EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK. om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad. (framlagt av kommissionen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK. om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad. (framlagt av kommissionen)"

Transkript

1 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2005) 82 slutlig GRÖNBOK om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad (framlagt av kommissionen) {SEC(2005) 331} SV SV

2 GRÖNBOK om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad Syftet med denna grönbok är att inleda ett omfattande samråd bland berörda parter om frågor som gäller tillämplig lag och behörig domstol i äktenskapsmål. I grönboken beskrivs problem som kan uppstå i den nu rådande situationen och ett antal möjliga lösningar föreslås. I bifogade arbetsdokument från kommissionen finns information om medlemsstaternas materiella, processuella och internationellt privaträttsliga regler i frågor om äktenskapsskillnad. Kommissionen uppmanar intresserade parter att inkomma med synpunkter senast den 30 september 2005 till följande adress: Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet Enhet C1 Civilrättsliga frågor B Bryssel Fax: (32-2) E-post: Ange uttryckligen om ni inte vill att era svar och synpunkter skall läggas ut på kommissionens webbplats. Kommissionen planerar att anordna en offentlig hearing om denna fråga. Alla som besvarar grönboken kommer att bjudas in. 1. BAKGRUND Det finns för närvarande inte några gemenskapsregler om tillämplig lag i äktenskapsmål. Rådets förordning (EG) nr 1347/ ( Bryssel II-förordningen ) innehåller regler om domstols behörighet och erkännande av domar i äktenskapsmål, men inte några lagvalsregler. Detta förhållande kommer inte att ändras när rådets förordning (EG) nr 2201/ ( den nya Bryssel II-förordningen ) börjar tillämpas den 1 mars 2005 och därmed ersätter Bryssel IIförordningen, eftersom den har tagit över reglerna från Bryssel II-förordningen om äktenskapsfrågor praktiskt taget oförändrade. 1 2 Rådets förordning (EG) nr 1347/2000 av den 29 maj 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars gemensamma barn, EGT L 160, , s. 19. Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000, EGT L 338, , s. 1. SV 2 SV

3 Vid Europeiska rådets möte i Wien 1998 betonades att målet med ett gemensamt rättsligt område är att göra medborgarnas liv enklare, särskilt i frågor som påverkar medborgarnas dagliga liv, t.ex. äktenskapsskillnader. 3 I november 2004 uppmanade Europeiska rådet kommissionen att under 2005 lägga fram en grönbok om lagvalsregler i frågor med anknytning till skilsmässa ( Rom III ). 4 I takt med att medborgarna har börjar röra sig allt mer inom Europeiska unionen har antalet internationella äktenskap ökat, dvs. äktenskap där makarna har olika nationalitet, bor i olika medlemsstater eller bor i en medlemsstat där de inte är medborgare. Om ett internationellt par bestämmer sig för att skiljas kan många olika lagar åberopas. Syftet med reglerna om tillämplig lag, som ofta kallas lagvalsregler, är att fastställa vilken av de olika lagarna som skall tillämpas. Mot bakgrund av det stora antalet äktenskapsskillnader i EU berörs ett stort antal medborgare av frågorna om tillämplig lag och internationell behörighet i äktenskapsmål. Som exempel kan nämnas att ungefär 15 % av alla domar på äktenskapsskillnad som meddelas i Tyskland varje år (ca par) berör makar som har olika nationalitet BRISTER MED DEN NUVARANDE SITUATIONEN När ett internationellt par vill skilja sig gäller behörighetsreglerna i den nya Bryssel IIförordningen, som ger makarna möjlighet att välja mellan olika behörighetsgrunder (se punkt 3.6 i bifogade arbetsdokument). När ett mål om äktenskapsskillnad väl har inletts vid en domstol i en medlemsstat, fastställs vilket lands lag som är tillämplig enligt den medlemsstatens regler om internationell privaträtt. Det finns betydande skillnader mellan ländernas regler i detta hänseende (se punkt 3.4 i arbetsdokumentet). Kombinationen av olika lagvalsregler och de nuvarande behörighetsreglerna kan ge upphov till ett antal problem vid internationella skilsmässor. Förutom att denna situation innebär en osäkerhet kring rättsläget och en bristande flexibilitet, kan den också leda till resultat som inte motsvarar medborgarnas berättigade förväntningar. Det kan dessutom vara så att gemenskapsmedborgare som bor i ett tredje land kan ha svårt att hitta en domstol som är behörig att handlägga ett mål om äktenskapsskillnad och att få en dom på äktenskapsskillnad som har utfärdats av en domstol i ett tredje land erkänd i sina hemländer. Det finns slutligen en risk för kapplöpning till domstol Bristande rättssäkerhet och rättslig förutsebarhet för makarna Med hänsyn till att de nationella lagvalsreglerna i frågor om äktenskapsskillnad är så olika och komplexa är det ofta svårt att förutse vilken nationell lag som kommer att gälla i ett visst fall. Detta gäller särskilt familjesituationer där makarna inte har gemensamt hemvist eller medborgarskap, men problemet kan också uppstå när par med samma nationalitet separerar och flyttar till olika medlemsstater EGT C 19, 23.1,1999, s. 1. Haagprogrammet: stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i europeiska unionen, antaget av Europeiska rådet den 4 5 november Källa: Statistisches Bundesamt. Deutschland. SV 3 SV

4 Exempel 1: Ett portugisisk-italienskt par som bor i olika medlemsstater En portugisisk man och en italiensk kvinna gifter sig i Italien. Mannen återvänder av yrkesmässiga skäl till Portugal direkt efter bröllopet, medan hustrun stannar i Italien. Efter två år beslutar sig paret för att skiljas. Enligt den nya Bryssel II-förordningen kan de ansöka om äktenskapsskillnad i antingen Italien eller Portugal. Domstolarna i dessa stater tillämpar i första hand lagen i det land där båda makar är medborgare. I detta fall, där makarna har olika nationalitet, skulle en italiensk domstol tillämpa lagen i det land där äktenskapet huvudsakligen har varit baserat. En portugisisk domstol skulle i stället tillämpa lagen i det land där makarna har gemensamt hemvist eller, om sådant inte finns, den lag som makarna har närmast anknytning till. Makarna tycker att det är svårt att förutse vilken lag som kommer att vara tillämplig på deras situation För lite valfrihet för parterna De nationella lagvalsreglerna förutser i princip en enda lösning i en viss situation, t.ex. tillämpning av lagen i det land där makarna är medborgare eller domstolslandets lag ( lex fori ). I vissa situationer är detta inte tillräckligt flexibelt. Det beaktar till exempel inte det faktum att medborgare kan känna en nära anknytning till en medlemsstat utan att vara medborgare i den staten. Genom att införa en viss frihet för parterna att välja tillämplig lag skulle man kunna göra reglerna mer flexibla och öka rättssäkerheten och den rättsliga förutsebarheten för makarna. Exempel 2: Ett italienskt par som bor i Tyskland Ett par där båda är italienska medborgare har bott i München i tjugo år och känner sig fullständigt integrerade i det tyska samhället. När deras barn flyttar hemifrån beslutar de gemensamt att skiljas. De skulle vilja skilja sig enligt tysk lag, eftersom de känner att de har närmast anknytning till den och den dessutom bara kräver ett års separation vid ansökningar om äktenskapsskillnad där parterna är överens, jämfört med tre år enligt italiensk lag. Enligt den nya Bryssel II-förordningen kan makarna ansöka om äktenskapsskillnad i antingen Tyskland eller Italien. Trots detta skulle domstolarna i båda dessa länder tillämpa italiensk äktenskapslag, eftersom både Tysklands och Italiens internationellt privaträttsliga regler i första hand bygger på makarnas gemensamma medborgarskap Risk för resultat som inte svarar mot medborgarnas berättigade förväntningar Medborgarna utnyttjar i allt större utsträckning fördelarna med den inre marknaden och flyttar till en annan medlemsstat av yrkesmässiga skäl. De är förmodligen inte medvetna om att förutsättningarna för en äktenskapsskillnad kan ändras drastiskt till följd av deras flytt. Det kan till exempel vara fallet om makar med olika nationalitet flyttar till en medlemsstat där ingen av dem är medborgare. Eftersom den nya Bryssel II-förordningen inte tillåter att makar ansöker om äktenskapsskillnad i en medlemsstat där endast en av dem är medborgare, om det inte finns någon annan anknytningsfaktor, kan makarna hamna i en situation där den enda möjligheten är att vända sig till domstol i den medlemsstat där de har hemvist. Detta kan i vissa fall leda till resultat som inte överensstämmer med deras berättigade förväntningar. SV 4 SV

5 Exempel 3: Ett finsk-svenskt par som flyttar till Irland Ett finsk-svenskt par flyttar från Stockholm till Dublin där de har erbjudits intressanta arbeten. Deras äktenskap försämras och de beslutar sig slutligen för skilsmässa. Paret förväntar sig att skilsmässoförfarandet skall gå relativt enkelt och snabbt, som skulle vara fallet enligt finsk eller svensk lag, eftersom båda vill skiljas och de inte har några barn. Enligt den nya Bryssel II-förordningen har dock endast irländska domstolar behörighet och de tillämpar irländsk lag (lex fori) i äktenskapsmål oberoende av makarnas nationalitet. Det enda sättet för makarna att se till att svensk eller finsk äktenskapslag blir tillämplig är att en av dem återvänder till sitt hemland i minst sex månader och därefter ansöker om äktenskapsskillnad i det landet. Ingen av makarna är villig att lämna sitt jobb och Irland i sex månader i detta syfte. Å andra sidan vill de undvika att irländsk lag om äktenskapsskillnad tillämpas, vilken kräver att de lever åtskilda i fyra år för att det skall fastställas att det föreligger djup och varaktig söndring i äktenskapet. De är förvånade att förutsättningarna för äktenskapsskillnad har förändrats så drastiskt på grund av deras beslut att flytta till en annan medlemsstat Risk för problem för gemenskapsmedborgare som bor i ett tredje land Reglerna om erkännande av domar i den nya Bryssel II-förordningen gäller alla domar på äktenskapsskillnad som har meddelats i en domstol i en medlemsstat, men reglerna om behörighet gäller inte alla situationer. Detta kan leda till problem för gemenskapsmedborgare som bor i ett tredje land. Det kan uppstå situationer där ingen av behörighetsgrunderna i förordningen är tillämplig. Medlemsstaternas domstolar kan i så fall använda sig av de nationella reglerna om internationell behörighet. Det faktum att dessa regler inte är harmoniserade kan dock leda till situationer där det inte finns någon domstol, vare sig i EU eller någon annanstans, som är behörig att döma till äktenskapsskillnad mellan två gemenskapsmedborgare med olika nationalitet som bor i ett tredje land. Om en dom på äktenskapsskillnad meddelas i ett tredje land kan det dessutom vara svårt för makarna att få äktenskapsskillnaden erkänd i sina respektive hemländer. Exempel 4: Ett tysk-nederländskt par som bor i ett tredje land Ett tysk-nederländskt par bor i ett tredje land sedan många år tillbaka. Deras förhållande blir sämre och den tyska hustrun skulle vilja skiljas, helst inför tysk domstol. Hon kan emellertid inte ansöka om äktenskapsskillnad i Tyskland eller i någon annan medlemsstat. Ingen av behörighetsgrunderna i den nya Bryssel II-förordningen är tillämplig eftersom paret inte har hemvist i en medlemsstat och inte är medborgare i samma land. Under sådana omständigheter kan medlemsstaternas domstolar tillämpa sina nationella behörighetsregler. Den tyska hustrun kan dock inte ansöka om äktenskapsskillnad i Tyskland enligt de tyska behörighetsreglerna, eftersom talan mot den nederländske mannen kan väckas i Tyskland endast med stöd av behörighetsreglerna i förordningens artikel 6, som ger ett visst skydd för svarande. Inte heller kan hon ansöka om äktenskapsskillnad i Nederländerna, eftersom den nederländska lagstiftningen inte har några regler om nationell behörighet under dessa omständigheter. Den tyska hustrun kan följaktligen inte ansöka om äktenskapsskillnad i någon medlemsstat. Hennes enda hopp är att domstolarna i det tredje landet har behörighet att handlägga målet. Även om det skulle vara fallet kan det bli svårt att få en dom på äktenskapsskillnad som meddelats i det tredje landet erkänd i Tyskland. SV 5 SV

6 2.5. Risk för kapplöpning till domstol Regeln om lis pendens (pågående mål, se punkt i bifogade arbetsdokument) kan föranleda en av makarna att ansöka om äktenskapsskillnad före den andra maken/makan för att förhindra att domstolarna i en annan medlemsstat får behörighet ( kapplöpning till domstol ). Detta kan leda till situationer där en part ansöker om äktenskapsskillnad i en viss medlemsstat för att uppnå ett visst resultat, t.ex. att undgå att en viss äktenskapslagstiftning tillämpas. Kapplöpning till domstol kan ha negativa följder för svaranden om det leder till att en lag tillämpas som han eller hon inte känner nära anknytning till och som inte beaktar hans eller hennes intressen. Denna risk kan illustreras med följande exempel: Exempel 5: En polsk make åker till Finland för att arbeta Ett polskt par som har varit gifta i tjugo år bor i Polen med sina barn. Mannen får ett intressant erbjudande om att arbeta i Finland i två år. Makarna kommer överens om att mannen skall acceptera erbjudandet och att hustrun skall stanna i Polen. Efter ett år berättar mannen för sin hustru att han vill skiljas. Han är medveten om att skilsmässoförfaranden enligt polsk rätt är långdragna och att domstolen måste fastställa att det föreligger djup och varaktig söndring i äktenskapet. Finska domstolar skulle emellertid ha behörighet enligt den nya Bryssel II-förordningen eftersom mannen har bott i Finland i mer än ett år. Finska domstolar tillämpar finsk lag enligt principen om lex fori. Därmed kan den polske mannen erhålla äktenskapsskillnad efter en betänketid på sex månader trots hans hustrus invändningar. Eftersom mannen vill erhålla äktenskapsskillnad så fort som möjligt väcker han omedelbart talan vid en finsk domstol, som meddelar dom på äktenskapsskillnad efter sex månader, trots hustruns starka invändningar. Fråga 1: Känner ni till andra problem än de ovan angivna som kan uppstå i samband med internationella skilsmässor? 3. MÖJLIGA LÖSNINGAR 3.1. Status quo En möjlighet skulle vara att låta situationen vara oförändrad och inte göra några ändringar genom lagstiftning. Som stöd för detta kan hävdas att de identifierade problemen inte är tillräckligt allvarliga eller inte uppstår tillräckligt ofta för att en åtgärd på gemenskapsnivå skall vara motiverad Harmonisering av lagvalsreglerna Ett annat sätt att ta itu med problemet skulle vara att införa harmoniserade lagvalsregler som bygger på en uppsättning enhetliga anknytningsmoment. Denna lösning skulle ha den fördelen att den skulle garantera rättssäkerhet (exempel 1). Beroende på de harmoniserade reglernas innehåll skulle den också kunna öka parternas valfrihet (exempel 2) och bidra till att finna lösningar som är tillfredsställande för medborgarna (exempel 3). En harmonisering skulle åtminstone delvis kunna minska behovet av att hinna först med att väcka talan SV 6 SV

7 (exempel 5), eftersom varje domstol där talan väcktes skulle tillämpa en äktenskapslag som valts ut på grundval av gemensamma regler. Anknytningsmomenten skulle behöva väljas ut omsorgsfullt för att garantera att det råder rättslig säkerhet och förutsebarhet, samtidigt som man tillåter en viss flexibilitet. Syftet skulle vara att säkerställa att en äktenskapsskillnad handläggs enligt den rättsordning som har närmast anknytning till äktenskapet. Man kan tänka sig flera olika anknytningsmoment, till exempel makarnas senaste gemensamma hemvist, makarnas gemensamma medborgarskap, senaste gemensamma medborgarskap om en make fortfarande innehar det eller lex fori. Fråga 2: Är ni för harmoniserade lagvalsregler? Vad talar för och emot en sådan lösning? Fråga 3: Vilka anknytningsmoment skulle vara lämpligast? Fråga 4: Bör de harmoniserade reglerna endast gälla äktenskapsskillnad, eller även tillämpas på hemskillnad och annullering av äktenskap? Fråga 5: Bör de harmoniserade reglerna innehålla en klausul om ordre public, som ger domstolarna möjlighet att vägra tillämpa en utländsk lag under vissa omständigheter? 3.3. Att ge makarna en möjlighet att välja tillämplig lag En annan möjlighet vore att införa en begränsad möjlighet för makarna att välja tillämplig lag i äktenskapsmål. En sådan möjlighet skulle öka den rättsliga säkerheten och förutsebarheten för makarna, särskilt i fall där de är överens om skilsmässa. En viss valfrihet för parterna skulle också göra reglerna mer flexibla än de nuvarande reglerna, som i princip endast förutser en möjlig lösning. Det skulle slutligen kunna underlätta att få tillträde till domstolar i vissa fall. Denna lösning skulle vara särskilt användbar när makarna är överens om att skiljas, som det portugisisk-italienska paret (exempel 1) och det italienska paret i Tyskland (exempel 2). Principen om valfrihet har använts alltmer i internationella konventioner om lagval på området för avtalsrätt, men i mindre utsträckning inom familjerätt. Det finns dock undantag, som t.ex. den nya belgiska lagen om internationell privaträtt som ger makarna möjlighet att välja mellan lagen i det land där en av makarna är medborgare eller belgisk lag (dvs. lex fori). 6 Att ge parterna obegränsade valmöjligheter skulle kunna leda till tillämpning av exotiska lagar som parterna har liten eller ingen anknytning till. Det tycks därför vara att föredra att man begränsar valmöjligheterna till vissa lagar som makarna har nära anknytning till (t.ex. på grundval av en eller båda makars medborgarskap, senaste gemensamma hemvist eller lex fori). En möjlighet skulle vara att man begränsar valet av lag till forumlandets lag (lex fori) för att se till att domstolarna inte skulle vara tvungna att tillämpa utländsk lag. 6 Artikel 55 2 i Loi portant le Code de droit international privé / Wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht av den 16 juli 2004, offentliggjord den 27 juli SV 7 SV

8 Hur valet skulle gå till måste naturligtvis utredas ytterligare. Det skulle kunna krävas att valet måste göras uttryckligen och skriftligen samtidigt med att ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in. Det måste också övervägas som det skulle krävas särskilda åtgärder för att skydda en make mot otillbörliga påtryckningar från den andra maken att välja en viss lag. Särskilda överväganden kan också bli nödvändiga om makarna har barn. Makarnas val av lag skulle naturligtvis avse valet av den behöriga domstolens materiella regler, inte dess regler om internationell privaträtt (så kallad renvoi, eller återförvisning, är utesluten). I annat fall skulle målet om att skapa rättssäkerhet äventyras. Fråga 6: Bör parterna få möjlighet att välja tillämplig lag? Vad finns det för argument för och emot en sådan lösning? Fråga 7: Bör valet vara begränsat till vissa lagar? Vilka anknytningsmoment skulle i så fall vara lämpliga? Bör valet begränsas till medlemsstaternas lagar? Eller till lex fori? Fråga 8: Bör möjligheten att välja tillämplig lag vara begränsad till äktenskapsskillnad eller även avse hemskillnad och annullering av äktenskap? Fråga 9: Vilka formella krav bör ställas på parternas överenskommelse om lagval? 3.4. Översyn av behörighetsgrunderna i artikel 3 i förordning nr 2201/2003 Behörighetsgrunderna i artikel 3 i förordning nr 2201/2003 var ursprungligen utformade för att motsvara behoven på ett objektivt plan, vara anpassade till parternas intressen, innebära en flexibel reglering, vara anpassade till människors rörlighet och hjälpa enskilda utan att rättssäkerheten går förlorad.7 Det kan hävdas att behörighetsreglerna inte uppfyller dessa mål helt. I avsaknad av enhetliga lagvalsregler kan förekomsten av flera alternativa behörighetsgrunder leda till tillämpning av lagar som makarna inte nödvändigtvis har närmast anknytning till (exempel 5). Å andra sidan kan det i vissa fall vara så att behörighetsgrunderna inte är tillräckligt flexibla för att svara mot parternas behov (exempel 3). En möjlighet skulle kunna vara att se över behörighetsreglerna. Man måste dock noga överväga vilka följder en sådan översyn skulle få. En begränsning av behörighetsgrunderna skulle nämligen kunna få skadliga konsekvenser i fråga om flexibilitet och tillträde till domstolar, om inte parterna ges möjlighet att välja behörig domstol (se punkt 3.6 nedan). Att lägga till nya behörighetsgrunder skulle å andra sidan kunna förvärra bristen på rättssäkerhet ytterligare. Fråga 10: Leder enligt er erfarenhet förekomsten av flera behörighetsgrunder till en kapplöpning till domstol? 7 Se punkt 27 i den förklarande rapporten om konventionen av den 28 maj 1998 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål (som Bryssel II-förordningen bygger på), EGT C 221, , s. 27. SV 8 SV

9 Fråga 11: Anser ni att behörighetsgrunderna bör ses över? Vilken skulle i så fall vara den bästa lösningen? 3.5. Översyn av regeln om restkompetens i artikel 7 i förordning nr 2201/2003 En annan fråga är om man bör se över regeln om restkompetens i den nya Bryssel IIförordningen. De nuvarande reglerna kan leda till situationer där ingen domstol i EU, eller någon annan stans heller för den delen, är behörig att handlägga en ansökan om äktenskapsskillnad (exempel 4). Om en domstol i ett tredje land är behörig erkänns domen på äktenskapsskillnad inte enligt den nya Bryssel II-förordningen utan endast enligt nationell rätt eller tillämpliga internationella fördrag. Det är troligt att detta leder till problem om paret ansöker om att få äktenskapsskillnaden erkänd i sina hemländer. Fråga 12: Anser ni att behörighetsreglerna bör harmoniseras ytterligare och att artikel 7 i förordning nr 2201/2003 bör strykas eller åtminstone begränsas till fall som inte berör EU-medborgare? Hur skulle i så fall dessa regler se ut? 3.6. Att ge makarna en möjlighet att välja behörig domstol Ett annat förfaringssätt skulle kunna vara att ge makarna möjlighet att välja behörig domstol i äktenskapsmål ( avtal om domstols behörighet ). Att ge parterna möjlighet att avtala att en eller samtliga domstolar i en viss medlemsstat skall ha behörighet i mål om äktenskapsskillnad mellan dem skulle leda till större rättssäkerhet och flexibilitet och vara av särskilt stor nytta i fall där parterna är överens om äktenskapsskillnaden. Avtal om domstols behörighet skulle kunna visa sig användbara även i situationer där makarna inte kan väcka talan vid en domstol i en medlemsstat enligt de nu gällande behörighetsreglerna för att de inte har gemensamt medborgarskap eller hemvist. Till exempel skulle det svensk-finska paret som bor i Irland då kunna avtala om att en finsk eller svensk domstol skulle ha behörighet att handlägga deras äktenskapsskillnad (exempel 3). Det skulle också ge det tysk-nederländska paret som bor i ett tredje land möjlighet att komma överens om en behörig domstol (exempel 4). Den domstol som parterna har utsett skulle tillämpa den lag som följer av domstolslandets nationella lagvalsregler. Möjligheten att välja behörig domstol finns i flera gemenskapsrättsakter. Avtal om domstols behörighet är möjliga enligt artikel 23 i rådets förordning (EG) nr 44/2001. I artikel 12 i den nya Bryssel II-förordningen finns en begränsad möjlighet att välja behörig domstol i frågor som rör föräldraansvar. Avtal om behörig domstol i äktenskapsmål skulle kunna begränsas till domstolar i de medlemsstater som makarna har en nära anknytning till, t.ex. på grund av någon av makarnas medborgarskap eller hemvist eller makarnas senaste gemensamma hemvist. Om makarna har barn bör man fästa särskild uppmärksamhet vid att säkerställa att sådana regler överensstämmer med regeln om avtal om behörig domstol i artikel 12 i den nya Bryssel IIförordningen. Frågan om hur och när ett val av behörig domstol skulle göras måste naturligtvis utredas ytterligare. SV 9 SV

10 Fråga 13: Vad finns det för argument för och emot att införa en möjlighet att avtala om behörig domstol i äktenskapsmål? Fråga 14: Bör avtal om behörig domstol begränsas till vissa domstolar? Fråga 15: Vilka formella krav bör ställas på parternas avtal om behörig domstol? 3.7. Införande av en möjlighet att överföra ett mål Som förklarats ovan (punkt 2.5) kan en make/maka i vissa fall ha incitament att skynda sig att väcka talan vid domstol innan den andra maken/makan gör det. Detta kan åtminstone delvis förklaras av regeln om litispendens i den nya Bryssel II-förordningen, som har kritiserats för att vara för rigid och ge makarna incitament att slå till först. En möjlig lösning på detta problem skulle kunna vara att införa en möjlighet att under exceptionella omständigheter överföra äktenskapsmål till en domstol i en annan medlemsstat. En sådan möjlighet finns i artikel 15 i den nya Bryssel II-förordningen i frågor som rör föräldraansvar. Man skulle kunna tänka sig en överföring under exceptionella omständigheter och på strikta villkor om en make eller maka ansöker om äktenskapsskillnad i en medlemsstat men svaranden begär att målet skall överföras till en domstol i en annan medlemsstat på den grunden att äktenskapet främst var baserat i den staten. För att garantera rättssäkerhet bör platsen för ett äktenskaps tyngdpunkt fastställas på grundval av en uttömmande förteckning över anknytningsmoment, t.ex. makarnas senaste hemvist, om en av makarna fortfarande bor där, eller makarnas gemensamma medborgarskap. Hur en eventuell mekanism för överföring av mål skulle fungera måste förstås utredas ytterligare, särskilt för att säkerställa att ett sådant förfarande inte skulle leda till otillbörliga förseningar. Det kan bli nödvändigt med ytterligare skyddsåtgärder om äktenskapsmålet har anknytning till ett mål om föräldraansvar, för att säkerställa att reglerna är förenliga med artikel 15 i den nya Bryssel II-förordningen. Möjligheten att överföra ett mål skulle kunna lösa de problem som kan uppstå när en av makarna ensidigt har ansökt om äktenskapsskillnad mot den andra makens/makans vilja. Det skulle till exempel ge den polska hustrun i exempel 5 möjlighet att begära att den finska domstolen överför målet till en polsk domstol på den grunden att båda makarna är polska medborgare och hade sitt senaste gemensamma hemvist i Polen, dvs. tyngdpunkten för deras äktenskap låg i Polen. Fråga 16: Bör det vara möjligt att begära en överföring av ett mål till en domstol i en annan medlemsstat? Vad finns det för argument för och emot en sådan lösning? Fråga 17: Vilka anknytningsmoment bör gälla i fråga om när ett mål kan överföras till en annan medlemsstat? Fråga 18: Vilka skyddsåtgärder skulle behövas för att garantera rättssäkerhet och undvika otillbörliga förseningar? SV 10 SV

11 3.8. En kombination av olika lösningar De idéer som beskrivs ovan är exempel på olika möjliga lösningar. Ingen av dem skulle dock ensam vara tillräcklig för att lösa alla de problem som beskrivs i avsnitt 2. Man skulle därför kunna tänka sig en kombination av olika lösningar. Till exempel skulle man kunna ge makar möjlighet att välja behörig domstol på grundval av någon av makarnas medborgarskap eller deras senaste hemvist. De skulle också kunna ges möjlighet att välja tillämplig lag, åtminstone tillämpning av lex fori. En sådan kombination skulle lösa problemen i exempel 1 4 ovan och vara av särskilt stor nytta när makarna är överens om att skiljas. För att lösa de problem som kan uppstå när endast en av makarna vill skiljas (exempel 5), skulle man kunna tänka sig att införa en möjlighet att överföra ett mål till en annan medlemsstat. Fråga 19: Vilken kombination av lösningar anser ni skulle ge den bästa lösningen på de beskrivna problemen? Fråga 20: Skulle ni föreslå någon annan lösning på de problem som beskrivs i avsnitt 2? SV 11 SV

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 27.10.2010 2010/0067(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 26-38

ÄNDRINGSFÖRSLAG 26-38 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 26.6.2012 2011/0059(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 26-38 Förslag till yttrande Evelyne Gebhardt (PE473.957v01-00)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.07.2006 KOM(2006) 400 slutlig GRÖNBOK OM LAGVAL I FRÅGOR OM MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN, SÄRSKILT NÄR DET GÄLLER DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH ÖMSESIDIGT

Läs mer

Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 11.11.2011 ARBETSDOKUMENT om förslaget till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål

Läs mer

Kommittédirektiv. EU-bodelning. Dir. 2016:74. Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2016

Kommittédirektiv. EU-bodelning. Dir. 2016:74. Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2016 Kommittédirektiv EU-bodelning Dir. 2016:74 Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2016 Sammanfattning Om en bodelning eller någon annan fråga som rör makars eller registrerade partners förmögenhetsförhållanden

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.3.2011 KOM(2011) 126 slutlig 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2016/0059(CNS)

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2016/0059(CNS) Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2016/0059(CNS) 9.5.2016 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9 Förslag till betänkande Jean-Marie Cavada (PE580.495v01-00) Domstols behörighet, tillämplig lag samt

Läs mer

Gränsöverskridande livssituationer i EU

Gränsöverskridande livssituationer i EU GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Gränsöverskridande livssituationer i EU En jämförande studie om civilståndshandlingar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK. Arv och testamente {SEK(2005) 270} (framlagt av kommissionen)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK. Arv och testamente {SEK(2005) 270} (framlagt av kommissionen) EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 01.03.2005 KOM(2005) 65 slutlig GRÖNBOK Arv och testamente {SEK(2005) 270} (framlagt av kommissionen) SV SV 1. INLEDNING Genom denna grönbok inleds ett

Läs mer

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@justice.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@justice.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00 2007-03-30 Justitiedepartementet Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet Enhet C1 Civilrättsliga frågor B - 1049 Bryssel Kommissionens grönbok om internationellt privaträttsliga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 januari 2002 ARBETSDOKUMENT om kommissionens förslag till rådets förordning om domstols

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0190 (CNS) 10767/16 ADD 2 JUSTCIV 184 FÖLJENOT från: inkom den: 30 juni 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.3.2016 COM(2016) 106 final 2016/0059 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.3.2016 COM(2016) 108 final 2016/0061 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag

Läs mer

Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 3-4 december 2015

Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 3-4 december 2015 RIF, dp. 6-7 Rådspromemoria 2015-11-23 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt (L2) Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 3-4 december 2015 Dagordningspunkt

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0059(CNS) 6.2.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden

Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden SAMMANFATTNING

Läs mer

Stockholm den 29 juni 2011

Stockholm den 29 juni 2011 R-2011/0759 Stockholm den 29 juni 2011 Till Justitiedepartementet Ju2010/3132/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 april 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över dels EU-kommissionens

Läs mer

Stockholm den 19 september 2016

Stockholm den 19 september 2016 R-2016/1320 Stockholm den 19 september 2016 Till Justitiedepartementet Ju2016/05469/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 juli 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över En omarbetad Bryssel

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Regeringskansliet Faktapromemoria En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Justitiedepartementet 2016-05-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 216 Rekommendation

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Privaträtten inom räckhåll

Privaträtten inom räckhåll Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område Privaträtten inom räckhåll Välkommen till vår webbplats på Internet, ett nytt initiativ för att underlätta tillgången till rättvisa för alla EU-medborgare

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 30 maj 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0059 (CNS) 8115/16 JUSTCIV 70 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS FÖRORDNING om genomförande av ett

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM62. EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM62. EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol Justitiedepartementet 2014-03-06 Dokumentbeteckning KOM(2014) 46 slutlig Förslag till rådets beslut om

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av överenskommelsen om ändring av den nordiska äktenskapskonvention samt med lag om ikraftträdande av de bestämmelser i nämnda överenskommelse som

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 67/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av överenskommelsen om ändring av den nordiska äktenskapskonvention samt med lag om ikraftträdande av de bestämmelser i nämnda överenskommelse

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0357/2006, ingiven av Kenneth Abela (maltesisk medborgare), om de maltesiska myndigheternas

Läs mer

Samfundet lämnar härmed följande svar på frågorna i grönboken om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad.

Samfundet lämnar härmed följande svar på frågorna i grönboken om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad. R-2005/0887 Stockholm den 30 augusti 2005 Till Justitiedepartementet Ju2005/4749/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss 18 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över EU-kommissionens grönböcker

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om

Lag. RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.1.2004 KOM(2004) 32 slutlig 2004/0009 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 juli 2011 Ö 5155-10 KLAGANDE MB Ombud: Advokat ÅG MOTPART AW Ombud: Advokat AK SAKEN Avvisande av talan ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-12

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-12 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 17.6.2013 2013/2023(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-12 Förslag till betänkande Evelyn Regner (PE508.078v01-00) Bättre internationell privaträtt: behörighetsbestämmelser

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE Den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor ökar ständigt. Detta leder oundvikligen till att de gränsöverskridande förbindelserna utvecklas, vilket i sin tur

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.7.2013 COM(2013) 554 final 2013/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:98

Regeringens proposition 2000/01:98 Regeringens proposition 2000/01:98 Kompletterande bestämmelser till Bryssel IIförordningen, m.m. Prop. 2000/01:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2001 Göran

Läs mer

Tillämplig lag - Tyskland

Tillämplig lag - Tyskland Tillämplig lag - Tyskland Ansvarsfriskrivning Nedanstående upplysningar lämnas utan garantier för att innehållet är korrekt. De kan inte och får inte ersätta juridisk rådgivning i enskilda fall. Syftet

Läs mer

Remissyttrande över. erkännande och verkställighet i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Remissyttrande över. erkännande och verkställighet i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 30 maj 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0060 (CNS) 8118/16 JUSTCIV 71 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS FÖRORDNING om genomförande av ett

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Kommittédirektiv Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Sammanfattning av uppdraget Den svenska rättsordningen godtar inte tvångs

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område

Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område Civilutskottets betänkande 2013/14:CU27 Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2013/14:219 Nya

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. {KOM(2011) 126 slutlig} {SEK(2011) 328 slutlig}

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. {KOM(2011) 126 slutlig} {SEK(2011) 328 slutlig} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Förslag till RÅDETS FÖRORDNING Bryssel den 16.3.2011 KOM(2011) 127 slutlig 2011/0060 (CNS) C7-0094/11 om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av

Läs mer

Internationell privat- och processrätt En introducerande föreläsning

Internationell privat- och processrätt En introducerande föreläsning Maarit Jänterä-Jareborg Internationell privat- och processrätt En introducerande föreläsning Syfte Att främja samfärdseln mellan privata aktörer över landsgränserna Dela kompetensen mellan rättsordningarna

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

U 8/2011 rd. Minister Astrid Thors

U 8/2011 rd. Minister Astrid Thors U 8/2011 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till rådets förordning om makars förmögenhetsförhållanden och ett förslag till rådets förordning om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 5.9.2016 MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN Ärende: Motiverat yttrande från Maltas parlamentet om förslaget

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.4.2014 COM(2014) 225 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om tillämpningen av rådets förordning

Läs mer

Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning

Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning 1. Eurodac bakgrund Eurodac är ett informationssystem som har inrättats för att identifiera vilken medlemsstat

Läs mer

Stockholm den 5 mars 2010 R-2010/0178. Till Justitiedepartementet. Ju2009/9247/L2

Stockholm den 5 mars 2010 R-2010/0178. Till Justitiedepartementet. Ju2009/9247/L2 R-2010/0178 Stockholm den 5 mars 2010 Till Justitiedepartementet Ju2009/9247/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 februari 2010 beretts tillfälle att avge yttrande angående ett förslag till

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-12-19 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5998-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolens, dom den 21 juli 2014 i mål

Läs mer

Internationell kollektivavtalsreglering särskilt om utstationering och allmängiltigförklaring. Høstseminar i Oslo den 26 oktober 2017 Erik Sinander

Internationell kollektivavtalsreglering särskilt om utstationering och allmängiltigförklaring. Høstseminar i Oslo den 26 oktober 2017 Erik Sinander Internationell kollektivavtalsreglering särskilt om utstationering och allmängiltigförklaring Høstseminar i Oslo den 26 oktober 2017 Erik Sinander Vad ska vi prata om? Hur påverkar den internationella

Läs mer

KLAGOMÅL 1 TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION NÄR GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS

KLAGOMÅL 1 TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION NÄR GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS KLAGOMÅL 1 TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION NÄR GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS 1. Klagandens namn (efternamn och förnamn): 2. Eventuellt företrädd av: 3. Nationalitet: 4. Adress eller säte 2 : 5.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:98

Regeringens proposition 2007/08:98 Regeringens proposition 2007/08:98 Kompletterande bestämmelser till den nya Bryssel IIförordningen Prop. 2007/08:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2008 Fredrik

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.5.2015 COM(2015) 195 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av förordning (EG) nr 789/2004 om överföring av lastfartyg och

Läs mer

Eur Civil Law brochure SW 17/6/2004 15:26 Page 1 www.eurocivil.info

Eur Civil Law brochure SW 17/6/2004 15:26 Page 1 www.eurocivil.info www.eurocivil.info Civilrättsligt samarbete inom Europeiska union En guide för yrkes verksamma jurister www.eurocivil.info Området för frihet, säkerhet och rättvisa syftar till att underlätta medborgarnas

Läs mer

2.1 EU-rättsliga principer; direkt tillämplighet och direkt effekt

2.1 EU-rättsliga principer; direkt tillämplighet och direkt effekt 2 Enligt samma bestämmelse ska offentligt biträde däremot inte utses om det måste antas att behov av biträde saknas. Paragrafen har därför tolkats på så sätt att det anses föreligga en presumtion för att

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 Målnummer: UM8098-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-06-22 Rubrik: Äktenskap med en medborgare i ett tredjeland utgör en sådan anknytning till

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

PUBLIC. Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) EUROPEISKA UNIONENSRÅD /12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE

PUBLIC. Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) EUROPEISKA UNIONENSRÅD /12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE ConseilUE EUROPEISKA UNIONENSRÅD Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) 14997/12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE PUBLIC JUR538 JUSTCIV307 CONSOM124 CODEC2396 YTTRANDEFRÅNJURIDISKAAVDELNINGEN

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0007/2005, ingiven av Frank Semmig (tysk medborgare) om de komplicerade förfarandena

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 december 2010 Ö 5591-09 KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm Ombud: Chefsjurist R S MOTPART

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 20.3.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0633/2006, ingiven av Christiane Becker (tysk medborgare), om hennes krav på att

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.10.2015 COM(2015) 474 final 2015/0228 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fördelningen av fiskemöjligheterna i enlighet med protokollet om fastställande för en

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: FÖRDRAGET UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.5.2000 KOM(2000) 346 slutlig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-03-15 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

En kort sammanfattning av hovrättens synpunkter

En kort sammanfattning av hovrättens synpunkter YTTRANDE 2011-01-21 SVEA HOVRÄTT Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Medling i vissa privaträttsliga tvister (Ds 2010:39) Inledning Hovrätten, som inte har

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20 Målnummer: UM7173-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-10-26 Rubrik: En asylansökan från ett i Sverige fött utländskt barn, vars mor beviljats

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-27 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Avtalet mellan EG och Danmark om

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM116. Ny Bryssel II-förordning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM116. Ny Bryssel II-förordning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny Bryssel II-förordning Justitiedepartementet 2016-08-15 Dokumentbeteckning KOM(2016) 411 Förslag till rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för transport och turism 26.5.2005

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för transport och turism 26.5.2005 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för transport och turism 2009 26.5.2005 ARBETSDOKUMENT om lufttransport: information till passagerare om vilket trafikföretag som utför en flygning och medlemsstaternas

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2012 COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010 14.4.2010 Publikationens titel Organisering av den internationella indrivningen av underhållsbidrag Författare Justitieministeriet s publikation Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-04-10 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5753-12 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 12 juni 2012

Läs mer

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 2 april 2003 (3.4) (OR. fr) CONV 648/03 NOT från: till: Ärende: Presidiet Konventet Avdelning X: Medlemskap i unionen Innehåll: Sidan 2: Huvudinslag Sidan

Läs mer