EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK"

Transkript

1 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2006) 400 slutlig GRÖNBOK OM LAGVAL I FRÅGOR OM MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN, SÄRSKILT NÄR DET GÄLLER DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE (framlagt av kommissionen) {SEK(2006) 952} SV SV

2 1. INLEDNING Genom denna grönbok inleds ett brett samråd om de rättsliga frågor som uppkommer när det gäller makars förmögenhetsförhållanden och förmögenhetsrättsliga konsekvenser av andra former av samlevnad i ett internationellt perspektiv. Tanken är att ta upp frågor på området som kan komma att kräva lagstiftning på gemenskapsnivå. Kommissionen uppmanar alla intresserade att sända in sina svar och eventuella andra bidrag före den 30 november 2006 till följande adress: Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet Enhet C1 Civilrättsliga frågor B 1049 Bryssel Fax: (32-2) E-post: De personer som svarar skall ange om de har något emot att deras svar och synpunkter sprids via kommissionens webbplats. ORDLISTA Domstols internationella behörighet: Behörighet för en medlemsstats domstolar att döma i en internationell tvist. Lagval: Situation som aktualiseras när två eller flera länders lagstiftningar är tillämpliga på förbindelser (sakförhållanden, avtal, familjeband etc.) som har anknytning till fler än en medlemsstat. Lagvalsreglerna avgör vilken nationell lagstiftning som bör tillämpas på den rättsliga förbindelsen i fråga. Äktenskapsförord: Avtal som ingås före äktenskapets ingående, för att reglera makars egendomsförhållanden. Exekvatur: Förfarande som medger verkställighet på en medlemsstats territorium av en dom, en skiljedom eller en förlikning som meddelats eller ingåtts i utlandet. Forum: Den domstol som är behörig att uppta ett visst mål eller vid vilken ett visst mål har anhängiggjorts. Makars förmögenhetsförhållanden: Bestämmelserna om makars förmögenhetsförhållanden reglerar makarnas ekonomiska förbindelser till följd av äktenskapet, både i förhållande till varandra och i förhållande till tredje man, särskilt deras borgenärer. Registrerat partnerskap: Form av samlevnad mellan två personer som har låtit registrera sin förbindelse vid en offentlig myndighet i den medlemsstat där de är bosatta. I denna grönbok omfattar denna kategori även vissa andra typer av samlevnad mellan ogifta par, om SV 2 SV

3 förbindelsen har bekräftats genom ett registrerat avtal (till exempel så kallade pacs i Frankrike 1 ). Samlevnad under äktenskapsliknande former: Situation där två personer lever tillsammans i en stabil och fortlöpande förbindelse, utan att låta registrera samlevnaden vid en myndighet. Antagandet av ett europeiskt instrument om makars förmögenhetsförhållanden fanns bland prioriteringarna redan i handlingsplanen från Wien I åtgärdsprogrammet för genomförande av principen om ömsesidigt erkännande av domar i brottmål 3, som rådet och kommissionen antog i slutet av 2000, redovisades planer på att utarbeta ett instrument om domstols behörighet, erkännande och verkställighet av domar i fråga om upplösning av system för makars förmögenhetsförhållanden och förmögenhetsrättsliga konsekvenser av separation mellan par som inte är gifta. Haagprogrammet antogs av Europeiska rådet den 4 5 november I programmet, som hade som främsta prioritering att genomföra programmet för ömsesidigt erkännande och rådet och kommissionens handlingsplan för att genomföra programmet, uppmanade kommissionen att lägga fram en grönbok om lagvalsregler i frågor rörande system för makars förmögenhetsförhållanden, inklusive frågan om domsrätt och ömsesidigt erkännande 4 5. För att säkerställa att alla förmögenhetsrättsliga aspekter av familjerätten undersöks tar grönboken upp frågor som rör såväl makars förmögenhetsförhållanden som förmögenhetsrättsliga konsekvenser av andra befintliga samlevnadsformer. Den generella tendensen i medlemsstaterna är att människor i allt större utsträckning bildar par utan att ingå äktenskap. För att ta hänsyn till denna nya realitet anges i det ovan nämnda programmet för ömsesidigt erkännande att det är viktigt att även ta upp frågan om förmögenhetsrättsliga konsekvenser av att äktenskapsliknande förhållanden upplöses. Området med rättvisa måste vara anpassat efter medborgarnas behov. Det faktum att det förekommer en ökad rörlighet bland människor i området utan inre gränser yttrar sig bland annat i en betydande ökning av alla former av samlevnad mellan medborgare i olika medlemsstater och i att par bosätter sig i medlemsstater där de inte är medborgare. Resultatet av detta blir ofta att paret äger fastigheter i två eller flera av unionens medlemsstater. Den undersökning som kommissionen beställde visade att fler än 5 miljoner utlänningar med medborgarskap i en medlemsstat levde i en annan av unionens medlemsstater, medan antalet utlänningar utan EU-medborgarskap som var bosatta i unionen år 2000 uppgick till omkring 14 miljoner personer. I undersökningen uppskattas antalet fastigheter som ägs av makar och som finns i en annan medlemsstat än den där paret är bosatt Se "Undersökning om makars förmögenhetsförhållanden och förmögenhetsförhållanden mellan ogifta par enligt internationell privaträtt och EU-medlemsstaternas interna lagstiftning" (Etude sur les régimes matrimoniaux des couples mariés et sur le patrimoine des couples non mariés dans le droit international privé et le droit interne des Etats membres de l'union), 30 april 2003, Consortium ASSER-UCL, beställd av kommissionen, s. 206 ff., EGT C 19, EGT C 12, Haagprogrammet för ett stärkt område med frihet, säkerhet och rättvisa, som ingår i Europeiska rådets slutsatser av den 4 november Rådets och kommissionens handlingsplan för genomförande av Haagprogrammet för ett stärkt område med frihet, säkerhet och rättvisa, EUT C 198, , s. 1. Se fotnot 1 ovan. SV 3 SV

4 till 2,5 miljoner. Den genomförbarhetsstudie 7 som kommissionen låtit genomföra inför sitt förslag till förordning om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad, visade att antalet internationella skilsmässor i unionen uppgick till omkring om året, det vill säga 16 % av alla skilsmässor. I samband med att dessa pars tillgångar skall delas upp och/eller förvaltas uppstår ofta problem av praktisk och juridisk natur. Problemen hänger ofta samman med de stora skillnaderna, både i fråga om materiell rätt och internationell privaträtt, mellan medlemsstaternas bestämmelser om förmögenhetsrättsliga konsekvenser av äktenskap och av andra samlevnadsformer. 2. SYSTEM FÖR MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN Frågan om system för makars förmögenhetsförhållanden omfattas inte av de gemenskapsrättsakter som har antagits hittills. Vidare har Haagkonventionen av den 14 mars 1978 om tillämplig lag på äktenskap endast antagits av Frankrike, Luxemburg och Nederländerna. En harmonisering av de materiella reglerna är inte planerad för närvarande, utan denna grönbok behandlar den grundläggande frågan om lagvalsreglerna. En sammanfattning av reglerna i medlemsstaternas interna rätt ges i bilagan till denna grönbok. Lagvalsreglernas tillämpningsområde skulle potentiellt kunna omfatta en rad olika frågor (avtals giltighet, avveckling och fördelning av egendom m.m.). Frågan om domstols behörighet kommer naturligtvis att tas upp, bland annat för att säkra överensstämmelse mellan framtida bestämmelser och bestämmelserna om förfarandet i äktenskapsmål och arvsmål. Det är också lämpligt att söka lösningar som ger parterna en viss frihet att välja behörig domstol. Äktenskapets förmögenhetsrättsliga aspekter behandlas ofta utanför tvistemålsförfarandets ram. För att underlätta rättstillämparnas uppgift och tillhandahålla effektiva svar på medborgarnas konkreta problem bör man även ta upp rollen och behörigheten för andra myndigheter än domstolar samt erkännandet av handlingar som upprättas av dessa myndigheter. Slutligen bör EU-lagstiftningen även underlätta EU-medborgarnas vardag genom att föreskriva registrering av system för makars förmögenhetsförhållanden i medlemsstaterna Tillämpningsområde Förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, som trädde i kraft den 1 mars 2005, omfattar inte förmögenhetsrättsliga konsekvenser av upplösning av äktenskap. 7 8 Denna genomförbarhetsstudie kommer att offentliggöras i samband med att kommissionen antar detta förslag. EUT L 338, , s. 1. SV 4 SV

5 Frågor som redan omfattas av tidigare rättsakter, bör logiskt sett undantas från tillämpningsområdet för en framtida rättsakt. Detta gäller till exempel underhållsskyldighet, som regleras i förordning (EG) nr 44/ om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, som varit i tillämpning sedan den 1 mars 2002, och förslaget till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet 10, Det vore även lämpligt att undersöka om det finns andra personliga aspekter av äktenskapet som skulle behöva omfattas av ett framtida instrument, eftersom de kan påverka parets situation i förmögenhetsrättsligt hänseende (till exempel makars rätt att företräda varandra, skyddet av familjens bostad, underhållsskyldighet m.m.). System för makars förmögenhetsförhållanden brukar omfatta både de förmögenhetsrättsliga konsekvenserna av äktenskapets upplösning och de förmögenhetsrättsliga verkningar som uppstår under den tid äktenskapet varar. Skulder som uppkommer genom makarnas gemensamma eller individuella handlingar medan de fortfarande lever tillsammans måste knytas antingen till makarnas gemensamma eller enskilda egendom, för att dela upp skuldbördan dem emellan och i förhållande till tredje man. Fråga 1: a) Bör vissa personliga aspekter av makars förmögenhetsförhållanden, som inte regleras i ovan nämnda rättsakter, inkluderas i det framtida instrumentet, eller bör detta endast omfatta de förmögenhetsrättsliga konsekvenserna av äktenskapet? Om ja, vilka och varför? b) Bör den framtida rättsakten omfatta förmögenhetsrättsliga konsekvenser av dessa förhållanden under hela den tid paret lever tillsammans, eller endast från den stund paret separerar eller förhållandet upplöses? 2.2. Lagvalsregler Anknytningskriterier och val av tillämplig lag För att underlätta rättstillämparnas uppgift, bör de framtida bestämmelserna vara universella till sin natur, det vill säga göra det möjligt att tillämpa antingen en medlemsstats lagstiftning eller lagen i ett tredjeland. Valet av vilken lag som skall vara tillämplig på makars förmögenhetsförhållanden förutsätter att man fastställer ett eller flera anknytningskriterier. Slutligen är det nödvändigt att fastställa om det valda anknytningskriteriet måste vara samma för alla de aspekter av makars förmögenhetsförhållande som omfattas av den tillämpliga lagen, eller om olika kriterier kunde användas för vissa aspekter av situationen (dépeçage)? Denna fråga är av särskild betydelse när det gäller fastigheter, där man ibland använder lagen i det land där fastigheten är belägen (lex loci situationis) som anknytningskriterium EGT L 12, , s. 1. KOM(649) 2005 slutlig, , 2005/0259 (CNS). SV 5 SV

6 Fråga 2: a) Vilka anknytningskriterier bör användas för att fastställa tillämplig lag när det gäller makars förmögenhetsförhållanden? Och hur bör prioriteringsordningen se ut om det finns flera sådana kriterier (till exempel: makarnas första hemvist, makarnas nationalitet, andra anknytningskriterier?) b) Om den framtida rättsakten omfattar alla förmögenhetsrättsliga konsekvenser av äktenskapet, bör då samma kriterier gälla såväl för den period då makarna lever tillsammans som för perioden från det att samlevnaden upphör? Fråga 3: Bör samma anknytningskriterium användas för alla aspekter av den situation som omfattas av den tillämpliga lagen, eller kan man använda olika kriterier för olika aspekter (dépeçage)? Om ja, vilka situationer bör tas i beaktande? Dessutom är det nödvändigt att överväga en lösning för situationer då det eller de anknytningskriterier som följer av lagvalsregeln (till exempel bosättningsort) har ändrats eller flyttats med tidens gång. Haagkonventionen av den 14 mars 1978 medger således att den lag som skall tillämpas på makars förmögenhetsförhållanden ändras automatiskt om makarna har bytt bosättningsort eller nationalitet (artikel 7), såvida de inte själva har angett vilken lag som skall vara tillämplig eller upprättat äktenskapsförord. Följderna av att den lag som skall tillämpas på makarnas förmögenhetsförhållanden ändras kan vara retroaktiva eller inte, beroende vilken lösning man valt på det nationella planet. Fråga 4: Bör man tillåta att den lag som skall tillämpas på makars förmögenhetsförhållanden kan ändras automatiskt om vissa anknytningskriterier ändras, till exempel makarnas gemensamma hemvist? Om ja, bör en sådan ändring ha retroaktiv verkan? Partsautonomi De flesta medlemsstater ger makarna rätt att välja vilken lag som skall vara tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden. Om man tänker sig att ha en sådan valmöjlighet i en framtida rättsakt, skulle det uppenbarligen bli nödvändigt att föreskriva ett begränsat antal anknytningskriterier, särskilt sådana som har en faktisk koppling till makarna (till exempel lagen i det land där en av eller båda makarna har sin vanliga vistelseort eller är medborgare m.m.). Det bör också undersökas huruvida valet av tillämplig lag bör omfattas av formkrav, och i så fall vilka. Det är på sin plats att fråga sig huruvida detta avtal mellan makarna bör vara föremål för någon begränsning i tiden, det vill säga om det skall vara tillämpligt endast vid en eventuell äktenskapsskillnad eller om det skall gälla också medan parterna lever tillsammans. I så fall är det viktigt att inte undergräva tredje mans rättigheter. SV 6 SV

7 Fråga 5: a) Bör makarna ha möjlighet att välja vilken lag som skall vara tillämplig på deras förmögenhetsförhållanden? Om ja, vilka anknytningskriterier kan komma i fråga för att möjliggöra detta val? b) Bör man tillåta ett val där vissa tillgångar omfattas av ett lands lagstiftning och andra av ett annat lands lagstiftning? c) Bör det vara möjligt att göra eller ändra detta val när som helst före och under äktenskapet, eller endast vid en bestämd tidpunkt (i samband med upplösningen av ett äktenskap)? d) Om det i sådant fall skulle bli aktuellt att välja en annan tillämplig lag, bör denna ändring ha en retroaktiv verkan? Fråga 6: Bör bestämmelserna om vilka formkrav som gäller för avtalet harmoniseras? 2.3. Behörighetsregler Domstolarnas behörighet Medlemsstaterna har infört mycket olika kriterier för fastställande domstols internationella behörighet när det gäller makars förmögenhetsförhållanden. Här är det viktigt att ta hänsyn till redan befintliga gemenskapsbestämmelser, särskilt ovan nämnda förordning (EG) nr 2201/2003, som reglerar vissa personliga verkningar av äktenskapet. Med hänsyn till de intressen som påverkas av den framtida rättsakten är det också önskvärt bibehålla en viss grad av konsekvens mellan behörighetsregler och lagvalsregler, och att föreskriva en möjlighet för makar att välja domstol. Fråga 7: a) Bör den domstol som enligt förordning nr 2201/2003 är behörig att pröva frågan om upplösning av makars egendomsgemenskap vid äktenskapsskillnad eller hemskillnad även vara behörig att pröva frågan om avveckling av egendomen? b) Om det uppstår en arvssituation, bör då den domstol som är behörig att pröva eventuella arvstvister även vara behörig att pröva frågan om avveckling av egendomen? Fråga 8: a) Vilka regler om domstols internationella behörighet bör annars antas, särskilt när det gäller egendomsfrågor som uppkommer medan paret fortfarande lever tillsammans (exempel: gåvor mellan makar, äktenskapsavtal)? b) Bör det finnas ett enda generellt kriterium, eller snarare flera alternativa, som i förordning nr 2201/2003 (exempelvis: hemvist, gemensam nationalitet)? SV 7 SV

8 Fråga 9: a) Skulle en enda domstol kunna vara behörig att döma i mål om alla olika typer av egendom, rörlig och fast, även om egendomen finns på flera medlemsstaters territorium? b) Bör gemenskapsbestämmelserna vara tillämpliga om en tredje man är part i tvisten? Fråga 10: Vore det möjligt att låta parterna välja behörig domstol? Om ja, hur? Fråga 11: Skulle det vara ändamålsenligt om mål kunde överföras till en domstol i en annan medlemsstat inom detta område? Om ja, på vilka villkor skulle en sådan överföring i så fall kunna ske? Behörighet för andra myndigheter än domstolar Eftersom ett stort antal uppgifter inom detta område utförs av myndigheter som inte är domstolar (notarier, advokater m.m.) kunde det vara ändamålsenligt att reglera frågan om deras behörighet. Man bör också undersöka om makar skulle kunna utföra vissa formaliteter hos myndigheter i den medlemsstat där de är bosatta, även om den generella behörighetsregeln anvisar en myndighet i en annan medlemsstat. Fråga 12: Bör det finnas behörighetsregler för myndigheter som inte är domstolar? Bör man i så fall tillämpa behörighetsgrundar som liknar dem som gäller för domstolar? Kunde man för det ändamålet ta den breda definitionen av termen behörighet i artikel 2 i förordning (EG) nr 2201/2003 som utgångspunkt? Fråga 13: Bör den myndighet som ansvarar för avvecklingen och fördelningen av egendomen vara behörig också om en del av egendomen finns utanför myndighetens geografiska behörighetsområde? SV 8 SV

9 Fråga 14: Om inte, bör det finnas en bestämmelse om att vissa formaliteter kan utföras vid myndigheterna i en annan medlemsstat än den som anvisas enligt den allmänna lagvalsregeln? 2.4. Regler om erkännande och verkställighet Erkännande och verkställighet av domar Genom den framtida rättsakten införs harmoniserade regler om tillämplig lag och behörighet. Detta kommer att öka det ömsesidiga förtroendet och därmed skulle det kunna bli möjligt att avskaffa mellanliggande åtgärder för erkännande och verkställighet av domar. Fråga 15: Bör det framtida EU-instrumentet innebära att exekvaturförfarandet avskaffas med avseende på domar som meddelats inom dess tillämpningsområde? Vilka skäl för att inte erkänna domar bör annars föreskrivas? Fråga 16: Bör det införas en bestämmelse om automatiskt erkännande av domar rörande förmögenhetsrättsliga konsekvenser av äktenskap som meddelas i en medlemsstat, så att det blir möjligt att utan vidare formaliteter ändra i fastighetsregister i de andra medlemsstaterna? Kunde artikel 21.2 i förordning (EG) nr 2201/2003 tjäna som förebild? Erkännande och verkställighet när det gäller handlingar som upprättats av andra myndigheter än domstolar Med hänsyn till den viktiga roll som spelas av andra myndigheter än domstolar, vore det ändamålsenligt att även underlätta erkännandet av handlingar som upprättats av dessa. Fråga 17: Är det möjligt att tillämpa samma ordning för erkännande och verkställighet på handlingar som upprättats av andra myndigheter än domstolar (till exempel äktenskapsförord) som på domar? Om inte, vilka regler bör vara tillämpliga? 2.5 Registrering av makars förmögenhetsförhållanden och publicitet Publiciteten kring makars förmögenhetsförhållanden i unionen bör förbättras, så att alla berörda parter, särskilt borgenärer, kan vara säkra på vad som gäller. Det skulle även vara önskvärt att befria makar från skyldigheten att på nytt utföra de formaliteter som är SV 9 SV

10 förknippade med ett öppet redovisande av förändringar som påverkar makarnas förmögenhetsförhållanden varje gång makarna byter bosättningsort. Fråga 18: Hur kan man förbättra registreringen av makars förmögenhetsförhållanden i unionen? Bär man exempelvis införa ett registreringssystem i alla medlemsstater? Hur kan man informera berörda personer med hjälp av ett sådant system? 3. ANDRA SAMLEVNADSFORMER Den betydande ökningen i medlemsstaterna av antalet par som lever tillsammans utan att ha ingått äktenskap motsvaras av en jämförbar ökning av antalet internationella juridiska situationer som dessa par ställs inför. Gemenskapsrätten omfattar redan frågan om föräldraansvaret för barn till dessa ogifta par genom förordning (EG) nr 2201/2003 samt, genom förordning (EG) nr 44/2001, frågan om underhållsskyldighet Registrerade partnerskap Allt fler medlemsstater föreskriver möjlighet att ingå avtal och att registrera partnerskap inför en offentlig myndighet 11. Frågan är således av särskilt intresse för dessa medlemsstater, men även för andra, som kan ställas inför diverse juridiska problem i samband med upplösningen av sådana registrerade förbindelser. Det kan till exempel röra sig om att en av makarna befinner sig på en annan medlemsstats territorium eller att egendom som tillhör makarna finns där Lagvalsregler I allmänhet har tillämpningsområdet för lagvalsregler som gäller makars förmögenhetsförhållanden inte utvidgats till att omfatta andra befintliga samlevnadsformer. Därmed skulle det vara möjligt att använda andra anknytningskriterier för de förmögenhetsrättsliga konsekvenserna av registrerade partnerskap. Fråga 19 : a) Bör det finnas särskilda lagvalsregler för förmögenhetsrättsliga konsekvenser av registrerade partnerskap? b) Bör lagen på platsen där partnerskapet registrerades vara tillämplig lag när det gäller förmögenhetsrättsliga konsekvenser av registrerade partnerskap? Andra möjliga rättsordningar? c) Bör den genom lagvalsreglerna anvisade lagen reglera alla frågor inom det berörda området, eller bör även andra kriterier användas, till exempel platsen där tillgångarna finns? 11 För närvarande Danmark (1989), Sverige (1994), Nederländerna (1998), Belgien, Spanien och Frankrike (1999), Tyskland (2000), Finland (2001) Portugal, Luxemburg (2004) och Förenade Kungariket (2005). SV 10 SV

11 Domstols behörighet Få medlemsstater har antagit särskilda bestämmelser om domstols behörighet när det gäller förmögenhetsrättsliga konsekvenser för ogifta par. Förordning (EG) nr 2201/2003 är inte tillämplig på upplösning av registrerade partnerskap som faller utanför dess tillämpningsområde. Förordning (EG) nr 44/2001, som inte är tillämplig i frågor om makars förmögenhetsförhållanden, skulle i vissa fall kunna vara tillämplig när det gäller förmögenhetsrättsliga konsekvenser av registrerade partnerskap (till exempel tvister inom eller utom avtalsförhållanden). Myndigheterna i det land där partnerskapet är registrerat är behöriga att upplösa partnerskapet. Det skulle emellertid vara av värde att fastställa vilka myndigheter som är behöriga att, exempelvis vid separationen, besluta om fördelningen av egendom som tillhör ett par som beviljats status som registrerade partner i utlandet. Fråga 20: Bör det finnas särskilda regler om domstols internationella behörighet för att reglera förmögenhetsrättsliga konsekvenser av registrerade partnerskap? Om ja, vilka? Endast domstolen på den plats där partnerskapet registrerats (som är behörig att upplösa partnerskapet)? Eller andra kriterier, till exempel svarandens eller en av parternas vanliga vistelseort, eller ena eller båda parternas nationalitet? Erkännande och verkställighet av beslut om registrerade partnerskap Vissa medlemsstater tillåter att registrerade partnerskap upplöses enligt allmänna regler om erkännande eller enligt de bestämmelser som tillämpas på beslut om äktenskap (till exempel Tyskland och de nordiska länderna). Fråga 21: Enligt vilka bestämmelser bör domar som meddelas i en medlemsstat om de förmögenhetsrättsliga konsekvenserna av ett registrerat partnerskap erkännas i alla medlemsstater? 3.2. Samboförhållanden De flesta nationella rättssystem omfattar vissa bestämmelser, i huvudsak i form av lagstiftning eller praxis, om par lever tillsammans utan att vara gifta och utan att ha ingått registrerat partnerskap. I avsaknad av särskilda regler gäller i princip de lagvalsregler som skall tillämpas på avtalsförhållanden (1980 års Romkonvention om tillämplig lag för avtalsförpliktelser) och frågor om skadeståndsansvar eller generellt, lagen i det land där skadan uppstod Lagvalsregler Fråga 22: a) Bör det finnas särskilda lagvalsregler för förmögenhetsförhållanden som grundar sig på ej formaliserade samlevnadsformer? SV 11 SV

12 b) Om ja, vilka? c) Om inte, bör det åtminstone finnas särskilda regler när det gäller konsekvenserna gentemot tredje man av att sådana förhållanden upplöses (ansvaret för parets skulder, rättigheter som kan göras gällande mot tredje man (exempel: livförsäkring )? d) Bör man i fråga om fastigheter endast tillämpa lagen på den plats där tillgångarna finns? Domstols behörighet samt erkännande och verkställighet av domar Lagstiftningen är inte särskilt utvecklad på denna punkt. I princip skall de generella internationella behörighetsreglerna tillämpas, vilket bland annat innebär att förordning (EG) nr 44/2001 kan reglera vissa typer av förmögenhetstvister mellan personer som lever i sådana förhållanden. Fråga 23: Bör man införa särskilda bestämmelser om behörighet och erkännande för förmögenhetsförhållanden som grundar sig på ej formaliserade samlevnadsformer? Om svaret på frågorna 22 och 23 är nej kunde det, för att skapa tydlighet och rättssäkerhet för medborgare och yrkesverksamma, ändå vara ändamålsenligt att i den framtida rättsakten samla de spridda bestämmelser som redan idag reglerar förmögenhetsrättsliga konsekvenser av att sådana parhållanden upplöses (gemensam egendom, bostad m.m.) i internationella situationer. SV 12 SV

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@justice.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@justice.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00 2007-03-30 Justitiedepartementet Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet Enhet C1 Civilrättsliga frågor B - 1049 Bryssel Kommissionens grönbok om internationellt privaträttsliga

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK. Arv och testamente {SEK(2005) 270} (framlagt av kommissionen)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK. Arv och testamente {SEK(2005) 270} (framlagt av kommissionen) EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 01.03.2005 KOM(2005) 65 slutlig GRÖNBOK Arv och testamente {SEK(2005) 270} (framlagt av kommissionen) SV SV 1. INLEDNING Genom denna grönbok inleds ett

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.3.2011 KOM(2011) 126 slutlig 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 26-38

ÄNDRINGSFÖRSLAG 26-38 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 26.6.2012 2011/0059(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 26-38 Förslag till yttrande Evelyne Gebhardt (PE473.957v01-00)

Läs mer

Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 11.11.2011 ARBETSDOKUMENT om förslaget till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK. om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad. (framlagt av kommissionen)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK. om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad. (framlagt av kommissionen) EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.3.2005 KOM(2005) 82 slutlig GRÖNBOK om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad (framlagt av kommissionen) {SEC(2005) 331} SV SV

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 27.10.2010 2010/0067(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.3.2016 COM(2016) 106 final 2016/0059 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars

Läs mer

Kommittédirektiv. EU-bodelning. Dir. 2016:74. Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2016

Kommittédirektiv. EU-bodelning. Dir. 2016:74. Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2016 Kommittédirektiv EU-bodelning Dir. 2016:74 Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2016 Sammanfattning Om en bodelning eller någon annan fråga som rör makars eller registrerade partners förmögenhetsförhållanden

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.3.2016 COM(2016) 108 final 2016/0061 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0059(CNS) 6.2.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. {KOM(2011) 126 slutlig} {SEK(2011) 328 slutlig}

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. {KOM(2011) 126 slutlig} {SEK(2011) 328 slutlig} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Förslag till RÅDETS FÖRORDNING Bryssel den 16.3.2011 KOM(2011) 127 slutlig 2011/0060 (CNS) C7-0094/11 om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av

Läs mer

Stockholm den 29 juni 2011

Stockholm den 29 juni 2011 R-2011/0759 Stockholm den 29 juni 2011 Till Justitiedepartementet Ju2010/3132/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 april 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över dels EU-kommissionens

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 30 maj 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0060 (CNS) 8118/16 JUSTCIV 71 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS FÖRORDNING om genomförande av ett

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 30 maj 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0059 (CNS) 8115/16 JUSTCIV 70 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS FÖRORDNING om genomförande av ett

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2016/0059(CNS)

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2016/0059(CNS) Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2016/0059(CNS) 9.5.2016 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9 Förslag till betänkande Jean-Marie Cavada (PE580.495v01-00) Domstols behörighet, tillämplig lag samt

Läs mer

Remissyttrande över. erkännande och verkställighet i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Remissyttrande över. erkännande och verkställighet i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE Den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor ökar ständigt. Detta leder oundvikligen till att de gränsöverskridande förbindelserna utvecklas, vilket i sin tur

Läs mer

Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 3-4 december 2015

Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 3-4 december 2015 RIF, dp. 6-7 Rådspromemoria 2015-11-23 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt (L2) Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 3-4 december 2015 Dagordningspunkt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 januari 2002 ARBETSDOKUMENT om kommissionens förslag till rådets förordning om domstols

Läs mer

Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden

Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden SAMMANFATTNING

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM62. EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM62. EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol Justitiedepartementet 2014-03-06 Dokumentbeteckning KOM(2014) 46 slutlig Förslag till rådets beslut om

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.7.2013 COM(2013) 554 final 2013/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande

Läs mer

Tillämplig lag - Tyskland

Tillämplig lag - Tyskland Tillämplig lag - Tyskland Ansvarsfriskrivning Nedanstående upplysningar lämnas utan garantier för att innehållet är korrekt. De kan inte och får inte ersätta juridisk rådgivning i enskilda fall. Syftet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

Gränsöverskridande livssituationer i EU

Gränsöverskridande livssituationer i EU GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Gränsöverskridande livssituationer i EU En jämförande studie om civilståndshandlingar

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Regeringskansliet Faktapromemoria En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Justitiedepartementet 2016-05-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 216 Rekommendation

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

U 8/2011 rd. Minister Astrid Thors

U 8/2011 rd. Minister Astrid Thors U 8/2011 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till rådets förordning om makars förmögenhetsförhållanden och ett förslag till rådets förordning om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

PUBLIC. Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) EUROPEISKA UNIONENSRÅD /12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE

PUBLIC. Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) EUROPEISKA UNIONENSRÅD /12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE ConseilUE EUROPEISKA UNIONENSRÅD Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) 14997/12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE PUBLIC JUR538 JUSTCIV307 CONSOM124 CODEC2396 YTTRANDEFRÅNJURIDISKAAVDELNINGEN

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Stockholm den 5 mars 2010 R-2010/0178. Till Justitiedepartementet. Ju2009/9247/L2

Stockholm den 5 mars 2010 R-2010/0178. Till Justitiedepartementet. Ju2009/9247/L2 R-2010/0178 Stockholm den 5 mars 2010 Till Justitiedepartementet Ju2009/9247/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 februari 2010 beretts tillfälle att avge yttrande angående ett förslag till

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

Privaträtten inom räckhåll

Privaträtten inom räckhåll Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område Privaträtten inom räckhåll Välkommen till vår webbplats på Internet, ett nytt initiativ för att underlätta tillgången till rättvisa för alla EU-medborgare

Läs mer

Samfundet lämnar härmed följande svar på frågorna i grönboken om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad.

Samfundet lämnar härmed följande svar på frågorna i grönboken om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad. R-2005/0887 Stockholm den 30 augusti 2005 Till Justitiedepartementet Ju2005/4749/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss 18 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över EU-kommissionens grönböcker

Läs mer

Internationell privat- och processrätt En introducerande föreläsning

Internationell privat- och processrätt En introducerande föreläsning Maarit Jänterä-Jareborg Internationell privat- och processrätt En introducerande föreläsning Syfte Att främja samfärdseln mellan privata aktörer över landsgränserna Dela kompetensen mellan rättsordningarna

Läs mer

Eur Civil Law brochure SW 17/6/2004 15:26 Page 1 www.eurocivil.info

Eur Civil Law brochure SW 17/6/2004 15:26 Page 1 www.eurocivil.info www.eurocivil.info Civilrättsligt samarbete inom Europeiska union En guide för yrkes verksamma jurister www.eurocivil.info Området för frihet, säkerhet och rättvisa syftar till att underlätta medborgarnas

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-27 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Avtalet mellan EG och Danmark om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2008 Utgiven i Helsingfors den 26 november 2008 Nr 104 105 INNEHÅLL Nr Sidan 104 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

{Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk} EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 96/71/EG. av den 16 december 1996

{Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk} EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 96/71/EG. av den 16 december 1996 21.1.97 Europeiska gemenskapernas officiella tidning Nr L 18/1 I {Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk} EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

Lagrådsremiss. Modernare nordiska regler om makars förmögenhetsförhållanden. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Modernare nordiska regler om makars förmögenhetsförhållanden. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Modernare nordiska regler om makars förmögenhetsförhållanden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 februari 2007 Nyamko Sabuni Anne Kuttenkeuler (Justitiedepartementet)

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.10.2009 KOM(2009) 154 slutlig 2009/0157 (COD) C7-0236/09 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om behörighet, tillämplig lag, erkännande

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 17 december 2001 Nr 1226 1229 INNEHÅLL Nr Sidan 1226 Lag om ändring av äktenskapslagen... 3445 1227 Lag om upphävande av vissa bestämmelser i

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN PREAMBEL Med insikt om att de nationella rättsliga regleringarna rörande familj, trots rådande skillnader, ändå gradvis närmar sig

Läs mer

GRÖNBOK. Minskad byråkrati för medborgarna:

GRÖNBOK. Minskad byråkrati för medborgarna: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2010 KOM(2010) 747 slutlig GRÖNBOK Minskad byråkrati för medborgarna: att underlätta fri rörlighet i fråga om officiella handlingar och erkännande av verkningarna

Läs mer

Konsumentens skydd i handeln över landgränserna

Konsumentens skydd i handeln över landgränserna Konsumentens skydd i handeln över landgränserna MARIE LINTON IUSTUS FÖRLAG Innehåll 15 FÖRKORTNINGAR OCH ORDLISTA 17 1 INLEDNING 23 Konsumenten i handeln över landgränserna 23 1.2 Olika typer av konsumentskyddsregler

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 14 juni 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) PE-CONS 22/16 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

KONVENTION OM AVTAL OM VAL AV DOMSTOL. som önskar främja internationell handel och internationella investeringar genom förstärkt rättsligt samarbete,

KONVENTION OM AVTAL OM VAL AV DOMSTOL. som önskar främja internationell handel och internationella investeringar genom förstärkt rättsligt samarbete, KONVENTION OM AVTAL OM VAL AV DOMSTOL De stater som är parter i denna konvention, som önskar främja internationell handel och internationella investeringar genom förstärkt rättsligt samarbete, som anser

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM107. Fri rörlighet för officiella handlingar. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM107. Fri rörlighet för officiella handlingar. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Fri rörlighet för officiella handlingar Justitiedepartementet 2013-05-29 Dokumentbeteckning KOM (2013) 228 Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.4.2014 COM(2014) 225 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om tillämpningen av rådets förordning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till GEMENSAMMA REGLER. om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till GEMENSAMMA REGLER. om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.4.2004 SEK(2004) 411 slutlig Förslag till GEMENSAMMA REGLER om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna (framlagt av

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

RP 13/2007 rd. som hör till området för lagstiftningen. PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 13/2007 rd. som hör till området för lagstiftningen. PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 13/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av överenskommelsen om ändring av den nordiska äktenskapskonventionen samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008. av den 17 juni 2008. om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008. av den 17 juni 2008. om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) L 177/6 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.7.2008 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) EUROPAPARLAMENTET

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.10.2002 KOM(2002) 561 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.1.2004 KOM(2004) 32 slutlig 2004/0009 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som

Läs mer

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

RESTREINT UE/EU RESTRICTED EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.11.2017 COM(2017) 670 final This document was downgraded/declassified Date 27.11.2017 By Matthias Petschke Authority DG/GROW Rekommendation till RÅDETS BESLUT om

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:98

Regeringens proposition 2000/01:98 Regeringens proposition 2000/01:98 Kompletterande bestämmelser till Bryssel IIförordningen, m.m. Prop. 2000/01:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2001 Göran

Läs mer

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010 14.4.2010 Publikationens titel Organisering av den internationella indrivningen av underhållsbidrag Författare Justitieministeriet s publikation Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura

Läs mer

Tillämpningen av en gemensam europeisk köplag inom ramen för Rom I-förordningen

Tillämpningen av en gemensam europeisk köplag inom ramen för Rom I-förordningen GENERALDIREKTORATET FÖR INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Tillämpningen av en gemensam europeisk köplag inom ramen för Rom I-förordningen

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.12.2015 COM(2015) 643 final 2015/0293 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina om undantag från viseringskravet

Läs mer

Innehåll. Förord 5 Förkortningar 15

Innehåll. Förord 5 Förkortningar 15 Innehåll Förord 5 Förkortningar 15 I. ALLMÄN DEL 19 A. Presentation av konventionerna och förordningen 21 1 Brysselkonventionen 21 2 Luganokonventionen 23 3 Bryssel I-förordningen 25 4 Lugano Il-konventionen

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om

Lag. RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.10.2015 COM(2015) 474 final 2015/0228 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fördelningen av fiskemöjligheterna i enlighet med protokollet om fastställande för en

Läs mer

Justitieminister Johannes Koskinen

Justitieminister Johannes Koskinen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets förordning (införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till Riksdagen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Följedokument till. Förslag till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Följedokument till. Förslag till EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.10.2009 SEK(2009) 411 slutlig C7-0236/09 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Följedokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.2.2011 K(2011) 909 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 21.2.2011 om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV KOMMISSIONENS

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Kommittédirektiv Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Sammanfattning av uppdraget Den svenska rättsordningen godtar inte tvångs

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Lettland att tillämpa en särskild åtgärd som avviker

Läs mer

Tentakompendium IP rätten

Tentakompendium IP rätten Tentakompendium IP rätten Vilka länder omfattas av de olika förordningarna? B1 och B1a: Alla medlemsstater (dvs EJ andra, t.ex. ej Island, Norge, Schweiz) Rom 1 2 och B2 förordningen: alla medlemsstater

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2016 COM(2016) 669 final 2016/0330 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal i form av skriftväxling mellan

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv om en europeisk skyddsorder Riktlinjedebatt

Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv om en europeisk skyddsorder Riktlinjedebatt Rådspromemoria 2010-02-15 Justitiedepartementet Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 25-26 februari 2010 i Bryssel Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 06 (OR. en) 355/6 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: JAI 856 DAPIX 8 CRIMORG 33 ENFOPOL 359 ENFOCUSTOM 68 RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om automatiskt utbyte

Läs mer