Tävlingsvillkor för "selfie med den nya 10-eurosedeln"

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tävlingsvillkor för "selfie med den nya 10-eurosedeln""

Transkript

1 Tävlingsvillkor för "selfie med den nya 10-eurosedeln" ARTIKEL 1 - ORGANISATION Europeiska centralbanken (ECB) organiserar mellan den 23 september kl och den 30 november kl en tävling kallad "selfie med den nya 10- eurosedeln"("tävlingen"). Du kan bara tävla genom den här webbplatsen: ("Webbplatsen"). Observera att Havas Media France, ett aktiebolag med ett aktiekapital på , registrerat i Nanterre handels- och företagsregister med nummer , med säte på 2 Bis rue Godefroy, Puteaux, kommer att tillhandahålla tekniskt stöd för tävlingen ( Havas Media France eller "Teknikleverantör"). ARTIKEL 2 GODKÄNNANDE AV REGLER För att vara med i tävlingen måste deltagaren ("Deltagaren") godkänna de regler och principer som gäller för tävlingen. Varje deltagare som bryter mot eller flera regler kommer att uteslutas från tävlingen och förvägras möjligheten att vinna ett pris eller diskvalificeras. ARTIKEL 3 - VILLKOR FÖR DELTAGANDE Deltagandet är öppet för alla fysiska personer i myndig ålder som bor i ett land i euroområdet 1 ("Deltagare") som har - tillgång till internet - ett Twitter- och/eller Instagramkonto, konfigurerat som "offentligt", - en e-postadress. 1 Medlemsstaterna i euroområdet är: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike. 1

2 Anställda vid ECB eller teknikleverantören, som är direkt involverade i tävlingens organisation får inte delta i tävlingen. Inte heller nära anhöriga till dessa (make/maka, partner, föräldrar eller barn, syskon) får delta. Deltagare som inte uppfyller villkoren kommer automatiskt att diskvalificeras. Deltagare ska godkänna att identitet och postadress och/eller e-postadress kontrolleras. En falsk identitet/falsk adress/falsk e-postadress eller felaktiga uppgifter leder till att deltagande i tävlingen omedelbart ogiltigförklaras och eventuella vinster återkallas. ARTIKEL 4 - PRINCIPER OCH FÖRFARANDEN I DEN ANDRA FASEN Följande behövs för att delta i tävlingen : - Deltagaren tar en selfie med den nya 10-eurosedeln ("Bidrag" eller "Selfie"). - Därefter lägger han/hon upp sin Selfie på sitt Twitter- eller Instagramkonto med taggen #mynew10. Selfien ska integreras direkt i tweeten eller meddelandet och ska inte läggas in i länken. - Deltagaren går in på webbplatsen. - Han/hon fyller i anmälningsformuläret (användarnamn och lösenord för Twitter och/eller Instagram, och e-postadress), accepterar reglerna och godkänner att hans/hennes bild och namn får användas. - Deltagaren kontrollerar att selfien uppfyller reglerna och tävlingsvillkoren innan den läggs upp på webbplatsen. - Deltagaren kommer att få ett bekräftelsemejl att hans/hennes selfie har godkänts. - Sista datum för deltagande är den 30 november. Notarius publicus (se artikel 8) kommer att göra ett slumpvis urval och dela ut 100 priser. Deltagande anses vara ett faktum när deltagaren har validerat anmälningsformuläret, accepterar att bilden och namnet används och när bidraget har godkänts av den tekniska leverantören. Deltagare får endast delta en gång i tävlingen. Endast de bidrag som visar 10-eurosedeln med taggen "#mynew10" kommer att beaktas. På bidragen kan det finnas personer är identifierbara eller inte identifierbara. I sådana fall får endast den person som deltar i tävlingen och som godkänner anmälningsformuläret, i enlighet med villkoren ovan, synas på selfien och denna person måste intyga att det är hans/hennes ansikte som syns. En selfie som visar en eller flera personer som inte är deltagaren kommer inte att läggas ut på nätet och deltagaren kommer att ombes lämna in en ny selfie som uppfyller tävlingsvillkoren. Om ett bidrag 2

3 visar en direkt identifierbar deltagare måste deltagaren, före ett deltagande i tävlingen, medge att hans/hennes bild används genom att godkänna bildanvändningen på webbplatsen. En selfie får inte under några förhållanden visa den nya 10-eurosedeln i en situation som skadar ECB:s heder och goda rykte, kan betraktas som förolämpande, ärekränkande, rasistisk, omoralisk eller oanständig, pornografisk eller diskriminerande. Den får inte heller uppmana till brott, lagöverträdelser eller hatbrott baserade på ras, religion, kön eller utseende eller någon annan grund. Bedömer teknikleverantören att en selfie är olämplig kommer den inte att laddas upp, och deltagaren diskvalificeras. Alla selfiebilder som godkänns av teknikleverantören i enlighet med ovanstående villkor kommer att laddas upp i form av en mosaik av bilder. Av tekniska skäl förbehåller sig teknikleverantören att ändra storleken på selfiebilder för att de ska kunna passa in i mosaikmönstret. Om man klickar på selfien återfår den sin originalstorlek. ECB och teknikleverantören kan inte under några förhållanden hållas ansvariga för detta. Ofullständiga inlägg på Twitter eller Instagram leder till att deltagandet ogiltigförklaras. Inlägg som görs före eller efter ovan angivna datum kommer inte att beaktas. Deltagande som inte görs i enlighet med vad som beskrivits ovan kommer inte att beaktas. Vid behov kan teknikleverantören lämna över uppgifter till tredje part eller offentliga myndigheter, i överensstämmelse med gällande lagstiftning. Deltagarna godkänner uttryckligen att information om deltagaren i teknikleverantörens datasystem och filer endast har giltighet avseende sådana element som berör anslutning och deltagande och för att välja ut vinnarna. ARTIKEL 5 - VAL AV VINNARE Vinnarna kommer att väljas ut slumpvis av Maître Crussard, notarius publicus, med säte, 16 rue du pont neuf Paris, Frankrike. De 100 slumpvis utvalda deltagarna koras till vinnare och erhåller ett av de priser som specificeras i artikel 6. Deltagare som valts till vinnare i dragningen kommer att utses efter det att deras lämplighet verifierats. Utsedda vinnare kommer att meddelas per e-post och måste därefter lämna uppgifter som postadress till teknikleverantören i den länk som finns i meddelandet och bifoga en elektronisk kopia av id-kort eller pass. Dessa uppgifter ska lämnas inom tio (10) arbetsdagar räknat från det datum när vinnaren får mejlet med information om vinst. ECB och teknikleverantören ska undersöka om deltagaren uppfyller kraven för att 3

4 erhålla priset. Efter denna granskning kommer deltagarna som uppfyller villkoren i dessa regler att slutgiltigt utses till vinnare ("Vinnare"). De deltagare som inte uppfyller villkoren i dessa regler kommer att diskvalificeras. ECB och teknikleverantören kan inte hållas ansvariga ifall vinnaren inte kan nås per e- post. Om vinnaren inte svarar på e-postmeddelandet inom utsatt tid leder det till att vinsten omintetgörs. Genom att acceptera priset godkänner en vinnare att ECB och teknikleverantören använder den personliga information som han/hon lämnat under tävlingen för att priset ska kunna sändas. Användning av denna information ger inte rättigheter till någon annan ersättning än priset. ARTIKEL 6 - BESKRIVNING A PRISET Vinnare, utsedda i enlighet med artikel 5 ovan, kommer att vinna följande priser: - Fem (5) ipad mini med ett värde av 599,00 /styck, - 95 nya 10-eurosedlar infattad i akrylram, till ett värde av 20,00 /styck. Det finns etthundra (100) priser men endast ett pris per vinnare. Priserna kommer att delas ut i den ordning vinnarna dragits. De första fem vinnarna får en ipad och de följande 95 (6-100) kommer att vinna en ny 10-eurosedel infattad i akrylram. ECB förbehåller sig rätten att ersätta priset/priserna till motsvarande värde utan något krav. Priserna ska accepteras som de beskrivs i dessa regler. De kan inte bytas ut eller ersättas och inte heller bli föremål för finansiell kompensation eller ersättning. Om vinnarna inte kan eller vill ta emot priset kan de inte heller erhålla någon annan ersättning. Priser som inte delas ut kommer att behållas av ECB. ARTIKEL 7 - LEVERANS AV PRISET Priset kommer att skickas till den adress vinnaren lämnat till teknikleverantören inom högst två (2) månader från det datum adressen lämnats. Vinster som inte har kunnat levereras och som återsänts till ECB p.g.a. av att vinnaren lämnat en adress som var ofullständig eller oriktig kommer att förbli i ECB:s ägo utan att ECB kan hållas ansvarig. Detta gäller även för priser som inte hämtas ut på 4

5 postkontoret. Sådana vinster kan inte krävas ut och förblir i ECB:s ägo. ECB kan inte hållas ansvarig för skada, stöld eller förlust som uppstår medan priset skickas ut och levereras. ECB accepterar inget ansvar för händelser eller olyckor som uppstår vid användande av priset. ECB och teknikleverantören erbjuder ingen garanti eller service för något av priserna. ARTIKEL 8 DEPONERING AV REGLERNA Reglarna är tillgängliga för deltagarna utan kostnad på webbplatsen och hittas där under länken "Tävlingsvillkor". Reglerna deponeras hos Maître Crussard, notarius publicus, som anges i artikel 5. Skulle webbplatsen eller hanteringen av denna ändras förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren under tävlingens lopp. ARTIKEL 9 ANSVAR Varje deltagare ansvarar själv för uppkopplingen till webbplatsen och sitt deltagande i tävlingen. Varje deltagare ansvarar själv för att vidta åtgärder för att skydda data och/eller programvara på sin datautrustning mot attacker. Ett deltagande implicerar att man känner till och godtar internets särdrag och begränsningar, särskilt vad gäller den tekniska funktionen, responstider för dataöverföringar, risk för avbrott, risker som hör samman med uppkopplingen, att vissa data inte är skyddade från missbruk samt den virusrisk som existerar i samband med internetanvändning. Som deltagare förbinder man sig att uppfylla all gällande lagstiftning, och i synnerhet att inte ladda upp eller på annat sätt överföra information, innehåll, bilder, särskilt bidrag, som kan medföra diskvalificering enligt de regler som framgår av artikel 4. ECB och/eller teknikleverantören förbehåller sig rätten att i) vidta alla åtgärder för att stoppa oroligheter som är resultatet av att selfien sprids på internet, och ii) stämma deltagaren på skadestånd avseende sådan skada som uppstått till följd av att nämnda selfies spritts. Deltagaren förbinder sig att respektera tredje mans rättigheter, särskilt immateriella rättigheter och privatlivets helgd, enligt vad som framgår av artikel 10 nedan. 5

6 ECB och teknikleverantören tar inget ansvar för missbruk eller incidenter som hör samman med deltagarens dator eller om uppkopplingen till internet inte fungerar och/eller själva internet inte fungerar (avbrott, radering, dålig överföring, etc.), som medför försummelser avseende tävlingens handläggning, säkerhet, rättvisa, integritet eller hantering. ECB och teknikleverantören tar heller inget ansvar för materiell eller immateriell skada som förorsakas deltagarna, deras datautrustning och datan på dessa, eller direkta eller indirekta konsekvenser därav, inklusive deras personliga, yrkesmässiga eller företagarmässiga aktiviteter. Teknikleverantören ska vidta alla åtgärder för att tillgången till tävlingen från webbplatsen ska vara möjlig vid varje tidpunkt, men garanterar det inte. Teknikleverantören får när som helst, särskilt av tekniska orsaker, för uppdateringar eller underhåll, tillfälligt stänga av tillgången till webbplatsen och/eller tävlingen. ECB och teknikleverantören ansvarar inte på något sätt för sådana avbrott och konsekvenserna av dessa. ECB kan avbryta hela eller delar av tävlingen om det finns misstanke om att någon form av bedrägeri förekommit, t.ex. via elektroniska medel som ett led i tävlingen eller vid korandet av vinnaren(-na). I sådana fall förbehåller sig ECB rätten att inte dela ut några priser till dem som begått bedrägeriet och/eller att vidta rättsliga åtgärder mot de ansvariga personerna. ECB bär dock inget som helst ansvar gentemot deltagarna till följd av eventuella bedrägerier. ARTIKEL 10 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER - Varje deltagare godkänner att dennes bidrag till tävlingen och allt material som görs tillgängligt online (dvs. det innehåll som deltagaren lägger ut) får spridas av ECB och alla nationella centralbanker i Europeiska centralbankssystemet (nedan kallade nationella centralbanker) utan vederlag, i alla medier, i samband med informationskampanjer om euron, under en period om 10 år. Genom att delta i tävlingen ger varje deltagare ECB och de nationella centralbankerna en vederlagsfri och global licens att använda bidraget och nämnda innehåll under 10 år efter det att bidraget först lades ut. Denna licens omfattar att ECB och de nationella centralbankerna för lagringsändamål - får återge innehållet på de tekniska plattformerna för värdapplikationen, 6

7 - får återge bidragets innehåll i alla medier, - får visa hela eller delar av innehållet för hela eller delar av allmänheten, individuellt eller sammankopplat med andra element, i alla pressreleaser och tidningsartiklar, reklammaterial eller broschyrer. Deltagaren godkänner också att ECB och de nationella centralbankerna under samma villkor som ovan får använda deltagarens bild som visas på den selfie som denne skickat in. För detta ändamål måste varje deltagare acceptera att dennes bild används genom att godkänna bildanvändningslicensen på webbplatsen. ECB och teknikleverantören förbehåller sig rätten att förändra sedeln på selfien och att ersätta denna med en sedel av en annan valör. Slutligen ska varje deltagare garantera att ECB och de nationella centralbankerna utan restriktioner fritt kan använda deltagarens bidrag och att ECB och de nationella centralbankerna inte blir skadeståndsskyldiga till följd av att nämnda bidrag används. ARTIKEL 11 FORCE MAJEURE ECB och teknikleverantören har inget skadeståndsansvar för det fall att tävlingen ställs in till följd av bedrägeri eller force majeure. ECB förbehåller sig rätten att när som helst avbryta tävlingen och utan att något skadestånd utgår till deltagarna. ARTIKEL 12 PERSONUPPGIFTER Ett villkor för deltagande är att ECB och teknikleverantören får samla in de personuppgifter som framgår av artiklarna 4 och 5 direkt från deltagarna. Personuppgifter kommer uteslutande att användas för de syften som framgår av artiklarna 4 och 5. ECB och teknikleverantören kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att obehöriga får tillgång uppgifterna eller att dessa sprids på ett otillåtet sätt, och kommer för detta ändamål att inrätta fysiska, elektroniska och ledningstekniska förfaranden för att skydda och säkra den insamlade informationen. Deltagarna får ta del av de personuppgifter som behandlas av ECB och teknikleverantören i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter. 7

8 Uppgifterna får lagras högst fem år från den dag då tävlingen avslutas. Därefter kommer uppgifterna att raderas. Deltagarna har rätt att ta del av sina egna personuppgifter, att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade samt att få sina uppgifter raderade genom att kontakta teknikleverantören. I alla andra frågor kan deltagarna kontakta ECB. Deltagare kan vända sig till den europeiska datatillsynsmannen med klagomål. Kontaktuppgifter på ECB: Olivier Radelet Information och Protokoll GD Kommunikation och språktjänster Europeiska centralbanken Kaiserstrasse Frankfurt am Main Tyskland Tfn Kontaktuppgifter för teknikleverantören: General data processors Laurent Lé Havas /30 quai de Dion Bouton Puteaux Cedex Frankrike Tfn Fax:

9 Jerome Ospitaletche CetSI (Siège social) 93/105 rue Veuve Lacroix DEM Tfn ARTIKEL 13 TILLÄMPLIG LAG Tävlingen omfattas av tysk lag. Alla fall som ej regleras genom dessa villkor kommer att avgöras av ECB och dessa beslut är slutgiltiga. Om tvist uppstår i samband med tävlingen ska en ömsesidig lösning eftersträvas. Om en sådan lösning inte kan nås kommer ärendet att överlämnas till behöriga myndigheter. Alla anspråk måste göras gällande inom två månader efter sista tävlingsdagen. 9

ANVÄNDARVILLKOR. För att del av angivna Tjänster krävs att du är över arton (18) år.

ANVÄNDARVILLKOR. För att del av angivna Tjänster krävs att du är över arton (18) år. ANVÄNDARVILLKOR 1. GODKÄNNANDE AV ANVÄNDARVILLKOR Genom att besöka eller använda någon av våra webbsidor, lojalitetsprogram eller mobilapplikationer (s.k. appar) (gemensamt Tjänsterna ), som kan nås genom

Läs mer

TÄVLINGEN DESIGNA EN EGEN RADISSON BLU EGG TM -STOL OFFICIELLA REGLER

TÄVLINGEN DESIGNA EN EGEN RADISSON BLU EGG TM -STOL OFFICIELLA REGLER TÄVLINGEN DESIGNA EN EGEN RADISSON BLU EGG TM -STOL OFFICIELLA REGLER INGET KÖP ELLER BETALNING AV NÅGOT SOM HELST SLAG KRÄVS FÖR DELTAGANDE ELLER VINST. ETT KÖP KOMMER INTE ATT ÖKA MÖJLIGHETEN ATT VINNA.

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

Villkor för registrering av.eu-domännamn

Villkor för registrering av.eu-domännamn Villkor för registrering av.eu-domännamn 1/16 INNEHÅLL Innehåll 2 Definitioner 3 Syfte och omfattning...5 Paragraf 1. Krav för rätt till registrering...5 Paragraf 2. Principen om att först till kvarn,

Läs mer

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo.

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo. DC Fanzone fotokampanj TÄVLINGSREGLER (gäller från 18 Maj 2015) Vi ger upp till (50) personer chansen att få sitt foto visat i en TV promo på Disney Channel under perioden, juni augusti 2015. Deltagare

Läs mer

Avtal för Abooking.com

Avtal för Abooking.com Avtal för Abooking.com Uppdaterad 22 november 2012 Träder i kraft 17 december 2012 Tack för att du väljer Abooking.com! Det här är ett avtal mellan dig och Abooking.com som beskriver din rätt att använda

Läs mer

Freescale Technology Forum Designtävling (Europa) Officiella regler (Sverige)

Freescale Technology Forum Designtävling (Europa) Officiella regler (Sverige) Freescale Technology Forum Designtävling (Europa) Officiella regler (Sverige) Denna tävling är ogiltig i de fall den är förbjuden eller begränsad genom lag. Rätt att delta i Freescale Technology Forum

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

AVTAL V.4.0 MELLAN: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms BE 0864 240 405

AVTAL V.4.0 MELLAN: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms BE 0864 240 405 AVTAL MELLAN: Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adress Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms BE 0864 240 405 Representerad av Marc Van Wesemael nedan kallad

Läs mer

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Mjukvara: Trend Micro Konsumentprodukter Version: Svensk Syfte: Testlicens och betald abonnemang licens Datum: Maj 2015 VIKTIGT: FÖLJANDE AVTAL ( AVTALET ) INNEHÅLLER

Läs mer

Allmänna villkor för att använda på Parship.se - version 2013-06-07

Allmänna villkor för att använda på Parship.se - version 2013-06-07 Allmänna villkor Allmänna villkor för att använda på Parship.se - version 2013-06-07 Personer som ännu inte har fyllt 18 år får inte använda sig av denna tjänst. Denna tjänst får inte heller användas i

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom")

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, TomTom) Sverige Allmänna Villkor TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom") Innehåll 1 Omfattning... 3 2 Din beställning

Läs mer

Allmänna villkor för Nickelodeon Together For Good Competition Tävlingen Villkoren Arrangör(erna) Tävlingssidan

Allmänna villkor för Nickelodeon Together For Good Competition Tävlingen Villkoren Arrangör(erna) Tävlingssidan Allmänna villkor för Nickelodeon Together For Good Competition Sponsrad av Viacom International Media Networks, en del av Viacom International, Inc., och Plan International USA, Inc. DU BEHÖVER INTE KÖPA

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Allmänna villkor. När det gäller portabilitet ska MÁSMÓVIL underrätta användaren via e-post eller SMS om vilken dag tjänsten skall aktiveras.

Allmänna villkor. När det gäller portabilitet ska MÁSMÓVIL underrätta användaren via e-post eller SMS om vilken dag tjänsten skall aktiveras. Allmänna villkor Objekt Más Móvil Telecom 3,0, S.A. (nedan kallat MÁSMÓVIL ) med säte i C/ Anabel Segura, 11 Edif. A, 2ª planta Oficina A, 28108 Alcobendas (Madrid), y CIF A84633643 är en mobiltelefonoperatör

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Villkor för registrerad medlem

Villkor för registrerad medlem Villkor för registrerad medlem Sammanfattning Detta avtal innebär i sammanfattning: - All interaktion som sker på Crowdculture skall respektera villkoren i detta avtal samt tillämplig svensk och internationell

Läs mer

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat:

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat: Allmänna villkor 1. INTRODUKTION Denna sida (tillsammans med de dokument som sidan hänvisar till) utgör de allmänna villkor ("Allmänna Villkor") som reglerar hur du som besökare, registrerad medlem med

Läs mer

WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE

WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE 1 Innehållsförteckning Artikel 1. DEFINITIONER... 5 Artikel 2. TILLÄMPLIGHET... 8 2.1. Allmänna bestämmelser... 8 2.2. Chartertransport...

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Användarvillkor. 1. Kontraktet mellan er och oss. Senast updaterad 10 juli 2014

Användarvillkor. 1. Kontraktet mellan er och oss. Senast updaterad 10 juli 2014 Användarvillkor Senast updaterad 10 juli 2014 Disney Interactive har nöjet att kunna erbjuda er våra webbplatser, programvaror, applikationer, innehåll, produkter och tjänster ( Disney Services ), vilka

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL

HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL Detta avtal har upprättats mellan Hostelworld.com Limited ("HW") och ägaren av egendomen som nämns i "nyckeldetaljer här nedan. HW är ett företag som

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Villkor för registrering av.eu-domännamn

Villkor för registrering av.eu-domännamn Villkor för registrering av.eu-domännamn 1/17 INNEHÅLL Innehåll... 2 Definitioner... 3 Syfte och omfattning... 6 Paragraf 1. Krav för rätt till registrering... 6 Paragraf 2. Principen om först till kvarn,

Läs mer

2.4 Spelen och tjänsterna är enbart avsedda för användare som är 18 år eller äldre. Minderåriga maste ha godkännande av sin vårdnadshavare.

2.4 Spelen och tjänsterna är enbart avsedda för användare som är 18 år eller äldre. Minderåriga maste ha godkännande av sin vårdnadshavare. 1. Tillämpningsområde wwg Worldwidegames GmbH driver en online spelportal med hjälp av olika toppdomäner (planik.com, playnick.com, playnik.de m fl) liksom flera underdomäner och alias för dessa domäner.

Läs mer

PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013)

PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013) PROGRAMMET KULTUR Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur EUROPEISKA KOMMISSIONEN PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013) Generaldirektoratet för utbildning och kultur http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Läs mer