Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016"

Transkript

1 Ett samhälle för ALLA plan för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige 25 februari

2 bakgrund Till grund för planen ligger: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige förband sig att följa konventionen den 4 december Riksdagens beslut år 2000 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för den svenska handikappolitiken. Regeringens beslut år 2011 En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken Ett samhälle för ALLA När kan man säga att ett samhälle för alla genomsyrar hela Lidköpings kommun som geografisk enhet? Behoven för personer med funktionsnedsättningar är tydligt synliggjorda i mål och planer. Det finns en medvetenhet och kunskap om funktionsnedsättning/hinder, som återspeglar sig i utformningen av verksamheten och i mötet mellan anställda och personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Verksamheten är fysiskt tillgänglig, så att man kan komma till och in i byggnader/lokaler, samt kan orientera sig och vistas i dem och ta del av verksamheten. Informationen är anpassad för alla. Verksamheten är ekonomiskt tillgänglig, så att man har möjlighet att delta i och betala eventuella avgifter. Kostnader för tillgänglighetsåtgärder är en självklar del av den totala kostnaden för verksamheten (ansvars- och finansieringsprincipen). För att nå framgång krävs att aktörer på olika nivåer medverkar och samverkar i arbetet. Funktionshindersperspektivet ska vara en integrerad del av planering, genomförande och utvärdering av olika insatser. Syfte Syftet med handlingsplanen är att genom ett systematiskt åtgärdsarbete under tidsperioden säkerställa att personer med funktionsnedsättning ges en likvärdig plats i samhället. Arbetets upplägg En arbetsgrupp, bestående av tre personer från Samarbetskommittén Funktionsnedsättning Lidköping och sex tjänstemän från kommunens förvaltningar, har under första delen av 2012 arbetat fram ett förslag till plan. Sekreteraren i Rådet för funktionsnedsatta har varit samordnare. Förslaget har vid två tillfällen behandlats i Rådet för funktionsnedsatta. Rådet beslutade att översända förslaget på remiss etc. Avgränsning Kommunen har enligt Socialtjänstlagen, SoL, och Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, ett särskilt ansvar för individuellt stöd till personer med funktionshinder. Handlingsplanen omfattar inte insatser enligt dessa lagar, inte heller det som regleras i Skollagen samt gymnasie- och grundskoleförordningen. Handlingsplanen avser inte heller det individuella stöd som beskrivs i vård- och omsorgsnämndens Plan för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Ekonomi och ansvar Den nämnd/förvaltning som ansvarar för uppgifter i planen har uppdraget att finansiera verkställandet. De åtgärder som riktar sig direkt till förvaltningarna är förvaltningschefens ansvar att genomföra. Uppföljning och revidering Planen följs upp efter två och fyra år. Efter den andra uppföljningen fattas beslut om eventuell förlängning eller revidering av planen. Funktionsnedsättning/funktionshinder Funktionsnedsättning är en medfödd eller förvärvad skada hos individen. Personer med funktionsnedsättning kan ha svårt att röra sig, svårt att se, 2

3 svårt att höra, svårt att tåla vissa ämnen/dofter, svårt att bearbeta och tolka information samt medicinska och psykiska funktionsnedsättningar. Funktionshinder är i stor utsträckning en följd av brister i samhället. En funktionsnedsättning leder till ett funktionshinder först när personen ifråga möter brister i en miljö eller verksamhet. När bristerna åtgärdas kan funktionshindret minska eller försvinna. Cirka 20 % av Sveriges befolkning har någon form av funktionsnedsättning. Folkhälsa och ekonomi bland personer med funktionsnedsättning Hälsotillståndet bland personer med funktionsnedsättning är sämre än bland befolkningen i övrigt. Detta framgår av en rapport som Statens folkhälsoinstitut presenterade i mars månad Rapporten bygger på ett uppdrag från regeringen. Av rapporten framgår att nästan var femte person (19 procent) med funktionsnedsättning uppger att de har dålig hälsa. Siffran för befolkningen i övrigt är två procent. Personer med funktionsnedsättning har ofta en lägre inkomst än befolkningen i övrigt (se Socialstyrelsens rapport från mars 2011: Inkomster och utgifter för vissa personer år med funktionsnedsättningar ) något som kommunens verksamheter ska beakta när man fastställer avgifter. Dialogbaserad styrning Kommunfullmäktiges styrkort utgår från visionen Lidköping är en välkomnande och hållbar kommun. Två av strategierna för hur man ska nå visionen är Kund/brukare i fokus samt Lokal utveckling i ett globalt perspektiv. Bland de framgångsfaktorer som anges i styrkortet finns följande: Kunderna ska ges ett gott bemötande, erbjudas hög tillgänglighet och god kvalitet. De ska så långt det är möjligt få sina behov och egna val tillgodosedda. Samt känna sig delaktiga och nöjda med den service och de tjänster kommunen tillhandahåller. För att människor ska vilja bo kvar samt flytta till Lidköping är det viktigt med ett varierat boende i attraktiva miljöer. Hållbar utveckling är en ledstjärna för kommunens utveckling. Vardagsbeslut som innebär närhet till arbete, service och fritid, ökad resurssnålhet och delaktighet i den lokala demokratin ska underlättas av kommunens arbete. Att människor upplever att det är säkert och tryggt att leva i Lidköpings kommun är en förutsättning för att kunna känna sig delaktig i samhället. Arbetet för en god folkhälsa handlar om att skapa de förutsättningar som krävs i samhället för god hälsa på lika villkor för alla. Grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning med hög kvalitet liksom stimulerande lärmiljöer är viktiga där kunskaper utvecklas utan geografiska, sociala eller kulturella begränsningar. Genom ett rikt och brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla, skapas goda förutsättningar för både deltagande och eget utövande. Bland de viktigaste värdemätarna på hur väl kommunens verksamheter motsvarar förväntningarna är i vilken utsträckning medborgarna är nöjda. Utifrån vad som sagts ovan vill Lidköpings kommun säkerställa att: Samhället är utformat för alla, så att alla kan vara fullt delaktiga i samhället och dess utveckling, bestämma över sitt eget liv och ha möjlighet att leva ett så bra liv som möjligt. Kunskap om funktionsnedsättningar ingår som en naturlig del i kommunens och samhällets planering och beslutsfattande. Förutom en praktisk aspekt handlar det främst om värderingar, förhållningssätt och attityder till personer med funktionsnedsättning. Den största vikten läggs vid attitydförändringar till personer med funktionsnedsättning. Kommunen tar sitt ansvar i det värdeskapande arbetet och då framförallt som förebild. En process som kan förstärkas genom att brukarinflytandet utvecklas. Samverkan med andra parter Ansvaret för att förbättra samhället för personer med funktionsnedsättning finns inom olika delar av offentlig verksamhet hos kommunen, regionen och staten. Kommunens hållning är att hjälpa den enskilde. Oavsett var i den offentliga organisationen den enskilde än kommer in så ska kommunens tjänstemän vidarebefordra kontakter med övriga. Detta för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning inte hamnar mellan stolarna. Eventuella tvister mellan olika huvudmän sköts internt mellan huvudmännen så att den enskilde inte drabbas. 3

4 tillgänglighet och bemötande FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artiklarna 9 och 8. Tillgänglighet Tillgänglighet är en förutsättning för att kunna leva ett självständigt liv och att aktivt vara delaktig i samhällets aktiviteter. Tillgänglighet kan beskrivas genom att avgränsa det till fyra olika områden. Fysisk tillgänglighet innebär mötet mellan individens förmåga och den fysiska miljöns krav eller utformning. Gator, torg, kollektivtrafik/ färdtjänst, byggnader och andra fysiska miljöer ska vara utformade på ett sätt som gör det möjligt för människor att vara delaktiga i samhällslivet enligt sina önskemål. Kommunikativ tillgänglighet handlar ytterst om rätt till delaktighet, att på lika villkor kunna påverka de demokratiska beslutsprocesserna. Det ska finnas tolkar och fungerande teleslingor. Akustiken (hörbarheten) och belysningen ska vara god. Webbplatser ska vara utformade så att de är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Informativ tillgänglighet innebär att både tryckt och digital information ska vara tydligt utformad och finnas i alternativa format, exempelvis i punktskrift, lättläst, och med talsyntes (uppläst text). Alla har rätt att förstå och begripa den information som riktar sig till allmänheten. Klarspråk är ett begrepp som blivit allt vanligare att lyfta fram. En tillgänglig verksamhet har en öppen inställning till människors olika förutsättningar i arbetslivet, och anpassas för att människor ska kunna använda hela sin arbetsförmåga. Det handlar i grunden om att alla ska bli respektfullt bemötta. Det är en fråga om mänskliga rättigheter om att få leva i ett tillgängligt samhälle och inte bli diskriminerad. Det här kan uppnås till exempel inom följande områden, verksamhetsplanering, internutbildning, personalpolicy samt inköp och upphandling. Bemötande Bemötande har många dimensioner men handlar i grund och botten om att bli respekterad för den man är, att se sig själv i den man möter. Bemötandet handlar inte bara om mötet mellan människor utan även om hur samhället i lagar och resursfördelning visar vilken syn på personer med funktionsnedsättning som råder. Bemötande kan delas in i tre nivåer: Den kollektiva nivån handlar om synen på rättigheter för personer med funktionsnedsättning, här har alla beslutande organ ett ansvar. Den organisatoriska nivån, handlar om hur förtroendevalda, chefer och tjänstemän uppfattar och tillämpar lagar. Den individuella nivån. Handlar om de anställdas förmåga att visa respekt vid mötet med enskilda personer. Tyvärr finns ibland en skillnad mellan de officiella värderingarna och den verklighet som personer med funktionsnedsättning möter. Mål Lidköpings kommun anser att tillgänglighet och bemötande är ett ansvar för både den offentliga och den privata verksamheten. Kommunen ska därför föregå med gott exempel genom att både långsiktigt och kortsiktigt ha tillgänglighetsperspektivet i planering och åtgärder inom de ovan beskrivna områdena. Det som är bra för personer med funktionsnedsättning är bra för alla! 4

5 Åtgärder 1. Fysisk tillgänglighet Samhällsbyggnad, Intern Service/Fastighet och Kultur & Fritid ska fortsätta med sitt arbete att skapa tillgänglighet på allmänna platser, i kommunens fastigheter och anläggningar. 2. Kommunikativ tillgänglighet Kommunens samtliga verksamheter är ansvariga för att alla ska kunna delta när t.ex. sammankomster, möten och diskussioner genomförs. Kommunens hemsida ska vara enkel att använda för alla. 3. Informativ tillgänglighet Kommunens informationsgrupp/kommunikationsstrateg har årligen möten med samarbetskommittén funktionsnedsatta Lidköping. Infogruppen tar tillsammans med Rådet för funktionsnedsatta fram en åtgärdsplan för informativ tillgänglighet. 4. Tillgänglig verksamhet Samtliga kommunala förvaltningar och bolag gör en årlig redovisning av vidtagna åtgärder till rådet. 5. Bemötande Kommunen tillhandahåller en webbaserad utbildning om bemötande av personer med funktionsnedsättning. Utbildningen, Tänkte inte på det..., är framtagen av Västra Götalandsregionen. Enheten-for-rattighetsfragor/Bemotandeutbildning/ 6. Stöd i arbetet med tillgänglighet I arbetet med tillgänglighet ska Västra Götalandsregionens Riktlinjer och standard för tillgänglighet användas. Där finns riktlinjer för fysisk tillgänglighet, skyltar, trafik, naturreservat, utställningar och scenkonst, butiker samt gästhamnar. Nya områden tillkommer efter hand. Riktlinjerna finns på regionens hemsida: Enheten-for-rattighetsfragor/Tillganglighet/ 7. Tillgänglighets- och bemötandepris Kommunen inför ett tillgänglighets- och bemötandepris. Exempel på verksamheter som kan komma ifråga för priset är butiker, banker, frisörsalonger, restauranger, barer, caféer, biografer, teatrar, kultur- och fritidslokaler. 5

6 utbildning och arbete FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artiklarna 24 och 27. Utbildning har en central betydelse för allas möjligheter i livet likaså vikten av att ha ett arbete. Kommunen ska tillhandahålla en heltäckande utbildning till all personal i syfte att öka kunskapen om funktionsnedsättningar. Kommunen ska ge ändamålsenliga och individanpassade stödåtgärder till skolelever med funktionsnedsättning. Kommunen ska anställa fler personer med funktionsnedsättning. Mål 1. Skolan ska intensifiera arbetet med att erbjuda en god och kreativ studiemiljö som både är anpassad efter elevens och gruppens behov. Kommunen ska motverka diskriminering och mobbning. 2. Skolan ska se till att alla föräldrar kan följa sina barns skolarbete och i samråd hitta lösningar för detta. Funktionsnedsättning får inte vara något hinder. 3. Kommunen ska i större utsträckning använda sig av de stödåtgärder som erbjuds vid anställning av personer med funktionsnedsättning. Åtgärder Utbildning 1. Det ska vara möjligt för föräldrar med synnedsättning att få tillgång till sina barns läromedel. 2. Alla elever ska under skoltiden få delta i aktiviteter som innebär att de får kännedom om hur det är att leva med en funktionsnedsättning. 3. Elever med funktionsnedsättning ska ges bättre möjligheter till individintegrering. Föräldrar ska få stöd och information för att hitta en optimal lösning för det enskilda barnet. 4. Kommunen ska ansvara för att det finns tolk samt tekniska hjälpmedel i den utsträckning som varje individ behöver för att fullgöra sin utbildning. Arbete och sysselsättning 5. Kommunen ska skapa möjligheter för personer med funktionsnedsättning att få anställning. 6. Möjlighet till individuell anpassning av tjänstgöringsgrad ska erbjudas vid behov. 7. Kommunen ska samarbeta med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att skapa fler arbetstillfällen för funktionsnedsatta. 8. Kommunen ska tillsammans med Rådet för funktionsnedsatta arbeta fram en plan i syfte att anställa fler personer med funktionsnedsättning. 9. Kommunen som arbetsgivare ska ansvara för att det finns tekniska hjälpmedel med mera i den utsträckning som varje individ behöver för att kunna utföra sitt arbete. 10. Kommunen ska verka för att ha praktikplatser för barn och ungdomar som går i skolan och verka för att anordna feriepraktikplatser inom sin organisation. Dessa två åtgärder gäller särskilt barn och ungdomar med funktionsnedsättning. 6

7 rekreation, idrott och kultur FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 30. Alla ska ha möjlighet att delta i och ta del av kultur, idrott och rekreation. Kommunen ska underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta på lika villkor i kulturlivet. Kommunen ska ge personer med funktionsnedsättning tillgång till kulturella produkter i tillgänglig form. Kommunen ska se till att platser för kulturella föreställningar eller tjänster (museer, biografer, bibliotek, turistservice med mera) ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Kommunen ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning har tillgång till de idrotts- och rekreationsanläggningar som Kultur & Fritid driver. Kommunen ska se till att barn med funktionsnedsättning har lika möjligheter som andra barn att delta fritidsverksamhet, rekreation och idrott. Mål 1. Genom ett rikt och brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla, skapa goda förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att delta. 2. Genom bland annat dialog med föreningslivet skapa ett kultur- och fritidsutbud för alla. Åtgärder 1. Föreningar ska uppmuntras av Kultur & Fritid, i samband med sin föreningsdialog, att informera om sin föreningsverksamhet som till exempel Team Rehab, Barnhabiliteringen med flera i syfte att ge personer med funktionssättning möjlighet att delta i föreningslivet. 2. Information om hur tillgängligheten kan ökas ges till föreningar, organisationer och privata fastighetsägare som hyr ut lokaler för arrangemang anordnade av Kultur och Fritid. 3. Utreda införandet av att personer med funktionsnedsättning som behöver följeslagare för att delta i Kultur och Fritids aktiviteter ska erhålla ett kort (entrékort) från kommunen som berättigar till fri entré för följeslagaren. 4. Alla Kultur & Fritids anläggningar ska vara utrustade på sådant sätt att de är tillgängliga för alla. Särskilt gäller detta badhuset då detta är viktigt för allmänhälsan och välbefinnandet hos personer med funktionsnedsättning. 7

8 uppföljning De olika åtgärder som tagits upp i planen ska följas upp på följande sätt och årligen rapporteras till fullmäktige. Tillgänglighet och bemötande 1. Redovisning av vad som gjorts för fysisk tillgänglighet till Rådet för funktionsnedsatta. 2. Redovisning av vad som gjorts enligt åtgärdsplan för informativ tillgänglighet görs till Rådet för funktionsnedsatta. 3. Årlig uppföljning av antal medarbetare som genomfört den webbaserade utbildningen till Rådet för funktionsnedsatta. Utbildning och arbete 4. Utbildningstillfällen är genomförda under året redovisas till Rådet för funktionsnedsatta. 5. Hur många elever har en fungerande integrerad skolgång redovisas till Rådet för funktionsnedsatta, Barn- och skolnämnden samt Utbildningsnämnden. 6. Hur många personer med funktionsnedsättning som anställts under året redovisas till Rådet för funktionsnedsatta. Rekreation, idrott och kultur 7. Fortsätta regelbunden översyn och förbättra utifrån tillgänglighetsperspektivet på Kultur & Fritids anläggningar, resultatet redovisas till Rådet för funktionsnedsatta samt Kultur- och fritidsnämnden. 8. Följa upp resultaten i medborgarundersökningen vad gäller hur nöjda personer med funktionsnedsättning är med fritidsutbudet i Lidköping. 8

9 arbetsgruppen Arbetsgruppen som tagit fram förslaget till handlingsplan har haft följande sammansättning: Sören Jansson, Samarbetskommittén Funktionsnedsatta Lidköping Ann-Sofie Palmhammar, Samarbetskommittén Funktionsnedsatta Lidköping Christina Svensson, Samarbetskommittén Funktionsnedsatta Lidköping Anna-Lena Ahlström, Kultur & Fritid Kristina Eriksson, Intern Service, fastighet Carina Winther, Vård & Omsorg Tora Gustafsson, Samhällsbyggnad Björn Kling, Social & Arbetsmarknad Jan Bjurmar, Barn & Skola samt Utbildning Kurth Johansson, Kommunledningskontoret 9

10 Lidköpings kommun Telefon: Besöksadress: Stadshuset, Skaragatan 8, Lidköping Postadress: Lidköping 10

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Handikapplan. för Sandvikens kommun

Handikapplan. för Sandvikens kommun Handikapplan för Sandvikens kommun 1 Reviderad version av handikapplan antagen av kommunfullmäktige 1998-04-27 Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare, att kunna vara delaktig. Att få

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016

Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016 Stockholm en stad för alla Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016 Beslut i kommunfullmäktige den 13 juni 2011 Förord Stockholms stad har en vision om ett Stockholm i världsklass

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet STENUNGSUNDS KOMMUN Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet Typ av dokument Policy Dokumentägare Administrationen/kansliet Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Ses över varje mandatperiod

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning Program för tillgänglighet 1 Borås Stads styrdokument»

Läs mer

Tillgänglighetsprogram

Tillgänglighetsprogram Tillgänglighetsprogram Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar POLICY Krokoms

Läs mer

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Arbetet med att uppnå full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning har bedrivits i Sverige sedan cirka 40 år tillbaka. Under 1990

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Målet för Götene kommun är full delaktighet och jämlikhet för att människor med funktionshinder i likhet med andra medborgare skall

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Uppföljning av Program för delaktighet

Uppföljning av Program för delaktighet Uppföljning av Program för delaktighet FO:s årsrapport 2014 Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms stad riitta-leena.karlsson@stockholm.se 08 508 25 610 The Capital of Scandinavia Sveriges

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Handikappolitiskt program för Vara kommun

Handikappolitiskt program för Vara kommun Handikappolitiskt program för Vara kommun 2010-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31, 40 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund...1 Definition...1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun Ekonomi Tommy Carlsson, 0485-470 75 tommy.carlsson@morbylanga.se Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 158/2005 antagen 177/2014 reviderad Dnr 12/614-730 1(8) Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun 0 Inledning

Läs mer

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad PLAN Stadskontoret Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad Lättläst Den här planen är skriven på lättläst av Centrum för lättläst. Innehållsförteckning Så ska det vara i Malmö stad... 1 Om LSS och FN-konventionen...

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Lättläst Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra www.sll.se 1 2 Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2012-01-19 16 Från handikapprogram till tillgänglighetsprogram På lika villkor Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet som

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun

Tillgänglighet och delaktighet för alla Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun Tillgänglighet och delaktighet för alla Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013-2018 Innehåll Inledning 3 Syfte 4 Funktionshinderpolitiskt program - ett av kommunens styrdokument 4 Programmets

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Tillgänglighet för alla

Tillgänglighet för alla Tillgänglighet för alla Handikapplan för Region Skåne Foto: Christiaan Dirksen Det här är Region Skånes handikapplan Den kallas också för handikappolitiskt program. Den talar om hur Region Skåne ska arbeta

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Handikapprådet. KHR: Kommunala handikapprådet. ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna

Handikapprådet. KHR: Kommunala handikapprådet. ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna Kommunala KHR Handikapprådet Kommunala handikapprådet ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna KHR: Kommunala handikapprådet ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

FUNKTIONSHINDERPLAN 2013-2016

FUNKTIONSHINDERPLAN 2013-2016 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-05-27, 26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...SID. 3 Historik...SID. 3 Syfte...SID. 4 Övergripande mål...sid. 4 Vägledande principer...sid. 4 Mål 1: Medvetandegörande

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA

STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA Göteborgs Stads arbete med tillgänglighet Göteborg är Sveriges andra största stad och grundades 1621. Göteborg har Nordens största hamn och en fantastisk skärgård men är även

Läs mer

Program för tillgänglighet i Finspång

Program för tillgänglighet i Finspång Program för tillgänglighet i Finspång Antaget av kommunfullmäktige 2010-10-27 Program för tillgänglighet i Finspång Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 2015-08-14 Förvaltningen för Livslångt lärande TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 Förskolan vilar på demokratins grund.

Läs mer

Ett barn är varje människa under 18 år

Ett barn är varje människa under 18 år barns rätt åstorp Ett barn är varje människa under 18 år Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se barns rätt åstorp är en policy med syftet att stärka barns och ungas

Läs mer

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan Antagen 2013-12-10 Tillgänglighetsplan Murberget Länsmuseet Västernorrland 2014-2016 INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrlands tillgänglighetsplan tar sin utgångspunkt i kulturrådets delmål i funktionshinderspolitiken,

Läs mer

Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD

Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Astrid Nyström 2013-04-11 Diarienummer BUN-2013-0326.31 Remiss: Motion av Liza Boéthius (V) om att anställa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp 2015/2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyren i Stenstorp Lagstiftning Förskolan

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

FN:s Olika konventioner. Funktionsnedsättning - funktionshinder

FN:s Olika konventioner. Funktionsnedsättning - funktionshinder Funktionsnedsättning - funktionshinder År 1982 antog FN:s Generalförsamling Världsaktionsprogrammet för handikappade Handikapp definierades som ett förhållande mellan människor med och brister i omgivningen

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

Plan för etnisk mångfald 2007 2009

Plan för etnisk mångfald 2007 2009 BILAGA 20 Plan för etnisk mångfald 2007 2009 Vårdtagarperspektiv Personalperspektiv Äldrenämnden 2007-10-31 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Vidtagna åtgärder enligt tidigare handlingsplaner 4 Nuläget

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning

Program för personer med funktionsnedsättning Program för personer med funktionsnedsättning Utifrån FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-09 ( 26) Innehåll Innehållsförteckning...

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade Bengt Olof Bergstrand Reviderad av Monica Larsson... 131 Tystnadsplikt Förbud mot förvandling... 132 Övergångsbestämmelser..... 133 Bilaga: Handläggning av ärenden enligt LSS..... 137 Socialförsäkringsbalken

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Handlingsplan. för. Ökad tillgänglighet i Kristinehamns Kommun

Handlingsplan. för. Ökad tillgänglighet i Kristinehamns Kommun 1 Handlingsplan för Ökad tillgänglighet i Kristinehamns Kommun Baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Antagen av kommunfullmäktige 2006-06-20

Läs mer

Tillgänglighet för alla!

Tillgänglighet för alla! Handikappolitiskt program för Falköpings kommun Tillgänglighet för alla! 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är ett handikappolitiskt program? 3 Vad är handikapp? 4 Hur är det för personer med funktionshinder

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Antagna av regionstyrelsen 2013-02-26, 38 Diarienummer RS 678-2011 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Riktlinjer för tillgänglig information och

Läs mer

Handlingsplan 2015. Tillgänglighet och delaktighet för alla. Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till 2018

Handlingsplan 2015. Tillgänglighet och delaktighet för alla. Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till 2018 Handlingsplan 2015 Tillgänglighet och delaktighet för alla Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till 2018 Innehållsförteckning 2(11) Sidan Handlingsplan 2015 1 Inledning 3 Bakgrund

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Fetma en kronisk sjukdom/ funktionshinder Hur hanterar vi det?

Fetma en kronisk sjukdom/ funktionshinder Hur hanterar vi det? Fetma en kronisk sjukdom/ funktionshinder Hur hanterar vi det? Christina Fleetwood, Maj 2010 Ansvar för personer med grav övervikt låg tidigare på staten via Riksförsäkringsverket Behandlingsenheter i

Läs mer

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 1 BAKGRUND Kommunfullmäktige har fattat beslut 2009 att Balanserad Styrning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer