5 'I SALA KOMMUN 3(3) Kommunstyrelsen Jag yrkar att kommunstyrelsen beslutar att uppmana styrelse och nämnder att aktivt arbeta med åtgärder för bedriva verksamheten inom givna ramar och uppsatta mål, Strategisk plan att godkänna inlämnade redovisningar Per-Olov Rapp (S) Kommunstyrelsens ordförande

6

7

8

9 3 (84) Delårsrapport INNEHÅLL INLEDNING...,...".,... Kommunstyrelsens ordförande har ordet..."... Organisationsschema... u, Snabbfakta, 4 år i sammandrag...,..."... FÖRVAlTNINGSBERÄTIELSE...,...,.,... Viktiga händelser..."...,., Ekonomisk översikt. Medarbetare Sammanställd redovisning..."..."...".. Målavstämning - God ekonomisk hushållning..." NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTIELSER..."... " Kommunstyrelsens förvaltning...,...,., Rädd ningstjä nsten...,...,... " Tekniska nämnden Bygg- och miljönämnden..." Kultur- och fritidsnämnden Skolnämnden Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Överförmyndaren Revisionen EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR Kommunens redovisning Drift- och investeringsredovisning... Koncernens redovisning... Redovisningsprinciper..... Begreppsförklaringar..., (84)

10

11 Delårsrapport INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet Sala kommun har en stabil ekonomi och en ekonomi i balans. Den rekordhöga tillväxten från i fjol ser dock ut att mattas av. SKL har presenterat en reviderad skatteunderlagsprognos fram till 2015 baserad på en svagare ekonomisk utveckling. När antalet arbetade timmar minskar får det direkt effekt på kommunernas skatteunderlag och ekonomiska utrymme för reformer. Sala kommuns helårsprognos för 2011 pekar mot ett överskott på 10,1 mkr efter justering av prognostiserade realisationsvinster. Årets budgeterade resultat liggerpå 10,9 mkr. Budgeten har justerats med 5,9 mkr i tilläggsbudget Bedömningen är att årets resultatrnål om 1 % kommer att uppnås. Verksamhetens nettokostnader (exklusive reavinster) prognostiseras öka gentemot budget med 11,4 mkr till 1 001,1 mkr. Skatteintäkter, bidrag och utjämning prognostiseras gentemot budget öka med 20,1 mkr (+3,2 %) till 1 027,5 mkr. Nämndernas resultat Nämndernas prognostiserade resultat för helåret pekar mot ett kraftigt underskott på 15,5 mkr, vilket är mycket oroande. Största underskotten visar Tekniska nämnden -3,0 mkr, Skolnämnden - 5,5 mkr, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden - 2,0 mkr och Vård- och omsorgsnämnden -4,0 mkr. Övriga nämnders avvikelser är av mindre omfattning. Nämnderna har redovisat orsaker till underskotten och hur man på både kort och lång sikt kan komma till rätta med dem. Tekniska nämndens underskott beror huvudsakligen på höga nivåer av osorterade sopor. Skolnämnden och Vård- och omsorgsnämnden redovisar tillsammans ett underskott på 7 mkr till följd av övergång till Kostenhet i kommunen. En utredning är tillsatt för att reda klarhet i den totala kostnadsbilden och fördelning på nämnder för måltider i Sala kommun. Vård- och omsorgsnämnden redovisar underskott på försörjningsstöd med 2,3 mkr och på institutionsplaceringar med 2,1 mkr. Nämnden redovisar ett flertal kort- och långsiktiga sparåtgärder för att komma i balans. Både Kultur- och fritidsnämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ökade underhållskostnader i samband med Tekniska nämndens övertagande av drift och underhåll av lokaler juli Kommunens fastighetsbestånd ska hållas en god standard. För det används olika nyckeltal och schabloner för underhåll. Avvikelser därifrån leder i längden till kapitalförstöring. En rimlig 5 (84)

12 Delårsrapport infasning av underhåll för att komma i ekonomisk balans och i överensstämmelse med upprättade underhållsplaner är nödvändig. Investeringar Investeringsvolymen är fortsatt mycket hög i Sala kommun. Helårsprognosen visar på ett överskott på drygt 43 mkr på en budget som omfattar 166 mkr. De största avvikelserna kan hänföras till Tekniska nämndens lokal- och gatuprogram. Under flera år har de budgeterade investeringarna legat högre än redovisade investeringar i bokslut vilket innebär att avsevärda belopp förs över till kommande år i tilläggsbudget. Investeringarna påverkar verksamhetsutrymmet genom avskrivningar och finansiella kostnader och binder därför resurser i onödan. En bättre anpassning inför kommande år är önskvärt. Antal medarbetare Antalet anställda i Sala kommun har under året minskat med 2 S personer till En minskning av antalet anställda sedan 2005 har skett med 587 personer. Nära 80 procent av kommunens anställda är kvinnor och dessa är i hög grad deltidsanställda än män. Arbetet fortgår att erbjuda alla anställda ökad sysselsättningsgrad om så önskas. Till följd av minskat elevunderlag och skärpta utbildningskrav har varsel om uppsägning på grund av arbetsbrist berört sex stycken medarbetare inom Skolförvaltningen. Ett mindre antal tjänster har inte återbesatts i samband med pensionsavgång och ett antal rehabiliteringsärenden har inneburit avslutad anställning. Under andra halvåret 2011 kommer 14 medarbetare att uppnå 65 års ålder. Nyanställningar prövas i förhållande till befintliga resurser och kompetenser i ett koncernperspektiv. Sjukfrånvaro Uppföljning av sjukfrånvaro visar något högre tal än senaste mätning, men fortfarande är sjukfrånvaron låg. Andelen långtidssjuka har minskat medan sjukfrånvaron för åldersgrupper över 30 år ökar något. Drygt hälften av kommunens medarbetare har ingen registrerad sjukfrånvaro alls. Arbetet med hälsobefrämjande åtgärder fortsätter. Strategisk plan och måluppfyllelse I den numera årliga strategiska planen fastställer kommunfullmäktige kommunövergripande mål i fyra perspektiv: samhällsutveckling, verksamhet, medarbetare och ekonomi. För varje mål sätts målindikatorer som skall mäta och säkerställa måluppfyllelsen på ett tydligt sätt. Många indikatorer behöver ses över och förfinas för att kunna bättre följa upp verksamheten. 6 (84)

13 Delårsrapport En genomgång av samtliga mål visat att många är uppfyllda men åtskilliga endast delvis uppfyllda. Det är viktigt att arbetet med att följa upp och nå måluppfyllelse intensifieras. I Strategisk plan finns tre mål som främjar god ekonomisk hushållning. Indikatorn "nämndernas bedriver verksamheten inom beslutade anslag" bedöms ej bli uppfylld i helårsprognosen. Organisationsschema SALA KOMMUN Organisationsschema för koncernen Fullmäktige, nämnder, förvaltningat~ bolag och ägarandelar SKN Skol nämnden (7) I AU r-. I SKF Skolförvaltningen (59B) [val~rednin.2.~~j Kommunfullmäktige (45) ~~~!:y~j~._ J... ). L_Y~~!fl~15LJ S15 V2 MP2 sas M7 CB FP2 K02 S02 L~:~.?~~~_~.r::!,~~~1_.J r...._--_..... '-'--_._ j.. Kommunstyrelsen (13) UAN KFN (Atbetsföshetsn:imnd VON 8MN Utbildnings- och Kultur- och 8ereclskaps:'l<imnd Värd- och Bygg- OCh arbetsmarknads- fritids- Räddningsnämnd omsorgs- miljönämnden nämnden Civilfdrsvarsnämnd nämrnlen nämnden (7) (S) Kristidsnämnd) (H) (S) I AU I I AU I I Arbetsutskott I I AU I, j Kommuncheff UAF "'-';FF- KSF RTJ VOF 8MF Utbildnings- och Kultur- och Kommun- Raddnings- Värd- och Bygg- och arbetsmarknads- fritids- styrelsens tjänsten omsorgs- miljöförvaltningen forva!tningen förvaltning fölvalb1ingen rorvaltningen (ls3) (35) (51) (33) (633) (2B) i i TKN Tekniska nämnden (7) I AU I TKF Teknl$l(a förvaltningen (100) Sala Jndu5trifastigheter AB.. S;;S;~~;;;;;- F'Bost~fAB«SJla'HctJy Energi AB (SHE AB) ' ' AS I Sala Kommun B7,5% Heby Kommun 12,5% 7 (84)

14 Delårsrapport 2011 w Snabbfakta, 4 år i sammandrag Bokslut Bokslut Bokslut Budget Prognos '-,,-_._ ,_..,~-~-----,-~~._-,-_... -_._---- Årets resultat, mkr 14,7 17,9 79,3 10,9 21,0 Årets resultat som andel 1,6 1,9 8,0 1,1 2,0 av skatteintäkter, bidrag och utjämning, % Nettokostnader, mkr 919,6 920,0 912,1 * 989,7 1001,1 (976,1)** förändring från föregå- 5,5 0,0-0,8* 8,5 9,7 ende år, % (6,1)** (1,4) ** (2,6)** Skatteintäkter, bidrag, 936,4 943,8 995,8 1007,4 1027,5 utjämning, mkr -förändring från föregå- 4,0 0,8 5,5 1,2 3,2 ende år, % Nettokostnadsandel av skatteintäkter bidrag och utjämning, % Finansnetto, mkr -2,0-5,9-4,4-6,8-5,3 Nettoinvesteringar, mkr 61,5 55,3 73,0 100,9 122,4 *Inkl reavinst pga försäljning 2010 av SFAB, 64,0 mkr. ** Exkl reavinst pga försäljning av SFAB, 64,Q mkr. 8 (84)

15 Delårsrapport 2011~07~31 FÖRVALTN I NGSBERÄTTE LSE Viktiga händelser Underlag för diskussion och beslut om ny politisk organisation har framtagits Ny organisation för samhällsfinansierade transporter har tillkommit IT -system för e-tjänster har upphandlats och utarbetande av förslag till Medborgarkontor har påbörjats Samrådshandlingar för Plan för Sala stad har tagits fram Arbete med ny markanvisningspolicy har påbörjats Utvecklingsplan för Måns Ols området är under framtagande Föreningsdialog med kulturlivet i Sala inför planering av nytt kulturhus pågår Integration av skoldatanätet och det administrativa datanätet har påbörjats Ny Plan- och bygglagstiftning gäller from 2 maj Ny skollag, nya läroplaner och kursplaner har beslutats och ett omfattande implementeringsarbete har inletts. Ny gymnasiereform, GY11har förberetts och startar i och med hösten Ekonomisk översikt I den ekonomiska översikten ingår ej jämförelsestörande post, 64,0 mkr pga av försäljningen av SFAB år RESULTATUTVECKLING Sala kommuns helårsprognos för 2011 pekar mot ett överskott på 21,0 mkr. Budgeterat resultat är 10,9 mkr. I resultatet ingår realisationsvinster med 10,9 mkr. Budgeten har justerats med 5,9 mkr i tilläggsbudget. Resultatet efter justering av realisationsvinster är 10,1 mkr. Delårsresultatet visar ett överskott på 12,8 mkr. Resultatet efter justering av realisationsvinster (3,4 mkr) är 9,4 mkr års delårsresultat var 23,7 mkr. BALANSKRAV Balanskravet innebär att resultatet måste vara positivt, intäkterna ska vara högre än kostnaderna. Både delårsresultatet och helårsprognosen uppfyller balanskravet. 9 (84)

16 Delårsrapport 2011~07~31 Balansutredning Delår Helårsprognos Arets resultat Realisationsvinst Justerat resultat 12,8 21,0-10,9 10,1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING, MÅLUPPFYLLELSE Enligt kommunallagen ska kommunerna redovisa mål som främjar god ekonomisk hushållning. Målet "hållbar ekonomisk utveckling" innebär att kommunens resurser ska används så att god ekonomisk hushållning nås ur såväl ett finansiellt perspektiv som ur ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning skapas genom att kommunens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verksamhetsmål definieras och följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i delårsrapporten och årsbokslutet. Kommunen har en hållbar ekonomisk utveckling när: - årets resultat uppgår till minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. -ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning är större än nettokostnadsökningen. -nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag. Resultatmålet 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning" och "ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning är större än nettokostnadsökningen" bedöms bli uppfyllda i helårsprognosen. Indikatorn "nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag" bedöms ej bli uppfylld i helårsprognosen. NETTOKOSTNADER, SKATTEINTÄKTER, BIDRAG OCH UTJÄMNING Verksamhetens nettokostnader prognostiseras öka gentemot budget med 11,4 mkr till 1001,1 mkr. Nettokostnadsandelen, nettokostnadernas andel av skatteintäkter, bidrag och utjämning ligger på 97% vilket är lägre än den budgeterade nettokostnadsandelen. 10 (84)

17 Delårsrapport Skatteintäkter, bidrag och utjämning prognostiseras gentemot budget sammantaget öka med 20,1 mkr till totalt 1027,5 mkr. Skatteintäkterna har ökat med 14,1 mkr beroende på ökat skatteunderlag. Bidrag och utjämning har ökat med 6,0 mkr. FINANSNETTO Finansnettot beräknas i helårsprognosen förbättras med 1,5 mkr. Finansnettot uppgår till-5,3 mkr. l de finansiella kostnaderna redovisas låneräntor och ränta på pensionsavsättningar. De finansiella intäkterna består av räntor på likvida medel och avkastning från de kommunala bolagen. PENSIONER Pensionskostnaderna bygger på prognoser från KPA. Pensionerna beräknas i helårsprognosen minska med 0,9 mkr. Upplysningar om pensionsförpliktelser, mnkr, inkllöneskatt Avsatt till pensioner 26,3 Ansvarsförbindelser 536,3 Finansiella placeringar 0,0 Summa 562, ,4 530,6 0,0 560,0 De totala pensions förpliktelserna för kommunens anställda uppgår till 560,0 mkr. BUDGETAVVIKELSER OCH MÄLUPPFYLLELSE FÖR STYRELSE/NÄMNDER Styrelse/nämnders prognostiserade budgetavvikelser och måluppfyllelse framgår av avsnittet verksamhetsberättelser. DRIFTBUDGETENS UTFALL Helårsprognosen pekar mot ett underskott på 15,5 mkr. Avvikelserna fördelar sig på styrelse/nämnder enligt följande 11 (84)

18 Delårsrapport Nämnder/styrelse, mnkr Kommunstyrelsen - kommunstyrelsens förvaltning - räddningstjänsten Teknisk nämnd Bygg- och miljönämnd Revision Överförmyndare Kultur- och fritidsnämnd Skolnämnd Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Vård- och omsorgsnämnd Summa ,3 0,1-3,0-0,5 0,0 0,5-0,9-5,5-2,0-15,5 I delårsredovisningen redovisas en snittförbrukning av budget på 59,0%. I 2010 års delårsredovisning var förbrukningen 47,8%. INVESTERINGAR Helårsprognosen pekar på ett överskott på 43,8 mkr. Verksamhetens budgeterade investeringsvolym 100,9 mkr har i tilläggsbudget utökats med 65,3 mkr. Tekniska nämnden redovisar ett överskott på 45,0 mkr medan kommunledningsförvaltningen redovisar ett underskott på 2,4 mkr. Nettoinvesteringarna per den sista juli uppgår till 30,4 mkr eller 19,4% av budget. Investeringar av större omfattning har skett på tekniska nämnden, 29,6 mkr. De budgeterade investeringarna är oftast högre än redovisade investeringar i bokslut vilket innebär att avsevärda belopp förs över till kommande år i tilläggsbudget. Investeringarna påverkar verksamhetsutrymmet genom avskrivningar och finansiella kostnader. 12 (84)

19 Delårsrapport 2011 v Medarbetare ANTAL MEDARBETARE Totalt antal medarbetare inom Sala Kommun var, : Tillsvidare VisstidsanstälIda Totalt De stora förvaltningarna Barn- och Utbildning samt Vård- och Omsorgsförvaltningen har flest anställda. Antalet deltidsanställda är störst inom Vård- och Omsorgsförvaltningen och Skolförvaltningen. Traditionellt är kommunsektorn kvinnodominerad och Sala Kommun utgör inget undantag med 79 % kvinnor och 21 % män. Fördelning tillsvidareanställda män/kvinnor KSF SMF KFF TKF SKF UAF VOF RTJ Kvinnor Män Summa Varav deltidsanställda KSF SMF KFF TKF SKF UAF VOF RTJ Kvinnor Män Summa Arbete har inletts för att göra det möjligt att erbjuda heltidstjänster i större utsträckning än i dag. Det arbetet ska leda till ett förslag på en modell som tillvaratar brukarnas behov av service och omvårdnad samt att samordna detta med kontinuitet, ekonomi och ökad sysselsättningsgrad för medarbetare som så önskar. O (84)

20 Delårsrapport Åldersfördelning Genomsnittsålder bland Sala Kommuns medarbetare är 49 år. Fördelat per förvaltning ser snittåldern ut som nedan; KSF SMF KFF TKF SKF UAF VOF RTJ Snittålder 47,4 42,7 47,8 48,2 49,2 50,8 48,8 47,7 ARBETSMILJÖ; FRISKVÅRD OCH SJUKFRÅNVARO Friskvård Sala kommun har avsatt medel motsvarande minst 1200 kr per anställd och år för förebyggande friskvård. Varje förvaltning disponerar dessa medel och beslutar efter samverkan med personalrepresentanter om hur de ska användas utifrån aktuella behov och förutsättningar. Den vakanthållna kommuncentrala tjänsten som bl a är avsedd att ge extra stöd i kommunens friskvårds- och rehabiliterings arbete är tillsatt från och med 1 april. Sala kommun har samverkansavtal med Försäkringskassan gällande rehabiliteringsarbete. En regelbunden uppföljning av arbetet görs för att ta vara på förbättringsförslag innan avtalet förlängs. Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har genomförts under fem halvdagar. Ytterligare fem kurstillfällen är planerade till hösten. Det finns sju olika kursrnoduler att välja på utifrån behov och förkunskaper: arbetsmiljöns regelverk, systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömningar inklusive konsekvenskartläggning, arbetsanpassning och rehabilitering, riskbruk och beroenden, fysisk arbetsmiljö samt psykosocial arbetsmiljö. Intresseanmälan lämnas till personalkontoret som därefter kallar till kurs vartefter platser finns. Första halvåret 2011 har 72 medarbetare gått kurs. Sjukanmälanssystemet Take Note System används i alla förvaltningar. Via systemet får medarbetare stöd och råd för tillfrisknande på ett tidigt stadium och cheferna får påminnelser om när det är dags för olika moment i rehabiliteringsprocessen. Sjukfrånvaro Uppföljning av sjukfrånvaro visar något högre tal jämfört med hela året Dock kan vi konstatera att om vi jämför med föregående års halvårsresultat är det ingen större skillnad. Då var den totala sjukfrånvaron 4,4 %. Vi betraktar en total sjukfrånvaro under fem procent som ett gott resultat. Ar 2004 var den totala sjukfrånvaron 12,25 %. Drygt hälften av kommunens medarbetare har ingen sjukfrånvaro alls. 14 (84)

21 Delårsrapport Q7-31 Det som fortsatt att minska mer än en procentenhet är andelen långtidssjuka (7,5 procentenheter) och sjukfrånvaron för den yngsta åldersgruppen (5 procentenheter) jämfört med samma tidpunkt föregående år. Sjukfrånvaro, totalt i % A7 6,3 5,5 4,6 4,1 4,5 Sjukfrånvaro, > 60 dgr i % av totalt antal sjukskrivna ,5 68,6 61A 52,6 44,3 41, Sjukfrånvaro, kvinnor 9,6 7,9 6,6 5,3 4,5 4,9 Sjukfrånvaro, män 5,0 4,7 4,3 3,7 2,7 3,3 Sjukfrånvaro, åldersgrupper år eller yngre 2,7 3,1 2,8 2,5 2,0 2, år 8,2 7,3 6A 5,0 3,7 4,2 50 år eller äldre 9,8 7,6 6,3 5,1 4,6 5,0 LÖNER 2011 Arets löneöversyn är genomförd och nya löner utbetalda för all personal. Processen avslutades med partsgemensam avstämning om hur arbetet förlöpt och hur den kan förbättras. KOMPETENSUTVECKLING En medarbetare från Sala kommun har deltagit i Västerås Stads Utvecklingsakademis "Aspirantprogram". Programmet syftar till att förbereda för en framtida chefsroll och avslutades under våren Vidare har en medarbetare avslutat och en har påbörjat ett 18 månader långt mentorprogram. Under våren 2011 har fem halvdagsutbildningar om arbetsmiljö genomförts. Av dessa är fem genomförda. Utbildningen är baserad på intentionerna i FAS-avtalet. (Se mer information under rubriken "Friskvård" ovan.) KSF Personalkontor har fortsatt samverkan om facklig tid. Innehållet rör till stor del utveckling av förhållningssätt enligt FAS-modellen. Under årets första månader har information om HBT -frågor förmedlats till alla förvaltningars ledningsgrupper och centrala fackliga representanter. Chefer har 15 (84)

22 Delårsrapport uppmanats att, i arbetsplatsträffar, förmedla ett gemensamt förhållningssätt som syftar till ökad kunskap och till att förhindra trakasserier. De medarbetare som har i uppdrag att hålla arbetsplatsträffar har fått ett utbildningshäfte och erbjudande om ytterligare stöd från personalkontoret vid anmält behov. Utbildnings/informationsträffar har genomförts för berörd personal, gällande regler, rutiner och användande av olika datasystem för självrapportering gällande löneunderlag. Personalkontoret är stöd till förvaltning och sammanhållande för planering och genomförande av särskild teamutvecklingsinsats som kommer att genomföras under hösten. Övrig kompetensutveckling på respektive förvaltning planeras och hanteras utifrån respektive förvaltnings behov och förutsättningar. BEMANNING Kommunen har hittills lyckats rekrytera medarbetare till våra verksamheter även om vissa yrkeskategorier är något svårare att hitta. Som exempel kan nämnas rekryteringar till chefsbefattningar och till tekniska yrken. Under andra halvåret 2011 kommer 14 medarbetare att uppnå 65 års ålder. På grund av ändrade förutsättningar (minskat elevunderlag och skärpta utbildningskrav) har varsel om uppsägning på grund av arbetsbrist berört sex stycken medarbetare inom Skolförvaltningen under våren. För att öka möjligheten att anpassa bemanningen till våra verksamheter utifrån varje situation och individuella förutsättningar har tillämpningsregler för avtalspension framtagits. Det är ett verktyg som arbetsgivaren har använt för sex stycken medarbetare under första halvåret MEDARBETARSAMTAL Medarbetarsamtal med löneinslag enligt framtagen mall genomförs årligen med samtliga medarbetare inom kommunen. SAMVERKAN Arbete med implementering av FAS-modellen fortgår, bl a genom den nya arbetsmiljöutbildningen och i grupper där arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar. Sedan år 2007 har Sala kommun ett lokalt kollektivavtal gällande samverkan enligt FAS 05, (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan). Facklig samverkan och formerna för denna utvecklas ständigt. Det har framkommit att det råder stor variation mellan verksamheter beträffande kunskap om och tillämpningen av dialog- 16 (84)

23 Delårsrapport 2011~07~31 strukturen enligt FAS. Personalchef har därför, tillsammans med facklig representant, informerat alla förvaltningars ledningsgrupper om FAS 05 med hjälp av ett gemensamt framtaget informationsmaterial. En viktig framgångs faktor för Sala kommun är den samlade förmågan att leda verksamhet målinriktat och kostnadseffektivt. I Sala kommuns ledarpolicy är huvudbudskapet att alla yrkeskategorier såväl politiker som övriga medarbetare, med eller utan chefs- eller fackligt uppdrag, ansvarar för hela eller delar av vår verksamhet och för att omsätta policys och övriga styrdokument i praktisk handling. Arbete med implementering fortgår. SALA KOMMUN SOM ARBETSGIVARE Sala Kommun har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare. Alla medarbetares motivation, kompetens och servicekänsla är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och konkurrensförmåga. Samma faktorer är också avgörande för trygga anställningar. En utvecklad arbetsgivarpolitik, som utgår från individen, fordras dels för att vi ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och dels för att omvärlden och arbetslivet kräver ständiga förbättringar och anpassningar till nya lagar, avtal och nya konkurrenssituationer. En sådan arbetsgivarpolitik ger den enskilde medarbetaren möjlighet att växa och utvecklas och ökar därmed medarbetarens möjligheter att göra aktiva val för sin framtid. 17 (84)

24 Delårsrapport Z0l Sammanställd redovisning Den sammanställda redovisningen ska ge en samlad bild av den totala kommunala verksamheten och dess ekonomiska utfall oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltningsform eller i bolagsform. Resultat- och balansräkningar läggs samman och därefter elimineras koncerninterna poster. Kommunens aktieinnehav i bolagen har eliminerats mot bolagens eget kapital enligt förvärvsmetoden. I den sammanställda redovisningen ingår de bolag över vilka kommunen utövar ett väsentligt inflytande. Kommunförbundets rekommendation är att de bolag i vilka kommunens andel överstiger 20 % bör ingå. Sala Sala Kommun har även ägarintressen i Västmanlands lokaltrafik AB och Vafab Miljö AB. Den sammanställda redovisningen har upprättats med proportionell konsolidering, vilket innebär att tillgångar, skulder, kostnader och intäkter har upptagits proportionellt mot kommunens aktieinnehav. Obeskattade reserver har till alla delar räknats in i det egna kapitalet, på motsvarande sätt har bokslutsdispositioner inte medtagits i resultatet. Hänsyn har också tagits till den latenta skatten enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Årets förändring av obeskattade reserver korrigerat med latent skatt ligger alltså med i resultatet. Den sammanställda redovisningen är grundad på delårsrapporter vilka i de flesta fall inte var slutreviderade vid tidpunkten för konsolideringen. Vissa avvikelser av mindre omfattning kan därför förekomma jämfört med de slutliga delårsrapporterna. SALA-HEBYENERGIAB Ekonomi Koncernens omsättning har ökat jämfört med motsvarande period 2010 med ca 13,3 % till KSEK. Dessbättre har också omsättningsökningen resulterat i en resultatförbättring. Koncernens resultat för perioden är -886 KSEK jämfört 18 (84)

25 Delårsrapport med KSEK motsvarande period Då har hänsyn tagits till att bredbandsverksamheten numera inte ingår. Vidare är resultatet ca 400 KSEK bättre än budgeterat. Prognosen för helåret 2011 är att budgeten innehålls på ca KSEK som resultat före bokslutsdisposition och skatt. Verksamhet Vintern har även i år varit mycket kall. Dessbättre kunde vi konstatera att de åtgärder som gjorts med erfarenhet ifrån föregående vinter gett resultat, vilket inneburit att leveranssäkerheten var i stort på den nivån som våra kunder kan förvänta sig. SHE har deltagit i Nöjd Kund lndex- undersökning och det visar sig att vi ligger bra till. Detta tillsammans med undersökningen hur vi arbetar med energismarta lösningar och miljöfrågor, betraktat ur ett kundperspektiv gör att vi verkligen känner att vi får uppskattning av våra kunder, men också en hel del förbättringsåtgärder har framkommit. Framtid Nyanslutningar på fjärrvärme pågår inte minst inom områdena Skuggan, Josefsdal, Gärdesta och Persdal i Sala. Detta svarar för den enskilt största investeringen. Dessutom pågår en inventering i Östervåla om intresse för fjärrvärme i ett område med ca 100 villor. SALABOSTÄDERAB Ekonomi Bolagets resultat för årets sju första månader är plus 635 tkr vilket är något lägre än budgeterat. Hyres- och avgifts bortfallet p.g.a. renoveringen av punkthusen på Stamparen 1 och svårigheten med att hyra ut lägenheterna på Johannesbergsgatan 11 påverkar resultatet med ca 500 tkr. Även lägenhetsunderhållet, som för årets sju första månader överskridits med ca 1300 tkr, påverkar resultatet. Räntorna har under våren legat under budgeterad snittränta vilket medför ett överskott mot budget på ca 1300 tkr. Resultatet för helår prognostiseras till plus 1278 tkr. Likviditeten i bolaget var tkr (19253 tkr). Verksamhet Ombyggnationen av de tre punkthusen på Stamparen 1 fortskrider. I mars påbörjades ombyggnationen av det sista huset och beräknad inflyttning är första december Ombyggnationen av värmesystemet på Dalhem, som ska minska antalet vattenskador och ge ett bättre inomhuskjimat, beräknas vara färdigt i september. Bolagets sophantering har setts över och hanteringen av restavfall och bioavfall sköts numera av kommunen. Under hösten 2011 kommer Vafab att ta över och sköta förpackningsinsamjingen. Bolaget har under vintern utfört ra- 19 (84)

26 Delårsrapport don mätningar i ett stort antal lägenheter. Mätningarna visar att 75 av 720 lägenheter har förhöjt värde. Under hösten kommer åtgärder att vidtas för att få ner värdena. Vakanta lägenheter var 17 stycken (19 stycken). Framtid Den förändrade hyreslagstiftningen för bostäder kräver affärsmässighet hos de kommunala bostadsbolagen. Salabostäder AB har ett viktigt och omfattande arbete framför sig med att anpassa organisationen till de nya kraven. För att klara detta måste ett omstrukturerings- och effektivitetsarbete omgående påbörjas. Bolaget har stora och kostsamma renoveringar och ombyggnationer de kommande åren för att modernisera och utveckla bolagets bostadsbestånd. Det är också nödvändigt att planera för nybyggnationer för att öka bolagets attraktionskraft och att kunna erbjuda hyresrätter till alla som önskar. En viktig uppgift är också att stärka hyresrättens ställning och att fortsätta arbetet med att utveckla och förbättra servicen till våra hyresgäster. Bolagets målsättning är att ligga i framkant och öka förtroendet för bolagets varumärke hos såväl boende som allmänhet och ägaren Sala kommun. Bolagets ekonomi måste stärkas och avkastningskraven till ägaren Sala kommun klargöras och anpassas till den nya lagstiftningen om affärsmässighet. Ett prioriterat område är att se över hyressättningen utifrån den nya bostadslagstiftningen. Diskussionerna med ägaren Sala kommun om att utreda om kommunens fastigheter och lokaler ska samordnas med bostadsbolaget måste påbörjas vid årsskiftet 2011/12. SALA INDUSTRIFASTIGHETER AB Ekonomi Delårsresultatet uppgår till en vinst på 135 tkr att jämföra med föregående år då en vinst på 110 tkr redovisades. Helårsprognosen uppgår till 2500 tkr. Verksamhet Bolaget förvaltar fastigheterna Tränaren 11 och Måns Ols och där har alla lokaler varit uthyrda under perioden. Fastigheten Mamre 10 har den 1/8 sålts till Björkskogs fastigheter AB. Framtid En översyn ska ske på samtliga fastigheter som bolaget äger för att kunna göra en bedömning av underhållsbehov och eventuella ombyggnationer för att anpassa dessa till hyresgästernas behov. 20 (84)

27 _n. Delårsrapport SALA SILVERGRUVA Ekonomi Sala Silvergruva AB följer, för första gången i företagets historia, den tuffa budgeten som är lagd för Intäkterna ökar med 12% (7719tkr) jämfört med 2010 (6854tkr). De svaga resultat som varit de senaste åren gör att nivån på det egna kapitalet är låg och likviditeten ansträngt, speciellt på våren efter en lång lågsäsong, därav ett extra tillskott under våren på 1300 tkr. Kostnaderna ökar med 2% (från 6650tkr till 6806tkr), vilket betyder att vi har bra kontroll på våra kostnader. Resultatet på +913tkr per 31 juli är ca 1246tkr bättre än budget och 710tkr bättre än 2010(50tkr sämre än budget och 410tkr bättre än 2010 då tillskotten är likställda). Resultatprognosen för helåret är + 40tkr. Verksamhet Med flera aktiviteter, mer öppethållande och en ökad tillgänglighet genom bättre bokningsmöjligheter( online och samma dag) har vi sett en ökad tillströmning av besökare. Ett otroligt genomslag i media har också fått positiva effekter. Tom Juli har vi haft (+28%) betalande besökare (16100st), vilket betyder dryga besökare på området. Antalet utländska besökare har nästan fördubblats under perioden, främst tack vare ett fruktsamt samarbete med VKL(Västmanlands Kommuner och Landsting). Framtid Vi ser fortsatt positivt på hösten. Besöksantalet prognostiseras till 33 OOOst mot året före och i budget. Det ekonomiska resultatet ser ut att följa det budgeterade även under resterande året. Korta fakta om kommunens bolag Belopp i tkr _. ~ Sala Heby Energi AB Salabostäder AB Sala Silvergruva AB Sala Industri fastigheter AB-." - _._' ,,---,.-...._-_._-_._-----,._.._,,-- ---",- -,._,,---_ "--~"-,--.,,.- Resultat Rörelseintäkter Kassa och bank 894 lo 418 -I Kommunens aktieinnehav Kommunalt borgensåtagande o Antal anställda O -varav män varav kvinnor Totallönesumma O 21 (84)

28 Delårsrapport Målavstämning - God ekonomisk hushållning SAMMANFATTANDE SLUTSATS Bedömningen om kommunen uppnår god ekonomisk hushållning ska göras genom en helhetsbedömning av måluppfyllelsen för samtliga perspektiv. l denna delårsrapport kan dock ingen helhetsbedömning göras då fler av målen kommer att mätas under hösten i enkätundersökningar. INLEDNING God ekonomisk hushållning skapas genom att kommunens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar. Varje generation bör bära kostnaderna för den service den beslutar om och konsumerar. För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verksamhetsmål definieras och följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i årsbokslutet. l den årliga strategiska planen fastställer kommunfullmäktige kommunövergripande mål i fyra perspektiv; samhällsutveckling, verksamhet, medarbetare och ekonomi. Målen är kommungemensamma och gäller dels för kommunen som helhet och dels för samtliga nämnder. För varje mål sätts målindikatorer som ska mäta måluppfyllelsen på ett tydligt sätt. Måltexten för samtliga perspektiv återfinns i den strategiska planen I delårsbokslutet finns inte möjligheten att göra en fullständig utvärdering av resultaten då alla mätresultat inte är klara för året vilket har kommenterats i texten. l avsnittet "Nämndernas verksamhetsberättelser" finns respektive nämnds resultatvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå nedanstående mål. PERSPEKTIVEN Symbolbeskrivning Målen bedöms inte bli uppfyllda Målen bedöms delvis bli uppfyllda Må1en är redan/bedöms bu uppfyllda Mätindikatorer saknas/endast aktiviteter bidrar o t 22 (84)

29 Delårsrapport ()7~31 PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING - MÅi,: ET-TVWNDESAL:A Befolkningsutvecklingen har under första halvåret ökat med 60 personer. Placeringen i Svensk Näringslivs ranking har försämrats med 26 platser (plats 257) MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING Mäts genom medborgarundersökning via SeB vartannat år. Senast genomförda mät~ ning visade att Sala inte nådde upp till det uppsatta målet. MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING o Livsmedelsupphandling pågår som ska underlätta för inköp av ekologiska lokaiproducerade livsmedel. Arbetet med att ersätta oljan med förnyelsebara bränslen pågår Övriga indikatorer har inte kunnat mätas Nämndernas bidrag till den bedömda måluppfyllelsen i perspektivet Samhällsutveckling Ett växande Sala En långsiktig socialt hållbar utveckling En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Kommunstyrelsen Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt Räddningstjänst Uppfyllt Tekniska nämnden Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Bygg och miljönämnden Delvis uppfyllt Kultur och fritidsnämnden Skolnämnden Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Ej uppfyllt Delvis uppfyllt Vård och omsorgsnämnden PERSPEKTIVET VERKSAMHET MÅL~NOJDAMEDBORGÄREOCITBRUKARE Mäts genom medborgarundersökning via Se8 vartannat år. Senast genomförda mätning visade att Sala inte nådde upp till det uppsatta målet. MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALlTE Indikatorn "Brukarna får rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent personal" och "fler barn, ungdomar och vuxna får sina behov av individuella stödinsatser tillgodosedda i sin hemmiljö" kommer att mätas i höst då resultatet av socialsty~ re Isen brukarundersökning presenteras. Prognosen pekar mot en ökad måluppfyllelse, utom vad gäller externa placeringar LSS där det fria gymnasievalet gör att antalet ökar istället för minskar. Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet att söka gymnasieskola ökar o 23 (84)

30 ~-"~-'~""-"'-'-""-"-'-"--' Delårsrapport MÅL, PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE Mäts genom medborgarundersökning via SCS vartannat år. Senast genomförda mätning visade att Sala inte nådde upp till det uppsatta målet. o Nämndernas bidrag till den bedömda måluppfyllelsen i perspektivet Verksamhet Kommunstyrelsen Nöjda medborgare och brukare Uppfyllt God service av hög kvalite Uppfyllt Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Uppfyllt Räddningstjänst Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Tekniska nämnden Delvis uppfyllt Bygg och miljönämnden Ej uppfyllt Kultur och fritidsnämnden Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Skolnämnden Delvis uppfyllt Uppfyllt Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Vård och omsorgsnämnden Delvis uppfyllt PERSPEKTIVET MEDARBETARE -MÅi,-TRYGG:SAKER OCHUTVECKLANDE ARBETSMIDo----- _.. _ Sjukfrånvaron ligger på 4/5 % och uppfyller därmed målet att sjukfrånvaron ska understiga 5%. MÅL, DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA Målet kommer att mätas genom medarbetarenkäter i höst och kan inte bedömas i delårsrapporten. Målet kommer att mätas genom medarbetarenkäter i höst och kan inte bedömas i delårsrapporten. Nämndernas bidrag till den bedömda måluppfyllelsen i perspektivet Medarbetare Kommunstyrelsen Räddningstjänst Tekniska nämnden Bygg och miljönämnden Kultur och fritidsnämnden Skolnämnden Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Vård och omsorgsnämnden Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö Delaktighet och inflytande för medarbetarna Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Tydligt och bra ledarskap -_._------,,-._-_.,_.._-_._,_._.,-..._--_._",,-', ~---,-,,--_... _-"'~ Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Ej uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt 24 (84)

31 Delårsrapport PERSPEKTIVET EKONOMI ~MÅL~ÅRETS~RESuiTÄT~UPPGÅR~TILL EN~PROCENTAVSKATTEiNTÅKTER,-GE:~~ NERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING Helårsprognosen pekar på 2 % och därmed uppfylls 1 % målet. MÄL: ÖKNINGEN AV SKATTEINTÄKTER, STATSBIDRAG, UTJÄMNING ÄR STÖRRE ÄN NETTOKOSTNADSÖKNINGEN Bedöms bli uppfyllt då ökningen av skatteintäkter, bidrag och utjämning prognostiseras till 3,2% medan nettokostnadsökningen bedöms bli 2,6%. MÄL: NÄMNDERNA BEDRIVER VERKSAMHETEN INOM BESLUTADE ANSLAG Nämndernas helårsprognos uppgår till-15,5 Mnkr O 25 (84)

32 Delårsrapport NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER Kommunstyrelsens förvaltning MÅLAVSTÄMNING Symbolbeskrivning Målen bedöms inte bli uppfyljda Målen bedöms delvis bli uppfyllda Målen är redan/bedöms bli uppfyllda Mätindikatorer saknas/endast aktiviteter bidrar Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING --MÅL:ETTVN<ANDESALA ~---- o D Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för en positiv befolkningsutveckl~ ing, öka antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhet, öka försäljningsvärdet på fastigheter, öka antalet lägenheter samt arbeta för att Sala förbättrar sin placering på svenskt Näringslivs ranking med 20%. MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING Nämnden bidrar till målsättningen genom att undersöka hur boende-miljöer kan planeras för att skapa förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund samt genom att följa upp styrelsens, nämndernas och de kommunala bolagens handlingsplaner för tillgänglighetsarbetet. MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att andelen lokalt producerad energi ökar. arbeta för att antal resor med kollektivtrafik ökar samt arbeta för att utsläpp från bilar minskar. Kommentar till maluppfyllelse för perspektivet samhällsutveckling: För att Sala ska kunna utvecklas och bli en tillväxtkommun behöver en kraftsamling ske. Mycket har redan gjorts, men mycket återstår också att göra. Ett viktigt arbete pågår med att utveckla arbetsprocesserna för verksamheterna inom planering och utveckling, bygg och miljö samt kommunalteknik i syfte att skapa större effektivitet och göra det enklare för medborgare och näringsidkare att möta kommunen i dessa frågor. Vidare pågår rekrytering aven etableringschef till kommunen. Arbetet med ortsanalyser fortsätter som ett led i att öka medborgarnas delaktighet bland annat i planeringen av framtida boenden. Inom miljöområdet fortsätter kommunen att byta ut den nuvarande fordonsparken mot miljöanpassade fordon. Sala kommun har också aktivt arbetat för att tillskapa en biogas mack i kommunen. 26 (84)

33 Delårsrapport PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING PERSPEKTIVET VERKSAMHET MÄL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE Nämnden bidrar till målsättningen genom att utreda möjligheten att skapa ett service~ center, där medborgare och andra intressenter kan vända sig med ärenden och frågor till kommunen. MÄL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITE Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att införa e~tjänster i högre grad på hemsidan samt arbeta för att en fiberutbyggnad sker på kommunens lands~ bygd. MÅL: PÄVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att göra hemsidan i högre grad tillgänglig för dialog med medborgare och övriga intressenter samt genom att driva kommunala planprojekt i större omfattning i dialog med medborgarna. Kommentar till måluppfyllelse perspektivet verksamhet: Arbetet med att utveckla ett medborgarkontor pågår. Ett IT-baserat verksamhetssystem för att hantera e~tjänster har upphandlats under våren Hemsidan utvecklas kontinuerligt i syfte att öka medborgarnyttan. I arbetet med ny politisk organisation har frågan om medborgardialog hög prioritet. PERSPEKTIVET MEDARBETARE -MKL~TRYG'G;SAi<EROCHUTVECKLANiiEÄRBE-TSMiij(r-_._--.. _.-.. _.-... ~ Nämnden bidrar till målsättningen genom att minska andelen skador/olycksfall/brott till 50 % av antal totala registreringar i rapporteringssystemet Flexite samt genom att sjukfrånvaron understiger 5 %. MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att ett ökat antal chefer och arbetsplatsombud använder sig av FAS-modellen samt att genomföra medarbetarenkäter. MÄL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 27 (84)

Delårsrapport 2011-07-31

Delårsrapport 2011-07-31 SALA Bilaga KS 1011/163/1 SALA KoivluN Kammlinsivrels8ns förvaltning KOMMUN Ink 20H -08-3 I Akt~ilaga Delårsrapport 2011-07-31 3 (82) Delårsrapport 2011-07-31 INNEHÅLL INLEDNING "'''''.'''."., Kommunstyrelsens

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

Delå rsråpport 2013-08-31

Delå rsråpport 2013-08-31 Delå rsråpport 2013-08-31 3 (82) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 Viktiga händelser... 7 Ekonomisk översikt...

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 18 Sammanträdesdatum 2013-04-02 78 Bokslut för Sala kommun 2012 Dnr 2013/151 Beredning Bilaga KS 2013/75/1, årsredovisning 2012 Bilaga KS 2013/75/2, indikatorsammanställning

Läs mer

Årsredovisning 2013. Sala kommun

Årsredovisning 2013. Sala kommun Årsredovisning 2013 Sala kommun Sala kommunkoncern, organisationsschema Beredning för samhällsbyggnad och hållbar utveckling kommunfullmäktige valnämnd Beredning för folkhäsa, Barn och ungdom överförmyndare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15 ... 1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-04-15 41 (43) Dnr 2014/484 102 Bokslut 2013 för Sala kommun Beredning Bilaga KS 2014/57 fl, Årsredovisning 2013 Bilaga KS

Läs mer

Bokslut för Sala kommun 2011

Bokslut för Sala kommun 2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRelSEN Sammanträdesdatum 2012-04-12 ~: F: s 25 (34) 88 Bokslut för Sala kommun 2011 Beredning Bilaga KS 2012/74/1, årsredovisning 2011 Bilaga KS 2012/74/2, begäran om tilläggsbudget

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

SALA KOMMUN DELÅRSRAPPORT MED HELÅRSPROGNOS 2008-07-31

SALA KOMMUN DELÅRSRAPPORT MED HELÅRSPROGNOS 2008-07-31 SALA KOMMUN DELÅRSRAPPORT MED HELÅRSPROGNOS 2008-07-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse viktiga händelser 1 allmän översikt 2 ekonomisk översikt 3 personal 7 måluppfyllelse 9 drift- och investeringsredovisning

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde 1 (2) 2014-04-16 KALlElSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Kallelse till sammanträde Organ Kommunfullmäktige Plats Ekebyskolans aula Tid Måndagen den 28 april 2014, kl 19.00 Sammanträdet inleds med "Allmänhetens

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Sala Kommun ÅRSREDOVISNING

Sala Kommun ÅRSREDOVISNING Sala Kommun ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Sid. Viktiga händelser 2006 1 Allmän översikt 2 Ekonomisk översikt 3 Personal 17 Miljö 19 Redovisningsmodell och principer 20

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23 STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige Antagen 2010-06-23 3 (54) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen.

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Fem år i sammandrag. Delårsrapport 2012

Fem år i sammandrag. Delårsrapport 2012 Fem år i sammandrag 2008 2009 2010 2011 2012 Nettokostnader (mnkr) 560,5 580,8 585,1 617,7 574,5 därav avskrivningar (mnkr) 27,8 28,7 29,2 29,6 30,4 därav pensionskostnad (mnkr) 29,3 34,3 30,5 35,1 31,4

Läs mer

Innehållsförteckning. Hur finansieras verksamheten?

Innehållsförteckning. Hur finansieras verksamheten? Årsredovisning 214 2 Årsredovisning 214 Översikt och politik Innehållsförteckning 7 19 Årsredovisningen är kommunstyrelsens redogörelse över 214 års verksamhet till kommunfullmäktige och övriga intressenter.

Läs mer

Delårsrapport 2 2014 2014-10-13

Delårsrapport 2 2014 2014-10-13 2014-10-13 Innehåll Ekonomi 3 Resultaträkning 3 Prognos för årets resultat 3 Verksamhetens nettokostnader 3 Finansnetto 3 Balanskravet 4 God ekonomisk hushållning 4 Borgen 5 Pensioner 5 apitalförvaltning

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Det ljusnar för näringslivet. Vindkraften lyfter. Nya attraktiva lägenheter. Stabil ekonomisk utveckling i kommunen. Bredband till alla

Det ljusnar för näringslivet. Vindkraften lyfter. Nya attraktiva lägenheter. Stabil ekonomisk utveckling i kommunen. Bredband till alla Årsredovisning 2009 2009 Vindkraften lyfter Den energiomställning som påbörjats i vårt land och som handlar om att ta tillvara den förnyelsebara energin kommer att märkas i vår kommun, eftersom det till

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

2005-01-01-2005-08-31

2005-01-01-2005-08-31 Ekonomikontoret 2005-01-01-2005-08-31 2005 är tuppens år 2005-10-06 K:\EKON\DELARRAP\Delr 2005\05FRAM.DOC FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt...1

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer