Tentamen i Hållbart byggande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamen i Hållbart byggande"

Transkript

1 Tentamen i Hållbart byggande Tid: Måndag 10/1 2011, klockan Plats: Karlstads universitet Ansvariga: Lotti Lindstrii Mikael Götlind Hjälpmedel: Inga Gräns för godkänt: För godkänt på tentamen krävs 38 poäng. Maxpoängen är 64. Markera eller skriv ditt svar direkt i tentan på avsedd plats. Ange ditt namn och personnummer på varje blad. Tentamensresultatet anslås på kurssidan på It s learning. Lycka till! Del 1: 39 poäng Ta ställning till följande påståenden. Ange ditt svar genom att markera om de är sanna eller felaktiga. Det gör du genom att ringa in eller för varje påstående nedan. 1 poäng ges för korrekt svar, -0,5 poäng för felaktigt svar. Du behöver inte svara på frågan om du inte vill. Obesvarad fråga ger 0 poäng. 1. Kritiskt fukttillstånd för ett material sänks om material blir nedsmutsat. 2. Högsta tillåtna fukttillstånd enligt BBR är lägre än kritiskt fukttillstånd. 3. Att använda beprövade lösningar kan vara ett sätt att verifiera fuktsäkerheten hos en byggnadsdel under projekteringsskedet enligt Boverkets byggregler. 4. Solvärmetillskott via fönster ger lätt upphov till övertemperatur inomhus i välisolerade byggnader. 1

2 5. Den el som används till verksamheten i en byggnad kallas verksamhetsel i lokaler och hushållsel i bostäder. 6. När man beräknar primärenergianvändning vid nybyggnation av ett elvärmt hus bör marginalel på kort sikt antas. 7. Anslutningen mellan ytterväggar och vindsbjälklag utgörs av en punktformig köldbrygga. 8. Elenergi som är miljömärkt produceras (egentligen omvandlas) utan någon miljöbelastning. 9. Miljömärkning av energi utförs i regel av organisationer som är oberoende av energibolagen. 10. Om fjärrvärmen i Sverige kan betecknas som koldioxidneutral eller inte beror på hur den producerats. 11. Primärenergianvändningen är 2 gånger större än nettovärmebehovet om omvandlingsfaktorn är 0, Vid långa återbetalningstider är det bättre att beräkna livscykelkostnad än att använda payback-metoden. 13. Utrymme för källsortering i bostaden och återvinningscentral inom gångavstånd från bostaden kan underlätta kretsloppsanpassningen av hushållens resursanvändning och avfallshanteringen i ett bostadsområde. 14. För att ett material ska kunna klassas som mindre lämpligt att välja ur miljö- och hälsosynpunkt enligt SundaHus Miljödata så måste det finnas tydlig dokumentation som bevisar att det är skadligt. 15. Multikriterieanalys kan tillämpas då olika aspekter måste vägas samman för att välja det bästa alternativet. 16. En temperaturverkningsgrad på 90 % är sämre än en temperaturverkningsgrad på 80 %. 17. För att skriva en rapport som uppfyller kraven på t.ex. transparens och repeterbarhet gäller det att i metodkapitlet beskriva det praktiska tillvägagångssättet för studien. 18. Ett A-klassat byggnadsmaterial enligt SundaHus Miljödata skall alltid väljas framför ett B-klassat material. 2

3 19. Livscykelkostnader kan beräknas och jämföras för alternativ som har olika lång teknisk livslängd. 20. Inflation innebär försämring av pengavärdet. Konsekvensen av inflation blir att prisnivån ökar. 21. Pay off-metoden lämpar sig för investeringar med kortare återbetalningstider och återbetalningstiden beräknas som å. 22. I livscykelkostnaden för ett hus ingår inte bara byggkostnaden utan även de långsiktiga kostnaderna för bland annat värme, el, vatten och avlopp, underhåll och reparationer. 23. Priser på byggmaterial och andra produkter kan man räkna fram med kalkyleringsmetoder där man utgår från statistik och egna erfarenheter. 24. Fast belysning i gemensamma utrymmen, t.ex. trapphus och tvättstuga, ingår inte i fastighetsel. 25. Normalt brukande enligt BBR är inte helt klart definierat men det finns anvisningar baserat på statistik som kan användas som utgångspunkt vid energiberäkningar. 26. Yttemperaturen på utsidan av en yttervägg eller ett yttertak blir lägre ju mer isolering ytterväggen eller yttertaket har. 27. Kritiskt fukttillstånd för trä är konstant och bestäms av byggherrens fuktsäkerhetsbeskrivning. 28. Vid val av byggnadsmaterial som bör man göra en riskbedömning ur miljö- och hälsosynpunkt. Då brukar man se på kombinationen av de inneboende egenskaperna som ämnena har (faran), hur produkten hanteras och används samt vilken volym som hanteras/används. 29. BASTA och Byggvarubedömningen är exempel på hjälpmedel som kan användas som stöd för val av material. 30. Det är möjligt att ett och samma flerfamiljshus kan ha energianvändningen 150 kwh/m 2 BOA och 140 kwh/m 2 Atemp. 31. Ett FTX-system drar mer el än ett självdragssystem men leder till att energibehovet för uppvärmning blir lägre (då övriga förutsättningar är desamma). 3

4 32. För kalla tak gäller följande: Isolering ovanpå råsponten i yttertaket utförs först och främst av fuktsäkerhetsskäl. 33. Hur vi väljer att bygga påverkar det så kallade ekologiska fotavtrycket. 34. Inom hållbar planering brukar man gärna sträva efter att utjämna skillnader och minska variationen i de lokala naturtyperna för att uppnå en mer enhetlig miljö och ett mer lättskött naturlandskap i närområdet. 35. Inom hållbar stadsplanering talar man ibland om decentraliserad koncentration som en väg att kombinera den täta stadens fördelar med den gröna stadens kvaliteter. Tångruskans form ses ibland som en symbol för detta planeringskoncept. 36. Skönhet är något högst individuellt och kan inte planeras. Erfarenheten visar också att skönhet och estetiska kvaliteter betyder väldigt lite för vårt välmående och psykiska hälsa. Hållbart byggande fokuserar i första hand på objektiva och mätbara parametrar. Skönhet brukar därför inte ingå som målsättning i hållbart byggande och planering. 37. Forskning visar att tillgång till grönska inte har någon nämnvärd betydelse för människors hälsa. Däremot är grönstrukturen viktig av flera andra skäl, främst ekologiska och ekonomiska, och brukar därför vara en väsentlig faktor i hållbar planering. 38. Rötning innebär nedbrytning av biologiskt material under anaeroba förhållanden (utan tillgång till syre) och används idag som en teknik för hållbar avloppshantering. Restprodukterna är biogas, rötslam och restvatten. 39. Grundprincipen i den svenska avfallshanteringen innebär att konsumenter och samhället ansvarar för en hållbar hantering av avfallet. Producentledet ansvarar för produktens kvalitet men bär inget ansvar för avfallshanteringen. 4

5 Del 2: 25 poäng 40. Nedan visas tre figurer. Vilken eller vilka av figurerna visar en köldbrygga? (3 poäng) Ange ditt svar genom att ringa in köldbryggan. Motivera varför det är eller inte är en köldbrygga. Resonera kring om och hur konstruktionen kan förbättras, eller om konstruktionen är ett exempel på en bra lösning. Observera markera köldbryggan och inte hela figuren. Figuren visar taknock med lösullsisolering. Bortse från takstolarnas inverkan. Motivering: Figuren visar en platta på mark med underliggande isolering. Motivering: 5

6 Figuren visar anslutningen mellan en yttervägg och ett mellanbjälklag. Ytterväggen är en utfackningsvägg med träreglar och träpanel. Bjälklaget är av betong. Motivering: 41. Vilken enhet används för att ange en linjär köldbrygga? (1 poäng) 6

7 42. En familj köper kwh värme och 6000 kwh el varje år. Värmen används för att värma tappvarmvatten (5000 kwh) och själva huset ( kwh). Elen används för hushållsändamål. Huset som är en ordinär villa är på 100 m 2 Atemp. a) Hur stor är byggnadens specifika energianvändning (BBR:s definition) enligt ovanstående förutsättningar? b) Är byggnadens specifika energianvändning liten eller stor i förhållande till dagens krav? Motivera ditt svar. c) Den värmeenergi som anges i uppgiften är köpt energi. Vad behöver du veta utöver det som anges i uppgiften för att beräkna nettovärmebehovet? d) Vad behöver du veta utöver det som anges i uppgiften för att kunna beräkna primärenergianvändningen? (4 poäng) a) kwh/m 2 Atemp b) c) d) 7

8 43. Du har fått i uppgift att beräkna vilka miljöeffekter som uppstår (på kort sikt) vid installation av en eldriven kylanläggning vid universitetets lokaler. Ska du anta svensk elmix eller el från kolkondensverk? Motivera ditt svar. (2 poäng) 44. Att välja byggnadsmaterial kräver en helhetssyn. Förklara vilka faktorer som är viktiga att väga in vid val av byggnadsmaterial. (2 poäng) 8

9 45. Nedan ser du tre olika väggkonstruktioner med beskrivning över ingående material och beräknat U-värde. Vilka för- och nackdelar har väggarna med avseende på fuktsäkerhet och lufttäthet med hänsyn till såväl tidsperspektiv, som under bygg- och bruksskede? (3 poäng) Vägg 1 Vägg 2 Vägg 3 Materialbeskrivning: 120 Tegel 10 Luftspalt 2 x 100 Isover Skalmursskiva 150 platsgjuten betong Materialbeskrivning: Ventilerat putssystem 30 Isover Fasadskiva Gipsbaserad kompositskiva 120 Isover UNI-skiva Träregel, vertikal 120 Isover UNI-skiva Träregel, horisontell 1 Isover Plastfolie 120 Iosver UNI-skiva Träregel, vertikal 13 Gipsskiva Materialbeskrivning: Ventilerat putssystem 50 Isover Fasadskiva Gipsbaserad kompositskiva 145 Isover Stålregelskiva Stålregel, vertikal 145 Isover UNI-skiva Stålregel, horisontell 1 Isover Plastfolie 95 Stålregelskiva Stålregel, vertikal 13 Gipsskiva U-värde = 0,15 W/m 2 K U-värde =0,10 W/m 2 K U-värde= 0,12 W/m 2 K 9

10 10

11 46. Förklara kort med ord tillvägagångssätt för hur man gör en investeringskalkyl (baserad på nuvärdemetod) för att kunna jämföra olika alternativ. Beskriv även vad man behöver ta reda på. (2 poäng) 47. Du har bytt fönster i en villa för att spara energi och pengar. Inför bytet så gjorde du en investeringskalkyl med en nuvärdesmetod som tar hänsyn till prisförändringar, ränta och inflation. Efter bytet så visade det sig att räntan steg mer än du räknat med och att priset du betalar för uppvärmning har gått ner när du snarare trodde att det skulle gå upp. Hur kommer det att påverka din investeringskalkyl om du skulle räkna om den? Motivera ditt svar. (2 poäng) 11

12 48. Beskriv kortfattat vad LOD och LUD innebär. Nämn tre fördelar som kan förknippas med LOD och LUD ur ett hållbarhetsperspektiv jämfört med mer konventionella metoder. (2 poäng) 49. Trafiken skapar stora problem i det moderna samhället genom utsläpp, buller, olyckor, barriäreffekter, resursslöseri mm. I hållbar samhällsplanering kan man arbeta med olika metoder för att uppnå mer hållbara transporter lokalt och i samhället som helhet. Nämn tre exempel på åtgärder och lösningar på trafikproblemen som kan vara aktuellt att arbeta med i hållbar områdesplanering. (2 poäng) 12

13 50. Det finns principiella skillnader mellan konventionell avloppshantering och kretsloppsanpassad avloppshantering när det gäller målen för verksamheten. Nämn de två viktigaste målen för konventionell avloppshantering och nämn vilket mål som tillkommer i kretsloppsanpassad avloppshantering. (2 poäng) 13