FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 6 februari 2003 Nr INNEHÅLL Nr Sidan 80 Lag om ändring av läkemedelslagen Lag om ändring av sjukförsäkringslagen Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om arbetarskydd och arbetshygien i lantbruket Lag om ändring av lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån Lag om ändring av 20 lagen om samförvaltning i hyreshus Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med El Salvador om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättande av vissa i5a sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 2 och 11 kommunikationsministeriets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik Nr 80 Lag om ändring av läkemedelslagen Given i Helsingfors den 31 januari 2003 I enlighet med riksdagens beslut ändras i läkemedelslagen av den 10 april 1987 (395/1987) 1 och 57, av dem 57 sådan den lyder i lag 895/1996, samt fogas till lagen en ny 57 b som följer: 1 Denna lag avser att upprätthålla och främja tryggheten i fråga om läkemedel och deras användning samt en ändamålsenlig användning av läkemedel. Lagen avser även att säkerställa att läkemedel tillverkas på behörigt sätt och finns att tillgå i hela landet. 57 När läkemedel expedieras från apotek och filialapotek skall apotekets farmaceutiska personal om möjligt med råd och handledning säkerställa att den som skall använda läkemedlet känner till hur det skall användas på ett riktigt och tryggt sätt. Därtill skall den som köper läkemedel informeras om priserna på läkemedelspreparat och om andra omständigheter som inverkar på valet av läkemedelspreparat. 57b Vid expediering av läkemedel som förskrivits av en läkare eller tandläkare skall apoteket byta ut läkemedelspreparatet mot det enligt Läkemedelsverkets i 4 mom. avsedda förteckning billigaste utbytbara och allmänt RP 165/2002 ShUB 39/2002 RSv 209/

2 182 Nr 80 tillgängliga läkemedelspreparatet eller mot ett motsvarande läkemedelspreparat vars pris avviker litet från det billigaste preparatets pris. Ett läkemedelspreparats pris avviker litet, om prisskillnaden i förhållande till 1) det billigaste utbytbara preparat som kostar mindre än 40 euro är mindre än 2 euro, eller 2) det billigaste utbytbara preparat som kostar 40 euro eller mer är mindre än 3 euro. Vilket som är lägsta pris på sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat bestäms utifrån det billigaste preparatets minuthandelspris inklusive mervärdesskatt den första dagen i varje kvartal. Ett läkemedel får dock inte bytas ut om den som förskrivit läkemedlet förbjudit utbyte på medicinska eller terapeutiska grunder genom att anteckna förbudet på receptet eller om den som köper läkemedlet motsätter sig utbyte. Så länge receptet är i kraft skall apoteket expediera samma preparat. Den som köper ett läkemedel har dock alltid rätt att få det vid tidpunkten för expedieringen i realiteten billigaste utbytbara läkemedelspreparatet, om inte den som förskrivit preparatet har förbjudit utbyte på medicinska eller terapeutiska grunder. Läkemedelsverket skall föra en förteckning över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat. Läkemedelspreparat som har samma aktiva substanser och kvantitativa sammansättning i fråga om dem och som är bioekvivalenta kan anses vara sinsemellan utbytbara. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan vid behov bestämmas att innehavaren av ett försäljningstillstånd minst 14 dagar före den första dagen i varje kvartal skall meddela en myndighet som fastställs genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet och andra instanser som regelbundet uppdaterar prisuppgifter priserna på utbytbara läkemedelspreparat. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan dessutom bestämmas om en myndighets skyldighet att publicera en förteckning över utbytbara läkemedel och deras priser. Denna lag träder i kraft den 1 april Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. Vid expediering av läkemedel utifrån ett recept som har skrivits ut innan denna lag träder i kraft byts läkemedlet ut i enlighet med 57 b, om köparen vill att det skall bytas ut mot ett billigare preparat. Den som köper läkemedel skall informeras om utbytesmöjligheten enligt 57. Helsingfors den 31 januari 2003 Republikens President TARJA HALONEN Social- och hälsovårdsminister Maija Perho

3 183 Nr 81 Lag om ändring av sjukförsäkringslagen Given i Helsingfors den 31 januari 2003 I enlighet med riksdagens beslut fogas till sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963) en ny 5 c som följer: 5c Med ovan i 5 1 mom. 3 punkten avsedda av läkare och i 5 b 1 mom. 5 punkten avsedda av tandläkare ordinerade läkemedel avses även det enligt Läkemedelsverkets förteckning utbytbara läkemedel till vilket det för patienten ordinerade läkemedlet utbytts i apoteket med stöd av 57 b läkemedelslagen. Denna lag träder i kraft den 1 april Helsingfors den 31 januari 2003 Republikens President TARJA HALONEN Social- och hälsovårdsminister Maija Perho RP 165/2002 ShUB 39/2002 RSv 209/2002

4 184 Nr 82 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om arbetarskydd och arbetshygien i lantbruket Given i Helsingfors den 31 januari 2003 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den vid Internationella arbetskonferensen den 21 juni 2001 i Genève antagna konventionen nr 184 om arbetarskydd och arbetshygien i lantbruket gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 2 Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president. Helsingfors den 31 januari 2003 Republikens President TARJA HALONEN Minister Maija Perho RP 250/2002 ApUB 11/2002 RSv 237/2002

5 185 Nr 83 Lag om ändring av lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus Given i Helsingfors den 31 januari 2003 I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 17 december 1993 om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus (1190/1993) 4 3 och 4 mom., 7 och 19 1 mom. som följer: 4 Bostadsbruk Valet av boende till aravahyresbostäderna görs på basis av social ändamålsenlighet och ekonomiskt behov. Statsrådet fastställer närmare grunder för valet av boende samt de grunder enligt vilka avvikelse från urvalsgrunderna av särskilda skäl eller tillfälligt kan göras. Kommunen utöver tillsyn över att de grunder som statsrådet har fastställt följs. Den allmänna styrningen av kommunerna och låntagarna i de ärenden som avses i detta moment ankommer på Statens bostadsfond. Genom förordning av miljöministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om valet av boende och om tillsynen. Statens bostadsfond kan ge anvisningar om valet av boende och om tillsynen. Kommunen har rätt att av låntagaren kräva de uppgifter som behövs för tillsynen. 7 Hyra Hos hyresgästerna får i hyra för en bostadslägenhet tas ut högst ett belopp som vid sidan av övriga intäkter behövs för utgifterna för finansiering av aravahyresbostäderna och lokalerna i anslutning till dem och för de utgifter som god fastighetshållning förutsätter. Sådana utgifter är bland annat utgifter för 1) anskaffning eller byggande av fastigheter och bostäder, 2) underhåll och skötsel av fastigheter och byggnader samt bostäder, 3) ombyggnad genom vilken fastigheter och byggnader samt bostäder sätts i ett skick som motsvarar de normala kraven vid respektive tidpunkt, 4) förberedelse för åtgärder enligt 2 eller 3 punkten, 5) ränta på eget kapital som avses i 10 1 mom. 1 punkten, samt 6) förpliktelser som enligt lag ankommer på ägaren. Hyrorna för aravahyreshus och aravahyresbostäder samt hyreshus och hyresbostäder för vilka lån beviljats enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) och som tillhör en och samma ägare kan utjämnas. Kommunen utöver tillsyn över att de principer som gäller maximibeloppet av hyran följs. Kommunen har rätt att av låntagaren kräva de uppgifter som behövs för tillsynen. Den allmänna styrningen av kommunerna och RP 232/2002 MiUB 17/2002 RSv 192/2002

6 186 Nr 83 låntagarna i de ärenden som avses i detta moment och i 1 och 2 mom. ankommer på Statens bostadsfond. Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om storleken på räntan på det egna kapital som ägaren har investerat. Genom förordning av miljöministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om den i 1 3 mom. avsedda hyresbestämningen, hyresutjämningen och tillsynen. Statens bostadsfond kan ge anvisningar om hyresbestämningen, om hyresutjämningen och om tillsynen. På hyran för en aravahyresbostad tillämpas i övrigt lagen om hyra av bostadslägenhet (481/1995). 19 Uppsägning Statskontoret kan för omedelbar återbetalning helt eller delvis säga upp ett lån som en statlig myndighet har beviljat och kommunen ett lån som kommunen har beviljat, om låntagaren eller den på vilken lånet har överförts inte iakttar denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den och om försummelsen inte är ringa. Om låntagaren eller den på vilken lånet har överförts har använt bostaden i strid med bestämmelserna i 4 eller om hyresbestämningen har skett i strid med bestämmelserna i 7 och om försummelsen inte är ringa, kan Statens bostadsfond dock säga upp lånet helt eller delvis för omedelbar återbetalning. Denna lag träder i kraft den 1 mars Miljöministeriets beslut om den ränta som skall betalas på det egna kapitalet för aravahyresbostäder tillämpas på den ränta som avses i 7 4 mom. i denna lag tills den förordning av statsrådet som ges med stöd av denna bestämmelse träder i kraft. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. Helsingfors den 31 januari 2003 Republikens President TARJA HALONEN Minister Suvi-Anne Siimes

7 187 Nr 84 Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån Given i Helsingfors den 31 januari 2003 I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 29 juni 2001 om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) 11 och 13 och 37 1 mom., av dessa 13 sådan den lyder delvis ändrad i lag 233/2002, som följer: 11 Bostadsbruk En bostad för vars byggande, anskaffning eller ombyggnad räntestödslån har beviljats skall användas som hyresbostad. En bostadslägenhet får användas för boende också utan ett sådant hyresavtal som avses i lagen om hyra av bostadslägenhet (481/1995), om det är fråga om en person som behöver särskild vård och omsorg. Boende väljs till räntestödshyresbostäder på basis av social ändamålsenlighet och ekonomiskt behov. Statsrådet fastställer närmare grunder för valet av boende samt de grunder enligt vilka avvikelse från urvalsgrunderna av särskilda skäl eller tillfälligt kan göras. Kommunen utöver tillsyn över att de grunder som statsrådet har fastställt följs. På Statens bostadsfond ankommer den allmänna styrningen av kommunerna och räntestödslåntagarna i de ärenden som avses i detta moment. Närmare bestämmelser om valet av boende och om tillsynen kan utfördas genom förordning av miljöministeriet. Statens bostadsfond kan ge anvisningar om valet av boende och om tillsynen. Kommunen har rätt att av räntestödslåntagaren få den information som behövs för tillsynen. 13 Hyra Hos hyresgästerna får i hyra för en bostadslägenhet tas ut högst ett belopp som RP 232/2002 MiUB 17/2002 RSv 192/2002

8 188 Nr 84 vid sidan av övriga intäkter behövs för utgifterna för finansiering av hyresbostäderna och lokaliteterna i anslutning till dem och för de utgifter som god fastighetshållning förutsätter. Sådana utgifter är bland annat utgifter för 1) kapitalutgifter som beror på nybyggnad, anskaffning eller ombyggnad, 2) underhåll, skötsel och reparation av fastigheten, byggnaderna och bostäderna, 3) förberedelse för ombyggnad eller åtgärder enligt 2 punkten, 4) ränta på egna medel som avses i 15 2 mom. 1 punkten, samt 5) förpliktelser som enligt lag ankommer på ägaren och som inte beror på att ägaren handlat i strid med denna eller någon annan lag. I hyran för bostadslägenheter får inte amorteringar på räntestödslån eller på annat lån som tagits i dess ställe tas ut hos hyresgästerna till större belopp än vad som anges i förordning av statsrådet. Om en hyresgäst i en delägarbostad som avses i lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder (232/2002) köper tilläggsandelar av de aktier som medför rätt att besitta bostaden, skall hyran sänkas med ett belopp som motsvarar den ränta på en räntestödslåneandel motsvarande tilläggsandelen som majoritetsägaren hade varit tvungen att betala om inte räntestödslånet hade amorterats. Hyrorna för hyreshus och hyresbostäder som tillhör en och samma ägare och som beviljats lån enligt denna lag eller aravalagen (1189/1993) kan utjämnas. Kommunen utöver tillsyn över att de principer som gäller hyrans maximibelopp följs. Kommunen har rätt att av låntagaren kräva de uppgifter som behövs för tillsynen. På Statens bostadsfond ankommer den allmänna styrningen av kommunerna och räntestödslåntagarna i de ärenden som avses i detta moment och i 1 3 mom. Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om storleken av den ränta som skall betalas på de egna medel som ägaren har placerat. Genom förordning av miljöministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om den i 1 4 mom. avsedda hyresbestämningen, hyresutjämningen och tillsynen. Statens bostadsfond kan ge anvisningar om hyresbestämningen, om hyresutjämningen och om tillsynen. På hyran tillämpas i övrigt lagen om hyra av bostadslägenhet. 37 Inställande av betalningen av räntestöd Om den som erhållit räntestödslån har använt lånemedel för något annat ändamål än ett som avses i denna lag eller har använt bostaden i strid med lagen om bostadsrättsbostäder eller i samband med ansökan om godkännande av lånet som räntestödslån har lämnat väsentligt oriktiga uppgifter eller hemlighållit omständigheter som väsentligt inverkar på godkännandet av lånet, kan statskontoret inställa betalningen av räntestödet. I ovan nämnda fall och då en bostad som är underställd den i 11 avsedda användningsbegränsningstiden eller äganderätten till aktier som medför rätt att besitta bostaden, innan användningsbegränsningstiden har löpt ut, mot vederlag överlåts till någon annan än en ägare som avses i 5 eller hyreshuset, hyresbostaden eller bostadsrättshuset rivs utan tillstånd, kan statskontoret förplikta låntagaren att helt eller delvis till Statens bostadsfond återbetala det räntestöd som staten har betalt för lånet. Om räntestödslåntagaren har använt hyresbostaden i strid med 11, eller om hyresbestämningen har skett i strid med 13, och om försummelsen inte är ringa, kan Statens bostadsfond inställa betalningen av räntestödet och förplikta låntagaren att helt eller delvis till Statens bostadsfond återbetala det räntestöd som staten har betalt för lånet. Denna lag träder i kraft den 1 mars Bestämmelserna i 11 och 37 1 mom. i denna lag tillämpas till den del de gäller användningen av bostaden också på hyresbostäder för vilka lån beviljats med stöd av lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980) och vars användning är begränsad under 20 års tid.

9 Nr De ärenden enligt 37 som gäller användning av bostaden och som är anhängiga vid statskontoret när denna lag träder i kraft överförs till Statens bostadsfond. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. Helsingfors den 31 januari 2003 Republikens President TARJA HALONEN Minister Suvi-Anne Siimes /13

10 190 Nr 85 Lag om ändring av 20 lagen om samförvaltning i hyreshus Given i Helsingfors den 31 januari 2003 I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 16 juli 1990 om samförvaltning i hyreshus (649/1990) 20 som följer: 20 Allmän styrning Genom förordning av miljöministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om anordnande av samförvaltning enligt denna lag samt om sådana andra uppgifter och fullgörande av dem som avses i denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser. På Statens bostadsfond ankommer den allmänna styrningen, och den kan ge anvisningar i de ärenden som avses i denna lag. Denna lag träder i kraft den 1 mars Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. Helsingfors den 31 januari 2003 Republikens President TARJA HALONEN Minister Suvi-Anne Siimes RP 232/2002 MiUB 17/2002 RSv 192/2002

11 191 Nr 86 Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med El Salvador om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen Given i Helsingfors den 31 januari 2003 I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandelsministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde, stadgas: 1 Den i Helsingfors den 20 mai 2002 mellan Republiken Finlands regering och Republikens El Salvadors regering ingångna överenskommelsen om främjande av och skydd för investeringar, som godkänts av riksdagen den 19 november 2002 och godkänts av republikens president den 20 december 2002 samt beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 21 januari 2003, träder i kraft internationellt för Finlands del den 20 februari 2003 så som därom har överenskommits. 2 Lagen den 20 december 2002 om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med El Salvador om främjande av och skydd för investeringar (1230/2002) träder i kraft den 20 februari De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning. 4 Denna förordning träder i kraft den 20 februari Helsingfors den 31 januari 2003 Republikens President TARJA HALONEN Utrikeshandelsminister Jari Vilén (Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 11/2003)

12 192 Nr 87 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättande av vissa i 5 a sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept Given i Helsingfors den 28 januari 2003 I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 a sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963), sådant detta lagrum lyder i lag 1133/1997: 1 Av läkare ordinerade läkemedel, som får säljas utan recept och som används vid behandling av svåra och långvariga sjukdomar och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen, ersätts som sjukvård i enlighet med det beslut som statsrådet har utfärdat med stöd av 9 3 mom. (394/2001) sjukförsäkringslagen. 2 Följande läkemedelspreparat ersätts enligt 9 1 mom. (640/2001) sjukförsäkringslagen: Medel vid behandling av ulcussjukdomar Laxantia Insulin 1) Antepsin mixt. 600 ml, 120 x 5 ml 2) Antepsin 1 g tabl. 60, 120 1) Agiocur granulat 2) Duphalac pulver, mixt. 3) Importal pulver 4) Lalax pulver 5) Levolac mixt. 6) Vi-Siblin granulat 7) Vi-Siblin-S granulat 1) Actrapid injekt. 2) Humulin NPH injekt. 3) Humulin Regular injekt. 4) Humutard injekt. 5) Insulin Lyhyt injekt. 6) Insulin Pitkä injekt. 7) Mixtard injekt. 8) Monotard injekt. 9) Protaphan injekt. 10) Ultratard injekt. 11) Velosulin injekt./infusionsvätska

13 Nr Plasmasubstitut och infusionsvätskor Antimykotika Hudskyddande och uppmjukande medel Kortikosteroider till utvärtes bruk (minsta ersättningsgilla förpackningsstorlek 30 g eller 30 ml) Medicinska förband Medel vid sjukdomar i andningsorganen Medel vid ögonsjukdomar Medel vid sjukdomar i urin- och könsorganen Övriga läkemedelspreparat Övriga tekniska hjälpmedel Vitaminer 1) Natrosteril inf. 1) Daktacort kräm 2) Daktarin puder 3) Lamisil kräm 4) Lamisil Dermgel gel 5) Medizol kräm 6) Pimafucin kräm 7) Pimafucort kräm, salva 1) Calmuril kräm 2) Fenuril kräm 1) Apocort kräm 2) Hydrocortison kräm 3) Hydrocortison lösning för hårbotten 4) Hydrocortison Essex kräm, salva 5) Hydrocortison-ratiopharm 1 % kräm 6) Mildison fet kräm 7) Nutracort kräm 8) Sibicort kräm 1) Zipzoc salvstrumpa 1) Beconase nässpray 2) Glinor nässpray 1) Artelac ögondroppar 2) Celluvisc ögondroppar 3) Glinor ögondroppar 4) Isopto Plain ögondroppar 5) Lecrolyn ögondroppar 6) Liquifilm tears ögondroppar 7) Lomudal ögondroppar 8) Oculac ögondroppar 9) Oftagel ögongel 10) Viscotears ögongel 1) Gyno-Daktarin vagitorier 2) Ovestin vagitorier 1) Guarem granulat 1) Aquasteril injekt./infusionsvätska 1) Betolvex tabl 2) B 12 -Vitamin tabl.

14 194 Nr 87 På basis av den diagnos som läkaren har antecknat på receptet betalas ersättning för Malabsorption av fettlösliga vitaminer (t.ex. K90.3) och Bristtillstånd hos prematurer följande preparat vid behandling av följande sjukdomar och sjukdomstillstånd: 1) Equiday E kaps. 2) Ido-E tabl. Huvudsakligen parenteral nutrition under längre tid, och Huvudsakligen slangmatning under längre tid På basis av den anteckning som läkaren har gjort på receptet betalas ersättning för följande preparat då sjukdomen kräver följande slag av behandling: 1) Neurobion forte tabl. 2) Neurovitan tabl. 3) Polybion forte tabl. 4) Trineurin tabl. På basis av ett B-utlåtande eller en annan motsvarande utredning som baserar sig på en undersökning utförd av en specialist på det Klara fall av undernäring (t.ex. E41), och Svåra kroniska tarm-, lever- och njursjukdomar (K50, K51, K52, K70, K72, K73, K74, N18) kliniska området betalas ersättning för följande preparat vid behandling av följande sjukdomar och sjukdomstillstånd: 1) Neurobion forte tabl. 2) Neurovitan tabl. 3) Polybion forte tabl. 4) Trineurin tabl. 3 Utöver de läkemedel som avses i 1 och 2 ersätts med dem jämförbara läkemedel som tillverkas på apotek samt syre. 4 Denna förordning träder i kraft den 1 mars Genom denna förordning upphävs socialoch hälsovårdsministeriets förordning av den 28 maj 2002 om ersättande av vissa i 5 a sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept (421/2002). Helsingfors den 28 januari 2003 Social- och hälsovårdsminister Maija Perho Överinspektör Kirsi Hämäläinen

15 195 Nr 88 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 2 och 11 kommunikationsministeriets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik Given i Helsingfors den 29 januari 2003 I enlighet med kommunikationsministeriets beslut ändras i kommunikationsministeriets förordning den 30 januari 2002 om statsunderstöd för kollektivtrafik (64/2002) 2 1 punkten och 11 1 mom. som följer: 2 Definitioner I denna förordning avses med: 1) servicelinje sådan köptrafik som har en särskilt planerad rutt och som har ett fordon som särskilt valts och en förare som särskilt utbildats eller valts med beaktande av de behov som äldre och handikappade kunder har; avvikelser kan göras i servicelinjens rutt beroende på kundernas behov, 11 landskapsnivå eller två eller flera kommuner gemensamt inom sitt område statsunderstöd för planering av kollektivtrafiken och uppgörande av trafiksystemplaner, med undantag av Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborgs stadsområden. Denna förordning träder i kraft den 15 februari Statsunderstöd för planering av kollektivtrafiken kan ännu under 2003 av särskilda skäl beviljas en kommun särskilt. Statsunderstöd för planering och forskning Länsstyrelsen kan bevilja ett förbund på Helsingfors den 29 januari 2003 Kommunikationsminister Kimmo Sasi Avdelningschef, överdirektör Harri Cavén

16 FÖRFS/ELEKTRONISK VERSION Nr 80 88, 2 ark EDITA PRIMA AB, HELSINGFORS 2003 EDITA PUBLISHING AB, HUVUDREDAKTÖR JARI LINHALA ISSN

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 augusti 2006 Nr 715 721 INNEHÅLL Nr Sidan 715 Lag om ändring av aravalagen... 2197 716 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2199 717

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 22 januari 2007 Nr 20 24 INNEHÅLL Nr Sidan 20 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 57 21 Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2004 Nr 324 329 INNEHÅLL Nr Sidan 324 Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 mars 2006 Nr 187 193 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om domännamn... 593 188 om domännamnsförvaltning i landskapet Åland...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2001 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2001 Nr 43 45 INNEHÅLL Nr Sidan 43 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till utveckling av lagstiftningen om bostadssparpremiesystemet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadssparpremier,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 3 april 2002 Nr 224 231 INNEHÅLL Nr Sidan 224 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 12 oktober 2004 Nr 135 136 INNEHÅLL Nr Sidan 135 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 17 januari 2000 Nr 1 7 INNEHÅLL Nr Sidan 1 Förordning om ikraftträdande av 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö... 1

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 181/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att den gällande bestämmelsen i aravalagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2004 Nr 174 176 INNEHÅLL Nr Sidan 174 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om ett system med delägarbostäder med räntestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

5/2013 GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL. Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013

5/2013 GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL. Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013 Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013 5/2013 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Nr 40 LANDSKAPSLAG. om bostadsproduktion. Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999. Utfärdad i Mariehamn den 24 juni 1999

Nr 40 LANDSKAPSLAG. om bostadsproduktion. Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999. Utfärdad i Mariehamn den 24 juni 1999 Nr 40 LANDSKAPSLAG om bostadsproduktion Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999 Utfärdad i Mariehamn den 24 juni 1999 I enlighet med lagtingets beslut 1) stadgas: 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

RP 75/2009 rd. den 31 december 2011 få en bostadssparpremie

RP 75/2009 rd. den 31 december 2011 få en bostadssparpremie RP 75/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om utbetalning av bostadssparpremie 2009 2011 och till ändring av 5 i lagen om statsborgen för ägarbostadslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 13 oktober 1999 Nr 939 946 INNEHÅLL Nr Sidan 939 Lag om ändring av lagen om statens pensioner... 2401 940 Lag om ändring av mervärdesskattelagen...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 9 april 2009 Nr 222 225 INNEHÅLL Nr Sidan 222 Lag om temporärt höjda avskrivningar på produktiva investeringar... 2897 223 Jord- och skogsbruksministeriets

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem PROPOSITIONENS

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 162/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändringar som införandet av euron förutsätter i vissa lagar som gäller statsfinanserna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2004 Nr 734 741 INNEHÅLL Nr Sidan 734 Lag om ändring av aravalagen... 2087 735 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2089 736

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2013 422/2013 Lag om införande av lagen om andelslag Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 6 maj 1999 Nr 563 570 INNEHÅLL Nr Sidan 563 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet med Ryska Federationen om ändring av överenskommelsen

Läs mer

MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 1/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aravalagen, 23 aravabegränsningslagen

MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 1/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aravalagen, 23 aravabegränsningslagen MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 1/2003 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aravalagen, 23 aravabegränsningslagen och 39 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 11 februari 2004 Nr 81 87 INNEHÅLL Nr Sidan 81 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av finansieringsöverenskommelsen med Afrikanska

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 243/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar samt 68 skoltlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 214/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 maj 2012 235/2012 Tilläggsbudgeten för 2012 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2012: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 11. SKATTER OCH

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 239/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav25a 1mom.och41d lagenomstudiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det i bestämmelserna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 124/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om registrering

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2010 Nr 1254 1260 INNEHÅLL Nr Sidan 1254 Lag om ändring av lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1187/2014 Lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet EXPEDIERING AV LÄKEMEDEL MOT ETT EUROPEISKT RECEPT

Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet EXPEDIERING AV LÄKEMEDEL MOT ETT EUROPEISKT RECEPT Föreskrift 23.1.2014 Dnr 000493/00.01.02/2013 1/2014 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet EXPEDIERING AV LÄKEMEDEL MOT ETT EUROPEISKT RECEPT Lääkealan turvallisuus- ja

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 14 maj 2010 Nr 348 351 INNEHÅLL Nr Sidan 348 Lag om ändring av 3 i lagen om konjunkturrelaterade understöd för reparation av vissa bostadshus...

Läs mer

MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2001 rd. om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån INLEDNING. Remiss. Sakkunniga PROPOSITIONEN

MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2001 rd. om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån INLEDNING. Remiss. Sakkunniga PROPOSITIONEN MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 9 november

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 21 februari 2003 Nr 126 131 INNEHÅLL Nr Sidan 126 Lag om statliga och kommunala borgenslån för bostadsrättshus- och hyreshusproduktion... 277

Läs mer

Folkpensionsanstaltens beslut

Folkpensionsanstaltens beslut Folkpensionsanstaltens beslut om de medicinska villkor som en sjukdom skall uppfylla för att specialersättning för begränsat specialersättningsgilla läkemedel skall beviljas Beslut givet i Helsingfors

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 35 a lagen om olycksfallsförsäkring PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en sådan ändring av

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 102/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om strukturstöd till jordbruket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 25 augusti 2015 Muu Mnro vvvv om sättande asia i kraft av överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen om arv, testamente

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 282/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och i lagen om aktiebolag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om aktiebolag

Läs mer

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011 11.4.2012 Publikationens titel Ändring av lagstiftningen om snabblån Författare Arbetsgruppen Snabblån 2011 ordförande Katri Kummoinen sekreterare Sofia Rajamäki Justitieministeriets publikation 17/2012

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 1999 Utgiven i Helsingfors den 22 september 1999 Nr 99 101 INNEHÅLL Nr Sidan 99 Lag om godkännande av vissa bestämmelser

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 231/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om vissa fall av temporär ändring av lånevillkoren för aravalån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 december 2001 Nr 1134 1143 INNEHÅLL Nr Sidan 1134 Lag om ändring av socialvårdslagen... 3225 1135 Lag om ändring av lagen om avbytarservice

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 29 augusti 2003 Nr 770 773 INNEHÅLL Nr Sidan 770 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 9 till social- och hälsovårdsministeriets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 22 februari 2008 Nr 103 107 INNEHÅLL Nr Sidan 103 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den ändring som gjorts i avtalet mellan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2011 203/2011 Tilläggsbudgeten för 2011 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2011: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 euro 11. SKATTER

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 22 december 2010 Nr 1140 1149 INNEHÅLL Nr Sidan 1140 Lag om ändring av jordlegolagen... 3773 1141 Lag om upphävande av 25 kap. 1b 4mom. i ärvdabalken...

Läs mer

Folkpensionsanstaltens beslut

Folkpensionsanstaltens beslut Bilaga 4 Folkpensionsanstaltens beslut om de utredningar som behövs och de medicinska villkor som skall uppfyllas för att ersättning för begränsat specialersättningsgilla läkemedel skall beviljas Beslut

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 september 2013 668/2013 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 52/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

So 2.1 Sjukförsäkringslag 21.12.2004/1224

So 2.1 Sjukförsäkringslag 21.12.2004/1224 SOCIALSKYDD So 2.1 So 2.1 Sjukförsäkringslag 21.12.2004/1224 Se ändringsförslag RP 76/2007, RP 121/2007 och RP 149/2007. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I AVDELNINGEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 juni 2011 716/2011 Lag om ändring av lagen om advokater Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

RP 44/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen,

RP 44/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, RP 44/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om RP 46/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 207/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 27 december 1999 Nr 1197 1205 INNEHÅLL Nr Sidan 1197 Lag om överlåtelse av vissa kyrkliga fastigheter till den evangelisk-lutherska kyrkan i

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

RP 277/2006 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007.

RP 277/2006 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007. RP 277/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 46 i utlänningslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att utlänningslagen ändras.

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2011

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida Dnr FIVA 9/01.00/2011 Utfärdad 15.12.2011 Gäller from 31.3.2012 FIASISPEKTIOE

Läs mer

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Vederlag Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Åland 1.11.2012 Kristel Pynnönen Jurist Finland Fastighetsförbund Suomen Kiinteistöliitto ry Vederlag Vederlag Betalning av vederlag är den viktigaste

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: infrastruktur samt säkerhetsnätets gemensamma. 1 kap. Allmänna bestämmelser

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: infrastruktur samt säkerhetsnätets gemensamma. 1 kap. Allmänna bestämmelser Lag om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Utfärdad i Helsingfors den 13 januari 2015 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte och

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. 24.4.2009/273 Lag om kandidaters valfinansiering Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde och syfte I denna lag föreskrivs

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 189/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift PROPOSITIONENS

Läs mer

RP 217/2005 rd. I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen

RP 217/2005 rd. I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 kap. 6 och 15 kap. 2 i sjukförsäkringslagen samt 12 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Läs mer

MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om ett system med delägarbostäder med räntestöd INLEDNING

MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om ett system med delägarbostäder med räntestöd INLEDNING MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om ett system med delägarbostäder med räntestöd INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 7 december 2001 en

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 21.11.2009

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 21.11.2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN 1 (6) Mäklarnämnden PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 21.11.2009 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till kommersiell service; SFS 2000:284 Utkom från trycket den 23 maj 2000 utfärdad den 11 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 15 december 2005 Nr 997 1006 INNEHÅLL Nr Sidan 997 Lag om storleken av arbetsgivares folkpensionsavgift 2006... 4593 998 Lag om ändring av 62

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister; SFS 2009:370 Utkom från trycket den 19 maj 2009 utfärdad den 7 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förskrivning av läkemedel och läkemedelsfoder för behandling av djur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förskrivning av läkemedel och läkemedelsfoder för behandling av djur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 7/VLA/2008 Dnr 1.1.2008 2841/01/2008 Ikraftträdande 1.1.2009 Bemyndigande Lag om utövning av veterinäryrket (29/2000) 10 Foderlag (86/2008) 13 Motsvarande

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 december 2012 741/2012 Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen BYGGHERRAR OCH STÄLLANDE AV SÄKERHETER Bekanta dig med denna anvisning om du har för avsikt att sälja bostadsaktier eller övriga bostäder i delägarsammanslutningar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 19 mars 2003 Nr 228 231 INNEHÅLL Nr Sidan 228 Lag om domännamn... 493 229 Lag om ändring av 2 lagen om kommunikationsförvaltningen... 499 230

Läs mer

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om domännamn ändras enligt erfarenheterna

Läs mer