*L * Användarhandbok för kameran. Från miljöhänsyn till miljövård och miljöledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "*L747 2971* Användarhandbok för kameran. Från miljöhänsyn till miljövård och miljöledning"

Transkript

1 Från miljöhänsyn till miljövård och miljöledning Ricoh stödjer aktivt miljövänliga aktiviteter och även miljöbevarande aktiviteter. För att minska miljöbelastningen av digitala kameror, försöker Ricoh även att spara energi genom att minska strömförbrukningen och minska miljöpåverkande kemikalier som finns i produkterna. Om det uppstår problem Börja med att läsa avsnittet Felsökning (Gs.183) i denna handbok. Om problemet kvarstår kontaktar du närmaste Ricoh-kontor. Ricoh-kontor RICOH COMPANY, LTD. RICOH AMERICAS CORPORATION RICOH INTERNATIONAL B.V. (EPMMC) 3-2-3, Shin-Yokohama Kouhoku-ku, Yokohama City, Kanagawa , Japan 5 Dedrick Place, West Caldwell, New Jersey 07006, USA RICOH Oberrather Str. 6, Düsseldorf, GERMANY (innerhalb Deutschlands) (außerhalb Deutschlands) RICOH UK LTD. (PMMC UK) (from within the UK) (from outside of the UK) RICOH FRANCE S.A.S. (PMMC FRANCE) (à partir de la France) (en dehors de la France) RICOH ESPANA, S.A. (PMMC SPAIN) (desde España) (desde fuera de España) RICOH ITALIA S.p.A. (PMMC ITALY) (dall Italia) (dall estero) RICOH HONG KONG LIMITED 21/F, One Kowloon, 1 Wang Yuen Street, Kowloon Bay, Hong Kong Om Irodio Photo & Video Studio Nordamerika (USA) (Avgiftsfritt) Europa Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Spanien: (Avgiftsfritt) Övriga länder: Asien Kina Öppettider: 09:00 till 17:00 Ricoh Company, Ltd. Ricoh Building, , Ginza, Chuo-ku, Tokyo , Japan 2008 Mars *L * Användarhandbok för kameran Serienumret finns på kamerans undersida. Grundläggande funktioner Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. Detta avsnitt ger en grundläggande översikt över hur du startar kameran, tar bilder och visar bilder. Avancerade funktioner Läs detta avsnitt om du vill lära dig mer om de olika kamerafunktionerna. Detta avsnitt ger en mera detaljerad information om funktionerna som används för att ta bilder och visa bilder, så väl som information om hur du anpassar kamerainställningar, skriver ut bilder och använder kameran med en dator. Det uppladdningsbara batteriet måste laddas innan det används. Batteriet är inte laddat när du köper kameran. EN USA GB GB AE AE Tryckt i Kina

2 Inledning Denna handbok innehåller information om hur du använder kamerans fotograferings- och uppspelningsfunktioner, samt vilka försiktighetsåtgärder som bör vidtas. Läs denna handbok noga före användning för att kunna använda funktionerna för denna produkt på bästa sätt. Förvara handboken lätt åtkomlig så att den alltid finns till hands när den behövs. Ricoh Co., Ltd. Försiktighetsåtgärder Provfotografera Copyright Ansvarsbefrielse Garanti Radiostörningar Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna så att du använder kameran på ett säkert sätt. Ta några provbilder och kontrollera att kameran registrerar bilderna korrekt innan du tar bilder för användning. Det är förbjudet att utan upphovsrättsinnehavarnas medgivande kopiera eller ändra upphovsrättsskyddade dokument, publikationer, musik och annat material, annat än för privat eller därmed jämställt bruk. Ricoh Co., Ltd. kan inte hållas ansvariga för skador som kan uppstå i produkten och som resulterar i att det inte går att registrera eller spela upp bilder. Denna produkt har tillverkats i enlighet med lokala specifikationer och garantin är giltig i inköpslandet. Om kameran krånglar eller går sönder när du befinner dig utomlands åtar sig tillverkaren inte att reparera produkten på plats eller bekosta de utgifter som är förbundna härmed. Om denna produkt används i närheten av annan elektronisk utrustning kan båda enheternas prestanda komma att påverkas negativt. Störningar kan i synnerhet uppstå om kameran används i närheten av en radio- eller teveapparat. Följ anvisningarna nedan om störningar inträffar. Flytta kameran så långt bort som möjligt från teven, radion eller andra enheter. Rikta om teve- eller radioantennen. Anslut de olika enheterna till separata vägguttag. Denna skrift får inte reproduceras, varken i sin helhet eller delvis, utan skriftligt tillstånd från Ricoh RICOH CO., LTD. Alla rättigheter förbehållna. Innehållet i detta dokument kan komma att ändras utan att detta meddelas i förväg. Detta häfte har framställts med omsorgsfull granskning av innehållet. Om du emellertid har en fråga, hittar något fel eller anser att något i anvisningarna saknas, finns i slutet av detta häfte information om hur du kontaktar oss. Microsoft, MS, Windows, och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder. Macintosh, Power Macintosh och Mac OS är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder. Adobe och Adobe Acrobat är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. Alla varumärkesskyddade företags- och produktnamn som nämns i denna handbok tillhör respektive ägare.

3 Försiktighetsåtgärder Varningssymboler I hela handboken och på produkten används olika symboler för att förhindra att du eller någon annan skadas, och att egendomsskador uppstår. Symbolerna och deras betydelser förklaras nedan. Fara Varning Försiktighet Den här symbolen indikerar sådant som kan leda till en omedelbar risk för dödsfall eller allvarliga personskador om varningen ignoreras eller hanteras felaktigt. Den här symbolen indikerar sådant som kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador om varningen ignoreras eller hanteras felaktigt. Den här symbolen indikerar sådant som kan leda till personskador eller fysiska skador om varningen ignoreras eller hanteras felaktigt. Generella varningar Symbolen gör dig uppmärksam på åtgärder som måste utföras. Symbolen gör dig uppmärksam på otillåtna åtgärder. Symbolen kan kombineras med andra symboler för att markera att en viss åtgärd inte är tillåten. Exempel Får ej vidröras Får ej tas isär Följ dessa försiktighetsåtgärder så att du använder utrustningen på ett säkert sätt. Fara Försök inte att ta isär, reparera eller förändra utrustningen själv. Utrustningens högspänningskrets innebär en betydande elektrisk risk. Försök inte att ta isär, reparera eller löda batteriet själv. Lägg inte batteriet i en eld, försök inte värma upp det, använd det inte i en omgivning med hög temperatur, som t.ex. nära en eld eller i en bil; avyttra batteriet på ett korrekt sätt. Lägg det inte i vatten, släng det inte i en sjö, och se till att det inte blir vått. Undvik att göra hål i, slå på, pressa samman, eller tappa batteriet. Utsätt det inte heller för någon annan typ av kraftig påverkan. Använd inte batteriet om det har tydliga skador eller är missformat. 1

4 Varning Stäng av strömmen omedelbart vid tecken på något är fel, som t.ex. rök eller ovanliga dofter. Ta ut batteriet så snabbt som möjligt, och var försiktig så att du undviker elchocker eller brännskador. Om du tar ström ifrån ett hushållsuttag måste du dra ur strömsladden ur uttaget för att undvika brand eller elektriska risker. Sluta omedelbart att använda utrustningen om den inte fungerar korrekt. Kontakta närmaste servicekontor snarast möjligt. Stäng omedelbart av strömmen om metallföremål, vatten, annan vätska eller annat främmande föremål tränger in i kameran. Ta ut batteriet så snabbt som möjligt, och var försiktig så att du undviker elchocker eller brännskador. Om du tar ström ifrån ett hushållsuttag måste du dra ur strömsladden ur uttaget för att undvika brand eller elektriska risker. Sluta omedelbart att använda utrustningen om den inte fungerar korrekt. Kontakta närmaste servicekontor snarast möjligt. Om monitorn skadas måste du undvika alla kontakt med den flytande kristallen i bilddisplayen. Följ de nödåtgärder som beskrivs nedan. HUD: Om du får flytande kristaller på huden ska du torka bort dem och skölja det aktuella området noga med vatten, och sedan tvätta ordentligt med tvål. ÖGON: Om du får ämnet i ögonen ska du skölja dem med rent vatten i minst 15 minuter och omedelbart söka läkare. FÖRTÄRING: Om du får ämnet i munnen ska du skölja noga med vatten. Drick väldigt mycket vatten och framkalla kräkning. Sök läkarhjälp genast. Följ dessa försiktighetsåtgärder för att förhindra att batteriet läcker, överhettas, antänds eller exploderar. Använd endast sådana batterier som specifikt rekommenderas till utrustningen. Undvik att bära eller förvara batteriet tillsammans med metallföremål som t.ex. kulspetspennor, halskedjor, mynt, hårnålar och liknande. Lägg inte batteriet i mikrovågsugn eller högtrycksbehållare. Om batterivätska läcker ut eller om en främmande doft, färgförändring, eller liknande noteras under användning eller laddning ska du genast ta ur batteriet ur kameran och förvara det på avstånd från eld. Observera följande för att förebygga brand, elchock eller att batteriet spricker under laddning. Använd endast den matningsspänning som anges. Undvik även att använda adaptrar med flera uttag och förlängningssladdar. Undvik att skada, bunta ihop eller förändra strömkablarna. Placera inte heller tunga föremål på strömkablarna, dra inte i dem eller böj dem. Var alltid torr om händerna när du sätter i eller drar ur kontakten. Ta alltid tag i kontaktdelen när du drar ur en strömkabel. Täck inte över utrustningen under laddning. Förvara batteriet och SD-minneskortet som används i den här utrustningen utom räckhåll för barn för att förhindra förtäring. Förtäring är skadlig för människor. Sök läkarhjälp omedelbart om batteriet sväljs. Förvara utrustningen utom räckhåll för barn. 2

5 Vidrör inte de inre komponenterna i utrustningen om de exponeras när du tappar kameran eller skadar den. Utrustningens högspänningskrets kan orsaka en elchock. Ta ut batteriet så snabbt som möjligt, och var försiktig så att du undviker elchocker eller brännskador. Ta med utrustningen till närmaste återförsäljare eller servicekontor om den är skadad. Använd inte utrustningen i våta områden eftersom detta kan orsaka brand eller elchock. Använd inte utrustningen när antändliga gaser, bensin, bensen, thinner eller liknande ämnen för att undvika risk för explosion, brand eller brännskador. Använd inte utrustningen på platser där användningen är begränsad eller förbjuden, eftersom detta kan leda till katastrofer eller olyckor. Torka av damm som samlas på elkontakten eftersom detta kan orsaka brand. Använd endast den angivna växelströmsadaptern i husets eluttag. Andra adaptrar innebär risk för brand, elchock eller skada. Undvik risk för brand, elchock eller skada genom att inte använda adaptrarna tillsammans med vanliga elektriska transformatorer när du reser utomlands. Följ dessa försiktighetsåtgärder så att du använder enheten på ett säkert sätt. Försiktighet Kontakt med vätska som läcker från ett batteri kan orsaka brännskador. Skölj området med vatten omedelbart om du kommer i kontakt med ett skadat batteri. (Använd inte tvål.) Om ett batteri börjar läcka ska du genast ta ut det ur utrustningen och torka batterifacket ordentligt innan du sätter in ett nytt batteri. Sätt in strömkablarna ordentligt i eluttagen. Lösa kablar utgör en brandrisk. Låt inte kameran bli våt. Var alltid torr om händerna när du använder den. I båda fallen uppstår annars risk för elchock. Fyra inte av blixten i riktning mot fordonsförare, eftersom detta kan leda till trafikolycka om föraren tappar kontrollen över fordonet. Försiktighetsåtgärder för tillbehör När du använder tillbehör ska du noga läsa de anvisningar som medföljer produkten innan du använder den. 3

6 Använda handböckerna De följande två handböckerna medföljer din R8. Användarhandbok för kameran (detta häfte) Denna handbok beskriver hur du använder kameran och funktionerna i den. Den ger även anvisningar om hur du installerar den medföljande programvaran på en dator. * Användarhandbok för kameran (Camera User Guide) (engelsk utgåva) finns på den bifogade cd-skivan som en PDF-fil. Användarhandbok för programvaran (Software User Guide) (PDF-fil) Denna handbok innehåller information om hur du överför bilder från kameran till datorn. * Användarhandboken för programvaran finns i följande mappar på den bifogade cd-romskivan. Användarhandbok för kamera (Camera User Guide) (engelsk utgåva) (PDF-fil) Det finns en användarhandbok för programvaran för varje språk i respektive mapp. 4 För att kopiera användarhandboken till hårddisken, kopierar du PDF-filen från respektive mapp direkt till hårddisken. Kameran levereras med programvaran Irodio Photo & Video Studio som gör att du kan visa och redigera bilder på en dator. Information om hur du använder Irodio Photo & Video Studio finns i hjälpfunktionen. Kontakta kundsupportcenter nedan om du behöver mer information om Irodio Photo & Video Studio. Nordamerika (USA) TFN: (Avgiftsfritt) Europa Storbritannien, Tyskland, TFN: (Avgiftsfritt) Frankrike och Spanien: Övriga länder: TFN: Asien TFN: Kina TFN: Öppettider: 09:00 till 17:00

7 Huvudfunktioner Illustrationerna i handboken kan skilja sig från den faktiska produktens utseende. Försedd med högförstorings 7.1 vidvinkellins med zoomfunktion Den här kameran har ett kompakt hus, med en 28-mm* (vidvinkel) till 200-mm* (telefoto) 7.1 optisk zoomningslins som täcker ett stort fotograferingsintervall. Den här linsen kan användas för att ta bilder i olika inomhus- och utomhussituationer. *Motsvarande den på en 35 mm kamera Funktionen för bildstabilisering minskar oskärpa (s.100) Kameran har en bildstabiliseringsfunktion som gör att du kan ta tydligare bilder med minimal oskärpa även inomhus, nattetid och i andra situationer där kameraskakningar kan förekomma. Makrofotografering vid 1 cm (s.39) och närbilder med blixt vid 25 cm (telefoto) eller 20 cm (vidvinkel) (s.40) Den oöverträffade funktionen för makrofotografering gör att du kan fånga detaljer från ett väldigt kort avstånd på endast 1 cm. Kameran har även en inbyggd blixt för närbilder på 25 cm (telefoto) eller 20 cm (vidvinkel). Den här kombinationen ger dig tydliga makrobilder även under sämre ljusförhållanden. Ansiktsigenkänningsläget gör att du kan fotografera ansikten med optimala inställningar (s.43) Kameran fokuserar automatiskt på motivets ansikte och ställer in optimal exponering och vitbalans. 5

8 Trim Anpassa enkelt dina favoritinställningar för fotografering med My Settings-läget (s.42) Det går att ställa in två grupper med inställningar och därefter vrida lägesratten till MY1/MY2 för att fotografera med de registrerade inställningarna. Använd kameran för att enkelt korrigera bilder du har tagit (s.113, 115, 119) När du har tagit en stillbild kan du beskära bilden (trim), automatiskt justera ljusstyrka (nivåkompensation) eller justera färgtonerna (vitbalanskompensation). Den korrigerade bilden sparas som en ny fil. Cancel Cancel Execute Ok 1280 (1M) En zoomspak och funktionen Step Zoom (zoomning i steg) gör att du kan variera zoomningshastigheten (s.37, 148) Du kan använda zoomspaken för att växla mellan två zoomningshastigheter eller använda zoomning i steg för att ställa in en fast brännvidd. Funktionen AF/AE Target Shift gör att du kan låsa AF och AE i valfritt läge (s.66) Detta är en funktion som gör att du kan ändra och låsa AF/AE-målet när du tar bilder genom att bara trycka på en knapp, utan att du behöver flytta kameran. Använd inspelningsfunktionen för två storlekar för att ta en bild i två olika storlekar (s.101) Varje gång du tar en bild med denna funktion spelar kameran samtidigt in en stillbild i originalstorlek och en mindre underfil. 6

9 Funktionen för överexponeringsvarning (s.60) Tryck på DISP.-knappen i uppspelningsläge för att växla till fönstret för överexponeringsvarning så att du kan kontrollera överexponeringen i den tagna bilden. ADJ.- knappen (justera) gör det lättare att använda kameran (s.64) ADJ.-knappen förenklar inställningen av kameran. Genom att tilldela dina favoritfunktioner till ADJ.-knappen kan du enkelt göra olika inställning genom att bara trycka på ADJ.-knappen. Delete Enklare att ta bort flera filer (s.56) Du kan enkelt ta bort onödiga filer genom att ange ett urval av filer som ska tas bort. Start Switch Sel Högkvalitetsfilm med ljud, 30 eller 15 bilder/sekund (s.104) Spelar in högkvalitetsfilm med bildpunkter och 30 bilder/sekund med ljud. Läget för korrigering av skeva bilder hjälper till att räta upp skeva bilder (s.44) I läget för korrigering av skeva bilder kan bilder rätas upp så att det ser ut som om de hade fotograferats rakt. Du kan räta upp skeva bilder av t.ex. en anslagstavla, utställningspanel eller namnskylt med en enkel knapptryckning. 7

10 8 Innehåll Försiktighetsåtgärder... 1 Använda handböckerna... 4 Huvudfunktioner... 5 Innehåll... 8 Grundläggande funktioner 13 Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. Förpackningens innehåll De olika delarna Så här använder du lägesratten Bilddisplay Förberedelser Om batteriet...23 SD-minneskort (finns i handeln)...24 Laddning av uppladdningsbart batteri...26 Installera det uppladdningsbara batteriet och SD-minneskortet...27 Slå på/av strömmen...29 Ställa in språk...30 Ställa in datum och tid...31 Grundläggande om fotografering Hålla i kameran...32 Fotografering...34 Använda zoomfunktionen...37 Ta närbilder (makrofotografering)...39 Använda blixten...40 Fotografera med My Settings-läge...42 Fotografera med optimala inställningar med hänsyn till förhållandena...43 t Använda självutlösaren...49 Spela upp bilder Granska bilderna...50 Visning i rutsystem (miniatyrbilder)...52 Förstora bilder...53 Radera filer Radera en fil...55 Radera alla filer...56 Radera flera filer åt gången...56 Ändra visningen med DISP.- knapp Maximera ljusstyrkan på bilddisplayen...60 Histogram...61

11 Avancerade funktioner 63 Läs detta avsnitt om du vill lära dig mer om de olika kamerafunktionerna. 1 Olika fotograferingsfunktioner 64 Använda ADJ.-läge Funktioner som kan ställas in i motivläge och filmläge...65 Flytta AE- och AF-mål...66 Ändra textsvärtan (motivläge)...68 Fotograferingsmeny Använda menyn...70 Val av bildkvalitet/bildstorlek (Pic Quality/Size) Ändra fokuseringsläget (Focus) Fotografera med manuell fokus (MF)...75 Ändra lägen för exponeringsmätning (Exposure Metering) Ändra kantskärpan på stillbilder (Sharpness) Fotografera med Multi-Shot (Continuous/S-Cont/M-Cont) Visa en S-Cont- eller M-Cont-stillbild i förstoring...82 Ställa in färgdjup (Color Depth) Fotografering i direkt följd med olika exponeringar (Auto Bracket) Fotografering i direkt följd med olika vitbalanser (WB-BKT)...85 Fotografering i direkt följd med olika färger (CL-BKT)...87 Använda långtidsexponering (Time Exposure) Fotografera automatiskt med inställda intervall (Interval) Infoga datum i en stillbild (Date Imprint) Ändra exponeringen (Exposure Comp.) Använda naturligt och artificiellt ljus (White Balance) Ställa in vitbalansen manuellt (Manual Settings)...96 Ändra känsligheten (ISO Setting) Begränsa slutarhastigheten (Slow Shutter Lmt) Använda funktionen för bildstabilisering för att förhindra kameraskakningar (Camera Shake Cor) Fotografera en stillbild med en underfil (Record Dual Size) Fotografera med minsta bländarvärde (Fix Min. Aperture) Återgå till standardinställningarna för fotograferingsmenyn (Restore Defaults)

12 2 Spela in och spela upp filmer Spela in filmer Ställa in bildrutor per sekund (Frame Rate) Spela upp filmer Övriga uppspelningsfunktioner 108 Playback-meny Använda menyn Rotatera bilder (Rotation) Ändra bildstorlek (Resize) Beskära stillbilder (Trim) Korrigera bildens ljusstyrka och kontrast (Level Compensation) Korrigera bilder automatiskt (Auto) Korrigera bilder manuellt (Manual) Korrigera bildens färgton (White Balance Compensation) Räta upp skeva bilder (Skew Correction) Förhindra radering av filer (Protect) Skydda en fil Skydda alla filer Skydda flera filer samtidigt Visa foton automatiskt i ordningsföljd (Slide Show) Kopiera innehållet i internminnet till ett SD-minneskort (Copy To Card) Använda en utskriftstjänst (DPOF) Ställa in DPOF för den visade stillbilden Ställa in DPOF för alla stillbilder Ställa in DPOF för flera stillbilder Återställa raderade filer (Recover File) Uppspelning på en teveapparat Direktutskrift 134 Funktionen Direct Print (direktutskrift) Ansluta kameran till en skrivare Skriva ut stillbilder Skriva ut en eller alla stillbilder Skriva ut flera stillbilder

13 5 Ändra kamerans inställningar 140 Setup-meny Använda Setup-menyn Förbereda SD-minneskortet (Format [Card]) Formatera internminnet (Format [Internal]) Justera ljusstyrkan i bilddisplayen (LCD Brightness) Registrera egna inställningar (Reg. My Settings) Ställa in zoomning på fast brännvidd (Step Zoom) Ändra inställningen ISO Auto-High (ISO Auto-High) Ändra storleken på Record Dual Size (Sub File Size) Ändra inställningen för autoavstängning (Auto Power Off) Ändra inställningen för ljudsignaler (Operation Sounds) Ändra volymen för ljudsignaler (Vol. Settings) Ändra tiden för bildbekräftelse (LCD Confirm.) Använda zoom med automatisk storleksförändring (Digital Zoom Img) Tilldela funktioner till ADJ./OK-knappen (ADJ Btn. Set.) Ändra inställningen för AF-hjälpljus (AF Aux. Light) Förstora ikoner (Enlrge Photo Icon) Ändra filnamnsinställningen (Sequential No.) Ställa in datum och tid (Date Settings) Ändra språkinställningen (Language/N) Ändra uppspelningsmetod för visning på TV (Video Out Mode) Läsa ned bilder till en dator 165 För Windows Använda cd-romskivan med Caplio-programvara Systemkrav för att använda cd-romskivan med Caplio programvaran Installera program för överföring och redigering av bilder Installera DeskTopBinder Lite Installera övrig programvara på datorn Avinstallera programvaran Överföra bilder med RICOH Gate La Överföra bilder utan att använda RICOH Gate La Koppla bort kameran från datorn För Macintosh Läsa ned bilder till en dator Koppla bort kameran från datorn

14 7 Bilagor 183 Felsökning Felmeddelanden Felsökning av kamera Felsökning av program och dator Specifikationer Antal bilder som kan lagras i internminnet eller på SD-minneskortet Funktioner vars standardinställning återställs när kameran stängs av Om motivläget Alternativ i fotograferingsmenyn i motivläge Om nätadaptern (säljes separat) Koppla bort nätadaptern Använda kameran utomlands Att tänka på vid användning Skötsel och förvaring Garanti och service Register

15 Grundläggande funktioner Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. Förpackningens innehåll...14 De olika delarna...17 Så här använder du lägesratten...19 Bilddisplay...20 Förberedelser...23 Grundläggande om fotografering...32 Spela upp bilder...50 Radera filer...55 Ändra visningen med DISP.- knapp...59

16 Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 14 Öppna förpackningen och kontrollera att allting finns med. R8 Serienumret finns på kamerans undersida. Uppladdningsbart batteri Batteriladdare Användarhandbok för kameran Förpackningens innehåll (detta häfte) USB-kabel (mini-b) Används för att ansluta kameran till en dator eller en skrivare som kan hantera direktutskrift. AV-kabel Används för att visa bilder på en teveapparat. Kamerarem Garanti

17 Cd-romskiva med Caplioprogramvara Den medföljande programvaran och användarhandboken för programvaran finns på denna cdromskiva. Varning Cd-romskivan med Caplio-programvaran stödjer följande språk. Funktionerna kan inte garanteras i operativsystem med språk andra än de som listas nedan. Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, kinesiska (traditionell, förenklad), koreanska Obs! Sätta fast kameraremmen Sätt fast kameraremmen genom att trä den genom fästhålet och öglan enligt bilden. Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 15

18 Extra tillbehör Nätadapter (AC-4f) Används för att strömförsörja kameran från ett vägguttag. Anslut denna adapter när du ska använda kameran en längre tid eller om du ska överföra bilder till en dator. Uppladdningsbart batteri (DB-70) Uppladdningsbart batteri avsett för denna kamera. Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. Mjuk väska (SC-80) Här förvarar du kameran. Nackrem (ST-2) En nackrem med två öglor och broderad RICOH-logotyp. Batteriladdare (BJ-7) Används för att ladda upp det uppladdningsbara batteriet (DB- 70). Obs! Sätta fast nackremmen Ta bort änden på nackremmen från anslutningen och fäst den på det sätt som visas i bilden. 16 Den senaste informationen om tillbehör finns på Ricohs webbplats

19 De olika delarna Kamera Framsida Namn på alternativ 1 Lägesratt s.19, 42, 43, Avtryckare s.34 3 Mikrofon s POWER-knapp s.29 5 Objektivskydd - 6 Zoomspak z (telefoto)/z (vidvinkel) 8 (förstoring)/9 (miniatyrbilder) 5 7 Blixt s.40 s.37, 52, 53 8 AF-hjälpljus/lampa för självutlösare s.49, Objektiv - 9 Se Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 17

20 Baksida Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran Namn på alternativ 1 Bilddisplay s.20 2 Fästhål för rem s.15 3 Högtalare s Kontaktskydd s.132, 135, 177, AV-utgång s USB-kontakt s.135, 177, N (Makro) s Uppspelningsknapp s.50 9 F (Blixt) s ADJ./OK-knapp (*) s MENU-knapp s.70, 109, D (radera)/t (självutlösare)-knapp s.55, DISP.- knapp s Nätkabelskydd (DC-ingång) s Batteri- och kortlucka s.27, Stativfäste s.192 (*) Anvisningen Tryck på ADJ./OK-knappen!"#$ (eller mot N eller F) i den här handboken anger att du ska trycka på ADJ./OK-knappen uppåt, nedåt, till vänster eller till höger. Anvisningen Tryck på ADJ./OKknappen anger att du ska trycka rakt ned på knappen. 2 6 Se

21 Så här använder du lägesratten Ställ lägesratten på önskat läge innan du tar stillbilder eller filmar. 1 Vrid lägesratten till symbolen för den funktion som du vill använda. Symboler på lägesratten och beskrivningar Symbol Funktion Beskrivning Se Ställer automatiskt in optimalt s.34 Automatiskt 5 bländarvärde och slutartid beroende fotograferingsläge på motivet. MY1, MY2 My Settings-läge Du kan ta bilder med inställningarna s.42 som registrerats i [Reg. My Settings]. 3 Filmläge Gör att du kan spela in filmer. s.104 SCENE Motivläge Gör att du kan ta bilder med inställningar som är optimerade för fotograferingsförhållandet. s.43 Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 19

22 Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 20 Exempel på visning på bilddisplayen när man tar bilder Namn på alternativ Se Namn på alternativ Se 1 Blixtläge s Skärpa s.78 2 Makrofotografering s Färgdjup s.83 3 Självutlösare s Exponeringskompensation s.92 4 Motivlägen/ Multi-shot s.43 s ISO-inställning s Datumstämpling s.91 5 Fotograferingslägen s.19, Intervall s.89 6 Inspelningsmål s Tidsexponering s.88 7 Återstående antal stillbilder Bilddisplay Interval Sec Stillbildsläge Shtr Btn:Start Filmläge s Histogram s Bildstabilisering s Bildkvalitet s Batterisymbol s.22 9 Bildstorlek s Varningssymbol för s Fixerat minsta s.102 kameraskakning bländarvärde 11 Zoomfält s Bländarvärde s Fokus s Slutarhastighet s Auto Bracket s.84, 85, Bildrutor per sekund s Vitbalansläge s Återstående inspelningstid s Exponeringsmätningsläge s Inspelningstid s.193

23 Obs! Antalet återstående bilder som kan tas kan skilja sig från det verkliga antalet beroende på motiv. Filminspelningstiden och det maximala antalet stillbilder kan variera beroende på kapaciteten för inspelningsenheten (internminne eller SD-minneskort), fotograferingsförhållandena samt typ av SD-minneskort och dess tillverkare. Om antalet återstående bilder är eller fler visas Exempel på bilddisplay under uppspelning /01/01 12:00 Stillbildsläge 8, OK : Stop 2008/01/01 12:00 05:12 Filmläge Namn på alternativ Se Namn på alternativ Se 1 Skydd s Bildkvalitet s.72 2 DPOF s Bildstorlek s.72 3 Kameralägen - 10 Filnummer - 4 Datakälla för s Batterisymbol s.22 uppspelningen 5 Antal uppspelningsfiler - 12 Fotograferingsdatum s Totalt antal bilder - 13 Inspelningstid eller tid - 7 Fotograferingsinställning (Inspelning) - 14 som förflutit Indikator - Obs! Bilddisplayen kan visa meddelanden för att informera om användaranvisningar eller kamerans status under användning. 13 Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 21

24 Batterinivåindikation En batterisymbol visas nere till höger på bilddisplayen för att ange batteriladdningen. Ladda batteriet innan det är helt urladdat. Batterisymbol Batteriet är tillräckligt laddat. Beskrivning Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. Grön Batterinivån börjar sjunka. Uppladdning rekommenderas. Batterinivån är låg. Ladda batteriet. 22

25 Förberedelser Starta kameran och förbered för fotografering. Obs! Om kameran redan är på måste du stänga av den innan du sätter i eller tar ur batteriet. Anvisningar om hur du stänger av kameran finns på s.29. Om batteriet Till den här kameran används det uppladdningsbara batteriet DB-70, ett litiumjonbatteri som är avsett för kameran och som medföljer vid köpet. Det är ekonomiskt eftersom du kan ladda upp det med batteriladdaren och använda det om och om igen. Antal bilder som kan tas Ungefärligt antal bilder du kan ta på en laddning: ca. 270 Baserat på CIPA-standard (Temperatur: 23 grader Celsius, bilddisplay på, 30 sekunder mellan tagningarna, ändring av zoominställning från telefoto till vidvinkel eller från vidvinkel till telefoto vid varje tagning, 50 % användning av blixt, strömmen stängs av efter var 10:e tagning). Ställ in kameran på synchro-monitorläge om du vill öka det antal bilder du kan ta. (Gs.59) Antalet bilder anges endast som referens. Om kameran används under lång tid för inställning och uppspelning, minskar fotograferingstiden (antalet bilder som kan tas minskar). Vi rekommenderar att du tar med dig ett reservbatteri om du planerar att använda kameran under lång tid. Varning Batteriet kan bli mycket varmt direkt efter användning. Stäng av kameran och låt batteriet svalna innan du tar ur det. Ta ur batteriet om du inte tänker använda kameran under en längre tid. Om du använder ett litiumjonbatteri, ska du endast använda det angivna uppladdningsbara batteriet (DB-70). Använd inte andra uppladdningsbara litiumjonbatterier. Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 23

26 SD-minneskort (finns i handeln) Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. Du kan spara stillbilder som du har tagit antingen i kamerans internminne eller på ett SD-minneskort (finns i handeln). Internminnet har en kapacitet på ca. 24 MB. Om du vill spela in många bilder eller filmer med hög upplösning, ska du använda ett SD-minneskort med hög kapacitet. Formatering Se till att formatera ett nytt SD-minneskort innan du använder det med kameran. Om felmeddelandet [Card Error] (kortfel) visas när ett SD-minneskort finns i kameran eller om kortet har använts med en dator eller någon annan enhet, måste du formatera minneskortet innan du använder det med kameran. (Gs.143) Var bilderna spelas in Om det inte finns något SD-minneskort i kameran, spelas bilderna in i internminnet. Om det finns ett SD-minneskort spelas bilderna in på detta. Utan SD-minneskort Bilderna spelas in i internminnet Med ett SD-minneskort Bilderna spelas in på SD-minneskortet Varning Om det finns ett SD-minneskort i kameran, spelas inga bilder in på internminnet även om kortet är fullt. Var försiktig så att det inte kommer smuts på kortets kontakter. 24

27 Skrivskydda bilderna Flytta SD-minneskortets skrivskyddskontakt till positionen låst (LOCK) för att förhindra att stillbilder raderas av misstag eller att kortet formateras. Om du låser upp kortet (genom att ställa tillbaka kontakten i ursprunglig position), går det åter att radera bilder och formatera kortet. Det rekommenderas därför att man låser minneskortet när det finns viktiga bilder att bevara. Observera att det inte går att ta bilder på ett låst kort eftersom det inte går att spara några data på kortet. Lås upp kortet när du ska fotografera. Obs! Anvisningar om hur du växlar mellan SD-minneskortet och internminnet under uppspelning finns på s.51. Filminspelningstiden och det maximala antalet stillbilder varierar beroende på SDminneskortets kapacitet. (Gs.193) Du kan kopiera bilder som har spelats in på internminnet till SD-minneskortet. (Gs.127) Om du använder ett SD-minneskort som tidigare använts med en annan kamera, ska du se till att säkerhetskopiera all nödvändig information på kortet innan du formaterar det. (Gs.143) Du kan även använda SDHC-minneskort (8 GB). Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 25

28 Laddning av uppladdningsbart batteri Det uppladdningsbara batteriet måste laddas innan det används. Batteriet är inte laddat när du köper kameran. Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran Sätt i batteriet i batteriladdaren, kontrollera att markeringarna och på batteriet matchar motsvarande markeringar på batteriladdaren. Batteriets etikett ska vara vänd uppåt. Varning Var försiktig så du inte kastar om och. 2 Anslut batteriladdaren till ett vägguttag. Använd batteriladdaren (BJ-7) för att ladda upp batteriet. Laddningen startar och laddningslampan visar laddningsstatusen, se nedan. När uppladdningen är klar kopplar du bort nätkabeln från vägguttaget. Laddningslampa Tänd Av Blinkar Beskrivning Laddningen startar Uppladdningen är klar Batteriladdaren eller batteriet kan vara felaktigt (koppla ur batteriladdaren från strömuttaget och ta ur batteriet från laddaren). Uppskattad batteriuppladdningstid visas nedan. Uppladdningstiden är olika beroende på batterinivån. Laddningstid för batteri DB-70 Ca. 100 min. (25 C)

29 Installera det uppladdningsbara batteriet och SD-minneskortet Ladda det uppladdningsbara batteriet och sätt sedan i det och SD-minneskortet. Om kameran redan är på måste du stänga av den innan du sätter i eller tar ur batteriet och kortet. 1 Öppna batteri- och kortluckan. 2 Kontrollera att SDminneskortet är rättvänt och skjut därefter in kortet hela vägen tills det klickar. Det går att sätta i det uppladdningsbara batteriet först. Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 27

30 3 Sätt i det uppladdningsbara batteriet. När det uppladdningsbara batteriet är på plats låses det fast med haken som visas på bilden. Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 4 Stäng batteri- och kortluckan och skjut tillbaka den på plats. Ta ur det uppladdningsbara batteriet Öppna batteri- och kortluckan. Lossa på haken som låser fast det uppladdningsbara batteriet. Batteriet matas ut. Dra ut batteriet ur kameran. Var försiktig så att du inte tappar batteriet när du tar ut det. Ta bort SD-minneskortet Öppna batteri- och kortluckan. Tryck lätt in SD-minneskortet och släpp det för att mata ut det. Dra ut kortet ur kameran. Varning Ta ur batteriet om du inte tänker använda kameran under en längre tid. Förvara batteriet torrt och svalt när du har tagit ut det. 28

31 Slå på/av strömmen Slå på strömmen: 1 Tryck på POWER-knappen. Efter startljudet slås bilddisplayen på. Använda kameran i uppspelningsläge Om du trycker på uppspelningsknappen 6 i mer än en sekund ställs kameran i uppspelningsläget och du kan omedelbart starta uppspelning. Om kameran sätts på med knappen 6, trycker du igen på 6 för att ändra uppspelningsläget till inspelningsläget. Slå av strömmen: 1 Tryck på POWER-knappen. Varning Om du använder blixten kan det ta längre tid fram till det att du kan använda kameran, än vad det tar när du inte använder blixt. Auto Power Off Om kameran inte används under en tid stängs den av automatiskt för att spara ström. (Auto Power Off) Inställningen för autoavstängning kan ändras. (Gs.151) Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 29

32 Ställa in språk Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. När kameran startas första gången visas fönstret för inställning av språk (för språk på bilddisplayen). När du har ställt in rätt språk fortsätter du med att ställa in datum och tid (för att kunna skriva ut datum och tid på dina foton). Det går att fotografera även utan dessa inställningar. Men du bör ställa in språk och datum/tid vid något senare tillfälle. Använd Setup-menyn för dessa inställningar. 1 Starta kameran för första gången efter inköp. Fönstret för språkval visas. Om du vill hoppa över språkinställningen trycker du på ADJ./OKknappen. När du har tryckt på ADJ./OK-knappen avbryts språkinställningen och fönstret för att ställa in videosignalformatet visas. 2 Tryck på ADJ./OK-knappen!"#$ för att välja ett språk. 3 Tryck på ADJ./OK-knappen. Displayens språk har ställts in och fönstret för inställning av datum/ tid visas. Obs! Anvisningar om hur du ställer in språk och datum/tid i Setup-menyn finns i avsnitten Ändra språkinställningen (Language/N) (s.163) och Ställa in datum och tid (Date Settings) (s.162) i denna handbok. 30

33 Ställa in datum och tid När kameran startas första gången visas fönstret för inställning av datum/tid. 1 Tryck på ADJ./OK-knappen!"#$ för att ställa in år, månad, datum och tid. Ändra värdet med!" och flytta ramen med #$. 2 I [Format] väljer du datumoch tidsformat. Välj format för datum och tid med!". 3 Kontrollera displayen och tryck sedan på ADJ./OKknappen. Datum är nu inställt Y/M/D hh:mm 2008/01/01 00:00 Inställning vid leverans Y/M/D hh:mm 2008/03/01 00:12 Obs! Om batteriet är uttaget i mer än en vecka försvinner inställningen för datum och tid. Inställningarna måste anges på nytt. För att behålla inställningarna för datum och tid, sätter du i ett batteri med tillräckligt med batteriladdning kvar, under mer än två timmar. Inställt datum och tid kan ändras senare. (Gs.162) Datum och tid kan spelas in på bilder. (Gs.91) Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 31

34 Nu är du redo. Grundläggande om fotografering Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. Hålla i kameran Håll kameran som på bilden nedan för bästa resultat. 1 Håll i kameran med båda händerna och håll armbågarna intill kroppen. 2 Sätt fingret på avtryckaren. Varning Var uppmärksam så att du inte skymmer objektivet eller blixten med fingrar, hår eller kameraremmen när du fotograferar. Håll inte i objektivet. Zoomning och fokusering utförs inte ordentligt i så fall. 32

35 Förhindra kameraskakningar Om du rör kameran när du trycker på avtryckaren kan stillbilden bli otydlig på grund av kameraskakning. Kameraskakningar tenderar att inträffa i följande fall: När du fotograferar i en mörk omgivning utan blixt När du använder zoomfunktionen När du fotograferar med tidsexponering (Gs.88) Om symbolen J visas på bilddisplayen indikerar det att det finns risk för kameraskakningar. Försök något av följande för att förhindra kameraskakningar. Använda bildstabiliseringsfunktionen (Gs.100) Ställa in blixtläget på [Auto] eller [Flash On] (Gs.40) Öka ISO-inställningen (Gs.97). Använda självutlösaren (Gs.49). Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 33

36 Fotografering Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. Avtryckaren kan tryckas ned i två steg. När du trycker ned avtryckaren halvvägs aktiveras autofokusfunktionen och brännvidden fastställs. Därefter trycker du ned avtryckaren helt (Hel-press) för att ta bilden. När motivet inte befinner sig i mitten av din komposition, komponerar du bilden efter fokuseringen (Fokuseringslås) 1 Tryck på POWER-knappen för att starta kameran och vrid lägesratten till 5. 2 Se till att motivet hamnar i mitten på fönstret och tryck ned avtryckaren halvvägs. Kameran fokuserar på motivet och exponeringen och vitbalansen fastställs. Om automatisk fokusering misslyckas visas en röd ram i mitten av bilddisplayen. Brännvidden mäts på maximalt nio punkter. Gröna ramar visas för att indikera positionerna som är i fokus. Ram 34

37 3 För att ta en bild med motivet i förgrunden i fokus mot en bakgrund, trycker du ned avtryckaren halvvägs för att fokusera på motivet och därefter komponerar du bilden. Motiv att fokusera på Fotograferingsavstånd 4 Tryck försiktigt ned avtryckaren hela vägen. Stillbilden du har tagit visas för ett ögonblick på bilddisplayen och spelas in i internminnet eller på SDminneskortet. Fokusera Färgen på ramen i mitten på bilddisplayen indikerar om motivet är i fokus eller ej. Fokuseringsstatus Före fokusering Motiv i fokus Motiv ej i fokus Ramfärg Vit Grön Röd Det kan vara omöjligt att fokusera på följande motiv. Motiv som saknar kontrast (himmel, en vit vägg, motorhuven på en bil etc.). Platta tvådimensionella föremål med endast horisontella linjer och utan betydande utskjutande delar. Snabbrörliga objekt. Saker på dåligt upplysta platser. Områden med starkt motljus eller återspeglingar. Saker som flimrar, till exempel lysrörsbelysning. Om du vill fotografera denna typ av motiv ska du först fokusera på ett föremål på samma avstånd som ditt motiv och därefter fotografera. Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 35

38 Obs! Tryck försiktigt på avtryckaren för att förhindra kameraskakningar. Symbolen J indikerar att det finns risk för kameraskakningar. Hålla kameran still och ställ in fokus på nytt. Du kan även använda bildstabiliseringsfunktionen för att minimera suddigheten. (Gs.100) Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 36

39 Använda zoomfunktionen Genom att vrida zoomspaken mot z (telefoto) kan du ta en närbild på motivet. Genom att vrida zoomspaken mot Z (vidvinkel) kan du ta en vidvinkelbild. Vidvinkel Telefoto 1 När kameran är klar för fotografering vrider du zoomspaken mot z eller Z. Du kan kontrollera zoomstatusen i bilddisplayens zoomfält. Zoomning med låg hastighet og hög hastighet är tillgängliga. När du vrider zoomspaken något mot z sker zoomningen med låg hastighet. Vrid zoomspaken längre för att byta till zoomning med hög hastighet. 2 Komponera bilden och tryck ned avtryckaren halvvägs. 3 Tryck helt ned avtryckaren. Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 37

40 Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. Använda den digitala zoomen Du kan använda normal zoom för att förstora motivet upp till 7,1 gånger, men med digital zoom kan du förstora motivet ännu mer (upp till ytterligare 4,8 gånger). När du vill använda digital zoom vrider och håller du zoomspaken mot z tills maximal förstoring har uppnåtts på zoomfältet, därefter släpper du zoomspaken tillfälligt och vrider sedan zoomspaken igen mot z. Om [Pic Quality/Size] är inställd på kan du även ställa in [Digital Zoom Img] på [Auto Resize]. (Gs.155) Obs! Du kan även ställa in zoomningens brännvidd så att den stannar på sju nivåer. (Gs.148) 38

41 Ta närbilder (makrofotografering) Med funktionen för makrofotografering kan du ta bilder av motiv mycket nära objektivet. Detta är bra om du vill fotografera små motiv, eftersom du kan ta bilden på ca. 1 cm avstånd. 1 Vrid lägesratten till 5. 2 Tryck ADJ./OK-knappen mot N (Makro). N visas några ögonblick mitt på bilddisplayen och sedan visas ett N längst upp i fönstret. 3 Komponera bilden och tryck ned avtryckaren halvvägs. 4 Tryck ned avtryckaren helt. Om du vill lämna makroläget trycker du ADJ./OK-knappen N igen. Obs! När du använder zoom kan du ta närbilder på följande avstånd: Vidvinkel Ca. 1 cm Fotograferingsavstånd: ca. 28 mm 21 mm Telefoto Ca. 25 cm Fotograferingsavstånd: ca. 63 mm 47 mm (när digital zoom inte används) Fotograferingsavstånd: ca. 13,1 mm 9,8 mm (när 4,8 digital zoom används) Om du vill ta en närmare närbild under makrofotografering använder du [Zoom Macro] i motivläge. (Gs.43) Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 39

42 Använda blixten Du kan välja det blixtläge som bäst passar för bilden. När du köper kameran är den inställd på [Flash Off]. Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. Blixtlägen Flash Off Auto Red-Eye Flash Flash On Flash Synchro. Soft Flash Blixten avfyras inte. Blixträckvidd (när ISO-inställningen är inställd på [Auto]Gs.97) Vidvinkel Ca. 20 cm till 3,0 m (från objektives främre kant) Telefoto Ca. 25 cm till 2,0 m (från objektives främre kant) 1 Vrid lägesratten till 5. 2 Tryck ADJ./OK-knappen motf (blixt). Listan på symbolerna för blixtlägen visas i bilddisplayen. Blixten avfyras automatiskt om motivet är dåligt upplyst eller är upplyst bakifrån. Minskar fenomenet röda ögon, där ögonen på personer är röda på bilder. Blixten avfyras oavsett ljusförhållandena. Blixten avfyras med lägre slutarhastighet. Detta är praktiskt när du tar porträtt i mörka omgivningar, t.ex under natten. Du rekommenderas att använda ett stativ eftersom kameraskakningar kan uppstå. Minskar ljusmängden i blixten. Detta är användbart när du tar närbilder med makrofotografering. 40

43 3 Tryck på ADJ./OK-knappen!" för att välja blixtläge. Blixtlägessymbolen visas överst till vänster i bilddisplayen. Blixtlägessymbolen blinkar överst till vänster i bilddisplayen medan blixten laddas. När blixten är uppladdad slutar symbolen blinkar och lyser stadigt och kameran är klar för fotografering. Obs! Inställningen för blixtläge sparas tills du igen trycker ADJ./OK-knappen mot F. Blixten avfyras inte när du filmar eller i läget multi-shot, auto bracket, vitbalansgaffling eller färggaffling. Hjälpblixten avfyras för att öka AE-noggrannheten. Om ISO-inställningen är [ISO 400] eller lägre minskas blixtens räckvidd. Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 41

44 Fotografera med My Settings-läge Om du ställer lägesratten på MY1 eller MY2 kan du fotografera med förinställda inställningar. Använd [Reg. My Settings] i inställningsmenyn för att göra inställningarna för MY1 och MY2. (Gs.146) Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 1 Vrid lägesratten till MY1 eller MY2. Vrid lägesratten till MY1 för att göra inställningarna för [Setting1] i [Reg. My Settings]. Vrid lägesratten till MY2 för att göra inställningarna för [Setting2] i [Reg. My Settings]. 2 Tryck ned avtryckaren för att ta bilden. Obs! Du kan ändra kamerainställningarna som ställts in i My Settings-läget. Om du ändrar läget eller stänger av kameran återgår inställningarna till de ursprungliga MY1- och MY2-inställningarna. 42

Bruksanvisning. Innan du börjar. Första stegen. Avancerade funktioner. Serienumret finns på kamerans undersida.

Bruksanvisning. Innan du börjar. Första stegen. Avancerade funktioner. Serienumret finns på kamerans undersida. Bruksanvisning Serienumret finns på kamerans undersida. Innan du börjar Läs det här avsnittet innan du börjar använda kameran. Här beskrivs delarnas namn och hur kameran förbereds för användning. Första

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01071-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera och den medföljande

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Användarmanual SVENSKA

Användarmanual SVENSKA Användarmanual Tack för att du valde en Samsung kamera. Denna manual kommer att visa dig hur du använder din Digimax i50 som kamera och MP3 spelare, hur du tar bilder, hur du laddar ner bilder och hur

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM

PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM Tack för att du valt PENTAX Q digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Läs hela bruksanvisningen före användning.

Bruksanvisning. Digitalkamera. Läs hela bruksanvisningen före användning. Omslag Bruksanvisning Digitalkamera Modell nr. DMC-FX55 Läs hela bruksanvisningen före användning. QuickTime och QuickTime logo är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Apple Inc., och används

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att ni valt PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. PENTAX Corporation 2-36-9,Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 17-8639, JAPAN (http://www.pentax.co.jp/) PENTAX Europe GmbH (European Headquarters) Julius-Vosseler-Strasse, 10, 22527 Hamburg, GERMANY (HQ - http://www.pentaxeurope.com)

Läs mer

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79 Den här användarhandboken innehåller detaljerade anvisningar om hur du använder kameran. Läs igenom handboken noggrant. Klicka på ett ämne Grundläggande felsökning Översikt Innehåll Standardfunktioner

Läs mer

Din manual NIKON COOLPIX S8000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4256665

Din manual NIKON COOLPIX S8000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4256665 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NIKON COOLPIX S8000. Du hittar svar på alla dina frågor i NIKON COOLPIX S8000 instruktionsbok

Läs mer

GZ-MC500E DIGITAL MEDIAKAMERA BRUKSANVISNING SVENSKA KOMMA IGÅNG 7 VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 20 INSPELNING & UPPSPELNING AV STILLBILD 25

GZ-MC500E DIGITAL MEDIAKAMERA BRUKSANVISNING SVENSKA KOMMA IGÅNG 7 VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 20 INSPELNING & UPPSPELNING AV STILLBILD 25 SVENSKA KOMMA IGÅNG 7 DIGITAL MEDIAKAMERA GZ-MC500E VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 20 INSPELNING & UPPSPELNING AV STILLBILD 25 RÖSTINSPELNING & UPPSPELNING 29 AVANCERADE FUNKTIONER 31 MENYINSTÄLLNINGAR

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Ett urval av funktionerna hos COOLPIX L27 Låt kameran göra jobbet G-läget (Enkelt autoläge)... A 32 När du riktar kameran mot motivet väljer kameran rätt inställningar åt

Läs mer

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder BL01619-F00 SV DIGITAL CAMERA X-Pro1 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din digitalkamera FUJIFILM FinePix X-Pro1 och hur du installerar den

Läs mer

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x. BL04650-D01 SV DIGITAL CAMERA X100T Användarhandbok (Grundläggande användning) Tack för att du har köpt denna produkt. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.com/x100t/ Innan du börjar Komma igång Grundläggande

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 7 Läs säkerhetsföreskrifterna (s. 194 201) noga. Kontrollera innehållet i förpackningen Följande artiklar ska finnas i förpackningen. Om något saknas

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share. Användarhandbok

Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share. Användarhandbok Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share Användarhandbok Juridisk information Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan komma att

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en RICOH WG-30W digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran

Läs mer

Bruksanvisning för avancerade funktioner

Bruksanvisning för avancerade funktioner Bruksanvisning för avancerade funktioner Digitalkamera Modell nr. DMC-LZ40 Läs igenom de här anvisningarna noggrant innan du använder produkten och spara bruksanvisningen för framtida bruk. VQT5G27 F0214MR0

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken beskriver hur du använder kameran på rätt sätt. Förvara handboken

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika och Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands CANON (UK) LTD For technical

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer