FOR EN BATTRE MIWO TI LIA. TILIA INTERNATIONALAB Kverrestadsvagen 16A TOMELILLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOR EN BATTRE MIWO TI LIA. TILIA INTERNATIONALAB Kverrestadsvagen 16A 273 96 TOMELILLA Tel.0417-32240Iinfo@tilia-international.seltilia.order@live."

Transkript

1 FOR EN BATTRE MIWO TI LIA TILIA INTERNATIONALAB Kverrestadsvagen 16A TOMELILLA

2 TILIA Skirpasta , TILIA Skarpasta at- en GIFTFRI NATURPRODUKT tillverkad av vegetabiliska oijor och fetter. TILIA Skarpasta for Borrntng, Gangning och Stansning m.m. Speciellt for harda och sega legeringar, sasorn Rostfritt, Syrafast samt Aluminium. '--- plastburkar 50 gr 16 st per kartong platburkar 0,5 kg 6 st per kartong J plasthink 5,0 kg TILIA Gangpasta , TILIA Gangpasta anvandes vid Gangntng, Sparstickning, Borrning m.m. Speciellt lamplig vid bearbetning av harda och sega legeringar sasom Rostfrttt, Syrafast samt Aluminium. TILIA Gangpasta at- tillverkad av GIFTFRIA NATURPRODUKTER och avger INGA SKADLIGA, IRRITERANDE eller ILLALUKTANDE anger, plastburkar 50 gr 16 st per kartong platburkar 0,5 kg 6 st per kartong plasthink 5,0 kg TILIA Kylsmorjstift TILIA Kylsmorjstift for kylning och smorjnmg av Cirkelsagskltngor, Maskinsagblad, Bandsagblad m.m. TILIA Kylsmorjstift at- tillverkat av GIFTFRIA NATURPRODUKTER och haren extremthog smorjande och kylande effekt. Mycket lamplig vid bearbetning av harda och sega material sasom Rostfritt, Syrafast samt Aluminium. papptuber 400 gr 6 st per kartong.

3 I I'"A TILIA Skarolja, TILIA Skarolja ar en helt GIFTFRI NATURPRODUKT tillverkad av vegeta-.. biliska oljor. TILIA Skarolja for all skarande bearbetning speciellt for harda och sega ~ IIiiIII legeringar sasorn Rostfritt, Syrafast.-.. samt Aluminium. TILIA Skarolja ar rostskyddande och ~ avger inga SKADLIGA, IRRITERANDE ~ ~ eller ILLALUKTANDE angor, Levereras i plastflaskor ml 12 st/kart 1 lit 6 st./kart plastdunk 5 och 25 liter TILIA Gangolja for Gangning. Borrning, Stansning m.m. i alia material sasom Stal, Rostfrttt, Syrafast, Aluminiumm.m. TILIA Gangolja ar tillverkad av GIFT FRIA NATURPRODUKTER och innehaller inga GIFTIGA EP -Additiv. TILIA Giingolja ar rostskyddande och har en extremt hog smorjande och kylande effekt. Levereras i plastflaskor 200 ml 12 st /kart 1 lit 6 stjkart plastdunk 5 och 25 liter TILIA Gangolja TILIA Skarspray TILIA Skarspray ar en helt GIFTFRI NATURPRODUKT tillverkad av vegetabiliska oljor. TILIA Skarspray for all skarande bearbetning, speciellt for harda och sega legenngar sasom Rostfritt, Syrafast samt Aluminium. TILIA Skarspray ar rostskyddande och avger inga SKADLIGA, IRRITE RANDE eller ILLALUKTANDEanger, sprayflaskor 400 ml 12 st per kartong. " l

4 TILIA Universell Skarvatska L-- Levereras i plastdunk 5 och 25 liter Platfat 2 00 liter TILIA Universell Skiirvatska for skarande bearbetn ing i al Ia material. TILIA Universell Skiirvatska ar en GIFTFRI NATURPRO DUKT tillverkad av vegetabiliska oijor. TILIA Universell Skiirvatska har ett myck et lagt ph, ar inte ALLERGENT, inte CANCERGENT sa mt fororsakar INGEN SPRICKBILDNING i huden. Ph -koneentrat / Sp a dning 1: /7.3 Blandnings rek ommendationer: 3-8% ---' OBSI Forvaras Frostfritt - Fryspunkt 0 '. TILIA Skarvatska Special TILIA Skiirvatska Special ar en GIFTFRI , NATURPRO DUKT tillverkad av vegetabtliska oljor. TILIA Skiirvatska Special for skarande bearbetning i alia material. Sp eeiellt lamplig vid arbete m ed harda oeh sega material sasom Rostfritt, Syrafast samt Aluminium. TILIA Skiirvatska Special har ett mye ket lagt Ph. extremt hoga srnorjande oeh kylande egenskaper, ar inte ALLERGENT, inte CANCERGENT samt foro rsak ar INGEN SPRICKBILDNING i huden. Ph -koncentrat./bpadn ing 1:30-9,0/7,3 Blan dn ings rekom mend ation er 3-8 %. L-- ---' OBS I Forvaras Frostfritt - Fry spu nkt 0 C. Levereras i plastdu nk 5 oeh 25 liter Platfat 200 liter Levereras i plastdunk 5 oeh 25 liter TILIA Skarvatska Transparent, , TILIA Skarvatska Transparent ar GIFT FRI, tillverkad av Anfote rjon. Sk arvatskan har ext remt lag skumningstendens oeh larnp ar stg darfor speeiellt bra for maskine r med h ogt arbetstryek, t ex Slipmaskiner oeh NC-Maski ner. TILIA Skiirvatska Transparent har goda kyiande oeh smorjande egenskaper, ett --=-~- - myeket lagt PH. samt ar helt oka nslig for tern pe raturvaxltngar, TILIA Skiirvatska Transparent for skarande bearbetn ing i alia material. Ph -Koncentrat/Spadning 1:3 0-8,2 / 7,8 L-- ---' Blandningsrekommendationer 3-8% Platfat 200 liter

5 TILIA Skarvatska TEU 97 TILIA Skarvatska TEU 97 ar en mycket hudvanltg, vattenblandbar syntetisk slip- och skarvatska. TILIA Skarvatska TEU 97 ar avsedd for svarvning, frasntng, slipning i de flesta material. TILIA Skarvatska TEU 97 har mycket goda kylande och smorjande egenskaper samt ar okansltg for frost och temperaturvaxlingar, ar icke cancer- eller allergiframkallande och orsakar ej heller hudbesvar, Levereras i plastdunk 5 och 25 liter samt i platfat om 200 lit. Blandningsrekommendationer: 3-8%. Refraktornetervarde: 1: 10(4) 1:20(2,5) 1:30 (1,3) pl-i-varde: 1:10 (10,0) 1:208 (5,5) 1:30 (9,0) Lukt: Neutral TILIA Skarvatska TES 98 TILIA Skarvatska TES 98 ar en mycket hudvanllg vattenblandbar syntetisk slipoch skarvatska. TILIA Skarvatska TES 98 ar avsedd for skarande bearbetning i alla material och speciellt Iampad for sega och harda legeringar, sasorn rostfrttt, syrafast och aluminium. TILIA Skarvatska TES 98 har mycket goda kylande och smorjande egenskaper, vilket ger minskat slitage och darrned okad livslangd hos verktygen. TILIA Skarvatska TES 98 ar okanslig for frost- och temperaturvaxllngar, ar icke cancer- eller allergiframkallande och orsakar ej heller hudbesvar, Levereras i plastdunk 5 och 25 lit, samt i platfat om 200 lit. Blandningsrekommendationer: 3-8%. Refraktorrnetervarde: 1:10 (4) 1:20 (2,5) 1:30 (1,3) pll-varde: 1:10 (10,0) 1:20 (9,5) 1:30 (9,0) Lukt: Neutral

6 TILIA Skirvitska EMT-99 TILIA Skiirviitska EMT fur skarande bearbetnlng i alla material. TILIA Skiirviitska EMT ar en GIFTFRI produkt. TILIA Skiirviitska EMT har ett extremt lagt pl-l-varde. Den ar inte Allergi eller CancerfrankalIande och orsakar ej helier nagra sprickbildningar pa huden. TILIA Skiirviitska EMT ar en emulsion som ar Iagskummande och rostskyddande. TILIA Skiirviitska EMT gi:irgenom sin sammansattning att, verktygens Iivslangd blir avs evart Iangre samt au Ni far en battre arbetsmilji:i. TILIA Skiirviitska EMT ar en stabil emulsion som ger helt stabila utspadntngar, Blandningsrekommendationer med vatten 3-8 %. OBS! Forvaras Frostfritt. Fryspunkt 0 C. Levereras i dunkar om 5 lit, 25 lit. Samt i helfat om 200 lit. TILIA Systemrengorare TILIA Systemrengorare ar ett rengortngs- och desinfektionsmedel, for tillfallig anvandning vid byte av skarvatska i kylsystem. TILIA Systemrengorare tillsattes i tankenjsystemet. Vadligt att fortara, irriterande pa hud och i:igon. Plastflaskor 1 liter 6 st per kartong Plastdunk 5 liter

7 TILIA Svetspasta TILIA Svetspasta ar en ren NATURPRODUKT tillverkad av vegetabiltska oljor och fett er. TILIA Svetspasta ar lampad for all slags svetsnmg, ar rostskyddande samt hardnar inte. TILIA Svetspasta ar sprutavvisande, dop pa det varma munstycket i svetspastan eller stry k pastan pa Arbetsstycket, Fixturen m.m. Platburk 0.5 kg 6 st / kartong Plasthink 5 kg TILIA Svetsspray TILIA Svetsspray ar en ren NATURPRODUKT tillverkad av vegetabiliska oljor. TILIA Svetsspray ar lampad for all slags svetsning. ar rostskyddande och innehal ler inga drivgaser. TILIA Svetsspray tvattas latt av med vatten och behover ej avfettas fore malning eller lackering. Sprayflas ka 400 ml 12 st / kar t Plastdunk 5 och 25 liter

8 TILIA Allroundspray & Olja TILIAAllroundspray anvandes som Smorjolja, Krypolja, Rostskyddsspray, Vapenolja, Kedjeol]a, Rostlosnmgsolja. Kontaktspray, Glidolja m.m. TILIA Allroundspray ar en GIFTFRl Allroundspray, tillverkad av vegetabiliska oljor, helt nedbrytbart av naturens microorganismer. TILIAAllroundspray avger INGA SKADLIGA, ILLALUKTANDE eller IRRlTERANDE anger, TILIA Allroundspray ar det PERFEKTA medlet for de fiesta anvandnmgsomraden. TILIA Allroundspray ar INTE ALLERGENT, INTE CANCERGENT samt fororsakar INGEN SPRICKBILDNING i huden. TILIA Allroundspray har obegransad forvaringstid oavsett ternperaturforhallanden, TILIAAllroundspray for MAXIMALTRESULTAT och MINlMALA HALsORISKER. Forpacknmg: Sprayflaska 400 ml 12 st per kartong Plastdunk 51 Plastdunk 25 1 Fat 2001

9 TILIA Wood Cutting Oil TILIA Wood Cutting Oil ar en gtftfrt olja, tillverkad av vegetabiliska oljor, nedbrytbar av naturens microorganismer. En br a produkt for all typ av sagntng och hyvling. Forhindrar belaggning av kada. Har mycket bra smorjande egenskap samt bra glidmedel. Skadar varken lackering, maskiner eller virke. Har ingen stickande lukt och ar behaglig att anvanda. Doseringspump skater behandlingen. Harts och kada forsvtnner latt. Produkten ar mycket effektiv pa lark och fum, dar det ar besvarktgt med belaggning av icke onskvarda material. Oljan ar mycket dryg i forhallande till andra medel i branchen. r- Levereras i dunkar om 5 lit, 25 lit. Samt i h elfa t om 200 lit. TILIA Kallavfettningsmedel TILIA Kallavfettningsmedel ar en GIITFRI NATURPRODUKT, som snabbt och effektivt loser upp de mest infettade eller hart nedsmutsade detaljer. TILIA Ka11avfettningsmedel for avfettning av alia material sasom Stal, Plat, Plast, Lader rn.m. TILIA Kallavfettningsmedel ar sa konstruerat, att man efter avfettningen kan mala eller lacker a direkt pa arbetsstycket. Plastdunkar 5 och 25 liter Platfat 200 liter

10 TILIA Universalrengoring Ett gififritt. miljovanligt och effektivt avfettnings- och renqorinqs m edel som ar helt biologiskt nedbrytbart. TILIA Universalrent har djupverkande egenskaper som sna bbt och effektivt rengor inoljad e och hart nedsmutsade detaljer. TILIA Universalrent for avfettning och re ngormg av alia meterial. Blandn mgsforhallande 1:1-1:100. for information se nasta sida.

11 TILIA Universalrengoring Anvandnmgsomrade och utspadning Verkstadsindustrin Avfettning av inoljade detaljer 1:10 Rengoring av verkstadsmaskiner 1:50 Rengortng av golv och vaggar 1:100 Bflverkatader Avfettning av hart nedsmutsade motorer 1:5 Avfettning av inoljade deta ljer 1: 10 Tvattning av bilar - hu svagnar 1:100 HushMI Ren goring av Ugn ar - Grillar 1:3 Rengortng av spisflaktar 1: 10 Rengori ng av filter, fonsterramar av aluminium, dorrar, snickerier, golfklu bbor, smycken, borttagning av dekaler 1:50 Tvattning av bilar, batar, husvagn ar, vaggar, golv, fonster, kontorsm askiner, utemobler 1: 100 Ovan staend e ar bara nagra exempel pa vad TILIA Unfversalrengorlng kan anvandas till. Forpacknlng: Plastflaska m pistolhandtag Plastdunk Plastdunk Plastdunk Platfat 0,5 lit 1,0 lit 5,0 lit 25 lit 200 lit 12 st / kart 6 st/ ka rt 2 st/ka rt

12 TILIA -For en battre miljo TILJA Skii.rmedel. 90-talets NATURLIGAval nar det galler skarande bearbetning. TILJA, morgondagens Skarrnedel, kan Du kopa redan i dag. TILJA Skii.rmedel ar en Svensktillverkad GIFTFRI NATURPRODUKT, helt nedbrytbar av naturens mikroorganismer. TILJA ar det NATURLIGAvalet for Dig som ar radd om Din egen oeh Dina anstalldas halsa, samt varnar om var miljo. TILJA Skfirmedel fir inte Allergent, Caneergent samt fororsakar tngen spriekbildning i huden. TILJA 's produkter ar TESTADE oeh GODKANDA i Sverige, Danmark, Norge samt Schweiz, vilket innebar att nagon markningsplikt EJ foreltgger vid forsaljrung eller anvandnmg av TILIA's produkter inom de lander som tlllhor EFTA eller EU. TILJA Skii.rmedel for skarande bearbetning av alia material. sasom Aluminium. Rostfrttt, Syrafast, Koppar, Stal m.m. TILJA Skii.rmedel ger genom sin sammansattning en EXTREMT kylande oeh smorjande effekt, vilket i sin tur ger ett MINlMALT rnotstand vid all bearbetning. TILJA Skii.rmedel ger darrned en okad PRODUKTION. minskat VERKIYGSSLITAGE samt en betydligt battre ARBETSMILJO. TILJA ar i dag ett begrepp i stora delar av Europa oeh Australien. samt USA oeh Kanada. Bland var a storre kunder kan narnnas Volvo. Boliden, Bofors. SJ. Elektrolux, Sandvik m fl. TILJA tillverkar aven Kallavfettningsmedel, Svetspasta, Svetsspray samt Allroundspray. Samtliga me del ar tillverkade av GIFTFRIA NATURPRODUKTER. TILIA INTERNATIONALAB Kverrestadsvaqen 16A TOMELILLA