MKB. Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Ekebyhov 1:41 m fl (Jungfrusunds marina) i Ekerö kommun, Stockholms län. dnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MKB. Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Ekebyhov 1:41 m fl (Jungfrusunds marina) i Ekerö kommun, Stockholms län. dnr 2005.14."

Transkript

1 MKB Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Ekebyhov 1:41 m fl (Jungfrusunds marina) i Ekerö kommun, Stockholms län. dnr Tema planavdelning

2 INNEHÅLL ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING 3 MILJÖKONSEKVENSER planförslaget 3 INLEDNING 5 Bakgrund 5 Syfte 5 Områdesbeskrivning 5 Metod och process 6 Bedömning av betydande miljöpåverkan 6 Riksintressen och gällande planer 7 FÖRSLAGET 7 Nollalternativ 7 Förslaget 8 AVGRÄNSNING 9 MILJÖASPEKTER 11 Landskapsbild 11 Naturmiljö växt- och djurliv 12 Risker 22 Risk för översvämning 22 Påverkan under byggtiden 23 MILJÖMÅL 23 Begränsad klimatpåverkan 23 Säker strålmiljö 24 Grundvatten av god kvalitet 24 Levande skogar 24 God bebyggd miljö 25 Ett rikt växt- och djurliv 26 SAMLAD BEDÖMNING 27 FORTSATT ARBETE 30 Kommande prövningar 30 HUR BEDÖMNINGEN GJORTS 30 FÖRSLAG TILL UPPFÖLJNING 31 KÄLLFÖRTECKNING 32 Rekreation och friluftsliv 16 Vatten 16 Förorenad mark 19 Förorenade sediment 20 MEDVERKANDE Tema har på uppdrag av NCC Boende arbetat fram denna miljökonsekvensbeskrivning. Buller sjötrafik, vägtrafik, industri 20 Ansvarig MKB: Stina Stenquist, Landskapsarkitekt LAR/ MSA, Biolog, Tema planavdelning Foton: Stina Stenquist 2

3 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhör Detaljplan för Ekebyhov 1:41 m.fl. (Jungfrusunds marina). Planområdet är beläget på sydöstra delen av Ekerö, nedanför Jungfrusundsåsen vid vattnet. Området innefattar Jungfrusunds marina och Bryggavägen. Även det angränsande vattenområdet ingår. Syftet med planen är att möjliggöra en framtida utveckling av den marina verksamheten. På marinaområdet rustas befintlig bebyggelse och verksamheter upp och kompletteras. Möjligheter till utökade marina verksamheter planeras, däribland fler båtplatser och nya båthallar. Konferens- och festarrangemang ska kunna erbjudas och eventuellt övernattning. MILJÖKONSEKVENSER PLANFÖRSLAGET I arbetet med detaljplanen och miljökonsekvensbeskrivningen har hänsyn tagits i planen så att miljöpåverkan inte bedöms bli betydande negativ. Landskapsbild Planområdet kommer att få ett något förändrat utseende från Vårbyfjärden och Gällstaö. Störst förändring på landskapsbilden blir från Bryggavägen. Förändringen av landskapsbilden bedöms inte leda till en betydande miljöpåverkan. Naturmiljö växt- och djurliv Planen medger ett smärre ingrepp, i form av en smal remsa, i den skyddsvärda åsens sluttning, regionalt intresse. Ingreppet bedöms dock inte ge betydande miljöpåverkan. Lövblandskogen (lokalt värde) i norr kommer att tas bort till största delen i och med planförslaget. Större träd utmed stranden inom parkmark kan sparas, detta regleras dock inte i detaljplanen. Miljöpåverkan bedöms inte som betydande. Eken inom område 6 (regionalt värde) kommer att bevaras. Naturområde 5, av regionaltvärde, och naturområde 9, av kommunalt värde, ligger i princip helt utanför planområdet eller inom delar av planområdet som planeras som natur. Därmed påverkas inte naturområde 5 och 9 av planförslaget. Förslaget innebär en del byggnationer i vattenområdet. Ett antal bryggor byggs, ett antal kajkanter kan behöva förstärkas och en marin bensinstation anläggs. På grund av liten grumling och lågt förororeningsinnehåll bedöms påverkan på vattenkvaliteten från uppgrumling av sediment som obetydlig. Rekreation och friluftsliv Allmänhetens tillträde till vattnet säkerställs i planläggningen genom en strandpromenad i norr. På marinan kan man röra sig mer fritt. Vatten Miljökvalitetsnormerna för vatten påverkas inte. Inte heller dricksvattenförsörjningen från de vattenverk som ligger inom östra mälarens vattenskyddsområde äventyras. Planområdet ligger inom det område som i Ekerös översiktsplan är markerat som infiltrationsbenägen jordart med viktig grundvattentillgång. I och med att Bryggavägen dras om riskerar en mindre remsa av den skyddsvärda åsens sluttning att påverkas. Dagvatten föreslås enligt planen i huvudsak omhändertas lokalt och med föregående rening i den grad som krävs utifrån den verksamhet som förs inom området. Vilket är en positiv konsekvens. Risk finns att större olyckor inom marinan förorenar vattnet, vilket kan påverka naturmiljön i närområdet negativt. Framförallt gäller detta olyckor vid marinans bensinstation. Hur man hanterar miljörisker vid planerad marin bensinstation bör utredas närmare i kommande arbete med besninstationen. Miljöpåverkan bedöms inte som betydande inom detaljplanens regleringsutrymme. Förorenad mark Inom marinan planeras för mindre känslig markanvändning och hälso- och miljöriskerna bedöms därför vara små. 3

4 Förorenade sediment Vid båttrafik kan underliggande sediment grumlas upp av propellerrörelser. Uppgrumling kan även ske under anläggning av bryggor. Då båttrafikens hastighet i närheten till marinan antas vara låg bedöms endast mindre uppgrumling av sediment ske. På grund av liten grumling och lågt föroreningsinnehåll bedöms påverkan på vattenkvaliteten från uppgrumling av sediment bli obetydlig.miljöpåverkan bedöms inte som betydande. Tidigare tagna prover visar på låga halter föroreningar. Proverna är dock tagna på ett litet område. Buller sjötrafik, vägtrafik, industri Marinans verksamhet bedöms klara riktvärden både för befintlig och för nyetablering av industriverksamhet vad gäller påverkan på de befintliga bostäderna. Planbestämmelser som reglerar bullerstörningar från samtliga verksamheter inom planområdet har införts i detaljplanen. Den befintliga bostaden (Ekebyhov 3:2) som planläggs som verksamhet får om båthallen byggs bullernivåer i nivå med riktvärdena för befintlig industriverksamhet. Risker En ny bensinstation för båtar planeras inom marinaområdet. Planförslaget har utformats, efter rikutredningens rekommendationer, så att inga byggnader med personintensiv verksamhet finns inom 25 meter från det område som avsätts i detaljplanen för bensinstation och område för lossning av bensin. Inga byggnader utanför planområdet finns inom 25 meter från område som avsätts i detaljplanen för bensinstation eller från område för lossning av bensin. Risk för översvämning Förslaget innebär att ingen husbyggnads sockelnivå placeras lägre än 1,6 m enligt höjdsystemet RH00. 4

5 INLEDNING BAKGRUND Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhör Detaljplan för Ekebyhov 1:41 m.fl. (Jungfrusunds marina). För att få en fullständig bild av planförslaget bör läsaren parallellt med denna MKB även läsa detaljplanen. Detaljplaneområdet är beläget på sydöstra delen av Ekerö, strax söder om infarten till Gällstaö, nedanför Jungfrusundsåsen vid vattnet. Avståndet till Ekerö centrum är ca 3 km. Planområdet omfattar Ekebyhov 1:41 (Jungfrusunds marina), Ekebyhov 3:2 och del av 3:1. Området sträcker sig från strax norr om Jungfrusunds marina till strax söder om marinan och innefattar även Bryggavägen och området strax väster om vägen. Även det angränsande vattenområdet ingår Ekebyhov 1:1. SYFTE Syftet med planläggningen är att möjliggöra en framtida utveckling av den marina verksamheten. Detta görs genom att säkerställa den beftinlig marken samt genom att utvidga med ytterligare mark västerut för marint ändamål. En upprustning och utbyggnad av marinan planeras resultera i en fullservice-marina med gästhamn samt försäljning och tillverkning av båtar. Marinan ska också innefatta kontorslokaler, konferens- och festlokaler för uthyrning samt en restaurang med eventmöjligheter. En ny gång- och cykelväg ska stärka kopplingen mellan Ekerö centrum och Jungfrusunds färjeläge, förbi marinaområdet. En uträtning och upprustning av Bryggavägen föreslås. OMRÅDESBESKRIVNING Planområdet består till stor del av den befintliga marinan. Planområdet är väl synligt från vattnet. På marinans område finns butik, verkstad, mindre smedja samt en nybyggd restaurang. På fastigheten finns även ett bostadshus. Längs hela strandområdet på marinafastigheten går en brygga för fotgängare. Inom området finns ca 160 sommarbåtplatser och 270 vinterplatser, varav 120 inomhus i hallar. En utryckningsbåt tillhörande sjöräddningen är även Översiktskarta, planområdet inringat i rött. 5 Flygbild över planområdet.

6 placerad här. Varvsverksamheten består av tillverkning, upprustning och försäljning av båtar med tillbehör. Mässor och konferenser/fester anordnas även. Bryggavägen passerar precis utanför marinaområdet. Söder om marinan finns två bostadshus, varav ett ingår i planområdet, och ett till största delen oexploaterat område. I väster gränsar planområdet till Jungfrusundsåsens skogs- och rekreationsområde och i öster till Mälaren. Jungfrusundsåsen som har höga naturvärden, planeras bli naturreservat. METOD OCH PROCESS När en ny detaljplan upprättas ska kommunen, enligt 5 kap. 18 andra stycket Plan- och bygglagen (PBL), genomföra en behovsbedömning där det bedöms om planen kan medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen ska utgå från kriterierna i bilaga 2 och 4 i Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905). Om planen kan medföra en betydande miljöpåverkan ska den genomgå en miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas enligt bestämmelserna i 6 kap 11-18, 22 miljöbalken. Miljöbedömningen följer planprocessen från programmet fram till antagandet, se figur. BEDÖMNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN Kommunen har gjort bedömningen att ett genomförande enligt planen kan få en betydande påverkan på miljön, hälsa eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser. En MKB enligt 5 kap 18 PBL erfordras därför. MKB:n upprättas parallellt med detaljplanen och redovisas i detta dokument. Program eller annat lämpligt underlag Samråd om avgränsning av MKB Samråd om program och MKB till program Samrådsredogörelse Motiverat ställningstagande Planförslag MKB Besluta att samråda om planförslaget Ställningstagande i protokoll Samråd om planförslaget inklusive MKB Samrådsredogörelse inklusive synpunkter på MKB Här är vi Bearbetat planförslag Bearbetad MKB Beslut om utställning samt kungörelse även om MKB Utställning av planförslaget inklusive MKB Utlåtande Särskild sammanställning Plan Antagande och beslut att offentliggöra särskild sammanställning Underrättelse/ kungörelse inklusive av särskild sammanställning Laga kraft Uppföljning Illustration på procedur för miljöbedömning för detaljplan. 6

7 RIKSINTRESSEN OCH GÄLLANDE PLANER Riksintressen Mälaren med öar och strandområden omfattas i sin helhet av riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden. Inom detta område ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, särskilt beaktas vid bedömningen av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Riksintresset bedöms inte påverkas negativt. I vattnet, knappt en kilometer öster om planområdet, går en farled av riksintresse. Farleden bedöms inte påverkas negativt. Strandskydd För området gäller strandskydd 100 meter från strandlinjen både ut i vattnet och upp på land. Detaljplanen förutsätter att strandskyddet hävs inom delar av planområdet. Översiktsplan Planförslaget ligger i linje med översiktsplanen för Ekerö kommun, antagen den 13 december 2005, som anger att befintliga marinor ska ges möjlighet att bevaras och utvecklas. Gällande detaljplan Marken är inte planlagd, men gränsar i norr till detaljplan för fastigheten Gällstaö 1:1 m fl, laga kraft den 13 september Planen innehåller i huvudsak bostäder, men även naturmark. Den södra strandlinjen, vilken vetter mot Jungfrusund, får bebyggas med bryggor. Program till detaljplan Ett program till detaljplan har upprättats, daterat Syftet med planläggningen beskrivs där som att definiera den befintliga bebyggelsen och verksamheten på marinan, Ekebyhov 1:41, samt att möjliggöra en framtida utveckling av marinan med kringområde. För fastigheterna Ekebyhov 3:2 och del av 3:1 samt även 3:3 var även syftet att utreda möjligheten att skapa ett kombinerat bostads- och verksamhetsområde. Bland annat en ny gång- och cykelväg och strandpromenad ska enligt programmet stärka kopplingen mellan marinaområdet och det nya arbetsplats- och bostadsområdet. I programmet ingick även att se över området kring färjeläget samt en omdragning av Bryggavägen. Man påpekar även den roll som entré till kommunen som området kring färjelägets roll har. Detta kräver en utformning som är både lämplig och attraktiv. Det redovisade utställningsförslaget avviker inte från programmets syfte. Detaljplan samråd Detaljplanen och tillhörande MKB har under varit ute på samråd. Efter samråd har planområdet delats. Den södra delen med bostäder, verksamheter och färjeläge omarbetas och planarbete pågår, men med viss fördröjning. Den norra delen utreds vidare i Detaljplan för Ekebyhov 1:41 m.fl. (Jungfrusunds marina) och i denna MKB. Angränsande planer och projekt Planområdet gränsar i norr till detaljplan för fastigheten Gällstaö 1:1 m.fl. Planen innehåller i huvudsak områden för bostäder, men även naturmark. Den södra strandlinjen, vilken vetter mot planområdet, får bebyggas med bryggor. På Gällstaö finns även i närhet av planområdet ett bad. FÖRSLAGET NOLLALTERNATIV Minst ett nollalternativ ska alltid redovisas. Ett nollalternativ beskriver vad som sker om planen inte antas och bör inriktas på de väsentliga miljöförhållandena. I nollalternativet förutsätts området i huvudsak förbli som idag, men mindre utbyggnader kan dock förväntas inom marinans område. Utbyggnad av färjeläget kan också förväntas ske även om denna detaljplan inte genomförs. 7

8 FÖRSLAGET På marinaområdet planeras befintlig bebyggelse och verksamhet att rustas upp och kompletteras. Inom området ska finnas såväl kontors- och festlokaler som båttillverkning och försäljning. Möjlighet att arrangera konferenser och fester ska erbjudas, liksom eventuellt övernattning. Verksamheter, framförallt med marin anknytning, ska ges möjlighet att etableras i området. Planer på att sjöräddningens båtplats ska rustas upp finns samt att göra plats även för brandförsvaret. Hamnen byggs ut med bryggor för såväl privatbåtar som turbåtstrafiken. Nya båthallar planeras och antalet vinterförvaringsplatser för båtar planeras utökas till ca 400 stycken, varav 300 inomhus och 100 utomhus. Utöver det ska det finnas en gästhamn med ca båtplatser. Båttvätt ska kunna erbjudas och iläggnings- och upptagningsramper ska finnas på området. En ny bensinstation för båtar planeras inom marinaområdets södra del. Arbete för att få en latrin för båttoalett pågår redan oberoende av planen. Plats för hantering av farligt avfall från fritidsbåtar ska finnas inom marinan, men exakt plats pekas inte ut i detaljplanen för att inte hindra annan placering i framtiden. I vattnet utanför marinan finns möjlighet att uppföra ytterligare bryggor samt en byggnad för badhus. Illustrationsplan Jungfrusunds sjöstad detaljplan Jungfrusund sjöstad. Miljöbedömningen görs för detaljplanen, vilken reglerar vad och hur man får bygga inom planområdet. 8

9 Den befintliga bostadsfastigheten Ekebyhov 3:2 bör på lång eller kort sikt övergå till mark för verksamheter eftersom den ligger i direkt anslutning till marinan och kan störas av dess verksamhet. Här bedöms det enskilda intresset för marina överväga intresset för bostäder. Bryggavägen sträckan Herredagsvägen till Jungfrusundsvägen planeras få en ny sträckning. Enligt förslaget rätas vägen ut och läggs så nära Jungfrusundsåsens släntfot som möjligt. För marinan och Ekebyhov 3:2 tillskapas en ny in- och utfart. Vägen kräver att upprustningsarbeten genomförs. I höjd med Gällstaö föreslås ett vänstersvängsmagasin för infart på Herredagsvägen. Vid viken in mot Bryggavägen i planområdets norra del föreslås en avsmalning av Bryggavägen och en gång- och cykelbana intill vägen. Här är utrymmet litet, men ingen utfyllning kommer att ske i vattnet. Planen ger utrymme för att vägen breddas åt andra hållet vilket (enligt projekteringen) kan innebära schaktning i åsslänten. Den skyltade hastigheten på Bryggavägen är idag 50 km/h. Antalet fordon/dygn är idag cirka För verksamheterna inom marinan är trafikalstringen svårberäknad eftersom det beror i hög grad på vilken typ av verksamhet som etablerar sig här. Planen möjliggör en separat gc-bana utmed Bryggavägen längs planområdets hela sträcka. Förhoppningsvis kan cykelvägen gå hela vägen fram till Färjeläget, detta regleras dock inte av planen. AVGRÄNSNING Nivåavgränsning Vid avgränsning av en MKB ska hänsyn tas till att vissa frågor kan bedömas bättre i kommande tillståndsprövningar av verksamheter eller åtgärder. I så fall behöver behandlingen av dem inte vara så djuplodande i detaljplanens miljökonsekvensbeskrivning. I denna plan gäller det främst frågor som tas upp i senare tillstånd för miljöfarlig verksamhet och anmälan för vattenverksamhet eller vattendom. Geografisk avgränsning Planområdet innefattar Jungfrusunds marina och Bryggavägen. Även det angränsande vattenområdet ingår. Geografiskt avgränsas denna MKB i huvudsak till planområdet. Den föreslagna exploateringen kan även medföra miljöpåverkan som sträcker sig utanför planområdet. Detta gäller framförallt landskapsbild. Avgränsande miljöaspekter Nedanstående sakfrågor bedöms inte ha en betydande miljöpåverkan och studeras därför inte vidare i denna MKB. Energi År 2006 trädde lagen om energideklarationer i kraft och innebär i korthet att alla hus ska energideklareras. Målet är att bidra till en minskad klimatpåverkan och en hållbar utveckling. Jungfrusunds Marina AB planerar att använda sig bland annat av bergvärme och sjövärme. Eventuellt kan vattentemperaturen komma att användas för att förse marinan med kyla. Även luftvärmepumpar kan komma att användas inom marinan. Planen styr inte energianvändingen. Planen anger inte heller hur mycket energi som kommer att användas. Miljöpåverkan från områdets energianvändning bedöms inte som betydande. Transporter klimatpåverkan En gång- och cykelbana finns utbyggd från Ekerö centrum och fram till Herredagsvägen, men inte vidare till Jungfrusunds marina och färjeläget. Från Herredagsvägen till Jungfrusundsvägen planeras för en separat gång- och cykelbana anläggas längs Bryggavägens östra sida. Eventuellt förstätter gång- och cykelvägen till färjeläget, detta är dock utanför planområdet. Sträckan Ekerö centrum Jungfrusund trafikeras med buss av Stockholms lokaltrafik, linje 303 och 342, med två turer i timmen under dagtid och en tur i timmen under kvällstid. Busshållplats finns 9

10 vid Jungfrusunds marina. Ingen utökning av busstrafiken planeras. Miljöpåverkan från transporter bedöms inte som betydande. Avfall Avfallshanteringen ska ske enligt kommunens regler. Farligt avfall ska omhändertas enligt lag. Plats för hantering av farligt avfall från fritidsbåtar ska enligt planen finnas inom marinan. Arbete för att få en latrin för båttoalett pågår redan oberoende av planen. Miljöpåverkan bedöms inte som betydande. Djurhållning allergi Inom eller i närheten av planområdet finns ingen djurhållning. Elektromagnetiska fält Den planerade utbyggnaden kommer att kräva att en befintlig transformatorstation flyttas. Då den förutsätts placeras med erforderliga skyddsavstånd anses miljöpåverkan inte vara betydande. Joniserad strålning, radon Enligt Ekerö kommuns radonriskkarta är planområdet ett normalriskområde. Jorden i området utgörs till stora delar av isälvsgrus, vilket ökar risken för radon i området. Isälvssediment innehåller ofta mycket hålrum där radongasen kan ansamlas. Dessa hålrum står i förbindelse med varandra, vilket förenklar transporten av gasen till markytan. Således är radonrisken större i sådana här marker än i tätare lagrade sediment. Radonrisken bedöms inte som en betydande miljöpåverkan. En kompletterande underökning bör dock göras för att klargöra radonrisken. Kulturmiljöns objekt och miljöer En av marinans större båtbryggor är byggd på ett sjunket fartygsskrov ca 80 meter ut i vattnet, men förbundet med land. Inom planområdet finns enligt riksantikvarieämbetets fornminnesregister en övrig kulturhistorisk lämning: Ekerö 213. Lämningen har inte klassats som fornminne och är en fartygs-/båtlämning, den är 18 meter lång och 5 meter bred pråm som sannolikt ingått i Uppsala Transportbolags flotta. Styrbordssidan är tämligen intakt medan barbordsidan är sönderfallen. Vraket betecknas som välbevarat, men är inte undersökt. Vrakets position är osäker. Då vraket inte klassats som fornlämning bedöms planens genomförande inte innebära betydande miljöpåverkan ur kulturmiljösynpunkt. Inga bryggor placeras på vraket och vraket kommer inte att tas bort. Naturresurser, areella näringar Planens genomförande anses inte innebära betydande miljöpåverkan på naturresurser. Luftkvalitet Området har föroreningsnivåer långt under miljökvalitetsnormerna och planen riskerar inte att leda till någon större förändring av luftkvaliteten. Planens genomförande anses därför inte innebära betydande miljöpåverkan på luftkvaliteten. Luktolägenheter kan förekomma från marinan. Vid båttillverkning och reparation förekommer lösningsmedel och polyesterplast som innehåller lösningsmedlet styren, vilket har en karaktäristisk lukt och låg lukttröskel, dvs luktar även i små mängder. Bestämmelser har införts i planen att verksamheten inte får vara störande för bostäder. Här avses befintlig bostad på Ekebyhov 3:3 men skyddszonen finns även med tanke på eventuella nya bostäder söder om marinan eftersom planarbete pågår här. Olägenheter från luft bedöms inte vara så stora att miljöpåverkan kan anses vara betydande. Trafiksäkerhet I samband med planen föreslås att en upprustning och omdragning av Bryggavägen. En separat gång- och cykelväg förelsås även. Trafiksäkerheten bedöms bli god. 10

11 MILJÖASPEKTER LANDSKAPSBILD Nuläge Landskapet på östra Ekerö karakteriseras av Jungfrusund- och Uppsalaåsens höjder som delvis följer förkastningsbranter i nordvästlig-sydostlig sträckning. Höjderna är till stor del skogsbeklädda med bland- och barrskog. Vid Jungfrusund finns låglänta sluttningar ner mot Mälarens vatten. Gällstaö som är det närmaste bebyggda området kring Jungfrusund karaktäriseras av arbetspendlande permanentboende som tidigare var en plats för sommarnöjen. Dessa uppfördes runt förra sekelskiftet där utsikten lockade och det fanns ångbåtsangöring i närheten. Naturlandskapet består av bland annat Uppsalaåsen och Jungfrusundsåsen samt strandbryn med omväxlande brant och flack strandkant. Landskapets karaktäristiska variationer bör enligt Kulturmiljöanalys av Tätortsbandet i Ekerö kommun även fortsättningsvis understödjas, bland annat genom landskapsvård, och användas som ett gestaltande element vid framtida planarbeten. Jungfrusunds strategiska läge utmed vattenvägen, i kombination med en bra hamn, har gjort att platsen under mycket lång tid haft en central roll, trots skiftande samhällsstrukturer. I Jungfrusund finns många historiska skikt. Det tidigare namnet Jungfruhamn berättar att här funnits en hednisk plats, fornborgen (som ligger en bit bort) berättar om rådslag under medeltiden, det tidigare sågverket berättar om industriepoken, marinan och restaurangverksamheten är karaktäristiska för dagens småindustriverksamhet och det nyetablerade färjeläget berättar om förändrade transportbehov. Jungfrusunds strategiska läge och historiska kontinuitet är enligt Kulturmiljöanalys av Tätortsbandet i Ekerö kommun betydelsefull för östra Ekerös identitet. En stor del av planområdet är väl synligt från vattnet. Bebyggelsen på marinaområdet består huvudsakligen av stora hallar men det finns även andra byggnader. Den delen av Gällstaö som vetter mot planområdet är relativt kuperad och bebyggd med en blandning av gamla och nya bostadshus. Väster om planområdet ligger Jungfrusundsåsen, ett varierat och stort skogsområde. Områdets östra del består av en grusås som sluttar kraftigt ned mot planområdet. Öster om planområdet ligger Jungfruholmarna. Öarna är bebyggd med ett par små byggnader, resten är skogsbevuxet. Effekter och konsekvenser Förslaget Planområdet kommer att få ett något förändrat utseende från Vårbyfjärden och Gällstaö. Planen reglerar bl.a. taklutningar, materialval och kulör. Störst förändring på landskapsbilden blir från Bryggavägen. Förändringen av landskapsbilden bedöms inte leda till en betydande miljöpåverkan. Nollalternativ Landskapsbilden påverkas inte i nollalternativet då området i huvudsak förblir som idag. Skadeförebyggande åtgärder Inga ytterligare skadeförebyggande åtgärder föreslås. Gällstaö sett från Marinan inom planområdet. 11

12 NATURMILJÖ VÄXT- OCH DJURLIV Nuläget Som kunskapsunderlag har områdets naturvärden klarlagts i naturvärdesinventeringar både på land och i vatten. I nordvästra delen av planområdet kommer Jungfrusundsåsen ned mot Mälaren och marinan i brant lutning. Den ostligaste delen av åsen är bortbruten och har vuxit igen med tall till största delen. På åsen växer gammal barrskog som klassats som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Planområdet gränsar mot området med nyckelbiotopen. Nyckelbiotopsinventeringen är gjord på uppdrag av Skogsstyrelsen. Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden. Dessa skogar har egenskaper som gör att de har en nyckelroll för skogens missgynnade och hotade djur och växter. Definitionen är att ett område hyser eller förväntas hysa rödlistade arter. Åsen utgör enligt naturinventering ett regionalt intresse, vilket innebär naturvärdesklass 2, ett mycket högt naturvärde. I rapporten Aldrig långt till naturen, framtagen av länsstyrelsen på uppdrag av regeringen 2003, samt i översiktsplanen och kommunens miljöprogram föreslås att ett reservat bildas av Jungfrusundsåsen. Denna reservatsbildning är ännu inte genomförd. Planområdet utgör en del av Ekerökilen i Grönstrukturen i Stockholms län. Planområdet har redovisats som naturområde i kommunens naturinventering från Stränderna i området omfattas av 100 meter strandskydd på land och i vatten. Inventeringen visade att området norr om marinan domineras av lövsskog bestående av björk, al och lönn (delområde 1) och är av lokalt värde. Söder om marinan ligger ett mindre område med varierad lövskog med varierad klassning i naturinventeringen från ej klassad och av kommunalt värde till regionalt värde. Här finns ett stort inslag av ekar, där något tiotal av dessa är gamla och grova med mycket högt naturvärde (regionalt värde), i delområde 5, och 6. Dessa ekar hör inte till den mest värdefulla kategorin av ekar eftersom de inte har några håligheter. Däremot hittades signalarten Nyckelbiotop Naturvärde Sumpskog Skogsstyrelsens inventering Kommunens naturinventering från

13 vattenområde 1 vattenområ de 2 va tte no Lövblandskog mr åd e3 Bandnate och Uddnate Barrskog på rullstensås vattenområde 4 nomr Lövblandskog vatte Ek Blandskog med ek och tall åde 6 vattenområde 5 Naturvärden i Jungfrusund, klassificerade av Ekologigruppen AB. Limniska biotopers utbredning inventerade av naturvatten har även markerats. Delområdenas avgränsningarna är ungefärliga. 13

14 gulpudrad spiklav, Calicium adspersum, som indikerar höga naturvärden. Det är ekarna, som är minst 200 år gamla, i dessa delområden som motiverar till naturinventeringens bedömningen naturvärdesklass 2, regionalt intresse. Inom delområde 5 finns gamla tallar, mellan år gamla, även dessa med mycket högt naturvärde. Bland dessa tallar observerades en rödlistad insekt, reliktbocken, Nothorhina punctata. Troligt är att andra skyddsvärda insekter finns i anslutning till dessa gamla träd. Signalarten tallticka har även hittats. Områdena värderas enligt naturinventeringen till naturvärdesklass 2, regionalt intresse. Den rödlistade och starkt hotade arten småsvalting, Alisma wahlenbergii, har en stor del av sin världsutbredning i Vid inventering hittades ingen småsvalting inom planområdet. Närområdet söderut fram till färjeläget har inventerats för småsvalting sedan tidigare, ingen småsvalting har påträffats i närheten av planområdet. Inventeringen av områdets limniska värden har gjorts, se tabell nedan. Två limniska biotoper inom det inventerade området bedömds ha kommunala naturvärden. Dessa är värdefulla främst på grund av sin artrika bottenfauna, förekomst av rödlistade arter och eller ekologisk funktion. De rödlistade arterna Bandnate (Potamogeton compressus) och Uddnate (Potamogeton friesii) har påträffats inom planområdet, se karta s. 13. Bandnate noterades 1925 cirka 50 meter österut från en av de nuvarande fyndpositionen och arten tycks alltså ha förekommit vid Jungfrusund under lång tid. Två limniska biotoper bedömdes till lokala naturvärden, enligt och System ytterligare Aqua två (SA) strandområden med bedöm- Tabell 7. Naturvärdesbedömning i fyrgradig skala samt underliggande bedömningar för naturlighet, raritet, artrikedom samt speciella förhållanden. Naturvärde Biotop Naturvärde Naturlighet Raritet Artrikedom Speciella förhållanden SA 1 Lokalt Måttligt Måttlig - 1 Väg och tomtmark i närmiljö 2 Kommunalt Måttligt Måttlig Vägbank i närmiljö, främmande arter, artrik bottenfauna med i länet ovanlig art 3 - Mycket lågt Mkt låg - 2 Muddrat och utfyllt vid marina, främmande arter 4 Kommunalt Mycket lågt Mkt låg 2,75 2 Artificiell sandstrand, hårdgjorda ytor i närmiljö, främmande art, rödlistade natearter 5 - Mycket lågt Mkt låg - 1 Utfyllda stränder, hårdgjorda ytor i närmiljö 6 Lokalt Mycket lågt Låg Viss utfyllnad, artificiell mark i närmiljö, främmande arter, artrik bottenfauna med i länet ovanliga arter 7 Kommunalt Högt Hög - 1 Främmande art, delvis värdefull bottentyp Tabellen 8 visar - naturvärdesbedömning Mycket lågt för vattenområdena, Ingen - biotpernas 0 lokalisering Färjeläge med ses på utfyllda kartan stränder s. 13 och artificiella bottnar 9 Regionalt Högt Måttlig 2,5 2-5 Muddrat vid brygga, parkering i närmiljö, främmande art, rödlistad bandnate, delvis värdefull bottentyp, artrik bottenfauna med i länet ovanliga arter Regionalt naturvärde Biotop 9 Stranden kantas av ett cirka 35 meter brett och i ytterkant fragmenterat vass- och sävbälte med Bild inslag 4 och Bild av igelknopp 5. 6 Biotop och 9. Kortskottsväxten blomvass. Ett större nålsäv område förekom vid en på brygga sandöverlagrad i biotopens södra lerbotten del har i en Vattenområde och 7. Biotop 9, 4 foton utgörs tagna av av Naturvatten anlagd sandstrand i Jungfrusunds Den rödlistade marina. arten De Bandnate, rödlistade öppning muddrats. arterna i övervattenvegetationen, Bottensubstratet bandnate (bilden) utgörs och huvudsakligen uddnate tillsammans påträffades med av lera på ålnate, som lerbotten bitvis se bilden utanför överlagrats foton till tagna stranden. höger. av Naturvatten ett tunt lager sand. Findetritus var också vanligt förekommande. I och utanför vassbältet växer gul MKB näckros för detaljplan och vattenpilört för Ekebyhov i en smal 1:41 och m fl gles (Jungfrusunds bård. I övrigt marina), påträffades nålsäv, ålnate och Ekerö bandnate kommun. Biotop som 7 finns registrerad som sårbar (VU) i rödlistan och därmed räknas till de hotade Utställningshandling Kommunalt Stränderna arterna. Vegetation naturvärde kantas 23 av cirka 15 meter breda och huvudsakligen täta vassbälten. Utanför dessa noterades juni 2010till fyra meters djup. Bottenfaunan var artrik 14 och omfattade arter följer en bård av gul näckros och vattenpilört. I övrigt noterades ål- och trubbnate, till som får betraktas som nationellt sett ovanliga men regionalt tämligen vanligt förekommande. maximalt fyra meters djup. Botten dominerades av lera med inslag av sandig lera, lerig sand

15 des sakna särskilda naturvärden. Utöver band- och uddnate noterades inga rödlistade arter vid Jungfrusund under naturinventeringen av vattenområden. Bottenfaunan var generellt artrik och uppvisade en hög biologisk mångfald, samt hög ekologisk status. Baserat på förekommande vattenvegetation bedömdes status sammantaget vara måttlig. Effekter och konsekvenser Förslaget Den största delen av planområdet kommer att exploateras. Planen medger ett smärre ingrepp i den skyddsvärda åsens sluttning, av naturvärdesklass 2 regionalt intresse. Ingrepp medges i åsens i en smal remsa, cirka 10 meter bred och cirka 200 m lång. Som förslaget ligger enligt illustrationsplanen görs dock i princip inget ingrepp alls i åsen, detta regleras dock inte av detaljplanen. Enligt pågående diskussioner kommer inga ingrepp göras så att åsen påverkas utanför plangränsen te.x. genom ras. Sammantaget bedöms ingreppet inte som betydande miljöpåverkan. Lövblandskogen område 1 (lokalt värde) i norr kommer att tas bort till största delen i och med planförslaget. Större träd utmed stranden inom naturmark kan sparas, detta regleras dock inte i detaljplanen. Miljöpåverkan bedöms inte som betydande. Naturområde 5, av regionaltvärde, och naturområde 9, av kommunalt värde, ligger i princip helt utanför planområdet eller inom delar av planområdet som planeras som natur. Därmed påverkas inte naturområde 5 och 9 av planförslaget. Eken inom område 6 (regionalt värde) kommer att bevaras. Förslaget innebär en del byggnationer i vattenområdet. Ett antal bryggor byggs, ett antal kajkanter kan behöva förstärkas och en marin bensinstation anläggs. På grund av liten grumling och lågt förororeningsinnehåll bedöms påverkan på vattenkvaliteten från uppgrumling av sediment som obetydlig. Nollalternativ Ingen betydande förändring från dagens situation. Skadeförebyggande åtgärder Inga ytterligare skadeförebyggande åtgärder föreslås. Planens genomförande kan innebära vattenverksamhet. Hur vattenverksamheterna påverkar naturmiljön bör utredas vidare i anmälan/tillstånd för Område för Huvudgata enligt detaljplanen Detaljplanegräns Hållplats Körbana Gång- och cykelväg Sektion vid Bryggavägen som visar illustrationsförslagets ingrepp i åsen. Som förslaget ligger enligt illustrationsplanen görs i princip inget ingrepp alls i åsen, detta regleras dock inte av detaljplanen. Detaljplanen medger ett större ingrepp i åsen. Gränsen för området för Huvudgata är det område där ingrepp i åsen får göras. Ingreppet medges i åsen i en smal remsa, cirka 10 meter bred och 200 m lång. Enligt pågående diskussioner kommer inga ingrepp göras så att åsen påverkas utanför plangränsen te.x. genom ras. Sammantaget bedöms ingreppet inte som betydande miljöpåverkan. 15

16 vattenverksamhet. Då bör man även utreda hur en eventuell påverkan kan minimeras. Planförslaget innebär att upphävande av strandskydd skall sökas hos Länsstyrelsen. REKREATION OCH FRILUFTSLIV Nuläge Mälaren med öar och strandområden ingår i riksintresse för kust, turism och friluftsliv enligt miljöbalken 4 kap. 2 Miljöbalken (rörligt friluftsliv). Stränderna i området omfattas av 100 meter strandskydd på land och i vatten. I samband med bygglov för byggnader och bryggor inom marinan har dispens givits från strandskyddsbestämmelserna för dessa åtgärder. Längs hela strandområdet på marinafastigheten går en brygga för fotgängare. På området finns också flera större båtbryggor. Marinan avgränsas av staket åt flera håll. Hela fastigheten Ekebyhov 3:2 är ianspråktagen som bostadstomt och är inte allmänt tillgänglig. De idag oexploaterade delarna bedöms inte ha några höga värden för rekreation och friluftsliv. Effekter och konsekvenser Förslaget Allmänhetens tillträde till vattnet säkerställs i planläggningen genom en strandpromenad i norr. På marinan kan man röra sig mer fritt. Nollalternativ Ingen betydande förändring från dagens situation. Skadeförebyggande åtgärder Planförslaget innebär att upphävande av strandskydd skall sökas hos Länsstyrelsen. VATTEN Miljökvalitetsnormer vatten Begreppet miljökvalitetsnorm används oftast som ett mått på högsta tillåtna halt av ett förorenande ämne i miljön eller högsta tillåtna nivå av en störning. Så används det också i vattendirektivet (2008/105/EG) när det gäller förorenande ämnen. I vattendirektivet används begreppet miljökvalitetsnorm också för den miljökvalitet som skall uppnås Åsen sedd från Bryggavägen. 16

17 i vattenförekomsterna. Enligt vattendirektivet är miljömålet lägst god status. Samtliga vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast år Den ekologiska statusen omfattar biologiska, fysikaliskkemiska och hydrologiska kvalitetsfaktorer för ytvatten. Jungfrusunds marina ligger inom vattenförekomsten Mälaren-Rödstensfjärden. Vattenförekomsten har god ekologisk status, enligt miljökvalitetsnormerna får statusen inte försämras. Trots klassningen god status finns en påtaglig indikation på problem med fosforbelastning och risk för att god status inte uppnås år Vattenförekomsten uppnår inte god kemisk status på grund av för höga halter kvicksilver (Hg) och Tributyltenn (TBT). I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är internationella luftnedfall. Vattenskyddsområde Jungfrusunds marina ligger inom vattenskyddsområdet för östra mälaren. Närmsta vattenverk är Norsborg vattenverk ca 4 km sydväst om marinan. Planområdet är en del av primär och sekundär skyddszon för vattenskyddsområde i östra Mälaren som gäller för bland annat ytvattentäkter (vattenverk) vid Skytteholm i Den primära skyddszonen omfattar vattenområdet och landområdet intill 50 meter från strandlinjen vid medelvattenstånd. Den sekundära skyddszonen består av landområde inom vilket det sker en direkt avrinning mot östra Mälaren eller där dagvatten naturligt eller tekniskt (via dagvattenledningar) avrinner mot östra Mälaren. Hela planområdet ligger därmed inom vattenskyddsområde. SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ÖSTRA MÄLARENS VATTENSKYDDSOMRÅDE Generellt gäller att ny verksamhet och hantering som innebär risk för vattenförorening inte får ske oavsett om verksamheten eller hanteringen är reglerad eller inte i angivna skyddsföreskrifter. Befintliga verksamheter eller hantering ska bedrivas så att risken för vattenförorening minimeras. Inom primär och sekundär skyddsvattenzon finns dessutom speciella regleringar angående bland annat följande: Hantering av brandfarliga vätskor Hantering av hälso- och miljöfarliga ämnen Hantering av bekämpningsmedel Industriell verksamhet Dag- och dräneringsvatten Hantering av rengöringsmedel Avfallshantering, upplag, m.m. Muddring, mark- och anläggningsarbeten Transport av farligt gods 17

18 Nuläge På östra Ekerö finns starkt vattenförande jordmaterial. Grundvattnet strömmar främst i sydostlig riktning mot Mälaren. Planområdet ligger inom ett område som i Ekerös översiktsplan är markerat som infiltrationsbenägen jordart med viktig grundvattentillgång. Planområdet är en del av Uppsalaåsen som går i nordsydlig riktning över Munsö och Ekerö och är bland de viktigaste grundvattenresurserna i kommunen. Länsstyrelsen i Stockholms län har utpekat Ekerö-Munsödelen av Uppsalaåsen som skyddsvärda geologiska formationer för vattenförsörjning med mycket högt värde. Vattenströmmarna innanför Jungfruholmarna drivs dels av utströmningen från mälaren, men även av vind. Generellt är strömmen riktad mot nordost. Vindförhållanden kan dock påverka strömningsriktningen tillfälligt. Jungfrusunds kanal som angränsar planområdet i nordväst är under igenväxning och hålls öppet genom att vassen klipps återkommande. Vattnet är relativt stillastående. Troligen är strömningsriktningen främst vinddriven, vilket gör att strömningsriktningen kan gå åt båda hållen i kanalen. Norr om marinan på södra Gällstaö ligger en badplats. Kvaliteten på badvattnet är okänd. Del av den marina verksamheten består av markupplagda båtar med de kända föroreningsrisker som det innebär. Inga dagvattenledningar finns för närvarande i området. Avrinningen sker idag i markytan samt i underliggande mark. Inom marinan finns ett system för omhändertagande av rening av bottentvättsvatten. Ekerö kommun har i dagsläget ingen egen dagvattenpolicy, utan hänvisar till Stockholms stads dagvattenstrategi. Föreskrifter för Östra Mälarens vattenskyddsområde föreskriver att dagvattenrening skall ske där risk för utspolning av föroreningar från större hårdgjorda trafikytor kan uppkomma. Den allmänna riktlinjen bör vara att i största möjliga mån återföra ytvatten till marken i stället för att leda bort det. Marken inom planområdet sluttar svagt österut mot Mälaren. Effekter och konsekvenser Förslaget Den planerade utbyggnaden bedöms inte nämnvärt påverka strömningsförhållanden och vattenomsättningen runt Jungfrusunds marina. Inte heller i ett scenario med muddring i Jungfrusundens kanal med en ökad genomströmning till följd bedöms strömningsmönster eller strömningshastigheter påverkas märkbart vid en utbyggnad. En utökning av båtplatser medför dock att föroreningsbelastningen från båtbottenfärger, drivmedelsspill och tömning av toalettavfall till recipient sannolikt kan öka. Den ökade föroreningsbelastningen bedöms inte försämra vattenförekomstens kemiska eller ekologiska status. Miljökvalitetsnormerna för vatten påverkas därmed inte. Inte heller dricksvattenförsörjningen från de vattenverk som ligger inom östra mälarens vattenskyddsområde äventyras. Vid ogynnsmma förhållanden skulle ett spill i ytvattnet nå närmaste vattenverk /Norsborg) inom ca 12 timmar. Även vid en utbyggnad av marinan bedöms direkt konsekvenser på vattenverken i skyddsområde till följd av spill inom marinan som osannolikt. Störst risk för negativa konsekvenser på ytvattnet bedöms vara för badvattenkvaliteten i marinans närhet till följd av tömning av toalettavfall direkt till recipient. Badvattenkvaliteten i dagsläget är inte känd och det går därför inte att bedöma om vattnet riskerar att bli olämpligt för bad till följd av en utbyggnad eller inte. Den hotade vattenväxten småsvalting, som finns i Ekerö kommun, är känslig mot näringsämnen. Östra Mälaren har redan höga halter av näringsämnen. För att minska risken märkbara negativa konsekvenser på badvattenkvaliteten i marinans närhet samt även för att minimera påverkan på den hotade vattenväxten småsvalting i närområdet bör marinan utrustas med ett väl utbyggt system för omhändertagande av toalettavfall. Arbete för att få en latrin för båttoalett pågår redan oberoende av planen. Planområdet ligger inom det område som i Ekerös översiktsplan är markerat som infiltrationsbenägen 18

19 jordart med viktig grundvattentillgång. I och med att Bryggavägen dras om riskerar en smal remsa av den skyddsvärda åsens sluttnings nederkant att påverkas. Risken för föroreningar vid ytor för kontor klassificeras som låga och kräver därmed ingen specifik dagvattenrening. Hårdgjorda och gröngjorda ytor bör enligt planen ändå utformas så att ytvattnet får möjlighet att återföras till omgivande marklager. I de fall där stor andel hårdgjorda ytor är aktuella föreslås avledning ske till öppna zoner med t.ex. smågatsten, med underliggande dräneringslager. Takvatten bör enligt planen i så långt som möjligt avledas med utkastare till infiltrationszoner i grönyta. Största delen av marinans verksamhet bedöms ske inomhus i byggnader och påverkas följaktligen inte av nederbörd. I de fall risk finns för utvändig hantering av miljöfarliga produkter bör dagvattenrening enligt planen ske genom avskiljare dimensionerad för aktuell verksamhet. Risk finns att större olyckor inom marinan förorenar vattnet, vilket kan påverka naturmiljön i närområdet negativt. Framförallt gäller detta olyckor vid marinans bensinstation. Bensin och diesel är flyktigt och toxiskt. Vid ett utsläpp av bensin/diesel i vatten lägger sig största delen på ytan och avdunstar inom 2 dygn. Fåglar landar gärna i den flytande bensinen/ dieseln eftersom de tolkar filmen på vattenytan som att det är mindre vind där. Detta leder till att enstaka fåglar skadas/dör. Bottenfaunan påverkas sannolikt inte eftersom bensinen/dieseln är mer utblandad där. Större fiskar flyttar sig från område med bensin/ diesel. Det kan däremot inte rom eller yngre fiskar. Om det finns lekområden för fisk i närområdet kan därför en hel generation slås ut på platsen. Ingenting tyder dock på att det finns sådana bottnar i närområdet. (Uppgifter från telefonsamtal med Erik Wall SWECO och Ann Gustafsson Naturvatten. ) Hur man hanterar miljörisker vid planerad marin bensinstation bör utredas närmare i kommande arbete med besninstationen. Miljöpåverkan bedöms inte som betydande inom detaljplanens regleringsutrymme. Nollalternativ Ingen betydande förändring från dagens situation. Skadeförebyggande åtgärder Risken för hydrauliska bottenupptryckningar vid schakt bör undersökas på grund av grundvattnets trycknivå. Inga ytterligare åtgärder för dagvattenhanteringen bör behövas, förutsatt att de åtgärder som rekommenderas i planen följs. På planområdet planeras en båttvätt. Dagvattnet kring båttvätten bör omhändertas. Detsamma gäller för bensinstationen om den placeras på land. Det finns redan ett system för att ta hand om avloppsvattnet från båtbottentvätt. En dispens från vattenskyddsföreskrifterna kan krävas och en riskutredning bör klargöra om risk för utsläpp av drivmedel till följd av olycka med sjöbensinstationen kan undvikas. I vidare arbete med den marina bensinstationen bör frågan hur man hanterar risker för naturmiljön från en eventuell olycka inom bensinstationen utredas vidare. Planens genomförande kan innebära vattenverksamhet. För vattenverksamhet krävs tillstånd eller anmälan, om det inte är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Miljödomstolen prövar frågor om tillstånd, anmälan görs till länsstyrelsen. FÖRORENAD MARK Nuläge Med tanke på den såg- och varvsverksamhet som tidigare har funnits vid marinan finns risk för föroreningar i marken i och kring fastigheten. Där man bedömde att det fanns risk för markföroreningar har provtagningar gjorts. Man påträffade då inga halter av metaller eller organiska föreningar över de generella riktvärdena för mindre känslig markanvändning. Halter av PAH har påträffats över de 19

20 generella riktvärdena för känslig markanvändning i ytlig jord i samtliga provpunkter. Effekter och konsekvenser Förslaget Inom marinan planeras för mindre känslig markanvändning och hälso- och miljöriskerna bedöms därför vara små. Nollalternativ Ingen betydande förändring från dagens situation Skadeförebyggande åtgärder Eftersom halter överskridande riktvärde för känslig markanvändning har påträffats får inte överkottsmassor vid schaktarbeten hanteras fritt. Eftersom området ligger inom genomsläppligt åsmaterial, med skyddsvärt grundvatten, rekommenderas att skyddsåtgärder utförs för att förhindra eventuellt framtida spill av t.ex. olja tränger ner i marken. FÖRORENADE SEDIMENT Nuläge I samband med ett bygge av en brygga för att möjliggöra tilläggning av passagerarfartyg vid Jungfrusunds marina gjordes en sedimentundersökning. De uppmätta metallhalterna i sedimenten var mycket låga till måttliga. I de undersökta delarna hade sedimenten ett visst föroreningsinnehåll med aveeende på PAH, men föroreningarna förekom i låga-måttliga halter. Föroreningar av både metalller och organiska föroreningar förekommer i halter som är mycket låga för området. Sedimenten bedömdes inte släppa fosfor till omgivningen, även vid förändrade bottenförhållanden. Grumlings- och sedimentförsök indikerar att uppgrumlat material sedimenterar relativt snabbt. Vid båttrafik kan underliggande sediment grumlas upp av propellerrörelser. Uppgrumling kan även ske under anläggning av bryggor. En viss grumling från båtpropellrar, från framförallt större båtar sker redan idag kontinuerligt. Effekter och konsekvenser Förslaget Då båttrafikens hastighet i närheten till marinan antas vara låg bedöms endast mindre uppgrumling av sediment ske. På grund av liten grumling och lågt föroreningsinnehåll bedöms påverkan på vattenkvaliteten från uppgrumling av sediment bli obetydlig. Miljöpåverkan bedöms inte som betydande. Nollalternativ Ingen betydande förändring från dagens situation. Skadeförebyggande åtgärder Inga större skyddsåtgärder bedöms nödvändiga med tanke på spridning av föroreningar. BULLER SJÖTRAFIK, VÄGTRAFIK, INDUSTRI Riktvärden För tillfälligt boende rekommenderas 30 db(a) ekvivalentnivå inomhus (Socialstyrelsen). Även för kontor är inomhusvärdena de viktigaste. Industriverksamhet är inte störningskänsliga på samma sätt utan tål högre värden. Riktvärden för buller från vägtrafik föreslås, av Naturvårdsverket, för arbetslokaler, 40 db(a) inomhus. Föreslagna riktvärden bör tillämpas vid nybyggnation av arbetslokaler och vid nyetablering eller ändrad användning av områden. Riktvärdena avser vägtrafik. (Riktvärden för trafikbuller i andra miljöer än för boende, vård och undervisning, Naturvårdsverket, 2003). Externt industribuller För externt industribuller gäller riktvärden enligt tabell för nyetableringar. Nuläge Planområdet utsätts av buller från närområdet via färjeläget samt vägtrafiken på Bryggavägen. Denna bullerpåverkan bedöms dock inte som betydande. 20

21 Även marinan bedriver till viss del bullrande verksamheter. På marinan identifierades buller vid upptagning och iläggning av båtar samt ljud från transport av båtar inom området, fläktar vid evakuering av tvättånga i rekonditioneringshall och luftkompressor som betjänar områdets tryckluftsanläggning. Bullrande verksamhet kan förkomma vardagar Under högsäsong kan bullrande verksamheter även pågå vardagar samt lördagar Strömma Kanalbolag trafikerar sedan i maj 2008 Jungfrusunds marina två till fyra gånger om dagen, under sommartid, på väg mellan Stockholm och Björkö. Verksamheten bedöms inte utsätta närområdet för betydande buller. Effekter och konsekvenser Förslaget Störningar från musikevenemang har förekommit enligt boende på Gällstaö. Marinan har dock utfört förstärkningar av isolering och använder riktade högtalare samt har inte musik utomhus efter kl 23 enligt uppgifter från marinan. För större evenemang ska tillstånd sökas. Detaljplanens syfte är inte att säkerställa marinan som mark för evenemang utan i första hand för varvsverksamhet/marina. Klagomål på båthanteringen har inte förekommit på senare år. Mätning av bullernivåer på marinan har utförts vid körningar med hjullastare med kopplat båtsläp. Därefter har beräkningar gjorts. Ekvivalenta ljudnivåer är inte högre än 43 db(a) för befintlig bostad på Ekebyhov 3:3. Subjektiv bedömning av mätpersonal på platsen är att hjullastaren hörs, men att övriga källor, såsom fordonstrafik m.m. ger lika stort eller större bidrag till utomhusnivåer. Marinans verksamhet bedöms klara riktvärden både för befintlig och för nyetablering av industriverksamhet, vad gäller påverkan på befintliga bostäder. Med byggnader som skärmar kan ljudnivåerna minskas med 1-6 db(a) beroende på placering och utförande. Planbestämmelser som reglerar bullerstörningar från samtliga verksamheter inom planområdet har införts i detaljplanen. Befintliga bostäder på Gällsta ö bedöms inte heller störas av buller från marinan då de ligger på större avstånd än bostaden på Ekebyhov 3:3. Vid fasad för befintlig bostad (Ekebyhov 3:2) beräknas ekvivalenta ljudnivåer kunna uppgå till som högst 53 db(a). Byggs båthall mot sydväst bedöms ljudnivån vid den östliga fasaden minska med 3-5 db(a). Eventuellt 2 meter högt bullerplank i fastighetsgräns bedöms inte ge någon minskning av ljudnivåerna p.g.a. att huset ligger betydligt högre än transportvägen på Marinans område. Enligt planförslaget bör den befintliga bostaden vid marinan (Ekebyhov 3:2) på lång eller kort sikt övergå till mark för verksamheter och fastigheten har planlagts för verksamheter. Begränsning av bullernivåer har införts som bestämmelse i detaljplan för hela marinan. Områdesanvändning Ekvivalent ljudnivå i db(a) Högsta ljudnivå i db(a) - läge FAST Dag kl Kväll kl samt sön- och helgdag Natt kl Momentana ljud nattetid Arbetslokaler för ej bullrande verksamhet Bl.a. bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap Externt industribuller, nybyggnad. Vid befintlig industriverksamhet ligger riktvärdena för ekvivalenta ljudnivån 5 db(a) högre. Målet är, enligt Naturvårdsverket, att nå ner till värdena för nybyggnad. Om ljudet innehåller ofta återkommande impulser skall för den ekvivalenta ljudnivån ett värde på 5 db(a)- enheter lägre än vad som anges i tabellen tillämpas 21

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Referens Anders Forsberg Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Tumba, februari 2011 Behovsbedömningen av detaljplan för del av kvarteret Rotemannen är framtagen som ett underlag inför

Läs mer

Stadsarkitektkontoret Godkänt av KSau 2009-10-13. Detaljplan för campingplats på del av Stavsund 1:1 i Ekerö kommun, Stockholms län dnr 2007.19.

Stadsarkitektkontoret Godkänt av KSau 2009-10-13. Detaljplan för campingplats på del av Stavsund 1:1 i Ekerö kommun, Stockholms län dnr 2007.19. Stadsarkitektkontoret Godkänt av KSau 2009-10-13 PROGRAM NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för campingplats på del av Stavsund 1:1 i Ekerö kommun, Stockholms län dnr 2007.19.214 Programområdets avgränsning.

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2014-0331 Illustration: White arkitekter BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. SAMRÅDSHANDLING 1(7) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning

Behovsbedömning av miljöbedömning Jonas Carlsson Behovsbedömning 2017-04-24 Dnr KS 2016/0167 1(6) DPU 5 Behovsbedömning av miljöbedömning tillhörande detaljplan för Östra Eneby torg, Snödroppen 8 m.fl., DPU 5 i Enebyberg, Danderyds kommun

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B.

Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B. VÄRMDÖ KOMMUN 2011-02-01 Dnr 10/STN0160 Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B. Bakgrund Strömma är ett av kommunens prioriterade förändringsområden där planläggning och utbyggnad

Läs mer

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl 1/5 1. av miljöbedömning En miljöbedömning skall göras för planer och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. en är den analys som leder fram till ställningstagandet

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för

Bedömning av miljöpåverkan för Bedömning av för detaljplan HOGSTAD 13:1 m fl i Hogstad, Mjölby kommun Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag: www.mjolby.se/planer Miljöar för planer och program Om en plan eller ett program

Läs mer

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr Ks 2011.0056 Behovsbedömning MKB Datum 2010-12-29 1 (6) Detaljplan för BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och samt del av fastigheten Högby 1:2 Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Frigg 2, Norsborg

Behovsbedömning av detaljplan för Frigg 2, Norsborg Behovsbedömning av detaljplan för Frigg 2, Norsborg Tumba, maj 2014 Behovsbedömningen av detaljplan för Frigg 2 är framtagen som ett underlag inför plansamrådet. Ett syfte med behovsbedömningen är att

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING 2011-08-08 Samrådshandling Dnr. Dnr 2011-0423-205 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING Ändring av detaljplan för Del av Gamla I12-området, Hantverksområdet i Eksjö stad 1(6) BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Enligt

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Madeleine Turén (kompletterad av Louise Eriksson) Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Planens

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BUSKÄR, SKÄRHAMN

DETALJPLAN FÖR BUSKÄR, SKÄRHAMN HYDROGIS AB BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR BUSKÄR, SKÄRHAMN TJÖRNS KOMMUN 2011-08-31 RAPPORT 636 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplaner ska miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

DEL AV VILLSHÄRAD 2:3 M.FL. Bengts camping

DEL AV VILLSHÄRAD 2:3 M.FL. Bengts camping BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV VILLSHÄRAD 2:3 M.FL. Bengts camping VILLSHÄRAD, HALMSTADS KOMMUN KS 2012/0513 Plan 1060 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-06-11

Läs mer

BEDÖMNING AV BEHOVET ATT UPPRÄTTA EN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Enligt Plan- och Bygglagen och enligt kriterierna i MKB-förordningens bilagor 2 och 4

BEDÖMNING AV BEHOVET ATT UPPRÄTTA EN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Enligt Plan- och Bygglagen och enligt kriterierna i MKB-förordningens bilagor 2 och 4 BEDÖMNING AV BEHOVET ATT UPPRÄTTA EN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Enligt Plan- och Bygglagen och enligt kriterierna i MKB-förordningens bilagor 2 och 4 Planarbetets syfte är att i enlighet med Plan- och

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Vårsta centrum

Behovsbedömning av detaljplan för Vårsta centrum Behovsbedömning av detaljplan för Vårsta centrum Tumba, mars 2014 Behovsbedömningen av detaljplan för Vårsta centrum är framtagen som ett underlag inför plansamrådet. Ett syfte med behovsbedömningen är

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten 1(8) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Porten 11 med närområde inom Hageby i Norrköping den 12 juni 2013 ANTAGANDEHANDLING Antagen: 2013-09-10, 158 Laga kraft: 2013-10-17 Genomförandetidens

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är dels att möjliggöra uppförande

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Tillhörande detaljplan för del av

Tillhörande detaljplan för del av B E H O V S B E D Ö M N I N G AV M I L J Ö B E D Ö M N I N G Tillhörande detaljplan för del av H A L M S TA D 1 0 : 1, S p å r v ä e l b y t e FURET/SANNARP, HALMSTADS KOMMUN Plan E308 K Enkelt förfarande,

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING (med checklista)

BEHOVSBEDÖMNING (med checklista) Centralorten, Oskarshamns kommun BEHOVSBEDÖMNING (med checklista) Behovsbedömningen utgör underlag för beslut om detaljplanen kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om detaljplanen kan

Läs mer

HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51) Hårstorp 3:326, 3:327 sam del av Hårstorp 1:1

HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51) Hårstorp 3:326, 3:327 sam del av Hårstorp 1:1 Dnr 20xx.yyyy Behovsbedömning MKB Datum 2011-03-01 1 (6) Detaljplan för HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51) Hårstorp 3:326, 3:327 sam del av Hårstorp 1:1 Finspångs kommun, Östergötlands

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sara Lindh 2013-05-21 PLA 2012-020104 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Detaljplan för Kv. Städet, Brillinge 3:3 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN 1(8) DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN STRÖMSTADS KOMMUN detaljplan Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Behovsbedömning / Avgränsning sid 3 Planens syfte sid 3 Checklista för miljöbedömning sid 4 Motiverat ställningstagande / Avgränsning sid 9 2(9) Behovsbedömning/ Avgränsning Enligt

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för område väster om Gamla Faluvägen i

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(7) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. detaljplan för. Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan

BEHOVSBEDÖMNING. detaljplan för. Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan BEHOVSBEDÖMNING detaljplan för Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan 2010-10-13 Inledning Enligt Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar skall

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

Behovsbedömning för MKB november 2008

Behovsbedömning för MKB november 2008 Stadsarkitektkontoret MKB-gruppen Detaljplan för ILÄNDA 1:6 m fl Behovsbedömning för MKB november 2008 Dnr 2007.20.214 1(7) Behovsbedömning BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

B E H O V S B E D Ö M N I N G

B E H O V S B E D Ö M N I N G 1(8) B E H O V S B E D Ö M N I N G tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 9 april

Läs mer

Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11

Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11 1 Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11 Planens syfte Planen syftar till att möjliggöra nybyggnad av kompletterande byggnader till friluftsbadets

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Dnr: KS 2013/233 PLNR: 153 GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Inledning Varje detaljplan som medför en

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Tingstorget i Alby

Behovsbedömning av detaljplan för Tingstorget i Alby Behovsbedömning av detaljplan för Tingstorget i Alby Tumba, februari 2015 Behovsbedömningen av detaljplan för Tingstorget är framtagen som ett underlag inför plansamrådet. Ett syfte med behovsbedömningen

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT

HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT Detaljplan för Steglinge 1:14 m.fl, i Höganäs Höganäs kommun, Skåne län Kullabygdensflygfoto 2008 HANDLINGAR Plankarta,

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Samhällsbyggnadsförvaltningen Heléne Hallberg, planchef Samrådshandling Januari, 2015 Dnr 2014 KSM 1052 TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Del av Alby S:1 Krusboda, inom Tyresö kommun, Stockholms län Planområdets

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9 1(12) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9 med närområde inom Kolmården i Norrköpings kommun den 27 augusti 2015 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2015-12-09, 257

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING PL 390 Detaljplan för del av kv. GAUTIOD m.m. (område vid Västra Långgatan), Köpings tätort, Köpings kommun Västra Långgatan från söder. Foto Stadsarkitektkontoret, juni 2012. BEHOVSBEDÖMNING 2016-02-12

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Eric Alnemar, planarkitekt Abbe Sahli, miljöstrateg

Eric Alnemar, planarkitekt Abbe Sahli, miljöstrateg Eric Alnemar, planarkitekt Abbe Sahli, miljöstrateg 2 3 För att det ska framgå om eller hur detaljplanen kommer att påverka miljön ska alltid en behovsbedömning genomföras. Behovsbedömningen är en analys

Läs mer

BEDÖMNING AV BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING

BEDÖMNING AV BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING Dnr: 2015/696 2015-10-30 Sida: 1 av 5 BEDÖMNING AV BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING Namn/beteckning på plan Ändring av detaljplan för Limåkerns Industriområde mm 2015-10-30 KATEGORIER JA NEJ KOMMENTAR GÄLLANDE

Läs mer

Stadsarkitektkontoret

Stadsarkitektkontoret Stadsarkitektkontoret 2010-06-02 PLANBESKRIVNING - UTSTÄLLNING Detaljplan för Ekebyhov 1:41 m fl (Jungfrusunds marina) i Ekerö kommun, Stockholms län dnr 2005.14.214 Planområdet är markerat med röd heldragen

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheten Uddared 1:101 m fl, LSS-boende vid Bäckstigen i Lerums kommun KS12.705

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheten Uddared 1:101 m fl, LSS-boende vid Bäckstigen i Lerums kommun KS12.705 KS12.705 Detaljplan för fastigheten Uddared 1:101 m fl, LSS-boende vid Bäckstigen i Lerums kommun Behovsbedömning Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2014-11-08 Innehåll 1 Allmänt 5 2 Kort beskrivning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING. av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING. av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Detaljplan för gamla vattentornet, del av Västervik 4:2, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kommunledningskontoret 2010-12-20 Behovsbedömning/

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län 2015-02-11 Diarienr: 2014.814/0201 Behovsbedömning Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län Ställningstagande Miljö- och byggavdelningen

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 2 BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR SJÖRÖD LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Alby Gård och Gula Villan. Del av Alby 15:32 i Botkyrka kommun. Bild på Alby gård, mars 2015.

Behovsbedömning. Detaljplan för Alby Gård och Gula Villan. Del av Alby 15:32 i Botkyrka kommun. Bild på Alby gård, mars 2015. Behovsbedömning Detaljplan för Alby Gård och Gula Villan Del av Alby 15:32 i Botkyrka kommun Bild på Alby gård, mars 2015. Behovsbedömningen av detaljplan för Alby Gård, del av Alby 15:32, är framtagen

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. Östra Eneby 1:1 med närområde (väster om Svärtinge) och Ryssnäs 1(7) tillhörande detaljplan för. inom Svärtinge i Norrköpings kommun

BEHOVSBEDÖMNING. Östra Eneby 1:1 med närområde (väster om Svärtinge) och Ryssnäs 1(7) tillhörande detaljplan för. inom Svärtinge i Norrköpings kommun 1(7) SPN-137/2008 214 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Östra Eneby 1:1 med närområde (väster om Svärtinge) och Ryssnäs inom Svärtinge i Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret, Fysisk planering

Läs mer

Eric Alnemar, planarkitekt Tobias Gunnarsson, planarkitekt Marie-Anne Eriksson, planarkitekt Karin Bovin, kommunekolog

Eric Alnemar, planarkitekt Tobias Gunnarsson, planarkitekt Marie-Anne Eriksson, planarkitekt Karin Bovin, kommunekolog 2 Eric Alnemar, planarkitekt Tobias Gunnarsson, planarkitekt Marie-Anne Eriksson, planarkitekt Karin Bovin, kommunekolog 3 För att det ska framgå om eller hur detaljplanen kommer att påverka miljön ska

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sandra Gustafsson 2016-12- 08 PBN 2015 001672 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Detaljplan för Kåbo 49:1 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING

Läs mer

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson Uppdrag 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Från Elsa Alberius Till Alex Mabäcker Johansson Datum 2012-01-25 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 15 06

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 11 februari 2011 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN:

Läs mer

Översiktsplan 2003: Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

Översiktsplan 2003: Planen är förenlig med gällande översiktsplan. 1 (5) Aktuell detaljplan Planens syfte Berörda fysiska planer och program Ändring av detaljplan för del av Mariestads hamn, Mariestads centralort, Mariestads kommun Rubricerad ändring av detaljplan syftar

Läs mer

Svartmunken 1 m.fl. Tillhörande detaljplan för del av. CENTRUM, HALMSTADS KOMMUN Plan 1087 K

Svartmunken 1 m.fl. Tillhörande detaljplan för del av. CENTRUM, HALMSTADS KOMMUN Plan 1087 K B E H O V S B E D Ö M N I N G AV M I L J Ö B E D Ö M N I N G Tillhörande detaljplan för del av Svartmunken 1 m.fl. CENTRUM, HALMSTADS KOMMUN Plan 1087 K Normalt förfarande, KS 2013/0536 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

Behovsbedömning 1 (8) Planen medger Nej Kanske Ja Kommentar

Behovsbedömning 1 (8) Planen medger Nej Kanske Ja Kommentar 1 (8) Behovsbedömning En miljöbedömning ska göras om planens genomförande kan antas leda till betydande miljöpåverkan. Behovsbedömning görs för ta ställning till om en miljöbedömning för planen behövs

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

ÅSTOLS GAMLA SKOLA Åstol 1:43 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

ÅSTOLS GAMLA SKOLA Åstol 1:43 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län BEHOVSBEDÖMNING 1/7 DETALJPLAN FÖR ÅSTOLS GAMLA SKOLA Åstol 1:43 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län SYFTE Detaljplaner ska enligt Miljöbalken (MB) miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län

Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län Referens: Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län Ställningstagande Samhällsbyggnad, plan bedömer att planen innebär betydande miljöpåverkan.

Läs mer