Förslag till energieffektivisering. energideklarationsunderlag. Munkebergsskolan. Bredängens äldreboende. Luleå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till energieffektivisering. energideklarationsunderlag. Munkebergsskolan. Bredängens äldreboende. Luleå"

Transkript

1

2

3

4

5 Förslag till energieffektivisering och energideklarationsunderlag för Munkebergsskolan och Bredängens äldreboende i Luleå Mattias Westerlund Civilingenjörsprogrammet Energisystem Uppsala Universitet Luleå december 2007

6

7 Förord Förord Examensarbetet är en del av Civilingenjörsutbildningen i Energisystem. Examensarbetet har genomförts åt Luleå kommuns Tekniska förvaltning genom Ramböll Sveriges kontor i Luleå. Ett stort tack till Theresa Palo, fastighetsförvaltare Luleå kommun, Lars Josefsson, enhetschef Ramböll, Leif Lundgren, gruppledare Ramböll, Carl Juhlin, konstruktör Ramböll och Sara Norsten för att de avsatt tid för att kunna hjälpa till med detta arbete. Mina studiekamrater Hjalmar Nyström, Erik Dahlén och Josef Bly för deras stöd och hjälp under studietiden. Vill även rikta ett tack till familj och vänner för deras stöd och tro på mig under studieåren. Luleå, December 2007 Mattias Westerlund i

8 ii

9 Sammanfattning Sammanfattning Ett ständigt ökande energibehov, en ostabil energimarknad och stigande energipriser medför att drift- och uppvärmningskostnaderna för byggnader stiger allt mer. Ett allt högre energipris medför att energireducerande åtgärder får kortare återbetalningstid och det gör investeringarna mer intressanta att genomföra. Det blir mer och mer lockande för husägare att titta över sin fastighet för att se om det går att spara pengar. Detta examensarbete har bedrivits genom granskning av undermätningsdata från både Munkebergsskolan och Bredängens äldreboende, studiebesök på de aktuella byggnaderna, litteraturstudier, simuleringar i byggprogrammet VIP+ samt beräkningar och muntliga frågor av personal som jobbar på de två byggnaderna. Syftet med rapporten är att ur ett energiperspektiv utreda två av Luleå kommuns byggnader som förbrukar mycket energi, samt ta fram ett underlag som underlättar för den certifierade energideklaranten att genomföra energideklarering av dessa byggnader. Den första oktober 2006 trädde lagen om energideklaration i kraft. Lagen har som syfte att främja ett effektivt energianvändande. I denna rapport framgår det att lagen missar lite av sitt syfte. I de två studerade byggnaderna är det relativt lätt att med enkla åtgärder komma ner under de energikrav som ställs på nya byggnader. Lagen ställer inga krav på verksamhetsel där det ofta finns stor potential att energieffektivisera. Boverkets syn på fastighetsel och verksamhetsel missar stora besparingsmöjligheter. Enligt Boverket ska elen till bilvärmare räknas som verksamhetsel och det medför att den inte ingår i energideklareringen. Lagen lämnar också stora utrymmen för egna tolkningar vilket medför att det kommer att förekomma stor variation mellan olika energideklarationer av samma typ av byggnad. I denna rapport har en skola och ett äldreboende studerats. Det som har framkommit är att både skolan och äldreboendet har stor energibesparingspotential. I dagens läge är energiförbrukningen för både skolan och äldreboendet ungefär likvärdiga med de riktlinjer som Boverket föreskriver för en nyproducerad byggnad. Om alla studerade åtgärder för både skolan och äldreboendet skulle genomföras blir den årliga energiförbrukningen långt under de riktlinjer som Boverket förskriver för en ny byggnad. I de två byggnaderna är det framför allt klimatskalet, ventilationsaggregaten och drifttider på ventilationsaggregaten som har studerats. Båda byggnaderna har studerats ur ett energiförbrukningsperspektiv vilket medför att även andra poster som är intressanta ur detta perspektiv har studerats. iii

10 Sammanfattning Skolan är byggd ungefär 10 år före äldreboende, trotts det finns det en hel del likheter mellan dem ur ett energibesparingsperspektiv. De stora energibesparande åtgärderna är att tilläggsisolera vindsutrymmen samt att byta bilvärmarsystem. Dessa två åtgärder betalar fort igen sig eftersom de minskar energianvändningen markant. De ventilationssystem som finns i de två byggnaderna går att optimera för att minska onödig drifttid. Optimering av ventilationssystem är sådant som kan göras direkt och ger snabbt ett energiminskande resultat. I äldreboendet finns ventilationsaggregat utan återvinning. Att installera ett nytt aggregat med återvinning är relativt dyrt men har en kort återbetalningstid genom kraftigt reducerad energianvändning. Med relativt enkla åtgärder går det att få de två studerade byggnader att komma ner i en energianvändning som motsvarar de krav som ställs på nya byggnader. I dagens läge när energibehovet ökar mer än tillgången av energi ökar, är det viktigt att vi tänker till och hushåller med den energi vi förbrukar. iv

11 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte och mål Metod Byggnadssimuleringsprogrammet VIP Övriga metoder Avgränsningar Munkebergsskolan Energiförbrukning Klimatskal Tak Ytterväggar Fönster Golv Ventilationssystem Byggnadsareor Fastighetsel Referensvärden Referensbyggnad Nybyggnadsreferens Studerade åtgärder Tak Golv Grund Ventilation Värmesystem Datorer Bilvärmare och utebelysning Bredängens äldreboende Energiförbrukning klimatskal Tak Ytterväggar Fönster Golv Ventilationssystem Byggnadsareor Fastighetsel Referensvärden Referensbyggnad Nybyggnadsreferens Studerade åtgärder Tak Väggar Fönster Ventilation Belysning Bilvärmare Slutsats/Analys Munkebergsskolan...33 v

12 Innehållsförteckning 4.2 Bredängens Äldreboende Referenser Tryckta källor Elektroniska källor Muntliga källor...39 Bilagor Munkebergsskolan...41 Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilagor Bredängens äldreboende...55 Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga vi

13 Ordlista och definitioner Ordlista och definitioner Energipris: Det pris som kommunen betalar för energi varierar från kvartal till kvartal. I tabell i nedan följer ett prisexempel från Tabell i: Energipriser (Palo) Pris [öre/kwh] El exkl. moms 29,9 Elcertifikat 3,1 Energiskatt 20,4 Nätavgift 12,0 Totalt elpris exkl. moms 65,4 Fjärrvärme 36,2 [öre/m3] Fjärrvärmeflöde 188,0 Vatten 604,1 Fastighetsel: Kalkylperiod: Klimatskal: Köldbrygga: LCC-kalkyl: Nybyggnadskrav: Med fastighetsel avses den el som används till: fläktar (inklusive fläktar som finns i lägenhetsplacerade aggregat), pumpar, hissar, belysning i källare, cykleförråd, tekniska utrymmen, garage och trapphus. (Adalberth och Whalström). En uppskattning på en investerings livslängd. Klimatskalets huvudsakliga uppgift är att avskärma uteklimatet så att en behaglig och hälsosam inomhusmiljö uppnås. Med klimatskal menas väggar, tak och golv. (Petersson 2004). Lokal del av klimatskalet där energiförlusterna är större än i andra delar av klimatskalet. Med Life Cycle Cost uppskattas en energiåtgärds hela livscykelkostnad under en bestämd kalkylperiod. De energiprestanda som Boverket kräver för de nybyggen som sker i dagens läge, enligt ekvation (i) (BFS 2007:4BED1). vii

14 2 EP ref, nyb = f (nybyggnadskategori, klimatzon, q)[kwh/m, år] (i) vilket ger: EP ref, nyb = Enybygg. kat., kli. zon q Där q är en tilläggsterm som tillkommer i lokaler som har ett ventilationsflöde större än 0,35 l/sm 2. Med q avses det genomsnittliga uteluftflödet under uppvärmningssäsongen [l/sm 2 ]. (BFS 2007:4 BED1). Pay-off-metoden: Referensbyggnad: Den enklaste ekonomiska återbetalningsmodellen, som utgörs av kvoten mellan den totala investeringen och årlig besparing. Det typiska intervallet bygger på statiska data från en referensbyggnad placerad i Eskilstuna kommun, byggt efter 1975, friliggande, utan kylanvändning och med fjärrvärme som värmekälla. Referensvärden för byggnader under andra betingelser korrigeras med hänsyn till byggnadskategori, ålder, kommun, värmekälla, byggnadstyp och kylanvändning enligt ekvation (ii). (BFS 2007:4 BED1). EP ref = f (ålder, kommun, värmekälla, byggnadstyp)[kwh/m 2, år] vilket ger: EP = ( E X X X + E ) X + E + E (ii) ref uppv ålder kommun byggnadstyp vv värmekälla fastighetsel kyla U-värde: U-värdet ger en uppfattning om hur god värmeledningsförmåga ett ämne har. U-värde kan ges för sammansättning av flera ämnen. Har enheten W/m 2 K. Uppvärmd area: Den golvarea i tempererade utrymmen som är avsedd att värmas till mer än 10 C och som är begränsade av klimatskärmens insida. A temp skall anges i m 2. (BFS 2007:4 BED1). viii

15 Inledning 1. Inledning 1.1 Bakgrund Mänskligheten har alltid varit i behov av energi i någon form. Under den senare tiden av mänsklighetens historia har energibehovet ökat i allt större takt. Men även priset på energi har ökat markant och energi är inte längre den produkt som går att slösa med som gjorts tidigare. Svenskar måste allt oftare köpa kolkraftsproducerad energi för att klara sina energibehov, vilket har blivit mycket uppmärksammat. Att producera energi genom att elda kol har stor negativ effekt på miljön. Ett mer återhållsamt förhållningssätt hos gemene man har vuxit sig allt starkare. Den största insats som en enskild individ kan göra för att hålla energikonsumtionen och miljölasterna nere är att se över sitt egna hem, i form av till exempel avstängda standby apparater, effektivare energiförbrukare och tilläggsisolering av väggar. Den första oktober 2006 trädde lagen om energideklaration för byggnader i kraft. Syftet med lagen är att främja ett effektivt energianvändande. Det är byggnadsägarens ansvar att energideklarering genomförs. Specialbyggnader (se tabell 1-1) som har en total användbar golvarea större än m 2 och byggnader eller del av byggnader som det finns nyttjanderätt på, t.ex. flerbostadshus, bostadsrätts- och hyresrättssmåhus ska energideklareras innan utgången av (Adalberth och Whalström). En energideklaration ska hållas uppdaterad och får inte vara äldre än 10 år. (SFS 2006:985). Tabell 1-1: Specialbyggnader, (1979:1152) Kommunikationsbyggnad Distributionsbyggnad Värmecentral Reningsanläggning Vårdcentral Bad- sport- idrottsanläggning Skolbyggnad Kulturbyggnad Ecklesiasbyggnad Allmänbyggnad Vissa byggnader är undantagna att behöva energideklareras och de är enligt tabell 1-2. Tabell 1-2: Undantag, SFS 2006:1592 Fristående byggnader med area under 50 m2 Tillfälliga byggnader som avses att använda högst 2 år Fritidsboenden Jordbrukets ekonomibyggnader Byggnader för industriell eller liknande verksamhet Kyrkor, och andra byggnader för religiösa ändamål Byggnadsminnen, kulturhistoriska byggnader och likn. Fritidshus med högst två bostäder Totalförsvarets byggnader med verksamhet av hemlig natur Byggnader som går i arv eller gåva 1

16 Inledning Om energideklarationen ska innehålla förslag om energieffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda, ska det göras en besiktning av bygganden innan en energideklaration upprättas (SFS 2006:1592). Idag (hösten 2007) finns bara ett fåtal ackrediterade personer och företag som får uträtta energideklarationer. Luleå kommun äger ett tal specialbyggnader som ska energideklareras innan utgången av För att underlätta för energideklaranten ska underlag till energideklarationerna tas fram. För ett par år sedan började Luleå kommun successivt göra undermätningar på sina byggnader. Med undermätning kan månadsvis energianvändning presenteras i form av värmeel-, fjärrvärme- och totalanvändning. För att kunna jämföra olika byggnader fördelas den årliga totala energianvändningen ut på byggnadens uppvärmda area (kwh/m2, år). Det gör att byggnader går att jämföra mot varandra. Utifrån det har Luleå kommun gjort en prioteringslista där de samlat de byggnader som förbrukar mest energi per m 2 och år. Dessa byggnader ska i första hand utredas och förslag skall ges på kostnadseffektiva åtgärder för att minska energianvändningen. Ideologin är att kommunens alla byggnader ska energiutredas i rapportform för att kommunen kontinuerligt ska kunna förbättra energianvändningen i dessa byggnader. 1.2 Syfte och mål Syftet med detta examensarbete är att ur ett energiperspektiv utreda två av Luleå kommuns byggnader som förbrukar mycket energi per ytenhet och år, samt att ta fram underlag för energideklarationen. Målet med examensarbetet är att presentera kostnadseffektiva energiminskande åtgärder, samt att framställa ett underlag som underlättar för den certifierade energideklaranten att genomföra energideklaration av de två byggnaderna. 1.3 Metod De metoder som har används för detta examensarbete är litteraturstudier, simuleringar i byggnadsprogrammet VIP+, beräkningar, undermätningsdata och muntliga frågor Byggnadssimuleringsprogrammet VIP+ VIP+ är ett simuleringsprogram som har funnits sedan 20 år tillbaka. Eftersom VIP+ funnits så länge har det funnits tid att kontrollera hur bra VIP+ överensstämmer med verkligheten. Det har i flera rapporter fastställts att VIP+ överrensstämmer bra med verkligheten. VIP+ är inriktat mot att beräkna energibehovet i alla typer av byggnader och verksamheter (Figur 1-1). (VIP+ 2008). 2

17 Inledning Figur 1-1: Exempel på Inmatningsmöjligheter i VIP+ Som inmatningsparametrar används bara kända och mätbara delenergiflöden. Det medför att inga uppskattningar behövs göras. VIP+ använder klimatfiler som kan erhållas från SMHI, styr och reglersystem, syntetiska klimatfiler, samt meterologiska statiska program. Detta gör att VIP+ kan beräkna fastigheter på en godtycklig plats på jorden. (VIP+ 2008). Figur 1-2: Exempel på presentationsmöjlighet 3

18 Inledning VIP+ består i huvudsak av två beräkningsmodeller. En för värmelagring i byggnadsstommen samt en modell för beräkning luftflöden genom ventilation och läckage. Dessa beräkningsmodeller ger beräkningsresultat timme för timme. Beräkningsresultaten presenteras i form av tabeller eller grafiska diagram (Figur 1-2). Beräkningsresultaten går att automatiskt få presenterade i form av timvärden eller summerade per dygn, vecka, månad eller år. VIP+ beräknar även fram de krav som BBR ställer på en likvärdig byggnad (Figur 1-3). Data från en beräkning går även att exportera till Excel. (VIP ). 1-3: Exempel på beräkningsresultat Figur Övriga metoder För att veta de aktuella byggnadernas energiförbrukning har det utförts undermätning av de ingående förbrukningsvärdena i respektive byggnad. Undermätning av dessa byggnader påbörjades innan examensjobbet påbörjades. Det medför att det finns data där det går att se förbrukningen av de olika energislagen så som el, fjärrvärme, fjärrvärmeflöde och vatten m.fl., årligt och månadsvis. Studiebesök på de aktuella byggnaderna har gjorts ett flertal gånger för att erhålla nödvändiga data för simuleringar och beräkningar av åtgärdsförslag. För att presentera relevanta uppgifter och data för energideklaranten har litteraturstudier gjorts i lagar och tryckta handböcker om energideklarering och byggnadsteknik. 1.4 Avgränsningar Inom ramen för detta examensarbete ska två byggnader skall utredas och studeras ur ett energiförbrukningsperspektiv, utan att äventyra det rådande inneklimatet. Examensarbetet ska omfatta 20p (30hp). 4

19 Munkebergsskolan 2. Munkebergsskolan Munkebergsskolan (figur 2-1), hädanefter kallad skolan, är belägen i bostadsområdet Mjölkudden, ca 2 km från Luleå centrum. Från hösten -07 finns på skolan en förskola och årskurs 1 3 samt ett fritidshem, totalt på skolan går ca 110 elever. Skolans profilering är hälsa, kultur och media. Skolan är belägen nära naturen och vatten. Bostadsområdet Mjölkudden har blandad bebyggelse, mestadels från 60 och 70-talet. I Mjölkuddens centrum finns vårdcentral, apotek, mataffär, kiosk m.m. (Munkebergsskolan 2007). Figur 2-1: Munkebergsskolan Skolan ägs av Luleå kommun. Del 1 av skolan byggdes år 1963 och del 2 år Skolan har två våningar, en bottenvåning och en källarvåning. På bottenvåningen finns alla klassrum, på källarvåningen finns skyddsrum (rum ) och allmänna förvaringsutrymmen (rum , , ), resterande del av källarvåningen utgörs av torpargrund. För ritningar och rums- och delnummer se bilaga 1. De första barnen kommer till skolan vid sjutiden på morgonen. Del 2 av skolan är då öppen. Vid 8:30 öppnar del 1 och de barn som ska vara där går över dit. Vid 16:30 stänger del 1 och de barn som då är kvar går över till del 2, som stänger vid sextiden på kvällen. 5

20 Munkebergsskolan 2.1 Energiförbrukning För framtagning av data för energiåtgången gjordes undermätningar av skolan. Värden i tabell 2-1 grundar sig på 2006 års förbrukning. I figur 2-2 presenteras den totala energiförbrukningen. I figur 2-3 presenteras den månadsvisa elförbrukningen. I tabell 2-4 presenteras fjärrvärmeflöden och i tabell 2-2 presenteras fjärrvärmeförbrukningen. Variationen i dessa figurer och tabeller är enbart kopplade till variationer i klimat och den mänskliga faktorn. Inga förändringar är gjorda i byggnaden som ska kunna inverka på mätdatan under mätperioden. Tabell 2-1: Energiförbrukning från undermätningsdata Elenergiförbrukning: 149,9 MWh Fjärrvärmeförbrukning: 306,3 MWh Fjärrvärmeflöde: 6681,4 m3 Vattenförbrukning: 944,3 m3 Figur 2-2: Undermätningsdata total energi 6

21 Munkebergsskolan Figur 2-3: Undermätningsdata el Figur 2-4: Undermätningsdata fjärrvärme 7

22 Munkebergsskolan Tabell 2-2: Undermätningsdata sammanställnning 2.2 Klimatskal Tak Taket på skolan är en blandning av plana och lätt brutna tak, med plåtluckor som gör utrymmet mellan tätskikt och takbjälklaget åtkomligt. Isoleringen i takbjälklaget når inte upp över takstolarna vilket medför att takstolarna utgör en kraftig köldbrygga. Taket har ett U- värde på 0,336. Parametrar för U-värdesberäkningar framgår ur tabell 2-3 och bilaga 2. Vid nybyggnad rekommenderas att tak ska ha ett U-värde på 0,1 (Energimyndigheten, 2007). Tabell 2-3: Parametrar för VIP+ simulering Menyval Parameter val Tjocklek U-värde (m) (W/m2K) Klimat och allmänna data Klimatort Luleå Byggnad Markegenskaper Lera, dränerad sand, dränerat gurs vlt 1,4 Byggdelsbenämning Tak 1 0,338 Tak 2 0,136 Byggdelskatalog - väggar/bjälklag Tak1 Reglar600 0,100 Spånskiva 0,024 Tak 2 Lösull 0,200 Reglar600 0,100 Spånskiva 0,024 Startdag Slutdag Starttid Sluttid Drift- Rumstemp TVV Processenergi Måndag - fredag SKOLA NATT SÄNK SKOLA NATT SÄNK SKOLA 21 DAG Lördag Skola Natt Sänk Söndag Skola Natt Sänk SKOLA NATT SÄNK Samma som "SKOLA 21 NATT" utan lägsta C = 17,0 8

23 Munkebergsskolan Ytterväggar Skolan är i huvudsak uppbyggd av flera typer av ytterväggar. På bottenvåningen finns det tre typer, en med tegel på in och utsida, en annan med träskiva på in och utsida samt en hybrid med tegel på utsidan och träskiva på insidan. I den inredda delen av källarvåningen består ytterväggarna av betonghålblock. I torpargrunden består ytterväggarna av betong. U-värden för ovanstående väggar framgår av tabell 2-4. Vid nybyggnad rekommenderas att ytterväggar ska ha ett U-värde på 0,16 (Energimyndigheten 2007). Tabell 2-4: U-värden för väggtyper Komponent U-värde [W/m2 K] Tegel - Tegel 0,52 Skiva - Skiva 0,53 Tegel - Skiva 0,52 Betonghålblock 1,68 Torpargrund 1,5 m 0,34 Torpargrund 2,5 m 3, Fönster Alla fönster på skolan byttes på mitten av 90-talet till treglasfönster. Ett likvärdigt treglasfönster med aluminiumkarm och utan lågemissionsglas har ett värde på ungefär 1,9, för montering adderas 0,2 och fönstren är några år gamla. Därför antas ett U-värde på 2, Golv I skolan finns olika typer av golv, på bottenvåningen finns golv som har mellan 80 och 40 mm isolering. På källarvåningen finns i torpargrunden grus- och jordgolv, i skyddsrum och övriga utrymmen utgörs golvet av betong direkt på mark utan isolering. U-värden för ovanstående golv framgår av tabell 2-5. Vid nybyggnad rekommenderas det att golv mot mark ska ha ett U-värde på 0,19 (Energimyndigheten, 2007). Tabell 2-5: U-värden för golvtyper Komponent U-värde [W/m2 K] Golv 80 mm isol. 0,38 Golv 50 mm isol. 0,56 Golv 40 mm isol. 0,66 Jord- grusgolv 0,43 Betonggolv källare 0, Ventilationssystem Skolan har tre ventilationsaggregat. TA1 förser del 1, utom kök, idrottshall och omklädningsrum (rum , ), med luft. TA2 förser del 2 med luft. Aggregatet i rum 1009 förser kök, idrottshall och omklädningsrum med luft. Samtliga aggregat har värmeåtervinning i form av roterande värmeväxling. För temperaturer och data se bilaga 3. 9

24 Munkebergsskolan 2.4 Byggnadsareor Källarvåningen i del 1, i utrymmet under rum , , , , utgörs av oinredd torpargrund med 1,5 m takhöjd med golv av jordstampad mark. Ventilationskanaler som försörjer del 1 är förlagda i detta utrymme. Värmeradiatorer finns utplacerade i torpargrunden under rum 2008, samt Övriga utrymmen utgörs av inredd källarvåning. Värmeradiatorer och ventilationskanaler håller inte den oinredda delen av källarvåningen speciellt värmd vintertid (Eriksson 2007), men avser att värma källarvåningen och på så sätt påverka inneklimatet i detta utrymme. På källarvåningen del 2, rum 1020, utrymmen under 2058 (halva), samt , utgörs av oinredd torpargrund med golv av jordstampat mark och grus med normal takhöjd. Ventilationskanaler som försörjer del 2 är förlagda i detta utrymme. Värmeradiatorer finns i torpargrunden under rum 2065 och Övriga utrymmen utgörs av inredd källarvåning. Värmeradiatorer och ventilationskanaler håller den oinredda delen av källarvåningen relativt värmd vintertid (Eriksson 2007). Hela källarvåningen i både del 1 och 2 har begränsad ventilation och är mestadels under jord vilket gör att det är relativt lätt att värma dessa utrymmen. Det är därför svårt att avgöra vad som ska räknas till uppvärmd area. Hädanefter tas både den totala arean och den inredda arean i betraktelse. En sammanställning över de olika ytorna ses i tabell 2-6 nedan. Tabell 2-6: Byggnadsareor Klimatskalstyp Del av klimatskal Area [m2] Tak 1709 Fönster 247 Vägg Ytter 815 Källare Inredd 360 Oinredd del Oinredd del Golv del 1 Bottenvåning 1176 Källarvåning Inredd 393 Oinredd 776 Golv del 2 Bottenvåning 533 Källarvåning Inredd 393 Oinredd Fastighetsel Undermätning är utförd på den totala elanvändningen, att dela upp undermätning på fastighetsel och verksamhetsel är tekniskt svårt, och kräver oftast stor ombyggnad av befintligt elsystem. Enligt tabell 2-1 uppgår den totala elförbrukningen (verksamhetsel + fastighetsel) till 149,9 MWh. För att uppskatta fastighetselen antas tre pumpar, två om 250 W för ventilationsaggregaten och en om 1,5 kw för fjärrvärmeväxlaren. Den maximala tänkbara elförbrukningen blir om dessa pumpar är i drift 24 timmar/dygn, 365 dagar om året. Varje ventilationsaggregat har fläktmotorer som tillsammans är på 18 kw. Dessa antas vara igång 8 timmar varje dag och 225 dagar om året. Det utgör en elförbrukning på 52,4 MWh/år. Belysningens inverkan från de tekniska utrymmena antas vara försumbar eftersom dessa sällan används. 10

25 Munkebergsskolan 2.6 Referensvärden Referensbyggnad För beräkning av referensbyggnadens förbrukning används ekvation (ii). Värden till ekvationen avläses ur tabell i BFS 2007:4 BED1 och framgår av tabell 2-7. Tabell 2-7: Referensvärden, (BFS 2007:4 BED1) Xkommun 1,4 Xbyggnadstyp 1,0 Xvärmekälla 1,0 Efastighetsel 20,0 Euppv + vv 130,0 Som framgår av tabell 2-7 finns det ingen faktor för lokalens ålder, samt att uppvärmning och varmvatten inkluderas i samma energiförbrukning. Skolan saknar kylsystem och därför sätts den faktorn till noll i ekvation (ii). För lokaler finns inget viktningstal för hur uppvärmning och varmvatten ska delas upp. Andelen av den totala vattenförbrukningen som blir till varmvatten är troligtvis ganska låg. För bostäder är andelen varmvatten ca. 40 % men för kontor och skolor är varmvattenförbrukningen betydligt mindre.(adalberth och Wahlström). Det kan antas att 20 % av totala vattenförbrukningen utgörs av varmvattenanvändning. Enligt tabell 2 1 uppgår den totala vattenanvändningen till 944,5 m 3. Den energi som åtgår till varmvattenanvändning/år framgår av ekvation 2-1. E vv = Andel Totalvolym ρ Cp ΔT [kwh] (2.1) vilket med insatta värden ger: E vv 0,2 944, ,2 50 = = 11MWh E vv skall fördelas på den uppvärmda arean. Om totala byggnadens golv- och markarea används blir det 3,2 kwh/m 2 år och om den inredda golvarean används ger det 4,7 kwh/m 2 och år. Det ger två fall enligt tabell 2-8. Tabell 2-8: E vv och E uppv Fall 1 Evv 3,2 Euppv 126,8 Fall2 Evv 4,7 Euppv 125,3 11

26 Munkebergsskolan Dessa värden sätts in i ekvation (ii) och ger då värdena: EP EP ref 1 ref 2 2 = (126,8 1,4 1+ 3,2) = 200,7 kwh/m, år 2 = (125,3 1,4 1+ 4,7) = 200,1 kwh/m, år Till referensvärdena ska ett osäkerhetsintervall på 20 % läggas till (BFS2007:4 BED1). Det ger då slutligen de sökta referensvärdena. EP EP ref 1 ref 2 2 = 200,7 ± 40,1 kwh/m, år 2 = 200,1 ± 40,0 kwh/m, år Nybyggnadsreferens För att utreda om tilläggstermen q ska användas, summeras det totala luftflödet från alla ventilationsaggregat under en vecka och slås ut på veckans alla sekunder för att få ett genomsnittligt ventilationsflöde för en vecka (tabell 2-9). Ett veckosnitt ger en rättvis bild av det genomsnittliga uteluftflödet under uppvärmningssäsongen, eftersom att det är tidur som styr ventilationsaggregaten och för dessa ser alla veckor lika ut. De känner inte av helg och lovdagar. Tabell 2-9: Genomsnittligt volymsflöde/vecka TA1 TA2 Agg. i rum 1009 Tilluft [m3/h] Drifttid [h] Tilluft/dygn [m3/dygn] Tilluft/vecka [m3/vecka] Summa tilluft: [m3/vecka] Sekunderpå en vecka [S] Ventilerad area 1709 [m2] q 0,78 l/s och m2 Med ekvation (i) och tabellvärden för lokal i norr ger det ekvationen (BFS 2007:4 BED1): EP ref, nyb = ( q 2 035) kwh/m, år vilket med värden ger: EP ref 2, nyb = (0,78 0,35) = 158,7 kwh/m, år 12

27 Munkebergsskolan 2.7 Studerade åtgärder Tak Som nämnts tidigare är isoleringen på vinden är inte tjockare än 100 mm. Isoleringen täcker inte takstolarna som blir en kraftig köldbrygga. Taket är en blandning av lätt lutande och helt plana ytor, luckor i taket finns som gör vindsutrymmet tillgängligt. Det finns utrymme för att tilläggsisolera vinden med lösull. Det blir inte en jämn isolering eftersom att utrymmet vid takfoten är begränsat och luftspalt måste finnas kvar efter åtgärd för att ventilera bort fuktig kondensluft. En del av taket på del 2 har en påbyggd takdel på ursprungstaket. Där finns det möjlighet att tilläggsisolera i form av mineralullsskivor. Antag att det vid lösullsisolering går att i genomsnitt isolera vinden med 200 mm. Enligt tabell 2-2 ger det ett U-värde på 0,136 och det skulle enligt beräkningar (se tabell 2-2) sänka de årliga energiförlusterna från 98 MWh till 40 MWh vilket utgör en sänkning med 58 MWh (figur 2-5). Om elförbrukningen är densamma kommer energiminskningen att utgöras av fjärrvärmeenergi. M W h N u v ä r d e E f t e r å t g ä r d M W h Figur 2-5: Tilläggsisolering tak Att lösullsisolera vinden med 200 mm kostar 70 kr/m 2 (Adalberth och Whalström). Det ger en investering på 119 kkr. Med energipris enligt tabell i och en årlig energiminskning med 58 MWh, ger det en årlig besparing på 21,0 kkr. Med pay-off-metoden ger det en återbetalningstid på 5,6 år. Med en LCC-kalkyl med 20 års kalkylperiod, blir den totala kostnadsminskningen genom tilläggsisolering 266 kkr. För beräkningar enligt LCC-kalkyl se bilaga Golv Golvet på bottenvåningen i del 2 av skolan varierar från att som minst ha 40mm isolering till att som mest ha 80 mm isolering. Ritningar för golv saknas för del 1. För att kunna göra en överslagsberäkning antas hela golvet på bottenvåningen ha en genomsnittlig isolering på 50 mm. Enligt tabell 2-2 ger det ett U-värde på 0,56. 13

28 Munkebergsskolan Vid besökstillfällena har en rumstemperatur på 21 C på bottenvåningen uppmäts. I den oinredda delen av källarvåningen i del 1 uppskattades en medeltemperatur på 7 C under uppvärmningssäsongen (Eriksson 2007), och i den oinredda delen av källarvåningen i del 2 uppskattas en medeltemperatur på 12 C under uppvärmningsperioden (Eriksson 2007). Den typiska uppvärmningsperioden omfattar tiden fr.o.m. oktober t.o.m. maj. Vilket motsvarar 35 veckor och omräknat till timmar blir det h. Den oinredda arean av källarvåningen är 776 m 2 för del 1, och 305 m 2 för del 2, enligt tabell 2-4. Det ger en energiåtgång enligt E golv = U ( A ΔT ) h Wh/år (2.2) vilket med insatta värden ger: E golv = 0,56(776(21 7) + 305(21 12)) = 44,3 MWh/år Från källarvåningen är valvet mellan botten- och källarvåningen lättåtkomligt. Del 1 har 1,5 m takhöjd och del 2 har full takhöjd. Att tilläggsisolera 150 mm underifrån är således fullt möjligt. Enligt bilaga 3 ger 150 mm tilläggsisolering ett U-värde på 0,18. Fuktberäkning har utförts för tilläggsisolering på del 1 med nuvarande temperaturer. Det visar att någon risk för kondens inte föreligger (se bilaga 2). Om temperaturen i källaren håller sig densamma som innan tilläggsisoleringen blir den nya energiåtgången E 6, = 0,18(776(21 7) + 305(21 12)) = 14,2 MWh/år. golv tillägg En tilläggsisolering med 150 mm skulle medföra en energiminskning med 30,1 MWh/år (figur 2-6). Om elförbrukningen är densamma kommer energiminskningen att utgöras av fjärrvärme. Beräkningarna ovan är inte helt realistiska och utgör en felkälla. Vid tilläggsisolering av valvet mellan botten- och källarvåningen kommer temperaturen på källarvåningen att sjunka, eftersom värmeläckaget från bottenvåningen minskar. Detta medför att värmeförlusterna i ventilationskanalerna kommer att öka och ventilationsaggregatens värmebehov ökar för att uppnå den önskade inblåsningstemperaturen i rummen. M W h M W h N u v ä rd e E ft e r å t g ä rd Figur 2-6: Tilläggsisolering golv 14

29 Munkebergsskolan Kostnaden för 150 mm tilläggsisolering är 225 kr/m 2 (Adalberth och Whalström). Det ger en investering på 243 kkr. Med energipris enligt tabell i och en årlig energiminskning med 30,1 MWh, ger det en årlig besparing på 10,9 kkr. Med pay-off-metoden ger det en återbetalningstid på 20,6 år. Med en LCC-kalkyl med 25 års kalkylperiod blir den totala kostnadsminskningen genom tilläggsisolering 66,6 kkr Grund Grunden runt skolan behöver dräneras. Vid dränering är det lämpligt att isolera ordentligt och lägga till ett tätskikt mot grunden utvändigt. I grunden finns ett fåtal värmeradiatorer och byggnadens alla ventilationskanaler. En isolering runt grunden medför att värmeförlusterna i ventilationskanalerna och värmebehovet för ventilationsaggregaten minskar, samt att högre medeltemperatur gör att risken för fukt och mikrobiologisk påväxt minskar Ventilation Skolans öppettider är: del 1; 07:30 16:30, del 2; 06:00 18:00. TA1 försörjer del 1 och har drifttiden vilket kan anpassas bättre till de tider som skolan har öppet. Det medför att drifttiden på TA1 kan minskas med 3 timmar/dygn. Enligt Rambölls beräkningsmall (bilaga 3) leder det till en minskning av värmeenergin från 25,5 MWh per år till 19 MWh, vilket utgör en minskning med 6,5 MWh. Det leder även till en minskad årlig elenergianvändning från 15 MWh till 12 MWh, vilket utgör en minskning med 3 MWh/år (figur 2-7). Med energipriser enligt tabell i, ger det en besparing på 4,3kkr. M W h N u v ä r d e v ä r m e N u v ä r d e e l V ä r m e e f t e r å t g ä r d E l e f t e r å t g ä r d M W h Figur 2-7: Ändring av drifttider ventilationsaggregat Ventilationsaggregatet i rum 1009 försörjer kök, gymnastiksal och omklädningsrum med luft. Köket används vardagar mellan Aggregatet har drifttiden Med spjäll och tryckmätare på huvudledningen samt FRO-styrning på fläktmotorerna, skulle luftflödet kunna varieras så att köket bara ventileras den tid det används. 15

30 Munkebergsskolan Det ovan nämnda ger möjlighet att justera ventilationsflödet i gymnastiksalen så att ventilationen går på halv fart mellan Då salen nyttjas kan en timer för att forcera ventilationen till full fart installeras, det medför att gymnastiksalen bara ventileras när den används. Om timern kopplas på sådant sätt att när den manuellt aktiveras mellan 17 08, startas ventilationsaggregatet. Detta ger en möjlighet att kunna nyttja gymnastikhallen även under kvällstid. Det är svårt att säga hur mycket energianvändningen skulle minska eftersom gymnastiksalen ofta används oförberett av spontana idrottslektioner och musiklektioner Värmesystem Den fjärrvärmeväxlare som idag är monterad i byggnaden är från 1979 och är en plattvärmeväxlare av packningstyp. Det är vanligt med läckage i dessa modeller, eftersom packningarna mellan plattorna torkar och går sönder och det kräver mycket underhåll. Att byta den gamla värmeväxlaren mot en nyare sänker inte energiförbrukningen nämnvärt, eftersom skillnaden i verkningsgrad ofta är så liten som några få procent. Däremot sänks underhållskostnaderna Datorer En datorskärm i drift har en effekt på runt på 125 W och själva datorn 150 W. Det ger en total effekt på 275 W och i standbyläge är effekten på ungefär 7 W (Högskolan i Gävle och Luleåenergi). När en skärmsläckare på en dator varit igång tillräckligt länge går datorn ner i viloläge. Det innebär att datorn är igång men hårddisk stannar och bara de nödvändigaste processerna körs. En typisk stationär dator har i viloläge en effekt på 100 W. Munkebergsskolan har 24 st. datorer och enligt personalen står dessa ofta på dygnet runt alla dagar om året. Om skolan nyttjas är det 15 timmar varje dygn som datorerna kan stå på utan att de används. På en vecka blir det 123 timmar. Antar att hälften av skolans datorer står på dygnet runt och hela veckan blir det timmar, och den andra hälften står i standbyläge också timmar i veckan. Det ger en årlig elenergiförbrukning på: E dator, 1 = ( , ,007)52 = 8,2 MWh/år Om datorerna istället stängs av så att dessa står i standbyläge ger det en årlig förbrukning på: E dator, 2 = ( ,007)52 = 537 kwh/år Genom att stänga av datorerna skulle elförbrukningen minska med ungefär 7,7 MWh/år (figur 2-8). 16

31 Munkebergsskolan M W h M W h 2 0 N u v ä rd e E ft e r å t g ä rd Figur 2-8: Nattavstängning av datorer All el som datorerna förbrukar blir till värme. Om datorerna är igång mindre kommer det att leda till att fjärrvärmeförbrukningen ökar. Den besparing som görs blir prisskillnaden mellan de olika energimedierna. Med energipriser enligt tabell (i) ger det en kostnadsminskning på: , ,362 = 2,2 kkr/år Bilvärmare och utebelysning Som det är idag styrs bilvärmare och utebelysningen med en strömställare där det går att välja: Hand O Auto. I Hand-läget är utebelysningen och bilvärmarna alltid igång, i O- läget är allting avslaget och i Auto-läge styrs utebelysningen och bilvärmarna av varsin timer. För att minska elförbrukningen för utebelysningen kan i stället för timer ett skymningsrelä kopplas in. Det medför att utebelysningen bara tänds vid behov. När personalen kommer på morgonen kopplar de in sina bilvärmare i bilen, och sedan står dessa och går arbetsdagen (8h). Det kan antas att personalen totalt använder 10 bilvärmarplatser och att det är 70 % beläggning på dessa under en dag. En typisk bilvärmare har en effekt på W, kupévärmare 800 W och motorvärmare 500 W. E bil 1 = 10 0,7 1,3 8 5 = 364 kwh/vecka Det kan antas att bilvärmare börjar användas då månadsmedeltemperaturen sjunker under 5 C. Det innebär perioden fr.o.m. oktober t.o.m. april (Petersson (jämställer Luleå med Östersund, 0,7 C årsmedeltemperaturs skillnad) Det innebär att bilvärmarna används 29 veckor. Det ger en årsförbrukning på: E bil 1 = (10 0,7 1,3 8 5)29 = 11,6 MWh/år Med bilvärmare där avresetiden ställs in, minskas drifttiden avsevärt. Medeltemperaturen under perioden fr.o.m. oktober t.o.m. april är 3,1 C (Petersson). Enligt inkopplingstidsdiagrammet i figur 2-9 ger det en inkopplingstid på 1,1 timme. 17

32 Munkebergsskolan Figur 2-9: Inkopplingstid bilvärmare Det medför att årsförbrukningen minskar till: E bil 2 = (10 0,7 1,3 1,1 5)29 = 1,5 MWh/år D.v.s. elenergiförbrukningen minskas med 10,1 MWh/år (figur 2-10). M W h N u v ä rd e E ft e r å t g ä rd M W h Figur 2-10: Byte av bilvärmarsystem Att byta ut en gammal bilvärmar insats till en ny med digital avresetimer kostar uppskattningsvis kr/st. (Wikells) med en ny digital stolpinsats och arbetstid för elektriker. Det ger en investering på 55 kkr. Med energipris enligt tabell i och en årlig energiminskning med 10,1 MWh, ger det en årlig besparing på 6,6 kkr. Med pay-off-metoden ger det en återbetalningstid på 8,3 år. Med en LCC-kalkyl med 10 års kalkylperiod, blir den totala kostnadsminskningen genom att byta bilvärmare 15 kkr. 18

33 Bredängens äldreboende 3. Bredängens äldreboende Bredängens äldreboende (figur 3-1), hädanefter kallad boendet, är beläget i bostadsområdet Kyrkbyn, ca 11 km från Luleå centrum. Boendet består av 30 lägenheter på ca 18 m 2 med toalett. De olika avdelningarna på boendet har egna gemensamma duschrum, kök och TVrum/allrum. Boendet har en stor samlingslokal och vävstuga som finns till förfogande både för de boende och pensionärer i övrigt. De som arbetar på boendet är vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor. Boendet är inriktat mot äldre med stort vårdbehov (Bredängens äldreboende 2007). Figur 3-1: Bredängens äldreboende Boendet ägs av Luleå kommun. Del 1 av boendet byggdes år 1953, del 2 år 1956 och del 3 år Boendet har tre våningar, en övervåning, en bottenvåning och en källarvåning. Lägenheter för de boende finns på botten- och övervåning. Källarvåningen fungerar till största del som förrådsutrymme. Viss begränsad verksamhet förekommer, bl.a. snickeriverksamhet för pensionärer. För ritningar och delnummer se bilaga 5. 19

34 Bredängens äldreboende 3.1 Energiförbrukning För framtagning av data för energiåtgången gjordes undermätningar av boendet. Värdena i tabell 3-1 grundar sig på 2006 års förbrukning.. I figur 3-2 presenteras den totala energi förbrukningen, i figur 3-3 presenteras el energi förbrukningen, tabell 3-4 presenteras fjärrvärme förbrukningen och i tabell 3-2 presenteras en sammanställning över förbrukning i olika medier. Variationen i dessa figurer och tabeller är enbart kopplade till variationer i klimat och den mänskligafaktorn. Inga förändringar är gjorda i byggnaden som ska kunna inverka på mätdatan under mätperioden. Tabell 3-1: Energiförbrukning Elenergiförbrukning 645,6 MWh Fjärrvärmeförbrukning 551,6 MWh Fjärrvärmeflöde ,0 m3 Vattenförbrukning 6267,6 m3 Figur 3-2: Undermätningsdata total energi 20

35 Bredängens äldreboende Figur 3-3 Undermätningsdata el Figur 3-4: Undermätningsdata fjärrvärme 21

36 Bredängens äldreboende Tabell 3-2: Undermätningsdata 22

37 Bredängens äldreboende 3.2 Klimatskal Tak Taken på boendet består av relativt nytt plåttak på del 1 och 2. På del 3 är det tegeltak. Samtliga vindsutrymmen är lättåtkomliga. Taket på del 1 och 2 har U-värde 0,48, taket på del 3 har ett U-värde på 0,17. För U-värdes beräkningar se bilaga Ytterväggar Boendet har 3 typer av ytterväggar. Till största del är det tegel och träpanelsväggar, en begränsad yta med träskivsväggar finns. Källarvåningens väggar består av betong. U-värden för befintliga väggar framgår av tabell 3-3. Tabell 3-3: U-värden yttervägg Komponent U-värde [W/m2 K] Träpanel 0,30 Tegel 0,09 Träskiva 0,30 Betong 0, Fönster Alla fönster på del 1 och 2 är treglasfönster med aluminiumkarm, med ett U-värde på 2,2. Fönstren på del 3 är sedan byggåret Det är treglasfönster med träkarm, med ett U-värde på 2,0. Färgen på samtliga träkarmar har flagnat och spruckit sönder vilket medför att träet ligger i dagen Golv Den golvarea som utgörs av klimatskalet är det golv som finns i källarvåningen samt delar av del 1 som inte har någon källarvåning. Golvet har ett U-värde på 0, Ventilationssystem Boendet har fem ventilationsaggregat För deras placering och vad de försörjer se tabell 3-4. För temperaturer och data se bilaga 7. Tabell 3-4: Ventilationsaggregat Aggregat LA1 LA2 LA3 TA1/FA1 Placering [del] Försörjer [del] 2 3 Entré vävstuga samlingslokal 23

38 Bredängens äldreboende 3.4 Byggnadsareor En sammanställning av de areor som boendet består av framgår av tabell 3-5. Tabell 3-5: Byggnadsareor Klimatskalstyp Del av klimatskal Area [m2] Tak Del Del 2 och Fönster Aluminium 220 Trä 109 Vägg Träpanle 595 Tegel 756 Träskiva 39 Källare 897 Golv Fastighetsel Den undermätning som är gjord av byggnadens elförbrukning inkluderar all elförbrukning. En uppskattning av enbart fastighetselen framgår av tabell 3-6 och ligger helt inom det som är normalt för ett flerbostadshus. Tabell 3-6: Fastighetsel Effekt Effekt Energi [kwh] [kwh] [kwh/år] Vent. agg. Del Rum [06-18] [18-06] LA ,52 1, LA ,52 1, LA ,83 0, LA ,61 2, TA1, FA , Antal Effekt Drifttid Bel. källare [st] [kwh] [h/dygn] Runda 2x6W 19 0, Runda 60W 1 0, Bel. trapp Runda 2x6W 4 0, Hiss Personalhiss 1 7,00 0,1 237 Fjärrvärme Pumpar 2 0, Summa 93,92 MWh/år 3.6 Referensvärden Referensbyggnad För beräkning av referensbyggnadens förbrukning används ekvation (ii). Värden till ekvationen avläses ur tabell i BFS 2007:4 BED1, och framgår av tabell 3-7. Tabell 3-7 Referensvärden, (BFS 2007:4 BED1) Xkommun 1,4 Xbyggnadstyp 1,0 Xvärmekälla 1,0 Efastighetsel 35,0 Eupp + vv 120,0 24

39 Bredängens äldreboende Som framgår av tabellen 3-6 finns det ingen faktor för lokalens ålder, samt att uppvärmning och varmvatten inkluderas i samma energiförbrukning. Boendet saknar kylsystem och därför sätts den faktorn till noll i ekvation (ii). För lokaler finns inget viktningstal för hur uppvärmning och varmvatten ska delas upp. Andelen varmvatten som produceras av den totala vattenförbrukningen är troligtvis låg. För bostäder är andelen varmvatten ca 40 %. (Adalberth och Whalström). Det kan antas att 30 % av den totala vattenanvändningen utgörs av varmvattenanvändning. Enligt tabell 3-1 uppgår den totala vattenanvändningen till m 3. Den energi som åtgår till varmvattenanvändning/år framgår av ekvationen E vv = Andel Totalvolym ρ Cp ΔT [kwh] (3-1) vilket med insatta värden ger: E vv 0, , ,2 50 = = 110 MWh. Den beräknade E vv ska fördelas på den uppvärmda arean och det ger E vv = 30,5 kwh/m 2, år. E ippv + E vv ska enligt tabell 3-6 vara 120 och det ger E uppv till 89,5 kwh/m 2 år, som sätts in i ekvation (ii) och ger värdet: EP ref 2 = (89,5 1, ,3) = 190,6 kwh/m, år Till referensvärdet ska ett osäkerhetsintervall på 10 % läggas (BFS2007:4 BED1): Det ger då slutligen det sökta referensvärdet: EP ref 2 = 190,6 ± 19,1 kwh/m, år Nybyggnadsreferens För att utreda om tilläggstermen q (se nybyggnadskrav i ordlista) ska användas, summeras det totala luftflödet från alla ventilationsaggregat under en vecka och slås ut på veckans alla sekunder för att få det genomsnittliga ventilationsflödet för en vecka (tabell 3-8). Ett veckosnitt ger en rättvis bild av det genomsnittliga uteluftflödet under uppvärmningssäsongen. Det är tidur som styr ventilationsaggregaten och för dessa ser alla veckor lika ut, och de känner inte av helger och lovdagar. 25

40 Bredängens äldreboende Tabell 3-8: Genomsnittligt volymsflöde/vecka LA1 LA2 LA3 LA1 TA1/FA1 Del Rum Tilluft (18-06) [m3/h] Tilluft (06-18) [m3/h] Tilluft/dygn [m3/dygn] Tilluft/vecka [m3/vecka] Summa tilluft [m3/vecka] Sekunderpå en vecka [S] Ventilerad area 3612 [m2] q 0,97 l/s och m2 Med ekvation (i) och tabellvärden för lokal i norr ger det ekvationen (BFS2007:4 BED1): EP ref, nyb = ( q 2 035) kwh/m, år vilket med insatta värden ger: EP ref 2, nyb = (0,97 0,35) = 175,8 kwh/m, år 26

41 Bredängens äldreboende 3.7 Studerade åtgärder Tak Vindsutrymmet i hela boendet är lättåtkomligt och rymligt vilket gör det möjligt att enkelt tilläggsisolera vindsutrymmet ordentligt. Enligt simulering är de årliga transmissionsförlusterna genom taket 98,6 MWh. Att tilläggsisolera med 500 mm lösull skulle enligt simulering sänka de årliga transmissionsförlusterna till 23,0 MWh (figur 3-5). För simuleringsparametrar se bilaga 8. M W h M W h N u v ä r d e E f t e r å t g ä r d Figur 3-5: Tilläggsisolering tak Att lösullsisolera vindsutrymmet med 500 mm kostar 150 kr/m 2 (Adalberth och Whalström). Det ger en investering på 253,7 kkr. Med energipris enligt tabell (i) och en årlig energiminskning med 75,6 MWh, ger det en årlig besparing på 49,4 kkr. Med pay-offmetoden ger det en återbetalningstid på 5 år. Med en LCC-kalkyl med 7 års kalkylperiod, blir den totala kostnadsminskningen genom tilläggsisolering 106 kkr. För LCCkalkylsberäkningar se bilaga Väggar De träväggar som finns är i ganska dåligt skick och står inför en uppfräschning, vid ett sådant tillfälle är det lämpligt att tilläggsisolera väggarna. Enligt simulering är de årliga transmissionsförlusterna genom träväggarna 35,8 MWh. Att tilläggsisolera med 100 mm skulle enligt simulering sänka de årliga transmissionsförlusterna till 22,1 MWh (figur 3-6). 27

42 Bredängens äldreboende M W h M W h N u v ä rd e E ft e r å t g ä rd Figur 3-6: Tilläggsisolering väggar Att tilläggsisolera väggarna med 100 mm kostar 700 kr/m 2 (Adalberth och Whalström). Det ger en investering på 443,8 kkr. Med energipris enligt tabell i och en årlig energiminskning med 13,7 MWh, ger det en årlig besparing på 9 kkr. Med pay-off-metoden ger det en återbetalningstid på 31 år. Med en LCC-kalkyl med 50 års kalkylperiod, blir den totala kostnadsminskningen genom tilläggsisolering 4,2 kkr Fönster De träfönster som finns på del 1 är tvåglasfönster sedan mitten på 70-talet. Enligt simulering är de årliga transmissionsförlusterna genom fönstren 52,2 MWh. Att byta dessa mot nya energisnåla fönster skulle enligt simulering sänka de årliga tranmissionsförlusterna till 26,5 MWh (figur 3-7). M W h M W h N u v ä rd e Figur 3-7: Byte fönster E ft e r å t g ä rd 28

43 Bredängens äldreboende Att byta till ett energisnålt fönster kostar kr/m 2 (Adalberth och Whalström). Det ger en investering på 588,6 kkr. Med energipris enligt tabell i och en årlig energiminskning med 25,7 MWh, ger en årlig besparing på 17,0 kkr. Med pay-off-metoden ger det en återbetalningstid på 35 år. Med en LCC-kalkyl med 30 års kalkylperiod, blir den totala kostnadsminskningen genom fönsterbyte 6 kkr Ventilation Ventilationsaggregatet TA1 - FA1 som försörjer den gemensamma samlingslokalen och små rum intill detta, dessa utrymmen används inte regelbundet. Ventilationsaggregatet är veckoprogrammerat och har en genomsnittlig drifttid på 7,5 timmar/dygn. Detta bör ändras till att ventilationsaggregatet närvarostyrs med timer för att minska onödig drift. Ventilationsaggregatet saknar även värmeåtervinning. Enligt beräkningar (bilaga 7) förbrukar befintligt ventilationsaggregat 11,6 MWh el/år och 72,7 MWh fjärrvärme/år. Att bygga om och installera ett nytt aggregat med värmeåtervinning kostar 245 kkr (Adalberth och Whalström) ett nytt ventilationsaggregat har en återvinningsfaktor på ca 80 %. Det kan antas att lokalerna används 4 dagar i veckan och 6 timmar vid varje tillfälle. Det skulle enligt beräkningar minska den årliga elenergiförbrukningen till 6,3 MWh och samt minska årlig fjärrvärmeförbrukning till 3,2 MWh (figur 3-8). M W h M W h N u v ä r d e v ä r m e N u v ä r d e e l V ä r m e e f t e r å t g ä r d E l e f t e r å t g ä r d Figur 3-8: Byte ventilationsaggregat Med energipris enligt tabell i och en årlig elenergiminskning med 5,3 MWh och en fjärrvärme energiminskning med 69,5 MWh, detta ger en årlig besparing på 28,3 kkr. Med pay-off-metoden ger det en återbetalningstid på 8,5 år. Med en LCC-kalkyl med 10 års kalkylperiod, blir den totala kostnadsminskningen genom byte och optimering av ventilationsaggregat 191,6 kkr. 29

44 Bredängens äldreboende Belysning I de allmänna utrymmena finns det 35 glödlampor som bör bytas till lågenergilampor. Det ger en besparing på 14,16(tabell 3-9, figur 3-9). Tabell 3-9: Allmän belysning Effekt Antal Drift tid Energi [W] [st] [h/dygn][mwh/år] Allmänn bel. Glödlampa , ,294 17,70 Lågenergi ,280 lampor ,259 3,54 M W h M W h N u v ä rd e E ft e r å t g ä rd Figur 3-9: Byte till lågenergilampor Mycket av den energi som dagens lampor använder går till värme. Vid byte till lågenergilampor kommer värmebehovet att öka. Att byta en glödlampa mot en lågenergilampa kostar 50 kr/st (Adalberth och Whalström). Det ger en investering på 1,8 kkr. Med energipris enligt tabell i och en årlig energiminskning med 14,16 MWh, ger en årlig besparing på 4,1 kkr, räknat på att stor del av elenergin måste ersättas med fjärrvärme. Med pay-off-metoden ger det en återbetalningstid på 0,4 år. Med en LCC-kalkyl med 1 års kalkylperiod, blir den totala kostnadsminskningen genom lampbyte 2,4 kkr Bilvärmare När personalen kommer till jobbet kopplar de in bilvärmaren i bilen, och sedan står bilvärmaren och går hela tiden. Till boendet finns 18 bilvärmarplatser, och det kan antas att beläggningsgraden är 60 % under ett dygn i snitt. En typisk bilvärmare har en effekt på 1300 W, motorvärmare 500 W och kupévärmare 800 W. Det ger en förbrukning med E = 18 0,6 1, bil1 = kwh/vecka 30

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration parhus Fastighetsbeteckning Uppsala- Svartbäcken 8:31 Byggnadens adress Ingvarsgatan 71 75334 Uppsala Datum 2016-01-29 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Kedjehus Fastighetsbeteckning Uppsala Fålhagen 32:5 Byggnadens adress Liljegatan 20B 75324 Uppsala Datum 2016-07-18 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala - Årsta 52:5 Byggnadens adress Sellerigatan 7 754 49 Uppsala Datum 2016-08-22 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Heby Risänge 1:6 Byggnadens adress Risänge 130 74047 Harbo Datum 2016-07-07 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration har

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje - Asplund 1:1 Byggnadens adress Hallstaviksvägen 539 76391 Hallstavik Datum 2017-02-03 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av, Ödskölt 2017-01-29 Uppdragsnummer 17515 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Veronica Magnusson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Skärsta 1:83.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Skärsta 1:83. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje Skärsta 1:83 Byggnadens adress Granlundsvägen 11 763 30 Hallstavik Datum 2016-12-16 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1 Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11 75591 Uppsala Datum 2015-05-27 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Sjöändan 1:17. Metsjövägen 9.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Sjöändan 1:17. Metsjövägen 9. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Sjöändan 1:17 Byggnadens adress Metsjövägen 9 76291 Rimbo Datum 2016-10-04 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25 ÅTGÄRDSRAPPORT Anticimex Energideklaration SE-QE-Energi-SD-700, bil 2, Åtgärdsrapport, utg 7 2009-03-16 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Skoghem 21 Byggnadens adress: Skoghemsvägen 2 A, 217 74 Malmö

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17 Byggnadens adress Blomgatan 11A 75231 Uppsala Datum 2015-04-18 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37 89

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Billingsfors 4:127 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16599

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Billingsfors 4:127 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16599 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av 2016-11-07 Uppdragsnummer 16599 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Magnus Hessler NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666 30 BENGTSFORS

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av 2017-06-11 Uppdragsnummer 17566 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Anders Andersson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666 30 BENGTSFORS

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Flerbostadshus. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2009-03-16

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Flerbostadshus. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2009-03-16 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Flerbostadshus SE-QE-Energi-SD-700, bil 3, Åtgärdsrapport, utg 2 2009-05-29 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Silverfallet 1 Byggnadens adress: Bergviksgatan 17

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Östra Mon 1:8 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16628

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Östra Mon 1:8 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16628 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av Bengtsfors kommun 2016-12-27 Uppdragsnummer 16628 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Arne Olsson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 4:72 Byggnadens adress Fullerövägen 8 74332 Storvreta Datum 2017-03-02 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult Energirapport Dimbo 31:1 Dimbo Älvängen, Tidaholm Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult 2015 08 04 Certifikatsnummer: 5518 Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla begrepp vad

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Bro Prästgård 1:11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Bro Prästgård 1:11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje Bro Prästgård 1:11 Byggnadens adress Smedjebacken 11 76175 Norrtälje Datum 2016-10-25 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MALEVIK 1:180 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-05-10 Byggnadens adress: EKEBACKSVÄGEN 11 42935 KULLAVIK Utetemperatur: 10 C Expert:

Läs mer

BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg 2014-03-11

BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg 2014-03-11 TUVE BYGG BRF BJÖRKVIKEN Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11 ENERGIBALANSRAPPORT Antal sidor: 8 Göteborg 2014-03-11 Töpelsgatan 5b, 416 55 Göteborg Tel 031-350 70 00, fax 031-350 70 10 liljewall-arkitekter.se

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Lövekulle 1:74 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-01-25 Byggnadens adress: Svallåsvägen 125 44144 Alingsås Utetemperatur: 5 C Expert:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Björsäter 12:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-04 Byggnadens adress: Björsäter Fallgärdet 1 54295 Mariestad Utetemperatur: 15

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TORMESTORP 78:16 Besiktningsuppgifter Datum: 2010-10-07 Byggnadens adress: ÅKERVÄGEN 2 28146 TORMESTORP Utetemperatur: 11

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43 Byggnadens adress Frejvägen 8 749 60 Örsundsbro Datum 2015-09-19 Utetemperatur 20 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TRYNTORP 3:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: TRYNTORPS GÅRD 64050 BJÖRNLUNDA Utetemperatur: 13 C Expert:

Läs mer

byggnad så effektivt som möjligt, rekommenderar vi att ni genomför de åtgärder som vi ger förslag på.

byggnad så effektivt som möjligt, rekommenderar vi att ni genomför de åtgärder som vi ger förslag på. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Årsta 11:127 Byggnadens adress Vinbärsgatan 6 75449 Uppsala Datum 2015-03-27 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOLERED 76:10 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: KRABBELIDERNA 36 41728 GÖTEBORG Utetemperatur: 17 C Expert:

Läs mer

Energideklaration sammanställning

Energideklaration sammanställning Energideklaration sammanställning Brf Blomgläntan Alingsås 2009-09-30 Utförd av: Hans Malmer 1(7) Sammanfattning har på uppdrag av Brf Blomgläntan utfört energideklaration av fastigheten. Syftet med denna

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: GRÄNNE 1:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2012-10-19 Byggnadens adress: PLANEN 16 51890 SANDARED Utetemperatur: 10 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOTTEN 1:245 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-11-04 Byggnadens adress: TOTTHYLLAN 31 83013 ÅRE Utetemperatur: -3 C Expert: Johan

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KARSEGÅRDEN 6:7 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-27 Byggnadens adress: KARSEGÅRDSVÄGEN 38 43931 ONSALA Utetemperatur: 3 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17 Byggnadens adress: 2015-08-11 Utetemperatur: NYGÅRDSVÄGEN 3C 29135 KRISTIANSTAD 20 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KLOSTRET 1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-01 Byggnadens adress: RÖNNOWSGATAN 4 29631 ÅHUS Utetemperatur: 17 C Expert: Tomas

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TÖRESTORP 2:7 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-08-27 Byggnadens adress: JUNG SVEN BENGTSGÅRDEN 1 53592 KVÄNUM Utetemperatur: 16

Läs mer

Sammanställning Resultat från energiberäkning

Sammanställning Resultat från energiberäkning Sammanställning Resultat från energiberäkning Resultat Fastighetsbeteckning: Freberga 6:171 Namn: Daniel Andersson Datum beräkning: 2014.09.04 08:04 Klimatzon: Byggnadstyp: Ort: Län: Uppvärmning enl. BBR:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: HOPPAREN 1 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-01-26 Byggnadens adress: MOTIONSVÄGEN 23 691 54 KARLSKOGA Utetemperatur: 3 C Expert:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration Villa

Åtgärdsrapport Energideklaration Villa Datum för besiktning: 1/10-2015 Fastighetsbeteckning: Tollered 1:276 Adress/ort: Blåsippsv 6, Älvängen Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Företag/ackreditering Sammanfattning I denna rapport presenteras

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Astern 5 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-01-13 Byggnadens adress: Sunnanvägen 3 30237 Halmstad Utetemperatur: 4 C Expert: Kristoffer

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst Varför energideklaration? Varför är energideklarationen bra för dig som byggnadsägare? Det övergripande syftet med en energideklaration av byggnader är att hushålla

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BLIDÖ 1:251 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-27 Byggnadens adress: FÖRÄNGSUDDEN 47 76017 BLIDÖ Utetemperatur: 22 C Expert: Richard

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BACKEN 2:89 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-01-05 Byggnadens adress: SYRÉNVÄGEN 32 56435 BANKERYD Utetemperatur: -8 C Expert: Kjell

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BÖ 49:19 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-28 Byggnadens adress: ÖRGRYTE STOMGATA 12A 41267 GÖTEBORG Utetemperatur: 11 C Expert:

Läs mer

BRF Svalboet Energimätningar och termografering

BRF Svalboet Energimätningar och termografering BRF Svalboet Energimätningar och termografering 2014-01-15 Inledning Luleå Energi fick uppdraget att hjälpa BRF Svalboet att se över deras ventilation, termografera klimatskalet, samt se över värmesystemet

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: FRÖSVE-TOVATORP 1:33 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-02-23 Byggnadens adress: ÅKLEBY LJUNGAGÄRDET 54191 SKÖVDE Utetemperatur: 4

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: FORSHÄLLA-RÖD 2:30 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-21 Byggnadens adress: AMMENÄSVÄGEN 10 45191 UDDEVALLA Utetemperatur: 15 C

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Byggnadstypologier Sverige

Byggnadstypologier Sverige Byggnadstypologier Sverige Inneha llsfo rteckning Byggnadstypologier... 3 Bakgrund... 3 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan 1960 (area 125 m 2 )... 4 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: POMERANSEN 8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-10-06 Byggnadens adress: SNÖHÖJDSBACKEN 9 43139 MÖLNDAL Utetemperatur: 14 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TJÄRHOVET 5 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-05-04 Byggnadens adress: TJÄRHOVSGATAN 9 90420 UMEÅ Utetemperatur: 10 C Expert: Christer

Läs mer

Frågeställningar. Varför energideklarering? Energideklarering av byggnader. Beräkningsmetodik. Energicertifiering av byggnader

Frågeställningar. Varför energideklarering? Energideklarering av byggnader. Beräkningsmetodik. Energicertifiering av byggnader Energideklarering av byggnader Energicertifiering av byggnader Beräkningsmetodik Minimikrav för energiprestanda Direktiv 2002/91/EG Kontroller av värmepannor Kontroller av luftkonditioneringssystem Frågeställningar

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32 Utgåva 1:1 2012-07-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Orgeln 32 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Foss-Hede 1:27 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-06 Byggnadens adress: Övre Krokklevsvägen 3 45534 Munkedal Utetemperatur: 13

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: HOXLA 12:3. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: HOXLA 12:3. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: HOXLA 12:3 Byggnadens adress: 2017-04-26 Utetemperatur: VÄSTERHOXLAVÄGEN 22 14870 SORUNDA 5 C Expert:

Läs mer

Energi. Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun

Energi. Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun Energi Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun Hämtad från www.jamtkraft.se Summa Fastbränsle El till annat än värme Olika energislag 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 Fjv MWh 30 000

Läs mer

Frillesås passivhusen blir vardagliga

Frillesås passivhusen blir vardagliga Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges främsta fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver utvecklingsprojekt med fokus på energieffektivitet

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MENSÄTTRA 1:76 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-05-19 Byggnadens adress: ABBORRVÄGEN 5 13236 SALTSJÖ-BOO Utetemperatur: 14

Läs mer

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7 Byggnadens adress: 2015-10-14 Utetemperatur: SOLHAGAVÄGEN 42 16352 SPÅNGA -1 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SAXHYTTAN 102:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-11-23 Byggnadens adress: GRANSTIGEN 2 77014 NYHAMMAR Utetemperatur: 2 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: HÖGA 3:2 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-14 Byggnadens adress: HÖGA 470 44696 HÅLANDA Utetemperatur: 15 C Expert: Mikael Abrahamsson

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Harpolekaren 38 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-10-31 Byggnadens adress: Nyelundsvägen 10 30253 Halmstad Utetemperatur: 8 C Expert:

Läs mer

Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011. Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675

Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011. Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675 Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011 Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675 Hämtad från www.jamtkraft.se Summa Fastbränsle El till annat än värme Olika energislag

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KOSTA 36:72 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-06-24 Byggnadens adress: NORRA RINGVÄGEN 6 36052 KOSTA Utetemperatur: 15 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Östhammar Öregrund 103:3.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Östhammar Öregrund 103:3. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Östhammar Öregrund 103:3 Byggnadens adress Västergatan 54 74242 Öregrund Datum 2016-06-09 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: Källby 6:163. Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: Källby 6:163. Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: Källby 6:163 Byggnadens adress: 2014-03-13 Utetemperatur: Björsgårdsvägen 2E 53373 Källby 11 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Getterön 2:143 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-08-01 Byggnadens adress: Linnekullevägen 7 43293 Varberg Utetemperatur: 17 C Expert:

Läs mer

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm Linus Söderman Energideklaration Galeasvägen 15 Vaxholm Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Beskrivning av föreslagna åtgärder... 4 1. Montera flödesbegränsare på vattenarmaturerna...

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TEGEN 2 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-07-11 Byggnadens adress: SLÅTTERVÄGEN 3 34133 LJUNGBY Utetemperatur: 25 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KARSTORP 22:16 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-11-30 Byggnadens adress: SKOLSKEPPSGATAN 34 23443 LOMMA Utetemperatur: 5 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: VÄSTERHEJDE VIBBLE 1:462 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-12 Byggnadens adress: BJERSTORPSVÄGEN 21 62122 VISBY Utetemperatur:

Läs mer

Energideklaration av Visby Renen 4

Energideklaration av Visby Renen 4 Sida 1 av 5 Energideklaration av Visby Renen 4 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Visby Renen 4.

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BILLINGE 3:53 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-05-10 Byggnadens adress: RÖSTÅNGAVÄGEN 9 24195 BILLINGE Utetemperatur: 16 C

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ARPHUS 1:1. Utetemperatur: 22 C

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ARPHUS 1:1. Utetemperatur: 22 C ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ARPHUS 1:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-09-06 Byggnadens adress: ARPHUS 1 63504 ESKILSTUNA Utetemperatur: 22 C Expert: Mikael

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BÖ 67:15 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-15 Byggnadens adress: RANGELTORPSGATAN 29 41269 GÖTEBORG Utetemperatur: 10 C Expert:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet 2009 ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet Rickard Norlin Riksbyggen 2009-06-15 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer