RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den COM(2014) 225 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 2201/2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 SV SV

2 INLEDNING Medborgarnas ökade rörlighet inom unionen 1 har lett till att allt fler familjer har fått en internationell dimension, framför allt genom att familjemedlemmar är av olika nationaliteter, är bosatta i olika medlemsstater eller är bosatta i en medlemsstat där en eller flera av dem inte är medborgare. Enligt artikel 81 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska unionen anta åtgärder för ett rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor som har gränsöverskridande följder. Om familjer splittras är ett sådant samarbete särskilt viktigt för att se till att barnen omfattas av klara och tydliga rättsregler som garanterar att de kan upprätthålla relationer med alla personer som har föräldraansvar för dem och som kanske lever i olika medlemsstater. Förordning (EG) nr 1347/2000, som innehåller bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar om äktenskapsskillnad, hemskillnad och annulering av äktenskap, samt domar om föräldraansvar för gemensamma barn, var den första EU-rättsakten om rättsligt samarbete i familjerättsliga ärenden 2. Denna förordning upphävdes genom förordning (EG) nr 2201/ (känd som Bryssel IIa-förordningen och i det följande kallad förordningen). Förordningen utgör grundvalen för det rättsliga samarbetet inom unionen i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar. Den är sedan den 1 mars 2005 tillämplig i alla medlemsstater utom Danmark 4. Förordningen innehåller enhetliga bestämmelser för att lösa behörighetskonflikter mellan medlemsstaterna och underlättar den fria rörligheten för domar, officiella handlingar och överenskommelser inom unionen genom att fastställa bestämmelser för deras erkännande och verkställighet i andra medlemsstater. Den utgör ett komplement till Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn 5 (nedan kallad 1980 års Haagkonvention) och innehåller särskilda bestämmelser om flera av de bestämmelser som finns i Haagkonventionen av den 19 oktober 1996 om behörighet, Under 2011 var 33,3 miljoner utländska medborgare bosatta i EU-27, vilket utgjorde 6,6 % av den totala befolkningen. En majoritet, 20,5 miljoner, var medborgare från länder utanför unionen, medan resterande 12,8 miljoner var medborgare från andra medlemsstater i EU. Eftersom medborgarskap är något som kan förändras är det meningsfullt att även presentera uppgifter baserade på födelseland. Det fanns 48,9 miljoner utlandsfödda som var bosatta i unionen 2011, vilket utgjorde 9,7 % av den totala befolkningen. Av dessa var 32,4 miljoner födda utanför unionen och 16,5 miljoner födda i en annan medlemsstat i unionen (Statistics in Focus, 31/2012: Nearly two-thirds of the foreigners living in EU Member States are citizens of countries outside the EU-27, Eurostat). Rådets förordning (EG) nr 1347/2000 av den 29 maj 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars gemensamma barn, EGT L 160, , ändrad genom rådets förordning (EG) nr 2116/2004 av den 2 december 2004, EUT L 367, Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000, EUT L 338, , s. 1. I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av denna förordning, som därför inte är bindande för eller tillämplig i Danmark. I denna rapport innefattar termen medlemsstater därför inte Danmark. Konventionen är tillämplig i alla medlemsstater. 2

3 tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn 6 (nedan kallad 1996 års Haagkonvention). 7 Förordningen innehåller inte bestämmelser om vilken lagstiftning som är tillämplig i gränsöverskridande tvister inom de områden som omfattas av den. När det gäller vilken lagstiftning som ska vara tillämplig uppmanade Europeiska rådet kommissionen redan i november 2004 att lägga fram en grönbok om lagkonflikter i frågor om äktenskapsskillnad 8. År 2006 lade kommissionen fram förslag till ändringar av förordningen om domstols behörighet och till nya bestämmelser om tillämplig lag i äktenskapsmål (nedan kallad kommissionens förslag från 2006 om ändring av förordningen) 9. Eftersom rådet inte kunde nå enighet om bestämmelserna om tillämplig lag drog kommissionen tillbaka sitt förslag från 2006 om ändring av förordningen 10. På grundval av nya förslag från kommissionen 11 enades 14 medlemsstater om att etablera ett fördjupat samarbete sinsemellan 12 och antog förordning (EU) nr 1259/2010 som innehåller bestämmelser om vilken lag som är tillämplig för äktenskapsskillnad och hemskillnad 13 (nedan kallad Rom III-förordningen). Det var första gången ett fördjupat samarbete utnyttjades i unionen. Ett fördjupat samarbete är öppet för alla medlemsstater och målet är att alla medlemsstater ska ansluta sig till Rom IIIförordningen. Sedan Rom III-förordningen antogs har ytterligare två medlemsstater beslutat sig för att delta i det fördjupade samarbetet Rådets beslut av den 19 december 2002 om bemyndigande för medlemsstaterna att i gemenskapens intresse underteckna 1996 års Haagkonvention om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn, EUT L 48, , s. 1. Konventionen är tillämplig i alla medlemsstater utom Belgien och Italien, som har undertecknat men ännu inte ratificerat konventionen. Förordningen är tillämplig i) när barnet har hemvist i en medlemsstat, och ii) när det gäller erkännande och verkställighet av en dom som meddelats i en annan medlemsstat, även när barnet har hemvist i ett tredjeland som är part i konventionen, artikel 61. Haag-programmet för stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen, antaget av Europeiska rådet den 4 5 november Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2201/2003 när det gäller domstols behörighet och nya bestämmelser om tillämplig lag i äktenskapsmål (KOM (2006) 399 slutlig). EUT C 109, , s. 7. Förslag till rådets beslut nr /2010/EU om bemyndigande att upprätta ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad (KOM(2010) 104 slutlig /0066 (APP)), förslag till rådets förordning om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad (KOM(2010) 105 slutlig-2010/0067 (CNS)). Rådets beslut av den 12 juli 2010 om bemyndigande att upprätta ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad (2010/405/EU), EUT L 189, , s. 12. De 14 medlemsstater som upprättade ett fördjupat samarbete var Belgien, Bulgarien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Lettland, Luxemburg, Ungern, Malta, Österrike, Portugal, Rumänien och Slovenien. Rådets förordning (EU) nr 1259/2010 av den 20 december 2010 om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad, EUT L 343, , s. 10. Rom III-förordningen är tillämplig i de 14 ursprungliga medlemsstaterna sedan den 21 juni Rom III-förordningen kommer att bli tillämplig i Litauen fr.o.m. den 22 maj 2014 (EUT L 323, , s. 18) och i Grekland fr.o.m. den 29 juli 2015 (EUT L 23, , s. 41). 3

4 Denna rapport har upprättats enligt artikel 65 i förordningen 15. Den följer upplägget i förordningen genom att i separata avsnitt granska bestämmelserna om domstols behörighet, erkännande och verkställighet av domar och samarbete mellan medlemsstaternas centralmyndigheter. Rapporten handlar också mer specifikt om ett antal övergripande frågor, nämligen återlämnande av barn i fall där en förälder har bortfört barnet, verkställighet av domar och placering av barn i en annan medlemsstat. Rapporten är en första bedömning av tillämpningen av förordningen fram till nu och är inte avsedd att vara uttömmande. Den baseras på den information som har lämnats av medlemmarna i det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område (nedan kallad nätverket) 16, samt på tillgängliga studier 17, kommissionens grönbok om tillämplig lag och domstols behörighet i frågor om äktenskapsskillnad 18, kommissionens förslag från 2006 om ändring av förordningen och det arbete som har gjorts i samband med Haagkonferensen för internationell privaträtt och uppföljningen av 1980 års och 1996 års Haagkonventioner. Den tar slutligen hänsyn till medborgares brev, klagomål, framställningar och Europeiska unionens domstols (nedan kallad EU-domstolen) rättspraxis när det gäller förordningen. 1. DOMSTOLS BEHÖRIGHET 1.1. Äktenskapsmål Med tanke på att antalet internationella par i unionen ökar, liksom antalet skilsmässor, är frågan om domstols behörighet i äktenskapsmål något som berör ett stort antal medborgare varje år 19. Behörighetsreglerna i förordningen har bidragit till att förenkla regelverket i en för I artikel 65 fastställs att kommissionen, senast den 1 januari 2012 och på grundval av information från medlemsstaterna, ska lägga fram en rapport om tillämpningen av förordningen för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Särskilt diskussioner i samband med nätverkets möten och nätverkets svar på kommissionens frågeformulär Se även nätverkets riktlinjer om bästa praxis och gemensamma miniminormer, på Se bilagan till denna rapport. KOM(2005) 82 slutlig. Av omkring 122 miljoner äktenskap i unionen har omkring 16 miljoner (13 %) en gränsöverskridande dimension. Av de 2,4 miljoner äktenskap som ingicks i unionen 2007 tillhörde omkring denna kategori. Detsamma gällde (13 %) av de skilsmässor som ägde rum i unionen samma år (se meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Åtgärder för att undanröja osäkerheten kring frågor rörande internationella pars förmögenhetsförhållanden, KOM(2011) 125 slutlig. Enligt Eurostats uppgifter för 2010 ingås mer än 2,2 miljoner nya äktenskap varje år i unionen och omkring 1 miljon skilsmässor äger rum. 4

5 de inblandade redan svår situation. Det finns emellertid en del problem med dessa regler som har tagits upp 20. För det första kan de alternativa (i stället för hierarkiska) behörighetsreglerna i förordningen i kombination med att det saknas harmoniserade regler om lagkonflikter i unionen uppmuntra en kapplöpning till domstol, dvs. att makar försöker hinna ansöka om äktenskapsskillnad före varandra för att försäkra sig om att den lag som tillämpas gynnar just deras intressen 21. Rom III-förordningen har minskat risken för en kapplöpning till domstol eftersom den innehåller harmoniserade bestämmelser för hur man fastställer vilken lag som ska tillämpas i äktenskapsmål i de deltagande medlemsstaterna. Förordningen är emellertid fortfarande inte tillämplig i alla medlemsstater, vilket innebär att den lag som tillämpas i äktenskapsmål kan variera beroende på vilka bestämmelser om lagkonflikter som gäller i den medlemsstat där ärendet behandlas (Rom III-förordningen eller nationella bestämmelser). Kapplöpningen till domstol kan leda till att en lag tillämpas som svaranden inte tycker sig ha någon anknytning till eller som inte beaktar hans/hennes intressen. Det kan ytterligare försvåra försök till uppgörelser och begränsa utrymmet för medling. För det andra fastställs ingen möjlighet i förordningen för makar att gemensamt komma överens om vilken domstol som ska vara behörig. I unionsrättsakter om privaträttsliga frågor på senare tid märks en tendens mot att tillåta en viss valfrihet för parterna (se t.ex års förordning om underhållsskyldighet 22 eller 2012 års förordning om arvsrätt 23 ). Införandet av en begränsad valfrihet för parterna i förordningen som gör att makar kan komma överens om vilken domstol som ska vara behörig kan vara särskilt bra om båda makarna samtycker till äktenskapsskillnad, i synnerhet eftersom makarna enligt Rom III-förordningen har möjlighet att komma överens om vilken lag som ska tillämpas i deras ärende T.ex. problem med tolkningen av behörighetsregler på grundval av [den medlemsstat] i vilken båda makarna är medborgare (artikel 3.1 b) när båda makarna har medborgarskap i samma två medlemsstater. EU-domstolen har genom att erinra om den enskildes val av behörig domstol, särskilt vid utövande av rätten till fri rörlighet för personer, slagit fast att denna bestämmelse inte kan tolkas som att enbart ett medborgarskap i en stat till vilken stark anknytning finns kan beaktas. Domstolar i de medlemsstater i vilka makarna har medborgarskap har behörighet och makarna får välja att väcka talan vid domstol i en av staterna (mål C-168/08, Hadadi, REG 2009, s. I-06871, punkterna och 58. Ett av målen med kommissionens förslag från 2006 om ändring av förordningen var att förhindra en sådan kapplöpning till domstol genom att fastställa harmoniserade bestämmelser om lagkonflikter i alla medlemsstater. Införandet av harmoniserade bestämmelser om lagkonflikter skulle ha minskat risken för kapplöpning till domstol, eftersom alla domstolar inom EU skulle ha varit skyldiga att tillämpa den lag som fastställs enligt gemensamma regler. Eftersom Rom III-förordningen om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad inte gäller i alla medlemsstater kvarstår risken att det uppstår en kapplöpning till domstol. Rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet, EUT L 7, , s. 1 (nedan kallad förordningen om underhållsskyldighet). Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg, EUT L 201, , s. 107 (nedan kallad förordningen om arvsrätt). 5

6 Redan reaktionerna på kommissionens förslag från 2006 om ändring av förordningen visade att det var nödvändigt att stärka rättssäkerheten och förutsägbarheten genom att införa en begränsad valfrihet för parterna och förhindra en kapplöpning till domstol 24. De visade också att artikel 6, som bekräftar att den behörighet som fastställs enligt artiklarna 3 5 i förordningen är exklusiv kan skapa förvirring och var överflödig, eftersom det beskrivs i artiklarna 3 5 under vilka omständigheter en domstol har exklusiv behörighet 25. De behörighetsregler som föreslås i kommissionens förslag från 2006 om ändring av förordningen, kommissionens förslag från 2011 om makars förmögenhetsförhållanden och behörighetsreglerna i nyare förordningar om privaträttsliga frågor 26 kan ses som en möjlig modell för att förbättra de nuvarande behörighetsbestämmelserna i äktenskapsmål Mål om föräldraansvar Förordningen är tillämplig på alla beslut om föräldraansvar, oberoende av om det finns någon koppling till äktenskapsmål, för att garantera att alla barn behandlas lika. Anledningen är att andelen barn som föds utanför äktenskapet har ökat väsentligt under de senaste två decennierna i nästan alla medlemsstater, vilket innebär att den traditionella familjebildningen har förändrats 27. Mål om föräldraansvar handlar bl.a. om vårdnad om och umgängesrätt till barn. I förordningen fastställs en allmän behörighetsregel baserad på barnets hemvist (artikel 8) för att säkerställa en koppling mellan barnet och den medlemsstat som ska vara behörig 28. Denna princip befästs genom bestämmelserna om behörighet i mål som gäller gränsöverskridande bortföranden av barn (artikel 10). I sådana mål är domstolarna i den medlemsstat där barnet hade sin hemvist omedelbart före bortförandet (nedan kallat ursprungsdomstolen) behörig till dess att barnet har etablerat hemvist i en annan medlemsstat och vissa andra villkor är Kommissionens förslag från 2006 om ändring av förordningen, s. 5. Kommissionens förslag från 2006 om ändring av förordningen, s. 8. Se även mål C-68/7, Sundelind Lopez, REG 2007, s. I Kommissionens förslag om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden, KOM(2011) 126 slutlig (nedan kallad kommissionens förslag rörande mål om makars förmögenhetsförhållanden), förordningen om underhållsskyldighet och förordningen om arvsrätt. Mer än 5 miljoner barn föds varje år inom EU-28 (Statistik från Eurostat för perioden ). Under 2010 föddes omkring 38,3 % utanför äktenskapet, medan motsvarande siffra 1990 var 17,4 % (Eurostat). EU-domstolen har utfärdat riktlinjer för tolkningen av begreppet hemvist i mål C-523/07, A., REG 2009, s. I och mål C-497/10 PPU, Mercredi, REU 2010, s. I När det gäller artiklarna 8 och 10 slog EU-domstolen i synnerhet fast att hemvist ska motsvara den plats som avspeglar det förhållande att barnet i viss utsträckning är integrerat i socialt hänseende och familjehänseende, och att det ankommer på den nationella domstolen att fastställa barnets hemvist mot bakgrund av samtliga faktiska omständigheter i det enskilda fallet. 6

7 uppfyllda, i synnerhet till dess att ursprungsdomstolen har meddelat en dom om vårdnaden som inte innebär att barnet ska återlämnas 29. Även om experter ser positivt på reglerna om överenskommelser om behörig domstol som gynnar samförståndslösningar och i synnerhet undviker att äktenskapsmål och mål om föräldraansvar behandlas av domstolar i olika medlemsstater (artikel 12), har de gett upphov till frågor om tolkningen av de villkor som ska uppfyllas 30. Bestämmelserna om överföring av behörighet till en domstol som är bättre lämpad att pröva målet om det är till barnets bästa (artikel 15) har dessutom orsakat praktiska problem i en del fall, främst på grund av att den anmodade domstolen ofta underlåter att omgående informera den anmodande domstolen om att den accepterar att vara behörig i målet. I brådskande fall kan domstolarna i en medlemsstat vara tvungna att fatta interimistiska beslut om ett barn som befinner sig inom deras jurisdiktion, även om dessa domstolar inte är behöriga att pröva målet i sak (artikel 20). EU-domstolen har utfärdat riktlinjer om hur interimistiska beslut ska tillämpas i ärenden som rör bortföranden av barn. Domstolen har förtydligat att domstolarna i den medlemsstat till vilken barnet har förts inte får fatta ett interimistiskt beslut som innebär att den ena föräldern ges vårdnad om det barn som befinner sig inom deras jurisdiktion, om en domstol som är behörig före bortförandet fattade ett interimistiskt beslut om att tillerkänna en av föräldrarna vårdnaden och detta beslut har förklarats verkställbart i den förstnämnda medlemsstaten 31. Litispendensreglen, dvs. att varje domstol utom den vid vilken talan först väckts ska låta handläggningen av målet vila för att undvika parallella handläggningar i olika medlemsstater och motstridiga domar, har gett upphov till tolkningsfrågor 32. EU-domstolen har förtydligat att denna regel inte är tillämplig när en domstol vid vilken talan om föräldraansvar först har väckts enbart har att pröva ett yrkande om interimistiska åtgärder och en talan om samma åtgärder därefter väcks vid en domstol i en annan medlemsstat som är behörig att pröva målet i sak Tolkningen av det sistnämnda villkoret förtydligades av EU-domstolen i mål C-211/10 PPU, Povse, REU 2010, s. I EU-domstolen slog fast att ett interimistiskt beslut av ursprungsdomstolen inte utgör en dom i vårdnadsfrågan som inte medför att barnet skall återlämnas och därmed inte kan ligga till grund för en överföring av behörigheten till domstolarna i den medlemsstat dit barnet olovligen har bortförts. Om effekten av en interimistisk åtgärd blev att behörigheten avseende frågan om barnets vårdnad förlorades skulle den behöriga domstolen i den medlemsstat där barnet hade sitt hemvist kunna avhållas från att anta ett sådant beslut även om det ligger i barnets intresse (punkterna 47 och 50). I synnerhet enligt artikel Mål C-403/09 PPU, Detiček, REU 2009, I När det gäller denna bestämmelse slog EU-domstolen fast i mål C-497/10 PPU, Mercredi, REU 2010, s. I-14309, att domar från en domstol i en medlemsstat, varigenom domstolen med stöd av Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn avslår en begäran om omedelbart återförande av ett barn till en domkrets i en annan medlemsstat och som avser föräldraansvaret för detta barn, inte har någon inverkan på de domar som meddelas i den sistnämnda medlemsstaten i mål avseende föräldraansvar som redan har anhängiggjorts och som fortfarande pågår där. Mål C-296/10, Purrucker II, REU 2010, s. I

8 Det bör undersökas i vilken utsträckning EU-domstolens tolkning kan införlivas i förordningen, liksom hur vissa bestämmelsers praktiska tillämpbarhet kan förbättras Frågor om domstols behörighet som är gemensamma för äktenskapsmål och mål om föräldraansvar I äktenskapsmål är en domstol i en medlemsstat behörig om i) minst en av makarna har haft sitt hemvist i denna medlemsstat under en viss tid, eller ii) båda makarna är medborgare i denna medlemsstat, oavsett om de är bosatta inom unionen eller i ett tredjeland (artikel 3). Enligt bestämmelserna om behörighet i övriga fall i förordningen (artikel 7) beror det på den berörda medlemsstatens lagstiftning om makar kan väcka talan vid denna medlemsstats domstolar när de är medborgare i olika medlemsstater och är bosatta i ett tredjeland 34. I mål om föräldraansvar ska en domstol i en medlemsstat i regel vara behörig om barnet har sitt hemvist i denna medlemsstat vid den tidpunkt då talan väcks (artikel 8). Om barnet har sitt hemvist i ett tredjeland kan en domstol i en medlemsstat ändå vara behörig om föräldrarna uttryckligen har godtagit detta och det är till barnets bästa (artikel 12). Om föräldrarna inte är överens beror möjligheterna att väcka talan vid en medlemsstats domstol avseende ett barn som har sitt hemvist utanför unionen på lagstiftningen i varje medlemsstat, detta enligt bestämmelserna om behörighet i övriga fall (artikel 14) 35. Att det saknas en enhetlig och heltäckande regel om behörighet i övriga fall för både äktenskapsmål och mål om föräldraansvar leder till att EU-medborgarna inte har samma rätt till rättslig prövning. Medlemsstaternas behörighetsregler baseras i själva verket på olika kriterier och garanterar inte alltid en faktisk rätt att väcka talan vid en domstol, även om sökanden eller svaranden har nära anknytning till en medlemsstat. Detta kan leda till att det uppstår situationer där varken en medlemsstat eller ett tredjeland har behörighet i ett ärende Se kommissionens förslag från 2006 om ändring av förordningen, kommissionens arbetsdokument SEC(2006) 949 konsekvensbedömning, och den studie om behörighet i övriga fall som nämns i bilagan till denna rapport. Den studie om behörighet i övriga fall som nämns i bilagan till denna rapport visar att det finns stora skillnader mellan medlemsstaternas behörighetsregler. Den största skillnaden är att barnets medborgarskap (eller någon av föräldrarnas medborgarskap, vilket ofta är detsamma som barnets) i ungefär hälften av medlemsstaterna är tillräckligt för att fastställa att det är domstolarna i den medlemsstat där medborgarskapet innehas som ska vara behöriga, medan detta inte är fallet i övriga medlemsstater. Även om det i en del av dessa övriga medlemsstater kan finnas behörighetsregler som innebär att en talan under vissa omständigheter får väckas i unionen, finns det ingen garanti för detta. Detta kan bl.a. vara fallet i äktenskapsmål om makarna är bosatta i ett tredjeland där behörighetsreglerna uteslutande baseras på makarnas medborgarskap, eller om makarna är bosatta i olika tredjeländer och bara en av makarnas medborgarskap inte är tillräckligt för att fastställa behörighet och behörighet inte är möjlig där maken senast var bosatt. För ett konkret exempel hänvisas till det ärende som beskrivs i studien om de europeiska reglerna när det gäller internationell privaträtt som nämns i bilagan till denna rapport, där en italiensk medborgare och hans nederländska hustru ingick äktenskap i ett afrikanskt land och var bosatta där i ett antal år. Hustrun, som var diplomat, flyttade av yrkesmässiga skäl till ett asiatiskt land tillsammans med sin make. När paret ville skilja sig visade sig detta vara omöjligt i det asiatiska land där de var bosatta. Det gick inte heller att fastställa behörighet enligt nederländsk eller italiensk lagstiftning om behörighet i äktenskapsmål. Under dessa omständigheter skulle en medlemsstat ha varit behörig enligt förordningen endast om båda makarna var medborgare i samma medlemsstat. 8

9 och till praktiska svårigheter på grund av att det inte finns några gemensamma regler om vilken effekt domar i tredjeland ska ha i unionen 37. Till skillnad från rättsakter på senare tid, som förordningen om underhållsskyldighet och förordningen om arvsrätt, föreskriver förordningen dessutom inte ett forum necessitatis 38. En sådan behörighetsregel krävde Europaparlamentet i sin lagstiftningsresolution av den 15 december 2010 om förslaget till Rom III-förordningen 39. Att det saknas bestämmelser om i vilka fall medlemsstaternas domstolar kan avsäga sig behörighet till förmån för domstolar i ett tredjeland skapar slutligen en betydande osäkerhet 40. Bryssel I-förordningen 41 har nyligen ändrats genom den omarbetade Bryssel I-förordningen 42, bl.a. för att införa en bestämmelse om just detta. Kommissionens förslag och privaträttens utveckling på senare tid 43 kan vara till hjälp vid en översyn av förordningen mot bakgrund av ovannämnda problem och med beaktande av att barnets bästa ska vara den överordnade principen i mål om föräldraansvar. 2. ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET Skyddet av barnets intressen är ett av EU:s viktigaste syften när det gäller bestämmelserna om erkännande och verkställighet som framför allt kommer till uttryck i konkreta formuleringar om barnets grundläggande rätt att bevara kontakten med båda föräldrarna, vilket fastställs i artikel 24 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan). Förordningen är även avsedd att uppnå fri rörlighet för domar i alla äktenskapsmål och mål om föräldraansvar 44. I Stockholmsprogrammet 45 och handlingsplanen för att Se studien om behörighet i övriga fall, vilken nämns i bilaga till denna rapport. Behörighetsregler som i undantagsfall och i synnerhet för att råda bot på situationer där rättsvägran föreligger tillåter att en domstol i en medlemsstat avgör ett mål som har nära anknytning till ett tredjeland, t.ex. när ett förfarande visar sig vara omöjligt i det berörda tredjelandet (t.ex. på grund av inbördeskrig), se skäl 16 i förordningen om underhållsskyldighet. Ett forum necessitatis brukar av tradition anses vara nödvändigt, vilket även har påpekats i parlamentsdebatter i vissa medlemsstater, eller till och med vara en förutsättning för rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6.1 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna studien om behörighet i övriga fall, s. 64. Resolution P7_TA(2010)0477, punkt 3. I synnerhet för mål om föräldraansvar i tredjeländer som inte har undertecknat 1996 års Haagkonvention. Se studien om behörighet i övriga fall som nämns i bilagan till denna rapport. Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, EGT L 12, , s. 1. Rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, EUT L 351, , s. 1 (nedan kallad den omarbetade Bryssel I-förordningen). Förordningen om underhållsskyldighet, kommissionens förslag 2006 om ändring av förordningen, kommissionens förslag om makars förmögenhetsförhållanden, kommissionens förslag om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap (KOM(2010) 127 slutlig), förordningen om arvsrätt, den omarbetade Bryssel I-förordningen. I förordningen föreskrivs att officiella handlingar och överenskommelser måste förklaras verkställbara under samma förutsättningar som domar om de är verkställbara i ursprungsmedlemsstaten. Det förhållandet att intyg som används i exekvatur endast avser domar har orsakat problem. Stockholmsprogrammet (rådets dokument nr 17024/09 JAI 896), punkterna och

10 genomföra Stockholmsprogrammet 46 slogs det fast att ett avskaffande av exekvatur på privaträttens område och ett eventuellt införande av gemensamma miniminormer när det gäller erkännande och verkställighet för domar om föräldraansvar spelar en avgörande roll för kommissionens fortsatta arbete när det gäller privaträttsliga ärenden. Förordningen är den första EU-rättsakten i vilken exekvatur avskaffas i privaträttsliga ärenden när det gäller vissa beslut, närmare bestämt domar som har försetts med intyg om umgängesrätt till barn och domar om återlämnande som har försetts med intyg i ärenden som rör bortföranden av barn. Genom förordningen utvidgades även principen om ömsesidigt erkännande av domar till att gälla alla beslut om föräldraansvar (för att skydda barn oavsett om föräldrarna har ingått äktenskap). Därmed är den första etappen av programmet om ömsesidigt erkännande avklarad i enlighet med Stockholmsprogrammet, vars yttersta mål är att avskaffa exekvatur för alla beslut. Det förhållandet att vissa kategorier av domar inte omfattas av avskaffandet av exekvatur leder till komplicerade, utdragna och kostsamma förfaranden, i synnerhet när det gäller domar i mål om föräldraansvar. Det kan även leda till motsägelsefulla situationer där en medlemsstat enligt förordningen är skyldig att erkänna umgängesrätt (och krav på underhåll för barnet enligt förordningen om underhållsskyldighet), men samtidigt kan vägra att erkänna vårdnad som har tillerkänts genom samma dom. Detta beror på att erkännande, utom när det gäller umgängesrätt och återlämnande av barn i vissa mål om bortföranden, fortfarande kan vägras av de skäl som anges i förordningen och att det krävs en verkställbarhetsförklaring för att domen ska kunna verkställas i en annan medlemsstat 47. När det gäller domar som rör både äktenskapsmål och mål om föräldraansvar har skälet att domarna strider mot medlemsstatens grundläggande rättsordning sällan använts för att vägra erkännande. När det emellertid gäller mål om föräldraansvar har betydande skillnader uppstått i praktiken i form av en bredare eller snävare tillämpning av detta skäl 48. I mål om föräldraansvar har ett ofta åberopat skäl för att vägra erkännande dessutom varit att domen Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 20 april 2010, KOM(2010) 171 slutlig, s. 10, 12, 23. Att förverkliga ett område med frihet, säkerhet och rättvisa för EU-medborgarna Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet. I mål C-195/08 PPU, Rinau, REG 2008, s. I-05271, slog EU-domstolen fast att utom i fall där förfarandet avser ett avgörande som försetts med intyg om att exekvatur ska avskaffas kan varje berörd part få fastställt att ett domstolsavgörande inte ska erkännas, även om någon ansökan om erkännande av avgörande inte har getts in i förväg. I mål C-256/09, Purrucker I, REU 2010, s. I-07353, slog EU-domstolen fast att bestämmelserna om erkännande och verkställighet inte är tillämpliga på interimistiska åtgärder avseende vårdnad som omfattas av artikel 20. Se hänvisningen till studien om tolkningen av undantaget beträffande rättsordning i bilagan till denna rapport. 10

11 meddelats utan att barnet har fått komma till tals 49. I detta sammanhang uppstår det särskilda problem på grund av att medlemsstaterna har olika regler för hur barn ska höras. Det uppstår dessutom komplikationer på grund av att medlemsstaterna inte tolkar termen verkställighet på samma sätt, vilket har lett till att de har olika policy för vilka domar om föräldraansvar som kräver en verkställbarhetsförklaring. Detta får betydande konsekvenser om t.ex. en domstol i en medlemsstat beslutar att en person ska vara vårdnadshavare för ett barn och denna person ansöker om ett pass i en annan medlemsstat. I sådana fall kräver vissa medlemsstater bara att domen om vårdnadshavare ska erkännas, medan andra eftersom utfärdandet av pass utgör en verkställighetshandling kräver en verkställbarhetsförklaring av domen om vårdnadshavare innan passet kan utfärdas. Det bör övervägas om det vore lämpligt att exekvatur även bör avskaffas beträffande andra kategorier av beslut i linje med EU-lagstiftning på senare tid. 50. Hänsyn bör i detta sammanhang tas till hur de nuvarande skälen för vägran att erkänna och verkställa en dom fungerar för att fastställa nödvändiga garantier. Införandet av gemensamma processuella miniminormer, i synnerhet om hur barn ska höras 51, kan stärka förtroendet mellan medlemsstaterna och därmed förbättra tillämpningen av bestämmelserna om erkännande och verkställighet. 3. SAMARBETE MELLAN CENTRALMYNDIGHETER I förordningen fastställs bestämmelser om samarbete mellan centralmyndigheterna i mål om föräldraansvar. Detta samarbete är en förutsättning för en effektiv tillämpning av förordningen. Centralmyndigheterna ska t.ex. samla in och utbyta information om barnets situation (t.ex. i samband med förfaranden som rör vårdnad eller återlämnande av barn), hjälpa vårdnadshavare att få sina domar erkända och verkställda (i synnerhet när det gäller umgängesrätt och återlämnande av barn) och underlätta medling. Centralmyndigheterna träffas dessutom regelbundet inom det europeiska rättsliga nätverket för att utbyta synpunkter på varandras praxis och även bilateralt för att diskutera pågående ärenden Andra skäl som ofta åberopats vid vägran att erkänna domar har varit att domen har meddelats mot en utebliven svarande, underlåtenhet att följa det förfarande som fastställs i förordningen för placering av barn i en annan medlemsstat och det faktum att domen meddelades utan att den berörda föräldern har fått möjlighet att yttra sig. Dessa är viktiga skäl som har att göra med rätten till ett effektivt rättsmedel och till en rättvis rättegång, vilken garanteras i artikel 47 i stadgan. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande, förordningen om underhållsskyldighet och den omarbetade Bryssel I-förordningen. Se även bl.a. övervägandet av framtida miniminormer om delgivningen av handlingar rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur. Sedan 2010 har 155 ärenden diskuterats under bilaterala möten. 11

12 Centralmyndigheternas samarbete, i synnerhet i samband med bilaterala diskussioner, har visat sig vara till stor nytta i samband med gränsöverskridande bortföranden av barn. När det gäller sådana ärenden nämns uttryckligen i Stockholmsprogrammet att man, förutom att effektivt genomföra befintliga rättsliga instrument på området, bör undersöka möjligheten att utnyttja familjerådgivning på internationell nivå, samtidigt som god praxis i medlemsstaterna ska beaktas. En arbetsgrupp inom det europeiska rättsliga nätverket har därför fått i uppdrag att lägga fram förslag om hur användningen av familjerådgivning effektivt kan förbättras i samband med internationella bortföranden av barn 53. Även om bestämmelserna om samarbete på det hela taget fungerar väl anses de inte vara tillräckligt specifika. Experter har framför allt rapporterat problem när det gäller skyldigheten att samla in och utbyta information om barnets situation 54. Huvudproblemen gäller tolkningen av denna bestämmelse, det faktum att förfrågningar om information inte alltid har hanterats skyndsamt och översättningen av den information som utbyts. Det finns även stora skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller den hjälp centralmyndigheterna erbjuder vårdnadshavare som ansöker om verkställighet för domar om deras umgängesrätt. Bestämmelserna om samarbete skulle kunna bli mer effektiva om man hämtade inspiration från andra familjerättsliga rättsakter (särskilt förordningen om underhållsskyldighet) eller utarbetade riktlinjer för god praxis på samma sätt som det europeiska rättsliga nätverkets riktlinjer för bortföranden av barn 55. Kommissionen kommer dessutom att bidra till att stärka förtroendet mellan medlemsstater, bl.a. tillsammans med medlemsstaternas barnavårdsmyndigheter, för att förbättra förståelsen för gränsöverskridande ärenden och beslut som har fattas i en annan medlemsstat. 4. FÖRÄLDRARS BORTFÖRANDEN AV BARN TILL ANDRA LÄNDER: DOMAR OM ÅTERLÄMNANDE När föräldrar lever tillsammans har de normalt gemensamt ansvar för sina barn. Vid en separation eller skilsmässa måste föräldrarna, tillsammans eller genom att gå till domstol, besluta hur deras ansvar ska se ut i fortsättningen. En av de största riskerna som barn utsätts för i samband med separation eller skilsmässa är emellertid att den ena föräldern för ut barnet från det land där han eller hon är bosatt. De skadliga effekterna av föräldrars bortföranden av barn på barnet och den förälder som blir kvar är tillräckligt allvarliga för att ha föranlett åtgärder både internationellt och på EU-nivå. Ett av de främsta målen med förordningen är att avskräcka från bortföranden av barn mellan medlemsstater och att skydda barnet mot de skadliga effekterna genom att fastställa Se rådets dokument 16121/10, JUSTCIV 194, av den 12 november 2010, Slutsatser från det ministerseminarium som det belgiska ordförandeskapet anordnade avseende internationell familjerådgivning i händelse av internationella bortföranden av barn, på Artikel 55 a. Nätverkets riktlinjer om bästa praxis och gemensamma miniminormer: 12

13 förfaranden som innebär att barnet omgående återlämnas till den medlemsstat där han eller hon hade sitt hemvist omedelbart före bortförandet 56. I detta avseende utgör förordningen ett komplement till 1980 års Haagkonvention genom att förtydliga en del aspekter, i synnerhet hur barn ska höras, tidsfristen för att fatta ett beslut när en ansökan om återlämnande har gjorts och skälen för att inte återlämna barnet. Genom förordningen införs även bestämmelser om fall där det föreligger motstridiga domar i olika medlemsstater om att barnet ska återlämnas respektive inte återlämnas. EU-domstolen och Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna har i sin rättspraxis när det gäller bortföranden av barn fastställt ett antal principer där den viktigaste faktorn är barnets bästa. EU-domstolen har slagit fast principen att syftet med förordningen är avskräcka från bortföranden av barn mellan medlemsstaterna och se till att barn omedelbart återförs 57. Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna 58 har å sin sida slagit fast att när det väl har konstaterats att ett barn olovligen har bortförts är medlemsstaterna skyldiga att göra tillräckliga och effektiva ansträngningar att se till att barnet återförs och att underlåtenhet att göra sådana ansträngningar utgör en överträdelse av rätten till familjeliv i artikel 8 i konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (nedan kallad konventionen) 59. I förordningen föreskrivs att den domstol till vilken en ansökan om att barnet ska återlämnas ställs måste meddela dom inom sex veckor från det att ansökan ingavs. Medlemsstaternas domstolar har inte alltid lyckats respektera denna tidsfrist 60. Det står emellertid klart, vilket även har bekräftats av experter, att en tidsfrist på sex veckor för beslut är avgörande för att understryka vikten av att barn snabbt återförs. Om det föreligger en konflikt mellan en dom om att barnet inte ska återlämnas, som fattats av en domstol i den medlemsstat till vilken barnet fördes, och en senare dom om att barnet ska År 2008 gjordes 706 ansökningar om återlämnande mellan medlemsstaterna. Statistiken visar att återlämnande ägde rum mellan medlemsstaterna i 52 % av fallen 2008 och i 39 % av fallen när den anmodande staten var ett tredjeland. Statistisk analys av ansökningar under 2008 på grundval av Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn Del II Regional Report, Prel. Doc. No 8 B uppdatering i november 2011 för den särskilda kommissionen i juni 2011, tillgänglig på Mål C-195/08 PPU, Rinau, REG 2008, s. I-05271, punkt 52. Se t.ex. målen Šneersone och Kampanella mot Italien (ansökan nr 14737/09), punkt 85 iv, Iglesias Gil och A.U.I. mot Spanien (ansökan nr 56673/00), Ignaccolo-Zenide mot Rumänien (ansökan nr 31679/96), Maire mot Portugal (ansökan nr 48206/99), PP mot Polen (ansökan nr 8677/03) och Raw mot Frankrike (ansökan nr 10131/11). Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna har i vissa ärenden även slagit fast att det kan utgöra en överträdelse av artikel 8 i konventionen om ett barn återförs, i synnerhet om man finner att den anmodande domstolen inte i tillräcklig grad tagit hänsyn till hur allvarliga svårigheter barnet sannolikt skulle möta när han/hon återvänder till ursprungsstaten, att den anmodade domstolen inte på ett välinformerat sätt kunde bedöma om en risk i den mening som avses i artikel 13 b i 1980 års Haagkonvention förelåg eller om den anmodade domstolen underlät att faktiskt undersöka sökandens påståenden enligt artikel 13 b i 1980 års Haagkonvention. Se t.ex. målen Šneersone och Kampanella mot Italien (ansökan nr 14737/09), punkt 95, B mot Belgien (ansökan nr 4320/11), punkt 76, X mot Lettland (ansökan nr 27853/09), punkt 119. Under 2008 hanterades 15 % av ansökningarna mellan medlemsstaterna inom sex veckor: se den statistiska analys som nämns i fotnot

14 återlämnas, som fattats av ursprungsdomstolen, har den sistnämnda domstolen företräde enligt förordningen för att se till att barnet återlämnas. 61. Om domen har försetts med ett intyg av ursprungsdomstolen krävs ingen exekvatur för domen om återlämnande, dvs. den kan omedelbart erkännas och verkställas av den medlemsstat till vilken barnet har förts. Det behövs alltså ingen verkställbarhetsförklaring och erkännande kan inte vägras 62. En sådan dom om återlämnande behöver inte föregås av ett slutligt beslut om vårdnaden om barnet, eftersom syftet med domen om återlämnande delvis är att göra det möjligt att fatta beslut i vårdnadsfrågan 63. Ursprungsdomstolen utfärdar bara intyget för domen om återlämnande om vissa rättssäkerhetsgarantier har tillämpats under förfarandet, i synnerhet att parterna och barnet har fått komma till tals 64. Till följd av skillnaderna mellan medlemsstaterna när det gäller tillämpningen av sådana rättssäkerhetsgarantier, i synnerhet när det gäller hörande av barnet, kan det uppstå problem i verkställighetsskedet. Mot bakgrund av det föregående kan det undersökas om ett införlivande i förordningen av EU-domstolens relevanta rättspraxis skulle underlätta en tillämpning av bestämmelserna om utfärdande av domar om återlämnande. Ett införande av gemensamma miniminormer när det gäller hörande av barn bör även övervägas för att effektivisera förfarandet när det gäller domar om återlämnande. 5. FRÅGOR OM ALLMÄN VERKSTÄLLIGHET Flera frågor som rör verkställigheten är gemensamma för mål om föräldraansvar och domar om återlämnande i samband med föräldrars bortföranden av barn. I förordningen föreskrivs att varje dom som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat och som har förklarats vara verkställbar ska verkställas i den verkställande medlemsstaten på samma villkor som om den hade meddelats i den medlemsstaten 65. Eftersom verkställighetsförfarandet styrs av lagstiftningen i den verkställande medlemsstaten och det finns skillnader mellan ländernas lagstiftning uppstår det problem i samband med verkställandet av domar om föräldraansvar. En del länders system innehåller inga särskilda bestämmelser om verkställandet av familjerättsliga beslut och parterna måste använda samma Artiklarna 11.8 och 42. Eftersom syftet med förordningen är ett snabbt återlämnande av barnet kan ett intyg utfärdat av ursprungsdomstolen avseende domen om återlämnande inte överklagas. De enda grunder som kan åberopas mot intyget är att det måste rättas eller att det uppstått tvivel avseende dess äkthet enligt lagstiftningen i ursprungsmedlemsstaten, artikel 43.2 och mål C-211/10 PPU, Povse, REU 2010, s. I-06673, punkt 73. Mål C-211/10 PPU Povse, REU 2010, s. I-06673, punkt 53. Enligt domen i mål C-195/08, Rinau, REG 2008, s. I-05271, påverkas, när ett avgörande om att inte återlämna barnet väl har fattats och meddelats ursprungsdomstolen, inte utfärdandet av ett intyg om återlämnande av att nämnda avgörande inte har blivit slutligt eller av att det har upphävts, såvitt barnet inte har återlämnats. Liknande garantier ska tillämpas beträffande domar om umgängesrätt till barn som har försetts med intyg. Artikel 47 14

15 förfaranden som för vanliga civilrättsliga eller handelsrättsliga beslut, där man inte tar hänsyn till det faktum att förseningar i mål som rör föräldraansvar kan få irreparabla följder 66. Tillämpningen av olika förfaranden i medlemsstaterna (t.ex. när det gäller rätten att överklaga, som innebär att domen inte vinner laga kraft) innebär att det inte finns någon garanti för att domar verkställs effektivt och skyndsamt. När det framför allt gäller verkställandet av domar om återlämnande i samband med bortföranden av barn föreskrivs i förordningen att domar om återlämnande som har försetts med intyg och utfärdats av ursprungsdomstolen ska verkställas i den verkställande medlemsstaten på samma villkor som om den hade meddelats där, och att domen inte kan verkställas om det strider mot en senare verkställbar dom 67. EU-domstolen har i sin rättspraxis stärkt ursprungsdomstolarnas ställning. Det innebär att verkställandet av en dom om återlämnande som har försetts med intyg inte kan överklagas vid en domstol i den verkställande medlemsstaten och att en senare verkställbar dom bara kan hänvisa till en dom som meddelats av ursprungsdomstolen. Det är dessutom bara ursprungsdomstolarna som får pröva överklaganden som rör deras rättsskipning, en ansökan om uppskov med verkställigheten av en dom om återlämnande försedd med intyg och en förändring av de omständigheter som inträffar efter domen om återlämnande försedd med intyg som kan innebära att barnets bästa allvarligt äventyras 68. Domstolen i den verkställande medlemsstaten kan på motsvarande sätt inte invända mot verkställandet av en med intyg försedd dom om återlämnande av barn med hänvisning till att ursprungsdomstolen kan ha åsidosatt bestämmelserna om intyg, tolkade i enlighet med artikel 24 om barns rättigheter i stadgan, eftersom det endast är ursprungsdomstolen 69 som är behörig att avgöra huruvida ett sådan åsidosättande föreligger. Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna har fört ett liknande resonemang i sin rättspraxis 70. I praktiken kvarstår problem när det gäller verkställandet av domar om återlämnande 71, antingen med verkställandet i den medlemsstat dit barnet förs av en dom om återlämnande som meddelats av en domstol i den medlemsstaten 72, eller med verkställandet i den medlemsstaten av en med intyg försedd dom om återlämnande som meddelats av ursprungsdomstolen. Verkställighetsförfarandena styrs av lagstiftningen i den verkställande medlemsstaten och verkställighetsmetoderna skiljer sig mellan medlemsstaterna. I vissa medlemsstater kan verkställighetsförfarandena pågå i över ett år eftersom de verkställande Se den jämförande studie om verkställighetsförfaranden i familjerättsliga förfaranden som nämns i bilagan till denna rapport. Samma verkställighetsbestämmelser gäller i fråga om domar som rör umgängesrätt till barn som har försetts med intyg, artikel 47. Mål C-211/10 PPU, Povse, REU 2010, s. I-06673, punkterna Mål C-491/10, Zarraga, REU 2010, s. I Mål Povse mot Österrike (ansökan nr 3890/11), punkterna Klagomål från medborgare rör mestadels omständliga verkställighetsförfaranden, utdragna förhandlingar och skillnader i praxis mellan nationella myndigheter. Se t.ex. målen vid Europadomstolens för de mänskliga rättigheterna: PP mot Polen (ansökan nr 8677/03), Shaw mot Ungern (ansökan nr 6457/09), Raw m.fl. mot Frankrike (ansökan nr 10131/11). 15

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 27.10.2010 2010/0067(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 januari 2002 ARBETSDOKUMENT om kommissionens förslag till rådets förordning om domstols

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0190 (CNS) 10767/16 ADD 2 JUSTCIV 184 FÖLJENOT från: inkom den: 30 juni 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Regeringskansliet Faktapromemoria En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Justitiedepartementet 2016-05-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 216 Rekommendation

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om

Lag. RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål

Läs mer

Kommittédirektiv. EU-bodelning. Dir. 2016:74. Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2016

Kommittédirektiv. EU-bodelning. Dir. 2016:74. Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2016 Kommittédirektiv EU-bodelning Dir. 2016:74 Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2016 Sammanfattning Om en bodelning eller någon annan fråga som rör makars eller registrerade partners förmögenhetsförhållanden

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK. om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad. (framlagt av kommissionen)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK. om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad. (framlagt av kommissionen) EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.3.2005 KOM(2005) 82 slutlig GRÖNBOK om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad (framlagt av kommissionen) {SEC(2005) 331} SV SV

Läs mer

Stockholm den 19 september 2016

Stockholm den 19 september 2016 R-2016/1320 Stockholm den 19 september 2016 Till Justitiedepartementet Ju2016/05469/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 juli 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över En omarbetad Bryssel

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 26-38

ÄNDRINGSFÖRSLAG 26-38 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 26.6.2012 2011/0059(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 26-38 Förslag till yttrande Evelyne Gebhardt (PE473.957v01-00)

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM116. Ny Bryssel II-förordning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM116. Ny Bryssel II-förordning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny Bryssel II-förordning Justitiedepartementet 2016-08-15 Dokumentbeteckning KOM(2016) 411 Förslag till rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.07.2006 KOM(2006) 400 slutlig GRÖNBOK OM LAGVAL I FRÅGOR OM MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN, SÄRSKILT NÄR DET GÄLLER DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH ÖMSESIDIGT

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2016/0059(CNS)

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2016/0059(CNS) Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2016/0059(CNS) 9.5.2016 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9 Förslag till betänkande Jean-Marie Cavada (PE580.495v01-00) Domstols behörighet, tillämplig lag samt

Läs mer

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE Den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor ökar ständigt. Detta leder oundvikligen till att de gränsöverskridande förbindelserna utvecklas, vilket i sin tur

Läs mer

Stockholm den 29 juni 2011

Stockholm den 29 juni 2011 R-2011/0759 Stockholm den 29 juni 2011 Till Justitiedepartementet Ju2010/3132/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 april 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över dels EU-kommissionens

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0059(CNS) 6.2.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 11.11.2011 ARBETSDOKUMENT om förslaget till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.3.2016 COM(2016) 108 final 2016/0061 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20 Målnummer: UM7173-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-10-26 Rubrik: En asylansökan från ett i Sverige fött utländskt barn, vars mor beviljats

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.3.2016 COM(2016) 106 final 2016/0059 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.7.2013 COM(2013) 554 final 2013/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2016/0168(NLE) 18.7.2016 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Republiken Österrike och Rumänien att i

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 3-4 december 2015

Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 3-4 december 2015 RIF, dp. 6-7 Rådspromemoria 2015-11-23 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt (L2) Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 3-4 december 2015 Dagordningspunkt

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.3.2011 KOM(2011) 126 slutlig 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i

Läs mer

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010 14.4.2010 Publikationens titel Organisering av den internationella indrivningen av underhållsbidrag Författare Justitieministeriet s publikation Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 30 maj 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0059 (CNS) 8115/16 JUSTCIV 70 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS FÖRORDNING om genomförande av ett

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 april 2012 Ö 939-12 KLAGANDE SH Ombud: Advokat FR MOTPART TH Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat KS SAKEN Överflyttning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 juli 2011 Ö 5155-10 KLAGANDE MB Ombud: Advokat ÅG MOTPART AW Ombud: Advokat AK SAKEN Avvisande av talan ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM62. EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM62. EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol Justitiedepartementet 2014-03-06 Dokumentbeteckning KOM(2014) 46 slutlig Förslag till rådets beslut om

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.1.2004 KOM(2004) 32 slutlig 2004/0009 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som

Läs mer

En kort sammanfattning av hovrättens synpunkter

En kort sammanfattning av hovrättens synpunkter YTTRANDE 2011-01-21 SVEA HOVRÄTT Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Medling i vissa privaträttsliga tvister (Ds 2010:39) Inledning Hovrätten, som inte har

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande

Läs mer

Remissyttrande över. erkännande och verkställighet i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Remissyttrande över. erkännande och verkställighet i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:98

Regeringens proposition 2007/08:98 Regeringens proposition 2007/08:98 Kompletterande bestämmelser till den nya Bryssel IIförordningen Prop. 2007/08:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2008 Fredrik

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden

Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden SAMMANFATTNING

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK. Arv och testamente {SEK(2005) 270} (framlagt av kommissionen)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK. Arv och testamente {SEK(2005) 270} (framlagt av kommissionen) EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 01.03.2005 KOM(2005) 65 slutlig GRÖNBOK Arv och testamente {SEK(2005) 270} (framlagt av kommissionen) SV SV 1. INLEDNING Genom denna grönbok inleds ett

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 30 maj 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0060 (CNS) 8118/16 JUSTCIV 71 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS FÖRORDNING om genomförande av ett

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM107. Fri rörlighet för officiella handlingar. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM107. Fri rörlighet för officiella handlingar. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Fri rörlighet för officiella handlingar Justitiedepartementet 2013-05-29 Dokumentbeteckning KOM (2013) 228 Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.6.2016 COM(2016) 411 final 2016/0190 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

Gränsöverskridande livssituationer i EU

Gränsöverskridande livssituationer i EU GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Gränsöverskridande livssituationer i EU En jämförande studie om civilståndshandlingar

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.5.2015 COM(2015) 195 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av förordning (EG) nr 789/2004 om överföring av lastfartyg och

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. {KOM(2011) 126 slutlig} {SEK(2011) 328 slutlig}

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. {KOM(2011) 126 slutlig} {SEK(2011) 328 slutlig} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Förslag till RÅDETS FÖRORDNING Bryssel den 16.3.2011 KOM(2011) 127 slutlig 2011/0060 (CNS) C7-0094/11 om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 Målnummer: UM8366-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-10-08 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: Dublinförordningen ska tolkas så att ett återkallande av

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Privaträtten inom räckhåll

Privaträtten inom räckhåll Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område Privaträtten inom räckhåll Välkommen till vår webbplats på Internet, ett nytt initiativ för att underlätta tillgången till rättvisa för alla EU-medborgare

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av överenskommelsen om ändring av den nordiska äktenskapskonvention samt med lag om ikraftträdande av de bestämmelser i nämnda överenskommelse som

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 december 2013 Ö 4071-13 KLAGANDE HU Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat IA MOTPART SS Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen:

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:24

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:24 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:24 Målnummer: UM6068-14 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-11-24 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: Vid överklagande av ett beslut om överföring enligt Dublinförordningen

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 Målnummer: UM3885-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-11-17 Rubrik: Lagrum: Bestämmelsen om rätt till rättsligt bistånd och biträde i det omarbetade

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 14 juni 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) PE-CONS 22/16 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 17 november 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0409 (COD) 15490/14 NOT från: till: Ordförandeskapet Rådet DROIPEN 129 COPEN 278 CODEC 2241 Komm. dok. nr:

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Dokument: dok. 8702/12 JUSTCIV 139 COPEN 83 CODEC 973

Dokument: dok. 8702/12 JUSTCIV 139 COPEN 83 CODEC 973 Rådspromemoria 2012-04-16 Justitiedepartementet Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (BIRS) Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 26 27 april 2012 i Luxemburg

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2015/2085(INL) 10.11.2016 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med rekommendationer till kommissionen om skydd för utsatta vuxna (2015/2085(INL)) Utskottet

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 Målnummer: UM8098-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-06-22 Rubrik: Äktenskap med en medborgare i ett tredjeland utgör en sådan anknytning till

Läs mer

Justitieminister Johannes Koskinen

Justitieminister Johannes Koskinen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets förordning (införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till Riksdagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 186/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillämpning av rådets förordning om underhållsskyldighet, av 2 i lagen om centralmyndighet i Finland

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 december 2010 Ö 5591-09 KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm Ombud: Chefsjurist R S MOTPART

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2009/790/EG om bemyndigande för Republiken Polen att tillämpa

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.10.2015 COM(2015) 474 final 2015/0228 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fördelningen av fiskemöjligheterna i enlighet med protokollet om fastställande för en

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2001 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2001 Nr 43 45 INNEHÅLL Nr Sidan 43 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN

EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN FÖR BARN SOM FÖRS BORT VID INTERNATIONELLA VÅRDNADSTVISTER HANDLEDNING EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN FÖR BARN SOM FÖRS BORT VID INTERNATIONELLA VÅRDNADSTVISTER HANDLEDNING

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2016-08-03 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6579-15 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Ombud och offentligt biträde genom substitution: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

PUBLIC. Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) EUROPEISKA UNIONENSRÅD /12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE

PUBLIC. Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) EUROPEISKA UNIONENSRÅD /12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE ConseilUE EUROPEISKA UNIONENSRÅD Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) 14997/12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE PUBLIC JUR538 JUSTCIV307 CONSOM124 CODEC2396 YTTRANDEFRÅNJURIDISKAAVDELNINGEN

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: FÖRDRAGET UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Kommittédirektiv. Underhållsskyldighet i internationella situationer. Dir. 2009:54. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2009

Kommittédirektiv. Underhållsskyldighet i internationella situationer. Dir. 2009:54. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2009 Kommittédirektiv Underhållsskyldighet i internationella situationer Dir. 2009:54 Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska föreslå de författningsändringar

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av provisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 06 (OR. en) 355/6 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: JAI 856 DAPIX 8 CRIMORG 33 ENFOPOL 359 ENFOCUSTOM 68 RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om automatiskt utbyte

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0357/2006, ingiven av Kenneth Abela (maltesisk medborgare), om de maltesiska myndigheternas

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 1999 Utskottet för framställningar 2004 13 september 2004 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning 163/99, ingiven av Michel Robert, fransk medborgare, om den ojämlikhet som råder i

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.1.2016 COM(2016) 17 final 2016/0006 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.5.2000 KOM(2000) 346 slutlig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA

Läs mer