*L * Användarhandbok för kameran. Från miljöhänsyn till miljövård och miljöledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "*L747 2971* Användarhandbok för kameran. Från miljöhänsyn till miljövård och miljöledning"

Transkript

1 Från miljöhänsyn till miljövård och miljöledning Ricoh stödjer aktivt miljövänliga aktiviteter och även miljöbevarande aktiviteter. För att minska miljöbelastningen av digitala kameror, försöker Ricoh även att spara energi genom att minska strömförbrukningen och minska miljöpåverkande kemikalier som finns i produkterna. Om det uppstår problem Börja med att läsa avsnittet Felsökning (Gs.183) i denna handbok. Om problemet kvarstår kontaktar du närmaste Ricoh-kontor. Ricoh-kontor RICOH COMPANY, LTD. RICOH AMERICAS CORPORATION RICOH INTERNATIONAL B.V. (EPMMC) 3-2-3, Shin-Yokohama Kouhoku-ku, Yokohama City, Kanagawa , Japan 5 Dedrick Place, West Caldwell, New Jersey 07006, USA RICOH Oberrather Str. 6, Düsseldorf, GERMANY (innerhalb Deutschlands) (außerhalb Deutschlands) RICOH UK LTD. (PMMC UK) (from within the UK) (from outside of the UK) RICOH FRANCE S.A.S. (PMMC FRANCE) (à partir de la France) (en dehors de la France) RICOH ESPANA, S.A. (PMMC SPAIN) (desde España) (desde fuera de España) RICOH ITALIA S.p.A. (PMMC ITALY) (dall Italia) (dall estero) RICOH HONG KONG LIMITED 21/F, One Kowloon, 1 Wang Yuen Street, Kowloon Bay, Hong Kong Om Irodio Photo & Video Studio Nordamerika (USA) (Avgiftsfritt) Europa Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Spanien: (Avgiftsfritt) Övriga länder: Asien Kina Öppettider: 09:00 till 17:00 Ricoh Company, Ltd. Ricoh Building, , Ginza, Chuo-ku, Tokyo , Japan 2008 Mars *L * Användarhandbok för kameran Serienumret finns på kamerans undersida. Grundläggande funktioner Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. Detta avsnitt ger en grundläggande översikt över hur du startar kameran, tar bilder och visar bilder. Avancerade funktioner Läs detta avsnitt om du vill lära dig mer om de olika kamerafunktionerna. Detta avsnitt ger en mera detaljerad information om funktionerna som används för att ta bilder och visa bilder, så väl som information om hur du anpassar kamerainställningar, skriver ut bilder och använder kameran med en dator. Det uppladdningsbara batteriet måste laddas innan det används. Batteriet är inte laddat när du köper kameran. EN USA GB GB AE AE Tryckt i Kina

2 Inledning Denna handbok innehåller information om hur du använder kamerans fotograferings- och uppspelningsfunktioner, samt vilka försiktighetsåtgärder som bör vidtas. Läs denna handbok noga före användning för att kunna använda funktionerna för denna produkt på bästa sätt. Förvara handboken lätt åtkomlig så att den alltid finns till hands när den behövs. Ricoh Co., Ltd. Försiktighetsåtgärder Provfotografera Copyright Ansvarsbefrielse Garanti Radiostörningar Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna så att du använder kameran på ett säkert sätt. Ta några provbilder och kontrollera att kameran registrerar bilderna korrekt innan du tar bilder för användning. Det är förbjudet att utan upphovsrättsinnehavarnas medgivande kopiera eller ändra upphovsrättsskyddade dokument, publikationer, musik och annat material, annat än för privat eller därmed jämställt bruk. Ricoh Co., Ltd. kan inte hållas ansvariga för skador som kan uppstå i produkten och som resulterar i att det inte går att registrera eller spela upp bilder. Denna produkt har tillverkats i enlighet med lokala specifikationer och garantin är giltig i inköpslandet. Om kameran krånglar eller går sönder när du befinner dig utomlands åtar sig tillverkaren inte att reparera produkten på plats eller bekosta de utgifter som är förbundna härmed. Om denna produkt används i närheten av annan elektronisk utrustning kan båda enheternas prestanda komma att påverkas negativt. Störningar kan i synnerhet uppstå om kameran används i närheten av en radio- eller teveapparat. Följ anvisningarna nedan om störningar inträffar. Flytta kameran så långt bort som möjligt från teven, radion eller andra enheter. Rikta om teve- eller radioantennen. Anslut de olika enheterna till separata vägguttag. Denna skrift får inte reproduceras, varken i sin helhet eller delvis, utan skriftligt tillstånd från Ricoh RICOH CO., LTD. Alla rättigheter förbehållna. Innehållet i detta dokument kan komma att ändras utan att detta meddelas i förväg. Detta häfte har framställts med omsorgsfull granskning av innehållet. Om du emellertid har en fråga, hittar något fel eller anser att något i anvisningarna saknas, finns i slutet av detta häfte information om hur du kontaktar oss. Microsoft, MS, Windows, och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder. Macintosh, Power Macintosh och Mac OS är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder. Adobe och Adobe Acrobat är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. Alla varumärkesskyddade företags- och produktnamn som nämns i denna handbok tillhör respektive ägare.

3 Försiktighetsåtgärder Varningssymboler I hela handboken och på produkten används olika symboler för att förhindra att du eller någon annan skadas, och att egendomsskador uppstår. Symbolerna och deras betydelser förklaras nedan. Fara Varning Försiktighet Den här symbolen indikerar sådant som kan leda till en omedelbar risk för dödsfall eller allvarliga personskador om varningen ignoreras eller hanteras felaktigt. Den här symbolen indikerar sådant som kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador om varningen ignoreras eller hanteras felaktigt. Den här symbolen indikerar sådant som kan leda till personskador eller fysiska skador om varningen ignoreras eller hanteras felaktigt. Generella varningar Symbolen gör dig uppmärksam på åtgärder som måste utföras. Symbolen gör dig uppmärksam på otillåtna åtgärder. Symbolen kan kombineras med andra symboler för att markera att en viss åtgärd inte är tillåten. Exempel Får ej vidröras Får ej tas isär Följ dessa försiktighetsåtgärder så att du använder utrustningen på ett säkert sätt. Fara Försök inte att ta isär, reparera eller förändra utrustningen själv. Utrustningens högspänningskrets innebär en betydande elektrisk risk. Försök inte att ta isär, reparera eller löda batteriet själv. Lägg inte batteriet i en eld, försök inte värma upp det, använd det inte i en omgivning med hög temperatur, som t.ex. nära en eld eller i en bil; avyttra batteriet på ett korrekt sätt. Lägg det inte i vatten, släng det inte i en sjö, och se till att det inte blir vått. Undvik att göra hål i, slå på, pressa samman, eller tappa batteriet. Utsätt det inte heller för någon annan typ av kraftig påverkan. Använd inte batteriet om det har tydliga skador eller är missformat. 1

4 Varning Stäng av strömmen omedelbart vid tecken på något är fel, som t.ex. rök eller ovanliga dofter. Ta ut batteriet så snabbt som möjligt, och var försiktig så att du undviker elchocker eller brännskador. Om du tar ström ifrån ett hushållsuttag måste du dra ur strömsladden ur uttaget för att undvika brand eller elektriska risker. Sluta omedelbart att använda utrustningen om den inte fungerar korrekt. Kontakta närmaste servicekontor snarast möjligt. Stäng omedelbart av strömmen om metallföremål, vatten, annan vätska eller annat främmande föremål tränger in i kameran. Ta ut batteriet så snabbt som möjligt, och var försiktig så att du undviker elchocker eller brännskador. Om du tar ström ifrån ett hushållsuttag måste du dra ur strömsladden ur uttaget för att undvika brand eller elektriska risker. Sluta omedelbart att använda utrustningen om den inte fungerar korrekt. Kontakta närmaste servicekontor snarast möjligt. Om monitorn skadas måste du undvika alla kontakt med den flytande kristallen i bilddisplayen. Följ de nödåtgärder som beskrivs nedan. HUD: Om du får flytande kristaller på huden ska du torka bort dem och skölja det aktuella området noga med vatten, och sedan tvätta ordentligt med tvål. ÖGON: Om du får ämnet i ögonen ska du skölja dem med rent vatten i minst 15 minuter och omedelbart söka läkare. FÖRTÄRING: Om du får ämnet i munnen ska du skölja noga med vatten. Drick väldigt mycket vatten och framkalla kräkning. Sök läkarhjälp genast. Följ dessa försiktighetsåtgärder för att förhindra att batteriet läcker, överhettas, antänds eller exploderar. Använd endast sådana batterier som specifikt rekommenderas till utrustningen. Undvik att bära eller förvara batteriet tillsammans med metallföremål som t.ex. kulspetspennor, halskedjor, mynt, hårnålar och liknande. Lägg inte batteriet i mikrovågsugn eller högtrycksbehållare. Om batterivätska läcker ut eller om en främmande doft, färgförändring, eller liknande noteras under användning eller laddning ska du genast ta ur batteriet ur kameran och förvara det på avstånd från eld. Observera följande för att förebygga brand, elchock eller att batteriet spricker under laddning. Använd endast den matningsspänning som anges. Undvik även att använda adaptrar med flera uttag och förlängningssladdar. Undvik att skada, bunta ihop eller förändra strömkablarna. Placera inte heller tunga föremål på strömkablarna, dra inte i dem eller böj dem. Var alltid torr om händerna när du sätter i eller drar ur kontakten. Ta alltid tag i kontaktdelen när du drar ur en strömkabel. Täck inte över utrustningen under laddning. Förvara batteriet och SD-minneskortet som används i den här utrustningen utom räckhåll för barn för att förhindra förtäring. Förtäring är skadlig för människor. Sök läkarhjälp omedelbart om batteriet sväljs. Förvara utrustningen utom räckhåll för barn. 2

5 Vidrör inte de inre komponenterna i utrustningen om de exponeras när du tappar kameran eller skadar den. Utrustningens högspänningskrets kan orsaka en elchock. Ta ut batteriet så snabbt som möjligt, och var försiktig så att du undviker elchocker eller brännskador. Ta med utrustningen till närmaste återförsäljare eller servicekontor om den är skadad. Använd inte utrustningen i våta områden eftersom detta kan orsaka brand eller elchock. Använd inte utrustningen när antändliga gaser, bensin, bensen, thinner eller liknande ämnen för att undvika risk för explosion, brand eller brännskador. Använd inte utrustningen på platser där användningen är begränsad eller förbjuden, eftersom detta kan leda till katastrofer eller olyckor. Torka av damm som samlas på elkontakten eftersom detta kan orsaka brand. Använd endast den angivna växelströmsadaptern i husets eluttag. Andra adaptrar innebär risk för brand, elchock eller skada. Undvik risk för brand, elchock eller skada genom att inte använda adaptrarna tillsammans med vanliga elektriska transformatorer när du reser utomlands. Följ dessa försiktighetsåtgärder så att du använder enheten på ett säkert sätt. Försiktighet Kontakt med vätska som läcker från ett batteri kan orsaka brännskador. Skölj området med vatten omedelbart om du kommer i kontakt med ett skadat batteri. (Använd inte tvål.) Om ett batteri börjar läcka ska du genast ta ut det ur utrustningen och torka batterifacket ordentligt innan du sätter in ett nytt batteri. Sätt in strömkablarna ordentligt i eluttagen. Lösa kablar utgör en brandrisk. Låt inte kameran bli våt. Var alltid torr om händerna när du använder den. I båda fallen uppstår annars risk för elchock. Fyra inte av blixten i riktning mot fordonsförare, eftersom detta kan leda till trafikolycka om föraren tappar kontrollen över fordonet. Försiktighetsåtgärder för tillbehör När du använder tillbehör ska du noga läsa de anvisningar som medföljer produkten innan du använder den. 3

6 Använda handböckerna De följande två handböckerna medföljer din R8. Användarhandbok för kameran (detta häfte) Denna handbok beskriver hur du använder kameran och funktionerna i den. Den ger även anvisningar om hur du installerar den medföljande programvaran på en dator. * Användarhandbok för kameran (Camera User Guide) (engelsk utgåva) finns på den bifogade cd-skivan som en PDF-fil. Användarhandbok för programvaran (Software User Guide) (PDF-fil) Denna handbok innehåller information om hur du överför bilder från kameran till datorn. * Användarhandboken för programvaran finns i följande mappar på den bifogade cd-romskivan. Användarhandbok för kamera (Camera User Guide) (engelsk utgåva) (PDF-fil) Det finns en användarhandbok för programvaran för varje språk i respektive mapp. 4 För att kopiera användarhandboken till hårddisken, kopierar du PDF-filen från respektive mapp direkt till hårddisken. Kameran levereras med programvaran Irodio Photo & Video Studio som gör att du kan visa och redigera bilder på en dator. Information om hur du använder Irodio Photo & Video Studio finns i hjälpfunktionen. Kontakta kundsupportcenter nedan om du behöver mer information om Irodio Photo & Video Studio. Nordamerika (USA) TFN: (Avgiftsfritt) Europa Storbritannien, Tyskland, TFN: (Avgiftsfritt) Frankrike och Spanien: Övriga länder: TFN: Asien TFN: Kina TFN: Öppettider: 09:00 till 17:00

7 Huvudfunktioner Illustrationerna i handboken kan skilja sig från den faktiska produktens utseende. Försedd med högförstorings 7.1 vidvinkellins med zoomfunktion Den här kameran har ett kompakt hus, med en 28-mm* (vidvinkel) till 200-mm* (telefoto) 7.1 optisk zoomningslins som täcker ett stort fotograferingsintervall. Den här linsen kan användas för att ta bilder i olika inomhus- och utomhussituationer. *Motsvarande den på en 35 mm kamera Funktionen för bildstabilisering minskar oskärpa (s.100) Kameran har en bildstabiliseringsfunktion som gör att du kan ta tydligare bilder med minimal oskärpa även inomhus, nattetid och i andra situationer där kameraskakningar kan förekomma. Makrofotografering vid 1 cm (s.39) och närbilder med blixt vid 25 cm (telefoto) eller 20 cm (vidvinkel) (s.40) Den oöverträffade funktionen för makrofotografering gör att du kan fånga detaljer från ett väldigt kort avstånd på endast 1 cm. Kameran har även en inbyggd blixt för närbilder på 25 cm (telefoto) eller 20 cm (vidvinkel). Den här kombinationen ger dig tydliga makrobilder även under sämre ljusförhållanden. Ansiktsigenkänningsläget gör att du kan fotografera ansikten med optimala inställningar (s.43) Kameran fokuserar automatiskt på motivets ansikte och ställer in optimal exponering och vitbalans. 5

8 Trim Anpassa enkelt dina favoritinställningar för fotografering med My Settings-läget (s.42) Det går att ställa in två grupper med inställningar och därefter vrida lägesratten till MY1/MY2 för att fotografera med de registrerade inställningarna. Använd kameran för att enkelt korrigera bilder du har tagit (s.113, 115, 119) När du har tagit en stillbild kan du beskära bilden (trim), automatiskt justera ljusstyrka (nivåkompensation) eller justera färgtonerna (vitbalanskompensation). Den korrigerade bilden sparas som en ny fil. Cancel Cancel Execute Ok 1280 (1M) En zoomspak och funktionen Step Zoom (zoomning i steg) gör att du kan variera zoomningshastigheten (s.37, 148) Du kan använda zoomspaken för att växla mellan två zoomningshastigheter eller använda zoomning i steg för att ställa in en fast brännvidd. Funktionen AF/AE Target Shift gör att du kan låsa AF och AE i valfritt läge (s.66) Detta är en funktion som gör att du kan ändra och låsa AF/AE-målet när du tar bilder genom att bara trycka på en knapp, utan att du behöver flytta kameran. Använd inspelningsfunktionen för två storlekar för att ta en bild i två olika storlekar (s.101) Varje gång du tar en bild med denna funktion spelar kameran samtidigt in en stillbild i originalstorlek och en mindre underfil. 6

9 Funktionen för överexponeringsvarning (s.60) Tryck på DISP.-knappen i uppspelningsläge för att växla till fönstret för överexponeringsvarning så att du kan kontrollera överexponeringen i den tagna bilden. ADJ.- knappen (justera) gör det lättare att använda kameran (s.64) ADJ.-knappen förenklar inställningen av kameran. Genom att tilldela dina favoritfunktioner till ADJ.-knappen kan du enkelt göra olika inställning genom att bara trycka på ADJ.-knappen. Delete Enklare att ta bort flera filer (s.56) Du kan enkelt ta bort onödiga filer genom att ange ett urval av filer som ska tas bort. Start Switch Sel Högkvalitetsfilm med ljud, 30 eller 15 bilder/sekund (s.104) Spelar in högkvalitetsfilm med bildpunkter och 30 bilder/sekund med ljud. Läget för korrigering av skeva bilder hjälper till att räta upp skeva bilder (s.44) I läget för korrigering av skeva bilder kan bilder rätas upp så att det ser ut som om de hade fotograferats rakt. Du kan räta upp skeva bilder av t.ex. en anslagstavla, utställningspanel eller namnskylt med en enkel knapptryckning. 7

10 8 Innehåll Försiktighetsåtgärder... 1 Använda handböckerna... 4 Huvudfunktioner... 5 Innehåll... 8 Grundläggande funktioner 13 Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. Förpackningens innehåll De olika delarna Så här använder du lägesratten Bilddisplay Förberedelser Om batteriet...23 SD-minneskort (finns i handeln)...24 Laddning av uppladdningsbart batteri...26 Installera det uppladdningsbara batteriet och SD-minneskortet...27 Slå på/av strömmen...29 Ställa in språk...30 Ställa in datum och tid...31 Grundläggande om fotografering Hålla i kameran...32 Fotografering...34 Använda zoomfunktionen...37 Ta närbilder (makrofotografering)...39 Använda blixten...40 Fotografera med My Settings-läge...42 Fotografera med optimala inställningar med hänsyn till förhållandena...43 t Använda självutlösaren...49 Spela upp bilder Granska bilderna...50 Visning i rutsystem (miniatyrbilder)...52 Förstora bilder...53 Radera filer Radera en fil...55 Radera alla filer...56 Radera flera filer åt gången...56 Ändra visningen med DISP.- knapp Maximera ljusstyrkan på bilddisplayen...60 Histogram...61

11 Avancerade funktioner 63 Läs detta avsnitt om du vill lära dig mer om de olika kamerafunktionerna. 1 Olika fotograferingsfunktioner 64 Använda ADJ.-läge Funktioner som kan ställas in i motivläge och filmläge...65 Flytta AE- och AF-mål...66 Ändra textsvärtan (motivläge)...68 Fotograferingsmeny Använda menyn...70 Val av bildkvalitet/bildstorlek (Pic Quality/Size) Ändra fokuseringsläget (Focus) Fotografera med manuell fokus (MF)...75 Ändra lägen för exponeringsmätning (Exposure Metering) Ändra kantskärpan på stillbilder (Sharpness) Fotografera med Multi-Shot (Continuous/S-Cont/M-Cont) Visa en S-Cont- eller M-Cont-stillbild i förstoring...82 Ställa in färgdjup (Color Depth) Fotografering i direkt följd med olika exponeringar (Auto Bracket) Fotografering i direkt följd med olika vitbalanser (WB-BKT)...85 Fotografering i direkt följd med olika färger (CL-BKT)...87 Använda långtidsexponering (Time Exposure) Fotografera automatiskt med inställda intervall (Interval) Infoga datum i en stillbild (Date Imprint) Ändra exponeringen (Exposure Comp.) Använda naturligt och artificiellt ljus (White Balance) Ställa in vitbalansen manuellt (Manual Settings)...96 Ändra känsligheten (ISO Setting) Begränsa slutarhastigheten (Slow Shutter Lmt) Använda funktionen för bildstabilisering för att förhindra kameraskakningar (Camera Shake Cor) Fotografera en stillbild med en underfil (Record Dual Size) Fotografera med minsta bländarvärde (Fix Min. Aperture) Återgå till standardinställningarna för fotograferingsmenyn (Restore Defaults)

12 2 Spela in och spela upp filmer Spela in filmer Ställa in bildrutor per sekund (Frame Rate) Spela upp filmer Övriga uppspelningsfunktioner 108 Playback-meny Använda menyn Rotatera bilder (Rotation) Ändra bildstorlek (Resize) Beskära stillbilder (Trim) Korrigera bildens ljusstyrka och kontrast (Level Compensation) Korrigera bilder automatiskt (Auto) Korrigera bilder manuellt (Manual) Korrigera bildens färgton (White Balance Compensation) Räta upp skeva bilder (Skew Correction) Förhindra radering av filer (Protect) Skydda en fil Skydda alla filer Skydda flera filer samtidigt Visa foton automatiskt i ordningsföljd (Slide Show) Kopiera innehållet i internminnet till ett SD-minneskort (Copy To Card) Använda en utskriftstjänst (DPOF) Ställa in DPOF för den visade stillbilden Ställa in DPOF för alla stillbilder Ställa in DPOF för flera stillbilder Återställa raderade filer (Recover File) Uppspelning på en teveapparat Direktutskrift 134 Funktionen Direct Print (direktutskrift) Ansluta kameran till en skrivare Skriva ut stillbilder Skriva ut en eller alla stillbilder Skriva ut flera stillbilder

13 5 Ändra kamerans inställningar 140 Setup-meny Använda Setup-menyn Förbereda SD-minneskortet (Format [Card]) Formatera internminnet (Format [Internal]) Justera ljusstyrkan i bilddisplayen (LCD Brightness) Registrera egna inställningar (Reg. My Settings) Ställa in zoomning på fast brännvidd (Step Zoom) Ändra inställningen ISO Auto-High (ISO Auto-High) Ändra storleken på Record Dual Size (Sub File Size) Ändra inställningen för autoavstängning (Auto Power Off) Ändra inställningen för ljudsignaler (Operation Sounds) Ändra volymen för ljudsignaler (Vol. Settings) Ändra tiden för bildbekräftelse (LCD Confirm.) Använda zoom med automatisk storleksförändring (Digital Zoom Img) Tilldela funktioner till ADJ./OK-knappen (ADJ Btn. Set.) Ändra inställningen för AF-hjälpljus (AF Aux. Light) Förstora ikoner (Enlrge Photo Icon) Ändra filnamnsinställningen (Sequential No.) Ställa in datum och tid (Date Settings) Ändra språkinställningen (Language/N) Ändra uppspelningsmetod för visning på TV (Video Out Mode) Läsa ned bilder till en dator 165 För Windows Använda cd-romskivan med Caplio-programvara Systemkrav för att använda cd-romskivan med Caplio programvaran Installera program för överföring och redigering av bilder Installera DeskTopBinder Lite Installera övrig programvara på datorn Avinstallera programvaran Överföra bilder med RICOH Gate La Överföra bilder utan att använda RICOH Gate La Koppla bort kameran från datorn För Macintosh Läsa ned bilder till en dator Koppla bort kameran från datorn

14 7 Bilagor 183 Felsökning Felmeddelanden Felsökning av kamera Felsökning av program och dator Specifikationer Antal bilder som kan lagras i internminnet eller på SD-minneskortet Funktioner vars standardinställning återställs när kameran stängs av Om motivläget Alternativ i fotograferingsmenyn i motivläge Om nätadaptern (säljes separat) Koppla bort nätadaptern Använda kameran utomlands Att tänka på vid användning Skötsel och förvaring Garanti och service Register

15 Grundläggande funktioner Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. Förpackningens innehåll...14 De olika delarna...17 Så här använder du lägesratten...19 Bilddisplay...20 Förberedelser...23 Grundläggande om fotografering...32 Spela upp bilder...50 Radera filer...55 Ändra visningen med DISP.- knapp...59

16 Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 14 Öppna förpackningen och kontrollera att allting finns med. R8 Serienumret finns på kamerans undersida. Uppladdningsbart batteri Batteriladdare Användarhandbok för kameran Förpackningens innehåll (detta häfte) USB-kabel (mini-b) Används för att ansluta kameran till en dator eller en skrivare som kan hantera direktutskrift. AV-kabel Används för att visa bilder på en teveapparat. Kamerarem Garanti

17 Cd-romskiva med Caplioprogramvara Den medföljande programvaran och användarhandboken för programvaran finns på denna cdromskiva. Varning Cd-romskivan med Caplio-programvaran stödjer följande språk. Funktionerna kan inte garanteras i operativsystem med språk andra än de som listas nedan. Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, kinesiska (traditionell, förenklad), koreanska Obs! Sätta fast kameraremmen Sätt fast kameraremmen genom att trä den genom fästhålet och öglan enligt bilden. Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 15

18 Extra tillbehör Nätadapter (AC-4f) Används för att strömförsörja kameran från ett vägguttag. Anslut denna adapter när du ska använda kameran en längre tid eller om du ska överföra bilder till en dator. Uppladdningsbart batteri (DB-70) Uppladdningsbart batteri avsett för denna kamera. Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. Mjuk väska (SC-80) Här förvarar du kameran. Nackrem (ST-2) En nackrem med två öglor och broderad RICOH-logotyp. Batteriladdare (BJ-7) Används för att ladda upp det uppladdningsbara batteriet (DB- 70). Obs! Sätta fast nackremmen Ta bort änden på nackremmen från anslutningen och fäst den på det sätt som visas i bilden. 16 Den senaste informationen om tillbehör finns på Ricohs webbplats

19 De olika delarna Kamera Framsida Namn på alternativ 1 Lägesratt s.19, 42, 43, Avtryckare s.34 3 Mikrofon s POWER-knapp s.29 5 Objektivskydd - 6 Zoomspak z (telefoto)/z (vidvinkel) 8 (förstoring)/9 (miniatyrbilder) 5 7 Blixt s.40 s.37, 52, 53 8 AF-hjälpljus/lampa för självutlösare s.49, Objektiv - 9 Se Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 17

20 Baksida Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran Namn på alternativ 1 Bilddisplay s.20 2 Fästhål för rem s.15 3 Högtalare s Kontaktskydd s.132, 135, 177, AV-utgång s USB-kontakt s.135, 177, N (Makro) s Uppspelningsknapp s.50 9 F (Blixt) s ADJ./OK-knapp (*) s MENU-knapp s.70, 109, D (radera)/t (självutlösare)-knapp s.55, DISP.- knapp s Nätkabelskydd (DC-ingång) s Batteri- och kortlucka s.27, Stativfäste s.192 (*) Anvisningen Tryck på ADJ./OK-knappen!"#$ (eller mot N eller F) i den här handboken anger att du ska trycka på ADJ./OK-knappen uppåt, nedåt, till vänster eller till höger. Anvisningen Tryck på ADJ./OKknappen anger att du ska trycka rakt ned på knappen. 2 6 Se

21 Så här använder du lägesratten Ställ lägesratten på önskat läge innan du tar stillbilder eller filmar. 1 Vrid lägesratten till symbolen för den funktion som du vill använda. Symboler på lägesratten och beskrivningar Symbol Funktion Beskrivning Se Ställer automatiskt in optimalt s.34 Automatiskt 5 bländarvärde och slutartid beroende fotograferingsläge på motivet. MY1, MY2 My Settings-läge Du kan ta bilder med inställningarna s.42 som registrerats i [Reg. My Settings]. 3 Filmläge Gör att du kan spela in filmer. s.104 SCENE Motivläge Gör att du kan ta bilder med inställningar som är optimerade för fotograferingsförhållandet. s.43 Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 19

22 Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 20 Exempel på visning på bilddisplayen när man tar bilder Namn på alternativ Se Namn på alternativ Se 1 Blixtläge s Skärpa s.78 2 Makrofotografering s Färgdjup s.83 3 Självutlösare s Exponeringskompensation s.92 4 Motivlägen/ Multi-shot s.43 s ISO-inställning s Datumstämpling s.91 5 Fotograferingslägen s.19, Intervall s.89 6 Inspelningsmål s Tidsexponering s.88 7 Återstående antal stillbilder Bilddisplay Interval Sec Stillbildsläge Shtr Btn:Start Filmläge s Histogram s Bildstabilisering s Bildkvalitet s Batterisymbol s.22 9 Bildstorlek s Varningssymbol för s Fixerat minsta s.102 kameraskakning bländarvärde 11 Zoomfält s Bländarvärde s Fokus s Slutarhastighet s Auto Bracket s.84, 85, Bildrutor per sekund s Vitbalansläge s Återstående inspelningstid s Exponeringsmätningsläge s Inspelningstid s.193

23 Obs! Antalet återstående bilder som kan tas kan skilja sig från det verkliga antalet beroende på motiv. Filminspelningstiden och det maximala antalet stillbilder kan variera beroende på kapaciteten för inspelningsenheten (internminne eller SD-minneskort), fotograferingsförhållandena samt typ av SD-minneskort och dess tillverkare. Om antalet återstående bilder är eller fler visas Exempel på bilddisplay under uppspelning /01/01 12:00 Stillbildsläge 8, OK : Stop 2008/01/01 12:00 05:12 Filmläge Namn på alternativ Se Namn på alternativ Se 1 Skydd s Bildkvalitet s.72 2 DPOF s Bildstorlek s.72 3 Kameralägen - 10 Filnummer - 4 Datakälla för s Batterisymbol s.22 uppspelningen 5 Antal uppspelningsfiler - 12 Fotograferingsdatum s Totalt antal bilder - 13 Inspelningstid eller tid - 7 Fotograferingsinställning (Inspelning) - 14 som förflutit Indikator - Obs! Bilddisplayen kan visa meddelanden för att informera om användaranvisningar eller kamerans status under användning. 13 Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 21

24 Batterinivåindikation En batterisymbol visas nere till höger på bilddisplayen för att ange batteriladdningen. Ladda batteriet innan det är helt urladdat. Batterisymbol Batteriet är tillräckligt laddat. Beskrivning Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. Grön Batterinivån börjar sjunka. Uppladdning rekommenderas. Batterinivån är låg. Ladda batteriet. 22

25 Förberedelser Starta kameran och förbered för fotografering. Obs! Om kameran redan är på måste du stänga av den innan du sätter i eller tar ur batteriet. Anvisningar om hur du stänger av kameran finns på s.29. Om batteriet Till den här kameran används det uppladdningsbara batteriet DB-70, ett litiumjonbatteri som är avsett för kameran och som medföljer vid köpet. Det är ekonomiskt eftersom du kan ladda upp det med batteriladdaren och använda det om och om igen. Antal bilder som kan tas Ungefärligt antal bilder du kan ta på en laddning: ca. 270 Baserat på CIPA-standard (Temperatur: 23 grader Celsius, bilddisplay på, 30 sekunder mellan tagningarna, ändring av zoominställning från telefoto till vidvinkel eller från vidvinkel till telefoto vid varje tagning, 50 % användning av blixt, strömmen stängs av efter var 10:e tagning). Ställ in kameran på synchro-monitorläge om du vill öka det antal bilder du kan ta. (Gs.59) Antalet bilder anges endast som referens. Om kameran används under lång tid för inställning och uppspelning, minskar fotograferingstiden (antalet bilder som kan tas minskar). Vi rekommenderar att du tar med dig ett reservbatteri om du planerar att använda kameran under lång tid. Varning Batteriet kan bli mycket varmt direkt efter användning. Stäng av kameran och låt batteriet svalna innan du tar ur det. Ta ur batteriet om du inte tänker använda kameran under en längre tid. Om du använder ett litiumjonbatteri, ska du endast använda det angivna uppladdningsbara batteriet (DB-70). Använd inte andra uppladdningsbara litiumjonbatterier. Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 23

26 SD-minneskort (finns i handeln) Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. Du kan spara stillbilder som du har tagit antingen i kamerans internminne eller på ett SD-minneskort (finns i handeln). Internminnet har en kapacitet på ca. 24 MB. Om du vill spela in många bilder eller filmer med hög upplösning, ska du använda ett SD-minneskort med hög kapacitet. Formatering Se till att formatera ett nytt SD-minneskort innan du använder det med kameran. Om felmeddelandet [Card Error] (kortfel) visas när ett SD-minneskort finns i kameran eller om kortet har använts med en dator eller någon annan enhet, måste du formatera minneskortet innan du använder det med kameran. (Gs.143) Var bilderna spelas in Om det inte finns något SD-minneskort i kameran, spelas bilderna in i internminnet. Om det finns ett SD-minneskort spelas bilderna in på detta. Utan SD-minneskort Bilderna spelas in i internminnet Med ett SD-minneskort Bilderna spelas in på SD-minneskortet Varning Om det finns ett SD-minneskort i kameran, spelas inga bilder in på internminnet även om kortet är fullt. Var försiktig så att det inte kommer smuts på kortets kontakter. 24

27 Skrivskydda bilderna Flytta SD-minneskortets skrivskyddskontakt till positionen låst (LOCK) för att förhindra att stillbilder raderas av misstag eller att kortet formateras. Om du låser upp kortet (genom att ställa tillbaka kontakten i ursprunglig position), går det åter att radera bilder och formatera kortet. Det rekommenderas därför att man låser minneskortet när det finns viktiga bilder att bevara. Observera att det inte går att ta bilder på ett låst kort eftersom det inte går att spara några data på kortet. Lås upp kortet när du ska fotografera. Obs! Anvisningar om hur du växlar mellan SD-minneskortet och internminnet under uppspelning finns på s.51. Filminspelningstiden och det maximala antalet stillbilder varierar beroende på SDminneskortets kapacitet. (Gs.193) Du kan kopiera bilder som har spelats in på internminnet till SD-minneskortet. (Gs.127) Om du använder ett SD-minneskort som tidigare använts med en annan kamera, ska du se till att säkerhetskopiera all nödvändig information på kortet innan du formaterar det. (Gs.143) Du kan även använda SDHC-minneskort (8 GB). Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 25

28 Laddning av uppladdningsbart batteri Det uppladdningsbara batteriet måste laddas innan det används. Batteriet är inte laddat när du köper kameran. Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran Sätt i batteriet i batteriladdaren, kontrollera att markeringarna och på batteriet matchar motsvarande markeringar på batteriladdaren. Batteriets etikett ska vara vänd uppåt. Varning Var försiktig så du inte kastar om och. 2 Anslut batteriladdaren till ett vägguttag. Använd batteriladdaren (BJ-7) för att ladda upp batteriet. Laddningen startar och laddningslampan visar laddningsstatusen, se nedan. När uppladdningen är klar kopplar du bort nätkabeln från vägguttaget. Laddningslampa Tänd Av Blinkar Beskrivning Laddningen startar Uppladdningen är klar Batteriladdaren eller batteriet kan vara felaktigt (koppla ur batteriladdaren från strömuttaget och ta ur batteriet från laddaren). Uppskattad batteriuppladdningstid visas nedan. Uppladdningstiden är olika beroende på batterinivån. Laddningstid för batteri DB-70 Ca. 100 min. (25 C)

29 Installera det uppladdningsbara batteriet och SD-minneskortet Ladda det uppladdningsbara batteriet och sätt sedan i det och SD-minneskortet. Om kameran redan är på måste du stänga av den innan du sätter i eller tar ur batteriet och kortet. 1 Öppna batteri- och kortluckan. 2 Kontrollera att SDminneskortet är rättvänt och skjut därefter in kortet hela vägen tills det klickar. Det går att sätta i det uppladdningsbara batteriet först. Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 27

30 3 Sätt i det uppladdningsbara batteriet. När det uppladdningsbara batteriet är på plats låses det fast med haken som visas på bilden. Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 4 Stäng batteri- och kortluckan och skjut tillbaka den på plats. Ta ur det uppladdningsbara batteriet Öppna batteri- och kortluckan. Lossa på haken som låser fast det uppladdningsbara batteriet. Batteriet matas ut. Dra ut batteriet ur kameran. Var försiktig så att du inte tappar batteriet när du tar ut det. Ta bort SD-minneskortet Öppna batteri- och kortluckan. Tryck lätt in SD-minneskortet och släpp det för att mata ut det. Dra ut kortet ur kameran. Varning Ta ur batteriet om du inte tänker använda kameran under en längre tid. Förvara batteriet torrt och svalt när du har tagit ut det. 28

31 Slå på/av strömmen Slå på strömmen: 1 Tryck på POWER-knappen. Efter startljudet slås bilddisplayen på. Använda kameran i uppspelningsläge Om du trycker på uppspelningsknappen 6 i mer än en sekund ställs kameran i uppspelningsläget och du kan omedelbart starta uppspelning. Om kameran sätts på med knappen 6, trycker du igen på 6 för att ändra uppspelningsläget till inspelningsläget. Slå av strömmen: 1 Tryck på POWER-knappen. Varning Om du använder blixten kan det ta längre tid fram till det att du kan använda kameran, än vad det tar när du inte använder blixt. Auto Power Off Om kameran inte används under en tid stängs den av automatiskt för att spara ström. (Auto Power Off) Inställningen för autoavstängning kan ändras. (Gs.151) Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 29

32 Ställa in språk Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. När kameran startas första gången visas fönstret för inställning av språk (för språk på bilddisplayen). När du har ställt in rätt språk fortsätter du med att ställa in datum och tid (för att kunna skriva ut datum och tid på dina foton). Det går att fotografera även utan dessa inställningar. Men du bör ställa in språk och datum/tid vid något senare tillfälle. Använd Setup-menyn för dessa inställningar. 1 Starta kameran för första gången efter inköp. Fönstret för språkval visas. Om du vill hoppa över språkinställningen trycker du på ADJ./OKknappen. När du har tryckt på ADJ./OK-knappen avbryts språkinställningen och fönstret för att ställa in videosignalformatet visas. 2 Tryck på ADJ./OK-knappen!"#$ för att välja ett språk. 3 Tryck på ADJ./OK-knappen. Displayens språk har ställts in och fönstret för inställning av datum/ tid visas. Obs! Anvisningar om hur du ställer in språk och datum/tid i Setup-menyn finns i avsnitten Ändra språkinställningen (Language/N) (s.163) och Ställa in datum och tid (Date Settings) (s.162) i denna handbok. 30

33 Ställa in datum och tid När kameran startas första gången visas fönstret för inställning av datum/tid. 1 Tryck på ADJ./OK-knappen!"#$ för att ställa in år, månad, datum och tid. Ändra värdet med!" och flytta ramen med #$. 2 I [Format] väljer du datumoch tidsformat. Välj format för datum och tid med!". 3 Kontrollera displayen och tryck sedan på ADJ./OKknappen. Datum är nu inställt Y/M/D hh:mm 2008/01/01 00:00 Inställning vid leverans Y/M/D hh:mm 2008/03/01 00:12 Obs! Om batteriet är uttaget i mer än en vecka försvinner inställningen för datum och tid. Inställningarna måste anges på nytt. För att behålla inställningarna för datum och tid, sätter du i ett batteri med tillräckligt med batteriladdning kvar, under mer än två timmar. Inställt datum och tid kan ändras senare. (Gs.162) Datum och tid kan spelas in på bilder. (Gs.91) Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 31

34 Nu är du redo. Grundläggande om fotografering Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. Hålla i kameran Håll kameran som på bilden nedan för bästa resultat. 1 Håll i kameran med båda händerna och håll armbågarna intill kroppen. 2 Sätt fingret på avtryckaren. Varning Var uppmärksam så att du inte skymmer objektivet eller blixten med fingrar, hår eller kameraremmen när du fotograferar. Håll inte i objektivet. Zoomning och fokusering utförs inte ordentligt i så fall. 32

35 Förhindra kameraskakningar Om du rör kameran när du trycker på avtryckaren kan stillbilden bli otydlig på grund av kameraskakning. Kameraskakningar tenderar att inträffa i följande fall: När du fotograferar i en mörk omgivning utan blixt När du använder zoomfunktionen När du fotograferar med tidsexponering (Gs.88) Om symbolen J visas på bilddisplayen indikerar det att det finns risk för kameraskakningar. Försök något av följande för att förhindra kameraskakningar. Använda bildstabiliseringsfunktionen (Gs.100) Ställa in blixtläget på [Auto] eller [Flash On] (Gs.40) Öka ISO-inställningen (Gs.97). Använda självutlösaren (Gs.49). Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 33

36 Fotografering Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. Avtryckaren kan tryckas ned i två steg. När du trycker ned avtryckaren halvvägs aktiveras autofokusfunktionen och brännvidden fastställs. Därefter trycker du ned avtryckaren helt (Hel-press) för att ta bilden. När motivet inte befinner sig i mitten av din komposition, komponerar du bilden efter fokuseringen (Fokuseringslås) 1 Tryck på POWER-knappen för att starta kameran och vrid lägesratten till 5. 2 Se till att motivet hamnar i mitten på fönstret och tryck ned avtryckaren halvvägs. Kameran fokuserar på motivet och exponeringen och vitbalansen fastställs. Om automatisk fokusering misslyckas visas en röd ram i mitten av bilddisplayen. Brännvidden mäts på maximalt nio punkter. Gröna ramar visas för att indikera positionerna som är i fokus. Ram 34

37 3 För att ta en bild med motivet i förgrunden i fokus mot en bakgrund, trycker du ned avtryckaren halvvägs för att fokusera på motivet och därefter komponerar du bilden. Motiv att fokusera på Fotograferingsavstånd 4 Tryck försiktigt ned avtryckaren hela vägen. Stillbilden du har tagit visas för ett ögonblick på bilddisplayen och spelas in i internminnet eller på SDminneskortet. Fokusera Färgen på ramen i mitten på bilddisplayen indikerar om motivet är i fokus eller ej. Fokuseringsstatus Före fokusering Motiv i fokus Motiv ej i fokus Ramfärg Vit Grön Röd Det kan vara omöjligt att fokusera på följande motiv. Motiv som saknar kontrast (himmel, en vit vägg, motorhuven på en bil etc.). Platta tvådimensionella föremål med endast horisontella linjer och utan betydande utskjutande delar. Snabbrörliga objekt. Saker på dåligt upplysta platser. Områden med starkt motljus eller återspeglingar. Saker som flimrar, till exempel lysrörsbelysning. Om du vill fotografera denna typ av motiv ska du först fokusera på ett föremål på samma avstånd som ditt motiv och därefter fotografera. Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 35

38 Obs! Tryck försiktigt på avtryckaren för att förhindra kameraskakningar. Symbolen J indikerar att det finns risk för kameraskakningar. Hålla kameran still och ställ in fokus på nytt. Du kan även använda bildstabiliseringsfunktionen för att minimera suddigheten. (Gs.100) Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 36

39 Använda zoomfunktionen Genom att vrida zoomspaken mot z (telefoto) kan du ta en närbild på motivet. Genom att vrida zoomspaken mot Z (vidvinkel) kan du ta en vidvinkelbild. Vidvinkel Telefoto 1 När kameran är klar för fotografering vrider du zoomspaken mot z eller Z. Du kan kontrollera zoomstatusen i bilddisplayens zoomfält. Zoomning med låg hastighet og hög hastighet är tillgängliga. När du vrider zoomspaken något mot z sker zoomningen med låg hastighet. Vrid zoomspaken längre för att byta till zoomning med hög hastighet. 2 Komponera bilden och tryck ned avtryckaren halvvägs. 3 Tryck helt ned avtryckaren. Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 37

40 Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. Använda den digitala zoomen Du kan använda normal zoom för att förstora motivet upp till 7,1 gånger, men med digital zoom kan du förstora motivet ännu mer (upp till ytterligare 4,8 gånger). När du vill använda digital zoom vrider och håller du zoomspaken mot z tills maximal förstoring har uppnåtts på zoomfältet, därefter släpper du zoomspaken tillfälligt och vrider sedan zoomspaken igen mot z. Om [Pic Quality/Size] är inställd på kan du även ställa in [Digital Zoom Img] på [Auto Resize]. (Gs.155) Obs! Du kan även ställa in zoomningens brännvidd så att den stannar på sju nivåer. (Gs.148) 38

41 Ta närbilder (makrofotografering) Med funktionen för makrofotografering kan du ta bilder av motiv mycket nära objektivet. Detta är bra om du vill fotografera små motiv, eftersom du kan ta bilden på ca. 1 cm avstånd. 1 Vrid lägesratten till 5. 2 Tryck ADJ./OK-knappen mot N (Makro). N visas några ögonblick mitt på bilddisplayen och sedan visas ett N längst upp i fönstret. 3 Komponera bilden och tryck ned avtryckaren halvvägs. 4 Tryck ned avtryckaren helt. Om du vill lämna makroläget trycker du ADJ./OK-knappen N igen. Obs! När du använder zoom kan du ta närbilder på följande avstånd: Vidvinkel Ca. 1 cm Fotograferingsavstånd: ca. 28 mm 21 mm Telefoto Ca. 25 cm Fotograferingsavstånd: ca. 63 mm 47 mm (när digital zoom inte används) Fotograferingsavstånd: ca. 13,1 mm 9,8 mm (när 4,8 digital zoom används) Om du vill ta en närmare närbild under makrofotografering använder du [Zoom Macro] i motivläge. (Gs.43) Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 39

42 Använda blixten Du kan välja det blixtläge som bäst passar för bilden. När du köper kameran är den inställd på [Flash Off]. Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. Blixtlägen Flash Off Auto Red-Eye Flash Flash On Flash Synchro. Soft Flash Blixten avfyras inte. Blixträckvidd (när ISO-inställningen är inställd på [Auto]Gs.97) Vidvinkel Ca. 20 cm till 3,0 m (från objektives främre kant) Telefoto Ca. 25 cm till 2,0 m (från objektives främre kant) 1 Vrid lägesratten till 5. 2 Tryck ADJ./OK-knappen motf (blixt). Listan på symbolerna för blixtlägen visas i bilddisplayen. Blixten avfyras automatiskt om motivet är dåligt upplyst eller är upplyst bakifrån. Minskar fenomenet röda ögon, där ögonen på personer är röda på bilder. Blixten avfyras oavsett ljusförhållandena. Blixten avfyras med lägre slutarhastighet. Detta är praktiskt när du tar porträtt i mörka omgivningar, t.ex under natten. Du rekommenderas att använda ett stativ eftersom kameraskakningar kan uppstå. Minskar ljusmängden i blixten. Detta är användbart när du tar närbilder med makrofotografering. 40

43 3 Tryck på ADJ./OK-knappen!" för att välja blixtläge. Blixtlägessymbolen visas överst till vänster i bilddisplayen. Blixtlägessymbolen blinkar överst till vänster i bilddisplayen medan blixten laddas. När blixten är uppladdad slutar symbolen blinkar och lyser stadigt och kameran är klar för fotografering. Obs! Inställningen för blixtläge sparas tills du igen trycker ADJ./OK-knappen mot F. Blixten avfyras inte när du filmar eller i läget multi-shot, auto bracket, vitbalansgaffling eller färggaffling. Hjälpblixten avfyras för att öka AE-noggrannheten. Om ISO-inställningen är [ISO 400] eller lägre minskas blixtens räckvidd. Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 41

44 Fotografera med My Settings-läge Om du ställer lägesratten på MY1 eller MY2 kan du fotografera med förinställda inställningar. Använd [Reg. My Settings] i inställningsmenyn för att göra inställningarna för MY1 och MY2. (Gs.146) Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. 1 Vrid lägesratten till MY1 eller MY2. Vrid lägesratten till MY1 för att göra inställningarna för [Setting1] i [Reg. My Settings]. Vrid lägesratten till MY2 för att göra inställningarna för [Setting2] i [Reg. My Settings]. 2 Tryck ned avtryckaren för att ta bilden. Obs! Du kan ändra kamerainställningarna som ställts in i My Settings-läget. Om du ändrar läget eller stänger av kameran återgår inställningarna till de ursprungliga MY1- och MY2-inställningarna. 42

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Serienumret finns på kamerans undersida. Grundläggande funktioner Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. Detta avsnitt ger en grundläggande

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Serienumret finns på kamerans undersida. Grundläggande funktioner Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. Detta avsnitt ger en grundläggande

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Serienumret finns på kamerans undersida. Grundläggande funktioner Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. Detta avsnitt ger en grundläggande

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar fi nns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier Proof Sign-off: R Börja använda kameran Packa upp ur förpackningen Kontrollera att alla delar nedan finns med. kamera adapterkabel till Mac programvara (mediatyp och mängd beror på försäljningsland) rem

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera

KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak,

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Lämna in den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater.

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Lämna in den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater. Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för problem som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av Easi-View eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utom garantireparationer

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING Sw 1 Svenska Användarhandbok Innehåll Förberedelser... 2 Paketinnehåll... 2 Systemkrav... 2 Lär känna din PDA Cam... 3 Komponenterna i PDA Cam... 3 Installation... 4 Installation

Läs mer

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Avsedd användning Produkten används som en vanlig kikare, t.ex. för att titta på djur och natur. Det går att överföra bilderna

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt Tekniker - IXUS 210 Avancerat pekgränssnitt IXUS 210 har det hittills mest avancerade IXUS-gränssnittet för pekskärmar, med tillgång till kamerans huvudmenysystem och med stora ikoner på skärmen som direkt

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2712998

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2712998 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DIMAGE G400. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DIMAGE

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Du hittar produktens serienummer på kamerans undersida. Innan du börjar Innan du använder kameran, ta några minuter för att bekanta dig med kamerakontrollerna och skärmbilderna.

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

DIGITALKAMERA. Användarhandbok

DIGITALKAMERA. Användarhandbok DIGITALKAMERA Användarhandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. 6,0 megapixel. 10x zoom. 2,5-tums LCD-monitor. Vibrationsreducering ISO 800. Pictmotion. www.nikoncoolpix.info

DIGITALKAMERA. 6,0 megapixel. 10x zoom. 2,5-tums LCD-monitor. Vibrationsreducering ISO 800. Pictmotion. www.nikoncoolpix.info DIGITALKAMERA 6,0 megapixel 10x zoom 2,5-tums LCD-monitor Vibrationsreducering ISO 800 Pictmotion www.nikoncoolpix.info Vridbar kompakt zoom imponerande ur alla vinklar 2 Tänk dig en digital kamera med

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

INDEX Svensk version 2

INDEX Svensk version 2 INDEX Svensk version 2 Svensk version Komma igång JB000060 6 Megapixels TFT 1.5 optical zoom Sätta i batteriet Snabbreferensguide Öppna skjutluckan till batterifacket och sätt i batteriet. Framsida Avtryckare

Läs mer

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E327 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA PT-3. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA PT-3 instruktionsbok (information,

Läs mer

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak och Easyshare är varumärken som tillhör Eastman

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm)

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE FÖR FLIR ONE Med FLIR ONE kan du se världen på ett helt nytt sätt, med en unik blandning av värmebilder och synliga bilder. Den här användarguiden

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Bruksanvisning SD videokamera

Bruksanvisning SD videokamera Bruksanvisning SD videokamera Model No. SDR-SW20 Läs hela bruksanvisningen före användning. Web Site : http://www.panasonic-europe.com E VQT1M32-1 Säkerhetsinformation VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN PÅ

Läs mer

Din manual SAMSUNG ES30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378888

Din manual SAMSUNG ES30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378888 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG ES30. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG ES30 instruktionsbok (information,

Läs mer

IXUS 1000 HS Tekniska data

IXUS 1000 HS Tekniska data IXUS 1000 HS Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING EXPONERINGS- INSTÄLLNING SLUTARE VITBALANSERING LCD-SKÄRM BLIXT Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Bakbelyst 1/2,3-tums CMOS-sensor

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY MSAC-EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM EF-S60mm f/2.8 MACRO USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S60mm f/2,8 MACRO USM är ett makroobjektiv som går att använda för såväl vanlig fotografering som för

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Serienumret finns på kamerans undersida. Grundfunktioner Läs följande avsnitt om du använder kameran för första gången. Detta avsnitt ger en grundläggande översikt över hur

Läs mer

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik DIGITAL KAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Typ Antal effektiva pixlar Färgfiltertyp Typ Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Typ AF System/Punkter AF Metoder

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2002 KODAK och EASYSHARE är varumärken som tillhör Eastman

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

LABORATION nr 1 Landskapsfoto & kamerastudie

LABORATION nr 1 Landskapsfoto & kamerastudie LABORATION nr 1 Landskapsfoto & kamerastudie Digital fotografering och bildbehandling 7,5hp 1 av 5 Syfte Syftet med uppgiften är att kursdeltagaren skall kunna skaffa sig kunskap om vilka inställningar

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Din manual SAMSUNG EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378890

Din manual SAMSUNG EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378890 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG EX1 instruktionsbok (information,

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer