SOK-koncern Bokslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOK-koncern 2014. Bokslut 1.1. 31.12.2014"

Transkript

1 SOK-koncern 2014 Bokslut

2 2 SOK-koncernens bokslut 2014

3 SOK-koncernens bokslut 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse...4 Koncernbokslut, IFRS Koncernens resultaträkning...10 Koncernbalansräkning...11 Koncernens kassaflödesanalys...12 Beräkning av förändringar i koncernens eget kapital Noter till koncernredovisningen: Grunduppgifter...14 Redovisningsprinciper för koncernbokslutet Segmentinformation Anläggningstillgångar som innehas för försäljning Företagsförvärv och startade företag Övriga rörelseintäkter Kostnader för anställningsförmåner Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Revisorns arvoden Finansiella intäkter och kostnader I resultaträkningen upptagna poster för finansiella instrument Inkomstskatt Materiella tillgångar Förvaltningsfastigheter Immateriella tillgångar Nedskrivningsprövning av goodwill Andelar i intressebolag och joint ventures Långfristiga finansiella tillgångar Latenta skatter Omsättningstillgångar Kundfordringar och övriga kortfristiga räntefria fordringar Kortfristiga räntebärande fordringar Likvida medel Eget kapital Tilläggsandelskapital Räntebärande skulder Räntefria skulder Gängse värde på finansiella tillgångar och skulder Reserveringar Övriga hyreskontrakt Hantering av finansiella risker och prisrisker för tillgångar Transaktioner med närstående Ansvarsförbindelser Dotter- och intressebolag Händelser efter bokslutsdagen...57 Nyckeltal för SOK-koncernen Moderandelslagets bokslut, FAS SOK:s resultaträkning...60 SOK:s balansräkning...61 SOK:s kassaflödesanalys...62 Noter till SOK:s bokslut...63 Styrelsens förslag till disposition av SOK:s utdelningsbara överskott Revisionberättelse Förvaltningsrådets utlåtande SOK-koncernens bokslut

4 Styrelsens verksamhetsberättelse Utvecklingen i omvärlden Finlands ekonomi är i en långvarig svacka. Totalproduktionen har inte ännu nått nivån som den var på före 2008 års finanskris. Efter sommaren 2011 har man knappt upplevt någon reell ekonomisk tillväxt. År 2014 krympte Finlands ekonomi för tredje året i följd. Exporten stampade på stället, investeringarna minskade, industriproduktionen fortsatte att minska och sysselsättningen försämrades. I synnerhet långtidsarbetslösheten ökade. Hushållens köpkraft försämrades och konsumtionen minskade. Detaljhandelns försäljningsvolym sjönk inom alla affärsområden med hemteknik och idrottsredskap som de enda undantagen. sjönk försäljningsvolymen med ca en procent under år 2014, och blev därmed det andra året i följd med minskande försäljningsvolym. Efter finanskrisen har handelsbranschens försäljningsvolym endast ökat med i genomsnitt en halv procent om året, medan försäljningsvolymen under 2000-talet före finanskrisen ökade med i genomsnitt fyra procent om året. Den ekonomiska utvecklingen SOK:s verksamhet SOK är SOK-koncernens modersamfund. SOK:s uppgift som centralhandel i S-gruppen är enligt stadgarna att främja och utveckla handelslagens och de övriga i S-gruppen ingående organisationernas verksamhet, att styra användningen av gruppens resurser och övervaka att de som helhet används effektivt, samt att bevaka S-gruppens och dess olika delars intressen och övervaka verksamheten. SOK svarar för den strategiska styrningen av S-gruppen. Dess affärsverksamhet utgörs av kedjestyrnings-, ägarkunds- och marknadsföringstjänster samt andra grupp- och koncerntjänster som produceras för företag i S-gruppen samt av till dessa tjänster och S-gruppens övriga verksamhet ansluten utvecklingsverksamhet. Inköps- och sortimentstjänsterna är också av central betydelse för S-gruppens affärsverksamhet. Genom sina affärsdrivande dotterbolag kan SOK bredda S-gruppens utbud av tjänster till ägarkunderna. Dessutom idkar SOK via dotterbolag markethandel samt resebransch- och bespisningsverksamhet i Baltikum och S:t Petersburg. SOK-koncernens ekonomiska utveckling SOK-koncernens fortsättande verksamheter nådde en omsättning på miljoner euro, en minskning med 0,4 procent från föregående år. SOK-koncernens fortsättande verksamheter gjorde en rörelserevinst på 43,1 miljoner euro (-7,9 milj. ). Resultatförbättringen är närmast en följd av den effektiviserade verksamheten och inverkan på resultatet,+32 miljoner euro, av kombinationsfusionen av S-Banken och LokalTapiola Bank; denna har förts till övriga intäkter av verksamheten. Den utländska affärsverksamhetens andel av försäljningen var 8,0 procent, 584 miljoner euro. SOK:s anskaffning av bränsle från North European Oil Trade Oy och motsvarande försäljning till handelslagen, har från början av år 2014 upptagits som förmedlingsförsäljning. Resultaträkningen för år 2013 har justerats så den är jämförbar genom att överföra miljoner euro från omsättningen till justering av inköp. Förändringen i framföringssättet påverkade inte resultatet. Motsvarigt förorsakades minskningen av omsättningen från 2012 till 2013 av en ändring i ägandet av North European Oil Trade Oy som inföll i december 2012; den ledde till att North European Oil Trade Oy sedan har behandlats som samföretag, inte som dotterföretag. SOK-koncernens kvarvarande verksamheter 2012 Omsättning, mn Rörelsevinst, mn 43,1-7,9-7,2 Rörelsevinst, % av omsättningen 0,6-0,1-0,1 SOK-koncernen Avkastning på eget kapital, % 5,5 0,8-3,9 Soliditet, % 38,3 36,3 29,3 SOK-koncernens operativa omsättning och rörelseresultat per affärsområde (per segment) SOK-koncernens operativa omsättning och rörelseresultat är uppdelade i affärsområden inom handelsverksamheten enligt den operativa uppföljningen. Dessutom följs bankverksamhetens rörelseresultat upp operativt. 4 SOK-koncernens bokslut 2014

5 Omsättning +/- % Rörelsere- Förän- M föreg. sultat dring år M M Markethandeln ,6-24,0 +6,1 Resebransch- och bespisningsverksamheten 249-1,4 +10,5 +2,8 Inköps- och serviceverksamhet ,2 +1,6 +24,0 Fastighetsaffärsverksamheten 1) 69-10,4 +14,0-5,0 Bankverksamhetens resultat +5,9-4,9 Interna elimineringar och övriga 2) ,6-0,4 +17,3 SOK-koncernen totalt 3) ,8 +7,6 +40,2 1) Fastighetsaffärsverksamheten har år 2014 avskilts från affärsområdet inköps- och serviceverksamhet till ett separat affärsområde. 2) I interna elimineringar och övriga ingår bil- och biltillbehörshandels-segmentet, som avvecklades år ) SOK-koncernens operativa rörelseresultat, +7,6 miljoner euro, avstäms mot SOK-koncernens fortsättande verksamheters resultat före skatter, +39,7 miljoner euro. Differensen till de fortsättande verksamheternas resultat före skatt (IFRS) är främst en följd av den inverkan kombinationsfusionen av S-Banken och LokalTapiola Bank hade på resultatet samt av andra poster som inte ingår i det operativa rörelseresultatet. Finansiering SOK-koncernens finansiella situation har varit utmärkt hela året. SOK-koncernens räntepliktiga nettoskuld uppgick vid slutet av december till -68,4 miljoner euro (4,4 milj. ) och skuldsättningsgraden (gearing) till -11,3 procent (0,7 %). SOK-koncernens soliditetsgrad var 38,3 procent (36,3 %). SOK-koncernens likvida medel uppgick vid slutet av december till 178,8 miljoner euro (157,7 milj. ). Dessutom hade koncernen vid årsskiftet en outnyttjad långfristig bindande kreditlimit på 180 miljoner euro. Investeringar och realisering SOK-koncernens anskaffning av bestående aktiva uppgick år 2014 till 68,6 miljoner euro (99,7 milj. ). I hemlandet investerade koncernen i informationssystem, resebransch- och bespisningsverksamheten och fastigheter. I närområdena Baltikum och S:t Petersburg investerade man i markethandeln, i resebransch- och bespisningsverksamheten samt i anskaffningen av en affärsfastighet i Litauen. Försäljningen av bestående aktiva uppgick under samma tid till 13,9 miljoner euro (149,6 milj. ). Realiseringarna bestod främst av försäljning av informationssystem till ett koncernexterna finansieringsbolag och försäljning av fastighetsaktier. Personalen SOK-koncernens genomsnittliga personalstyrka, omräknad till heltidsanställda, uppgick under året till personer (2013: 8 897, 2012: 9 732). SOK-koncernens personalstyrka vid slutet av år 2014 uppgick till personer, av vilka SOK anställde (15,8 %) och dotterbolagen (84,2 %) personer. Personalstyrkan minskade med 485 personer (5,2 %) från motsvarande tid föregående år. Minskningen påverkades av personalminskningar i såväl SOK som i dotterföretagen. Av personalen arbetade vid årsskiftet totalt anställda utomlands. SOK-koncernens bokslut

6 Affärsområdenas utveckling Markethandeln Markethandeln omfattar affärsverksamhet som bedrivs i Estland, Lettland, Litauen och Ryssland. I Estland finns det sex Prismaenheter i Tallinn, två i Tartu och en i Narva. I Riga, Lettland, verkar fem Prismaenheter. I Litauen finns det två Prismaenheter i Vilnius och två i Kaunas. I S:t Petersburg verkar 19 Prismaenheter, av vilka tre grundades under verksamhetsåret. Markethandelns omsättning uppgick till 538 miljoner euro, en ökning med 3,6 procent från föregående år. Den ryska affärsverksamhetens omsättning sjönk dock i synnerhet på grund av den vikande rubeln, men också på grund av den genom den politiska och ekonomiska situationen försämrade köpkraften. Markethandelns rörelseresultat var klart bättre än föregående års tack vare den gynnsamma utvecklingen i Estland och Lettland. Resultatet belastas fortfarande av nyetableringar och av den allmänna recessionen inom detaljhandeln i Ryssland. Markethandelns investeringar uppgick till 13,3 miljoner euro, de gällde huvudsakligen inventarier. Investeringarna i S:t Petersburg uppgick till 6,2 miljoner euro och i Baltikum till 7,2 miljoner euro. Resebransch- och bespisningsverksamheten Resebransch- och bespisningsverksamhet idkades år 2014 i SOK-koncernen av Sokotel Oy i Finland, AS Sokotel i Estland och OOO Sokotel i Ryssland. På grund av den allmänna osäkerheten i ekonomin var efterfrågan år 2014 rätt svag på både logi- och restaurangmarknaden Sokotel Oy:s omsättning uppgick år 2014 till 205 miljoner euro, en ökning med 1,2 procent från föregående år. Den jämförbara omsättningen minskade med 0,9 procent. Solo Sokos Hotel Torni Tampere slog upp dörrarna i oktober. Sokotel Oy:s rörelseresultat förbättrades klart från 2013, i synnerhet tack vare det lyckade kostnadsbeskäringsprogrammet. AS Sokotel, som idkar resebransch- och bespisningsverksamhet i Sokos Hotel Viru i Tallinn, nådde en omsättning på 18 miljoner euro, en ökning med 4,6 procent från föregående år. AS Sokotels rörelseresultat sjönk något från föregående år på grund av satsningar på affärsutveckling. I S:t Petersburg bedrivs SOK-koncernens resebransch och bespisningsverksamhet av OOO Sokotel. Det finns tre Sokos Hotell i S:t Petersburg. Bolagets omsättning uppgick till 26 miljoner euro, en minskning med 20,5 procent. Omsättningen i lokal valuta minskade med 3,2 procent. Den minskade omsättningen var en följd av den på grund av det osäkra politiska och ekonomiska läget i Ryssland minskade efterfrågan. OOO Sokotels rörelseresultat sjönk från föregående år som en följd av den minskade omsättningen och den på grund av den försvagade rubeln stegrade kostnadsnivån. Resebransch- och bespisningsverksamhetens investeringar uppgick år 2014 till totalt 6,2 miljoner euro. Av dessa allokerades 3,7 miljoner till Finland, 0,3 miljoner till Ryssland och 2,2 miljoner till Estland. Investeringarna gällde främst renovering av hotellenheterna. Inköps- och serviceverksamhet I inköps- och serviceverksamheten ingår inköps- och logistiktjänster för daglig- och bruksvaror som produceras av SOK:s inköpsfunktioner, logistiktjänster som produceras av Inex Partners Oy, inköps- och logistiktjänsterna för hotell-, restaurang- och cateringbranschen som produceras av Meira Nova Oy samt av de övriga tjänsterna som SOK-koncernen producerar främst för enheter inom S-gruppen. Den omsättning som uppkommer genom övriga tjänster producerade till enheter i S-gruppen består bland annat av kedjeavgifter och av intäkter från förvaltningstjänster. Inköps- och serviceverksamheten nådde en omsättning på miljoner euro, en minskning med 0,2 procent från föregående år. Omsättningen för inköps- och serviceverksamheten inkluderar totalt miljoner euro i EDI-fakturering av enheter i S-gruppen. Inköps- och serviceverksamhetens resultat var klart bättre än fjolåret och positiv. Inköps- och serviceverksamhetens investeringar uppgick år 2014 till totalt 28,2 miljoner euro. Investeringarna allokerades främst till anskaffning av informationssystem. Fastighetsaffärsverksamheten Fastighetsaffärsverksamheten har år 2014 avskilts från affärsområdet inköps- och serviceverksamhet till ett separat affärsområde. Fastighetsaffärsverksamhetens omsättning består av intäkter av 6 SOK-koncernens bokslut 2014

7 hyror för och fastighetsservice vid fastigheter ägda av SOK-koncernen. Fastighetsaffärsverksamheten nådde en omsättning på 69 miljoner euro, en minskning med 10,4 procent från föregående år. Den minskade omsättningen är främst en följd av att fastigheter sålts. Fastighetsaffärsverksamhetens rörelseresultat var sämre än fjolårets, men klart positivt. Fastighetsaffärsverksamhetens investeringar under år 2014, totalt 20,9 miljoner euro, anknöt främst till fastigheter i närområdena. Intresse- och samföretagens utveckling Av SOK-koncernens affärsdrivande intresseföretag är i S-gruppen ingående S-Banken Ab, som idkar bankverksamhet, det mest betydande. Utbudet av produkter och tjänster är i första hand riktat till ägarkunder i S-gruppen och LokalTapiola-gruppen och omfattar bruks- och sparkonton, fonder och förmögenhetstjänster, konsumtionskrediter och lån med säkerhet, internationella betalkort samt en webbank och en mobilbank. Kombinationsfusionen med LokalTapiola Bank var den viktigaste händelsen i S-Banken under år I fusionen upphörde bägge bankernas verksamhet och en ny S-Bank grundades för den fortsatta verksamheten. Den nya banken inledde verksamheten den första maj. Ägandet i S-Banken delas mellan S-gruppen och LokalTapiola-gruppen i förhållandet 75 procent/25 procent. Bland de övriga viktiga händelserna i S-Banken år 2014 märks överlåtandet av fonderna som förvaltades av LokalTapiola Kapitalförvaltning till FIM Kapitalförvaltning i februari samt överföringen av FIM Banks retailbank- och treasuryverksamhet till S-Banken i april. Vid slutet av år 2014 hade S-Banken över 2,7 miljoner kunder. S-Bankens internationella betalkort fanns vid slutet av året i över 1,6 miljoner kunders plånbok, och närmare 1,5 miljoner kunder hade bankkoder för utnyttjande av elektroniska tjänster. S-Banken-koncernens resultat uppgick till 13,4 miljoner euro (21,3 milj. ), av vilket belopp det korrigerade resultatet som motsvarar SOK-koncernens ägarandel (37,5 %) var 5,9 miljoner euro. Bränsleanskaffningsbolaget North European Oil Trade Oy nådde en omsättning på miljoner euro, en ökning med 5,4 procent från föregående år. Ökningen är en följd av den ökade affärsverksamheten. North European Oil Trade Oy:s vinst, 0,6 miljoner euro, var på föregående års nivå. SOK:s ägandeandel i bolaget är 50,77 procent. På grund av det på aktionärsavtalet baserade delade bestämmande inflytandet behandlas bolaget med kapitalandelsmetoden som ett samföretag. Utöver S-Banken och North European Oil Trade Oy har SOK-koncernen bland annat ett antal andra intresse- och samföretag: fasttighetsfinansieringsbolaget Russian and Baltics Retail Properties Ky som placerar i Prismaenheter i S:t Petersburg och Baltikum, Finnfrost, ett intresseföretag till SOK:s dotterbolag Inex Partners Oy, som producerar inköps- och logistiktjänster för frysvaror, Kauppakeskus Mylly Oy i Reso samt det samnordiska inköpskonsortiet Coop Trading A/S. Intresse- och samföretagen bidrog till SOK-koncernens resultat med totalt 7,5 miljoner euro (11,7 milj. ). Förändringar i koncernens struktur Förändringar under räkenskapsperioden Företagsköp, grundande av företag, företagsarrangemang SOK köpte i april det i Lettland verksamma fastighetsbolaget UAB Viršuliškių prekybos centras. SOK grundade i maj bolaget SOK Fashion Retail Oy för Marks & Spencer-affärsverksamheten. SOK äger 51 procent av bolaget, Helsingfors Handelslag Elanto 49 procent. Avyttringar och avveckling av verksamheter SOK avyttrade Kiinteistö Oy Peltokuumolantie 4 B i januari och Olarin Autokiinteistö Oy i juni. Interna företagsarrangemang inom SOK-koncernen LB Kiel Tampere Ab delades i februari 2014 till två ömsesidiga fastighetsaktiebolag, Kiinteistö Oy Hotelli Tammer och Kiinteistö Oy Tullintorni. SOK-koncernens bokslut

8 Förvaltning och framtidsutsikter Förvaltning och förändringar i förvaltningen Som styrelseordförande och koncernchef SOK har sedan början av år 2014 verkat Taavi Heikkilä. Utom koncernchefen har i styrelsen år 2014 ingått verkställande direktören Heikki Hämäläinen, verkställande direktören Esko Jääskeläinen, verkställande direktören Tapio Kankaanpää, verkställande direktören Timo Mäki-Ullakko, verkställande direktören Matti Niemi och verkställande direktören Jouko Vehmas. Verkställande direktören Matti Niemi verkade som styrelsens viceordförande. Som revisor har under redovisningsåret 2014 verkar CGR-revisionssamfundet KPMG Oy Ab, med Raija-Leena Hankonen CGR som huvudansvarig revisor. SOK:s förvaltningsråd har utsett verkställande direktören Matti Niemi (viceordförande), verkställande direktören Heikki Hämäläinen, verkställande direktören Esko Jääskeläinen, verkställande direktören Tapio Kankaanpää, verkställande direktören Timo Mäki-Ullakko och verkställande direktören Jouko Vehmas till SOK:s styrelse till mandatperioden på ett år som börjar Koncernchef Taavi Heikkilä innehar posten som styrelsens ordförande. Vid ledningen av SOK-koncernen och S-gruppen har SOK:s koncernchef biståtts av SOK:s koncernledningsgrupp. I koncernledningsgruppen har under 2014 ingått koncernchefens ställföreträdare, direktör Arttu Laine, med ansvar för kedjestyrningen i S-gruppens affärsverksamhet, inköp och logistik, CFO Jari Annala, direktör med ansvar för ekonomi och administration, direktör Harri Miettinen med ansvar för Kundrelationer och information, direktör Leena Olkkonen med ansvar för personalfunktionerna och direktör Jorma Vehviläinen, som ansvarade för SOK:s affärsverksamhet. Direktören för juridiska ärenden Seppo Kuitunen har verkat som koncernledningsgruppens sekreterare. Antti Sippola och Vesa Kyllönen lämnade koncernledningsgruppen under förra delen av år 2014, Harri Miettinen vid slutet av året. Från och med början av år 2015 ansvarar direktör Veli-Pekka Ääri för Kundrelationer, kommunikation och digitala tjänster i ledningsgruppen. Risker och osäkerhetsfaktorer SOK-koncernen tillämpar en av styrelsen godkänd riskhanteringspolicy som bygger på de gemensamma principerna för riskhanteringen inom S-gruppen. I SOK-koncernens riskhanteringspolicy beskrivs syftet med, målen för, viktiga metoder för genomförandet av samt ansvaret för koncernens riskhantering. Riskhanteringsarbetet inom SOK-koncernen är kontinuerligt och tillämpas i alla skeden av ledningsprocessen. Riskerna granskas på ett övergripande sätt med beaktande av strategiska, ekonomiska och operativa risker samt skaderisker. Genom olika riskhanteringsmetoder strävar SOK och dess dotterbolag efter att förutse och hantera sådana riskfaktorer som påverkar uppnåendet av gruppens mål och att i affärsverksamheten utnyttja de möjligheter som hänför sig till riskerna. Den närmaste tidens risker för SOK-koncernen anknyter till tryggandet av konkurrenskraften och resultaten i Finland, Ryssland och Baltikum i det osäkra ekonomiska läget som nu råder. SOK måste med sina utvecklingsprojekt stöda hela S-gruppen i synnerhet vad gäller uppehållande av dagligvaruhandelns lönsamhet, förbättrande av bruksvaruhandelns lönsamhet och säkrande av den totala kostnadseffektiviteten. Förverkligandet av dessa utvecklingsprojekt allokeras särskild riskhantering. Dessutom följer SOK fortfarande upp och hanterar riskerna som anknyter till förändringar i regleringen. Den centrala osäkerhetsfaktorn som gäller SOK:s egen affärsverksamhet är det ekonomiska läget i Ryssland samt Ukrainakrisens utveckling och dess inverkan på affärsverksamheten i synnerhet i Ryssland. Finansavdelningen i SOK-koncernen har det övergripande ansvaret för finansieringen och hanteringen av de finansiella riskerna i koncernen. Koncernen har en av SOK:s styrelse fastställd ekonomi- och finansieringspolicy, som definierar principerna för hantering av finansieringsrisker och de tillåtna maximibeloppen för finansieringsrisker. Dessutom har styrelsen fastställt numeriska mål för de olika finansiella sektorerna för att i alla lägen trygga en tillräcklig, balanserad och fördelaktig finansiering. Hanteringen av finansieringsrisker beskrivs närmare i noter till koncernbokslutet. De till SOK-koncernens affärsverksamhet anknutna miljöriskerna har identifierats och analyserats affärsområdesvis. De viktigaste miljöaspekterna och de därtill anknutna åtgärderna beskrivs i S-gruppens årsrapport, som våren 2015 publiceras på webbplatsen 8 SOK-koncernens bokslut 2014

9 Utsikter för det nya året Utvecklingen av det allmänna ekonomiska läget i Finland och i närområdena är en viktig faktor för framgången i SOK-koncernens affärsverksamheter. Den svaga utvecklingen av konsumenternas köpkraft i hemlandet och de svaga förväntningarna på ekonomin i Ryssland innebär, som i fjol, stora utmaningar för året. Tack vare effektivitetsåtgärderna som dels genomförts och dels fortsätter, förväntas resultatet av SOK-koncernens affärsverksamhet i hemlandet förbättras något från fjolårsresultatet, trots det svåra marknadsläget. Den kraftiga utvidgningen av verksamhetsnätet, som i synnerhet i Ryssland har tärt på resultatet under de senaste åren, kommer så småningom att bli klar, men öppnandet av nya enheter kommer fortfarande att påverka affärsområdets förväntade resultat. Också den instabila ekonomiska situationen i Ryssland dämpar förväntningarna för året. Trots utvidgningarna av verksamhetsnätet och de svaga utsikterna för ekonomin i Ryssland förväntas totalresultatet för markethandeln förbättras något från det gångna året. På grund av utbyggnaden av verksamhetsnätet och det ekonomiska läget i Ryssland tror man att verksamhetsresultatet för verksamheterna i närområdena som helhet fortsättningsvis är negativ, men bättre än år Med beaktande av alla affärsområden uppskattas SOK-koncernens verksamhetsresultat för år 2015 ändå bli positivt, i likhet med resultatet för år Styrelsens förslag till disposition av SOK:s utdelningsbara överskott SOK:s utdelningsbara överskott är ,81 euro, av vilket räkenskapsperiodens överskott är ,46 euro. Styrelsen föreslår att ,77 euro betalas ut som ränta på tilläggsandelskapital, ,00 euro överförs till forvaltningsrådets dispositionfond och att ,69 euro lämnas på kontot för överskott från tidigare räkenskapsperioder. Efter redovisningsperiodens slut har inga väsentliga förändringar skett i SOK:s ekonomiska situation. SOK:s likviditet är god och enligt styrelsens uppfattning hotar den föreslagna utdelningen av överskott inte SOK:s solvens. Helsingfors den 12 februari 2015 CENTRALLAGET FÖR HANDELSLAGEN I FINLAND Styrelsen SOK-koncernens bokslut

10 Koncernbokslut, IFRS Koncernens resultaträkning, IFRS Kvarvarande verksamheter: Omsättning Övriga rörelseintäkter Material och tjänster Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Andel av resultatet i intressebolag och joint ventures (+/-) Rörelsevinst (-förlust) Finansiella intäkter och kostnader (+/-) Andel av resultatet i intressebolag och joint ventures (+/-) Resultat före skatter Inkomstskatt (+/-) Räkenskapsperiodens resultat från fortlöpande verksamheter Periodens resultat från avvecklade verksamheter Räkenskapsperiodens resultat Uppdelat på: Moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Not , ,3 (4) 34,8 12, , ,3 (5) -283,9-302,0 (6) -68,3-66,3 (7) -367,9-360,5 (16) 7,5 13,3 43,1-7,9 (9) -3,7-5,8 (16) 0,2 0,5 39,7-13,2 (11) -7,0 4,2 32,6-9,0 (2) 0,4 13,5 33,1 4,5 33,6 4,5-0,5 0,0 33,1 4,5 Totalresultat Räkenskapsperiodens resultat Poster i övrigt totalresultat: Poster som kan omklassificeras till resultatet Omräkningsdifferenser Placeringar tillgängliga för försäljning Kursdifferenser av lån till utländska dotterbolagen som har klassificerats som investeringar Kassaflödessäkringar Andel av övrigt totalresultat i intressebolag och joint ventures Poster som inte omklassificeras till resultatet Andra poster i totalresultat Poster i övrigt totalresultat efter skatter Räkenskapsperiodens totalresultat Räkenskapsperiodens totalresultat uppdelat på: Moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande ,1 4,5-12,5-0,8-3,1-1,5-2,1-10,1-1,9-0,2-2,1-28,0-6,3 5,1-1,8 5,6-1,8-0,5 0,0 5,1-1,8 10 SOK-koncernens bokslut 2014

11 Koncernbalansräkning, IFRS TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Immateriella tillgångar Investeringar i intressebolag och joint ventures Långfristiga finansiella tillgångar Latenta skattefordringar Långfristiga tillgångar totalt Kortfristiga tillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar och övriga kortfristiga räntefria fordringar Kortfristiga räntebärande fordringar Likvida medel Kortfristiga tillgångar totalt Tillgångar som innehas för försäljning Tillgångar totalt EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Andelskapital Bundna fonder Ackumulerade vinstmedel Eget kapital som tillhör ägarna i moderbolaget totalt Innehav utan bestämmande inflytande Eget kapital totalt Långfristiga skulder Tilläggsandelskapital Långfristiga räntebärande skulder Långfristiga räntefria skulder Reserveringar Latenta skatteskulder Långfristigt främmande kapital totalt Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Kortfristiga räntefria skulder Skulder till leverantörer Reserveringar Räkenskapsperiodens skatteskuld Kortfristigt främmande kapital totalt Skulder som innehas för försäljning Eget kapital och skulder totalt Not (12) 266,2 303,9 (13) 38,7 40,9 (14) 64,0 63,3 (16) 162,2 130,8 (17) 82,3 118,5 (18) 32,6 38,7 645,9 696,2 (19) 174,8 190,1 (20) 565,9 591,4 (21) 18,8 0,0 (22) 177,1 156,1 936,6 937,5 (2) 4,0 7, , ,8 (23) 169,4 163,4 (23) 25,7 35,4 409,4 395,0 604,5 593,8 2,0 0,8 606,5 594,6 (24) 12,8 12,8 (25) 87,8 104,8 (26) 30,7 36,7 (28) 14,4 19,0 (18) 15,7 14,3 161,4 187,6 (25) 16,7 46,3 (26) 113,5 126,7 (26) 683,6 676,6 (28) 3,5 4,9 0,1 0,0 817,4 854,5 (2) 1,3 4, , ,8 SOK-koncernens bokslut

12 Koncernens kassaflödesanalys, IFRS DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat från kvarvarande och avveclade verksamheter Ej kassaflödespåverkande poster Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatter Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar Erlagda räntor och övriga finansiella kostnader Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter Erhållna utdelningar av den löpande verksamheten Betalda direkta skatter Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärvade aktier i dotterbolag med avdrag för erhållna likvida medel Avyttrade aktier i dotterbolag med avdrag för tillstånd likvida medel Investeringar i materiella tillgångar Investeringar i immateriella tillgångar Avyttringar av materiella anläggningstillgångar Förändring av övriga långfristiga placeringar Erhållna utdelningar av investeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten ANSIERINGSVERKSAMHETEN Dragningen av långfristiga lån Återbetalning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) Betalda räntor Erhållna räntor Förändringar i fordringsbevis och fondandelar Andel av ägare utan bestämmande inflytande Ökning av andelskapital Erlagda räntor på andelskapital Övrig minskning av eget kapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel, ökning / minskning Likvida medel vid årets början Kursdifferenser Förändring av likvida medel, ökning / minskning Likvida medel vid årets slut Not / Referens ,4-0,5 (A) 35,2-25,8 (B) 65,2 146,8 145,8 120,5 (20) 0,4-0,6 (9) -49,6-31,3 (9) 14,8 13,8 (9) 0,1 2,1 (11) 0,2 3,0 111,6 107,5 (2) -12,0-21,9 (3) 4,0 96,7 (12) -33,2-58,0 (12) -23,5-18,8 (12) 9,9 52,9 (12) 14,2-6,5 (9) 1,1 0,1-39,3 44,5 (26) 14,9 8,6 (26) -42,2 (27) -28,2-152,4 (9) -2,1-2,1 (9) 6,0 7,6 (22) -19,9-0,9 (24,25) 6,0 7,3 (25) -0,2-0,3 (24) 0,1 0,1-45,8-152,0 26,5 0,0 (23) 157,7 157,7-5,3 0,0 26,5 0,0 (23) 178,8 157,7 Ej kassaflödespåverkande poster Vinst på försäljning av bestående aktiva Avskrivningar och nedskrivningar Övriga intäkter och utgifter som inte medför betalning Förändringar i rörelsekapital Förändring i rörelsefordringar Förändring i omsättningstillgångar Förändring i kortfristiga räntefria skulder (A) (B) -1,2-46,1 68,3 67,4-32,0-47,0 35,2-25,8 34,3 101,1 7,1 170,3 23,8-124,6 65,2 146,8 Kortfristiga skuldebrev med en löptid på under 3 månader klassificeras som likvida medel i koncernens kassaflödesanalys. Lånetiden av kortfristiga lån är kortare än 3 månader. Kassaflödesanalysen innehåller kassaflöden från både kvarvarande verksamheter och verksamheter under avveckling. 12 SOK-koncernens bokslut 2014

13 Beräkning av förändringar i koncernens eget kapital, IFRS Eget kapital som tillhör ägarna i moderbolaget Andelskapital Fonden för verkligt värde Reservfond Förvaltningsrådets dispositionsfond Omräkningsdifferenser Ackumulerade vinstmedel Andel av ägare utan bestämmande inflytande Eget kapital totalt Eget kapital Totalresultat Tillägg till andelskapitalet Förändring i andel hänförlig till innehav utan bestämmande inflytande, då förändringen inte ledde till en ändring i bestämmanderätten Övriga ändringar Totalresultat Tillägg till andelskapitalet Förändring i andel hänförlig till innehav utan bestämmande inflytande, då förändringen inte ledde till en ändring i bestämmanderätten Övriga ändringar ,0 20,3 18,5 0,1-1,8 398,0 591,1 1,9 592,9-3,4-0,8 2,4-1,8 0,0-1,8 7,3 7,3 7,3-0,9-0,9-1,1-2,0 0,0-1,8-1,8-1,8 163,4 16,9 18,5 0,1-2,6 397,6 593,8 0,8 594,6-9,7-18,1 33,6 5,8-0,5 5,3 6,0 6,0 6,0 1,7 1,7 0,0-1,1-1,2-1,2 169,4 7,2 18,5 0,0-20,6 430,0 604,5 2,0 606,5 SOK-koncernens bokslut

14 Noter till koncernredovisningen Grunduppgifter SOK-koncernen kallas enligt SOK:s stadgar SOK-koncernen. SOK-koncernen utgörs av Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK) och dess dotterbolag: SOK:s hemort är Helsingfors och dess registrerade adress är Flemingsgatan 34, Helsingfors. SOK:s syfte är att skapa konkurrensfördelar för S-gruppens affärsverksamhet. SOK förverkligar verksamhetens syfte genom att utveckla och styra S-gruppens strategier, värdekedja och kedjeverksamhet i samverkan med handelslagen. SOK producerar de gemensamma tjänster som S-gruppen behöver och som förbättrar konkurrensförmågan samt bedriver I Finland och närområdet en lönsamt växande affärsverksamhet som skapar synergi och ekonomiskt mervärde för S-gruppens utbud. En kopia av koncernbokslutet är tillgänglig på webbplatsen Redovisningsprinciper för koncernbokslutet Grund för upprättande av bokslut Koncernbokslutet har upprättats enligt internationella bokslutsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS). Vid upprättandet har de IAS- och IFRS-standarder samt de SICoch IFRIC-tolkningar som var giltiga tillämpats. Med internationella bokslutsstandarder avses de standarder och tolkningar av dessa som EU godkänt för tillämpning inom EU i sin förordning (EG) nr 1606/2002 och som ingår i finsk bokföringslag samt bestämmelserna enligt denna lag. Bokslutsuppgifterna anges i miljoner euro och grundar sig på de ursprungliga anskaffningsutgifterna, om inte annat har angivits i de nedanstående redovisningsprinciperna. Alla siffror i bokslutstabellerna är avrundade, och summan av de enskilda siffrorna kan därför avvika från det visade summabeloppet. Nyckeltalen är beräknade med exakta värden. Eftersom alla inköp från SOK:s samföretag North European Oil Trade Oy förmedlas som sådana till handelslagen, har SOK:s anskaffning av bränsle från North European Oil Trade Oy och motsvarande försäljning till handelslagen från början av år 2014 upptagits som förmedlingsförsäljning. Resultaträkningen för år 2013 har justerats så den är jämförbar genom att överföra miljoner euro från omsättningen till justering av inköp. Förändringen i framföringssättet påverkade inte resultatet. S-Banken upprättar koncernbokslut enligt finländsk bokslutsstandard (FAS). Då S-Banken-koncernens resultat sammanställs med SOK-koncernens koncernbokslut (IFRS), har gjorts de nödvändiga IFRS-justeringarna, varav den viktigaste är justeringen av goodwillavskrivningar. Koncernen har sedan tillämpat följande nya och reviderade standarder och tolkningar IFRS 10 Koncernbokslut, IFRS 11 Gemensamma arrangemang, IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag, IAS 27 Separata finansiella rapporter samt förnyade IAS 28 Innehav i intresseföretag och samföretag. Ändring IAS 32 Finansiella instrument: utformning (i kraft ) Ändring IAS 36 Nedskrivning av tillgångar (i kraft ) Ändring i IFRS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering (i kraft ) IFRIC 21 Offentliga avgifter (i kraft ) De nya eller reviderade standarder och tolkningar som tagits i bruk under räkenskapsåret 2014 har, utöver de ökade kraven på information i noterna, inte haft någon väsentlig inverkan på koncernbokslutet. Användning av värderingar Upprättandet av bokslut enligt IFRS-standarderna kräver värderingar och överväganden vid tillämpningen av redovisningsprinciperna. Värderingarna bygger på bästa möjliga bedömning vid bokslutstidpunkten, men det är möjligt att utfallen avviker från de värderingar som har använts. Eventuella ändringar i värderingar och antaganden upptas under den räkenskapsperiod då korrigeringen av dessa utfördes. Till centrala antaganden och värderingar angående framtiden anknutna osäkerhetsfaktorer som medför risker för väsentliga förändringar i bokvärdena på tillgångar och skulder under den kommande räkenskapsperioden förekommer vid fastställandet av verkligt värde för tillgångar vid sammanslagningar av företag, och för finansieringsinstrument som klassificeras som nivå tre, samt vid nedskrivningstest, uppskjutna skattefordringar och reserveringar. Vid betydande företagsstruktureringar har koncernen anlitat externa rådgivare vid fastställandet av det verkliga värdet på materiella och immateriella tillgångar och vid värderingen av dessa har jämförelser gjorts med marknadspriserna på liknande tillgångar. Ledningens bedömning har tillämpats vid fastställandet av huruvida intresse- och samföretag ska behandlas som dotter-, sameller intresseföretag. Ytterligare information om sammanslagning av affärsverksamheter finns i not 3, Företagsförvärv och startade företag. Nedskrivningsprövning utförs årligen för goodwill och eventuella ofullbordade immateriella tillgångar. Dessutom har nedskrivningsprövning gjorts för förlustbringande affärsverksamheter i utlandet. 14 SOK-koncernens bokslut 2014

15 Vid nedskrivningsprövningen bygger penningbeloppet som den testade affärsverksamhetshelhetens affärsverksamhet kan ackumulera på beräkningar av nyttjandevärde eller på det verkliga värdet med kostnaderna förorsakade av en avyttring avdragna. Nyttjandevärdet är beräknat enligt på förhand diskonterade kassaflöden. Nedskrivningsprövningen av goodwill beskrivs närmare i bilaga 15, Nedskrivningsprövning. Antaganden och viktiga osäkerhetsfaktorer vid fastställande av verkligt värde för finansiella instrument beskrivs i not 27, Finansiella tillgångars och skulders verkliga värden. Ytterligare information om uppskjutna skattefordringar och reserver finns i noterna 18, Latenta skatter, och 28, Reserveringar. Konsolideringsprinciper I koncernbokslutet ingår förutom moderandelslaget även alla de dotterbolag i vilka moderandelslaget har bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande uppkommer när koncernen har rätt att fastställa principerna för ett företags ekonomi och verksamhet i syfte att få nytta av dess verksamhet. Förutom i Finland har koncernen dotterbolag i Ryssland, Estland, Lettland och Litauen. Förvärvade dotterbolag inkluderas i bokslutet enligt förvärvsmetoden, dvs. identifierbara tillgångar och övertagna skulder i ett förvärvat bolag har vid tidpunkten för förvärvet värderats till verkligt värde. I goodwill upptas det belopp varmed det överlåtna vederlaget, innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade objektet och tidigare aktieinnehav sammanräknat överstiger det verkliga värdet på de förvärvade nettotillgångarna. Med undantag för kostnaderna för främmande kapital kostnadsförs förvärvsrelaterade utgifter. Samföretag i vilka koncernen har gemensamt bestämmande inflytande och intressebolag i vilka koncernens ägarandel är procent av röstetalet och i vilka koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande, har konsoliderats enligt kapitalandelsmetoden. Den andel som motsvarar koncernens ägarandel och har redovisats som ändringar i poster i övrigt totalresultat har upptagits i koncernens poster i övrigt totalresultat. Om koncernens andel av ett intresse- eller samföretags förluster är högre än placeringens bokvärde, upptas placeringen till nollvärde i balansräkningen och överstigande förluster beaktas inte, såvida koncernen inte har åligganden i anknytning till intresse- eller samföretagen. Resultatandelen i ett intresse- eller samföretag som förvärvats i placeringssyfte upptas under rörelsevinsten före finansiella intäkter och kostnader. Resultatet i intresse- och samföretag som främjar koncernens ordinarie affärsverksamhet upptas däremot före rörelsevinsten. Bolag som förvärvats eller etablerats under räkenskapsåret ingår i koncernbokslutet från och med tidpunkten för förvärv eller etablering. Avyttrade dotterbolag samt intresse- och samföretag har redovisats i koncernbokslutet till och med den tidpunkt då det bestämmande inflytandet, det gemensamma bestämmande inflytandet eller det betydande inflytandet upphörde. Ändringar i moderföretagets ägarandel i ett dotterbolag, som inte leder till förlorat bestämmande inflytande, behandlas som affärstransaktioner som berör eget kapital. Koncernens interna affärstransaktioner, fordringar, skulder, orealiserade täckningsbidrag och dess interna vinstfördelning har eliminerats i koncernbokslutet. Räkenskapsperiodens vinst eller förlust och räkenskapsperiodens övriga totalresultat har delats upp på moderbolagets ägare och innehavare utan bestämmande inflytande. Innehav utan bestämmande inflytande redovisas som en egen post i koncernens eget kapital. Ömsesidiga fastighetsaktiebolag konsolideras (de tillgångar och skulder som aktieägaren ansvarar för) som gemensam operation rad för rad enligt ägarandel. Poster i utländsk valuta Koncernbokslutet framläggs i euro som är den funktionella valutan och rapporteringsvalutan för koncernens moderandelslag. Siffrorna som uttrycker resultatet för utländska koncernbolag och deras ekonomiska ställning har ursprungligen hanterats i den valuta som gäller i respektive bolags omvärld. Affärstransaktioner i utländsk valuta har bokförts till transaktionsdagens kurs. Monetära poster i utländsk valuta som var öppna vid räkenskapsperiodens utgång har omräknats till euro enligt den kurs ECB noterade på bokslutsdagen, och kursdifferenserna har bokförts med resultatpåverkan. Ickemonetära poster har värderats enligt transaktionsdagens kurs. De kursdifferenser som uppkommit vid värderingen av kundfordringar bokförs i omsättningen och de kursdifferenser som uppkommit vid värderingen av leverantörsskulder upptas som kostnader ovanför rörelsevinsten. Kursvinster och -förluster som ingår i balansräkningens övriga finansiella poster bokförs under finansiella intäkter och övriga skulder under finansiella kostnader. De utländska dotterbolagens resultaträkningar har omräknats till euro enligt räkenskapsperiodens medelkurs och balansräkningarna enligt bokslutsdagens kurs. Kursdifferenser som orsakas av att posterna i resultaträkningen och i det övriga totalresultatet omräknas enligt medelkursen och att balansposterna omräknas enligt bokslutsdagens kurs liksom även den omräkningsdifferens som uppkommer vid elimineringar av anskaffningsutgifter hos dotterbolag och i dotterbolagens eget kapital och som orsakas av kursdifferenserna har bokförts som en egen post i övriga poster i övrigt totalresultat Då ett utländskt dotter-, intresse-, eller samföretag avyttras bokförs den ackumulerade omräkningsdifferensen resultatpåverkande som en del av realisationsvinsten eller -förlusten. SOK-koncernens bokslut

16 Kursdifferenserna i lån som beviljats utländska dotterbolag har upptagits i poster i det övriga totalresultatet till den del som det råder osäkerhet om att de återbetalas inom en överskådlig framtid. Finansiella tillgångar och skulder Finansiella tillgångar ingår i följande poster i balansräkningen: långfristiga finansiella tillgångar, kundfordringar och övriga kortfristiga räntefria fordringar, kortfristiga räntebärande fordringar, kortfristiga placeringar och likvida medel. I långfristiga finansiella tillgångar ingår aktier, kapitallånefordringar, övriga långfristiga lånefordringar, långfristiga kundfordringar och långfristiga kundfordringar. I de kundfordringar och övriga kortfristiga räntefria fordringar som räknas till finansiella tillgångar ingår kundfordringar, derivatfordringar och resultatregleringar i finansiella poster. I kortfristiga räntebärande fordringar ingår kortfristiga lånefordringar och övriga kortfristiga fordringar. Likvida medel består av kontanta medel och mycket likvida fordringar på kreditinstitut. Finansiella skulder ingår i följande poster i balansräkningen: tilläggsandelskapital, långfristiga räntepliktiga skulder, långfristiga räntefria skulder, kortfristiga räntepliktiga skulder, kortfristiga räntefria skulder och leverantörsskulder. Tilläggsandelskapitalet hanteras under främmande kapital, eftersom andelslaget enligt villkoren är skyldigt att vid anfordran återbetala kapitalet. I långfristiga räntepliktiga skulder ingår skulder till finansiella institut och andra, samt skulder för finansiell leasing. I de långfristiga räntefria skulder som räknas till finansiella skulder ingår de medel som regionhandelslagen har placerat i SOK-koncernens penningräkningstjänst. I leverantörsskulderna ingår kortfristiga leverantörsskulder. Kortfristiga räntepliktiga skulder består av kortfristiga skulder till finansiella institut, handelslag och andra samt till finansiell leasing anknutna kortfristiga skulder. I kortfristiga räntefria skulder, som hanteras som finansiella skulder, ingår derivatskulder och till finansiella poster anknutna resultatregleringar. Inom SOK-koncernen tillämpas ett förfarande där finansiella tillgångar och skulder registreras i balansräkningen enligt avräkningsdagen. Finansiella tillgångar och skulder, som inte senare värderas till verkligt värde enligt resultatpåverkan, värderas till det ursprungliga verkliga värdet ökat med direkta anskaffningskostnader. Finansiella tillgångar och skulder klassificeras i finansiella tillgångar eller skulder som upptas resultatpåverkande till verkligt värde, i placeringar som behålls till förfallodagen, finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning, lån och fordringar samt övriga finansiella skulder. Finansiella tillgångar och skulder värderas utgående från klassificeringen till verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Ett finansiellt instruments verkliga värde bestäms enligt de priser som noterats på aktiva marknader eller med värderingsmetoder som allmänt accepteras på marknaden. I de finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde ingår bankcertifikat och ränteswapkontrakt, vilkas verkliga värde är fastställt genom att kommande kassaflöden har diskonterats till nuläget med bokslutsdagens marknadsräntor. Det verkliga värdet av ränteoptioner har bestämts enligt prissättningsmodellen Black-Scholes. Valutaterminernas samt ränte- och valutaswapavtalens verkliga värden beräknas genom att de kommande kassaflödena diskonteras till nuläget och valutabeloppen omräknas till euro enligt de valutakurser ECB noterat på bokslutsdagen. De finansiella tillgångar och skulder som skall värderas till sitt verkliga värde har värderats enligt medelkurserna. I finansiella tillgångar och skulder som upptas resultatpåverkande till verkligt värde bokförs de derivatkontrakt på vilka säkringsredovisning inte tillämpas. Finansiella tillgångar eller skulder som ska upptas resultatpåverkande till sitt verkliga värde värderas till sitt verkliga värde på bokslutsdagen. Förändringen i det verkliga värdet tas upp i resultaträkningen, varvid som intäkt eller utgift för redovisningsperioden upptas differensen mellan de till sitt verkliga värde upptagna finansiella instrumentens värde vid tidpunkten för bokslutet och deras bokvärde enligt det föregående bokslutet. Om ett finansiellt instrument som ska tas upp till sitt verkliga värde har anskaffats under redovisningsperioden, upptas som intäkt eller kostnad för redovisningsperioden differensen mellan det finansiella instrumentets värde på bokslutsdagen och anskaffningsutgiften. I bokföringen värderas derivat till verkligt värde och värdeförändringarna är, med undantag av säkringsredovisningen, bokförda med resultatpåverkan. Realiserade och orealiserade vinster och förluster från de derivatavtal som har ingåtts i syfte att säkra övriga fordringar redovisas som försäljningsintäkter. Realiserade och orealiserade vinster och förluster från de derivat som är avsedda att säkra övriga fordringar upptas under finansiella intäkter. Realiserade och orealiserade vinster och förluster från de derivat som har ingåtts i syfte att säkra inköp och leverantörsskulder upptas under inköp. Realiserade och orealiserade vinster och förluster från de derivat som är avsedda att säkra övriga skulder upptas under finansiella kostnader. Största delen av elderivaten överfördes till S-Voima Oy år De elderivat som i detta sammanhang kvarstod hos SOK överfördes till S-Voima Oy genom avtal med motsatt förtecken. Elderivaten värderas till verkligt värde, men deras nettoresultatpåverkan är noll. I placeringar som behålls till förfallodagen upptas sådana fordringsbevis och andra finansiella tillgångar än derivattillgångar till vilka anknutna betalningar är fasta eller kan bestämmas och som förfaller på en bestämd dag. SOK-koncernen hade varken 2013 eller 2014 några placeringar som behålls till förfallodagen. 16 SOK-koncernens bokslut 2014

17 I finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning upptas fordringsbevis och övriga inhemska och utländska värdepapper och andelar som inte klassificeras som finansiella tillgångar som ska bokföras med resultatpåverkan till verkligt värde, som placeringar som behålls till förfallodagen, eller som lån och fordringar. De finansiella tillgångarna som är tillgängliga för försäljning värderas till verkligt värde. Det verkliga värdet för placeringar som är föremål för offentlig handel fastställs enligt deras marknadsvärde. Förändringar av det verkliga värdet förs via det övriga totalresultatet till fonden för verkligt värde i det egna kapitalet. Då ett finansiellt instrument säljs, resultatförs den i eget kapital ackumulerade förändringen i verkligt värde som ändring av klassificeringen tillsammans med upplupna räntor och realisationsvinsten eller -förlusten. Placeringar, som inte noteras offentligt, värderas till anskaffningsutgiften, om deras verkliga värde inte kan bestämmas tillförlitligt. I lån och fordringar upptas sådana på den aktiva penningmarknaden icke noterade finansiella tillgångar till vilka anknutna avgifter är fasta eller kan bestämmas och som inte ingår i de finansiella tillgångar som bokförs med resultatpåverkan till verkligt värde, de finansiella tillgångar som behålls till förfallodagen eller de finansiella tillgångarna som är tillgängliga för försäljning. Transaktionskostnaderna för lån och fordringar inkluderas i upplupet anskaffningsvärde som beräknas enligt effektivräntemetoden och periodiseras med resultatpåverkan under fordringens löptid. Efter den ursprungliga införingen värderas lån och fordringar till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. En post som ingår i övriga finansiella skulder upptas i balansräkningen till nominellt värde då postens verkliga värde vid tidpunkten då detta görs motsvarar det nominella värdet. Om man som en skulds kapital har erhållit ett belopp som är mindre eller större än skuldens nominella värde, upptas skulden till det belopp som har erhållits. Differensen mellan en skulds nominella värde och anskaffningsutgiften för den, som har upptagits som räkenskapsperiodens kostnad eller intäkt, periodiseras och upptas som en ökning eller minskning av anskaffningsutgiften för skulden. Differensen mellan det nominella värdet och anskaffningsutgiften eller en till skulden anknuten provisionskostnad eller sådan utgift som är en del av ränteutgiften för skulden, periodiseras med effektivräntemetoden som en kostnad över skuldens löptid. De övriga finansiella skulderna värderas vid bokslutstidpunkten till upplupen anskaffningsutgift enligt effektivräntemetoden. Koncernen har derivatkontrakt som inte omfattas av säkringsredovisningen och som enligt koncernens finansieringspolicy är effektiva ekonomiska säkringsinstrument, men på vilka koncernen inte tillämpar säkringsredovisning enligt IAS 39. Nedskrivning av finansiella tillgångar Vid rapportperiodens slut genomförs en bedömning av huruvida det finns objektiva belägg för att värdet av en sådan finansiell tillgångspost som värderas till annat än till verkligt värde via resultaträkningen har minskat. Som objektivt belägg betraktas till exempel en kunds betalningsdröjsmål, insolvens eller konkurs, företags- eller skuldsanering samt en betydande förändring av kreditriskklassificeringen. Om objektiva belägg finns för en minskning av värdet, bokförs en nedskrivning. Beloppet på nedskrivningen av finansiella tillgångar, som upptas under upplupen anskaffningsutgift, fastställs som differensen mellan fordringens bokvärde och det diskonterade värdet på framtida kassaflöden som ackumuleras från fordringen med hänsyn till det verkliga värdet på en eventuell säkerhet. Som diskonteringsränta används fordringens ursprungliga effektiva ränta. Differensen bokförs som nedskrivning i resultaträkningen och räntan ackumuleras fortsättningsvis på det minskade saldot med avtalets ursprungliga effektiva ränta. Om nedskrivningsbeloppet i ett senare skede minskar och förändringen kan anses ha samband med en händelse som inträffat efter det att nedskrivningen har bokförts, återförs nedskrivningen med resultatpåverkan. När objektiva belägg finns för en nedskrivning av ett skuldebrev eller en aktie som ingår i finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning, elimineras den ackumulerade förlusten i eget kapital och upptas som nedskrivning i resultaträkningen. Nedskrivningen av en onoterad aktie definieras som skillnaden mellan dess bokvärde och nuvärdet av en jämförbar posts uppskattade framtida kassaflöden, diskonterade till rapporteringstidpunkten med marknadsintäkten. Om det verkliga värdet på ett skuldebrev klassificerat som tillgängligt för försäljning senare stiger och värdestegringen objektivt sett kan anses ha samband med en händelse som har inträffat efter att nedskrivningen har bokförts, återförs nedskrivningen och bokförs med resultatpåverkan. Om en akties verkliga värde senare stiger, upptas värdeökningen i eget kapital via poster i övrigt totalresultat. Säkringsredovisning Koncernen tillämpar säkringsredovisning enligt IFRS på en del av valutaderivaten som säkrar koncernens inköp av varor. För deras del är det endast valutakursrisken som är föremål för säkringen. Säkringsredovisningsmodellen som används är säkring av kassaflödet. SOK-koncernens bokslut

SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011

SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011 SOK-KONCERNEN Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Handelns allmänna omvärld 2011 Handelns omvärld var tydligt tudelad till karaktären under år 2011. Under årets början var

Läs mer

SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2010

SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2010 SOK-KONCERNEN Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2010 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Handelns allmänna omvärld 2010 Samhällsekonomin i Finland vände i en snabb uppgång år 2010. Efter bruttonationalproduktens

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

årsredovisning Bokslut 2010

årsredovisning Bokslut 2010 årsredovisning Bokslut 2010 editakoncernen Stödfunktioner Marketing Services Editorial Communication Publishing Print & Distribution Reklam & produktion Innehåll Läromedel Högkvalitativt tryck Product

Läs mer

bokslut 2012 skapar glädje och löser vardagens problem

bokslut 2012 skapar glädje och löser vardagens problem bokslut 2012 Hållbara produkter som skapar glädje och löser vardagens problem INNEHÅLL Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse Koncernbokslut, IFRS Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultat

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Nyckeltal som beskriver koncernens ekonomiska utveckling 8 Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 9 Totalresultaträkning

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 BOKSLUT 31.12.2014 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 10 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Koncernens

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse 3. Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 13

Styrelsens verksamhetsberättelse 3. Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 13 Finnvera Q4/2013 och bokslut 2013 Finnverakoncernen Q4/2013 och bokslut 1.1 31.12.2013 Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsberättelse 3 Nyckeltal 11 Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets

Läs mer

Ett utmanande år. Om resultatet. Nytt fartyg. Händelser under året

Ett utmanande år. Om resultatet. Nytt fartyg. Händelser under året Årsredovisning 2011 Innehåll VD:s översikt.... 1 Verksamhetsberättelse... 3 Koncernens rapport över totalresultat... 6 Koncernens balansräkning... 7 Koncernens sammandrag över eget kapital.... 9 Koncernens

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 BOKSLUT 31.12.2010 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 9 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Kalkyl över

Läs mer

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2012. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2012. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2012 Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Resultatet 2012. 1 Rating. 1 Kapitaltäckning. 2.... Balans och åtaganden

Läs mer

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 EKONOMISK ÖVERSIK T INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Bokslut 1.1 31.12.2005...10 Aktier och aktieägare... 60 Ekonomisk utveckling

Läs mer

Omställningar. Om resultatet. Ökade marknadsandelar och volymer. Lågsvavligt bränsle

Omställningar. Om resultatet. Ökade marknadsandelar och volymer. Lågsvavligt bränsle Årsredovisning 2013 Innehåll VD:s översikt.... 1 Verksamhetsberättelse... 3 Koncernens rapport över totalresultat... 6 Koncernens balansräkning... 7 Koncernens sammandrag över eget kapital.... 9 Koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-04-01-- 2013-03-31 556672-9074

ÅRSREDOVISNING 2012-04-01-- 2013-03-31 556672-9074 ÅRSREDOVISNING 2012-04-01-- 2013-03-31 Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Koncernens resultaräkning 7 Koncernens balansräkning 8 Koncernens förändring av eget kapital 10 Koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper Redovisnings- och värderingsprinciper Grunder för upprättande av redovisningen Koncernens finansiella rapporter upprättas med tillämpning av International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43 Noter Not Sida Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32 Not 2 Finansiell riskhantering 40 Not 3 Redovisning per segment 43 Not 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 44 Not 5 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse 1 s rapport över totalresultat 3 s balansräkning 4 s rapport

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Org.nr 516406-0104 FOREX Bank Årsredovisning 2012 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

Årsredovisning 2014 1 bonnier ab årsredovisning 2014

Årsredovisning 2014 1 bonnier ab årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 1 bonnier ab årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkningar 6 Koncernens rapporter över totalresultat 6 Koncernens rapporter över finansiell ställning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FENIX OUTDOOR 2014 ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FENIX OUTDOOR 2014 ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING FENIX OUTDOOR 2014 DENNA ÅRSREDOVISNING ÖVERSATT TILL SVENSKA, ORIGINAL PÅ ENGELSKA (SE HEMSIDA WWW.FENIXOUTDOOR.SE), ÄR EJ SPECIELLT GRANSKAD AV BOLAGETS REVISORER. ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

01.01.2013 31.12.2013

01.01.2013 31.12.2013 Årsredovisning och Koncernredovisning 01.01.2013 31.12.2013 Index International AB (Publ) 556561-0770 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolagsgruppen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter

Läs mer

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA...

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA... Årsredovisning 2011 Followit Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2011 Innehållsförteckning ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN...

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Gränges AB (publ) Koncernredovisning för 2011 2013

Gränges AB (publ) Koncernredovisning för 2011 2013 Gränges AB (publ) Koncernredovisning för 2011 2013 Koncernens resultaträkning Belopp i MSEK Not 2013 2012 2011 Försäljningsintäkter 4 566 4 826 4 696 Försäljningsintäkter, koncern 30 62 80 106 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

årsredovisning 2008 2

årsredovisning 2008 2 NUMBERS 2 årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 s resultaträkning...9 s balansräkning... 10 koncernens Förändringar i eget kapital... 1 2 s kassaflödesanalys... 13 s resultaträkning...

Läs mer

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens bokslut 6. Noter till koncernens bokslut 11. Moderbolagets bokslut 27. Noter till moderbolagets bokslut 32

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens bokslut 6. Noter till koncernens bokslut 11. Moderbolagets bokslut 27. Noter till moderbolagets bokslut 32 Innehållsförteckning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 Koncernens bokslut 6 Noter till koncernens bokslut 11 Moderbolagets bokslut 27 Noter till moderbolagets bokslut 32 Signaturer 35 Revisionsberättelse

Läs mer