Förslag till RÅDETS BESLUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till RÅDETS BESLUT"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den COM(2016) 108 final 2016/0061 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om internationella pars förmögenhetsförhållanden, som omfattar frågor om såväl makars förmögenhetsförhållanden som förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap SV SV

2 1. INLEDNING MOTIVERING 1. Den 16 mars 2011 antog kommissionen ett förslag 1 till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars förmögenhetsförhållanden och ett förslag 2 till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap Den rättsliga grunden för de föreslagna rådsförordningarna är artikel 81.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Förslagen rör civilrättsligt samarbete med familjerättsliga aspekter. Enligt denna rättsliga grund beslutas åtgärder med enhällighet av rådet efter hörande av Europaparlamentet. 3. Med början i december 2012 diskuterades kommissionens förslag i rådets arbetsgrupp för civilrättsliga frågor (makars förmögenhetsförhållanden och förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap). I december 2012 diskuterades förslaget vid ett möte i rådet, och de ansvariga ministrarna enades om vissa riktlinjer för att underlätta förhandlingarna om de två förslagen. 4. Europaparlamentet lämnade ett positivt yttrande och synpunkter på de båda förslagen den 10 september Europaparlamentets synpunkter har beaktats, särskilt när det gäller frågan om att behålla exekvaturförfarandet i båda förslagen och införliva bestämmelser om verkställbarhet motsvarande dem som fastställs i arvsförordningen 5, och om att införa bestämmelser om behörighet grundad på att svaranden går i svaromål. På Europaparlamentets begäran har bestämmelser om lagval och val av domstol inkluderats i förslaget om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap. 5. I december 2014 hade de flesta tekniska problem blivit lösta, och frågan var redo för en politisk överenskommelse. En bred majoritet av medlemsstaterna var beredd att anta förslagen vid den tidpunkten. Vissa medlemsstater hänvisade dock till problem med anknytning till förslagens politiskt känsliga natur. Det italienska ordförandeskapet lade fram ärendet för RIF-rådet, som beslutade att bevilja betänketid fram till december 2015 för de medlemsstater som fortsatte att se svårigheter. Svårigheterna var främst knutna till det förhållandet att samkönade äktenskap och/eller registrerade partnerskap är samlevnadsformer som inte erkänns i ett antal medlemsstater. Vissa av dessa medlemsstater ansåg att den kompromisstext som lades fram för rådet erbjöd tillräckliga garantier för att deras domstolar skulle inte behöva hantera utländska institut som är okända för deras rättsystem. Andra medlemsstater uttryckte dock oro över att även om de framtida rättsakterna inte skulle medföra någon skyldighet för dem att införa okända institut i sin nationella KOM(2011) 126. KOM(2011) 127. Enligt artiklarna 1 och 2 i det till fördragen fogade protokollet om Danmarks ställning deltar Danmark inte i antagandet av denna förordning och är därför inte bundet av den och omfattas inte av dess tillämpning. I enlighet med artikel 1 och 2 i det till fördragen fogade protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, har Irland och Förenade kungariket inte meddelat någon önskan att delta i antagandet och tillämpningen av den föreslagna förordningen. A7-0253/2013 och A7-0254/2013 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg. SV 2 SV

3 lagstiftning, så skulle ett erkännande i det egna landet av de förmögenhetsrättsliga verkningarna av sådana utländska institut få en indirekt inverkan på deras nationella lagstiftning och politik. För de flesta av medlemsstaterna var det viktigt att anta båda förslagen som ett paket för att garantera likabehandling av par i hela unionen. 6. Intensiva samråd hölls under 2015, särskilt under det luxemburgska ordförandeskapet. Ändringar infördes i förslagen för att göra dem godtagbara för samtliga medlemsstater. Efter att ha övervägt de reviderade kompromisstexterna kom rådet vid sitt möte den 3 december 2015 likväl fram till att det inte fanns förutsättningar att inom en överskådlig tidsperiod nå en EU-omfattande överenskommelse om antagande av de båda förordningarna 6. Många delegationer uttryckte dock sin beredvillighet att överväga inrättandet av ett fördjupat samarbete på de områden som omfattas av förordningarna. 7. Under perioden december 2015 till februari 2016 riktade sjutton medlemsstater (Sverige, Belgien, Grekland, Kroatien, Slovenien, Spanien, Frankrike, Portugal, Italien, Malta, Luxemburg, Tyskland, Tjeckien, Nederländerna, Österrike, Bulgarien och Finland) en framställan till kommissionen där de tillkännager sin avsikt att sinsemellan upprätta ett fördjupat samarbete när det gäller domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars förmögenhetsförhållanden och domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap, och uppmanar kommissionen att lämna in ett förslag till rådet för detta ändamål. 8. Detta förslag är kommissionens svar på dessa framställningar. 2. RÄTTSLIG GRUND FÖR FÖRDJUPAT SAMARBETE 9. Fördjupat samarbete regleras i artikel 20 i fördraget om Europeiska unionen (EUfördraget) och artiklarna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). 10. Artikel i EUF-fördraget ligger till grund för kommissionens förslag till rådets beslut om bemyndigande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsförhållanden för internationella par, som omfattar frågor såväl om makars förmögenhetsförhållanden som om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap. 3. ÅTGÄRDER FÖR ATT GENOMFÖRA FÖRDJUPAT SAMARBETE 11. Kommissionens förslag till rådets beslut rör bemyndigandet av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsförhållanden för internationella par, som omfattar såväl makars förmögenhetsförhållanden som förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap. Förslag till särskilda åtgärder för att genomföra detta fördjupade samarbete läggs fram tillsammans med detta förslag. De viktigaste inslagen i dessa åtgärder beskrivs nedan. 12. Med hänsyn till rådets slutsatser av den 3 december 2015 och kraven från de medlemsstater som önskar upprätta ett fördjupat samarbete sinsemellan på detta 6 CS-PRES/2015/ SV 3 SV

4 område, bör åtgärderna för att genomföra det fördjupade samarbetet inbegripa följande: (a) Ett förslag till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden. Detta förslag bör vara grundat den kompromisstext som lades fram för RIFrådet den 3 december ; (b) Ett förslag till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap. Detta förslag bör vara grundat den kompromisstext som lades fram för RIF-rådet den 3 december De mål som eftersträvas med bestämmelserna om makars förmögenhetsförhållanden respektive förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap är likvärdiga. Bestämmelserna kan dock inte utformas på exakt samma sätt, med tanke på särdragen hos var och en av dessa institutioner och särskilt det faktum att registrerade partnerskap inte förekommer i alla medlemsstater. Beträffande detta konstaterades i den konsekvensanalys som åtföljer kommissionens förslag från att internationella par i registrerade partnerskap ställs inför särskilda svårigheter på grund av att denna institution är inte känd i alla medlemsstater. Det krävs därför skräddarsydda regler för äktenskap respektive registrerade partnerskap, något som gör det svårt att behandla båda institutionerna i ett och samma instrument. För att underlätta för medlemsstaternas myndigheter att tolka och tillämpa reglerna bör de två institutionerna behandlas i två förslag om genomförandet av det fördjupade samarbetet när det gäller domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsförhållanden för internationella par, som omfattar både makars förmögenhetsförhållanden och förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap. Detta tillvägagångssätt motsvarar också medlemsstaternas begäran om att ett fördjupat samarbete i sak ska motsvara de två kompromisstexter som förelades rådet den 3 december 2015, för att säkerställa att så många medlemsstater som möjligt deltar. 14. Redan i det meddelande som åtföljde 2011 års kommissionsförslag betonades att det berörda civilrättsliga samarbetet skulle omfatta internationella pars förmögenhetsförhållanden. Rådet och Europaparlamentet har också behandlat de två ursprungliga kommissionsförslagen som ett paket. I enlighet med artikel i EUF-fördraget, enligt vilken de medlemsstater som önskar upprätta ett fördjupat samarbete sinsemellan ska ange omfattningen av ett sådant fördjupat samarbete, angav de begärande medlemsstaterna att de önskade upprätta ett fördjupat samarbete när det gäller domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål som rör såväl makars förmögenhetsförhållanden som förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap. 15. Mot bakgrund av vad som anges ovan genomförs genom de föreslagna förordningarna ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om internationella pars förmögenhetsförhållanden, som inbegriper såväl makars förmögenhetsförhållanden som förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade Rådets dokument 14651/15 + COR1 REV1. Rådets dokument 14652/15. SEC(2011) 327 final. SV 4 SV

5 partnerskap. För att säkerställa att det inte förekommer någon diskriminering av EUmedborgare bör de föreslagna förordningarna antas samtidigt och behandlas som ett paket för att främja inrättande av och framtida deltagande i det fördjupade samarbetet. 4. BEDÖMNING AV DE RÄTTSLIGA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ETT FÖRDJUPAT SAMARBETE 4.1. Beslut om bemyndigande som sista utväg och deltagande av minst nio medlemsstater 16. I artikel 20.2 i EUF-fördraget föreskrivs att beslutet om bemyndigande av ett fördjupat samarbete kan antas av rådet som en sista utväg, om rådet fastställer att de mål som eftersträvas genom samarbetet inte kan uppnås inom rimlig tid av hela unionen och förutsatt att minst nio medlemsstater deltar i samarbetet. 17. Som nämns ovan kom rådet vid sitt möte den 3 december 2015 fram till att det inte fanns förutsättningar att inom en överskådlig tidsperiod nå en EU-omfattande överenskommelse om antagande av de båda förordningarna 10. Rådet kom således till slutsatsen att inte fanns någon annan lösning för unionen som helhet, och att ett fördjupat samarbete kunde användas som en sista utväg. 18. Hittills har kommissionen mottagit framställningar från sjutton medlemsstater (Sverige, Belgien, Grekland, Kroatien, Slovenien, Spanien, Frankrike, Portugal, Italien, Malta, Luxemburg, Tyskland, Tjeckien, Nederländerna, Österrike, Bulgarien och Finland), av vilka framgår att dessa länder vill upprätta ett fördjupat samarbete sinsemellan i fråga om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars förmögenhetsförhållanden och om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap Ett område som omfattas av fördragen 19. Av artikel 20.1 i EU-fördraget följer att ett fördjupat samarbete endast kan upprättas inom ramen för unionens icke-exklusiva befogenheter. I artikel i EUFfördraget föreskrivs att ett fördjupat samarbete kan inrättas på något av de områden som avses i fördragen, med undantag av områdena med exklusiv befogenhet. 20. De sjutton berörda medlemsstaterna har begärt att få möjlighet att sinsemellan upprätta ett fördjupat samarbete i fråga om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars förmögenhetsförhållanden och om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap, vilket skulle innebära fastställande av lagvalsregler på detta område. Lagvalsregler ingår inte i förteckningen över exklusiva befogenheter i artikel 3.1 i EUF-fördraget. De tas upp som en särskild punkt i förteckningen över åtgärder i artikel 81.2 i EUF-fördraget, medan artikel 81.3 gör åtskillnad mellan lagvalsregler på civilrättens område i allmänhet och sådana som rör familjerätten. 21. Lagvalsregler som rör familjerätten utgör således ett väldefinierat område utanför Europeiska unionens exklusiva befogenheter, i den mening som avses i fördragen, på vilket fördjupat samarbete kan upprättas. 10 CS-PRES/2015/ SV 5 SV

6 4.3. Främja unionens mål, skydda dess intressen och stärka integrationsprocessen Allmän bakgrund 22. Med beaktande av den konsekvensanalys och den motivering som åtföljer kommissionens förslag från 2011 är syftet med fördjupat samarbete att ge en tydlig och uttömmande rättslig ram för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar när det gäller förmögenhetsförhållanden för internationella par, som omfattar både makars förmögenhetsförhållanden och förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap. I linje med rådande tendenser inom familjerätten syftar förslagen särskilt till att ge parterna en grad av frihet när det gäller att välja tillämplig lag. 23. År 2003 beställde kommissionen en studie om regler om makars förmögenhetsförhållanden och ogifta pars förmögenhetsförhållanden i internationell privaträtt och nationell rätt 11. Studien visade att det fanns problem på detta område. Dessa problem gör sig särskilt påminda när medborgare utnyttjar sin rätt till fri rörlighet i Europeiska unionen och därigenom riskerar att deras förmögenhetsförhållanden omfattas av potentiellt motstridiga lagstiftningar. Under 2006 antog kommissionen en grönbok om lagval i mål om makars förmögenhetsförhållanden, särskilt om domstols behörighet och ömsesidigt erkännande i sådana mål 12. Där beskrevs ytterligare problem med den nuvarande situationen. 24. Kommissionen inrättade också en expertgrupp som bistår den i arbetet med lagstiftningsförslag på det ovannämnda området. Gruppen består av sakkunniga som agerar oberoende av medlemsstaterna. En offentlig utfrågning hölls den 28 september 2009, med 99 deltagare från medlemsstaterna. Utöver expertgruppen deltog akademiker, advokater, notarier och företrädare för det civila samhället i forumet för att diskutera behovet av ett unionsinstrument om internationella pars förmögenhetsförhållanden. 25. I Stockholmsprogrammet 13 anges att principen om ömsesidigt erkännande bör utsträckas till områden som ännu inte täcks men som är av stor betydelse i det dagliga livet, t.ex. frågor som gäller arv och testamente, makars förmögenhetsförhållanden och effekten av en separation på sådana förmögenhetsförhållanden. 26. Kommissionens förslag från 2011 bedömdes allmänt vara nödvändiga för att göra det möjligt att på ett konsekvent sätt behandla förmögenhetsförhållanden mellan par enligt en enda tillämplig lagstiftning och av en enda myndighet, göra det möjligt för internationella gifta par att välja vilken lag som ska vara tillämplig med avseende på deras egendom, öka rättssäkerheten för registrerade partnerskap med en internationell dimension genom att som en allmän regel tillämpa lagen i den stat partnerskapet registrerades på registrerade partners egendom, göra det möjligt för medborgarna att låta olika förfaranden handläggas av samma domstol och därigenom undvika parallella förfaranden och motstridiga domstolsavgöranden samt förbättra förutsebarheten för internationella par genom att förenkla förfarandena för ASSER-UCL Consortium, Study in comparative law on the rules governing conflicts of jurisdiction and laws on matrimonial property regimes and the implementation for property issues of the separation of unmarried couples in the Member States. Jfr: KOM(2006) 400 slutlig. EUT C 115, SV 6 SV

7 erkännande och verkställighet av domar och rörlighet för officiella handlingar i Europeiska unionen. 27. Förslagen är också ett viktigt komplement till förordning nr 650/2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg. Anledningen till detta är att frågan om avveckling av förmögenhetsförhållanden mycket ofta uppkommer inför avvecklingen av ett dödsbo. Det europeiska arvsintyget skulle bli mer effektivt om enhetliga lagvalsregler kunde tillämpas på pars förmögenhetsförhållanden i hela Europeiska unionen. 28. Kommissionens förslag från 2011 var av stor betydelse eftersom de rörde omkring 16 miljoner internationella par i EU som till exempel bor i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten eller äger egendom i en annan medlemsstat. 29. År 2007 ingicks omkring internationella äktenskap i EU och omkring internationella äktenskap upplöstes (genom äktenskapsskillnad eller genom att en av makarna avled). Över 460 miljoner euro står på spel varje år i samband med att internationella äktenskap upplöses. Under 2007 hade mer än nya registrerade partnerskap i EU en internationell dimension när det gäller partnernas egendom. Omkring registrerade partnerskap upplöses varje år genom separation eller dödsfall. Dessutom ökar antalet registrerade partnerskap stadigt, särskilt på grund av att antalet medlemsstater som har infört registrerade partnerskap har ökat från 17 medlemsstater år 2011 till 20 medlemsstater idag. Därför ökar också antalet fall av avveckling av registrerade partners förmögenhetsförhållanden till följd av partnerskapets upplösning eller den ena partnerns frånfälle Det rådande läget när det gäller domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i fråga om förmögenhetsförhållanden för internationella par, inbegripet såväl makars förmögenhetsförhållanden som förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap 30. För närvarande ställs medborgarna inför olika praktiska problem när de behöver planera för sin egendom inom ramen för ett internationellt äktenskap eller partnerskap. Unionsmedborgarna förflyttar sig i allt större utsträckning över de nationella gränserna, vilket leder till en ökning av antalet internationella par eller par med en internationell dimension: makar som är medborgare i olika medlemsstater eller par som lever i en medlemsstat där de inte är medborgare, har egendom i olika medlemsstater, eller skiljer sig eller avlider i en annat land än hemlandet. Problemet är att det är mycket svårt för internationella par att få reda på vilken domstol som är behörig för och vilken lag som är tillämplig på deras personliga situation och deras tillgångar. Detta kan leda till oavsiktliga och ogynnsamma konsekvenser inte bara i samband med den löpande förvaltningen av tillgångarna utan även vid separation och dödsfall. 31. Trots att det finns unionsregler om domstols behörighet och tillämplig lag på privaträttens område och på vissa områden av familjerätten finns det för närvarande inga sådana regler om internationella pars förmögenhetsförhållanden. Den frågan regleras således i nationell rätt och, i mycket begränsad omfattning, i internationella avtal mellan medlemsstater. 32. Orsakerna till de problem som par i registrerade partnerskap ställs inför är desamma som orsakerna till de problem som gifta par ställs inför. Det tillkommer emellertid ytterligare några väsentliga problem för par i registrerade partnerskap, eftersom SV 7 SV

8 registrerat partnerskap endast finns i 20 medlemsstater, inte alla medlemsstater har materiell lagstiftning som reglerar registrerade partners förmögenhetsförhållanden och ännu färre har antagit regler om domstols behörighet och lagvalsregler. 33. De föreslagna förordningarna omfattar par som formellt lever i ett institutionaliserat familjeförhållande, särskilt äktenskap och registrerade partnerskap. Samboförhållanden berörs alltså inte. 34. Syftet med det fördjupade samarbetet är att upprätta en tydlig rättslig ram i de deltagande medlemsstaterna för att fastställa domstols behörighet och tillämplig lag med avseende på internationella pars förmögenhetsförhållanden, omfattande såväl makars förmögenhetsförhållanden som förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap, och att underlätta rörligheten för domar och officiella handlingar rörande dessa frågor mellan medlemsstaterna Fördelar med ett fördjupat samarbete när det gäller domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål rörande internationella pars förmögenhetsförhållanden, omfattande såväl makars förmögenhetsförhållanden som förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap 35. Sjutton medlemsstater har begärt ett fördjupat samarbete om internationella pars förmögenhetsförhållanden, omfattande såväl makars förmögenhetsförhållanden som förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap: Sverige, Belgien, Grekland, Kroatien, Slovenien, Spanien, Frankrike, Portugal, Italien, Malta, Luxemburg, Tyskland, Tjeckien, Nederländerna, Österrike, Bulgarien och Finland. Dessa sjutton medlemsstater har tillsammans 340 miljoner invånare. Det motsvarar 67 % av unionens befolkning 14. Detta innebär att en betydande andel av de uppskattningsvis 16 miljoner internationella äktenskapen i EU 15 kommer att gagnas av det fördjupade samarbetet. Ju fler medlemsstater som deltar i det fördjupade samarbetet, desto större antal invånare kommer att gynnas av det. 36. Ett fördjupat samarbete när det gäller domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål rörande internationella pars förmögenhetsförhållanden, omfattande såväl makars förmögenhetsförhållanden som förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap, skulle gynna medborgarna på följande sätt: (a) Medföra att pars förmögenhetsförhållanden kan behandlas på ett konsekvent sätt enligt en enda tillämplig lagstiftning och av en enda myndighet. (b) (c) Göra det möjligt för internationella par att välja vilken lag som ska vara tillämplig på deras egendom. Öka den rättsliga förutsebarheten för internationella par genom att som regel tillämpa lagstiftningen i den stat som makarna har den närmaste anknytningen till Uppgifter från Eurostat per den 1 januari 2015 (http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableselection= 1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1). Uppgifterna i dessa stycken är hämtade från den slutliga rapporten från EPEC inom ramen för konsekvensanalysundersökningen om gemenskapsinstrument rörande makars förmögenhetsförhållanden och ogifta pars egendom med internationella inslag (Community instruments concerning matrimonial property regimes and property of unmarried couples with transnational elements), SV 8 SV

9 (d) (e) Göra det möjligt för medborgarna att låta olika förfaranden handläggas av samma domstol och därigenom undvika parallella förfaranden och motstridiga domstolsavgöranden. Förbättra förutsebarheten för internationella par genom att förenkla förfarandena för erkännande och verkställighet av domar och rörigheten för officiella handlingar i EU Uppfyllandet av kraven i artikel 20.1 i EU-fördraget 37. I artikel 20.1 i EU-fördraget föreskrivs att de fördjupade samarbetena ska syfta till att främja unionens mål, skydda dess intressen och stärka dess integrationsprocess. 38. En av unionens uppgifter är att erbjuda sina medborgare ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, där den fria rörligheten för personer garanteras (artikel 3.2 i EUF-fördraget). Området med rättsvisa inbegriper utveckling av ett rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor som har gränsöverskridande följder, vilket bygger på principen om ömsesidigt erkännande av domstolsavgöranden och utomrättsliga avgöranden (artikel 81.1 i EUF-fördraget). För detta ändamål kan unionen besluta om åtgärder för att säkerställa för det första ömsesidigt erkännande mellan medlemsstaterna av domstolsavgöranden och verkställigheten av dessa, och för det andra förenlighet mellan tillämpliga bestämmelser i medlemsstaterna om lagkonflikter och domstolars behörighet (artikel 81.2 a och c i EUF-fördraget). 39. Harmonisering av regler om lagkonflikter och domstolars behörighet underlättar det ömsesidiga erkännandet av domar. Den omständigheten att domstolar i olika medlemsstater tillämpar samma regler på behörighetskonflikter och lagkonflikter för att fastställa vilken domstol som är behörig att handlägga ett mål samt vilken lag som ska tillämpas stärker det ömsesidiga förtroendet för domstolsavgöranden från andra medlemsstater Ett fördjupat samarbete om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar när det gäller internationella pars förmögenhetsförhållanden, som omfattar såväl makars förmögenhetsförhållanden som förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap, mellan de begärande medlemsstaterna skulle ytterligare främja unionens mål om att säkerställa förenlighet mellan tillämpliga bestämmelser i medlemsstaterna om lagkonflikter och domstolars behörighet. Ett fördjupat samarbete på detta område skulle öka graden av förenlighet mellan medlemsstaternas regler om fastställande av vilken domstol som är behörig att handlägga frågor om internationella pars förmögenhetsförhållanden och av vilken lag som domstolen ska tillämpa, samt om erkännande och verkställighet i en medlemsstat av domar på detta område som meddelats i en annan medlemsstat. Som läget för närvarande är finns det inga harmoniserade regler om lagkonflikter och domstolars behörighet eller om erkännande och verkställighet av domar när det gäller internationella pars förmögenhetsförhållanden Förenlighet med fördragen och unionsrätten 41. Enligt artikel 326 i EUF-fördraget ska fördjupade samarbeten respektera fördragen och unionsrätten. 16 Åtgärdsprogram för genomförande av principen om ömsesidigt erkännande av domar på privaträttens område, antaget den 30 november 2000 (EGT C 12, , s. 1). SV 9 SV

10 42. Det fördjupade samarbetet skulle inte påverka det befintliga EU-regelverket. Samarbetet upprättas på ett område där unionen har delade befogenheter med medlemsstaterna, men där det hittills inte har funnits några gemensamma bestämmelser på unionsnivå. I unionens första rättsakt inom familjerätt, rådets förordning (EG) nr 1347/ , finns bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och av domar om föräldraansvar för makars gemensamma barn som meddelats i samband med äktenskapsmål. Förordningen innehåller dock inte några regler om tillämplig lag med avseende på äktenskapsskillnad eller förmögenhetsrättsliga verkningar för par. Antagandet av förordning (EG) nr 2201/ , som från och med den 1 mars 2005 upphävde och ersatte rådets förordning (EG) nr 1347/2000, medförde inga förändringar i detta avseende. Lagvalsreglerna rörande äktenskapsskillnad och hemskillnad antogs efter fördjupat samarbete om förordning (EU) nr 1259/ av 16 medlemsstater. Lagvalsreglerna rörande testamenten och arv antogs genom förordning (EU) nr 650/ Frågan om lagvalsregler när det gäller internationella pars förmögenhetsförhållanden, som omfattar både makars förmögenhetsförhållanden och förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap, bör komplettera den rättsliga ram som gäller för internationella par i unionen. 43. Ett fördjupat samarbete om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar när det gäller internationella pars förmögenhetsförhållanden, omfattande såväl makars förmögenhetsförhållanden som förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap, skulle inte medföra någon diskriminering på grund av nationalitet, som förbjuds i artikel 18 i EUF-fördraget, eftersom de föreslagna lagvalsreglerna kommer att vara av universell natur och tillämpliga på alla förfaranden inför domstolar i de deltagande medlemsstaterna, oavsett parternas nationalitet eller hemvist. Å andra sidan kommer domstolarna i de länder som inte deltar fortsätta att tillämpa inhemska lagvalsregler enligt sin egen lagstiftning på den internationella privaträttens område Ingen negativ inverkan på den inre marknaden eller den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen; inget hinder för eller diskriminering i handeln mellan medlemsstaterna; ingen snedvridning av konkurrensen 44. I artikel 326 i EUF-fördraget anges att ett fördjupat samarbete inte får påverka den inre marknaden eller den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen på ett negativt sätt, och att det inte får innebära något hinder eller någon diskriminering i handeln mellan medlemsstaterna eller leda till snedvridning av konkurrensen dem emellan. 45. Ett fördjupat samarbete när det gäller internationella pars förmögenhetsförhållanden, omfattande såväl makars förmögenhetsförhållanden som förmögenhetsrättsliga Rådets förordning (EG) nr 1347/2000 av den 29 maj 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars gemensamma barn (EGT L 160, , s. 19). Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000. Förordning (EU) nr 1259/2010 av den 20 december 2010 om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg. SV 10 SV

11 verkningar av registrerade partnerskap, medför inga problem vad gäller dessa rättsliga villkor. Förslagen om ett fördjupat samarbete på detta område kommer faktiskt att bidra till att främja en väl fungerande inre marknad genom att undanröja hindren för fri rörlighet för de personer som för närvarande möter problem till följd av de skillnader som föreligger mellan olika medlemsstaters nationella lagstiftning om förmögenhetsrättsliga verkningar för par. Den ökade rättssäkerhet som skapas genom harmoniserade lagvalsregler på detta område kommer således att ha en positiv inverkan för par som utövar sin rätt till fri rörlighet mellan de deltagande medlemsstaterna. 46. Med hänsyn till förslagets natur, givet att det endast rör förhållandet mellan två individer, skulle det fördjupade samarbetet inte påverka företag eller rättsförhållanden på marknaden. Det medför inte heller något hinder för handeln eller konkurrensen i unionen. Slutligen skulle det fördjupade samarbetet inte påverka den territoriella sammanhållningen mellan regionerna i unionen. 47. Genom att föreskriva harmonisering av lagvalsregler skulle förslagen innebära en avsevärd förenkling av medborgarnas (och rättstillämpares) tillvaro eftersom de, i de deltagande medlemsstaterna, skulle kunna avgöra vilken domstol som är behörig och vilken lag som är tillämplig med avseende på deras förmögenhetsförhållanden och dra nytta av en förenklad rörlighet för domar och officiella handlingar rörande dessa frågor. 48. Även om inte alla internationella par i unionen kommer att kunna dra fördel av den ökade rättssäkerhet och den förenkling som det fördjupade samarbetet innebär, innebär förslaget ingen försämring av situationen för internationella par som vänder sig till domstol i icke deltagande medlemsstater jämfört med idag. För de icke deltagande medlemsstaterna kommer läget att förbli oförändrat, eftersom de precis som idag kommer fortsätta att tillämpa sin nationella lagstiftning (inbegripet sina internationellt privaträttsliga regler) i gränsöverskridande situationer som rör makars förmögenhetsförhållanden och förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap, för att fastställa vilken domstol som ska handlägga ett mål om dessa frågor och vilken lag som ska tillämpas. Icke deltagande medlemsstater kommer, liksom idag, också fortsätta att tillämpa sin nationella lagstiftning (inbegripet sina internationellt privaträttsliga regler) i ärenden som rör erkännande och verkställighet av domar som har meddelats i någon av de deltagande medlemsstaterna. Icke deltagande medlemsstater kommer, liksom idag, fortsätta att tillämpa sin nationella lagstiftning (inbegripet sina internationellt privaträttsliga regler) i ärenden som rör erkännande och verkställighet av domar som har meddelats i en icke deltagande medlemsstat. Situationen när det gäller makars förmögenhetsförhållanden och förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap kommer således att vara likvärdig med situationen när det gäller andra civilrättsliga instrument som inte alla medlemsstater deltar i, såsom förordning nr 1259/2010 om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad och förordning nr 650/2012 om arv och testamenten. 49. Dessutom kommer tillämpningen av förordningarna om makars förmögenhetsförhållanden respektive förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap som genomför det fördjupade samarbetet inte att vara beroende av vilket medborgarskap parterna i ett parförhållande har, det vill säga huruvida parterna är medborgare i en deltagande medlemsstat eller inte. Myndigheterna i deltagande medlemsstater (t.ex. en notarie eller domstol), som är skyldiga att tillämpa förordningarna, kommer att tillämpa bestämmelserna i fråga på SV 11 SV

12 alla EU-medborgare som vänder sig till dem i en fråga rörande makars förmögenhetsförhållanden eller de förmögenhetsrättsliga verkningarna av deras registrerade partnerskap, oberoende av de berörda personernas medborgarskap. På samma sätt gäller att om ett par där den ena eller båda parterna är medborgare i en deltagande medlemsstat väcker talan vid en myndighet i en icke deltagande medlemsstat, kommer myndigheterna i den icke deltagande medlemsstaten inte att tillämpa förordningarna, utan sin nationella rätt (inklusive internationellt privaträttsliga regler) för att hantera de internationella processuella aspekterna av makarnas förmögenhetsförhållanden eller de förmögenhetsrättsliga verkningarna av det registrerade partnerskapet. 50. Det fördjupade samarbetet kommer således inte att medföra någon omotiverad särbehandling av medborgare Respekt för de icke deltagande medlemsstaternas befogenheter, rättigheter och skyldigheter 51. Enligt artikel 327 i EUF-fördraget ska det fördjupade samarbetet respektera de icke deltagande medlemsstaternas befogenheter, rättigheter och skyldigheter. 52. De sjutton begärande medlemsstaternas antagande av gemensamma lagvalsregler skulle inte påverka reglerna i de icke deltagande medlemsstaterna. Icke deltagande medlemsstater kommer fortsätta att tillämpa sina egna internationellt privaträttsliga regler om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar när det gäller internationella pars förmögenhetsförhållanden. 53. På folkrättslig nivå finns det inga internationella avtal om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar när det gäller internationella pars förmögenhetsförhållanden (som omfattar makars förmögenhetsförhållanden och förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap) mellan deltagande och icke deltagande medlemsstater som skulle påverkas av det fördjupade samarbetet Slutsats om uppfyllandet av de rättsliga villkoren 54. På grundval av vad som sägs ovan drar kommissionen slutsatsen att alla rättsliga villkor för godkännande av inrättandet av ett fördjupat samarbete är uppfyllda Respekt för de grundläggande rättigheterna 55. Ett fördjupat samarbete om internationella pars förmögenhetsförhållanden, som inbegriper såväl makars förmögenhetsförhållanden som förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap, respekterar de grundläggande rättigheter som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 9 om rätten att ingå äktenskap och rätten att bilda familj i enlighet med nationell lagstiftning och artikel 21 om rätten till icke-diskriminering. De lagvalsregler som föreslås i förordningarna om genomförandet av det fördjupade samarbetet kommer att gälla för alla internationella par som är förbundna genom en institutionaliserad samlevnadsform, såsom äktenskap eller registrerat partnerskap, i de deltagande medlemsstaterna, utan diskriminering på någon grund Bestämmelser om ett fördjupat samarbete 56. Kommissionen anser att nyttan med att inrätta ett fördjupat samarbete om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om internationella pars förmögenhetsförhållanden, varmed avses såväl makars förmögenhetsförhållanden som förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade SV 12 SV

13 partnerskap, är stor jämfört med alternativet att bibehålla läget oförändrat, och att fördelarna med att förbättra samarbetet på detta område väger tyngre än eventuella nackdelar. 57. De gemensamma lagvalsreglerna med avseende på internationella pars förmögenhetsförhållanden kommer att förenkla tillvaron betydligt för många par i de deltagande medlemsstaterna. Detta ligger i linje med Stockholmsprogrammet, där Europeiska rådet ansåg att processen med en harmonisering av lagvalsregler på unionsnivå borde fortsätta på de områden där det är nödvändigt, till exempel när det gäller makars förmögenhetsförhållanden och effekten av en separation på sådana förmögenhetsförhållanden Därför föreslår kommissionen att bemyndigande ges till inrättandet av ett fördjupat samarbete mellan de begärande medlemsstaterna. Kommissionen understryker att det fördjupade samarbetet om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål rörande internationella pars förmögenhetsförhållanden, varmed avses såväl makars förmögenhetsförhållanden som förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap, är öppet för samtliga medlemsstater vid varje tidpunkt, i enlighet med artikel 328 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och uppmuntrar medlemsstater som ännu inte deltar i det fördjupade samarbetet att göra det, och därigenom öka den nytta och de fördelar det för med sig. Förslag till RÅDETS BESLUT 2016/0061 (NLE) om bemyndigande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om internationella pars förmögenhetsförhållanden, som omfattar frågor om såväl makars förmögenhetsförhållanden som förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 329.1, med beaktande av de framställningar som gjorts av Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Österrike, Portugal, Slovenien, Finland och Sverige, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, med beaktande av Europaparlamentets godkännande 22, och av följande skäl: EUT C 115, EUT C [...], [...], s. [...]. SV 13 SV

14 (1) Europeiska unionen har satt som mål att bibehålla och utveckla unionen som ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, där den fria rörligheten för personer garanteras. I syfte att gradvis upprätta ett sådant område ska unionen besluta om åtgärder rörande rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor som har gränsöverskridande följder. (2) Enligt artikel 81 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska dessa åtgärder inbegripa främjande av förenlighet mellan tillämpliga bestämmelser i medlemsstaterna om lagkonflikter, inklusive åtgärder som rör familjerätten och som har gränsöverskridande följder. (3) Den 16 mars 2011 antog kommissionen ett förslag till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars förmögenhetsförhållanden och ett förslag till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap. (4) Vid sitt möte den 3 december 2015 konstaterade rådet att det inte skulle vara möjligt för unionen som helhet att nå en överenskommelse om antagande av förordningarna inom rimlig tid. (5) Under dessa omständigheter riktade först Malta, Kroatien och Belgien framställningar till kommissionen genom skrivelser av den 14 december 2015, den 15 december 2015 respektive den 17 december Sverige, Grekland, Slovenien, Spanien, Frankrike, Portugal, Italien, Luxemburg och Tyskland gjorde motsvarande framställningar genom skrivelser av den 18 december I skrivelserna angav de berörda medlemsstaterna att de avsåg att sinsemellan upprätta ett fördjupat samarbete om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars förmögenhetsförhållanden och förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap och att kommissionen borde lägga fram ett förslag till rådet för detta ändamål. Republiken Tjeckien, Nederländerna, Bulgarien, Österrike och Finland riktade identiska framställningar till kommissionen genom skrivelser av den 28 januari 2016, den 2 februari 2016, den 9 februari 2016, den 16 februari 2016 respektive den 26 februari Sammanlagt har sjutton medlemsstater begärt fördjupat samarbete. (6) Det fördjupade samarbetet bör leda till en tydlig och samlad rättslig ram när det gäller internationella pars förmögenhetsförhållanden, omfattande såväl makars förmögenhetsförhållanden som förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap, i de deltagande medlemsstaterna, garantera medborgarna ändamålsenliga lösningar för rättssäkerhet, förutsebarhet och flexibilitet samt bidra till att underlätta rörligheten för domar och officiella handlingar mellan de deltagande medlemsstaterna. (7) I enlighet med medlemsstaternas önskemål om inrättande av fördjupat samarbete föreslår kommissionen två materiella rättsakter om genomförande av det fördjupade samarbetet, en om makars förmögenhetsförhållanden respektive en om de förmögenhetsrättsliga verkningarna av registrerade partnerskap. För att täcka hela tillämpningsområdet för ett fördjupat samarbete när det gäller internationella pars förmögenhetsförhållanden och för att säkerställa att det inte förekommer någon diskriminering av EU-medborgare, bör de två materiella genomförandeakterna antas samtidigt. (8) Villkoren i artikel 20 i fördraget om Europeiska unionen och i artiklarna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är uppfyllda. SV 14 SV

15 (9) Det område som berörs av det fördjupade samarbetet, nämligen domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om internationella pars förmögenhetsförhållanden, omfattande såväl makars förmögenhetsförhållanden som förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap, anges i artikel 81.2 a och c samt artikel 81.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som ett av de områden som omfattas av fördragen. Detta är inte ett område där unionen har exklusiva befogenheter. (10) Villkoret i artikel 20.2 i fördraget om Europeiska unionen om att fördjupat samarbete ska vara en sista utväg är uppfyllt genom att rådet den 3 december 2015 fastställde att målen för de föreslagna förordningarna inte kunde uppnås inom rimlig tid av hela unionen. (11) Det fördjupade samarbetet om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om internationella pars förmögenhetsförhållanden, omfattande såväl makars förmögenhetsförhållanden som förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap, syftar till att utveckla ett rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor som har gränsöverskridande följder och till att säkerställa förenlighet mellan tillämpliga bestämmelser i medlemsstaterna när det gäller lagkonflikter och domstolars behörighet. Det främjar således unionens mål, skyddar dess intressen och stärker dess integration, i enlighet med artikel 20.1 i fördraget om Europeiska unionen. (12) Ett fördjupat samarbete om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om internationella pars förmögenhetsförhållanden, omfattande såväl makars förmögenhetsförhållanden som förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap, överensstämmer med fördragen och unionsrätten, och bidrar inte till att undergräva den inre marknaden eller den ekonomiska, sociala eller territoriella sammanhållningen. Det innebär inte något hinder eller någon diskriminering i handeln mellan medlemsstaterna och leder inte till snedvridning av konkurrensen dem emellan. (13) Ett fördjupat samarbete om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om internationella pars förmögenhetsförhållanden, omfattande såväl makars förmögenhetsförhållanden som förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap, överensstämmer med unionslagstiftningen om civilrättsligt samarbete, eftersom det fördjupade samarbetet inte påverkar något redan befintligt regelverk. (14) Ett fördjupat samarbete om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om internationella pars förmögenhetsförhållanden, omfattande såväl makars förmögenhetsförhållanden som förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap, respekterar de icke deltagande medlemsstaternas befogenheter, rättigheter och skyldigheter. De gemensamma reglerna om domstols behörighet, lagkonflikter samt erkännande och verkställighet i de deltagande medlemsstaterna påverkar inte reglerna i de icke deltagande medlemsstaterna. Domstolarna i de icke deltagande medlemsstaterna kommer fortsätta att tillämpa sina befintliga nationella regler för fastställande av domstols behörighet och tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om internationella pars förmögenhetsförhållanden, som omfattar såväl makars förmögenhetsförhållanden som förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap. SV 15 SV

16 (15) Detta beslut respekterar principerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artiklarna 9 och 21. (16) Det fördjupade samarbetet om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om internationella pars förmögenhetsförhållanden, omfattande såväl makars förmögenhetsförhållanden som förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap, är vid varje tillfälle öppet för samtliga medlemsstater, i enlighet med artikel 328 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 Härmed bemyndigas Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Kroatien, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Finland och Konungariket Sverige att upprätta ett fördjupat samarbete sinsemellan om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om internationella pars förmögenhetsförhållanden, som omfattar såväl makars förmögenhetsförhållanden som förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap, med tillämpning av de relevanta bestämmelserna i fördragen. Artikel 2 Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas. Utfärdat i Bryssel den På rådets vägnar Ordförande SV 16 SV

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.3.2016 COM(2016) 106 final 2016/0059 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 26-38

ÄNDRINGSFÖRSLAG 26-38 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 26.6.2012 2011/0059(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 26-38 Förslag till yttrande Evelyne Gebhardt (PE473.957v01-00)

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.07.2006 KOM(2006) 400 slutlig GRÖNBOK OM LAGVAL I FRÅGOR OM MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN, SÄRSKILT NÄR DET GÄLLER DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH ÖMSESIDIGT

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2016/0059(CNS)

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2016/0059(CNS) Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2016/0059(CNS) 9.5.2016 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9 Förslag till betänkande Jean-Marie Cavada (PE580.495v01-00) Domstols behörighet, tillämplig lag samt

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 3-4 december 2015

Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 3-4 december 2015 RIF, dp. 6-7 Rådspromemoria 2015-11-23 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt (L2) Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 3-4 december 2015 Dagordningspunkt

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.3.2011 KOM(2011) 126 slutlig 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Regeringskansliet Faktapromemoria En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Justitiedepartementet 2016-05-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 216 Rekommendation

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK. om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad. (framlagt av kommissionen)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK. om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad. (framlagt av kommissionen) EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.3.2005 KOM(2005) 82 slutlig GRÖNBOK om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad (framlagt av kommissionen) {SEC(2005) 331} SV SV

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 06 (OR. en) 355/6 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: JAI 856 DAPIX 8 CRIMORG 33 ENFOPOL 359 ENFOCUSTOM 68 RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om automatiskt utbyte

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.1.2004 KOM(2004) 32 slutlig 2004/0009 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer

Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 11.11.2011 ARBETSDOKUMENT om förslaget till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0059(CNS) 6.2.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 januari 2002 ARBETSDOKUMENT om kommissionens förslag till rådets förordning om domstols

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ömsesidigt tillträde

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.1.2016 COM(2016) 17 final 2016/0006 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.7.2013 COM(2013) 554 final 2013/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Remissyttrande över. erkännande och verkställighet i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Remissyttrande över. erkännande och verkställighet i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 17 november 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0409 (COD) 15490/14 NOT från: till: Ordförandeskapet Rådet DROIPEN 129 COPEN 278 CODEC 2241 Komm. dok. nr:

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/sv 1 FA/TR/EU/HR/sv 2 I. SLUTAKTENS TEXT 1. De befullmäktigade ombuden för HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, REPUBLIKEN BULGARIENS PRESIDENT, REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT, HENNES MAJESTÄT

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 De befullmäktigade för KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, REPUBLIKEN TJECKIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND, REPUBLIKEN GREKLAND,

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av regler för genomförande av EU-rätten på EU-nivå Statsrådsberedningen 2013-11-21 Dokumentbeteckning KOM (2013) 751 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE Den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor ökar ständigt. Detta leder oundvikligen till att de gränsöverskridande förbindelserna utvecklas, vilket i sin tur

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av 2015 års internationella

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.9.2014 COM(2014) 518 final 2014/0238 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken

Läs mer

För delegationerna bifogas motiveringen till ovanstående initiativ.

För delegationerna bifogas motiveringen till ovanstående initiativ. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 augusti 2003 (20.8) (OR. it) 11770/03 ADD 1 LIMITE MIGR 71 COMIX 474 ADDENDUM TILL NOT från: Ordförandeskapet till: Arbetsgruppen för migration och återsändande Ärende:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Gränsöverskridande livssituationer i EU

Gränsöverskridande livssituationer i EU GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Gränsöverskridande livssituationer i EU En jämförande studie om civilståndshandlingar

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2010 KOM(2010)280 slutlig 2010/0168 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om obligatorisk tillämpning av föreskrifter nr 100 från Förenta nationernas ekonomiska kommission

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK. Arv och testamente {SEK(2005) 270} (framlagt av kommissionen)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK. Arv och testamente {SEK(2005) 270} (framlagt av kommissionen) EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 01.03.2005 KOM(2005) 65 slutlig GRÖNBOK Arv och testamente {SEK(2005) 270} (framlagt av kommissionen) SV SV 1. INLEDNING Genom denna grönbok inleds ett

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2012 COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.8.2011 KOM(2011) 543 slutlig 2011/0235 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Polen att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket

Läs mer

9. Protokoll om anslutningsfördraget och

9. Protokoll om anslutningsfördraget och Slutakten innehåller en förteckning över bindande protokoll och icke-bindande förklaringar. Slutakt KONFERENSEN MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, som samlades i Bryssel den trettionde

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

RP 50/ / /2016 rd

RP 50/ / /2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europeiska konventionen om rättsligt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 101/2014 (Finlands författningssamlings nr 1018/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.10.2002 KOM(2002) 561 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.7.2014 COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella olivoljerådets

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav

Läs mer

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@justice.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@justice.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00 2007-03-30 Justitiedepartementet Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet Enhet C1 Civilrättsliga frågor B - 1049 Bryssel Kommissionens grönbok om internationellt privaträttsliga

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

RP 12/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av en ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

RP 12/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av en ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt RP 12/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av en ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av avtalet mellan

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för rättsliga frågor 17.7.2013 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (0073/2013) Ärende: Motiverat yttrande från den luxemburgska deputeradekammaren över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11/12/2003 K(2003) 4639 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 11/12/2003 om genomförandet och användningen av Eurokoder för byggnadsverk och byggprodukter

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 20 oktober 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 20 oktober 2015 (OR. en) Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 20 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0233 (NLE) 12446/15 LIMITE PUBLIC CORLX 94 CFSP/PESC 573 RELEX 754 COAFR 276 COARM 217 FIN 642

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU) nr 43/2014 vad gäller vissa fiskemöjligheter

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU) nr 43/2014 vad gäller vissa fiskemöjligheter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.3.2014 COM(2014) 195 final 2014/0106 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 43/2014 vad gäller vissa fiskemöjligheter SV SV MOTIVERING

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i gemensamma EESkommittén beträffande

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6782 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/sv 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Följedokument till. Förslag till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Följedokument till. Förslag till EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.10.2009 SEK(2009) 411 slutlig C7-0236/09 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Följedokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 31 maj 2013 (3.6) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0243 (COD) 15605/2/12 REV 2 ADD 1 ASILE 129 CODEC 2520 OC 601 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2014 C(2014) 1642 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 13.3.2014 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 2 september 2013 (3.9) (OR. en) 13245/13 DENLEG 100 DELACT 44

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 2 september 2013 (3.9) (OR. en) 13245/13 DENLEG 100 DELACT 44 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 2 september 2013 (3.9) (OR. en) 13245/13 DENLEG 100 DELACT 44 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 21 augusti 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm.

Läs mer