Studiehandledning till Lev i tiden - Psykologi 1 av Katri Cronlund, Sanoma Utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandledning till Lev i tiden - Psykologi 1 av Katri Cronlund, Sanoma Utbildning"

Transkript

1

2 Studiehandledning till Lev i tiden - Psykologi 1 av Katri Cronlund, Sanoma Utbildning Studiehandledningen omfattar 15 studieenheter med olika arbetsuppgifter. Studiehandledningen hjälper den studerande att nå målen genom förslag på varierande uppgifter. De 15 studieenheterna är: - Psykologi som vetenskap - Det biologiska perspektivet - Det psykodynamiska perspektivet - Behaviorismen och inlärning - Det humanistiska perspektivet - Det kognitiva perspektivet - Behov och känslor - Perception och minne - Utveckling - Personlighet - Socialpsykologi - Kommunikation - Stress och kriser - Psykisk ohälsa - Behandling av psykisk ohälsa I varje studieenhet finns: - Nyckelord - Fakta, som ger en kort inledning till varje avsnitt. - Studiearbete, som beskriver uppgifterna. De är tänkta att göras i liten grupp och redovisas muntligt eller skriftligt i gruppen eller för läraren. För mer information kontakta: Anja Aronsson Studiehandledningen får kopieras. 1 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

3 PSYKOLOGI Gy11 Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta till att de studerande utvecklar kunskaper om de komplexa faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan både som individ och tillsammans med andra. De studerande ska ges möjlighet att utveckla förståelse av olika psykologiska perspektiv och deras betydelse för helhetssynen på människan. Undervisningen ska även bidra till att de studerande utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till olika psykologiska perspektiv och deras förklaringsmodeller. Den ska också leda till att de studerande utvecklar kunskaper om psykologins historiska framväxt och dess inverkan på och påverkan av samtiden. Undervisningen ska ge de studerande möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över det egna beteendet samt egna känslor och tankar, och genom det bidra till ökad självkännedom. De studerande ska även ges möjlighet att studera och jämföra människors levnadssätt och beteenden för att utveckla förståelse av, tolerans för och förmåga att värdesätta olikheter. Undervisningen ska de studerande möjlighet att reflektera över olika psykologiska fenomen och perspektiv i relation till egna erfarenheter. Genom detta ska de studerande ges möjlighet att utveckla förståelse av människans och ämnets komplexitet. I undervisningen ska de studerande också ges möjlighet att utföra enkla experiment och observationer samt reflektera över resultaten. Undervisningen i ämnet psykologi ska de studerande förutsättningar att utveckla följande: 1. Kunskaper om den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling. Förståelse av relation mellan psykologins utveckling och samhällsutvecklingen. 2. Kunskapen om mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv samt förmåga att relatera dessa kunskaper till egna erfarenheter. 3. Förmåga att kritiskt granska, jämföra och reflektera över olika psykologiska perspektivs styrkor och svagheter. 4. Kunskaper om arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. 5. Kunskaper om mänskliga beteenden, värderingar och föreställningar i olika sammanhang. 6. Förmåga att använda och värdera olika psykologiska teorier och modeller. 2 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

4 Kursen Psykologi 1 omfattar punkterna 1 5 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidigare förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar. Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information. Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende. Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör. Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas. Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering. Kurser i ämnet Psykologi 1, 50 poäng Psykologi 2 a, 50 poäng som bygger på kursen psykologi 1 Psykologi 2 b, 50 poäng som bygger på kursen psykologi 1 3 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

5 Kunskapskrav Betyget E Eleven redogör översiktligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling. Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan. Eleven redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. Dessutom för eleven enkla resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det. Betyget D Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget C Eleven redogör utförligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling. Eleven redogör utförligt för delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan. Eleven redogör utförligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det. 4 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

6 Betyget B Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. Betyget A Eleven redogör utförligt och nyanserat för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling. Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan. Eleven redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det. 5 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

7 Studieenhet 1 Psykologi som vetenskap sid Nyckelord Psykologi Grundforskning Tillämpad forskning Experiment Observation Frågeformulär Intervju Forskningsetik Psykiatri Psykologiska perspektiv Det biologiska perspektivet Behaviorismen Det psykodynamiska perspektivet Det humanistiska perspektivet Det kognitiva perspektivet Fakta Psykologins historia Vilka tankar fanns för länge sedan om människans beteende? Frågor om människans beteende har i alla tider väckt intresse. Läs om psykologins historia på s.14. Tre pionjärer Hur började den moderna psykologin? Några av dem som haft stor betydelse för psykologins utveckling är Wilhelm Wundt, John B. Watson och Sigmund Freud. Läs om tre pionjärer på s Psykologin i Sverige När etablerades psykologin i Sverige? Torsten Husén blev en nyckelperson. Läs om psykologin i Sverige på s Psykologisk forskning Hur får forskarna fram kunskap om människans beteende? Inom psykologin används många metoder. Läs om psykologisk forskning på s Tillämpad psykologi Hur används kunskaper i psykologi i arbetslivet? Många yrkesgrupper har nytta av dem i sitt arbete. 6 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

8 Läs om tillämpad psykologi på s Psykologi och psykiatri Vilka vetenskapliga discipliner ligger nära psykologi? Psykologi har beröringspunkter till exempel med medicin och kan ibland blandas ihop med psykiatri. Läs om psykologi och psykiatri på s. 24. Psykologiska perspektiv Hur kan människans beteende tolkas? Det kan ses ur olika psykologiska perspektiv. Läs om perspektiv och områden på s Läs sammanfattningen på s. 25. Studiearbete Definiera nyckelorden och förklara dem med egna ord. Svara på 1. Vad betyder ordet psykologi? 2. Vad är psykologi? 3. Hur delade Platon in psyket? 4. Vilka personlighetstyper beskrev Galenos? 5. Vad är de tre pionjärerna som beskrivs i boken, kända för? 6. Vad var tecken på att psykologi blev ett självständigt ämne i Sverige? 7. Vad menas med grundforskning och tillämpad forskning inom psykologi? 8. Vilka fördelar och nackdelar kan det finnas med att använda experiment, observation eller intervju som metod vid forskning? 9. Ge exempel på hur kunskaper i psykologi tillämpas i arbetslivet. 10. Vad är skillnaden mellan psykologi och psykiatri? 11. Vad menas med ett psykologiskt perspektiv? 12. Vilka är de fem perspektiv som tas upp? Arbeta vidare med boken 1. På bilden s. 13 ser man hur en patient visas upp inför en stor grupp läkare. Hur tror du att personerna på bilden upplever situationen? 2. På bilden s. 22 testas en fånge med lögndetektor. Kan resultatet påverkas av annat än om fången talar sanning eller inte (om vi utgår ifrån att det går att mäta med en lögndetektor)? 3. Läs rutan om placeboeffekten på s. 20. Vilken typ av forskningsmetod handlar det om? 7 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

9 Diskutera med andra 1. Vad är det som gör psykologi intressant? 2. Hur kan du ha nytta av psykologi i vardagslivet och i yrkeslivet? 3. Hur skulle man kunna försvara att göra experiment med djur eller med barn? Uppgifter 1. Ta reda på någon färsk studie inom psykologi. Beskriv vad den handlar om och hur den har gjorts. Information kan du hitta till exempel i populärvetenskapliga tidskrifter, i tv- eller radioprogram om vetenskap och på internet. 2. Ett ämne som inte tas upp i boken är parapsykologi, som många inte ser som en del av den vetenskapliga psykologin. Ta reda på vad parapsykologi handlar om. 8 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

10 Studieenhet 2 Det biologiska perspektivet sid Nyckelord Evolutionsteori Det naturliga urvalet Evolutionspsykologi Ärftlighet Gen Neuropsykologi Det centrala nervsystemet Hjärnhalvor Hjärnbalken Nervceller Synapser Signalsubstanser Fakta Det naturliga urvalet Varför har vissa egenskaper utvecklats hos människan? Det naturliga urvalet är ett av svaren enligt evolutionsteorin och evolutionspsykologin. Läs om det naturliga urvalet på s Ärftlighet Kan egenskaper vara ärftliga? Gener som överförs från föräldrar till barn kan vara dominanta eller recessiva. Läs om ärftlighet på s. 28. Neuropsykologi Vilken roll spelar hjärnan och dess funktioner för människans beteenden? Inom neuropsykologin studeras hjärnan och bland annat signalsubstansernas funktion. Läs om neuropsykologi på s Hjärnan och hormonerna Hur påverkas hjärnan av hormoner? Forskning visar att beteenden påverkas till exempel av testosteron. Läs om hjärnan och hormonerna på s. 31. Hjärnhalvorna Vilka uppgifter har hjärnans två halvor? Den vänstra hjärnhalvan och den högra hjärnhalvan är specialiserade på olika uppgifter. Läs om hjärnhalvorna på s. 33. Läs sammanfattningen på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

11 Studiearbete Definiera nyckelorden och förklara dem med egna ord. Svara på 1. Vad menade Darwin med det naturliga urvalet? 2. Hur kan beteenden utvecklats enligt evolutionspsykologin? 3. Hur upptäckte Mendel att egenskaper kan ärvas? 4. Hur ärvs ögonfärg? 5. Varför är tvillingstudier användbara när det gäller ärftlighet? 6. Vad studerar neuropsykologin? 7. Vad är speciellt för den mänskliga hjärnan? 8. Hur överförs signalerna i hjärnan? 9. Vilka funktioner har signalsubstanserna? Ge exempel. 10. Hur kan hjärnan påverkas av hormoner? Ge ett exempel. 11. Hur kom Sperry på att hjärnhalvorna inte har samma uppgifter? 12. Vilka uppgifter har den högra hjärnhalvan, vilka har den vänstra hjärnhalvan? Arbeta vidare med boken 1. På s. 26 finns en bild på hur Darwin bedrev forskning. Hur skulle du beskriva hans forskningsmetod, utifrån hur du tror att han gjorde? 2. Bilden på s. 32 visar något om hjärnhalvornas uppgifter. Vad? 3. Läs rutan om Phineas Gage på s. 30. I vilka andra situationer tror du kan liknande fenomen förekomma? Diskutera med andra 1. Vilka likheter brukar du se mellan föräldrar och barn? 2. Anser du att det finns en koppling mellan mäns och kvinnors beteende och hjärnhalvornas funktion? 3. Vilka fördelar/nackdelar har det biologiska perspektivet? 10 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

12 Uppgifter 1. Enligt boken har den högra och vänstra hjärnhalvan olika uppgifter. Beskriv vilka beteenden och egenskaper en påhittad person som domineras av sin högra hjärnhalva och en som domineras av sin vänstra hjärnhalva skulle visa upp. 2. Reflektera över följande exempel utifrån ett biologiskt perspektiv. Hedvig är 14 år. Det senaste halvåret har hon gått ner kraftigt i vikt och skolsköterskan har uppmärksammat detta och tar kontakt med hennes föräldrar. Skolsköterskan vill ordna en remiss till en anoreximottagning. Hedvig har höga betyg, hon är en duktig tennisspelare och tränar sex gånger i veckan. Hennes föräldrar är välutbildade och har inga ekonomiska problem. Hedvigs mamma är chefsekonom på en stor bank, styvfadern har ett eget företag. Hedvigs biologiska pappa dog i en svår och långvarig sjukdom när hon var tre år. Hedvig har inga syskon och man skulle kunna säga att hon är hela släktens ögonsten. 11 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

13 Studieenhet 3 Det psykodynamiska perspektivet sid Nyckelord Psykoanalys Jaget Detet Överjaget Realitetsprincipen Det omedvetna Det medvetna Libido Oidipuskonflikt Försvarsmekanism Fakta Freud och psykoanalysen Hur är psyket uppbyggt enligt Freud? Psyket består av tre strukturer och en del av vårt psyke är omedvetet. Läs om Freud och psykoanalysen på s Freuds teori om utveckling Hur påverkas utvecklingen? Enligt Freud sker utvecklingen i fem olika faser, som styrs av hur libidon tillfredsställs. Läs om Freuds teori om utveckling på s Jagets försvar Hur kan vi skydda oss från ångest? Jaget tar till försvarsmekanismer när vi upplever inre konflikter eller känner ångest. Läs om jagets försvar på s En omfattande teori Vad består Freuds teori? Psykoanalysen är grunden till det psykodynamiska perspektivet. Läs om en omfattande teori på s. 46. Läs sammanfattningen på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

14 Studiearbete Definiera nyckelorden och förklara dem med egna ord. Svara på 1. Vad är särskilt med Freuds teori? 2. Vilka tre strukturer består psyket av? 3. Vilka funktioner har de tre strukturerna? 4. Vad kan det innebära om de tre strukturerna inte utvecklas som de ska? 5. Vad finns i det medvetna och i det omedvetna? 6. Vilken funktion har censuren? 7. På vilket sätt tillfredsställs libidon enligt Freud? 8. Vilka fem faser ingår i Freuds utvecklingsteori? 9. Hur uttrycks det i barnets beteende att lustprincipen styr den orala fasen? 10. Hur utvecklas barnets könsidentitet? 11. Vilken uppgift har försvarsmekanismerna? 12. Vilken betydelse har psykoanalysen för det psykodynamiska perspektivet? Arbeta vidare med boken 1. Vad uttrycker barnet på bilden på s. 42? 2. Bilden på s.43 visar två tonåringar. Vad tror du att de tänker på? 3. Läs rutan om Sigmund Freud på s. 35. Finns det något i hans bakgrund som förklarar varför han blev en sådan auktoritet? Diskutera med andra 1. Vad kan det vara för upplevelser och erfarenheter som hålls i det omedvetna och varför? 2. Vilka beteenden kan tyda på att utvecklingen inte skett enligt Freuds utvecklingsteori? 3. Vilka fördelar/nackdelar har psykoanalysen/det psykodynamiska perspektivet? Uppgifter 1. Studera Freuds teori om jaget, detet och överjaget. Använd den för att beskriva en person som har ett väldigt dominerande överjag, ett underutvecklat det och ett normalt fungerande jag en person som har ett väldigt dominerande det, ett underutvecklat överjag och ett normalt fungerande jag. Vad kan det vara i deras barndom som format dem till de personer de är? Hur mår de? Hur fungerar de i relationen till sina medmänniskor och till samhället? 13 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

15 2. Vilka försvarsmekanismer illustreras i följande berättelse? Annika är 18 år och går på Samhällsvetenskapliga programmet. Hennes dag börjar inte alls bra. Hon var ute sent med kompisar och är för trött för att höra väckarklockan. När hon väl vaknar ser hon att det blir väldigt bråttom om hon ska ha en chans att hinna till skolan. Hon är jättearg på sin mamma som gått till jobbet utan att väcka henne. Mamma visste ju att Annika skulle ha prov första lektionen! Det är faktiskt hennes fel nu om Annika missar provet. Annika lyckas nästan hinna i tid till lektionen i engelska. Läraren ser inte glad ut när Annika kommer in fem minuter efter det att provet är utdelat. Annika känner på sig att provet inte går så bra, det är flera glosor hon inte kommer ihåg och hon är osäker på stavningen på många ord. Hon ångrar att hon inte läste på kvällen före. Efter provet pratar hon med sina kompisar. Annika säger att hon inte bryr sig om vad hon får på provet, hon har ändå tänkt tenta upp engelskan efter gymnasiet. När skolan är slut går hon på stan med några andra tjejer från klassen. De andra verkar litet förvånade när Annika handlar kläder för ett par tusen kronor. Det är faktiskt viktigt hur man ser ut, säger hon. På stan träffar de Johan som de andra vet att Annika är intresserad av. Efteråt retas de andra med Annika. Hon blir irriterad och säger att hon struntar väl i Johan, han är ingen som hon bryr sig om. När Annika kommer hem sitter hela familjen, mamma, pappa och lillasyster, och äter middag. Pappa frågar Annika hur det gick på provet. När hon säger att det väl inte gick så bra börjar hennes pappa predika hur viktigt det är att läsa läxorna och att med dåliga betyg kommer man ingen vart. Annika lyssnar utan att svara. Efter en stund frågar hon sin lillasyster var hennes nya skiva är. När lillasystern svarar att hon inte kommer ihåg var hon lade den börjar Annika knuffa henne och skrika att systern ska omedelbart leta fram skivan och sluta låna hennes grejer. Hon slarvar ju jämt bort allting! På kvällen kommer mamma in till Annika och frågar hur det är. Då börjar Annika gråta och vill att mamma ska hålla om henne. Allting känns så jobbigt just nu, säger hon. 3. Hitta på egna exempel på varje försvarsmekanism som beskrivs i boken. 4. Reflektera över exemplet om Hedvig på sid. 11 i studiehandledningen utifrån Freuds teorier. 14 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

16 Studieenhet 4 Behaviorismen och inlärning sid Nyckelord Behaviorism Klassisk inlärning Fobi Betingning Instrumentell inlärning Trial-and-error Förstärkning Bestraffning Utsläckning Modellinlärning Härmning Fakta Watson och behaviorismen Hur började behaviorismen? Watson ansåg att vi formas av miljön, hans förebild var Pavlov som gjorde experiment med hundar. Läs om Watson och behaviorismen på s. 49. Klassisk inlärning Hur lär vi oss genom klassisk betingning? Vi har en mängd beteenden som är inlärda på det sättet, ibland handlar det om fobier. Läs om klassisk betingning på s Instrumentell inlärning Hur lär vi oss genom instrumentell inlärning? Förstärkning påverkar inlärningen. Läs om instrumentell inlärning på s Modellinlärning Varför gör vi som andra? Beteenden kan läras in genom inlärning av modeller eller genom härmning. Läs om modellinlärning på s Läs sammanfattningen på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

17 Studiearbete Definiera nyckelorden och förklara dem med egna ord. Svara på 1. Hur såg Watson på miljön och personligheten? 2. Vad gjorde Watson med Albert? 3. Hur gjorde Pavlov med hundarna? Beskriv kort hans experiment. 4. Vad menas med begreppen obetingad stimulus, obetingad respons, betingad stimulus? 5. Hur kan fobier har uppstått genom klassisk betingning? 6. Hur går inlärningen till om den sker genom försök-och-misslyckande? 7. Hur fungerar positiv förstärkning? 8. Hur fungerar negativ förstärkning? 9. Vad är skillnaden mellan bestraffning och negativ förstärkning? 10. Vad menas med utsläckning? 11. Hur går härmning till? 12. Hur går inlärning av modeller till? Arbeta vidare med boken 1. Studera bilden på s. 48. Vad är det barnet ska lära sig och hur? 2. Vad är det som fungerar som obetingad stimulus i rummet på bilden som finns på s. 51? 3. Skinners modell för undervisning beskrivs i rutan på s. 53. Hur kommer liknande tankar till praktiska uttryck idag? Diskutera med andra 1. Vilka beteenden har du själv som är inlärda genom klassisk inlärning? 2. Vilken typ av positiv förstärkning fungerar bäst på dig? 3. Vilka förebilder har du och hur påverkar de dig? 4. Vilka fördelar/nackdelar har behaviorismen? Uppgifter 1. Förklara hur följande beteenden skulle ha kunnat uppstå genom klassisk inlärning: - Lasse är väldigt rädd för åska. - Anna får ångest varje gång hon kör förbi sjukhuset i sin hemstad. - Karin blir alldels varm inombords när hon känner lukten av rå fisk. 2. Ge råd till föräldrar till en fyraåring som är extremt rädd för vatten. Det är så illa att barnet inte ens vill tvätta håret. Vad kan föräldrarna göra? Motivera dina råd med teorier om inlärning. 3. Se filmen A Clockwork Orange. Hur fås huvudpersonen att lära sig nya beteenden? Hur hjälper man honom att bli av med beteenden man inte vill att han ska ha? Vad anser du om behandlingen han utsätts för? Kan du se något motsvarande i samhället idag? 16 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

18 Studieenhet 5 Det humanistiska perspektivet sid Nyckelord Behovstrappan Bristbehov Utvecklingsbehov Självförverkligande Självet Realsjälvet Idealsjälvet Kongruens Inkongruens Persona Skugga Anima Animus Fakta Maslow och behoven Vilken betydelse har behovstillfredsställelse för oss? Maslow ansåg att behoven var rangordnade, i form av en trappa eller en pyramid och att vi börjar nerifrån och klättrar uppåt. Läs om Maslow och behoven på s Carl Rogers Vad innebär villkorslös kärlek? Rogers menade att hos en fullt fungerande person överensstämmer realsjälvet med idealsjälvet. Läs om Carl Rogers på s Jung och analytisk psykologi Vad bestämmer en människans personlighet? Enligt Jung är det någon av de psykologiska funktionerna tänkande, känsla, intuition eller förnimmelse som är den främsta. Läs om Jung och analytisk psykologi på s Läs sammanfattningen på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

19 Studiearbete Definiera nyckelorden och förklara dem med egna ord. Svara på 1. Hur kom den humanistiska psykologin till? 2. Hur fungerar behovstrappan enligt Maslow? 3. Vad menas med primära behov? 4. Vad menade Maslow med självförverkligande? 5. Hur skapas inre konflikter enligt Rogers? 6. Hur gör vi med det som strider mot vår självbild? 7. Hur uppstår kongruens eller inkongruens? 8. Vad menade Rogers med en fullt fungerande person? 9. Vad är målet med klientcentrerade terapi? 10. Vad kallade Jung sitt terapeutiska system? 11. Vad står skuggan och personan för? 12. Hur kommer skuggan till uttryck? Arbeta vidare med boken 1. Studera bilden på s. 60. Var någonstans på Maslows behovstrappa befinner sig den lilla pojken? Vilken typ av behov tillfredsställer han? 2. Studera bilden på s. 64. Hur kan den tolkas utifrån Rogers teori? Diskutera med andra 1. Hur kan Maslows behovstrappa tillämpas inom vården? 2. Vad skulle självförverkligande vara för dig? 3. Hur kan kongruensen eller inkongruensen mellan realsjälvet och idealsjälvet märkas i en persons beteende? 4. Vilka fördelar/nackdelar har det humanistiska perspektivet? Uppgifter 1. Självförverkligande var enligt Maslow lätt att nå, som exempel uppgav han några framgångsrika personer som kunde tänkas ha lyckats med det. Vilka personer skulle du ge som exempel? Motivera varför. 2. Resonera om vad som talar för och vad som talar emot Maslows trappa. 3. Beskriv din egen behovstrappa och jämför med Maslows. 4. Ge exempel på hur föräldrar kan uttrycka villkorslös och villkorlig kärlek. 18 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

20 Studieenhet 6 Det kognitiva perspektivet sid Nyckelord Kognition Assimilation Ackommodation Egocentrism Sociocentrism Klassinneslutning Konstansbegreppet Animism Artificialism Tankescheman Kontrollfokus Fakta Piaget och den kognitiva utvecklingen Hur tänker barn? Piaget byggde sin teori om hur barns tänkande utvecklas på observationer. Läs om Piaget och den kognitiva utvecklingen på s Fyra utvecklingsperioder Vad lär sig barnet att förstå i olika åldrar? Enligt Piaget utvecklas tänkandet i perioder som har sina karaktäristiska drag. Läs om fyra utvecklingsperioder på s Kohlbergs teori om moralutveckling Hur utvecklas moralen? Kohlberg ansåg att barn når tre nivåer i sin moralutveckling. Läs om Kohlbergs teori om moralutveckling på s Tankescheman Enligt vilka mönster tänker och handlar vi? Tankescheman hjälper oss att få strukutr på tillvaron. Läs om tankescheman på s. 77. Inlärd hjälplöshet Hur påverkas den som inte känner sig kunna förbättra sin situation? Att en person anser att vad hon än gör spelar det ingen roll, kan enligt Seligman vara en förklaring till depression. Läs om inlärd hjälplöshet på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

21 Kontrollfokus Styr du ditt eget liv? En del av oss känner att de själva har kontrollen, medan andra inte känner det. Läs om kontrollfokus på s Kognitiv terapi Hur påverkas vi av att tänka negativt? Kognitiv terapi syftar till att förändra tankemönster som gör att vi mår dåligt. Läs om kognitiv terapi på s. 79. Läs sammanfattningen på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

22 Studiearbete Definiera nyckelorden och förklara dem med egna ord. Svara på 1. Vilka medfödda tendenser finns det enligt Piaget? 2. Vad innebär det att tänka egocentristiskt? 3. Hur tänker barnet i den sensomotoriska perioden? Ge exempel. 4. Hur tänker barnet i i det preoperationella tänkandets period? Ge exempel. 5. Vad är typiskt för de konkreta tankeoperationernas period? 6. Vad innebär det att kunna tänka abstrakt? 7. Hur utvecklas barnets moral på de tre nivåerna? 8. Vilken funktion har tankescheman? 9. Hur tänker en person som drabbats av inlärd hjälplöshet? 10. Hur påverkas tänkandet om en person upplever att kontrollfokus ligger inom personen själv/utanför personen? 11. Vilka tankar styrs vårt beteende av enligt Beck? 12. Vad är tanken med kognitiv terapi? Arbeta vidare med boken 1. Tänk över/svara på frågorna på s Studera bilden på s. 74. Vad visar den om hur barnet tänker? 3. Studera bilden på s. 78. Resonera om dess innehåll utifrån begreppet kontrollfokus. Diskutera med andra 1. Hur utvecklar barnet sitt tänkande i leken, med Piagets teori som utgångspunkt? 2. Vilka beteenden som tyder på barnslig moralnivå, kan förekomma hos vuxna? 3. Vilka fördelar/nackdelar har det kognitiva perspektivet? Uppgifter 1. Ge egna exempel på assimilation och ackommodation. 2. Beskriv något tankeschema du anser att du själv har. 3. Ge exempel på beteenden som kan visa att en person känner att kontrollfokus ligger utanför henne eller honom. 21 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

23 Studieenhet 7 Behov och känslor sid Nyckelord Primär Sekundär Hypotalamus Kängurumetod Övergångsobjekt Sexualitet Homosexualitet Bisexualitet Sömnbehov EEG Nattskräck Sömngång REM-sömn Drömsömn Frustration Frustrationstolerans Fakta Våra behov Vilka behov har vi och vilka är de viktigaste? Vi styrs av våra primära och sekundära behov. Läs om våra behov på s. 84. Äta bör man, annars dör man Vilken roll spelar maten för oss? Vi äter inte bara för att bli mätta, ätandet styrs också av normer. Läs om behovet av mat på s Kroppskontakt ett försummat behov? Hur viktig är beröringen? Harlow visade i sitt experiment att kroppskontakten har stor betydelse. Läs om kroppskontakt på s Sexualitet Behöver vi uttrycka vår sexualitet? Den är en stark drivkraft, oavsett var och när den förekommer och i vilken form den finns. Läs om sexualitet på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

24 Sömn och drömmar Varför och hur sover vi? Sömnbehovet varierar men sömnen är nödvändig och den följer ett mönster som kan studeras med EEG. Läs om sömn och drömmar på s Drömteorier Har drömmarna ett budskap? Enligt Freud och Jung till exempel har drömmarna en mening, men så ser inte alla på det. Läs om drömteorier på s Känslor Känner vi alla samma känslor? Vi upplever och uttrycker inte känslorna på samma sätt, och när vi möter hinder känner vi frustration. Läs om känslor på s Läs sammanfattningen på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

25 Studiearbete Definiera nyckelorden och förklara dem med egna ord. Svara på 1. Vilka behov är primära? 2. Varför behöver vi tillfredsställa de sekundära behoven? 3. Hur styrs behovet av mat? 4. Hur påverkas människor av att inte få tillräckligt med mat? 5. På vilka olika sätt uttrycks behovet av kroppskontakt? 6. Varför behöver vi sova? 7. Vad påverkas sömnbehovet av? 8. Hur påverkas vi om vi inte får tillräckligt med sömn? 9. Vilka olika stadier ryms i en nattsömn? 10. Vad är det för skillnad mellan den djupa sömnen och drömsömnen? 11. Vilka tankar och teorier finns det om drömmarnas betydelse? 12. Hur lär vi oss på vilket sätt känslor kan visas? 13. Vad påverkas av frustrationstoleransen av? 14. Hur kan inre konflikter orsaka frustration? Diskutera med andra 1. Vad har du tänkt om någon av dina drömmar du minns särskilt väl? 2. Vad påverkas din aptit av? 3. Vilka känslor har du svårt eller svårare och visa än andra och varför? 4. Rangordna följande faktorer efter hur viktiga du anser att de är i ett arbete. Gör först en egen rangordning (från 10-1, från det viktigaste till det minst viktiga), diskutera sedan i gruppen hur och varför ni har rangordnat som ni gjort. att man har väldigt hög lön att man får röra på sig att man får träffa mycket folk att man utvecklas att det händer mycket att man är till nytta för andra människor/för samhället att man får mycket uppmärksamhet att man får skapa något att man har anställningstrygghet att man har trevliga arbetskamrater 24 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

26 Arbeta vidare med boken 1. Svara på frågorna på s Studera bilden på s. 81. Kan 5-åringen få sina behov tillgodosedda? 3. Studera bilden på s. 85. Vad tycker du att den visar? 4. Studera bilden på s. 92. Varför brukar man säga att man ska räkna får? 5. Studera bilden på s Vad är det för känslor pojken visar? Uppgifter 1. Skriv upp en lista på de behov du anser att du själv har. Rangordna dem. 2. Välj ut några olika typer av musikstycken, t.ex. en psalm, en rocklåt, en bit klassisk musik eller en folksång och lyssna koncentrerat på dem. Blunda och tänk efter vad du känner. Skriv ner efter varje låt vilka känslor den väckte hos dig. Sammanfatta det du kommit fram till om hur musiken påverkar våra känslor. 3. Skriv ner exempel på olika inre konflikter du har erfarenhet av. 25 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

27 Studieenhet 8 Perception och minne sid Nyckelord Perception Perceptionsprocess Stimulus Referensram Figur och bakgrund Likhet Närhet Konstans Avstånd Hallucination Illusion Stimulans Överstimulering Hjärnstress Understimulering Sensorisk isolering Perceptionsstörning Agnosi Apraxi Afasi Anomi Stereotyp Haloeffekt Arbetsminne Långtidsminne Minnesförlust Fakta Perception Hur tar vi in information från omvärlden? Hjärnan tolkar sinnesintryck och använder dem vid behov. Läs om perception på s Våra sinnen Vilka sinnen använder vi mest? Varje sinne har sin funktion som förändras med tiden. Läs om våra sinnen på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

28 Perceptionsprocessen Hur bearbetar hjärnan informationen den får? För att vi ska kunna överleva måste perceptionsprocessen fungera. Läs om perceptionsprocessen på s Vad uppmärksammar vi? Är alla intrycken lika starka? Vad vi uppmärksammar påverkas av inre och yttre förhållanden och våra intryck skiljer sig från varandra. Läs om vad vi uppmärksammar på s Mönster i perceptionen Vad styrs våra tolkningar av? Perceptionen följer vissa mönster som hjälper oss att ta in information. Läs om mönster i perceptionen på s Vi söker efter mening Hur gör vi för att sinnesintrycken ska bli meningsfulla? Vi fyller i den information vi redan har för att skapa ett intryck vi kan förstå. Läs om hur vi söker mening på s Hallucination och illusion Hur kan det komma sig att hjärnan skapar intryck där ingenting finns? Hallucinationer finns i många former. Illusioner är feltolkningar av sinnesintryck. Läs om hallucination och illusion på s Stimulansens betydelse Hur viktig är stimulansen? Våra sinnen behöver intryck att arbeta med, men det ska inte vara för mycket. Läs om stimulansens betydelse på s Perceptionsstörningar Varför fungerar perceptionen inte alltid felfritt? Störningar förekommer och de leder ofta till problem. Läs om perceptionsstörningar på s Personbedömning Hur gör vi när vi bedömer andra? Vi påverkas av många faktorer, bland annat av våra erfarenheter och stereotyper. Läs om personbedömning på s Minnet Hur fungerar minnet? Det består av arbetsminne och långtidsminne, som i sin tur har flera delar. Vi minns inte allt, och vi minns inte alltid rätt. Läs om minnet på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

29 Läs sammanfattningen på s Studiearbete Definiera nyckelorden och beskriv dem med egna ord. Svara på 1. Vilka sinnen har vi? 2. Hur går perceptionsprocessen till? 3. Hur styr yttre och inre faktorer perceptionen? 4. Varför kan det vara svårt att bedöma vittnesmål? 5. Hur upplever vi figur och bakgrund? 6. Vilken betydelse har likhet, närhet och konstans för perceptionen? 7. I vilka former kan hallucinationer upplevas? 8. Vad kan orsaka hallucinationer? 9. Hur uppstår illusioner? 10. Hur påverkas vi av för mycket eller för lite stimulans? 11. Vilka orsaker finns det till perceptionsstörningar? 12. På vilka olika sätt kan perceptionsstörningar visa sig? 13. Vad går vi efter när vi ska bedöma en person? 14. Hur fungerar arbetsminnet? 15. Vad finns i långtidsminnet? 16. Vad påverkas minnesförmågan av? Arbeta vidare med boken 1. Besvara frågorna på s Studera bilden på s Varför ser skylten ut som den gör? 3. Studera bilderna Rubins vas på s. 118 och Schröders trappa på sid Försök att förklara vad som sker när du ser på bilderna och varför. 4. Förklara illusionerna i bilden på s Hur tror du att de två kvinnorna på bilden på s. 129 bedömer varandra? Diskutera med andra 1. Vad går du efter när du bedömer en person du aldrig tidigare träffat? 2. Läs texten om inlärningsstilar i rutan på s Hur lär du dig, tycker du? 3. Vilka personliga minnen upplever du som mest lyckliga och varför? 28 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

30 Uppgifter 1. Studera några trafikskyltar. Hur har trafikplanerarna tagit hänsyn till perceptionen när de utformat skyltarna? Skriv ner dina slutsatser. 2. Gör en analys av något eller några reklaminslag i TV. Hur försöker det fånga uppmärksamheten? Vilken grupp är reklamen tänkt för och vilka av dess behov ska tillfredsställas? 3. Lukta på några kryddor och andra matvaror du har hemma. Hur upplever du de olika dofterna? Skriv ner det du kommer fram till. 4. Testa någon annans korttidsminne. Läs upp tio ord eller tio siffror och be honom/henne skriva upp orden eller siffrorna så fort du sluta läsa. a) Ord: smör, tvål, hushållspapper, plåster, skinka, bitsocker, tandkräm, filmjölk, kaviar, ketchup. b) Siffror: Du kan prova med fler ord- och sifferserier eller göra försöket med flera olika personer. 6. Hur många ord/siffror kommer den andra ihåg? 29 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

31 Studieenhet 9 Utveckling sid Nyckelord Arv Miljö Mognadsteori Anknytning Ambivalens Självet Jaget Kris Tillit Självständighet Initiativförmåga Verksamhetslust Identitet Närhet Produktivitet Integritet Curlingföräldrar Barnaga Fakta Utveckling hela livet Vilken betydelse har barndomen? Den lämnar spår men vi utvecklas hela livet, på ett sätt som är unikt för var och en av oss. Läs om utveckling hela livet på s. 138 Livets olika perioder Vilka olika perioder består livet av? Vi alla går igenom vissa perioder som präglas av speciella händelser. Läs om livets olika perioder på s Synpunkter på utvecklingen Vad finns det för skillnader i sättet att se på utvecklingen? Det diskuteras hur mycket arvet och miljön påverkar och om utvecklingen går stegvis eller inte. Läs om synpunkter på utvecklingen på s Perspektiv på utvecklingen Hur kan utvecklingen ses ur de olika psykologiska perspektiven? Behaviorismen har ett sätt att se på utvecklingen, det psykodynamiska och de övriga perspektiven har andra sätt. Läs om perspektiv på utvecklingen på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

32 Bowlbys anknytningsteori Vad är anknytning? Bowlby hade en teori om hur anknytningen går till och vilken betydelse den har. Läs om Bowlbys anknytningsteori på s Stern och självutveckling Hur utvecklas självet? Stern har studerat spädbarnets självutveckling, som enligt honom sker i fyra steg. Läs om Stern och självutveckling på s Eriksons utvecklingsteori Hur utvecklas de färdigheter vi behöver i livet? Enligt Erikson går vi igenom åtta åldrar, och var och en av dem innebär en kris som ska lösas. Läs om Eriksons utvecklingsteori på s Barnuppfostran Hur uppfostras barn i olika tider och i olika kulturer? Dagens föräldrar i Sverige behandlar inte sina barn som deras föräldrageneration gjort. Läs om barnuppfostran på s Läs sammanfattningen på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

33 Studiearbete Definiera nyckelorden och beskriv dem med egna ord. Svara på 1. Vilken syn på barn var vanlig i samhället före 1900? 2. Vilka förändringar har skett med livets olika perioder? 3. Vad handlar den fysiska, den kognitiva och den socioemotionella utvecklingen om? 4. Hur påverkas vi av arvet och miljön? 5. Hur ser man på utvecklingen ur de olika psykologiska perspektiven? 6. Hur utvecklas anknytningen i de fyra stadierna? 7. Hur utvecklas en trygg anknytning? 8. Vad är Stern intresserad av när det gäller barns utveckling? 9. På vilka olika sätt uttrycks känslor av självet enligt Stern? 10. Vad sker enligt Erikson varje ålder? 11. Vilka är de positiva och negativa lösningarna i de åtta åldrarna? 12. Vad påverkas barnuppfostran av? 13. Hur skulle man generellt kunna beskriva svensk barnuppfostran? 14. Vad menas med curlingföräldrar? 15. Vilka drag har barnuppfostran i andra länder och kulturer? Arbeta vidare med boken 1. Besvara frågorna på s Studera bilden på s Vad säger den om arv och miljö? 3. Studera bilden på s Vad är det som får barnet att vilja lära sig? Vad tänker och känner barnet på bilden tror du? 4. Läs Dorothy Law Noltes ord om Ett barn på s Vilket eller vilka perspektiv speglar hon? 5. Studera bilden på s Finns det någonting som säger att barnen på bilden har en trygg anknytning? Vad i så fall? 6. Studera bilden på s Vad tränar barnen? Diskutera med andra 1. Vad hos dig är arvets och vad är miljöns påverkan tror du? 2. Vad är viktigt för att barn ska utvecklas harmoniskt? 3. Läs texten i rutan på s Vad anser du om de två olika synsätten? 4. Vad tycker du är viktigt i barnuppfostran? 32 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

34 Uppgifter 1. Hur har barndomen skildrats i böcker du läst och i filmer du sett? Beskriv några exempel. 2. Miriam föddes Tänk dig att det nu är år Miriam tänker tillbaka på sitt liv. Hur har det egentligen varit? Hjälp henne att göra en sammanfattning utifrån Eriksons utvecklingsteori. Hur har hon gått igenom de olika åldrarna, vilka lösningar har det blivit på hennes kriser? Varför har det blivit så? Försök att skapa en verklighetstrogen berättelse. 3. Skriv en lista med tio råd till nyblivna föräldrar. Utgå från det som tas upp i boken och dina egna åsikter. 33 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

35 Studieenhet 10 Personlighet sid Nyckelord Utvecklingstest Hjärnskadetest Personlighetstest Projektiva test Rorschachtest Sandlådetest Intelligens Intelligenskvot IQ EQ Simultanförmåga Maskrosbarn Rasbiologi Tvångssterilisering Fakta Hur studeras personligheten? Vilken funktion har psykologiska test? De används bland annat för att studera personligheten ur olika aspekter. Läs om hur personligheten studeras på s The Big Five Vilka egenskaper är vanligt förekommande? Teorin The Big Five tar upp fem grundläggande karaktärsdag som påverkar personligheten. Läs om The Big Five på s Intelligens Vad menas med intelligens? Vissa färdigheter och förmågor mäts med intelligenstest som är omdiskuterade. Läs om intelligens på s Hjärnan och personligheten Hur påverkar det som sker i hjärnan personligheten? Hjärnhalvornas funktion och signalsubstanserna har betydelse för hur vi reagerar och beter oss. Läs om hjärnan och personligheten på s Syskon och familj Hur lika är syskon? Även om de växt upp tillsammans har syskon inte samma barndom. Läs om syskon och familj på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

36 Manligt och kvinnligt Påverkas personligheten av könet? Det finns vissa skillnader mellan könen men hur det kommer sig kan det finnas olika förklaringar till. Läs om manligt och kvinnligt på s Svårt att förutsäga personligheten Kan vi i förväg säga vad en person utvecklas till? Förmågor ärvs inte alltid och miljön räcker inte heller alltid till som förklaring. Läs om att förutsäga personligheten på s Arv och miljö Vad kan ske om arvets betydelse överdrivs? Rasbiologin utgick ifrån att vissa egenskaper inte är önskvärda att föra vidare och därför skulle de människor som ansågs ha de egenskaperna utrotas på ett omänskligt sätt. Läs om arv och miljö på s Läs sammanfattningen på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

37 Studiearbete Definiera nyckelorden och beskriv dem med egna ord. Svara på frågor 1. I vilket syfte används utvecklingstest och hjärnskadetest? 2. Vad går projektiva test ut på? 3. Vilka karaktärsdrag är de grundläggande enligt The Big Five? 4. Vad anses intelligensen som mäts i test bestå av? 5. Vilka delar brukar ingå i ett intelligenstest? 6. Vilka intelligenser finns det enligt Gardner och hur uttrycks de? 7. Vilka nackdelar/fördelar finns det med intelligenstestning? 8. Hur kan tänkandet hos personer med utvecklingsstörning beskrivas? 9. Vilka exempel finns det på att signalsubstanser påverkar personligheten? 10. Vilka likheter och skillnader finns det mellan syskon? 11. Hur påverkas personligheten av könet och hur kan de förklaras? 12. Varför klarar sig maskrosbarn bra trots sin uppväxt? 13. Vad sysslade rasbiologin med? Arbeta vidare med boken 1. Svara på frågorna på s Studera bilderna på uppslaget på s Beskriv vad du uppfattar av personligheten hos några av dem. 3. Lös de uppgifter som finns på s. 175 och Studera bilden på s Säger den något om vad som är kvinnligt eller manligt? Diskutera med andra 1. Hur skulle du beskriva dig själv utifrån The Big Five? 2. Vilka karaktärsdrag kan en idrottsman/kvinna, en programledare på tv, en undersköterska eller en ambulansförare ha nytta av? 3. Är det viktigt att vara intelligent? Varför/varför inte? 4. Vad tror du om marshmallow-testet som beskrivs i rutan på s. 181? Uppgifter 1. Beskriv personligheten hos några offentliga personer som du uppfattar dem. 2. Leta i böcker eller på internet, uppgifter om begreppet EQ (emotionell intelligens). Beskriv vad som menas med det. 3. Ta reda på hur rasbiologin användes. 36 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

38 Studieenhet 11 Socialpsykologi sid Nyckelord Socialisation Primärgrupp Sekundärgrupp Psykologisk massa Roll Könsroll Rollkonflikt Rollförlust Status Norm Värdering Fördom Attribution Konformitet Grupptryck Mobbning Fakta Socialisation Hur lär vi oss att anpassa oss? Socialisation innebär att vi tränas i beteenden som är viktiga i olika sociala sammanhang. Läs om socialisation på s Grupper I vilka grupper ingår vi i? Primärgruppen och sekundärgruppen är viktiga för oss, och ibland ingår vi i en psykologisk massa. Läs om grupper på s Roller Vilka roller har vi? Andra har förväntningar på oss i våra många roller, som vi lär oss bland annat genom att betrakta beteenden hos förebilder. Läs om roller på s Status Vad är hög och låg status? Status markeras på olika sätt, beroende på vilket samhälle vi lever i. Läs om status på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

39 Normer Hur lär vi oss normer? De är spelregler vi följer i samspelet med andra, de underlättar för oss. Läs om normer på s Värderingar Vad är bra, vad är dåligt? Svaret finns i våra värderingar, som skiljer sig mellan individer, grupper och kulturer. Läs om värderingar på s Fördomar Vad är en fördom? Ibland bedömer vi andra utan att ha kunskaper om dem, ofta utifrån en negativ uppfattning om någon grupp. Läs om fördomar på s Attribution Varför gör andra som de gör? Vi tillskriver andras beteende orsaker på ett sätt som påverkas av vår allmänna uppfattning om dem. Läs om attribution på s Påverkan och lydnad Gör vi som alla andra? Det är svårt att bryta mot gruppen. Läs om påverkan och lydnad på s Grupptryck Varför låter vi gruppen styra oss? I många grupper krävs konformitet, avvikande beteende kan leda till uteslutning ur gruppen. Läs mer om grupptryck på s Milgrams lydnadsexperiment Går det att få människor att lyda? I Milgrams välkända experiment gick försökspersonerna långt för att göra det de blev tillsagda. Läs om Milgrams lydnadsexperiment på s Medias makt Hur påverkas vi av media? Vi kan vara omedvetna om det, men media har stor makt över oss. Läs om medias makt på s Mobbning Varför uppstår mobbning? Den är vanligt förekommande i skolor och på arbetsplatser och för den som drabbas kan följderna bli svåra. Läs om mobbning på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

40 Ledarskap Hur ska en ledare vara? En auktoritär, en demokratisk och en låt-gå-ledare arbetar på olika sätt. Läs om ledarskap på s Studiearbete Definiera nyckelorden och beskriv dem med egna ord. Svara på frågor 1. Hur går socialisationen till? 2. Vad är skillnaden mellan primärgrupp och sekundärgrupp? 3. När kan en psykologisk massa uppstå? 4. Vad finns det för olika typer av roller? 5. Vad menas med en självuppfyllande profetia? 6. Vad kan rollkonflikter och rollförluster orsakas av? 7. Hur markeras status? 8. Vilken funktion har normer? 9. Hur får vi våra värderingar? 10. Vad är typiskt för fördomar? 11. Vad är det positiva och negativa med attribution? 12. I vilken typ av grupper är det vanligt med konformitet? 13. Hur påverkas vi av media? 14. Vad finns det för förklaringar till mobbning? 15. Hur påverkades gruppen av de olika ledartyperna i Lewins experiment? Arbeta vidare med boken 1. Svara på frågorna på s Studera bilden på s Beskriv hur den illustrerar det som tas upp texten. 3. Studera bilden på s Vilka känslor visas i den? 4. Studera bilden på s På vilka sätt bryter middagsgästerna mot normer? Diskutera 1. Skriv en lista på några värderingar som är viktiga för dig. Diskutera sedan din lista med andra. Vad finns det för likheter och skillnader? Varifrån har du fått dina värderingar? 2. Vilken/vilka ledare har du tyckt har varit bra? Vilken ledartyp har de representerat? 3. Hur skulle man kunna förebygga mobbning? Uppgifter 1. Ta reda på vilka yrken som anses ha hög status och varför. 2. Ta reda på vilka metoder som används för att motverka mobbning i skolan. 3. Gör en lista på egenskaper du anser en bra ledare ska ha. 39 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

41 Studieenhet 12 Kommunikation sid Nyckelord Sändare Mottagare Envägskommunikation Tvåvägskommunikation Revir Fakta En- och tvåvägskommunikation Hur kommunicerar vi? En form av kommunikation är ömsesidig medan en annan form bara går åt ena hållet. Läs om en- och tvåvägskommunikation på s Kommunikation i kedja Vad sker till exempel när rykten sprids? I vissa fall går kommunikationen från den ena till den andra. Läs om kommunikation i kedja på s Rak och dold kommunikation När är kommunikationen rak, när är den dold? Ibland använder vi dolda budskap och ironi för att kommunicera det vi vill ha sagt. Läs om rak och dold kommunikation på s Kroppsspråk Hur kommunicerar vi med kroppen? Överallt i världen är gester och miner en viktig del av kommunikationen mellan människor. Läs om kroppsspråk på s Johari fönster Vad kommunicerar du till andra i en grupp? I början är vi försiktiga men kan vara mer och mer öppna när vi börjar känna trygghet i gruppen. Läs om Johari fönster på s Språk Vad är det som påverkar barns språkutveckling? Den associativa och den generativa teorin förklarar detta på olika sätt. Läs mer om språk på s Läs sammanfattningen på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

Barns lärande och växande

Barns lärande och växande Barns lärande och växande Lärarhandledning Tove Phillips Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tfn 040-20 98 10 Kundservice fax 040-12 71 05 e-post info@gleerups.se www.gleerups.se Barns

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

EXAMENSARBETE. Empati i skolan

EXAMENSARBETE. Empati i skolan EXAMENSARBETE 2005:020 Empati i skolan En studie om hur skolan kan hjälpa elever att utveckla empati Miriam Isaksson Jenny Silveredh Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership Institutionen för ekonomi Malin Andersson och Emma Hedlund Ledarskap En jämförande studie mellan personalchefer och andra chefers ledarskap Leadership A Comparative study in Leadership between Personnel

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Du blir aldrig färdig och det är som det ska

Du blir aldrig färdig och det är som det ska Master of Science Gestalt Psychotherapy Du blir aldrig färdig och det är som det ska En studie om vuxnas identitet Maria Delmar Januari 2003 Handledare Sari Scheinberg 1 Innehåll 1. Inledning och syfte

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9.

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9. Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9 Students' perceptions

Läs mer

Att mötas på halva vägen

Att mötas på halva vägen EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Att mötas på halva vägen en studie om kulturmöten i förskolan Författare: Caroline Persson Beatrice Svensson Handledare: Sari Pekkola Att mötas på halva vägen

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet?

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? EXAMENSARBETE 2008:115 Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? Kristina Andersson Ingela Bäcklin Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

EXAMENSARBETE. Lärarens ledarskap i klassrummet för elevers lärandeprocess? med fokus på elevernas självförtroende. Andreas Aldrin Jonas Carlberg

EXAMENSARBETE. Lärarens ledarskap i klassrummet för elevers lärandeprocess? med fokus på elevernas självförtroende. Andreas Aldrin Jonas Carlberg EXAMENSARBETE 2010:018 Lärarens ledarskap i klassrummet för elevers lärandeprocess? med fokus på elevernas självförtroende Andreas Aldrin Jonas Carlberg Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt

Läs mer

PSYKOLOGI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PSYKOLOGI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

Vad händer när vi introducerar massage i förskolan? En undersökning om taktil beröring vid två förskolor i Malmö

Vad händer när vi introducerar massage i förskolan? En undersökning om taktil beröring vid två förskolor i Malmö Malmö högskola SÄL Lärarutbildningen Lek Fritid Hälsa Examensarbete 10 poäng Vad händer när vi introducerar massage i förskolan? En undersökning om taktil beröring vid två förskolor i Malmö What happens

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Sker mobbning i förskolan?

Sker mobbning i förskolan? Sker mobbning i förskolan? En kvalitativ studie om förskollärares syn på mobbning. Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh VT 2012 Examensarbete, 15 hp Lärarprogrammet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Ingen kan göra allt, men alla kan göra något en studie kring pedagogers uppfattning om sin kompetens i att möta barn i sorg. Författare Linda Abrahamsson Madelene

Läs mer

Man blir nog lite mer som sin omgivning

Man blir nog lite mer som sin omgivning Man blir nog lite mer som sin omgivning En kvalitativ studie om hur tjejer konstruerar identitet Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Matilda Herrström & Elin Israelsson Handledare: Leila Billquist

Läs mer

Att leka och lära. Lekens betydelse för barns inlärning. Malmö högskola Lärarutbildningen IS Individ och samhälle. Jenny Jönsson Tanja Casitovska

Att leka och lära. Lekens betydelse för barns inlärning. Malmö högskola Lärarutbildningen IS Individ och samhälle. Jenny Jönsson Tanja Casitovska Malmö högskola Lärarutbildningen IS Individ och samhälle Examensarbete 10 p Att leka och lära Lekens betydelse för barns inlärning To play and learn The importance of playing for the child s ability to

Läs mer

Läsförståelse för delaktighet

Läsförståelse för delaktighet Självständigt arbete speciallärarprogrammet, 15 hp Läsförståelse för delaktighet - en studie om läsförståelsens betydelse för delaktighet hos vuxna med lindrig utvecklingsstörning Författare: Birgitta

Läs mer

Klinisk psykologi. Kapitel 20

Klinisk psykologi. Kapitel 20 Kapitel 20 Klinisk psykologi Erik är 27 år, tystlåten och blyg. Han är intresserad av bilar och motorer, och brukar ägna timmar i garaget och mecka med sin gamla Ford. När han inte meckar med bilen så

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

PM av Roger Ellmin. Sammanställt för deltagarna i konferensen: Kvalitetsarbete i klassrummet samlade erfarenheter av kunskapsbedömning för år 1

PM av Roger Ellmin. Sammanställt för deltagarna i konferensen: Kvalitetsarbete i klassrummet samlade erfarenheter av kunskapsbedömning för år 1 1 PM av Roger Ellmin. Sammanställt för deltagarna i konferensen: Kvalitetsarbete i klassrummet samlade erfarenheter av kunskapsbedömning för år 1-3. Umeå universitet, 31 oktober, 2012. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Lärandemiljöer för barn med ADHD Hur belyses detta inom forskning och i stödmaterial för pedagoger?

Lärandemiljöer för barn med ADHD Hur belyses detta inom forskning och i stödmaterial för pedagoger? Lärandemiljöer för barn med ADHD Hur belyses detta inom forskning och i stödmaterial för pedagoger? Anna Litsen och Linda Persson LAU370 Handledare: Sofia Persson Examinator: Rapportnummer: Abstract Examensarbete

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Vad är ledarskap? De unga angriper det och de äldre längtar efter det. Föräldrarna har förlorat det och polisen söker det. Experter säger sig ha det och konstnärer

Läs mer