Utveckla och bevara Biblioteksplan del 1 för Sigtuna kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckla och bevara Biblioteksplan del 1 för Sigtuna kommun"

Transkript

1 Utveckla och bevara Biblioteksplan del 1 för Sigtuna kommun Sigtuna kommun Kultur och Fritid Monica Dahlgren

2 UTVECKLA OCH BEVARA... 2 DEL I: BIBLIOTEKSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN UPPDRAGET STYRANDE DOKUMENT UNESCOs folkbiblioteksmanifest UNESCOs skolbiblioteksmanifest Bibliotekslagen Kultur- och fritidsnämndens mål Bibliotekens uppgift och ansvarsfördelningen Ansvarsfördelningen mellan folk- och skolbiblioteken Omvärldsförändringar Biblioteksverksamheten Styrkor och svagheter FOLKBIBLIOTEKSVERKSAMHET Biblioteksstruktur och verksamhetsmodell Strukturmodell: Sigtunas biblioteksstruktur fram till år Fullservicebibliotek Områdesbibliotek Specialbibliotek Skolbibliotek Verksamhetsmodell: Tre bibliotekstyper integreras Servicegarantier Tillgänglighet Utbud Lika service till alla Vad krävs för att uppnå önskat resultat? Strategier Riktlinjer för inköp av media Medarbetarna... 16

3 UTVECKLA OCH BEVARA DEL I: BIBLIOTEKSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN UPPDRAGET Kommunfullmäktige beslutade i verksamhetsplanen att varje nämnd och styrelse i samband med beslut om budget skulle fastställa uppdrag till respektive förvaltning utifrån Mål för verksamheten: rättvisa, utveckling och ekologisk hållbarhet. Utifrån detta arbetade Kultur- och fritidsförvaltningens ordförande fram uppdraget till kulturoch fritidsnämnden att inleda arbetet med en biblioteksplan som skulle vara klar 2005 Arbetet med biblioteksplanen kom att inledas först i februari Arbetet har skett i projektform med bibliotekschefen som projektledare och KFN:s AU som styrgrupp. Sammanfattning av biblioteksplanen: KFN föreslås besluta följande: Ansvar Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för de allmänna folkbiblioteken Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för skolbiblioteken i grundskolan Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för det kommunala gymnasiebiblioteket Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för biblioteksservice till kommunal vuxenutbildning. Struktur Biblioteksstrukturen i Sigtuna kommun skall vara uppbyggd enligt följande modell: 1 Fullservicebibliotek Områdesbibliotek Skolbibliotek Bibliotekens olika ansvarsområden och huvudmannaskap samt gränssnitten gentemot dessa utreds separat. Verksamhetsmodell För ett fullservicebibliotek utgörs basverksamheten av det traditionella biblioteket, med E- biblioteket och det lokala biblioteket som integrerade delar. 1 Modellen för biblioteksstrukturen är lånad från Haninge kommuns biblioteksplan. Se (opaginerad).

4 Servicegarantier Tillgänglighet: Folkbiblioteken i Sigtuna kommun skall vara tillgängliga för alla med avseende på: Funktionshinder Språk Öppettider Utbud: Bibliotekets kärnverksamhet skall vara avgiftsfri. Lika service till alla: Alla besökare skall behandlas lika och bemötas med respekt. Medieinköp Följande riktlinjer skall gälla för bibliotekens inköp av media: Allmänhetens behov ska vara vägledande vid inköp. Biblioteket ska vara lyhört för låntagarnas önskemål. Mångfald och kvalitet ska känneteckna samlingar och förvärv. Biblioteket ska vara neutralt vad gäller moraliska, politiska och religiösa frågor. Biblioteket skall ta avstånd från litteratur som innehåller pornografi, rasism, våld, fördomar och förvrängning av fakta. Biblioteket ska värna om klassikerna. Alternativa medier (CD, DVD; MC, VHS) ska inköpas på samma villkor som böcker. Dessa urvalsprinciper gäller även gåvor från enskilda personer och företag. Medarbetarna Folkbiblioteken i Sigtuna skall utgöra en utvecklande och stimulerande arbetsplats. Folkbiblioteken i Sigtuna skall ha en kår av medarbetare som borgar för att åtaganden kan verkställas. Personalstyrkan skall vara rätt dimensionerad för att mål och åtaganden skall kunna uppnås.

5 STYRANDE DOKUMENT Biblioteksverksamheten i Sigtuna kommun styrs av måldokument kommunala, statliga och internationella UNESCOs folkbiblioteksmanifest antog UNESCO ett folkbiblioteksmanifest antogs en tredje version. Sverige har ratificerat detta manifest. Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden. De kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas egna deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information. UNESCO uttrycker i detta manifest sin tilltro till folkbiblioteket som en levande kraft för främjande av utbildning, kultur och information och som en viktig drivkraft i strävan efter fred och andlig utveckling. UNESCO uppmanar därför stat, landsting och kommuner att stödja och aktivt medverka i en utveckling av folkbiblioteksväsendet UNESCOs skolbiblioteksmanifest antog UNESCO ett skolbiblioteksmanifest. Även detta har Sverige ratificerat Skolbiblioteket förmedlar kunskap och tankar som är grundläggande i ett informations- och kunskapssamhälle. Skolbiblioteket ger eleverna de färdigheter som behövs för ett livslångt lärande. Det ger dem möjlighet att utveckla sin inlevelseförmåga för att de ska kunna ta sitt ansvar som medborgare Bibliotekslagen 4 Den 1 januari 1997 fick Sverige en bibliotekslag. Lagen är en ramlag och föreskriver att varje kommun ska ha ett folkbibliotek och att allmänheten skall avgiftsfritt få låna litteratur till viss tid. Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek. 7 Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Landstingen ansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken på högskolor med landstingskommunalt huvudmannaskap. Staten ansvarar för övriga högskolebibliotek och för lånecentralerna samt för sådan biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser ankommer på staten Den 8 december beslutade riksdagen att bifalla ett förslag ändring i bibliotekslagen. 5 Paragraf 7 får från och med 1 januari 2005 följande tillägg: 7 a Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. 2 Svenska Unescorådets skriftserie nr 2/ SFS 1996: Lag 2004:1261

6 Kultur- och fritidsnämndens mål 2005 Sigtuna kommun arbetar med verksamhetsmål enligt den s.k. Richard-modellen: visioner, mål och åtgärder. De övergripande verksamhetsmål som föreligger för bibliotek och media är följande: Erbjuda kommunens invånare bibliotek med generösa öppettider Ge kommunens invånare tillgång till böcker och andra media och informationsteknik för information, kunskap och kulturupplevelser Särskilt tillgodose barns behov av böcker och läsning oavsett språklig och kulturell bakgrund 6 De utvärderingsbara målen kommer att ses över nästa verksamhetsår. 1.2 Bibliotekens uppgift och ansvarsfördelningen I UNESCOs båda biblioteksmanifest fastslås både likheterna och skillnaderna mellan folkoch skolbiblioteken. Gemensamt för båda är tonvikten på det livslånga lärandet. Folkbibliotekens roll handlar till stor del om öppenhet och demokrati med fri och obegränsad tillgång till information, tankar, kultur och litteratur. Skolbibliotekets roll är att ge eleverna de färdigheter som behövs för ett livslångt lärande. Det ger dem möjlighet att utveckla sin inlevelseförmåga för att de ska kunna ta sitt ansvar som medborgare. Folkbiblioteket är vårt främsta offentliga rum. Det är en av de få öppna platser i samhället där människor av alla slag kan mötas utan krav på ärende, utbildning, medlemskap eller pengar. Det är också en plats för det goda samtalet Ansvarsfördelningen mellan folk- och skolbiblioteken Ansvaret för biblioteksverksamheten åvilar den nämnd där biblioteket ingår som en integrerad del av kärnverksamheten. Däremot skall folkbiblioteket fungera som ett komplement till övriga biblioteksverksamheter. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för de allmänna folkbiblioteken Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för skolbiblioteken i grundskolan Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för det kommunala gymnasiebiblioteket Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för biblioteksservice till kommunal vuxenutbildning. Samverkan mellan olika huvudmän är sedan den 1 januari påbjuden enligt lag. 7 a Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. 6 Årsredovisning 2004: verksamhetsberättelser/sigtuna kommun

7 Omvärldsförändringar Biblioteken utför omvärldsbevakning kontinuerligt. Nyheter dokumenteras och sprids i organisationen. Följande är i dag kännetecknande för de delar av utvecklingen i kommunen som i varierande grad berör biblioteksverksamheten: Användare Utvecklingen går mot en polarisering där vissa biblioteksanvändare får allt mindre tid att röra sig med, samtidigt som andra får alltmer fritid. Detta ställer högre krav på biblioteken att synas utåt, samtidigt som nättjänster blir allt betydelsefullare då många användare inte har tid att besöka biblioteket på plats. Med mer fritid följer att individuellt anpassad information efterfrågas i större utsträckning, varför kompetenshöjande insatser inom nya kunskapsområden blir allt viktigare i biblioteksarbetet. Ekonomi Den kommunala ekonomin har förbättrats och visar nu på ett positivt resultat, 7 samtidigt som biblioteksanslagen ökar. Folkbildning Folkbildningen förväntas fortfarande ha en central roll i bibliotekens verksamhet. IT/Teknik Den tekniska utvecklingen har möjliggjort satsningar på 24-timmarsbiblioteket. I kommunen nås i nuläget 98 % av befolkningen av bredbandsutbyggnaden. Legalt EU accepterar inte de svenska reglerna för biblioteksersättning och vill att dessa görs om, vilket på sikt kan medföra ökade kostnader för biblioteken. Nybyggnation Samtliga stadsdelar i Märsta förväntas öka sin befolkning. Större nybyggnationer planeras inom följande områden: Valsta Centrum 200 bostäder och Södergatan Norr 200 bostäder. En ny stadsdel, Steningehöjden, beräknas innehålla ca 290 bostäder. 8 I Sigtuna kommuns kommunala bostadsförsörjningsprogram för Västra Rosersberg beräknas hela området innehålla ca 300 bostäder med beräknad byggstart år 2006 och i Sigtuna stad beräknas antalet bostäder under åren till Andelen pensionärer förväntas öka i samtliga stadsdelar, liksom andelen barn i åldrarna 0-15 år (med undantag för Odensala). 7 Årsbokslutet för 2004 visar ett överskott på 31,3 mkr. Se 8 Dpl Steningehöjden etapp 1 och 2 Se 9 Sigtuna kommun / Kommunalt bostadsförsörjningsprogram

8 Biblioteksverksamheten Biblioteksverksamheten inom Kultur- och fritidsförvaltningen i Sigtuna kommun omfattar i dag ett huvudbibliotek i Märsta centrum och ett integrerat folk- och skolbibliotek beläget i Valstaskolan. I Sigtuna stad bedrivs upphandlad biblioteksverksamhet sedan 1947 i Sigtunastiftelsens lokaler. I Rosersberg bedriver Svenska kyrkan sedan 1994 biblioteksverksamhet i församlingshemmet. Bidrag för mediekostnader erhålls från kommunen för dessa bibliotek. I Rosersberg finns dessutom Räddningsverkets bibliotek ett statligt bibliotek med inriktning på risk- och säkerhetsutbildning samt Storbodaanstalten, där Kriminalvårdsmyndigheten Stockholm Norr har avtal med Sigtuna kommun om att bedriva biblioteksverksamhet. Två gymnasiebibliotek finns i kommunen - ett kommunalt bibliotek som är inrymt i Kunskapens hus sedan starten 1980 och ett på det stiftelseägda riksinternatet SSHL, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket. SSHL har ett mycket nära samarbete med Sigtunastiftelsens bibliotek. Kunskapens hus har ett nära samarbete med Räddningsverkets skola beträffande enstaka utbildningar Styrkor och svagheter Under våren 2005 har en analys i verksamhetens styrkor respektive svagheter genomförts i dialog med bibliotekspersonalen. Denna har använts som en del i underlaget för arbetet med biblioteksplanen. De styrkor som anses viktigast att bevara gäller i första hand bibliotekets goda rykte och personalens serviceorienterade arbete. De svagheter som bedöms mest angelägna att åtgärda i dagsläget avser främst serviceförbättringar (t ex teknikproblem och otillräckliga öppettider).

9 FOLKBIBLIOTEKSVERKSAMHET Nedanstående tabell sammanfattar dagens folkbiblioteksverksamhet i kommunen, samt i förekommande fall planerade insatser (här markerade med mindre stil). Användargrupp Ålder Arbetsmetod Generellt Alla Barn Medier för upplevelser. Föräldrahylla. Hälsohörna. Musikhörna. EU-hylla. Miljöhylla. Lokalsamling. Fjärrlån. Klassbesök utanför öppettid. Bokgåva till nyfödda. Biblioteksbesök och presentbok till 6- åringar. Bokjuryn med prisböcker. Föräldrahylla. Klassbesök utanför öppettid. Börja läsahylla. Bokjuryn med prisböcker. Klassbesök utanför öppettid. Genrehyllor. Biblioteksvisning och presentbok åk 4. Biblioteksorientering åk 7. Bokjuryn med prisböcker IT inkl. Nättjänster Internet. Datorer med Officepaket. Databaser. E-biblioteket. 24-timmarsmyndigheten. Länksamlingar. Dator med CDromspel. Dator med CDromspel. Dator med CDromspel. Övriga aktiviteter Informationssökning och handledning. Programverksamhet, Utställningar. Nyhets- och informationsbrev till kommunens musikföreningar (för hösten 2005) Studierum Valsta. Bokpresentationer. Temapaket på förfrågan. Sagostunder på Sigtuna museum. Sagostunder på sportlov och på Världsbokdagen. Bokpresentationer. Temapaket på förfrågan. Sagostunder på Sigtuna museum. Sagostunder på sportlov och på Världsbokdagen. Bokpresentationer. Temapaket på förfrågan. Samarbete, överenskommelser & avtal Studieförbund, föreningar, skolor förskolor, hembygdsföreningar, Ung samverkan, Valstasatsningen. Gemensam IT-upphandling med övr. bibliotek, skolor och förvaltningar. Skolor, BVC, Familjecentrum Valsta, Pedagogcentrum i Sagoprojekt, Sigtuna museum. Skolor, Sigtuna museum. Skolor Klassbesök utanför öppettid. Bokjuryn med prisböcker. Tillgång till Internet från 15 år. Bokpresentationer. Temapaket på förfrågan. Skolor. Grundskola, personal Pedagogikhylla, Valsta Nyhetsbrev till Valstaskolans lärare. Valstaskolan.

10 Unga vuxna Egen hylla med skön- och facklitteratur. Föräldrahylla. Äldre Seniornet. Boken Kommer. 75- Talboksservice. Vuxenstuderande 20- Läshandikappade Alla Personer m. utl. bakgrund Studielitteratur inkl. fjärrlån. Studieplatser. Informationssökning. Talboksservice. Inlån av litteratur från Internationella biblioteket. Inlån av litteratur från Internationella biblioteket. Biblioteksorientering för SFI-elever. Inlån av litteratur från Internationella biblioteket. Allmänna ITtjänster. Lärcentrum med dataplatser. Internet. Databaser. Utbud av tjänster till studerande på hemsidan. E-ljudböcker. Dator med förstoringsprogram och talsyntes för läshandikappade. Internationella tidskrifter via Internet. Internationella tidskrifter via Internet. Studierum Valsta. Programverksamhet. Programverksamhet. Programverksamhet. Seniornet, Pensionärsföreningar. KomVux, ABF, Arbetsförmedlingen Studieförbunden, Lokala kulturföreningar. SFI/Gula skolan, Studieförbunden, Lokala kulturföreningar. Studieförbunden, Lokala kulturföreningar.

11 Biblioteksstruktur och verksamhetsmodell Vägledande för biblioteksstrukturen i Sigtuna kommun bör vara den geografiska och demografiska strukturen. Utgångspunkten är den lokala förankringen med avseende på dess möjligheter till utveckling. Att utgå från bibliotekets samlingar, och inte dess lokaler, är ytterligare ett sätt att se på verksamheten. På så vis blir en jämlik fördelning av biblioteksresurserna möjlig Strukturmodell: Sigtunas biblioteksstruktur fram till år 2012 Biblioteksstrukturen i Sigtuna kommun skall vara uppbyggd enligt följande modell: 10 Fullservicebibliotek Områdesbibliotek Skolbibliotek Kommentar: Fullservicebibliotek åläggs folkbibliotekens uppdrag enligt bibliotekslagen. Områdesbiblioteken bedriver samverkan mellan folk- och skolbibliotek. Fullservicebibliotek: Centrumbiblioteket i Märsta. Områdesbibliotek: Valstabiblioteket, integrerat folk- och skolbibliotek. Rosersbergs bibliotek, folkbibliotek med begränsad service. Skolbibliotek: Befintliga skolbibliotek i kommunen. 11 Följande förändringar i biblioteksstrukturen föreslås: Avtalet med Sigtunastiftelsen omprövas. Folkbibliotek behövs i framtiden i Sigtuna stad. Utöver fullservicebibliotek, områdesbibliotek och grundskolbibliotek finns två gymnasiebibliotek varav ett kommunalt Kunskapens hus - och två specialbibliotek i kommunen. 10 Modellen för biblioteksstrukturen är lånad från Haninge kommuns biblioteksplan. Se (Opaginerad). 11 Anm.: Dessa föreslås en separat utredning.

12 Specialbibliotek: Sigtunastiftelsens bibliotek Biblioteket vid Räddningsverkets skola i Rosersberg Kommunens mål bör vara att förstärka de gemensamma biblioteksresurserna inom skola och kultur. Ett delmål är att samtliga bibliotek bör ingå i ett nätverk med gemensam bibliotekskatalog Fullservicebibliotek Huvudman för fullservicebiblioteken är Kultur- och fritidsnämnden. Fullservicebiblioteken ansvarar för att fullgöra de uppgifter som kommunens bibliotek är ålagda i bibliotekslagen Områdesbibliotek Områdesbiblioteken kännetecknas av samverkan mellan KFN och BUN eller annan huvudman. Kommunen har enligt bibliotekslagen skyldighet att ägna särskild uppmärksamhet åt bl. a invandrare samt åt barn och ungdomar genom att främja deras språkutveckling och främja till läsning. Områdesbiblioteken i Valsta och Rosersberg skall ha en profil som motsvarar detta Specialbibliotek Specialbiblioteken har andra huvudmän än de kommunala och omfattas därför inte av uppdraget. I de fall där samverkan sker enligt avtal skall de omfattas av samma gällande lagar som för folk- och skolbiblioteken Skolbibliotek Skolbiblioteken ansvarar för att fullgöra de uppgifter, som kommunen är ålagd i biblioteksoch skollag. Folkbiblioteken ska inte ersätta skolbiblioteken utan väl komplettera dem. Huvudman för de kommunala skolbiblioteken är Barn- och ungdomsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för de allmänna folkbiblioteken. Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för de kommunala skolbiblioteken i grundskolan. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för det kommunala gymnasiebiblioteket samt för biblioteksservice till kommunal vuxenutbildning. Bibliotekens olika ansvarsområden och huvudmannaskap samt gränssnitten gentemot dessa utreds separat.

13 Verksamhetsmodell: Tre bibliotekstyper integreras Verksamhetens inriktning på fullservice- och områdesbiblioteken skall präglas av tre bibliotekstyper: Det traditionella biblioteket Det elektroniska biblioteket Det lokala biblioteket Med det traditionella biblioteket avses tjänster som utlåning av skön- och facklitteratur och tidskrifter, fjärrlån, dagstidningar, barnverksamhet, uppsökande tjänster riktade till äldre och funktionshindrade samt grundläggande service till studenter. Det traditionella biblioteket är synonymt med begrepp som frihet och demokrati. Det är viktigt att bevara/stärka bilden av biblioteket som ett offentligt rum, en mötesplats för alla oavsett ålder eller grupptillhörighet och en plats som erbjuder fri information. Respekt och anonymitet för alla och envar är andra nyckelord. Det elektroniska biblioteket erbjuder digitaliserat material på webben. Från 24- timmarsbiblioteket kan låntagarna reservera böcker, söka i databaser, ladda ned skön- och facklitteratur och musik till sin egen dator. Via länkar på bibliotekets hemsida har kommuninvånarna även tillgång till kommunal information och annan viktig samhällsinformation. En central del av det elektroniska biblioteket är att kommunens olika biblioteksenheter delar katalog; böcker kan snabbt distribueras efter låntagarnas önskemål från t ex huvudbiblioteket till någon av filialerna. Ett väl utbyggt intranät medför således att också bibliotekets fysiska medieutbud blir större. En digital samverkan mellan kommunens bibliotek är också kostnadseffektiv, då biblioteken till exempel kan dela på prenumerationer av databaser och andra webbtjänster. Det lokala biblioteket skall vara skräddarsytt utifrån faktorer som geografiskt läge och befolkningssammansättning. Biblioteket skall spegla sitt närområde och se till de lokala behoven oavsett om det är fråga om ett fullservicebibliotek eller ett områdesbibliotek på mindre ort i kommunen. Exempelvis kan ju ett bibliotek som rent geografiskt ligger i närheten av en eller flera för- och grundskolor förväntas ha en generellt yngre målgrupp än huvudbiblioteket i kommuncentrum. För ett fullservicebibliotek utgörs basverksamheten av det traditionella biblioteket, med E- biblioteket och det lokala biblioteket som integrerade delar. Modell Exempel: Fullservicebibliotek E-biblioteket Lokala biblioteket Det traditionella biblioteket

14 För till exempel Valstabiblioteket, som är ett områdesbibliotek vilket ofta besöks av elever från de många närliggande för- och grundskolorna i området, blir de lokala förutsättningarna mer centrala för verksamheten. Här utgörs basen av det traditionella biblioteket och det lokala biblioteket, med det elektroniska biblioteket som en integrerad del. Modell Exempel: Områdesbibliotek E-biblioteket Det traditionella biblioteket och det lokala biblioteket 1.6 Servicegarantier Folkbibliotekets åtaganden gentemot allmänheten är reglerat i lag. Målen är satta inom kommunen i nämnd och fullmäktige. De åtgärder/strategier som biblioteket sätter in för att uppfylla målen redovisas varje år i verksamhetsberättelsen och revideras fortlöpande. Utvärdering sker via enkät med biblioteksbesökarna varje år. Dessa är dock satta på en mer övergripande nivå. I dialogen med besökarna vill biblioteket klargöra vad de har rätt att förvänta sig av biblioteket på en mer konkret nivå och även vad de inte kan. Varje kontakt med biblioteket i form av muntliga eller skriftliga synpunkter besvaras alltid. Det är viktigt att besökaren känner att vi har ett genuint intresse för deras synpunkter. I detta avsnitt presenteras tre övergripande servicegarantier som bibliotekspersonalen förbinder sig att uppfylla gentemot kommuninvånarna. Därtill kommenteras vad som anses eftersträvansvärt, men som på grund av olika anledningar inte kan garanteras i dagsläget. Demokrati och användarinriktning är nyckelorden. De tre servicegarantierna är: Tillgänglighet: Folkbiblioteken i Sigtuna kommun skall vara tillgängliga för alla med avseende på: Handikapp Språk Öppettider Utbud: Bibliotekets kärnverksamhet skall vara avgiftsfri. Lika service till alla: Alla besökare skall behandlas lika och bemötas med respekt.

15 Tillgänglighet Huvudbiblioteket i Sigtuna kommun har öppet sex dagar i veckan (måndag lördag) året runt. Undantagen är röda dagar och helgdagsaftnar. Kommunens bibliotek har minskat öppethållande under sommaren. Via bibliotekets hemsida kan låntagarna dygnet runt bland annat söka, reservera och låna om böcker i katalogen och använda e-bibliotekstjänsten (e-böcker, e-musik och e-ljudböcker). På 24-timmarsbiblioteket kan låntagarna också lämna inköpsförslag och boka datorer. Generösare och mer regelbundna öppettider skulle öka kvaliteten på bibliotekets service gentemot kommuninvånarna. Önskemål om detta har också uttryckts från låntagarnas sida i den besöksenkät som genomfördes under Alla människor skall ha möjlighet att besöka biblioteket oavsett handikapp, språk och etnisk tillhörighet. En tillgänglighetsplan bör upprättas till år Utbud Bibliotekets kärnverksamhet skall vara avgiftsfri. Här avses lån av media, internetbokning, användning av bibliotekets databaser, handledning i informationssökning och nedladdning av bibliotekets elektroniska medier. Avgifter tas dock ut för lån av spelfilm för barn och ungdom, fjärrlån, reservationer för vuxna samt försenade eller förkomna medier. Vissa tjänster som inte direkt rör bibliotekets utbud är också avgiftsbelagda, som t ex fax, kopiering och utskrifter. Följande föreslås angående förändringar i utbudet av avgiftsfria tjänster: Barn skall inte betala reservationsavgift. Barn skall inte betala avgift för meddelandeutskick Lika service till alla Alla besökare skall behandlas lika och bemötas med respekt. Individuella behov skall i största möjliga utsträckning mötas och låntagargrupper som av olika skäl behöver särskild service skall speciellt beaktas. Biblioteket erbjuder t ex Bokenkommer-service till låntagare som pga. funktionshinder inte kan besöka biblioteket, och låntagare på Storbodaanstalten garanteras samma service som övriga biblioteksanvändare (regleras via avtal mellan kommunen och kriminalvårdsstyrelsen). Samtliga delar i kommunen skall i möjligaste mån erbjudas samma service.

16 Vad krävs för att uppnå önskat resultat? Strategier I stort sett samtliga punkter vad gäller strategier syftar i någon grad till att förbättra servicen till kommuninvånarna. Utvärdering av det strategiska arbetet kräver regelbundna revideringar av biblioteksplanen, förslagsvis vart fjärde år. Barnverksamhet Barns behov av böcker och läsning skall stimuleras och tillgodoses oavsett språklig och kulturell bakgrund. Hjälp till självhjälp: Barn skall stimuleras till att söka böcker själva i biblioteket genom en pedagogisk skyltning, samt fortlöpande ges handledning i biblioteksanvändning. Biblioteket skall arbeta utåtriktat med barnverksamheten för att främja läsning. Biblioteket skall eftersträva fördjupad samverkan med förskolorna i kommunen. Integration Integrationsverksamheten skall genomsyra alla delverksamheter i biblioteksarbetet. Biblioteket skall stödja ett identitetsskapande som innebär att man både kan ta del av det svenska samhället samtidigt som man tillför sitt nya samhälle impulser och synsätt baserade på den egna kulturen och identiteten. Biblioteket skall ge våra nya medborgare tillgång till litteratur och nyheter på det egna språket samt stödja och stimulera den svenska språkinlärningen. Vid förfrågningar om litteratur på språk vi inte har skall böcker lånas in från Internationella biblioteket. IT/Teknik Det elektroniska biblioteket skall till fullo integreras i det traditionella biblioteksarbetet. Nya tjänster skall utvecklas. Av prioritet är regionala/nationella partnerskap när det gäller nättjänster, samt licensavtal i lokala partnerskap. Bibliotekets hemsida skall spegla aktuell samhällsdebatt och vara en vägledande resurs för studerande. Problem med datorer och annan teknisk utrustning skall i möjligaste mån lösas snabbt och på plats av kompetent personal. En arbetsgrupp skall regelbundet mötas för översyn/utveckling av de elektroniska resurserna. Utannonserade låntagarundervisningar i databaser och annan e-media skall medverka till ökad användning av e-biblioteket, och dessutom vara ett gott bidrag till det livslånga lärandet. Lokaler Bibliotekens geografiska placering skall avspegla de lokala förutsättningarna. Fokus sker på bevakning av tendenser i kommunens utveckling vad gäller inflyttning, befolkningssammansättning och andra demografiska förhållanden. Bibliotekens lokaler skall i möjligaste mån vara utformade efter låntagarnas behov och allas trivsel. Marknadsföring Biblioteket skall ha en god marknadsföring av de egna tjänsterna till kommuninvånarna, såväl som till övriga kommunförvaltningar. Skyltningen i biblioteksbyggnaderna skall vara tydligt utformade, samtidigt som skyltningen utomhus skall vägleda såväl som inbjuda till besök.

17 Medier Arbetet med medieplanering skall uppföljas regelbundet med möten. Medieplanen skall revideras. Utbudet skall svara till efterfrågan såväl som till förändringar i omvärlden. Personal Intern/extern kompetensutveckling skall ske fortlöpande efter en kompetensutvecklingsplan. Uppföljning av personalutbildning skall göras regelbundet. Samarbete Biblioteket skall ta initiativ till närmare samarbete med skolan, lokala föreningar och de kommunala förvaltningarna. Samarbetet mellan kommunens bibliotek skall intensifieras; här avses t ex IT, tillgänglighet till bokbestånd och kännedom om de enskilda bibliotekens uppdrag Riktlinjer för inköp av media Följande riktlinjer skall gälla för bibliotekens inköp av media samt utnyttjande av mediebeståndet: Mål: att skapa bredd i medieurvalet (populär smal litteratur) Allmänhetens behov ska vara vägledande vid inköp. Biblioteket ska vara lyhört för låntagarnas önskemål. Mångfald och kvalitet ska känneteckna samlingar och förvärv. Biblioteket ska vara neutralt vad gäller moraliska, politiska och religiösa frågor. Biblioteket skall ta avstånd från litteratur som innehåller (ett förhärligande/ett positivt framställande av) pornografi, rasism, våld, fördomar och förvrängning av fakta. Biblioteket ska värna om klassikerna. Alternativa medier (CD, DVD; MC, VHS) ska inköpas på samma villkor som böcker. Dessa urvalsprinciper gäller även gåvor från enskilda personer och företag Medarbetarna Den viktigaste personen i mötet mellan besökaren och biblioteket är bibliotekets personal. Medarbetarnas kunskap, engagemang och genuina intresse att se till att varje besökare får den information han/hon söker är en viktig komponent och borgar för kvalitet i detta möte. Folkbiblioteken i Sigtuna skall utgöra en utvecklande och stimulerande arbetsplats. Folkbiblioteken i Sigtuna skall ha en kår av medarbetare som borgar för att åtaganden kan verkställas. Personalstyrkan skall vara rätt dimensionerad för att mål och åtaganden skall kunna uppnås.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Biblioteksplan 2011-2014

Biblioteksplan 2011-2014 Biblioteksplan 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21, 53, dnr 2010.0111 Inledning Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 1 Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 Bakgrund Riksdagen har beslutat att bibliotekslagen utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun foto: Franz Feldmanis BAKGRUND Tillgång till böcker, kunskap och information är en demokratisk rättighet och biblioteken är en garanti för att alla medborgare har tillgång

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga Biblioteksplan Stenungsunds kommun Stenungsund kommuns biblioteksplan har som syfte att ge en struktur och inriktningt samt tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Stenungsunds kommun Biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Medieplan för Karlskoga bibliotek

Medieplan för Karlskoga bibliotek Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-04-05 KFN 2016.0061 Handläggare Maria Lobell Medieplan för Karlskoga bibliotek Sammanfattning Biblioteket står sedan tidigare utan medieplan, varför ett skriftligt, ifrån grunden,

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Medieplan. Karlskoga bibliotek

Medieplan. Karlskoga bibliotek Medieplan Karlskoga bibliotek 2016-03-14 www.karlskoga.se Innehållsförteckning Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 2. Styrdokument... 4 2.1 Bibliotekslag (2013:801)... 4 2.2 FN:s

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Biblioteksplan/skolbiblioteksplan

Biblioteksplan/skolbiblioteksplan 1 (9) Typ: Plan Giltighetstid: 2015-2018 Version: 4.0 Fastställd: KF 2015-11-11, 109 Uppdateras: Biblioteksplan/skolbiblioteksplan 2015-2018 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Finansiering,

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Biblioteksplan. Kalix kommun

Biblioteksplan. Kalix kommun Biblioteksplan Kalix kommun 2 Innehåll 1. Inledning 3 2. Bibliotekslagen 3 2.1 Styrdokument 3 2.2 Biblioteksplan 4 2.3 Omvärlden 4 3. Biblioteksvision 2010 5 3.1 Exempel på verksamhetsmål 5 3 1. INLEDNING

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPDRAG... 1 BIBLIOTEKEN I FILIPSTAD... 2 Verksamheten idag... 3 BIBLIOTEK VÄRMLAND... 5 PRIORITERADE OMRÅDEN... 6 Barn och

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07.

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Bibliotekslagen (1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Lessebo kommun

BIBLIOTEKSPLAN Lessebo kommun BIBLIOTEKSPLAN 2007 2011 Lessebo kommun I bibliotekslagens 7 står: Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019 Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 2 Bakgrund Bibliotekslagen (2013:801) sätter ramarna för verksamheten vid landets bibliotek. Lagen betonar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2016-12-08, 81 Norrtälje kommuns biblioteksplan 2016-18 har tagits fram genom omvärldsanalys och vilar samtidigt på den samlade yrkeserfarenheten hos personalen, Norrtälje

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2022 Antagen i ks 2016-12-06 198 Rättviks bildarkiv Kulturenheten Samhällsutvecklingsförvaltningen 2(9) Biblioteksplan 2016 2022 Innehållsförteckning: Inledning... sid. 3 Organisation...

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Uppdraget... 3 3. Lagar och riktlinjer... 4 4. Verksamhet och organisationen... 5 4.1 Folkbibliotek... 5 4.2 Skolbibliotek...

Läs mer

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Bergs kommun 2014-2018 1 Innehåll 1. Bibliotekets lagrum 2. Vision för biblioteksverksamheten 3. Verksamhetsbeskrivning 4. Bibliotekets uppdrag 4.1 Tillgång till medier 4.2 Kulturupplevelser

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan Ydre kommun 2015 2018 Skolbiblioteksplan med handlingsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan, Ydre kommunbibliotek 2015 2018 Bakgrund:

Läs mer

Biblioteksplan för Solna

Biblioteksplan för Solna SOLNA STAD Kultur- och fritidsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2017-02-03 SID 1 (2) KFN/2016:57 Biblioteksplan för Solna 2017-2023 Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden gav 2016-04-21 förvaltningen i

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN NORRKÖPINGS STADSBIBLIOTEK www.norrkoping.se BIBLIOTEKSPLAN FÖR 1.Bibliotekslagen Av bibliotekslagen (2013:801) framgår att kommunerna ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Läs mer

Biblioteksplan Strategi

Biblioteksplan Strategi Biblioteksplan 2015-2016 Strategi Diarienummer: KS2015/1959 Beslutad av: Kommunstyrelsen Giltighetstid: 2015-2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Relation till andra styrdokument... 3 3. Syfte... 3 4. Mål

Läs mer

Överkalix bibliotek. Biblioteksplan 2009 2015. Överkalix kommun

Överkalix bibliotek. Biblioteksplan 2009 2015. Överkalix kommun Överkalix bibliotek Biblioteksplan 2009 2015 Överkalix kommun Vision Biblioteket som mötesplats kunskapscentrum kulturcentrum Överkalix bibliotek är viktig som mötesplats för kommuninnevånare i alla åldrar.

Läs mer

Biblioteksplan för Malmö stad

Biblioteksplan för Malmö stad Biblioteksplan för Malmö stad 2011-2014 Inledning Ett fritt meningsutbyte och en fri och allsidig upplysning är en förutsättning för ett fritt och demokratiskt samhälle. Biblioteken är som garanter för

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Antagen av 2012 03 28 Biblioteksplan 2012-2015 Denna biblioteksplan avser folkbibliotekens verksamhet och gäller således inte skoloch gymnasiebibliotek eller

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 1 Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 2015-2018 Antagen av Kommunstyrelsen i Skinnskattebergs kommun 2015.11.03 2 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Underlag 1.2 Regional kulturplan, regional biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet Sammanfattning I bibliotekslagen anges att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheten. Lagen anger också att bibliotekslån ska vara avgiftsfria, att det ska finnas lämpligt fördelade skolbibliotek

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148 Diarienummer KS-2015/176 Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148 SYFTE MED PLANEN Kommuner har i uppdrag att anta biblioteksplaner för sin

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Biblioteksplan. Danderyds kommun 2016-2020 DANDERYDS KOMMUN

Biblioteksplan. Danderyds kommun 2016-2020 DANDERYDS KOMMUN Biblioteksplan Danderyds kommun 2016-2020 DANDERYDS KOMMUN 1 Biblioteksplan Danderyds kommun 2016 2020 Inledning och syfte: Biblioteksplanen tar sin utgångspunkt i kultur och fritidsplanen för Danderyds

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Biblioteksplan för Sollentuna kommun 2009-2010 Antagen av fullmäktige 2008-12-17, 118 1 Inledning 1.1 Bibliotekslagen I 7a bibliotekslagen anges att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s)

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 2013-03-15 Blad 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 10.00-11.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica

Läs mer

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden Biblioteksplan 2016-2018 Antagen i Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-02 Innehåll Bakgrund 3 Biblioteken i Östersunds kommun 4 Det tillgängliga biblioteket 5 Samverkan 6 Fokusområden 7 Litteratur och läsning

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Biblioteksplan. för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN

Biblioteksplan. för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN Biblioteksplan för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN Innehåll Inledning 3 Vad säger bibliotekslagen? 4 Varför en biblioteksplan? 4 Vad är ett bibliotek? 5 ViIka är bibfiotekets målgrupper? 5 Utmaningar!

Läs mer

Biblioteksplan för Norbergs kommun Antagen av kommunstyrelsen

Biblioteksplan för Norbergs kommun Antagen av kommunstyrelsen Biblioteksplan för Norbergs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-08 2016-08-31 11.13 Version1 Biblioteksplan för Norberg Syftet med biblioteksplanen är att stärka biblioteksverksamheten, ge struktur

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN (6)

LUDVIKA KOMMUN (6) LUDVIKA KOMMUN 150610 1 (6) Biblioteksplan Syftet med planen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Planen skall ange mål och riktning. Planen

Läs mer

Mediepolicy

Mediepolicy PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Mediepolicy 2016 2018. Örebro stadsbibliotek Örebro kommun 2016-09-21 Km 235/2016 orebro.se 2 MEDIEPOLICY 2016-2018 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd

Läs mer

Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014

Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014 Vad betyder bibliotekslagen och de internationella manifesten för gymnasiebiblioteken? Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014 Artikel 19

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun

Biblioteksplan. Robertsfors kommun Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan Strategi Program >> Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Biblioteksplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-25, 32 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer

Biblioteksplan Kumla kommun

Biblioteksplan Kumla kommun Biblioteksplan Kumla kommun 2016 2019 Biblioteksplan Kumla bibliotek Inledning Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för kommunens samlade biblioteksverksamhet och

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

I gällande Biblioteksplan finns angivet att den ska revideras vart tredje år. Detta är den första revideringen.

I gällande Biblioteksplan finns angivet att den ska revideras vart tredje år. Detta är den första revideringen. Järfälla bibliotek Utvärdering och revidering av Biblioteksplan 2008-2015 Bakgrund och syfte I gällande Biblioteksplan finns angivet att den ska revideras vart tredje år. Detta är den första revideringen.

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 Antagen av barn och bildningsnämnden 0900202 1 Biblioteksplan för Surahammars bibliotek 2009-2012 Syftet med biblioteksplanen En biblioteksplan är, enligt

Läs mer

Biblioteksplan för Säters kommun

Biblioteksplan för Säters kommun Antagen av kommunfullmäktige 20110929 Biblioteksplan för Säters kommun 2011 2015 SÄTERS KOMMUN Kulturnämnden Innehållsförteckning Inledning...1 Syfte...1 Fakta om kommunen...1 Äldreboenden...1 Förskolor

Läs mer

Mediepolicy 2013-2014

Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicyn vänder sig i första hand till Nackas invånare men har också till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken. Revidering sker

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Skolbibliotek. Informationsblad

Skolbibliotek. Informationsblad Informationsblad 2011-09-30 1 (8) Skolbibliotek Den 1 juli 2011 ändrades bestämmelserna för skolbibliotek. Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar de nya bestämmelserna och vilka krav myndigheten

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Kulturnämnden har gett kulturförvaltningen i uppdrag att utarbeta en biblioteksplan. Biblioteksplanen antas av kommunfullmäktige.

Kulturnämnden har gett kulturförvaltningen i uppdrag att utarbeta en biblioteksplan. Biblioteksplanen antas av kommunfullmäktige. Inledning Mora kommuns biblioteksplan berör den kommunala biblioteksverksamheten i Mora. Den utgår från Bibliotekslagen samt det kommunala uppdrag som varje år ges genom Kommunplanen. Enligt bibliotekslag

Läs mer

Biblioteksplan för Älvsbyns kommun

Biblioteksplan för Älvsbyns kommun 1(12) STYRDOKUMENT DATUM 2010-08-05 Biblioteksplan för Älvsbyns kommun Inledning Den 1 januari 2005 utökades bibliotekslagen och innehåller nu krav på att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna

Läs mer

2014-12-09. Verksamhetsplan/Biblioteksplan

2014-12-09. Verksamhetsplan/Biblioteksplan Verksamhetsplan/Biblioteksplan 2015 I Sverige har vi tre huvudsakliga typer av bibliotek; forsknings-, folk- och skolbibliotek. För kommunens invånare är det främst folk- och skolbibliotek som är av betydelse.

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR LOMMA KOMMUN 2015-2018. INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek

BIBLIOTEKSPLAN FÖR LOMMA KOMMUN 2015-2018. INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek Efter redovisning av styrdokument följer beskrivning av verksamheten, diskussion kring faktorer som påverkar en

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

2010-06-23. Foto; Lennart Krafve 2010-2014. Biblioteksplan för Vaggeryds kommun. Kultur Information Utbildning

2010-06-23. Foto; Lennart Krafve 2010-2014. Biblioteksplan för Vaggeryds kommun. Kultur Information Utbildning 2010-06-23 Foto; Lennart Krafve 2010-2014 Biblioteksplan för Vaggeryds kommun Kultur Information Utbildning Innehållsförteckning Ordförandes tankar..s.3 Vision.s.4 Uppdraget,,,s.5 Biblioteksverksamheten

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka PROGRAM/PLAN Medieplan för biblioteken i Dokumentets syfte Medieplanen har till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken Dokumentet gäller för Biblioteken i

Läs mer