Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016"

Transkript

1 Ett samhälle för ALLA plan för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige 25 februari

2 bakgrund Till grund för planen ligger: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige förband sig att följa konventionen den 4 december Riksdagens beslut år 2000 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för den svenska handikappolitiken. Regeringens beslut år 2011 En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken Ett samhälle för ALLA När kan man säga att ett samhälle för alla genomsyrar hela Lidköpings kommun som geografisk enhet? Behoven för personer med funktionsnedsättningar är tydligt synliggjorda i mål och planer. Det finns en medvetenhet och kunskap om funktionsnedsättning/hinder, som återspeglar sig i utformningen av verksamheten och i mötet mellan anställda och personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Verksamheten är fysiskt tillgänglig, så att man kan komma till och in i byggnader/lokaler, samt kan orientera sig och vistas i dem och ta del av verksamheten. Informationen är anpassad för alla. Verksamheten är ekonomiskt tillgänglig, så att man har möjlighet att delta i och betala eventuella avgifter. Kostnader för tillgänglighetsåtgärder är en självklar del av den totala kostnaden för verksamheten (ansvars- och finansieringsprincipen). För att nå framgång krävs att aktörer på olika nivåer medverkar och samverkar i arbetet. Funktionshindersperspektivet ska vara en integrerad del av planering, genomförande och utvärdering av olika insatser. Syfte Syftet med handlingsplanen är att genom ett systematiskt åtgärdsarbete under tidsperioden säkerställa att personer med funktionsnedsättning ges en likvärdig plats i samhället. Arbetets upplägg En arbetsgrupp, bestående av tre personer från Samarbetskommittén Funktionsnedsättning Lidköping och sex tjänstemän från kommunens förvaltningar, har under första delen av 2012 arbetat fram ett förslag till plan. Sekreteraren i Rådet för funktionsnedsatta har varit samordnare. Förslaget har vid två tillfällen behandlats i Rådet för funktionsnedsatta. Rådet beslutade att översända förslaget på remiss etc. Avgränsning Kommunen har enligt Socialtjänstlagen, SoL, och Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, ett särskilt ansvar för individuellt stöd till personer med funktionshinder. Handlingsplanen omfattar inte insatser enligt dessa lagar, inte heller det som regleras i Skollagen samt gymnasie- och grundskoleförordningen. Handlingsplanen avser inte heller det individuella stöd som beskrivs i vård- och omsorgsnämndens Plan för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Ekonomi och ansvar Den nämnd/förvaltning som ansvarar för uppgifter i planen har uppdraget att finansiera verkställandet. De åtgärder som riktar sig direkt till förvaltningarna är förvaltningschefens ansvar att genomföra. Uppföljning och revidering Planen följs upp efter två och fyra år. Efter den andra uppföljningen fattas beslut om eventuell förlängning eller revidering av planen. Funktionsnedsättning/funktionshinder Funktionsnedsättning är en medfödd eller förvärvad skada hos individen. Personer med funktionsnedsättning kan ha svårt att röra sig, svårt att se, 2

3 svårt att höra, svårt att tåla vissa ämnen/dofter, svårt att bearbeta och tolka information samt medicinska och psykiska funktionsnedsättningar. Funktionshinder är i stor utsträckning en följd av brister i samhället. En funktionsnedsättning leder till ett funktionshinder först när personen ifråga möter brister i en miljö eller verksamhet. När bristerna åtgärdas kan funktionshindret minska eller försvinna. Cirka 20 % av Sveriges befolkning har någon form av funktionsnedsättning. Folkhälsa och ekonomi bland personer med funktionsnedsättning Hälsotillståndet bland personer med funktionsnedsättning är sämre än bland befolkningen i övrigt. Detta framgår av en rapport som Statens folkhälsoinstitut presenterade i mars månad Rapporten bygger på ett uppdrag från regeringen. Av rapporten framgår att nästan var femte person (19 procent) med funktionsnedsättning uppger att de har dålig hälsa. Siffran för befolkningen i övrigt är två procent. Personer med funktionsnedsättning har ofta en lägre inkomst än befolkningen i övrigt (se Socialstyrelsens rapport från mars 2011: Inkomster och utgifter för vissa personer år med funktionsnedsättningar ) något som kommunens verksamheter ska beakta när man fastställer avgifter. Dialogbaserad styrning Kommunfullmäktiges styrkort utgår från visionen Lidköping är en välkomnande och hållbar kommun. Två av strategierna för hur man ska nå visionen är Kund/brukare i fokus samt Lokal utveckling i ett globalt perspektiv. Bland de framgångsfaktorer som anges i styrkortet finns följande: Kunderna ska ges ett gott bemötande, erbjudas hög tillgänglighet och god kvalitet. De ska så långt det är möjligt få sina behov och egna val tillgodosedda. Samt känna sig delaktiga och nöjda med den service och de tjänster kommunen tillhandahåller. För att människor ska vilja bo kvar samt flytta till Lidköping är det viktigt med ett varierat boende i attraktiva miljöer. Hållbar utveckling är en ledstjärna för kommunens utveckling. Vardagsbeslut som innebär närhet till arbete, service och fritid, ökad resurssnålhet och delaktighet i den lokala demokratin ska underlättas av kommunens arbete. Att människor upplever att det är säkert och tryggt att leva i Lidköpings kommun är en förutsättning för att kunna känna sig delaktig i samhället. Arbetet för en god folkhälsa handlar om att skapa de förutsättningar som krävs i samhället för god hälsa på lika villkor för alla. Grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning med hög kvalitet liksom stimulerande lärmiljöer är viktiga där kunskaper utvecklas utan geografiska, sociala eller kulturella begränsningar. Genom ett rikt och brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla, skapas goda förutsättningar för både deltagande och eget utövande. Bland de viktigaste värdemätarna på hur väl kommunens verksamheter motsvarar förväntningarna är i vilken utsträckning medborgarna är nöjda. Utifrån vad som sagts ovan vill Lidköpings kommun säkerställa att: Samhället är utformat för alla, så att alla kan vara fullt delaktiga i samhället och dess utveckling, bestämma över sitt eget liv och ha möjlighet att leva ett så bra liv som möjligt. Kunskap om funktionsnedsättningar ingår som en naturlig del i kommunens och samhällets planering och beslutsfattande. Förutom en praktisk aspekt handlar det främst om värderingar, förhållningssätt och attityder till personer med funktionsnedsättning. Den största vikten läggs vid attitydförändringar till personer med funktionsnedsättning. Kommunen tar sitt ansvar i det värdeskapande arbetet och då framförallt som förebild. En process som kan förstärkas genom att brukarinflytandet utvecklas. Samverkan med andra parter Ansvaret för att förbättra samhället för personer med funktionsnedsättning finns inom olika delar av offentlig verksamhet hos kommunen, regionen och staten. Kommunens hållning är att hjälpa den enskilde. Oavsett var i den offentliga organisationen den enskilde än kommer in så ska kommunens tjänstemän vidarebefordra kontakter med övriga. Detta för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning inte hamnar mellan stolarna. Eventuella tvister mellan olika huvudmän sköts internt mellan huvudmännen så att den enskilde inte drabbas. 3

4 tillgänglighet och bemötande FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artiklarna 9 och 8. Tillgänglighet Tillgänglighet är en förutsättning för att kunna leva ett självständigt liv och att aktivt vara delaktig i samhällets aktiviteter. Tillgänglighet kan beskrivas genom att avgränsa det till fyra olika områden. Fysisk tillgänglighet innebär mötet mellan individens förmåga och den fysiska miljöns krav eller utformning. Gator, torg, kollektivtrafik/ färdtjänst, byggnader och andra fysiska miljöer ska vara utformade på ett sätt som gör det möjligt för människor att vara delaktiga i samhällslivet enligt sina önskemål. Kommunikativ tillgänglighet handlar ytterst om rätt till delaktighet, att på lika villkor kunna påverka de demokratiska beslutsprocesserna. Det ska finnas tolkar och fungerande teleslingor. Akustiken (hörbarheten) och belysningen ska vara god. Webbplatser ska vara utformade så att de är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Informativ tillgänglighet innebär att både tryckt och digital information ska vara tydligt utformad och finnas i alternativa format, exempelvis i punktskrift, lättläst, och med talsyntes (uppläst text). Alla har rätt att förstå och begripa den information som riktar sig till allmänheten. Klarspråk är ett begrepp som blivit allt vanligare att lyfta fram. En tillgänglig verksamhet har en öppen inställning till människors olika förutsättningar i arbetslivet, och anpassas för att människor ska kunna använda hela sin arbetsförmåga. Det handlar i grunden om att alla ska bli respektfullt bemötta. Det är en fråga om mänskliga rättigheter om att få leva i ett tillgängligt samhälle och inte bli diskriminerad. Det här kan uppnås till exempel inom följande områden, verksamhetsplanering, internutbildning, personalpolicy samt inköp och upphandling. Bemötande Bemötande har många dimensioner men handlar i grund och botten om att bli respekterad för den man är, att se sig själv i den man möter. Bemötandet handlar inte bara om mötet mellan människor utan även om hur samhället i lagar och resursfördelning visar vilken syn på personer med funktionsnedsättning som råder. Bemötande kan delas in i tre nivåer: Den kollektiva nivån handlar om synen på rättigheter för personer med funktionsnedsättning, här har alla beslutande organ ett ansvar. Den organisatoriska nivån, handlar om hur förtroendevalda, chefer och tjänstemän uppfattar och tillämpar lagar. Den individuella nivån. Handlar om de anställdas förmåga att visa respekt vid mötet med enskilda personer. Tyvärr finns ibland en skillnad mellan de officiella värderingarna och den verklighet som personer med funktionsnedsättning möter. Mål Lidköpings kommun anser att tillgänglighet och bemötande är ett ansvar för både den offentliga och den privata verksamheten. Kommunen ska därför föregå med gott exempel genom att både långsiktigt och kortsiktigt ha tillgänglighetsperspektivet i planering och åtgärder inom de ovan beskrivna områdena. Det som är bra för personer med funktionsnedsättning är bra för alla! 4

5 Åtgärder 1. Fysisk tillgänglighet Samhällsbyggnad, Intern Service/Fastighet och Kultur & Fritid ska fortsätta med sitt arbete att skapa tillgänglighet på allmänna platser, i kommunens fastigheter och anläggningar. 2. Kommunikativ tillgänglighet Kommunens samtliga verksamheter är ansvariga för att alla ska kunna delta när t.ex. sammankomster, möten och diskussioner genomförs. Kommunens hemsida ska vara enkel att använda för alla. 3. Informativ tillgänglighet Kommunens informationsgrupp/kommunikationsstrateg har årligen möten med samarbetskommittén funktionsnedsatta Lidköping. Infogruppen tar tillsammans med Rådet för funktionsnedsatta fram en åtgärdsplan för informativ tillgänglighet. 4. Tillgänglig verksamhet Samtliga kommunala förvaltningar och bolag gör en årlig redovisning av vidtagna åtgärder till rådet. 5. Bemötande Kommunen tillhandahåller en webbaserad utbildning om bemötande av personer med funktionsnedsättning. Utbildningen, Tänkte inte på det..., är framtagen av Västra Götalandsregionen. Enheten-for-rattighetsfragor/Bemotandeutbildning/ 6. Stöd i arbetet med tillgänglighet I arbetet med tillgänglighet ska Västra Götalandsregionens Riktlinjer och standard för tillgänglighet användas. Där finns riktlinjer för fysisk tillgänglighet, skyltar, trafik, naturreservat, utställningar och scenkonst, butiker samt gästhamnar. Nya områden tillkommer efter hand. Riktlinjerna finns på regionens hemsida: Enheten-for-rattighetsfragor/Tillganglighet/ 7. Tillgänglighets- och bemötandepris Kommunen inför ett tillgänglighets- och bemötandepris. Exempel på verksamheter som kan komma ifråga för priset är butiker, banker, frisörsalonger, restauranger, barer, caféer, biografer, teatrar, kultur- och fritidslokaler. 5

6 utbildning och arbete FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artiklarna 24 och 27. Utbildning har en central betydelse för allas möjligheter i livet likaså vikten av att ha ett arbete. Kommunen ska tillhandahålla en heltäckande utbildning till all personal i syfte att öka kunskapen om funktionsnedsättningar. Kommunen ska ge ändamålsenliga och individanpassade stödåtgärder till skolelever med funktionsnedsättning. Kommunen ska anställa fler personer med funktionsnedsättning. Mål 1. Skolan ska intensifiera arbetet med att erbjuda en god och kreativ studiemiljö som både är anpassad efter elevens och gruppens behov. Kommunen ska motverka diskriminering och mobbning. 2. Skolan ska se till att alla föräldrar kan följa sina barns skolarbete och i samråd hitta lösningar för detta. Funktionsnedsättning får inte vara något hinder. 3. Kommunen ska i större utsträckning använda sig av de stödåtgärder som erbjuds vid anställning av personer med funktionsnedsättning. Åtgärder Utbildning 1. Det ska vara möjligt för föräldrar med synnedsättning att få tillgång till sina barns läromedel. 2. Alla elever ska under skoltiden få delta i aktiviteter som innebär att de får kännedom om hur det är att leva med en funktionsnedsättning. 3. Elever med funktionsnedsättning ska ges bättre möjligheter till individintegrering. Föräldrar ska få stöd och information för att hitta en optimal lösning för det enskilda barnet. 4. Kommunen ska ansvara för att det finns tolk samt tekniska hjälpmedel i den utsträckning som varje individ behöver för att fullgöra sin utbildning. Arbete och sysselsättning 5. Kommunen ska skapa möjligheter för personer med funktionsnedsättning att få anställning. 6. Möjlighet till individuell anpassning av tjänstgöringsgrad ska erbjudas vid behov. 7. Kommunen ska samarbeta med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att skapa fler arbetstillfällen för funktionsnedsatta. 8. Kommunen ska tillsammans med Rådet för funktionsnedsatta arbeta fram en plan i syfte att anställa fler personer med funktionsnedsättning. 9. Kommunen som arbetsgivare ska ansvara för att det finns tekniska hjälpmedel med mera i den utsträckning som varje individ behöver för att kunna utföra sitt arbete. 10. Kommunen ska verka för att ha praktikplatser för barn och ungdomar som går i skolan och verka för att anordna feriepraktikplatser inom sin organisation. Dessa två åtgärder gäller särskilt barn och ungdomar med funktionsnedsättning. 6

7 rekreation, idrott och kultur FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 30. Alla ska ha möjlighet att delta i och ta del av kultur, idrott och rekreation. Kommunen ska underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta på lika villkor i kulturlivet. Kommunen ska ge personer med funktionsnedsättning tillgång till kulturella produkter i tillgänglig form. Kommunen ska se till att platser för kulturella föreställningar eller tjänster (museer, biografer, bibliotek, turistservice med mera) ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Kommunen ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning har tillgång till de idrotts- och rekreationsanläggningar som Kultur & Fritid driver. Kommunen ska se till att barn med funktionsnedsättning har lika möjligheter som andra barn att delta fritidsverksamhet, rekreation och idrott. Mål 1. Genom ett rikt och brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla, skapa goda förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att delta. 2. Genom bland annat dialog med föreningslivet skapa ett kultur- och fritidsutbud för alla. Åtgärder 1. Föreningar ska uppmuntras av Kultur & Fritid, i samband med sin föreningsdialog, att informera om sin föreningsverksamhet som till exempel Team Rehab, Barnhabiliteringen med flera i syfte att ge personer med funktionssättning möjlighet att delta i föreningslivet. 2. Information om hur tillgängligheten kan ökas ges till föreningar, organisationer och privata fastighetsägare som hyr ut lokaler för arrangemang anordnade av Kultur och Fritid. 3. Utreda införandet av att personer med funktionsnedsättning som behöver följeslagare för att delta i Kultur och Fritids aktiviteter ska erhålla ett kort (entrékort) från kommunen som berättigar till fri entré för följeslagaren. 4. Alla Kultur & Fritids anläggningar ska vara utrustade på sådant sätt att de är tillgängliga för alla. Särskilt gäller detta badhuset då detta är viktigt för allmänhälsan och välbefinnandet hos personer med funktionsnedsättning. 7

8 uppföljning De olika åtgärder som tagits upp i planen ska följas upp på följande sätt och årligen rapporteras till fullmäktige. Tillgänglighet och bemötande 1. Redovisning av vad som gjorts för fysisk tillgänglighet till Rådet för funktionsnedsatta. 2. Redovisning av vad som gjorts enligt åtgärdsplan för informativ tillgänglighet görs till Rådet för funktionsnedsatta. 3. Årlig uppföljning av antal medarbetare som genomfört den webbaserade utbildningen till Rådet för funktionsnedsatta. Utbildning och arbete 4. Utbildningstillfällen är genomförda under året redovisas till Rådet för funktionsnedsatta. 5. Hur många elever har en fungerande integrerad skolgång redovisas till Rådet för funktionsnedsatta, Barn- och skolnämnden samt Utbildningsnämnden. 6. Hur många personer med funktionsnedsättning som anställts under året redovisas till Rådet för funktionsnedsatta. Rekreation, idrott och kultur 7. Fortsätta regelbunden översyn och förbättra utifrån tillgänglighetsperspektivet på Kultur & Fritids anläggningar, resultatet redovisas till Rådet för funktionsnedsatta samt Kultur- och fritidsnämnden. 8. Följa upp resultaten i medborgarundersökningen vad gäller hur nöjda personer med funktionsnedsättning är med fritidsutbudet i Lidköping. 8

9 arbetsgruppen Arbetsgruppen som tagit fram förslaget till handlingsplan har haft följande sammansättning: Sören Jansson, Samarbetskommittén Funktionsnedsatta Lidköping Ann-Sofie Palmhammar, Samarbetskommittén Funktionsnedsatta Lidköping Christina Svensson, Samarbetskommittén Funktionsnedsatta Lidköping Anna-Lena Ahlström, Kultur & Fritid Kristina Eriksson, Intern Service, fastighet Carina Winther, Vård & Omsorg Tora Gustafsson, Samhällsbyggnad Björn Kling, Social & Arbetsmarknad Jan Bjurmar, Barn & Skola samt Utbildning Kurth Johansson, Kommunledningskontoret 9

10 Lidköpings kommun Telefon: Besöksadress: Stadshuset, Skaragatan 8, Lidköping Postadress: Lidköping 10

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 4 3. Definitioner... 4 4. Mål... 5 5. Viljeriktning... 5 5.1 Möta

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Västerås stads vision 2026 Visionen, en målbild med framtidsfokus. Den anger den långsiktiga inriktningen för stadens egna verksamheter,

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun Kommunens övergripande mål är att samhället ska göras tillgängligt för alla och att personer med funktionsnedsättning tillförsäkras

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

Handikappolitiskt program för

Handikappolitiskt program för Handikappolitiskt program för Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-09-21, 118 Dnr 2015/933 Innehållsförteckning Leksands kommuns vision 2025... 3 Det är lätt att leva i Leksand... 3 FN: s

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

Kramfors kommuns handikappolitiska program

Kramfors kommuns handikappolitiska program Kramfors kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige 2007-10-29 Foto Anders Eliasson Fotots ägare Kramfors turism Innehållsförteckning Bakgrund sidan 3 FN:s standardregler och agenda

Läs mer

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 1(5) Antagen Kommunfullmäktige 2014-10-27, 138 Ansvarig Kommunledningskontoret Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 2 Inledning Det är en gemensam angelägenhet att

Läs mer

Yttrande över remissförslag Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2016:132)

Yttrande över remissförslag Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2016:132) Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningsledningen BUN/2016:299 Thomas Åkerblom Telefon 016-710 22 96 1 (2) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över remissförslag

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017 Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017 Ett Mullsjö för alla Framtagen och beslutad i socialnämnden 2013-04-09 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-05-28 1(6) Funktionshinderplan för Mullsjö

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla.

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla. Handikappolitiskt program för Mora kommun 2011-2014 1 Inledning Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig

Läs mer

Handikapplan. för Sandvikens kommun

Handikapplan. för Sandvikens kommun Handikapplan för Sandvikens kommun 1 Reviderad version av handikapplan antagen av kommunfullmäktige 1998-04-27 Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare, att kunna vara delaktig. Att få

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Plan för personer med funktionsnedsättning

Plan för personer med funktionsnedsättning Beslutad av kommunfullmäktige 2011-05-25 125 Plan för personer med funktionsnedsättning Syfte Syftet med planen är att personer med funktionsnedsättning i Värmdö kommun ska ha samma förutsättningar och

Läs mer

Samverkan, bemötande och tillgänglighet

Samverkan, bemötande och tillgänglighet Samverkan, bemötande och tillgänglighet Handikappolicy för Varbergs kommun Vision Varbergs kommun ska vara en tillgänglig kommun, där man lever på likvärdiga villkor och har möjlighet att aktivt delta

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 22 februari 2017 Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan 2016-2019 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 99 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Definition... 1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet 2009-07-06 Sidan 1 av 6 Dnr remissversion Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet Efter en motion till kommunfullmäktige tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan gällande kultur-

Läs mer

Handlingsplan 2017 för ett tillgängligt samhälle

Handlingsplan 2017 för ett tillgängligt samhälle Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016

Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016 Stockholm en stad för alla Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016 Beslut i kommunfullmäktige den 13 juni 2011 Förord Stockholms stad har en vision om ett Stockholm i världsklass

Läs mer

Rapport från beredning för full delaktighet KS-2011/1093

Rapport från beredning för full delaktighet KS-2011/1093 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2011/1093 2013-02-18 Kommunstyrelsen Rapport från beredning för full delaktighet KS-2011/1093 Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Handikappolitiskt program för Södertälje kommun

Handikappolitiskt program för Södertälje kommun Kommunstyrelsens kontor Handikappolitiskt program för Södertälje kommun alla nämnders och bolagsstyrelsers ansvar Antagen av kommunfullmäktige i oktober 2011 Vision och grundläggande utgångspunkter Södertälje

Läs mer

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet STENUNGSUNDS KOMMUN Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet Typ av dokument Policy Dokumentägare Administrationen/kansliet Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Ses över varje mandatperiod

Läs mer

Stockholm - en stad för alla

Stockholm - en stad för alla Bilaga 2 Stockholm - en stad för alla Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015 Oktober 2010 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE

Läs mer

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Ett Skellefteå för alla Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Inledning Den här broschyren handlar om mänskliga rättigheter. Om rätten att delta i samhällslivet och om rätten att

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Program för funktionshinderpolitiken

Program för funktionshinderpolitiken OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Thomas Österberg 2015-05-25 OSN-2015-0125 Omsorgsnämnden Program för funktionshinderpolitiken Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

kommun Dokumenttyp: Program Dokument-ID: 0433 Diarienummer: 521/14

kommun Dokumenttyp: Program Dokument-ID: 0433 Diarienummer: 521/14 Sida (6) funktionsnedsättning i Tranås kommun Förvaltning: Kommunledningsförvaltningen Ansvarig: Kansli- och personalavdelningen Dokumenttyp: Program Diarienummer: 52/4 Beslutat av: Kommunstyrelsen Publiceringsdatum:

Läs mer

Handikappolitisk handlingsplan

Handikappolitisk handlingsplan Handikappolitisk handlingsplan 2010-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31, 40 Innehållsförteckning Åtgärder...2 Ansvar...2 Inventering...2 Åtgärder... 3 Standardregel 1 - Ökad medvetenhet...3 Standardregel

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf MÅLPROGRAM 2018 2020 Förslag Steg för Steg rf Vad är Steg för Steg? Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt program

Barn- och ungdomspolitiskt program 1 Barn- och ungdomspolitiskt program Antaget av kommunstyrelsen 2014-02-10 8 Antaget av kommunfullmäktige 2014-03-03 11 Bilderna är tagna på en Framtidsverkstad Norberg som hölls på Mariagården den 22

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Bollnäs för alla. En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Bollnäs för alla. En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning 1 (6) KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Louiza Edlund 2014-05-26 Dnr 11-0255 Bollnäs för alla Tillgänglighetspolitisk policy för Bollnäs kommun En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga

Läs mer

Plan för tillgänglighet och delaktighet

Plan för tillgänglighet och delaktighet Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige den 30 september 2013, 65 Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Planens syfte och

Läs mer

Uppföljning av Program för delaktighet

Uppföljning av Program för delaktighet Uppföljning av Program för delaktighet FO:s årsrapport 2014 Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms stad riitta-leena.karlsson@stockholm.se 08 508 25 610 The Capital of Scandinavia Sveriges

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJE 1 (7) SYFTE Syftet i konventionen är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Stockholm en stad för alla. lättläst. Program för hur personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor i samhället.

Stockholm en stad för alla. lättläst. Program för hur personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor i samhället. lättläst Stockholm en stad för alla Program för hur personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor i samhället. Programmet gäller år 2011 2016 Kommun-fullmäktige beslutade om programmet

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN

HANDIKAPPOLITISK PLAN HANDIKAPPOLITISK PLAN 2014 2019 Dnr KS/2012:87 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Vår bakgrund för arbetet med den handikappolitiska planen 2 1.3 Syftet 3 1.4 Läsanvisning 3 1.5 Uppföljning

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Lättläst Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra www.sll.se 1 2 Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program

Läs mer

Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Österberg Thomas Datum 2013-11-22 Diarienummer NHO-2013-0206.31 Nämnden för hälsa och omsorg Revidering av riktlinjer för smedel Förslag

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer ANDT (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK) ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Bakgrund Den 30 mars 2011 antog riksdagen en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Arbetet med att uppnå full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning har bedrivits i Sverige sedan cirka 40 år tillbaka. Under 1990

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Datum 2015-01-15. Socialnämnden

Datum 2015-01-15. Socialnämnden BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-01-15 Sida 1(1) Socialnämnden Ärenden: 8 Program för funktionshindrade personer 2015-2018. Dnr 2014-000042 9 Uppföljning av äldreomsorgens värdegrund och lokala vädrighetsgarantier.

Läs mer

Strategi för tillgänglighet och delaktighet

Strategi för tillgänglighet och delaktighet Strategi för tillgänglighet och delaktighet Ett samhälle för alla Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17 86 Inledning En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning enligt Handisam,

Läs mer

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2013-11-19 Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning Detta dokument ersätter Handlingsprogram för funktionshindrade, antaget av kommunfullmäktige 2011-02-12, 22. Älvsbyn

Läs mer

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället. Detta program är styrande för Region Skånes funktionshinderspolitik. Alla

Läs mer

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan.

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. Ale för alla Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. I planen står det vad som ska göras i år, nästa år, 2013 och 2014. Varje år ska politikerna

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 163 2013-10-01 2012/573 POLITISKT PROGRAM FÖR ARBETE MED FRÅGOR KRING FUNKTIONSHINDER Politiskt

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Handlingsplan Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till Tillgänglighet och delaktighet för alla

Handlingsplan Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till Tillgänglighet och delaktighet för alla Handlingsplan 2016 Tillgänglighet och delaktighet för alla Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till 2019 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ: Beslutad av: Ersätter

Läs mer

Tillgänglighetsprogram

Tillgänglighetsprogram Tillgänglighetsprogram Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar POLICY Krokoms

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Handikapplan 2006-2010 med handlingsplan för 2006-2007

Handikapplan 2006-2010 med handlingsplan för 2006-2007 Handikapplan 2006-2010 med handlingsplan för 2006-2007 Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. (Regeringsformen

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun Ekonomi Tommy Carlsson, 0485-470 75 tommy.carlsson@morbylanga.se Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 158/2005 antagen 177/2014 reviderad Dnr 12/614-730 1(8) Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun 0 Inledning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning Program för tillgänglighet 1 Borås Stads styrdokument»

Läs mer

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad PLAN Stadskontoret Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad Lättläst Den här planen är skriven på lättläst av Centrum för lättläst. Innehållsförteckning Så ska det vara i Malmö stad... 1 Om LSS och FN-konventionen...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Fastställt av kommunfullmäktige 2010-06-17 102 2 Inledning Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2009 att uppdra åt beredningen för Vuxenfrågor

Läs mer

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Detta program är styrande för Region Skånes funktionshinderspolitik. Alla verksamheter inom Region Skåne,

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer