Studiehandledning till Lev i tiden - Psykologi 1 av Katri Cronlund, Sanoma Utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandledning till Lev i tiden - Psykologi 1 av Katri Cronlund, Sanoma Utbildning"

Transkript

1

2 Studiehandledning till Lev i tiden - Psykologi 1 av Katri Cronlund, Sanoma Utbildning Studiehandledningen omfattar 15 studieenheter med olika arbetsuppgifter. Studiehandledningen hjälper den studerande att nå målen genom förslag på varierande uppgifter. De 15 studieenheterna är: - Psykologi som vetenskap - Det biologiska perspektivet - Det psykodynamiska perspektivet - Behaviorismen och inlärning - Det humanistiska perspektivet - Det kognitiva perspektivet - Behov och känslor - Perception och minne - Utveckling - Personlighet - Socialpsykologi - Kommunikation - Stress och kriser - Psykisk ohälsa - Behandling av psykisk ohälsa I varje studieenhet finns: - Nyckelord - Fakta, som ger en kort inledning till varje avsnitt. - Studiearbete, som beskriver uppgifterna. De är tänkta att göras i liten grupp och redovisas muntligt eller skriftligt i gruppen eller för läraren. För mer information kontakta: Anja Aronsson Studiehandledningen får kopieras. 1 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

3 PSYKOLOGI Gy11 Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta till att de studerande utvecklar kunskaper om de komplexa faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan både som individ och tillsammans med andra. De studerande ska ges möjlighet att utveckla förståelse av olika psykologiska perspektiv och deras betydelse för helhetssynen på människan. Undervisningen ska även bidra till att de studerande utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till olika psykologiska perspektiv och deras förklaringsmodeller. Den ska också leda till att de studerande utvecklar kunskaper om psykologins historiska framväxt och dess inverkan på och påverkan av samtiden. Undervisningen ska ge de studerande möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över det egna beteendet samt egna känslor och tankar, och genom det bidra till ökad självkännedom. De studerande ska även ges möjlighet att studera och jämföra människors levnadssätt och beteenden för att utveckla förståelse av, tolerans för och förmåga att värdesätta olikheter. Undervisningen ska de studerande möjlighet att reflektera över olika psykologiska fenomen och perspektiv i relation till egna erfarenheter. Genom detta ska de studerande ges möjlighet att utveckla förståelse av människans och ämnets komplexitet. I undervisningen ska de studerande också ges möjlighet att utföra enkla experiment och observationer samt reflektera över resultaten. Undervisningen i ämnet psykologi ska de studerande förutsättningar att utveckla följande: 1. Kunskaper om den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling. Förståelse av relation mellan psykologins utveckling och samhällsutvecklingen. 2. Kunskapen om mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv samt förmåga att relatera dessa kunskaper till egna erfarenheter. 3. Förmåga att kritiskt granska, jämföra och reflektera över olika psykologiska perspektivs styrkor och svagheter. 4. Kunskaper om arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. 5. Kunskaper om mänskliga beteenden, värderingar och föreställningar i olika sammanhang. 6. Förmåga att använda och värdera olika psykologiska teorier och modeller. 2 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

4 Kursen Psykologi 1 omfattar punkterna 1 5 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidigare förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar. Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information. Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende. Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör. Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas. Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering. Kurser i ämnet Psykologi 1, 50 poäng Psykologi 2 a, 50 poäng som bygger på kursen psykologi 1 Psykologi 2 b, 50 poäng som bygger på kursen psykologi 1 3 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

5 Kunskapskrav Betyget E Eleven redogör översiktligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling. Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan. Eleven redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. Dessutom för eleven enkla resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det. Betyget D Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget C Eleven redogör utförligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling. Eleven redogör utförligt för delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan. Eleven redogör utförligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det. 4 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

6 Betyget B Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. Betyget A Eleven redogör utförligt och nyanserat för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling. Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan. Eleven redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det. 5 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

7 Studieenhet 1 Psykologi som vetenskap sid Nyckelord Psykologi Grundforskning Tillämpad forskning Experiment Observation Frågeformulär Intervju Forskningsetik Psykiatri Psykologiska perspektiv Det biologiska perspektivet Behaviorismen Det psykodynamiska perspektivet Det humanistiska perspektivet Det kognitiva perspektivet Fakta Psykologins historia Vilka tankar fanns för länge sedan om människans beteende? Frågor om människans beteende har i alla tider väckt intresse. Läs om psykologins historia på s.14. Tre pionjärer Hur började den moderna psykologin? Några av dem som haft stor betydelse för psykologins utveckling är Wilhelm Wundt, John B. Watson och Sigmund Freud. Läs om tre pionjärer på s Psykologin i Sverige När etablerades psykologin i Sverige? Torsten Husén blev en nyckelperson. Läs om psykologin i Sverige på s Psykologisk forskning Hur får forskarna fram kunskap om människans beteende? Inom psykologin används många metoder. Läs om psykologisk forskning på s Tillämpad psykologi Hur används kunskaper i psykologi i arbetslivet? Många yrkesgrupper har nytta av dem i sitt arbete. 6 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

8 Läs om tillämpad psykologi på s Psykologi och psykiatri Vilka vetenskapliga discipliner ligger nära psykologi? Psykologi har beröringspunkter till exempel med medicin och kan ibland blandas ihop med psykiatri. Läs om psykologi och psykiatri på s. 24. Psykologiska perspektiv Hur kan människans beteende tolkas? Det kan ses ur olika psykologiska perspektiv. Läs om perspektiv och områden på s Läs sammanfattningen på s. 25. Studiearbete Definiera nyckelorden och förklara dem med egna ord. Svara på 1. Vad betyder ordet psykologi? 2. Vad är psykologi? 3. Hur delade Platon in psyket? 4. Vilka personlighetstyper beskrev Galenos? 5. Vad är de tre pionjärerna som beskrivs i boken, kända för? 6. Vad var tecken på att psykologi blev ett självständigt ämne i Sverige? 7. Vad menas med grundforskning och tillämpad forskning inom psykologi? 8. Vilka fördelar och nackdelar kan det finnas med att använda experiment, observation eller intervju som metod vid forskning? 9. Ge exempel på hur kunskaper i psykologi tillämpas i arbetslivet. 10. Vad är skillnaden mellan psykologi och psykiatri? 11. Vad menas med ett psykologiskt perspektiv? 12. Vilka är de fem perspektiv som tas upp? Arbeta vidare med boken 1. På bilden s. 13 ser man hur en patient visas upp inför en stor grupp läkare. Hur tror du att personerna på bilden upplever situationen? 2. På bilden s. 22 testas en fånge med lögndetektor. Kan resultatet påverkas av annat än om fången talar sanning eller inte (om vi utgår ifrån att det går att mäta med en lögndetektor)? 3. Läs rutan om placeboeffekten på s. 20. Vilken typ av forskningsmetod handlar det om? 7 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

9 Diskutera med andra 1. Vad är det som gör psykologi intressant? 2. Hur kan du ha nytta av psykologi i vardagslivet och i yrkeslivet? 3. Hur skulle man kunna försvara att göra experiment med djur eller med barn? Uppgifter 1. Ta reda på någon färsk studie inom psykologi. Beskriv vad den handlar om och hur den har gjorts. Information kan du hitta till exempel i populärvetenskapliga tidskrifter, i tv- eller radioprogram om vetenskap och på internet. 2. Ett ämne som inte tas upp i boken är parapsykologi, som många inte ser som en del av den vetenskapliga psykologin. Ta reda på vad parapsykologi handlar om. 8 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

10 Studieenhet 2 Det biologiska perspektivet sid Nyckelord Evolutionsteori Det naturliga urvalet Evolutionspsykologi Ärftlighet Gen Neuropsykologi Det centrala nervsystemet Hjärnhalvor Hjärnbalken Nervceller Synapser Signalsubstanser Fakta Det naturliga urvalet Varför har vissa egenskaper utvecklats hos människan? Det naturliga urvalet är ett av svaren enligt evolutionsteorin och evolutionspsykologin. Läs om det naturliga urvalet på s Ärftlighet Kan egenskaper vara ärftliga? Gener som överförs från föräldrar till barn kan vara dominanta eller recessiva. Läs om ärftlighet på s. 28. Neuropsykologi Vilken roll spelar hjärnan och dess funktioner för människans beteenden? Inom neuropsykologin studeras hjärnan och bland annat signalsubstansernas funktion. Läs om neuropsykologi på s Hjärnan och hormonerna Hur påverkas hjärnan av hormoner? Forskning visar att beteenden påverkas till exempel av testosteron. Läs om hjärnan och hormonerna på s. 31. Hjärnhalvorna Vilka uppgifter har hjärnans två halvor? Den vänstra hjärnhalvan och den högra hjärnhalvan är specialiserade på olika uppgifter. Läs om hjärnhalvorna på s. 33. Läs sammanfattningen på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

11 Studiearbete Definiera nyckelorden och förklara dem med egna ord. Svara på 1. Vad menade Darwin med det naturliga urvalet? 2. Hur kan beteenden utvecklats enligt evolutionspsykologin? 3. Hur upptäckte Mendel att egenskaper kan ärvas? 4. Hur ärvs ögonfärg? 5. Varför är tvillingstudier användbara när det gäller ärftlighet? 6. Vad studerar neuropsykologin? 7. Vad är speciellt för den mänskliga hjärnan? 8. Hur överförs signalerna i hjärnan? 9. Vilka funktioner har signalsubstanserna? Ge exempel. 10. Hur kan hjärnan påverkas av hormoner? Ge ett exempel. 11. Hur kom Sperry på att hjärnhalvorna inte har samma uppgifter? 12. Vilka uppgifter har den högra hjärnhalvan, vilka har den vänstra hjärnhalvan? Arbeta vidare med boken 1. På s. 26 finns en bild på hur Darwin bedrev forskning. Hur skulle du beskriva hans forskningsmetod, utifrån hur du tror att han gjorde? 2. Bilden på s. 32 visar något om hjärnhalvornas uppgifter. Vad? 3. Läs rutan om Phineas Gage på s. 30. I vilka andra situationer tror du kan liknande fenomen förekomma? Diskutera med andra 1. Vilka likheter brukar du se mellan föräldrar och barn? 2. Anser du att det finns en koppling mellan mäns och kvinnors beteende och hjärnhalvornas funktion? 3. Vilka fördelar/nackdelar har det biologiska perspektivet? 10 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

12 Uppgifter 1. Enligt boken har den högra och vänstra hjärnhalvan olika uppgifter. Beskriv vilka beteenden och egenskaper en påhittad person som domineras av sin högra hjärnhalva och en som domineras av sin vänstra hjärnhalva skulle visa upp. 2. Reflektera över följande exempel utifrån ett biologiskt perspektiv. Hedvig är 14 år. Det senaste halvåret har hon gått ner kraftigt i vikt och skolsköterskan har uppmärksammat detta och tar kontakt med hennes föräldrar. Skolsköterskan vill ordna en remiss till en anoreximottagning. Hedvig har höga betyg, hon är en duktig tennisspelare och tränar sex gånger i veckan. Hennes föräldrar är välutbildade och har inga ekonomiska problem. Hedvigs mamma är chefsekonom på en stor bank, styvfadern har ett eget företag. Hedvigs biologiska pappa dog i en svår och långvarig sjukdom när hon var tre år. Hedvig har inga syskon och man skulle kunna säga att hon är hela släktens ögonsten. 11 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

13 Studieenhet 3 Det psykodynamiska perspektivet sid Nyckelord Psykoanalys Jaget Detet Överjaget Realitetsprincipen Det omedvetna Det medvetna Libido Oidipuskonflikt Försvarsmekanism Fakta Freud och psykoanalysen Hur är psyket uppbyggt enligt Freud? Psyket består av tre strukturer och en del av vårt psyke är omedvetet. Läs om Freud och psykoanalysen på s Freuds teori om utveckling Hur påverkas utvecklingen? Enligt Freud sker utvecklingen i fem olika faser, som styrs av hur libidon tillfredsställs. Läs om Freuds teori om utveckling på s Jagets försvar Hur kan vi skydda oss från ångest? Jaget tar till försvarsmekanismer när vi upplever inre konflikter eller känner ångest. Läs om jagets försvar på s En omfattande teori Vad består Freuds teori? Psykoanalysen är grunden till det psykodynamiska perspektivet. Läs om en omfattande teori på s. 46. Läs sammanfattningen på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

14 Studiearbete Definiera nyckelorden och förklara dem med egna ord. Svara på 1. Vad är särskilt med Freuds teori? 2. Vilka tre strukturer består psyket av? 3. Vilka funktioner har de tre strukturerna? 4. Vad kan det innebära om de tre strukturerna inte utvecklas som de ska? 5. Vad finns i det medvetna och i det omedvetna? 6. Vilken funktion har censuren? 7. På vilket sätt tillfredsställs libidon enligt Freud? 8. Vilka fem faser ingår i Freuds utvecklingsteori? 9. Hur uttrycks det i barnets beteende att lustprincipen styr den orala fasen? 10. Hur utvecklas barnets könsidentitet? 11. Vilken uppgift har försvarsmekanismerna? 12. Vilken betydelse har psykoanalysen för det psykodynamiska perspektivet? Arbeta vidare med boken 1. Vad uttrycker barnet på bilden på s. 42? 2. Bilden på s.43 visar två tonåringar. Vad tror du att de tänker på? 3. Läs rutan om Sigmund Freud på s. 35. Finns det något i hans bakgrund som förklarar varför han blev en sådan auktoritet? Diskutera med andra 1. Vad kan det vara för upplevelser och erfarenheter som hålls i det omedvetna och varför? 2. Vilka beteenden kan tyda på att utvecklingen inte skett enligt Freuds utvecklingsteori? 3. Vilka fördelar/nackdelar har psykoanalysen/det psykodynamiska perspektivet? Uppgifter 1. Studera Freuds teori om jaget, detet och överjaget. Använd den för att beskriva en person som har ett väldigt dominerande överjag, ett underutvecklat det och ett normalt fungerande jag en person som har ett väldigt dominerande det, ett underutvecklat överjag och ett normalt fungerande jag. Vad kan det vara i deras barndom som format dem till de personer de är? Hur mår de? Hur fungerar de i relationen till sina medmänniskor och till samhället? 13 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

15 2. Vilka försvarsmekanismer illustreras i följande berättelse? Annika är 18 år och går på Samhällsvetenskapliga programmet. Hennes dag börjar inte alls bra. Hon var ute sent med kompisar och är för trött för att höra väckarklockan. När hon väl vaknar ser hon att det blir väldigt bråttom om hon ska ha en chans att hinna till skolan. Hon är jättearg på sin mamma som gått till jobbet utan att väcka henne. Mamma visste ju att Annika skulle ha prov första lektionen! Det är faktiskt hennes fel nu om Annika missar provet. Annika lyckas nästan hinna i tid till lektionen i engelska. Läraren ser inte glad ut när Annika kommer in fem minuter efter det att provet är utdelat. Annika känner på sig att provet inte går så bra, det är flera glosor hon inte kommer ihåg och hon är osäker på stavningen på många ord. Hon ångrar att hon inte läste på kvällen före. Efter provet pratar hon med sina kompisar. Annika säger att hon inte bryr sig om vad hon får på provet, hon har ändå tänkt tenta upp engelskan efter gymnasiet. När skolan är slut går hon på stan med några andra tjejer från klassen. De andra verkar litet förvånade när Annika handlar kläder för ett par tusen kronor. Det är faktiskt viktigt hur man ser ut, säger hon. På stan träffar de Johan som de andra vet att Annika är intresserad av. Efteråt retas de andra med Annika. Hon blir irriterad och säger att hon struntar väl i Johan, han är ingen som hon bryr sig om. När Annika kommer hem sitter hela familjen, mamma, pappa och lillasyster, och äter middag. Pappa frågar Annika hur det gick på provet. När hon säger att det väl inte gick så bra börjar hennes pappa predika hur viktigt det är att läsa läxorna och att med dåliga betyg kommer man ingen vart. Annika lyssnar utan att svara. Efter en stund frågar hon sin lillasyster var hennes nya skiva är. När lillasystern svarar att hon inte kommer ihåg var hon lade den börjar Annika knuffa henne och skrika att systern ska omedelbart leta fram skivan och sluta låna hennes grejer. Hon slarvar ju jämt bort allting! På kvällen kommer mamma in till Annika och frågar hur det är. Då börjar Annika gråta och vill att mamma ska hålla om henne. Allting känns så jobbigt just nu, säger hon. 3. Hitta på egna exempel på varje försvarsmekanism som beskrivs i boken. 4. Reflektera över exemplet om Hedvig på sid. 11 i studiehandledningen utifrån Freuds teorier. 14 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

16 Studieenhet 4 Behaviorismen och inlärning sid Nyckelord Behaviorism Klassisk inlärning Fobi Betingning Instrumentell inlärning Trial-and-error Förstärkning Bestraffning Utsläckning Modellinlärning Härmning Fakta Watson och behaviorismen Hur började behaviorismen? Watson ansåg att vi formas av miljön, hans förebild var Pavlov som gjorde experiment med hundar. Läs om Watson och behaviorismen på s. 49. Klassisk inlärning Hur lär vi oss genom klassisk betingning? Vi har en mängd beteenden som är inlärda på det sättet, ibland handlar det om fobier. Läs om klassisk betingning på s Instrumentell inlärning Hur lär vi oss genom instrumentell inlärning? Förstärkning påverkar inlärningen. Läs om instrumentell inlärning på s Modellinlärning Varför gör vi som andra? Beteenden kan läras in genom inlärning av modeller eller genom härmning. Läs om modellinlärning på s Läs sammanfattningen på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

17 Studiearbete Definiera nyckelorden och förklara dem med egna ord. Svara på 1. Hur såg Watson på miljön och personligheten? 2. Vad gjorde Watson med Albert? 3. Hur gjorde Pavlov med hundarna? Beskriv kort hans experiment. 4. Vad menas med begreppen obetingad stimulus, obetingad respons, betingad stimulus? 5. Hur kan fobier har uppstått genom klassisk betingning? 6. Hur går inlärningen till om den sker genom försök-och-misslyckande? 7. Hur fungerar positiv förstärkning? 8. Hur fungerar negativ förstärkning? 9. Vad är skillnaden mellan bestraffning och negativ förstärkning? 10. Vad menas med utsläckning? 11. Hur går härmning till? 12. Hur går inlärning av modeller till? Arbeta vidare med boken 1. Studera bilden på s. 48. Vad är det barnet ska lära sig och hur? 2. Vad är det som fungerar som obetingad stimulus i rummet på bilden som finns på s. 51? 3. Skinners modell för undervisning beskrivs i rutan på s. 53. Hur kommer liknande tankar till praktiska uttryck idag? Diskutera med andra 1. Vilka beteenden har du själv som är inlärda genom klassisk inlärning? 2. Vilken typ av positiv förstärkning fungerar bäst på dig? 3. Vilka förebilder har du och hur påverkar de dig? 4. Vilka fördelar/nackdelar har behaviorismen? Uppgifter 1. Förklara hur följande beteenden skulle ha kunnat uppstå genom klassisk inlärning: - Lasse är väldigt rädd för åska. - Anna får ångest varje gång hon kör förbi sjukhuset i sin hemstad. - Karin blir alldels varm inombords när hon känner lukten av rå fisk. 2. Ge råd till föräldrar till en fyraåring som är extremt rädd för vatten. Det är så illa att barnet inte ens vill tvätta håret. Vad kan föräldrarna göra? Motivera dina råd med teorier om inlärning. 3. Se filmen A Clockwork Orange. Hur fås huvudpersonen att lära sig nya beteenden? Hur hjälper man honom att bli av med beteenden man inte vill att han ska ha? Vad anser du om behandlingen han utsätts för? Kan du se något motsvarande i samhället idag? 16 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

18 Studieenhet 5 Det humanistiska perspektivet sid Nyckelord Behovstrappan Bristbehov Utvecklingsbehov Självförverkligande Självet Realsjälvet Idealsjälvet Kongruens Inkongruens Persona Skugga Anima Animus Fakta Maslow och behoven Vilken betydelse har behovstillfredsställelse för oss? Maslow ansåg att behoven var rangordnade, i form av en trappa eller en pyramid och att vi börjar nerifrån och klättrar uppåt. Läs om Maslow och behoven på s Carl Rogers Vad innebär villkorslös kärlek? Rogers menade att hos en fullt fungerande person överensstämmer realsjälvet med idealsjälvet. Läs om Carl Rogers på s Jung och analytisk psykologi Vad bestämmer en människans personlighet? Enligt Jung är det någon av de psykologiska funktionerna tänkande, känsla, intuition eller förnimmelse som är den främsta. Läs om Jung och analytisk psykologi på s Läs sammanfattningen på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

19 Studiearbete Definiera nyckelorden och förklara dem med egna ord. Svara på 1. Hur kom den humanistiska psykologin till? 2. Hur fungerar behovstrappan enligt Maslow? 3. Vad menas med primära behov? 4. Vad menade Maslow med självförverkligande? 5. Hur skapas inre konflikter enligt Rogers? 6. Hur gör vi med det som strider mot vår självbild? 7. Hur uppstår kongruens eller inkongruens? 8. Vad menade Rogers med en fullt fungerande person? 9. Vad är målet med klientcentrerade terapi? 10. Vad kallade Jung sitt terapeutiska system? 11. Vad står skuggan och personan för? 12. Hur kommer skuggan till uttryck? Arbeta vidare med boken 1. Studera bilden på s. 60. Var någonstans på Maslows behovstrappa befinner sig den lilla pojken? Vilken typ av behov tillfredsställer han? 2. Studera bilden på s. 64. Hur kan den tolkas utifrån Rogers teori? Diskutera med andra 1. Hur kan Maslows behovstrappa tillämpas inom vården? 2. Vad skulle självförverkligande vara för dig? 3. Hur kan kongruensen eller inkongruensen mellan realsjälvet och idealsjälvet märkas i en persons beteende? 4. Vilka fördelar/nackdelar har det humanistiska perspektivet? Uppgifter 1. Självförverkligande var enligt Maslow lätt att nå, som exempel uppgav han några framgångsrika personer som kunde tänkas ha lyckats med det. Vilka personer skulle du ge som exempel? Motivera varför. 2. Resonera om vad som talar för och vad som talar emot Maslows trappa. 3. Beskriv din egen behovstrappa och jämför med Maslows. 4. Ge exempel på hur föräldrar kan uttrycka villkorslös och villkorlig kärlek. 18 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

20 Studieenhet 6 Det kognitiva perspektivet sid Nyckelord Kognition Assimilation Ackommodation Egocentrism Sociocentrism Klassinneslutning Konstansbegreppet Animism Artificialism Tankescheman Kontrollfokus Fakta Piaget och den kognitiva utvecklingen Hur tänker barn? Piaget byggde sin teori om hur barns tänkande utvecklas på observationer. Läs om Piaget och den kognitiva utvecklingen på s Fyra utvecklingsperioder Vad lär sig barnet att förstå i olika åldrar? Enligt Piaget utvecklas tänkandet i perioder som har sina karaktäristiska drag. Läs om fyra utvecklingsperioder på s Kohlbergs teori om moralutveckling Hur utvecklas moralen? Kohlberg ansåg att barn når tre nivåer i sin moralutveckling. Läs om Kohlbergs teori om moralutveckling på s Tankescheman Enligt vilka mönster tänker och handlar vi? Tankescheman hjälper oss att få strukutr på tillvaron. Läs om tankescheman på s. 77. Inlärd hjälplöshet Hur påverkas den som inte känner sig kunna förbättra sin situation? Att en person anser att vad hon än gör spelar det ingen roll, kan enligt Seligman vara en förklaring till depression. Läs om inlärd hjälplöshet på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

21 Kontrollfokus Styr du ditt eget liv? En del av oss känner att de själva har kontrollen, medan andra inte känner det. Läs om kontrollfokus på s Kognitiv terapi Hur påverkas vi av att tänka negativt? Kognitiv terapi syftar till att förändra tankemönster som gör att vi mår dåligt. Läs om kognitiv terapi på s. 79. Läs sammanfattningen på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

22 Studiearbete Definiera nyckelorden och förklara dem med egna ord. Svara på 1. Vilka medfödda tendenser finns det enligt Piaget? 2. Vad innebär det att tänka egocentristiskt? 3. Hur tänker barnet i den sensomotoriska perioden? Ge exempel. 4. Hur tänker barnet i i det preoperationella tänkandets period? Ge exempel. 5. Vad är typiskt för de konkreta tankeoperationernas period? 6. Vad innebär det att kunna tänka abstrakt? 7. Hur utvecklas barnets moral på de tre nivåerna? 8. Vilken funktion har tankescheman? 9. Hur tänker en person som drabbats av inlärd hjälplöshet? 10. Hur påverkas tänkandet om en person upplever att kontrollfokus ligger inom personen själv/utanför personen? 11. Vilka tankar styrs vårt beteende av enligt Beck? 12. Vad är tanken med kognitiv terapi? Arbeta vidare med boken 1. Tänk över/svara på frågorna på s Studera bilden på s. 74. Vad visar den om hur barnet tänker? 3. Studera bilden på s. 78. Resonera om dess innehåll utifrån begreppet kontrollfokus. Diskutera med andra 1. Hur utvecklar barnet sitt tänkande i leken, med Piagets teori som utgångspunkt? 2. Vilka beteenden som tyder på barnslig moralnivå, kan förekomma hos vuxna? 3. Vilka fördelar/nackdelar har det kognitiva perspektivet? Uppgifter 1. Ge egna exempel på assimilation och ackommodation. 2. Beskriv något tankeschema du anser att du själv har. 3. Ge exempel på beteenden som kan visa att en person känner att kontrollfokus ligger utanför henne eller honom. 21 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

23 Studieenhet 7 Behov och känslor sid Nyckelord Primär Sekundär Hypotalamus Kängurumetod Övergångsobjekt Sexualitet Homosexualitet Bisexualitet Sömnbehov EEG Nattskräck Sömngång REM-sömn Drömsömn Frustration Frustrationstolerans Fakta Våra behov Vilka behov har vi och vilka är de viktigaste? Vi styrs av våra primära och sekundära behov. Läs om våra behov på s. 84. Äta bör man, annars dör man Vilken roll spelar maten för oss? Vi äter inte bara för att bli mätta, ätandet styrs också av normer. Läs om behovet av mat på s Kroppskontakt ett försummat behov? Hur viktig är beröringen? Harlow visade i sitt experiment att kroppskontakten har stor betydelse. Läs om kroppskontakt på s Sexualitet Behöver vi uttrycka vår sexualitet? Den är en stark drivkraft, oavsett var och när den förekommer och i vilken form den finns. Läs om sexualitet på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

24 Sömn och drömmar Varför och hur sover vi? Sömnbehovet varierar men sömnen är nödvändig och den följer ett mönster som kan studeras med EEG. Läs om sömn och drömmar på s Drömteorier Har drömmarna ett budskap? Enligt Freud och Jung till exempel har drömmarna en mening, men så ser inte alla på det. Läs om drömteorier på s Känslor Känner vi alla samma känslor? Vi upplever och uttrycker inte känslorna på samma sätt, och när vi möter hinder känner vi frustration. Läs om känslor på s Läs sammanfattningen på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

25 Studiearbete Definiera nyckelorden och förklara dem med egna ord. Svara på 1. Vilka behov är primära? 2. Varför behöver vi tillfredsställa de sekundära behoven? 3. Hur styrs behovet av mat? 4. Hur påverkas människor av att inte få tillräckligt med mat? 5. På vilka olika sätt uttrycks behovet av kroppskontakt? 6. Varför behöver vi sova? 7. Vad påverkas sömnbehovet av? 8. Hur påverkas vi om vi inte får tillräckligt med sömn? 9. Vilka olika stadier ryms i en nattsömn? 10. Vad är det för skillnad mellan den djupa sömnen och drömsömnen? 11. Vilka tankar och teorier finns det om drömmarnas betydelse? 12. Hur lär vi oss på vilket sätt känslor kan visas? 13. Vad påverkas av frustrationstoleransen av? 14. Hur kan inre konflikter orsaka frustration? Diskutera med andra 1. Vad har du tänkt om någon av dina drömmar du minns särskilt väl? 2. Vad påverkas din aptit av? 3. Vilka känslor har du svårt eller svårare och visa än andra och varför? 4. Rangordna följande faktorer efter hur viktiga du anser att de är i ett arbete. Gör först en egen rangordning (från 10-1, från det viktigaste till det minst viktiga), diskutera sedan i gruppen hur och varför ni har rangordnat som ni gjort. att man har väldigt hög lön att man får röra på sig att man får träffa mycket folk att man utvecklas att det händer mycket att man är till nytta för andra människor/för samhället att man får mycket uppmärksamhet att man får skapa något att man har anställningstrygghet att man har trevliga arbetskamrater 24 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

26 Arbeta vidare med boken 1. Svara på frågorna på s Studera bilden på s. 81. Kan 5-åringen få sina behov tillgodosedda? 3. Studera bilden på s. 85. Vad tycker du att den visar? 4. Studera bilden på s. 92. Varför brukar man säga att man ska räkna får? 5. Studera bilden på s Vad är det för känslor pojken visar? Uppgifter 1. Skriv upp en lista på de behov du anser att du själv har. Rangordna dem. 2. Välj ut några olika typer av musikstycken, t.ex. en psalm, en rocklåt, en bit klassisk musik eller en folksång och lyssna koncentrerat på dem. Blunda och tänk efter vad du känner. Skriv ner efter varje låt vilka känslor den väckte hos dig. Sammanfatta det du kommit fram till om hur musiken påverkar våra känslor. 3. Skriv ner exempel på olika inre konflikter du har erfarenhet av. 25 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

27 Studieenhet 8 Perception och minne sid Nyckelord Perception Perceptionsprocess Stimulus Referensram Figur och bakgrund Likhet Närhet Konstans Avstånd Hallucination Illusion Stimulans Överstimulering Hjärnstress Understimulering Sensorisk isolering Perceptionsstörning Agnosi Apraxi Afasi Anomi Stereotyp Haloeffekt Arbetsminne Långtidsminne Minnesförlust Fakta Perception Hur tar vi in information från omvärlden? Hjärnan tolkar sinnesintryck och använder dem vid behov. Läs om perception på s Våra sinnen Vilka sinnen använder vi mest? Varje sinne har sin funktion som förändras med tiden. Läs om våra sinnen på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

28 Perceptionsprocessen Hur bearbetar hjärnan informationen den får? För att vi ska kunna överleva måste perceptionsprocessen fungera. Läs om perceptionsprocessen på s Vad uppmärksammar vi? Är alla intrycken lika starka? Vad vi uppmärksammar påverkas av inre och yttre förhållanden och våra intryck skiljer sig från varandra. Läs om vad vi uppmärksammar på s Mönster i perceptionen Vad styrs våra tolkningar av? Perceptionen följer vissa mönster som hjälper oss att ta in information. Läs om mönster i perceptionen på s Vi söker efter mening Hur gör vi för att sinnesintrycken ska bli meningsfulla? Vi fyller i den information vi redan har för att skapa ett intryck vi kan förstå. Läs om hur vi söker mening på s Hallucination och illusion Hur kan det komma sig att hjärnan skapar intryck där ingenting finns? Hallucinationer finns i många former. Illusioner är feltolkningar av sinnesintryck. Läs om hallucination och illusion på s Stimulansens betydelse Hur viktig är stimulansen? Våra sinnen behöver intryck att arbeta med, men det ska inte vara för mycket. Läs om stimulansens betydelse på s Perceptionsstörningar Varför fungerar perceptionen inte alltid felfritt? Störningar förekommer och de leder ofta till problem. Läs om perceptionsstörningar på s Personbedömning Hur gör vi när vi bedömer andra? Vi påverkas av många faktorer, bland annat av våra erfarenheter och stereotyper. Läs om personbedömning på s Minnet Hur fungerar minnet? Det består av arbetsminne och långtidsminne, som i sin tur har flera delar. Vi minns inte allt, och vi minns inte alltid rätt. Läs om minnet på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

29 Läs sammanfattningen på s Studiearbete Definiera nyckelorden och beskriv dem med egna ord. Svara på 1. Vilka sinnen har vi? 2. Hur går perceptionsprocessen till? 3. Hur styr yttre och inre faktorer perceptionen? 4. Varför kan det vara svårt att bedöma vittnesmål? 5. Hur upplever vi figur och bakgrund? 6. Vilken betydelse har likhet, närhet och konstans för perceptionen? 7. I vilka former kan hallucinationer upplevas? 8. Vad kan orsaka hallucinationer? 9. Hur uppstår illusioner? 10. Hur påverkas vi av för mycket eller för lite stimulans? 11. Vilka orsaker finns det till perceptionsstörningar? 12. På vilka olika sätt kan perceptionsstörningar visa sig? 13. Vad går vi efter när vi ska bedöma en person? 14. Hur fungerar arbetsminnet? 15. Vad finns i långtidsminnet? 16. Vad påverkas minnesförmågan av? Arbeta vidare med boken 1. Besvara frågorna på s Studera bilden på s Varför ser skylten ut som den gör? 3. Studera bilderna Rubins vas på s. 118 och Schröders trappa på sid Försök att förklara vad som sker när du ser på bilderna och varför. 4. Förklara illusionerna i bilden på s Hur tror du att de två kvinnorna på bilden på s. 129 bedömer varandra? Diskutera med andra 1. Vad går du efter när du bedömer en person du aldrig tidigare träffat? 2. Läs texten om inlärningsstilar i rutan på s Hur lär du dig, tycker du? 3. Vilka personliga minnen upplever du som mest lyckliga och varför? 28 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

30 Uppgifter 1. Studera några trafikskyltar. Hur har trafikplanerarna tagit hänsyn till perceptionen när de utformat skyltarna? Skriv ner dina slutsatser. 2. Gör en analys av något eller några reklaminslag i TV. Hur försöker det fånga uppmärksamheten? Vilken grupp är reklamen tänkt för och vilka av dess behov ska tillfredsställas? 3. Lukta på några kryddor och andra matvaror du har hemma. Hur upplever du de olika dofterna? Skriv ner det du kommer fram till. 4. Testa någon annans korttidsminne. Läs upp tio ord eller tio siffror och be honom/henne skriva upp orden eller siffrorna så fort du sluta läsa. a) Ord: smör, tvål, hushållspapper, plåster, skinka, bitsocker, tandkräm, filmjölk, kaviar, ketchup. b) Siffror: Du kan prova med fler ord- och sifferserier eller göra försöket med flera olika personer. 6. Hur många ord/siffror kommer den andra ihåg? 29 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

31 Studieenhet 9 Utveckling sid Nyckelord Arv Miljö Mognadsteori Anknytning Ambivalens Självet Jaget Kris Tillit Självständighet Initiativförmåga Verksamhetslust Identitet Närhet Produktivitet Integritet Curlingföräldrar Barnaga Fakta Utveckling hela livet Vilken betydelse har barndomen? Den lämnar spår men vi utvecklas hela livet, på ett sätt som är unikt för var och en av oss. Läs om utveckling hela livet på s. 138 Livets olika perioder Vilka olika perioder består livet av? Vi alla går igenom vissa perioder som präglas av speciella händelser. Läs om livets olika perioder på s Synpunkter på utvecklingen Vad finns det för skillnader i sättet att se på utvecklingen? Det diskuteras hur mycket arvet och miljön påverkar och om utvecklingen går stegvis eller inte. Läs om synpunkter på utvecklingen på s Perspektiv på utvecklingen Hur kan utvecklingen ses ur de olika psykologiska perspektiven? Behaviorismen har ett sätt att se på utvecklingen, det psykodynamiska och de övriga perspektiven har andra sätt. Läs om perspektiv på utvecklingen på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

32 Bowlbys anknytningsteori Vad är anknytning? Bowlby hade en teori om hur anknytningen går till och vilken betydelse den har. Läs om Bowlbys anknytningsteori på s Stern och självutveckling Hur utvecklas självet? Stern har studerat spädbarnets självutveckling, som enligt honom sker i fyra steg. Läs om Stern och självutveckling på s Eriksons utvecklingsteori Hur utvecklas de färdigheter vi behöver i livet? Enligt Erikson går vi igenom åtta åldrar, och var och en av dem innebär en kris som ska lösas. Läs om Eriksons utvecklingsteori på s Barnuppfostran Hur uppfostras barn i olika tider och i olika kulturer? Dagens föräldrar i Sverige behandlar inte sina barn som deras föräldrageneration gjort. Läs om barnuppfostran på s Läs sammanfattningen på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

33 Studiearbete Definiera nyckelorden och beskriv dem med egna ord. Svara på 1. Vilken syn på barn var vanlig i samhället före 1900? 2. Vilka förändringar har skett med livets olika perioder? 3. Vad handlar den fysiska, den kognitiva och den socioemotionella utvecklingen om? 4. Hur påverkas vi av arvet och miljön? 5. Hur ser man på utvecklingen ur de olika psykologiska perspektiven? 6. Hur utvecklas anknytningen i de fyra stadierna? 7. Hur utvecklas en trygg anknytning? 8. Vad är Stern intresserad av när det gäller barns utveckling? 9. På vilka olika sätt uttrycks känslor av självet enligt Stern? 10. Vad sker enligt Erikson varje ålder? 11. Vilka är de positiva och negativa lösningarna i de åtta åldrarna? 12. Vad påverkas barnuppfostran av? 13. Hur skulle man generellt kunna beskriva svensk barnuppfostran? 14. Vad menas med curlingföräldrar? 15. Vilka drag har barnuppfostran i andra länder och kulturer? Arbeta vidare med boken 1. Besvara frågorna på s Studera bilden på s Vad säger den om arv och miljö? 3. Studera bilden på s Vad är det som får barnet att vilja lära sig? Vad tänker och känner barnet på bilden tror du? 4. Läs Dorothy Law Noltes ord om Ett barn på s Vilket eller vilka perspektiv speglar hon? 5. Studera bilden på s Finns det någonting som säger att barnen på bilden har en trygg anknytning? Vad i så fall? 6. Studera bilden på s Vad tränar barnen? Diskutera med andra 1. Vad hos dig är arvets och vad är miljöns påverkan tror du? 2. Vad är viktigt för att barn ska utvecklas harmoniskt? 3. Läs texten i rutan på s Vad anser du om de två olika synsätten? 4. Vad tycker du är viktigt i barnuppfostran? 32 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

34 Uppgifter 1. Hur har barndomen skildrats i böcker du läst och i filmer du sett? Beskriv några exempel. 2. Miriam föddes Tänk dig att det nu är år Miriam tänker tillbaka på sitt liv. Hur har det egentligen varit? Hjälp henne att göra en sammanfattning utifrån Eriksons utvecklingsteori. Hur har hon gått igenom de olika åldrarna, vilka lösningar har det blivit på hennes kriser? Varför har det blivit så? Försök att skapa en verklighetstrogen berättelse. 3. Skriv en lista med tio råd till nyblivna föräldrar. Utgå från det som tas upp i boken och dina egna åsikter. 33 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

35 Studieenhet 10 Personlighet sid Nyckelord Utvecklingstest Hjärnskadetest Personlighetstest Projektiva test Rorschachtest Sandlådetest Intelligens Intelligenskvot IQ EQ Simultanförmåga Maskrosbarn Rasbiologi Tvångssterilisering Fakta Hur studeras personligheten? Vilken funktion har psykologiska test? De används bland annat för att studera personligheten ur olika aspekter. Läs om hur personligheten studeras på s The Big Five Vilka egenskaper är vanligt förekommande? Teorin The Big Five tar upp fem grundläggande karaktärsdag som påverkar personligheten. Läs om The Big Five på s Intelligens Vad menas med intelligens? Vissa färdigheter och förmågor mäts med intelligenstest som är omdiskuterade. Läs om intelligens på s Hjärnan och personligheten Hur påverkar det som sker i hjärnan personligheten? Hjärnhalvornas funktion och signalsubstanserna har betydelse för hur vi reagerar och beter oss. Läs om hjärnan och personligheten på s Syskon och familj Hur lika är syskon? Även om de växt upp tillsammans har syskon inte samma barndom. Läs om syskon och familj på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

36 Manligt och kvinnligt Påverkas personligheten av könet? Det finns vissa skillnader mellan könen men hur det kommer sig kan det finnas olika förklaringar till. Läs om manligt och kvinnligt på s Svårt att förutsäga personligheten Kan vi i förväg säga vad en person utvecklas till? Förmågor ärvs inte alltid och miljön räcker inte heller alltid till som förklaring. Läs om att förutsäga personligheten på s Arv och miljö Vad kan ske om arvets betydelse överdrivs? Rasbiologin utgick ifrån att vissa egenskaper inte är önskvärda att föra vidare och därför skulle de människor som ansågs ha de egenskaperna utrotas på ett omänskligt sätt. Läs om arv och miljö på s Läs sammanfattningen på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

37 Studiearbete Definiera nyckelorden och beskriv dem med egna ord. Svara på frågor 1. I vilket syfte används utvecklingstest och hjärnskadetest? 2. Vad går projektiva test ut på? 3. Vilka karaktärsdrag är de grundläggande enligt The Big Five? 4. Vad anses intelligensen som mäts i test bestå av? 5. Vilka delar brukar ingå i ett intelligenstest? 6. Vilka intelligenser finns det enligt Gardner och hur uttrycks de? 7. Vilka nackdelar/fördelar finns det med intelligenstestning? 8. Hur kan tänkandet hos personer med utvecklingsstörning beskrivas? 9. Vilka exempel finns det på att signalsubstanser påverkar personligheten? 10. Vilka likheter och skillnader finns det mellan syskon? 11. Hur påverkas personligheten av könet och hur kan de förklaras? 12. Varför klarar sig maskrosbarn bra trots sin uppväxt? 13. Vad sysslade rasbiologin med? Arbeta vidare med boken 1. Svara på frågorna på s Studera bilderna på uppslaget på s Beskriv vad du uppfattar av personligheten hos några av dem. 3. Lös de uppgifter som finns på s. 175 och Studera bilden på s Säger den något om vad som är kvinnligt eller manligt? Diskutera med andra 1. Hur skulle du beskriva dig själv utifrån The Big Five? 2. Vilka karaktärsdrag kan en idrottsman/kvinna, en programledare på tv, en undersköterska eller en ambulansförare ha nytta av? 3. Är det viktigt att vara intelligent? Varför/varför inte? 4. Vad tror du om marshmallow-testet som beskrivs i rutan på s. 181? Uppgifter 1. Beskriv personligheten hos några offentliga personer som du uppfattar dem. 2. Leta i böcker eller på internet, uppgifter om begreppet EQ (emotionell intelligens). Beskriv vad som menas med det. 3. Ta reda på hur rasbiologin användes. 36 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

38 Studieenhet 11 Socialpsykologi sid Nyckelord Socialisation Primärgrupp Sekundärgrupp Psykologisk massa Roll Könsroll Rollkonflikt Rollförlust Status Norm Värdering Fördom Attribution Konformitet Grupptryck Mobbning Fakta Socialisation Hur lär vi oss att anpassa oss? Socialisation innebär att vi tränas i beteenden som är viktiga i olika sociala sammanhang. Läs om socialisation på s Grupper I vilka grupper ingår vi i? Primärgruppen och sekundärgruppen är viktiga för oss, och ibland ingår vi i en psykologisk massa. Läs om grupper på s Roller Vilka roller har vi? Andra har förväntningar på oss i våra många roller, som vi lär oss bland annat genom att betrakta beteenden hos förebilder. Läs om roller på s Status Vad är hög och låg status? Status markeras på olika sätt, beroende på vilket samhälle vi lever i. Läs om status på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

39 Normer Hur lär vi oss normer? De är spelregler vi följer i samspelet med andra, de underlättar för oss. Läs om normer på s Värderingar Vad är bra, vad är dåligt? Svaret finns i våra värderingar, som skiljer sig mellan individer, grupper och kulturer. Läs om värderingar på s Fördomar Vad är en fördom? Ibland bedömer vi andra utan att ha kunskaper om dem, ofta utifrån en negativ uppfattning om någon grupp. Läs om fördomar på s Attribution Varför gör andra som de gör? Vi tillskriver andras beteende orsaker på ett sätt som påverkas av vår allmänna uppfattning om dem. Läs om attribution på s Påverkan och lydnad Gör vi som alla andra? Det är svårt att bryta mot gruppen. Läs om påverkan och lydnad på s Grupptryck Varför låter vi gruppen styra oss? I många grupper krävs konformitet, avvikande beteende kan leda till uteslutning ur gruppen. Läs mer om grupptryck på s Milgrams lydnadsexperiment Går det att få människor att lyda? I Milgrams välkända experiment gick försökspersonerna långt för att göra det de blev tillsagda. Läs om Milgrams lydnadsexperiment på s Medias makt Hur påverkas vi av media? Vi kan vara omedvetna om det, men media har stor makt över oss. Läs om medias makt på s Mobbning Varför uppstår mobbning? Den är vanligt förekommande i skolor och på arbetsplatser och för den som drabbas kan följderna bli svåra. Läs om mobbning på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

40 Ledarskap Hur ska en ledare vara? En auktoritär, en demokratisk och en låt-gå-ledare arbetar på olika sätt. Läs om ledarskap på s Studiearbete Definiera nyckelorden och beskriv dem med egna ord. Svara på frågor 1. Hur går socialisationen till? 2. Vad är skillnaden mellan primärgrupp och sekundärgrupp? 3. När kan en psykologisk massa uppstå? 4. Vad finns det för olika typer av roller? 5. Vad menas med en självuppfyllande profetia? 6. Vad kan rollkonflikter och rollförluster orsakas av? 7. Hur markeras status? 8. Vilken funktion har normer? 9. Hur får vi våra värderingar? 10. Vad är typiskt för fördomar? 11. Vad är det positiva och negativa med attribution? 12. I vilken typ av grupper är det vanligt med konformitet? 13. Hur påverkas vi av media? 14. Vad finns det för förklaringar till mobbning? 15. Hur påverkades gruppen av de olika ledartyperna i Lewins experiment? Arbeta vidare med boken 1. Svara på frågorna på s Studera bilden på s Beskriv hur den illustrerar det som tas upp texten. 3. Studera bilden på s Vilka känslor visas i den? 4. Studera bilden på s På vilka sätt bryter middagsgästerna mot normer? Diskutera 1. Skriv en lista på några värderingar som är viktiga för dig. Diskutera sedan din lista med andra. Vad finns det för likheter och skillnader? Varifrån har du fått dina värderingar? 2. Vilken/vilka ledare har du tyckt har varit bra? Vilken ledartyp har de representerat? 3. Hur skulle man kunna förebygga mobbning? Uppgifter 1. Ta reda på vilka yrken som anses ha hög status och varför. 2. Ta reda på vilka metoder som används för att motverka mobbning i skolan. 3. Gör en lista på egenskaper du anser en bra ledare ska ha. 39 Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

41 Studieenhet 12 Kommunikation sid Nyckelord Sändare Mottagare Envägskommunikation Tvåvägskommunikation Revir Fakta En- och tvåvägskommunikation Hur kommunicerar vi? En form av kommunikation är ömsesidig medan en annan form bara går åt ena hållet. Läs om en- och tvåvägskommunikation på s Kommunikation i kedja Vad sker till exempel när rykten sprids? I vissa fall går kommunikationen från den ena till den andra. Läs om kommunikation i kedja på s Rak och dold kommunikation När är kommunikationen rak, när är den dold? Ibland använder vi dolda budskap och ironi för att kommunicera det vi vill ha sagt. Läs om rak och dold kommunikation på s Kroppsspråk Hur kommunicerar vi med kroppen? Överallt i världen är gester och miner en viktig del av kommunikationen mellan människor. Läs om kroppsspråk på s Johari fönster Vad kommunicerar du till andra i en grupp? I början är vi försiktiga men kan vara mer och mer öppna när vi börjar känna trygghet i gruppen. Läs om Johari fönster på s Språk Vad är det som påverkar barns språkutveckling? Den associativa och den generativa teorin förklarar detta på olika sätt. Läs mer om språk på s Läs sammanfattningen på s Lev i tiden Psykologi 1, Sanoma Utbildning

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

Studiehandledning till Lev i tiden - psykologi för gymnasiet av Katri Cronlund, Bonnier Utbildning

Studiehandledning till Lev i tiden - psykologi för gymnasiet av Katri Cronlund, Bonnier Utbildning Studiehandledning till Lev i tiden - psykologi för gymnasiet av Katri Cronlund, Bonnier Utbildning Studiehandledningen omfattar nio studieenheter med olika arbetsuppgifter. Dessa utgår från målet för A-kursen

Läs mer

v. 41 Kunskapsområde 2: Kognitiv och biologisk psykologi

v. 41 Kunskapsområde 2: Kognitiv och biologisk psykologi Komvux HT 2012 Lärare: Nina Emilsson Telefon: 0725-443706 mail: nina.emilsson@varberg.se Litteratur: Nadja Ljunggen, Psykologi för gymnasiet. Hemsida: http://ninaemilsson.wordpress.com/ Psykologi 1 v.

Läs mer

v. 11-12 Kunskapsområde 2: Kognitiv och biologisk psykologi v. 13 Hemmavid: Inlämningsuppgift: Kognitiv psykologi

v. 11-12 Kunskapsområde 2: Kognitiv och biologisk psykologi v. 13 Hemmavid: Inlämningsuppgift: Kognitiv psykologi Komvux VT 2013 Lärare: Nina Emilsson Telefon: 0725-443706 Mail: nina.emilsson@varberg.se Litteratur: Nadja Ljunggen, Psykologi för gymnasiet. Hemsida: http://ninaemilsson.wordpress.com/ Psykologi 1 v.

Läs mer

Psykologi. 1. Redogör för psykologins historia.

Psykologi. 1. Redogör för psykologins historia. Psykologi 1. Redogör för psykologins historia. Ordet psykologi betyder kortfattat läran om själen och från början var det Sokrates som ca 400 år f.kr började fundera över människan, livet, döden och allt

Läs mer

KLARA LIVET LÄRARHANDLEDNING NIO STÄRKANDE ÖVNINGAR

KLARA LIVET LÄRARHANDLEDNING NIO STÄRKANDE ÖVNINGAR KLARA LIVET LÄRARHANDLEDNING NIO STÄRKANDE ÖVNINGAR 1 OM KLARA LIVET Den mobilanpassade webbplatsen Klara LIVET är ett stöd för elever som vill utmana sig själva och träna sig i att må bättre. Webbplatsen

Läs mer

Studiehandledningen får kopieras.

Studiehandledningen får kopieras. Studiehandledning till Psykologi av Katri Cronlund, Bonnier Utbildning, andra upplagan 2003 Studiehandledningen utgår från bokens kapitelindelning. Vilka kapitel som ska ingå i kurs A och i kurs B beror

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan.

Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan. Psykologi 19.9.2011 Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan. I svaret har skribenten behandlat både för- och nackdelar. Svaret är avgränsat till inlärning i skolan.

Läs mer

LEDARSKAP OCH ORGANISATION

LEDARSKAP OCH ORGANISATION LEDARSKAP OCH ORGANISATION Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7 1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom grundsärskolan Biologi Kurskod: SGRBIO7 Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet

Läs mer

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström.

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström. Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Studiehandledningen utgår från boken Samhällsbaserad psykiatri 2012 Studiehandledningen får kopieras. För mer information kontakta: Anja

Läs mer

Prövning i sociologi

Prövning i sociologi Prövning i sociologi Prövningsansvarig lärare :Elisabeth Bramevik Email: elisabeth.m.bramevik@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets hemsida,

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 1.2. Packa om ditt bagage Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com För att man ska våga försöka att

Läs mer

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte HÄLSOVÅRD Ämnet hälsovård är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, medicin, vårdvetenskap och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa, förebyggande och hälsovårdande arbete samt vanligt förekommande

Läs mer

Kommunikation. En aptitretare från VisVires AB

Kommunikation. En aptitretare från VisVires AB Kommunikation En aptitretare från VisVires AB Inledning Vi använder ofta ganska slarvigt begreppet kommunikation, vi säger t.ex. ofta att ett beslut skall kommuniceras ut i organisationen och sedan skickar

Läs mer

Socialpsykologiska perspektivet

Socialpsykologiska perspektivet Socialpsykologiska perspektivet Socialpsykologi Vi är i allra högsta grad sociala varelser. Vi påverkas av och är beroende av varandra, kommunicerar med varandra på många olika sätt och bildar grupper

Läs mer

Psykologi A Moment 3 Behov och känslor. Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka?

Psykologi A Moment 3 Behov och känslor. Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka? Psykologi A Moment 3 Behov och känslor Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka? Behov och känslor Våra behov hänger ihop med våra känslor Får vi inte våra behov tillfredställda

Läs mer

Studiehandledning till Pedagogiskt ledarskap. Författare: Anna-Karin Axelsson, Agneta Blohm

Studiehandledning till Pedagogiskt ledarskap. Författare: Anna-Karin Axelsson, Agneta Blohm Studiehandledning till Pedagogiskt ledarskap Studiehandledningen tar upp innehållet i de 10 kapitlen i boken som är skriven för Barn- och fritids-, Humanistiska-, Samhällsvetar- och Tekniska programmet,

Läs mer

MEDIER, SAMHÄLLE OCH KOMMUNIKATION

MEDIER, SAMHÄLLE OCH KOMMUNIKATION MEDIER, SAMHÄLLE OCH KOMMUNIKATION Ämnet medier, samhälle och kommunikation har sin bas inom medie- och kommunikationsvetenskap, journalistikvetenskap och samhällsvetenskap. Det behandlar såväl traditionella

Läs mer

Missbrukspsykologi. En introduktion till ämnet. Claudia Fahlke, professor & leg psykolog

Missbrukspsykologi. En introduktion till ämnet. Claudia Fahlke, professor & leg psykolog Missbrukspsykologi En introduktion till ämnet Claudia Fahlke, professor & leg psykolog Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset claudia.fahlke@psy.gu.se

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

PSYKIATRI. Ämnets syfte

PSYKIATRI. Ämnets syfte PSYKIATRI Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

- Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda.

- Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda. 1 PSYKOTERAPI ALA PETRI - Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda. - Definition av psykoterapi: Psykoterapi är en behandlingsmetod väl förankrad i psykologisk

Läs mer

Klinisk psykologi. Klinisk psykologi - Psykologi 2a Inlämningsuppgift - SA13A Söderslättsgymnasiet, Trelleborg

Klinisk psykologi. Klinisk psykologi - Psykologi 2a Inlämningsuppgift - SA13A Söderslättsgymnasiet, Trelleborg Klinisk psykologi - Psykologi 2a Inlämningsuppgift - SA13A Söderslättsgymnasiet, Trelleborg Klinisk psykologi Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Klinisk psykologi: psykisk

Läs mer

Tiden läker inte alla sår. Information om barn som upplevt våld

Tiden läker inte alla sår. Information om barn som upplevt våld Tiden läker inte alla sår Information om barn som upplevt våld Barn och våld inom familjen Med våld i par- och närrelationer avses i vid bemärkelse våld som någon använder inom familjen eller i andra släkt-

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Psykologi 14.9.2009. 2. Vad avses med temperament? Hur borde föräldrar och lärare beakta barnets temperament?

Psykologi 14.9.2009. 2. Vad avses med temperament? Hur borde föräldrar och lärare beakta barnets temperament? Psykologi 14.9.2009 1. Den positiva psykologins idé är att betona människans resurser och starka sidor snarare än hennes svagheter, brister och begränsningar. Vad kan den positiva psykologin bidra med

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Gruppens psykologi. Attributionsteori

Gruppens psykologi. Attributionsteori SOCIALPSYKOLOGI Sjukgymnastutbildningen KI, T2 Aila Collins Department of Clinical Neuroscience Karolinska Institute Stockholm, Sweden Begrepp och teorier som kommer att tas upp: Hur vi ser på oss själva

Läs mer

Det sitter inte i viljan. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogiska verktyg.

Det sitter inte i viljan. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogiska verktyg. Det sitter inte i viljan Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogiska verktyg. För att kunna stödja personer med neuropsykiatriska funktionshinder i vardag, studier och yrkesliv behöver vi

Läs mer

SOCIALPSYKOLOGI Sjukgymnastutbildningen KI, T2. Aila Collins Department of Clinical Neuroscience Karolinska Institute Stockholm, Sweden

SOCIALPSYKOLOGI Sjukgymnastutbildningen KI, T2. Aila Collins Department of Clinical Neuroscience Karolinska Institute Stockholm, Sweden SOCIALPSYKOLOGI Sjukgymnastutbildningen KI, T2 Aila Collins Department of Clinical Neuroscience Karolinska Institute Stockholm, Sweden Begrepp och teorier som kommer att tas upp: Hur vi ser på oss själva

Läs mer

Kursplan - Grundläggande engelska

Kursplan - Grundläggande engelska 2012-11-02 Kursplan - Grundläggande engelska Grundläggande engelska innehåller fyra delkurser, sammanlagt 450 poäng: 1. Nybörjare (150 poäng) GRNENGu 2. Steg 2 (100 poäng) GRNENGv 3. Steg 3 (100 poäng)

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: VD 2007-06-26 Gäller fr.o.m.: HT 2012, rviderad 2010-06-01 Version: 2 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Studiehandledningen omfattar Inledning samt 8 kapitel och är skriven för GY 2011.

Studiehandledningen omfattar Inledning samt 8 kapitel och är skriven för GY 2011. Studiehandledning till Specialpedagogik 1, Sanoma Utbildning 2011 Studiehandledningen omfattar Inledning samt 8 kapitel och är skriven för GY 2011. I kapitlen finns frågeställningar och diskussionsuppgifter

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet religionskunskap

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet religionskunskap Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Små barn om vikten av trygghet för lek och lärande, hemma och i förskolan

Små barn om vikten av trygghet för lek och lärande, hemma och i förskolan MALIN BROBERG BIRTHE HAGSTRÖM ANDERS BROBERG Små barn om vikten av trygghet för lek och lärande, hemma och i förskolan Anders.Broberg@psy.gu.se Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet Referenser

Läs mer

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014 GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar 32 FOTO MIKAEL M JOHANSSON tänkandet Retorikundervisningen blir en chans för eleverna att träna och utveckla sitt språk menar Linnéa Skogqvist-Kasurinen. Genom undervisning

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är:

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är: Ung med ADHD Det här faktabladet är skrivet till dig som är ung och har diagnosen ADHD. Har det hänt att någon har klagat på dig när du har haft svårt för att koncentrera dig? Förstod han eller hon inte

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten Kommunikation är kultur, kultur är kommunikation. 3 February 1932) (Stuart McPhail Hall 1932-2014) Kultur Samspelet i

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer

AD/HD självskattningsskala för flickor

AD/HD självskattningsskala för flickor AD/HD självskattningsskala för flickor Använd för varje påstående någon av siffrorna nedan för att visa hur väl den känslan eller det beteendet stämmer in på dig. 0 = det är inte alls som jag; det händer

Läs mer

Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning.

Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning. Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning. Studieenheter utgår från målen för kursen. Studiehandledningen hjälper den studerande att nå målen

Läs mer

Religionskunskap. Syfte

Religionskunskap. Syfte Religionskunskap Syfte Religion och livsåskådning är en central del av mänsklig kultur. Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter Malin Gustavsson Flickor, pojkar och samma MöjliGheter hur du som förälder kan bidra till mer jämställda barn Alla barn har rätt att uppleva att de duger precis som de människor de är. Det ska inte göra

Läs mer

Engelskaläxa glosor samt fraser till berättelsen En sommar i Storbritannien

Engelskaläxa glosor samt fraser till berättelsen En sommar i Storbritannien Instruktioner Part 1: Glosor - träna på att uttala, stava samt veta vad den svenska motsvarigeten till ordet är. Glosorna får du i pappersform varannan måndag (jämna veckor), för att sätta i din läxpärm.

Läs mer

Kognitiv och biologisk psykologi!

Kognitiv och biologisk psykologi! Kognitiv och biologisk psykologi! På lektionen v. 13 får du/ni möjlighet att arbeta med följande inlämningsuppgift, antingen enskilt eller tillsammans i grupp. Uppgiften vill jag ha mailad till mig senast

Läs mer

BARNET I FÖRSKOLAN. Ämnets syfte

BARNET I FÖRSKOLAN. Ämnets syfte BARNET I FÖRSKOLAN Ämnet barnet i förskolan behandlar hur förskolebarn lär sig förstå omvärlden samt förskolans mål och verksamhet. Ämnet handlar om vardagssituationer i förskolan och den vuxnes roll i

Läs mer

svenska kurskod: sgrsve7 50

svenska kurskod: sgrsve7 50 Svenska Kurskod: SGRSVE7 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ämnet handlar om hur språket är uppbyggt och fungerar samt hur det kan användas. Kärnan i ämnet är språk

Läs mer

Likabehandlingsplan inklusive handlingsplan för jämställdhet

Likabehandlingsplan inklusive handlingsplan för jämställdhet KÅSAN I UR OCH SKUR AB Likabehandlingsplan inklusive handlingsplan för jämställdhet Mål: En förskola utan kränkande behandling Vad är kränkande behandling? Gemensamt för all kränkande behandling är att

Läs mer

Sociala berättelser och seriesamtal

Sociala berättelser och seriesamtal Sociala berättelser och seriesamtal Claudia Chaves Martins, kurator Gun Persson Skoog, specialpedagog Autismcenter för barn & ungdom Agenda Presentation Bakgrund Seriesamtal Lunch Sociala berättelser Summering,

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

BVC-rådgivning vid problem runt trots, aggressivitet och uppfostran

BVC-rådgivning vid problem runt trots, aggressivitet och uppfostran Centrala Barnhälsovården 2013-11-01 BVC-rådgivning vid problem runt trots, aggressivitet och uppfostran Förebyggande strategier för BVC-sjuksköterskan: Lyssna alltid på hur föräldrarna pratar om sitt barn,

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

Vad är det för skillnad?

Vad är det för skillnad? Vad är det för skillnad? Olika pedagogisk grundsyn leder till olika sätt att bemöta barn med autism Ulrika Aspeflo Jag hör ofta kollegor säga att alla vi som arbetar med barn med autism arbetar på ungefär

Läs mer

SERVICE OCH BEMÖTANDE

SERVICE OCH BEMÖTANDE SERVICE OCH BEMÖTANDE Ämnet service och bemötande behandlar hur man i servicesituationer möter kunder eller gäster på ett yrkesmässigt sätt. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet service och bemötande ska

Läs mer

LEKTION 2 Användbarhet

LEKTION 2 Användbarhet LEKTION Användbarhet Uppmärksamma det positiva Fundera och skriv ner olika situationer där barnet gör något positivt och du kan ge ditt barn uppmärksamhet och beröm. Fundera och skriv ner på vilket sätt

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

Underlag för självvärdering

Underlag för självvärdering Underlag för självvärdering Se nedanstående rubriker och frågor som stöd när du gör din självvärdering. Det är inte vad du bör tänka/göra/säga utan det du verkligen tänker/gör/säger/avser. Skriv gärna

Läs mer

NISSAN HÄLSOCENTER. Meditation. Yoga & QiGong. Personlig utveckling. Healing. Färglära. Hypnos & Regression Tänk kreativt! Lev positivt!

NISSAN HÄLSOCENTER. Meditation. Yoga & QiGong. Personlig utveckling. Healing. Färglära. Hypnos & Regression Tänk kreativt! Lev positivt! NISSAN HÄLSOCENTER Yoga & QiGong Meditation Personlig utveckling Healing Färglära Hypnos & Regression Tänk kreativt! Lev positivt! KURSER VÅREN 2015 YOGA & QIGONG nybörjar- och fortsättningskurs HATHA-YOGA

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Översikt. 1. Avgränsa kognitiv psykologi. Prototyper och scheman. 2. Tillämpade/praktiska skäl

Översikt. 1. Avgränsa kognitiv psykologi. Prototyper och scheman. 2. Tillämpade/praktiska skäl Översikt Socialpsykologi och lite om sociala reaktioner på datorer Nils Dahlbäck nilda@ida.liu.se http://www.ida.liu.se/~nilda Prototyper och scheman Social påverkan - Åskådarbeteende - Konformitet - Lydnad

Läs mer

FAKTAAVSNITT: ARBETSMINNE TEORETISK MODELL

FAKTAAVSNITT: ARBETSMINNE TEORETISK MODELL FAKTAAVSNITT: ARBETSMINNE TEORETISK MODELL Begreppet arbetsminne började användas på 1960-talet. Tidigare skrevs det istället om korttidsminne som handlar om vår förmåga att under en kort tid hålla information

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm j h Elevenkät Årskurs 4 Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2007 k l Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv.

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Hundlära En grund att se från, av Mikael Wilmarsgård

Hundlära En grund att se från, av Mikael Wilmarsgård 1 Hundlära En grund att se från, av Förstärkning genom belöning, korrigering och förväntan är vägarna vi använder i traditionellträning. Men vad förstärker vi egentligen? Beroende på vart, när och hur

Läs mer

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 KEDS Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 Avsikten med detta formulär är att ge en bild av ditt nuvarande tillstånd. Vi vill alltså att du försöker gradera hur du mått de senaste två veckorna. Formuläret

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer