Förväntningsgapet - Investerare och revisorers skilda uppfattningar om revisorns roll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förväntningsgapet - Investerare och revisorers skilda uppfattningar om revisorns roll"

Transkript

1 Uppsala Universitet Kandidatuppsats Företagsekonomiska Institutionen Höstterminen 2009 Förväntningsgapet - Investerare och revisorers skilda uppfattningar om revisorns roll Handledare: Thomas Carrington Författare: Anders Montelius Erik Thunbom

2 Sammanfattning Revisionsbranschen har fått utstå mycket kritik, kritikerna hävdar att revisorer inte fullföljer sina åtaganden om oberoende granskning. Revisorerna å andra sidan menar att de upprätthåller sitt ansvar och efterlever de standards som finns upprättade. Kan kritiken bero på ett förväntningsgap mellan intressenter och revisorer avseende vad som faktiskt är revisorns roll? Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida ett förväntningsgap existerar mellan svenska revisorer och mindre svenska investerare, och i så fall hur det tar sig uttryck. För att besvara syftet har vi samlat in empiriskt material genom kvalitativa intervjuer med revisorer och mindre investerare. För att analysera det empiriska materialet har vi använt teoretiskt material från böcker och artiklar med utgångspunkt i vår frågeställning. Vi utgår från etablerade verk avseende förväntningsgapet för att på så vis presentera vad tidigare forskning visar. Vår slutsats är att förväntningsgapet tar sig utryck på ett annorlunda sätt än vad den tidigare forskning vi tagit del av visar. Det förväntningsgap vi finner vara störst är avseende revisorns ansvar att upptäcka bedrägerier och felaktigheter. Investerarna har höga förväntningar medan revisorerna har en mer återhållsam uppfattning till sitt ansvar. Likaså framstår ett stort förväntningsgap avseende revisionens funktion som kvalitetssäkring för framtida ekonomisk ställning, i ett längre perspektiv.

3 Innehållsförteckning 1. INLEDNING Bakgrund Revision enligt svensk lag och standarder Problemdiskussion Syfte TEORI Revisionens funktion i Sverige Förväntningsgapet mellan revisorer och årsredovisningens upprättare och användare METOD Undersökningsökningsmetod Informationskällor Avgränsning Operationaliseringsmodell Revisorernas uppfattning om sin roll Revisorns syn på sin funktion Revisorns syn på sitt ansvar som allmänhetens vakthund Redovisnings funktion som kvalitetssäkring Revisorns inställning till att utföra investeringsanalys Revisorns ansvar att upptäcka bedrägerier och felaktigheter i redovisningen Revisorernas syn på oberoendet Revisorernas syn på redovisningen som investeringsunderlag Revisorns syn på investerares uppfattning om deras ansvar Mindre investerares uppfattning om revisorns roll Investerares syn på revisorns funktion Investerares syn på revisorns ansvar som allmänhetens vakthund Investerares syn på revisionens som kvalitetssäkring Investerares åsikt om vad en revisor bör göra Revisorns ansvar att upptäcka bedrägerier Revisorns ansvar att upptäcka fel i redovisningen Oberoendet Redovisningen och revisionens omfattning ur ett investerarperspektiv ANALYS Uppfattning om revisorns uppgift Ansvaret som allmänhetens vakthund Felaktigheter och bedrägerier Oberoendet Kvalitetssäkring Redovisningens omfattning som beslutsunderlag vid investeringar Förväntningsgap enligt revisorerna SLUTSATS Studiens begränsningar Förslag till framtida forskning KÄLLFÖRTECKNING Bilaga Bilaga

4 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund I tiden kring nuvarande finanskrisen har revisorer på nytt fått utstå kritik för att inte ha fyllt funktionen som allmänhetens vakthund och därmed anklagats för att ha misskött sitt arbete (Sikka 2009). Forskning pekar på exempel där revisorer utan en offentligt deklarerad anmärkning godkänt bokslut av företag som strax därefter kollapsat. En vice VD på American Institue of Certified Public Accountants har gjort ett uttalande om; att så länge investerare upplever en stark, oväntand neråtgående trend, så kommer revisorsyrket få utså kritik (Humphrey et al. 1992). Vid en sådan diskussion anser vi det är viktigt att återknyta till vilket ansvar och förväntningar som åligger en revisor. Revisorns ansvar ter sig dock otydligt sett till vilka förväntningar olika intressenter har på revisorns ansvar och utförda arbete. Studier som genomförts visar att det existerar ett förväntningsgap mellan intressenter och revisorer avseende synen på revisorns uppgift. Studierna visar bland annat på skillnader i synen på funktionen som allmänhetens vakthund och ansvaret att upptäcka bedrägerier och felaktigheter. Revisionsbranschen har länge haft problem med förväntningsgap, branschen har försökt minska gapet genom kampanjprojekt för att belysa för allmänheten vilken revisorns egentliga roll är (Epstein et al. 1994). Tidigare var kampanjer endast inriktade på att delge allmänheten de professionella revisorernas egen uppfattning om sin roll. Efterhand antogs dock förändring av standarder som verktyg för att minska gapet (Epstein et al. 1994). Ett faktum kvarstår dock, förväntningsgapet existerar i någon form (Öhman 2006) Revision enligt svensk lag och standarder Alla svenska aktiebolag är enligt lag skyldiga att anlita en revisor (ABL). Enligt revisionslagen ska revisorn granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver (Revisionslagen). Den revisor som bolagsstämman utser, ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till företaget (ABL). Revisorn ska ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som det med hänsyn till arbeten och omfattningen av företagets verksamhet fordras för att fullgöra uppdraget (Revisionslagen). Förutom kompetenskraven ställs krav på att revisorn ska vara auktoriserad eller godkänd av Revisorsnämnden. Revisionsberättelsen som en revisor lämnar till 4

5 bolagsstämman ska innehålla en rad uppgifter om huruvida företaget har fullgjort sina skyldigheter och om bolagets styrelse kan lämnas ansvarsfrihet (Revisionslagen). De finansiella rapporterna finns till för att användarna ska kunna tillgodogöra sig information om ett företags balansräkning, resultat samt förändringar i företagets finansiella ställning (Internationell redovisningsstandard i Sverige 2008). För säkerställa kvaliteten i de finansiella rapporterna har det framtagits kvalitetskrav för redovisningens utformning (Smith 2006). 1.1 Problemdiskussion En revisor har till uppgift att uttala en uppfattning om huruvida årsredovisningen är upprättad, i alla väsentliga avseenden, enligt gällande regler och standards. Utlåtandet inkluderar att ta ställning till om årsredovisningen ger en rättvisande och användbar bild av bolagets resultat och finansiella ställning. Utöver det ska revisorn granska den av styrelsen och VD förflutna förvaltningen av bolaget (SRS 1995). Ovan nämnda beskrivning kan te sig enkel, men avsikten och innebörden uppfattas olika av skilda intressenter. Revisorer, med god kunskap om standarders utformning gör gällande en syn, medan exempelvis investerare, den främsta användaren av redovisningen tenderar att göra gällande en annan syn. Dessa intressenters olika syn på revisionens funktion ger upphov till skilda förväntningar avseende revisorns ansvar. Förväntningsgapet mellan revisorer och intressenter har flera perspektiv. Flera av perspektiven är intressanta och relevanta men viktigast bör vara att förklara förväntningsgapet mellan vad intressenter anser att en revisor ska göra och vad revisorn anser att han faktiskt gör (Öhman 2006). Vidare torde investerare vara den intressentgrupp vilkens uppfattning är den mest intressanta att undersöka genom att dessa utgör den främsta användaren av finansiell rapportering. Enligt Epstein et al. (1994) så tenderar investerare med högre utbildning och kunskap i finans- och investeringsanalys att ställa lägre krav i sin uppfattning om revisorns arbete, förväntningarna mellan dem är således mindre. Svenskar har i allt större omfattning flyttat sitt privata sparande till aktier och fonder istället för räntesparkonton (Johed 2007). Sedan 1980 har ekonominyheter fått alltmer utrymme i svensk press (Grafström 2006). Att spara i och intressera sig för aktier har således blivit en del av många svenskars vardag. Med detta i åtanke blir det intressant att inrikta undersökningen på förväntningsgapet mellan mindre investerares uppfattning om vad revisorn borde göra och vad revisorn anser att han gör. Vår undersökning blir således intressant då förväntningsgapet mellan mindre svenska investerare och svenska revisorer ännu är relativt outforskat och högst 5

6 relevant med tanke på det, hos svenska folket, ökade aktieintresset. Vi är av förhoppningen att vår uppsats kommer att bidra till att förklara hur förväntningsgapet tar sig utryck och därigenom bidra till att öka förståelsen för revisorns roll. Uppenbarligen råder det olika uppfattningar om vad vissa intressenter anser att en revisor bör göra och vad revisorer själva anser är deras uppgift. Redovisningen är en av källorna som utgör beslutsunderlag för mindre investerare vilket torde göra kvalitetssäkringen av denna information ytterst viktig. De mindre investerarna kan inte göra lika omfattande egna undersökningarna som institutionella investerare, och är därför i än större behov av riktig finansiell information från företaget. Dessa förhållanden anser vi intressanta att undersöka. 1.2 Syfte Syftet med uppsatsen är att utreda hur förväntningsgapet mellan mindre investerare och revisorer tar sig utryck. Uppsatsen ämnar att ge läsaren en bättre förståelse för hur förväntningsgapet tar sig utryck, vilka förväntningar mindre investerare har och vilka förväntningar som, enligt revisorerna, är befogade att ha. 6

7 2. TEORI 2.1 Revisionens funktion i Sverige Revision utförs för att skänka mer trovärdighet åt den redovisning som företag lämnar ifrån sig. Syftet med revision är inte att ta fram ytterliggare information. Revisorns uppgift är att kvalitetssäkra årsredovisning åt användarna, så att dessa kan nyttja ett tillförlitligt beslutsunderlag. Användarna kan inte förvänta sig att revisorns uttalanden ska innehålla åsikter om framtida utveckling eller huruvida företaget når de uppsatta målen (SRS 1995) I Sverige och övriga västvärlden är revisionsverksamheten ett förhållande mellan tre parter som innefattar rättigheter och skyldigheter. Figuren nedan illustrerar informationsflödet och kvalitetssäkring mellan parterna (Öhman 2006). Figur 1. Källa: Öhman 2006 Då de redovisningsberättigade befinner sig i ett informationsunderläge gentemot de övriga parterna i förhållandet uppstår behovet av att tillgodogöra sig kvalitetssäkrad redovisningsinformation (Öhman 2006). 7

8 2.2 Förväntningsgapet mellan revisorer och årsredovisningens upprättare och användare Diskussioner om revisorers bristande förmåga att uppfylla sina åtaganden gentemot allmänheten har förts under lång tid. Detta till trots dröjde det ända till 1970-talet innan företeelsen om skilda uppfattningar gavs en egen benämning, förväntningsgapet. Sedan begreppet myntades har flera försök gjorts för att förfina begreppets definition (Öhman 2006). Förväntningsgapet inom revision består i skillnader mellan vad användare av finansiell redovisning anser vara en revisors uppgift och vad revisorer själva anser vara deras ansvar (McEnroe & Martens 2001). Investerare och andra användare av årsredovisningar har länge haft en hög tilltro till revisionen av räkenskaper. Utvecklingen har lett till att revisorer förväntas garantera olika grader av säkerhet i olika situationer. Denna skillnad i uppfattning och förväntningar av vilken säkerhet en revision ska garantera har skapat ett förväntningsgap mellan revisorer, årsredovisningens upprättare och användare (Epstein et al. 1994). Revisionen var i början av sin historia som professionen utvecklad på så vis att nästintill absolut säkerhet mot bedrägeri och felaktigheter skulle garanteras (Epstein et al. 1994). Efterhand utvecklades dock näringslivet och revisionen övergick från att granska alla transaktioner och belopp, till att garantera en rättvisande bild i företagets bokslut. Förändringen var ett resultat av det ökande antalet aktiviteter, vilket försvårande möjligheterna att upptäcka bedrägerier (Epstein et al. 1994). Den ökande andelen externa aktieägare var också en faktor som frambringade förändringar. Aktieägare och andra utomstående parter utvecklade ett beroende av att revisorerna kunde styrka information upprättad av företagsledningen. Detta krävde en förändring av en revisorns huvudfokus, från att granska alla transaktioner och summor till att vara inriktad på att utgöra en garant för externt rapporterad information (Epstein et al. 1994). Nuvarande praxis ligger nära den senast nämnda och fokuserar på bokslutens rimlighet. Enligt gällande standard avser revision också söka fel i skälig utsträckning. Wyatt (2004) menar att det ökande antalet konsulttjänster, vilka revisionsbyråerna erbjuder, har förändrat arbetet och gjort byråerna mer kommersiellt drivna. Enligt Epstein et al. (1994) måste dock revisorer ställas inför frågan vilken säkerhet allmänheten förväntar sig att de skapar genom sin revision av räkenskaper. Begreppet förväntningsgap kan enligt Innes et al. (1997) beskrivas på flera olika sätt. Enligt Innes et al. (1997) ska inte bara skillnader i uppfattning tas utan även skillnader mellan deskriptiv och normativ utgångspunkt beaktas. Uppfattningar om vad revisorn gör är deskriptiva medan uppfattningar om vad revisorn borde göra är normativa. 8

9 Figur 2. Källa: Öhman 2006 I figur 2 illustrerar Öhman (2006) det resonemanget som Innes et al. (1997) för kring deskriptiv och normativ utgångspunkt. Han menar att det är rimligt att beskriva begreppet förväntningsgap ur flera olika perspektiv. Ett perspektiv är att skilja mellan intressenters och revisorers inställningar till 1) vad revisorerna gör samt 2) vad de borde göra. Ett annat perspektiv att se utifrån är hur 3) intressenternas och 4) revisorernas uppfattningar skiljer sig angående vad revisorer gör och vad de borde göra. Ett intressant perspektiv är även 5) intressenters uppfattningar om vad revisorer gör i jämförelse med revisorers uppfattningar om vad de borde göra. Slutligen finns även perspektivet om hur 6) revisorer uppfattar vad de gör sett till vad intressenter uppfattningar att de borde göra (Öhman 2006). Ur samtliga perspektiv illustrerar förväntningsgapet det svåra läget mellan intressenter och revisorer. Förväntningsgapet i perspektiv 3 och 4 betecknar Öhman (2006) som kognitiva eftersom att de endast berör en part. Perspektiv 3 berör endast intressenterna och dess uppfattning om skiljaktigheter i vad en revisor gör och borde göra. Perspektiv 4 berör i sin tur endast parten revisorer och dessas uppfattning och vilket arbete de utför sett till vad de anser borde vara deras arbete. Öhman (2006) ser förväntningsgapet som en diskrepans mellan vad intressenter och revisorer uppfattar att revisorerna ägnar och/eller ska ägna sig åt (Öhman 2006 s.132). Med denna bakgrund, att förväntningsgapet ska beskrivas som diskrepansen mellan olika parters uppfattningar, väljer han att endast inkludera perspektiv 1, 2, 5 och 6 i diskussionen om förväntningsgap. Epstein et al. (1994) presenterar en studie där de tillfrågat investerare om deras syn på frågor rörande revision. Således undersöktes förväntningsgapet ur de perspektiv Öhman (2006) väljer att benämna 1 och 2, intressenters uppfattning om vad revisorn borde göra. Studien gav svar från 246 investerare utspridda över USA:s samtliga 50 delstater. Den visar att närmare hälften av respondenterna ansåg att revisorerna skulle svara för en absolut 9

10 garanti mot felaktigheter och hela 71 procent ansåg att en absolut garanti mot bedrägeri ska upprätthållas av revisorerna. En majoritet av investerarna var således av tron att den finansiella redovisningen är fri från alla typer av felaktigheter. Nuvarande standards är dock inte behäftade med den efterfrågade graden av säkerhet (Epstein et al. 1994). Epstein et al. s (1994) studie bekräftar därmed ett existerande förväntningsgap mellan revisorer och investerare avseende den grad av säkerhet en revision utgör. Studien visar att tilltron till revisionens grad av säkerhet generellt sätt var lägre hos investerare med högre utbildning och kompetens gällande redovisning, finans- och investeringsanalys (Epstein et al. 1994). McEnroe och Martens (2001) presenterar även de en undersökning som bekräftar ett existerande förväntningsgap mellan investerare och revisorer. Investerare undersöktes då dessa är den huvudsakliga användaren av finansiell redovisning och på så vis utgör den mest lämpliga representanten för allmänheten och användare av finansiell redovisning (McEnroe och Martens 2001). I studien framgår att många investerare har missförstått revisionens beskaffenhet som kontrollfunktion, framförallt i fråga om rena revisionsberättelser, som många uppfattar som synonymt med att den finansiella redovisningen är felfri. Likaså anser många investerare att revisorn utöver att revidera räkenskaper och lämna revisionsberättelse ska tolka huruvida företaget är ett gott investeringsobjekt eller ej. Framgår gör även att revisorer förväntas finna felaktigheter och bedrägerier om sådana föreligger (McEnroe och Martens 2001). Det förväntningsgap som McEnroe och Martens (2001) finner i sin studie existerar främst på områdena; externt presenterad information, interna kontroller, bedrägerier, fel och olagligheter. De finner också ett förväntningsgap avseende revisionen som försäkring för framtiden. I kristider när företag upplever stora problem uppkommer ofta nya krav och förväntningar på hur revision ska fungera. Tidsfördröjning uppstår mellan det att det uppkommer nya förväntningar på revision och tiden det tar att anpassa standards till de nya förväntningarna (Humphrey et al. 1992). Tidsfördröjning är en möjlig förklaring till varför det kan existera ett förväntningsgap mellan olika intressenter och revisorer enligt Humphrey et al. (1992). Som stöd för denna förklaring används det faktum att det sker som mest aktivitet och förändringar hos de organisationer som sätter redovisningsstandarder under samma perioder som det är nedgående trender i näringslivet (Humphrey et al. 1992). 10

11 3. METOD 3.1 Undersökningsökningsmetod Metoden för genomförandet av vår undersökning är av stor vikt för uppsatsens fortsatta gång. Den kvalitativa forskningsintervjun används för att erhålla kvalitativ och fritt utryckt kunskap, att finna mångskiftande skildringar av olika aspekter hos intervjuobjektet (Kavle & Brinkmann 2009). Ett alternativt tillvägagångssätt är att använda en kvantitativ metod. Med en kvantitativ metod ges möjligheten att fråga betydligt fler respondenter genom enkätfrågor (Holme & Solvang 1997). Fördelen med en kvantitativ ansats är att bearbetningen av informationen är betydligt enklare än vid en kvalitativ (Holme & Solvang 1997). Vår största utmaning om vi väljer att använda enkätfrågor är dels att nå ut till ett statistiskt signifikant urval, samt att utforma enkätfrågor så att svaren ger en bra bild av respondenternas förväntningar och resonemang om revisorer (Holme & Solvang 1997). Val av metod gjordes efter att frågeställningen samt denna uppsats angivna förutsättningarna övervägts. I valet mellan kvalitativ och kvantitativ metod för den empiriska undersökningen föll valet på kvalitativ metod. Detta då vi anser att en kvantitativ metod hade varit problematiskt att använda på grund av tidsramen för uppsatsen. En kvantitativ undersökning skulle i vårt fall vara begränsande då den i högre utsträckning är inriktad på att återge en förklaring snarare än förståelse (Holme & Solvang 1997). Kvalitativ metod i sin tur ger en mer djupgående information och bättre möjlighet att återge den kvalitativa variationen (Holme & Solvang 1997). Ytterligare en anledning till valet av kvalitativ metod är att investerarnas uppfattning kan vara vaga, mångtydiga och subjektiva varpå kvalitativ metod är näst intill en nödvändighet (Wallén 1996). 3.2 Informationskällor Det teoretiska materialet är insamlat från böcker och artiklar med utgångspunkt i vår frågeställning. Vi utgår från etablerade verk avseende förväntningsgapet för att på så vis presentera vad tidigare forskning visar. Med problemformuleringen i åtanke utförs den empiriska undersökning med hjälp av kvalitativ metod då den förefaller vara det mest passande med utgångspunkt i förutsättningarna. Det empiriska materialet består således av primärdata från intervjuer. Vi använder oss av semistrukturerade intervjuer för att uppnå en så nyanserad bild av respondentens uppfattning som möjligt (Holme & Solvang 1997). 11

12 Vi intervjuar i undersökningen totalt fem svenska revisorer. Två av de tillfrågade är auktoriserade revisorer, Lennart Jakobsson partner vid KPMG samt Anders Westlund partner vid Grant Thornton. I undersökningen intervjuas även en skatterevisor vid Skatteverket som önskar vara anonym samt två revisorsassistenter med ett års anställning vid KPMG respektive Ernst & Young, dessa två väljer att vara anonyma då de inte känner till sin arbetsgivares inställning till deltagande i denna undersökning. Fortsättningsvis kommer revisorerna att ha följande benämningar: R1 Lennart Jakobsson, auktoriserad revisor, partner KPMG, Uppsala R2 Anders Westlund, auktoriserad revisor, partner Grant Thornton, Falun R3 Skatterevisor vid Skatteverket, Falun R4 Revisorsassistent, anställd vid KPMG, Stockholm R5 Revisorsassistent, anställd vid Ernst & Young, Uppsala I undersökningen intervjuas även fem svenska mindre investerare som har ett aktivt och engagerat deltagande i aktiehandeln. Vi definierar mindre investerare såsom följande; Privatpersoner som, ickeprofessionellt, men aktivt och engagerat bedriver aktiehandel. Vi uppställer således inga krav på aktieinnehavets eller kapitalets storlek hos respondenterna. Det aktiva och engagerande handlandet anser vi vara det viktigaste, inte aktievolym eller kapitalmängd. Grunden för urval av respondenter är således aktivitet och engagemang. Respondenter som instämt på den uppsatta definitionen har sedermera kontaktats och intervjuats. Bland annat har medlemmar i Uppsalaekonomernas finansutskott agerat respondenter. Majoriteten av de tillfrågade investerarna önskar att var anonyma, därför väljer vi att hålla samtliga investerare anonyma. Fortsättningsvis kommer investerarna att ha följande benämningar: I1 Anonym investerare, Stockholm I2 Anonym investerare, Uppsala I3 Anonym investerare, Falun I4 Anonym investerare, Uppsala I5 Anonym investerare, Uppsala 3.3 Avgränsning Förväntningsgapet har flera perspektiv som är intressanta att undersöka. Vi har valt att inrikta vår undersökning på det förväntningsgap som utgörs av förhållandet mellan vad investerare 12

13 uppfattar att en revisor gör och bör göra samt vad en revisor gör. Det perspektiv vi avgränsar oss till är följaktligen det Öhman betecknar som perspektiv sex (6). Operationaliseringsmodell Figur 3. I = Frågor till investerare R= Frågor till revisorer 13

14 4. EMPIRI 4.1 Revisorernas uppfattning om sin roll I denna del presenterar vi resultatet av intervjuer med fem revisorer Revisorns syn på sin funktion Samtliga tillfrågade revisorer anger samma syn på sin funktion som revisor. Det som lyfts fram är att oberoende granska och kvalitetssäkra ekonomisk redovisning och bolagets förvaltning. Ansvaret för att upprätta revisionsberättelse påtalas även som en viktig uppgift. De framför att de främst svarar mot bolagets ägare i sin granskning eftersom det är ägarna som vid bolagsstämman utsett dem att utföra granskning av räkenskaper och ledningens förvaltning. R3 påtalar även att det är viktigt att det offentliga kan lita på revisorerna, då revisorns ställning skyddas av lagstiftning, för att utgöra en kontrollfunktion. R5 nämner också vikten av att säkerställa riktighet i den information som förmedlas externt Revisorns syn på sitt ansvar som allmänhetens vakthund Respondenterna R1, R2, R4 och R5 anser inte att de har ett ansvar gentemot allmänheten utan att de svarar gentemot ägarna. Inte heller R3 anser att revisorerna har ett ansvar att agera som allmänhetens vakthund, däremot poängteras att fel och misstag naturligtvis ska åtgärdas, men att företeelser som till exempel hög riskexponering inte är revisorns sak att påtala. Samtliga respondenter menar att riskexponering och kapitalstrukturer är ett ansvar som åligger företagets ledning. R5 säger också att de naturligtvis följer upp huruvida företaget anger en rimlig känslighetsanalys i årsredovisningen, vilket de är skyldiga att göra. R1 berättar vidare att påpekanden kan komma i dialogen mellan revisorerna och bolaget under revisionens gång. Dessa åsyftar dock endast att vara en hjälp för klienten, allmänheten i sin tur kan ta del av årsredovisningen som i publika bolag är en offentlig handling. Att förmedla information till allmänheten anser R1 vara mer en bieffekt av ansvaret mot ägarna. R2 menar också att en initierad läsare via balansräkningen kan utläsa exempelvis viss del av ett bolags riskexponering, detta är dock inget revisorn har ett direkt ansvar för att upplysa allmänheten om. 14

15 4.1.3 Redovisnings funktion som kvalitetssäkring Samtliga respondenter har fått gradera säkerheten i redovisningen efter att den reviderats. Skalan är satt från ett till tre där 1 motsvarar låg, 2 skälig och 3 hög säkerhet. Samtliga respondenter väljer att gradera säkerheten i reviderad redovisning till hög bortsett från R3 graderar säkerheten till skälig. Åsikterna gick isär mellan å ena sidan R1, R2 och R3 och å andra sidan revisorsassistenterna (R4 och R5) huruvida revisionen fungerar som en kvalitetssäkring för framtiden på kort sikt (1-2 verksamhetsår). De auktoriserade revisorerna (R1 och R2) var tydliga med att den reviderade redovisningen endast utgjorde en historiebeskrivning och en ögonblicksbild. R4 och R5 menade dock att revisionen, genom att den uttalar sig om förväntad fortsatt drift, också kan anses som en säkerhet för framtida ekonomisk ställning. De tillfrågade respondenterna är eniga om att reviderad redovisning inte utgör en försäkran på längre sikt. De anser att det inte går att förutspå vad som kommer att ske på längre sikt då konjunktur, ändrade strategier och mycket annat är avgörande faktorer. Vissa antagande kan dock gå att göra då exempelvis den interna kontrollen granskas av revisorerna, detta anser de dock inte vara tillräckligt då revisionsberättelsen trots allt är en historiebeskrivning och en ögonblicksbild Revisorns inställning till att utföra investeringsanalys Respondenterna är eniga om att revisorn absolut inte ska göra en investeringsanalys eller bedöma huruvida objekt är goda investeringar eller ej. Investeringsanalys är dock en tjänst som vissa revisionsbyråer erbjuder, men är helt frikopplad från arbetet med upprättande av externrevision Revisorns ansvar att upptäcka bedrägerier och felaktigheter i redovisningen R1, R2 och R4 menar att revisorns ansvar att upptäcka bedrägerier ej kan anses vara primärt utan att de snarare har i uppgift att granska de interna kontrollerna och tipsa om förebyggande åtgärder gentemot bedrägerier. Samma respondenter lyfter fram att ansvaret huvudsakligen är att för ägarnas räkning se till att ABL efterlevs. R5 menar dock att ansvaret för att upptäcka fel och bedrägerier är stort samt att risken för revisionsbyråerna är stor om bedrägerier inte upptäcks, då förtroendet sjunker och de riskerar att stämmas. Samtliga är dock tydliga med att påpeka att det ofta är väldigt svårt att upptäcka bedrägerier då de många gånger bygger på kreativa och komplexa lösningar. 15

16 Om skäl att misstänka bedrägeri föreligger så granskas det dock, antigen genom att brister i interna kontroller lyfts till diskussion eller om bokslut ligger nära i tiden, genom en tydlig granskning utförd av revisorn. Upptäcks fel är revisorn dock skyldig att anmäla (R1, R2, R3, R4 och R5). R2 anser dock att revisorer åläggs att granska juridiska ärenden de varken har utbildning eller kompetens för. Samtliga respondenter, utom R3 som ej arbetar med publik externrevision, påpekar att uttalande i revisionsberättelsen ska vara gjorda med 95 procents säkerhet. De menar vidare att felaktigheter upptäcks i 95-procentig utsträckning. R3 tillägger att revisorerna troligtvis sätter stor tillit till företagens förklaringar till olika företeelser Revisorernas syn på oberoendet R1, R2 och R4 anser att branschen är tillräckligt professionell och att oberoendet upprätthålls på ett fullgott vis. R3 tror att upprätthållandet av oberoendet fungerar bra gentemot stora klienter men kan vara problematiskt i mindre företag där revisorn får en nära relation med ledningen. R5 anser att oberoendet upprätthålls, men att den situation revisorn befinner sig i är komplicerad då det dels krävs att revisorn lyckas sälja in sina tjänster och dels måste behålla oberoendet. Han påpekar till exempel att konsulttjänster som faller utanför ramen för vad revision och redovisning är, ibland faktureras som revisionstjänster, att revision och konsultation flyter ihop Revisorernas syn på redovisningen som investeringsunderlag Samtliga respondenter, bortsett från R1 som är utan uppfattning, svarar att all information som kan vara betydande för investerare ej revideras och presenteras, samt att det inte är tanken bakom de finansiella rapporterna. R3 tror att många investerare vill ha framtidsprognoser men att det som tidigare nämnts ej är revisorns uppgift att tillhandahålla. R1 och R2 påpekar återigen att årsredovisning och andra finansiella rapporter är historiebeskrivning och inte innehåller framtidsprognoser Revisorns syn på investerares uppfattning om deras ansvar Vad det gäller mindre investerares uppfattning rörande revisorns arbetsuppgifter och åtagande tror samtliga respondenter att deras förståelse är låg. R2 och R3 tillägger också att de tror att intresset för revisorns arbetsuppgifter är förhållandevis lågt. R1, R2, R4 och R5 är överens om att de tror att ett förväntningsgap mellan investerare och revisorer föreligger. R3 har ingen uppfattning om ett eventuellt 16

17 förväntningsgap. Det lyfts fram att en del intressenter förväntar sig att revisorn ska utföra uppgifter som faller utanför vad revisorerna ser som sina arbetsuppgifter. Exempel på uppgifter intressenter kan förvänta sig, som ej hör till yrkesrollen, är att revisorn ska sia om framtiden eller uttala sig om bonussystem och lönenivåer. Revisorerna nämner också det faktum att de uppfattar att institutionella investerare och investerare med mer erfarenhet har en bättre förståelse för revisorns uppgift. De två auktoriserade revisorerna (R1 och R2) säger att förväntningsgapet kan bero på att branschen misslyckats med att förmedla sin uppgift till olika intressenter. 4.2 Mindre investerares uppfattning om revisorns roll I denna del presenterar vi resultatet av intervjuer med fem investerare Investerares syn på revisorns funktion Respondenterna har en ganska homogen uppfattning om vad revisorn fyller för funktion. Deras uppfattning är dock tämligen generell och består främst i att revisorn ska granska och godkänna klientens årsredovisning. Precisionen i respondenternas svar varierar till viss del, framförallt genom att några respondenter uppfattar revisorn som ansvarig att lämna konsultartade råd till företaget, exempelvis avseende skatteplanering. I4 är av uppfattningen att revisorn har i uppgift att lämna förslag på kreativa bokförningsåtgärder som kan förändra balans- och resultaträkning, för att framställa företaget i god dager. Vad gäller revisorns uppgifter mer i detalj är uppfattningen varierande. En respondent är av uppfattningen att en revisor till stor del upprättar balans- och resultaträkning (I4). En annan såg det som revisorns uppgift att analysera företagets effektivitet och identifiera läckande kostnadsposter (I5). Enighet i svaren finns dock gällande att revisorn ska granska riktigheten i bokföringens verifikat. Generellt är precisionen i svaren låg, men en respondent (I1) sticker dock ut genom att ge nyanserade och med revisorerna väl överensstämmande svar Investerares syn på revisorns ansvar som allmänhetens vakthund Det finns en stor enighet bland respondenterna angående revisorns ansvar som allmänhetens vakthund. Endast en investerare (I3) anser att ett sådant ansvar föreligger, men menar samtidigt att ansvaret förefaller uppfyllas på ett gott sätt. Övriga respondenter (I1, I2, I4 och I5) är av åsikten att risktagande och övrig strategi var företagsledningens och ägares 17

18 angelägenhet. Att ha synpunkter på detta är inget som åligger revisorn, så länge det inte avser exempelvis en soliditetsgrad som enligt lag skall påpekas (I1). Respondenterna var är eniga om att revisorns uppgift inte är att ge investeringsråd till marknaden genom att uttala att det reviderade företaget är bra att investera i eller inte. De menar att marknaden ska dra egna slutsatser av revisionsberättelsen, bokslutet och andra viktiga faktorer Investerares syn på revisionens som kvalitetssäkring Samtliga tillfrågade investerare har graderat säkerheten i redovisningen efter att den reviderats. Skalan är satt från ett till tre där 1 motsvarade låg, 2 skälig och 3 hög säkerhet. Samtliga investerare valde att gradera säkerheten i reviderad redovisning till hög bortsett från I1 som graderade säkerheten till skälig. Investerarna uppfattar reviderad redovisning som en kvalitetssäkring för företagets ekonomiska ställning på kort sikt (1-2 verksamhetsår). De lyfter bland annat fram trovärdighetsaspekten, vilken de menar att revisionen bidrar till. En respondent (I4) är av uppfattningen att revisionen utgör än större säkring i små bolag då revisorns troligtvis har ett större inflytande i dessa bolag. Det ökade inflytandet tror respondenten medför högre kvalitetssäkring då revisorn får mer makt (I4). Vad det gäller kvalitetssäkring av företagets ekonomiska ställning i ett längre perspektiv så går uppfattningarna isär. I1, I2 och I3 tror att redovisningen ger en säkring även på längre sikt. De lyfter fram systematiken i bokslutsunderlaget och intern kontrollverksamhet som anledningar till långsiktig försäkran. De övriga investerarna (I4 och I5) anser inte att revisionen utgör en försäkran på lång sikt. De motiverar detta med att mycket annat spelar in och är viktigt ur ett längre perspektiv, strategier, konjunktur och andra faktorer. Dessa faktorer anser respondenterna vad revisorn kan kontrollera och påverka. I1 anger att tillförlitlighet till bokslut innebär en trygghet för marknaden, vilket därmed sannolikt påverkar bilden av företaget Investerares åsikt om vad en revisor bör göra Den generella uppfattningen hos investerarna avseende vad en revisor bör göra ligger nära vad de, i denna undersökning, anger att de uppfattar att en revisor gör i praktiken. De anser att revisorn ska granska, ge råd och kontrollera riktighet. De medger följaktligen att de är nöjda med revisorns roll som de uppfattar den. En respondent uppfattar dock revisorn som elak och 18

19 fientlig och anser därför att arbetet bör ske mer uppmuntrande med utgångspunkt i att hellre hjälpa än stjälpa (I5). I1 ger ett mycket initierat och bestämt svar; att revisorns ska vara just den oberoende aktören som granskar och upprättar bokslut i enlighet med lag, normer och praxis. Vidare önskar respondenten en dialog med uppdragsgivarna i praktiska frågor, samt noggrannhet i att skilja på roller, att en revisor inte får bli ekonomichef och flytta in i företagsledningen. Respondenten betonar även vikten av att skilja på revision och redovisningsuppdrag så att revisionen utgör den oberoende granskning som säkerställer riktighet och äkthet (I1) Revisorns ansvar att upptäcka bedrägerier Majoriteten (I2, I3, I4 och I5) av de intervjuade är mycket tydliga med att påpeka att ansvaret för att upptäcka bedrägerier är en viktig del av en revisors arbetsuppgifter, I4 anger att revisorn riskerar att annars förlora sitt arbete. Dessa respondenter anser att en av revisorns huvuduppgifter är att upptäcka bedrägerier. I1 anser att det vore önskvärt att revisorn upptäcker bedrägerier och vill därför att det ställs krav på djupgående granskning för att motverka denna typ av ekonomisk brottslighet. Hur djupgående dessa krav ska vara har respondenten svårt att uttala sig om, men tror att bedrägerier ofta är svårupptäckta till och med för en revisor. Respondentens (I1) förväntningar på revisorn i denna fråga är att revisorn ska granska redovisningen så bra som möjligt, sedan är det en bedömningsfråga om bedrägeriet är uppenbart eller ej. Majoriteten av respondenterna sätter stor tillit till revisorns förmåga och verktyg att uppdaga bedrägerier och är överens om att bedrägerier upptäcks i hög omfattning. En av investerarna (I1) belyser vikten av när bedrägerier upptäcks och tidpunktens centrala inverkan för skadeverkningarna. I5 tror att det upptäcks färre bedrägerier i större företag, på grund av det stora antalet transaktioner och händelser som förekommer där. Övriga respondenter nämner inte storleken på bolagen som en påverkande faktor för avslöjandegraden vid bedrägerier. Respondent I4:s mening skiljer sig från de andra då denne anser att bedrägerier upptäcks i mindre omfattning än vad allmänheten hoppas och tror. Detta därför att bedrägerier, enligt respondenten, ofta är komplexa och välgenomtänkta handlingar från företaget, och därigenom svårupptäckta. Samma respondent påtalar dock att revisorn här brister om samtliga bedrägerier ej avslöjas. 19

20 4.2.6 Revisorns ansvar att upptäcka fel i redovisningen Investerare I1 anser att revisorn ska följa det som åligger denne enligt lag, normer, sedvänja och praxis. Om detta arbete är välutfört är det sannolikt att fel uppdagas. Vidare påtalas att beroende på komplikationsgraden i fel så är det svårt att avgöra om revisorn ska upptäcka dessa eller inte, detta exemplifierar respondenten med fall som Trustorhärvan och Enron. Tre av respondenterna (I2, I3 och I4) tror att fel upptäcks i hög utsträckning. En av de tillfrågade (I5) menar att en stor del av dessa företeelser ej uppdagas av revisorer utan flyter igenom revisionsprocessen. Samma respondent tillägger att det är viktigt att revisorerna granskar olika företag på samma vis, så att det ej uppstår en konkurrensfördel för de företag som blir mindre granskade. En investerare (I1) tror att fel upptäcks och korrigeras i hög omfattning. Samma respondent påpekar även betydelsen av när fel upptäcks för omfattningen av skadorna. Felaktigheter som är engångsföreteelser kan flyta igenom, men systematiska fel upptäcks alltid, till sist. Respondenten lyfter även revisorernas anmälningsplikt, att de svarar under straffansvar vid ett åsidosättande. De tillfrågade anser således att revisorn ska upptäcka felaktigheter i redovisningen dock varierar uppfattningen något om i vilken utsträckning felen faktiskt upptäcks Oberoendet En av de tillfrågade (I3) anser inte att revisorer är oberoende utan kan tendera att verka för mycket åt sina klienters vägnar. Respondenten är tydlig med att påpeka att detta ej gäller alla byråer utan att det naturligtvis finns skillnader mellan dem, personen tror dock att problematiken med att upprätthålla oberoendet är störst i mindre byråer. Övriga respondenter uppger sig inte uppfatta något problem med oberoendet hos revisorer. En investerare (I4) menar att revisorn trots sitt oberoende kan komma med mycket råd och stöd åt företag. Respondenten tror också att revisorns kunskap, erfarenhet och råd är än viktigare i mindre företag. Respondentgruppen uppfattar överlag revisionsbranschen som professionell och uppger att de flesta revisionsbyråerna är tillräckligt seriösa för att upprätthålla oberoendet Redovisningen och revisionens omfattning ur ett investerarperspektiv En stor del av investerarna anger att all information som kan utgöra beslutsunderlag vid investeringar ej revideras och presenteras (I1, I2, I3 och I5). Dessa investerare påpekar att det är mycket annan information som de anser är viktig, inte enbart den som kommer från 20

21 finansiella rapporter. En av respondenterna (I1) tillägger att även fast allt inte framkommer så utgör inte det något problem, då markanden är medveten om detta. En investerare (I4) anger dock sig tro att den mesta informationen av vikt kommuniceras för att företag vill förmedla en så pass bra bild av sig som möjligt. Att kommunicera bilden av ett välmående företag anger respondenten vara av vikt för företag både internt, för att förmedla en positiv bild till anställda, och externt för att förmedla en positiv bild till marknaden. 21

22 5. ANALYS Vi analyserar här var för sig varje undersökt område. Analysen består i en jämförelse av investerarnas och revisorernas uppfattningar relaterat till den insamlade teorin Uppfattning om revisorns uppgift De tillfrågade revisorerna ger en bild av sin funktion som stämmer väl överens med vad som finns angivet i ABL och Revisionslagen. Investerarna ger en mindre nyanserad bild som i stora drag dock stämmer överens med revisorernas uppfattning. Vad det gäller revisorns uppgifter i praktiken är investerarnas kunskap lägre och svaren mer svävande. Den tydligaste skillnaden finns i att flertalet investerare ser det som revisorns uppgift att komma med konsultartade råd. De efterfrågar även analyser avseende klientens effektivitet samt att revisorn bidrar till kreativa bokföringsåtgärder som framställer företaget i god dager. Dessa typer av konsulttjänster nämner inte revisorerna som sin uppgift men en påtalar att de naturligtvis ska komma med vissa råd, dock av annan karaktär. Revisorerna är mycket tydliga att deras ansvar är att oberoende granska och kvalitetssäkra ekonomisk redovisning och bolagets förvaltning. De menar att upprättande av revisionsberättelse är en viktigt och lagstadgad uppgift. Tendensen är alltså att investerarna förväntar sig att revisorn ska utföra uppgifter som revisorerna själva inte anser sig ha i uppgift att utföra. Revisorerna påtalar att de huvudsakligen svarar gentemot bolagets ägare eftersom det är ägarna som vid bolagsstämman utsett dem att utföra granskning av räkenskaper och ledningens förvaltning. Ansvaret gentemot ägarna är ett perspektiv som helt saknas i svaren hos investerarna som istället tenderar att se ägare och företagsledning som en homogen intressent. Avseende synen på ägare och bolagsledning ser vi alltså tydliga skillnader mellan revisorer och investerare genom att revisorerna, till skillnad från investerarna, gör en tydlig skillnad mellan ägare och bolagsledning Ansvaret som allmänhetens vakthund Aspekten om revisorns ansvar som allmänhetens vakthund är väldigt intressant då den tidigare undersökt i USA av McEnroe och Martens (2001). De kom fram till att investerare i hög utsträckning förväntade sig att revisorer skulle agera allmänhetens vakthund, vilket en stor del av revisorerna misstyckte till. Samtliga tillfrågade revisorer anser dock att ett sådant ansvar inte föreligger utan påtalar istället att sitt ansvar är gentemot ärgarna, som valt dem att granska räkenskaper och 22

23 förvaltning. Likaså anser de tillfrågade investerarna att revisorn inte har ett sådant ansvar utan ser räkenskapernas och förvaltningens riktighet som en företagsangelägenhet. Endast en investerare anser att ett sådant ansvar föreligger men påtalar samtidigt att det fullgörs på ett gott sätt. Dessa svar skiljer sig gentemot vad McEnroe och Martens (2001) visar i sin kvantitativa undersökning där ett ansvar som allmänhetens vakthund efterfrågades av investerare. Varken investerare eller revisorer anser heller att revisorn ska uttala huruvida företaget är ett bra investeringsobjekt eller ej. Det kan te sig naturligt då det inte finns några riktlinjer om att detta ska ske, men det var något McEnroe och Martens (2001) fann en önskan om bland investerarna Felaktigheter och bedrägerier I de undersökningar som Epstein et al. (1994) samt McEnroe och Martens (2001) har utfört framgår det tydligt att det finns en stark uppfattning bland investerare att revisorn har till uppgift att upptäcka bedrägerier och felaktigheter i räkenskaper. Investerarnas inställning till revisorns ansvar att upptäcka bedrägerier är i vår undersökning liktydig med ovan nämnda. De ser bedrägerier som en mycket viktig uppgift för revisorn att upptäcka. En av revisorns huvuduppgift är enligt investerarna att avslöja bedrägerier. Investerarna tror också att bedrägerier upptäcks i hög utsträckning men anger samtidigt att vissa komplexa och kreativa bedrägerier säkert kan vara svåra att upptäcka. En av investerarna (I4) tror till exempel att revisorn kan förlora sitt arbete om bedrägeri ej uppdagas i revisionsprocessen. Här ser vi en tydlig skillnad i uppfattning då fyra av fem tillfrågade revisorer (R1, R2, R3 och R5) svarar att det ej är primärt för revisorn att upptäcka bedrägerier. De menar att de i första hand ska granska interna kontroller så att företaget kan upptäcka bedrägerier på egen hand. Revisorerna tillägger också att bedrägerier är mycket svåra att avslöja, men att de naturligtvis rapporteras om dem upptäcks. Felaktigheter anser investerarna även att revisorerna ska upptäcka och tror att de i regel också gör det. Revisorerna har även här en lite annan inställning, de kontrollerar till viss del felaktigheter, men lägger störst fokus vid att granska interna kontroller. De påtalar dock att de vid misstankar granskar noggrannare samt att de i revisionsberättelsen uttalar sig med 95 procentig säkerhet. Investerarna tenderar alltså att förvänta sig mer av revisorn vad det gäller bedrägerier och felaktigheter än vad revisorer anser åligga dem. Deras uppfattning om revision kan således liknas med hur Epstein et al. (1994) beskriver att den såg ut i 23

24 branschens tidiga historia då alla transaktioner och summor granskades och näst intill absolut säkerhet garanterades. Investerarnas uppfattning om vad revisorn borde göra för att upptäcka bedrägerier skiljer sig alltså från revisorernas uppfattning om vad de ska göra. Det föreligger således ett förväntningsgap enligt vad Öhman (2006) definierar som perspektiv sex (6). Detta förväntningsgap beror troligtvis på en hos investerarna bristande kunskap om vad som åligger en revisor att utföra Oberoendet Generellt sätt anser revisorerna att de lyckas upprätthålla det oberoende som åligger dem när deras neutrala granskning ska utföras. En av de tillfrågade revisorsassistenterna (R5) påtalar dock att det är en komplex situation revisorn befinner sig i då det i ABL fastslagna oberoendet ska kombineras med att sälja in tjänster till kunder. Denna synpunkt kan eventuellt sättas i perspektiv till Wyatt (2004) som menar att konsulttjänsters ökade betydelse innebär problem för oberoendet. Likaså påtalar skatterevisorn (R3) den problematiska situationen men tror att det fungerar bättre vid större byråer samt vid revision av större klienter då relationen blir mindre personlig. Överlag är dock som ovan nämnt revisorerna av åsikten att oberoendet upprätthålls. Investerarna upplever att oberoendet upprätthålls och ser branschen som mycket professionell. En investerare (I3) påpekar dock att revisorn i enlighet med Wyatt s (2004) resonemang troligtvis kan hamna i situationer då de kommersiella intressena medför ett agerande efter klientens vilja. Likt skatterevisorn påpekar dock samma respondent att oberoendet ter sig bättre i större byråer. Det råder alltså ett förhållandevis stort samförstånd mellan revisorer och investerare avseende revisorerna förmåga att upprätthålla oberoendet vid extern revision. Något förväntningsgap avseende revisorns förmåga att upprätthålla oberoendet ser följaktligen inte ut att existera mellan revisorerna och investerarna enligt Öhmans (2006) perspektiv sex (6) Kvalitetssäkring Både investerare och revisorer anser att redovisningen är behäftad med en hög säkerhet efter det att den har reviderats av en revisor. Det finns således en stor tillit till revisionen som kvalitetssäkring för redovisningen hos de två respondentgrupperna. Den empiriska undersökningen indikerar följaktligen att IASBs kvalitetskrav på tillförlitlighet uppfylls. 24

25 Åsikterna går isär mellan revisorerna om huruvida reviderad redovisning utgör en kvalitetssäkring för framtiden i ett kort perspektiv (1 till 2 verksamhetsår). Bland investerarna råder dock en homogen uppfattning att redovisningen är en säkerhet för framtida ekonomisk ställning i ett kort perspektiv. De auktoriserade revisorerna (R1 och R2) och skatterevisorn (R3) tydliggör att reviderad redovisning endast utgör en historiebeskrivning och ögonblicksbild. De mindre erfarna revisorerna (R4 och R5) anser att revisorn genom att uttala sig om fortsätt förväntad drift kan anses lämna en säkerhet för företags framtida ekonomiska ställning i ett kort perspektiv. Här uppstår en tydlig skillnad mellan de mer erfarna revisorerna och investerarna i vad de förväntar sig av revisionen som kvalitetssäkring. Anmärkningsvärt är även att de två revisorerna med mindre erfarenhet anser att revisionen kan utgöra en kvalitetssäkring för ett företags ekonomiska ställning på kort sikt. Precis som McEnroe och Martens (2001) finner i sin undersökning så tenderar investerarna att ha högre förväntningar på revisionens kvalitetssäkring för framtida ekonomisk ställning. Samtliga intervjuade revisorer anser att reviderad redovisning ej utgör någon säkerhet för företags ekonomiska ställning i ett längre perspektiv (mer än 2 verksamhetsår). Revisorerna anser att för många faktorer påverkar och därför kan redovisningen ej utgöra någon säkerhet. Investerare har inte en lika homogen uppfattning. Respondenterna I4 och I5 delar revisorernas uppfattning om att många andra faktorer påverkar ett företag, redovisningen räcker därför inte som säkerhet. Investerarna I1, I2 och I3 är av uppfattningen att den reviderade redovisningen utgör en säkerhet även på längre sikt. De främsta argumenten är att revisorn granskar den interna kontrollen, samt systematiken i den externa redovisningen vilket skänker trovärdighet, kontinuitet och stabilitet. Dessa investerares (I1, I2 och I3) åsikt går helt emot revisorernas, som tydligt påpekar att redovisningen ej kan utgöra en säkerhet på längre sikt utan endast är en ögonblicksbild. I enlighet med vad McEnroe och Martens (2001) finner finns här tydliga indikationer på att ett förväntningsgap föreligger genom att investerarna har en högre tilltro till revisionens funktion som försäkring på längre sikt än vad revisorerna anser är befogat. 25

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Revisorerna i Nacka kommun

Revisorerna i Nacka kommun Revisorerna i Nacka kommun När en verksamhet bedrivs för medborgarnas räkning och med deras medel finns behov av och krav på att kunna kontrollera och säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med fullmäktiges/medborgarnas

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Revisorerna i Falkenberg

Revisorerna i Falkenberg Revisorerna i Falkenberg Vilka är revisorerna? Gösta Svensson (ordförande) Jan Johansson (vice ordförande) Hans Bertilsson Ulf Johansson Carina Ejdestig Håkan Jeppsson Kjell Birgersson Nils-Erik Johansson

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2015 10 13 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.17 Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun, rev 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.17 Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27, 127 Gäller

Läs mer

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen hösten 2010

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen hösten 2010 Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen hösten 2010 1.1 4 3,1 (78 %) 39 (80 %) Bolaget i uppgiften har hittat ett intressant förvärvsobjekt. Tentanderna ombads att ge ekonomichefen råd avseende vad en

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen Revisorerna Revisionsstrategi 2017 2018 Antagen 2017-06-15 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 1.1 Den kommunala revisionens uppgift utgår från fullmäktige... 3 1.2 Skillnader mellan privat och kommunal

Läs mer

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02 www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt Agenda Vad gör en revisor God revisionssed - ISA (International Standard on Auditing) Vad gör en auktoriserad/godkänd revisor? Finansiella rapporter

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: 2006-11-27 Reviderad senast: 2016-10-31 FÖRFATTNINGSSAMLING Revisionsreglemente 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionens roll...

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 1 Revisionsreglemente Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut 2001-01-09, som dock gäller för 2006 års revisorer tills revisionsberättelse 2006 behandlats i fullmäktige. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för att granska och kontrollera

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2 1 Bil KF 112 Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den

Läs mer

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Revision i ett landskap som ständigt förändras Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Snåriga landskap Kommunalförbund Göteborgsregionens kommunal-förbund GR Stiftelser Kul-i-stan

Läs mer

Reglemente för revisorerna

Reglemente för revisorerna Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om verksamheten

Läs mer

Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015

Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015 Bilaga K Direktionens protokoll 160316 12c R I K S D A G E N Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Svar på motion daterad 2014-05-03 från Maria Mattsson Norrtälje Västanvik 4:19, Mellanbergsvägen 3 Maria Mattsson påstår helt felaktigt att Västanviks samfällighetsförening enligt stadgarna skall ha en

Läs mer

Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015

Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015 Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015 Riktlinjer för lekmannarevision UPPGIFT ENLIGT TEXT PÅ JAK:S HEMSIDA Lekmannarevisorerna arbetar på föreningsstämmans uppdrag för att granska

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn?

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn? UPPSALAUNIVERSITET Företagsekonomiskainstitutionen Magisteruppsats HT 2010 Kanredovisningskonsultenersättarevisorn? Enredogörelseförredovisningskonsultensochrevisorns kontrollfunktionidetmindreaktiebolaget.

Läs mer

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen.

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen. R-2007/0475 Stockholm den 20 april 2007 Till FAR SRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 mars 2007 beretts tillfälle att yttra sig över FAR SRS revisionskommittés förslag till rekommendation

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Revisorsexamen Kommentarer till provrättningen, maj 2005

Revisorsexamen Kommentarer till provrättningen, maj 2005 Revisorsexamen Kommentarer till provrättningen, maj 2005 1.1 6,4 80 8 Merparten av tentanderna har klarat frågan mycket bra. De flesta tar upp reglerna i revisorslagen avseende analysmodellen samt att

Läs mer

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden?

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden? Sammanfattning Revisionen har en betydelsefull funktion på en kapitalmarknad som garant för kvaliteten i företagens finansiella information. Det är revisorernas uppgift att skapa förtroende för informationen,

Läs mer

Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6)

Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6) YTTRANDE 2017-02-10 Dnr 2016 1361 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6) Inledning

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.7

Laholms kommuns författningssamling 3.7 Laholms kommuns författningssamling 3.7 Reglemente för revisorerna i Laholms kommun; antaget av kommunfullmäktige den 26 oktober 2006, 135 1, med ändring den 16 december 2014, 201 2. Revisionens roll 1

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Grums kommun

Reglemente för revisorerna i Grums kommun REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRUMS KOMMUN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 14 1(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun 2(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun Revisionens

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Arbetsordning lekmannarevision JAK medlemsbank 2016

Arbetsordning lekmannarevision JAK medlemsbank 2016 Arbetsordning lekmannarevision JAK medlemsbank 2016 Denna arbetsordning fastställdes måndag 30 maj 2016 och utgör lekmannarevisionens granskningsplan, se även bilaga där vi sammanställt den information

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241

Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241 Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun 2013-09-16 Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241 Revisionens roll... 2 Revisionens formella reglering... 2 Revisorernas antal... 3 Uppdragstid...

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag Cirkulärnr: 10:65 Diarienr: 10/5380 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2010-10-29 Mottagare: Rubrik: Per Henningsson Avdelningen för ekonomi och styrning, Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen 2005 Handledare: Stefan Schiller Författare: Rikard Björner

Läs mer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige den 20 december 2011 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. 1 Antaget av kommunfullmäktige 2000-09-13, 182, Dnr: 68/00.003 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-12-06, 55, Dnr 117/06.003 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-10-24, 218, Dnr 67/12.003 Reglemente för

Läs mer

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige 2015-06-01, 78 Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp:

Läs mer

Revisionsreglemente

Revisionsreglemente Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Författning 1.6 Antagen av kommunstyrelsen 6/17 REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Typ av dokument Reglemente Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-19, 42 Diarienummer 0922/11 Dokumentägare Administration/kansliet Giltighetstid Framtagen av Kansliet

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Reglemente för kommunrevisionen

Reglemente för kommunrevisionen Styrande dokument Senast ändrad 2017-06-13 Reglemente för kommunrevisionen Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Reglemente för kommunrevisionen Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 227 2017-06-13

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN Ersätter KF 11/96 Utbytt den Sign 1:5 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av

Läs mer

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Årsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. Det är där aktieägarna utövar sin rätt att besluta om bolagets angelägenheter samt

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2006-11-27 av Kommunfullmäktige 16 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Revisionen Giltighetstid Tills vidare

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Reglemente för Borås Stadsrevision

Reglemente för Borås Stadsrevision Reglemente för Stadsrevisionen 068:1 Reglemente för Borås Stadsrevision Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-18 Gäller från 2011-01-01 Inledande bestämmelser l Borås Stadsrevision utgörs av de av fullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883)

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15 F 15 Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Den omständigheten att andra företag i det nätverk, i vilket det registrerade revisionsbolaget Y KB ingår, tillhandahåller

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 58 Dnr KL 2006/273.003 Antaget av KF 2006-11-16, 6 REVISIONSREGLEMENTE Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ( Revisionsbyrån ) och klientbolaget ( Bolaget ), om inte annat följer av tvingande bestämmelser i lag eller annan författning.

Läs mer

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (1999:43) Inledning Undertecknade ledamöter av Revisorsnämnden har anmält

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-12-16 112 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Revisionens formella reglering... 3 Revisorernas antal och organisation... 3

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

Riksrevisionens granskning av Sveriges riksbank 2003

Riksrevisionens granskning av Sveriges riksbank 2003 Revisionsrapport Sveriges riksbank Direktionen 103 37 STOCKHOLM Datum 2004-03-19 Dnr 32-2004-0135 Riksrevisionens granskning av Sveriges riksbank 2003 Inledning Riksrevisionen har granskat Sveriges riksbanks

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2011

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2011 Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2011 1.1 10 7,8 (78 %) 22 (67 %) Utifrån ett utkast till en koncernredovisning ska tentanderna ta ställning till posterna i moderbolagets och koncernens

Läs mer

Reglemente för Kommunrevisionen

Reglemente för Kommunrevisionen Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-30 14 Reglemente för Kommunrevisionen Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunallagen (1991:900); SFS 1999:621 Utkom från trycket den 30 juni 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige , 127

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige , 127 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-09, 127 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna, i bolagen, (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN

REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN 1 REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN KF 2006-12-18 196 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

Revisionens roll. Revisionens uppgift

Revisionens roll. Revisionens uppgift 1 Reglemente för Malmö Stadsrevision ant av kf 17 18/12 1991, 304, bih 208. Ändr 25/5 2000, 99, bih 50, 1/11 2002, 200, bih 99, 15/5 2003, 105, bih 54, 1/11 2006, 230, bih 145, 29/11 2006, 247, bih 148,

Läs mer

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET Nämndledamöters ansvar REVISIONSKONTORET Avsikten med denna skrift är att belysa vilket ansvar det är som nämnden och dess ledamöter har det ansvar som granskas och prövas. Det är också att informera om

Läs mer

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young.

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Klara Löwenberg Handledare: Monica Andersson Stockholms Universitet Yrkesförberedande praktik VT-2012 Innehållförteckning 1. Allmän

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group AB (publ) Org nr 556282-4556 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA. Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA. Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m. 2007-01-01 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Revisionsstrategi

Revisionsstrategi 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del II

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del II SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del II November 2012 Revisorsnämnden 2012 Deluppgift 3.1 Okotron kan ändra gränsen för vad bolaget anser vara inventarier av mindre värde. Detta påverkar dock inte hur dessa inventarier

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016

Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun

Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun Dokumenttyp Reglemente Version 2 Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-01-26 Fastställd KF 2008-02-28 Diarienummer 2015/31 003 Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstyrning Dannemora Mineral AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i Dannemora Mineral beslutade 2010 att bolaget ska ansluta till Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Beloppsspärren i 40 kap Inkomstskattelagen

Beloppsspärren i 40 kap Inkomstskattelagen Beloppsspärren i 40 kap Inkomstskattelagen Joakim Ekberg Vårterminen 2015 PM II Högre kurs i företagsskatterätt 747A06 1. Inledning Svensk företagsbeskattning är anpassad för att vara förenlig med stora

Läs mer

PM UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG

PM UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG PM 2016-04 UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG 1 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett stödmaterial för processen att upphandla lagstadgad revision i kommunala bolag,

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser

beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och revisionsbolags verksamhet samt om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 1997:1) beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser

Läs mer