En jämförelse av stomval till skolan i Hagfors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En jämförelse av stomval till skolan i Hagfors"

Transkript

1 Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Byggingenjörsprogrammet Fredrik Tengelin Johan Axelsson Kristian Roos En jämförelse av stomval till skolan i Hagfors A comparison of framework-choices for the school in Hagfors Examensarbete 22,5 poäng Byggingenjörsprogrammet Datum/Termin: Handledare: Carina Rehnström, Bo Rom Examinator: Malin Olin Karlstads universitet Karlstad Tfn Fax

2 Sammanfattning Detta arbete baseras på nybyggnationen och ombyggnationen av skolan i Hagfors som NCC gör för Hagfors kommun. Uppgiften är att göra en jämförelse av olika stomalternativ; platsgjuten betong, prefabricerad betong och stålstomme på nybyggnationen med hänsyn till tid, ekonomi och miljöpåverkan. Den nybyggda delen kommer att bli ca 7000 m 2 fördelat på tre plan och stommen utgörs i dagsläget till största del av prefabricerad betong. De frågeställningarna som behandlas i arbetet är Vilket material är mest fördelaktigt utifrån ett tidsperspektiv? Vilket material/stomlösning är ur ett ekonomiskt perspektiv att föredra? Hur påverkas miljön av de olika stomsystemen? Problemlösningen baseras på laster, pelardimensioner, balkdimensioner, antal pelare och balkar. Dessa har tillhandahållits av NCC. Beräkningar genomfördes för att specificera armeringsmängd i betongstommarna och för att dimensionera stålstommen. För att se vad de olika stomalternativen kostade användes BidCon för att få fram en kalkyl på stommen, där material- och arbetskostnader är inkluderade. Resultatet av detta blev att den platsgjutna betongstommen kostar kr, stålstommen kostar kr och den prefabricerade betongstommen kostar kr. Om man ska se till tiden är det den platsgjutna stommen som tar längst tid vid förutsättningen att leveranser och samordning sker planenligt. Sett utifrån ett miljöperspektiv föll valet på att använda betong på grund av lägre energiförbrukning och utsläpp vid tillverkning samt att en byggnad i betong har en stor värmetröghet vilket skapar förutsättningar för ett lägre och jämnare energibehov i den färdiga byggnaden. Transporter till byggplatsen har även betydelse på grund av att de prefabricerade betongelementen i detta fall tillverkas i och levereras från Tyskland. Arbetet utförs på uppdrag av NCC med Bo Rom och Thomas Boman som externa handledare. Handledare på universitetet är Carina Rehnström. i

3 Abstract This work is based on the construction and reconstruction of the school in Hagfors that NCC is building for Hagfors municipality. The object of the study is to make a comparison of different framework choices; in situ concrete, prefabricated concrete and a steel frame for the new building with respect to time, the economy and the environment. The newly built section will be approximately 7000 m 2 divided into three stories and today the frame consists mainly of prefabricated concrete. The issues addressed in the work are Which material is most beneficial on a time proportion basis? Which material / framework solution is from an economic perspective most preferable? What are the impacts on the environment of the various frameworks? The solution of the problem is based on loads, dimensions of columns, dimensions of beams, number of columns and beams. These have been provided by NCC. Calculations were carried out in order to specify the amount of the concrete reinforcement in the concrete frames and to design the steel frame. In order to see what the different framework choices cost, BidCon was used to obtain such a calculation on the framework, where the material and labor costs are included. The result was that the in situ concrete frame costs SEK, the steel frame costs SEK and the prefabricated concrete frame costs SEK. If consideration is taken to the time, the in situ concrete frame takes the longest time on the premises that the delivery and coordination take place as planned. Seen from an environmental perspective, the use of concrete was chosen due to the lower energy consumption and lower emissions in the production, and the fact that a building in concrete has a greater heat inertia which creates conditions of lower and more balanced energy consumption in the finished building. Transports to the construction site are also important because the prefabricated concrete elements in this case are produced in and transported from Germany. The work is conducted on behalf of NCC with Bo Rom and Thomas Boman as the external supervisors. Tutor at the university is Carina Rehnström. ii

4 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Mål Syfte Avgränsningar Frågeställningar Metod Dimensionering Kalkyl Litteraturstudie Genomförande Stål Tid Ekonomi Byggmetod Miljö Dimensionering Betong Tid Ekonomi Byggmetod Miljö Dimensionering Resultat och jämförelse Tid Ekonomi Miljö Diskussion Slutsats Tackord Referenslista Bilagor... A Innehållsförteckning, bilagor... A Bilaga 1. Sammanställning laster...b Bilaga 2. Beräkningsstrategi...C Bilaga 3. Resultat av beräkningar... K Bilaga 4. Kalkyl Stål...M Bilaga 5. Kalkyl Platsgjuten betong... O Bilaga 6. Ritningar...R iii

5 1. Inledning 1.1 Bakgrund Gruppen har fått i uppgift av NCC att undersöka vilken stomlösning på nybyggnationen av skolan i Hagfors som är mest lämpad. Bygget är redan projekterat och igång. Stommen består av bärande pelare och väggar samt balkar och dessa ska utföras i prefabricerad betong. Under detta projekt ska gruppen jämföra detta val med en stålstomme och en platsgjuten betongstomme. Nybyggnationen blir totalt 7000 m 2 stort fördelat på tre plan. Bjälklagen bärs upp av prefabricerade betongbalkar som för ner lasten i runda respektive fyrkantiga, prefabricerade betongpelare. På plan ett fördelas även tyngden på ett antal prefabricerade och platsgjutna väggar. I byggnaden finns även stomstabiliserande betongväggar på alla plan samt en hiss som även har en stomstabiliserande funktion. Med en stomstabiliserade funktion menas förmågan att ta upp horisontella krafter från exempelvis vindlast. Fasaden består till stor del av glaspartier. I en arkitekttävling som arkitektfirman LLP Arkitekt ställde upp i korades de som vinnare med deras förslag över nybyggnationen. Fig. 1: Den nybyggda delen intill den befintliga skolan i Hagfors (LLP Arkitektkontor (2008)). 1

6 Entreprenaden innefattar även en ombyggnation av den befintliga delen av skolan som omfattar ungefär 8500 m 2. Denna del kommer dock inte beröras i vårt arbete. Den totala projektkostnaden är i dagsläget beräknad till 230 miljoner kronor och bygget ska genomföras som en totalentreprenad med partnering mellan NCC och Hagfors kommun. För projekteringen ansvarar WSP Karlstad. Att projektet ska utföras som en totalentreprenad betyder att NCC har ett funktionsansvar för entreprenaden. NCC har det övergripande ansvaret för både projektering, uppförande och samordning med underentreprenörer. Partnering betyder att det sker en öppen redovisning av ekonomin mellan beställare och entreprenör. Bjälklagen i nybyggnaden består av håldäck och plattbärlag som pågjuts. Håldäck och plattbärlag (filigranbjälklag) består av förtillverkade bjälklagsplattor av betong som monteras med kran. Håldäcket har en större tjocklek och är även försett med längsgående hål för att minska vikten och armering för att öka draghållfastheten på elementen. Filigranbjälklaget har en tunnare tjocklek vilket kräver en samverkan med pågjuten betong. Bjälklaget har även armering för att motverka sprickbildning och öka draghållfastheten och denna armering används även för att lyfta plattorna i. Fig. 2: Plattbärlag innan montage Fig. 3: Håldäck (Skanska (2008)) (Betongbanken (2008a)) Den nybyggda delen har relativt stränga krav på låga driftskostnader, hög energieffektivitet och ett bra inomhusklimat. Hagfors kommun har sammanställt ett antal krav på ny- och ombyggnationen i ett slags hållbarhetsdokument. Den nybyggda delen skall till exempel förbruka under 80 kwh/m 2 och återvinning av värme från ventilationen skall ske med 90 %. Faktorer som dessa ska beaktas vid jämförelsen av de olika stomsystemen. 2

7 1.2 Mål Målet med examensarbetet är att välja den mest lämpliga stomlösningen för nybyggnationen av Visa Bildningscentrum i Hagfors på uppdrag av NCC, ur ett ekonomiskt och tidsmässigt perspektiv. De alternativ som ska undersökas och jämföras är stålstomme, prefabricerad betongstomme och platsgjuten stomme. 1.3 Syfte Syftet med arbetet är att kunna få en inblick i hur olika stomsystem utformas, vilka byggmetoder som används, samt göra en jämförelse av stomsystemen som kan generera en relevant slutsats. Vi ska studera ett objekt där stommen redan är vald för att på så sätt få en mer verklighetsanknuten förståelse för problematiken vid val av stomme. 1.4 Avgränsningar Följande avgränsningar gäller för projektet: Den del av stommen som omfattas är pelare, balkar och bärande väggar, dock inte bjälklag Projektet berör endast nybyggnationen Bottenplan på byggnaden ska vara souterräng, de platsgjutna betongväggarna vid denna del tas inte med i beräkningarna eftersom de normalt utförs i betong De stomstabiliserande, prefabricerade betongväggarna är svåra att lösa med stålstomme pga. håltagning för dörrar med mera. Om dessa skulle utföras som stålpelare med stabiliserande kryss medför detta problem eftersom kryssen hamnar ivägen för håltagning för dörrar och rökgaskanaler med mera, därför får väggarna bestå av betong Konstruktionen runt hissen behandlas inte i rapporten Inga nedböjningsberäkningar görs Inga beräkningar görs på infästningar och förband, till exempel bultar och svetsar 3

8 1.5 Frågeställningar För att nå fram till vårt mål, som är att undersöka vilket material som bör väljas för stommen, ska ett antal frågor besvaras. Vilket material är mest fördelaktigt utifrån ett tidsperspektiv? Vilket material/stomlösning är ur ett ekonomiskt perspektiv att föredra? Vilken inverkan har de olika stomsystemen på miljön? Dessutom kommer hänsyn tas till följande frågor: Vilka dimensioner ska väljas för respektive material? Hur påverkar brandskyddskrav utformningen? Vilken inverkan har de olika stomlösningarna på underhåll- och driftskostnader? 4

9 1.6 Metod Dimensionering För att kunna beräkna pris och tid för de olika varianterna av stomsystem måste dimensionerna först bestämmas. Mått på betongbalkar, betongväggar och betongpelare framgår av ritningar men däremot finns inte armeringsförteckningar pga. att alla prefabricerade element projekteras och tillverkas i Tyskland. Därför har NCC försett gruppen med de dimensionerande lasterna i form av normalkrafter, tvärkrafter och moment som påverkar stommen, se Bilaga 1 laster. Resultatet av beräkningarna ligger till grund för en kostnadskalkyl för respektive material. Dimensionering av stål- och betongkonstruktioner ska enligt Boverket utföras enligt partialkoefficientmetoden. Boverkets Konstruktionsregler, BKR, innehåller anvisningar och formler för att tillämpa metoden Kalkyl För att beräkna kostnaden för respektive stomsystem ska en kostnadskalkyl utformas. Denna redovisar materialkostnader och arbetskostnader för de byggnadsdelar NCC tillverkar själva, exempelvis en platsgjuten pelare. För all montering av stål krävs en underentreprenad vilket ger en totalkostnad i kalkylen som innehåller både material- och arbetskostnad för entreprenaden. Kostnader för arbete, material och underentreprenader tillhandahålls av NCC Litteraturstudie En ren litteraturstudie kommer även att genomföras för att få svar på frågeställningarna. Denna kommer även att kompletteras med intervjuer. 5

10 2. Genomförande 2.1 Stål Generellt sett är användandet av stål vid stombyggnad en välkänd och beprövad teknik. Dess för- och nackdelar (vid stombyggnad) presenteras nedan. Fördelar Hög hållfasthet i förhållande till volym och vikt Möjlighet att bygga med snäva toleranser och höga måttnoggrannheter Enkel grundläggning kan väljas på grund av den låga egentyngden Kan återvinnas till nära 100 % Ej skrymmande transporter beroende på dess storlek och vikt Möjlighet till stora spännvidder Nackdelar Underentreprenör måste anlitas för att montera vilket kan ge en högre kostnad och större krav på samordning. Framställs i regel på fabrik vilket kan kräva långa transporter Hållfastheten försämras drastiskt vid höga temperaturer Dåliga ljudisolerande egenskaper Risk för korrosion Tid En fördel med att använda en stålstomme är den låga egentyngden. Pelare och balkar har en låg egentyngd vilket betyder att de kan monteras med en mindre kran och en enklare, och därmed billigare och mindre tidskrävande, grundläggning kan göras än om pelare och balkar skulle utföras i betong. En stålstomme kan även kompletteras med yttervägg relativt snabbt på grund av att det inte kräver någon uttorkningstid på samma sätt som platsgjuten betong. Detta förutsätter att betongplattan och eventuella gjutna bjälklag är uttorkade. Ett snabbt montage på byggarbetsplatsen förutsätter att stålprofiler levereras kapade i rätt längd. Konstruktionsstålet levereras vanligtvis grundmålat vilket ger ett visst skydd mot yttre åverkan. Genom att förtillverka så mycket som möjligt på fabrik kan tidsbesparande och 6

11 kostnadseffektiva lösningar relativt enkelt uppnås. Ett exempel kan vara ett genomföra så mycket svetsarbete som möjligt på fabrik samt att förborra hål för exempelvis anslutningar mellan balk och pelare. Fig. 4: Att förtillverka så mycket som möjligt gör att det blir möjligt att genomföra ett snabbt montage. I exemplet krävs inget svetsarbete alls på byggarbetsplatsen då fot- och topplåt svetsas till pelaren på fabrik. Hål i balken och plåten kan även förborras vilket skapar förutsättningar för ett ännu snabbare montage. Detaljlösningar som dessa sparar tid på byggarbetsplatsen men ställer högre krav på bygghandlingarna då felaktiga handlingar kan få kostsamma följder. (Stålbyggnadsinstitutet, 2008a) Ekonomi Materialkostnaden vid en stålentreprenad står för endast % av den totala kostnaden. Detta betyder att omkostnader för montering, personal, transport m.m. står för de resterande %. Det är på denna del som de stora besparingarna kan göras till exempel genom bättre upphandlingar med mera. (Stålbyggnadsinstitutet, 2008b) Hänsyn måste tas till att hållfastheten kraftigt reduceras vid brand och höga temperaturer. För att begränsa risken för kollaps av stålstommen vid en brand finns ett antal metoder. Dessa är överdimensionering av stålet, brandskyddsisolering med till exempel stenullsskivor eller gipsskivor eller genom att måla stålet med brandskyddsfärg. Vidare kan man bygga in stommen i väggen för att på så vis öka brandmotståndet eller använda sig av betongfyllda 7

12 stålpelare. För att minska risken för brand kan även sprinklersystem installeras. Dessa åtgärder medför givetvis en merkostnad men krav från myndigheter, beställare med mera gör att brandskydd i många fall är nödvändigt. Ett utökat brandskydd kan i många fall även ge en lägre försäkringspremie. (Stålbyggnadsinstitutet, 2008c) Valet av brandskyddsisolering har vid diskussion med NCC landat på att fylla de synliga stålpelarna med betong och att klä in de fyrkantiga VKR-profilerna i gips, det vill säga att bygga in dem i väggen. Detta beror på att brandskyddsmålning medför en större kostnad, dels beroende på kostnaden för färgen och dels att målningen ofta utförs av underentreprenader. För att betongfyllda stålpelare ska ge ett fullgott brandskydd krävs dock att tvärsnittet minst bör vara cirka 100x100 mm. (Intervju med konstruktör Bengt Dahlkvist, WSP) Detta är i detta fall inga problem eftersom den minsta synliga pelaren har ett tvärsnitt på Ø250 mm. Vid kalkylering av kostnaden för att uppföra en stålstomme beräknas vikten på respektive profil. Denna multipliceras sedan med ett kilopris som i dagsläget är 35 kr per kilo för grundmålade profiler så som HEA, HEM och VKR. För mittbalken i varje plan, så kallade SWT-profiler, är kostnaden 70 kr per kilo. Detta pris inkluderar både kostnad för material, transport och montage av underentreprenör. (Intervju entreprenadchef Bo Rom, NCC) Övriga kostnader, exempelvis för ingjutningsplåtar och utfackningsväggar med mera tillhandahålls av NCC. Fig. 5: Bilden visar en SWT-profil som tillverkas av Scandinavian WeldTech. (Scandinavian WeldTech, 2008a) 8

13 2.1.3 Byggmetod Den traditionella stålstommen består av bärande balkar och pelare som i regel är standardiserade profiler. Vanligaste profilerna för pelare är VKR-, KKR- och HE-profiler medan HE-, I- och U-profiler används till balkar. Fig. 6: Från vänster till höger visas några standardprofiler, VKR, KKR, HE, I och U profiler. Grunden i byggsystemet är en svetsad stålbalk med bred underfläns, så kallad hattbalk, i kombination med prefabricerade bjälklagselement, så kallade håldäck eller plattbärlag. Detta ger möjlighet till stora, fria spännvidder. Pelarna utgörs ofta av runda, envånings stålpelare i byggnadens inre och fyrkantsprofiler i fasaden. Fasadpelaren bör ha tillräckligt små dimensioner för att rymmas inom ytterväggskonstruktionen. Betongelementens upplag ute i fasad utgörs ofta av en kontinuerlig stålbalk, exempelvis en U- eller HE-profil. Denna stomkonstruktion kompletteras sedan med olika typer av fasadkonstruktioner. Vanligast är den lätta utfackningsväggen med regelstomme, där stålregeln nu börjat ersätta den traditionella träregelstommen i ytterväggarna. (Stålbyggnadsinstitutet, 2008d) Fig. 7: SWT-balken används som upplag för bjälklagselementen och fylls sedan med betong bland annat för att öka brandmotståndet. 9

14 2.1.4 Miljö Ståltillverkning är en mycket energikrävande process. Energianvändningen kan uppgå till så mycket som 7000 kwh/ton stål om man bortser från användning av återvunnet stålskrot. Tillverkningen är även förknippad med utsläpp av koldioxid och försurande ämnen i stora mängder. (BidCon, 2008a) Totalt används ungefär ton stål i Sveriges byggbransch varje år, varav det mesta går till byggnationer av broar och hallbyggnader. Byggbranschen är en av de branscher som har störst krav på sig att öka materialåtervinningen. Detta beror på ekonomiska och politiska riktlinjer, då en ökad miljömedvetenhet gett sig till känna under den senare tiden. Stål, som till allra största delen består av grundämnet järn, har fördelen att det kan återvinnas i princip oändligt många gånger utan att behöva göra avkall på kvaliteten. Nu för tiden finns även metoder för att avskilja legeringsämnen som kan förekomma, till exempel zinkbeläggningen från en förzinkad stålprodukt. På grund av de goda förutsättningarna vid återvinning av stål finns en väl inarbetad marknad för stålskrot och därför är skrot en viktig råvara inom stålindustrin. (Jernkontoret, 2008) Med återvinning menar man nyttiggörande av restprodukter. Generellt kan man säga att ju mer bearbetning, desto mer miljöpåverkan. Därför ser man återanvändning som den högsta graden och energiutvinning som den lägsta graden av återvinning. Energiutvinning är dock endast möjlig av brännbara material så som t.ex. trä då materialet förbränns och energi i form av värme utvinns. (Stålbyggnadsinstitutet, 2008e), (Byggnadsmaterial, Burström P G, 2001a) De problem som kan uppstå i arbetsmiljön vid en stålentreprenad är att svetsning i stål kan orsaka så kallad metallrökfeber vid inandning av svetsgaser. Belastningsskador är även vanligt förekommande vid skär- och svetsarbeten. (BidCon, 2008a) Dimensionering Stålstommen består av runda, envånings stålpelare och VKR-profiler i kombination med HE-, och SWT-profiler som balkar. SWT-profilen, som tillverkas av Scandinavian WeldTech, är en slags svetsad stålbalk som fungerar som upplag för bjälklagselementen. Balken har en stor fördel därför att den i- och omgjuts vilket skapar en samverkan mellan betongen och stålbalken. Detta ökar både momentkapacitet, tvärkraftskapacitet och brandskydd. SWT- 10

15 balken dimensioneras enligt företagets anvisningar. Alla balkar utförs som kontinuerliga balkar och kontrolleras mot dimensionerande moment och tvärkraft. Fasadbalkarna kontrolleras även för intryckning under koncentrerad last. Pelarna kontrolleras mot knäckning enligt Boverkets handbok för Stålkonstruktioner, BSK. Vindkryss dimensioneras även för att stå emot de horisontella krafter som uppstår på grund av vindlast. I bilaga 2 Beräkningar, finns exempel på hur beräkningarna för balk och pelare utförs. För att på bästa sätt kunna utnyttja stålbyggandets fördelar kan det konstateras att den nuvarande placeringen av pelarna inte lämpar sig för stålbyggande då den inte utnyttjar stålets kapacitet till fullo. De största spännvidderna uppgår till 8,4 m medan de flesta endast är 4,2 m. Om skolan skulle konstrueras med en ren stålstomme kan man konstatera att pelarna skulle kunna placeras glesare. Detta skulle även skapa en mer öppen planlösning. Genom att ta bort vissa pelare och på så vis skapa spännvidder som lämpar sig bättre för stålbyggande kan en mer realistisk kalkyl för en stålstomme beräknas. 11

16 2.2 Betong I dagens samhälle är användningsområdena för betong nästan oändliga - det byggs alltifrån skyskrapor till trottoarkanter i betong. Enligt betongbranschen är betong den moderna tidens viktigaste byggnadsmaterial. (Betongvaror, 2008) Några fördelar och nackdelar med betong sammanfattas nedan. Fördelar: Betong har lång livslängd Betong har god beständighet, formbarhet och tryckhållfasthet Fördelarna med formsättning av betong på plats är att systemet är mycket flexibelt (MDH, 2008) Det kan återvinnas till nästan 100 % Naturprodukter, så som kalksten, ballast och vatten är de största ingredienserna (Svenska Fabriksbetongföreningen, 2008a) Byggnader i betong har en stor värmetröghet vilket skapar förutsättningar för en låg och jämn energiförbrukning. Nackdelar: Betong har låg draghållfasthet och stora spännvidder leder till stora dimensioner Lång produktionstid och dålig arbetsmiljö (Svenska byggbranschens utvecklingsfond, 2008) Uttorkningstiden är lång Väderberoende Fig. 8: Bilden visar en balk som är upplagd på två pelare, pilarna i balken visar hur spänningarna fördelar sig. Där drag- och tryckkrafter uppstår behöver man armera på grund av betongens låga draghållfasthet. 12

17 Betong är ett tungt material med hög förmåga att lagra värme i själva byggnadsstommen. Det gör att materialet kan värmas upp under dagen och hålla kvar en del av värmen under natten. Detta betyder att en lägre energiförbrukning kan uppnås på grund av den så kallade vämetrögheten i betongen. (Betongvaruindustrin, 2008a), (Tillämpad byggnadsfysik, Peterson B-Å 2004) Diagram 1: Inomhustemperatur en vår-, sommar- eller höstdag. En tung stomme håller en jämn temperatur under hela dygnet medan en lätt stomme har ett värmebehov under natten och ett kylbehov under dagen. Det är formbart och tillsammans med armering tål det stora belastningar och ger täta byggnader. I betongen ingår cement, vatten, ballast och tillsatser. Cementen, som har en pulveraktig konsistens, blandas med vatten och ballasten som utgörs av grus i olika storlekar, samt eventuella tillsatser om beställaren har speciella önskemål om betongens egenskaper. Vid gjutning av betongen placeras armeringsjärn av olika storlekar och kvalitéer i gjutformen för att den färdiga betongen ska tåla ännu större belastningar. 13

18 2.2.1 Tid Platsgjuten och prefabricerad betong innehåller samma beståndsdelar men skillnaden i tid beror på att olika byggmetoder används. Vid användning av en platsgjuten betongstomme är det mycket som ska tas hänsyn till, till exempel vädret och hur mycket som kommer att gjutas per dag, det vill säga hur mycket betong man ska beställa från fabriken per dag. Detta är några av orsakerna som kan ge upphov till att byggtiden förlängs om det inte är rätt planerat, det vill säga om det är planerat att gjuta tio stycken pelare per dag och det bara gjuts sju stycken med den arbetsstyrka som finns på byggplatsen. Produktion av en platsgjuten betongstomme sker i flera steg som kan sammanfattas så här: formsättning, armering, gjutning och avformning samt eventuell efterlagning av uppkomna skador på ytan. Enligt Betongvaruindustrin (Betongvaruindustrin 2008b) kan användandet av prefabricerade betongelement och andra förtillverkade komponenter bidra till att byggtiden reduceras kraftigt. Arbetarna slipper långa väntetider för att material måste hämtas, sorteras, täckas över eller helt enkelt letas upp på de olika materialupplagen. Prefabricerat byggande kräver inte lika höga resurser i form av arbetare jämfört med platsbyggt och det har som följd att byggplatsens totala kostnader minskar. Figur 8 visar en grov uppskattning av ackumulerade kostnader och tidsskillnader mellan prefabricerad och platsgjuten stomme. Kostnaden för arbete och material hamnar på ungefär samma slutsumma men den stora skillnaden blir i tid. Den totala tiden för platsgjuten stomme i exemplet är cirka 11 månader medan stommen med färdiga element endast behöver cirka 6 månader för att färdigställas. 14

19 Fig. 9: Tidsvinsten mellan platsgjuten och prefabricerad stomme. (Betongvaruindustrin 2008c) Som figur 9 visar är tiden för tillverkning/montering av bottenplattan i stort sett likadan. Men vid nästa moment, uppförandet av stommen, är tiden för montering av prefabricerade element bara en femtedel av tiden som det tar att bygga med platsgjuten metod. Fig. 10: Tidsskillnaden mellan de vanligast förekommande momenten på en byggnad som uppförs med prefab och platsbyggd stomme. (Betongvaruindustrin, 2008d) 15

20 2.2.2 Ekonomi Inom byggandet med prefabricerade element sker den största besparingen på grund av de lägre räntekostnaderna som är en direkt följd av den korta byggtiden, de lägre kostnaderna för arbetsplatsen samt minskade utgifterna för administration och arbetsledning. För att uppnå de största besparingarna måste man använda sig av denna arbetsmetod genom hela byggandet för det blir ingen större skillnad om endast vissa moment använder sig av prefabricerat byggande. (Betongvaruindustrin, 2008e) Genom att hålla sig till de standarddimensioner som finns hos tillverkarna kan kostnaderna sänkas ytterligare. Fönstrens placering är av stor betydelse eftersom de styr hur många olika typer av prefabricerade element som behövs. Om tillverkaren endast behöver göra ett fåtal typer av prefabricerade element med standarddimensioner kan både tillverkningstider och priser minskas drastiskt. Fel eller förändringar i projekteringen kan dock medföra stora merkostnader när detta upptäcks i ett senare skede och elementen måste kompletteras eller ändras. Vid ekonomisk jämförelse mellan platsgjuten och prefabricerad betong är det viktigt att tänka på helheten. I anbudet för prefab brukar det vanligtvis ingå kostnader för transport, kran, efterlagning av uppkomna skador, montering av elementen, arbetsledning och naturligtvis också konstruktion och produktion av själva elementen. Byggnader som ska uppföras under vintermånaderna har en klar fördel om metoden med färdiga element används, därför att stora mängder energi går åt att värma upp en byggnad som inte är tät. Vid platsbyggnation försöker man minska risken för frostskador när gjutning sker vintertid genom att hålla betongen varm under härdningen. Uppmätta värden visar att merkostnaden vintertid ligger ungefär på 60 kr/m 2 för bjälklag och 40 kr/m 2 för väggar på platsbyggda konstruktioner jämfört med prefabricerat byggande (Betongvaruindustrin 2008f). Kostnaden för de prefabricerade elementen i stommen på skolan i Hagfors uppgår till cirka 70 % av totalsumman på 6,2 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär 4,3 miljoner kronor. Elementen köps in från Tyskland och även om kostnaden för transporten ingår blir totalsumman lägre jämfört med kostnaden för element tillverkade i Sverige. (Intervju, Bo Rom, Thomas Boman, NCC ) 16

21 Enligt Betongbanken är byggnation av bärande konstruktioner med platsgjuten betong ofta den mest lönsamma byggmetoden jämfört med byggnation av prefabricerad betong. (Betongbanken, 2008b) Fig. 11: Grova riktvärden för kostnadsfördelningen vid byggnation med platsgjuten betong. (Betongbanken, 2008c) När platsgjuten betong används kan man se i figur 10 att det är lön för formsättarna och materialet för formen som kostar mest pengar, tillsammans cirka 50 % av hela kostnaden. Detta beror på att formsättning är ett mycket tidskrävande moment. För att hålla ned kostnaderna för formsättning kan formen återanvändas, vilket i sin tur innebär att ny form inte behöver göras för varje nytt element. När det gäller armeringen kommer den oftast förkapad och kan snabbt placeras i formen. Själva gjutningen sker mer och mer med självkompakterande betong som inte behöver vibreras, vilket också medverkar till att tiden för produktionen av ett element blir kortare. Arbetet sker på bygget vilket innebär att det inte krävs fabriksanläggningar förutom fabriken där betongmassan tillverkas. Transporterna till bygget blir oftast korta och billiga eftersom det finns lokala företag som tillverkar betong. Mindre kranar jämfört med prefabricerad betong kan användas eftersom det inte är lika stor last som ska lyftas. Med allt detta inräknat blir det platsgjutna byggandet mycket kostnadseffektivt. Genom noggrann planering med hjälp av datorer, som konstruering, planering och hållfasttillväxt, kan processen av ett element kontrolleras noggrant. Ser man på platsgjuten betong idag, kan man säga att den är en industriell process som verkligen är konkurrenskraftig med andra stomalternativ såsom prefabricerat byggande och stålkonstruktioner. (Svenska Fabriksbetongföreningen, 2008a) 17

22 När ett projekt är så komplext som skolan i Hagfors, är det mycket som kan gå fel inom produktionen av platsgjuten betongstomme. Det är många moment som ska ske i rätt följd och mycket personal som är inblandat i processen av en produktionsdel. Detta gör att det är mycket som ska gå rätt för att tidsplanen ska följas. Om tidsplanen inte följs resulterar det i merkostnader för företaget. Även väderleken har stor betydelse för gjutningen, det är till exempel olämpligt att gjuta när det regnar, och det bör inte vara för varmt eller för kallt heller Byggmetod Betong är bullerdämpande, brandsäkert, har en hög tryckhållfasthet, men en väldigt låg draghållfasthet och för att öka denna gjuter man in armeringsjärn som även motverkar sprickbildning i betongen. När betong framställs blandas cement, vatten, ballast och eventuella tillsatsmedel såsom flyttillsatsmedel, vattenreducerande, luftporbildande, accelaratorer och retarder. Flyttillsatsmedel är den vanligaste tillsatsen och påverkar konsistensen på betongen genom att den blir mer lättflytande och mindre vatten krävs, vilken i sin tur medför att betongens hållfasthet ökar och krympningen reduceras. Vattenreducerande tillsatsmedel minskar friktionen mellan betongens fasta partiklar, det fungerar som flyttillsatsmedel men effekten är inte lika kraftig. Luftporbildande tillsatsmedel används för att göra betongen mer beständig mot frost. Medlet gör att mycket små luftbubblor skapas i stora mängder vilket gör att vattnet som fryser i betongen expanderar i hålrummen. Accelatorer används för att betongen ska få en snabbare härdning och hållfasthetstillväxten ska påskyndas. Retarderande tillsatsmedel fördröjer betongens härdningsprocess, en retarder kan användas för att motverka tillstyvnade i samband med långa transporter och vid höga temperaturer. (Byggnadsmaterial, Burström P G, 2001b) Prefabricerad betong Att bygga med prefabricerade betongelement innebär att man flyttar produktionen från den tillfälliga byggarbetsplatsen och istället tillverkar färdiga element, som till exempel väggar, pelare och balkar, i en fabrik, som sedan levererar de färdiga elementen till byggplatsen. Det arbete som återstår för arbetarna på den tillfälliga byggplatsen är själva monteringen av elementen till en färdig byggnad. Dock kräver själva monteringen en viss förkunskap. Genom att flytta monteringen från en tillfällig arbetsplats där materialet och arbetarna är utsatta för väder och vind minimeras riskerna för olyckor och att fukt byggs in i byggnaden. 18

23 Att bygga med prefabricerade element innebär att själva produktionen av de olika elementen sker inomhus och sedan levereras de till byggplatsen för montering. Fördelarna med denna byggmetod är flera och rätt planerad och utförd så finns det möjlighet till stora besparingar i form av tid, resurser och ekonomi. Dock är denna metod ytterst känslig för förseningar och om detta skulle inträffa kan det få stora konsekvenser både tidsmässigt och ekonomiskt. Det hela bygger på logistiken och att just in time principen fungerar utan missöden. (Svensk byggtjänst, 2008) Just in time principen är ett begrepp som innebär att fler mindre leveranser skickas för att sedan kunna monteras ihop på byggplatsen i stort sett direkt när leveransen anländer till bygget. Allt detta är för att slippa mellanlagra elementen och undvika risk att fukt byggs in i husen. Fig. 12: En prefabricerad vägg lyfts på plats med hjälp av en kran. (Betongvaruindustrin, 2008g) Den prefabricerade stommen för skolan i Hagfors monteras av NCC själva och de undviker på så sätt att blanda in underentreprenörer. Priset kan då troligen pressas ytterligare eftersom montering av elementen, och därmed en pålagd vinst för underentreprenaden undviks. Samtidigt tillkommer kostnader för montage av prefabelementen och detta är inräknat i kostnaden för den prefabricerade stommen. 19

24 Platsgjuten betong Vid byggnation med platsgjuten betongstomme tillverkas betongen på fabrik oftast lokalt. Betongmassan levereras till bygget i betongbilar, som med hjälp av en pump fyller upp gjutformen med betongmassa. Gjutformen är tillverkad för att balkar och pelare ska få rätt dimension. I gjutformen är armeringen placerad för att öka draghållfastheten på betongen. Betong fylls på i gjutformen, för att sedan härda i minst ett dygn. När betongen har härdat plockas formen bort och man har en färdig balk eller pelare, detta görs i regel dagen efter. Betongen fortsätter dock att härda även efter att formen är borttagen. Vid gjutning av vägg eller pelare så står formen på plats innan gjutning. När balkar gjuts görs det inte på plats, utan den lyfts på plats med en kran efter härdningen är färdig. För att gjuta samman pelare och bjälklag är armering ingjuten i bjälklaget och sticker upp där pelaren ska stå. När pelaren sedan gjuts på plats gör den uppstickande armeringen att den blir stabil. Innan det kan byggas vidare på betongen, till exempel med gips eller målning, måste den vara uttorkad, vilket tar tid när stommen är platsgjuten. I brukskedet av byggnaden så är betongen i princip helt underhållsfri och den har lång livslängd, oftast mycket längre än många byggnader. 20

25 2.2.4 Miljö Den största miljöbelastningen vid framställning av betongbeståndsdelarna står cementtillverkningen för sett ur ett livscykelperspektiv. Produktionen av cement är mycket energikrävande. Förbrukningen vid tillverkningen uppgår till kwh/ton. Vid framställning av cement används gamla bildäck och andra restprodukter som bränns i cementugnarna enligt BidCon miljödatabas. Cementugnar ska ha en hög och stabil temperatur, vilket gör att energirikt avfall såsom bildäck lämpar sig väldigt bra. När cement produceras sker det i en dammig och bullrig miljö och en del beståndsdelar är starkt allergiframkallande. Framställningen av cement medför också stora mängder utsläpp av miljöförstörande ämnen såsom svaveldioxider, kväveoxider samt koldioxid. Dessa påverkar miljön genom försurning, övergödning och en ökad växthuseffekt. Inom den svenska industrin står cementtillverkning för två procent av utsläppen av koldioxid. För att minska koldioxidutsläppen försöker man byta ut fossila bränslen vid upphettning av kalk mot alternativa bränslen, och man har även investerat pengar för at minska svaveldioxiderna och kväveoxiderna. En annan beståndsdel i betong är ballasten, som oftast utgörs av natursten och på många håll börjar den bli en bristvara, speciellt invid storstäderna. Som tidigare nämnts blandas betong till större byggen på fabriker och transporterna till byggplatsen är ofta tunga och relativt korta beroende på avståndet till närmaste betongfabrik. Det finns uppemot 200 betongfabriker i landet, så det finns oftast en fabrik i närheten. Jämför man med färdiga betongelement, som bara tillverkas på ett fåtal ställen i landet, så måste dessa nästan alltid transporteras längre. Detta ger en större miljöpåverkan om man ser till koldioxidutsläppet. I vissa fall används tillsatsmedel i betong för att ändra dess egenskaper. Det kan till exempel vara superflytmedel som gör att betongen inte behöver vibreras, vilket i sin tur leder till att vibrationsskadorna på arbetarna minskar. När ett hus uppbyggt av betong rivs kan betongen återvinnas till betongpannor, som används istället för tegelpannor på tak, rör, element eller betongsten. Återanvändning sker också i form av krossning till fyllnadsmaterial till exempelvis vägar eller malning till ny cement som görs till ny betong. (BidCon, 2008b) 21

26 Fig. 13: Bilden visar betongens kretslopp från de olika delarna till färdig produkt (Betongvaruindustrin, 2008h) NCC köper in de prefabricerade elementen från Tyskland på grund av att kostnaden blir betydligt lägre jämfört med att köpa från företag i Sverige. Utsläppen från dessa leveranser medför en ökad belastning och sett ur miljösynpunkt är detta inget bra val. Om man ser till arbetsmiljön på byggarbetsplatsen kan arbetsskador som vibreringsskador på personal vid bearbetning av betongmassan uppkomma. Damm från betong kan även irritera huden, ge allvarligare ögonskador och kan vara farligt vid inandning. (BidCon, 2008b) Dessa problem kan man flytta från byggarbetsplatsen till en fabrik där arbetsmiljön kan kontrolleras på ett bättre sätt genom att välja en prefabricerad stomme, även om man inte helt kan undvika dem. 22

27 2.2.5 Dimensionering Den platsgjutna betongstommen kommer att bestå av runda och fyrkantiga envåningspelare i olika dimensioner. Balkarna som kommer att bäras upp av pelarna kommer att utföras rektangulära. Pelarna kommer att armeras för att inte knäckas, det vill säga de kommer att armeras uppifrån och ner, se figur 13. Balkarna armeras i underkant för att motverka att det uppstår sprickbildning där dragspänningar verkar. Prefabricerade element är tvungna att kontrolleras så att de håller för lyft. Fig.14: Figur till vänster: Snitt på en balk med dragarmering och byglar som även motverkar tvärkrafter i balken. Figur till höger: Snitt av en pelare med längsgående armering som runda ringar samt byglar som håller fast armeringen. 23

28 3. Resultat och jämförelse Vårt projekt går ut på att jämföra olika stomkonstruktioner för att sedan välja den lämpligaste med hänsyn till tid och ekonomi. Miljön har en viss inverkan på beslutet men har ingen avgörande betydelse. Detta beror på att den ekonomiska biten och tiden är de viktigaste faktorerna för ett byggföretag. En kalkyl har upprättats för kostnaderna vid byggnation av en stålstomme och en platsgjuten stomme. Se bilaga 4 och 5 Kalkyl. I kalkylen har det inte gjorts några påslag för arbetsledning och maskiner (arbetsplatsomkostnader). 3.1 Tid Det som kan konstateras om man endast ser till den tiden det tar att bygga de olika alternativen av stommarna är att den platsbyggda stommen bör ta längst tid. Detta beror på att många fler moment måste genomföras på plats. Arbeten så som formning, armering och avformning undkommer man om man istället skulle välja en stålstomme eller en prefabricerad betongstomme. Uttorkningstiden måste även tas med i beräkningen vilket till exempel betyder att stomkomplettering så som isolering av väggar inte bör göras förrän betongen har nått en viss grad av uttorkning. Vidare kan man konstatera att stålstommen kräver stomkomplettering i form av utfackningsväggar vilket även det kräver en del arbete på plats. Om man förutsätter att logistiken är väl samordnad så att just in time principen kan upprätthållas har den prefabricerade stommen en klar fördel på denna punkt. Ju snabbare entreprenaden uppförs, desto tidigare kan byggföretaget få betalt. Även räntekostnaderna för eventuella lån minskar om byggtiden minimeras. En stålstomme och en prefabricerad betongstomme är dock relativt störningskänsligt, dels på grund av att logistiken kräver en omfattande samordning och att delarna tillverkas på fabrik vilket ställer höga krav på bygghandlingar. 3.2 Ekonomi På grund av att arbetsplatsomkostnaderna, APO, skiljer sig för de olika byggmetoderna kan man inte jämföra de direkta kostnaderna för material och arbete med varandra. För en platsbyggd stomme är arbetsplatsomkostnaderna större, bland annat beroende på att det krävs större materialupplag. Enligt NCC ligger arbetsplatsomkostnaderna för en platsbyggd stomme runt 20 % medan siffran endast är ca 6 % för en prefabricerad stomme. (Intervju, Bo Rom, Thomas Boman, NCC, ) 24

29 Tabell 1 visar respektive stommes ungefärliga kostnader för arbete, material och underentreprenader, UE, samt arbetsplatsomkostnader. Här kan man se att platsgjuten betong är det billigaste valet medan en stålstomme genererar de högsta kostnaderna. Tabell 1: De ungefärliga kostnaderna och merkostnaden jämfört med den billigaste stommen. Här kan man även se att platsgjuten betong är det billigaste valet. 3.3 Miljö Prefab-elementens stora nackdel är att de i detta fall tillverkas i Tyskland och kräver därför långa, tunga transporter. Platsbyggande har på den här punkten en fördel beroende på att betongfabriker finns mer lokalt placerade vilket skulle resultera i betydligt kortare transporter. Om man ser till miljöeffekterna vid tillverkningen och användning av respektive material kan det konstateras att användandet av betong är ett mer hållbart val än stål beroende på lägre energiförbrukning vid tillverkning och den stora värmetrögheten i betongen som gör att energiförbrukningen i byggnaden minskar. När det gäller arbetsmiljön på byggarbetsplatsen kräver både stål och platsgjuten betong mer bearbetning på plats jämfört med prefabricerad betong, vilket i sin tur innebär större risk för olyckor och belastningsskador. 25

30 4. Diskussion Kostnaden för byggnadsmaterialet på varje stomval har baserats på NCCs priser och den teoretiska mängd som ligger till grund för kostnaderna har tagits fram från konstruktionsritningar. Prisuppgiften för de prefabricerade elementen har NCC endast fått som en sammanslagen post i kalkylen där det inte framgår priserna för de enskilda typerna. Vi har i samråd med NCC gjort en uppskattning på kostnaden för pelarna och balkarna och de snedställda väggarna på plan ett. Kraven på byggnadens låga energiförbrukning är inte något som talar för att stål skulle vara det mest lämpliga valet. En byggnad konstruerad med en stålstomme har en mycket sämre förmåga att lagra värme än en byggnad av betong. Man brukar säga att en tung byggnad har en större värmetröghet vilket skapar förutsättningar för en lägre och jämnare energiförbrukning. Energiförbrukningen vid tillverkning av en byggnad står bara för en liten del av den totala energiförbrukningen om man ser till hela byggnadens livslängd. När man använder sig av platsgjuten betong till ett så stort bygge som detta är det mycket som kan gå snett. Väderförhållandena spelar roll, det vill säga att det är svårt att gjuta när det regnar och när det är allt för varmt, för då härdar betongen dåligt. Vid gjutningen måste flera formar vara färdiga för att allt gå ska gå så smidigt som möjligt och man inte ska förlora tid. Platsbyggande kräver även stora resurser i form av yrkesarbetare och arbetsledning samt samordningen av dessa. Eftersom det är väldigt många arbetsmoment som är inblandade vid platsbyggande med betong betyder det även att fler moment är kritiska. Ett kritiskt moment är en aktivitet som är tvungen att utföras inom tidsplanen, annars är risken stor att byggtiden förlängs. Vid produktion av prefabricerade element kan man undvika de flesta problem som väder orsakar vid användning av platsgjuten betong. All produktion sker inomhus i fabriker och förutom att problem på grund av väderförhållanden minimeras så minskas även olycksrisken. Prefabricerat byggande har dock nackdelen att det är mycket störningskänsligt på grund av att det förlitar sig helt på att logistiken fungerar utan några förseningar. Skolan i Hagfors är alltså beroende av punktliga leveranser från prefabföretaget i Tyskland och när leveranserna sker på så stora avstånd är riskerna betydligt större för förseningar. Sett ur miljösynpunkt är leveranser från Tyskland en belastning för miljön och är inte att föredra. Men på grund av de 26

31 vinster som ett väl fungerande prefabbygge kan medföra överväger den ekonomiska vinsten belastningen som leveranserna har på miljön. Om leveranserna skett från ett företag i Sverige hade belastning på miljön minskat betydligt och prefabricerat hade varit ett starkare alternativ. Dock kan leveranstiderna på prefabricerat vara upp till ett år i Sverige och priset är mycket högre än utomlands. Beräkningarna som har utförts är gjorda endast i brottgränstillstånd. Det vill säga att ingen hänsyn har tagits till nedböjningar (bruksgränstillstånd). Skulle detta ha gjorts är det sannolikt att det skulle krävas större dimensioner på stålstommen och mer armering i den platsgjutna betongstommen. Detta skulle även betyda att kostnaderna för en stomme av platsbyggd betong eller stål skulle öka ytterligare och i så fall är prefabricerat byggande ett ännu bättre val. 27

32 5. Slutsats Användning av prefabricerade element till stommen ger en kortare byggtid och har ett lägre behov av resurser i form av arbetare, vilket även innebär enklare samordning. Dock kräver denna större noggrannhet i planering och en mycket väl fungerande logistik. Förseningar i leveranser medför att hela bygget blir stillastående och kostnaderna ökar. Eftersom NCC själva monterar den prefabricerade stommen minskar även risken för problem eller tvister som kan uppstå med underentreprenörer. Den platsbyggda betongstommen ger enligt vår modell en mindre kostnad jämfört med den prefabricerade betongstommen men den snabbare monteringen gör att det blir stora vinster i form av tid. Detta betyder även att administrations- och räntekostnader minskar samt att en tidigare inflyttning ger tidigare intäkter för NCC. 28

33 6. Tackord Vi vill tacka NCC för att vi har fått chansen att göra vårt examensarbete på uppdrag av dem. Vi vill också tacka våra externa handledare Bo Rom och Thomas Boman på NCC för all hjälp vi har fått. Till sist vill vi också tacka Carina Rehnström, vår handledare på universitetet. 29

34 Referenslista Litteratur BidCon (2008a): Uppslagsbok miljö, sökord stål ( ) BidCon (2008b): Uppslagsbok miljö, sökord betong ( ) Burström P G (2001a): Byggnadsmaterial sid.10. Studentlitteratur, Lund. Burström P G (2001b): Byggnadsmaterial sid Studentlitteratur, Lund. Johannesson P, Vretblad B (2005): Byggformler och tabeller, Liber, Malmö. Petersson B-Å (2004): Tillämpad byggnadsfysik sid. 40. Studentlitteratur, Lund. Internet Betongbanken (2008b): hämtat från <http://www.betongbanken.com/index.aspx?s=3137> Betongvaror (2008): hämtat från <http://www.betongvaror.se/om-betong.html> Betongvaruindustrin (2008a): hämtat från <http://www.betongvaruindustrin.se/sv/bygga-med-prefab/?chapter=7> Betongvaruindustrin (2008b): hämtat från <http://www.betongvaruindustrin.se/sv/bygga-med-prefab/?chapter=9> Betongvaruindustrin (2008e): hämtat från <http://www.betongvaruindustrin.se/sv/bygga-med-prefab/?chapter=9> Betongvaruindustrin (2008f): hämtat från <http://www.betongvaruindustrin.se/sv/bygga-med-prefab/?chapter=48> 30

35 Jernkontoret (2008): hämtat från <http://www.jernkontoret.se/stalets_kretslopp/atervinning/index.php> (MDH, 2008) kompendium Betong hämtat från <http://www.mdh.se/ist/kurser/bygg_old/wb0620/kompendium/betong.pdf> Stålbyggnadsinstitutet (2008a): hämtat från <http://www.sbi.se/sok/sok_dokument.asp?did=50> Stålbyggnadsinstitutet (2008b): hämtat från <http://www.sbi.se/omraden/o_frameset.asp?mid=2&kid=15&mgrp=0> Stålbyggnadsinstitutet (2008c): hämtat från <http://www.sbi.se/sok/sok_dokument.asp?did=61> Stålbyggnadsinstitutet (2008d): hämtat från <http://www.sbi.se/omraden/o_frameset.asp?mid=3&kid=49&mgrp=0> Stålbyggnadsinstitutet (2008e): hämtat från <http://www.sbi.se/uploaded/dokument/files/stålet%20och%20miljön_sbi- Jernkontoret%20(2001).pdf> Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (2008): hämtat från <http://www.sbuf.se/projectdocuments/info/9017/sammanfattande%20beskrivning.pdf> Svenska Fabriksbetongföreningen (2008a): hämtat från <http://www.fabriksbetong.se/index.php3?use=publisher&id=102&lang=1> Svenska Fabriksbetongföreningen (2008b): hämtat från <http://www.fabriksbetong.se/index.php3?use=publisher&id=100&lang=1> Svensk byggtjänst (2008): Hämtat från <http://www.byggtjanst.se/img/content/pdf/ide/indu_byggande.pdf> 31

36 Muntliga källor Boman, Thomas entreprenadingenjör NCC Dahlkvist, Bengt konstruktör WSP Rom, Bo entreprenadchef NCC Bilder Betongbanken, (2008a): hämtat från <http://www.betongbanken.se/index.aspx?s=2908> Betongbanken (2008c): hämtat från <http://www.betongbanken.com/index.aspx?s=3137> Betongvaruindustrin (2008c, 2008d): hämtat från <http://www.betongvaruindustrin.se/sv/bygga-med-prefab/?chapter=9> Betongvaruindustrin (2008g): hämtat från <http://www.betongvaruindustrin.se/sv/bygga-med-prefab/?chapter=11> Betongvaruindustrin (2008h): hämtat från <http://www.betongvaruindustrin.se/sv/bygga-med-prefab/?chapter=10> LLP Arkitektkontor (2008): hämtat från <http://www.llp.se/hagfors.htm> Scandinavian WeldTech (2008a): hämtat från <http://www.swt.eu/svenska/main.htm> Scandinavian WeldTech (2008b): hämtat från <http://www.swt.eu/downl/swtbroschyr99.pdf> Skanska (2008), hämtat från <http://www.skanska.se/files/documents/pdf/vackra_bostader.pdf> 32

Till dig som inte drömmer om betong...

Till dig som inte drömmer om betong... Till dig som inte drömmer om betong... ... men som kanske borde göra det. Betong är ett framtidsmaterial med en flertusenårig historia. Det är ett robust och hållbart byggmaterial med många fördelar, inte

Läs mer

Stålfiberarmerad betongplatta

Stålfiberarmerad betongplatta Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Byggteknik Stefan Lilja Erik Rhodiner Stålfiberarmerad betongplatta En jämförelse mellan nätarmerad och fiberarmerad betongplatta vid Konsum i Sunne Steel fiber

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Kan du din betong? Betong har funnits i flera tusen år. Det är vår tids mest använda byggmaterial och dess mångsidighet är oöverträffad.

Kan du din betong? Betong har funnits i flera tusen år. Det är vår tids mest använda byggmaterial och dess mångsidighet är oöverträffad. Kan du din betong? Betong har funnits i flera tusen år. Det är vår tids mest använda byggmaterial och dess mångsidighet är oöverträffad. I Sverige produceras årligen cirka fem miljoner kubik meter betong.

Läs mer

Stämpning av bjälklag kräver kunskap

Stämpning av bjälklag kräver kunskap Stämpning av bjälklag kräver kunskap När ett bjälklag gjuts, utförs formstämpningen enligt anvisningar eller ritningar från formalternativt plattbärlagsleverantören. Detta innebär klara och tydliga regler

Läs mer

Den andra delen innehåller allmänna anvisningar som bl.a. kan användas vid planering av stommens montage och vid upprättande av bygghandlingar.

Den andra delen innehåller allmänna anvisningar som bl.a. kan användas vid planering av stommens montage och vid upprättande av bygghandlingar. SWT-ANVISNINGAR V2.2 INLEDNING SWT-systemet består av både stålpelare och stålbalkar för fasader och byggnaders inre och dess system är avsett för att bära vertikala laster. Systemets komponenter kan delas

Läs mer

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

Kasper Salin-vinnare skapad

Kasper Salin-vinnare skapad Peter Fajers, Civilingenjör, handläggande stålkonstruktör Väven Kasper Salin-vinnare skapad FEM-DESIGN Umeås nya landmärke har skapats i samarbete mellan två av Skandinaviens ledande arkitektkontor, norska

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION YTTRE OCH INRE MILJÖ. Produkt: Byggplatsarbeten inklusive montage av betongelement framställda på fabrik

BYGGVARUDEKLARATION YTTRE OCH INRE MILJÖ. Produkt: Byggplatsarbeten inklusive montage av betongelement framställda på fabrik Miljöhandbok 0600 Avser Dokumentnr Sida MH12 2003385/6 1 (5) Fastställd av, datum, sign Skapad/Ändrad av Skapad datum Ändrad datum Tommy Liefvendahl, 2002-0-02 Lars Åberg 18-03-17 02-0-02 BYGGVARUDEKLARATION

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

Vi lever i en ny värld.

Vi lever i en ny värld. Vi lever i en ny värld. Spelreglerna är nya i byggbranschen. Under de senaste decennierna har branschen genomgått en revolutionerande förändring. Förr byggde man hela huset på plats. Nu tillverkar man

Läs mer

Konstruktiv utformning

Konstruktiv utformning Konstruktiv utformning Stålstommar Betongstommar Trästommar Detaljlösningar Betong Stål Trä Konstruktionsteknik LTH 1 STÅL Konstruktionsteknik LTH 2 STÅL profiler Rörprofiler Konstruktionsteknik LTH 3

Läs mer

30 000 mil från Ystad till Umeå! Prefabricerat att bygga effektivt. Miljö i fokus. Standardisering blir effektivitet

30 000 mil från Ystad till Umeå! Prefabricerat att bygga effektivt. Miljö i fokus. Standardisering blir effektivitet #2 NYHETER PREFABRICERADE BETONGELEMENT 2016 30 000 mil från Ystad till Umeå! Prefabricerat att bygga effektivt Miljö i fokus Standardisering blir effektivitet Ansvarig utgivare: Inge Andersson Redaktör:

Läs mer

Bild 1. Vy från älvenvid nästan färdigt montage. Inledning. Bild 2. Kalkylritningar principdetaljer.

Bild 1. Vy från älvenvid nästan färdigt montage. Inledning. Bild 2. Kalkylritningar principdetaljer. Bild 1. Vy från älvenvid nästan färdigt montage Inledning Bild 2. Kalkylritningar principdetaljer. Jag tänkte kort beskriva stommens uppbyggnad. Stommen består av bjälklagsintegrerade stålbalkar (1, 2,

Läs mer

PM Produktion och rivning

PM Produktion och rivning Sida 1 av 11 Projekt Ny Bro 2020 Handläggare av (leverantör) J. Bjerstedt/ATKINS Godkänd (leverantör) R. Timmerman/ATKINS Diarie-/Upphandlingsnummer TN/2013:74 13/196 Granskad (leverantör) C. Mundell/ATKINS

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus Hårda skivor för brandskydd av stålkonstruktioner Hårdskiva Plus är en skiva för användning bland annat till brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Skivorna består av kalciumsilikat förstärkt med cellulosafibrer

Läs mer

EXAMENSARBETE. Självkompakterande betong. Mattias Sundén. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Självkompakterande betong. Mattias Sundén. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Självkompakterande betong Mattias Sundén Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förord Examensarbetet ingår som

Läs mer

DAT: FLEXIBLA OCH KOSTNADSEFFEKTIVA STOMSYSTEM FÖR DINA PROJEKT

DAT: FLEXIBLA OCH KOSTNADSEFFEKTIVA STOMSYSTEM FÖR DINA PROJEKT DAT: 2016-12-08 FLEXIBLA OCH KOSTNADSEFFEKTIVA STOMSYSTEM FÖR DINA PROJEKT CONNECTOR ÄR DIN BÄSTA LEVERANTÖR AV SAMVERKANSBALKAR. HAR DU PROJEKTET HAR VI BALKEN. Därför Connectors samverkansbalk: CSB är

Läs mer

Rivning och sanering Gusums bruk

Rivning och sanering Gusums bruk Rivning och sanering Gusums bruk Mikael Persson 18/2-10 Innehållförteckning Rivningsteknik Arbetsförlopp Rivningsmaskiner Återvinning Dokumentation Rivningsteknik\ - Certifiering BF9K Produkt certifiering

Läs mer

Väderskydd RÅDGIVANDE REFERENS

Väderskydd RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Väderskydd I samband med ny- och ombyggnationer med fuktkänsliga material där risk finns för uppfuktning av nederbörd eller annat utifrån kommande vatten, krävs väderskydd för att säkerställa

Läs mer

Väderskydd RÅDGIVANDE REFERENS

Väderskydd RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Väderskydd I samband med ny- och ombyggnationer med fuktkänsliga material där risk finns för uppfuktning av nederbörd eller annat utifrån kommande vatten, krävs väderskydd för att säkerställa

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Temperaturens betydelse Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens hållfasthetstillväxt.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta A- och B-Skivor

MONTERINGSANVISNING Protecta A- och B-Skivor Protecta A och BSkivor 1 (10) 09 17 Innehållsförteckning Generella tekniska data Sid 1 Generell monteringsanvisning Sid 2 Brandisolering av stål i fasader o. gipsväggar Sid Brandisolering av stålplåtstak

Läs mer

Lindab. A good thinking company

Lindab. A good thinking company lindab we vi simplify förenklar construction byggandet Lindab A good thinking company 1 Följ mig på LinkedIn 2 lindab we vi simplify förenklar construction byggandet Lindabkoncernen i korthet Lindab är

Läs mer

Spara stort med elpo-byggelement

Spara stort med elpo-byggelement Spara stort med elpo-byggelement Spara på byggtiden Spara på bostadsytan Spara på materialkostnader Spara dessutom på naturen Elpotek Oy innovationer inom husteknik Företaget Elpotek Oy är specialiserat

Läs mer

Föreläsning 12 Material kopplat till struktur Genomgång inför demolab

Föreläsning 12 Material kopplat till struktur Genomgång inför demolab Föreläsning 12 Material kopplat till struktur Genomgång inför demolab Skansen kronan Byggnadstekniska konstruktioner, 1BY034 Redovisning övning 3 Max 10 sidor Förbered en presentation på 15 minuter Förbered

Läs mer

Umeå Universitet Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik

Umeå Universitet Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik KONSTRUKTIONSUPPGIFT: FLERVÅNINGSBYGGNAD I STÅL 1. SYFTE Syftet med konstruktionsuppgiften är att studenterna skall få övning i att dimensionering av stålkonstruktioner samt se hur en bärande stomme till

Läs mer

Toprock system. - Takisolering på toppen. Effektiv montering Kostnadseffektivt Optimalt brandskydd Nu med justerade isoleringstjocklekar

Toprock system. - Takisolering på toppen. Effektiv montering Kostnadseffektivt Optimalt brandskydd Nu med justerade isoleringstjocklekar TOPROCK System Rockwool SVERIGE Toprock system - Takisolering på toppen Effektiv montering Kostnadseffektivt Optimalt brandskydd Nu med justerade isoleringstjocklekar Lätt att hantera nyutvecklat lamellsystem

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROJEKT VÄGGELEMENT AV MASSIVTRÄ

SAMMANFATTNING AV PROJEKT VÄGGELEMENT AV MASSIVTRÄ SAMMANFATTNING AV PROJEKT VÄGGELEMENT AV MASSIVTRÄ KONTOR Östavallsågen Ansvarig: Anders Gustafsson Skellefteå, 2001-10-11 Sammanfattning av projekt Väggelement av massivträ Sid 2 OBJEKT: Kontorshus Objektbeskrivning:

Läs mer

Kolfiberförstärkning, som

Kolfiberförstärkning, som BETONG Kolfiberkomposit klarar stor dragspänning i relation till sin vikt. Men som för alla nya produkter och metoder medföljer också nya problem, bland annat för att kolfibern måste brandskyddas. Med

Läs mer

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering SYSTEM ROCKWOOL SVERIGE System En ny generation takisolering Nya direktiv innebär mer isolering Allt hårdare miljödirektiv och lagar gör att det ställs höga krav på de hus som byggs idag. För att nå de

Läs mer

MOELVENMETODEN METODEN DÄR DU FÅR MAXIMAL NYTTA

MOELVENMETODEN METODEN DÄR DU FÅR MAXIMAL NYTTA METODEN DÄR DU FÅR MAXIMAL NYTTA MOELVENMETODEN Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat en metod där man får maximal nytta av fördelarna av att bygga industriellt. Genom att förbereda projektering,

Läs mer

Gjut en platta på mark

Gjut en platta på mark http://www.viivilla.se/bygg-och-byggmaterial/gjut-en-platta-pamark.aspx?menu=41297&area=&noarea=0&category=&std=true Gjut en platta på mark Steg för steg ger vi dig här handfasta råd om hur du bygger din

Läs mer

Konstruktionsteknik 25 maj 2012 kl Gasquesalen

Konstruktionsteknik 25 maj 2012 kl Gasquesalen Bygg och Miljöteknologi Avdelningen för Konstruktionsteknik Tentamen i Konstruktionsteknik 25 maj 2012 kl. 14.00 19.00 Gasquesalen Tillåtna hjälpmedel: Tabell & Formelsamlingar Räknedosa OBS! I vissa uppgifter

Läs mer

MILJÖSMART BYGGANDE MED BETONG. Miljösmart, ekonomiskt och hållbart. Det moderna betongbyggandet vinner mark.

MILJÖSMART BYGGANDE MED BETONG. Miljösmart, ekonomiskt och hållbart. Det moderna betongbyggandet vinner mark. MILJÖSMART BYGGANDE MED BETONG Miljösmart, ekonomiskt och hållbart. Det moderna betongbyggandet vinner mark. 1 Miljö- och kvalitetsarbete på Swerock Visst är det fantastiskt vad saker och ting kan förändras.

Läs mer

Dimensionering i bruksgränstillstånd

Dimensionering i bruksgränstillstånd Dimensionering i bruksgränstillstånd Kapitel 10 Byggkonstruktion 13 april 2016 Dimensionering av byggnadskonstruktioner 1 Bruksgränstillstånd Formändringar Deformationer Svängningar Sprickbildning 13 april

Läs mer

Hållbart byggande med betong

Hållbart byggande med betong Hållbart byggande med betong En rapport från Betongforum Utgiven av Betongforum www.betongforum.se Form: Bob Reklambyrå Foto sid 20, Riccardo Palombo Hållbart byggande med betong Detta dokument har tagits

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

MONTERINGSANVISNING GRUND

MONTERINGSANVISNING GRUND MONTERINGSANVISNING GRUND Steg för steg ger vi dig handfasta råd om hur du bygger din egen grund. www.thuresson.se Innan du börjar De flesta byggnader kräver byggnadslov, konstruktionsritningar samt kontakter

Läs mer

levereras måttanpassad för de flesta konstruktioner vattenspärr etc. kan integreras vid tillverkningen Stremaform strong > 300 mm > 300 mm

levereras måttanpassad för de flesta konstruktioner vattenspärr etc. kan integreras vid tillverkningen Stremaform strong > 300 mm > 300 mm Stremaform Stremaform är en kvarsittande gjutavstängare som består av ett finmaskigt specialnät, insvetsat mellan längs- och tvärgående stänger, i ett armeringsnät 7 x 5,5 mm med rutstorlek 140 x 50/140

Läs mer

Föreläsning 4 del 1. Stomstabilisering. Konstruktionsteknik, LTH

Föreläsning 4 del 1. Stomstabilisering. Konstruktionsteknik, LTH Föreläsning 4 del 1 Stomstabilisering 1 Laster Stabilisering - allmänt Stomstabilisering Disposition Stabilisering av flervåningsbyggnader Vertikala stabiliserande enheter Bjälklag som styv skiva 2 Stomstabilisering

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

Balkongbesiktning. En guide från Balkongföreningen. Balkong föreningen

Balkongbesiktning. En guide från Balkongföreningen. Balkong föreningen Balkongbesiktning En guide från Balkongföreningen Balkong föreningen Balkongen är en viktig byggnadsdel, både funktionellt och estetiskt, som tyvärr ofta blir förbisedd gällande underhåll. Det ligger på

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05 Bruksanvisning Så ska framtiden byggas Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong Godkännandebevis 0204/05 Kan laddas ned från www.bewi.com Grundarbete Grundarbete Sidan 2 Flexibel bredd Sidan 3 Flexibel

Läs mer

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT.

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. FÖR DIG SOM VÄRDESÄTTER KREATIVITET, MILJÖ, HÅLLBARHET OCH ESTETIK. Idag kan du skapa fantastiska bostadsmiljöer av betong, med stor variation på både struktur,

Läs mer

Följande ska redovisas/dimensioneras

Följande ska redovisas/dimensioneras K-uppgift Följande ska redovisas/dimensioneras Beskriv och dimensionera stomstabiliseringssystem med ingående komponenter (t.ex. vindförband och takplåt). Gör skisser som visar hur lasterna går ner i

Läs mer

Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT

Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT Radiolinja, Esbo. Konceptet Normek Fasad är en servicehelhet för kontors-, affärs- och industribyggnader som även lämpar sig för bostadshus och renoveringar. Normek

Läs mer

Miljöhandbok Avser Dokumentnr Sida MH12 1 (5) Fastställd av, datum, sign Skapad/Ändrad av Skapad datum Ändrad datum BYGGVARUDEKLARATION

Miljöhandbok Avser Dokumentnr Sida MH12 1 (5) Fastställd av, datum, sign Skapad/Ändrad av Skapad datum Ändrad datum BYGGVARUDEKLARATION Miljöhandbok Avser Dokumentnr Sida MH12 1 (5) Fastställd av, datum, sign Skapad/Ändrad av Skapad datum Ändrad datum Tommy Liefvendahl, 2009-04-14 Lars Åberg/Tommy Liefvendahl 1998-03-17 2009-04- 14 BYGGVARUDEKLARATION

Läs mer

Rapport Utredning befintliga bärande konstruktioner Påbyggnad av centrumfastighet

Rapport Utredning befintliga bärande konstruktioner Påbyggnad av centrumfastighet Rapport Utredning befintliga bärande konstruktioner Påbyggnad av centrumfastighet Beställare (kund): Fittja Centrumfastigheter AB Uppdragsnamn: Utredning Fittja centrum, etapp 1 Uppdragsnummer: 5356-001

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Ett häfte om temperaturens betydelse Januari 07 Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens

Läs mer

Möjligheter med samverkanskonstruktioner. Stålbyggnadsdagen Jan Stenmark

Möjligheter med samverkanskonstruktioner. Stålbyggnadsdagen Jan Stenmark Möjligheter med samverkanskonstruktioner Stålbyggnadsdagen 2016 2016-10-26 Jan Stenmark Samverkanskonstruktioner Ofrivillig samverkan Uppstår utan avsikt eller till följd av sekundära effekter Samverkan

Läs mer

Vi är specialisterna på betong

Vi är specialisterna på betong Vi är specialisterna på betong Vi började med en fabrik i Sverige 1955 Allt startade 1955 då den svenske ingenjören och entreprenören Martin Thomas grundade företagets första betongfabrik i Karlstad. Martin

Läs mer

Statik. Nåväl låt oss nu se vad som är grunderna för att takstolsberäkningen ska bli som vi tänkt.

Statik. Nåväl låt oss nu se vad som är grunderna för att takstolsberäkningen ska bli som vi tänkt. Statik Huvuddelen av alla takstolsberäkningar utförs idag med hjälp av ett beräkningsprogram, just anpassade för takstolsdimensionering. Att ha ett av dessa program i sin dator, innebär inte att användaren

Läs mer

Examensarbetet i Byggnadsteknik/15 Högskolepoäng Miljöteknik

Examensarbetet i Byggnadsteknik/15 Högskolepoäng Miljöteknik Examensarbetet i Byggnadsteknik/15 Högskolepoäng Miljöteknik 1 2 SAMMANFATTNING Energianvändning under produktion av nya byggnader är en aspekt på den angelägna miljöfrågan, men än saknas både regleringar

Läs mer

Brandskydd av stålkonstruktioner

Brandskydd av stålkonstruktioner PROMATECT -H Brandskydd av stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -H PROMATECT-H er en obrännbar skiva som används för brandskydd av stål och betong konstruktioner i miljöer där det förekommer fukt PROMATECT-H

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2013/2334 Utskriftsdatum: 2013-09-10 Kurser

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2013/2334 Utskriftsdatum: 2013-09-10 Kurser Kurser Utbildningen har 17 huvudmoment/delkurs(er). Kursens namn: Behörighetskurser Beskrivning: Här har vi samlat ett antal behörighetsgivande småkurser som är nödvändiga för ett arbete inom byggproduktion

Läs mer

Krav enligt BBR08. Brand. Brandteknisk klass. Brandteknisk klass. Brandteknisk klass. Säkerhet vid brand Bärförmåga vid brand

Krav enligt BBR08. Brand. Brandteknisk klass. Brandteknisk klass. Brandteknisk klass. Säkerhet vid brand Bärförmåga vid brand Krav enligt BBR08 Brand Säkerhet vid brand Bärförmåga vid brand 2 Krav enligt BBR08 Brandteknisk klass Brandcell Brandbelastning Sprinkler Räddningstjänst, tid Brandteknisk klass Bestäms utifrån: Antal

Läs mer

Välkommen till ett smartare byggande!

Välkommen till ett smartare byggande! Smartare byggande Välkommen till ett smartare byggande! Strängbetong är Sveriges ledande företag inom industriellt byggande. Vi har drivit tanken med att bygga i moduler ett steg längre och förvandlat

Läs mer

HUSBYGGNAD. Ämnets syfte

HUSBYGGNAD. Ämnets syfte HUSBYGGNAD Ämnet husbyggnad behandlar husbyggnadsprocessens alla stadier från projektering till det att objektet är färdigt att användas. Det behandlar även svensk byggtradition och arkitektur samt olika

Läs mer

Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures Fallstudier

Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures Fallstudier Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures Fallstudier Juni 2014 Agenda 12/11/2014 2 12/11/2014 3 Studiens omfattning Syftet med studien är att jämföra miljöprestandan hos kontorsbyggnader

Läs mer

GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER

GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER Tillverkning och försäljning: GLH Byggdetaljer AB Stenhuggaregatan 21, 913 35 HOLMSUND Telefon 090-402 48, Telefax 090-14 92 00 PROJEKTERINGSHANDLING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning.

Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning. Allmänt Gällande regler och föreskrifter: BFS 1993:57-BBR 1, BFS 2008:8-EKS 1(Eurokoder), Husama08 Revideringar: Revideringar får ej göras på ritning utan konstruktörens medgivande. Säkerhetsklass:: Byggnaden

Läs mer

Olyckslaster och fortskridande ras

Olyckslaster och fortskridande ras Konstruktionsteknik- Byggsystem Olyckslaster och fortskridande ras Litteratur: Utdelad kopia av Boverkets handbok, Svängningar, deformationspåverkan och olyckslast Raset vid Ronan Point i London 1968 Gasexplosion

Läs mer

Helhetsleverantör av stålkonstruktioner

Helhetsleverantör av stålkonstruktioner Helhetsleverantör av stålkonstruktioner EN 1090-1 ABT-BALKEN AB Niclas, Torsten och Johan Salomonsson ABT-Balken AB helhetsleverantör av stålkonstruktioner ABT-Balken är familjeföretaget som sätter kunden

Läs mer

Kurser Yh Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande

Kurser Yh Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande Kurser Yh Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande Utbildningen har 16 delkurser Arbetsledning och kommunikation Yh-poäng: 15 förstå sin egen personlighet och hur det påverkar den

Läs mer

HUR BYGGER MAN SMART?

HUR BYGGER MAN SMART? HUR BYGGER MAN SMART? HUR KAN ALLA TJÄNA PÅ BYGGPROCESSEN? Vi har tänkt mycket på det här. Enkelt uttryckt handlar bra byggnation om att bygga med genomtänkta lösningar som gör det så svårt som möjligt

Läs mer

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Pelare. Statisk dimensionering av pelare. Horisontaler Väggar med pelarstomme

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Pelare. Statisk dimensionering av pelare. Horisontaler Väggar med pelarstomme .20 Väggar med pelarstomme Pelare Pelarna kan utföras av varmvalsade profiler eller kallformade tunnplåtsprofiler. Valet blir ofta beroende av väggtjockleken, eftersom tunnplåtsprofilerna måste göras högre

Läs mer

BYGGRUPPEN R APPORT 20 09:2

BYGGRUPPEN R APPORT 20 09:2 k lim atsk yddat b ygg ande BYGGRUPPEN R APPORT 20 09:2 Hållbart byggande i Dalarna I ByggDialog Dalarna sker en fördjupad samverkan mellan sektorsaktörer i syfte att utveckla ett långsiktigt, sunt, hållbart

Läs mer

PILOTPROJEKT VINDKRAFT FÖRBÄTTRAD FUNDAMENTSDESIGN

PILOTPROJEKT VINDKRAFT FÖRBÄTTRAD FUNDAMENTSDESIGN PILOTPROJEKT VINDKRAFT FÖRBÄTTRAD FUNDAMENTSDESIGN 2009-12-10 SLUTRAPPORT Arise 2009-1202-SR 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund 2. Upphandling av mark & anläggningsarbeten 3. Genomförande 4. Tekniska problem

Läs mer

Installation av DELTABALKEN. Installation av DELTABALKEN. Leveranser. Lagring på byggarbetsplats

Installation av DELTABALKEN. Installation av DELTABALKEN. Leveranser. Lagring på byggarbetsplats Installation av Följande montageanvisningar är till för underlätta under projektets byggfas. Vid behov kan Peikkos tekniska support hjälpa till i montagestadiet. Om det skulle finnas skillnader mellan

Läs mer

klimatvägg Foto: AB Helsingborgshem

klimatvägg Foto: AB Helsingborgshem klimatvägg Foto: AB Helsingborgshem Klimatväggen en klimatsmart betongvägg Klimatväggen är en prefabricerad betongvägg anpassad till det nordiska klimatet och framtidens energikrav. Det unika med väggen

Läs mer

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad 1 (5) Byggnad 13 1. Översiktlig byggnadsbeskrivning Byggnaden som ingår i rivningen har varit lackeringsbyggnad. Den nyare delen av byggnaden med byggår 1970 har betongstomme med lättbetongtak och ytterväggar

Läs mer

Vilka följder fick de byggtekniska förändringarna?

Vilka följder fick de byggtekniska förändringarna? Vilka följder fick de byggtekniska förändringarna? Fullmurade tegelkonstruktioner - bärande och klimatavskiljande Skalmurar - yttre fasadskikt i funktionsuppdelad vägg Bärande funktionen togs omhand av

Läs mer

Bostäder För bättre boende och god ekonomi

Bostäder För bättre boende och god ekonomi Bostäder För bättre boende och god ekonomi Betong Abetong ett naturligt val ett unikt material Låt oss slå fast det med en gång: vi på Abetong är hängivna det vi jobbar med, men undra på det. Under de

Läs mer

Bilaga 5 2141 TEHUSET. Ny Byggnad 14 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Stombeskrivning. Systemhandling 2006-06-19. Upprättad av: Lennart Forsman

Bilaga 5 2141 TEHUSET. Ny Byggnad 14 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Stombeskrivning. Systemhandling 2006-06-19. Upprättad av: Lennart Forsman Bilaga 5 Ny Byggnad 14 Stombeskrivning Systemhandling 2006-06-19 Upprättad av: Lennart Forsman 2141 2 (10) Innehållsförteckning: 1. Allmänt 2. Grundförhållanden 3. Dränering/grundvatten 4. Grundläggning

Läs mer

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar CombiForm - Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se CombiForm Innehåll Teknisk beskrivning...3 Teknisk data...4 Tillbehör...6 Låsbleck...7 Förhöjningslist...8 Läggningsanvisningar...10 Punktavstånd...12

Läs mer

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Byggsystem En översikt Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Innehåll Vad är ett byggsystem? Några principer, för och nackdelar Material/komponenter Lättbyggnadsteknik, massivträteknik, pelar balk,

Läs mer

1. En synlig limträbalk i tak med höjd 900 mm, i kvalitet GL32c med rektangulär sektion, belastad med snölast.

1. En synlig limträbalk i tak med höjd 900 mm, i kvalitet GL32c med rektangulär sektion, belastad med snölast. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik Uppgifter 2016-08-26 Träkonstruktioner 1. En synlig limträbalk i tak med höjd 900 mm, i kvalitet GL32c med rektangulär sektion, belastad med snölast.

Läs mer

FABRIKSBLANDAD BETONG

FABRIKSBLANDAD BETONG FABRIKSBLANDAD BETONG AT FÄRDIG GRUND har skapat ett koncept som gör det enkelt att köpa och få levererat fabriksblandad betong till ditt byggprojekt. Detta ger dig full kontroll över varje kubik med fast

Läs mer

Betongvaruindustrin Samhällsbyggaren

Betongvaruindustrin Samhällsbyggaren Betongvaruindustrin Samhällsbyggaren Innehåll Bygga med betong 3 Betongvaror 3 Fabriken 4 Arbetsplatsen 5 Konstruktion 7 Produktion 7 Betongtillverkning 7 Betongmassan består av 7 Egenskaper 8 Formarbete

Läs mer

Infästningsteknik i revetering/puts

Infästningsteknik i revetering/puts Sida 1 av 6 Diplomerad solskyddstekniker 2011 Projektarbete Grupp 3: Daniel Edberg och Jimmy Johansson Infästningsteknik i revetering/puts Innehållsförteckning Sidan Inledning 2 Skillnaden på puts och

Läs mer

INDUSTRIELLT BROBYGGANDE MED PLATSGJUTEN BETONG

INDUSTRIELLT BROBYGGANDE MED PLATSGJUTEN BETONG INDUSTRIELLT BROBYGGANDE MED PLATSGJUTEN BETONG Peter Simonsson Hur effektiviteten kan ökas i anläggningsbranschen! - Några komponenter 1. Bakgrund 2. Byggbarhet i anläggningsbranschen 3. Upprepning &

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Betongelement Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2010-01-05 Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden Lösningar i stål som bygger för framtiden 2 Några starka skäl för att välkomna den nya järnåldern ekonomiskt effektivt enkelt sunt När människan upptäckte järnet för 3000 år sedan, la hon grunden till

Läs mer

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik 1(5) Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik Betonggolv dimensioneras efter allmänna krav beroende på verksamhet och belastning. Konstruktören har alltid ansvaret för att beräkningen av

Läs mer

Betongskada bör utredas för att åtgärdas rätt

Betongskada bör utredas för att åtgärdas rätt FASTIGHETSFÖRVALTNING Många av betongkonstruktionerna från miljonprogrammet som balkonger och garage är i behov av reparation. Fastighetsförvaltare kan minska sina kostnader genom tidigare och bättre tillsyn.

Läs mer

NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december

NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december God Jul från projektledningen! Fasaden börjar ta form På bilden syns formen för sista våningens väggar och dörröppningar till framtida fastigheter. Tätning

Läs mer

MKB Fastighets AB MKB. Ram beskrivni n g - Konstruktionsförutsättni nga r

MKB Fastighets AB MKB. Ram beskrivni n g - Konstruktionsförutsättni nga r MKB Fastighets AB MKB Ram beskrivni n g - Konstruktionsförutsättni nga r 2016-09-01 Innehåll 1. Allmänna förutsättnin9ar...... 3 1.1 Kortobjektsbeskrivning 3 1.2 Gällande lagar, normer, förordningar, standarder

Läs mer

)"-'&/ 4,+67"/,"3& )%# HDB 08 BETON G

)-'&/ 4,+67/,3& )%# HDB 08 BETON G HDB 08 BETONG Skjuvankare HDB är en produkt som används som skjuv- och genomstansningsarmering. Systemet består av skenor med 2 eller 3 dubbelhuvade ankare. Dessa moduler kan kombineras för att få önskat

Läs mer

BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET. VA-sySTEM FABRIKSBETONG

BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET. VA-sySTEM FABRIKSBETONG BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET VA-sySTEM FABRIKSBETONG 02 03 VÄLKOMMEN TILL STARKA! Som självständigt familjeföretag med cirka 250 medarbetare tillverkar och levererar

Läs mer

Betongbalkar. Böjning. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström. Räkneuppgifter

Betongbalkar. Böjning. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström. Räkneuppgifter UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström Räkneuppgifter 2012-11-15 Betongbalkar Böjning 1. Beräkna momentkapacitet för ett betongtvärsnitt med bredd 150 mm och höjd 400 mm armerad

Läs mer

PLÅTSLAGERITEKNIK. Ämnets syfte

PLÅTSLAGERITEKNIK. Ämnets syfte PLÅTSLAGERITEKNIK Ämnet plåtslageriteknik behandlar hur man planerar och genomför plåtslageriarbeten. Det behandlar även arbetsmetoder och olika plåtmaterials egenskaper samt hur man väljer lämpliga verktyg

Läs mer

DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA ALPHAHYLSA PERMASLEEVE TRI-PLATE FÖR PLATTOR PÅ MARK FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR

DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA ALPHAHYLSA PERMASLEEVE TRI-PLATE FÖR PLATTOR PÅ MARK FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR 21/07/08 Issue1.3 www.permaban.com DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA FÖR PLATTOR PÅ MARK ALPHAHYLSA FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR PERMASLEEVE SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR TRI-PLATE SÅGADE DILATATIONSFOGAR

Läs mer

Betong och armeringsteknik

Betong och armeringsteknik Betong och armeringsteknik Materialet betong Efterbehandling Bilder från http://www.flickr.com Idag Teori om materialet betong Teori om efterbehandling av betong Övningsexempel på efterbehandling Frågor

Läs mer

SEMKO OY SUJ-GRUNDBULTAR. Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA)

SEMKO OY SUJ-GRUNDBULTAR. Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) SEMKO OY SUJ-GRUNDBULTAR Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) FMC 41874.134 28.8.2013 3 3 Innehållsförteckning: 1 GRUNDBULTARNAS FUNKTION...5 2 MATERIAL OCH MÅTT...5

Läs mer

Knauf Fasadsystem. Aquapanel ventilerat med puts K N A U F AV S P F A S A D S Y S T E M. L I T E T S M Ä R K T Arkitektur 2012-03 K V A

Knauf Fasadsystem. Aquapanel ventilerat med puts K N A U F AV S P F A S A D S Y S T E M. L I T E T S M Ä R K T Arkitektur 2012-03 K V A Knauf Fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts K N A U F F A S A D S Y S T E M K V A AV S P L I T E T S M Ä R K T Arkitektur 2012-03 Innehåll 4 5 6 7 8 9 10 11 Knauf Fasadsystem borgar för kvalitet Med

Läs mer