Användarhandbok. Modell 3150 WristOx 2. pulsoximeter. Svenska. Handledsburen pulsoximeter med trådlös Bluetooth -teknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok. Modell 3150 WristOx 2. pulsoximeter. Svenska. Handledsburen pulsoximeter med trådlös Bluetooth -teknik"

Transkript

1 Användarhandbok Modell 3150 WristOx 2 pulsoximeter Handledsburen pulsoximeter med trådlös Bluetooth -teknik 0123 Svenska

2 OBS! Enligt amerikansk federal lag får denna produkt endast säljas av eller på ordination av legitimerad läkare. Följ bruksanvisningen. Nonin förbehåller sig rätten att när som helst ändra och förbättra denna handledning och de produkter som beskrivs i den, utan föregående meddelande eller förpliktelser. Nonin Medical, Inc st Avenue North Plymouth, MN , USA + 1 (763) (USA och Kanada) Fax: + 1 (763) E-post: Nonin Medical AB Fibervägen Hudiksvall, Sweden (Europa) Fax: E-post: EC REP MPS, Medical Product Service GmbH Borngasse 20 D Braunfels, Tyskland Alla hänvisningar till Nonin i denna handledning avser Nonin Medical, Inc. Nonin, WristOx 2, PureLight, nvision, FlexiWrap och Flexi-Form är registrerade varumärken som tillhör Nonin Medical, Inc. Ordmärket och logotypen Bluetooth ägs av Bluetooth SIG, Inc. och Nonin Medical, Inc. har licens för användning av alla sådana märken. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare Nonin Medical, Inc

3 Innehållsförteckning Indikationer... 1 Kontraindikationer... 1 Varningar... 1 Försiktighetsåtgärder... 2 Konformitetsdeklaration avseende regler för elektromagnetisk kompatibilitet enligt FCC och hälsoministeriet i Kanada... 3 Meddelande från Federal Communications Commission (FCC)... 3 Punkt-till-punkt-kommunikation... 4 Symbolförklaringar... 5 Displayer, kontroller och indikatorer... 6 Inledning... 9 Uppackning av WristOx2, modell Standardpaket... 9 Startpaket Batterier Bluetooth-teknik Funktionslägen Kabel Viloläge På Stickprovsläge Aktiveringsläge för sensor Programmeringsläge Användning av WristOx2, modell Isättning av batterier Handledsremmar Beskrivning av remmen med hyska Fäst remmen på enheten Beskrivning av justeringsrem Fäst justeringsremmen vid enheten Påsättning av sensorn Patientapplicering Fastsättning med tvådelat handledsband Applicering med en rem Funktionskontroll Startsekvens och funktionstest Aktiveringsbrytare Aktivera Bluetooth-radio Aktivera enhet Felkoder i

4 Felsökning...28 Skötsel och underhåll...30 Rengöring av enheten...30 Rengöring av sensorn...30 Rengöring av handledsbandet...30 Förvaring...30 Minne och data...31 nvision-programmet...32 nvision-inställningar...32 Åtkomst till nvision-inställningar...32 Kabelanslutning...33 Installation av USB-enhet (XP)...34 Installation av USB-enhet (Vista)...34 Installation av USB-enhet (Windows 7)...35 Bluetooth-anslutning...36 Delar och tillbehör...37 Sensorer...37 Service, support och garanti...39 Service och support...39 Garanti...39 Teknisk information...41 Deklaration utfärdad av tillverkaren...41 Utrustningens responstid...44 Sammanfattning av testning...45 Testning av SpO2-noggrannhet...45 Testning av noggrannheten avseende pulsfrekvens under rörelser...45 Test av noggrannheten vid låg perfusion...46 Specifikationer...47 Oximeterspecifikationer...47 Systemspecifikationer...48 Sändare...49 ii

5 Figurer Figur 1. Frontdisplay (startskärm)... 6 Figur 2. Jämförelse mellan full och partiell visning Figur 3. Ta bort batteriluckan Figur 4. Sätt i batterierna Figur 5. Rem med hyska Figur 6. Trä igenom remmen med hyskan Figur 7. Fäst remmen med hyska Figur 8. Justeringsrem Figur 9. Trä på den justerbara handledsremmen Figur 10. Fäst den justerbara handledsremmen Figur 11. Enhet med fäst handledsrem (sett framifrån och bakifrån) Figur 12. Fästa sensor Figur 13. Kontrollera fastsättningen av det tvådelade handledsbandet Figur 14. Trä på och dra åt det tvådelade handledsbandet Figur 15. Fäst det tvådelade handledsbandet Figur 16. Applicera sensorn på patienten Figur 17. Kontrollera fastsättning med en rem Figur 18. Trä på remmen Figur 19. Dra åt remmen Figur 20. Fästa remmen Figur 21. Applicera sensorn på patienten Figur 22. Fönstret nvision-inställningar iii

6 iv Tabeller Tabell 1. Etiketteringssymboler... 5 Tabell 2. Felkoder Tabell 3. Elektromagnetisk emission Tabell 4. Elektromagnetisk immunitet Tabell 5. Riktlinjer samt deklaration utfärdad av tillverkaren Elektromagnetisk immunitet Tabell 6. Rekommenderade separationsavstånd... 44

7 Indikationer Indikationer Nonin WristOx 2 pulsoximeter, modell 3150, är en liten, handledsburen anordning avsedd att mäta, visa och lagra funktionell syremättnad i arteriellt hemoglobin (%SpO 2 ) samt pulsfrekvens. Den är avsedd för enstaka kontroller och/eller datainsamling och registrering av patienter (vuxna och barn) i rörelse eller i stillhet, samt av patienter med såväl god som nedsatt perfusion. Avsedd användningsmiljö är sjukhus, läkarmottagningar, ambulatoriska, subakuta och sömnstudiemiljöer samt mobila enheter. Kontraindikationer Denna anordning ska inte användas i miljöer med magnetisk resonans (MR) eller i närvaro av lättantändliga anestetika eller gaser. Enheten är inte defibrilleringssäker enligt IEC :1988/A2:1995 klausul 17h. Varningar Denna enhet är endast avsedd som hjälpmedel vid bedömning av patienter. För bedömning av kliniska tecken och symtom ska den användas i kombination med andra metoder. Dra patientkablar och -kopplingar på sådant sätt att risken att patienten ska trassla in sig eller strypas reduceras. Använd endast PureLight pulsoximetersensorer av märket Nonin. Dessa sensorer tillverkas för att uppfylla noggrannhetskraven för Nonins pulsoximetrar. Användning av andra tillverkares sensorer kan resultera i felaktig pulsoximeterfunktion. Denna enhet är ett elektroniskt precisionsinstrument och får endast repareras av behörig tekniker. Anordningen kan inte repareras på fältet. Försök inte öppna höljet eller reparera elektroniken. Om höljet öppnas kan enheten skadas och garantin upphävas. USB-kabeln ska ha dragits ut ur enheten innan batterierna byts ut. Denna enhet ska inte användas intill eller staplad tillsammans med annan utrustning. Om det är nödvändigt att använda den intill eller staplad tillsammans med annan utrustning ska den observeras noga så att den säkert fungerar på normalt sätt. Användning av andra tillbehör, sensorer och kablar än de som specificeras i denna handbok kan medföra ökad elektromagnetisk strålning och/eller nedsatt elektromagnetisk immunitet hos enheten. Använd inte enheten när det krävs larm. Trasig sensor får inte användas. Denna utrustning uppfyller kraven i IEC :2007 avseende elektromagnetisk kompatibilitet för medicinsk elektrisk utrustning och/eller medicinska elektriska system. Denna standard har utarbetats för att i en normal medicinsk installation ge rimligt skydd mot skadliga störningar. På grund av den inom sjukvården och i andra miljöer utbredda användningen av radiofrekvenssändande utrustningar och andra elektriska störningskällor, finns det dock risk att höga nivåer av sådana störningar kan interferera med enhetens funktion om störningskällan är nära eller är stark. Medicinsk elektrisk utrustning kräver särskilda försiktighetsåtgärder vad gäller EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) och all utrustning ska installeras och användas enligt EMC-informationen i denna handbok. Endast sensorer av märket Nonin och med en längd på en meter eller mindre ska användas. Noggrannheten kan försämras om sensorkabeln är mer än en meter lång. Användning av adapter till sensorkabeln påverkar inte noggrannheten. 1

8 Indikationer Försiktighetsåtgärder Om enheten inte fungerar enligt beskrivningen, hänvisas till Felsökning eller så ska användningen avbrytas till dess situationen har åtgärdats. Kontakta Nonins tekniska service. Enheten är försedd med rörelsetolerant programvara som minimerar risken för att rörelseartefakter feltolkas som puls av god kvalitet. Under vissa förhållanden kan anordningen dock fortfarande tolka rörelser som puls av god kvalitet. Inspektera pulsoximetersensorns placeringsställe var 6:e till 8:e timme för att kontrollera sensorns placering samt patientens blodcirkulation och hudsensitivitet. Patientkänsligheten kan variera med medicinskt tillstånd och hudens skick. Placera inte vätska ovanpå enheten. När klockan ställs i Programmerat funktionsläge med hjälp av nvision-programmet, bekräfta att alla inställda klockslag och datum är giltiga. Placera inte WristOx 2, modell 3150 i vätska och rengör den inte med medel som innehåller ammoniumklorid eller isopropylalkohol. Se avsnittet Skötsel och underhåll i denna användarhandbok. Använd ett rengöringsmedel som är säkert för hud och tvättbara ytor. De flesta rengöringsmedel är höglöddrande och ska därför användas sparsamt. Ta bort rester genom att torka med en fuktfri trasa som är fri från rengöringsmedel. Följ gällande bestämmelser och anvisningar när det gäller avfallshantering och återvinning av produkten och dess komponenter, inklusive batterier. I överensstämmelse med Europadirektivet avseende hantering av avfall från elektronisk och elektrisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment WEEE), 2002/96/EG, får denna produkt inte kasseras som osorterat kommunalt avfall. Denna enhet innehåller WEEE-material. Kontakta distributören angående hämtning eller återvinning av produkten. Om du är osäker på hur du når distributören kan du ringa Nonin och få dennes kontaktuppgifter. Enheten är konstruerad för mätning av den procentuella arteriella syrgasmättnaden hos funktionellt hemoglobin. Faktorer som kan försämra pulsoximeterprestanda eller påverka mätningens noggrannhet innefattar följande: för starkt omgivande ljus kraftiga rörelser interferens från diatermiutrustning anordningar som sänker blodflödet (artärkatetrar, blodtrycksmanschetter, infusionsslangar m.m.) fukt i sensorn felaktigt påsatt sensor felaktig sensortyp dålig pulskvalitet venpulsationer anemi eller lågt hemoglobin Utför inga test och inget underhåll på enheten medan den används för patientövervakning. cardiogreen och andra intravaskulära färgämnen karboxihemoglobin methemoglobin dysfunktionellt hemoglobin nagellack eller lösnaglar Kontrollera att alla synliga indikatorer visas under startsekvensen (initiering). Om någon av indikatorerna inte visas ska enheten inte användas. Kontakta Nonins tekniska service för hjälp. Bärbar och mobil utrustning för RF-kommunikation kan påverka medicinsk elektrisk utrustning. Vid felaktig användning eller bortskaffning kan batterierna läcka eller explodera. Ta ut batterierna om enheten ska läggas undan för förvaring under längre tid än 30 dagar. Använd inte batterier av olika typ tillsammans. Använd inte fulladdade batterier tillsammans med delvis laddade batterier. Detta kan leda till batteriläckage. För att undvika risken för förväxling eller feltolkning av patientdata vid överföring av data via Bluetooth ska det verifieras att patientmodulen är länkad till korrekt visningsenhet. Vid nedsatt cirkulation är det inte säkert att pulsoximetern fungerar. Värm eller gnid fingret eller flytta sensorn till ett annat ställe. En funktionstestare kan inte användas för att utvärdera oximeterns eller sensorns noggrannhet. 2

9 Indikationer Försiktighetsåtgärder (forts.) Patientmodulen får inte sättas fast för hårt runt patientens handled. Om så sker kan det leda till felaktiga mätvärden och obehag för patienten. Om WristOx 2 modell 3150 används med trådlös kommunikation, använd produkten inom dess fastställda räckvidd på cirka 100 meter (sfärisk radie). Förflyttning utanför denna räckvidd kan medföra att data förloras. Konformitetsdeklaration avseende regler för elektromagnetisk kompatibilitet enligt FCC och hälsoministeriet i Kanada Nonin Medical, Inc., of st Avenue North, Plymouth, Minnesota, intygar härmed att pulsoximetern, modell 3150, WristOx 2 för vilka denna deklaration utfärdas är helt under dess ansvar och uppfyller kraven i del 15 i FCC:s regler. Användning får ske förutsatt att följande två villkor uppfylls: 1) enheten får inte orsaka skadliga störningar och 2) enheten måste kunna acceptera eventuellt mottagna störningar, inklusive sådana som kan orsaka oönskad drift. Hälsoministeriet (Kanada), säkerhetsbestämmelse 6: Standarderna innefattar en omfattande säkerhetsmarginal avsedd att garantera säkerheten för samtliga personer, oavsett ålder och hälsotillstånd. I exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner används en mätstorhet känd som SAR (Specific Absorption Rate). SAR-gränsen som fastställts av FCC är 1,6 W/kg. Meddelande från Federal Communications Commission (FCC) Enheten har testats och befunnits uppfylla gränsvärdeskraven för digitala enheter av klass B, enligt del 15 i FCC:s regler. Dessa gränsvärden är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Enheten genererar, utnyttjar och kan utsända radiofrekvent energi. Om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar av radio- och TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att enheten slås av och på. Användaren uppmanas försöka åtgärda störningarna med hjälp av en eller flera av följande åtgärder: Rikta om eller flytta den mottagande antennen. Öka avståndet mellan enhet och mottagare. Ansluta enheten till ett annat eluttag eller strömkrets än den till vilken mottagaren är kopplad. Be leverantören eller en erfaren radio-/tv-tekniker om hjälp. RF-exponering: Vid användning på kroppen ska endast tillbehör utan metallkomponenter användas för att FCC:s riktlinjer för RF-exponering ska följas. Användning av andra tillbehör kan bryta mot FCC:s riktlinjer avseende RF-exponering och ska undvikas. 3

10 Indikationer WristOx 2, modell 3150 har konstruerats och tillverkats för att inte överskrida de emissionsgränsvärden för exponering för radiofrekvent energi (RF-energi) som fastställts av FCC i USA. Dessa gränsvärden ingår som en del i omfattande riktlinjer och fastslår tillåtna RF-energinivåer för allmänheten. Riktlinjerna grundar sig på de säkerhetsstandarder som tidigare fastslagits av såväl amerikanska som internationella standardiseringsorgan. Denna enhet har visat sig överensstämma med exponeringsgränserna i lokaliserad SAR ( specific absorption rate ) för okontrollerad miljö/allmän befolkning som de specificeras i ANSI/IEEE-standarden C Enligt FCC:s krav ska användaren informeras om att varje ändring eller modifiering av enheten som inte uttryckligen godkänts av Nonin Medical, Inc. kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. Nonins användning av Bluetooth trådlösa teknologi gör att SpO 2 - och pulsfrekvensdata kan överföras via en Bluetooth-radio till en kompatibel anordning med kapacitet för Bluetooth-kommunikation. Nonin-systemet eliminerar behovet av en fysisk anslutning mellan sensorkabeln och displayenheten, så att patienten kan röra sig friare, utan att hindras av kablar. Nonins patientmodul utnyttjar en Bluetooth-radio med en räckvidd på cirka 100 meter (sfärisk radie). 100 m 100 m Punkt-till-punkt-kommunikation I WristOx2 modell 3150 används punkt-till-punkt-kommunikation, vilket medger att en huvudenhet (displayenheten) paras med en slavenhet (patientmodulen). När dessa enheter väl har länkats till varandra kan ingen av dem detekteras av någon annan Bluetooth-utnyttjande anordning, vilket minskar risken för interferens och bevarar dataintegriteten.! OBS! Om WristOx 2 modell 3150 används med trådlös kommunikation, använd produkten inom dess fastställda räckvidd på cirka 100 meter (sfärisk radie). Förflyttning utanför denna räckvidd kan medföra att data förloras. 4

11 Symbolförklaringar Symbolförklaringar I det här kapitlet beskrivs symbolerna i handboken och på WristOx 2, modell Närmare upplysningar om symbolerna på displayen hittar du på Displayer, kontroller och indikatorer. Tabell 1: Etiketteringssymboler Symbol Beskrivning! Obs! Se bruksanvisningen. EC REP Auktoriserad EU-representant CE-märke som anger att produkten uppfyller kraven i EU-direktiv nr. 93/42/EEG avseende medicinsk utrustning. Patientanvänd del typ BF (patientisolering för skydd mot elektriska stötar). Inga larm. Anger separat avfallshantering för elektrisk respektive elektronisk utrustning (WEEE). Continua Certified anger att denna produkt har testats och befunnits kunna användas tillsammans med andra produkter försedda med symbolen Continua Certified. Bluetooth figurmärke. Icke joniserande elektromagnetisk strålning. Utrustningen innehåller RF-sändare. Interferens kan uppträda i närheten av utrustning märkt med denna symbol. UL-märke för Kanada och USA med avseende på elektriska stötar, brandrisk och mekaniska risker endast enligt UL och CAN/CSA C22.2 nr IP33 Skyddad mot vattenstänk och mot åtkomst av farliga delar med hjälp av verktyg, enligt IEC

12 Displayer, kontroller och indikatorer Displayer, kontroller och indikatorer Aktiveringsbrytare Sensorport Figur 1: Frontdisplay (startskärm) %SpO 2 -display Denna tresiffriga display, placerad i det övre vänstra hörnet på LCD-skärmen, visar procentuell andel syremättnad i blodet (%SpO 2 ). Det justerbara området är 0 till 100 %. Denna display visar också månad, år och timme (24-timmarsvisning) under start. Display för pulsfrekvens Denna tresiffriga display, placerad under %SpO 2 -displayen, visar pulsfrekvensen i slag per minut (BPM). Området är från 18 till 321 BPM. Denna display visar också dag och minut under start. 6

13 Displayer, kontroller och indikatorer Aktiveringsbrytare Denna brytare är placerad bredvid sensorporten. Om du trycker på den här brytaren aktiveras Bluetooth-radion i 3 minuter. Den kan också användas till att slå på enheten när den befinner sig i viloläge. Se avsnittet Aktiveringsbrytare för mer information. Indikator av sensorfel Denna indikator visar om enheten identifierar ett sensorfel (t.ex. sensor frånkopplad, felinställning eller inkompatibilitet med enheten). Den visar också när fingret tas bort från sensorn. Indikator av pulsamplitud Denna hjärtformade indikator följs av upp till nio böjda streck. Hjärtformen är alltid synlig och antalet böjda streck på displayen beror på pulsamplituden så som denna fastställs av oximetern. Indikator för svag pulssignal Denna indikator visas när pulssignalen är otillräcklig eller enheten inte känner av någon puls. Den kan också visas om det är för mycket rörelse runt platsen för sensorn. Full Halv Låg Tomt Batteriindikator Denna indikator visar återstående batteritid som antingen full, halv, låg eller kritisk (enligt bilden till vänster). Byt batterierna när enheten når låg nivå. När batteriet når kritisk nivå, rensas alla indikatorer bort från displayen utom den blinkande indikatorn för kritisk batterinivå, aktuell session stängs ned liksom Bluetooth-radion. 7

14 Displayer, kontroller och indikatorer Bluetooth-indikator Bluetooth-indikator med animerade streck Bluetooth-indikator Denna indikator visas när Bluetooth-radion är på. Den visas antingen som ordinär Bluetooth-logotyp eller som Bluetooth-logotyp med animerade streck. Denna indikator visas de 2 minuterna som enheten är påslagen. Om ingen huvudenhet ansluter till enheten inom dessa 2 minuter stängs Bluetoothradion av och ingen ikon visas längre. När enheten är ansluten till en huvudenhet visas indikatorn med animerade streck. Om Bluetooth-radion är påslagen när enheten går in i viloläge eller ansluter till USB-gränssnittets kabel, visas Bluetooth-indikatorn på LCD-skärmen samtidigt som Bluetooth-radion stängs av. Den är den enda indikatorn på LCD-skärmen och visas i upp till 10 sekunder. SmartPoint-indikator Denna indikator visas under startsekvensen. 8

15 Inledning Inledning Den Bluetooth-aktiverade WristOx 2, modell 3150 är en liten handledsburen enhet som visar, mäter och sparar patientens data för SpO 2 och pulsfrekvens. Enheten omfattar Bluetooth-radio med ett område (sfärisk radie) på ungefär 100 meter. Enheten levereras klar för användning i inkopplat funktionsläge. Om ett finger sätts in i inkopplat funktionsläge slås enheten på automatiskt. Ungefär 10 sekunder efter att fingret tagits bort går enheten in i viloläge. Avancerade minnes- och programmeringsfunktioner fås med programvaran Nonins nvision (version 6.3 eller högre). Se avsnittet nvision programvara om du vill lära dig mer om hur enheten ska användas med nvision. OBS! Om WristOx 2, modell 3150 används med programvara från tredje part, skall informationen beträffande nvision ej beaktas. Uppackning av WristOx 2, modell 3150 I standard- eller startpaketet till WristOx 2, modell 3150, ingår de artiklar som räknas upp nedan. Kontrollera att du verkligen fått dessa artiklar när du packat upp förpackningen. Om förpackningen är skadad ska transportfirman omedelbart kontaktas. Standardpaket Modell 3150 av WristOx 2 pulsoximeter Modell 8000SM-WO2, återanvändbar mjuk sensor 3 handledsband i två delar, en var av följande: 15 cm 20 cm 25 cm 2 (1,5 V) alkaliska AAA-batterier Användarhandbok (CD) Programvara till USB-enhet (på användarhandbokens CD) krävs för att kunna använda datorns USB-gänssnittskabel 9

16 Inledning Startpaket Det krävs ett startpaket för att kunna konfigurera enheten och hämta data till en dator. Startpaketet består av standardpaketet, plus: 9-pack handledsband i två delar, tre var av följande: 15 cm 20 cm 25 cm nvision SpO 2 programvara för datahantering (CD) USB-gränssnittskabel för dator Batterier I enheten används 2 alkaliska AAA-batterier. Med nya alkaliska batterier är batteritiden ungefär 48 timmar (minst) när den inte är ansluten till någon Bluetooth-enhet. När den är ansluten till en Bluetooth-enhet kommer batteritiden att variera beroende på driftsklass. Se Specifikationer för detaljerade uppgifter om battertid. Batteriindikatorn visar någon av följande nivåer: full, halv, låg och kritisk. Byt batterierna när enheten når låg nivå. Vid låg batterinivå återstår minst 10 minuter innan kritisk nivå uppnås. Faktisk batteritid beror på användningen av Bluetooth-radion. Vid kritiskt låg batterinivå blinkar batterindikatorn och enheten övervakar eller registrerar inte längre patientdata. När batterierna tas ut bibehåller enheten tid och datum i upp till 30 sekunder. Om det tar längre tid än 30 sekunder att byta batterier eller om batterinivån ligger på eller under den kritiska nivån, går klockans inställningar förlorade och enheten återgår till stickprovsläge. Använd nvision-programmet till att ställa om klockan och byta funktionsläge. Ta ut batterierna och dra ut kabeln till sensorn om enheten ska läggas undan för förvaring under längre tid än en månad. Under förvaring är batteritiden ungefär 9 månader. ANMÄRKNINGAR: Enhetens minne är icke-flyktigt. Borttagning eller byte av batterier påverkar inte data som lagras i minnet. Lagrade data stannar kvar i minnet tills de skrivs över med nya data eller raderas från minnet med nvision-programmet (version 6.3 eller senare). Om batterierna byts ut under inspelning av data avslutas sessionen och alla data sparas kanske inte. Den avslutade sessionen tidsstämplas med aktuellt datum och tid nästa gång enheten slås på. Om klockans inställningar går förlorade startar datum och tid om på 01:01:10:00:00. 10

17 Inledning Bluetooth-teknik Bluetooth-tekniken möjliggör trådlös förbindelse mellan elektroniska kommunikations- och datorenheter. Tekniken grundar sig på en radiolänk som ger snabb och tillförlitlig överföring av data. Bluetooth utnyttjar ett licensfritt, globalt tillgängligt frekvensområde inom ISMbandet, avsett att säkerställa global kompatibilitet vad gäller kommunikation. Nonins användning av trådlös Bluetooth-teknik gör att SpO 2, pulsfrekvens- och pletysmografidata kan överföras via en Bluetooth-radio till en kompatibel anordning med kapacitet för Bluetooth-kommunikation. Med Nonins trådlösa system behövs ingen kabelanslutning från enheten vilket ger patienterna större möjlighet att röra sig fritt. För effektiv användning av batteritiden har Nonins WristOx 2, modell 3150 en automatiskt av- och påslagningsbar Bluetooth-radio av klass 1/klass 2 med maximalt område (sfärisk radie) på omkring 100 meter. Hinder och andra förhållanden som kan påverka området medan driftsklass och anslutningssätt påverkar batteritiden. Se Specifikationer för detaljerade uppgifter om battertid. 11

18 Funktionslägen Funktionslägen WristOx 2, modell 3150 har tre lägen: Kabel, Viloläge och På. Kabel Enheten befinner sig i kabelläge när den ansluts till en enhet med användning av USB-gränssnittskabeln. I kabelläge samlar inte enheten in eller sparar data och Bluetoothradion är avstängd. Viloläge När enheten befinner sig i viloläge är skärmen tom och enheten verkar vara avstängd. I viloläge väntar den på en signal som ska slå på den (t.ex. ett tryck på aktiveringsbrytaren, att ett finger förs in i sensorn [stickprovsläge], anslutningssensor [Aktiveringsläge för sensor] eller programmerad starttid [Programmeringsläge]). I viloläge samlar inte enheten in eller sparar data och Bluetooth-radion är avstängd. På När enheten är påslagen kan den samla in och spara data. Enheten har tre påslagningslägen: Stickprovsläge Aktiveringsläge för sensor Programmeringsläge Enheten levereras i stickprovsläge. Programmet nvision (version 6.3 eller högre) behövs för att få åtkomst till enhetens inställningar och för att ändra stickprovsläge till aktiveringsläge för sensor eller programmeringsläge (se programmet nvision ). Enheten kommer ihåg de aktiva inställningarna när den stängs av och slås på igen. Stickprovsläge Stickprovsläge är standard påslagnings- och driftsläge. Enheten slås på automatiskt när ett finger förs in i sensorn. Den går in i viloläge 10 sekunder efter det att fingret tagits bort. Om sensorns elkabel dras ut går enheten omedelbart in i viloläge. I detta läge kan sensorn fortsätta vara ansluten till enheten. OBS! Om enheten detekterar ett sensorfel (sensordefekt, felaktig inriktning eller inkompatibilitet med enheten) eller om ingen signal från pulsoximetersensorn detekteras, stängs enheten av automatiskt efter 3 minuter. 12

19 Funktionslägen Aktiveringsläge för sensor Aktiveringsläge för sensor kan väljas via nvision-programmet. I detta läge slås enheten på när aktiveringsbrytaren trycks ned eller när sensorns elkabel dras ut ur eller sätts in i vägguttaget. Detta läge är användbart när man har en sensor som inte lätt kan flyttas från sin plats (t.ex. engångs- eller omlindningssensor). OBS! Sensorn behöver inte sitta på ett finger för att enheten ska slås på. Om inte sensorn används på minst 10 minuter eller om en otillräcklig pulssignal detekteras går enheten omedelbart in i viloläge. Slå på enheten igen genom att trycka på aktiveringsbrytaren eller genom att dra ut och sätta i kabeln till sensorn. Detta läge tillåter full eller partiell visning (se figur 2 för jämförelse av visningar). Vid användning av partiell visning visas inte mätvärdena för SpO 2 och pulsfrekvens. Användaren ser batterindikatorn och den animerade indikatorn för pulsamplitud. Full visning Partiell visning Programmeringsläge Figur 2: Jämförelse mellan full och partiell visning Programmeringsläge kan väljas och ställas in via nvision-programmet. Med detta program kan enheten programmeras till att starta och stoppa under tre sessioner. När den programmerats visas nästa starttid var trettionde sekund på LCD-skärmen i formatet HH:MM.! OBS! När klockan ställs i Programmerat funktionsläge med hjälp av nvisionprogrammet, bekräfta att alla inställda klockslag och datum är giltiga. En sensor måste vara ansluten för att programmeringsläget ska fungera. Om den programmerade enheten befinner sig i viloläge och aktiveringsbrytaren trycks ner, aktiverar användaren Bluetooth-radion och enheten i 3 minuter. Under denna tid kan användaren utföra och spara mätningar. Efter 3 minuter återgår enheten till viloläge. Detta läge tillåter full eller partiell visning (se figur 2 för jämförelse av visningar). Vid användning av partiell visning, visas inte mätvärdena för SpO 2 och pulsfrekvens. Användaren ser bara batterindikatorn och den animerade indikatorn för pulsamplitud. OBS! En programmerad enhet återgår till stickprovsläge om inte klockan ställs in eller om klockans inställningar gått förlorade vid batteribyte. 13

20 Användning av WristOx2, modell 3150 Användning av WristOx 2, modell 3150 VARNING! Använd inte enheten när det krävs larm. VARNING! USB-kabeln ska ha dragits ut ur enheten innan batterierna byts ut. Isättning av batterier 1. Öppna batterifacket genom att skjuta undan batteriluckan från baksidan på enheten (figur 3). Figur 3: Ta bort batteriluckan 2. Sätt i 2 nya alkaliska AAA-batterier (figur 4). Batteririktningen visas inuti batterifacket. Figur 4: Sätt i batterierna 3. Sätt tillbaka batteriluckan genom föra den på plats. 4. Enheten slås inte på genom att batterierna sätts i. I stickprovsläge slås enheten på när ett finger förs in i sensorn. OBS! När batterierna tas ut bibehåller enheten tid och datum i upp till 30 sekunder. Om det tar längre tid än 30 sekunder att byta batterier eller om batterinivån ligger på eller under den kritiska nivån, går driftsläget tillbaka till stickprovsläge. Använd nvisionprogrammet till att ställa om klockan och byta funktionsläge. 14

21 Användning av WristOx2, modell 3150 Handledsremmar WristOx 2, modell 3150 är avsedd att användas på patientens handled med hjälp av ett handledsband i två delar. Det tvådelade handledsbandet består av en rem med hyska och en justeringsrem. För pediatriska patienter och små vuxna kan enheten sättas på enbart med användning av justeringsremmen. Justeringsremmen är den längre av de två remmarna i förpackningen med tvådelat handledsband. Remmarna har ett kardborrefäste på ena sidan. Den andra sidan är i slät och med vävt tyg. När remmarna fästs på enheten ska den vävda sidan ligga mot patientens hud. OBS! En handledsrem kan användas maximalt 10 gånger innan den behöver bytas ut. I det här avsnittet beskrivs remmarna och vi visar hur de ska fästas på enheten. Se avsnittet Patienttillämpning för instruktioner om hur enheten ska fästas på patienten. Beskrivning av remmen med hyska I remmens ena ände sitter en plastring (hyska). Den fyrkantiga änden har däremot ett kardborrfäste (figur 5). Den fyrkantiga änden fästs i remhållaren högst upp på enheten, vid sensorporten (se Fästa remmen vid enheten ). Fäst den här änden i remhållaren vid sensorporten Sidan med kardborrefäste Fäste Vävd sida Figur 5: Rem med hyska 15

22 . Användning av WristOx2, modell 3150 Fäst remmen på enheten 1. Placera enheten med displayen nedåt. 2. Lokalisera remhållaren högst upp på enheten (vid sensorporten). 3. Håll remmen med hyskan så att sidan med kardborreremsa är vänd uppåt. 4. Trä fyrkantiga ändfästet genom remhållaren vid sensorporten. Starta från baksidan på enheten och trä den mot framsidan (figur 6). Remhållaren högst upp på enheten (vid sensorporten) Figur 6: Trä igenom remmen med hyskan 5. Vik remmen så att den fäster mot sig själv (figur 7). Figur 7: Fäst remmen med hyska 6. Fortsätt att fästa justeringsremmen vid enheten. 16

23 Användning av WristOx2, modell 3150 Beskrivning av justeringsrem Denna rem är en del av det tvådelade handledsbandet och kan också användas till att fästa enheten med en enda rem. Justeringsremmen finns i flera olika längder (se Delar och tillbehör ). Den har kardborrfästen i båda ändarna (figur 8). Den fyrkantiga änden fäster mot rempinnen längst ned på enheten, vid batteriluckan (se avsnittet Fästa justeringsremmen vid enheten ). Fäst den fyrkantiga änden i remhållaren vid batteriluckan Sidan med kardborrefäste Fyrkantigt ändfäste Rundat ändfäste Vävd sida Figur 8: Justeringsrem Fäst justeringsremmen vid enheten 1. Placera enheten med displayen nedåt. 2. Placera remhållaren längst ned på enheten (vid batteriluckan). 3. Håll justeringsremmen så att sidan med kardborrefästet är vänt uppåt. 4. Trä det fyrkantiga ändfästet genom remhållaren vid batteriluckan. Starta från baksidan på enheten och trä den mot framsidan (figur 9). 17

24 Användning av WristOx2, modell 3150 Remhållare vid batterilucka Figur 9: Trä på den justerbara handledsremmen 5. Vik den fyrkantiga änden på remmen så att det fyrkantiga ändfästet fäster vid sig själv (figur 10). Figur 10: Fäst den justerbara handledsremmen 18

25 Användning av WristOx2, modell Kontrollera att remmarna är ordentligt fästa (figur 11). Den släta, vävda sidan av remmen ska vara vänd mot patientens hud. Sedd framifrån Sedd bakifrån Figur 11: Enhet med fäst handledsrem (sett framifrån och bakifrån) 19

26 Användning av WristOx2, modell 3150 Påsättning av sensorn När enheten sätts på med användning av en enda rem ska sensorn anslutas till enheten efter att denna satts på patienten (se Användning av en enda rem ). Vid användning av tvådelat handledsband kan sensorn anslutas till enheten innan eller efter det att enheten sätts på patienten (se Användning av tvådelat handledsband ). Följande steg gäller nedanstående Nonin-sensorer: 8000SS-WO2, 8000SM-WO2, 8000SL-WO2 8000AA-WO2 8000J-WO2 OBS! Se sensorns bruksanvisning för information om lämplig sensorstorlek. Vid användning av annan sensor av Nonin-märke ska kabel 3150I för sensoradapter användas (se Delar och tillbehör ). VARNING! Endast sensorer av märket Nonin och med en längd på en meter eller mindre ska användas. Noggrannheten kan försämras om sensorkabeln är mer än en meter lång. Användning av adapter till sensorkabeln påverkar inte noggrannheten. 1. För in kontakten i sensorporten högst upp på enheten (figur 12). Nonin-logotypen på sensorkontakten ska vara vänd mot enhetens framsida. 2. Skjut fram kontakten tills den snäpper på plats. 3. Enheten är klar att användas. Figur 12: Fästa sensor 20

27 Användning av WristOx2, modell 3150 Patientapplicering WristOx 2, modell 3150 bärs vanligen på baksidan av en patients handled. I det här avsnittet beskrivs hur du kan fästa fast enheten i en handled antingen med tvådelat handledsband eller med en enda rem. OBS! Remmar kan också användas till att säkra enheten vid en alternativ plats (t.ex. överarmen eller en sängspjäla). Se Delar och tillbehör för fler längder på remmar. Fastsättning med tvådelat handledsband OBS! Kontrollera att handledsbandet sitter bekvämt på patientens arm. Dra inte åt handledsbandet för hårt. 1. Kontrollera att remmen med hyska och justeringsrem har fästs ordentligt på enheten (figur 13). Om remmarna inte har fästs på enheten hänvisas till Fästa remmen med hylsa på enheten och Fästa justeringsremmen på enheten. Sedd framifrån Sedd bakifrån Figur 13: Kontrollera fastsättningen av det tvådelade handledsbandet 2. Placera enheten på baksidan av patientens arm. 21

28 Användning av WristOx2, modell Trä den runda änden av justeringsremmen genom plastringen på remmen med hyska. Dra justeringsremmen genom plastringen tills enheten sitter bekvämt på handleden (figur 14). Plastring Fäste Figur 14: Trä på och dra åt det tvådelade handledsbandet 4. Vik tillbaka den justerbara remmen över plastringen och fäst den vid justeringsremmen (figur 15). Figur 15: Fäst det tvådelade handledsbandet 5. Fäst sensorn om den inte redan är ansluten (se Fästa sensor ). 6. Sätt sensorn på patienten (figur 16). Se sensorns bruksanvisning för information om korrekt plats för påsättning av den samt försiktighetsåtgärder och varningar angående sensorpåsättning. 22

29 Användning av WristOx2, modell 3150 Figur 16: Applicera sensorn på patienten 7. Om ett finger sätts in i stickprovsläge slås enheten på automatiskt. Ungefär 10 sekunder efter att fingret tagits bort går enheten in i viloläge. OBS! Beroende på sensorn och omgivningens ljusförhållanden kan det ta upp till 3 minuter innan enheten går in i viloläge. 8. Om enheten inte slås på ska du kontrollera batteririktning, driftsläge och sensoranslutning. Se Felsökning för mer information. Applicering med en rem OBS! Patienter som använder en rem kan behöva hjälp med att applicera enheten. OBS! Kontrollera att handledsbandet sitter bekvämt på patientens arm. Dra inte åt handledsbandet för hårt. 1. Kontrollera att justeringsremmen har fästs vid enheten i batteriluckan (figur 17). Om remmen inte har fästs hänvisas till Fästa justeringsrem vid enhet. Sedd framifrån Sedd bakifrån Figur 17: Kontrollera fastsättning med en rem 23

30 Användning av WristOx2, modell Placera enheten på baksidan av patientens arm och lägg remmen runt armen. 3. Trä den runda änden på remmen genom remhållaren vid sensorporten (figur 18). Börja från enhetens baksida och trä den mot framsidan. Figur 18: Trä på remmen 4. Dra remmen genom rempinnen tills enheten sitter bekvämt på patientens handled (figur 19). Figur 19: Dra åt remmen 24

31 Användning av WristOx2, modell Vik remmen över remhållaren så att den fäster sig själv (figur 20). Figur 20: Fästa remmen 6. Fäst sensorn genom att föra in sensorkonnektorn i sensorporten högst upp på enheten. Nonin-logotypen på sensorkonnektorn ska vara vänd mot enhetens framsida. (Se Fästa sensorn för mer information.) 7. Skjut fram kontakten tills den snäpper på plats. 8. Sätt sensorn på patienten (figur 21). Se sensorns bruksanvisning för information om korrekt plats för påsättning av den samt försiktighetsåtgärder och varningar angående sensorpåsättning. Figur 21: Applicera sensorn på patienten 9. Om ett finger sätts in i stickprovsläge slås enheten på automatiskt. Ungefär 10 sekunder efter att fingret tagits bort går enheten in i viloläge. OBS! Beroende på sensorn och omgivningens ljusförhållanden kan det ta upp till 3 minuter innan enheten går in i viloläge. 10. Om enheten inte slås på ska du kontrollera batteririktning, driftsläge och sensoranslutning. Se Felsökning för mer information. 25

32 Användning av WristOx2, modell 3150 Funktionskontroll När WristOx 2, modell 3150 slås på första gången genomför den en startsekvens och ett självtest. Det inträffar: när en sensor appliceras på en patient (stickprovsläge). när en sensor fästs på enheten (aktiveringsläge för sensor). vid en programmerad starttid när en sensor är fäst vid enheten (programmeringsläge). när aktiveringsbrytaren tryckts ned medan enheten är i viloläge. när enheten kopplas bort från nvision (endast Bluetooth-anslutning). Kontrollera att alla indikatorer visas under startsekvensen. Indikatorerna visas i följande ordning under en sekund var. Startsekvens och funktionstest 1. r och programvarans revisionsnivå: 2. Alla displayens ikoner: 3. Datum/tid i 24-timmarsformatet (MM:DD:YY:HH:MM) (exempel visas 23 april 2010 kl 5.57 e.m.): Månad och dag (MM:DD) År (YY) Timme och minuter (HH:MM) Om tiden inte ställts in visar enheten 01:01:10:00:00. Om någon indikator inte visas ska enheten inte användas. Kontakta då Nonins tekniska service för hjälp. 26

33 Användning av WristOx2, modell 3150 Aktiveringsbrytare Aktiveringsbrytaren sitter bredvid sensorporten högst upp på WristOx 2, modell Den används primärt till att: Aktivera Bluetooth-radion när enheten är på eller i viloläge. Aktivera enheten när den är i aktiveringsläge för sensor så att användaren inte behöver koppla från och koppla till sensorn. Den kommer också att aktivera enheten när den är i stickprovs- och programmeringsläge. Aktivera Bluetooth-radio När enhetens Bluetooth-radio är på kan huvudenheten ansluta till den. Om ingen anslutning sker stängs Bluetooth-radion av. Om du trycker på den här brytaren slås Bluetooth-radion på i 3 minuter. Enheten kommer att förbli på tills Bluetooth-radion stängs av. Om den till exempel är i aktiveringsläge för sensor går inte enheten in i viloläge om kontakten dras ut. Aktivera enhet När den är i läge för sensoraktivering går enheten in i viloläge efter 10 minuter utan signal. Ett tryck på aktiveringsbrytaren gör att användaren kan slå på enheten utan att behöva koppla från och koppla till sensorn. Felkoder Denna enhet inkluderar felkoder som anger att det föreligger problem med enheten. När ett fel inträffar visas bosktäverna Er och en tvåsiffrig kod (tabell 2) på skärmen. Tabell 2: Felkoder Felkod Beskrivning 01 Fel i konfigurationssektor 02 Fel på patientdatapekaren 03 Fel på huvudminnets pekare (enhetens minne är intakt; men den senaste sessionen kan saknas på enheten). 04 Fel på dataformat 13 lagrade paketpekare 05 Pekarfel på huvuddataformat 13 (enhetens minne är intakt; men den senaste sessionen kan saknas på enheten). En del felkoder kan korrigeras av användaren. Se Felsökning för mer information. 27

34 Felsökning Felsökning Problem Möjlig orsak Möjlig åtgärd Enheten aktiveras inte. %SpO 2 och pulsfrekvens visas inte. Indikator för svag pulssignal visas. Indikator för svag pulssignal visas och indikator för pulsamplitud visar två streck eller mindre. Ingen pulsvisning på stapelskaleindikatorn för pulsstyrka. Batterierna är felaktigt insatta. Batterierna är urladdade. Sensorkopplingen har lossnat. Enheten är i läge för sensoraktivering och har gått ut. Enheten är i programmeringsläge. Enheten är inställd i läget för partiell visning. Alltför kraftiga patientrörelser. Otillräcklig pulssignal. Händerna är kalla. Sensorn är felaktigt påsatt. Enheten behöver repareras. Möjlig störning från blodflödesstrypning (med artärkatetrar, blodtrycksmanschetter, infusionsslangar m.m.). Reducerad cirkulation beroende på för stort tryck från sensorn. Kontrollera batterierna. Byt ut batterierna. Anslut sensorn på nytt. Tryck på aktiveringsbrytaren. Dra ut och sätt sedan i elkabeln till sensorn. Använd nvision-programmet till att välja stickprovsläge eller Aktiveringsläge för sensor. Använd nvision-programmet till att välja läget för full visning. Anslut sensorn på nytt. Minska patientens rörelser. Placera om eller byt ut sensorn eller placera den på ett annat finger. Ta bort och återanslut sensorn. Värm upp platsen där sensorn ska sitta. Se sensorns bruksanvisning för korrekt sensorapplicering. Kontakta Nonins tekniska service. Reducera eller eliminera strypningen. Kontrollera sensorinriktningen, placera om sensorn, kontrollera att sensorns storlek är korrekt. 28

35 Felsökning Problem Möjlig orsak Möjlig åtgärd Ingen pulsvisning på stapelskaleindikatorn för pulsstyrka. Er 01 visas på LCD-skärmen. Er 02 eller04 visas på LCD-skärmen. Er 03 eller 05 visas på LCD-skärmen. Streck visas hela tiden på LCD-skärmen. Enheten registrerar inte i programmeringsläge. Det går inte att para ihop enheter. För starkt omgivande ljus. Sensorn har placerats på ett finger med nagellack eller lösnagel. Sensorns lysdiod lyser inte. Fel på enhetens konfigurationsminne. Fel på enhetens minne. Fel på enheten. Enhetens minne intakt, men enheten kan ha förlorat den senaste sessionen eller sparade data. Sensorn fungerar inte. Datainsamlingens start- och stopptider är felaktigt inställda. Klockans inställningar har gått förlorade efter batteribyte. Enheten ligger utanför området. Bluetooth-radion har stängts av. Skärma av sensorn från ljuskällan. Kontrollera sensorns inriktning. Ta bort nagellacket eller lösnageln. Kontakta Nonins tekniska service. Enheten återgår till standardinställningar (läge för enstaka kontroll, 4 sekunders samplingfrekvens). Använd nvisionprogrammet till att ändra inställningarna. Om felkoden kvarstår ska Nonins avdelning för teknisk service kontaktas. Kontakta Nonins tekniska service. Om felkoden kvarstår ska Nonins avdelning för teknisk service kontaktas. Byt ut sensorn mot en sensor av märket Nonin. Använd nvision-programmet till att ställa in start- och stopptiderna korrekt. Använd nvision-programmet till att ställa om klockan. Kontrollera att enheten ligger inom området medan den paras ihop (ungefär 100 meter sfärisk radie). Tryck på aktiveringsbrytaren om du vill återgå till Bluetooth-radion. Om problemet inte kan åtgärdas med hjälp av dessa förslag på lösningar går det att kontakta Nonin:s tekniska service på (800) (USA och Kanada), +1 (763) eller (Europa). 29

36 Skötsel och underhåll Skötsel och underhåll Enheten kräver ingen kalibrering eller något regelbundet underhåll utöver batteribyte. Rengöring av enheten Torka av enheten med en mjuk trasa fuktad med en 10-procentig blekmedelslösning. Använd inte outspädd blekmedelslösning (klorin) eller några andra rengöringslösningar än de som rekommenderas i denna handbok, eftersom detta kan skada enheten permanent. Torka enheten torr med en mjuk duk eller låt den lufttorka. Rengör enheten en gång i veckan eller oftare om den används av flera personer.! OBS! Placera inte WristOx 2, modell 3150 i vätska och rengör den inte med medel som innehåller ammoniumklorid eller isopropylalkohol. Rengöring av sensorn Se sensorns bruksanvisning avseende rengöringsinformation. Rengöring av handledsbandet Handledsbandet är avsett för användning av en enda patient och kan användas upp till 10 gånger. Om det behöver rengöras ska det tvättas för hand med ett milt rengöringsmedel (se anmärkning) i svalt vatten (30 C). Låt det torka i luften. Tvätta eller torka det inte i maskin. Handledsbandet krymper om det torktumlas. OBS! Milda rengöringsmedel, som vätskor för handtvätt och diskning löser upp smuts och fett. Rengör tvättbara ytor med en lösning av varmt vatten.! OBS! Använd ett rengöringsmedel som är säkert för hud och tvättbara ytor. De flesta rengöringsmedel är höglöddrande och ska därför användas sparsamt. Ta bort rester genom att torka med en fuktfri trasa som är fri från rengöringsmedel. Förvaring Förvara enheten enligt angivna miljöförhållanden. Se Specifikationer för ytterligare information. Ta ut batterierna och dra ut kabeln till sensorn om den ska läggas undan för förvaring under längre tid än en månad. 30

37 Minne och data Minne och data WristOx 2, modell 3150 mäter, samlar in och lagrar upp till 1080 timmars SpO 2 och pulsfrekvensdata med en datainsamlingshastighet på 4 sekunder. Data som samlas in med en hastighet på 1 eller 2 sekunder reducerar minneskapaciteten till 270 respektiv 540 timmar. När minnet är fullt skriver enheten över befintliga data med de nya. Varje gång enheten slås på lagras data automatiskt i minnet. Datainsamling på mindre än 1 minut hålls inte kvar i minnet. Varje gång enheten slås på sparas aktuellt datum och klockslag för oximetern (om klockan är korrekt ställd) i minnet så att man snabbt kan hitta rätt registreringsperiod. Patientens SpO 2 och pulsfrekvens sparas var fjärde sekund (standard), eller varje eller varannan sekund om detta programmerats med nvision-programmet. Värdena för syremättnad lagras i inkrement om 1 % inom området 0 till 100 %. Enheten har icke-flyktigt minne. Borttagning eller byte av batterier påverkar inte data som lagras i minnet. Lagrade data stannar kvar i minnet tills de skrivs över med nya data eller raderas från minnet med nvision-programmet. OBS! Hämtning av data i minnet raderar inte minnet. För att rensa minnet hävisas till nvision-inställningar. 31

38 nvision-programmet nvision-programmet Nonins nvision-program (version 6.3 eller högre) arbetar med operativsystemen Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7. Med det kan användaren överföra patientdata som registrerats på enheten till en dator och sedan analysera, rapportera och arkivera dessa data. Programvaran krävs för att komma åt enhetens extra funktionslägen och avancerade egenskaper. nvision-inställningar Följande inställningar för WristOx 2, modell 3150 har programmerats med användning av nvision: Datum och tid 24-timmarsformat Visningsalternativ tillåter läkarna att välja bästa visningsalternativ för varje patient: Full visning visar %SpO 2 och pulsfrekvensdata Partiell visning visar indikator av pulsamplitud, men inte %SpO 2 och pulsfrekvensdata Hastigheten för lagring av patientdata (exempel) 1, 2 eller 4 sekunder Driftslägen Aktiveringsläge för sensor, stickprovsläge och programmeringsläge (se Aktiveringsalternativ ) Patient-ID upp till 50 alfanumeriska tecken Bluetooth-radio avaktivera vid start Synkronisera enhetens tid/datum med datorns tid/datum Hämta och spara patientdata på en dator Rensa enhetens minne För att få åtkomst till inställningarna för nvision ska enheten anslutas till en dator antingen med datorns USB-gränssnittskabel eller en Bluetooth-anslutning. Åtkomst till nvision-inställningar 1. Anslut enheten till en dator med användning av USB-gränssnittskabeln (se Kabelanslutning ) eller Bluetooth (se Bluetooth-anslutning ). OBS! Om du använder Windows 2000, ansluter WristOx 2, modell 3150 endast till en dator med en Bluetooth-anslutning. Windows 2000 fungerar inte med USB-gränssnittskabeln. 2. Öppna nvision. 3. Klicka på ikonen Datafångst eller välj Ny datafångst i fönstermenyn Fil. 4. Välj 3150 i listan med oximetrar. 5. Klicka på Inställningar. 6. Fönstret Gå in i inställningar för handledsoximetrar öppnas (figur 22). Uppdatera eller ändra inställningarna efter behov. 32

39 . nvision-programmet 7. Klicka på OK. 8. För mer information hänvisas till nvision Hjälp. Figur 22: Fönstret nvision-inställningar Kabelanslutning För att ansluta enheten till en dator ska den USB-gränsnittskabel användas som finns med i startpaketet. När enheten väl är ansluten till datorn går det att komma åt inställningarna och data kan hämtas med användning av programvaran nvision. USB-enhetens programvara för kabeln behöver installeras innan enheten kan anslutas till datorn. Programvaran finns i USB-enhetens mapp på CD:n med användarhandboken. 1. Installera USB-enheten vid behov. Se tillämpligt avsnitt för Installation av USB-enhet om du behöver mer information. 2. Anslut kabeln till USB-porten på datorn. 3. Anslut kabeln till enhetens sensorport. 4. När enheten är klar att användas med nvision visas följande indikatorer på LCD-skärmen: 33

40 nvision-programmet CP Batteriindikator 5. För mer information om nvision hänvisas till nvision Hjälp. OBS! Koppla bort USB-gränssnittskabeln från enheten när dataöverföringen eller konfiguarationen av enheten har avslutats. Om kabeln får vara kvar utan att dras ut minskar detta batteritiden. Installation av USB-enhet (XP) 1. Programvaran till USB-enheten finns på CD:n med användarhandboken. Sätt in CD:n i datorns CD-DVD-enhet. 2. Anslut USB-kabeln till sensorporten på enheten och en USB-port på datorn. 3. Guiden Hittade ny hårdvara öppnas och frågar om Windows ska ansluta till Windows Update för att söka efter programvara. Välj Nej, inte just nu och klicka på Nästa. 4. Välj Installera från en lista eller särskild plats (Avancerat) och klicka på Nästa. 5. När du ombeds att välja sök- och installationsalternativ: a. Välj Sök efter bästa enhet på dessa platser. b. Avmarkera Sök efter flyttbara medier. c. Välj Ta med denna plats i sökningen: d. Bläddra till mappen USB-enhet på CD:n med användarhandboken och klicka på OK. e. Klicka på Nästa. 6. Om logotypen Installation av hårdvara/windows visas klickar du på Fortsätt ändå för att fortsätta installationen. 7. När guiden är klar med installationen av programvaran klickar du på Avsluta. 8. Leta upp kommunikationsporten (comm eller COM) för enheten: a. Klicka på Start / Inställningar / Kontrollpanel. b. Välj System. Fönstret Systemegenskaper öppnas. c. På hårdvarufliken väljer du Enhetshanterare. d. Expandera Portar (COM & LPT). På en port ska det stå Nonin Model 3150 (COM#). Anteckna COM#. Det behövs för att installera enheten med nvision. Installation av USB-enhet (Vista) 1. Anslut USB-kabeln till sensorporten på enheten och en USB-port på datorn. 2. Välj Lokalisera och installera enhetens programvara (rekommenderas) i fönstret Hittade ny hårdvara. 3. Windows behöver nu ditt tillstånd för att fortsätta och ett fönster visas. Fortsätt med installationen. 34

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet ANVÄNDAR- HANDBOK Masimo Rainbow SET Signal Extraction Pulse CO-Oximeter För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO Rad-57m: med SpO 2 och SpMet Rad-57cm: med SpO 2, SpCO och SpMet Bruksanvisningen för

Läs mer

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Bruksanvisningen för Rad-8 är avsedd att ge nödvändig information för korrekt handhavande av alla modeller av Rad-8-pulsoximetern. Allmän kännedom om

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

Dexcom G4 PLATINUM SYSTEM FÖR KONTINUERLIG GLUKOSMÄTNING ANVÄNDARHANDBOK

Dexcom G4 PLATINUM SYSTEM FÖR KONTINUERLIG GLUKOSMÄTNING ANVÄNDARHANDBOK Dexcom G4 PLATINUM SYSTEM FÖR KONTINUERLIG GLUKOSMÄTNING ANVÄNDARHANDBOK Dexcom G4 PLATINUM System för kontinuerlig glukosmätning VIKTIGA KONTAKTER OCH NUMMER DexComs webbplats: www.dexcom.com Sändar-ID:

Läs mer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktigt Den här utrustningen får endast användas av behörig personal.!usa Endast Rx!USA Apparatspårning Amerikanska

Läs mer

Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series Bruksanvisning 2013 Welch Allyn. Med ensamrätt. För att stödja den avsedda användningen av produkten som beskrivs i denna publikation, tillåts inköparen

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta.

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna användarhandledning, om du har frågor eller om du behöver hjälp med din pump, kontakta

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Som ett stöd för avsedd användning av den produkt som beskrivs i denna publikation tillåts inköparen av produkten

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Holter-mätare HR100/300/1200

Holter-mätare HR100/300/1200 Holter-mätare HR100/300/1200 HR100- mätare HR300 - eller HR1200 - mätare Bruksanvisning ii Welch Allyn Holter-mätare Copyright 2006 Welch Allyn. Med ensamrätt. Det är inte tillåtet att i någon form reproducera

Läs mer

Focus 40 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 40 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 40 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Bruksanvisning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen lämnas endast i beskrivande

Läs mer

Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller din lokala Animasdistributör.

Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller din lokala Animasdistributör. 1 Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna bruksanvisning, om du har frågor kring eller behöver hjälp med din pump, finns vårt pumpsupportteam tillgängligt 24 timmar om

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

easytek Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt.

easytek Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. easytek Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Innan du börjar 4 Ingår vid leverans 4 Kompatibla hörapparater 5 Komponenter 6 Komma igång 8 Laddning 8 Bära easytek rätt

Läs mer

Maskinvaruguide. PCG-FR-serien

Maskinvaruguide. PCG-FR-serien N PCG-FR-serien Läs detta först Läs detta först För kännedom 2003 Sony Corporation. Med ensamrätt. 1 Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller översätta denna handbok och

Läs mer

Viktiga säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsanvisningar Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade

Läs mer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKSANVISNING Information om inställning, användning, underhåll och tillbehör M5066A Utgåva 6 Sidan är avsiktligen tom. framifrån A överst B bakifrån överst K C l J D I I S E

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska Bruksanvisning 1 SONIM XP3340 Sentinel Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara

Läs mer

USER. XP1301 core. Svenska

USER. XP1301 core. Svenska USER Guide SONIM XP1301 core 1 Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara varumärken

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000SF Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Användarhandbok Nokia 301

Användarhandbok Nokia 301 Användarhandbok Nokia 301 Utgåva 1.1 SV Pst... Det här är inte den enda handboken... Gå till www.nokia.com/privacy för information om Nokia Villkor för tjänsten och sekretesspolicy. 2 Användarhandbok Nokia

Läs mer